Управління економікою

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗМІСТ
ВСТУП 3
1. ЕКОНОМІКА І ЇЇ ГАЛУЗІ 4
2. Управління промисловості та сільське господарство 7
3. УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВОМ І ЖКГ 9
4. УПРАВЛІННЯ ВИКОРИСТАННЯМ ТА ОХОРОНОЮ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 11
5. УПРАВЛІННЯ ТОРГІВЛЕЮ 13
6. ЗАВДАННЯ 14
ВИСНОВОК 16
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 17

ВСТУП
Актуальність теми контрольної роботи. Управління суспільством, забезпечення громадської дисципліни та правопорядку здійснюється за допомогою активних засобів цілеспрямованого впливу на свідомість і поведінку людей, в якості цих засобів виступають і такі методи державної і громадської діяльності, як переконання та примус. Інтереси охорони законності і правопорядку, підтримки державної дисциплини потребують, щоб органи держави забезпечували проведення в життя державної волі, застосовуючи в разі необхідності до тих, хто не слідує цій волі добровільно, і примусові заходи, які допускаються законом. Необхідно розрізняти примус як специфічну діяльність органів державного управління і як один з методів управління.
Тема контрольної роботи: Адміністративне право і управління економікою ».
Мета роботи на основі отриманих знань правильно, об'єктивно і всебічно розкрити тему контрольної роботи. Для досягнення мети дослідження використовувалися наступні методи: формально-юридичний метод, метод системного аналізу, комплексного дослідження, порівняльного правознавства.
Структура контрольної роботи включає: титульний лист, зміст, вступ, п'ять питань, завдання, висновок, список використаної літератури. Контрольна робота виконана на 17 сторінках комп'ютерного тексту.

1. ЕКОНОМІКА І ЇЇ ГАЛУЗІ
Вперше поняття "економіка" ввів грецький мислитель Арістотель (III ст. До н.е.). Описуючи організацію господарства в садибі рабовласника, він фактично визначив суть економіки як науки про домашнє господарство (йокос - будинок, номос - закон, вчення). Проте економіка як наука, як систематизоване знання про сутність господарської діяльності виникла лише в XII - XIII ст., Тобто в період становлення капіталізму. Щоб зрозуміти предмет даної науки, необхідно розкрити суть двох найважливіших категорій: економіки та економічної теорії. При цьому слід враховувати, що теорія - це форма наукового пізнання, яка дає уявлення про певну об'єктивну дійсність як цілісну систему.
Економіка - це особливий світ, зі своїми проблемами, законами і суперечностями. Він складний і загадковий, цей світ економіки, а головне - відкритий для кожного, хто хоче увійти до нього активним учасником. Бути поза економікою неможливо: подібно до невидимих ​​променів, економічні відносини пронизують життя кожної людини. І якими б абстрактними не здавалися питання економічного устрою суспільства, саме від них залежить повсякденне щастя людей: якщо це розумне пристрій - то люди є вільні і багаті, а праця їх плідний, коли ж економічний устрій бездарно - то залежні і бідні, бо підневільну працю завжди безплідний. Повсякденне життя постійно зіштовхує нас з цінами, товарами, грошима. Ці поняття, так чи інакше, впливають на свідомість. Регулюючи доходи і витрати, кожна сім'я чи окрема людина управляє своїм домашнім господарством. У цьому сенсі відбувається необхідно розглядати як економіку домашнього господарства. Його можна вести грамотно, розумно, спираючись на певні знання і досвід або господарювати посередньо, ледве-ледве зводячи кінці з кінцями. Так у нашій свідомості формується повсякденна економічна теорія. Через призму економіки ми розглядаємо і інші аспекти життєдіяльності людей: стан справ у народному господарстві, динаміку цін, інфляцію, національний дохід і т.д. Розуміння цих процесів - свідчення високого рівня знань людей.
Рівень розвитку промисловості Республіки Білорусь у вирішальній мірі визначає ефективність економіки країни, її соціально-економічний потенціал, життєвий рівень населення і роль у міжнародному поділі праці.
Починаючи з 1996р. знову стала підвищуватися продуктивність праці - основний фактор зростання промислового виробництва. З цього ж року після чотирирічного періоду стали збільшуватися обсяги капітальних вкладень у промисловість - головного чинника підвищення науково-технічного і виробничого потенціалів, що забезпечують випуск конкурентоспроможної продукції. Стратегія підвищення конкурентоспроможності промислової продукції здійснюється при максимальному ресурсозбереженні, повсюдне зниження витрат виробництва на базі впровадження новітніх досягнень науки і техніки.
Паливно-енергетичний комплекс (ПЕК) є найважливішою структурною складовою народного господарства Білорусі в забезпеченні сталого функціонування економіки. ПЕК країни включає системи видобутку, транспортування, зберігання, виробництва та розподілу всіх видів енергоносіїв: газу, нафти та продуктів її переробки, твердих видів палива, електричної та теплової енергії [8. с. 98].
Паливна промисловість Білорусі представлена ​​підприємствами з видобутку та переробці нафти і торфу, серед яких домінують найбільші нафтопереробні підприємства.
Торф'яне паливо грає важливу роль в забезпеченні потреб населення і комунально-побутових підприємств республіки в твердому паливі. Торфопідприємство і торфобрикетний завод орієнтовані на переробку місцевих сировинних ресурсів - торфу. Ними щорічно видобуває 3 млн. тонн торфу, в тому числі 2,8 млн. тонн використовується для виробництва торф'яних брикетів і 0,2 тис. тонни для приготування торф'яних поживних сумішей і відправки на експорт. Хімічна та нафтохімічна промисловість займає помітне місце в народному господарстві Республіки Білорусь і є однією з найбільш великих галузей промислового комплексу.
Машинобудування і металообробка є провідними галузями промисловості Республіки Білорусь. Традиційно виробничі об'єднання і підприємства, що входять до складу машинобудування і металообробки, класифікуються на три групи: А. Машинобудування, Б. Промисловість металевих конструкцій і виробів, В. Ремонт машин і устаткування.
Автомобілебудування є однією з провідних галузей машинобудування. Його частка продукції в загальному обсязі машинобудівної продукції становить більше 30%. На підприємствах автомобільної промисловості зайнято 14,5% всіх працюючих в системі машинобудування. Підприємства даного сектору машинобудування випускають вантажні автомобілі, автобуси, тролейбуси, причепи до автомобілів і тракторів, мотоцикли і велосипеди, автомобільне і тракторне встаткування. У його склад входять також два підприємства з випуску підшипників. Ця галузь відрізняється високим ступенем концентрації виробництва, зумовленої розвитком в умовах єдиного економічного простору колишнього СРСР. З метою виживання підприємства автомобільної промисловості Білорусі змушені проводити активну роботу з налагодження виробництва продукції, що користується попитом на зовнішніх ринках.
Білорусь в рамках колишнього СРСР спеціалізувалася на виробництві металорізальних верстатів, ковальсько-пресового і ливарного обладнання, метало-та деревообробного інструменту і технологічної оснастки. У зв'язку з випереджаючим спадом виробництва продукції верстатобудівної та інструментальної промисловості її частка в загальному обсязі продукції машинобудування знизилися майже вдвічі. Особливо різко скоротився випуск технічно прогресивних, дорогих для традиційних споживачів видів продукції. Приладобудування та електротехнічна промисловість. На підприємствах цих галузей трудиться близько 15% всіх зайнятих в машинобудуванні, і виробляється десята частина загального обсягу машинобудівної продукції. Основними видами виробленої в республіці електротехнічної продукції є електродвигуни змінного струму, електролампи освітлювальні, кабельні вироби, проводи й шнури освітлювальні для комплектування електропобутових приладів, в приладобудівної - обчислювальні і керуючі комплекси, персональні ЕОМ, шприци медичні та різноманітні види приладів. Радіоелектронна промисловість. До недавнього часу радіоелектронна промисловість Білорусі була пов'язана головним чином з виробництвом військової техніки. Значною мірою з цієї причини більшість підприємств радіотехнічної та електронної галузей промисловості мають у своєму розпорядженні сучасної виробничо-технологічною базою та висококваліфікованими кадрами вчених і фахівців. Тут і тепер, після практично закінчилася конверсії, виробляється четверта частина загального обсягу машинобудівної продукції. Легка і текстильна промисловість. У легкій промисловості Білорусі функціонують більш 1390 підприємств і виробництв. Основні види продукції даної галузі - текстиль, трикотажні і швейні вироби, а також шкіряне взуття.

2. Управління промисловості і сільського ГОСПОДАРСТВОМ
Міністерство промисловості Республіки Білорусь є республіканським органом державного управління і підпорядковується Раді Міністрів Республіки Білорусь. Мінпром координує діяльність інших республіканських органів державного управління з питань, що входять у його компетенцію. Мінпром у своїй діяльності керується законодавством Республіки Білорусь. Основними завданнями Мінпрому є:
- Проведення науково-технічної, економічної і соціальної політики, спрямованої на створення умов для ефективної роботи державних організацій, підпорядкованих Мінпрому (далі - державні організації), і недержавних юридичних осіб, акції (частки) яких належать Республіці Білорусь і передані в управління Мінпрому (далі - недержавні юридичні особи), з метою задоволення потреб народного господарства і населення республіки в продукції виробничо-технічного призначення, товари народного споживання і послуги;
- Розробка прогнозів виробничо-технічного і фінансово-економічного розвитку відповідних галузей;
- Участь у розробці та реалізації програм розвитку пріоритетних галузей промисловості;
- Розвиток спільно з іншими зацікавленими республіканськими органами державного управління зовнішньоторговельної діяльності шляхом нарощування експорту вироблених державними організаціями та недержавними юридичними особами товарів (послуг), залучення іноземних інвестицій, створення комерційних організацій з іноземними інвестиціями [7. с. 81].
Мінпром відповідно до покладених на нього завдань: бере участь у межах своєї компетенції у розробці проектів програм соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь; організовує розробку короткострокових і довгострокових прогнозів розвитку відповідних галузей, а також окремих виробництв. Здійснює економічний аналіз діяльності державних організацій і недержавних юридичних осіб, розроблює заходи щодо забезпечення їх ефективного розвитку; розробляє і забезпечує реалізацію інвестиційних програм, спрямованих на прискорення науково-технічного прогресу, підвищення конкурентоспроможності продукції, зниження її матеріало-та енергоємності; здійснює заходи щодо організації виробництва імпортозамінних видів продукції для різних галузей народного господарства; забезпечує проведення науково-технічної політики, спрямованої на розширення номенклатури продукції, що випускається, підвищення її якості; утворює в установленому порядку інноваційний фонд, забезпечує контроль за ефективним і цільовим використанням коштів цього фонду; організовує і контролює роботу з забезпечення раціонального використання сировини, матеріалів, паливно-енергетичних ресурсів, комплектуючих виробів, залучення в господарський оборот вторинних матеріальних ресурсів та місцевих видів сировини; здійснює в установленому порядку загальне керівництво державними організаціями, забезпечуючи спільно з керівниками цих організацій їх ефективну діяльність; визначає відповідно до законодавством для державних організацій порядок управління державним майном, внесеним ними в установленому порядку на правах володіння і користування до статутних фондів недержавних юридичних осіб, а також порядок управління акціями (частками) господарських товариств, придбаними в установленому порядку цими організаціями; проводить державну кадрову політику, спрямовану на комплектування висококваліфікованими фахівцями державних організацій та центрального апарату Мінпрому, забезпечує їх підбір і розстановку. Формує резерв кадрів і організовує безперервне навчання та перепідготовку фахівців; здійснює відповідно до законодавства управління належать Республіці Білорусь і переданими в управління Мінпрому акціями (частками) недержавних юридичних осіб згідно з додатком, призначає представників держави в органах управління цих юридичних осіб та забезпечує контроль за їх діяльністю ; в межах своєї компетенції координує зовнішньоекономічну діяльність державних організацій і недержавних юридичних осіб, надає їм допомогу в налагодженні зовнішньоекономічних зв'язків, розвитку прогресивних форм інтеграції, організовує співпрацю з відповідними органами державного управління країн Співдружності Незалежних Держав.
Міністерство сільського господарства і продовольства Республіки Білорусь є республіканським органом державного управління і підпорядковується Раді Міністрів Республіки Білорусь. Мінсільгосппрод у своїй діяльності керується Конституцією Республіки Білорусь, іншими законами, декретами, указами, розпорядженнями Президента Республіки Білорусь, іншими актами законодавства Республіки Білорусь. Головними завданнями Мінсільгосппроду є: проведення єдиної державної політики у сфері сільськогосподарського виробництва, регулювання та координація діяльності республіканських органів державного управління, інших державних організацій, підпорядкованих Уряду Республіки Білорусь, місцевих виконавчих і розпорядчих органів у цій сфері; вдосконалення економічної політики і методів господарювання в галузі виробництва і переробки сільськогосподарської продукції; створення умов для комплексного розвитку агропромислового виробництва, приватизації, розвитку всіх форм власності; забезпечення впровадження досягнень науки і техніки у виробництво; здійснення заходів щодо підвищення економічного впливу на ефективність сільськогосподарського виробництва і галузей промисловості, що займаються переробкою сільськогосподарської сировини; створення умов для збільшення ресурсів продовольства і сільськогосподарської сировини, поліпшення постачання населення республіки продуктами харчування.

3. УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВОМ І ЖКГ
Єдину систему органів державного будівельного нагляду становлять: департамент державного будівельного нагляду Міністерства архітектури і будівництва, очолюваний директором департаменту - Головним державним будівельним інспектором Республіки Білорусь; спеціалізована інспекція департаменту, очолювана начальником спеціалізованої інспекції департаменту - заступником Головного державного інспектора будівельного Республіки Білорусь, та інспекції департаменту з областям та м. Мінську, очолювані начальниками інспекцій департаменту - головними державними будівельними інспекторами по областях та м. Мінську; директор департаменту - Головний державний будівельний інспектор Республіки Білорусь призначається на посаду і звільняється з посади Радою Міністрів Республіки Білорусь за погодженням з Президентом Республіки Білорусь; начальник спеціалізованої інспекції департаменту - заступник Головного державного інспектора будівельного Республіки Білорусь, начальники інспекцій департаменту - головні державні будівельні інспектори по областях та м. Мінську призначаються на посади та звільняються з посад директором департаменту - Головним державним будівельним інспектором Республіки Білорусь за погодженням з Міністром архітектури і будівництва і відповідними виконавчими комітетами; інші посадові особи органів державного будівельного нагляду, які здійснюють державний будівельний нагляд, є державними будівельними інспекторами. Порядок призначення їх на посади та звільнення з посад визначається Головним державним будівельним інспектором Республіки Білорусь; департамент, спеціалізована інспекція департаменту, інспекції департаменту по областях та м. Мінську є юридичними особами, мають печатку із зображенням Державного герба Республіки Білорусь і зі своїм найменуванням, діють на основании положения об органах государственного строительного надзора, утверждаемого Советом Министров Республики Беларусь; на работников органов государственного строительного надзора, кроме лиц, осуществляющих техническое обслуживание и обеспечивающих функционирование органов государственного строительного надзора, распространяется действие законодательства Республики Беларусь об основах службы в государственном аппарате; органы государственного строительного надзора финансируются за счет целевых отчислений от стоимости строительно-монтажных работ по объектам строительства, названным в пункте 1 настоящего Указа. Эти отчисления независимо от периода (даты) их поступления приравниваются к бюджетному финансированию [6. с. 110].
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь является республиканским органом государственного управления и подчиняется Совету Министров Республики Беларусь. Минжилкомхоз в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Беларусь, законами Республики Беларусь, декретами, указами, распоряжениями Президента Республики Беларусь, иными актами законодательства. Основными задачами Минжилкомхоза являются: формирование и реализация государственной политики в отрасли жилищно-коммунального хозяйства (далее - отрасль) и координация деятельности в этой отрасли других республиканских органов государственного управления, иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь; осуществление государственного регулирования деятельности жилищно-коммунального хозяйства в части управления государственным жилищным фондом, использования и обеспечения сохранности государственного и частного жилищных фондов; проведение единой технической политики по развитию и устойчивому функционированию объектов жилищно-коммунального хозяйства, ритуальных услуг; своевременное, полное и качественное предоставление потребителям комплекса жилищно-коммунальных услуг; проведение экономической и научно-технической политики в целях создания в отрасли необходимых условий для эффективной работы государственных организаций, подчиненных Минжилкомхозу, и организаций коммунальной формы собственности отрасли, удовлетворения потребностей народного хозяйства и населения в жилищно-коммунальных услугах, повышения качества и расширения номенклатуры этих услуг; внесение предложений о совершенствовании механизма предоставления гражданам безналичных жилищных субсидий и расчетов за пользование (техническое обслуживание) жилыми помещениями и коммунальные услуги.

4. УПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОХРАНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Управление в сфере взаимодействия общества и природы представляет собой совокупность предпринимаемых соответствующими субъектами действий, направленных на обеспечение исполнения требований законодательства об окружающей среде. Речь идет о распоряжении природными ресурсами, об обеспечении рационального использования и воспроизводства природных ресурсов, сохранении или восстановлении благоприятного состояния окружающей среды, соблюдении, а также о защите экологических прав и законных интересов физических и юридических лиц. Управление природопользованием и охраной окружающей среды призвано обеспечить реализацию экологического законодательства. Общественная ценность права в целом и права граждан на благоприятную окружающую среду проявляется, прежде всего, в процессе реализации соответствующих правовых предписаний. Управление выступает здесь как средство формирования реальных общественных эколого-правовых отношений, образующих само право окружающей среды. Экологическое и социальное значение управления в рассматриваемой сфере в целом и государственного особенно определяется тем, что путем последовательной реализации требований законодательства относительно распоряжения природными ресурсами, их рационального использования и охраны окружающей среды от вредных воздействий обеспечивается соблюдение экологических прав и законных интересов человека и гражданина.
Управление природопользованием и охраной окружающей среды осуществляется общественными формированиями, юридическими лицами, государственными и муниципальными органами. Соответственно, можно выделить общественное, производственное, отраслевое (ведомственное) и государственное управление. Функция управления представляет собой постоянное направление деятельности по обеспечению охраны окружающей среды и рационального природопользования. К таким функциям относятся: - создание системы органов управления в сфере взаимодействия общества и природы; - подзаконное нормотворчество; - координация деятельности по управлению природопользованием и охраной окружающей среды; - распоряжение (управление) природными ресурсами; - планирование использования и охраны природных ресурсов и улучшения состояния окружающей среды; - экологическое нормирование; - экологическая экспертиза; - экологическое лицензирование; - экологическая сертификация; - экологический аудит; - наблюдение за состоянием окружающей среды; - учет состояния и использования отдельных природных объектов и окружающей среды в целом, а также вредных воздействий; - экологическое воспитание и образование; - контроль за использованием и охраной объектов природы; - разрешение в административном порядке споров о праве природопользования и охраны окружающей среды.
В масштабах государства наибольшая ответственность за последовательное исполнение экологического законодательства лежит на органах, осуществляющих государственное управление природопользованием и охраной окружающей среды. Конституционной основой их деятельности является Конституция Республика Беларусь, закрепившая принцип разделения единой государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную ветви. Государственное управление в области природопользования и охраны окружающей среды - составная часть государственного управления в целом. Роль государственного управления в этой сфере определяется значением государственных органов в механизме охраны окружающей среды. Государственные органы обладают особыми правовыми и административными средствами для обеспечения реализации экологических требований законодательства, имея возможность прибегнуть при необходимости к государственному принуждению. Прежде всего, на них возложена ответственность за обеспечение охраны окружающей среды в рамках экологической функции государства. Государственное управление природопользованием и охраной окружающей среды осуществляется на основе ряда методов.
Под методами управления понимаются способы государственного воздействия на поведение и деятельность управляемых. Методы делятся на административные, экономические и моральные (награждение государственными наградами и т.п.). Основными направлениями государственной политики Республики Беларусь в области охраны окружающей среды являются: - обеспечение права граждан на благоприятную окружающую среду и возмещение вреда, причиненного нарушением этого права; - совершенствование государственного управления в области охраны окружающей среды; - научное обеспечение охраны окружающей среды; - создание правового и экономического механизмов, стимулирующих рациональное использование природных ресурсов; - рациональное использование природных ресурсов; - совершенствование системы охраны окружающей среды и природопользования; - создание сети особо охраняемых природных территорий; - обеспечение сохранения биологического и ландшафтного разнообразия; - обеспечение непрерывного функционирования Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь; - проведение государственной экологической экспертизы.
Государственное управление в области охраны окружающей среды осуществляется Президентом Республики Беларусь, Советом Министров Республики Беларусь, Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и его территориальными органами, иными специально уполномоченными республиканскими органами государственного управления и их территориальными органами, местными Советами депутатов, исполнительными и распорядительными органами в пределах их компетенции. К специально уполномоченным республиканским органам государственного управления относятся Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь, Комитет по земельным ресурсам, геодезии и картографии при Совете Министров Республики Беларусь и иные республиканские органы государственного управления в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

5. УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ
Министерство торговли Республики Беларусь является республиканским органом государственного управления и подчиняется Совету Министров Республики Беларусь. Минторг проводит государственную политику в сфере торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, защиты прав потребителей, координирует деятельность в этих сферах других республиканских органов государственного управления, осуществляет координацию выставочной и ярмарочной деятельности в Республике Беларусь и за ее пределами, создания товаропроводящей сети за рубежом, внешнеторговой деятельности, нетарифного регулирования, контролирует осуществление рекламной деятельности. В своей деятельности Минторг руководствуется законодательством Республики Беларусь, настоящим Положением и осуществляет ее во взаимодействии с республиканскими органами государственного управления, иными государственными организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, местными исполнительными и распорядительными органами, общественными организациями [6. с. 90].
В систему Минторга входят центральный аппарат Минторга, структурные подразделения областных, Минского городского и местных исполнительных комитетов, обеспечивающие реализацию государственной политики в сфере торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, защиты прав потребителей и рекламной деятельности, а также государственные организации, подчиненные Минторгу, согласно перечню, утвержденному Советом Министров Республики Беларусь. Основными задачами Минторга являются: проведение государственной политики в сфере торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, защиты прав потребителей, координация деятельности республиканских органов государственного управления, иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органов в этих сферах; анализ состояния внутреннего потребительского рынка и сферы бытового обслуживания населения; координация создания товаропроводящей сети за рубежом, внешнеторговой деятельности, нетарифного регулирования; разработка и осуществление совместно с республиканскими органами государственного управления, иными государственными организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, мероприятий, направленных на формирование внутреннего потребительского рынка, улучшение торгового обслуживания населения, создание условий для роста экспорта товаров и услуг, развития рекламной деятельности с учетом национальных интересов; регулирование отношений, связанных с торговлей, общественным питанием, бытовым обслуживанием, защитой прав потребителей; осуществление государственного контроля в области торговли, общественного питания, контроля за соблюдением законодательства о бытовом обслуживании населения, защите прав потребителей и рекламе; реализация государственной кадровой политики в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения; координация выставочной и ярмарочной деятельности в Республике Беларусь и за ее пределами.

6. ЗАВДАННЯ
Заведующей отделом магазина №28 Усовой была задержана Варенникова, которая совершила кражу пакета сухарей. Заведующая вызвала сотрудников милиции. Дайте оценку действиям Варенниковой. Складіть необхідні процесуальні документи.
Рішення завдання
Действия Варенниковой квалифицируются по статье 10.5 ч. 1 «Мелкое хищение» Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.
«1. Мелкое хищение имущества путем кражи, мошенничества, злоупотребления служебными полномочиями, присвоения или растраты, а равно покушение на такое хищение - влекут наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин или административный арест».
ПРОТОКОЛ №32-1
про адміністративне правопорушення
1 августа 2007г.
м.Брест
Старший лейтенант Гуськов П.Е., при рассмотрении, сообщения Усовой П.П. заведующей отделом магазина №28 установил следующее. Варенникова Елена Петровна родилась 10 октября 1977 года . Не замужем. Білоруска. Работает в магазине №28 уборщицей. Проживає за адресою м. Брест вул. Дзержинского д. 23. Паспорт АВ №0203985, выдан Ленинским РОВД города Бреста 20.04.2002 года, совершила кражу пакета сухарей из магазина №28 общей стоимостью 10.000 белорусских рублей, но была задержана заведующей магазина №28 Усовой П.П. Действия указанного лица квалифицируются по статье 10.5 ч. 1 «Мелкое хищение» Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях и влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин или административный арест. Враховуючи викладене, в присутності вищевказаного особи склав цей протокол про адміністративне правопорушення. Протокол мною прочитано. Доповнення та зауваження до протоколу не надійшли.
Старший лейтенант Гуськов Петр Емельянович (подпись).
ПОСТАНОВА
О привлечении к административной ответственности № 234-6
«10» августа 2007г. м. Брест
Суд Ленинского района города Бреста, в составе судьи Петручик Н.П., секретаря Мищиной А.Б. рассмотрев материалы дела об административном правонарушении №33-6 в отношении Варенниковой Елены Петровны, родилась 10 октября 1977 года . Не замужем. Білоруска. Работает в магазине №28 уборщицей. Проживає за адресою м. Брест вул. Дзержинского д. 23. Паспорт АВ №0203985, выдан Ленинским РОВД города Бреста 20.04.2002 года, установил, что Варенникова Елена Петровна совершила кражу пакета сухарей из магазина №28 общей стоимостью 10.000 белорусских рублей, и была задержана заведующей магазина №28 Усовой П.П. На підставі викладеного та керуючись КпАП Республіки Білорусь і Процесуально-виконавчим кодексом Республіки Білорусь про адміністративні правопорушення
СУД УХВАЛИВ:
Признать Варенникову Елену Петровну виновной в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 10.5 ч. 1 «Мелкое хищение» Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, назначив ей наказание в виде штрафа в размере 10 базовых величин.
Відповідно до КпАП Республіки Білорусь постанову по справі про притягнення до адміністративної відповідальності може бути оскаржено в порядку, передбаченому законодавством Республіки Білорусь.
Судья Петручик Н.П.

ВИСНОВОК
Впервые понятие "экономика" ввел греческий мыслитель Аристотель (III в. до н.э.). Описывая организацию хозяйства в усадьбе рабовладельца, он фактически определил суть экономики как науки о домашнем хозяйстве (йокос - дом, номос - закон, учение). Однако экономика как наука, как систематизированное знание про сущность хозяйственной деятельности возникла лишь в XII - XIII в., т.е. в период становления капитализма. Министерство промышленности Республики Беларусь является республиканским органом государственного управления и подчиняется Совету Министров Республики Беларусь. Минпром координирует деятельность других республиканских органов государственного управления по вопросам, входящим в его компетенцию. Минпром в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Беларусь.
Единую систему органов государственного строительного надзора составляют: департамент государственного строительного надзора Министерства архитектуры и строительства. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь является республиканским органом государственного управления и подчиняется Совету Министров Республики Беларусь.
Управление в сфере взаимодействия общества и природы представляет собой совокупность предпринимаемых соответствующими субъектами действий, направленных на обеспечение исполнения требований законодательства об окружающей среде. Министерство торговли Республики Беларусь является республиканским органом государственного управления и подчиняется Совету Министров Республики Беларусь.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1 Конституція Республіки Білорусь 1994 року. Прийнята на республіканському референдумі 24 листопада 1996 (Із змінами і доповненнями, прийнятими на республіканських референдумах 24 листопада 1996р. і 17 жовтня 2004р. ) Мінськ «Білорусь» 2004р.
2 Кодекс Республіки Білорусь про адміністративні правопорушення від 21 квітня 2003р. № 194-З. Прийнятий Палатою представників 17 грудня 2002 . Схвалений Радою Республіки 2 квітня 2003 (Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 09.06.2003 , № 63, реєстр. № 2/946 от 20.05.2003).
3 Трудовой кодекс Республики Беларусь, принят Палатой Представителей 8 июня 1999 года. Схвалений Радою республіки 30 червня 1999 року - Мн.: Амалфея 1999. - 240с.
4 Административное право России. Підручник. 2-е видання Чернявський А.Г. Габричидзе Б.М. Видавництво: ВЕЛБІГод видання: 2006. - 680с.
5 Бельский К.С., Козлов Ю.М., и др. Административное право / Под ред. Ю.М. Козлова і Л.Л. Попова. - М., Юрист, 2002.
6 Курс адміністративного права Республіки Білорусь 2-е вид. Автор: А. Крамник. Видавництво «Арт-Вертеп», 2006р. - 616с.
7 Постникова А.А., Сухаркова А. И. Административное право Республики Беларусь: Учебное пособие Мн.: Академия МВД Республики Беларусь, 2001. - 127с.
8 Сухаркова А. І. Адміністративне право Республіки Білорусь. - Могилів: «Могилевська обласна друкарня», 1999. - 172с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Контрольна робота
71.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Об`єкти управління економікою
Управління економікою регіону
Сучасний стан державних органів управління економікою
Органи державного управління економікою їхня роль у розробці страте
Органи державного управління економікою їхня роль у розробці стратегії соціально-економічного
Інфляція в країнах з перехідною економікою
Роль держави в управлінні економікою
Банкрутство в країнах з розвинутою ринковою економікою
Параметри взаємодії КНР зі світовою економікою
© Усі права захищені
написати до нас