Управління грошовими потоками 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
Введення
1. Фінансово-економічна сутність грошових потоків
1.1. Поняття та класифікація грошових потоків
1.2 Склад грошових потоків
2. Аналіз та оцінка управління грошовими потоками на прикладі ТОВ «КОМПЛЕКС».
2.1 Загальна характеристика діяльності ТОВ «КОМПЛЕКС».
2.2 Аналіз та оцінка руху грошових потоків на основі даних фінансової звітності ТОВ «КОМПЛЕКС».
2.3 Висновки та рекомендації з управління грошовими потоками на підприємстві ТОВ «КОМПЛЕКС».
Висновок
Список використаної літератури

Введення
У сучасних умовах господарювання багато підприємств поставлені в умови самостійного вибору стратегії і тактики свого розвитку. Самофінансування підприємством своєї діяльності стало першочерговим завданням.
В умовах конкуренції і нестабільного зовнішнього середовища необхідно оперативно реагувати на відхилення від нормальної діяльності підприємства. Управління грошовими потоками є тим інструментом, за допомогою якого можна досягти бажаного результату діяльності підприємства - отримання прибутку. Цими обставинами зумовлений вибір теми дослідження.
Будь-яке підприємство в процесі своєї діяльності відчуває потребу у фінансових ресурсах, необхідних для здійснення взаємовідносин з іншими юридичними і фізичними особами. Безперебійний кругообіг фінансових і грошових потоків у відтворювальному процесі означає виконання зобов'язань перед бюджетом, партнерами, відсутність прострочених боргів перед підприємством і в самого підприємства, нормальну платоспроможність, необхідну фінансову стійкість, кредитоспроможність і рентабельність. Мета управління фінансовими і грошовими потоками - забезпечення кругообігу засобів підприємства, що є умовою для його нормального функціонування - обумовлює актуальність і значущість теми даної роботи для сучасних підприємств різних сфер і напрямків діяльності.
Об'єкт дослідження - підприємство ТОВ «КОМПЛЕКС» .. Предмет дослідження - механізм управління грошовими потоками на підприємстві.
Аналіз грошових коштів та управління грошовими потоками є одним з найважливіших напрямів діяльності фінансового менеджера. Воно включає в себе розрахунок часу обороту грошових коштів (фінансовий цикл), аналіз грошового потоку, його прогнозування, визначення оптимального рівня грошових коштів, складання бюджетів грошових коштів і т.п.
Метою даної роботи є аналіз управління грошовим потоком підприємства.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:
- Розглянути теоретичні підходи до поняття і сутності грошових потоків;
- Виконати аналіз руху грошових коштів організації;
- Розробити рекомендації щодо покращення механізму управління грошовими потоками підприємства.

1. Фінансово-економічна сутність грошових потоків

1.1 Поняття і класифікація грошових потоків

Грошовий потік - це грошові кошти, під якими розуміються депозитні (або поточні) рахунки та готівкові гроші, одержувані підприємством від усіх видів діяльності і витрачаються на забезпечення подальшої діяльності [7, с.249]. Крім того, в розрахунок грошових коштів можуть прийматися короткострокові високоліквідні цінні папери, такі як державні казначейські векселі, банківські депозитні сертифікати, внески в інвестиційні фонди відкритого типу та привілейовані акції з плаваючою процентною ставкою. При цьому запаси фінансових коштів і ліквідних цінних паперів можуть значно варіювати як по галузях, так і по компанії однієї галузі [4, с.301].
Головним чинником формування грошового потоку є оплата покупцями вартості проданої підприємством продукції. Вихідні показники для розрахунку грошових надходжень - це виручка і прибуток від продажів. Виручка і прибуток від продажу мають велике значення для оцінки фінансового стану підприємства. Однак вона була б неповною, якби була відсутня інформація про потік грошових коштів, що виникає в результаті продажу.
У кінцевому рахунку, саме наявність або відсутність грошей визначає можливості та напрямки розвитку підприємства; перевищення грошових надходжень над платежами забезпечує можливість вкладення грошей з метою отримання додаткового прибутку. Однак при цьому треба мати на увазі, що підприємству необхідна постійна наявність певної суми грошових коштів як найбільш ліквідних активів, які підтримують його платоспроможність [7, с.17].
Виручка від продажів - це обліковий дохід даного періоду, у складі якого є грошові і негрошові форми доходу.
Прибуток від продажів - різниця між обліковим прибутком та нарахованими витратами на продану продукцію.
Потік грошових коштів залежить від цих показників, але не рівнозначний ім. Він являє собою різницю між отриманими і сплаченими підприємством грошовими коштами за певний період часу. Отримання і виплата коштів пов'язані не тільки з виручкою від продажу і витратами на продану продукцію.
Поняття «грошовий потік підприємства» є агрегованим, що включає до свого складу численні види цих потоків, що обслуговують господарську діяльність. З метою забезпечення ефективного цілеспрямованого управління грошовими потоками вони потребують певної класифікації. Таку класифікацію грошових потоків пропонується здійснювати за такими основними ознаками [2, С.382]:
- За масштабами обслуговування господарського процесу.
- За видами господарської діяльності.
- За спрямованістю руху грошових коштів.
- За методом обчислення обсягу.
- За рівнем достатності.
- За методом оцінки в часі.
- За безперервності формування в аналізованому періоді.
- По стабільності тимчасових інтервалів формування регулярні грошові потоки характеризуються наступними видами.
Розглянута класифікація дозволяє більш цілеспрямовано здійснювати облік, аналіз і планування грошових потоків різних видів на підприємстві.

1.2 Склад грошових потоків
Рух грошових коштів, що отримуються і витрачаються підприємством у готівковій та безготівковій формі, називають у фінансовому менеджменті грошовими потоками. Ці потоки бувають двох видів: позитивні і негативні.
Позитивні потоки (притоки) відображають надходження грошей на підприємство, негативні (відтоки) - вибуття або витрачання грошей підприємством. Переказ грошей з каси на розрахунковий рахунок і подібні до нього внутрішні переміщення грошей не розглядаються в якості грошових потоків. Найважливішою умовою виникнення грошового потоку є перетин їм умовної "межі" підприємства. Різниця між валовими притоками і відтоками грошових коштів за певний період часу називається чистим грошовим потоком [11, с.362]. Він також може бути позитивним чи негативним (надходженнями або відтоком).
Як вже говорилося в п.1.1, всі грошові потоки підприємства об'єднуються в три основні групи: потоки від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності, які в свою чергу поділяються на притоки і відтоки грошових коштів.
Притоки від операційної діяльності формуються за рахунок виручки від реалізації продукції (робіт, послуг), погашення дебіторської заборгованості, одержуваних від покупців авансів. Операційні відтоки - це оплата рахунків постачальників і підрядників, виплата заробітної плати, платежі в бюджет і позабюджетні фонди, сплата відсотків за кредит. Цей перелік включає в себе практично всі поточні операції підприємства, пов'язані з використанням оборотних коштів.
Грошові відтоки від інвестиційної діяльності включають в себе оплату придбаних основних фондів, капітальні вкладення в будівництво нових об'єктів, придбання підприємств або пакетів їх акцій (часток у капіталі) з метою отримання доходу або для здійснення контролю за їх діяльністю, надання довгострокових позик іншим підприємствам. Відповідно, інвестиційні притоки формуються за рахунок виручки від реалізації основних фондів або незавершеного будівництва, вартості проданих пакетів акцій інших підприємств, сум повернення довгострокових позик, сум дивідендів, отриманих підприємством за час володіння ним пакетами акцій або відсотків сплачених боржниками за час користування довгостроковими позиками.
Фінансові притоки - це суми, виручені від розміщення нових акцій або облігацій, короткострокові і довгострокові позики, отримані в банках або в інших підприємств, цільове фінансування з різних джерел. Відтоки включають в себе повернення позик і кредитів, погашення облігацій, викуп власних акцій, виплату дивідендів. Даний розділ концентрується на зовнішніх джерелах фінансування, щодо незалежних від основної діяльності підприємства. Слід звернути увагу на те, що до фінансових операцій відносяться як довгострокові так і короткострокові позики і банківські кредити, отримані підприємством (у тому числі і заборгованість по векселям). Проте всі витрати з виплати відсотків за кредит (незалежно від його терміну) відносяться до операційної діяльності підприємства.
Угруповання грошових потоків підприємства за видами діяльності значно підвищує аналітичність звітної інформації. Фінансовий менеджер (або кредитор) може бачити, які саме джерела приносять підприємству найбільші грошові надходження і які - споживають їх у більшому обсязі. У нормально функціонуючого підприємства сукупний чистий грошовий потік повинен прагнути до нуля, тобто всі зароблені в звітному періоді кошти повинні бути ефективно інвестовані. Однак до досягнення такого результату ведуть різні шляхи: операційна діяльність може принести значний чистий приплив готівки, який підприємство використовує для розширення основних фондів. Але можлива й протилежна ситуація - реалізуючи частину свого основного капіталу, підприємство тим самим перекриває чистий грошовий відтік від операційної діяльності. Останній варіант украй небажаний для підприємства, так як основним джерелом грошових коштів повинна служити його основна, операційна діяльність, а не розпродаж майна.
Збільшення або зменшення балансового залишку грошових коштів за певний період безпосередньо залежить від змін, що відбулися у вартості активів і пасивів балансу. Збільшення вартості будь-яких статей активів (крім грошових коштів) - причина зменшення грошових коштів. І навпаки, приріст позикових або власних джерел фінансування - чинник збільшення залишків грошових коштів.
Отже, зміна залишків грошових коштів можна розглядати як результат фінансової політики підприємства з управління активами та пасивами. Сюди включається:
- Прийняття рішень про необхідність збільшення або зменшення необоротних активів по кожному їх елементу;
- Управління запасами, в тому числі визначення вартості необхідних запасів, придбання більш дорогої сировини та інших матеріальних цінностей;
- Управління дебіторською заборгованістю, тобто умовами розрахунків з покупцями та іншими дебіторами, списання безнадійної дебіторської заборгованості, стимулювання повернення прострочених боргів;
- Прийняття рішень про необхідні розмірах власного капіталу і обгрунтованому поєднанні його з позиковими джерелами фінансування;
- Забезпечення умов розрахунків з постачальниками, сприятливих для підприємства;
- Визначення можливості і необхідності використання довгострокових і короткострокових кредитів і позик.
Вирішення всіх цих проблем має приводити до необхідного залишку грошових коштів та такій структурі активів і пасивів, яка забезпечила б платоспроможність, фінансову стійкість і кредитоспроможність підприємства [7, с.251].
Можна оцінити формування грошового потоку на основі іншої групи факторів - канали надходження грошових коштів та напрями їх використання (таблиця 1.).
Таблиця 1. Формування грошового потоку
Надходження грошових коштів
Витрачання коштів
1. Виручка від продажу товарів, продукції, робіт і послуг.
1. Оплата придбаних товарів, робіт, послуг.
2. Виручка від продажу майна.
2. Оплата праці.
3. Отримані аванси.
3. Відрахування в єдиний соціальний фонд.
4. Бюджетне та інше цільове фінансування.
4. Видача підзвітних сум та авансів.
5. Безоплатне отримання.
5. Оплата дольової участі в будівництві.
6. Кредити і позики.
6. Оплата машин, устаткування, транспортних засобів.
7. Дивіденди і відсотки по фінансових вкладеннях.
7. Фінансові вкладення.
8. Інші надходження.
8. Виплата дивідендів і відсотків по цінних паперах.
9. Розрахунки з бюджетом.
10. Оплата відсотків і основної суми боргу за отриманими кредитами і позиками.
11. Інші необхідні виплати і перерахування.
Різниця між які надійшли і сплаченими сумами грошових коштів становить балансовий залишок грошових коштів на кінець періоду.
Результати аналізу фінансових результатів підприємства повинні бути узгоджені із загальною оцінкою фінансового стану підприємства, яке в більшій мірі залежить не від розмірів прибутку, а від здатності підприємства своєчасно погашати свої борги, тобто від ліквідності активів.
Виходячи з даних бухгалтерського балансу та звіту про рух грошових коштів, можна визначити конкретні причини зміни залишку грошових коштів і виділити з них кількісно головні. Додаткову інформацію з цього питання дає звіт про прибутки та збитки.
Звіт про прибутки і збитки (ф. № 2) - звіт, що містить структуровану інформацію про визнаних доходу і витрати, пов'язані з їх отриманням. Структуризація витрат можлива або за функціональним, або з ресурсного ознакою.
Балансовий звіт (ф. № 1) - звіт, що містить структуровану інформацію про стан активів і пасивів підприємства на кінець звітного періоду. Передбачає розміщення активів у порядку убування ступеня ліквідності, а також поділ пасивів на зобов'язання (розміщуються в порядку терміновості погашення) та власний капітал.
Звіт про рух грошових коштів (ф. № 4) - звіт, що містить структуровану інформацію про грошові потоки, пов'язаних з діяльністю підприємства. Передбачає їх поділ на потоки від основної, інвестиційної та фінансової діяльності.
Основною метою звіту про рух грошових коштів є забезпечення інформацією про надходження і виплати грошових коштів підприємства за звітний період. Ця інформація повинна допомогти дати відповіді на наступні питання:
- Отримує фірма достатньо коштів для купівлі основних і оборотних активів з метою подальшого зростання;
- Чи потрібно додаткове фінансування із зовнішніх джерел для забезпечення необхідного зростання підприємства;
- Чи має фірма достатніми вільними грошовими коштами для їх використання на погашення боргу або вкладень у виробництво нової продукції;
- Здійснювало підприємство емісію цінних паперів і, якщо так, на які цілі використовувалися отримані кошти [14, с.56].
Головна мета звіту про рух грошей полягає не в тому, щоб оцінити величину грошового потоку, як різницю між сумою грошової лічби та статті "легко реалізовані цінні папери" на кінець і початок року. Це можна зробити і з допомогою балансу. Мета складання звіту про рух грошей полягає в аналізі основних напрямків припливу грошей та шляхів їх відтоку з підприємства.
Внутрішні завдання фінансового управління компанією полягають у забезпеченні основної і інвестиційної діяльності підприємства фінансовими ресурсами, а також у прогнозуванні її майбутніх потреб і майбутнього фінансового стану.
Для складання звіту про рух грошових коштів за період необхідна наступна інформація:
- Баланс підприємства на початок і кінець періоду;
- Звіт про прибуток за період;
- Деяка додаткова інформація, що відноситься до продажу активів (співвідношення ціни продажу та балансовою вартістю), способи розрахунку з постачальниками та отримання грошей від споживачів і т.д.
Звіт про рух грошових коштів - це звіт про зміни фінансового стану, складений на основі методу потоку грошових коштів. Він дає можливість оцінити майбутні надходження грошових коштів, проаналізувати здатність фірми погасити свою короткострокову заборгованість і виплатити дивіденди, оцінити необхідність залучення додаткових фінансових ресурсів. Даний звіт може бути складений або у формі звіту про зміни у фінансовому положенні (із заміною показника "чисті оборотні активи" на показник "грошові кошти"), або за спеціальною формою, де напрямки руху грошових коштів згруповані по 3 напрямкам: господарська (операційна) сфера, інвестиційна та фінансова сфери.
Найбільш узагальнюючим показником фінансової стійкості підприємства є надлишок чи недолік джерел коштів для формування запасів і витрат. Цей надлишок або недолік утворюється в результаті різниці величини джерел засобів і величини запасів і витрат, при цьому мається на увазі забезпеченість запасами і витратами певними видами джерел.
Ефективність роботи підприємства, використання всіх факторів виробництва характеризується, перш за все, тим, наскільки його діяльність здатна забезпечувати отримання прибутку. Чим більше прибуток, що припадає на одиницю використаних ресурсів, тим ефективніше працює підприємство і тим ефективніше інвестування капіталу. У зв'язку з цим найбільш важливим показником, що відображає результативність діяльності підприємства, виступає рентабельність, характеризує прибутковість діяльності щодо авансованих коштів, або обсягу обороту з реалізованої продукції. Рентабельність використання ресурсів має особливе значення для забезпечення конкурентоспроможності підприємства, оскільки відображає отримання прибутку з кожного рубля функціонуючого капіталу.
При аналізі фінансового стану підприємства використовується і ряд інших показників, пов'язаних з прибутком: норма валового прибутку і норма чистого прибутку, які визначаються як відношення валового або чистого прибутку до загальної суми доходу. Всі дані беруться з звіту про прибутки та збитки. Отримані показники показують рентабельність підприємства до і після сплати податків. Оцінку рентабельності корисно використовувати для порівняння підприємств.

2. Аналіз та оцінка управління грошовими потоками на прикладі ТОВ «КОМПЛЕКС».

2.1 Загальна характеристика діяльності ТОВ «КОМПЛЕКС».

Підприємство було зареєстровано як юридична особа ТОВ «NNN» 13 вересня 2005 року. Засновником компанії виступив Сергєєв Олександр Миколайович. Його частка в статутному капіталі становила 100%.
Спочатку ТОВ «NNN» було створене як підприємство з торгівлі запасними частинами та комплектуючими для сільськогосподарської техніки.
У процесі роботи партнери та друзі керівництва компанії попросили надати допомогу в освоєнні виробництва деталей рухомого складу на промислових підприємствах Алтайського краю.
На першому етапі компанія ТОВ «NNN» допомагала таким підприємствам, як ВАТ «ВО Моторний завод», ВАТ «Алтайвагон» у постановці продукції на виробництво, в підборі обладнання, навчання кадрів, виробництві оснащення, проведення приймальних випробувань. Компанія також займалася отриманням від Російських залізних доріг дозволів на виробництво, постановкою системи менеджменту якості на виробництві та маркетинговими дослідженнями ринку.
8 квітня 2006 засновником Сергєєвим О.М. було прийнято рішення про перейменування ТОВ «NNN» у ТОВ «КОМПЛЕКС». Дана зміна у статуті було зареєстровано 11 квітня 2006 року. Необхідність зміни найменування компанії ТОВ «NNN» виникла в результаті не співзвучності його з залізницями та на прохання ВАТ «РЖД».
На сьогоднішній день компанія «Вагон-Комплект» є складським господарством групи промислових компаній, до складу якої входять такі підприємства, як:
ТОВ «Центролит»;
ТОВ «СібТрансМаш»;
ТОВ «Сібтехпром»;
ТОВ «Обладнання та Техоснастка» та інші.
Діяльність компанії полягає в наступному:
Перевалка, перевірка і відвантаження продукції (запасні частини) для рухомого складу ВАТ «РЖД». Щомісяця компанія здійснює відправку 60-70 контейнерів і вагонів запасних частин в різні регіони країни на підприємства Російських залізних доріг;
Проведення маркетингових досліджень та надання технічної допомоги в постановці нових видів продукції;
Розробка і створення інструментального виробництва з виготовлення штампів, пресформ та інших видів технологічного оснащення для потреб підприємств Сибірського регіону;
Йде плідна співпраця з Сибірським Діловим Союзом у виготовленні оснащення та освоєнні виробництва;
Істотна перекваліфікація діяльності компанії, однак, не спричинила припинення роботи з торгівлі сільськогосподарськими запасними частинами. ТОВ «КОМПЛЕКС». продовжує свою співпрацю з великими підприємствами лісопромислового комплексу Сибіру, ​​геофізичними експедиціями та іншими підприємствами Східного Сибіру.
Робота компанії «Вагон-Комплект» з контрагентами будується на базі договірних відносин. В основному - це стабільні стосунки протягом всієї діяльності компанії, як з постачальниками, так і з покупцями.

Таблиця 2. Постачальники компанії ТОВ «КОМПЛЕКС».
№ п / п
Найменування постачальника
% Закупівель
Вид продукції, що закуповується, послуг
1
ВАТ «Абаканвагонмаш», г.Абакан
0,06
Запасні частини для вагонів
2
Промислова група «Гермес», м. Москва
1
Запасні частини для вагонів
3
ВАТ «РЖД»
0,06
Технічна документація
4
ТОВ «Техноснаб», г.Н.Новгород
50,4
Запасні частини для вагонів
5
ІП Грицак, Барнаул
0,1
Вантажоперевезення
6
ТОВ ТД «Вантажні вагони», г.Н.Новгород
23,4
Запасні частини для вагонів
7
ТОВ «АЕ-Промтранс», Барнаул
4
Запасні частини для вагонів
8
ВАТ «Алтайвагон», г.Новоалтайск
0,02
Запасні частини для вагонів
9
ТОВ «Вагон-Трейд», м. Новосибірськ
9
Запасні частини для вагонів
10
ТОВ «електропроводок», г.Прокопьевск
0,14
Запасні частини для вагонів
11
ТОВ «Технопром», г.Н.Новгород
10
Запасні частини для вагонів
12
ТОВ «Трансснаб», г.Н.Новгород
1,5
Запасні частини для вагонів
Середньомісячний обсяг закупівель продукції (запасних частин для рухомого складу на РЖД) становить 72 млн. рублів.
Для безперебійності роботи компанії, на складі підтримується постійний запас товарів (не менше 15 млн. рублів). У наслідок, компанія має можливість в обумовлені терміни поставляти продукцію своїм покупцям.
Таблиця 3. Основні покупці компанії ТОВ «КОМПЛЕКС».
№ п / п
Найменування покупця
% Продажів
Вид продукції, що продається, послуг
1
ВАТ «Барнаульський ВРЗ»
2
Зап / частини для вагонів
2
ВАТ «РЖД»
81
Зап / частини для вагонів
3
ВАТ «Алтайвагон», г.Новоалтайск
0,03
Зап / частини для вагонів
4
ТОВ «АЕ-Промтранс», Барнаул
10
Зап / частини для вагонів
5
ТОВ «Вагон-Трейд», м. Новосибірськ
4
Зап / частини для вагонів
6
ТОВ «Східно-сибірська промислова компанія», г.Іркутск
0,06
Зап / частини для вагонів
7
ТОВ ТД «Інструмент», м. Москва
0,5
Зап / частини для вагонів
8
ТОВ «Металлторг», м. Єкатеринбург
0,5
Зап / частини для вагонів
9
ТОВ «ПІК Енергія», г.Пятігорск
0,06
Зап / частини для вагонів
10
ТОВ «Полімер-Сервіс», м. Москва
0,5
Зап / частини для вагонів
11
ТОВ «Промтрактор-Промлит», м.Чебоксари
0,2
З / частини для вагонів, с / г зап / частини
12
ТОВ «РосПромТранс», г.С-Петербург
0,04
Зап / частини для вагонів
13
ТОВ «РусТрак», Барнаул
0,03
С / г зап / частини
14
ТОВ «Техрезерв», Барнаул
0,3
З / частини для вагонів, с / г зап / частини
15
ТОВ «Тяжмаш», м. Брянськ
0,06
Зап / частини для вагонів
Середньомісячний обсяг продажів продукції (запасних частин для рухомого складу на РЖД, а також сільськогосподарських запасних частин) становить 74 млн. рублів.
Здебільшого, робота з покупцями здійснюється на умовах наступної оплати за продані товари.
З таблиці 2 «основних покупців" видно, що по відвантаженням продукції компанія «Вагон-Комплект» охоплює велику територію країни.
У регіонах Сибіру компанія ТОВ «КОМПЛЕКС». займає лідируюче положення на ринку продукції рухомого складу на РЖД.
Плани ТОВ «КОМПЛЕКС». на перспективу полягали в наступному:
Створення випробувального центру продукції для потреб Російських залізних доріг у регіонах за Уралом;
Створення конструкторського бюро і промислового майданчика для оперативної постановки деталей рухомого складу в регіонах Сибіру і Далекого Сходу.
На даний момент, плани компанії ТОВ «КОМПЛЕКС». Освоєні в повному обсязі. Це пов'язано з невідповідністю нормативно-правової бази у сфері транспорту.
В своей деятельности компания стремится к реализации намеченных планов, наращиванию объемов производства и продаж, а также к дальнейшему развитию.

2.2 Анализ и оценка движения денежных потоков на основе данных финансовой отчетности ООО «КОМПЛЕКС»
С помощью прямого метода анализа денежных потоков можно выявить факторы изменения величины денежных средств за отчетный период.
Таблица 4.Балансовые данные для расчета денежного потока (руб.) за 1 квартал 2008г.
Статті балансу
Початок періоду
Кінець періоду
Зміна (+;-)
1.Внеоборотние активи, в т. ч.:
2685431
2662584
-22847
1.1.Нематеріальние активи
365
337
-28
1.2.Основние кошти
2636731
2601886
-34845
1.3.Незавершенное строит-во
48335
60361
12026
1.4.Долгосрочные фин. влож.
-
-
-
2.Оборотние активи, в т. ч.:
530302
631945
101643
2.1.Запаси
84691
105164
20473
2.2.НДС на приобрет. цінності
3511
1630
-1881
2.3.ДЗ (платежи более 12 мес.)
83999
120721
36722
2.4.ДЗ (платежи в теч. 12 мес.)
266544
263349
-3195
2.4.1.Покупатели и заказчики
123636
124740
1104
2.5.Краткосрочные фин. влож.
83202
130647
47445
3.Собственний капітал
2912493
2946188
33695
4.Долгосрочные обязательства
-
-
-
5.Краткоср. кредити і позики
40000
90000
50000
6.КЗ, в т.ч.:
180695
175796
-4899
6.1.Поставщікі та підрядники
34526
20816
-13710
7.Денежние кошти
8355
10434
2079
Таблиця 5. Расчет факторов прироста денежных средств за 1 квартал 2008г.
Показники (фактори)
Значення показників
Руб.
У% до суми
I. Збільшують грошові кошти
1.Уменьшеніе:
1.1.Нематериальных активов
28
0,02
1.2.Основных средств
34845
28,18
1.3.НДС по приобретенным ценностям
1881
1,52
1.4.ДЗ (платежи в течение 12 мес.)
Продовження таблиці 5.
3195
2,58
2.Увеличение:
2.1.Собственного капіталу
33695
27,25
2.2.Краткосрочных кредитов и займов
50000
40,44
II. Зменшують грошові кошти
1.Увеліченіе:
1.1.Незавершенного строительства
12026
9,89
1.2.Запасов
20473
16,84
1.3.ДЗ (платежі більше 12 міс.)
36722
30,21
1.4.Краткосрочных фин. вкладень
47445
39,03
2.Уменьшение КЗ
4899
4,03
III. Разом збільшують фактори
123644
100
IV. Разом зменшують фактори
121565
100
V. Приріст грошових коштів
2079
-
Таблиця 6. Балансовые данные для расчета денежного потока (руб.) за 1 полугодие 2008г.
Статті балансу
Початок періоду
Кінець періоду
Зміна (+;-)
1.Внеоборотние активи, в т. ч.:
2685431
2688590
3159
1.1.Нематеріальние активи
365
312
-53
1.2.Основние кошти
2636731
2591399
-45332
1.3.Незавершенное строит-во
48335
96879
48544
1.4.Долгосрочные фин. влож.
-
-
-
2.Оборотние активи, в т. ч.:
530302
671655
141353
2.1.Запаси
84691
110762
26071
2.2.НДС на приобрет. цінності
3511
6504
2993
2.3.ДЗ (платежи более 12 мес.)
83999
122270
38271
2.4.ДЗ (платежи в теч. 12 мес.)
266544
294620
28076
2.4.1.Покупатели и заказчики
123636
156420
32784
2.5.Краткосрочные фин. влож.
83202
124020
40818
3.Собственний капітал
2912493
2987473
74980
4.Долгосрочные обязательства
-
-
-
5.Краткоср. кредити і позики
40000
90000
50000
6.КЗ, в т.ч.:
180695
200227
19532
6.1.Поставщікі та підрядники
34526
41856
7330
7.Денежние кошти
8355
13479
5124
Таблиця 7. Расчет факторов прироста денежных средств за 1 полугодие 2008г.
Показники (фактори)
Значення показників
Продолжение Таблицы 7.
Руб.
У% до суми
I. Збільшують грошові кошти
1.Уменьшеніе:
1.1.Нематериальных активов
53
0,03
1.2.Основных средств
45332
23,87
2.Увеличение:
2.1.Собственного капіталу
74980
39,48
2.2.Краткосрочных кредитов и займов
50000
26,33
2.3.КЗ
19532
10,29
II. Зменшують грошові кошти
1.Увеліченіе:
1.1.Незавершенного строительства
48544
26,27
1.2.Запасов
26071
14,11
1.3.НДС на приобретенные ценности
2993
1,62
1.4.ДЗ (платежи более 12 мес.)
38271
20,71
1.5.ДЗ (платежи в течение 12 мес.)
28076
15,19
1.6.Краткосрочных фин. вкладень
40818
22,09
III. Разом збільшують фактори
189897
100
IV. Разом зменшують фактори
184773
100
V. Приріст грошових коштів
5124
-
Таблиця 8. Балансовые данные для расчета денежного потока (руб.) за 9 месяцев 2008г.
Статті балансу
Початок періоду
Кінець періоду
Зміна (+;-)
1.Внеоборотние активи, в т. ч.:
2685431
2709250
23819
1.1.Нематеріальние активи
365
287
-78
1.2.Основние кошти
2636731
2563230
-73501
1.3.Незавершенное строит-во
48335
145733
97398
1.4.Долгосрочные фин. влож.
-
-
-
2.Оборотние активи, в т. ч.:
530302
694832
164530
2.1.Запаси
84691
112348
27657
2.2.НДС на приобрет. цінності
3511
4557
1046
2.3.ДЗ (платежи более 12 мес.)
83999
122270
38271
2.4.ДЗ (платежи в теч. 12 мес.)
266544
308111
41567
2.4.1.Покупатели и заказчики
123636
186844
63208
2.5.Краткосрочные фин. влож.
83202
124862
41660
3.Собственний капітал
2912493
2993638
81145
4.Долгосрочные обязательства
-
-
-
5.Краткоср. кредити і позики
40000
80000
40000
6.КЗ, в т.ч.:
180695
230511
49816
6.1.Поставщікі та підрядники
34526
61534
27008
7.Доходы будущих периодов
-
17388
17388
8.Денежные средства
8355
22684
14329
Таблиця 9. Расчет факторов прироста денежных средств за 9 месяцев 2008г.
Показники (фактори)
Значення показників
Руб.
У% до суми
I. Збільшують грошові кошти
1.Уменьшеніе:
1.1.Нематериальных активов
78
0,03
1.2.Основных средств
73501
28,06
2.Увеліченіе:
2.1.Собственного капіталу
81145
30,98
2.2.Краткосрочных кредитов и займов
40000
15,27
2.3.КЗ
49816
19,02
2.4.Доходов будущих периодов
17388
6,64
II. Зменшують грошові кошти
1.Увеліченіе:
1.1.Незавершенного строительства
97398
39,34
1.2.Запасов
27657
11,17
1.3.НДС на приобретенные ценности
1046
0,42
1.4.ДЗ (платежи более 12 мес.)
38271
15,46
1.5.ДЗ (платежи в течение 12 мес.)
41567
16,79
1.6.Краткосрочных фин. вкладень
41660
16,83
III. Разом збільшують фактори
261928
100
IV. Разом зменшують фактори
247599
100
V. Приріст грошових коштів
14329
-
Вирішальним фактором збільшення грошових коштів на кінець періоду порівняно з його початком є ​​збільшення власного капіталу. Одновременно произошло увеличение доли незавершенного строительства, что повлияло на увеличение добавочного капитала. Увеличение запасов, НДС на приобретенные ценности и долгосрочной ДЗ отразилось на снижении стоимости ОС и НМА. Увеличение краткосрочных финансовых вложений и краткосрочной ДЗ, сокративших денежные средства, компенсировалось увеличением доли краткосрочных кредитов и займов, КЗ и доходов будущих периодов.
Рост запасов, ДЗ и КЗ можно считать признаком увеличения выручки от продаж, но это требует проверки в форме анализа изменений статей баланса за 9 месяцев 2008г., а также отчета о прибылях и убытках.
Отчет показывает, что выручка от продаж действительно увеличилась, ее прирост составил 218,7%, остатки ДЗ покупателей выросли на 51,1%. Остатки КЗ поставщикам увеличились на 78,2%, при этом вся КЗ увеличилась на 27,6%. Вся краткосрочная ДЗ возросла на 15,6% .
Зіставивши результати цих розрахунків можна зробити наступні висновки:
- За период произошло ускорение оборачиваемости ДЗ в целом, в т.ч. задолженности покупателей.
- Оборачиваемость КЗ замедлилась в первую очередь в части расчетов с поставщиками.
- Следовательно, рост ДЗ и КЗ не является прямым следствием увеличения выручки от продаж, а связан также с изменениями условий расчетов с дебиторами и кредиторами, в т.ч. с состоянием просроченных долгов: уплачена часть долгов, возникших в предыдущие периоды, и возникли новые долги, которые должны быть оплачены в данном периоде, но этого не произошло.
- При росте выручки от продаж на 218,7% балансовые запасы увеличились на 32,7%.
Затраты на проданную продукцию, исходя из данных отчета о прибылях и убытках, увеличились на 244%.
Таким образом, оборачиваемость запасов также ускорилась, как и оборачиваемость ДЗ.
Остатки КЗ увеличились на 27,6%, т.е. не определили прирост затрат, что подтверждает ускорение расчетов предприятия с кредиторами.
Итак, при прочих равных условиях, если бы изменение денежных средств зависело только от изменений КЗ, ДЗ и запасов, и если бы названные статьи баланса менялись только под влиянием прироста выручки от продаж и затрат на проданную продукцию, то их балансовые остатки на конец периода были бы следующими:
ДЗ: 266 544 руб. * 1,367 = 364 366 руб.
Запасы: 84 691 руб. * 1,351 = 114 418 руб.
КЗ: 180 695 руб. * 1,351 = 244 119 руб.
По сравнению с началом периода прирост составил бы:
ДЗ: 364 366 руб. – 266 544 руб. = 97 822 руб.
Запасы: 114 418 руб. – 84 691 руб. = 29 627 руб.
КЗ: 244 119 руб. – 180 695 руб. = 63 424 руб.
Увеличение оборотных активов составило бы:
97 822 руб. + 29 727 руб. = 127 549 руб., а КЗ – на:
127 549 руб. – 63 424 руб. = 64 125 руб. менше.
Это привело бы к снижению остатков денежных средств на конец периода на 64 125 руб.
Изменение прироста фактических остатков ДЗ, запасов, КЗ по сравнению с расчетными измерениями:
ДЗ: 97 822 руб. – 41 567 руб. = 56 255 руб.
КЗ: 63 424 руб. – 49 816 руб. = 13 608 руб.
Запасы: 29 727 руб. – 27 657 руб. = 2 070 руб.
Прирост остатков денежных средств под влиянием этих факторов:
56 255 + 2 070 – 13 608 = 37 273 руб.
С учетом уменьшения денежных средств в размере 64 125 руб., рассчитанных выше, чистое изменение остатка денежных средств на конец периода за счет ускорения оборачиваемости запасов, ДЗ и КЗ, при прочих равных условиях, составило бы:
37 273 – 64 125 = - 57 679 руб.
Однако одновременно произошло снижение балансовой стоимости НМА, основных средств, при одновременном же увеличении балансовой стоимости незавершенного строительства, НДС на приобретенные ценности, краткосрочных финансовых сложений, собственного капитала и краткосрочных кредитов и займов.
Дополнительное влияние этих факторов на денежные средства выразились:
72 + 73501 + 81145 + 40000 + 17388 – 97398 – 1046 – 41660 = 72008 руб.
72008 – 57679 = 14329 руб., т.е. итоговая величина прироста остатка денежных средств, полученная другим способом.
Денежные поступления от продаж зависят не только от выручки текущего периода, но и от возврата ДЗ прошлых периодов, и от движения прочей ДЗ, не связанной непосредственно с продажами. Фактичні витрати грошових коштів також не збігаються з витратами, відображеними у звіті про прибутки та збитки. Вони обмежуються наявними (надійшли) грошовими коштами. Грошовий потік на кінець періоду та його зміна порівняно з початком періоду можна визначити виходячи з обороту грошових коштів протягом періоду.
Таким чином, виручка від продажів практично повністю визначила суму поступили коштів. Їх виявилося достатньо на оплату всіх видів витрат, пов'язаних з основною діяльністю, а також на розрахунки за обов'язковими платежами до бюджету і єдиний соціальний фонд.
За допомогою непрямого методу розрахунку грошових коштів (шляхом коригування чистого прибутку на суми, що входять у розрахунок чистого прибутку, але не входять до розрахунку руху грошових коштів) розглянемо участь у формуванні грошового потоку чистої виручки, тобто величини грошових коштів у складі виручки від продажів. Це чистий прибуток і амортизація.
Чистая прибыль за 9 месяцев 2008г. составила 49638 руб. Вона є одним з факторів збільшення власного капіталу. Без впливу цього чинника власний капітал склав би:
81145 руб. – 49638 руб. = 31507 руб.
Оборотные активы без учета изменения денежных средств увеличились бы на 150201 руб. Снижение нематериальных активов и основных средств должно быть больше, но составило 73579 руб. (с учетом амортизации). Без учета амортизации стоимость внеоборотных активов составила бы:
- 73579 руб. – 35309 руб. + 97398 руб. = - 11490 руб.
Таким образом, увеличение денежных средств на конец периода сформировалось под влиянием следующих положительных и отрицательных факторов:
- Чистая (нераспределенная) прибыль + 49638
- Амортизация - 35309
- Увеличение оборотных активов
(без учета денежных средств) - 150201
- Изменение собственного капитала
(кроме суммы чистой прибыли) + 31507
- Изменение стоимости внеоборотных активов
(кроме уменьшения за счет амортизации) + 11490
- Увеличение кредиторской задолженности + 48816
- Увеличение краткосрочных кредитов и займов + 40000
- Доходы будущих периодов + 17388
Итоговое воздействие перечисленных факторов на изменение остатка денежных средств:
49638 – 35309 – 150201 + 31507 + 11490 + 49816 + 40000 + 17388 = 14329
Наиболее количественно значимы – прирост оборотных активов и увеличение краткосрочных пассивов. На практике прирост денежного потока состоит из чистой прибыли за исключением расходов, связанных с амортизацией.

2.3 Выводы и рекомендации по управлению денежными потоками на предприятии ООО «КОМПЛЕКС».

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что ООО «КОМПЛЕКС»., несмотря на приток денежных средств (положительный чистый денежный поток) в анализируемом периоде, временами испытывало дефицит денежных средств, необходимых для своевременного погашения кредиторской задолженности и финансирования развития производства.
Основными причинами дефицита денежных средств могут быть как внешние, так и внутренние источники.
Зовнішні джерела:
- изменения налогового законодательства;
- высокая стоимость и краткосрочный характер заемных средств;
- инфляция.
Внутренние источники:
- Недостатки в системе управления финансами;
- слабое финансовое планирование;
- отсутствие управленческого учета;
- потеря контроля над затратами;
- низкая квалификация кадров.
Последствиями дефицита денежных средств предприятия в отчетном периоде являются:
- Задержки в выплате заработной платы (с соответствующим снижением производительности труда персонала);
- Рост КЗ перед поставщиками и бюджетом;
- Повышение доли просроченной задолженности по полученным кредитам;
- Рост продолжительности финансового цикла;
- Снижение ликвидности активов и уровне платежеспособности предприятия;
- Снижение рентабельности использования собственного капитала и активов.
Т.ч. можно определить решения, приводящие к росту денежных средств:
- Привлечение заемного капитала;
- Увеличение текущих (краткосрочных) обязательств;
- Уменьшение внеоборотных активов, например, через продажу или применение ускоренной амортизации;
- Снижение дебиторской задолженности;
- Увеличение кредиторской задолженности, например, приобретение материалов с отсрочкой платежа.
Стимулирование источников денежных средств можно произвести с помощью внешних источников финансирования:
- торговые кредиты;
- Кредити банків;
- ценные бумаги и векселя;
- факторинг;
- краткосрочная аренда.
Основанием для принятия решения о выборе источника финансирования может быть альтернативная стоимость привлекаемых средств.
Ускорение привлечения денежных средств в краткосрочном периоде может быть достигнуто за счет следующих мероприятий:
- увеличения размера ценовых скидок за наличный расчет по реализованной покупателям продукции;
- обеспечения частичной или полной предоплаты за произведенную продукцию, пользующуюся высоким спросом на рынке;
- сокращения сроков предоставления товарного (коммерческого) кредита покупателям;
- ускорения инкассации просроченной дебиторской задолженности;
- использования современных форм рефинансирования дебиторской задолженности — учета векселей, факторинга, форфейтинга;
- ускорения инкассации платежных документов покупателей продукции (времени нахождения их в пути, в процессе регистрации, в процессе зачисления денег на расчетный счет и т.п.).
Замедление выплат денежных средств в краткосрочном периоде может быть достигнуто за счет следующих мероприятий:
- использования флоута для замедления инкассации собственных платежных документов;
- увеличения по согласованию с поставщиками сроков предоставления предприятию товарного (коммерческого) кредита:
- замены приобретения долгосрочных активов, требующих обновления, на их аренду (лизинг);
- реструктуризации портфеля полученных финансовых кредитов путем перевода краткосрочных их видов в долгосрочные.
Рост объема положительного денежного потока ООО «КОМПЛЕКС». в долгосрочном периоде может быть достигнут за счет следующих мероприятий:
- привлечения стратегических инвесторов с целью увеличения объема собственного капитала;
- привлечения долгосрочных финансовых кредитов;
- продажи (или сдачи в аренду) неиспользуемых видов основных средств.
Снижение объема отрицательного денежного потока в долгосрочном периоде может быть достигнуто за счет следующих мероприятий:
- сокращения объема и состава реальных инвестиционных программ;
- отказа от финансового инвестирования:
- снижения суммы постоянных издержек предприятия.
Методы оптимизации избыточного денежного потока предприятия связаны с обеспечением роста его инвестиционной активности. В системе этих методов ООО «КОМПЛЕКС».могут быть использованы:
- увеличение объема расширенного воспроизводства операционных внеоборотных активов;
- ускорение периода разработки реальных инвестиционных проектов и начала их реализации;
- осуществление региональной диверсификации операционной деятельности предприятия;
- активное формирование портфеля финансовых инвестиций;
- досрочное погашение долгосрочных финансовых кредитов.
Для увеличения прибыли и поддержания стабильной работы предприятия в перспективе необходимо постоянно проводить анализ и оценку деятельности предприятия в различных аспектах производства.

Висновок

Головним чинником формування грошового потоку є оплата покупцями вартості проданої підприємством продукції. У кінцевому рахунку, саме наявність або відсутність грошей визначає можливості та напрямки розвитку підприємства; перевищення грошових надходжень над платежами забезпечує можливість вкладення грошей з метою отримання додаткового прибутку. Рух грошових коштів, що отримуються і витрачаються підприємством у готівковій та безготівковій формі, називають у фінансовому менеджменті грошовими потоками. Эти потоки бывают двух видов: положительные и отрицательные.
Положительные потоки (притоки) отражают поступление денег на предприятие, отрицательные (оттоки) – выбытие или расходование денег предприятием.
Збільшення або зменшення балансового залишку грошових коштів за певний період безпосередньо залежить від змін, що відбулися у вартості активів і пасивів балансу. Увеличение стоимости любых статей активов (кроме денежных средств) – причина уменьшения денежных средств. И наоборот, прирост заемных или собственных источников финансирования – фактор увеличения остатков денежных средств.
Отже, зміна залишків грошових коштів можна розглядати як результат фінансової політики підприємства з управління активами та пасивами.
Внутренние задачи финансового управления компанией состоят в обеспечении основной и инвестиционной деятельности предприятия финансовыми ресурсами, а также в прогнозировании ее будущих потребностей и будущего финансового состояния.

Список використаної літератури
1. Баканов М.І., Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу. – М.: Финансы и статистика, 2001 – 456 с.
2. Бланк І.А. Управління активами. - Київ: Ніка-Центр, 2002 - 720 с.
3. Бланк І.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. - Київ: Ніка-Центр, 2004 - 653 с.
4. Брігхем Ю., Гапенскі Л. Фінансовий менеджмент: повний курс: в 2-х т. / пров. з англ. Под рел. Ковальова В.В. СПб.: Экономическая школа, 2001г., т.1 – 497 с., т.2 – 669 с.
5. Ван Хорн Жд. К. Основы управления финансами. – М.: Финансы и статистика, 2003 – 800 с.
6. Іонова А.Ф., Селезньова М.М. Фінансовий аналіз: навч. - М.: ТК Велбі, Вид-во Проспект, 2006. - 624 с.
7. Ковальов В.В. Введення у фінансовий менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 2003 – 768 с.
8. Крейнина М.М. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 2003 – 400 с.
9. Низовкина Н.Г. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: учебное пособие. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2002 – 120 с.
10. Павлова Л.М. Фінансовий менеджмент. Управление денежным оборотом предприятий: Учебник для вузов. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2002 – 572 c.
11. Ревинский И.А. Инвестиционный бизнес: мировой опыт. Навчальний посібник. – Издательство Новосибирского университета, 2000 – 437 с.
12. Рубінштейн Т.Б. Планування і розрахунки грошових коштів фірм і компаній. – М.: Ось-89, 2001 – 608 с.
13. Риндін А.Г., Шамаєв Г.А. Організація фінансового менеджменту на підприємстві. – М.: Русская Деловая Литература, 2002 – 415 с.
14. Рынок ценных бумаг: Учебник/ Под. ред. В.А. Галанова, А.І. Басова. - М.: Фінанси і статистика, 1996. - 352с.: ил.
15. Рыночная экономика региона. Під. ред. Профессоров В.В. Сафронова, В.А. Чемыхина. - Курск: Курскинформпечать, 1994. - 264с.
16. Теплова Т.В. Финансовый менеджмент: управление капиталом и
17. Уткін Е.А. Управління фірмою. - М.: "Акалис", 1996. - 516с.
18. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник./ Под. ред. Є.С. Стоянової. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Изд. Перспектива, 1997. - 574с.
19. Хелферт Э. Техника финансового анализа/ Пер. з англ. під. ред. Л.П. Білих. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. - 663с.
20. Хорін О.М. Анализ оборотного капитала// Бух. облік. - 1994. - № 6. - с.23-26.
21. Шмален Г. Основы и проблемы экономики предприятия: Пер. с нем./ Под. ред. проф. А.Г. Поршнева. - М.: Фінанси і статистика, 1996. - 512с.
22. Економіка підприємства: підручник для вузів. / Пров. з нім. під ред. Ф.К. Беа, Э. Дихтла, М. Швайтцера – М.: ИНФРА-М, 2003 – 928 с.

Додаток

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2007г.
Одиниця виміру: тис. руб.
АКТИВ
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
I. Необоротні активи
Нематериальные активы (04,05)в том числе:
110
3532
474
патенти, ліцензії, товарні знаки (знаки обслуговування), інші аналогічні з переліченими права та активи
111
3532
474
Основные средства (01,02,03)в том числе:
120
2202967
2324063
земельні ділянки і об'єкти природокористування
121
здания, машины и оборудования
122
2202967
2324063
Незавершенное строительство (07,08,16,61)
130
70225
48335
Довгострокові фінансові вкладення (06, 82)
в тому числі:
140
1950
1950
інші довгострокові фінансові вкладення
145
1950
1950
РАЗОМ по розділу I
190
2278674
2374822
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ
Запасы, в том числе:
210
82449
84691
сырье, материалы, и другие аналогичные ценности (10,12,13,16)
211
82060
82797
готовая продукция и товары для перепродажи (16,40,41)
214
389
1042
Податок на додану вартість по придбаним цінностям (19)
220
9980
3511
Дебиторская задолж. (платежи по кот. ожидаются более чем через 12 мес. после отчетной даты)
230
83999
в том числе: покупатели и заказчики (62,76,82)
231
83999
Дебиторская задолж.(платежи по кот. ожид. в течение 12 мес.после отчет. даты
240
309206
266442
в том числе: покупатели и заказчики (62,76,82)
241
212130
123640
векселі до отримання (62)
242
3493
6150
інші дебітори
246
93583
118765
Короткострокові фінансові вкладення (56,58,82)
в тому числі:
250
126809
81252
позики, надані організаціям на термін менше 12 місяців
251
103000
70000
інші короткострокові фінансові вкладення
253
23809
11252
Грошові кошти, в тому числі:
260
3279
8355
каса (50)
261
29
13
розрахункові рахунки (51)
262
2183
3309
інші грошові кошти (55,56,57)
264
1067
5033
РАЗОМ по розділу II
290
531723
528250
БАЛАНС (сума рядків 190 +290)
300
2810397
2903072
ПАСИВ
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставной капитал (85)
410
65
65
Додатковий капітал (87)
420
2470583
2624993
Резервный капитал, в том числе: (86)
430
резерви, утворені відповідно до законодавства
431
резерви, утворені відповідно до установчих документів
432
Фонд соціальної сфери (88)
440
-25780
Цільові фінансування і надходження (96)
450
13
Нерозподілений прибуток минулих років (88)
460
13315
Непокрытый убыток прошлых лет
465
Нерозподілений прибуток звітного року
470
Х
547
Непокритий збиток звітного року
475
Х
РАЗОМ по розділу III
490
2483976
2599825
IV. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Займы и кредиты, в том числе: (92, 95)
510
кредити банків, що підлягають погашенню більш ніж через 12 місяців після звітної дати
511
позики, що підлягають погашенню більш ніж через 12 місяців після звітної дати
512
Інші довгострокові зобов'язання
520
РАЗОМ за розділом IV
590
V. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Позики і кредити (90, 94)
610
106000
40000
в тому числі:
кредити банків, що підлягають погашенню протягом 12 місяців після звітної дати
611
106000
40000
позики, що підлягають погашенню протягом 12 місяців після звітної дати
612
Кредиторська заборгованість, у тому числі:
620
139972
180702
постачальники та підрядники (60, 76)
621
34394
34533
векселі до сплати (60)
622
1850
21850
заборгованість перед дочірніми і залежними товариствами (78)
623
заборгованість перед персоналом організації (70)
624
5747
9490
заборгованість перед державними позабюджетними фондами (69)
625
435
5340
заборгованість перед бюджетом (68)
626
39695
56260
аванси отримані (64)
627
118
інші кредитори
628
57733
53229
Заборгованість учасникам (засновникам) по виплаті доходів (75)
630
Доходи майбутніх періодів (83)
640
1607
Резерви майбутніх витрат (89)
650
78842
82545
Інші короткострокові зобов'язання
660
РАЗОМ по розділу V
690
326421
303247
БАЛАНС (сума рядків 490 +590 +690)
700
2810397
2903072
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Курсова
328.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Управління вхідними і вихіними грошовими потоками їх характеристика Планування грошовими потоками
Управління грошовими потоками
Методи управління грошовими потоками
Антикризове управління грошовими потоками
Управління грошовими потоками на підприємстві 2
Управління грошовими потоками на підприємстві
Методи управління грошовими потоками 2
Управління грошовими потоками комерційного банку
Аналіз і управління грошовими потоками підприємства
© Усі права захищені
написати до нас