Управління виробничим постачанням фірми

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст

Введення

1. Роль і значення матеріально-технічного постачання

2. Управління виробничим постачанням фірми

2.1 Організація управління постачанням

2.2 Методи і форми постачання

2.3 Визначення потреби в матеріальних ресурсах

2.4 Вибір постачальника в закупівельній діяльності фірми

2.5 Методи вибору постачальників

2.6 Процес придбання матеріалів і його основні стадії

Висновок

Список використаної літератури

Введення

Здійснення закупівель є початковою ланкою більшості організацій, а від ефективності їх функціонування залежать показники всієї виробничо-господарської діяльності.

Головним завданням органів постачання підприємства є своєчасне й оптимальне забезпечення виробництва необхідними матеріальними ресурсами відповідної комплектності і якості. Вирішуючи цю задачу, працівники органів постачання повинні вивчати і враховувати попит і пропозицію на всі споживані підприємством матеріальні ресурси, рівень і зміна цін на них і на послуги посередницьких організацій, вибирати найбільш економічну форму товароруху, оптимізувати запаси, знижувати транспортно-заготівельні і складські витрати.

У загальному вигляді сутність організації постачання полягає в ритмічному і своєчасному забезпеченні виробничого процесу необхідними предметами виробничо-технічного призначення і товарами, а, отже, воно має суттєвий вплив на створення сукупного суспільного продукту. Недотримання строків поставки продукції на будь-якому етапі стає причиною порушення строків виготовлення проміжної або кінцевої готової продукції в наступних ланках ланцюга. При цьому недотримання вимог до замовляємо й поставляються матеріальних ресурсів за якістю, розмірами і габаритам призводить до збільшення собівартості продукції, що випускається. У свою чергу, своєчасна поставка виробництва матеріальних ресурсів необхідної якості, комплектності та асортименту дозволяє скоротити витрати праці на виготовлення продукції і втрати часу у зв'язку з простоєм устаткування при відсутності матеріальних ресурсів. Таким чином, від якісного функціонування постачання залежить якість виконуваних виробничих функцій чи послуг не тільки в даному конкретному ланці, а й у всіх наступних етапах виробництва, в цьому і полягає актуальність досліджуваної теми.

Метою роботи є вивчення управління виробничим постачанням підприємства. Для поставленої мети необхідно:

- Вивчити цілі, функції і завдання постачання на підприємстві;

- Охарактеризувати процес управління постачанням на підприємстві.

Робота складається з вступу, основної частини, висновку і списку використаної літератури.

1. Роль і значення матеріально-технічного постачання

Здійснення закупівель (постачання) - одна з найважливіших функцій у кожній фірмі.

Всі організації різною мірою залежать від сировини, матеріалів і послуг, якими їх забезпечують інші організації (наприклад, приміщення, тепло, світло, засоби зв'язку, офісне обладнання тощо). Раціональна організація матеріально-технічного постачання значною мірою визначає на підприємстві рівень використання засобів виробництва, зростання продуктивності праці, зниження собівартості продукції, збільшення прибутку і рентабельності. Цим визначається роль і значення матеріально-технічного постачання в системі виробничого менеджменту.

Постачання виробництва необхідними матеріальними ресурсами є початковою ланкою виробничого процесу. Під матеріально-технічним постачанням підприємства розуміється процес забезпечення його всіма видами матеріально-технічних ресурсів в необхідні терміни та в обсягах, необхідних для нормального здійснення його виробничо-господарської діяльності 1.

Від організації постачання, своєчасності надходження матеріальних ресурсів у виробництво в необхідних асортименті, кількості і належної якості значною мірою залежать рівномірний і ритмічний випуск готової продукції, її якість і ефективність діяльності колективу підприємства.

Основним завданням підприємства з організації та управління матеріально-технічним постачанням є своєчасне, безперебійне і комплектне постачання виробництва всіма необхідними матеріальними ресурсами для здійснення виробничого процесу в точній відповідності з затвердженими плановими завданнями. 2 При цьому сам процес постачання має здійснюватися при мінімальних транспортно-складських витратах і найкращому використанні матеріальних ресурсів у виробництві.

Постачання включає різні типи придбань (закупівлю, оренду, виконання за контрактом та т. д.), а також пов'язані з цим операції (активності): вибір постачальників, проведення переговорів, узгодження умов, експедирування, моніторинг показників роботи постачальників, вантажопереробку матеріалів, транспортування , складування і приймання товарів, отриманих від постачальників). 3

У практиці роботи підприємств розрізняють дві форми постачання: транзитну і складську. 4 При транзитній формі постачання підприємство одержує сировину і матеріали безпосередньо від підприємств, їх видобувних, облагороджувальних або виробляють. Застосування цієї форми економічно виправдано у всіх випадках, коли потрібне на даний проміжок часу кількість сировини і матеріалів одно транзитної нормі або більше її. Складську форму постачання, при якій необхідні матеріальні ресурси підприємство отримує з баз і складів постачальницько-збутових організацій, економічно доцільно використовувати для матеріалів, що споживаються в невеликих кількостях.

Рисунок 1 - Схема організації матеріально-технічного постачання, заснованої на системі складів

Господарські зв'язки підприємств з постачальниками матеріальних ресурсів організуються як безпосередньо з підприємствами-постачальниками, так і з територіальними органами постачання. У першому випадку найважливішим завданням є розвиток прямих тривалих зв'язків, під якими розуміється така форма господарських відносин, коли конкретні умови поставки, асортимент, якість, терміни, взаємна матеріальна відповідальність та інші питання узгоджуються безпосередньо на основі прямих договорів. Крім цих форм постачання, в даний час набули широкого поширення і інші форми і методи забезпечення підприємства матеріальними ресурсами: через товарно-сировинні біржі; аукціони, конкурси, спонсорство оптові закупівлі; регулярні закупівлі дрібними партіями; постачання виробництва по запитах; власне виробництво і др . Конкретну форму (метод) забезпечення матеріально-технічними ресурсами підприємство вибирає, виходячи з особливостей ресурсів, тривалості його отримання, кількості пропозицій, якості і ціни, ресурсу та інших факторів. При визначенні форми забезпечення підприємства ресурсами слід вивчати надійність постачальника і рівень конкурентоспроможності випускається їм продукції.

У відносинах з постачальниками слід дотримувати декілька основних принципів:

1. Поводитися з постачальниками так само, як і з покупцями своєї продукції.

2. Не забувати демонструвати на ділі спільність взаємних інтересів.

3. Знайомити постачальника зі своїми планами. Бути в курсі його ділових операцій.

4. Враховувати у діловій практиці інтереси постачальника.

5. Дотримувати прийняті на себе зобов'язання.

6. Прагнути до підтримки стабільних ділових контактів з постачальником.

Значення діяльності з організації та управління закупівлями можна розглядати в двох аспектах - тактичному і стратегічному. 5 Постачання (закупівлі) в тактичному, оперативному плані - щоденні операції, традиційно пов'язані з закупівлями і спрямовані на уникнення дефіциту, відсутності матеріальних ресурсів або готового продукту. Стратегічна сторона постачання - процес управління закупівлями, зв'язку і взаємодії з іншими відділами компанії, зовнішніми постачальниками, потребами та запитами кінцевого споживача, планування та розробка нових закупівельних схем і методів і т.п. Обов'язок тих, хто уповноважений управляти функцією постачання - всюди знаходити стратегічні можливості і залучати до них увагу вищого виконавчого керівництва компанії.

Сфера діяльності, пов'язана із закупівлями увазі функції, виконання яких необхідне для безперервного забезпечення фірми щодня і в довгостроковому періоді.

Завданнями закупівельної діяльності підприємства є:

- Пошук і закупівля необхідних матеріалів задовільної якості за мінімальними цінами;

- Витримування обгрунтованих термінів закупівлі сировини і комплектуючих виробів (матеріали, закуплені раніше наміченого терміну, лягають додатковим навантаженням на оборотні фонди підприємств, запізнення може зірвати виробничу програму або призвести до її зміни);

- Забезпечення точної відповідності між кількістю поставок і потребами в них (надлишок або недостатня кількість товарно-матеріальних ресурсів також негативно впливає на баланс оборотних фондів і стійкість випуску продукції і, крім того, може викликати додаткові витрати при відновленні балансового оптимуму);

- Дотримання вимог провадження у якості сировини і комплектуючих виробів;

- Вибір потенційного постачальника або постачальників найбільш важливе завдання закупівельної діяльності.

Таким чином, мета постачання - гарантувати, щоб організація отримала необхідні за якістю та кількістю сировину, матеріали, товари та послуги в потрібний час у потрібному місці, від надійного постачальника, своєчасно виконує свої зобов'язання, з хорошим сервісом (як до здійснення продажу, так і після неї) і за вигідною ціною.

2. Управління виробничим постачанням фірми

2.1 Організація управління постачанням

Постачання підприємств сировиною, основними та допоміжними матеріалами, іншими видами матеріально-технічних ресурсів здійснюється відділами матеріально-технічного забезпечення. До функцій відділу постачання відносяться: 6

1. Планування потреби підприємства в матеріально-технічних ресурсах, необхідних для функціонування основних і допоміжних виробництв, а також для експлуатаційного та капітального будівництва.

2. Складання заявок і специфікацій на потрібні матеріально-технічні ресурси і надання їх у відділи матеріально-технічного постачання і планові відділи вищестоящих органів.

3. Здійснення всієї оперативної діяльності з реалізації планів постачання (укладення договорів, отримання матеріальних ресурсів відповідно до виділених фондами та за договорами з постачальниками та ін.)

4. Приймання, розміщення, зберігання, підготовка до відпустки і відпуск матеріально-технічних ресурсів цехам і службам підприємства.

5. Встановлення спільно з планово-економічних, технічних і фінансових відділами підприємства обгрунтованих диференційованих норм запасів матеріально-технічних ресурсів і доведення цих норм до працівників складів; регулювання розмірів запасів і контроль за їх станом.

6. Участь у розробці організаційно-технічних ресурсів, заміні дефіцитних сировини і матеріалів менш дефіцитними.

7. Організація контролю за витрачанням матеріально-технічних ресурсів цехами, службами за їх призначенням.

8. Ведення оперативного обліку надходжень матеріально-технічних ресурсів на підприємство, їх відпустки цехам і службам, стану виробничих запасів.

Організаційна структура відділу постачання залежить від типу виробництва, його масштабів, номенклатури споживаних сировини і матеріалів, ступеня кооперування з постачальниками і форм постачання підприємства засобами виробництва. На невеликих підприємствах функції постачання виконують окремі працівники чи групи в складі господарського відділу підприємства. На середніх і великих підприємствах їх виконують відділи матеріально-технічного постачання. У великій організації можуть займатися постачанням сотні людей, які координують величезні закупівлі матеріалів. Організаційна побудова служб постачання підприємств відрізняється великою різноманітністю, в основу визначення організаційної структури управління постачанням повинні бути покладені принципи, які забезпечують всі функції управління сукупністю підрозділів. Це, насамперед: малозвенность в управлінні, гнучкість, ефективна система зв'язку, принцип єдиноначальності і чітке розмежування функцій.

На більшості підприємств служба постачання представлена ​​відділом матеріально-технічного постачання (МТС). Управління матеріально-технічним постачанням на підприємстві покладено на заступника директора. У його підпорядкуванні знаходиться відділ матеріально-технічного постачання, який забезпечує узгодженість дій усіх відділів, службовців і посадових осіб організації за рішенням наступних завдань постачання: 7

1) аналіз і визначення потреби, розрахунок кількості замовлених ресурсів;

2) визначення методів і форм постачання;

3) вибір постачальників матеріальних ресурсів;

4) погодження цін на ресурси та укладення договорів з постачальником;

5) організація контролю якості, кількості і термінів поставок ресурсів;

6) організація розміщення ресурсів на складах підприємства.

Організація постачання на підприємстві передбачає створення інфраструктури процесу організації постачання та організаційної структури управління постачанням. Інфраструктура постачання включає підрозділи складського, транспортного, заготівельного господарств. На окремих підприємствах можуть бути також підрозділи по переробці відходів виробництва та тарного господарства.

У промислових фірмах в основному застосовуються дві форми організації управління постачанням - централізована і децентралізована. 8 Як саме організовано постачання, залежить від типу і розміру організації. Зазвичай централізована форма управління матеріально-технічним забезпеченням застосовується у фірмах, що випускають однорідну продукцію і мають невелике число підприємств, розташованих в одному регіоні. Для здійснення централізованих закупівель зазвичай організовується один відділ постачання, зосереджують всі функції постачання організації, що дозволяє отримати певні вигоди:

 • об'єднання всіх закупівель аналогічних або схожих матеріалів, що дає можливість отримати знижки за велике замовлення;

 • координація пов'язаних між собою видів діяльності для скорочення витрат на транспортування, зберігання і обслуговування;

 • усунення дублювання операцій і непотрібних прийомів;

 • наявність єдиної точки контактів з постачальниками та надання їм необхідної інформації та послуг;

 • отримання спеціальної кваліфікації і вдосконалення операцій з постачання;

 • можливість зосередити інших співробітників на виконанні їх власних функцій, щоб вони не відволікалися на закупівлі;

 • концентрація відповідальності за постачання, що полегшує здійснення управлінського контролю.

Централізація в принципі вважається доцільною, якщо тільки вона не сковує ініціативу підприємств, що входять в ту чи іншу фірму і спеціалізуються на випуску певних видів продукції. Основні переваги централізації управління службами матеріально-технічного забезпечення полягають у зниженні витрат і створенні умов для розробки єдиної заготівельної, збутової і транспортної політики фірм.

Скорочення витрат обігу досягається за рахунок того, що вона, сприяючи укрупнення партій придбаних товарів у постачальників (тобто при такій організаційній формі фірми можуть виходити на ринок як великі оптові покупці), робить можливим більш широкої вибір останніх і створює умови для вигідного контрактації транспорту та отримання знижок на ціну товарів. Тоді як при децентралізованій формі організації служб постачання і збуту виробничі відділення і підприємства фірми змушені робити закупівлі порівняно невеликого обсягу і нести через це суттєві транспортні витрати.

Централізація матеріально-технічного забезпечення скорочує витрати обігу ще й за рахунок зменшення матеріальних запасів у кожному виробничому відділенні та підприємстві фірми, зниження витрат на проектування та експлуатацію меншого числа інформаційних контрольованих систем. У той же час підвищується координація робіт з іншими службами фірми, створюється основа для більш успішного вирішення виникаючих між ними конфліктів і встановлення більш дієвого контролю за розподілом і споживанням. Разом з тим централізація управління матеріально-технічним забезпеченням викликає певні складнощі. Це відноситься до фірм, які несуть повну відповідальність за отримання прибутку. Володіючи автономією і піддаючись менш жорсткого контролю з боку керівництва, вони побоюються, що централізація в галузі матеріально-технічного забезпечення може призвести до ущемлення свободи їх вибору.

Якщо організація підходить до процесу закупівель з позиції децентралізації, то службовці відділів будуть самостійно здійснювати закупівлі, кожен для свого відділу. Переваги такого підходу:

1) користувач краще знає потреба відділу, ніж будь-хто інший;

2) можливість більш швидкого задоволення потреби в матеріальних ресурсах.

Недоліки децентралізованих закупівель:

1) вирішуючи оперативні питання, службовці можуть не помітити тенденції змін планування організації в цілому;

2) недостатній професіоналізм службовців і проблеми визначення можливостей постачання;

3) жодний підрозділ не може бути достатньо великим для того, щоб проводити функціональний аналіз у таких областях, як робота з митницею, транспортні послуги, складування, управління запасом, аналіз закупівель і т.п.

Перевага децентралізованої форми управління віддається у фірмах з підприємствами, розміщеними в різних районах і спеціалізуються на випуску одного або декількох видів продукції. Іноді використовується змішана форма управління - на фірмах з кількома підприємствами, що споживають різне сировину й матеріали та отримують великий обсяг деяких з них.

2.2 Методи і форми постачання

Найбільш часто використовувані методи і форми постачання: 9

Закупівля товару (матеріальних ресурсів) однією партією. Передбачає постачання товарів однією партією за один раз (оптові закупівлі на товарно-сировинних біржах, конкурсах, аукціонах, у постачальників та ін.) П реімущества: простота оформлення документів, гарантія постачання всієї партії, підвищені торгові знижки. Недоліки: велика потреба в складських приміщеннях, уповільнення оборотності капіталу. Регулярні закупівлі дрібними партіями. У цьому випадку покупець замовляє необхідну кількість товарів, що постачається йому партіями протягом певного періоду. Основні переваги: ​​прискорюється оборотність капіталу, оскільки товари оплачуються у міру надходження окремих партій; досягається економія складських приміщень і витрат на утримання надлишкових запасів. Недоліки: ймовірність замовлення надмірної кількості товару; необхідність оплати всієї кількості товару. Щоденні (щомісячні) закупівлі за котирувальному відомостями. Використовується для закупівлі дешевих і швидко використовуваних товарів. Переваги: ​​прискорення оборотності капіталу, зниження витрат на складування і зберігання; своєчасність поставок. Отримання товару в міру необхідності. Цей метод схожий на регулярне постачання товару, але характеризується наступними особливостями:

 • кількість товару строго не встановлюється, а визначається приблизно;

 • постачальники перед виконанням кожного замовлення зв'язуються з покупцем;

 • оплачується тільки поставлене кількість товару;

 • після закінчення терміну контракту замовник не зобов'язаний приймати і оплачувати товари, які приблизно повинні бути поставлені.

Переваги: ​​відсутність твердих зобов'язань щодо купівлі певної кількості товарів; прискорення обороту капіталу, мінімум роботи по оформленню документів.

2.3 Визначення потреби в матеріальних ресурсах

Відправною точкою в закупівельній діяльності є визначення потреби в тому чи іншому товарі (матеріальних ресурсах або готової продукції).

Постачання залежить від складності продукції, що випускається, складу комплектуючих виробів і матеріалів. Всі перераховані фактори мають свої особливості, переваги і недоліки, які необхідно враховувати, щоб зберегти час і скоротити витрати. Всі поставляються фірмі матеріально-технічні ресурси можна розділити на три групи: 10

 1. сировину, матеріали, паливо, необхідні для поточної виробничої діяльності та виготовлення продукції (надання послуг), ремонту виробничої бази (будівель, обладнання, транспорту тощо);

 2. комплектуючі деталі і вироби, отримані з інших фірм в порядку виробничої кооперації;

 1. обладнання та всі інші матеріально-технічні ресурси для розширення виробництва (капітальні вкладення).

У процесі планування матеріально-технічного постачання необхідно визначити: 11

1) які види матеріальних ресурсів необхідні для забезпечення виробничо-господарської діяльності підприємства;

2) кількість матеріальних ресурсів, який буде потрібно для виконання виробничої програми;

3) витрати на матеріально-технічне постачання;

4) можливості організації виробництва деяких матеріальних ресурсів (напівфабрикатів, деталей, комплектуючих виробів та ін) на своєму підприємстві.

5) вибір методів і форм постачання.

Під потребою в сировині і матеріалах розуміється їх кількість, необхідну до певного терміну на встановлений період для забезпечення виконання заданої програми виробництва або наявних замовлень. Потреба в матеріалах на певний період називається періодичною потребою. 12 Вона складається з первинної, вторинної та третинної. Під первинною розуміється потреба в готових виробах, вузлах і деталях, призначених для продажу, а також в покупних запасних частинах. Первинна потреба є основою управління матеріальними потоками на підприємствах, що працюють у сфері торгівлі. Для промислових підприємств первинну потребу слід розкладати на вторинні складові. Під вторинної розуміється потреба в комплектуючих вузлах, деталях та сировина, необхідних для випуску готових виробів. Під третинної розуміється потреба виробництва в допоміжних матеріалах і зношуються інструменти. Вона може бути визначена виходячи з вторинної на основі показників використання матеріалів шляхом проведення стохастичних розрахунків на основі витрати наявних матеріалів або експертним шляхом.

Необхідну інформацію для визначення обсягів закупівлі забезпечують дані, що надаються відділом виробництва промислової компанії або службою продажів. Вони дають уявлення про витрачання матеріалів у виробництві. У системі обліку витрат матеріальних ресурсів використовуються різноманітні засоби - від комп'ютерних баз до карток складського обліку, які об'єднані в систему, що містить відомості про досвід роботи з кожним постачальником: про всі раніше укладені угоди, зриви поставок, інші доступні відомості про нестандартні ситуації і т. п.

Основними методами закупівель є:

 • оптові закупівлі (одна велика партія за один раз);

 • регулярні закупівлі матеріалів (покупець замовляє необхідну кількість матеріалів, які поставляються йому дрібними партіями протягом певного періоду);

 • щоденні (щомісячні) закупівлі (використовується при закупівлях дешевих і швидко використовуваних матеріалів);

 • отримання матеріалу в міру необхідності;

 • одиничні закупівлі (матеріал замовляється в тому випадку, якщо він потрібен і вивозиться зі складів постачальників у випадках, коли неможливо отримувати матеріал в міру необхідності).

2.4 Вибір постачальника в закупівельній діяльності фірми

Коли потреби в матеріальних ресурсах визначені, настає наступний важливий етап - вибір постачальників - є однією з найбільш важливих завдань закупівельної логістики. Зазвичай таке рішення залежить від оцінки здатності постачальника задовольняти критеріям якості, обсягу, умов доставки, ціни і обслуговування.

Можливі два напрями вибору постачальника:

1. Вибір постачальника з числа компаній, які вже були постачальниками (або є ними) і з якими вже встановлені ділові відносини. Це полегшує вибір, так як відділ закупівель фірми розпорядженні точних даних про діяльність цих компаній.

2. Вибір нового постачальника в результаті пошуку і аналізу цікавить ринку: ринку, з яким фірма вже працює, або зовсім нового ринку. Для перевірки потенційного постачальника часто необхідні великі витрати часу і ресурсів, тому її слід здійснювати тільки відносно тих постачальників з невеликого списку, які дійсно мають серйозний шанс отримати велике замовлення.

Вітчизняні підприємства при виборі постачальника в даний час в основному покладаються на власну інформацію. При цьому на підприємстві, що має багато постачальників, може бути сформований список добре відомих, які заслуговують довіри постачальників. Затвердження договорів з цими постачальниками, дозвіл попередньої оплати наміченої до постачання продукції здійснюється за спрощеною схемою. Якщо ж намічається укладення договору з постачальником, відсутнім у названому списку, то процедура затвердження і оплати ускладнюється проведенням необхідних заходів, що забезпечують безпеку фінансових та інших інтересів підприємства.

Процедура отримання та оцінка пропозицій від потенційних постачальників може бути організована по-різному. Найбільш поширеними і ефективними видами є наступні: 13

Конкурентні торги (тендери) - проводяться у випадку, якщо передбачається закупити сировину, матеріали, комплектуючі на велику грошову суму з міркувань формування довгострокових зв'язків між постачальником і споживачем. Конкурентні торги вигідні як постачальнику, так і споживачеві.

Письмові переговори між постачальником і споживачем; можуть бути організовані двома способами: 1) ініціатива вступу в переговори виходить від постачальника товару, 2) ініціатива вступу в переговори виходить від покупця.

Незалежно від обраного способу оцінка пропозицій, що надійшли до потенційного споживача, може вестися різними способами. Це може бути строго регламентований процес, як у випадку конкурентних торгів, або більш вільна процедура. Найчастіше основними критеріями вибору постачальника є: вартість споживання товару або послуг; якість обслуговування.

Вартість споживання включає в себе ціну товару або послуг і не має точного і прямого грошового вираження міцну вартість (зміна іміджу організації, соціальну значущість сфери діяльності підприємства, перспективи зростання і розвитку виробництва). Якість обслуговування включає якість товару чи послуг і надійність обслуговування. Під надійністю обслуговування розуміється гарантованість обслуговування споживача потрібними йому замовленими ресурсами протягом заданого проміжку часу. Надійність можна оцінити через вірогідність в задоволенні заявки споживача. Крім основних критеріїв вибору постачальника існують і інші критерії, кількість яких перевищує 60. До них відносяться: віддаленість постачальника від споживача; терміни виконання поточних і екстрених замовлень; наявність у постачальника резервних потужностей; система управління якістю продукції у постачальника; психологічний клімат у трудовому колективі постачальника; ризик страйків у постачальника; здатність постачальника забезпечити поставку запасних частин протягом усього строку служби обладнання, що постачається; кредитоспроможність і фінансове становище постачальника і т. д.

На підставі викладених міркувань можна сформулювати такі головні критерії, на яких рекомендується будувати систему вибору постачальників: 14

1. У сучасних умовах в якості основного критерію вибору слід висувати якість продукції. Якість відноситься до здатності постачальника забезпечити товари та послуги відповідно до специфікацій. Якість може стосуватися також і до того, чи задовольняє продукція вимогам споживача, незалежно від того, чи відповідає вона специфікації. Якщо з даними постачальниками вже були встановлені відносини, то бажано проаналізувати статистику поставки бракованих матеріалів.

2. Надійність постачальника - досить ємний критерій, що включає наступні параметри: чесність, чуйність, обов'язок, зацікавленість у веденні бізнесу з вашою фірмою, фінансова стабільність, репутація у своїй сфері, дотримання раніше встановлених обсягів поставки матеріальних ресурсів / готової продукції. Оцінений своєчасності доставки спрощується, якщо ведеться чіткий облік запланованих і реально виконаних доставок. При здійсненні доставки, наприклад, за технологією JIT невиконання термінів так само неприпустимо, як і незадовільна якість.

3. Ціна. У ціні повинні враховуватися всі витрати на закупівлю конкретного ресурсу або готової продукції, які включають транспортування, адміністративні витрати, ризик зміни курсів валют, митні збори і т.д. В аналітичному поле логістичного менеджера завжди повинен знаходитися комплекс витрат.

4. Якість обслуговування. Оцінка за даним критерієм вимагає збору інформації у досить широкого кола осіб з різних підрозділів компанії і сторонніх джерел. Необхідно збирати думки про якість технічної допомоги, про ставлення постачальника до швидкості реакції на вимоги і умови поставок, до прохань про технічну допомогу, про кваліфікацію обслуговуючого персоналу і т.п. Бажано наявність у постачальника сертифіката ISO9000 на систему управління якістю його продукції / послуг.

5. Умови оплати і можливість позапланових поставок. Як уже згадувалося вище, брак оборотних коштів істотно обмежує можливості вибору постачальників. У бізнесі трапляються позаштатні ситуації, що вимагають позапланових поставок або відстрочки платежу. Це ситуації особливо характерні для російської дійсності. Тому постачальники, що пропонують вигідні умови платежу (наприклад, з можливістю отримання відстрочки, кредиту) і гарантують можливість отримання позапланових поставок, дозволяють уникати багатьох проблем постачання.

2.5 Методи вибору постачальників

Важливою функцією служб постачання різних фірм є вибір методів поставки матеріально-технічних ресурсів.

Такий вибір здійснюється в основному трьома методами. 15

Перший метод - прямі зв'язки між виробниками і споживачами. При цьому аналіз можливих варіантів і пропозицій здійснює торговий агент фірми, що відповідає за закупівлі. Торговий агент (представник) вибирає постачальника, виходячи насамперед з найбільш низьких закупівельних цін. Він робить замовлення, стежить за його виконанням і намагається вирішити виникаючі проблеми. Всі питання зазвичай вирішуються за допомогою телефону, телекса, обмін офіційною документацією зведений до мінімуму.

Другий метод - прямі зв'язки з оптовими торговими фірмами. Вибір оптової торгової фірми - відповідальний момент. Він вимагає зазвичай колегіального обговорення потреб у поставках і реальних можливостей бази, тому що мова йде про значні обсяги ресурсів. Аналіз проводиться як на рівні відділу закупівель компанії, так і на рівні взаємодії вищеназваного відділу з виробничим відділом і відділом контролю якості продукції. Дія і першого, і другого методів здійснюється в рамках стандартної схеми організації матеріально-технічного постачання фірми (рис.2).

Третій метод - прямі договори з фірмами-посередниками. У цьому випадку відділ закупівель або торговий агент (представник) фірми звертається у фірму або бюро, що виконують посередницькі функції. Посередницька компанія має досить велику інформацію про можливості потенційних постачальників: програми випуску їх продукції, програми підвищення якості продукції, швидкості реалізації отриманих замовлень та ін

Структура даної системи показана на рис.2. Як видно зі схеми, споживач має можливість безпосередньо надіслати заявку на необхідні ресурси в пункт реєстрації (збору) заявок в складському господарстві фірми-посередника.

Рисунок 2 - Схема організації матеріально-технічного постачання підприємств за договорами з фірмами-посередниками

Пункт реєстрації 1-2 рази на день направляє замовлення постачальникам, об'єднаним системою договорів. На наступний день постачальник надсилає необхідні матеріали до пункту накопичення (торгові склади), де вони збираються і контролюються за кожною заявкою, або безпосередньо на постачали підприємства (виробнича ділянка фірми споживача). Використання цього методу має свої позитивні і негативні сторони.

До першого можна віднести те, що замовник зводить до мінімуму свої турботи про постачання необхідних ресурсів (при виборі надійного посередника). До других слід віднести додаткові витрати, які тягнуть за собою підвищення цін на поставляються ресурси. Структура такої системи має невелику кількість ланок, що істотно спростило проходження запитів і викликаних ними матеріальних потоків. Крім того, ця система встановлює між постачальниками і споживачами продукції більш короткі зв'язки, ніж попередні, і передбачає строкові (протягом 24 годин) поставки матеріальних ресурсів. Ефективність даного методу полягає в тому, що він дозволяє фірмам відмовитися від власної системи складів, вивільнити кошти, заморожені в зайвих запасах, значно скоротити документообіг. Важливою перевагою даного методу (за інших рівних умов) є спрощена система документообігу: замість численних формулярів, прийнятих при стандартній схемі постачання, в цьому випадку заповнюється і фігурує один, який одночасно є замовленням і документом, реєструючим поставку та одержання товару, що значно спрощує діловодство . Документація формується таким чином, щоб можливо було застосування засобів обчислювальної техніки на всіх стадіях процесу логістичного процесу. Перелічені вище підходи до організації постачання в системі логістики фірми відкривають нові напрямки розвитку цього напряму діяльності.

2.6 Процес придбання матеріалів і його основні стадії

Процес придбання матеріалів включає в себе ряд логічно взаємозалежних видів робіт. Виділяються наступні стадії процесу придбання матеріалів: складання заявок, аналіз заявок, вибір постачальників, розміщення замовлень, контроль за виконанням замовлень, завершення процесу придбання.

Складання заявок. Заявки на придбання матеріалів готуються відповідними співробітниками функціональних підрозділів підприємства. Вони містять інформацію про те, які види і яка кількість матеріалів потрібно підприємству, коли вони мають бути отримані і хто склав заявку. Заявки складаються таким чином, щоб очікувані до вступу кількості матеріалів випереджали фактичні потреби в них. Час між розміщенням заявок і отриманням матеріалів називається часом випередження. Працівники, відповідальні за складання заявок, повинні встановлювати терміни поставки матеріалів з ​​мінімальним випередженням, враховуючи можливості постачальника і потреби споживача матеріалів.

Аналіз заявок. Заявки на споживання матеріалів піддаються аналізу в службі матеріально-технічного постачання за участю фахівців з інших підрозділів. Мета аналізу - забезпечення мінімальних витрат по кожному виду матеріалів, конкретні споживчі властивості яких передбачається використовувати у виробництві продукції. Методами дослідження є функціонально-вартісний аналіз і конструювання вартості. В процесі аналізу повинні бути отримані відповіді на наступні питання:

 • Можуть дешевші матеріали задовольнити потреби виробництва?

 • Чи виправдані ці потреби?

 • Чи можуть інші види матеріалів задовольнити зазначені потреби?

 • Чи можна спростити конструкцію виробленого вироби?

 • Чи в змозі постачальник знизити ціни на матеріали, беручи участь разом із споживачем у розробці виробу або аналізуючи отримані специфікації?

Служба постачання не має права замінювати матеріали, зазначені у заявках. Працівники відділу повинні аналізувати надходять заявки і пропонувати такі варіанти придбання матеріалів, які можуть привести до зниження вартості замовлень.

Вибір постачальників. Дане питання розглянуто окремо в попередньому параграфі.

 • Розміщення замовлень. Придбання матеріалів здійснюється різними методами в залежності від виду матеріалів і комплектуючих виробів.

 • Документально замовлення оформляється за допомогою укладення контракту між постачальником і споживачем матеріалу.

Структура контракту передбачає визначення предмета контракту, вказівка ​​якості та кількості товару, суму контракту, порядок постачання і приймання товару, відповідальності сторін порядок вирішення спорів.

Контроль за виконанням замовлень. Розміри замовлень і тривалість періоду, протягом якого ці замовлення виконуються, контролюються відділом матеріально-технічного постачання. При цьому можливе корегування графіків постачання матеріалів та уточнення графіків випуску продукції.

Завершення процесу придбання. Отримання замовлених матеріалів у точній відповідності з умовами контракту - необхідна ознака завершення угоди. Важливе значення має приймання продукції, необхідно упевнитися, що поставлений матеріал потрібної якості; в потрібній кількості; в обумовлений час; за обумовлену ціну. Купівля-продаж відповідним чином оформлюється. Документальне оформлення постачань припускає отримання від постачальника повідомлення про відвантаження і супровідного листа, в яких вказується кількість товарів і час поставки. Надходження матеріалів на склад оформляється відповідними накладними і фіксується в книзі реєстрації товарів.

Висновок

Забезпечення - це діяльність, що включає в себе процедури закупівлі, доставки, приймання, зберігання і передпродажної підготовки продукції. Управління постачанням - це діяльність з координації взаємодії учасників ланцюга поставок з метою забезпечення додаткових цінностей для споживачів.

Основною метою постачання є задоволення потреб компанії (виробництва) в продукції (матеріалах) з максимально можливою економічною ефективністю. Однак її досягнення залежить від вирішення цілого ряду завдань. Основу економічної ефективності логістики закупівель складають пошук і закупівля необхідних матеріалів задовільної якості за мінімальними цінами.

Завдання і роботи, пов'язані з закупівельної логістики: 1) визначення потреби в матеріальних ресурсах; 2) дослідження ринку закупівель; 3) вибір постачальника; 4) здійснення закупівель; 5) контроль поставок; 6) підготовка бюджету закупівель; 7) координація та системна взаємозв'язок закупівель з виробництвом, збутом, складуванням і транспортуванням, а також з постачальниками.

В основу визначення організаційної структури управління постачанням покладені принципи, які забезпечують весь спектр функцій управління сукупністю підрозділів. Це насамперед: малозвенность в управлінні, гнучкість, ефективна система зв'язку, принцип єдиноначальності і чітке розмежування функцій.

Існують три форми організації управління матеріально-технічним забезпеченням, централізована, децентралізована та змішана.

Для визначення потреби матеріальних ресурсів застосовуються різні методи. Вибираючи постачальника при організації закупівель матеріальних ресурсів, слід дотримуватися основних принципи, що є гарантією надійності та ефективності організації процесу постачання матеріальними ресурсами.

Таким чином, матеріально-технічне забезпечення підприємства матеріальними ресурсами включає виконання наступних функцій: заготівля і доставка матеріалів; складування та забезпечення їх збереження; обробка та підготовка матеріалів до виробничого споживання; управління матеріально-технічним забезпеченням.

Список використаної літератури

 1. Гаджинский, А.М. Логістика: Підручник / А.М. Гаджинский. - М.: Інформаційно-впроваджувальний центр «Маркетинг», 2005. - 228 с.

 2. Морозов, О.Б. Основи логістичної теорії в практиці успішного ведення сучасного бізнесу. Лекційні матеріали до курсу / О.Б. Морозов. - СПб.: СПбГУ, 2005. - С.30-36.

 3. Непомнящий, Є.Г. Економіка та управління підприємством: Конспект лекцій Організація матеріально-технічного постачання підприємства (МТС) / О.Г. Непомнящий Таганрог: Вид-во ТРТУ, 2001. - 374 с.

 4. Ребрина, Ю.І. Основи економіки і управління виробництвом: Конспект лекцій / Ю. І. Ребрина. - Таганрог: Вид-во ТРТУ, 2000. - 145 с.

 5. Сичов, Н. Г. Виробничий менеджмент: Тексти лекцій. Лекція 18 - Управління матеріально-технічним постачанням і збутом продукції в ринкових умовах / Н. Г. Сичов - Мн.: НО ТОВ «БІП-С», 2002. - 100 с.

 6. Фатхутдінов, Р.А. Виробничий менеджмент: Підручник / Р. А. Фатхутдінов. - М.: ЗАТ «Бізнес школа Інтел-Синтез», 2003. - 491 с.

 7. Шаш, М.М. Логістика: конспект лекцій / М.М. Шаш, К. А. Азімов, А.Ю. Шепелєва. - М.: Юрайт, 2009. - 206 с.

 8. Економіка підприємства (фірми): Підручник / За ред. проф. О.І. Волкова, доц. О. В. Дев'яткіна. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 601 с.

1 Сичов, Н. Г. Виробничий менеджмент: Тексти лекцій. Лекція 18 - Управління матеріально-технічним постачанням і збутом продукції в ринкових умовах / Н. Г. Сичов - Мн.: НО ТОВ «БІП-С», 2002. - С.52-58.

2 Економіка підприємства (фірми): Підручник / За ред. проф.О.І.Волкова, доц. О. В. Дев'яткіна. - М.: ИНФРА-М, 2007. - С.160.

3 морозу, О.Б. Основи логістичної теорії в практиці успішного ведення сучасного бізнесу. Лекційні матеріали до курсу / О. Б. Морозов. - СПб.: СПбГУ, 2005. - С.30-36.

4 Сичов, Н. Г. Виробничий менеджмент: Тексти лекцій. Лекція 18 - Управління матеріально-технічним постачанням і збутом продукції в ринкових умовах / Н. Г. Сичов - Мн.: НО ТОВ «БІП-С», 2002. - С.52-58.

5 морозу, О.Б. Основи логістичної теорії в практиці успішного ведення сучасного бізнесу. Лекційні матеріали до курсу / О. Б. Морозов. - СПб.: СПбГУ, 2005. - С.30-36.

6 Непомнящий, Є.Г. Економіка та управління підприємством: Конспект лекцій Організація матеріально-технічного постачання підприємства (МТС) / Е. Г. Непомнящий Таганрог: Вид-во ТРТУ, 2001. - 374 с.

7 Саме там.

8 Шаш, М.М. Логістика: конспект лекцій / Н. М. Шаш, К. А. Азімов, А. Ю. Шепелєва. - М.: Юрайт, 2009. - С.106.

9 Сичов, Н. Г. Виробничий менеджмент: Тексти лекцій. Лекція 18 - Управління матеріально-технічним постачанням і збутом продукції в ринкових умовах / Н. Г. Сичов - Мн.: НО ТОВ «БІП-С», 2002. - С.52-58.

10 морозу, О.Б. Основи логістичної теорії в практиці успішного ведення сучасного бізнесу. Лекційні матеріали до курсу / О. Б. Морозов. - СПб.: СПбГУ, 2005. - С.30-36.

11 Гаджинский, А.М. Логістика: Підручник / А. М. Гаджинский. - М.: Інформаційно-впроваджувальний центр «Маркетинг», 2005. - С.68-70.

12 Ребрина, Ю.І. Основи економіки і управління виробництвом: Конспект лекцій / Ю. І. Ребрина. - Таганрог: Вид-во ТРТУ, 2000. - С.88.

13 Шаш, М.М. Логістика: конспект лекцій / Н. М. Шаш, К. А. Азімов, А. Ю. Шепелєва. - М.: Юрайт, 2009. - 206 с.

14

15 морозу, О.Б. Основи логістичної теорії в практиці успішного ведення сучасного бізнесу. Лекційні матеріали до курсу / О. Б. Морозов. - СПб.: СПбГУ, 2005. - С.30-36.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Маркетинг, реклама и торгівля | Реферат
104.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Управління постачанням підприємства
Логістичне управління виробничим процесом
Організація управління гнучким виробничим комплексом на основі системи ЧПУ
Товародвижение і керування постачанням
Розрахунки обсягу продукції, що випускається виробничим підприємством
Управління маркетингом фірми
Управління персоналом фірми
Розробка системи управління маркетингом фірми
Розвиток фірми та технології структурного управління
© Усі права захищені
написати до нас