Управління закупівельною діяльністю оптового підприємства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст

Введення

1. Комерційна діяльність з організації закупівельної роботи: сутність, значення, оцінка ефективності

1.1 Поняття і сутність комерційної діяльності на споживчому ринку та її особливості в оптових підприємствах

1.2 Поняття закупівель, їх роль і значення

1.3 Організація закупівельної діяльності: завдання, функції та її особливості в оптовій торгівлі

1.4 Оцінка ефективності комерційної діяльності за закупівельною роботі

2. Дослідження закупівельної діяльності оптового підприємства ІП Ларцева І.В.

2.1 Коротка торгово-організаційна та економічна характеристика підприємства

2.2 Організація комерційної роботи по закупівлі товарів

2.3 Оцінка закупівельної діяльності оптового підприємства

3. Рекомендації щодо підвищення ефективності закупівельної діяльності оптового підприємства ІП Ларцева І.В.

Висновок

Список використаних джерел

Додаток А

Додаток Б

Введення

Тепер у всіх все куплене, і притому втридорога,

бо зробити потрібні закупівлі оптом, свого

час і в своєму місці, немає коштів,

а місцевий торговець-монополіст

на всі призначає ціну до душі.

М.Є. Салтиков-Щедрін

Організація комерційної діяльності та вдосконалення оптової торгівлі нерозривно пов'язана з організацією постачання товарами торгової мережі, тобто з організацією закупівель.

Комерційна діяльність представляє, мабуть, саме новий напрямок у роботі підприємств, що отримала розвиток у зв'язку з формуванням ринкових відносин в економічній системі Росії, що значною мірою визначає той інтерес, який виявляється до неї з боку учасників процесу виробництва товарів, оскільки цей інтерес безпосередньо пов'язаний з можливостями роботи підприємств і найчастіше визначає подальше його існування.

Необхідність самостійного рішення питань комерційної діяльності, що мають відповідальний характер, вимагає як розуміння задач, що стоять перед кожним, хто з ними стикається, так і прийняття обгрунтованих рішень на основі грамотного підходу, який можливий тільки через оволодіння основами комерційної роботи.

Перехід до ринкової економіки, поява великої різноманітності організаційно-правових форм підприємств обумовили потребу в нових підходах до організації і технології торговельних процесів, широкому розвитку приватної ініціативи та підприємництва.

Адекватно цьому змінюється і тактика комерційної діяльності на товарному ринку.

У ринковій економіці важливу роль відіграє закон вартості, який реалізується через механізми ціноутворення, збалансованості попиту та пропозиції. Цей закон є одним із регуляторів суспільного виробництва, сприяючи переливу ресурсів з одного сектора економіки в інший.

Товароснабжение торговельній мережі - це процес доведення товарів до підприємств торгівлі у кількості та асортименті, що відповідають попиту населення. Від організації системи закупівель залежать повнота асортименту і ступінь задоволення попиту населення, розміри і структура товарних запасів, швидкість їх реалізації, кількісні і якісні втрати товарів, рівень культури торгівлі, виконання плану товарообігу та інших показників торговельної діяльності [1, С. 151].

В умовах ринкової економіки виробництво споживчих товарів і розширення їх асортименту, збільшення обсягу товарообігу, розширення торгівельної мережі та підвищення вимог до культури торгівлі значно ускладнюють процес закупівель, і його роль в організації торгівлі зростає. В даний час асортимент парфумерної продукції налічує сотні різновидів. Підвищуються вимоги покупців до асортименту і якості товарів. Природно, що забезпечити безперебійне постачання торгових підприємств в цих умовах дуже складно.

Актуальність даної теми обумовлена ​​високим ступенем залежності кінцевих фінансових результатів діяльності фірми від ефективності здійснення нею комерційної діяльності. Позитивно те, що все більше число організацій нашої країни, як торгових, так і сфері виробництва, розуміє, що для досягнення успіху необхідно приділяти здійсненню комерційної діяльності значну увагу. Поняття комерційної діяльності дуже широке і включає в себе безліч напрямків: ведення договірної роботи, діяльність у сфері закупівель, формування асортименту, управління товарними запасами, збутова і рекламно-інформаційна діяльність і т.д. Ефективне здійснення діяльності в кожному з цих напрямків сприяє досягненню високих фінансових результатів.

Все це зумовило вибір теми даної дипломної роботи.

Основними вимогами до організації закупівель товарів, є планомірність, ритмічність і економічність.

Предметом дослідження даної дипломної роботи є закупівельна діяльність оптового підприємства торгівлі ІП Ларцева І.В.

Об'єктом дослідження є комерційна діяльність з організації закупівельної роботи.

Метою дослідження є оцінка закупівельної діяльності підприємства торгівлі за оптовими закупівель парфумерної та косметичної продукції.

Для досягнення поставленої мети, необхідно вирішити наступні завдання:

а) розкрити теоретичний аспект сутності закупівельної діяльності на підприємстві;

б) провести аналіз основних показників організаційно-економічної характеристики торгового підприємства ІП Ларцева І.В.;

в) проаналізувати організацію комерційної роботи по закупівлі товарів;

г) оцінити результати закупівельної діяльності досліджуваного підприємства;

д) виявити основні шляхи вдосконалення закупівельної діяльності на підприємстві.

Методичною базою написання даної дипломної роботи послужили різні методи аналізу, економіко-статистичні, економіко-математичні, експертні.

Теоретичною базою послужили наукові праці різних дослідників, таких як, Панкратов Ф.Г., Серьогіна Т.К., Дашков Л.П., Памбухчиянц Д.Е, Половцева В.П., Осипова Л.В. та ін

Інформаційна база аналізу представлена ​​даними бухгалтерської та статистичної звітності підприємства ІП Ларцева І.В. за 2006 - 2008 рр..

Структура дипломної роботи складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку і додатків.

1 Комерційні діяльність з організації закупівельної роботи: сутність, значення, оцінка ефективності

1.1 Поняття і сутність комерційної діяльності на споживчому ринку та її особливості в оптових підприємствах

Що таке комерція? Уміння перепродати дорожче? В якійсь мірі так, але не тільки це. Поняття «комерція» значно ширше, більш глибоке по змісту й умінню її здійснювати.

Комерція-вид торгового підприємництва чи бізнесу, але бізнесу шляхетного, того бізнесу, який є основою будь-якої по-справжньому цивілізованої ринкової економіки.

Комерція-слово латинського походження (від лат. З ommercium - торгівля). Однак треба мати на увазі, що термін «торгівля» має двояке значення: в одному випадку він означає самостійну галузь народного господарства (торгівлю), в іншому-торгові процеси, спрямовані на здійснення актів купівлі-продажу товарів. Комерційна діяльність зв'язана з другим поняттям торгівлі-торговими процесами по здійсненню актів купівлі-продажу з метою отримання прибутку [2, С. 15].

Тлумачний словник живої великоруської мови В. І. Даля визначає комерцію як «торг, торгівля, торгові обороти, купецькі промисли». Інакше кажучи, ці поняття припускають здійснення актів купівлі-продажу з наміром купити дешевше, а продати дорожче. У широкому значенні під комерцією часто розуміють будь-яку діяльність, спрямовану на отримання прибутку.

Однак таке широке тлумачення комерційної діяльності не погодиться з раніше викладеним підходом до комерції як торговим процесам по здійсненню актів купівлі-продажу товарів.

Комерційна діяльність-вужче поняття, ніж підприємництво. Підприємництво-це організація економічної, виробничої та іншої діяльності, що приносить підприємцю доход. Підприємництво може означати організацію промислового підприємства, сільського фермерського господарства, торгового підприємства, підприємства обслуговування, банку, адвокатської контори, видавництва, дослідницької установи, і т.д. З усіх цих видів підприємницької діяльності тільки торгова справа є в чистому виді комерційною діяльністю. Таким чином, комерцію варто розглядати як одну з форм (видів) підприємницької діяльності.

Отже, комерційна робота підприємства являє собою велику сферу оперативно-організаційної діяльності торгових організацій і підприємств, спрямована на здійснення процесів купівлі-продажу товарів для задоволення попиту населення й одержання прибутку [2, С. 16].

Акт купівлі-продажу товарів базується на основній формулі товарного обігу-зміні форми вартості:

Д - Т і Т - Д (1.1)

З цього випливає, що комерційна робота в торгівлі-поняття більш широке, ніж проста купівля-продаж товару, тобто щоб акт купівлі-продажу відбувся, торговому підприємцю необхідно зробити деякі оперативно-організаційні і господарські операції, у тому числі вивчення попиту населення і ринку збуту товарів, перебування постачальників і покупців товарів, налагодження з ними раціональних господарських зв'язків, транспортування товарів, рекламно-інформаційну роботу зі збуту товарів, організацію торгового обслуговування [2, С. 17].

Комерційна діяльність є однією з найважливіших галузей людської діяльності, що виникли в результаті поділу праці. Вона полягає у виконанні великого комплексу взаємозалежних торгово-організаційних операцій, спрямованих на здійснення процесу купівлі-продажу товарів та надання торговельних послуг з метою отримання прибутку.

У процесі комерційної діяльності торгові організації і підприємства, а також фізичні особи, які займаються підприємництвом, вивчають попит населення і ринок збуту товарів, визначають потребу в них, виявляють джерела надходження і постачальників товарів, встановлюють з ними господарські зв'язки, ведуть оптову та роздрібну торгівлю, займаються рекламно-інформаційною діяльністю. Крім того, проводиться кропітка робота з формування асортименту та управління товарними запасами, наданню торгових послуг. Всі ці операції взаємозалежні і виконуються в певній послідовності [3, С. 25].

В якості суб'єктів комерційної діяльності виступають як юридичні, так і фізичні особи, наділені правом її здійснення. Об'єктами комерційної діяльності на споживчому ринку є товари та послуги.

Основними принципами комерційної діяльності є:

а) дотримання чинного законодавства

б) висока культура обслуговування покупців

в) оптимальність комерційних рішень

г) прибутковість, прибутковість

Фахівцям-комерсантам необхідно добре знати закони й інші нормативні акти, що регламентують комерційну діяльність, вміти приймати рішення, які приносять прибуток, проявляти ініціативу, мати здатність йти на ризик.

Комерційна діяльність повинна будуватися на основі дотримання вимог ділової етики. Комерсант повинен вірити в торговий бізнес, розцінюючи його, як привабливе творчість. Визнаючи необхідність конкуренції, він повинен розуміти і необхідність співпраці, а також довіряти собі та іншим, поважати професіоналізм і компетентність.

Операції, пов'язані із здійсненням комерційної діяльності, умовно можна розділити на ряд блоків. У кожний з них входять операції, виконувані на відповідному етапі комерційної діяльності. При цьому слід зазначити, що комерційна діяльність, здійснювана структурами, які займаються оптовою торгівлею, в значній мірі відрізняється від комерційної діяльності роздрібних торгових підприємств. Це особливо характерно для операцій, пов'язаних з формуванням асортименту і продажем товарів [3, С. 28].

Основою успішного здійснення комерційної діяльності є її інформаційне забезпечення. Сюди, насамперед, слід віднести інформацію про попит і кон'юнктуру ринку, про обсяги і структуру виробництва товарів, інформацію про самий товар (його споживчі властивості, якість і т.п.). Важливе значення має інформація про чисельність і склад населення, що обслуговується, його купівельної спроможності. І, нарешті, комерційні структури, що працюють на ринку, повинні мати інформацію про потенційні можливості конкурентів.

Спираючись на аналіз, наявної інформації, можна приступати до наступного етапу комерційної діяльності-визначення потреби в товарах. При цьому визначається місткість ринку і його сегментів, обгрунтовується асортимент необхідних товарів.

Важливим етапом комерційної діяльності є вибір найбільш кращих партнерів, з якими повинні бути встановлені господарські зв'язки. Цьому передує кропітка робота з вивчення можливих постачальників товарів (їхнє розміщення, асортимент і обсяг пропонованих товарів, умови поставок, ціна) [3, С. 29].

На наступному етапі комерційної діяльності вирішується питання про встановлення договірних відносин з постачальниками товарів. Повинні бути погоджені всі моменти, пов'язані з підготовкою проекту договору, з його підписанням. Результатом цього етапу комерційної діяльності повинен бути підписаний договір на поставку товарів, за виконанням якого необхідно налагодити чіткий контроль.

На цьому закінчуються комерційні операції по оптовим закупівлям товарів. Далі йде цілий комплекс технологічних операцій, пов'язаних з надходженням товарів, розвантаженням транспортних засобів, прийманням товарів по кількості і якості, їх зберіганням, переміщенням і т.д. Потім комерційна діяльність розвивається за двома напрямками-на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі [3, С. 29].

Оптова торгівля охоплює широке ринковий простір і є провідником у реалізації великих партій та обсягів товарів. Оптові торгові підприємства встановлюють господарські зв'язки як з виробниками, так і з споживачами. Мета оптової торгової діяльності-задоволення попиту на товари в зручний для споживача час і необхідній кількості. Від того, як буде розвиватися оптова торгівля, значною мірою залежить цільове виробництво товарів, їх оновлення і якість [1, С. 166].

На підприємствах оптової торгівлі в якості наступних етапів комерційної діяльності необхідно виділити:

а) управління товарними запасами

б) управління асортиментом товарів

в) рекламно-інформаційну діяльність

г) оптовий продаж товарів

д) надання послуг оптовим покупцям

Управління товарними запасами в оптовій ланці припускає їх нормування, оперативний облік і контроль за їх станом, а також їх регулювання залежно від кон'юнктури ринку. Вони повинні формуватися у відповідності з попитом, а їхній рівень повинен забезпечувати безперебійне задоволення потреб оптових покупців [4, С. 188]. Успішна робота з управління товарними запасами дозволяє приймати своєчасні комерційні рішення по їх нормалізації, уникаючи при цьому уповільнення оборотності товарів і збільшення витрат, пов'язаних з їх зберіганням.

Управління асортиментом товарів також є однією з найважливіших функцій комерційних служб оптових підприємств. Воно забезпечує підтримання на складах такого асортименту товарів, який найбільшою мірою задовольняв би запити оптових покупців (магазинів, дрібнороздрібних підприємств та ін.)

Успішне здійснення операцій з оптового продажу багато в чому залежить від ефективності рекламно-інформаційної роботи комерційних служб. Вона повинна бути систематичною, добре спланованою, що забезпечує успішну реалізацію товарів і надання послуг оптовим покупцям. Це досягається шляхом вибору раціональних видів і засобів реклами, обгрунтування доцільності їх застосування [3, С. 30].

Комерційна діяльність з оптового продажу товарів є одним з найважливіших етапів роботи структур, що здійснюють оптові операції. Від її успіху залежить економічна ефективність роботи підприємств, що займаються збутом товарів. На цьому етапі важливо правильно вибрати партнера по комерційній діяльності, успішно провести з ним операції з оформлення продажу товарів, організовувати контроль за виконанням умов договору.

Поряд з продажем товарів, підприємства, що займаються оптовими операціями, надають свої послуги партнерам по господарських зв'язках торговельні послуги. Це можуть бути рекламно-інформаційні послуги, а також посередницькі послуги з пошуку постачальників товарів і оптових покупців. Сюди ж слід віднести і організаційно-консультативні послуги з питань асортименту та якості товарів, організації роздрібного продажу, маркетингу і т.п. У міру переходу до ринкових відносин роль торговельних послуг зростає, а їх набір, якість виконання можуть стати визначальними для зміцнення позицій на ринку [3, С. 31].

1.2 Поняття закупівель, їх роль і значення

Закупівля товарів є першим етапом такого важливого процесу, як товароснабжение.

Товароснабжение - це комплекс комерційних і технологічних операцій по доведенню товарів до підприємств роздрібної торгівлі, що включає в себе закупівлю, доставку, приймання, зберігання, підготовку і продаж товарів.

У торговій практиці використовують дві форми товаропостачання: транзитну і складську.

Транзитна форма товаропостачання передбачає завезення товарів від виробників безпосередньо в роздрібну торгову мережу, минаючи склади оптових баз.

Транзитна форма постачання магазинів може застосовуватися при роботі з місцевими постачальниками з будь-яких товарах, так як в цьому випадку їх завезення, здійснюється автомобільним транспортом, а тому не потрібно дотримання мінімальної норми відвантаження.

Транзитна форма товаропостачання сприяє скороченню часу доведення товарів до магазинів, зниження транспортно-експедиційних витрат і товарних втрат.

Однак у багатьох випадках вона не може бути використана: якщо потрібні накопичення товарів, подсортировка, перетворення виробничого асортименту в торговий. Виникає необхідність застосувати складську форму товаропостачання. При цьому зростуть витрати, пов'язані c виконанням складських операцій з товаром, його зберіганням. Проте досить часто при роботі з товарами складного асортименту, сезонного виробництва та споживання застосування цієї форми є кращим, тому що сукупні витрати по завезенню, зберіганню і продажу товарів у магазині знижуються. Це відбувається тому, що збільшення витрат у складському ланці компенсується зниженням їх у магазинах за рахунок прискорення реалізації подсортірованних і підготовлених до продажу партій товарів, зменшенням товарних запасів і витрат на їх утримання [5, С. 97].

Важливе значення для раціональної організації товаропостачання роздрібної торгової мережі має вибір методу завезення товарів.

Основними є два методи. Перший метод припускає, що завезення товарів здійснюється силами і засобами роздрібних торгових підприємств і називається децентралізованим (самовивіз). Цей метод відволікає працівників магазинів від їх безпосередньої роботи по торговому обслуговуванню населення, призводить до неефективного використання транспорту, в результаті збільшуються витрати по завезенню товарів.

Другий метод - централізований, передбачає завезення товарів силами і засобами постачальника. Він більш економічний, дозволяє поліпшити управління процесом руху товарів, підвищити ефективність використання автотранспорту. Працівники магазинів не відволікаються для поїздки за товаром. При цьому методі отборка товарів може бути здійснена особисто або за заявкою (письмовій або по телефону). Завезення повинен здійснюватися за графіками.

Розробляються графіки отборки і завезення товарів. Для їх обгрунтування необхідні наступні дані: тип магазину, його асортиментний профіль, місце розташування, одноденний товарообіг магазину, фактичні товарні запаси, режим роботи магазина. На основі цих даних розраховується розмір партії одноразового постачання і частота завезення [6, С. 74].

Графіки складаються, як правило, на квартал. На більш тривалий термін їх складання недоцільно, тому що в процесі роботи ситуація змінюється. Практика свідчить, що найбільш прийнятна частота завезення продовольчих товарів - через 2-3 дні, непродовольчих - 7-9 днів, але це залежить від одноденного товарообігу та розміру одноразової партії завозу. У графіку доцільно вказувати не тільки дні завезення або числа місяця, але і час. Дню завезення повинні передувати отборка товарів або надходження заявки від магазинів.

У постачанні роздрібній торговельній мережі застосовуються і інші методи: постачання через пересувні склади, пересувні зали товарних зразків, роз'їзних товарознавців, через дрібнооптову посилочну торгівлю [7, С. 158].

Вибір форм і методів товароснабжения закріплюється в договорах поставки при встановленні господарських зв'язків.

При всіх формах і методах товароснабжения завідувачі магазинами складають заявки на завезення товарів.

При цьому вони повинні враховувати попит населення, ступінь його задоволення, розмір одноденної продажу, фактичний обсяг товарних запасів, а також обсяг незнижуваного запасу, необхідного для безперебійної торгівлі, наявність не користуються попитом товарів, частоту завезення.

На товари, якими магазин раніше не торгував, перша заявка повинна бути невеликою (пробна продаж).

При розробці заявки слід враховувати зміну попиту в, зв'язку зі звичаями, традиціями, святами, сезонними коливаннями і іншими ринковими умовами.

Заявки передаються постачальнику, який здійснює товароснабжение магазинів, і повинні бути виконані в передбачені договором терміни.

Існують наступні принципи закупівлі товарів:

а) на ранніх етапах формування асортименту закуповувати та продавати лише обмежена кількість найменувань товарів, щоб комерційні служби могли зосередити свої зусилля на підвищенні якості та встановлення стандартів на якість основних товарів. Тільки після цього можна далі розширювати асортимент;

б) встановити тісне співробітництво на всіх рівнях між товарознавцями комерційних служб і технологами виробництва, між постачальниками і оптовими покупцями;

в) вітати спільну роботу з формування асортименту, формування якості, розробці нових товарів [8, С. 126].

Раціональна організація закупівлі означає придбання товарів:

а) з потрібної якості, в потрібній кількості, в потрібний час, у надійного постачальника, за прийнятною ціною;

Обсяг закупівлі (оптимальний розмір запасу - ГРЗ) - її рівень, при якому досягається максимальне використання складських приміщень, мінімізуються витрати зберігання запасів.

Визначення ГРЗ не має сенсу, якщо час виконання замовлення досить тривало при значному коливанні попиту і нестабільних цінах. У всіх інших випадках визначення ГРЗ призведе до зменшення витрат зберігання запасів без втрати якості обслуговування. Оптимальний розмір запасу визначається за формулою 1.2

ГРЗ = (2 V х Р) / ​​(С х S), (1.2)

де V - обсяг товарообігу, тис. руб.;

Р - вартість подачі одного замовлення, тис. руб.;

С - вартість одиниці продукції, тис. руб.;

S - витрати зберігання одиниці продукції на складі, тис. руб.

Існують наступні методи закупівлі товарів:

а) прямий, який передбачає встановлення прямих зв'язків з роздрібними підприємствами;

б) непрямий, що передбачає купівлю і продаж товарів через торгово-посередницькі операції, на основі спеціального договору з торговим посередником.

1.3 Організація закупівельної діяльності: завдання, функції та її особливості в оптовій торгівлі

У процесі закупівлі та постачання товарів встановлюються комерційні зв'язки між учасниками, що представляють підприємства торгівлі, виробників і обслуговують сферу обігу суб'єкти. З закупівельної діяльності починаються комерційні відносини з партнерами. Закупівельна діяльність і комерційні дії взаємообумовлені, вони здійснюються відповідно до цілей торгового підприємства і змістом вирішуваних завдань [1, С. 149].

Закупівельна робота є основою комерційної діяльності в торгівлі. З неї, по суті, починається комерційна робота. Щоб продати товар покупцю і дістати прибуток необхідно розташовувати товаром. Головна функція товарного обігу зводиться до зміни форм вартості за формулою:

Д - Т и Т '- Д' (1.3)

Формула розкриває сутність комерційної роботи в торгівлі - підприємець, маючи певну суму грошових коштів, закуповує товар, який потім реалізує в кошти з деяким приростом. Виходячи з основної функції товарного обігу, можна зробити висновок, що комерційна робота в торгівлі починається з закупівлі товарів з метою подальшого їх продажу.

За своєю економічною природою закупівлі являють собою оптовий або дрібнооптовий товарообіг, здійснюваний суб'єктами торгової діяльності з метою подальшого перепродажу закуплених товарів.

Правильно організовані оптові закупівлі дають можливість сформувати необхідний торговий асортимент товарів для постачання населення або роздрібної торговельної мережі, здійснювати вплив на виробників товарів відповідно до вимог купівельного попиту, забезпечують ефективну роботу торгового підприємства [2, С. 159].

Робота по оптовим закупівлям товарів включає комплекс взаємопов'язаних комерційних операцій, до числа яких належать:

а) вивчення і прогнозування купівельного попиту;

б) визначення потреби в товарах;

в) виявлення і вивчення джерел закупівлі, вибір постачальників та каналів просування товарів;

г) організація раціональних зв'язків з постачальниками товарів, включаючи розробку і укладання договорів постачання, надання замовлень і заявок постачальникам;

д) організація і технологія закупівель безпосередньо у виробників товарів, посередників, на товарних біржах, аукціонах, у імпортерів і інших постачальників;

е) організація обліку і контролю за оптовими закупівлями;

Комерційна робота по оптовим закупівлям товарів в ринкових умовах повинна грунтуватися на принципах сучасного маркетингу. За допомогою методів маркетингу комерційні працівники, керівники, менеджери торгових підприємств отримують необхідну інформацію про те, які вироби і чому хочуть купувати споживачі, про ціни, які споживачі готові заплатити, про те, в яких регіонах попит на дані вироби найбільш високий, де збут або закупівля продукції може принести найбільший прибуток [2, С. 160].

Вивчення і прогнозування купівельного попиту є необхідною маркетинговим умовою для проведення успішної комерційної роботи з закупівель товарів.

Як відомо, попит-це форма ринкового прояву потреби. У свою чергу потребу прийнято визначати як потребу чи недолік в чому-небудь, необхідному для підтримки життєдіяльності організму, функціонування особистості, соціальної групи населення чи суспільства в цілому. У процесі суспільного розвитку потреби ростуть і змінюються.

Попит населення на товари формується під впливом численних економічних, демографічних, природно-кліматичних та інших факторів, які постійно змінюються в процесі розвитку суспільного виробництва. Тому тільки за допомогою методів маркетингу комерційні працівники можуть отримати необхідну інформацію про товари, про ціни, які споживачі готові заплатити, про ємності ринку в окремих регіонах і т.д. [3, С. 85].

Маркетингова наука виробила цілий арсенал засобів і способів вивчення і прогнозування купівельного попиту, які необхідно використовувати при організації оптових закупівель товарів. Тому оптові закупівлі варто починати з вивчення попиту, потреб покупця на товари, купівельних намірів і інших факторів, що формують попит. Оптові бази, будучи торговими підприємствами й обслуговуючи певний територіально-економічний район, вивчають в основному обсяг купівельного попиту на ті чи інші види товарів і в окремих випадках асортиментну структуру попиту. Для цього на оптових підприємствах використовуються різні методи вивчення і прогнозування попиту:

а) оперативний облік продажу товарів і руху товарних запасів за певний період;

б) вивчення і узагальнення заявок роздрібних торгових підприємств на завезення товарів;

в) облік і аналіз незадоволеного попиту оптових покупців;

г) проведення асортиментних і кон'юнктурних нарад з покупцями товарів;

Для проведення роботи по вивченню і прогнозуванню попиту на великих і середніх торгових підприємствах створюються маркетингові служби (відділи), однією з основних функцій яких є вивчення як загального обсягу попиту (місткості ринку), так і внутрішньогрупової структури попиту на закуповувані товари [2, С. 161].

Ефективним методом вивчення попиту є виставки та виставки-продажу. Поряд з демонстрацією товарів можуть бути проведені показ роботи технічно складних товарів, консультації по товарах; організовано продаж товарів зі знижкою або наданням більш тривалого, ніж звичайно, гарантійного терміну; показані рекламні ролики та фільми, слайди, поширена друкована продукція, проведені лотереї, аукціони з продажу окремих товарів, дегустації тощо Найбільш ефективним методом вивчення попиту вважається анкетне опитування. Керуючись результатами маркетингових досліджень, оптові бази, комерційні фірми та інші оптові покупці будують свою політику закупівель, укладаючи довгострокові угоди з постачальниками товарів, на які очікується підвищення попиту. Інформація маркетингових служб дозволяє оптовим покупцям завчасно підготуватися до зміни постачальників морально застарілих товарів на інших, які освоюють випуск більш досконалих або принципово нових товарів.

Для розрахунку потреби в товарах можуть бути використані різні методи (нормативний метод визначення потреби в товарах, метод використання коефіцієнта еластичності, балансовий метод і т.д.). У кожному конкретному випадку вибір методики диктується умовами, в яких працює торгове підприємство, умовами прогнозу, інформаційним забезпеченням та іншими факторами [3, С. 86].

Одним з найважливіших елементів закупівельної роботи є виявлення і вивчення джерел закупівлі, вибір постачальників та каналів просування товарів.

Комерційні працівники повинні добре знати економіку свого регіону, його виробничі можливості, асортимент вироблених товарів. Комерційним працівникам необхідно постійно стежити за рекламними оголошеннями в ЗМІ, проспектами, каталогами. Формування товарних ресурсів є предметом постійної роботи торгового апарату оптових баз. У ринкових умовах форми і методи цієї роботи перетерпіли істотні зміни. Головні зміни полягають у тому, що на зміну методам централізованого розподілу товарних ресурсів прийшла ринкова практика вільної купівлі-продажу товарів за цінами попиту та пропозиції. Тому комерційна ініціатива торгових працівників по залученню в товарообіг максимальних товарних ресурсів з метою отримання необхідного прибутку повинна сполучатися з турботою про кінцевих покупців, обліком їхньої платоспроможності, з недопущенням невиправданого росту цін, наданням населенню можливості придбати товари за доступними цінами [2, С. 163] .

Комерційні працівники повинні відвідувати виробничі підприємства, що виготовляють товари, знайомитися з виробничими можливостями, асортиментом і якістю їхніх товарів. Також корисними виявиться їх участь у нарадах з працівниками промисловості та підприємцями, у виставках-переглядах нових зразків виробів, у виставках-ярмарках.

Ретельний аналіз отриманої інформації дозволить торговому підприємству скласти необхідне уявлення про джерела надходження товарів, до яких відносять галузі народного господарства, що виробляють різні товари народного споживання (АПК, легка промисловість, машинобудування і т.д.).

Під постачальниками товарів слід розуміти конкретні підприємства різних джерел надходження, тобто тих чи інших галузей народного господарства, різних сфер виробничо-економічної діяльності, що виробляють товари і послуги [3, С. 86].

Враховуючи велике різноманіття постачальників товарів їх можна класифікувати на різні групи за різними ознаками.

Розглянемо класифікацію постачальників:

а) за територіальною ознакою:

1) місцеві поставщики - внутрішньообласні постачальники, які найчастіше поставляють товари безпосередньо роздрібним торговельним підприємствам, минаючи оптові бази;

2) внеобластние постачальники;

3) республіканські постачальники;

4) внереспубліканскіе постачальники;

б) за формою власності:

1) державні постачальники;

2) муніципальні постачальники;

3) приватні постачальники;

4) кооперативні постачальники;

5) постачальники інших форм власності;

в) за відомчою приналежності:

1) внутрішньосистемні постачальники;

2) позасистемні постачальники.

г) за функціональними ознаками:

1) постачальники-виробники;

2) постачальники-посередники (оптові підприємства).

В узагальненому вигляді всіх постачальників товарів можна підрозділити на дві категорії: постачальників - виробників і постачальників - посередників, які закуповують продукцію у виробників і реалізують її оптовим покупцям.

Постачальниками-посередниками можуть бути оптові підприємства загальнонаціонального, регіонального рівня різного товарного асортименту (спеціалізації), що складають основу системи оптової структури на споживчому ринку, оптові посередники (дистриб'ютори, підприємства-брокери, підприємства-агенти, дилери), а також організатори оптового обороту (оптові ярмарки, аукціони, товарні біржі, оптові та дрібнооптові ринки, магазини-склади) [2, С. 164].

Оптові посередники в умовах ринкової економіки набувають самостійного значення в сфері закупівельної діяльності.

Дистриб'ютор-фірма, що здійснює збут на основі оптових закупівель у великих промислових фірм-виробників готової продукції. Це відносно велика фірма, що володіє власними складами і встановлює тривалі контрактні відносини з промисловцями [9, С. 114].

Брокерська фірма-підприємство, що надає посередницькі послуги державним і комерційним структурам у придбанні, продажі й обміні товарів. Брокер (фізична особа) - торговий посередник при укладанні угод між покупцями і продавцями товарів на товарній біржі. Діє він з доручення клієнтів, одержуючи від них винагороду [9, С. 51].

Дилер-юридична або фізична особа, яка здійснює біржове або торгове посередництво за свій рахунок і від свого імені. Доходи дилера утворюються за рахунок різниці між купівельною і продажною ціною товару, валют і цінних паперів [9, С. 110].

Важливим посередницьким елементом у закупівельній діяльності є організатори оптового товарообігу - товарні біржі, оптові ярмарки, аукціони, оптові ринки й інші підприємства. Основним завданням цих структур є створення умов для організації закупівельної і реалізаційної діяльності клієнтів. Однак вони не є самостійними суб'єктами оптової торгової діяльності.

За територіальною ознакою постачальники товарів бувають місцевими, внеобластнимі, республіканськими і внереспубліканскімі. Оптові підприємства частіше закуповують товари у внеобластних і внереспубліканскіх постачальників, враховуючи, що не у всіх областях і республіках розвинене виробництво багатьох товарів і їх доводиться завозити. Місцеві постачальники найчастіше поставляють товари безпосередньо роздрібним торговельним підприємствам, минаючи оптові бази.

Постачальники також розрізняються по їх приналежності до тієї чи іншої господарської системи. Постачальники, що відносяться до тієї ж системи, у яку входять оптові покупці, називаються внутрішньосистемного, решта-позасистемні.

За формою власності постачальники можуть бути приватними, державними, муніципальними, кооперативними та інших форм власності.

Вивчаючи джерела закупівель товарів, комерційні працівники складають на кожного постачальника спеціальні картки, причому їх доцільно групувати по місцевих, міжобласним та міжреспубліканськими постачальникам. У картках вказують дані про виробничої потужності підприємства, про кількість і асортимент продукції, що випускається, про можливість виробництва інших товарів, умови поставки товарів і інші відомості, що цікавлять оптові бази [2, С. 164].

Правильний вибір постачальника в умовах ринку досить складна справа, і помилка тут може дорого коштувати підприємству. Вибір найбільш вигідного для підприємства постачальника має велике значення, оскільки від останнього залежить величина витрат на закупівлю матеріальних ресурсів.

Коли постачальників багато, то вибір найбільш підходящого доцільно проводити в два етапи. На першому етапі проводиться попередній відбір постачальників. Критерії вибору представлені в таблиці 1.1:

Таблиця 1.1-Критерії попереднього вибору постачальника

Критерій вибору

Постачальник


1

2

3

...

 1. Виробнича потужність

 2. Відстань постачальника

 3. Форми розрахунків

 4. Якість продукції

 5. Ціна одиниці продукції

 6. Комплектність поставки

 7. Розмір партії

 8. Упаковка

Після аналізу постачальників частина з них, яка не відповідає вимогам виключається.

На другому етапі береться більш розширений перелік критеріїв вибору постачальників, представлений у таблиці 1.2:

Таблиця 1.2-Критерії остаточного вибору постачальника

Критерій вибору

Постачальник


1

2

3

...

 1. Фінансові умови

 2. Час поставки

 3. Періодичність поставки

 4. Складські умови постачальника

 5. Інші критерії

Критерії вибору постачальників можуть бути доповнені та іншими специфічними критеріями. Заповнювати таблицю доцільно шляхом проставлення балів кожному постачальнику за кожним критерієм. Склавши всі ці оцінки за всіма критеріями, можна вивести середнє значення оцінки. Перевага повинна надаватися тим постачальникам, які мають найбільше середнє значення оцінки [10, С. 126].

Підприємства при виборі постачальника в даний час в основному покладаються на власну інформацію. При цьому на підприємстві, що має багато постачальників, може бути сформований список добре відомих, які заслуговують довіри постачальників. Затвердження договорів з цими постачальниками, дозвіл попередньої оплати, наміченої до постачання продукції здійснюється за спрощеною схемою. Якщо ж намічається укладення договору з постачальником, відсутнім у названому списку, то процедура затвердження і оплати ускладнюється проведенням необхідних заходів, що забезпечують безпеку фінансових та інших інтересів підприємства [11, С. 171].

Підрозділ постачальників залежить від каналу збуту (просування), тобто шляху, по якому товари рухаються від виробників до споживачів. Він характеризується числом складових його ланок чи рівнів, на кожному з яких виконуються різні операції по наближенню товару до кінцевого споживача.

В останні роки все більш широке поширення набуває варіант, при якому споживчі товари виробники прагнуть продавати безпосередньо кінцевим споживачам. Це так званий канал нульового рівня або прямий канал руху товару. При однорівневій каналі посередником на ринку споживчих товарів стає оптовий і роздрібний торговець. Якщо між промисловим підприємством і підприємством роздрібної торгівлі стоять два і більше оптових торговця, то ми маємо справу з багаторівневим каналом просування товарів [3, С. 87].

Одним з найважливіших етапів закупівельної роботи є встановлення господарських зв'язків з постачальниками. В умовах ринкової економіки велике значення надається самостійного врегулювання господарських взаємовідносин між постачальниками і покупцями товарів на базі правових норм цивільного законодавства. При цьому істотно підвищується роль договорів поставки товарів.

Цивільним кодексом Російської Федерації встановлено, що за договором поставки постачальник-продавець, який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язаний передати в обумовлений термін чи строки вироблені або купуються їм товари для використання у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім і іншим подібним використанням [12, С. 18].

На відміну від інших договорів за договорами поставки допускається можливість односторонньої відмови від його виконання або одностороннього його зміни у разі істотного порушення договору однією зі сторін. Порушення договору поставки постачальником вважається істотним у випадках: поставки товарів неналежної якості з недоліками, які не можуть бути усунені у прийнятний для покупця строк; неодноразового порушення строків поставки товару. Порушення договору поставки покупцем вважається істотним у випадках: неодноразового порушення строків оплати товарів; неодноразової невибірки товарів. У цих випадках договір поставки вважається зміненим або розірваним з моменту отримання однією стороною повідомлення іншої сторони про відмову від виконання договору повністю або частково [3, С. 90].

Успішне здійснення комерційної діяльності багато в чому залежить від своєчасного виконання обов'язків сторонами договору. Тому важливою частиною комерційної роботи є організація повсякденного контролю виконання договорів та ходу поставки товарів. Це дозволяє забезпечувати своєчасне та безперебійне надходження товарів в узгодженому асортименті, належної якості та в передбаченому кількості.

Виконання договорів поставки товарів контролюється за загальним обсягом, розгорнутому асортименту, термінам поставки, якості і комплектності товарів, що поставляються, дотриманню транспортних умов, розрахункової дисципліни.

З постачальниками товарів повинні бути налагоджені раціональні господарські зв'язки, переважно прямі і довгострокові договірні взаємини, що дозволяють закуповувати товари безпосередньо у постачальників-виготовлювачів на стабільній довгостроковій основі.

1.4 Оцінка ефективності комерційної діяльності за закупівельною роботі

Незважаючи на тісний зв'язок між комерційною діяльністю і кінцевими результатами, не можна вважати комерційну діяльність фірми ефективною лише тільки за наявністю позитивних фінансових результатів - адже прибуток, можливо, могла бути більше? Тому, щоб оцінити ефективність комерційної діяльності торгової організації, необхідно зробити оцінку ефективності кожного напряму комерційної роботи.

В даний час не існує єдиної системи показників, за якими можна найбільш повно провести оцінку ефективності комерційної діяльності організації торгівлі. Виходячи із сутності і змісту комерційної діяльності, доцільно проводити оцінку її ефективності, грунтуючись на оцінці ефективності кожного з її елементів. Оцінивши ефективність комерційної діяльності по кожному з напрямів, можна зробити висновок про те, наскільки ефективна комерційна діяльність торгового підприємства в цілому [13, С. 90].

При оцінці ефективності договірної роботи оптової торгівлі приймається до уваги не тільки кількість укладених договорів з постачальниками і покупцями, але і їх якість, тобто оцінюється, наскільки вигідні для організації умови договору, вивчається ступінь і методи контролю виконання договірних зобов'язань, як партнерами, так і самою організацією.

Вигідними умовами вважаються ті, які здатні скоротити витрати фірми по здійсненню угоди, виграти час у разі фінансових труднощів, знизити ризик, пов'язаний з несплатою товару і т.д. Тому фахівець з комерційної діяльності повинен прагнути укласти договір на максимально вигідних умовах, що дозволить досягти більш високих результатів. Однак що вигідно для одного боку, частіше за все не зовсім вигідно для іншої. Договір - це завжди компроміс, одна сторона йде на поступку іншій стороні, погоджуючись на її умови в частині договору, натомість на можливість диктувати свої умови в іншій частині договору. Тому для оцінки ефективності договірної роботи необхідно співвіднести прибуток від операції з витратами на її здійснення, визначити наскільки обгрунтовані витрати, передбачені умовами договору.

У разі невиконання зобов'язань за договором, фірма може понести значні збитки внаслідок недоотримання коштів за товар, виплати штрафів, пені, втрати ділової репутації і т.д. Оперативний контроль виконання договорів допоможе уникнути даних наслідків. Ступінь контролю виконання своїх договірних зобов'язань можна оцінити, відстеживши кількість і характер невиконаних організацією зобов'язань; витрати, понесені у зв'язку з порушенням умов договору - сплачені штрафи, пені, неустойки.

Основним показником при аналізі закупівельної діяльності є обсяг закупівель. Тому для оцінки ефективності діяльності оптової торгівлі в даному напрямку, в першу чергу, необхідно проаналізувати динаміку загального обсягу закупівель і його структури. Структура обсягу закупівель повинна бути представлена ​​як у розрізі товарного асортименту, так і по кожному з постачальників [13, С. 105].

Багато в чому ефективність закупівельної діяльності залежить від вибору постачальників. Оцінити, наскільки цей вибір правильний, можна за допомогою наступних показників:

а) частота і характер невиконання (неналежного виконання) постачальником договірних зобов'язань;

б) кількість і питома вага поставок неякісного товару;

в) порушення встановлених строків поставок з вини постачальника;

г) кількість і питома вага поставок товарів в неналежному кількості й асортименті;

д) стійкість умов договору - наявність внесення змін до договору по найбільш значущих пункти (ціна, асортимент, терміни і кількість);

е) прибутковість операції з даними постачальником (визначити суму валового доходу від продажу товарів даного постачальника, питома вага в загальній сумі валового доходу, частку витрат на здійснення операції в сумі валового доходу від операції).

Розрахунок даних показників необхідно проводити по кожному постачальнику окремо, що дозволить при порівнянні результатів виявити найбільш надійних і вигідних партнерів.

Як показник ефективності роботи з постачальниками може виступати наявність необгрунтованою і / або простроченої кредиторської заборгованості, так як своєчасна оплата товарів і послуг свідчить про задовільний фінансовий стан організації, що характеризує його як надійного партнера, дозволяє вдатися до послуг банку з кредитування оборотних коштів і налагодити нові ділові контакти.

Одним з основних напрямків закупівельної діяльності є формування асортименту. Ефективність даної роботи визначається в першу чергу таким показником, як рентабельність асортименту. Під рентабельним асортиментом розуміють такий асортиментний набір, який у своїй сукупності забезпечує отримання господарюючим суб'єктом запланованого розміру прибутку.

Стан товарного асортименту торгової організації характеризують такі показники:

Широта асортименту - кількість груп і підгруп товарів, включених в торговий асортимент.

Глибина асортименту - кількість видів і різновидів (найменувань) товарів усередині груп і підгруп в асортименті підприємства.

Структура асортименту - це співвідношення груп, підгруп, видів і різновидів товарів в асортименті.

Повнота асортименту - це відповідність фактичної наявності товарів встановленим асортиментному переліку.

Стійкість (стабільність) асортименту - це безперебійне наявність товарів за їх видами і різновидам, заявленим в асортиментному переліку.

Оновлюваність асортименту - поповнення асортименту новими різновидами товарів відповідно до асортиментної політики підприємства.

Найважливішою складовою комерційної діяльності торгової організації з закупівель товарів є управління товарними запасами. Від того, наскільки грамотно і раціонально здійснюється управління товарними запасами, залежить ефективність всієї діяльності фірми.

Головним критерієм оцінки ефективності управління товарними запасами є оборотність товарних запасів.

Даний коефіцієнт відображає швидкість реалізації запасів. Чим він нижчий - тим менше коштів вкладено в найменш ліквідну частину поточних активів.

Основними складовими діяльності з управління запасами є: визначення оптимального розміру товарних запасів і замовляється партії товарів, а також частоти завезення товарів, які залежать, в першу чергу, від обсягу попиту (обороту).

В оптовій торгівлі при розрахунку оптимального розміру товарних запасів і замовляється партії доцільно виходити з обсягу реалізації за певний період, наприклад, за місяць. Необхідно також враховувати передбачуваний обсяг замовлень від покупців, площа складу, витрати на транспортування і зберігання.

В якості критерію оптимальності вибирають мінімум суми транспортно-заготівельних витрат і витрат на зберігання. І ті, і інші залежать від розміру замовлення, однак характер залежності кожної із цих статей витрат від обсягу замовлення різний: транспортно-заготівельні витрати при збільшенні розміру замовлення, очевидно, зменшуються, так як закупівлі і перевезення здійснюються більш великими партіями і, отже, рідше ; витрати по зберіганню зростають прямо пропорційно розміру замовлення [11, С. 91].

Для оцінки ефективності комерційної роботи в даному напрямку потрібно визначити, наскільки витрати при здійсненні закупівель обгрунтовані. Для цього необхідно співвіднести прибуток, отриманий в результаті реалізації закуплених товарів, з витратами, тобто визначити рентабельність витрат.

Таким чином, ефективність комерційної діяльності з управління товарними запасами залежить не тільки від швидкості оборотності товарних запасів, а й від рентабельності витрат, пов'язаних із здійсненням закупівель.

2. Дослідження закупівельної діяльності оптового підприємства ІП Ларцева І.В.

2.1 Коротка торгово-організаційна та економічна характеристика підприємства

Підприємство ІП Ларцева І.В. існує на ринку більше 5 років. ІП Ларцева І.В. є оптовим торговим підприємством.

ІП Ларцева здійснює торгівлю великим і дрібним оптом парфумерних, косметичних товарів.

Місце знаходження ІП Ларцева І.В. та поштова адреса: Російська Федерація, Свердловська область, м. Нижній Тагіл, вул. Огаркова 2.

Девіз підприємства: "Робити світ красивіше, яскравіше і краще, надаючи людям максимально відповідає їхнім потребам вибір засобів для створення і підтримки краси та комфорту».

В асортименті представлена ​​продукція як вітчизняних, так і зарубіжних виробників.

Предметом діяльності ІП Ларцева є:

а) торгівля (оптова);

б) надання різних видів послуг.

Головною метою організації є господарська діяльність, спрямована на отримання прибутку для задоволення економічних, соціальних і культурних інтересів членів трудового колективу товариства, інтересів учасників товариства при найкращому задоволенні потреби покупців.

Основним напрямком діяльності фірми є тісна співпраця з підприємствами роздрібної торгівлі міста Нижній Тагіл і Приміського району.

Середньооблікова чисельність працівників становить 36 осіб

Загальне керівництво підприємством здійснює власник.

Власник відповідає за діяльність торгового підприємства в цілому, бере участь у розробці стратегії, представляє підприємство в зовнішньому оточенні, тобто доводить цілі підприємства, виробляє принципи, які лежать в основі організації, створює умови максимального використання потенціалу всіх співробітників організації.

Далі розглянемо організаційну структуру ІП Ларцева І.В. (Рисунок 2.1).

Рисунок 2.1 - Організаційна структура ІП Ларцева І.В.

На чолі складського господарства стоїть керуючий складами. Він несе повну відповідальність за транспортування, облік, приймання та видачу товару, а також за збереження реалізованої продукції. Для виконання даних обов'язків на складах працюють водії, комірники, вантажники прибиральники та завідувач господарством. Відділ закупівель очолює менеджер по закуп. В його підпорядкування входять менеджери, які мають торгове освіту. Менеджера по закуп займаються підбором найбільш вигідних постачальників продукції по всій Російській Федерації. Фінансовий менеджер має у своєму підпорядкуванні таких співробітників, як бухгалтера та економісти. Бухгалтера займаються веденням документації з продажу. Економісти фінансового відділу збирають і аналізують інформацію з продажу підприємства і складають бюджет підприємства за різними напрямками. У відділ продажів входять такі співробітники, як торгові представники (займаються розповсюдженням оптових партій товару), оператори ПК (реалізують продукцію в демонстраційному залі).

Дана організаційна структура підприємства довела свою ефективність і практичність. Всі чотири відділи тісно пов'язані між собою.

Перелік комп'ютерних програм, що використовуються на підприємстві:

1С: Підприємство 7 версія, в неї входять:

1С: Бухгалтерія

1С: Торгівля + склад

Вивчення купівельного попиту проводиться працівниками підприємства самостійно. Для цього використовуються такі методи, як спостереження за покупцями, спілкування з покупцями. Для вивчення купівельного попиту також використовуються дані залишків товарів.

В даний час ІП Ларцева здійснює реалізацію товарів роздрібним торговельним підприємствам, розташованим в місті Нижній Тагіл, Приміському районі, містах В. Салда, Кушва, Качканар, Сєров та інші, розташовані в північній частині Свердловської області.

Підприємство ІП Ларцева І.В. продає тільки якісний і сертифікований товар від всесвітньо відомих виробників.

Таблиця 2.1 - Основні види продукції, що реалізується

Група товару

Вид товару

1. Засоби для догляду за волоссям

- Шампуні для волосся

- Бальзами для волосся

- Кондиціонери для волосся

- Лікувальні маски

- Фарби для волосся

- Лаки для укладання волосся

- Піни та муси для укладання волосся

- Лікувальні олії і настої для волосся

2. Засоби для догляду за тілом

- Гелі для душу

- Скраби для тіла

- Губки для тіла

- Молочко і крему для тіла

- Кошти для депіляції

- Сонцезахисні засоби

- Банні серії

- Крему для обличчя

- Маски для обличчя

- Лосьйони та тоніки для обличчя

- Крему для рук

- Крему для ніг

3. Косметика

- Туші для вій

- Тіні

- Пудри

- Олівці для очей і губ

- Губні помади і блиски

- Лаки для нігтів

- Засоби по догляду за нігтями

- Аксесуари для дизайну нігтів

- Кошти для нарощування нігтів

- Бальзами для губ

- Тональні креми

- Рум'яна

- Косметичні набори

- Набори для макіяжу

4. Парфумерія

- Жіноча туалетна вода

- Чоловіча туалетна вода

- Парфумовані дезодоранти

- Дитяча туалетна вода

Основні економічні показники діяльності ІП Ларцева представлені в таблиці 2.2. При визначенні ефективності роботи підприємства використані фактичні показники за 2006-2008 р.

Таблиця 2.2 - Основні економічні показники діяльності підприємства

Показники

2006

2007

2008

Відхилення, (+;-)

Темп зміни,%

2007 від 2006

2008 від 2007

2007 від 2006

2008

Від 2007

Товарообіг, тис. грн.

53852,2

82848,9

114413,8

28996,7

31564,9

153,8

138,1

Чисельність працівників, чол.

34

36

36

2

0

105,88

100,0

Продуктивність праці, тис. грн.

1583,9

2301,4

3178,2

717,5

876,8

145,3

138,1

Валовий прибуток:
сума, тис. грн.

19995,7

25571,3

36077,6

5575,6

10506,3

127,9

141,1

рівень,%

37,1

30,9

31,5

-6,2

0,6

-

-

Витрати обігу
сума, тис. грн.

6139,5

8596,1

11248,7

2456,6

2652,6

140,0

130,8

рівень,%

11,4

10,4

9,8

-1,0

-0,6

-

-

Прибуток від продажів
сума, тис. грн.

13856,2

16975,2

24828,9

3119,0

7853,7

122,5

146,3

рівень,%

25,7

20,5

21,7

-5,2

1,2

-

-

Відсотки до сплати

156,6

189,3

235,6

32,7

46,3

120,9

124,4

Інші операційні доходи, тис. грн.

351,7

364,2

382,7

12,5

18,5

103,5

105,1

Інші операційні витрати, тис. грн.

174,2

182,4

193,7

8,2

11,3

104,7

106,2

Відсотки до отримання

-

-

-

-

-

-

-

Інші позареалізаційні доходи, тис. грн.

523,3

495,1

441,1

-28,2

-54,0

94,6

89,1

Інші позареалізаційні витрати, тис. грн.

203,9

222,5

246,3

18,6

23,8

109,1

110,7

Прибуток до оподаткування
сума, тис. грн.

14196,5

17240,3

24977,1

3043,8

7736,8

121,4

144,9

рівень,%

26,4

20,8

21,8

-5,6

1,0

-

-

Податок на прибуток та інші аналогічні платежі, тис. грн.

3407,2

4137,7

5994,5

730,5

1856,8

121,4

144,9

Чистий прибуток
сума, тис. грн.

10789,3

13102,6

18982,6

2313,3

5880,0

121,4

144,9

рівень,%

20,0

15,8

16,6

-4,2

0,8

-

-


Провівши аналіз даних, представлених у таблиці 2, можна сказати наступне.

Товарообіг підприємства підвищився на 53,8% і склав у 2007 році 82848,9 тис. грн., Також відбулося підвищення на 38,1% в 2008 році і склав 114413,8 тис.грн., Що на 31564,9 тис.грн . більше товарообігу 2007 року.

Чисельність працівників, задіяних на підприємстві, збільшилася в 2007 році на 5,88% і склала 36 чоловік, а в 2008 році порівняно з 2007 роком залишилася незмінною (36 осіб). Отже, відбулося підвищення продуктивності праці працівників ІП Ларцева І.В. за обидва періоди. В абсолютному вираженні цей показник зріс у 2007 році на 717,5 тис.грн., Що складає 45,3%, а в 2008 році на 876,8 тис.грн., Що становить 38,1%.

Валовий прибуток підприємства також мала позитивну динаміку розвитку і збільшилася (у відносному вираженні), а саме на 27,9% і склала в 2007 році 25571,3 тис. грн., А в 2008 році на 41,1% і склала 36077,6 тис.руб. Це говорить про значне зниження собівартості реалізованої продукції. Дана тенденція, перш за все пов'язана з підвищенням ефективності роботи відділу закупівель. Раннє деякі товари косметичної продукції закуповувалися у великих оптових посередників, а в даний час безпосередньо у виробника.

Негативну тенденцію розвитку мали витрати обігу. У 2007 році вони становили 8596,1 тис.грн., А вже в 2008 році 11248,7 тис. грн., Що на 2652,6 тис.грн. або на 30,8% більше. Дане явище, насамперед, пов'язано зі збільшенням обсягів продажів підприємства.

Таким чином, прибуток від продажів в 2007 році склала 16975,2 тис. грн., Що на 3119,0 тис.грн. (Або на 22,5%) більше даного показника попереднього періоду. А в 2008 році склала 24828,9 тис. грн., Що на 7853,7 тис.грн. (Або на 46,3%) більше даного показника 2007 року. За даними, проаналізованими вище, можна сказати, що, незважаючи на зростання витрат обігу підприємство ІП Ларцева І.В. стало працювати більш ефективно.

Як нам відомо, ставка податку на прибуток в 2007 і 2008 році була однакова (а саме 24%). Отже, збільшення суми виплат до бюджету пов'язано лише із зростанням оподатковуваної бази підприємства, якою є прибуток до оподаткування фірми. Даний показник в 2007 році зріс на 21,4%, а в 2008 році на 44,9%.

Надзвичайних доходів та витрат в період з 2006 по 2008 рік підприємство не мало. Таким чином, сума прибутку від звичайної діяльності підприємства і його чистий прибуток збігаються. Чистий прибуток ІП Ларцева І.В. в 2007 році збільшилася на 2313,3 тис.грн., що у відносному вираженні відповідає 21,4%, а в 2008 році на 5880,0 тис.грн., що у відносному вираженні відповідає 44,9%.

В цілому, за результатами даного аналізу, можна сказати, що підприємство торгівлі ІП Ларцева І.В. за аналізовані періоди розвивалося позитивно і його діяльність має високий ступінь ефективності.

Далі розглянемо характеристику основних фондів підприємства. Проведемо аналіз складу основних фондів за аналізовані періоди.

Таблиця 2.3-Аналіз складу основних фондів, тис. руб.

Основні фонди

2006

2007

2008

Відхилення (+;-)

Темп зміни,%

2006 від 2007

2008 від 2007

2006 від 2007

2008 від 2007

Будівлі, споруди, тис.руб.

905,6

937,8

952,5

32,2

14,7

103,5

101,6

Торгово-технологічне обладнання, тис. грн.

982,4

1024,5

1076,2

42,1

51,7

104,3

104,3

Транспортні засоби, тис. грн.

1095,4

1185,4

1214,6

90,0

29,2

108,2

102,5

Обчислювальна техніка, тис.руб.

718,6

758,4

798,6

39,8

40,2

105,5

105,3

Інші основні фонди, тис. грн.

255,6

247,2

320,4

-8,4

73,2

96,7

129,6

Разом:

3957,6

4153,3

4362,3

195,7

209,0

104,9

105,0

Аналіз структури основних фондів підприємства за 2006 рік наведено на наступне малюнку 2.2.

Рисунок 2.2 - Аналіз структури основних фондів за 2006 рік,%

Аналіз структури основних фондів підприємства за 2007 рік наведено на наступне малюнку 2.3.

Рисунок 2.3 - Аналіз структури основних фондів за 2007 рік,%

Аналіз структури основних фондів підприємства за 2008 рік наведено на наступне малюнку 2.4.

Рисунок 2.4 - Аналіз структури основних фондів за 2008 рік,%

За аналізований період у складі основних фондів досліджуваного підприємства ІП Ларцева І.В. відбулися наступні зміни:

а) в абсолютному вираженні стаття будівлі і споруди в 2007 році збільшилася на 32,2 тис.руб., а в 2008 році збільшилася на 14,7 тис.руб. і склала 952,5 тис.грн. Питома вага даної статті дещо знизився, а саме в 2007 році на 0,3%, а в 2008 році на 0,8%.

б) стаття торгово-технологічне обладнання в 2007 році збільшилася на 4,3% або 1024,5 тис.грн., а в 2008 році на 4,4% або на 51,7 тис.руб. Питома вага даної статті зменшився в 2007 році на 0,1% і в 2008 році на 0,1%.

в) транспортні засоби, як в 2007, так і в 2008 році є найбільш вагомою статтею основних фондів підприємства ІП Ларцева І.В.

г) обчислювальна техніка в 2007 році збільшилася на 39,8 тис.руб., а в 2008 році на 40,2 тис.грн., склавши, таким чином 798,6 тис.грн. в 2008 році.

д) інші основні фонди в 2007 році, мали негативну динаміку розвитку, зменшившись на 8,4 тис.руб., а в 2008 році збільшилися на 73,2 тис.руб.

Далі розглянемо характеристику оборотних коштів підприємства. Проведемо аналіз складу оборотних коштів за аналізовані періоди.

Таблиця 2.4-Аналіз складу оборотних засобів

Оборотні кошти

2006

2007

2008

Відхилення (+;-)

Темп зміни,%

2007 від 2006

2008 від 2007

2007 від 2006

2008 від 2007

Запаси, тис.руб.

4836,1

4935,2

4987,5

99,1

52,3

102,0

101,0

Грошові кошти, тис. грн.

5121,3

5299,3

5364,3

178,0

65,0

103,5

101,2

Інші активи, тис. грн.

523,4

584,6

590,2

61,2

5,6

111,7

100,9

Дебіторська заборгованість, тис. грн.

863,9

951,6

1002,1

87,7

50,5

110,1

105,3

Разом:

11344,7

11770,7

11944,1

426,0

173,4

103,8

101,5

Аналіз структури оборотних коштів підприємством 2006 рік наведено на наступне малюнку 2.5.

Рисунок 2.5 - Аналіз структури оборотних коштів за 2006 рік,%

Аналіз структури оборотних коштів підприємства за 2007 рік наведено на наступне малюнку 6.

Рисунок 2.6 - Аналіз структури оборотних коштів за 2007 рік,%

Аналіз структури оборотних коштів підприємства за 2008 рік наведено на наступне малюнку 2.7.

Рисунок 2.7 - Аналіз структури оборотних коштів за 2008 рік,%

За аналізований період в складі і структурі оборотних коштів торговельного підприємства ІП Ларцева І.В. відбулися наступні зміни:

а) питома вага запасів підприємства, так само як і грошових коштів незначно знизився, а саме в 2007 році на 0,7% і 0,1% відповідно, і в 2008 році на 0,2% і 0,1% відповідно.

б) питома вага таких статей оборотних коштів підприємства, як дебіторська заборгованість та інші активи дещо збільшився, а саме в 2007 році на 0,5% і 0,3% відповідно.

в) у всіх періодах найбільш ємною статтею оборотних коштів є грошові кошти 45,1% 45,0% і 44,9% відповідно.

г) найбільша зміна у відносному вираженні за аналізовані періоди відбулося за статтею інші активи. Темп зміни по даній статті оборотних коштів підприємства ІП Ларцева І.В. в 2007 році склав 11,7%, а в 2008 році 0,9%.

В цілому, за результатами даного аналізу, можна сказати, що підприємство торгівлі ІП Ларцева І.В. за аналізовані періоди розвивалося позитивно і його діяльність має досить високу ступінь ефективності для невеликої фірми, що розвивається.

2.2 Організація комерційних робіт по закупівлі товарів

Закупівельна робота є основою комерційної діяльності в торгівлі. З неї, по суті, починається комерційна робота. Щоб продати товар покупцю і дістати прибуток необхідно розташовувати товаром.

Закупівлею товарів на даному підприємстві займається відділ закупівель. У відділ закупівель входять менеджери з закуп, які мають торгове освіту. Менеджери по закуп займаються підбором найбільш вигідних постачальників продукції по всій Російській Федерації.

Дуже важливо виявити, вивчити і вибрати найбільш підходящі джерела надходження товарів, в яких буде здійснюватися закупівля.

Своєчасне і точне виявлення потреб служить істотною передумовою для можливостей своєчасних закупівель необхідних товарів у необхідних кількостях і потрібної якості.

Якщо потреба в товарах була оцінена занадто високо, то в наслідок цього виникають покладу, тобто запаси товарів на складі, які не можна продати або можна продати зі збитком. Якщо потреба оцінена занадто низько, замовляється мало товарів, а значить і запаси занадто малі. Оборот тому менше, ніж міг бути. Крім того, розсерджені покупці можуть звернутися до конкурентів, тобто виникають втрати збуту. Аналогічна ситуація виникає, якщо якість товарів, необхідна покупцем, оцінено невірно.

Підставою для визначення попиту на досліджуваному підприємстві є:

а) запити і надходження замовлень від покупців;

б) регулярні опитування, що можуть проводитися серед визначеного кола покупців (мала вибірка);

в) доповіді власних співробітників (операторів ПК);

г) доповіді агентів по збуті (торговельних представників);

д) статистика по збуті (статистика з продажу), яка дає довідки про попередній обороті, а також обороти по окремих групах товаром або товарам (по більшій частині по областях збуту і групам покупців).

На даному підприємстві працівниками постійно проводяться усні опитування постійних покупців. Торгові представники ведуть активну роботу з виявлення потреб покупців, далі вся інформація передається у відділ закупа, на основі чого формується необхідний асортимент, і визначаються постачальники, у яких можна придбати бажані товари.

Першим етапом вибору постачальника є пошук потенційних постачальників необхідних товарів. Одним з головних джерел пошуку є виставка парфумерної та косметичної продукції «Інтершарм» (додаток А), що проводиться в місті Москва. Директор і менеджер по закуп щоосені відвідують дану виставку, знайомляться з новими товарами і пропонують їх постачальниками. Також при пошуку постачальників працівниками фірми вивчаються спеціальні книги і журнали, проводиться активний пошук через Інтернет.

Після того як відділ закупа склав огляд можливих джерел закупівель, вибираються ті, які найбільшою мірою відповідають вимогам підприємства.

Основним критерієм вибору постачальників на досліджуваному підприємстві торгівлі ІП Ларцева І.В. є відпускна ціна товару, що реалізується даними постачальником. Як відомо, найменша відпускна ціна товару встановлюється виробником товарів, тому фахівці підприємства вважають за краще купувати товар, безпосередньо у його виробника.

Також важливим критерієм вибору постачальника є сума витрат на доставку товару на підприємство. Після проведення деяких розрахунків було визначено, що ціна придбання (яка складається з суми відпускної ціни на товар і транспортних витрат на його доставку) виходить, як правило, нижче при придбанні товарів у виробників товарів, ніж у посередників.

Наступним критерієм відбору постачальників є якість продукції. Аналіз якості проводиться за допомогою усного опитування покупців працівниками даного підприємства.

Таким чином, досліджуване підприємство торгівлі ІП Ларцева І.В., при виборі тих чи інших постачальників керується такими основними критеріями їх відбору:

а) відпускна ціна;

б) ціна придбання;

в) рівень попиту на товар;

г) рівень якості товару;

д) умови договору поставки;

е) ступінь надійності постачальника;

ж) час виконання замовлення;

На досліджуваному у цій роботі підприємстві проводиться моніторинг діяльності своїх постачальників, так званий рейтинг постачальників. Цей метод можна вважати найбільш поширеним методом вибору постачальника. Вибираються основні критерії вибору постачальника, далі працівниками служби закупівель встановлюється їх значимість експертним шляхом. Наприклад, припустимо, що підприємству необхідно закупити товар, причому його дефіцит неприпустимий. Відповідно, на перше місце при виборі постачальника буде поставлений критерій надійності постачання. Питома вага цього критерію буде найбільшим.

Таблиця 2.5-Рейтинг постачальника ТОВ «Косметик-Стиль»

Критерій вибору

Питома вага критерію

Оцінка значення критерію за 10-бальною шкалою

Твір питомої ваги критерію на оцінку.

1. Надійність постачання

0,30

7

2,1

2. Ціна

0,25

6

1,5

3. Якість товару

0,15

8

1,2

4. Умови платежу

0,15

4

0,6

5. Можливість позапланових поставок

0,10

7

0,7

6. Фінансовий стан постачальника

0,05

4

0,2

РАЗОМ:

1


6,3

Вираховується значення рейтингу по кожному критерію шляхом добутку питомої ваги критерію на його експертну бальну оцінку (наприклад, по 10-бальній системі) для даного постачальника (наприклад ТОВ «Косметик-Стиль»). Далі підсумовують отримані значення рейтингу за всіма критеріями і отримують підсумковий рейтинг для конкретного постачальника. Порівнюючи отримані значення рейтингу для різних постачальників, визначають найкращого партнера. Якщо рейтингова оцінка дає однакові результати для двох і більше постачальників за основними критеріями, то процедуру повторюють з використанням додаткових критеріїв. Після проведення даного методу вибору підприємство ІП Ларцева І.В. зробило вибір на користь наступних постачальників:

Таблиця 2.6 - Постачальники підприємства ІП Ларцева І.В.

Постачальники

Товарний асортимент

1

2

ТОВ «КОСМЕТИК-СТИЛЬ»

Парфумерна та косметична продукція

ТОВ «ДІГІДОН»

Парфумерна та косметична продукція

ТОВ «АТРІУМ - ПАРФЮМ»

Парфумерна та косметична продукція

ЗАТ «Юніленд»

Парфумерна та косметична продукція

ТОВ «ГРАДІЄНТ»

Парфумерна та косметична продукція

ТОВ «КМ-КОСМЕТИК»

Парфумерна та косметична продукція

Наступним етапом роботи закупівельного відділу є укладення договорів з потенційними постачальниками. Договору можуть укладатися в усній, письмовій чи нотаріальній формі.

У господарській практиці договір є основою ділових відносин двох сторін, викритих у письмову форму, з відповідними правилами (друк, необхідні реквізити сторін тощо)

Договір набирає чинності і стає обов'язковим для сторін з моменту його укладення. Він вважається укладеним, якщо між сторонами в необхідної в які підлягають випадках формі, досягнуто згоди з усіх істотних умов договору.

Договору можуть укладатися на 5, 3 та 2 роки, на рік чи інший період (короткострокові, сезонні, а також на разові поставки).

Підприємство ІП Ларцева І.В. своєчасно і правильно укладає договори з постачальниками, а також встановлює раціональні прямі договірні зв'язки по поставках товарів, як правило, на один рік і здійснює постійний контроль за їх виконанням (додаток Б).

У договорі передбачені наступні умови:

а) дата укладення договору;

б) повне найменування сторін, що уклали договір;

в) предмет договору;

г) ціна і загальна сума договору;

д) порядок розрахунків і постачання;

е) порядок приймання і повернення заставної тари;

ж) права та обов'язки сторін;

і) відповідальність сторін;

к) форс-мажор;

л) вирішення спорів;

м) термін дії договорів;

н) прикінцеві положення;

п) юридичні адреси та платіжні реквізити сторін;

Правильний вибір форми договірних зв'язків, ретельно обмірковане узгодження умов договорів, контрактів, є основою успішної господарської та комерційної діяльності підприємств беруть участь в торговле.После того, як укладено договір з постачальником, відділом закупівель формується замовлення на певну групу товарів. На даному етапі менеджер по закуп, готували і оформляв заявку узгодить її зміст з керівником відділу закупа. Таке погодження на підприємстві проводиться за допомогою подання керівнику бланка заявки. Якщо в процесі узгодження потрібно було внести зміни, в такому випадку працівник проводить повторну підготовку, оформлення та узгодження заявки на матеріал. Відповідно до даної заявкою на товари відділом закупівель готується запит на продукцію, який є прохання до постачальника на поставку, необхідну кількість і терміни поставки якого вказані у відповідних позиціях форми запиту. Підготовлений і відповідним чином оформлений запит на поставку відправляється постачальнику за допомогою обраного засоби зв'язку (електронна пошта, торгові представники даного постачальника). На підставі записів про відправку запиту (зроблених при його відправці) та інформації з документів, що підтверджують його отримання, робляться необхідні записи в реєстраційних формах.

Відповідно до відправленим замовленням, від постачальника повинна бути отримана рахунок-фактура. Далі проводиться виконання зобов'язань по оплаті замовлення, відповідно до умов договору. Як тільки зобов'язання з оплати виконані, відділ закупа за допомогою обраного засоби зв'язку інформує про це постачальника, відправляючи повідомлення про виконання зобов'язань з оплати згідно з договором. Постачальник, при отриманні повідомлення про виконання замовником зобов'язань по оплаті, згідно з договором, відправляє повідомлення, в якому зазначені терміни, в які він готовий провести відвантаження (постачання товару), відповідно до умов поставки за договором. Далі менеджер з відділу закупівель досліджуваного підприємства контролює місцезнаходження і стан вантажу в процесі його доставки до кінцевого пункту. Контроль починає здійснюватися після отримання менеджером повідомлення, що матеріал відвантажено зі складу постачальника. Відхилення від контрольних дат, згідно з угодою, і факти порушення його пунктів та умов, відмічені менеджером відділу закупівлі підприємства ІП Ларцева І.В., відповідним чином реєструються, щоб служити в якості матеріалу для можливого подальшого виставлення претензій постачальнику. Після одержання товару, складськими працівниками підприємства проводиться перевірка відповідності характеристик, якості та комплектності отриманого товару з заявленими постачальником і реєструються виявлені відхилення. Для торговельного підприємства ІП Ларцева І.В. питання вибору постачальників є важливим чинником своєчасного задоволення споживчого попиту. Від вибору постачальника залежать: витрати, якість, своєчасність поставок та інші, а отже і обсяг товарообігу. Все це призводить до необхідності ретельного вибору постачальників. Як видно з проведеного аналізу діяльності підприємства, воно пройшло етап відбору постачальників товарної продукції. В даний час фірма працює з постійним числом постачальників парфумерної та косметичної продукції. На сьогоднішній день з постачальниками товарів налагоджені господарські зв'язки, розроблені та укладені договори поставки. Механізм закупівельної діяльності підприємства досить відпрацьований.

2.3 Оцінка закупівельної діяльності оптового підприємства

Асортимент реалізованих досліджуваним підприємством торгівлі товарів складається з чотирьох груп товарів: засоби для догляду за волоссям, засоби по догляду за тілом, косметика і парфюмерія.

Для аналізу асортименту даного підприємства згрупуємо його в таблицю.

Таблиця 2.7. Аналіз асортименту продукції ІП Ларцева І.В.

Широта асортименту

Насиченість

Глибина асортименту

Засоби для догляду за волоссям

Шампуні для волосся

 • «Беліта»

 • «Модум»

 • «Вітекс»

 • «Маграо»

 • «Флораліс»

- «Червона лінія»

- «Комплімент»


Бальзами для волосся
Фарби для волосся

 • «Беліта»

 • «Вітекс»

- «Флораліс»

- «Комплімент»

- «Фара»

- «Бест Колор»


Засоби для укладання волосся

- «Nova»

- «Червона лінія»

- «Арнест»

Засоби для догляду за тілом

Сонцезахисні засобиЗасоби для депіляції

- «Флоресан»

- «Пляж»

- «Косметика XXI століття»

 • «Veet»

 • «Маграо»

 • «Аквасілк»

 • «Флоресан»


Гелі для душа

 • «Маграо»

 • «Модум»

 • «Вітекс»

 • «Червона лінія»

Парфумерія

Жіноча туалетна вода
Дитяча туалетна водаЧоловіча туалетна вода

- «City»

- «Bi-es»

- «Нова зоря »

- «Rasasi»

- «Нова зоря»

- «City»

- «Косметика XX Ι століття»

- «City»

- «Bi-es»

- «Нова зоря »

- «Rasasi»


Олівці для очей і губ
Губні помади і блиски

Туші для вій

Тіні

 • «Triumf»

 • «Ffleur»

 • «Laura Dion»

 • «Ruby Rose»

 • «Ffleur»

 • «Ruby Rose»

 • «Still»

 • «Голден Роуз»

 • «Triumf»

 • «Ruby Rose»

 • «Ffleur»

 • «Fennel»

 • «Голден Роуз»

 • «Maybelline»

 • «Ffleur»

 • «Ruby Rose»

 • «Still»

 • «Голден Роуз»

 • «Triumf»

Це лише невелика частина того товарного асортименту, який представлений на підприємстві ІП Ларцева І.В.

У порівнянні з 2007 роком у 2008 році асортимент був розширений. Зокрема, в 2008 році в торговий асортимент підприємства не входили бальзами для волосся і олівці для очей і губ, що, по-моєму, було недоглядом відділу закупівель, так як це доповнює товар. Для покупця зручніше і вигідніше придбати обидва види товару в одного продавця. У 2008 році асортиментний перелік залишився без змін. Пропонований ІП Ларцевой І.В. торговий асортимент вузький - 4 групи товарів. Проте асортимент всередині груп досить глибокий. Слід зазначити, що для невеликої фірми, що розвивається це добре. Розширення асортименту в 2008 році було обумовлено попитом покупців на дані різновиду товару. Судячи зі збільшення товарообігу в 2008 році, ця міра була виправдана і дала відповідні фінансові результати.

Таблиця 2.8 - Аналіз структури товарообігу ІП Ларцевой І.В. за 2007 - 2008 рр..

Товарна група

2007

2008

Відхилення 2008 від 2007 року

Темп зростання 2008р. до 2007р.,%


Сума тис. руб.

Уд. вага,%

Сума тис. руб.

Уд. вага,%

Сума тис. руб.

Уд. вага,%


Засоби для догляду за волоссям

17712,2

21,4

24603,4

21,5

6891,2

0,1

138,9

Парфумерія

20156,8

24,3

28457,9

24,8

8301,1

0,5

141,2

Засоби для догляду за тілом

18968,7

22,9

25987,4

22,7

7018,7

-0,2

137,0

Косметика

26011,2

31,4

35365,1

31,0

9353,9

-0,4

136,0

Разом:

82848,9

100,0

114413,8

100,0

31564,9

-

138,1

Протягом цього періоду відбувається зростання товарообігу за всіма товарними групами, що пояснюється розширенням внутрішньогрупового асортименту товарів і зростанням купівельного попиту.

У 2008 році в порівнянні з 2007 р. відбулося збільшення продажів по групі товарів «Засоби для догляду за волоссям» на 21,5% або 6891,2 тис. руб., Т.к в 2008 році підприємство уклало не мала кількість договорів з клієнтами , ті які займаються продажем даного асортименту товару. По товарній групі «Косметика» збільшився асортимент реалізованої продукції, тому уклали договори з новими постачальниками за нижчими цінами з цього випливає, що продажі по цим групам товарів збільшилися в 2008 році в порівнянні з 2007 році.

Зміна суми товарообігу за товарними групами може бути через збільшення суми надходження товарів, деякого зміни асортименту товарів. Для підвищення продажу товарів необхідно вивчати попит споживачів і розширювати асортимент товарів.

Торговий асортимент на досліджуваному підприємстві торгівлі завжди повний і стабільний. Це досягається внаслідок реалізованого на підприємстві методу роботи, коли підставою для закупівлі товарів служать, перш за все, заявки покупців плюс резервний запас, який розраховується за підсумками реалізації за попередні періоди, що можливо завдяки добре налагодженим зв'язкам з постачальниками.

Закупівля товару здійснюється в міру необхідності - певної періодичності не існує у зв'язку з нерівномірністю попиту. На підприємстві ведеться комп'ютерний облік ТМЦ за допомогою спеціальної програми. Вузька товарна номенклатура дозволяє досить оперативно і точно відображати прихід / відвантаження товару в програмі, що дозволяє відділу закупівель в будь-який момент отримувати достовірну інформацію про залишки товарів на складі та приймати рішення про закупівлі. Товар купується порівняно невеликими партіями з урахуванням передбачуваних обсягу і структури заявок від покупців. При цьому також враховується невелика площа складу.

Ефективність використання товарних запасів визначається за допомогою таких показників, як час товарного обігу та швидкість товарного обігу.

Час товарного обігу (Ов) розраховується за такою формулою (2.1):

Ов = (ТЗ х t) / Р, (2.1)

де ТЗ - середній товарний запас, тис. руб.;

Р - обсяг товарообігу підприємства, тис. руб.;

t - кількість днів в періоді, дні.

На досліджуваному підприємстві були зафіксовані наступні дані:

ТЗ = 4987,5 тис. руб.;

Р = 114413,8 тис. руб.;

t = 365 днів.

Звідси,

Ов = (4987,5 х 365) / 114413,8 = 15,9 днів

Оптимальне значення даного показника становить 20-25 днів. При дуже низькому значенні даного показника відбувається дефіцит товару, і підприємство недоотримує обсягу товарообігу і відповідно бажаної суми прибутку.

Отже, досліджуваного підприємству торгівлі ІП Ларцева І.В. необхідно значною мірою підвищити кількість своїх товарних запасів. Наступним показником ефективності використання товарних запасів є швидкість товарного обігу (Від), яка показує, за скільки оборотів обернеться середній товарний запас для отримання обсягу продажів у даному періоді, і розраховується за формулою (2.2):

Від = Р / ТЗ, (2.2)

Отже,

Від = 114413,8 / 4987,5 = 22,9 обороту.

Протягом декількох років роботи підприємство здійснювало постачання товарів від різних виробничих і оптових торгових підприємств. І в кінцевому підсумку шляхом вибору найбільш оптимальних джерел поставки товарів вибір був зупинений на таких постачальників, як: ТОВ «Косметик-Стиль», ТОВ «Дігідон», ТОВ «Атріум-Парфюм», ЗАТ «Юніленд», ТОВ «Градієнт», ТОВ «КМ-Косметик».

Далі проведемо оцінку постачальників ІП Ларцева І.В. в залежності від їх функціональної ознаки. За цією ознакою всі постачальники поділяються на дві основні групи:

а) постачальник-виробник;

б) постачальник-посередник.

Таблиця 2.9-Структура постачальників за функціональною ознакою

Функціональний ознака

Підприємство

Уд. вага,%

А

1

2

1. Постачальник-виготовлювач

ТОВ «Косметик-Стиль»

92,59


ТОВ «Дігідон»ТОВ «Градієнт»ТОВ «КМ-Косметик»

2. Постачальник-посередник

ТОВ «Атріум-Парфюм"

7,41


ЗАТ «Юніленд»


Разом:

6

100

Для більш наочного подання структура постачальників підприємства ІП Ларцевой І.В. представлена ​​на діаграмі (малюнку 2.8).

З нижченаведеного малюнка ми бачимо, що переважна більшість (а саме 92,59%) постачальників ІП Ларцева І.В. є виробниками продукції, що поставляється.

Рис. 2.8-Структура постачальників ІП Ларцева І.В.,%

Практично всі постачальники підприємства ІП Ларцева є виробниками.

Далі проведемо аналіз постачальників підприємства за формами оплати замовлень. Отримані дані свідчать, що з усіма постачальниками торгове підприємство розраховується за допомогою безготівкового розрахунку. На початку 90-х років даний вид розрахунку був не вигідний для постачальників продукції, так як у зв'язку з не розвиненою економікою країни, постійно виникали проблеми при переведенні в готівку грошей. У зв'язку з цим багато підприємств воліли готівковий розрахунок роблячи значні знижки при цьому. Тому виникали проблеми з придбанням товару у постачальників, що знаходяться в інших регіонах, і як наслідок звуження асортименту реалізованої продукції.

Таблиця 2.10-Аналіз постачальників залежно від форми платежу

Форма платежу

Підприємство

1. Безготівковий розрахунок

ТОВ «Косметик-Стиль»


ТОВ «КМ-Косметик»


ТОВ «Атріум-парфум"


ЗАТ «Юніленд»


ТОВ «Градієнт»

2. Готівковий розрахунок

ТОВ «Дігідон»

В даний час дані проблеми на ринку країни не виникають, що пов'язано з відносно успішним розвитком економіки.

Безготівковий розрахунок є найбільш оптимальним і зручним, тому він застосовується з усіма постачальниками досліджуваного підприємства торгівлі.

Лише в рідкісних випадках ІП Ларцева І.В. закуповує необхідну продукцію за готівковий розрахунок у підприємства-виробника «КМ-Косметик».

Далі проведемо аналіз постачальників з точки зору надійності. Результати даного аналізу занесемо в таблицю.

Таблиця 2.11-Аналіз надійності постачальників

Підприємство

Укладено договорів на суму, тис. руб.

Виконано на суму, тис. руб.

Відхилення (+;-)

Надійність,%

ТОВ «Косметик-Стиль»

16379,9

16068,7

-311,2

98,10

ТОВ «Дігідон»

10056,8

10056,8

0

100,00

ТОВ «Атріум-парфум"

11148,6

10654,3

-494,3

95,56

ЗАТ «Юніленд»

16018,1

13248,6

-2769,5

82,71

ТОВ «Градієнт»

17125,9

12056,7

-5069,2

70,40

ТОВ «КМ-Косметик»

16416,9

16251,1

-165,8

98,99

РАЗОМ:

87146,2 тис. руб.

78336,2 тис. руб.

8810,0 тис.

90,34

Загалом, у 2008 році було укладено договорів на поставку товарів на суму 78336,2 тис. руб. з них були виконані договору лише на суму 87146,2 тис. руб., іншими словами, в 2008 році ІП Ларцева І.В. не доотримає товарів від своїх постачальників на суму 8810,0 тис. руб. Загальний показник надійності постачальників досліджуваного підприємства торгівлі склав 90,34%.

Грунтуючись на отриманих даних можна провести ранжування постачальників підприємства залежно від їхньої надійності. За цією ознакою поділимо постачальників на 5 основних груп:

а) абсолютно надійні постачальники (100%);

б) надійні постачальники (90-100%);

в) частково надійні постачальники (80-90%);

г) частково не надійні постачальники (70-80%);

д) не надійні постачальники (менше 70%).

Результати ранжирування представлені на малюнку 2.9.

Малюнок - 2.9 Структура постачальників ІП Ларцева І.В. в залежності від їх надійності,%.

Проведене ранжування показало, що лише 7,41% постачальників продукції, є абсолютно надійними і в 2008 році дані постачальники повністю виконали свої зобов'язання перед підприємством торгівлі ІП Ларцева І.В.

Трохи більше половини постачальників, а саме 51,85%, є надійними постачальниками, що є позитивним моментом діяльності досліджуваного підприємства торгівлі.

Трохи більше чверті постачальників, а саме 25,93% відносяться до групи частково надійних, тобто їх надійність оцінена на 80-90%.

Частково не надійних постачальників зафіксовано 14,81%, абсолютно не надійних постачальників досліджуване підприємство торгівлі не має.

Таким чином, отримуємо, що досліджуване підприємство торгівлі ІП Ларцева І.В. користується послугами 6 компаній-постачальників реалізованих косметичну і парфумерну продукцію.

Для оцінки ефективності комерційної діяльності підприємства ІП Ларцева І.В. із закупівель товару проведемо аналіз динаміки обсягу закупівель в цілому і по кожному постачальнику зокрема в період з 2006р. по 2008р. (Таблиця 2.12). У 2007 році відбулося зниження активності підприємства за обсягом закупівель з деякими постачальниками. При цьому найбільше зниження відзначається по закупкам у ТОВ «Атріум-Парфюм" (82,7%), найменше - у «Дігідон» (94,1%).

Таблиця 2.12 - Динаміка обсягу закупівель підприємства ІП Ларцева І.В. за 2006 - 2008рр.

Показники

2006

2007

Відхилення 2006 від 2007р.

2008

Відхилення 2008 від 2007р.
за сумою, тис.руб.

у% до 2006


за сумою, тис.руб.

у% до 2007

ТОВ «Косметик-Стиль»

6642,7

13546,3

6903,6

203,4

16068,7

2522,4

118,6

ТОВ «Дігідон»

5126,8

4825,7

-301,1

94,1

10056,8

5231,1

208,4

ТОВ «Атріум-Парфюм"

4987,0

4125,9

-861,1

82,7

10654,3

6528,4

258,2

ЗАТ «Юніленд»

5645,9

10526,8

4880,9

186,4

13248,6

2721,8

125,8

ТОВ «Градієнт»

5021,6

9657,4

4635,8

192,3

12056,7

2399,3

124,8

ТОВ «КМ-Косметик»

6432,5

14595,5

8163,0

226,9

16251,1

1655,6

111,3

Разом:

33856,5

57277,6

23421,1

169

78336,2

21058,6

136,8

Однак у 2008 році спостерігається збільшення обсягу закупівель. Так, загальний обсяг закупівель у 2008 році склав 78336,2 тис.грн., Що перевищує значення попереднього року на 21058,6 тис.грн. Найбільше збільшення закупівлі в компанії ТОВ «Атріум-Парфюм" (на 258,2%), найменше - у «КМ-Косметик» (менше обсягу закупівель 2007 року на 1655,6 тис.грн.).

Проведемо аналіз структури закупівель підприємства ІП Ларцева І.В. по постачальникам (таблиця 2.13).

Таблиця 2.13 - Структура закупівель ІП Ларцевой за 2006 - 2008 рр..

Постачальник

2006

2007

Відхилення 2006 від 2007 р.

2008

Відхилення 2008 від 2007р.


уд. вага,%

уд. вага,%

За уд.вес

уд. вага,%

За уд. вазі

1.ООО «Косметик-Стиль»

19,6

23,6

4,0

20,5

-3,1

2.ООО «Дігідон»

15,1

8,4

-6,7

12,8

4,4

3. ТОВ «Атріум-Парфюм"

14,7

7,2

-7,5

13,6

6,4

4. ЗАТ «Юніленд»

16,7

18,4

1,7

16,9

-1,5

5. ТОВ «Градієнт»

14,8

16,9

2,1

15,4

-1,5

6. ТОВ «КМ-Косметик»

19,0

25,5

6,5

20,8

-4,7

Загальний обсяг закупівель:

100,0

100,0

-

100,0

-

За даними таблиці 2.13 видно, що структура закупівель досить стабільна. Так, в період з 2006 - 2008рр. найбільшу питому вагу в загальному обсязі закупівель займає «КМ-Косметик» (19,0 - 20,8%). Це пов'язано не стільки з б ó льшим об'ємом закупівель, скільки з більш високою ціною товарів, що закуповуються у даного постачальника, в порівнянні з цінами на інші види товарів, придбаних в інших постачальників. Частка закупівель у «Дігідон» в 2007 році знизилася на 6,7 процентних пункту, у «КМ-Косметик», навпаки, підвищилася - на 6,5 п.п.

Провівши оцінку ефективності закупівельної діяльності були виявлені недоліки в діяльності постачальників та використанні товарних запасів, щодо яких можна дати рекомендації щодо вдосконалення даного виду робіт, в цілому закупівельна діяльність на досліджуваному підприємстві ведеться досить ефективно і дає відповідні фінансові результати.

3. Рекомендації щодо підвищення ефективності закупівельної діяльності оптового підприємства ІП Ларцева І.В.

Провівши аналіз постачальників підприємства торгівлі ІП Ларцева І.В., а також аналіз його товарних запасів дамо деякі рекомендації щодо поліпшення закупівельної діяльності підприємства.

Діяльність торгового підприємства багато в чому залежить від господарських відносин з постачальниками. У разі неспроможності або несумлінності постачальника у споживача можуть мати місце зриви у виконанні виробничих програм або ж прямі фінансові втрати. І навпаки: надійний постачальник - гарантія успіху.

Щодо підвищення надійності постачальників підприємства можна порекомендувати два заходи: зміна постачальників і жорсткість заходів, що застосовуються у разі не виконання договорів. Зміна постачальників на підприємстві ІП Ларцева І.В. не раціональна, так як практично всі постачальники є виробниками товару, отже, найбільш вигідні підприємству. По відношенню до недостатньо надійним постачальникам (що відноситься до четвертої групи надійності) слід застосувати жорсткість заходів, що застосовуються при не виконанні договірних зобов'язань. Даний захід має підвищити надійність даних постачальників або, принаймні, забезпечити більшу захищеність ІП Ларцева І.В. від наслідків несумлінного виконання договору. Посилення заходів, що застосовуються у разі не виконання договорів, на думку експертів, підвищує надійність постачальника в середньому на 5%. Дані заходи слід застосувати відносно частково надійних постачальників і відносно частково не надійних постачальників. Проведемо розрахунок, на скільки збільшиться товарообіг підприємства, при збільшенні надійності постачальників торгового підприємства ІП Ларцева І.В. на 5%.

Таблиця 3.1 - Розрахунок ефекту від заходи щодо посилення заходів, що застосовуються при не дотриманні договорів поставки

Постачальник

Укладено договорів на суму,

тис. руб.

2008

2008 рік (з урахуванням 5%)

Відхилення

(+;-)

Відхилення

товаро-

обороту,

тис. руб.виконано, тис. руб.

Надійність-ність,%

виконано,

тис. руб.

Надійність-ність,

%«Косметик-

стиль »

16379,9

16068,7

98,1

16379,9

100

311,2

409,2

«Дігідон»

10056,8

10056,8

100

10056,8

100

-

-

«Атріум-парфум"

11148,6

10654,3

95,56

11148,6

100

494,3

650,0

«Юніленд»

16018,1

13248,6

82,71

14049,5

87,71

800,9

1053,1

«Градієнт»

17125,9

12056,7

70,4

12913,0

75,4

856,3

1126,0

«КМ-Косметик»

16416,9

16251,1

98,99

16416,9

100

165,8

218,0

Разом:

87146,2 тис. грн.

78336,2 тис. грн.

-

80964,7 тис. грн.

-

2628,5 тис. грн.

3456,3

тис.руб.

Таким чином, отримуємо, що за інших рівних умов (рівень торговельної надбавки залишиться на колишньому рівні і складе 31,5%), товарообіг досліджуваного підприємства торгівлі при впровадженні даного заходу збільшиться на 3456,3 тис.грн. і складе 117870,1 (товарообіг в 2008 році склав 114413,8 тис.грн.).

Вивчення інформації про постачальників виявило можливість роботи по передоплаті з ТОВ «Косметик-Стиль», тому що даний постачальник надає знижки при такому способі розрахунку за товар. Це дозволить знизити собівартість реалізованих товарів, що за умови збереження цін реалізації на колишньому рівні дасть можливість підприємству встановити більш високу торговельну надбавку і отримати більше прибутку.

Проведемо оцінку доцільності зміни умов оплати при роботі з ТОВ «Косметик-Стиль». Розмір наданої знижки становить 3% від суми закупівлі. Проведений аналіз дозволяє припустити, що кількісно обсяг закупівель у ТОВ «Косметик-Стиль» не зменшиться, тому приймемо обсяг закупівель в 2008 році (16379,9 тис.грн.).

Таким чином, з урахуванням знижки вартість закуплених товарів складе 15888,5 тис. грн. При колишніх умовах оплати валовий дохід підприємства склав 5159,6 тис.грн. при надбавці 31,5% від 16379,9 тис. грн., для отримання такої ж суми валового доходу при вартості закуплених товарів 15888,5 тис.грн. підприємство має встановити торгову надбавку 32,5%. Однак робота за передоплатою буде вигідна й економічно доцільна, якщо сума валового доходу зросте, тому торговельна надбавка повинна перевищувати 32,5%.

Визначити оптимальний розмір торговельної надбавки досить складно. З одного боку, покупці досліджуваного підприємства готові купувати товар за колишніми цінами, що дозволяє встановити надбавку в розмірі 32,5% і отримати ту ж суму виручки від реалізації, але при більш низькій собівартості реалізованих товарів. Тому в якості оптимального розміру торговельної надбавки можна прийняти 34%.

Уявімо розрахунок зміни показників діяльності у разі переходу на роботу за передоплатою з ТОВ «Косметик-Стиль» у таблиці 3.2.

Таблиця 3.2 - Динаміка основних показників діяльності ІП Ларцевой І.В. при різних умовах розрахунків за товар.

Показники

Спосіб розрахунку за товар

Відхилення


з відстрочкою платежу 30 днів

за передоплатою

В абсол. вираженні

У%

Собівартість реалізованих товарів, тис. грн.

16379,9

15888,5

-491,4

96,9

Торгова надбавка,%

31,5

34,0

2,5

107,9

Виручка від реалізації, тис. грн.

21539,5

21290,6

-248,9

98,9

Валовий дохід, тис. грн.

5159,6

5402,1

242,5

104,7

в т.ч. витрати на реалізацію, тис. грн.

615,6

615,6

-

100

Прибуток від реалізації, тис. грн.

4544,0

4786,5

242,5

105,3

в т.ч. податки з прибутку, тис. грн.

1090,6

1148,8

58,2

105,3

Чистий прибуток, тис. грн.

3453,4

3637,7

184,3

105,3

Розрахунок показує, що перехід на роботу за передоплатою з ТОВ «Косметик-Стиль» дозволить знизити собівартість реалізованих товарів даного постачальника на 3% (розмір наданої знижки) і встановити розмір оптової надбавки на рівні 34%. Це спричинить зниження виручки від реалізації на 242,5 тис. грн., Проте сума валового доходу зросте на 4,7% і складе 5402,1 тис.грн. У зв'язку з тим, що сума витрат на реалізацію залишиться колишньою (615,6 тис.грн.), Темп зростання прибутку від реалізації перевищить темп зростання валового доходу на 0,6 процентних пункту. Незважаючи на те, що сума податкових відрахувань з прибутку буде рости більш швидкими темпами, чистий прибуток збільшиться на 184,3 тис.грн. і складе 3637,7 тис.грн.

Таким чином, перехід на роботу за передоплатою з ТОВ «Косметик-Стиль» дозволить даному підприємству збільшити прибуток до 3637,7 тис.грн. Дана міра спричинить зниження цін, що буде сприяти підвищенню конкурентоспроможності фірми.

Представлена ​​в таблиці 3.2 динаміка показників за окремим постачальнику призведе до відповідних змін сукупних результатів діяльності фірми. Аналіз даних змін подано у таблиці 3.3.

Таблиця 3.3 - Динаміка основних показників діяльності ІП Ларцева І.В. з урахуванням планованих змін.

Показники

Фактично за 2008р.

З урахуванням планованих змін

Відхилення
У абс. вир.

У%

Виручка від реалізації, тис. грн.

114413,8

114164,9

-248,9

99,8

Собівартість реалізованих товарів, тис. грн.

товарів, млн.р.

78336,2

77844,8

-491,4

99,4

Валовий дохід, тис. грн.

36077,6

36320,1

242,5

100,7

в т.ч. витрати на реалізацію, тис. грн.

11248,7

11248,7

-

100

Прибуток від реалізації, тис. грн.

24828,9

25071,4

242,5

101,0

в т.ч. податки з прибутку, тис. грн.

5994,4

6017,1

22,7

100,4

Чистий прибуток, тис. грн.

18982,6

19054,3

71,7

100,4

Таким чином, при прийнятті ІП Ларцевой І.В. рішення про перехід на роботу за передоплатою з ТОВ «Косметик-Стиль» зниження загальної суми виручки на 248,9 тис.грн. компенсується зростанням суми чистого прибутку на 71,7 тис.грн. Крім того, перехід на передоплату дозволить знизити кредиторську заборгованість, а також сприятиме більш довірчих відносин з партнерами.

Ефективність використання товарних запасів визначається за допомогою такого показника, як час товарного обігу. Оптимальне значення часу товарного обігу складає 20-25 днів. На досліджуваному підприємстві були зафіксовані такі дані (час товарного обігу становить 15,9 днів). При дуже низькому значенні даного показника відбувається дефіцит товару, і підприємство недоотримує обсягу товарообігу і відповідно бажаної суми прибутку.

Ми повинні визначити товарні запаси підприємства за допомогою таких показників, як час подання замовлення на поповнення асортименту і величина замовлення.

Дані показники визначаються в кілька етапів, за допомогою певних формул.

Для початку необхідно визначити точку зниження замовлення, при якій подається замовлення на поповнення товарних запасів (Зп). Дана величина розраховується за формулою (3.1):

Зп = С + Д 'Т, (3.1)

де С - страховий запас, тис. руб.;

Д - час виконання замовлення, дні;

Т - середній обсяг реалізації, тис. руб. / Днів.

На досліджуваному підприємстві були зафіксовані наступні дані:

С = 190,85 тис. руб.

Д = 14 днів;

Т = 313,4 тис. руб. в день

Отже,

Зп = 190,85 + 14 х 313,4 = 4578,4 тис. руб.

Далі необхідно розрахувати максимальний обсяг запасу (З max), за формулою (3.2):

Зmax = С + О, (3.2)

де О-обсяг поставки, тис. руб.

На досліджуваному підприємстві були зафіксовані наступні дані:

О = 78336,2 тис. руб.

Отже,

Зmax = 190,85 + 78336,2 = 78527,05 тис. руб.

Далі знаходимо середній запас між двома поповненнями, за формулою (3.3):

З = С + О ¸ 2, (3.3)

Отже,

З = 190,85 + 78336,2 / 2 = 39358,9 тис. руб.

Далі необхідно визначити рівень подачі замовлення (Зп), за допомогою формули (3.4):

Зп = С + Т (Д + ІП ¸ 2), (3.4)

де ВП - інтервал часу між двома перевірками стану запасів, дні.

На підприємстві були зафіксовані наступні дані:

ІП = 7 днів;

Отже,

Зп = 190,85 + 313,4 (14 + 7 / 2) = 5675,35 тис. руб.

Визначимо максимальний рівень запасів, за допомогою формули (3.5):

Зmax = С + Т 'ІП, (3.5)

Отже,

Зmax = 190,85 + 313,4 х 7 = 2384,65 тис. руб.

Далі визначимо обсяг поставки (П), за допомогою формули (3.6):

П = Зmax - ЗФ, (3.6)

де ЗФ - початковий запас на момент перевірки, тис. руб.

На підприємстві були зафіксовані наступні дані:

ЗФ = 1310,1 тис. руб.

Отже,

П = 2384,65 - 1310,1 = 1038,55 тис. руб.

Замовлення на поставку подається, якщо фактичний запас товарів нижче або дорівнює рівню поповнення, тобто

ЗФ ≤ Зп (3.7)

На підприємстві були зафіксовані наступні дані:

ЗФ = 1310,1 тис. руб.

Зп = 5675,35 тис. руб.

Таким чином, робимо висновок, що при сформованій ситуації необхідно подати замовлення на суму 1038,55 тис. руб., Тобто один раз в тиждень підприємству ІП Ларцева І.В. слід подавати замовлення на поставку різних товарів загальною вартістю 1038,55 тис. руб.

Головний механізм системи управління запасами, який необхідно впровадити в роботу всіх її елементів, полягає в реалізації принципу зворотного зв'язку. Це класичний принцип будь керованої системи. Суть цього принципу полягає в тому, що, якщо керівна ланка системи надає керуючий вплив на робочий елемент системи, то в системі повинна існувати «зворотний зв'язок», яка дає дані про новий стан всієї системи і оцінює результативність її функціонування. Система буде керована, якщо після впливу на неї можна визначити її новий стан, оцінити його, і з урахуванням отриманих нових даних про систему можна прийняти наступне коригувальний вплив на систему.

Незважаючи на всю очевидність цього класичного вимоги до керованої системі, товарна система ІП Ларцева І.В. не володіє цією властивістю. Вирішивши проблему складського обліку і видаючи в структуру збуту, що управляють, головний бухгалтер не отримує правильного уявлення про той стан, в якому знаходиться система.

Прислів'я - «знав би, де впаду - соломки підстелив» не годиться для торгової фірми. Вона не може помилитися у своїх висновках про доцільність постачань товарів і повинна дати правильні розрахунки обсягів поставок, визначити терміни завезення товару. Помилки ж тягнуть серйозні фінансові проблеми для фірми.

Для планування запасів фірма повинна досліджувати динаміку продажів в розрізі окремих товарів. Ця динаміка може бути представлена ​​у вигляді графіка, на якому крива продажів буде здійснювати коливання відносно деякої усередненої кривої.

Рисунок 3.1-Крива продажів

Звичайно, у найпростіших випадках знадобиться Excel. Представивши у вигляді електронної таблиці дані про продажі за ряд днів, можна застосувати найпростіші методи прогнозування (наприклад, метод ковзаючого середнього) і розрахувати оцінку продажів на найближчий період.

Для вирішення завдання управління необхідно знати прогнози продажів окремих товарів, їх ціни (закупівельні і продажні), можливі терміни поставок. І звичайно, врахувати суму вкладень в резерви. Відповіддю буде кількість товарів, що має бути на складі завжди. Це означає, що нижче встановленої величини рівень товару не повинен опуститися. Цю величину називають «нормою запасу». Таке завдання вирішується оптимізаційними методами.

Правильно розрахована норма запасу є формально висловлене правило управління запасами (рис.4). Це правило зрозуміло кожному, навіть тим працівникам, які й не чули ні про які прогнозах, ні про ймовірності. Стеж собі за падінням рівня запасу і починай закуповувати, коли досягнута норма. У цьому й полягає «пряме» керуючий вплив.

Рисунок 3.2-Правило управління запасами

Чи доцільно вирішувати цю чи іншу, подібну, завдання управління запасами? Відповідь на це питання можна дати лише тоді, коли буде прийнята до реалізації керівництвом фірми приблизно наступна логіка дій.

По-перше, слід почати з самого простого і корисного. Варто почати з «макроаналізу» товарних запасів. Для цього слід оцінити їх оборотність, оборотність грошей, вкладених в товарний запас. Аналізу може бути підданий не тільки весь товарний запас, як єдиний об'єкт вивчення, а й окремі товарні групи. Слід побудувати динаміку цих показників. Для цього слід підняти історію продажів.

По-друге, слід зіставити свої стратегічні і тактичні рішення з управління запасами з фактами коливання динаміки оборотності запасів. Можна вважати, що рішення виправдали себе, коли рівень оборотності постійно поліпшувався.

По-третє, прийняття рішення про введення нових правил формування запасів і правил роботи з клієнтурою слід оцінити на моделі торгового процесу. Як це слід зробити? Спочатку необхідно вивчити параметри торгового процесу і на основі цих параметрів слід побудувати модель торгового процесу. Наприклад, у нашому випадку слід змоделювати поповнення запасів при досягненні їх нормативів. Слід зіставити розрахункові показники оборотності, прибутковості торгового процесу, з тими величинами, які спостерігаються в реальності. Звичайно, не слід очікувати повного збігу. Можна вважати, що моделювання дало позитивні результати, якщо отримані розрахунки пояснять існуючі проблеми та дадуть оцінку можливих аварійних ситуацій. Переконавшись у реальності моделі та її корисності, слід поступово ввести її вирішення в повсякденну практику. Звичайно, тут слід сказати ще про одне логічному кроці. Модель повинна оцінити те, наскільки рішення, прийняте в реальності, відрізняється від «пропонованого моделлю». Ця оцінка може бути дана не тільки у відсотках. Відсотками повинен бути поставлений у відповідність грошовий еквівалент. Іншими словами, можна сказати, що пропоновані рішення можна прийняти лише в тому випадку, коли пропоновані оцінки дадуть відчутний фінансовий результат.

Зведемо отримані дані в загальну таблицю.

Таблиця 3.4 - Ефект від пропонованих заходів

Захід

Результат

1. Посилення заходів, що застосовуються при не виконанні договору поставки

При підвищенні надійності постачальників на 5% товарообіг збільшиться на 3456,3 тис.грн.

2. Оптимізація розміру товарних запасів

Один раз на тиждень підприємству слід подавати замовлення на поставку різних товарів загальною вартістю 1038,55 тис. руб.

3. Перехід на передоплату з ТОВ «Косметик-Стиль»

При переході на передоплату ТОВ «Косметик-Стиль» надає знижку 3% від суми закупівлі при впровадженні даного заходу відбудеться зростання суми чистого прибутку на 71,7 тис.грн. Крім того, перехід на передоплату дозволить знизити кредиторську заборгованість, а також сприятиме більш довірчих відносин з партнерами.

Всі перераховані вище заходи, безсумнівно, призведуть до збільшення обсягу оптових продажів підприємства і, як наслідок, до збільшення його прибутку.

Висновок

Комерційна діяльність на ринку товарів і послуг являє собою сукупність організаційно-господарських операцій, які обслуговують обмін, вчинення акту купівлі-продажу з метою отримання прибутку і здійснюється на всьому шляху руху товару. Через комерційну діяльність встановлюються зв'язки виробників товарів з їх споживачами і здійснюється управління обміном. У сфері оптової торгівлі виділяють наступні напрямки комерційної діяльності:

а) організація господарських зв'язків та договірної роботи в торгівлі (вибір форми господарських зв'язків, розробка проекту договору, переговорний процес щодо узгодження умов договору, підписання договору);

б) комерційна діяльність із закупівлі товарів (обгрунтування і відбір організаційних форм закупівель, організація оптових закупівель, документальне оформлення закупівель, контроль виконання договору);

в) комерційна робота з продажу товарів (вибір форми оптового продажу, розробка та підписання договору поставки, організація оптового продажу, документальне оформлення оптового продажу, контроль виконання договору поставки);

г) формування асортименту і управління товарними запасами в організації торгівлі (формування товарних ресурсів; підтримання товарних ресурсів відповідно до попиту і вимог ринку; маневрування, нормалізація товарних запасів; комерційна діяльність щодо прискорення оборотності товарів);

д) рекламна діяльність і просування товару (обгрунтування доцільності використання реклами, вибір виду реклами і рекламних засобів, розробка рекламної компанії, оцінка ефективності реклами, формування іміджу).

Комерційна діяльність тісно пов'язана з кінцевими результатами роботи торгової організації - чим ефективніше комерційна діяльність, тим краще кінцеві результати, і навпаки. Тому необхідно не тільки безперервно здійснювати комерційну діяльність по всіх її напрямках, але і постійно проводити оцінку її ефективності. Це дозволить своєчасно виявляти «слабкі місця» і розробляти заходи щодо вдосконалення комерційної діяльності фірми і підвищувати її ефективність. В даний час не існує єдиної системи показників, за якими можна найбільш повно провести оцінку ефективності комерційної діяльності організації торгівлі. Виходячи із сутності і змісту комерційної діяльності, в доцільно проводити оцінку її ефективності в оптовій торгівлі, грунтуючись на оцінці ефективності кожного з її елементів.

Для отримання максимального ефекту від діяльності фірми важливо постійно проводити роботу по вдосконаленню комерційної діяльності. Розробка заходів по вдосконаленню повинна базуватися на результатах оцінки ефективності комерційної роботи організації в цілому і по кожному з її напрямків. Проте розробка тих чи інших заходів щодо підвищення ефективності комерційної діяльності визначається конкретними умовами (внутрішніми і зовнішніми), в яких діє організація торгівлі.

Метою дослідження даної дипломної роботи є оцінка закупівельної діяльності підприємства торгівлі за оптовими закупівель парфумерної та косметичної продукції та розробка заходів щодо підвищення її ефективності.

На основі вивчення теоретичних аспектів у цій роботі була проведена оцінка ефективності комерційної діяльності з організації закупівельної роботи оптового торговельного підприємства ІП Ларцева І.В. Аналіз основних показників діяльності даного підприємства показав їх значне зростання в 2008р. в порівнянні з 2007 р. Так, оптовий товарообіг збільшився на 138,1%, темп росту валового доходу склав 141,1% при темпі зростання прибутку від реалізації 146,3%. При цьому фінансовий стан досліджуваного підприємства досить стабільно.

Торговий асортимент підприємства торгівлі ІП Ларцева І.В. включає чотири групи товарів: засоби для догляду за волоссям, засоби по догляду за тілом, косметика і парфюмерія. Проте асортимент всередині даних груп досить глибокий.

Закупівлю товарів ІП Ларцева І.В. здійснює у шести основних постачальників - ТОВ «Косметик-Стиль», ТОВ «Дігідон», ТОВ «Атріум-Парфюм», ЗАТ «Юніленд», ТОВ «Градієнт», ТОВ «КМ-Косметик». У 2008 році обсяг закупівель збільшився на 136,8% при зростанні товарообігу 138,1%, що говорить про досить ефективному здійсненні діяльності в даному напрямку.

Досліджуване підприємство торгівлі ІП Ларцева І.В., залишає перевагу працювати з постачальниками за прямими зв'язками, безпосередньо від підприємства-виробника продукції.

На основі аналізу та виявлених недоліків у роботі даного підприємства були розроблені наступні заходи щодо підвищення ефективності роботи в даному напрямку:

а) посилення заходів, що застосовуються при не виконанні договору поставки

б) оптимізація розміру товарних запасів

в) перехід на передоплату з ТОВ «Косметик-Стиль»

Запропоновані заходи дають шанс підприємству торгівлі ІП Ларцева І.В. удосконалювати систему показників, що характеризують прибутковість фірми, досягати цілей комерційної діяльності з організації закупівельної роботи.

Список використаних джерел

 1. Половцева Ф.П. Комерційна діяльність: Підручник / Ф. П. Половцева. -

М.: Інфа-М, 2000 .- 459 с.

 1. Панкратов Ф.Г. Комерційна діяльність: Підручник для вузів / Ф.Г.

Панкратов, Т.К. Серьогіна. - 4-е изд., Перераб. і доп. - М.: Інформаційно -

впроваджувальний центр «Маркетинг», 2000 .- 580 с.

 1. Дашков Л. П. Комерція і технологія торгівлі / Л.П. Дашков, В.К.

Памбухчиянц - М.: Інформаційно-впроваджувальний центр «Маркетинг», 1999 .-

582с.

 1. Анікін Б.А.. Логістика: Підручник для вузів / Б.А. Анікін, Т.А. Родкіна -

М.: ТК Велбі, Вид-во Проспект, 2006. - 408 с.

 1. Александров Ю.Л., Терещенко М.М, Петрученя І.В., Економіка торгового

підприємства: навчальний посібник / Александров Ю.Л., Терещенко М.М, Петрученя І.В.

- Кр., 1997. - 347с. - 448с.

 1. Балабанова Л.В. Оптова торгівля: маркетинг і комерція / Балабанова

Л.В. - М.: Економіка, 1990. - 206 с.

 1. Біляївський І.К. Статистика ринку товарів і послуг: Підручник / І.К.

Біляївський, Г.Д. Кулагіна, А.В. Коротков - М.: Фінанси і статистика, 1995. - 432 с.

 1. Бланк І. А. Управління торговим підприємством / І. А. Бланк. - М.:

ЕКМОС, 1998. - 416 с.

 1. Азріліян А.Н. Великий економічний словник / М.Ю. Агафонова, А.Н.

Азріліян, С.І. Дегтярьов. - М.: Фонд «Правова Культура», 1994 .- 528 с.

 1. Осипова Л. В. Основи комерційної діяльності: Підручник для вузів /

Л.В. Осипова, І.М. Синяева. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2001 .- 354 с.

 1. Гаджинский А. М. Логістика: Підручник для вузів / А. М. Гаджинский. - 4-е

вид., перераб. і доп. - М.: Маркетинг, 2001. - 395 с.

 1. Російська Федерація. Закони. Цивільний Кодекс Російської

Федерації: частина друга - Єкатеринбург: Видавничий дім «Ажур», 2006 .- 191 с.

 1. Бурдаєви О.С. Комерційні закупівлі: погляд зсередини - СПб.: Питер, 2008 .-

336 с.

 1. Альбеков А. У. Логістика комерції: Підручник для вузів / А. У. Альбеков.

- Ростов-на Дону: Фенікс, 2001. - 512 с.

 1. Альбеков А. У. Економіка комерційного підприємства / А. У. Альбеков,

С. А. Согомонян. - Ростов-на Дону: Фенікс, 2002. - 448 с.

 1. Виноградова С. Н. Комерційна діяльність: Навчальний посібник / С. Н.

Виноградова. - К.: Вища школа, 1998. - 446 с.

 1. Даненбург В. Основи оптової торгівлі. Практичний курс / В.

Даненбург - СПб: «Нева-Ладога-Онега», 1993 - 212с.

 1. Зубкова І.М. Організація торгівлі / І.М. Зубкова - М.: Видавничий дім

Дашков і К, 2000. - 218с.

 1. Козлов В. К. Комерційна діяльність підприємства: Стратегія,

організація, управління: Навчальний посібник для вузів / В. К. Козлов. - СПб.:

Політехніка, 2000. - 322 с.

 1. Кравченко Л.І. Аналіз господарської діяльності в торгівлі /

Кравченко Л.І. - 8-е изд., Испр. І доп .- М.: Нове знання, 2005. - 512 с.

 1. Неруш Ю. М. Логістика: Підручник для вузів / Ю. М. Неруш. - 2-е вид.,

перераб. і доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 389 с.

 1. Брагін Л. А. Торговельна справа: економіка, маркетинг, організація / Л.А.

Брагін .- М.: ИНФРА-М, 2000. - 254 с.

 1. Денисова І.М. Організація і технологія комерційної діяльності: у

малюнках, схемах, таблицях: Навчальний посібник / І.М. Денисова. - М.: ИНФРА - М,

2003. - 124 с.

 1. Лайсон К. Управління закупівельною діяльністю і ланцюгом поставок / К.

Лайсон, М. Джіллінгем. - М.: інфа-М, 2005. - 274 с.

 1. Савицька Г. В. АХД підприємства: Навчальний посібник / Г. В. Савицька. - 7-е

вид., испр. - МН.: Нове знання, 2002.

 1. Горфинкель В. Я. Економіка підприємства: Підручник для вузів / В. Я.

Горфинкель, В. А. Швандар. - 4-е изд., Перераб. і доп. - М.: ЮНИТИ - ДАНА,

2006.

 1. Ніколаєва Т. М. Системна оцінка ефективності комерційної

діяльності підприємств торгівлі / / Т. М. Ніколаєва. Маркетинг в Росії і за

кордоном, 2000 № 4

 1. А. Н. Соломатін Економіка та організація діяльності торгового

підприємства: Підручник / А. Н. Соломатін. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: інфа-М,

2003

 1. Петров П. В., Соломатін А. Н. Економіка товарного обігу: Підручник

для вузів. М.: ИНФРА-М, 2001. - 220с.

30 Федько В.П., Федько М.Г. Основи маркетингу - Ростов н / Д: Фенікс,

2002. - 480 с.

31 Єлагін Ю. А., Т. І. Ніколаєва, Н. А. Миколаєва Організація

комерційної діяльності в торгівлі: Навчальний посібник. - Єкатеринбург: Видавництво-во

Урал. держ. екон. ун-ту, 2002 .- 156 с.

32 Абрютина М.С. Економічний аналіз торговельної діяльності: Навчальний

посібник. - М.: Річ навіть і Сервіс, 2000.

33 Абрютина М.С. Фінансовий аналіз комерційної діяльності: / Навчальний

посібник. - М.: Річ навіть і сервіс, 2002.

34 Синецкий Б. І. Основи комерційної діяльності: Підручник. - М.: Юрист, 1998. - 659с.

35 Щур Д.Л. Договори в торгівлі - М: Видавництво Пріор, 1997.-112с.

36 Щур Д.Л. Основи торгівлі. Оптова торовля. -М.: Видавництво «Справа і

Сервіс », 1999. - 304 с.

Додаток А

Міжнародна виставка парфумерії і косметики

28 - 31 жовтня 2010

Росія, Москва, Міжнародний виставковий центр КРОКУС ЕКСПО

Виставка I nterCHARM є володарем знаку якості UFI, союзу міжнародних ярмарків

28-31 жовтня 2010 року в МВЦ «Крокус Експо» відбудеться XVI Міжнародна виставка парфумерії та косметики InterCHARM-2009 - головне beauty подія Росії і один з провідних світових виставкових брендів.

Клієнти InterCHARM - понад 1400 компаній з 38 країн і понад 130 000 фахівців з 50 країн. Виставка має партнерами в Німеччині, Франції, Великобританії, Іспанії, Італії, Китаї, Південній Кореї, Польщі, Таїланді, Тайвані, Сінгапурі, Туреччини, Болгарії. У 2008 році у виставці взяли участь 884 компанії з 29 країн світу: виробники косметики і парфюмерії, мережеві оператори, дистриб'ютори, оптові компанії, виробники сировини та упаковки, лабораторії, салони краси, нігтьові і перукарні студії і т.д. Провідні гравці ринку є постійними її учасниками. У їх числі: Академія Наукової Краси, НТС Градієнт, Лабораторія Нізар-А, ОлеХаус, Смарт Бай, Солінг, СпортМедІмпорт, Хітек-Груп, Юнітоп та ін

У 2008 році виставка InterCHARM відзначила 15-річний ювілей, і головною подією даного вікового рубежу став вихід на новий міжнародний рівень. У 2008 році виставка InterCHARM перейшла в управління провідного міжнародного виставкового оператора Reed Exhibitions - найбільшого організатора виставкових та конгресних проектів B2B і B2C спрямованості в 47 секторах економіки.

За свою історію InterCHARM більше, ніж в 20 разів збільшив масштаб експозиції - в 2008 році площа виставки склала 19 750 кв.м, а її відвідувачами стали 76 000 фахівців - представники beauty індустрії і суміжних галузей.

Вже більше 15 років InterCHARM є «барометром» галузі, наочно демонструючи досягнення, зміни і тенденції її розвитку. Головна виставка індустрії - це квінтесенція всіх процесів, що відбуваються на російському ринку. Підсумок, до якого галузь приходить за рік, концентровано проектується на виставку. Щорічно на майданчику InterCHARM можна спостерігати нові риси в портреті парфюмерно-косметичного ринку Росії: його зростання, мінливу палітру гравців, збільшення числа російських виробників і підвищення їх конкурентоспроможності, зміни в частках обсягу іноземних та російських марок, поява нових секторів, таких як чоловіча, селективна , сонцезахисна та ін косметика, зародження і розвиток парфюмерно-косметичного рітейла в Росії, становлення культури споживання косметичного продукту, зростаючу компетентність, підвищення вимог та зміни переваг вітчизняного споживача.

InterCHARM протягом своєї історії є не тільки віддзеркаленням стану ринку, але і його будівельником. Це центр, де формується політика розвитку парфумерно-косметичної промисловості Росії, приймаються стратегічні рішення - 60% договорів полягає саме на виставці InterCHARM. Учасники виставки неодноразово відзначали найважливішу роль виставки. Андрій Сорокін, президент компанії «Академія наукової краси», яка лідирує в області професійної косметики, сказав, що InterCHARM примножує його бізнес десятикратно.

InterCHARM сьогодні - це не тільки можливість взяти участь у виставці, а й спосіб отримати комплексне вирішення професійних питань: вихід на російський ринок, доступ до нових ринків, просування бренду, продукту, запуск новинок, розширення клієнтської і партнерських баз, навчання, отримання актуальної інформації про стан ринку, видах і діапазоні його змін, а також пошук ідей для творчості.

Популярні тренди і найбільш динамічно розвиваються сектора знаходять відображення в розділах виставки InterCHARM:

- Парфумерія і косметика

- Перукарське справу

- Нігтьовий сервіс

- Салон і інститут краси

- Спа

- Салон модних аксесуарів - аксесуари, біжутерія, ювелірні прикраси

- BIO - натуральні й органічні косметологічні засоби

- FARMA + BEAUTY - лікувальна косметика, парафармацевтики, БАД

- ZOOM - зона інноваційних та нішевих продуктів

- NEW - галерея новинок

- InterCHARMpack - зона виробників і постачальників упаковки

- FormulAction - зона виробників сировини та інгредієнтів

- Національні павільйони

- Павільйон російських виробників

Крім виставкової експозиції InterCHARM традиційно пропонує широку паралельну програму ділових, навчальних і видовищних заходів: Московський Косметичний Форум, Всеросійська Конвенція Салонів Краси, Московський Міжнародний Чемпіонат по макіяжу, Міжнародний Чемпіонат з Спа-Масажу, Чемпіонат Росії з моделювання нігтів, «Школа нігтьового сервісу», Семінар для іноземних експонентів "Doing Business in Russia" та ін

InterCHARM стає ефективним майданчиком для ділового спілкування не тільки представників beauty-індустрії, а й суміжних ринків. Підтвердженням цього стала зустріч керівників косметичних компаній і регіональних аптечних мереж, що проходить у форматі профмітінга Farma + Beauty.Додаток Б

Договір № ______ на поставку продукції

м. Нижній Тагіл «___»____________ 200__р.

ТОВ «Косметик-Стиль», іменоване надалі «Постачальник», в особі Генерального директора Іванова К.Т., що діє на підставі Статуту, з одного боку та ВП Ларцева І.В., іменоване надалі «Покупець», в особі Генерального директора Ларцевой І.В., що діє на підставі ---------, разом іменовані «Сторони», уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 Постачальник зобов'язується виготовляти і передавати у власність Покупцеві товар, а Покупець зобов'язується приймати цей товар та своєчасно проводити його оплату на умовах цього договору.

1.2 Під «товаром» в цьому договорі розуміються косметичні товари.

2. КІЛЬКІСТЬ І АСОРТИМЕНТ

2.1 Кількість і асортимент товару визначаються за заявкою покупця, з урахуванням кількості і асортименту, наявного у Постачальника на момент відвантаження.

2.2 На кожну партію відвантаженого товару постачальник оформляє товаротранспортну накладну (надалі ТТН), вказуючи в ній кількість, асортимент і вартість відвантаженого товару.

3. ЯКІСТЬ

3.1 Якість поставленого товару має відповідати вимогам нормативної документації (ГОСТ, ТУ).

4. ЦІНА

4.1 Покупець оплачує поставлений товар за ціною, що вказується в ТТН.

4.2 Ціни в ТТН за цим договором вказуються з урахуванням ПДВ.

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1 Оплата за переданий товар здійснюється шляхом готівкового розрахунку на умовах 100% передоплати.

Оплата шляхом готівкового розрахунку може бути тільки зі згоди Постачальника.

5.2 Товар вважається сплаченим з моменту надходження грошових коштів в касу або на розрахунковий рахунок Постачальника.

5.3 У виняткових випадках, на розсуд Постачальника, може допускатися передача товару з наданням відстрочки платежу. Оплата товару, проданого в кредит, повинна бути здійснена протягом 10 календарних днів з дня передачі товару.

5.4 У випадку прострочення в оплаті товару Покупець несе відповідальність у розмірі 0,5% від несплаченої суми за кожен день прострочення.

6. УМОВИ ПОСТАВКИ

6.1 Поставка товару здійснюється шляхом відвантаження (передачі) товару Покупцеві.

6.2 перехід ризику випадкової загибелі або випадкового пошкодження товару відбувається в момент передачі товару.

7. ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ

7.1 Товар передається Покупцю за адресою: м. Н. Тагіл, вул. Огаркова 2 А, на підставі договору поставки, ТНН, що підписуються обома сторонами.

8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1 Цей договір вступає в силу з моменту підписання його сторонами і діє протягом одного року.

9. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

9.1 Покупець має право розірвати Даний договір в односторонньому порядку тільки у разі істотного порушення договору Постачальником, з обов'язковим письмовим повідомлення Постачальника.

9.2 У разі порушення Покупцем умов Даного договору Постачальник має право розірвати договір в односторонньому порядку після повідомлення Покупця.

10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1 Усі спори за договором врегульовуються шляхом переговорів.

10.2 Усі спори між сторонами, по яких не було досягнуто угоди, вирішуються відповідно до законодавства РФ в Арбітражному суді.

11. ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ

11.1 Умови Даного договору можуть бути змінені за взаємною згодою з обов'язковим складанням письмового документа, що підписується обома сторонами.

12. ОСОБЛИВІ УМОВИ

12.1 При підписанні Даного договору Покупець зобов'язаний надати Постачальнику наступні документи:

 • Паспорт;

 • Статутні документи;

 • Довіреність;

 • Свідоцтво про реєстрацію як індивідуального підприємця.

12.2 Покупець зобов'язаний письмово сповістити Постачальника у разі зміни відомостей, зазначених у п. 15 цього договору.

13. ІНШІ УМОВИ

13.1 Цей договір складено у двох примірниках по одному для кожної із сторін.

13.2 У випадках, не передбачених цим договором, сторони керуються чинним Цивільним законодавством РФ.

14. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ НА МОМЕНТ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

Постачальник: Покупець:

Назва Назва

Адреса Адреса

Тел. Тел.

ІПН ІПН

Р / с Р / с

МП МП

Підпис Підпис

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Маркетинг, реклама и торгівля | Диплом
353.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Логістичне управління закупівельною діяльністю
Управління фінансовою діяльністю підприємства
Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства
Управління економічною діяльністю торгового підприємства
Аналіз управління фінансовою діяльністю підприємства
Організація планування і система управління інноваційною діяльністю підприємства
Роль бізнес плану в удосконаленні управління господарською діяльністю підприємства
Управління фінансово-господарською діяльністю підприємства на прикладі ТОВ Тіара
Управління діяльністю підприємства інфраструктури туристичного бізнесу за прикладом магазина
© Усі права захищені
написати до нас