Управління витратами 5

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст:
Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Глава 1. Теоретичні аспекти управління витратами ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.1. Управління витратами на промислових підприємствах ... ... ... ... ... ..
1.2. Витрати та їх класифікація ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.3. Методи калькулювання собівартості ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Глава 2. Організація управління витратами на КЗ «Ремпутьмаш» ... ... ... ...
2.1. Характеристика КЗ «Ремпутьмаш» ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ....
2.2. Структура економічної служби КЗ «Ремпутьмаш» ... ... .......................
2.3. Облік витрат позамовний метод на КЗ «Ремпутьмаш» ... ... ... ... ... ... ..
Глава 3. Удосконалення управління витратами підприємства за допомогою впровадження процесів бюджетування ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
3.1. Впровадження системи бюджетування на КЗ «Ремпутьмаш» ... ... ... ... ..
3.2. Застосування системи бюджетування ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Глава 4. Охорона праці та екологія ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4.1. Небезпечні і шкідливі виробничі фактори, що діють на працівників планово-економічного відділу Калузького заводу «Ремпутьмаш» - філії ВАТ «РЖД» ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
4.2. Розрахунок штучного освітлення в робочому приміщенні ... ... ... ... ... ....
4.3. Екологія. Основні заходи щодо захисту середовища, розрахунок платежів за забруднення
Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Список використаної літератури

Введення
З переходом економіки нашої країни на ринкові відносини підвищується самостійність підприємств, а також їх економічна і юридична відповідальність. Різко зростають значення фінансової стійкості суб'єктів господарювання, а також підвищення їх конкурентоспроможності. Уміння ефективно господарювати стає умовою виживання підприємства в конкурентній боротьбі.
Гостра конкурентна боротьба змушує підприємства виявляти пильний інтерес до управління витратами, шукати шляхи щодо удосконалення їх обліку та моніторингу. Оптимізація процесу управління витратами дозволяє підприємству знижувати загальний рівень витрат. Це дає компанії додаткові конкурентні переваги.
Актуальність теми дипломного проекту "організація і управління витратами в машинобудуванні" обумовлюється тим, що досягнення високих результатів діяльності підприємства, максимізація прибутку і підвищення ефективності виробництва неможливо досягти без ефективного управління витратами на виробництво і реалізацію продукції.
Основним фінансовим результатом діяльності підприємства є прибуток, яка є основою і джерелом коштів для його подальшого розвитку. Підвищити прибуток можна збільшуючи обсяги виробництва або ціни на продукцію, що випускається, але це не завжди можливо і доцільно. Тому основною умовою збільшення прибутку підприємства є зниження витрат виробництва і збуту продукції, зокрема зниження собівартості продукції, що випускається, тому організація і управління витратами є пріоритетним завданням для підприємства.
Практично на кожному підприємстві є резерви для зниження витрат до раціонального рівня, що і дозволяє домагатися росту економічної ефективності діяльності, підвищення рівня конкурентоспроможності. Зниження витрат на випуск одиниці продукції дозволяє підприємству встановлювати більш низькі і гнучкі ціни, що дає важливу перевагу перед конкурентами. Тому для кожного підприємства важливий аналіз витрат і ефективне управління ними для досягнення високого економічного результату.
В останні роки спостерігається тенденція до зростання витрат виробництва у зв'язку з подорожчанням вартості сировини, матеріалів, палива, енергії, а також зростання процентних ставок за користування кредитом, росту витрат на рекламу, представницьких витрат і т.д. Становлення ринкових відносин вимагає вдосконалення практики управління витратами виробництва з урахуванням особливостей перехідного до ринкової економіки періоду і міжнародного досвіду. Це дозволить підприємству вижити в конкурентній боротьбі, максимізувати прибуток і мінімізувати витрати, забезпечити рентабельну діяльність підприємства.
Ефективне управління витратами передбачає:
- Управління витратами на всіх стадіях життєвого циклу виробу - від створення до утилізації;
- Органічне поєднання зниження витрат з високою якістю продукції;
- Вміння забезпечити максимально високий рівень віддачі від використання ресурсів підприємства;
- Організацію системи управління виробництвом, орієнтованої на постійні контроль витрат і пошук резервів їх ефективного зниження;
- Зосередження на попередженні витрат, а не на їх обліку;
- Залучення до системи управління витратами всіх видів витрат;
- Оперативність отримання інформації про витрати і її аналізу та ін
- Широке впровадження ефективних методів зниження витрат;
- Підвищення зацікавленості виробничих підрозділів підприємства у зниженні витрат.
Дотримання принципів організації управління витратами створює базу для економічної конкурентоспроможності підприємства в умовах ринкової економіки. Система управління витратами, застосовувана на Калузькому заводі «Ремпутьмаш» - філії ВАТ «Російські залізниці», не відповідає достатньою мірою реалізації раціональної організації управління витратами. Основним недоліком обліку витрат на заводі є його низька оперативність - надання інформації про витрати відбувається раз на місяць, а це не дозволяє забезпечувати попередження витрат, вчасно виявляти негативні відхилення від плану і винуватців таких відхилень.
Така система обліку часто не надає можливість чіткого уявлення про те, де і як формуються витрати підприємства. Як результат цього, контроль витрат носить формальний характер, а пошук шляхів скорочення витрат значно ускладнюється. Необхідно, що б діяльність економічних служб заводу була спрямована на оперативний збір і аналіз всієї необхідної для контролю витрат інформації, на розробку нових форм і збору інформації і документів первинного обліку, на експертизу управлінських рішень, а також, на вирішення завдань поліпшення економічної діяльності на підприємстві , тобто на вирішення стратегічних завдань.
Мета дипломної роботи полягає у розробці пропозицій, що підвищують ефективність системи управління витратами на Калузькому заводі «Ремпутьмаш» і сприяють забезпеченню оптимального рівня витрат виробництва, максимізації прибутку та підвищення конкурентоспроможності заводу.
Для цього в дипломній роботі розглянуті наступні завдання:
1) розглянута теорія з організації та управління витратами на промислових підприємствах;
2) проведено аналіз системи управління витратами на Калузькому заводі «Ремпутьмаш»;
3) розроблені рекомендації щодо вдосконалення системи управління витратами на КЗ «Ремпутьмаш» шляхом впровадження системи бюджетування.
Об'єктом дослідження в дипломній роботі є витрати заводу на виробництво продукції. Предметом дослідження є процес управління витратами.
Структура дипломної роботи складається з вступу, чотирьох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Глава 1. Теоретичні аспекти управління витратами
1.1. Поняття управління витратами
На підприємстві з традиційною системою управління, що залишилася від планової економіки, якими є практично все Російські підприємства, не використовується слово "управління" у поєднанні зі словом "витрати", що відповідає реальному стану справ. Термін "управління" передбачає наявність механізму, що забезпечує можливість правильного визначення планових значень, точного визначення поточних фактичних значень, можливість оперативного впливу на процес формування фактичних значень керованих показників.
Управління витратами - це галузь управлінської діяльності, як засіб досягнення підприємством високого економічного результату. Специфіка цієї діяльності в тому, що з'єднуються часто незалежні один від одного знання про роботу підприємства, взаємозв'язок і вплив на "кінцевий результат - робота підприємства - прибуток».
Управління витратами - це не мінімізація витрат, що може призвести до скорочення виробництва, а більш ефективне використання ресурсів компанії, їх економія і максимізація віддачі від них на всіх етапах виробничого процесу. Постановка процесу управління витратами в компанії полягає у визнанні витрат, їх обліку, угруповання і рознесенні та подання їх у вигляді, зручному для подальшого аналізу та прийняття управлінських рішень.
Вважається, що управління витратами - це обов'язок економічної служби підприємства, яка здійснює нормування, планування і контроль витрат. Однак, це саме глибока помилка. Економічна служба повинна консолідувати дані, перевіряти їх, але у формуванні собівартості беруть участь абсолютно всі підрозділи підприємства і планування витрат, відповідальність за їх величину повинна бути перекладена, розділена на керівників підрозділів підприємства. Скорочення витрат має здійснюватися тими людьми, хто за них відповідає і в тих підрозділах, де ці витрати виникають.
Предметом управління витратами є витрати підприємства в усьому їх різноманітті. Об'єктом управління витратами є власне витрати організації, процес їх формування та зниження. Суб'єктом управління витратами виступають керівники і фахівці, організації та виробничих підрозділів, тобто керуюча система.
Особливості витрат як предмета управління:
· Динамізм. Вони знаходяться в постійному русі, зміні; їх розгляд у статиці досить умовний і не відображає реального життя;
· Різноманіття, яка обумовлює різноманіття способів, прийомів і методів управління витратами;
· Складність вимірювання, обліку та оцінки - абсолютно точних методів вимірювання та обліку витрат не існує;
· Складність і суперечливість впливу на економічний результат. Наприклад, підвищити прибуток організації можна за рахунок зниження поточних витрат на виробництво, що забезпечується підвищенням капітальних вкладень у НДДКР, техніку і технологію; високий прибуток при виробництві продукції може бути значно знижена витратами на її утилізацію і т.п.
Мета управління витратами - це побудова внутрішнього економічного обліку доходів і витрат по підприємству і в розрізі підрозділів, що дозволить виявити реальний фінансовий результат роботи підприємства, не спотворений бухгалтерськими проводками.
Найважливішими завданнями управління витратами є:
· Підвищення ефективності діяльності підприємства;
· Визначення витрат за основними функціями управління;
· Розрахунок витрат по окремих структурних підрозділах і підприємству в цілому;
· Розрахунок витрат на одиницю продукції (робіт, послуг) - калькулювання собівартості продукції;
· Підготовка інформаційної бази, що дозволяє оцінювати витрати при виборі та прийнятті господарських рішень;
· Виявлення технічних способів і засобів контролю та вимірювання витрат;
· Пошук резервів зниження витрат на всіх етапах виробничого процесу і у всіх виробничих підрозділах підприємства;
· Вибір методів нормування витрат;
· Приведення аналізу витрат з метою прийняття управлінських рішень щодо вдосконалення виробничих процесів, формування асортиментної і цінової політики, оптимізації завантаження виробничих потужностей, вибору варіантів інвестування, прогнозування обсягів виробництва і збуту продукції.
Всі перераховані вище завдання управління витратами повинні вирішуватися в комплексі - тільки такий похід принесе плоди і буде сприяти різкому зростанню ефективності роботи підприємства.
При розгляді управління витратами як процесу, виділяють наступні етапи:
· Планування та прогнозування витрат (прогнозні розрахунок собівартості, складання калькуляції, кошториси витрат);
· Організація управління витратами (встановлює, хто, в які терміни, з використанням якої інформації та документів, якими способами управляє витратами; визначаються центри виникнення витрат і центри відповідальності; розробляється ієрархічна система лінійних і функціональних зв'язків менеджерів і фахівців, пов'язаних з управлінням витратами);
· Безпосередньо облік витрат (бухгалтерський, управлінський облік, моніторинг центрів виникнення витрат);
· Аналіз та контроль витрат і виробничих інвестицій з метою вироблення управлінських рішень щодо оптимізації витрат, пов'язаних з виробничо - комерційною діяльністю підприємства (порівняння фактичних витрат з запланованим рівнем, визначення відхилень та прийняття оперативних заходів з ліквідації розбіжностей, факторний аналіз);
Висновок: стан робочих місць співробітників КЗ «Ремпутьмаш» відповідає СанПіН 2.2.4.548-96 «Гігієнічні вимоги до мікроклімату виробничих приміщень».
Характеристика шуму і вібрації
Шум, навіть коли він невеликий, створює значне навантаження на нервову систему людини, надаючи на нього психологічний вплив, що може стати причиною таких захворювань, як гіпертонічна і виразкова хвороби, неврози, шлунково-кишкові та шкірні захворювання. Подразнюючу дію шуму залежить, перш за все, від його рівня, а також від спектральних і тимчасових характеристик.
Вібрація відноситься до факторів, що володіють високою біологічною активністю. Виразність відповідних реакцій обумовлюється головним чином силою енергетичного впливу і біомеханічними властивостями людського тіла як складної коливальної системи. Потужність коливального процесу в зоні контакту і час цього контакту є головними параметрами, що визначають розвиток вібраційних патологій, структура яких залежить від частоти і амплітуди коливань, тривалості впливу, місця програми та напрямки осі вібраційного впливу. Вібраційна патологія стоїть на другому місці (після пилових) серед професійних захворювань.
У виробничих приміщеннях при виконанні основних чи допоміжних робіт рівні шуму і вібрації на робочих місцях не повинні перевищувати гранично допустимих значень, встановлених для даних видів робіт відповідно до діючих санітарно-епідеміологічними нормативами.
Таблиця 4.2
Оптимальні рівні звуку на робочих місцях різних категорій
тяжкості і напруженості, дБА
Категорія напруженості праці
Категорія важкості праці
I легка
II середньої тяжкості
III важка
Малонапружених
80
80
75
Помірно напружена
70
70
65
Напружена
60
60
-
Дуже напружена
50
50
-
Висновок: стан робочих місць співробітників КP «Ремпутьмаш» відповідає СанПіН 2.2.2/2.4.1340-03 «Вимоги до рівнів шуму та вібрації на робочих місцях».
Характеристика електробезпеки
Щоб уникнути нещасних випадків при роботі на верстатах і електрообладнанні необхідно дотримуватись заходів з електробезпеки, тому що вони можуть є джерелами небезпечних і шкідливих факторів:
· Статичної електрики, що утворюється в результаті тертя робочого механізму, а також при неякісному заземленні апаратів;
· Електромагнітного випромінювання.
На робочому місці повинні дотримуватися «Гігієнічні вимоги до обмеження шкідливого впливу ультрафіолетового і лазерного випромінювання, напруженості електростатичного поля» (СанПіН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПіН 2.2.21322-03).
Допустима інтенсивність ультрафіолетового випромінювання у виробничих приміщеннях при проведенні копіювально-розмножувальних робіт допускається відповідно до вимог діючих нормативних документів. Включення і вимикання джерел ультрафіолетового випромінювання блокуються з вбудованими в обладнання засобами захисту від випромінювання (автоматично закриваються штори, екрани, кришки, т. п.). Робота з несправними засобами захисту та апаратами не допускається.
Технологічні процеси, пов'язані з роботою джерел УФІ, проводяться в автоматичному режимі без присутності людини, за винятком електрографічних апаратів різних шпон і моделей.
Гранично допустимі рівні (ПДУ) лазерного випромінювання розраховуються відповідно до чинних санітарних норм і правил улаштування та експлуатації лазерів.
Допустимий рівень напруженості електростатичного поля на поверхні обладнання не більше 20 кВ / м, у відповідності з діючими гігієнічними нормативами.
Висновок: стан робочих місць співробітників КЗ «Ремпутьмаш» відповідає СанПіН 2.2.2/2.4.1340-03 і СанПіН 2.2.21322-03.
4.2. Розрахунок штучного освітлення в робочому приміщенні
Завданням розрахунку є визначення потрібної потужності електричної освітлювальної установки для створення в робочому приміщенні заданої освітленості.

План приміщення Розміщення світильників
Рис. 4.1. План приміщення
Для розрахунку загального рівномірного освітлення при горизонтальній робочої поверхні застосовується метод світлового потоку.
Світловий потік лампи (Лм) обчислюється за формулою:
(4.1),
де - Нормована мінімальна освітленість, визначається характером виконуваної роботи, згідно з СанПіН 2.2.2/2.4.1340-03 мінімальна освітленість для приміщень обслуговуючого персоналу при експлуатації ПЕОМ ;
- Площа освітлюваного освітлення: ;
- Коефіцієнт мінімальної освітленості, що дорівнює відношенню ; Для люмінесцентних ламп ;
- Коефіцієнт запасу, згідно з СанПіН 2.2.2/2.4.1340-03 мінімальна освітленість для приміщень обслуговуючого персоналу при експлуатації ПЕОМ ;
- Число ламп в приміщенні. ;
- Коефіцієнт використання світлового потоку ламп.
Для його визначення знайдемо індекс приміщення (4.2),
де - Довжина приміщення = 6,5 м;
- Ширина приміщення = 3,5 м;
- Висота світильників над робочою поверхнею = 2,5 м.
(4.3)
Для отриманого індексу приміщення і коефіцієнтів відбиття стелі та підлоги і відповідно (Світильник переважно прямого світла).
Таким чином, світловий потік однієї лампи повинен бути:
(4.4)
Вибираємо лампу ЛБ40, світловий потік якої дорівнює і світлова віддача . Енергетична потужність всієї освітлювальної системи: .
Для зменшення споживання електроенергії слід передбачити незалежне включення кожного ряду світильників.
4.3. Екологія
Основні заходи щодо захисту середовища
Захист навколишнього середовища - це комплексна проблема, яка потребує зусиль вчених багатьох спеціальностей. Найбільш активною формою захисту навколишнього середовища від шкідливого впливу викидів промислових підприємств є повний перехід до безвідходних і маловідходних технологій і виробництв.
Важливим напрямом екологізації промислового виробництва слід вважати: вдосконалення технологічних процесів та розробку нового устаткування з меншим рівнем викидів домішок і відходів в навколишнє середовище, заміну не утилізованих відходів на утилізуються, широке застосування додаткових методів і засобів захисту навколишнього середовища.
В якості додаткових засобів захисту застосовують: апарати і системи для очищення викидів, стічних вод від домішок; глушники шуму при скиданні газів в атмосферу й ін Ці засоби захисту постійно вдосконалюються і широко впроваджуються в технологічні та експлуатаційні цикли.
Найважливішим законодавчим актом, спрямованим на забезпечення екологічної безпеки, є Федеральний закон "Про охорону навколишнього середовища" (2002). Нормативно-правові акти з охорони навколишнього середовища включають в себе санітарні норми і правила МОЗ РФ, що забезпечують необхідну якість природних засобів (повітря, води, грунтів); БНіП Держбуду РФ, що встановлюють порядок врахування екологічних вимог при проектуванні, будівництві та прийнятті в експлуатацію будівель і споруд; загальнофедеральні нормативні документи (ОНД) Госкомекологіі, що встановлюють принципи контролю природних середовищ, розрахунки очікуваних концентрацій в них забруднюючих речовин і т.д.
Викиди відходів у повітряне середовище
Функціонування Калузького заводу «Ремпутьмаш» - філії ВАТ «РЖД» пов'язане з виділенням у навколишнє атмосферу шкідливих газів і пилу.
Законом встановлюється єдина система Державного обліку шкідливих впливів на атмосферне повітря та Державного контролю, за охороною повітряного басейну. Концентрація шкідливих речовин у повітрі не повинна перевищувати ПДВ.
Основними заходами по зниженню викидів шкідливих речовин в атмосферу є вдосконалення техпроцесів, включаючи зниження неорганізованих викидів: будівництво нових і підвищення ефективності діючих очисних споруд; ліквідація джерел забруднення; перепрофілювання виробництва. Для цих цілей використовують сухі пилеулавлівателі (камери пилеосадітельние, циклони, ротаційні пиловловлювачі), мокрі пиловловлювачі (ударно-інерційного й відцентрового дії), ежекторні, волокнисті і електрофільтри. Для очищення повітря застосовуються наступні типи фільтрів: фільтр Ф6-480К-затримує пил Ст 203 із ступенем очищення - 85%; Циклон ЦН-15 затримує пил від обробки абразивним ріжучим інструментом на 93%. Також ефективну очистку повітря (до 90%) проводять в кільцевому адсорбері.
На підставі протоколу санітарно-епідеміологічної експертизи, заводу видано санітарно-епідеміологічний висновок, яке засвідчує, що діяльність Калузького заводу «Ремпутьмаш» відповідає державним санітарно-епідеміологічним правилам і нормативам СанПіН 2.2.1/2.1.1.1031-01 «Санітарні захисні зони і санітарна класифікація підприємств , споруд та інших об'єктів »; СанПіН 2.1.6.1032-01« Гігієнічні вимоги до забезпечення якості атмосферного повітря населених місць ».
Таблиця 4.3
Розрахунок плати за викид в атмосферу забруднюючих речовин
КЗ «Ремпутьмаш» за 2004 рік
Найменування забруднюючих речовин
Кількість викидів (тонн) в межах ПДВ
Нормативна плата за викид 1 т. загрязн.в-в. (Руб) в межах ПДВ
Підлягає до сплати (руб) в межах ПДВ
Заліза оксид
0,2457049
52
12,78
Марганець та його соедин.
0,002499
2050
5,12
Азоту діоксид
69,16
52
3596,32
Азоту оксид
118,0777367
52
6140,04
Кремнію діоксид
0,00686
41
0,28
Сажа
0,024003
41
0,98
Сірки діоксид
0,098616
40
3,94
Вуглецю оксид
385,2480422
0,6
231,15
Фториди газоподібні
0,0049
410
2,01
Фториди плохорастворім.
0,00686
68
0,47
Метан
72,7692
0,05
3,64
Амілі (суміш ізомерів)
0,351365
1,2
0,42
Бензол
0,0329
21
0,69
Ксилол
0,0017115
11,2
0,02
Толуол
0,0165445
3,7
0,06
Бенз (а) пірен
0,00000574
2049801
11,77
Спирт метиловий
0,18088
5
0,90
Спирт етиловий
0,0126
0,4
0,01
Одорант СПМ
0,0019446
20498
39,86
Масло мінеральне нафт.
0,01134
41
0,46
Вуглеводні граничні
1,196475
1,2
1,44
Зважені речовини
0,0686
13,7
0,94
Пил абразивна
0,1039402
35
3,64
РАЗОМ:
10056,94
З урахуванням коефіцієнта екологічної ситуації
2,28
22929,83
З урахуванням коефіцієнта індексації
1,2
27515,79
Таблиця 4.4
Розрахунок плати за забруднення атмосферного повітря пересувними джерелами КЗ «Ремпутьмаш» за 2004 рік
Найменування палива
Кількість спаленого пального, т
Нормативна плата, руб.
Підлягає до оплати, крб.
Дизельне паливо
275
2,5
687,5
Бензин неетіл. А - 76
57
1,3
74,1
РАЗОМ:
761,60
З урахуванням коеф. екологічної ситуації
2,28
1736,45
З урахуванням коеф. індексації
1,2
2083,74
Викиди відходів у водне середовище
У результаті діяльності Калузького заводу «Ремпутьмаш» може відбуватися забруднення водних ресурсів відходами виробництва (забруднення твердими і сипучими відходами, відходи миючих та мастильно-охолоджуючих рідин і т. д.). Згідно з вимогами до охорони навколишнього середовища, відходи миючих та мастильно-охолоджуючих рідин, застосовуваних при механічній обробці, збираються в спеціальну тару і відправляються на очищення і нейтралізацію. Аналогічно поступають з твердими і сипучими відходами. Однак порушення техпроцесів, неефективна робота очисних пристроїв або вихід їх з ладу призводять до забруднення водних ресурсів. Для підприємств встановлюються норми відповідно до СН2875-83. Ступінь очищення стічних вод встановлюється згідно СНиП 2.04.02-84.
Застосовують наступні види очищення стічних вод: твердих частинок-проціджування через металеві сітки, відстоювання в шламонакопичувача з використанням коагулянтів, пісколовках, використання гідроциклонів, фільтрів; від маслопродуктов - відстоювання у відстійниках, нафто - і маслоловушках з використанням коагулянтів, застосування напірних гідроциклонів, очищення флотацією , фільтрація стічних вод; від розчинних домішок - екстракція, сорбція, нейтралізація і т. д.
Таблиця 4.5
Розрахунок плати за скидання забруднюючих речовин у поверхневі об'єкти КЗ «Ремпутьмаш» за 2004 рік
Найменування забруднюючих речовин
Кількість викидів (тонн) в межах ПДС
Нормативна плата за скидання 1 т. загрязн.в-в. (Руб) в межах ПДС
Підлягає до сплати (руб) в межах ПДС
Зважені вещ-ва
0,9864
366
361,02
БПКпол
0,1944
91
17,69
Хлориди
5,2488
0,9
4,72
Сульфати
1,9728
2,5
4,93
Фосфати
0,0144
1378
19,84
Азот амонійний
0,1296
689
89,29
Азот нітритний
0,023688
13775
326,30
Азот нітратний
1,75428
31
54,38
СПАР
0,0072
551
3,97
Нафтопродукти
0,0216
5510
119,02
Сухий залишок
27,2592
0,2
5,45
РАЗОМ:
1006,63
З урахуванням коефіцієнта екологічної ситуації
1,17
1177,75
З урахуванням коефіцієнта індексації
1,2
1413,30

Утилізація та захоронення відходів
У процесі роботи Калузького заводу «Ремпутьмаш» утворюються рідкі та тверді відходи. За джерела утворення їх можна підрозділити на промислові і побутові. У процесі виробництва утворюються відходи чорних і кольорових металів, відходи з вольфрамомісткі сплавами, відходи абразивних матеріалів, відходи миючих та мастильно-охолоджуючих рідин. З метою зниження забруднення грунтів різними промисловими відходами передбачаються наступні заходи: пристрій санітарно-захисних зон; утилізація відходів; знешкодження методом спалювання; поховання в могильниках, організація удосконалених звалищ; використання відходів в інших виробничих процесах.
Переробку промислових відходів виробляють на спеціальних полігонах. Тверді побутові відходи підлягають захороненню на спеціальних полігонах (Муніципальне унітарне підприємство «Полігон ТПВ»). Відходи чорних і кольорових металів повністю утилізуються. Відходи з вольфрамомісткі сплавами відправляються окремо на переплавку. Відходи абразивних матеріалів з невеликим вмістом металевих включень (шлам) та виробничий сміття підлягають захороненню в спеціально відведених місцях. Відходи миючих та мастильно-охолоджуючих рідин, застосовуваних при механічній обробці, збираються в спеціальну тару і відправляються на очищення і нейтралізацію.

Таблиця 4.6
Розрахунок плати за розміщення відходів КЗ «Ремпутьмаш» за 2004 рік
Види відходів
Од. ізм.
Кількість розміщених відходів, т / рік (куб.м) в межах встановлених лімітів
Норматив плати за розміщ. відходів, грн. / рік у межах встановлених лімітів
Підлягає до оплати, крб. (У межах встановлених лімітів)
Тверді побутові відходи
куб.м
1507,80
4,5
6785,10
Токсичні відходи
- Люмінесцентні лампи
т
0,25
1739,20
426,10
- Масла отработ.
т
12,00
497,00
5964,00
- Шлам регенерації компр.масла
т
3,01
248,40
746,44
- Покришки відпрацьований
т
10,30
248,40
2558,52
- Брухт чорних мета
куб м
35,60
15,00
534,00
- Відходи, сприяння з. алюміній
куб. м
0,01
15,00
0,20
- Відходи, сприяння з. латунь
куб. м
0,01
15,00
0,09
- Медичні відходи
т
0,02
74,52
1,49
- Абразивні. кола отработ.
куб.м
0,01
4,50
0,03
- Пісок забруднений
т
0,63
248,40
155,25
- Акумулятори свинцеві
т
6,18
745,40
4602,85
- Стружка чорних металів незагрязн.
куб.м
39,63
15,00
594,38
РАЗОМ:
22368,44
З урахуванням коефіцієнта екологічної ситуації
1,6
35798,25
З урахуванням коефіцієнта індексації
1,2
42957,90
Сумарна річна плата за забруднення навколишнього середовища
Сумарна річна плата за забруднення навколишнього середовища Калузьким заводом «Ремпутьмаш» у 2004 році склала:
- Викид в атмосферу забруднюючих речовин - 27515,79;
- Забруднення атмосферні. повітря пересувними джерелами - 2083,74;
- Скидання забруднюючих речовин у поверхневі об'єкти - 1413,30;
- Розміщення відходів - 42957,9.
Таким чином, витрати КЗ «Ремпутьмаш» на платежі за забруднення навколишнього середовища в склала 73970,73 руб.
Контроль дотримання нормативів ПДВ на КЗ «Ремпутьмаш»
Державний контроль забруднення екології промисловими підприємствами м. Калуги здійснює Калузький філія ФДМ «Спеціалізована інспекція аналітичного контролю по Центральному регіону» (КФ ФДМ «СІАК по ЦР»). Контроль забруднення повітря в СЗЗ підприємств проводить лабораторія міської санепідемстанції.
Відповідно до законодавства РФ підприємства ведуть плановий аналітичний контроль забруднення навколишнього середовища за затвердженими КФ ФДМ «СІАК по ЦР» графіками.
Плановий контроль дотримання нормативів ПДВ на джерела забруднення здійснюють власні атестовані лабораторії підприємств або спеціалізовані організації, що мають атестовані лабораторії та ліцензії на проведення екоаналітіческого контролю на договірній основі.
Для КЗ «Ремпутьмаш» екоаналітіческій контроль викидів за договорами з підприємством здійснюють атестована лабораторія екологічних та фізико - хімічних досліджень ЗАТ «Фірма« АІК ». Нагляд за діяльністю цих лабораторій, їх компетентністю та об'єктивністю здійснює КФ ФДМ «СІАК по ЦР».

Висновок
Досягнення високих фінансових результатів діяльності підприємства, максимізація прибутку і підвищення ефективності виробництва неможливо досягти без ефективного управління витратами на виробництво і реалізацію продукції, вміння ефективно господарювати стає умовою виживання підприємства в конкурентній боротьбі.
Управління витратами - це не мінімізація витрат, що може призвести до скорочення виробництва, а більш ефективне використання ресурсів компанії, їх економія і максимізація віддачі від них на всіх етапах виробничого процесу. Постановка процесу управління витратами в компанії полягає у визнанні витрат,
їх обліку, угруповання і рознесенні та подання їх у вигляді, зручному для подальшого аналізу та прийняття управлінських рішень.
Вважається, що управління витратами - це обов'язок економічної служби підприємства, яка здійснює нормування, планування і контроль витрат. Однак, це саме глибока помилка. Економічна служба повинна консолідувати дані, перевіряти їх, але у формуванні собівартості беруть участь абсолютно всі підрозділи підприємства і планування витрат, відповідальність за їх величину повинна бути перекладена, розділена на керівників підрозділів підприємства. Скорочення витрат має здійснюватися тими людьми, хто за них відповідає і в тих підрозділах, де ці витрати виникають.
У дипломній роботі були розглянуті поняття управління витратами, завдання, принципи, функції процесу управління витратами; розкрито поняття і важливість застосування системи бюджетування; дано поняття витрат та їх класифікація, стосовно до управлінського обліку; досліджено сучасні методи обліку витрат і калькулювання собівартості.
При аналізі системи обліку витрат на Калузькому заводі «Ремпутьмаш», були виявлені недоліки, які полягають в тому, що низька оперативність в обліку витрат (надання інформації про витрати відбувається раз на місяць) не дозволяє забезпечувати попередження витрат, вчасно виявляти негативні відхилення від плану.
Аналізуючи конкурентне середовище, було виявлено, що основні конкуренти заводу (серед яких «Тулажелдормаш», «Калугапутьмаш», «Кіровський машзавод 1-го травня», «Plasser & Theurer», «Compel») не здатні на сьогоднішній день повністю задовольнити потребу споживачів за номенклатурою , обсягами, якістю техніки і обладнання та цінового ряду. Т.ч., КЗ «Ремпутьмаш» може зберегти займане ним місце на ринку колійних машин і, можливо збільшити частку своєї присутності, при виконанні заходів щодо зниження собівартості поряд зі збереженням належної якості.
Як вдосконалення методів управління витратами на КЗ «Ремпутьмаш» пропоную запровадити систему бюджетування і реструктуризувати процес документообігу.
Метою бюджетування є побудова внутрішнього економічного обліку доходів і витрат по підприємству і в розрізі підрозділів, що дозволить виявити реальний фінансовий результат роботи підприємства, не спотворений бухгалтерськими проводками. Бюджети можуть бути складені як для підприємства в цілому, так і для його окремих підрозділів. Основний бюджет охоплює виробництво, реалізацію, розподіл і фінансування. Перші результати впровадження бюджетного обліку показують наявність у підприємства прихованих внутрішніх резервів зі скорочення витрат і збільшення прибутку. Бюджетування це не тільки і не стільки фінансова технологія, це інструмент управління компанією.
Для впровадження системи бюджетування на КЗ «Ремпутьмаш» була розроблена фінансова структура заводу на основі його організаційної структури; виділені центри відповідальності (ЦО); розроблена структура бюджетів ЦО; запропонована принципово нова схема документообігу з використанням автоматизованої системи управлінського обліку, що дозволяє здійснювати щоденний план-фактний контроль відхилень. АСУУ дозволяє отримувати звітність відразу після закінчення звітного періоду (щодня, щотижня, щомісяця), що забезпечує керівництво різних рівнів управління інформацією в експрес режимі з необхідною для кожного рівня управління деталізацією і періодичністю.
Результат бюджетування, який очікує отримати керівництво КЗ «Ремпутьмаш» - це управління витратами по кожному підрозділу підприємства, щомісячний розрахунок фінансових результатів, сум стимулювання і заходів, які необхідно здійснити в наступному місяці для коректування отриманих результатів. Підприємство стає прозорим для керівництва.

Список використаної літератури:
1) Положення про склад витрат по виробництву і реалізації продукції (робіт, послуг), що включаються до собівартості продукції (робіт, послуг), та про порядок формування фінансових результатів, що враховуються при оподаткуванні прибутку (затверджено постановою Урядом РФ від 05 серпня 1992 р. № 552, із змінами і доповненнями, затвердженими Урядом РФ від 1 липня 1995 р. № 661 і від 20 листопада 1995 р. № 1133).
2) Ананькіна Е.А., Данілочкіна Н.Г. Управління витратами. - М.: ПРІОР, 1999.
3) Карпова Т.П. Основи управлінського обліку. - М: ЮНИТИ, 2003.
4) Карпова Т.П. Управлінський облік. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.
5) Карпов А.Є. Бюджетування як інструмент управління. - М.: Техносфера, 2005.
6) Керімов В.Е. Методи управління витратами і якістю продукції. - М.: Маркетинг, 2002.
7) Керімов В.Е. Облік витрат, калькулювання та бюджетування в окремих галузях виробничої сфери. М.: - Видавничий дім Дашков і К, 2005.
8) Котляров С. А. Управління витратами. - СПб: Пітер. - 2001.
9) Лебедєв В.Г., Дроздова Т.Г., кустарів В.П. Управління витратами на підприємстві. - СПб: Бізнес-преса, 2000.
10) Мішин Ю.А. Управлінський облік: Управління витратами та результатами виробничої діяльності. - М.: Справа та сервіс, 2002.
11) Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності промислового підприємства. - К.: знання, 1999.
12) Трубочкіна М.І. Управління витратами підприємства. - М.: ИНФРА-М, 2005.
13) Хамідулліна Г.Р. Управління витратами. - М.: Іспит, 2004.
14) Хруцький В.Є., Сітзова Т.В., Гамаюнов В.В. Внутріфірмове бюджетування: Настільна книга з постановки фінансового планування. - М.: Фінанси і статистика, 2005.
15) Шеремет А.Д. Управлінський облік. - М: - ВД ФБК Прес, 2000.
16) Щіборщ К.В. Бюджетування діяльності промислових підприємств Росії. - М.: ДІС, 2004.
17) Шнайдерман Т.А. Склад і облік витрат, що включаються до собівартості. - М.: ИНФРА-М, 1999.
18) Федотов Н.П. У правління витратами підприємства / / Економіка і життя. - 2000. - № 21. с.31.
19) Бочкарьов А.Л. Російські компанії сповідують три підходи до управління витратами / / Експерт. - 1999. - № 10. с.32
20) Врублевський Н.Д. Облік витрат на виробництвах / / Бухгалтерський облік. - 2000. - № 5. с.6.
21) Гнилицька Л. Н Прийняття управлінських рішень на основі обліку інформації системи "директ-костинг" / / Бух. Облік і аудит. - 1999. - № 3. - С.24.
22) Гришина О.В. Управлінський облік: Витрати по звичайних видах діяльності / / Аудиторські відомості. - 2003. - № 8. - С.45.
23) Дорман В.М., Близнюк Т.С. Удосконалення управління витратами підприємства / / Фінансовий менеджмент. - 2003. - № 5. - С.43
24) Керімов В.Е., Мініна Є.В. Управлінський облік і проблеми класифікації витрат / / Маркетинг у Росії і за кордоном. - 2002. - № 1. - С.8.
25) Степанова Т.Н. Управління витратами на основі директ-костинг / / Міжнародний бухгалтерський облік. - 2001. - № 12. - С.23-32.
26) Сисоєв Н.І. Відображення витрат в управлінському обліку / / Бухгалтерський облік. - 2002. - № 6. с.50-54.
27) Управлінський облік і проблеми класифікації витрат / / Менеджмент у Росії і за кордоном. - 2002. - № 1. - С.27
28) Шуремов Є.С. Аналіз витрат / / Економіка і життя. - 2004. - № 7. - С.15


[1] Керімов В.Е. Методи управління витратами і якістю продукції. - М.: Маркетинг. 2002. З 66.
[2] Керімов В.Е. Методи управління витратами і якістю продукції. - М.: Маркетинг. 2002. З 71.
[3] Доповідь президента ВАТ «РЖД» Г. Фадєєва на міжнародному семінарі «Перспективні напрями гармонізації транспортних стратегій Росії і Європейського Союзу», 12 травня 2004р.
[4] 26% ЕСН (єдиний соціальний податок) і 4,2% страхової тариф на обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.
· Прийняття управлінських рішень, щодо ефективності системи управління витратами на підприємстві;
· Відповідний документообіг.
Принципи управління витратами на підприємстві є:
· Методичне єдність на різних рівнях управління витратами;
· Управління витратами на всіх стадіях життєвого циклу виробу - від створення до утилізації;
· Органічне поєднання зниження витрат з високою якістю продукції (робіт, послуг);
· Спрямованість на недопущення зайвих витрат;
· Взаємозамінність ресурсів;
· Широке впровадження ефективних методів зниження витрат;
· Вдосконалення інформаційного забезпечення про величину витрат;
· Підвищення зацікавленості виробничих підрозділів підприємства у зниженні витрат.
Дотримання всіх принципів системи управління витратами створює базу для економічної конкурентоспроможності підприємства в умовах ринкової економіки.
Основними функціями системи управління витратами є прогнозування і планування, облік, контроль (моніторинг), координація і регулювання, а також аналіз витрат.
Планування витрат може бути перспективним - на стадії довгострокового планування і поточним - на стадії короткострокового планування. Якщо точність довгострокового планування витрат невелика і схильна до впливу інвестиційного процесу, поведінки конкурентів, політики держави в галузі економічного управління організаціями, а іноді і форс-мажорних обставин, то короткострокові плани витрат відображають потреби найближчого майбутнього і більш точно визначаються річними та квартальними розрахунками.
Організація - найважливіший елемент ефективного управління витратами. Вона встановлює, хто, в які терміни, з використанням якої інформації та документів, якими способами управляє витратами у підприємницькій структурі. Визначаються центри виникнення витрат і центри відповідальності. Розробляється ієрархічна система лінійних і функціональних зв'язків менеджерів і фахівців, пов'язаних з управлінням витратами. Ця схема повинна бути сумісна з організаційно-виробничою структурою підприємства.
Координація, взаємозамінність і регулювання витрат (нормативний метод) - це порівняння фактичних витрат з запланованим рівнем, визначення відхилень та прийняття оперативних заходів з ліквідації розбіжностей. Своєчасна координація і регулювання витрат дозволяють підприємства уникнути серйозного зриву у виконанні запланованого економічного результату діяльності.
Облік як елемент управління витратами необхідний для підготовки інформації при прийнятті правильних рішень. У ринковій економіці прийнято поділ обліку на два види: виробничий і фінансовий.
Виробничий облік, як правило, ототожнюється з урахуванням витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції. У своєму розвитку виробничий облік трансформувався в управлінський облік, який є активним інструментом управління підприємством. Виробничий облік орієнтується на методику відображення витрат на виробництво, а управлінський - на аналіз ситуації, прийняття рішень, вивчення запитів споживачів інформації, аналіз відхилень від стандартних витрат. У системі управління обліку підготовляється інформація для керівництва всередині організації з метою допомогти їм прийняти правильне рішення.
Фінансовий облік покликаний надавати інформацію користувачам незалежно підприємства і припускає порівняння витрат з доходами для визначення прибутку.
Функція контролю в системі управління витратами забезпечує зворотній зв'язок для порівняння запланованих і фактичних витрат. Ефективність контролю пов'язана з коригуючими управлінськими діями, спрямованими на приведення фактичних витрат у відповідність із запланованими або уточнення планів, якщо вони не можуть бути виконані через об'єктивно змінилися виробничих умов.
Аналіз витрат є елементом функції контролю в системі управління витратами. Він передує управлінським господарським рішенням і діям, обгрунтовує і готує їх. Аналіз дозволяє оцінити ефективність використання всіх ресурсів підприємством, виявити резерви зниження витрат на виробництво, підготувати матеріали для прийняття раціональних управлінських рішень.
Стимулювання - це вплив на учасників виробництва, що спонукає їх дотримуватися встановлених планом витрати і знаходити можливості їх зниження. Для мотивації таких дій використовуються як матеріальні, так і моральні стимули. Не можна вдаватися до покарання при збільшенні витрат. У цьому випадку працівники будуть оскаржувати величину планованих витрат, прагнучи до встановлення їх більш високого рівня. Досягнення основної мети підприємства - отримання максимально можливого прибутку за рахунок зниження витрат - стане важкоздійснюваним завданням.
Механізм реалізації функцій управлінського контролю можна представити у вигляді трьох основних блоків:
1. Організаційна структура здійснення управлінського контролю;
2. Мотиваційні аспекти управлінського контролю;
3. Інформаційні потоки в системі управлінського контролю.
Система управлінського контролю функціонує в рамках існуючої організаційної структури підприємства. Виділяють такі основні типи організаційних структур:
· Лінійно-функціональна (управлінський контроль здійснюється «по вертикалі»: вищестоящий менеджер контролює діяльність нижчестоящого менеджера; така система характеризується високим ступенем централізації управління і контролю всіх сторін діяльності підприємства);
· Дивізіональна (менеджер дивізіону здійснює контроль поточної діяльності свого дивізіону, і перш за все - контроль виручки, витрат, прибутку; центральний апарат контролює лише основні показники діяльності дивізіону, перш за все - прибуток і рентабельність капіталовкладень, крім того, централізованим залишається контроль виконання стратегічних рішень і проведення єдиної політики в рамках організації);
· Матрична (функціональні відділи - це центри витрат, а проекти - центри інвестицій; відповідно, менеджери функціональних відділів здійснюють контроль якості виконуваних робіт, контроль ефективності використання ресурсів, а також контроль витрат своїх відділів).
Найчастіше на практиці зустрічається лінійно-функціональна організаційна структура. У рамках такої структури лінійні підрозділи займаються основною діяльністю з випуску продукції, а спеціалізовані функціональні підрозділи надають послуги основним.
Для створення ефективної системи управлінського контролю витрат крім організаційної структури необхідно враховувати і психологічні аспекти, перш за все - мотивацію.
Система ефективного управлінського контролю з урахуванням мотиваційних факторів повинна відображати наступні моменти:
1. Цілі сформульовані в рамках системи управлінського контролю витрат, повинні бути досяжні.
2. Необхідно якомога ширше залучати співробітників нижчої та середньої ланки до постановки цілей, розробки планів та аналізу їх виконання: це дозволяє співробітнику більш повно реалізувати свої можливості, бути більш самостійними і одночасно відчути себе частиною організації.
3. Цілі, завдання, процедури і результати контролю управління витратами повинні бути голосними, щоб кожен співробітник знав, чого від нього вимагають і за якими принципами буде оцінюватися його діяльність.
Інформація має величезну цінність у системі управління витратами, як і в будь-якій системі управління. Вона забезпечує нормальну роботу підприємства в цілому, включаючи нормальне функціонування системи управлінського контролю. Тому з метою оптимізації роботи підприємства необхідно приділяти увагу оптимізації системи інформаційних потоків.
Інформація повинна володіти наступними властивостями:
- Своєчасністю, тобто інформація щодо витрат, виручці, прибутку повинна чинити тоді, коли ще має сенс її аналізувати;
- Достовірністю;
- Релевантність, тобто інформація повинна допомагати приймати рішення;
- Корисністю (ефект від використання інформації має перекривати витрати на її отримання);
- Повнотою;
- Зрозумілістю;
- Регулярністю надходження.
Потрібно зауважити, що тільки та інформація, яка має переліченими вище властивостями має цінність і придатна для впливу на управління витратами.
В даний час у процесі управління витратами важливе місце відводиться бюджетування. Терміном "бюджетування", як правило, називають сукупність технологій бюджетного планування (складання планів підприємства) і бюджетного управління, тобто управління ресурсами підприємства на основі відхилень фактичних показників бюджетів від планових. Бюджетування це не тільки і не стільки фінансова технологія. Це інструмент управління компанією. Бюджет - це кількісне вираз плану, інструмент координації і контролю за його виконанням. При цьому бюджети можуть бути складені як для підприємства в цілому, так і для його окремих підрозділів. Основний бюджет охоплює виробництво, реалізацію, розподіл і фінансування.
Функції бюджетування полягають у наступному:
· Планування операцій, що забезпечують досягнення цілей організації;
· Координація різних видів діяльності і окремих підрозділів, узгодження інтересів окремих працівників і груп в цілому по організації;
· Прийняття рішень і делегування повноважень між керівниками різних рівнів;
· Оцінка поточної діяльності, виявлення відхилень від плану;
· Оцінка та переоцінка тенденцій розвитку підприємства;
· Взаємодія і мотивація персоналу;
· Контроль виконання бюджетів і аналіз відхилень.
Метою бюджетування є побудова внутрішнього економічного обліку доходів і витрат по підприємству і в розрізі підрозділів, що дозволить виявити реальний фінансовий результат роботи підприємства, не спотворений бухгалтерськими проводками.
У процесі бюджетування беруть участь як "верхи", так і "низи" підприємства: на рівні вищого керівництва визначаються стратегічні плани, а на рівні відділів, цехів і служб складаються детальні бюджети на квартал або місяць.
Для впровадження системи бюджетування на підприємстві необхідно:
1. Фінансова структура підприємства, зазвичай це аналог організаційної структури, але зазвичай не її копія. Це ієрархічна система центрів відповідальності (ЦВ), в якій об'єднані
підрозділу компанії для здійснення фінансового управління, ведення обліку, побудови бюджетів та формування звітності. У рамках фінансової структури здійснюється фінансове планування, формується звітність, визначаються результати діяльності. Фінансова структура створюється фінансовими службами, затверджується фінансовим директором і відображається в положенні про фінансову структуру компанії. ЦО можуть включати в себе групу організаційних підрозділів, один підрозділ або окремих співробітників, що виконують якусь фінансову функцію і відповідальних за неї.
2. Наявність періодів бюджетування. Це ієрархічне
дерево тимчасових періодів, протягом яких здійснюється облік і планування. Воно підбирається індивідуально для кожного підприємства залежно від специфіки його роботи і від вимог, що висуваються керівництвом і акціонерами. Найбільш поширеним є дерево періодів бюджетування "рік - квартал - місяць".
3. Створення відповідної системи документообігу, яка дозволить начальникам центрів фінансової відповідальності здійснювати оперативний контроль матеріальних витрат щодня, дасть можливість в реальному режимі впливати на поведінку і відхилення витрат.
Результат бюджетування, який очікує одержати підприємство - це впровадження процедури управління витратами по кожному підрозділу підприємства, щомісячний розрахунок фінансових результатів, сум стимулювання і заходів, які необхідно здійснити в наступному місяці для коректування отриманих результатів.
До сучасні методам управління витратами відносять:
- Стандарт-кост;
- Директ-костинг;
- Метод управління виробництвом за системою "точно в строк" (just in time);
- Функціонально-вартісний аналіз (ФВА);
- Стратегічний аналіз витрат (SCA);
- Облік витрат по роботах (ABC).
Стандарт-кост. Одним з ефективних інструментів в управлінні витратами підприємства є система обліку стандарт-кост, в основі якої лежить принцип обліку та контролю витрат у межах встановлених норм і нормативів та за відхиленням від них.
Метод нормативного визначення витрат виник на початку XX століття в США. Термін стандарт-кост складається з двох слів: "стандарт", який означає кількість необхідних виробничих витрат (матеріальних і трудових) для випуску одиниці продукції або заздалегідь обчислені витрати на виробництво одиниці продукції або надання послуг, а слово "кост" - це витрати, що припадають на одиницю продукції [1]. Таким чином, стандарт-кост в повному розумінні слова означає стандартні витрати. Ця система спрямована насамперед на контроль за використанням прямих витрат виробництва, а суміжні калькуляції - для контролю накладних витрат.
Система стандарт-кост задовольняє запити підприємця і служить потужним інструментом для контролю виробничих витрат. На основі встановлених стандартів можна заздалегідь визначити суму очікуваних витрат на виробництво і реалізацію виробів, обчислити собівартість одиниці виробу для визначення цін, а також скласти звіт про очікувані доходи майбутнього року. При цій системі інформація про наявні відхилення використовується керівництвом для прийняття ним оперативних управлінських рішень.
Директ-костинг. В умовах ринкових відносин, ефективне управління комерційною діяльністю організації все більше залежить від рівня її інформаційного забезпечення. Весь світовий досвід свідчить про ефективність використання маржинального методу бухгалтерського обліку - системи обліку "Директ-костинг", в основі якої лежить літочислення скороченою собівартості продукції і визначення маржинального доходу.
При описі цієї системи у вітчизняній літературі з бухгалтерського обліку часто зустрічається термін "облік обмеженою, неповної або скороченою собівартості". На наш погляд, прийнятним назвою для озвучування цієї системи у нас в країні є термін: "маржинальний метод бухгалтерського обліку" [2]. Це пов'язано з тим, що основним показником при системі директ-костинг служить маржинальний дохід. З його допомогою визначається поріг рентабельності виробництва, встановлюється ціна беззбиткової реалізації продукції, будується асортиментна політика підприємства і т.д. У вітчизняну облікову теорію термін "директ-костинг" увійшов порівняно недавно і відразу придбав широку популярність.
Сучасний директ-костинг має два варіанти:
1) простий директ-костинг, заснований на використанні в обліку даних лише про змінних (оперативних) витратах;
2) розвиненою директ-костинг (верібл-костинг), при якому в собівартість поряд зі змінними витратами включаються і прямі постійні витрати по виробництву і реалізації продукції.
Узагальнено сутність системи директ-костинг полягає в підрозділі витрат на постійні та змінні їх складові в залежності від зміни обсягу виробництва. У цих умовах собівартість продукції планується і враховується тільки в частині змінних витрат. Різниця між виторгом від продажу продукції та змінними витратами є маржинальний дохід. При цій системі постійні витрати в розрахунок собівартості продукції не включають і списують безпосередньо на зменшення прибутку підприємства.
Метод управління виробництвом за системою "точно в строк" (just in time) зародився в Японії в середині 70-х років XX ст. в компанії "Тойота" і в даний час з великим успіхом застосовується в багатьох промислово розвинених країнах. Суть системи "точно в термін" зводиться до відмови від виробництва продукції великими партіями. Замість цього створюється безперервно-потокове предметне виробництво. При цьому постачання виробничих цехів і дільниць здійснюється такими малими партіями, що по суті перетворюється на поштучне. Дана система розглядає наявність товарно-матеріальних запасів як зло, існування якого ускладнює вирішення багатьох проблем. Вимагаючи значних витрат на утримання, великі матеріальні запаси негативно позначаються на нестачі фінансових ресурсів, маневреності та конкурентоспроможності підприємства. З практичної точки зору головною метою системи "точно в термін" є знищення будь-яких зайвих витрат і ефективне використання виробничого потенціалу підприємства.
Функціонально-вартісний аналіз (ФВА). У ринкових умовах господарювання підвищення якості та зростання конкурентоспроможності продукції, що випускається при одночасному зниженні витрат на її виготовлення є однією з актуальних завдань економічного розвитку. У вирішенні цього завдання важлива роль відводиться функціонально-вартісному аналізу (ФСА), що дозволяє охопити всі фактори руху продукції з моменту її зародження до моменту споживання й утилізації.
Функціонально-вартісний аналіз - це метод системного дослідження функцій об'єкта (виробу, процесу, структури), спрямований на мінімізацію витрат у сферах проектування, виробництва та експлуатації об'єкта при збереженні (підвищення) його якості та корисності.
ФВА відноситься до перспективних методів економічного аналізу. У ньому успішно використовуються передові прийоми і елементи інженерно-логічного та економічного аналізу. Відмінною особливістю цього методу є його висока ефективність. Як показує практика, при правильному застосуванні ФВА зниження витрат виробництва забезпечується в середньому на 20-25%.
Стратегічний аналіз витрат (SCA). Для забезпечення ефективного управління підприємством необхідний інтегрований метод аналізу й оптимізації витрат за всіма статтями його діяльності. Такий метод управлінського обліку отримав в економічній літературі назву Cost Management (СМ), при якому акцент був перенесений з підрахунку витрат на планування і використання систем їх обліку. Зміна поглядів на облік в управлінні був цілком природною реакцією на глобальні зміни економічної системи, такі, як бурхливий розвиток інформаційних технологій, зміна характеру виробництва, транснаціональна конкуренція.
У 90-ті роки XX століття на основі загальної теорії СМ був розроблений новий метод управлінського обліку - Strategic Cost Analysis (SCA - стратегічний аналіз витрат). Стратегічний аналіз витрат - найважливіша частина РМ, що базується на терміні value chain (ланцюг освіти споживчої вартості), який став центральним об'єктом стратегічного кост-менеджменту.
Згідно з методом SCA діяльність фірми трактується як ланцюг освіти споживної вартості (послідовність операцій по створенню вартості виробу). Кожна ланка ланцюга розглядається як з позиції її необхідності у виробничому процесі, так і з позиції споживаних нею ресурсів. Потім визначається cost driver (кост-драйвер) - керуючий фактор, тобто параметр, який характеризує вартість виконання конкретної операції. Через контроль кост-драйверів і перебудови ланцюга утворення вартості передбачається досягти стійкого переваги над конкурентами. Завдання стратегічного аналізу витрат - конструювання такого ланцюга утворення вартості, щоб реальна собівартість не перевищувала цільову.
Облік витрат по роботах (ABC). Метод "Activity Based Costing" (або АВС) в буквальному сенсі означає облік витрат по роботах. Він виник у результаті змін, що відбуваються в економічній структурі, зокрема, змінилися погляди на методику обліку витрат і розрахунку собівартості продукції.
Пошук нових методів отримання об'єктивної інформації про витрати привів до появи методу АВС, відповідно до якого підприємство розглядається як набір робочих операцій, що визначають його специфіку. У процесі роботи споживаються ресурси (матеріали, інформація, обладнання), виникає який-небудь результат. Відповідно початковою стадією застосування АВС є визначення переліку та послідовності робіт на підприємстві шляхом розкладання складних робочих операцій на найпростіші складові паралельно з розрахунком споживання ресурсів. Така класифікація грунтується на вивченні залежності між витратами і різними виробничими процесами: випуск одиниці продукції, випуск замовлення (пакета), виробництво продукту як такого. При цьому не враховується ще одна важлива категорія витрат, яка не залежить від виробничих подій, - витрати, що забезпечують функціонування підприємства в цілому. Перші три категорії робіт, а точніше витрати по них, можуть бути прямо віднесені на конкретний продукт. Результати загальногосподарських робіт не можна точно привласнити тому або іншому продукту, тому для їх розподілу доводиться пропонувати різні алгоритми.
1.2. Поняття витрат та їх класифікація
Під витратами зазвичай розуміються явні (фактичні, розрахункові) витрати підприємства, тобто виражені в грошовій формі фактичні витрати, зумовлені придбанням і витрачанням різних видів економічних ресурсів в процесі виробництва та обігу продукції, товарів або послуг. Будь-яке комерційне підприємство в процесі своєї діяльності здійснює витрати на виробництво і реалізацію продукції, розширення виробництва, відтворення основних фондів, соціальну політику і т.д.
Для ефективної організації системи обліку витрат необхідно застосовувати економічно обгрунтовану класифікацію витрат за певними ознаками. Це допоможе не тільки краще планувати і враховувати витрати, але й точніше їх аналізувати, а також виявляти певні співвідношення між окремими видами витрат і обчислювати ступінь їх впливу на рівень собівартості і рентабельності виробництва.
Метою класифікації витрат в управлінському обліку є надання допомоги керівнику в прийнятті правильних, обгрунтованих рішень. Тому суть процесу класифікації витрат - це виділити ту частину витрат, на які може вплинути керівник. Управлінський облік покликаний досягати наміченої мети через свої функції. У кожної функції є своє призначення, мета, завдання, а також методи, прийоми та способи їх досягнення.
Узагальнено класифікацію витрат підприємства стосовно для управлінського обліку можна представити в наступному вигляді (табл. 1.1).

Таблиця 1.1
Класифікація витрат в управлінському обліку
Класифікаційні ознаки з урахуванням функцій управління
Види витрат
1. Процес прийняття управлінських рішень
Явні і альтернативні;
релевантні та нерелевантні;
ефективні і неефективні
2. Процес прогнозування
Короткострокові та довгострокові
3. Процес планування
Плановані і неплановані
4. Процес нормування
Стандарти, норми і нормативи і відхилення від них
5. Процес організації
По місцях і сферам виникнення;
функцій діяльності та центрами відповідальності
6. Процес обліку
Одноелементні і комплексні;
за статтями калькуляції та економічними елементами;
постійні та змінні;
основні і накладні;
прямі і непрямі;
поточні та одноразові
7. Процес контролю
Контрольовані та неконтрольовані
8. Процес регулювання
Регульовані і нерегульовані
9. Процес стимулювання
Обов'язкові та заохочувальні
10. Процес аналізу
Фактичні;
прогнозні, планові;
кошторисні;
стандартні;
загальні та структурні;
повні та часткові
Важливим моментом в управлінській діяльності є процес прийняття рішень, в ході якого визначаються тактика і стратегія розвитку підприємства. У цих цілях витрати підприємства поділяються на явні і альтернативні (обумовлені відмовою від одного товару на користь іншого); релевантні (значні витрати, які залежать від конкретного розглянутого управлінського рішення) і нерелевантні; ефективні та неефективні (втрати від браку, простоїв, нестачі та псування товарно-матеріальних цінностей).
Для максимізації прибутку необхідно так організувати виробництво, щоб витрати на одиницю продукції, що випускається були мінімальні. При виконанні цього завдання важливе значення надається процесу прогнозування, в ході якого витрати підприємства розглядаються в короткостроковому і довгостроковому періодах.
Неплановані витрати це непродуктивні витрати, які не є неминучими і не випливають з нормальних умов господарської діяльності підприємства. Ці витрати вважаються прямими втратами і тому до кошторису витрат на виробництво не включаються. Вони відображаються тільки у фактичній собівартості товарної продукції і на відповідних рахунках у бухгалтерському обліку. До них відносяться втрати від браку, простоїв та інших Їх відокремлений облік сприяє здійсненню заходів, спрямованих на їх попередження. Заплановані витрати (продуктивні витрати підприємства, зумовлені його господарською діяльністю і передбачені кошторисом витрат на виробництво) відповідно до норм, нормативами, лімітами і кошторисами включаються в планову собівартість продукції.
В управлінському обліку важливе значення має класифікація витрат в залежності від їх ставлення до діючих на підприємстві нормами, нормативами, лімітами і стандартам. За цією ознакою всі витрати, які включаються до собівартості продукції, групуються в розрізі встановлених норм, що діють на початок поточного місяця, і за відхиленням від діючих норм, що виникли в процесі виробництва. Такий розподіл витрат лежить в основі нормативного обліку і є найважливішим засобом поточного оперативного контролю за рівнем витрат виробництва.
У процесі організації формуються структури управління, центри виникнення витрат, а також відповідальні за їх здійснення і поведінку особи. За центрами виникнення витрати групуються та обліковуються в розрізі виробництв, цехів, дільниць, відділів, бригад та інших структурних підрозділів підприємства, тобто за центрами відповідальності. Таке групування витрат дозволяє організувати внутрішній госпрозрахунок і визначити виробничу собівартість продукції. Облік за центрами відповідальності "прив'язує" облік витрат до організаційної структури підприємства.
Щодо сфер і функцій діяльності підприємства витрати поділяються на постачальницько-заготівельні, технологічні, комерційно-збутові та організаційно-управлінські. Таке групування витрат дозволяє організувати функціональний облік, при якому витрати спочатку збираються в розрізі сфер і функцій діяльності підприємства, і тільки потім по об'єктах калькуляції.
Функціональний облік витрат сприяє зміцненню внутрішньогосподарського розрахунку і посилення взаємозв'язку і взаємозалежності між центрами витрат, забезпечує більш точне надання інформації про проведені витратах.
Це допомагає керівництву приймати спільні обгрунтовані рішення про вид, склад, ціною, шляхи збуту продукції і так само сприяє підвищенню ефективності виробничо-комерційної діяльності підприємства.
Функціонування ефективної системи обліку витрат підприємства несе основну відповідальність за інформаційне забезпечення процесів прийняття та виконання необхідних управлінських рішень.
Для здійснення облікових процедур витрати підприємства групуються за складом, економічним змістом, ролі в технологічному процесі виготовлення продукції, стосовно обсягу виробництва, способу і часу включення в собівартість продукції і т.д.
Для цілей економічного аналізу витрати групуються на фактичні, прогнозні, планові, кошторисні і т.д. У ході аналізу досліджується як загальний обсяг витрат, так і їх структура.
Застосування даної класифікації витрат у розрізі управлінських функцій дозволить підвищити ефективність управлінського обліку, посилити його аналітичність і можливості виявлення резервів підвищення результативності виробничої і комерційної діяльності.
1.3. Методи калькулювання собівартості
Під методом калькуляції розуміють систему прийомів, використовуваних для обчислення собівартості калькуляційної одиниці. Вибір методу калькулювання собівартості продукції залежить від типу виробництва, його складності, наявності незавершеного виробництва, тривалості виробничого циклу, номенклатури вироблюваної продукції.
На промислових підприємствах застосовують такі методи обліку витрат і калькулювання фактичної собівартості продукції: нормативний, позамовного, попередільний, попроцессний (простий).
Нормативний метод обліку витрат на виробництво або калькулювання собівартості продукції застосовують, як правило, в галузях обробної промисловості з масовим і серійним виробництвом різноманітної і складної продукції.
Сутність його полягає в наступному: окремі види витрат на виробництво обліковують за поточним нормам, передбаченим нормативними калькуляціями; відокремлено ведуть оперативний облік відхилень фактичних витрат від поточних норм із зазначенням місця виникнення відхилень, причин і винуватців їх утворення; враховують зміни, що вносяться до поточні норми витрат в результаті впровадження організаційно-технічних заходів, і визначають вплив цих змін на собівартість продукції. Фактична собівартість продукції визначається алгебраїчним складанням суми витрат за поточними нормам, величини відхилень від норм і величини змін норм.
Застосування нормативного методу обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції потребує розробки нормативних калькуляцій на основі норм основних витрат, діючих на початок місяця, і квартальних кошторисів витрат на обслуговування виробництва та управління. На підприємствах, що відрізняються відносною стабільністю технологічних процесів, норми витрат змінюються рідко, тому планова собівартість мало відрізняється від нормативної. На цих підприємствах замість нормативних калькуляцій можна використовувати планові.
Позамовний метод обліку виробничих витрат акумулює витрати з окремих робіт, підрядів і замовленнями. Такий метод калькуляції застосовується тоді, коли продукція виробляється окремими партіями або серіями або, коли вона виготовляється відповідно до технічних умов замовниками. При цьому методі об'єктом обліку і калькулювання є окремий виробничий замовлення.
Під замовленням розуміють виріб, дрібні серії однакових виробів або ремонтні монтажні та експериментальні роботи. При виготовленні великих виробів з тривалим процесом виробництва замовлення видають не на виріб у цілому, а на його агрегати, вузли, що представляють закінчені конструкції.
Позамовної калькуляція широко використовується виробниками, що працюють на основі замовлень у таких сферах як друкарську справу, авіаційна промисловість, будівництво, ремонт автомобілів, професійні послуги.
З метою реєстрації різних виробничих витрат для обліку незавершеного виробництва використовують відомість калькуляції витрат за замовленням і видам робіт. Для кожного замовлення заводиться окрема відомість, в якій акумулюються витрати за прямими матеріалами, прямого праці і заводським накладних витрат, що відносяться на це замовлення в міру його проходження через процес виробництва. У залежності від потреб компанії форма відомості може бути різною.
При позамовному калькуляції витрати відстежуються наступним чином: прямі матеріали і прямої працю відносяться безпосередньо на конкретний вид робіт, а витрати, прямо не простежуються (такі як заводські накладні витрати) відносять на окремі роботи з використанням заданої ставки (розподілу) накладних витрат.
Порівняння віднесених накладних витрат з фактичними, дозволяє визначити в яких випадках протягом року на виробничу собівартість було віднесено занадто мало накладних витрат (недопоглощенние накладні витрати), а в яких дуже багато (надлишково поглинені заводські витрати).
Наприкінці року різниця між фактично віднесеними накладними витратами та віднесеними накладними витратами, якщо вона існує і несуттєва, вичерпується у собівартості реалізованої продукції. Якщо ж ця різниця істотна, то тоді витрати на незавершене виробництво, собівартість готової і реалізованої продукції на кінець року коригуються, відповідно в одиницях продукції або грошових одиницях, пропорційно величині відхилення фактичних накладних витрат від розподілених.
Попроцессний метод обліку виробничих витрат акумулює витрати за однаковими продуктів виробництва. При попроцессном калькуляції виробничі витрати групуються по підрозділах або з виробничих процесів. Повні виробничі витрати акумулюються по двом основним статтями - прямим матеріалами і конверсійним витрат (сумою прямих витрат на оплату праці і віднесених на собівартість готової продукції заводських накладних витрат). Питома собівартість виходить шляхом розподілу повної собівартості, относимой на рахунок центру витрат, на обсяг виробництва цього центру витрат. У цьому сенсі питома собівартість є усереднений показник.
Особливості попроцессного методу калькулювання:
- Акумулювання виробничих витрат по підрозділах, безвідносно до окремих замовленнях;
- Списання витрат за календарний період, а не за час, необхідний для виконання замовлення:
- Відкриття окремих аналітичних рахунків «незавершене виробництво» для кожного підрозділу окремо.
Попроцессном калькуляція зручна для тих компаній, де виробництво є серійним масовим і здійснюється потоковим способом. У загальному плані попроцессном калькуляція використовується в таких галузях як нафтова, вугільна, хімічна, текстильна, паперова і т. д.
Попередільний облік витрат застосовується в тому випадку, якщо сировина і матеріали проходять кілька закінчених стадій обробки, і після закінчення кожної стадії виходить не продукт, а напівфабрикат. Напівфабрикати можуть бути використані як у власному виробництві, так і реалізовані на сторону. Витрати на залишки незавершеного виробництва розподіляють по планової собівартості певній стадії виробничого процесу.
Попередільний метод обліку витрат і калькулювання собівартості продукції може бути:
· Бесполуфабрікатний - контроль за рухом напівфабрикатів здійснюється бухгалтером оперативно в натуральних величинах і без запису на рахунках.
· Напівфабрикатний - собівартість розраховується по кожній стадії виробництва виробу.
Висновки до розділу I: перший розділ дипломної роботи містить теоретичні основи управління витратами. Розкривається поняття процесу управління витратами, окреслено мету, завдання та принципи управління витратами; розглянута система бюджетування; описані сучасні методи управління витратами (стандарт-кост, директ-костинг, метод управління виробництвом "точно в термін", функціонально-вартісної аналіз, стратегічний аналіз витрат , облік витрат по роботах). Далі дається поняття витрат та їх класифікація, стосовно для управлінського обліку. На завершення першої частини розглянуті методи обліку витрат і калькулювання фактичної собівартості продукції на промислових підприємствах: нормативний, позамовний, попередільний, попроцессний.
Для оптимізації обліку витрат можна запропонувати КЗ «Ремпутьмаш» розробити і застосувати систему бюджетування (планування, обліку і контролю витрат) за центрами виникнення витрат. Технології бюджетування дозволяють управляти матеріальними і фінансовими потоками, приймати рішення на основі структурованої інформації, знижувати витрати підприємства, удосконалювати систему мотивації персоналу. Це підвищує економічну ефективність діяльності підприємства і дає йому додаткові конкурентні переваги.

Глава 2. Організація управління витратами
на КЗ «Ремпутьмаш» - філії ВАТ «РЖД»
2.1. Характеристика Калузького заводу «Ремпутьмаш»
10 серпня 1944 Наказом Народного комісаріату шляхів сполучення № М-1828/ЦЗ був створений Калузький ремонтно-механічний завод № 12 (Калузький ПРМЗ-12) з метою забезпечення потреби експлуатаційних потреб залізниць. Профіль заводу - виготовлення протиугонів, ремонт та виготовлення колійного інструменту та інвентарю, ремонт колійних машин та механізмів.
31 липня 1987 Генеральним директором ВО «Ремпутьмаш» затверджено Статут Калузького колійного ремонтно-механічного заводу (Калузький ПРМЗ), який знаходиться у віданні адміністрації залізничного транспорту України і підпорядкований ВО «Ремпутьмаш». На завод покладено завдання з «задоволенню галузі в капітальному ремонті колійної техніки і виробництво запасних частин для неї, товарів народного господарства і послуг населенню, виробництво продуктів сільського господарства з високою якістю робіт і матеріальними витратами, збільшення внеску в прискорення соціально-економічного розвитку галузі та забезпечення на цій основі зростання добробуту колективу і його членів ». До складу Калузького ПРМЗ входить філія, що знаходиться в Самарському районі міста Дніпропетровськ. Калузький ПРМЗ за статутом очолює «начальник заводу».
12 травня 1997 Державне підприємство Калузький шляхової ремонтно-механічний завод адміністрації залізничного транспорту України перейменовано в Державне унітарне підприємство «Калузький завод« Ремпутьмаш »залізничного транспорту України. Одночасно реорганізовані державні підприємства: Абдулінскій ПРМЗ, Верещагінського ПРМЗ, Свердловський ПРМЗ, Пермський МРЗ, Ярославський ВРЗ, Московський ОЗПМ, Московський МОЗ «Червоний шлях»шляхом приєднання їх до ГУП Калузький завод «Ремпутьмаш» в якості філій.
Метою створення ГУП КЗ «Ремпутьмаш» МПС Росії було оснащення залізниць сучасними технологічними комплексами колійної техніки, забезпечення їх ремонту та сервісного обслуговування, ремонт рухомого складу, поставка запасних частин до випускається виробам, виготовлення колійного інструменту та елементів верхньої будови колії. Для досягнення цих цілей завод на основі кооперації, єдиної технологічної та фінансово-економічної системи виробництва зазначеної продукції успішно здійснював усі дозволені для державних підприємств види діяльності.
18 вересня 2003 Постановою Уряду РФ «Про створення відкритого акціонерного товариства« Російські залізниці »затверджено статут ВАТ« РЖД »та перелік філій ВАТ« РЖД », в складі яких Калузький завод« Ремпутьмаш »- філія ВАТ« РЖД ».
В даний час КЗ «Ремпутьмаш" здійснює:
1) виробництво на основі вітчизняних розробок і по кооперації з провідними фірмами Європи високопродуктивних колійних машин, що забезпечують сучасні ресурсозберігаючі технології капітального ремонту і поточного утримання верхньої будови залізничної колії, такі, як: санаційні, щебенеочисні, кюветоочістітельние, рейкошліфувальні, стабілізуючі, снігоприбиральні та інші;
2) проведення капітального ремонту експлуатаційного парку колійних машин з наданням їм нових функціональних можливостей, підвищенням надійності, продуктивності, продовженням терміну служби;
3) виробництво запасних частин до колійних машин;
4) сервісне обслуговування шляхових машин;
5) навчання і перепідготовка машиністів колійної техніки.
Калузький завод «Ремпутьмаш» має можливість створювати з урахуванням побажань фахівців залізниць нові машини, запускати їх в експлуатацію в короткі терміни, забезпечувати їх сервісне обслуговування.
Основними напрямками діяльності заводу є:
1) виробництво на основі вітчизняних розробок і по кооперації з провідними фірмами Європи високопродуктивних колійних машин, що забезпечують сучасні ресурсозберігаючі технології капітального ремонту і поточного утримання залізничної колії;
2) проведення капітального ремонту експлуатаційного парку колійних машин з наданням їм нових функціональних можливостей, підвищенням надійності, продуктивності, продовженням терміну служби;
3) виробництво запасних частин до колійних машин;
4) сервісне обслуговування шляхових машин;
5) навчання і перепідготовка машиністів колійної техніки.
Продукція КЗ «Ремпутьмаш»:
У номенклатурний перелік входять техніка та обладнання, які можуть бути згруповані таким чином:
- Колійна техніка (виправно-підбивно-рихтувальні машини: Duomatic 09-32 GSM, ПМА-1 (Аріадна); рейкошліфувальні поїзда РШП-48К; РШП-16К; щебенеочисні машини для глибокого очищення баласту: ЩОМ-1200, СЧ-601, СЧУ -801; снігоприбиральні поїзди: ПСС-1; кюветоочістітельние машини: КОМ-300, СЗП-600; хопер-дозатор ЦНДІ ДВЗ/ВПМ-770;
- Обладнання (комплекс для правки і шліфування рейок КПШ-1; вагоноуповільнювачів КЗ-3 (КЗ-5); гайковерт-автомат СДГ-05; автопаливозаправників 3616, 3628.
Завод планує розширення номенклатури виробництва, послуг, що надаються з капітального ремонту та модернізації, а також проведення робіт, які дозволяють усунути найбільш вузькі місця, виявлені в процесі експлуатації техніки та обладнання, підвищити їх продуктивність і якість роботи. Завод проводить активну роботу в області розробки і конструювання.
Силами спеціального конструкторського бюро колійних машин (СКБ) розроблена конструкторська документація на такі машини:
1) щебенеочисні: СЧ-601, ЩОМ-1200, СЧ-1200, МОБ-1, СЧУ-801;
2) вакуумні: «Фатра», ТВМ-1;
3) машина для вирізки баласту АХМ-801;
4) рейкошліфувальні поїзда РШП-48К, РШП-12С и РШП-16К;
5) подбивочні - ПМА-1, «Duomatic 09-32 GSM», «08-275 Unimat 3S»;
6) тягові модулі УТМ-1, УТМ-2, УТМ-2М, ТЕС-1000, ТЕС-1200;
7) рейкозварювальні машини МТС, МСК;
Щороку завод випускає 3-5 одиниць нової техніки. Деякі шляхові машини не мають аналогів у Росії (наприклад, рейкошліфувальні поїзд РШП-48К, комплекс КШП-1, подбивочні машина ПМА-1).
Ринок збуту продукції.
Ринком збуту продукції заводу є як внутрішній ринок (84% продукції та послуг заводу), так і зовнішній ринок (16%), до якого відносяться як російські, так і закордонні споживачі.
На російському ринку основними споживачами виробленої заводом продукції та послуг, що надаються є компанії, які мають на своєму балансі залізничні колії і відповідну техніку та обладнання. До таких компаній відносяться:
1) ВАТ «РЖД»;
2) 2,5 тисячі приватних російських компаній, що забезпечують близько 26% вантажообігу, в т.ч. в значній частині нафто-і газопродуктів, хімікатів, кольоровий руди та іншої сировини. Цим компаніям належить приблизно 30% вагонного парку [3].
3) Гірничо-збагачувальні комбінати;
4) Металургійні комбінати;
5) Нафтові компанії;
6) Видобувні компанії;
7) Інші великі промислові підприємства.
Обсяг споживання товарів і послуг ВАТ «РЖД» у 2004 році на ринку шляхової техніки для капітального ремонту і поточного утримання залізничної колії та капітального ремонту шляхової техніки склав 3,5 млрд.рублей (за даними ВАТ «РЖД»), близько 40,3% товарів і послуг поставив Калузький завод «Ремпутьмаш».
Внутрішній ринок у цей час відчуває нестачу в якісних послугах з ремонту та виготовлення колійних машин за помірними цінами (дорогу імпортну продукцію готові постачати закордонні виробники). У найближчі роки очікується зростання внутрішнього ринку і збільшення попиту на якісну шляхову техніку, та її ремонт за помірними цінами з боку ВАТ «РЖД» і сторонніх внутрішніх споживачів.
Аналіз конкуренції.
Основними конкурентами КЗ «Ремпутьмаш» є:
1) «Тулажелдормаш»;
2) «Калугапутьмаш»;
3) «Кіровський машзавод 1-го травня»;
4) «Plasser & Theurer» (Австрія);
5) «MTH Praha as" (Чехія);
6) «Speno» (Швейцарія);
7) «Compel» (Словаччина);
8) Matiza (Франція).
Перевага продукції КЗ «Ремпутьмаш» перед її основними конкурентами полягає в наступному:
- Висока продуктивність колійних машин, що дозволяє забезпечити сучасні ресурсозберігаючі технології ремонту та утримання верхньої будови залізничної колії;
- Придатність до важких умов експлуатації;
- Великий перелік номенклатури;
- Надання хорошого рівня сервісного обслуговування;
- Співвідношення ціни-якості продукції та послуг; при кращому чи зіставній якості продукція КЗ «Ремпутьмаш» має ціни на 10 ... 30% нижче вітчизняних і на 50 ... 70% нижча від західних конкурентів при продуктивності на 20 ... 30% вище основних конкурентів. (Табл. 2.1).
Таблиця 2.1
Порівняльна вартість окремих видів продукції КЗ «Ремпутьмаш»
і основних конкурентів (1 $ USD = 28,62 руб. за курсом ЦБ РФ на 17.05.05)
Найменування
Європейська фірма-виробник
Вартість машини європейських виробників на світовому ринку ($ USD) (з урахуванням митних платежів)
Вартість машин КЗ «Ремпутьмаш» ($ USD) у діючих умовах (без ПДВ)
Цінова різниця
($ USD)
Виправочно-подбивочні машини
«Plasser & Theurer»
Австрія
2 046 000
927 651
1 118 349
Щебенеочисні
машини
«МТH Praha as»
Чехія
1 980 000
936 867
1 043 133
Рейкошліфувальні поїзд
«Speno» Швейцарія
7 700 000
2 583 550
5 116 450
Динамічні стабілізатори
«Plasser & Theurer»
Австрія
620 000
335 800
284 200
Таким чином, основні конкуренти заводу не здатні повністю задовольнити потребу споживачів за номенклатурою, обсягами, якістю техніки і обладнання та цінового ряду.

2.2. Структура економічної служби КЗ «Ремпутьмаш»
Планово-економічний відділ є самостійним структурним підрозділом КЗ «Ремпутьмаш», створюється і ліквідується наказом директора підприємства.
Відділ підпорядковується безпосередньо директору з фінансів А. В. Петрушин. Відділ очолює головний економіст І.В. Мусікаева, призначена на посаду наказом директора. Головний економіст має двох заступників:
заст. головного економіста з планування;
заст. головного економіста з праці та з / плати.
Структуру і штат відділу затверджує генеральний директор підприємства відповідно до типових структурами апарату управління та нормативами чисельності фахівців і службовців з урахуванням обсягів робіт та особливостей виробництва. Працівники відділу призначаються на посаду і звільняються з посади наказом директора підприємства за поданням головного економіста.
До складу планово-економічного відділу входять:
- Бюро техніко-економічного планування (7 чол.);
- Бюро організації праці та заробітної плати (4 чол.);
- Сектор бюджетного планування та економічного аналізу (3 чол.);
Планово-економічному відділу надають звітні документи встановленої форми цехові економісти, діяльність яких регламентується посадовими інструкціями.
У своїй діяльності відділ керується інструкціями Міністерства фінансів РФ, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Федерального агентства з промисловості, законодавством РФ, статутом підприємства, положенням, ГОСТом РВ 15.002.-2003 і ISO 9001-2001 р., методичними рекомендаціями з планування та облікусобівартості продукції в машинобудуванні.
Завдання планово-економічного відділу:
Керівництво роботою з економічного планування на підприємстві, направленому на організацію раціональної господарської діяльності, виявлення і використання резервів виробництва з метою досягнення найбільшої результативності в діяльності підприємства.
Організація комплексного економічного аналізу діяльності підприємства та участь у розробці заходів щодо ефективного використання виробничих потужностей, матеріальних і трудових ресурсів, підвищенню рентабельності виробництва.
Розробка проектів оптових і роздрібних цін на реалізовану продукцію і затвердження внутрішньозаводських планово-розрахункових цін.
Організація праці і заробітної плати, результативності використання трудових ресурсів та правильного витрачання фонду оплати праці.
Основні функції планово-економічного відділу:
1. В області планування:
- Організація і загальне керівництво розробкою проектів перспективних і поточних планів підприємств відповідно до прямими замовленнями споживачів продукції (робіт, послуг);
- Планування виробничо-господарської діяльності цехів та служб на основі затвердженого плану підприємства;
- Внесення відповідних коригувань у плани підприємства та окремих підрозділів у разі зміни виробничо-господарської ситуації.
2. У сфері організації планово-економічної роботи:
- Підготовка необхідних матеріалів для розгляду проектів планів, підсумків роботи підприємства і цехів;
- Розробка системи показників оцінки діяльності цехів та служб у відповідності зі специфікою їх роботи;
- Організація роботи з нормування і ціноутворення на підприємстві.
3. У галузі аналізу та оперативно-статистичного обліку:
- Контроль за виконанням цехами та службами підприємства річних, квартальних, місячних планів і завдань;
- Організація та керівництво роботою з комплексного економічного аналізу виробничо-господарської діяльності підприємства;
- Складання разом з бухгалтерією пояснювальної записки до річного звіту, підготовка матеріалів та участь в балансовій комісії за підсумками діяльності підприємства;
- Організація статистичної звітності підприємства; збір необхідних матеріалів, узагальнення, підготовка та подання статистичної звітності у строки та за встановленими формами.
4. У галузі нормування та організації праці:
- Контроль за розробкою та впровадженням норм витрат праці в усіх ланках виробництва, забезпечення застосування технічно обгрунтованих норм виробітку і норм обслуговування для робітників, фахівців і службовців, підвищення питомої ваги цих норм у загальній трудомісткості що випускається продукції;
- Залучення широкого кола робітників, фахівців і службовців до вирішення питань організації праці та заробітної плати;
- Участь у розробці проектів завдань по зниженню трудомісткості продукції (спільно з технічними та іншими економічними службами підприємства), контроль за їх виконанням;
- Організація та проведення систематичного вивчення використання робочого часу всіма категоріями працівників підприємства шляхом застосування фотографій і самофотографій робочого дня, хронометражних спостережень та інших методів вивчення робочого часу;
- Участь у розробці раціональних режимів роботи, графіків змінності роботи бригад, ділянок, цехів і здійснення контролю за їх виконанням.
5. У сфері організації заробітної плати:
- Вивчення ефективності застосування діючих систем оплати праці, розробка заходів щодо вдосконалення організації заробітної плати всіх категорій працівників підприємства; розробка положень про преміювання працівників;
- Здійснення контролю за витрачанням фонду оплати праці;
- Підготовка та затвердження в установленому порядку переліку професій робітників, для яких при погодинній оплаті праці застосовуються тарифні ставки відрядників, а також окремих робітників, яким встановлюються місячні оклади замість тарифних ставок;
- Проведення аналізу організації та структури заробітної плати по підрозділах підприємства, окремим категоріям і професіям працівників.
6. В області планування праці і заробітної плати:
- Розробка пропозицій щодо вдосконалення планування трудових показників по ділянках, цехах і підприємству в цілому в напрямку більш повного використання робочого часу, правильного та економного використання фондів заробітної плати і зниження трудових витрат на виготовлення продукції;
- Проведення аналізу причин відхилень від запроектованих показників трудовитрат.
7. У галузі умов і режимів праці та відпочинку:
- Підготовка та затвердження в установленому порядку переліку робіт і професій робітників, оплачуваних за підвищеними тарифними ставками у зв'язку з важкими і шкідливими умовами праці, особливо важкими і особливо шкідливими умовами праці;
- Контроль за дотриманням у виробництвах, цехах, бригадах постанов і наказів з питань доплат за важкі умови праці;
- Підготовка пропозицій щодо встановлення тривалості додаткової відпустки працівникам з ненормованим робочим днем.
2.3 Облік витрат на КЗ «Ремпутьмаш»
На КЗ «Ремпутьмаш» переважає дрібносерійне і одиничне виробництво. Для підприємств з такими типами виробництва характерне застосування позамовного методу обліку витрат на калькуляцію собівартості продукції.
При позамовному методі об'єктом обліку собівартості і калькулювання продукції є окремий виробничий замовлення, який відкривається на окремий виріб або на певний вид робіт. Первинна облікова документація (лімітні карти, вимоги, нормативи, робочі наряди, доплатниє листки, сповіщення про шлюб та ін) оформлюється з зазначенням номерів замовлень.
Після укладення договору на виготовлення якого-небудь виду продукції заводу, планово-диспетчерський відділ пише службову записку з дорученням відкрити замовлення в планово-економічний відділ. На кожну стадію виготовлення колійних машин розроблені норми часу, норми витрат матеріалів, норми трудомісткості, розцінки. Виходячи з цього, після відкриття замовлення в планово-економічному відділі відбувається складання бюджету витрат на дане замовлення, складається планова калькуляція собівартості, затверджуються контрольні терміни готовності продукції.
Встановлюється єдина система шифрування замовлень, що забезпечує механізовану обробку даних про витрати на виробництво і угруповання їх, виходячи з вимог планування, обліку і звітності.
Собівартість продукції включає такі види витрат:
- Витрати на підготовку і освоєння виробництва;
- Витрати, пов'язані безпосередньо з виробництвом продукції, обумовлені технологією і організацією виробництва;
- Витрати на оплату праці;
- Витрати, пов'язані з удосконаленням технології та організації виробництва, а також з поліпшенням якості продукції;
- Витрати з обслуговування виробничого процесу (поточний, середній і капітальний ремонт);
- Витрати із забезпечення нормальних умов праці та техніки безпеки;
- Витрати, пов'язані з управлінням виробництвом;
- Відрахування з обов'язкового соціального страхування;
- Витрати з гарантійного обслуговування;
- Витрати, пов'язані зі збутом продукції (упакування, зберігання, транспортування);
- Витрати на відтворення основних виробничих фондів (амортизація на повне відновлення);
- Знос (амортизація) по нематеріальних активах;
- Втрати від браку.

Таблиця 2.2
Калькуляція на колійну машину ПМА-1 замовлення N 04 (в тис. крб.)
Статті витрат
План
Факт
Відхилення
1. Сировина і матеріали
2559213
2522488
36725
2. Покупні та комплектуючі вироби
19829914
20354568
524654
3. Основна зарплата
2103565
1737552
366013
4. Додаткова зарплата (13% від стор.3)
273463
225881
47582
5. Відрахування на соціальні потреби (30,2% [4] від стор 3 +4)
717862
592956
124906
6. Загальновиробничі витрати (233% від стор. 3)
4901306
4048496
852810
7. Загальногосподарські витрати (157% від стор. 3)
3302597
2727955
574642
8. Виробнича собівартість
33687920
32209896
1478024
9. Витрати на продаж (0,50% від
стор. 8)
168439
161050
7389
10. Повна собівартість
33856359
32370945
1485414
На КЗ «Ремпутьмаш» для забезпечення ефективного управління витратами в штаті виробничих цехів існує посада цехового економіста. У його посадові обов'язки входить:
- Готувати вихідні дані для складання проектів господарсько-фінансової, виробничої і комерційної діяльності (бізнес-планів) підприємства з метою забезпечення зростання обсягів збуту продукції та збільшення прибутку;
- Виконувати розрахунки з матеріальних, трудових і фінансових витрат, необхідні для виробництва і реалізації продукції, що випускається;
- Здійснювати економічний аналіз господарської підрозділи, розробляє заходи щодо забезпечення режиму економії, підвищенню рентабельності виробництва, конкурентоспроможності продукції, що випускається, продуктивності праці, зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції, усунення втрат і непродуктивних витрат, а також виявлення можливостей додаткового випуску продукції;
- Визначати економічну ефективність організації праці та виробництва, впровадження нової техніки і технології, раціоналізаторських пропозицій та винаходів;
- Брати участь у розгляді розроблених виробничо-господарських планів;
- Брати участь у проведенні робіт з ресурсозбереження;
- Брати участь у вдосконаленні прогресивних форм організації праці і управління;
- Брати участь у вдосконаленні планової та облікової документації;
- Здійснювати контроль за ходом виконання планових завдань по підрозділу, використанням внутрішньогосподарських резервів;
- Вести облік економічних показників результатів виробничої діяльності підрозділу;
- Готує періодичну звітність у встановлені терміни.
На КЗ «Ремпутьмаш» встановлена ​​форма звітності цехового економіста, яку він надає в планово-економічний відділ, що містить інформацію про виконання виробничого плану за місяць по кожній номенклатурі і виконання плану по праці та заробітної плати (інформація за нормами виробітку всього і на одного робітника, фонд з / пл робочих відрядників, робочих почасовиків, інженерно-технічних робітників), середньої заробітної плати в цеху.
Шляхи зниження собівартості.
Для зниження витрат на виробництво продукції можна запропонувати наступне: розглянути структуру заробітної плати. Пропонується знизити трудомісткість виробництва продукції за рахунок скорочення ручної праці та впровадження процесів механізації. Зокрема, застосовувати гайковерти та шуруповерти в процесі складання вузлів і виробів.
Знизити трудомісткість можна і за рахунок стандартизації і уніфікації вузлів на виготовляється. Це дозволить збільшити партії виготовлення деталей і скоротити підготовчо-заключний час на кожній операції.
Калузький завод «Ремпутьмаш» є філією ВАТ «Російські залізниці». У структурі ВАТ «РЖД» існує служба постачання «Росжелдорснаб», яка поставляє всі необхідні сировину, матеріали та комплектуючі заводу. Потрібно зауважити, що ціни «Росжелдорснаба» найчастіше на порядок вище, ніж у його конкурентів на відкритому ринку. Необхідно відійти від принципу корпоративності і відмовитися від користування послугами «Росжелдорснаба», а знайти більш вигідних постачальників.
Знизити витрати допоможе оптимізація структури управління шляхом виявлення функцій, які дублюються різними відділами. Наприклад, функція управління якістю "аналіз відмов" на сьогоднішній день здійснюється відділом управління якістю, відділом головного технолога та відділом обчислювальної техніки та електроніки. У даному випадку витрати можна скоротити в три рази.
На КЗ «Ремпутьмаш» були виявлені великі невиробничі витрати, пов'язані з неритмичностью виробництва. Внаслідок цього, завод має втрати, тому що є часті простої, а потім робітники працюють понаднормово, що б укластися в календарний план випуску продукції. Досягнення ритмічності виробництва дозволить економити на простоях і позаурочних.
На заводі існує проблема неекономного витрачання електроенергії. З метою зниження витрат на її оплату пропонується встановити лічильники по кожному виробничому ділянці, а не по корпусах, як це відбувається зараз.

Глава 3. Удосконалення управління витратами підприємства за допомогою впровадження процесів бюджетування.
3.1. Впровадження бюджетування на КЗ «Ремпутьмаш»
Як вже говорилося в першому розділі, в даний час в системі управління витратами важливе місце відводиться бюджетування. Під бюджетуванням розуміють сукупність технологій бюджетного планування (складання планів підприємства) і бюджетного управління, тобто управління ресурсами підприємства на основі відхилень фактичних показників бюджетів від планових.
Запровадження процедури управління витратами по кожному підрозділу підприємства, щомісячний розрахунок фінансових результатів, сум стимулювання і заходів, які необхідно здійснити в наступному місяці для коректування отриманих результатів - все це дозволяє зробити висновок про актуальність впровадження системи бюджетування на КЗ «Ремпутьмаш» для оптимізації управління витратами, їх деталізації та спрощення контролю.
Для впровадження системи бюджетування на КЗ «Ремпутьмаш» необхідно вирішити такі завдання:
- Розробити фінансову структуру заводу;
- Виділити центри відповідальності (ЦО);
- Розробити бюджети ЦО;
- Розробити структуру бюджетів;
- Розробити систему планування і план-фактного контролю.
Розробка фінансової структури.
Фінансова структура підприємства являє собою склад і взаємозв'язок центрів відповідальності. Виділення центрів відповідальності необхідно для обліку витрат і доходів за місцями їх виникнення та визначення відповідальності за відповідні витрати або доходи. Основою для її створення є організаційна структура підприємства.
Розглянемо окремі частини організаційної структури з метою виявлення в структурі КЗ «Ремпутьмаш» центрів відповідальності (ЦВ) - а саме, центрів витрат, центрів прибутку, центрів інвестицій та центрів доходу (див. табл. 3.1).
Таблиця 3.1
Центри фінансової відповідальності

Найменування і структура підрозділу
Відповідальність
підрозділи
Вид
ЦО
0
Калузький завод «Ремпутьмаш»
За інвестиції;
За прибуток
ЦІ
ЦП
1
Управління кадрами
Відділ кадрів
Дворове господарство
За витрати
ЦЗ
2
Комерційне управління
Відділ маркетингу та реклами
Відділ постачання
Склад
Транспортний цех
за дохід
за витрати
ЦД
ЦЗ
3
Технічне управління
Відділ технічного контролю
Служба головного інженера
Служба головного технолога
Служба головного механіка
Служба головного енергетика
Служба головного енергетика
за витрати
ЦЗ
4
Виробниче управління
Проммайданчик № 1
Проммайданчик № 2
Виробничо - диспетчерський відділ
за витрати
ЦЗ
5
Фінансово-економічне управління
Планово-економічний відділ
Бухгалтерія
Фінансовий відділ
За витрати
ЦЗ
6
Адміністративна служба
Юридичний відділ
Секретар
Канцелярія
За витрати
ЦЗ
Центр відповідальності "КЗ« Ремпутьмаш »" є центром прибутку і центром інвестицій, відповідальність за його діяльність лежить на генеральному директорі заводу. На рівні підприємства в цілому визначається прибуток та інвестиційна політика.
ЦО "Комерційне управління" - є центром доходу, його керівник відповідає за доходи від збуту продукції. У структурі цього центру є також центри витрат це відділ маркетингу, відділ постачання, склад і транспортний цех їх керівники відповідають за витрати своїх підрозділів.
Технічне управління є центром витрат, в якому враховуються витрати на технічне забезпечення виробництва, за статтями: відділ технічного контролю; служба головного інженера, служба головного технолога, служба головного механіка, служба головного енергетика. Відповідальними за виконання статей є керівники відповідних підрозділів, а за бюджет усього ЦО - технічний директор.
ЦО фінансово-економічне управління, управління кадрами і адміністративна служба мають структуру аналогічну ЦО технічне управління.
Центр витрат "Виробниче управління" підрозділяється на три незалежних центру витрат більш низького рівня - проммайданчик № 1, проммайданчик № 2, виробничо-диспетчерський відділ. Проммайданчика у свою чергу діляться на вісім цехів, які є центром виникнення витрат. Це необхідно для визначення витрат по кожному цеху окремо і визначення відповідальних за ці витрати начальників відповідних виробництв. Загальне віднесення цих центрів відповідальності до виробничому управлінню дозволяє зосередити витрати на виробництво в цілому, в одному бюджеті за який відповідає заступник генерального директора з виробництва. Це дозволяє з одного боку отримувати детальні звіти про витрати на виробництво по кожному виду продукції, а з іншого надавати вищому керівництву консолідовану інформацію не перевантажену подробицями непотрібними на стратегічному рівні управління.
Розроблену в даній роботі структуру центрів відповідальності КЗ «Ремпутьмаш» з метою більш наочного уявлення можна зобразити у вигляді схеми представленої на малюнку 3.1 "Виділення центрів відповідальності на КЗ« Ремпутьмаш »".
 Після виділення центрів відповідальності на КЗ «Ремпутьмаш» необхідно розробити бюджети цих центрів відповідальності, призначити відповідальних за виконання бюджетів і визначити бюджетну структуру підприємства, яка відображає взаємозв'язок бюджетів.
Для ув'язки діяльності центрів фінансового обліку з діяльністю підприємства в цілому необхідно розподілити відповідальність між ЦФУ при формуванні бюджетів генерального плану.
Матриця розподілу відповідальності між центрами фінансового обліку (ЦФУ) на КЗ «Ремпутьмаш».
При формуванні приватних бюджетів, відповідальність підрозділів на КЗ «Ремпутьмаш» може бути розподілений, як представлено в таблиці 3.2, де по вертикалі - підрозділи підприємства, по горизонталі - приватні бюджети Генерального плану.
"З" - підрозділ, який займається формуванням бюджету.
"І" - підрозділ, що надає всю необхідну інформацію для підрозділу, що становить бюджет.
Таблиця 3.2.
Матриця розподілу відповідальності між центрами фінансового обліку
Бюджети
Генерального
плану
Бюджети ЦФУ
Про
До
Д
Х
Про
М
і
Р
Про
З
З
до
л
а
д
Т
Ц
Про
Т
До
З
Г
І
З
Г
Т
З
Г
М
З
Г
Е
П
Л
1
П
Л
2
П
Д
Про
Ф
І
Н
Про
Т
Б
У
Х
П
Е
Про
З
Е
До
Р
До
А
Н
Ц
Ю
Р
Про
Т
Д
Бюджет
продажів
І
І
І
План-графік надходжень грошових коштів
І
І
Бюджет виробництва
І
І
І
І
І
Бюджет виробничих запасів
І
І
І
І
І
Бюджет прямих витрат і матеріалів
І
І
І
З
План-графік оплати матеріалів
І
І
З
Бюджет витрат на оплату праці
З
І
І
І
План-графік погашення заборгованості з оплати праці
І
З
Бюджет загальновиробничих накладних витрат
І
І
І
І
І
І
І
І
І
З
Бюджет общех. Накладних витрат
І
І
І
І
І
І
І
І
І
І
І
І
І
І
І
І
І
І
І
І
Бюджет комерційний. витрат
І
І
І
І
Інвестиційний бюджет
І
І
І
І
І
І
І
І
І
Податковий бюджет
З
І
Бюджет доходів і витрат
З
І
Звіт про рух грошових коштів
І
З
Проект балансу підприємства
З
І
Кожен підрозділ розробляє окремий бюджет, як сукупність доходів і витрат, за які несе керівник даного ЦФУ. Бюджети Генерального плану і система бюджетів ЦФУ є взаємодоповнюючими (вкладеними), оскільки частина бюджету підрозділу входить в розділ загального бюджету.
Вкладеність бюджетів КЗ «Ремпутьмаш» можна відобразити в матриці (табл.3.3), де по вертикалі можна бачити які бюджети Генерального плану складають бюджет окремого ЦФУ, по горизонталі відображаються бюджети яких ЦФУ формують відповідний бюджет Генерального плану.
Таблиця 3.3
Вкладеність бюджетів на КЗ «Ремпутьмаш»
Бюджети
Генерального
плану
Бюджети ЦФУ
Про
До
Д
Х
Про
М
і
Р
Про
З
З
до
л
а
д
Т
Р
Ц
Про
Т
До
З
Г
І
З
Г
Т
З
Г
М
З
Г
Е
П
Л
1
П
Л
2
П
Д
Про
Ф
І
Н
Про
Т
Б
У
Х
П
Е
Про
З
Е
До
Р
До
А
Н
Ц
Ю
Р
Про
Т
Д
Бюджет виробництваБюджет виробничих запасівБюджет прямих витрат на матеріалиБюджет витрат на оплату праці


Бюджет загальновиробничих накладних витратБюджет комерційний. витратІнвестиційний бюджет

Податковий бюджет


Звіт про прибутки та збитки


Звіт про рух грошових коштівБаланс підприємства


Бюджетне управління передбачає наявність взаємозв'язку і взаємодії між бюджетами, яку можна представити у вигляді схеми (рис 3.2)

Схема показує інформація яких бюджетів є основою для складання бюджету доходів і витрат, бюджету руху грошових коштів, та прогнозного балансу.
Система управлінського обліку передбачає наявність план-фактного контролю за результатами діяльності, що здійснюється у формі періодичного порівняння планових показників з фактично досягнутими, тому важливим елементом управлінського обліку є система планування, що дозволяє створювати прогнозні бюджети для ЦО різного рівня. У прогнозних бюджетах є ті ж статті що і в операційних, лише показники планові, а не фактичні.
Управлінський облік можна назвати системою управління підприємством, що включає реєстрацію фактів господарської діяльності, збір інформації, формування звітів, а так само систему планування та контролю. Схема, за якою можна здійснювати бюджетне управління, представлена ​​на рис. 3.3.
Як видно зі схеми спочатку формуються плани і після узгодження вони стають нормативними документами, що визначають діяльність ЦО на певний період. У нижній частині схеми показано управління ходом виконання бюджетів. Центральне місце як видно зі схеми займає план-фактний контроль відхилень. Для здійснення якого керівництву необхідно своєчасно отримувати інформацію про хід виробничого процесу. Процес виробництва на КЗ «Ремпутьмаш» пов'язаний із здійсненням значних щоденних матеріальних витрат, бувають випадки виникнення відхилень у переділах, відбувається перевитрата сировини, а контроль за виконанням норм витрати матеріалів ведеться лише по місяцях, плюс до цього дані для контролю надходять у двадцятих числах місяця наступного за звітним. З чого можна зробити висновок, що за той час поки управлінське вплив запізнюється, можливо, виникнення істотних втрат матеріалів. Існуюча ж система управлінського обліку дозволяє здійснювати

Рис.3.3. Схема бюджетного управління
щомісячний контроль виконання виробничої програми, чого не достатньо для контролю за витратами.
Тому необхідне введення на КЗ «Ремпутьмаш» щоденного контролю матеріальних витрат за місцями виникнення витрат, дані щоденного контролю будуть надаватися начальникам ЦО проммайданчик № 1, проммайданчик № 2 і планово-диспетчерського відділу для оперативного контролю щодня, заступнику Генерального директора з виробництва тижні, Генеральному директору заводу щомісячно. Для цього необхідно змінити систему документообігу, яка спочатку надає дані в бухгалтерію, а потім для аналізу. На мою думку, приблизна схема документообігу, що стосується руху матеріалів у виробництві, що відповідає перерахованим вище вимогам може мати наступний вигляд (див. рис.3.4).

Рис. 3.4. Схема документообігу для забезпечення оперативності обліку матеріальних витрат підприємства
Представлена ​​схема руху звітності дозволяє здійснювати щоденний план / фактний контроль відхилень від норм витрати матеріалів, який здійснюється начальниками відповідних виробництв. Дані надходять у АСУУ (автоматизовану систему управлінського обліку) від начальників ділянок, які відповідають за нормальний хід виробничого процесу в межах своєї ділянки, і передають дані про кількість придатних напівфабрикатів вийшли з відповідної ділянки.
Щотижневий контроль відхилень здійснюється заступником генерального директора з виробництва, а щомісячні звіти про виконання бюджету передаються генеральному директору через центр консолідації, в якості якого виступає планово-економічний відділ.
Автоматизована система управлінського обліку дозволяє отримувати звітність відразу після закінчення звітного періоду, що забезпечує керівництво різних рівнів управління інформацією в експрес режимі. Поділ звітів на щоденні, щотижневі та щомісячні дозволяє керівництву отримувати інформацію з необхідною для кожного рівня управління деталізацією і періодичністю. Це дозволяє з одного боку мати детальну звітність на рівні начальника виробництва, і в разі виявлення відхилень оперативно втручатися в хід виробничого процесу, не допускаючи тривалої роботи в режимі підвищеної витрати ресурсів, а з іншого боку, генеральний директор і його заступник не перевантажуються додатковою інформацією та можуть вирішувати питання більше відповідають їх компетенції.
Така схема руху звітності дозволяє створити саморегулюючу систему управління матеріальними витратами і якістю. Управляти витратами ця система дозволяє шляхом персоніфікації відповідальності начальників ділянок за шлюб який отримано на їх ділянці, виділення відповідальних дозволяє ввести систему мотивації на підвищення якості продукції, наприклад, за допомогою штрафів і заохочень.
Таким чином, запропонована система документообігу дозволяє з одного боку знизити витрати за рахунок усунення втрат матеріалів, а з іншого підвищити якість продукції, яку можна буде продати за більш високою ціною. Наочно проілюструвати переваги такої системи документообігу можна порівнявши два графіки, на яких представлена ​​залежність розміру виникають втрат від періодичності обліку відхилень.
Впровадження системи бюджетування припускає наявність відповіді на питання, що керівництво хоче отримати від системи в результаті? Система повинна забезпечувати керівництво необхідною інформацією для контролю та управління витратами підприємства. Впровадження системи бюджетування можна представити як процес, що складається з наступних етапів:
- Планування і навчання персоналу;
- Розробка зведень та звітів;
- Додаткове навчання;
- Перше випробування;
- Безперервне спостереження і контроль на всіх етапах.
Початковий етап впровадження системи бюджетування починається з планування. На даному етапі визначають вимоги до системи і необхідні ресурси. Далі відбувається розробка управлінської звітності, зведень та звітів, які є формою забезпечення керівництва необхідною інформацією. Потім відбувається випробування системи та її подальша експлуатація. Від правильності розробки звітів залежить їх корисність для прийняття управлінських рішень. Для розробки звіту необхідно знати, які параметри можна зареєструвати і які параметри необхідні у звітності.
3.2. Застосування системи бюджетування
Ковальський цех № 4 є основним самостійним структурним підрозділом Калузького заводу «Ремпутьмаш». Цех очолює начальник цеху, який здійснює безпосереднє керівництво виробничою діяльністю ділянок і контролює роботу всіх цехових служб.
Структура ковальського цеху складається з трьох виробничих ділянок (ковальсько-пресовий, дільниця виготовлення рейкових кріплень, дільниця виготовлення запасних частин), технологічного бюро, планово-розподільного бюро та бюро економіки та заробітної плати. Технологічне та планово-розподільне бюро знаходяться в підпорядкуванні заст. начальника цеху по технічній частині. Кожен з виробничих ділянок очолюється майстром, який керує виробничим процесом.

Існуюча система планування та обліку в ковальському цеху № 4 обмежена наступними показниками:
- План виробництва по цеху;
- Виконання виробничого плану по цеху;
- Виконання плану по праці і зарплаті;
- План фонду заробітної плати;
- Фактичний фонд заробітної плати;
- Калькуляція цехової собівартості продукції.
Таблиця 3.6
План виробництва по цеху № 4 на березень 2005 року

Найменування
№ замовлення
Кількість
Термін
Унімат № 41, 42, 43
1
Заготівля № 41
15-42
Комплект
09.03
2
Заготівля № 42
15-43
Комплект
17.03
3
Заготівля № 43
15-44
Комплект
01.04
Дуоматік № 56, 57
1
Заготівля № 56
2-57
Комплект
08.03
2
Заготівля № 57
2-58
Комплект
07.04
ПМА-1 № 06, 07
1
Заготівля № 06
54-07
Комплект
13.03
2
У т.ч. корпусу циліндрів ПБ для ТЗ
54-07
16
02.03
3
Заготівля деталей гідропередачі
54-07
Комплект
05.03
Вагоносповільнювачі
1
РНЗ-2М № 88
4-32
Комплект
17.03
2
РНЗ-2М № 89
4-33
Комплект
Рівномірно до 20.03
3
РНЗ-2М № 90
4-34
Комплект
4
КЗ-3 № 183; № 187 (заготівля)
46-17, 18
2 комплекти
Рівномірно березня
5
КЗ-5 № 171 (заготівля)
43-35
2 комплекти
6
ВУПЗ-72 (заготівля)
4-45
7 комплектів
23.03
Міжзаводські кооперація
1
Для ЛМЗ: петля кришки люка
103-01
9000
Березень
2
Для ЯВРЗ: арка
815
15
27.03
Таблиця 3.7
План фонду заробітної плати на березень 2005 р. по ковальському виробництва
Заробітна плата (грн.)
Трудомісткість (н / год)
Виробничі робітники
КЗ-5, 3
24099
700,58
РНЗ-2М
141432
4587,8
Унімат
22796
662,9
Дуоматік
19429
632,8
Петля люка
36450
963
ПМА
23198
674,6
Арка
14440
419,9
Всього з премією і доплатою
287189
8641,58
Допоміжні робітники
Оклад з премією
91345
-
Доплати
7357
-
Всього
98702
-
ІТП
Оклад з премією і доплатою
232050
-
Всього: 287189 +98702 +232050 = 617,95 тис. руб.
На початку місяця, наступного за звітним, цехової економіст пише в планово-економічний відділ службову записку: «прошу дозволити скоректувати план фонду заробітної плати за місяць по ковальському цеху № 4, враховуючи виконання плану». На цій підставі відбувається коригування плану фонду заробітної плати за звітний місяць.
Головною формою звітності є зведена таблиця показників роботи цеху. Складає її цехової економіст, і складається вона з таблиць "Виконання виробничого плану" і "Виконання плану по праці і зарплаті".
Таблиця 3.8
Виконання виробничого плану цеху № 4 за березень 2005 року
Найменування показників
од.
ізм.
за місяць
%
з початку року
%
минулий рік
план
факт
вип.
план
факт
вип.
факт
%
1.
Товарна продукція (в дійств, цінах)
тис. руб.
13552,6
13934,7
102,8
50427,3
51564,5
102,26
44000,7
117,2
Товарна продукція (в сопостав. Цінах)
тис. руб.
13552,6
13934,7
102,8
50427,3
51564,5
102,26
46757,9
110,3
2.
Доуматік
шт.
1
1
100
2
2
100
3
66,7
УТМ-2 М
шт.
1
1
100
2
2
100
2
100,0
РНЗ-2М
шт.
2
2
100
11
11
100
5
220,0
КЗ-5, 3
шт.
7
7
100
23
23
100
23
100,0
ВВР-1200
шт.
2
2
100
5
5
100
3
166,7
ВПР-02
шт.
1
1
100
6
6
100
4
150,0
ЕЛБ-4
шт.
1
1
100
4
4
100
2
200,0
ВЗПГ-5, 3
шт.
-
-
-
4
4
100
2
200,0
Таблиця 3.9
Виконання плану по праці і зарплаті за березень 2005 року
Найменування показників
од.
ізм
за місяць
%
вип.
з початку року
%
вип.
минулий рік
план
факт
план
факт
факт
%
1.
Виробіток на 1-го працюючого (в действующ. Цінах)
тис.
руб.
63,9
70,4
110,1
241,3
259,1
107,39
210,5
123,1
Виробіток на 1-го працюючого (в зіставимо. Цінах)
тис.
руб.
63,9
70,4
110,1
241,3
259,1
107,39
223,7
115,8
2.
Виробіток на 1-го робітника (в действующ. Цінах)
тис.
руб.
75,7
84,5
111,5
286,5
310,6
108,42
245,8
126,4
Виробіток на 1-го робітника (в зіставимо. Цінах)
тис.
руб.
75,7
84,45
111,5
286,5
310,6
108,42
261,2
118,9
3.
% Виконання норм виробітку
%
120
136
113,3
120
136
113,33
123
110,6
4.
Чисельність:
всього
чол.
212
198
93,4
209
199
95,2
209
95,2
всіх робочих
чол.
179
165
92,2
176
166
94,3
179
92,7
з них: робітників виробничих
чол.
120
107
89,2
118
107
90,7
120
89,2
допоміжних
чол.
59
58
98,3
58
59
101,7
59
100,0
ІТП
чол.
33
33
100,0
33
33
100,0
30
110,0
5.
Фонд зарплати всіх категорій
тис.
руб.
1873,1
1873,1
100,0
6693,1
6703,1
100,1
6179,8
108,5
Фонд зарплати всіх робітників
тис.
руб.
1474,4
1474,4
100,0
5172,4
5193,6
100,4
4944,7
105,0
виробничих робітників
тис.
руб.
1149,2
1149,2
100,0
3951,3
3984,4
100,8
3676,8
108,4
допоміжних робітників
тис.
руб.
325,2
325,2
100
1221,1
1209,2
99,025
1267,9
95,4
ІТП
тис.
руб.
398,7
398,7
100
1520,7
1509,5
99,263
1235,1
122,2
6.
Середня заробітна плата працюючого
руб.
8835,4
9460,1
107,1
8006,1
8421,0
105,18
7392,1
113,9
Середня заробітна плата робітника
руб.
8236,9
8935,8
108,5
7347,2
7821,7
106,46
6906,0
113,3
Середня заробітна плата виробництв, робочого
руб.
9576,7
10740,2
112,1
8371,4
9309,3
111,2
7660,0
121,5
Таблиця 3.10
Калькуляція цехової собівартості петлі кришки люка (цех № 4)
Статті витрат
Сума (грн.)
1
Сировина і матеріали
1067
2
Покупні та комплектуючі вироби
-
3
Основна зарплата
683
4
Додаткова зарплата (13% від стор. 3)
89
5
Соціальні потреби (30,2% від стор. 3)
207
6
Загальновиробничі витрати (233% від стор. 3)
1591
7
Загальногосподарські витрати (157% від стор. 3)
1072
8
Виробнича собівартість
4709
Таким чином, ми бачимо, що існуюча система планування та обліку в цеху не відповідає повною мірою принципам системи бюджетування, тому що відсутнє чітке виділення центрів витрат та центрів відповідальності. Відсутня можливість планувати і аналізувати структуру витрат біля джерела виробництва. До недоліків існуючої системи обліку витрат так само відноситься висока централізація розрахунків, цеху дають укрупнені плани, потрібна розбивка до рівня ділянок, що дозволить зробити контроль витрат прозорим для керівництва.
Для деталізації обліку витрат за місцями їх виникнення необхідно розробити фінансову структуру цеху, тобто виділити центри відповідальності. Основою фінансової структури цеху є його організаційна структура.

Необхідно доповнити існуючі розрахунки, наведені вище, доведенням показників по витратам до дільниць і робочих місць. Для цього пропоную бюджети для кожної ділянки такого вигляду:
- Бюджет обсягу виробництва;
- Бюджет чисельності виробничих робітників;
- Бюджет фонду заробітної плати виробничих робітників;
- Бюджет електроенергії.
Розрахунок обсягу виробництва по зміні виконується за формулою:
В = Т * N (3.1),
де Т - Трудомісткість одиниці виробу в н / год;
N - Виробнича програма по виробу в натуральних одиницях.
У табл. 3.11 наведено бюджет обсягу виробництва, стосовно виробничої зміні ковальсько-пресового ділянки.
Таблиця 3.11
Бюджет обсягу виробництва за зміну для ковальсько-пресового ділянки
Найменування продукції
Трудомісткість одиниці в н / год
Змінна програма випуску (шт)
Обсяг виробництва (н / год)
1. Корпус циліндра
8,0
3
24,0
2. Заготівля деталі гідропередачі
0,75
7
5,25
3. Заготівля на вагоноуповільнювачів
1,25
6
7,5
4. Петля кришки люка
0,063
117
7,371
Загальний обсяг виробництва
44,12
Бюджет обсягу виробництва дає можливість розрахувати чисельність робітників і фонд заробітної плати.
Бюджет чисельності виробничих робітників знайдемо за формулою:
R = (3.2),
де F - Ефективний фонд часу першого робочого;
До - Коефіцієнт виконання норм, 1,3;
F = S * t * (1-a) (3.3),
де S - кількість робочих днів;
t - Час тривалості зміни, год.;
a - коефіцієнт планових невиходів, a = 0,1.
F = 8 * (1-0,1) = 7,2 год.

Таблиця 3.12
Бюджет чисельності виробничих робітників на зміну
для ковальсько-пресового ділянки
Найменування продукції
Обсяг виробництва (н / год)
Необхідна чисельність (чол.)
1. Корпус циліндра
24,0
3
2. Заготівля деталі гідропередачі
5,25
1
3. Заготівля на вагоноуповільнювачів
7,5
1
4. Петля кришки люка
7,371
1
Усього:
44,12
6
Фонд заробітної плати виробничих робітників у зміні на ковальсько-пресовому ділянці розраховується за формулою:
Ф = В * З (3.4),
де З - Годинна ставка робітника.
Таблиця 3.13
Бюджет фонду заробітної плати виробничих робітників на зміну
для ковальсько-пресового ділянки
Найменування продукції
Обсяг виробництва (н / год)
Розряд робочого
З (Руб.)
Фонд заробітної плати (грн.)
1. Корпус циліндра
24,0
4
19,92
478,08
2. Заготівля деталі гідропередачі
5,25
2
14,8
77,7
3. Заготівля на вагоноуповільнювачів
7,5
2
14,8
111,0
4. Петля кришки люка
7,371
3
17,54
129,29
Усього:
44,12
-
796,07
Премія 60%
1273,72
Доплата 15%
1464,77
Бюджет фонду заробітної плати за зміну дає можливість економію по фонду заробітної плати частково направити на матеріальне стимулювання робітників.
Бюджет виробітку на першому робітника за зміну показує нам реальну продуктивність праці на ковальсько-пресовому ділянці:
V = (3.5),
V = 44,12 / 6 = 7,35 н / год.
Таблиця 3.14
Бюджет виробітку на 1 робітника за зміну на ковальсько-пресовому ділянці
Найменування продукції
Обсяг виробництва (н / год)
Необхідна чисельність (чол.)
Виробіток на першому робітника (н / год)
1. Корпус циліндра
24,0
3
8,0
2. Заготівля деталі гідропередачі
5,25
1
5,25
3. Заготівля на вагоноуповільнювачів
7,5
1
7,5
4. Петля кришки люка
7,371
1
7,371
Усього:
44,12
6
7,35
Застосування бюджету електроенергії для кожної ділянки (шляхом встановлення лічильників не на весь цех, як це зараз, а на кожну ділянку окремо) дозволить істотно знизити витрати на оплату електроенергії та підвищити рівень обліку її витрати.
W = * Ц (3.6),
де N - Потужність обладнання в кВт;
F - Ефективний фонд часу обладнання,
F = S * t * Q * (1-b) * K (3.7),
де b - коефіцієнт планових простоїв, b = 0,08;
K - Коефіцієнт завантаження обладнання, дорівнює 0,7 (за даними заводу);
- Коефіцієнт втрати електроенергії в мережі, 5%.
- Коефіцієнт корисної дії електрики, 0,98.
Ц = 0,74 грн. / кВт * год
F = 8 * (1-0,08) * 0,7 = 5,15 год;
Таблиця 3.14
Бюджет електроенергії за зміну на ковальсько-пресовому ділянці
Обладнання
Споживана електроенергія (кВт / год)
F (Годину)
Ціна 1 кВт / год (грн.)
Переходи. втрати в мережі
Переходи. корисної дії
Сума (грн.)
Ковальсько-пресова установка
13
5,15
0,74
0,05
0,98
53,08
У результаті впровадження повноцінної системи бюджетування та деталізації її по ділянках з'явиться можливість впливати на витрати в місцях виникнення витрат, тому що керівник кожного центру фінансової відповідальності щодня готовий надати звіт по своїй службі, що містить дані про проведені витратах.
Процедура бюджетування (управління витратами) використовується підприємствами для прийняття оперативних управлінських рішень. Перші результати впровадження бюджетного обліку показують наявність у підприємства прихованих внутрішніх резервів зі скорочення витрат і збільшення прибутку.
По кожному центру витрат щомісяця розраховується фінансовий результат, суми стимулювання і заходи, які необхідно здійснити в наступному місяці для коректування отриманих результатів. Витрати стають прозорими для керівництва.

Глава 4. Охорона праці та екологія
4.1. Небезпечні і шкідливі виробничі фактори, що діють на працівників планово-економічного відділу Калузького заводу «Ремпутьмаш» - філії ВАТ «РЖД»
Умови роботи співробітників Калузького заводу «Ремпутьмаш» характеризуються наявністю деяких шкідливих виробничих факторів. Під шкідливим виробничим фактором розуміється фактор, вплив якого на працюючого в певних умовах призводить до захворювань або зниження працездатності.
Поліпшення умов праці, підвищення його безпеки впливають на результат виробництва - на продуктивність праці, якість і собівартість продукції, що випускається; призводить до зниження виробничого травматизму, професійних захворювань, що зберігає здоров'я працівників і одночасно приводить до зменшення витрат на оплату пільг, на лікування, перепідготовку працівників виробництва у зв'язку з плинністю кадрів з причин пов'язаних з умовами праці.
Основні шкідливі фактори
До небезпечних і шкідливих виробничих факторів, що впливають на співробітників КЗ «Ремпутьмаш», відносяться:
· Мікрокліматичні параметри;
· Перенапруження зорового аналізатора;
· Статична електрика, що утворюється в результаті тертя робочого механізму, а також при неякісному заземленні апаратів;
· Ультрафіолетова радіація, що утворюється при електрографічний способі копіювання спеціальних ламп з УФ-спектром випромінювання;
· Електромагнітні випромінювання, які утворюються при роботі відеодисплейний терміналу, що входить до складу копіювального комплексу або що знаходиться в тому ж приміщенні;
· Шум на робочому місці;
· Хімічні речовини - озон, азоту оксид, аміак, стирол (вііілбепзол), ацетон (пропан-2-он), селенистий водень (гідроселенід), епіхлоргід-рин (хлорметід) оксиран), кислоти, бензин, етилену оксид (оксиран);
· Фізичні перевантаження (вимушена поза, тривала статична нафузки, перенесення важких речей).
Служба охорони праці на КЗ «Ремпутьмаш»
Питаннями охорони праці на КЗ «Ремпутьмаш» займається відділ ООТіТБ - відділ охорони праці та технічної безпеки, який очолює заст. головного інженера з охорони праці та промислової безпеки.
Діяльність працівників служби охорони праці охоплює наступні напрямки:
- Управління охороною праці;
- Організація робіт щодо попередження виробничого травматизму, професійних і виробничо-обумовлених захворювань;
- Організація роботи з проведення атестації робочих місць на відповідність їх вимогам умов і охорони праці;
- Організація проведення вступного інструктажу, навчання, перевірки знань вимог охорони праці працівників;
- Планування заходів з охорони праці, складання статистичної звітності за встановленими формами, ведення документації з охорони праці;
- Оперативний контроль за станом охорони праці в організації та її структурних підрозділах;
- Контроль за дотриманням законів та інших нормативних правових актів з охорони праці;
- Розслідування та облік нещасних випадків.
Безпека при роботі на верстатах різних груп
Робота на верстатах може супроводжуватися наявністю ряду шкідливих і небезпечних виробничих факторів, в тому числі:
- Електричний струм;
- Дрібна стружка та аерозолі мастильно-охолоджувальної рідини;
- Відлітаючі шматочки металу;
- Висока температура поверхні оброблюваних деталей та інструменту;
- Підвищений рівень вібрації;
- Рухомі машини і механізми, що пересуваються вироби, заготовки, матеріали;
- Недостатня освітленість робочої зони, наявність прямої та відбитої блескости, підвищена пульсація світлового потоку.
Для зниження ризику нещасних випадків перед початком роботи необхідно вивчити відповідні інструкції з техніки безпеки. При розробці інструкцій з безпеки при роботі на верстатах різних груп використовуються стандарти системи безпеки праці, як:
- ГОСТ 12.0.003-74 "Небезпечні і шкідливі виробничі фактори. Класифікація ";
- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожежна безпека. Загальні вимоги »;
- ГОСТ 12.3.002-75 «Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки ».
У разі невиконання положень інструкцій з безпеки працівники можуть бути притягнуті до дисциплінарної, адміністративної, кримінальної та матеріальної відповідальності відповідно до законодавства Російської Федерації в залежності від тяжкості наслідків.
Характеристика умов зорової роботи
Освітленість робочої зони - найважливіший фактор створення нормальних умов праці. При штучному освітленні виникають нестійкі зорові процеси, які через великий частоти змінюваності світлових умов накладаються один на одного, не даючи віч часу адаптуватися до нових умов. Від посиленої діяльності пристосувальних механізмів очі швидко втомлюються, що викликає фізичну втому організму.
Робоче місце має бути обладнане відповідно до «Вимогами до висвітлення на робочих місцях, обладнаних ПЕОМ та копіювально-розмножувальної технікою» (СанПіН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПіН 2.2.21322-03).
Штучне освітлення в приміщеннях повинне здійснюватися системою загального рівномірного освітлення. У виробничих та адміністративно-громадських приміщеннях, у разі переважної роботи з документами, слід застосовувати системи комбінованого освітлення (до загального освітлення додатково встановлюються світильники місцевого освітлення, призначені для освітлення зони розташування документів).
Освітленість на поверхні в зоні розміщення робочого документу повинна бути 300-500 лк. Освітлення не повинне створювати відблисків на поверхні екрану. Освітленість поверхні екрану не повинна бути більше 300 лк.
Слід обмежувати пряму блесткость від джерел освітлення, при цьому яскравість світяться поверхонь (вікна, світильники тощо), що знаходяться в полі зору, повинна бути не більше 200 кд / м 2. Слід обмежувати відбиту блесткость на робочих поверхнях за рахунок правильного вибору типів світильників та розташування робочих місць по відношенню до джерел природного та штучного освітлення, при цьому яскравість відблисків на екрані ПЕОМ не повинна перевищувати 40 кд / м 2 і яскравість стелі не повинна перевищувати 200 кд / м.
Для дисплеїв на ЕПТ частота оновлення зображення повинна бути не менше 75 Гц при всіх режимах дозволу екрану, гарантованих нормативною документацією на конкретний тап дисплея, і не менше 60 Гц для дисплеїв на плоских дискретних екранах (рідкокристалічних, плазмових і т. п.).
Показник осліпленості для джерел загального штучного освітлення у виробничих приміщеннях повинен бути не більше 20. Показник дискомфорту в адміністративно-громадських приміщеннях не більше 40.
Яскравість світильників загального освітлення в зоні кутів випромінювання від 50 до 90 ° з вертикаллю в поздовжній і поперечній площинах повинна складати не більше 200 кд / м 2, захисний кут світильників повинен бути не менше 40 °. Світильники місцевого освітлення повинні мати непросвечивающими відбивач з захисним кутом не менше 40 °.
В якості джерел світла при штучному освітленні слід застосовувати переважно люмінесцентні лампи типу ЛБ і компактні люмінесцентні лампи (АУЛ / 7). При влаштуванні відбитого освітлення у виробничих та адміністративно-громадських приміщеннях допускається застосування металогалогенних ламп. У світильниках місцевого освітлення допускається застосування ламп розжарювання, у т. ч. галогенних.
Коефіцієнт запасу (Кз) для освітлювальних установок загального освітлення має прийматися рівним 1,4. Коефіцієнт пульсації не повинен перевищувати 5%. Розміщення виробництв з постійними робочими місцями в приміщеннях без природного світла не допускається.
Висновок: стан робочих місць співробітників КЗ «Ремпутьмаш» відповідає СанПіН 2.2.2/2.4.1340-03 і СанПіН 2.2.21322-03.

Характеристика параметрів мікроклімату

Під мікрокліматом робочих приміщень розуміється клімат внутрішнього середовища цих приміщень, який визначається діючими на організм людини поєднаннями температури, вологості і швидкості руху повітря, а також барометричним тиском.
Вологість повітря дуже впливає на терморегуляцію організму. Підвищена вологість (j> 85%) утрудняє терморегуляцію внаслідок зниження випаровування поту, а знижена вологість (j <20%) викликає пересихання слизових оболонок дихальних шляхів.
Підвищена або знижена рухливість повітря в приміщенні є важливим фактором, що впливає на самопочуття робітника. У жаркий час року рух повітря сприяє збільшенню віддачі тепла організмом і покращує його стан, але справляє негативний вплив при низькій температурі повітря в холодну пору року.
Барометричний тиск впливає на парціальний тиск основних компонентів повітря - кисню та азоту, а, отже, і на процес дихання.
Мікроклімат робочого місця повинен відповідати СанПиН 2.2.4.548-96 «Гігієнічні вимоги до мікроклімату виробничих приміщень».
У виробничих приміщеннях температура в холодний період року повинна становити 21-23 ° С, в теплий 22-24, відносна вологість повітря 40-60%, швидкість руху повітря в теплий період -0,1 м / с, в холодний - 0,2 м / с. Для підвищення вологості повітря в приміщеннях слід застосовувати зволожувачі повітря, що заправляють щодня дистильованої або кип'яченої питною водою.
Вміст шкідливих хімічних речовин в повітрі виробничих приміщень не повинен перевищувати гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин у повітрі робочої зони у відповідності з діючими гігієнічними нормативами.
Таблиця 4.1
Перелік шкідливих речовин, що підлягають контролю в повітрі виробничих приміщень
Речовина
гдк,

Клас небезпеки
Аміак
20,0
4
Азоту оксид
(В перерахунку на NO 2)
5,0
3
Озон
0,1
1
Епіх лоргідрін
1,0
2
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Диплом
813.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Управління витратами 3
Управління витратами
Управління витратами 2
Управління витратами 4
Управління витратами
Управління виробничими витратами
Управління витратами на підприємстві 2
Управління витратами на виробництво
Управління витратами на підприємстві
© Усі права захищені
написати до нас