Управління банком в ринкових умовах

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ТЕМА Управління банком в ринкових умовах.
Глава 1 Організація управління банком і як фактор ефективності розвитку ринкової економіки.
1.1 Сутність процесу управління банком і основна організація його побудови.
1.2 Ефективність банківської діяльності.
1.3 Правові основи банківської діяльності.
Глава 2 Аналіз управління банком в ринкових умовах
господарювання АзіяУніверсалБанка.
2.1 Позиції займає на ринку Азія Універсалбанк
2.2 Організаційна структура АзіяУніверсалБанка та її ефективність в нових умовах господарювання.
2.3 Аналіз управління активами і пасивами банку.
2.4 Аналіз безготівкової системи розрахунків на міжнародному рівні в АзіяУніверсалБанк.
 
Глава 3 Стратегія розвитку банківської системи Киргизької республіки.
3.1 Стратегія розвитку банківського сектору на фінансовому ринку Киргизстану.
3.2 Системний аналіз,, ТАСІС,, стосовно стратегії розвитку банківської системи Киргизької республіки.
3.3 Міжнародна банківська діяльність.
Висновок.
 
Література.
 
Додаток.

Глава1

Організація управління банком як фактор ефективності розвиток ринкової економіки.
1.1 Сутність процесу управління банком і основна організація його побудови.
Банківський менеджмент - наукова система управління банківською справою і персоналом, зайнятим у банківській сфері. Він базується на наукових методах управління, конкретизованих практикою ведення банківської справи.
Банківська діяльність являє специфічну сферу бізнесу, визначальну особливості мислення та поведінки зайнятих у ньому працівників.
Перш за все банк являє собою суспільний інститут, в якому зосереджені грошові вклади безлічі кредиторів, тому банківський бізнес орієнтується не тільки на отримання прибутку, але й на забезпечення схоронності позичених грошових коштів.
Менеджмент банку характеризується ефективністю організації та керівництва банком в постійно змінних умовах. Менеджмент є важливим інструментом стійкості банку, його невразливості за будь-яких зовнішніх потрясінь.
Зміст банківського менеджменту складають; планування, аналіз, регулювання, контроль.
Планування дозволяє заглянути в майбутнє банку, передбачити цілі, сферу, масштаби і результати діяльності в порівняння з джерелами і витратами. Процес планування включає складання перспективних і поточних планів - прогнозів. Призначення цих документів полягає в тому, щоб забезпечити його колективу розуміння загальних завдань, стратегії і тактики їх виконання, а також ресурсів, наявних у розпорядженні.
Планування визначає рамки, межі в яких належить працювати співробітникам. Планування дозволяє взаємо-ув'язати всі сторони діяльності банку через зведені показники, ув'язати їх виконання з інтересами колективу за допомогою системи матеріального та інших видів стимулювання праці.
Плани дозволяють визначити напрямок пошуку нових сфер і методів діяльності в умовах конкуренції на грошовому ринке.Планірованіе представляє собою багато рівневий процес, що охоплює всі підрозділи банку і визначає локальні і загальні перспективи розвитку. Результатом планування є розробка бізнес - плану, а також оперативних планів за окремими напрямками.
Аналіз спрямований на оцінку діяльності банку в цілому і за окремими напрямами на основі порівнянні фактичних досягнутих результатів із прогнозними, з результатами минулих періодів і з результатами кращих банків.
Матеріали аналізу дозволяють виявити позитивні і негативні тенденції у розвиток банку, втрати, невикористані резерви, недоліки в плануванні і невдачі у прийнятті рішень.
Основу зведеної аналітичної роботи банку становить аналіз даних балансу, що проводиться в певному ракурсі. Головними напрямами аналізу є;
- Оцінка динаміки об'ємних показників діяльності банку; активів, депозитів, власного капіталу, кредитів прибутку. Зазначена оцінка проводиться в порівнянні з аналогічними показниками інших банків, що дозволяє визначити рейтинг і вироблення стратегії розвитку банку.
- Оцінка ресурсної бази; обсягу, структури та основних тенденцій розвитку її складових частин. Аналіз здійснюється на основі класифікації окремих статей ресурсів банку, розрахунку структурних показників. Даний аналіз використовується для розробки депозитної політики банку.
- Оцінка стану активів банку. Аналіз здійснюється на основі класифікації активів банку, розрахунку структурних показників; порівняння їх у динаміці з іншими банками. Результати аналізу є основою для розробки кредитної та інвестиційної політики банку.
- Оцінка ліквідності банку проводиться на основі розрахунків фінансових коефіцент, порівняння їх з критеріальними рівнями, в динаміці, виявлення чинників, які вплинули на зміни рівня показників.
- Оцінка прибутковості банку здійснюється на основі аналізу даних балансу і звіту про прибутки та збитки. У процесі аналізу розраховується система кількісних і якісних показників, що характеризують дохідність і прибутковість банку, ефективність використання активів, структуру доходів і витрат банку. Зазначений аналіз є основою для розробки механізму управління прибутковістю банку.
Поряд з цим банк здійснює аналітичні розробки за окремими напрямами; аналіз кредитного портфеля банку, аналіз портфеля цінних паперів, аналіз кредитоспроможності клієнтів, аналіз достатності власного капіталу, аналіз процентної маржі.
Дані матеріали використовуються для вироблення політики в галузі управління банківськими ризиками стосовно до сфер діяльності банку.
Регулювання в системі банківського менеджменту має певні особливості, зумовлені наявністю державного нагляду за діяльністю комерційних банків. Враховуючи, що банківська діяльність найбільш ризикована, залучаються в обіг великі суми чужих грошей, державне регулювання передбачає ряд принципових вимог до ліцензування банків, обмеження сфер діяльності, достатності капіталу ліквідності, формування обов'язкових резервів.
У зв'язку з цим система всередині банківського регулювання спрямована, перш за все, на дотримання вимог і нар мотивів, встановлених органами державного нагляду.
- Вдосконалення організаційної структури
- Розробка нових і вдосконалення діючих інструктивних і методичних матеріалів, процедур прийняття рішень, що дозволяють підвищувати якість управління банківською діяльністю.
- Коригування цілей, пріоритетів і методів здійснення банківської політики, виходячи з реально складається ситуації.
- Прийняття конкретних заходів з обмеження обсягів ризиків за окремими напрямками діяльності банку або зі створення додаткової системи гарантій для захисту від ризиків.
Контроль в банківській діяльності поділяються на зовнішній і внутрішній. Внутрішній контроль організується банком. Саме всередині банківський контроль є частиною менеджменту банку. Головним призначенням всередині банківського контролю є створення оперативної системи виявлення негативних тенденцій і недоліків у діяльності банку для вжиття заходів щодо їх усунення.
Сфера банківського менеджменту поділяються на два блоки: фінансовий менеджмент і управління персоналом.
Фінансовий менеджмент охоплює управління рухом грошового продукту, його формуванням, і розміщенням, відповідно до цілей і завдань банку. Основними напрямками є розробка банківської політики, з коректізаціей по окремих сферах діяльності банку, банківський маркетинг, управління активами і пасивами, управління ліквідністю і прибутковістю, управління власним капіталом, управління кредитним портфелем, управління банківськими ризиками.
Особливістю фінансового менеджменту є відсутність однакової технології управління економічними процесами та організації банківських процедур в рамках єдиної банківської системи. В умовах конкуренції на грошовому ринку кожен банк виробляє власні правила поведінки: постійно змінюється економічна ситуація вимагає коректування і вдосконалення сформованих прийомів ведення банківської справи.
Другий сферою банківського менеджменту є управління персоналом, яка спрямована на раціональне використання знань та досвіду банківських службовців, як необхідна умова ефективності фінансового менеджмент.
Воно включає: мотивацію праці, організацію праці співробітників банку, розстановку кадрів; систему підготовки і перепідготовки банківських кадрів, механізм оплати праці, заохочень і стимулювання; організацію контролю систему просування по службі; принципи спілкування в колективі.
Під принципами організації управління розуміються такі вихідні положення організації роботи, які створюють передумови для виконання властивих йому функції і операцій.
Найважливішим принципом організації банку є функціональний принцип. Він означає, що структура банку повинна бути прив'язана до тієї його конкретної діяльності, яку він виконує. Оскільки банк займається організацією безготівкових розрахунків, у складі його управлінських структур особливо повинні бути виділені операційні відділи або управління. Функції та операції банку і їх масштаб обумовлюють, таким чином, і побудова системи управлінням банку.
До принципів організації банку ставитися і ієрархія владних повноважень його окремих підрозділів. Тут можна виділити два ешелони влади. До першого ешелону належать такі вище згадані структури, як рада і правління банку. Крім цього до верхнього ешелону управління банком відноситься ревізійна комісія та кредитний комітет.
Ревізійна комісія здійснює контроль за роботою банку.
Кредитний комітет не є самостійним підрозділом банку, до його складу входять посадові особи інших відділів банку, а також інші особи, кандидатури схвалені радою банку. Комітет створений для підвищення рівня і поліпшення якості управлінських рішень. У своїй діяльності комітет визначає стратегічні і тактичні завдання розвитку кредитних операцій, приймає рішення про надання фінансової допомоги філіям банку, про видачу великих кредитів, встановлює рівень процентної ставки за кредитними операціями.
У ряді банків при президенті діє експертна рада, до складу якого представників різноманітних галузей знань. У завдання ради входить консультування з найбільш великим питань розвитку економіки, політики країни та банку, сприяння розробці його концепції, підготовка наукових заходів, допомога в організації підвищення кваліфікації персоналу.
До другого ешелону в системі підпорядкування підрозділів банку один одному відносять всі інші управління, які пов'язані з обслуговуванням клієнтів, а також інші служби. Організація роботи банку повинна відповідати і іншим принципом - принципом відповідності поставленим цілям. Метою банку, як відомо, є отримання прибутку. Робота банку повинна бути організована тому таким чином, щоб його доходи перевищували витрати. Це досягається роботою таких груп співробітників апарату управління, які зайняті залученням нових клієнтів банку, здійсненням банківських операцій і т. д.
Важливо й те, щоб у банку було створено організаційну структуру, яка забезпечувала його нормальну діяльність як банку в цілому. Не можна, наприклад, здійснювати кредитні операції і не мати спеціального підрозділу з обліку, видачі та погашення позик. Якщо те чи інше підприємство є банком, то воно неминуче повинно містити у своїй структурі такі підрозділи, що здійснюють його підтримку як банку в цілому і відповідає умовам навколишнього середовища.
Не менш важливо в діяльності банку забезпечувати спільні та скоординовані дії. У цих цілях крім кредитних комітетів в банку можуть бути створені й інші комітети, що поєднують кращих фахівців, для виконання певних координуючих завдань.
До принципів також відносять раціоналізацію управління. Робота повинна бути побудована таким чином, щоб забезпечити розвиток нових послуг, скорочення витрат, підвищення продуктивності, дослідження ринку.
Надзвичайно важливо, щоб система організації банку відповідала принципу забезпечення контролю. Обов'язковим елементом тут виступає внутрішній і зовнішній аудит.
Внутриними упорядочності, узгодженість внутрішніх підрозділів банку досягається за допомогою підпорядкування точним правилами - регламентації діяльності працівників. Для цього банки мають певні приписи (статут, положення). Кожен співробітник банку повинен знати свої обов'язки, володіти певними знаннями і вмінням, виконувати правила, відображені в тих чи інших документах.
Нарешті, важливо, щоб банк був забезпечений оперативної та достовірної інформацією, новими методами її обробки з тим, щоб своєчасно вживати необхідні організаційні та економічні заходи щодо забезпечення стабільності та надійності кредитної установи.
І на закінчення хотілося б ще раз перерахувати принципи організації: функціональне побудова, ієрархія владних повноважень, раціоналізувати рішення, цілісність і відповідність умовам навколишнього середовища, забезпечення контролю, регламентація діяльності персоналу, забезпечення оперативної і достатньою інформацією, маючи добрі показники за цими принципами банк просто зобов'язаний бути прибутковим і надійним в сучасній ринковій економіці Киргизстану.
Науковою основою управління персоналом є психологія і ділова етика, що дозволяє знайти диференційовані підходи до кожного співробітника, планувати службову кар'єру і організовувати матеріальне стимулювання.
Якість управління банком за кордоном піддається оцінці, оскільки від нього значною мірою залежить надійність конкретного банку і банківської системи в цілому.
Особливу увагу приділяється виявленню факторів неправильного менеджменту. До них відносять технічні помилки в процесі управління із-за слабкої компетентності керівника банку і його співробітників; спроба завуалювати створені важке фінансове становище, шляхом залучення тимчасових джерел, спроби спотворити звітність шляхом приховування нереальних активів і збитків, прямий обман і шахрайство. Своєчасне виявлення фактів неправильного менеджменту, є завданням органів державного нагляду, які правами впливу на подібні банки, аж до зняття керівництва, ліквідації та реорганізації банку.

1.2 Ефективність банківської діяльності.
 
Ефективність діяльності банку визначається рентабельністю проведених ним операцій і здатністю максимізувати прибуток при дотримання прийнятного рівня ризику, які відображають позитивний сукупний результат у всіх сферах його господарстві-фінансової та комерційної діяльності.
Потреба в максимізації прибутку від власної діяльності диктується рядом найважливіших аспектів роботи банку:
- Необхідністю покриття всіх витрат, пов'язаних з не поверненням банківських активів;
- Формування дивідендів для виплати акціонерам;
- Формування внутрішньобанківського джерела зростання капіталу банку.
Крім того, прибуткова діяльність банку - показник успішності його роботи і є одним з найважливіших чинників в залученні нових акціонерів і зміцнення довіри клієнтів.
У ситуації вітчизняній практиці аналіз ефективності банківської діяльності складається з аналізу:
доходів
витрат
ефективності проведених операцій
прибутковості банківської діяльності
і здійснюється за допомогою проведення аналізу:
структурного
факторного
динамічного
коефіцієнтного
порівняльного
Аналіз дозволяє визначити показники загальної ефективності банку, з тим щоб оцінити ефективність управління ним у цілому, виявити джерела підвищення прибутковості окремих операцій, шляхи мінімізації витрат і витрат банку, а також визначити стабільність одержуваної банком прибутку і високо ризиковані операції, що призвели або потенційно здатні привести до додаткових витрат. На основі отриманих висновків керівництво банку коригує його політику по залученню, розміщенню коштів, управління ліквідністю, антикризового управління, розвитку банківського бізнесу.
Аналіз доходів банку проводиться для визначення їх стабільності. Для цього доходи структуруються з їхнього вигляду і виду проведених операцій і розглядаються в динаміці.
Створення правової бази передбачає розробку проектів законодавчих актів про обертаються боргових зобов'язань, внесення змін до Земельного кодексу, підготовку нормативних документів, що регулюють діяльність комерційних банків при здійсненні іпотечного кредитування та ін
Співвідношення ВВП і банківської системи Киргизької республіки
\ S (Млн. сом)
Розширенню фінансового проникнення в економіку також пов'язано з питаннями подальшого розвитку всієї фінансової інфраструктури, включаючи активізацію діяльності різних фінансових інститутів, посилення ринків капіталу в країні. Потрібно зробити комплексні зусилля з розвитку ринку цінних паперів. страхової індустрії, яка в даний час знаходиться на початковому етапі становлення, розширення масштабів діяльності інвестиційних фондів, фінансових компаній, установ. Це сприятиме збільшенню інвестиційної активності в республіці.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АзіяУніверсалБанк У 2003 РОЦІ

У 2003 році АзіяУніверсалБанк має намір продовжити активне просування своїх продуктів на внутрішньому і міжнародному ринку. У рамках своєї місії та пріоритетів розвитку банк планує:
- Проведення активної маркетингової політики з метою покращення якості своїх послуг та застосування нових форм і видів операцій;
- Розширення мережі банків-партнерів і кореспондентів, а також філіальної мережі;
- Збільшення клієнтської бази;
- Активне впровадження на території Киргизстану розрахунків з використанням кредитних і дебетових пластикових карток;
- Впровадження нових для Киргизстану банківських інструментів, що відповідають сучасним вимогам, включаючи всі види ліквідних цінних паперів, а також ф'ючерси та опціони на них;
- Поліпшення тимчасових і якісних факторів обслуговування за рахунок впровадження системи контролю якості;
- Збільшення частки імпортно-експортних операцій у загальному обсязі операцій, що проводяться;
Співпраця та партнерство у розвитку киргизько-російських економічних відносин. Сприяння залученню російських інвестицій в найбільш перспективні економічні проекти Киргизстану.
У 2003 році банк планує збільшити кількість філій в Киргизькій Республіці і банків-кореспондентів за кордоном. Швидке і якісне обслуговування клієнтів на території Киргизстану і за його межами банк має намір здійснювати за допомогою установки клієнтських терміналів і підключення підприємств до вдосконаленої системи Інтернет-банкінгу.
Банк планує розширення своєї присутності на внутрішньому ринку за рахунок:
- Збільшення сомової складової в активах і пасивах;
- Значного збільшення числа клієнтів - резидентів Киргизстану;
- Інвестицій у державні цінні папери Киргизької Республіки.
Банк, як і раніше буде брати активну участь в роботі на зовнішніх ринках, брати участь в операціях з цінними паперами емітентів-нерезидентів, валютних та інших банківських операціях, що мають мінімальний ступінь ризику.
Планується збільшення валюти балансу більш ніж у два рази в порівнянні з результатами 2001 року. Капітал планується збільшити більш ніж у 1,5 рази.
Одним з основних принципів фінансової діяльності банку в 2002 році буде принцип консервативного і пропорційного розвитку.
При цьому основним завданням АзіяУніверсалБанка в 2002 році буде не отримання максимального прибутку, а зміцнення конкурентоспроможного положення на національному та міжнародному ринках банківських послуг.
Основне місце в структурі залучених ресурсів будуть як і раніше займати кошти банків, що пов'язано з традиційною активністю банку на міжнародному фінансовому ринку і зростаючим довірою до нього як надійного та стабільного партнера з боку банків-кореспондентів.
Банк планує активно використовувати кошти корпоративного і державного секторів економіки за рахунок розширення спектра наданих клієнтам послуг та участі в перспективних державних програмах у якості банку-агента.
Планується розпочати випуск документарних довгострокових зобов'язань, що дозволить банку залучити додаткові ресурси з джерел, які традиційно використовують документарні платіжні зобов'язання в якості розрахункових інструментів. Це суттєво спростить розрахунки між юридичними особами - резидентами Киргизької Республіки, і між ними і їхніми партнерами в країнах СНД.
Суттєва частка активів банку буде перерозподілено у бік кредитування банків і клієнтів, як резидентів, так і нерезидентів Киргизької Республіки. Зростання кредитного портфеля банку обумовлений необхідністю розширення спектру послуг, політикою диверсифікації активів і розширенням діяльності на міжнародному міжбанківському ринку.
Еквайринг:

"АзіяУніверсалБанк пропонує еквайринг, тобто здійснює реалізацію товарів (робіт, послуг) з використанням пластикових карток. Основою зацікавленості підприємств торгівлі і сервісу в карткових системах розрахунку є можливість надання нових послуг на рівні світових стандартів і використання торгових знаків міжнародних платіжних систем VISA та MasterCard для підвищення свого престижу.
Здійснення платежів з використанням пластикових карток дозволяє отримати ряд таких переваг як:
Обслуговуючи картки, фактично набуваєш нових, причому постійних клієнтів.
- Клієнти зазвичай більше витрачають, тому що фактор відсутності грошей у руках клієнта полегшує його "розставання" з ними. Покупцеві легше здійснити оплату за карткою, особливо кредитної, ніж віддати готівку.
- Один із способів залучення іноземних клієнтів.
- Зменшується обіг готівки, внаслідок чого підвищується рівень безпеки від різних форс-мажор.
- Даний вид розрахунків захищає Вас від прийому фальшивих купюр.
- Платіж гарантується платіжною системою.
- Грошова сума, що сплачується Банку за розрахунки за операціями з використанням пластикових карток при реалізації товару або послуги, включається в собівартість продукції або послуги на підставі укладеного договору надання послуг (договір Еквайрінга)
- Уклавши договір Еквайрінга, Банк прийме на себе зобов'язання переводити на користь Вашої організації грошові кошти в розмірі суми покупки (товарів, послуг), укладеної з використанням будь-якої з вищевказаних карток. За розрахункове обслуговування цих операцій Банк стягує плату в розмірі 3-4% від суми кожної операції. Хоча підприємство втрачає кілька відсотків від суми покупки, проте, цієї покупки без картки могло б не бути, а картка в даному контексті є стимулом підвищення швидкості товарообігу та зростання числа клієнтів.
Взагалі концепції розвитку банківської системи Киргизької Республіки проблема вибору стратегії формування ринкової фінансової інфраструктури для країн перехідного періоду викликає гострі і жваві дискусії. Як показує досвід слабкості банківських систем значною мірою пов'язані зі слабким внутрішнім управлінням в комерційних банках, недостатньою жорсткістю банківського нагляду, збереженням неплатоспроможних фінансових інститутів, що погіршують стан всієї банківської системи, низькою якістю активів, відсутністю міцної, стабільної макроекономічної стабілізації. У цих умовах ефективність фінансово - посередницьких послуг залишається досить низькою. Тому питання про вдосконалення банківської системи, продовження реформ у цьому секторі дуже актуальний.
Кінцевим підсумком усіх структурних та інституційних реформ в банківській системі має стати підвищення рівня фінансового проникнення в реальний сектор, розширення та підвищення якості фінансових послуг, що надаються економіці. При наявності стабільної банківської системи, перетворення в банківському секторі будуть трансформуватися в реальний сектор, шляхом збільшення обсягів кредитування, розширення діапазону банківських продуктів, що в контексті загальних реформ, що проводяться в Киргизькій Республіці, дозволяє очікувати стабілізації та сталого зростання.
spacer
 
3.2 Системний аналіз,, TASIS,, стосовно стратегії розвитку банківської системи Киргизької республіки.
Банківська система відіграє важливу роль в ринковій економіці, виконуючи функцію фінансового посередника, здійснюючи мобілізацію і розподіл фінансових ресурсів країни. Це має важливе значення в економіках, де ринок капіталу нерозвинений і тому немає достатніх джерел фінансування, альтернативних банкам. Така ситуація найбільш типова для країн колишнього СРСР, де в силу різних причин функцію фінансового посередництва виконують, в основному, комерційні банки. У Киргизстані, як і інших країнах СНД, приватні страхові, інвестиційні, недержавні пенсійні компанії не ведуть активної діяльності на фінансових ринках. Тому в перехідний період одним з основних елементів ринкових реформ є системне перетворення в банківській сфері.
Киргизстан в числі інших країн СНД, ставши незалежною, суверенною державою, приступив до реалізації програми макроекономічної стабілізації, структурних реформ і формування ринкових відносин в економіці. За час реформ у республіці були досягнуті важливі результати, що дозволяють активно удосконалювати і розвивати ринкові відносини. При цьому важливими напрямками економічних перетворень стали реформи в банківському секторі. Прогрес у цій області багато в чому визначає перспективи розвитку економіки в цілому, що актуалізує проблему формування повноцінної банківської системи в Киргизстані.
Банківська система Киргизької Республіки пройшла відносно невеликий період розвитку. За цей час у республіці склалася система універсальних комерційних банків, з'явилися певні сегменти фінансового ринку, відпрацьовується правова база банківської діяльності, розвивається клієнтурних мережу, розширюється сфера банківських послуг. При цьому відбувається, хоча і відносно повільне, розширення галузевого охоплення економіки банківськими послугами. Разом з тим, в даний час стає все більш очевидним вразливість і слабкість банківського сектора.
Тому на даному етапі реформ важливо визначитися у перспективах і стратегії розвитку банківської системи республіки. За минулі дев'ять років незалежності і суверенітету киргизстанців стали свідками багатьох кардинальних змін у становленні нового державного ладу. Будується в країні ринкова економіка немислима без добре налагодженої кредитно-фінансової системи, найважливішим складовим елементом якої є банківський сектор, майбутнє якого і перспективи займають особливе місце. Як і кожному державному інструменту, банківській системі притаманні суворо задані рамки і обмеження, що диктуються насамперед законами і правилами, що накладаються внутрішніми і зовнішніми зв'язками, адресно пов'язаними з економічними, політичними і соціальними аспектами розвитку країни.
За оцінкою Голови Національного банку Киргизстану У. Сарбанова, поточна ситуація характеризується зниженням частки сумарних активів і пасивів до ВВП в порівнянні з 1998 роком, що пояснюється наявністю ряду проблем. У їх числі: низька капіталізація комерційних банків, як наслідок невеликих масштабів економіки республіки, не усталені процеси перехідного періоду, у тому числі значні обсяги неплатежів, бартеру, "доларизації" у торгівлі та "тіньової" економіки.
Недостатній капітал банків не тільки знижує рівень стійкості (у сенсі співвідношення позикових і власних коштів банку), але й обмежує можливості розвитку банків, не дозволяє їм виконувати основну функцію - кредитування. Однією з причин сформованої ситуації можна назвати високі ризики, пов'язані з кредитуванням реального сектору та промисловості зокрема. Нестабільність макроекономічної ситуації, схильність економіки республіки зовнішніх впливів також надає негативний вплив на стан банків і їх можливостям кредитування. Спостерігається надмірна концентрація в діяльності комерційних банків на валютному ринку. Все це зумовлено низьким рівнем довіри до банківської системи, високим ступенем доларизації, обслуговуванням в основному торгово-посередницької діяльності. Крім того, важливу роль грає "тіньовий" сектор. Нерозвиненість фінансового ринку в свою чергу веде до відсутності справжньої конкуренції між комерційними банками.
Можна зрозуміти, що саме становлення міжбанківської конкуренції, в кінцевому підсумку і має визначити перспективу розвитку та становлення ринкової економіки в республіки, як і зрілість всієї фінансової системи в ній. Разом з тим, досвід становлення банківської системи у високорозвинених країнах показує, що тут слід враховувати певну специфічну спрямованість конкуренції між банками. Саме по собі заяву про наявність системи банків ще не означає, що між ними створені умови по реальної конкуренції.
Основним оцінним критерієм зрілості банку, а отже і відбулася системи, виступає ступінь наявності та різноманіття інструментів, високим фінансовим проникненням реалізуються через банківські послуги. Обмежена кількість банківських послуг, що надаються сьогодні комерційними банками Киргизстану, є відображенням не тільки відсутності конкуренції між ними, але і достатнього досвіду і розуміння з боку керівництва та акціонерів того, що таке банк. І все це поєднується з відсутністю чітких юридичних рамок, в яких банки можуть працювати.
Можливо тому для комерційних банків їх виживання, як якась подоба конкуренції, сьогодні може бути легко зведено до різних відсоткових ставок по внесках, прагненню часом будь-яку ціну і з прикрашання дійсності через добре поставлене рекламу, залучити клієнтів або обмежити їх відтік, гонитвою у збільшенні концентрації прийому вкладів. За своєю суттю це все не є відображенням картини здорової конкуренції. Для прикладу можна послатися на Англію, де банки встановлюють однакові процентні ставки по депозитах і кредитах, але тим не менш тут існує гостра конкуренція. Її вираз визначається не тільки рівнем цін, але і, перш за все, такими показниками, як розмаїття послуг, що надаються, високим ступенем довіри між клієнтами і банком. Враховується тут і місце розташування філій. Іншими словами, на даному етапі сам факт наявності або відсутності конкуренції міжбанківської конкуренції в Киргизстані не є головним, що може характеризувати роботу в цілому всієї банківської системи. Відсутній головне - широко розвинений сервіс обслуговування населення. І це при наявності дуже великої кількості банків, число яких на сьогодні в країні досягло 18, але боротьба між ними в основному зводиться до прагнення отримати прибуток за будь-яку ціну, що дуже складно через дуже малого числа наявних на ринку вкладів. Хоча самі по собі готівкові гроші, і досить істотні за кількістю, у населення є. Помножте це на все ще зберігається після кризовий недовіру вкладників до банків і можна уявити у скільки складних умовах відбувається становлення кредитно - фінансової системи в республіці.
Тим не менш, за свідченням представника Європейської комісії при уряді Великобританії (TASIS) Леслі Т. Джонсона, у Киргизстану є прекрасна можливість вчитися на помилках минулих років і почати закладати основу банківської системи, яка була нічим не гірше ніж в інших країнах СНД. За його словами, у країни є ряд переваг в порівнянні з її сусідами: Президент і Уряд здійснюють реальне економічний розвиток, працюють компетентний голова та правління Національного банку, а також є група дуже зацікавлених у роботі банкірів. До цих же переваг він відносить природну здатність Киргизького народу долати перешкоди, що дає підставу для розвитку успішного періоду в житті банківського сектора.
За висновками Леслі Т. Джонсона очікується вже до 2010 року скорочення кількості банків в Киргизстані до семи, з яких три будуть повністю іноземними. Але не це є найважливішим моментом. Повинно статися зсув акцентів по відношенню до "клієнтам" і послуг, на яких має будуватися благополуччя банків. У руслі яких устремлінь бачаться ці зміни?
Прогнозується, що вже в 2010 році клієнти в рамках надаваних банківських послуг зможуть вкладати і знімати гроші за допомогою простої операції. Банківські автомати, розміщені в зручних місцях, дозволять користуватися послугами банку у зручний для клієнтів, а не для банків, час.
Існує золоте правило банківської діяльності: готівка незручна для банку (як і інше правило, яке свідчить, що всі видані кредити повинні бути виплачені). У реальності, готівку буде використовуватися тільки для здійснення дрібних операцій - таких, як покупка дрібних товарів як газети, а пластикові картки стануть звичайним методом оплати, використовуваним за будь-яких інших покупках. Підприємства та деякі індивідуальні клієнти будуть здійснювати більшість банківських операцій за допомогою комп'ютерної системи - не буде більше черг всередині банку. Технічні засоби для цього вже створені, і зараз можуть використовуватися за допомогою мобільних телефонів, тим самим умови інфраструктури телекомунікацій стають несуттєвими.
Всі - і компанії, і фізичні особи, зможуть брати кредити для фінансування необхідних покупок за допомогою використання різноманітних кредитних продуктів, включаючи лізинг, іпотечне кредитування для придбання житла, автоматично поновлюваний кредит, і все це на термін, що перевищує один місяць!
Було б наївно заперечувати, що основною рушійною силою розвитку банків є гроші. Зацікавленість у нарощуванні грошових капіталів, тобто того, що є основною рушійною силою бізнесу, може все більше сприяти тому, що банки самі почнуть усвідомлювати необхідність постійного збільшення своєї прибутковості. І перш за все досягнення ж більш високого прибутку на основі комісійних та процентного доходу на основі продажу клієнтам все більшого й більшого кількості продуктів і послуг. Звідси завдання по збільшенню спектру продуктів. З іншого боку, зниження витрат шляхом розробки більш ефективних методів проведення усередині банківських операцій - починаючи з розробки бланків зняття грошей з рахунків до укладення угоди про надання кредиту.
У результаті поєднання разом більш низьких витрат з збільшеною кількістю продуктів сприятиме отриманню більш високого прибутку для клієнтів, співробітників, акціонерів і в цілому всієї Киргизької економікою. Звідси народжується формула, що прибуткові банки - це сильні банки, а сильні банки - надійні банки, надійні банки - високі ціни на акції, високі ціни на акції - більш високий рівень капіталізації, що, у свою чергу, означає реальну можливість інвестицій, необхідних для основної інфраструктури. Таким чином, всі виграють, якщо в країні є здорова, міцна банківська система.
Все вище викладене, який відносять до життєстійкості банківського сектора, за словами Леслі Т. Джонсона, стане можливим тільки за умови забезпечення його ефективним керівництвом (яке знає, що таке банк, і чим він повинен займатися); значним рівнем капіталізації (щоб сприяти вкладенню вкладів і надавати необхідні кредитні фонди); високою конкуренцією (на благо всієї економіки), він може кредитувати і реальний, і приватний сектори (таким чином, стимулюючи економіку); і цей сектор працює з дотриманням високого рівня дисципліни (правила та нормативні положення виконуються без виключень, і слову банкірів повністю довіряють).
Міжнародний досвід показує, що виробляти всі види банківських операцій можуть тільки дуже великі банки, тому в республіці неминуче будуть проходити процеси поступового укрупнення комерційних банків і їх спеціалізації.
Велике значення буде мати подальше поширення роздрібних послуг на сільські регіони, через подальший розвиток небанківських фінансових інститутів (Киргизька сільськогосподарська фінансова корпорація, кредитні спілки).
Уряд Киргизстану спільно з Нацбанком розглядає проект Закону "Про страхування депозитів", який передбачає створення системи обов'язкового страхування депозитів фізичних осіб у національній валюті. Прийняття цього закону є першим етапом у процесі розвитку системи страхування депозитів. Тому пріоритет відданий фізичним особам-вкладникам, які не є професійними учасниками фінансового ринку і тому піддаються великому ризику.
Крім обов'язкового страхування, має отримати розвиток добровільне страхування депозитів, у тому числі тих, які не підпадають під дію обов'язкового страхування, наприклад, депозити в іноземній валюті.
Наявність у комерційних банків як зовнішніх, так і внутрішніх проблем вимагає посилення і вдосконалення банківського нагляду. Виконання цього завдання неможливе без створення системи належної оцінки ризиків, яким піддані комерційні банки, та контролю ризиків, оцінки ефективності управління в комерційних банках. Роль банківського нагляду є вирішальною для розвитку репутації банківського сектора в цілому - не тільки для населення Киргизстану, але також і для міжнародної фінансової системи.
Кількісна мета розвитку банківської системи на середньострокову перспективу переслідує своєю метою довести показник фінансового проникнення вже до кінця 2002 року до 25% (на кінець 1999 року - 13,6%).
Це важливо хоча б тому, щоб підвищити рівень кредитування та інвестування реальної економіки. Що зажадає інтенсивного розвитку небанківських фінансових інститутів і, зокрема, інвестиційних фондів, страхових компаній, недержавних пенсійних фондів і т.д.
Це був системний аналіз представника міжнародної організації TASIS з розвитку банків Киргизької республіки.
Стан банківського сектору за минулий період структурних реформ є наступною. Програма реформ банківської системи, що включає в себе кілька етапів, передбачала широке коло заходів, спрямованих на ефективне виконання комерційними банками основної функції фінансового посередника. На початковому етапі програма включала ряд заходів щодо реструктуризації та / або ліквідації колишніх державних банків, прийняття нових законів про НБКР, банківської діяльності та банкрутство, а також введення обов'язкового плану рахунків для всіх банків. У результаті сформувалося невелике ядро ​​стійких банків і покращилося здійснення ними функції фінансового посередництва.
На цьому тлі в 1998 р. банківський сектор зіткнувся з негативними наслідками російської фінансової кризи, яка призвела до різкої девальвації сома. Кредитні портфелі багатьох банків були деноміновані в іноземній валюті, їхні клієнти не вживали заходів до страхування валютних ризиків, і вони виявилися не в змозі обслуговувати деноміновані в іноземній валюті боргові зобов'язання. Частка непрацюючих кредитів банківського сектора до кінця 1999 р. збільшилася до 29 відсотків. Активи, використані в якості застави, у значній мірі знецінилися зважаючи на брак ліквідності і спаду активності на ринку нерухомості.
Починаючи з 1999 р. НБКР і Уряд приймали різні заходи, спрямовані на зміцнення банківського сектора, включаючи фінансову підтримку банків на основі реструктуризації безнадійних боргів. Так, протягом 2000 і 2001 рр.. непрацюючі кредити на суму в 225 мільйони сомів були передані від банку «Кайрат» Агентству з реструктуризації боргів (нетрі). Міністерство фінансів виділило 401 млн сомів у формі державних цінних паперів для рекапіталізації банку «Кайрат». Крім того, НБКР прийняв превентивні заходи і, починаючи з 1999 р. відкликав ліцензію у восьми банків. У результаті вжитих заходів було збережено життєздатне ядро ​​банків, а системний ризик в банківському секторі був нейтралізований. Після виведення з банківського сектору проблемних банків, банківська система закінчила 2001 фінансовий рік з чистим прибутком у розмірі 70,6 млн.сом, тоді як за підсумками 2000 року фінансовий результат був негативним (збитки становили 52,7 млн.сом.).
Структурний аналіз діяльності банків Киргизької республіки.
показники
Середнє за 2002 рік
ПРИБУТКОВОСТІ
1 січня
1 квітня
1 липня
1 жовтня
Чистий процентний дохід
17 017
4 768
9 790
14 771
Чистий прибуток / Капітал
 
 
 
 
Чистий прибуток / Активи
1,8%
0,9%
1,2%
1,7%
Чиста процентна маржа
8,4%
3,7%
4,9%
6,7%
Точка беззбитковості
18,6%
2,3%
6,9%
8,8%
Чистий процентний спред
7,2%
1,8%
3,9%
5,8%
Операційні витрати / непроцентні доходи
245,6%
183,0%
191,5%
183,0%
Прибутковість активів
19,4%
4,4%
9,0%
12,3%
Вартість залучених ресурсів
12,3%
2,6%
5,0%
6,6%
ЯКІСТЬ АКТИВІВ
 
 
 
 
Прибуткові активи
183 049
206 413
209 902
251 378
Дохідні активи / Активи всього
65,0%
64,9%
62,1%
62,5%
Кредити / Дохідні активи
52,3%
48,3%
51,2%
47,4%
РППУ / Кредити клієнтам
 
 
 
 
Цінні папери / Дохідні активи
27,6%
27,6%
20,5%
21,0%
ЛІКВІДНІСТЬ
 
 
 
 
Ліквідні активи
119 095
136 560
161 015
206 414
Ліквідні активи / Зобов'язання за все
63,3%
62,5%
66,5%
67,2%
Коррахунок в НБКР / Зобов'язання за все
7,0%
7,3%
13,0%
8,6%
Коррахунок в НБКР / Депозити всього
8,4%
9,4%
15,9%
11,2%
ЯКІСТЬ ДЕПОЗИТІВ
 
 
 
 
Депозити до запитання / Депозити всього
42,1%
45,1%
46,1%
49,6%
Депозити / Зобов'язання за все
82,0%
81,4%
80,9%
77,4%
Абсолютні показники
 
 
 
 
Активи грошового ринку
99 378
125 488
148 106
192 886
Цінні папери
43 856
46 393
42 565
46 239
Чисті кредити
84 904
87 739
85 619
89 834
Основні засоби
22 229
22 273
22 869
22 731
Всього активи
274 589
303 630
332 540
380 479
Процентні пасиви
90 051
105 784
96 533
110 836
Депозити
155 919
177 296
185 540
223 229
Всього зобов'язання
200 378
229 516
252 187
304 987
Статутний капітал
71 521
71 730
77 818
74 941
Сумарний капітал
74 149
74 113
80 353
75 492
Чистий прибуток
6 078
1 555
2 819
4 423
5 332

На стабілізацію банківського та фінансового ринку в 2001 р. також надали позитивний вплив сприятливі тенденції в макроекономічній ситуації країни. Зниження інфляції до 3,7 відсотків і стабільне становище на валютному ринку (за 2001 р. курс сома зміцнився на 1,2 відсотка), приріст ВВП в 5,3 відсотка в 2001 р. сприяли зниженню процентних ставок, підвищення рівня кредитування економіки в національній валюті, зростання рентабельності банків.
НБКР підвищив вимоги до мінімального розміру капіталу. По-перше, вимоги до мінімального статутного капіталу діючих банків були збільшені з 25 мільйонів сомів до 50 мільйонів сомів у липні 2000 р., а потім до 100 мільйонів сомів в 2001 р. По-друге, вимоги до мінімального спільного розміром капіталу для отримання нової банківської ліцензії були збільшені з 150 млн сомів до 300 мільйонів сомів у липні 2001 р. По-третє, з 1 квітня 2002 НБКР ввів мінімальні вимоги до капіталу (власних коштів) для всіх банків на рівні 50 млн сомів, за вирахуванням взаємної участі в капіталі. Хоча поступове підвищення вимог до мінімального розміру статутного капіталу не призвело до очікуваної консолідації банків, але воно сприяло зростанню сумарного капіталу банківської системи на 75 відсотків у порівнянні з початком 2001
Однак, незважаючи на перераховані вище заходи, банківський сектор все ще залишається невеликим за розміром і недостатньо розвиненим. На кінець 2001 р. загальний обсяг активів банківської системи КР становив 5,1 мільярда сомів (близько 7 відсотків від ВВП). Відношення депозитів до ВВП склало близько 4 відсотків.
Поряд з відновленням рентабельності в 2002 р. існує кілька факторів, які обмежують можливості банків по використанню свого потенціалу отримання прибутку в повному масштабі. В даний час банки вкладають близько 40 відсотків своїх активів у короткострокові цінні папери і тримають на кореспондентських рахунках у зарубіжних банках, що дає невисоку прибутковість, яка до того ж скорочується. Через відсутність довіри до банківської системи залучення коштів банкам обходиться дорого: банки змушені платити «надбавку за довіру» у формі щодо високих, хоча і знижуються процентних ставок по депозитах. Крім того, залишаються високими витрати банків. Через відсутність прозорості фінансової звітності позичальнику і труднощів у відторгненні заставного забезпечення кредитування є складним і ризикованим, оскільки банки несуть великі витрати по перевірці позичальнику, відстеження кредитного ризику і повернення боргів.
Середнє відношення витрат до доходу банків на кінець 2001 р. склало приблизно 77 відсотків. Хоча це і високий показник, але він має тенденцію до скорочення. Також, погіршився з 1998 р. якість активів продовжує зберігатися, класифіковані кредити становлять зараз 11,5 відсотка усіх кредитів. Причиною тому є неправильна оцінка банками ризиків, низька культура управління кредитним портфелем, недостатня якість менеджменту, відсутність належної системи внутрішнього контролю та аудиту.
У цілому малі розміри банківського сектору в Киргизькій Республіці та наявність недоліків у роботі комерційних банків не сприяють залученню депозитів, напрямку кредитних ресурсів на ефективні проекти та надання платіжних послуг, а також знижують довіру з боку населення. Іншими словами, до цих пір банківською системою не досягнуть той необхідний рівень фінансового проникнення, який дозволив би охарактеризувати банківську систему країни як стабільного, надійного та ефективного фінансового посередника у мобілізації і розподілі грошових ресурсів.
Незважаючи на те, що НБКР виконав значну роботу по зміцненню та вдосконаленню функції банківського нагляду, проблеми ще зберігаються, особливо в тому, що стосується забезпечення дотримання комерційними банками нормативних положень, що регулюють банківську діяльність. Потрібне подальше зміцнення нагляду та підвищення ефективності виконання наглядових положень. У цих цілях НБКР і Уряд підготували і представили в Жогорку Кенеш пакет законопроектів, які будуть сприяти ефективному здійсненню наглядових функцій відповідними органами.
Певного прогресу вдалося досягти в справі виявлення проблем на ранній стадії. Але в багатьох випадках, коли Управління банківського нагляду (УБН) застосовувало санкції, банки не виконували відповідні рішення і розпорядження нагляду та / або суди переглядали ці рішення на користь банків. Вдосконалення судової системи дозволить забезпечити ефективне застосування передбачених законодавством санкцій банківського нагляду
В даний час в Киргизькій Республіці відсутні основні передумови для запровадження системи страхування (захисту) депозитів, які, як відомо, включають стабільну і здорову банківську систему, сильний громадський і банківський нагляд, а також забезпечення виконання вимог регулюючих органів і положень контрактів. Особливе значення має наявність в цілому здорової банківської системи та органів банківського нагляду, мають можливість ефективно і своєчасно обмежити ризики, з якими може зіткнутися система страхування. Наглядовий орган повинен мати можливість попередньо відбирати банки для участі в системі страхування, щоб переконатися в тому, що вони виконують пруденційні вимоги.
У разі запровадження системи страхування депозитів до виконання цих умов виникнуть неприпустимо високі ризики як для банківської системи, так і для держави. У створенні такої системи повинні бути зацікавлені передусім самі комерційні банки, так як ретельно розроблена і сумісна зі стимулами система страхування депозитів буде сприяти відновленню довіри до банківської системи і розвитку посередницької функції банків на основі залучення більшого обсягу депозитів.
На даний момент значні економічні витрати є в зв'язку з відсутністю прозорості у реальному секторі, особливо в плані довіри потенційних інвесторів та громадськості до банків і вітчизняним підприємствам. Недостатній ступінь прозорості та розкриття інформації залишається одним з основних стримуючих моментів для розвитку і вдосконалення фінансового посередництва в Киргизькій Республіці.
Лише невелике число банків і корпорацій проходить ефективну аудиторську перевірку, здійснювану або надійними вітчизняними аудиторами, або відомими міжнародними аудиторами. У результаті, проблеми банків часто залишаються непоміченими аудиторами. Існуючі в даний час в республіці аудиторські компанії не завжди проводять аудит у відповідності зі стандартами, як це визначено Законом «Про аудиторську діяльність», хоча самі киргизькі стандарти відповідають міжнародним.
Платіжна система забезпечує господарюючим суб'єктам і населенню своєчасне проведення всіх видів безготівкових платежів і розрахунків, а також розрахунків готівкою грошовими засобами, що проводяться через банки. Терміни проходження платежів на сьогоднішній день встановлені мінімально можливі з урахуванням необхідності обробки і проведення платежів на паперовій основі.
В даний час значна частка платежів населення проводиться по внутрішньобанківських платіжних систем комерційних банків з розгалуженою філіальною мережею. Разом з тим, ринок регулярних платежів і виплат залишається не охопленим єдиної платіжної системи у цілому по республіці. Проведення цих видів платежів здійснюється за стихійно сформованим внутрішньокорпоративним платіжним системам в організаціях, що надають регулярні послуги. Доступ до платіжних послуг нерівномірний в центрі і в областях. Виплати заробітної плати, пенсій, допомог і надходження до бюджету здійснюються, як правило, готівковими коштами, що пов'язано з високими фінансовими і тимчасовими витратами в цілому для держави.
Банківська система розвивається в оточенні інших фінансових ринків, таких як ринок капіталу, страховий і пенсійний сектора, які в даний час невеликі за розмірами і не мають системного значення.
Таким чином, необхідні значні зусилля для того, щоб банківська система успішно і вчасно виконала цілі і завдання, визначені Комплексної основою розвитку Киргизької Республіки. Реалізація основних заходів, передбачених цією Стратегією реформування банківської системи, спрямованих на вирішення наявних проблем дозволить відновити довіру суспільства до банків і фінансової інфраструктури та підвищити рівень фінансового посередництва
Стратегії реформування банківської системи.
Метою проведених стратегічних реформ у банківській системі Киргизької Республіки є досягнення стабільності банківської системи та підвищення рівня фінансового посередництва банків. Дана мета сформульована відповідно до Комплексної основою розвитку Киргизької Республіки до 2010 р. (КОР) і є невід'ємною частиною (проекту) Національної Стратегії Скорочення Бідності Киргизької Республіки. Для реалізації банківських реформ визначені наступні завдання: посилення заходів з мобілізації грошових ресурсів, підвищення довіри населення до банківської системи, захист вкладників, підвищення ефективності платіжної системи, створення можливостей для доступу широких верств населення до необхідних і сучасним банківським послугам. Успішне вирішення цих завдань є одним з важливих і необхідних умов економічного зростання країни як основи скорочення бідності та підвищення рівня життя народу Киргизстану.
Відповідальними за реалізацію Стратегії повинні виступати Уряд Киргизької Республіки, Національний Банк Киргизької Республіки, органи, що займаються реструктуризацією фінансово-кредитних установ, а також комерційні банки,, неурядові організації та об'єднання, які беруть участь у мікрофінансування, консалтингові та аудиторські компанії. Реформування банківської системи передбачає, в першу чергу, забезпечення виконання стандартів та принципів корпоративного управління в банках, підвищення відповідальності посадових осіб банків, зміцнення банківського нагляду; удосконалення діяльності та / або приватизацію державних банків, підвищення ефективності діяльності Агентства щодо реорганізації банків та реструктуризації боргів (DEBRA ); зміцнення основ бухгалтерського обліку та аудиту; а також модернізацію платіжної системи.
Стратегія подальших реформ у банківському секторі Киргизької Республіки складається з нижченаведених основних напрямів, які містять заходи щодо підвищення рівня фінансового проникнення, вдосконалення правової та судової системи, зміцнення громадського та банківського нагляду із зазначенням відповідальних виконавців / координаторів.

Посередницькі функції приватних банків

- Для розвитку ефективної посередницької функції приватних банків потрібні рішучі кроки в трьох областях. По-перше, необхідно підвищити стимули використання ефективних методів кредитування, що забезпечують своєчасне повернення активів у повному обсязі. По-друге, необхідно відновити довіру до банківської системи для того, щоб банки могли спрямовувати всі великі обсяги заощаджень на кредитування приватного сектора. По-третє, необхідно підвищити прозорість структури власності та впровадити в практику принципи корпоративного управління.
Відновлення довіри до банківської системи.
- З метою зміцнення довіри населення до банківської системи комерційні банки і НБКР будуть прикладені зусилля щодо поліпшення управління ризиками, дотримання критеріїв належного (адекватного) капіталу та відповідності якості кредитів. Будуть зроблені кроки з розробки системи страхування депозитів, проектуються у відповідності до кращої світової практики, і поступового її впровадження при виконанні наступних попередніх умов: створення стабільної і здорової банківської системи, посилення громадського і банківського нагляду, визначеність щодо судової системи, а також забезпечення виконання вимог регулюючих органів і положень контрактів.
- НБКР, комерційні банки та Асоціації банків з метою надання громадськості інформації про банківські послуги та пропагування використання банківських продуктів в якості ощадних інструментів проведуть інформаційну кампанію та обстеження щодо використання банківських послуг. НБКР буде вести роботу з інформування громадськості щодо реалізації реформи банківської системи, що зокрема, буде виражатися у розкритті та роз'ясненні інформації про запропоновані та прийнятих НБКР нормативних правових актах, що проводяться заходи та їх результати.
- Реформа судової системи дозволить забезпечити ефективне застосування передбачених законодавством вимог щодо захисту банків, як основних кредиторів і санкцій банківського нагляду.
- Після того, як НБКР та Урядом будуть забезпечені необхідні передумови НБКР представить у Жогорку Кенеш Закон про страхування / захист депозитів.
 
 
Корпоративне управління.
- Необхідним заходом і вимогою реформ банківського сектору є запровадження принципів корпоративного управління та посилення відповідальності керівників банків. Прийняття Закону «Про внесення змін і доповнень до Закону Киргизької Республіки« Про банки і банківську діяльність »є однією з головних умов виконання даного пункту стратегії.
- Для підтвердження транспарентності банківської системи НБКР продовжить роботу з відстеження об'єднань, товариств і взаємних інвестицій між акціонерами і вкладниками і з надання комерційними банками інформації про існуючі взаємні інвестиції. Структура власності, включаючи кінцевих власників, буде доводитися комерційними банками до відома громадськості у річних звітах у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності. НБКР має намір удосконалити нормативну базу, що сприяє здійсненню консолідованого нагляду за банківськими холдингами і групами, аж до розробки відповідного законодавства.
- У рамках вдосконалення банківського законодавства та запровадження консолідованого нагляду може бути розглянуто питання про зміну обмежень щодо участі нефінансових юридичних осіб у капіталі банку.
Підвищення ефективності регулювання
- НБКР продовжить політику щодо подальшого поступового збільшення вимог до мінімального розміру капіталу (власних коштів) для зміцнення позиції банків за капіталом і для забезпечення зацікавленості банків у підвищенні ефективності діяльності на основі більш високих показників ефективності використання капіталу. Критерії для визначення рівнів і терміни збільшення розміру капіталу будуть прозорими і застосовуватися однаково до всіх банків.
- Буде удосконалено нормативна база з регулювання комерційних банків в частині управління ризиками - операційним, ризиком процентної ставки, ринковим ризиком та ін
- З метою моніторингу та перехресної перевірки методів управління ризиками в банках і подальшого удосконалення структури періодичних регулятивних звітів, Управління банківського нагляду буде використовувати і розвивати методи аналізу, аналогічні стрес-тестування, продовжуючи роботу для підтримки системи зовнішнього нагляду.
- НБКР прийняв постанову, згідно з якою комерційні банки повинні відповідно до Закону «Про бухгалтерський облік» розробити облікові політики, засновані на Міжнародних стандартах фінансової звітності (МСФЗ). Для надання допомоги комерційним банкам у веденні організації бухгалтерського обліку відповідно до МСФЗ НБКР буде надавати постійне сприяння і розробить практичний посібник із застосування МСФЗ в комерційних банках.
- У рамках вдосконалення банківського законодавства будуть розглянуті питання вдосконалення правил регулювання юридичних відносин між комерційними банками та клієнтами; правового захисту співробітників при виконанні ними службових обов'язків від імені НБКР; обміну конфіденційною інформацією з іншими державними органами, які здійснюють нагляд за фінансовим сектором, і з зовнішніми аудиторами на взаємній основі, а також повноважень наглядового органу призначати, стверджувати призначення і вимагати заміни зовнішніх аудиторів і надання спеціальних наглядових звітів.
- НБКР продовжить роботу щодо забезпечення достатнього рівня професіоналізму і кваліфікації співробітників банківського нагляду та юридичного відділу.
- У рамках проведеної грошово-кредитної політики НБКР і Уряд будуть сприяти розвитку і поглибленню фінансових, валютних ринків та ринку страхових послуг. Мінфін і НБКР розроблять стратегію управління зовнішнім боргом країни, яка буде доведена до громадськості.

Платіжна система

- Цілями розвитку платіжної системи є підвищення ефективності та прозорості платіжних операцій, збільшення частки безготівкових розрахунків, збільшення швидкості проходження платежів, створення в Киргизькій Республіці ефективної системи безготівкових розрахунків через рахунки в комерційних банках. До кінця 2002 року Урядом і НБКР буде прийнята Державна програма заходів на 2003-2005 роки щодо впровадження системи безготівкових платежів і по створенню інфраструктури, здатної забезпечити ефективне проведення платежів в Киргизькій Республіці.
- З метою підвищення ефективності, скорочення термінів проведення платежів і збільшення обсягів безготівкових розрахунків в економіці планується здійснити перехід до системи електронних платежів, заснованої на нормативно-правовій базі, що забезпечує безпечне функціонування платіжної системи. Необхідно створити механізми резервування та аварійного відновлення роботи платіжних систем, укласти договори і угоди по розподілу відповідальності між учасниками електронних платежів.
- Буде розроблено детальний план заходів щодо поступового переходу і прийняттю міжнародних стандартів в платіжній системі Киргизької Республіки щодо ідентифікаційних кодів банків, нумерації рахунків, форматів платежів для забезпечення прозорості при проведенні платежів і розрахунків.
- Розвиток платіжної системи передбачає побудову сучасної архітектури (яка стала класичною в більшості країн світу) ефективно діючої платіжної системи, що складається з трьох основних компонентів:
- Системи валових розрахунків у режимі реального часу (СВРВ) для проведення великих і термінових платежів шляхом переказу коштів за кореспондентськими рахунками учасників, відкритим у Національному банку.
- Система буде забезпечувати розрахунки по операціях на фінансових ринках: з цінними паперами за принципом "поставка проти платежу» (DVP), в іноземній валюті (PVP), швидкі і остаточні розрахунки по операціях на міжбанківському кредитному ринку, а також гарантувати проведення остаточних розрахунків по іншим внутрішнім платіжним системам.
Пакетної клірингової системи - система клірингових розрахунків з обробки дрібних, дрібних, роздрібних і регулярних платежів в пакетному режимі. Централізовано використовувана система міжбанківського пакетного клірингу забезпечить створення конкурентоспроможної роздрібної банківського середовища, що дозволяє роботодавцям вибрати свій обслуговуючий банк, і надає фізичним особам право вибору обслуговуючого банку, через який вони будуть отримувати заробітну плату, пенсії, допомоги та оплачувати свої рахунки.
- Система розрахунків пластиковими картками для проведення дрібних роздрібних клієнтських платежів буде призначена для обробки операцій по дебетових і кредитових картками. Для забезпечення справедливих і рівноправних умов доступу для всіх учасників національний процесинговий центр системи повинен знаходиться в спільному володінні між комерційними банками та іншими установами, що мають ліцензії на право залучення депозитів.
- Система буде забезпечувати управління знаходяться у спільному користуванні банкоматами і терміналами в торгових точках і стане провайдером послуг для осіб, які не мають банківські рахунки, й потенційно надавати послуги сервісного бюро для корпорацій і підприємств зі збору регулярних платежів. Для цілей управління ризиками остаточний розрахунок за щоденними операціями буде відображатися за кореспондентськими рахунками учасників у НБКР. НБКР буде регулювати роботу системи для забезпечення операційної безпеки, надійності і захисту інтересів громадян при отриманні доступу до платіжних послуг.
Основні напрямки розвитку соціально значимих фінансових інститутів
- Акції двох великих фінансових інститутів - Розрахунково-ощадній компанії (РСК) і АТВТ "Кайрат-банк" знаходяться в державній власності.
НБКР має намір передати акції РСК у власність Уряду. Враховуючи її важливість для банківського сектора як єдиного фінансового інституту з філіальною мережею, здійснює розрахункове і квазі-фіскальний обслуговування в Киргизькій Республіці, РСК буде продовжувати роботу в якості вузькопрофільного банку, якому дозволено розміщувати активи, в основному, у державні цінні папери, з метою продовження виконання нею зазначеної економічно і соціально важливої ​​діяльності. РСК буде необхідно раціоналізувати свою філіальну мережу і діяльність з метою підвищення ефективності. У рамках даного процесу будуть використані поштові відділення для забезпечення охоплення віддалених регіонів країни. НБКР спільно з Урядом розглянуть можливості пропозиції в середньостроковій перспективі блокуючого пакету акцій РСК міжнародно відомим фінансовим організаціям з метою передачі "ноу-хау" та підвищення якості управління.
- Стосовно АТВТ "Кайрат-банк", в якості першочергового пріоритету, НБКР і Уряд розглянуть продаж акцій, що належать Уряду стратегічному інвесторові. Продаж акцій банку "Кайрат" буде грунтуватися на прозорих процедурах, ретельно розроблених за сприяння однієї з міжнародних фінансових організацій, для забезпечення передачі його приватним власникам, які відповідають відповідним вимогам, і для запобігання вмещательства у діяльність банку осіб, які переслідують корисливі цілі. Банку не буде дозволено відновлення кредитної діяльності до тих пір, поки не буде реалізований план його реорганізації.
- Киргизька сільськогосподарська фінансова корпорація грає важливу роль в підтримці і розвитку сільського господарства країни. Внаслідок чого КСФК повинна продовжувати роботу над підвищенням якості кредитного портфеля і послуг.
- З метою розвитку мікрофінансових організацій НБКР створить спрощені в порівнянні з банками умови для створення та здійснення діяльності мікрофінансових організацій та мінімізує регулятивні заходи.
- НБКР продовжить зусилля із впровадження депозитних операцій в кредитних спілках. Кредитні спілки будуть залучати ощадні депозити тільки від своїх учасників, і дана діяльність кредитних спілок розглядається НБКР як шлях до зниження залежності кредитних спілок від зовнішніх запозичень і створення стійкого зростання кредитних спілок за рахунок власних заощаджень. Для подальшого інституційного розвитку та регулятивної структури кредитних спілок НБКР вивчить можливість розробки проекту закону «Про Центральному кредитному союзі», а також розгляне інші можливості з урахуванням кращої світової практики організації нагляду за кредитними спілками.
- Агентство з реорганізації банків і реструктуризації боргів (DEBRА) має функціонувати в якості самостійної юридичної особи та її єдине завдання має полягати в ліквідації збанкрутілих банків. Це дозволить їй краще визначати відповідні форми управління, процедури та інструкції для здійснення своїх функцій. Це також вирішить питання конфлікту інтересів з Мінфіном, оскільки згідно з існуючим законодавством Мінфін одночасно є і кредитором, і ліквідатором ряду збанкрутілих банків.
DEBRA повинна працювати тільки на агентських умовах і забезпечувати самофінансування своєї діяльності. DEBRA буде потрібно значний обсяг технічної допомоги з питань бухгалтерського обліку, бізнес планування, розробки та впровадження процедур та інструкцій, управлінського та технічного "ноу-хау" та обладнання.
Результати роботи DEBRA повинні кожні три роки розглядатися НБКР та Урядом з метою встановлення наявності підстав для продовження її діяльності. В іншому випадку слід визначити терміни припинення діяльності DEBRA.
Головне завдання перетворень - це створення банківської системи функціонує на комерційних засадах в умовах ринкової конкуренції. Структурні реформи в банківській системі і раніше були націлені на створення і розвиток ефективних фінансових посередників такого типу.
У результаті проведених реформ в республіці склалася дворівнева банківська система, яка включає Національний банк, що виконує всі функції центрального банку і комерційні банки. Діяльність банківського сектору здійснюється на правій базі, що включає в себе Закон про Національний банк, Закон про банки і банківську діяльність, сукупність нормативних актів, які охоплюють усі аспекти банківської діяльності і норми регулювання роботи комерційних банків. У республіці діє універсальна банківська система, основною перевагою якої є велика стабільність і безпеку депозитів. Комерційні банки забезпечують повне обслуговування клієнтів по відносно широкого діапазону послуг.
На початковому етапі реформ для банківської системи республіки було характерно домінування великих державних або колишніх державних банків, неефективність діяльності яких була очевидна. Тому, з метою оздоровлення фінансової системи, в 1996р зі Світовим банком було узгоджено фінансування програми структурної перебудови фінансового сектора (ФІНСАК), основним напрямком якої було реформування банківської системи. Серед основних результатів реалізації цього проекту можна відзначити:
-Вдосконалення законодавчої бази: у 1997р були прийняті нові редакції Закону "Про банки і банківську діяльність в Киргизькій Республіці", "Про Національний банк Киргизької Республіки", "Про банкрутство", "Про заставу" та інші нормативні акти;
ліквідацію двох великих і неплатоспроможних державних банків (Агропромбанк і Елбанк)-які стримували розвиток нових банків (при збереженні колишнього обсягу послуг у всіх регіонах республіки);
- Створення регулятивної основи та системи банківського нагляду, а також правове забезпечення політики підтримки та розвитку інфраструктури, необхідної для розвитку небанківських фінансових установ;
- Розробку та впровадження нової системи бухгалтерського обліку, що відповідає вимогам міжнародних стандартів: з 1 червня 1997 р. всі комерційні банки ведуть бухгалтерський облік відповідно до нового плану рахунків, складають і публікують фінансову звітність, що відповідає міжнародним стандартам;
- Модернізація платіжної системи, яка здійснюється з 1997р., Першу чергу, шляхом створення паперового клірингу з наступним переходом на автоматизований кліринг.
В останні роки спостерігалося зростання сумарного капіталу комерційних банків: за 1998 р. він збільшився більш, ніж у 1,5 рази. Сумарні "чисті" активи (за мінусом спеціальних резервів на покриття потенційних втрат за кредитами та лізингом) усіх комерційних банків на 1 січня 1999 р. склали 4, 2 млрд.сом (на 01.01.98г. - 2.8 млрд.. Сом).
Сумарні активи банківської системи республіки по відношенню до ВВП становили 12.4% на 1 січня 1999р., Темп росту при цьому досяг 3.3%, що свідчить про розширення частки банківського сектора у ВВП.
Спостерігалося постійне зростання депозитної бази. Особливо це було характерно для 1999р., Коли темпи зростання депозитів щомісячно сягали 10-12%. Зростання депозитної бази комерційних банків дозволив збільшити обсяги кредитування економіки.
Комерційні банки відіграють активну роль на фінансовому ринку республіки, зокрема, на валютному його сегменті й сегменті державних цінних паперів.

(Основні фінансові показники з банківського сектору Киргизької республіки (млн. сом)

1998
2002
Загальна сума депозитів
2 080.8
4 087.1
Депозити по суб'єктах
-Підприємства

-Фізичним особам


932.4

1 148.1


1 080.0

3 007.1
Кредити по суб'єктах
- Підприємствам

-Фізичним особам

407.0

560.9
6 087.5
2 007.3

4 080.2

Однак, незважаючи на ці позитивні тенденції, характерною особливістю ситуації в банківській системі в другій половині 1998р. стало зниження стійкості банківського сектора. Це було обумовлено низкою причин, включаючи зовнішні фактори, такі як вплив фінансової кризи в Росії, погіршення платіжного балансу країни, а також проблеми, накопичені всередині банківської системи та пов'язаними з неефективною кредитною політикою окремих комерційних банків, високим ступенем афіліювання, перекосами в процентній політиці, слабким менеджментом.
У першій половині минулого року функціонування банківської системи проходило в умовах досить стійкого стану, і ті події, негативний потенціал яких накопичувався на ринку, ще не були помітні.
У другій половині року, на тлі дестабілізації фінансових ринків, стала очевидною нездатність комерційних банків адекватно оцінювати фінансове становище позичальників. Окремі комерційні банки не проводили якісний моніторинг виданих кредитів. Робота з повернення кредитів велася недостатньо ефективно, допускалися зловживання при видачі позик особам, пов'язаним з банками. У результаті неадекватна оцінка ризиків погіршила якість кредитного портфеля більшості комерційних банків.
Відносний розмір банківського сектора Киргизької Республіки зіставимо з розмірами банківських секторів сусідніх держав, в той же час він значно менше, ніж у постсоціалістичних країнах, що є лідерами у проведенні реформ, не кажучи вже про європейських державах. Розвиток банківського сектора щодо розвитку економіки, або те, що зазвичай називають фінансовим проникненням в економіку, ще дуже слабке.
Банківський сектор характеризується відносно низькою прибутковістю, депозити залучаються на короткий термін, низький коефіцієнт відношення кредитів до загального обсягу активів, високі адміністративні витрати, а рівень резервів на покриття потенційних втрат і збитків (РППУ) коливається від середнього до високого. Існує прийнятну кількість банків, але їх розмір дуже малий і розвиток банківського сектора - це історія закриття одних банків і відкриття інших.
Аналіз діючої організації робіт і фінансового стану комерційних банків дозволив зробити наступні висновки:
Низький рівень фінансового проникнення.
Аналіз рівня фінансового проникнення в Киргизстані в порівнянні з сусідніми країнами, країнами Балтики, зі східноєвропейськими і з західноєвропейськими країнами показує, що величина фінансового проникнення в Киргизькій Республіці порівнянна з сусідніми державами, але значно нижче, ніж у Латвії, і ще нижче, ніж у Польщі , і знаходиться в іншому вимірі в порівнянні із Західною Європою. Позитивним є те, що для зростання фінансового проникнення існує значний потенціал.
Високий рівень процентних ставок.
Процентні ставки і процентна маржа в Киргизькій Республіці надзвичайно високі і це робить негативний вплив на рівень фінансового проникнення. Така ж ситуація спостерігається і в інших пострадянських країнах. Динаміка процентних ставок по основних видах операцій і процентні ставки за ГКВ, починаючи з 1996 року показує, що вони змінювалися в інтервалі від 10% до 60% без ясної видимої тенденції. Як правило, процентні ставки в окремо взятому банку відрізняються від випадку до випадку на 10% - 20%. Процентна маржа змінюється в інтервалі між 20% і 40% і очевидно, що інтервал дуже великий. Процентні ставки за валютними операціями також дуже високі, тобто значно вище, ніж на міжнародних ринках.
Іншою відмінною рисою є те, що відсутні безризикові процентні ставки. У більшості інших країн ГКВ розглядаються як безризикові вкладення. Однак, в Киргизькій Республіці процентні ставки за ГКВ час від часу бувають вище процентних ставок за кредитами, що може бути пояснено недавнім кризою в Росії і подіями у відношенні ДАК "Киргизгазмунайзат". Реальні процентні ставки, тобто різниця між номінальними процентними ставками і рівнем інфляції, також досить високі.
Ситуація в Киргизькій Республіці не особливо відрізняється від колишніх країн Радянського Союзу, хоча і рівень процентних ставок, і відсоткова різниця в Киргизстані, безсумнівно, вище. Порівняння процентних ставок у Киргизстані, Казахстані, Узбекистані в 2001 року показує, що процентні ставки у нас найвищі, але і в інших країнах вони помітно вище міжнародного рівня. Процентна різниця між ставками за депозитами і ставками по кредитах також найвища в Киргизькій Республіці, але тут відмінностей вже менше, особливо в порівняння з Узбекистаном. Всі три країни мають процентну різницю значно вище міжнародного рівня. Останні дані по Казахстану показують деяке зниження в значеннях процентних ставок і помітне зменшення в процентній різниці.
Порівняння з періодом початкового розвитку в Балтійських країнах виявляє ті ж самі характеристики, хоча їх порівняльне розвиток було краще. У 1993 році процентні ставки в двох з трьох Балтійських країнах були близькі до 100%, але менш ніж за два роки вони опустилися до рівня 20% і нижче, при цьому процентна різниця також скоротилася.
На рівень процентних ставок і процентних різниць впливають інфляційні очікування, очікування падіння обмінного курсу. Крім того, високий кредитний ризик в економіці впливає як на високі процентні ставки по кредитах у доларах і сомах, так і на процентну маржу.
Високий кредитний ризик робить ризикованим вкладення депозитів у банки з боку вкладників і кредитування для самих банків. Також на рівень процентних ставок впливають високі адміністративні витрати в банках.
Відносно високі вимоги до ліквідності в банках в умовах нестабільності також впливають на високі процентні ставки за кредитами і за депозитами у сомах і на процентну маржу, але це пояснюється особливостями економіки перехідного періоду.
Інфляція (і зміна обмінного курсу) пояснюють значну частину процентної ставки в сомах. Ставки за депозитами в іноземній валюті вище міжнародного рівня. Це відображає оцінку вкладником ризику банку.
Динаміка процентних різниць, як у сомах, так і в доларах показує, що процентна різниця може бути перш за все пояснена впливом чинників, які впливають як на процентні ставки в сомах, так і на процентні ставки в доларах. Ці чинники - ризик, адміністративні витрати і резервні вимоги.
Аналіз балансів банку та звітів про прибутки та збитки передбачає, що в процентній різниці (маржа) внесок адміністративних витрат становить 10-20%. Це дуже високий показник за міжнародними стандартами. Внесок кредитного ризику знаходиться між 1 і 25%. Що стосується внеску по РППУ, які в минулому році були невисокі, а в даний час вище, то можна сказати, що середнє значення близьке до оптимального, але в окремих банках ці витрати дуже високі.
У підсумку, інфляційні очікування пояснюють велику частину в рівні процентних ставок у сомах, але тим не менш залишають ще значну частину, яка пояснюється впливом інших факторів. Ризик і адміністративні витрати є найважливішими чинниками, що впливають на процентну різницю між ставками за депозитами і ставками по кредитуванню. Резервні вимоги теж зробили свій вплив. Серед виявлених ризиків ризик обмінного курсу пояснює близько 10% від різниці між процентними ставками в доларах і сомах.
Територіальна концентрація діяльності.
На початок 1999р в республіці діяло 24 комерційних банки, головні офіси яких розташовані на території м. Бішкек. Створення філій в основному обмежена територією м. Бішкек, Чуйської області (у даному регіоні діють 51 філія) та Ошської області. В даний час забезпечення сільської місцевості банківськими послугами вкрай обмежена, і ці послуги надається в основному Розрахунково-ощадній компанією (РСК), яка здійснює доставку готівки державним організаціям від імені казначейства, які далі розподіляють її між остаточними одержувачами. Недолік банківського обслуговування в сільських районах позначається на вкрай обмеженому наборі послуг / попиту на ці послуги.
В даний час у РСК 48 відділень. Більшість відділень, розташованих у сільських районах, збиткові. У РСК відкрито близько 7 тисяч клієнтських рахунків і загальна депозитна база становить 47 млн. сомів, а основні кошти - близько 25 млн. сом. На одне відділення припадає приблизно по 150 клієнтів, 1 млн. депозитів і 0,5 млн. сом основних засобів. Якщо середня щомісячна зарплата банківського працівника становить 2000 сомів, то в рік вона складе 24 000 сомів, або 2,5% від депозитів, на кожного працівника. Якщо необхідна ставка прибутковості дорівнює 30%, повернення на основні засоби по одному відділенню повинен бути відповідає 150 000 сомів, або 15% від депозитів. Очевидно, грунтуючись на вищенаведених цифрах, що витрати з утримання відділень роблять їх збитковими, навіть з огляду на незначні операційні витрати.
Концентрація активів у рамках фінансового сектора, а також торгово-посередницької діяльності, в основному імпортної спрямованості.
Галузева структура кредитування економіки комерційними банками відрізняється переважним вкладенням банківських коштів в такі галузі, як торгівля та інші галузі, а також кредитування населення. Зокрема, у 1998р. у галузевій структурі знову виданих кредитів превалювали кредити в торгівлю й інші кредити (на капітальну оренду, комерційним і посередницьким організаціям). Їх частка склала 74% від загального обсягу нових кредитів. На частку промисловості, сільського господарства та будівництва в сумі довелося всього лише 10%. Причому, основна частина кредитів являє собою короткострокові запозичення.
Спрощена організаційна структура діяльності.
Націленість на традиційні ринки, пропозиція відповідного тільки їм набору послуг і прагнення обмежити їх обслуговування на певних рівнях витрат, привело до формування організаційної структури банків, побудованої за принципом послуга - підрозділ, а так як діапазон послуг (продуктів) однорідний і вузький, то й організація спрощена, іншими словами, діяльність не диверсифікована, а це означає, що немає можливості хеджування угод через участь на різних ринках.
Відсутність ефективної корпоративної системи управління.
Основні елементи корпоративного управління визначаються як три взаємопов'язаних, чітко визначених рівня, які можуть бути визначені як юридичний, структурний і поведінковий. Що стосується правових рамок, встановлених законодавчо, то в цілому для банків вони досить конкретні, за винятком питань, що регулюють поглинання або злиття. Це необхідно розробити найближчим часом. Однак, ефективність корпоративного управління залежить не тільки від того, як сформульовані і виконуються ці закони, але і від структурних та поведінкових характеристик цієї системи. У нашій ситуації ці два аспекти визначають невисокий рівень ефективності управління комерційними банками. У першу чергу це відноситься до ступеня концентрації акцій: від однієї крайності-один акціонер (прямо або через інших осіб) володіє всіма акціями банку до іншої крайності - дуже велика кількість дрібних акціонерів, а в другу чергу-до розміру частки володіння акціями менеджерів (додаткових виконавчих осіб банку) і самих співробітників.
Ще одним ключовим моментом є те, що в складі Ради банків практично не представлені професіонали банківської справи, які могли б бути і не власниками акцій, тобто призначеними з поза незалежними директорами-аутсайдерами. Крім того, незважаючи на те, що облік у банках, в основному, відповідає міжнародним стандартам, управлінська звітність, яка повинна служити підставою для прийняття рішень, в належному обсязі поки не генерується.
І, нарешті, характеристики поведінки: (1) здатність координувати функції власників акцій (загальні збори акціонерів, Рада) і керуючих (менеджерів-Голови та членів Правління), (2) забезпечення ефективних стимулів для менеджерів з дотримання інтересів як депозиторів (вкладників) банків , так і інтересів акціонерів; (3) корпоративна реструктуризація (заміна менеджменту при неефективній роботі через злиття, купівлю-продаж акцій, реструктуризація в складі холдингу і т.д.); (4) гарантування забезпечення "здоровою" банківської практики; (5) природа зв'язків між партнерами (клієнтами, банками), заснована на довірі, тобто готовність вступати в довгострокові економічні відносини.
Очевидно, що по всіх елементів, що визначають ефективність корпоративної системи управління, ще належить зробити дуже багато чого: починаючи з вдосконалення законодавчої бази до - головне-систематичного навчання і стимулювання прискорення процесу впровадження цієї системи.
Відсутність досвіду і практики виживання в умовах кризової ситуації.
Попередній період економічних реформ з моменту отримання незалежності республіки умовно можна розділити на три етапи: перший-це 1991-1995 рр.., Для яких характерна висока інфляція і дисбаланси в економіці. У цей період комерційні банки розширювали свою діяльність, збільшували прибутковість за рахунок інфляційних грошей, видаючи кредити без достатнього досвіду.
По-другий етап-1996-1997рр., Коли проведені заходи щодо реструктуризації банків у рамках програми ФІНСАК, досягнення фінансової стабільності в плані зниження інфляції, і деякого розвитку фінансового ринку, дозволили комерційним банкам послідовно збільшувати свою присутність на ринку, витягуючи і збільшуючи свою прибутковість .
Третій етап - 1998р .- це етап зниження стійкості банків на тлі різкого погіршення зовнішніх по відношенню до них умов. Практика показала. що в такий період різко зростає роль менеджменту, розуміє проблему залежності діяльності банку від реального сектора і макроекономічної ситуації.
Високий ступінь ризику операцій і майже повна відсутність можливості хеджування цього ризику.
Недостатня капіталізація Киргизький банків робить їх уразливими як в плані конкуренції, так і в плані можливостей для розвитку.
Майже повна відсутність небанківських (супутніх) послуг.
Сфера фінансових небанківських послуг обмежена по суті тільки ломбардами і стагнуючим ринком страхових послуг.
(Загальна капіталізація банків за 2002 рік (млн.сом.))
Капітал
01.01.02
01.04.02
01.07.02
01.10.02
Прості акції
1 142 890
1 144 402
1 243 641
1 197 605
Привілейовані акції
1 450
3 275
1 450
1 450
Капітал, внесений понад номінал
208
240
430
529
Додатковий капітал, внесений акціонерами
48 767
46 767
56 326
147
Резерви для майбутніх потреб банку
561
561
561
561
Резерви з переоцінки основних засобів
23 840
23 633
23 420
23 212
Резерв з перерахунку іноземної валюти при консолідації
0
0
0
0
Резерв з переоцінки цінних паперів
3 277
-3 657
-2 316
-2 936
Нерозподілений прибуток
-10 404
-26 116
-36 474
-11 823
мінус: Викуплені власні акції
-2 384
-3 292
-1 392
-878
Всього: Капітал
1 186 380
1 185 813
1 285 646
1 207 867
Всього: Зобов'язання і Капітал
4 392 428
4 858 073
5 320 633
6 087 663
Прибуткові активи
2 928 778
3 302 607
3 368 574
4 054 614
Процентні пасиви
1 440 818
1 692 539
1 544 523
1 773 373
Ліквідні активи
1 905 522
2 184 963
2 576 246
3 302 620

Висновок
Організація управління банком характеризується ефективністю організації та керівництва банком в постійно змінних умовах. Менеджмент є важливим інструментом стійкості банку, його невразливості за будь-яких зовнішніх потрясінь.
Зміст банківського менеджменту складають; планування, аналіз, регулювання, контроль.
Банківська діяльність являє специфічну сферу бізнесу, визначальну особливості мислення та поведінки зайнятих у ньому працівників.
Перш за все банк являє собою суспільний інститут, в якому зосереджені грошові вклади безлічі кредиторів, тому банківський бізнес орієнтується не тільки на отримання прибутку, але й на забезпечення схоронності позичених грошових коштів.
Планування являє собою багато рівневий процес, що охоплює всі підрозділи банку і визначає локальні і загальні перспективи розвитку. Результатом планування є розробка бізнес - плану, а також оперативних планів за окремими напрямками.
Аналіз спрямований на оцінку діяльності банку в цілому і за окремими напрямами на основі порівнянні фактичних досягнутих результатів із прогнозними, з результатами минулих періодів і з результатами кращих банків.
Поряд з цим банк здійснює аналітичні розробки за окремими напрямами; аналіз кредитного портфеля банку, аналіз портфеля цінних паперів, аналіз кредитоспроможності клієнтів, аналіз достатності власного капіталу, аналіз процентної маржі.
Дані матеріали використовуються для вироблення політики в галузі управління банківськими ризиками стосовно до сфер діяльності банку.
Особливу увагу приділяється виявленню факторів неправильного менеджменту. До них відносять технічні помилки в процесі управління із-за слабкої компетентності керівника банку і його співробітників; спроба завуалювати створені важке фінансове становище, шляхом залучення тимчасових джерел, спроби спотворити звітність шляхом приховування нереальних активів і збитків, прямий обман і шахрайство. Своєчасне виявлення фактів неправильного менеджменту, є завданням органів державного нагляду, які правами впливу на подібні банки, аж до зняття керівництва, ліквідації та реорганізації банку.
Ефективність діяльності банку визначається рентабельністю проведених ним операцій і здатністю максимізувати прибуток при дотримання прийнятного рівня ризику, які відображають позитивний сукупний результат у всіх сферах його господарстві-фінансової та комерційної діяльності.
Потреба в максимізації прибутку від власної діяльності диктується рядом найважливіших аспектів роботи банку:
- Необхідністю покриття всіх витрат, пов'язаних з не поверненням банківських активів;
- Формування дивідендів для виплати акціонерам;
- Формування всередині банківського джерела зростання капіталу банку.
Крім того, прибуткова діяльність банку - показник успішності його роботи і є одним з найважливіших чинників в залученні нових акціонерів і зміцнення довіри клієнтів.
У ситуації вітчизняній практиці аналіз ефективності банківської діяльності складається з аналізу:
доходів
витрат
ефективності проведених операцій
прибутковості банківської діяльності
і здійснюється за допомогою проведення аналізу:
структурного
факторного
динамічного
коефіцієнтного
порівняльного
Аналіз прибутковості банківської діяльності проводиться для оцінки її достатності для продовження успішного функціонування банку: своєчасного і повного покриття всіх витрат, пов'язаних з не поверненням банківських активів; формування усередині банківських джерел для витрат на розвиток банківського бізнесу і підвищення його конкурентоспроможності, а також для формування прийнятної для акціонерів рівня дивідендів.
Найважливішим принципом організації банку є функціональний принцип. Він означає, що структура банку повинна бути прив'язана до тієї його конкретної діяльності, яку він виконує. Оскільки банк займається організацією безготівкових розрахунків, у складі його управлінських структур особливо повинні бути виділені операційні відділи або управління. Функції та операції банку і їх масштаб обумовлюють, таким чином, і побудова системи управлінням банку.
До принципів організації банку ставитися і ієрархія владних повноважень його окремих підрозділів. Тут можна виділити два ешелони влади. До першого ешелону належать такі вище згадані структури, як рада і правління банку. Крім цього до верхнього ешелону управління банком відноситься ревізійна комісія та кредитний комітет.
Ревізійна комісія здійснює контроль за роботою банку.
Кредитний комітет не є самостійним підрозділом банку, до його складу входять посадові особи інших відділів банку, а також інші особи, кандидатури схвалені радою банку. Комітет створений для підвищення рівня і поліпшення якості управлінських рішень. У своїй діяльності комітет визначає стратегічні і тактичні завдання розвитку кредитних операцій, приймає рішення про надання фінансової допомоги філіям банку, про видачу великих кредитів, встановлює рівень процентної ставки за кредитними операціями.
Акціонерний комерційний «АзіяУніверсалБанк» зареєстрований 22 серпня 1997 року. Ліцензія НБКР № 039. За більш ніж чотирирічну історію свого існування банк міцно зайняв місце серед найбільших і найбільш надійних фінансових інститутів Киргизстану і закріпив свої позиції на міжбанківському ринку СНД. Станом на 01.01.2002 р. банківська система Киргизстану складається з 18 комерційних банків і 2 філій іноземних банків.
За більшістю показників АУБ входить в першу п'ятірку найбільших банків країни. Збільшення статутного капіталу АзіяУніверсалБанка до 200 млн. сом, плановане в 2002 році, дозволить йому зайняти місце в трійці лідерів.
Питома вага власного капіталу АзіяУніверсалБанка в сумарному власному капіталі всієї банківської системи на 1.01.02 р. перевищує 10%.
За 12 місяців 2001 року активи банківської системи збільшилися на 7.7%, сумарні зобов'язання скоротилися на 7.2%, власний капітал збільшився на 62.8%. За аналогічний період часу сумарні активи АК "АзіяУніверсалБанк" збільшилися на 27.8%, сумарні зобов'язання збільшилися на 11.8%, власний капітал зріс на 63.4%. Таким чином, на загальному тлі всієї банківської системи, АзіяУніверсалБанк демонструє найбільш успішний і швидкий розвиток.
Також банк має великою мережею банків-кореспондентів (понад 35 банків) у країнах Європи, СНД (Росія, Україна, Молдова, Казахстан) і Балтіі.Значітельно розширилася клієнтська база, були відкриті додатковий операційний офіс у діловому центрі Бішкека і розрахунково-касовий відділ в курортній зоні Іссик-Кульської області.
Формування структури активів і пасивів банку здійснювалося за рахунок залучення і розміщення коштів в іноземних валютах, діяльності на ринку конверсіціонних операцій, цінних паперів. Ці операції є основним джерелом отримання доходів банку.
Банк активно розвиває діяльність з ведення ф'ючерсних та венчурних угод, факторингових операцій на ринку корпоративних зобов'язань країн СНД і далекого зарубіжжя. Спектр послуг наданих банком, в 2002 році значно розширився. Зокрема, почалася робота по еквайрингу міжнародних платіжних карт VISA і Master Card (прийом пластикових карт до оплати в торгових точках). За 3 місяці просування послуг еквайрингу банк уклав угоди зі значною кількістю супермаркетів, магазинів, ресторанів і готелів, зайнявши більше однієї третини ринку еквайрингу Киргизстану.
У 2001 році банк приєднався до міжнародної системи грошових переказів без відкриття розрахункових рахунків «АНЕЛІК» і активно просуває цей сервіс на ринку Киргизстану.
Сумарні активи банку за 2002 рік склали майже 3 млрд.сомов. У структурі активів відбулися значні зміни: активи грошового ринку зросли у 3.4 рази, кредитний портфель-в 2.4 рази.
Як видно з динаміки активів за 2002 рік, вона залишалася на високому рівні зростання, тому для банку постала проблема збалансованості активів, особливо в кінці року.
При цьому в 2001 році, був роком загострення конкуренції, збільшення вимог за обсягом та складністю операцій, що диктується динамікою стрімкого розвитку клієнтів банку, а також розширенням географії клієнтських інтересів і власних проектів.
У такому середовищі тільки високотехнологічний і чітко керований мобільний банк може утримувати свої позиції на ринку і просуватися в перед. Саме цей принциповий висновок лежить в основі банківської політики за всіма ключовими напрямками і став основним локомотивом основних управлінських рішень 2001 року.
Незважаючи на значне зростання об'ємних показників, набагато важливіше домагатися їх збалансованості, а також вивести на новий рівень ефективність і якість послуг, які були б прийнятні для самого серйозного і вимогливого клієнта.
АзіяУніверсалБанк спочатку робить ставку на використання високих технологій та розвиток самостійної та інформаційної бази. Саме такий підхід є основою для успішної і конкурентоспроможної роботи банку.
У 2003 році банк має намір продовжувати активне просування своїх продуктів на внутрішніх і міжнародному ранках. У рамках своєї місії банк планує:
- Впровадження розширення нових банківських інструментів, що відповідають сучасним вимогам, включаючи всі види ліквідних цінних паперів, а також ф'ючерси та опціони
- Збільшення числа філій в Киргизької республіки і банків кореспондентів за кордоном. Швидко і якісно обслуговувати клієнтів на території Киргизстану і за його межами банк має намір здійснювати за допомогою установки клієнтських терміналів і підключення підприємств до вдосконаленій системі інтернет - банкінгу.
Банк і раніше, буде брати активну участь в роботі на зовнішніх ринках, брати участь в операціях, що мають мінімальний ступінь ризику.
При цьому основним завданням Азіяуніверосалбанка у 2002 році було не отримання максимального прибутку, а зміцнення конкурентно здатного положення на національному та міжнародному ринках банківських послуг.
Дана організація банку є найбільш прийнятною до сучасної ринкової економіки, і тісно пов'язаною з місією банку. Для початку хотілося б відзначити мобільність банку, невеликий штат співробітників, великі території покривають банком, до них входить 75 країн світу. АзіяУніверсалБанк є лідером продажів новітніх інформаційних технологій, обслуговування безготівкових карток, перекази грошових коштів без відкриття рахунку, робота з цінними паперами, які мають дуже великий відсоток котирування та ліквідності.
При цьому банк концентрує частина активів на операціях, з міжбанківським клірингом, конвертацією валют, факторингові операції на ринку міждержавних зобов'язань. А це означає що за допомогою такого підходу банк уникає додаткового залучення співробітників і створенню додаткових відділів пов'язаних з діяльністю банку.
Звідси виходить що банк є мобільним, високоефективним, і надійним, а надалі і великим установою має великі можливості на фінансовому ринку і низьких витрат і відповідно невеликий час для обслуговування. Також потужний, технічний,, відділ може зробити установку і обслуговування устаткування з приймання міжнародних кредитних карток у торговельних точках. Що може розглядатися як збільшення грошової активності банку та отримання стабільного доходу.
А так як термінові депозити стали займати основну частину грошового ринку. Банк у свою чергу намагається працювати з дешевими і постійними рахунками до запитання. Так як технічні можливості дозволяють це робити оперативно і швидко. А весь прибуток реінвестувати в розвиток банку та працювати з серйозними клієнтами на довгострокову перспективу і мають бізнес за кордоном. А можливості банку дозволяють обходитися без посередників банків тобто безпосередньо і дешевше.
Звідси виходить що в банку є своє ноу-хау. І банк не має переваги в своєї частки активів термінових і ощадних депозитів. При цьому він має можливість до отримання дешевих міжбанківських кредитів, оскільки у нього багато активів поточних з мінімальною маржею. До цих позиках банк звертається не одноразово для покриття вимог клієнтів. При цьому банк утримує хорошу ліквідність активів. І мінімально ризикує, основний ризик пов'язаний тільки з рахунками до запитання так, як вони по специфіки банку займають основну частину його операцій на грошовому ринку.
До того ж звернемо увагу на мету банку:
Бути провідником у справі розширення торговельно-економічних зв'язків між Киргизстаном і країнами СНД.
Розвивати нові для країни види фінансових сервісів.
Сприяти просуванню на ринок Киргизстану сучасних технологій передачі та обробки інформації.
Виходячи з цього банк має свою специфічну організацію, де упор робиться на технічну оснащеність банку.
У процесі управління ліквідністю банк повинен так розміщувати свої кошти, з одного боку, щоб вони приносили доходи, а з іншого не збільшували ризик втратити ці кошти. Управління активами можна об'єднати в чотири великі групи, але ми розглянемо тільки ті з якими працює АзіяУніверсалБанк.
До першої групи відносять касову готівку і прирівняні до них кошти (корресподенскіе рахунку)
До третьої групи відносять інвестиції в цінні папери. В даний час до найбільш ліквідним, можна віднести цінні папери банків або державні.
У четверту групу активів входять основні фонди банку: будівлі обчислювальна техніка, обладнання. Ці активи прийнято відносити до низько ліквідних, хоча в даному випадку необхідно враховувати конкретну економічну ситуацію в країні.
У той же час основна питома вага в структурі пасивів займає, кошти на розрахункових і поточних рахунків підприємств, організацій, тобто кошти на рахунках до запитання, з яких вони можуть бути вилучені в будь-який момент. Незважаючи на те, що це дуже дешеві для банків кредитні ресурси, величина їх протягом часу може істотно коливатися, особливо в умовах кризового стану економіки, а тому значну частину цих ресурсів банки об'єктивно без шкоди для своєї ліквідності не можуть використовувати для надання позик. Це підтверджується тими випадками, коли у комерційних банків, дебетові сальдо по корресподенскім рахунках в банках.
Одним з основних видів пасивів як за величиною так і за значенням є власні кошти. Головна їхня функція полягає в захисті інтересів акціонерів, вкладників, кредиторів банку. Поряд з цим власні кошти, які знаходяться в грошовій формі, можуть використовуватися в певній мірі в якості кредитних ресурсів. АзіяУніверсалБанк володіє великими засобами має в порівнянні з дрібними і середніми банками, при всіх інших рівних умов, більш високий рівень ліквідності, оскільки має набагато більшу здатність здійснювати диверсифікованість своєї діяльності і, що особливо важливо в області позичкових операцій, переносити втрату частини кредитних ресурсів, вкладених в позики і не повернені позичальниками.
Маючи специфіку активів і пасивів Азііуніверсалбанка, для нього підходить сутність методу загального фонду коштів.
Цей метод полягає в тому, що в процесі управління активами банку всі види ресурсів, а це вклади і депозити, статутний капітал і резерви. Об'єднуються в сукупний фонд ресурсів банку. Далі кошти цього сукупного фонду розподіляються між тими видами активів, які з позиції банку є найбільш прийнятні.
АзіяУніверсалБанк "як один з провідних фінансових інститутів Киргизстану, орієнтований на здійснення міжнародних операцій. В основі цього напряму діяльності лежить розвинена мережа банків-кореспондентів.
Банк встановив кореспондентські відносини з багатьма банками країн СНД. Серед кореспондентів-банку - відомі російські, українські, молдавські та казахські банки.
"АзіяУніверсалБанк" пропонує грошові перекази для фізичних осіб в 75 країн світу без відкриття банківського рахунку. Всього за 2% -4% від суми переказу.
Кореспондентами банку в далекому зарубіжжі є Commerzbank AG, Germany, Union Bank of California (USA) і Centro Internationale Handelsbank, AG, Austria.
АзіяУніверсалБанк є лідером в області фінансових технологій.
АУБ, який став одним з найбільших банків країни, використовуючи набагато менший штат співробітників у порівнянні з конкурентами, - єдиний провайдер інтернет-банкінгу в Киргизстані. АУБ обслуговує клієнтів з більш ніж 40 країн, використовуючи онлайнові рахунки. Банк представив ряд новацій, у тому числі переказ грошей без відкриття банківського рахунку. Крім того, банк активно просуває еквайринг платіжних карт і швидко зайняв значну частину ринку цих послуг завдяки низьким тарифам і високоякісному сервісу.
Застосування сучасних технологій захисту інформації, в тому числі з використанням смарт-карт, дозволяє клієнтам банку бути абсолютно впевненими в конфіденційності переданої інформації і проведених операцій.
3.3 Міжнародна банківська діяльність
З самого початку існування банківської справи банки активно пропонували свої послуги за межами національних кордонів.
У 50-60гг. банки США почали швидко поширювати свою діяльність за кордон шляхом створення відділень, філій і спільних підприємств із місцевими фірмами на безлічі зовнішніх ринків. У цей період експансія була спрямована переважно на торгові центри Західної Європи, Середнього Сходу, Південної та Центральної Америки.
Але вже в 80-і рр.. пальма першості в міжнародному банківському справі стала переходити до японським банкам, які створювали сильні опорні пункти в Лондоні, Нью-Йорку та інших крупно фінансових центрах. У цей час міжнародні банківські інститути США і Західної Європи переживали період різкого уповільнення зростання своєї активності. Загострена конкурентна боротьба, яка стимулюється почалася компанією дерегулювання банківської справи, а також значним прогресом у розвитку куммунікаціоних технологій, спонукала багато банків міжнародного масштабу до згортання фізичної присутності на зовнішніх ринках з метою скорочення експлуатаційних витрат. Одночасно багато хто з великих позичальників, особливо такі країни,, третього світу,,, як Бразилія і Мексика, переживали серйозні економічні труднощі, що сповільнило і навіть призупинило виплату ними зовнішньої заборгованості. У результаті наступило уповільнення, а в деяких випадках різке скорочення активності банків у всьому світі. Тим не менше міжнародні банківські послуги продовжують залишатися життєво важливим джерелом надходження і доходів для провідних банків у всьому світі.
Міжнародні банківські інститути стикаються сьогодні з безпрецедентними труднощами в справі мобілізації і розміщення капіталів. Ефективність мобілізації засобів міжнародними банками визначається наступними факторами:
Фінансові ринки швидко розростаються в інститути міжнародного масштабу, і багато з них стають такими ринками, які пов'язують Європу, Північну Америку і Далекий Схід у єдину фінансову мережу, що існує безперервно, в 24 - годинному режимі. Не набагато відстають і ринки акцій, а також ф'ючерсні ринки з розгалуженими по всьому світу операціями в прагненні задовольнити як можна більше число компаній і розширити фінансовий інструментарій
Старі методи кредитування трансформують в нові фінансові інструменти і способи мобілізації капіталу. З найбільш значних можна назвати позички під цінні папери і найбільші взаємні фонди. За останні роки міжнародні банки все частіше стикаються з труднощами в залученні не дорогих депозитів, так що їм доводиться просуватися все далі в пошуках фондів, заохочуючи таким чином будь-які фінансові інновації, залучаючи міжнародні банки в конкурентну боротьбу за грошові ресурси з тисячами інших фінансових інститутів.
Таблиця 3.4
Найбільші міжнародні банки світу (за сумою активів на кінець 2002р)
Назва банку сума активів Назва Банку сума активів
і країна де на-млрд. дол. США і країна де млрд. дол. США
ває знаходиться
правління правління
,, Даї-ІСІ кеньо банк,,,, Сітікорп,, США 228,0
Японія 358,1,, Нурінчукін,, Японія 224,0
,, Міцуї тойота банк,,,, Креді Ліон,, Франція 211,7
Японія 350,3,, Токай банк,, Японія 208,5
,, Сумітомо банк,, 347,0,, Барклайз,, Англія 206,6
Японія,, Дойч банк,, Німеччина 202,7
Фуджі банк,,,, Міцубісі траст,, Японія 197,4
Японія 335,8,, Міцуї траст енд,, Японія 190,0
,, Міцубісі банк,,,, Нешнл Весмінстер банк,,
Японія 325,0 Англія,, 189,5
,, Санва банк,,,, Банк оф Токіо,, Японія 182,8
Японія 320,9,, Сумітомо траст енд банкінг,,
,, Індістріал банк,, Японія 182,0
Японія 246,4,, Сосьете Женераль,, Франція 176,9
,, Креді агриколь,,,, Ясуда траст енд банк,, Японія 159,8
Франція 240,5,, Сенсеп,, Франція 155,0
,, Національ де Парі,,,, Дрезднер банк,, Японія 147,9
Франція 230,9,, Паріба,, Франція 139,0
У багатьох країнах також усуваються бар'єри між дилерами по операціях з цінними паперами та міжнародними банками, чого не в малій мірі сприяли лондонський,, Великий шок,, і ослаблення банківського регулювання в інших провідних країнах. Подібна ерозія традиційно сформованих ролей не дозволяє громадськості ясно бачити реальні відмінності між фінансовими організаціями. У той час як банки були першими, хто інтернаціоналізований свої операції, в останні два десятиліття за ними пішли дилери за операціями з цінними паперами, перехопивши багатьох клієнтів, які раніше виключно мали справу з міжнародними банками.
Багато міжнародні банки та інші фінансові фірми пов'язують свій успіх ТБ майбутньому зі здатністю створити надійні точки опори на всіх ринках світу і пропонувати повний асортимент фінансових послуг, концентруючи увагу в першу чергу на операціях з цінними паперами та андрайтінге, плануванні інвестицій і управління за певним допущенням ризику . Це має особливе значення в справі мобілізації капіталів міжнародними банками, так як в умовах інтенсивної конкуренції в наш час кожен банк повинен знаходити дешеві джерела капіталів.
У пошуках не дорогих джерел капіталів банки використовують велике різноманіття організаційних структур для обслуговування міжнародної клієнтури. До основних організаційних форм у банківському секторі належать банківські відділення, представництва, філії, спільні підприємства.
Представництва - є найпростішою організаційною формою присутності банку, що діє на міжнародних ринках. Ця установа з обмеженим набором послуг, який може пропонувати лише послуги, що їх через головну контору, а також займатися пошуком нових клієнтів.
Банківські відділення. Найбільш розповсюдженою організаційною одиницею для більшої частини міжнародних банків є банківське відділення, яке пропонує такий же асортимент послуг, що і головна контора банку. Як правило іноземні відділення орієнтуються переважно на комерційних споживачів, проте багато з них обслуговують домашні господарства, надаючи їм позики і приймаючи вклади.
Філії. Багато міжнародні банки засновують або набувають дочірні фірми за кордоном. Це в правовому відношенні самостійні організації. Оскільки філія володіє власним капіталом, в його закриття не буде необхідності, навіть якщо головний банк збанкрутує.
Спільні підприємства. Банк, який особливо стурбований можливістю піддадуться ризику при виході на новий закордонний ринок, не володіючи для цього необхідними знаннями і контактами з місцевою клієнтурою, або має намір пропонувати такі види послуг, які не мають право надавати саме банківські організації, може вибрати варіант входження в спільне підприємство з однією з іноземних фірм.
Діяльність міжнародних банків суворо регулюється як на батьківщині цих банків, так і в країнах, на території яких банки функціонують. У той же час відзначається стійка тенденція до дерегулювання банківської справи і пов'язаних з ним сфер оперування з цінними паперами та гарантованого розміщення цінних паперів (андррайтінга). В даний час все більше число країн визнає необхідність координації своїх заходів з регулювання, щоб в кінцевому рахунку банки, що діють на світових ринках, підкорялися єдиним правилам.
Діяльність міжнародних банків підпорядковується практично тими ж принципами, які визначають і характер правил, що регулюють роботу вітчизняних банків. Майже повсюдно існує загальновизнане прагнення до забезпечення збереження коштів вкладників, яке знаходить своє вираження, як правило, в певних законах і нормах, що обмежують схильність банків до ризику, а також у правилах, які визначають мінімальну суму акціонерного капіталу вкладників, що служить в якості останнього резерву для списання збитків з ведення операцій. У багатьох випадках правила обмежують діяльність не банківських компаній з метою уникнути не потрібного ризику та криміналізації.
У той же час багато правил, що регулюють діяльність міжнародних банків, властиво виключно цій сфері, тобто вони не застосовні до більшої частини банків, що оперують на внутрішньому ринку. Наприклад: контроль курсів валют допомагає захищати країну від скорочення грошових резервів, яке могло б знизити можливості країни виплачувати по зовнішніх позиках і купувати товари і послуги за кордоном. В якості ще одного прикладу можна назвати правило, огранічеваюшего витік дефіцитного капіталу. Ці правила розглядаються багатьма урядами як життєва необхідність для процвітання своєї економіки. У багатьох країнах світу існує також яскраво виражене прагнення захистити вітчизняні фінансові інститути та фінансові ринки від зовнішньої конкуренції. Деякі країни вважають за краще утримуватися від залучення в міжнародний бізнес і надмірної залежності від інших країн в придбанні життєво важливих пального, сировинних матеріалів, інших товарів і послуг.
Хеджування від ризику знецінення іноземної валюти.
Клієнти банків які отримують або витрачають значні суми в іноземній валюті, шукають у своїх банків захист від ризику. Міжнародні банки зазвичай мають у своєму розпорядженні безліч способів хеджування від втрат валюти, призначених для того, щоб убезпечити і себе і клієнтів від валютного ризику.
Форвардні контракти. Так, наприклад, банки можуть вдаватися до практики форвардних контрактів, коли клієнт банку, що передбачає в майбутньому необхідність придбання валюти, спробує через посередництва банку укласти контракт з іншою стороною, що вимагає отримання валюти за передбаченої контрактом ціною до певного терміну в майбутньому. Клієнти, які потребують валюті, домовляються про те, що вони отримають необхідну суму у валюті в заздалегідь обумовлений термін у майбутньому за ціною, призначеної сьогодні.
Валютні ф'ючерсні контракти. Все більш популярною альтернативою форвардним контрактом стає валютний ф'ючерсний контракт. Подібні договірні угоди між покупцем і продавцем передбачають надання заздалегідь обумовлених сум у валюті за встановленою ціною точно до призначеного терміну або й раніше. Існує два основних види ф'ючерсних контрактів страхування від втрат - довгострокове і коротко термінове хеджування.
Довгострокове хеджування у валютних ф'ючерсах служить для захисту клієнта банку від зростання цін на валюту, яку клієнтові належить придбати, тому що плата за одержувані товари в багатьох випадках повинна відбуватися у національній валюті закордонного експортера, а зростання обмінного курсу валюти і місцевої валюти імпортера може за короткий час онуліровать будь-яку очікуваний прибуток від продажу товарів.
В якості альтернативи деякі клієнти, в першу чергу ті з них хто експортує товар, можуть з успіхом скористатися ф'ючерсними контрактами з коротко термінових хеджуванням. Такі угоди передбачають, що клієнт зобов'язався надати своєму контрагенту обумовлену валюту за гарантованою ціною в передбачений контрактом термін. Якщо ціна знижується, клієнт може знову вийти на ф'ючерсний ринок до терміну або до закінчення терміну дії контракту і придбати такі самі контракти за нижчою ціною, знімаючи з себе цим самим зобов'язання надати валюту. Прибуток заробляється на кожному з контрактів спочатку на продажу, а потім і на покупці.
Коливання обмінних курсів іноземної валюти за останні роки дали поштовх до появи більшої кількості нових способів протидії валютному ризику. Так, виник - валютний опціон. Цей опціон дає право покупцеві передавати або отримувати контракт у валюті за заздалегідь встановленою ціною в будь-який час до закінчення терміну опціону. Таким чином, на відміну від ринку по операціях на строк, де передача контракту повинна здійснюватися у визначений день, тут передача може фактично відбуватися і на ринку опціонів. Валютні опціони включають як готівку, так і ф'ючерсні опціони.
Опціони з валютним обміном за ф'ючерсними контрактами пройшли за останні роки стадію бурхливого розвитку. Контракти подібного роду за своєю вартістю залежать від лежить в їх основі ф'ючерсного контракту, вартість якого, в свою чергу, визначається ціною самої валюти. Якщо ціна на валюту зростає, то найбільш наближений за своїми умовами до зміни ціни, валюти валютний ф'ючерсний контракт також підвищується в ціні. Банк, які тримає великі активи саме в цій валюті, може знизити ризик втрат від падіння цін на готівкову валюту, продаючи валютні ф'ючерси, опціони,, пут,, або опціони,, колл,, на цю ж валюту.
Валютний опціон,, колл,, дає його власникові право купувати валюту або валютні ф'ючерсні контракти за твердою ціною в будь-який час до закінчення терміну опціону. Валютний опціон,, пут,, надає право продавати валюту або валютні ф'ючерсні контракти за встановленою ціною до оголошеного терміну закінчення опціону або й раніше.
Перевага валютного опціону полягає в тому, що він обмежує ризик на нижній межі, але це зовсім не означає обмеження межі прибутку верхньої межі прибутку. Купівельна ціна валютного опціону, як правило, досить низька для того, щоб дозволити навіть малим підприємствам брати участь в угодах з хеджування валюти. Крім того, валютний опціон - це більш гнучкий інструмент в порівнянні з більшою частиною інших способів хеджування валюти. У той же час цей інструмент пропонують обмежене число банків і не багато валютні біржі, і він піддає їх додатковому ризику, що може стримати розширення ринку цього виду послуг у майбутньому.
І нарешті валютний ризик можна зменшити за допомогою валютних свопів. Користуючись таким свопом, компанія або одна людина, які мають намір взяти в позику в іноземній валюті, укладають контракт з контрагентом, який планує отримати цю ж саму іноземну валюту в зручний термін в майбутньому і має намір надати позичальнику вітчизняну валюту. Коли настає термін виконання контракту та валюту треба повертати те контрагент по свопу отримує назад від позичальника вітчизняну валюту і виплачує заборгованість в іноземній валюті.

Валютний своп організований банком для двох клієнтів
Початок операції
 
Клієнт А
обмінює євро на долари
Клієнт Б
обмінює долари на євро
євро (набуває євро) долари (набуває долари)
Ринок
іноземній
валюти

Завершення операції
Клієнт Б
Повертає долари
Клієнт А

Повертає євро
Сплачує сплачує
євро долари
Ринок
інностраной
валюти

Міжнародні банки є основним джерелом кредитів для багатонаціональних корпорацій та багатьох урядових установ як у себе вдома, так і закордоном. Вони забезпечують короткострокове і довгострокове фінансування на купівлю сировини та виплату заробітної плати, будівництво будівель та реалізацію інших довгострокових проектів.
Велика частина позик, що надається міжнародними банками, являють собою короткострокові підприємницькі кредити із плаваючою процентною ставкою, яка, як правило, прив'язується до будь - якої до міжнародної базисної ставки. Найпопулярнішою процентною ставкою цього роду є ЛІБОР - лондонська ставка пропозиції по міжбанківських позиках на ринку короткострокових депозитів у євродоларах серед міжнародних банків. В останні роки міжнародні банки стали надавати кредитні гарантії за позиками на відкритому ринку. До числа найбільш відомих з них відноситься Система емісії боргових цінних паперів.
Розширення послуг з випуску боргових цінних паперів міжнародними банками, являє собою один приклад зростаючої ролі міжнародних банків у сфері гарантованого розміщення нових видів цінних паперів на відкритому ринку. Ще один приклад - це ринок єврооблігацій, де позичальники випускають облігації за межами їхньої країни. Одне з причин зростання ринку було збільшення числа американські корпорацій, на чолі яких стояли такі великі фірми, як,, Форд мотор ко,, і,, Кембелл суп ко,,, які вирішили підключиться до ринку єврооблігацій з метою фінансування своїх підприємств за океаном. у міру того як росте процентна ставка в США, навіть чисто американські фірми можуть прийти до висновку про те, що позики в єврооблігації можуть виявитися порівняно дешевше. У прагненні розширити привабливість цього виду ринку в майбутньому за останній час були зроблені деякі інновації. До них можна віднести боргові зобов'язання в європейських валютних одиницях (ЕКЮ), які являють собою певну комбінацію національних валют країн - членів європейського союзу.
Роль міжнародних банків в торгівлі вельми дуже істотна завдяки їх пропозицією клієнтам, засобів платежу і ощадних депозитів. Вони не тільки надають іноземну валюту своїм клієнтам, які розплачуються за кордоном готівкою, але й можуть переводити депозити через глобальну систему кореспондентських банків. Тому все частіше звертаються клієнти із проханням надати допомогу у захисті їх від ризику процентної ставки - ризику втрат внаслідок несприятливої ​​динаміки процентної ставки. Позичальники прагнуть отримати кредити, позичковий відсоток по яких коливається в ході зміни ринкової кон'юктури. Так, підвищення ставки відсотка приводить до збільшення витрат по позиках у клієнта банку і створює загрозу зменшення чистого прибутку від програми капіталовкладень, під який цю позику зроблено.
Тому, кожен охочий отримати позику на суму 100 млн. дол за ставкою відсотка ЛІБОР може запитувати граничну ставку 11%. Подібні граничні ставки переносять ризик піддадуться несприятливої ​​динаміки ставки відсотка з клієнта-позичальника на банк і часто припускають певну фіксовану плату з боку клієнта для того щоб компенсувати банку його схильність додатковому ризику. Так, наприклад, позика в 100 млн. з граничною ставкою відсотка описаних вище, вимагає від клієнта банку сплати 3 млн. комісії те, що банк призначає граничну ставку відсотка за позикою.
Допомога клієнтам у збуті продукції за посередництвом експортних торгових компаній.
Все більш популярним механізмом надання допомоги клієнтам у збуті товарів за кордоном стають експортні торгові компанії японці перші, хто створив такі організації зі сприяння своєму експорту. Японські ЕТК були найтіснішим чином пов'язані з промисловими і банківськими фірмами своєї країни, і встановили великі ділові контакти з закордоном і створили надзвичайно сприятливі можливості зовнішньоторговельного маркетингу для своїх компаній філій. ЕТК вивчають зовнішні ринки, ідентифікують на цих ринках ті фірми, які могли б стати дистриб'юторами японської продукції, а потім забезпечують або організовують фінансування, страхування та перевезення, необхідні для доставки на ці ринки. Найбільш відомі з торгових японських компаній є такі видатні фірми, як,, Сумітомо,,,,, Міцубісі,,. У той час як великі промислові компанії розвивали та розширювали свої торгові операції за кордоном, то малі фірми так і не розвинулися через відсутність адекватного знання ринків і ділових контактів за кордоном. А також не достаток управлінського досвіду у банків щодо специфічної організаційної форми ЕТК, а також відсутність торгової розподільної мережі та інформації про зовнішні ринки виявилися головною перешкодою, особливо для невеликих банків. Банки США скаржилися на надмірні вимоги щодо капіталізації коштів, на обмеження з боку влади з кредитування, які з банків були перенесені на їх філії ЕТК, а також на законодавчі обмеження розмірів доходу, який повинен бути отриманий від експортної діяльності. Так, щонайменше, 51% прибутку, одержуваного від ЕТК, повинен надходити саме від експортної діяльності американських компаній, у той час як американський банк може інвестувати не більше 5% свого консолідованого капіталу в яку або ЕТК, так само як свій власної ЕТК він може позичати не більше ніж 10% свого капіталу. Хоча американські банки роблять все щоб домогтися успіху в цьому напрямку.
Японське диво.
Найбільш динамічний структурне зрушення в міжнародному банківському справі за останні десятиліття - це небувалий ривок до успіху японських банків. Як видно з таблиці, ці гігантські фінансові установи займають більше половини провідних місць у списку 30 найбільших банків світу. Банк,, Даї-ІСІ кеньо,, з Токіо - найбільша в світі фірма, що представляє банківські та фінансові послуги, - за сумарною вартістю активів майже в третину перевершує найбільший банк США.
У числі першорядних чинників зльоту слід назвати величезні активні сальдо платіжного балансу, які стали отримувати Японія після того, як споживачі в усьому світі навчилися цінувати високу якість японських промислових товарів. У свою чергу, активні сальдо платіжного балансу призвели до різкого збільшення вартості японської ієни по відношенню до долара США, зробивши таким чином, ієни і активи в ієнах привабливою в очах міжнародних інвесторів засобом зберігання вартості.
Є також свідчення на користь того факту, що у японських банків вартість капіталу значно нижча у порівнянні з більшістю інших банків. Згідно з проведеним дослідженням, провідні банки в Канаді, Англії та США мають високою вартість власного капіталу, що знижує їх конкурентоспроможність в справі залучення коштів великих корпорацій. Це особливо вірно для тих видів послуг, як, позики діловим компаніям, свопи та кредитні поручительства, чистий прибуток у них на стільки мала, що у банків з такою високою вартістю капіталу можна без особливих зусиль перебити ціну. На початку 90 рр.. величина вартості власного капіталу банків Німеччини та Швейцарії становила від 5 до 7%, тоді як у японських банків вона дорівнювала 3% (США 10%). Таким чином, японські, німецькі та швейцарські банки захопили частки ринків головним чином за рахунок американських, англійських, канадських банків. Відмінності у вартості капіталу серед міжнародних банків економісти пояснюють неоднаковим зростанням сімейних заощаджень, коливаннями у темпах і стабільності економічного зростання в різних країнах. Так, наприклад, норми сімейних заощаджень у Японії, Німеччини і Швейцарії одні з найвищих у світі, економічне зростання в цих країнах в загальному був більш швидким і стабільним.
Незважаючи на величезний успіх японських банків у глобальному масштабі, вже виникли серйозні сумніви щодо їх стратегічної позиції в довгостроковому плані. Дійсно, є вагомі міркування на користь того, що явне лідерство цих гігантських конгломератів в Кокой мірою вже втрачено. Одна з причин цього - початок процесу дерегулювання банківських і фінансових послуг у Японії. Іноземні банки отримали можливість виходу на внутрішній японський ринок і запропонувати широкий діапазон послуг. Так, наприклад, міністерство фінансів Японії нещодавно дозволив розширити діяльність з гарантованого розміщення іноземних цінних паперів на японському ринку цінних паперів. Іноземні дилери, які здійснюють торгівлю цінними паперами, можуть виступати рівноправними партнерами японських анрайтеров в синдикатах, призначених для операцій з японськими облігаціями. Більше того, поступово скасовуються обмеження процентних ставок за депозитами та інші обмеження щодо японських банків, що посилює фінансову конкуренцію у фінансовій системі Японії. Крім того японським банкам стає усе сутужніше знаходити капітали, необхідні їм для майбутніх експансією.
Найбільші в світі банки і фірми в сфері послуг і основні економічні показники їх діяльності в 2000р. (Млн.дол.)
Місце фірми за доходами
Назва фірми
Країна
Доходи
Прибутки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
Дейча банк
Сітікорп
Індестріал банк
Фудзі банк
Міцубісі банк
Сумітомо банк
Санва банк
Креді агриколь
Даіті Канге банк
Креді леонне
Сакура банк
Лонг-терм кредит банк
АБН Амро холдинг
Норітюкін банк
ГШБК холдинг
Барклейз банк
Нешнл Вестмінстер банк
КС холдинг
Паріба
Вестдойче ландесбанк
Німеччина
США
Японія
Японія Японія
Японія
Японія
Франція
Японія
Франція
Японія
Японія
Голандія
Доходи банку поділяються на:
- Операційні доходи
- Процентний дохід
- Комісії за банківські послуги
- Інші стабільні доходи;
неопераційні доходи:
- Спекулятивний характер
- Від переоцінки
- Інші нестабільні;
У ході проведеного аналізу визначається питома вага кожного виду доходів у сумарних доходах банку, які повинні бути попередньо скориговані на величину різниці між доходами і витратами за одним і тим же операціям, показуваним в структурі доходів і витрат розгорнуто: позитивна і негативні переоцінки, кошти, спрямовані в резерв і списані з нього під знецінення цінних паперів та видані позики.
Якщо банк здійснює досить широкий спектр операцій, то для конкретизації причин і характеру зміни структурних елементів слід провести факторний аналіз представлених вище статей доходу шляхом оцінки їх складових - доходів, отриманих від конкретних операцій, наведених нижче.
Про стабільність доходів банку по результатів проведеного аналізу можна буде судити, якщо частка операційних доходів буде постійно визначати розмір і темпи росту загального доходу банку, а її складові будуть демонструвати такі ж темпи зростання, як і сумарна частка операційних доходів.
Аналіз витрат банку проводиться для визначення факторів і характеру їх зміни. Для цього так само, як і доходи, витрати структуруються з їхнього вигляду і виду операцій, що проводяться і розглядається в динаміці.
Витрати банків поділяються на:
Операційні витрати:
- Сплачені відсотки
- Сплачена комісії за банківські послуги
- Інші операційні витрати
неопераційні витрати:
- З операцій на ринку
- Від переоцінки
- Інші неопераційні

витрати на власну діяльність:
- На утримання апарату управління
-Адміністративно-господарські
-Інші.

(Статті доходів)
 
Доходи від операцій з грошовими коштами по:
-Касовими операціями
-З іншими грошовими коштами.

Доходи від міжбанківських операцій за рахунками:
-Рахунок в НБКР
-Кореспондентські рахунки в банках
-Іншим розрахунковим операціям
-Надання кредитів
-Погашення прострочених операцій

Доходи від операцій з клієнтами по:
-Форфейтингу і факторингу
-Розміщення коштів
-Погашення прострочених заборгованостей.

Доходи від операцій з цінними паперами за:
-Борговими зобов'язаннями
-Акцій
-В тому числі і банків
-Інших цінних паперів.

Доходи від коштів і майна за:
-Участю
-В тому числі і в дочірніх структурах
-Майну банку від лізингу.

Інші доходи:
-Від операцій з дорогоцінними металами
-Від списання кредиторської заборгованості
-З валютних операцій
-Штрафи, пені, неустойки, отримані:
-По балансу
-За операціями, відбитим за балансом
Разом доходів.
 
(Статті видатків)
           
             Витрати, пов'язані з міжбанківськими операціями по:
-Розрахунками
-Коррахунками банків
-Іншим
міжбанківськими кредитами:
-Національний банк КР
-Комерційним банкам
-Платежі за відстрочку.
Витрати, пов'язані з операціями з клієнтами по:
-Засобів на рахунках:
-Юридичних осіб
-Фізичних осіб
іншим залученими коштами:
-Юридичних осіб
-Фізичних осіб
-Депозитів
-Прострочених кредитів
Витрати, пов'язані з операціями з цінними паперами за:
-Облігаціями
-Депозитним сертифікатом
-Ощадних сертифікатах
-Векселями
-Інші.
Витрати на власну діяльність:
-На утримання апарату
-На інші потреби
-Відрахування у фонди і резерви.
Витрати за іншими операціями:
-Списання дебіторської заборгованості
-Операції з іноземною валютою
-Сплачені штрафи, пені, неустойки
-Інші витрати по балансу
-Операції, відображені за балансом.
Разом витрат

У ході проведеного аналізу визначається питома вага кожного виду витрат у сумарних витратах банку, які, як і доходи повинні бути попередньо скориговані на величину різниці між доходами і витратами за одним і тим же операціям, показуваним в структурі доходів і витрат розгорнуто.
Якщо банк здійснює досить широкий спектр операцій, то для конкретизації причин і характеру зміни структурних елементів слід провести факторний аналіз представлених вище статей витрат шляхом оцінки їх складових - витрат, вироблених за конкретним операціям, наведеними вище.
При аналізі динаміки зміни структури банку слід звернути увагу на те, яку частку в структурі витрат займають витрати на власну діяльність і яким чином по відношенню до сумарних витрат змінюються їх темпи зростання. При цьому слід мати на увазі, що в Киргизькій банківській практиці мають місце,, чорні,, схеми заробітної плати, по ряду з яких заробітна плата виплачується у вигляді сплачених відсотків за депозитами фізичних осіб. Тому для коректного розрахунку по витрат банку на власну діяльність необхідно при аналізі виявити наявність цих схем і скорегувати відповідні статті у структурі витрат банку.
Аналіз ефективності банківських операцій дозволяє виявити рівень витрат або ступінь використання ресурсів. Виходячи з цього, аналіз ефективності банківських операцій повинен будуватися на основі оцінки відношення отриманих доходів або зроблених витрат до обсягу відповідних проведених операцій. Для цього структура звіту про прибутки та збитки має відповідати структурі балансу банку, агрегіруемого за видами операцій, що проводяться, а коеффецент ефективності по всіх наданих в структурі доходів і витрат і буде мати вигляд:
Дохід за видом операцій
R = ------------------------------------------------ ----------------------
Середній залишок активів за відповідної операції
R - коеффецент ефективності.
Дана формула для розрахунку ефективності окремих операцій повинна бути модифікована. Так, як при оцінки ефективності кредитних операцій в якості додаткових витрат слід враховувати частку невозрата кредитів, зменшуючи дохід на величину резервів.
Розглядаючи ефективність операцій, пов'язаних з отриманням комісії, слід мати на увазі, що база, до якої банк отримав дохід за надані послуги, представляє не залишки на рахунках балансу, а обсяг проведених банком операцій. Формула розрахунку має такий вигляд:
Дохід (витрати) по виду операцій
Rу = ------------------------------------------------ ----------------------------
Оборот активів (пасивів) за відповідною операції

Rу-ефективність проведених операцій.

Аналіз ефективності операцій АзіяУніверсалБанка за 2002 рік
показники
АЗІЯ Універсалбанк


ЯКІСТЬ АКТИВІВ
за 1 кв
за 2 кв
за 3 кв
за 4 кв
 
 
 
 
 
Прибуткові активи
247 063
426 691
770 864
476 608
Дохідні активи / Активи всього
57,3%
58,1%
68,7%
77,3%
Кредити / Дохідні активи
14,8%
7,5%
4,4%
5,5%
РППУ / Кредити клієнтам
-10,7%
-11,5%
-3,2%
-2,6%
Цінні папери / Дохідні активи
70,2%
33,0%
13,3%
9,0%

 
 
 
 

Розраховуючи ефективність банківських операцій, треба враховувати, що в разі різких змін в обсягах проведених банком операцій, що призводять до різкого зростання залишків, на аналізованих рахунках, а також досить поширеною практиці сплати процентів за користування ресурсами наданими позиками раз на квартал. Тут звертає увагу на те, що видана позика і погашення її може протікати в різні квартали, тому облік ведеться на фактичний момент погашення, тобто відображати в наступному кварталі.
Після розрахунку показників ефективності окремих банківських операцій проводиться аналіз їх темпів зростання і порівняння їх з темпом ринкових ставок за відповідним фінансовим інструментам, а також з темпами зростання інфляції.
При аналізі витрат банку на власну діяльність додатково проводиться додатковий порівняльний аналіз темпів зростання даних видатків з темпами зростання прибутку і банківського капіталу, що дозволяє побічно судити про адекватність зростання витрат на власну діяльність зростанню її масштабів. Також для оцінки ефективності витрат на власну діяльність оцінюється ефективність роботи співробітників банку на основі основного коефіцієнта, що визначають середній дохід на одного співробітника:

Сумарний дохід банку
Дохід на одного співробітника = --------------------------------------------- ------------
Середньосписковий складу основних співробітників
І нарешті, для оцінки ефективності операційної діяльності банку в цілому використовуються показники, пов'язані з розрахунком різних аспектів банківської маржі, одержуваної від активно-пасивних операцій і служить джерелом і для погашення витрат на власну діяльність, і для отримання прибутку. До цих показників відносяться:
Чистий спред, який вказує на величину розмаху між середніми ставками залученням і розміщенням ресурсів:

Процентний дохід процентний витрата
Спред = -------------------------- * 100% - ------------------ ----------- * 100%
Сума кредитів сума депозитів
Чиста процентна маржа банку, яка вказує на його здатність отримувати чистий процентний дохід:

Процентний дохід - процентний витрата
Чиста маржа ------------------------------------------------ ------- * 100%
Середня величина сумарних активів
Чистий посередницька маржа - по суті скоректірований варіант розрахунку спреду, який вказує на вартість посередництва банку.
Операційні доходи операційні витрати
Ч.по. м. = -----------------------------* 100% - -------------- ----------------- * 100%.
Всі фінансів. активи Всі фінансів. зобов'язання
Аналіз даних показників дозволяє оцінити узгодженість проведення основних операцій по залученню та розміщенню коштів і ступінь достатності зусиль по мінімізації витрат і максимізації прибутковості банківських операцій для успішного росту прибутковості банку.

Аналіз прибутковості АзіяУніверсалБанка за 2002 рік

показники
АЗІЯ Універсалбанк


ПРИБУТКОВОСТІ
за 1 кв
за 2 кв
за 3 кв
за 4 кв
Чистий процентний дохід
3 720
5 667
1 702
-11 089
Чистий прибуток / Капітал
1,4%
-2,1%
0,1%
1,1%
Чистий прибуток / Активи
2,1%
-1,8%
0,1%
0,6%
Чиста процентна маржа
6,0%
5,3%
0,9%
-9,3%
Точка беззбитковості
7,1%
10,6%
2,3%
-16,9%
Чистий процентний спред
-0,4%
-1,1%
-10,1%
5,0%
Операційні витрати / непроцентні доходи
51,7%
67,8%
52,8%
58,2%
Прибутковість активів
10,8%
7,4%
2,5%
-16,2%
Вартість залучених ресурсів
11,1%
8,5%
12,6%
-21,2%

Аналіз прибутковості банківської діяльності проводиться для оцінки її достатності для продовження успішного функціонування банку: своєчасного і повного покриття всіх витрат, пов'язаних з не поверненням банківських активів; формування усередині банківських джерел для витрат на розвиток банківського бізнесу і підвищення його конкурентоспроможності, а також для формування прийнятної для акціонерів рівня дивідендів.
Два найпоширеніші показника діяльності у банків КР, є показники прибутковості активів і показник прибутковості капіталу банку.
Показник прибутковості активів (ПНА) служить для оцінки ефективності роботи банку в цілому і розраховується як відношення прибутку, отриманого банком, до величини його активів.

Прибуток
ПНА = ----------------------------------------
Сумарні активи
Інший основний показник прибутковості банківської діяльності - показник прибутковості капіталу банку (ПНК). Він дозволяє оцінити два важливих аспекти банківської діяльності. По-перше, (і це ближче до киргизькому умов) він показує, якою часткою банківського капіталу має банк для оперативного погашення неврахованих раніше або знову виникають втрат банку, пов'язаних з не поверненням банківських активів. По-друге, він визначає потенційний рівень прибутковості коштів, вкладених у банк його акціонерами.
Прибуток
ПНК = ------------------------------------
Середній розмір капіталу
Аналізуючи таблицю ми бачимо що АзіяУніверсалБанк за 2002 рік за цими двома показниками не мав прибутку, ні на капітал, ні на активи.
При аналізі прибутковості банківської діяльності не слід забувати про те, що Киргизький фінансовий ринок - розвивається, і йому властиво інфляція яка за 2002 рік склав 5%. Тому додатково до розрахованим показниками прибутковості банку необхідно враховувати і інфляцію, т. Е. провести порівняльний аналіз темпів зростання інфляції і прибутку банку.
Відомо, що між доходом, отриманим банком від проведення активних операцій, і ризиком не повернення частини або всіх розміщених коштів разом з планованим доходом існує прямо пропорційна залежність: чим вище ризик проведеної операції, тим більше планований банком дохід; і відповідно, чим меншим вважається ризик проведення конкретної операції, тим менший дохід банку вона може принести. Враховуючи, що чітку межу між допустимим і підвищеним ризиком провести досить складно, а також та обставина, що умови діяльності киргизьких банків відрізняються високою ризикованістю. Керівництво банку в гонитві за більш високою прибутковістю може проводити високо операції, частина з яких обов'язково завершиться безповоротний коштів, розміщених банком, і відповідно зростанням витрат на суму невозрата коштів.
Якщо взяти до уваги кілька обставин: частка прибутку від сумарних активів банку після 1998 року у більшості банків становить 1 - 10%, а величина одного великого кредиту доходить до 1-12% і більше, - то стає очевидним, що невозрат одного або декілька, навіть не найбільших, кредитів протягом року здатен зробити банк збитковим.
Для того щоб оцінити вплив ризику невозрата активів, ще не врахованого у витратах банку, слід розглянути декілька показників, що базуються на даних, отриманих в ході аналізу якості банківських активів, величині не досозданного резерву під прострочені позики; величиною прихованої простроченої заборгованості клієнтів; величиною виявленого в ході аналізу кредитних договорів ймовірного невозрата кредиту.
Отримані дані порівнюються з отриманою величиною наявний прибутку. Також в процесі аналізу визначаються всі розглянуті вище характеристики прибутковості та ефективності банку з урахуванням скоригованих показників доходів банку і отриманого прибутку. Крім того, на основі проведеного аналізу ризику невозрата видаваних кредитів і величини одержуваних від операцій доходів і показників прибутковості банку визначаються межі допустимості ризику кредитування з точки зору його впливу на загальну ефективність роботи банку. І з цього процес управління ефективністю банку включає в себе сукупність дій і методів з управління активами та пасивами. І при цьому щоб отримати відповідний дохід, а з іншого боку не збільшувати ризик банку втратити кошти.

1.4 Правові основи банківської діяльності.
Для того щоб далі продовжувати, треба розглянути кредитні установи з юридичного боку. Банківське законодавство передбачає наявність трьох кредитних установ: кредитна організація, банк, не банківська кредитна установа.
Кредитна організація - юридична особа, яка для отримання прибутку, як основної мети своєї діяльності на основі спеціального дозволу і має право здійснювати банківські операції передбачені законодавством. Кредитна організація утворюється на основі будь-якої форми власності як господарське товариство.
Банк - кредитна організація, яка має виключне право здійснювати в сукупності наступні банківські операції, залучення у внески грошових коштів фізичних і юридичних осіб, розміщення зазначених коштів від свого імені і за свій рахунок на умовах повернення, платності, строковості відкриття, ведення банківських рахунків юридичних та фізичних осіб.
Не банківська кредитна організація - кредитна організація, що має право здійснювати окремі банківські операції передбачені законодавством.
Тепер подивимося, що відноситься до банківських операцій:
1) залучення коштів фізичних і юридичних осіб у внески.
2) розміщення залучених коштів від свого імені і за свій рахунок.
3) Відкриття та ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб.
4) Здійснення розрахунків за дорученням фізичних і юридичних осіб, в тому числі банків - кореспондентів за їх банківськими рахунками.
5) Інкасація грошових коштів, платіжних і розрахункових документів і касове обслуговування фізичних та юридичних осіб.
6) Купівля - продаж іноземної валюти в готівковій та безготівковій формах.
7) Залучення у внески і розміщення дорогоцінних металів.
8) Видача банківських гарантій.
Кредитна організація крім розміщення коштів від свого імені і за свій рахунок, у праві здійснювати наступні операції.
1) видачу поручительств за третіх осіб, що передбачають виконання зобов'язань у грошовій формі.
2) придбання права вимоги від третіх осіб виконання зобов'язань в грошовій формі.
3) Довірче управління грошовими коштами та іншим майном за договором з фізичними та юридичними особами.
4) Здійснення операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням відповідно до законодавства.
5) Надання в оренду фізичним та юридичним особам спеціальних приміщень чи що у них сейфів для зберігання в них документів і цінностей.
6) Лізингові операції.
7) Надання консультаційних та інформаційних послуг.
На скільки відомо кредитної організації забороняється займатися виробничої, торговельної та страховою діяльністю.
У зв'язку з тим, що банки надзвичайно важливі як для економіки в цілому, так і для місцевих співтовариств, виникає потреба визначити, що ж таке банк?
Безсумнівно, банки можна ідентифікувати за тими функціями, які вони виконують на ринку. Складність полягає в тому, що функції не тільки банків, але і їх конкурентів постійно змінюються. Справді, фінансові інститути, щодо наданих послуг як можна більше наближаються до банків. У свою чергу банки в боротьбі з не банківськими конкурентами пропонують послуги, пов'язані або потрапляють під визначення кредитної організації.
І в даному випадку кордону правової основи виходять «розмитими».
Різниця між цими організаціями в тому, що вони потрапляють під різне державне регулювання.
Наприклад: банки знаходяться під наглядом Н.Б.К.Р., а кредитні установи знаходяться в відання міністерства фінансів.
З іншого боку банки як би перебувають на щабель вище в ієрархії. Але на ринку Киргизстану де вони працюють, вони перебувають на одному щаблі.
А також є відмінності у відповідальності перед клієнтами в цих установ. Ця проблема є гострою і неопрацьованою до кінця. Так як на ринку фінансів є не виплати, за якими не можливо знайти відповідача, або залучити кошти для розрахунку за боргами.
Тому, маючи на руках специфіку киргизької ринкової економіки і юридичну базу Киргизстану, розглянемо законодавчі основи діяльності сучасного банку.
Діяльність банку складається з виконуваних ним операцій і послуг, що надаються, які мають певні властивості.
По-перше, будучи грошово-кредитним інститутом, банк виконує операції і надає послуги переважно в грошовій формі.
По-друге, ці операції і послуги носять комерційний характер. Найчастіше за виконання своєї роботи банк отримує певну винагороду.
По-третє, операції і послуги банку виникають на добровільній основі. Банк і клієнт самі вибирають один одного, виходячи зі своїх власних інтересів. Клієнт має право відкрити рахунок в будь-якому банку, це, однак, не означає, що банк зобов'язаний давати йому інші послуги.
По-четверте, операції і послуги можна підрозділити на банківські, додаткові і не банківські.
В основі членування операцій на банківські та не банківські лежить розуміння суті банку, його відмінностей від спеціальних фінансових інститутів.
За оцінками фахівців, назва,, небанківські кредитні організації,, є не вдалим, тому що банки є кредитними організаціями. Більш того, банк - це перш за все кредитна установа і, отже, це не відокремлює їх від кредитних організацій, що не мають статус банку. По-друге, спеціально фінансові інститути не обов'язково можуть бути кредитними установами, вони можуть не надавати кредити, а займатися, наприклад, тільки прийомів внесків у населення.
Особливість банку, як зазначалося, полягає в тому, що він з позиції законодавства стає таким тільки в разі, якщо виконує три випливають з його суті операції, які й отримали назву суто банківських операцій. До них відносять: депозитна операція, кредитна операція, розрахункова операція.
Це, не означає, що юридичній особі достатньо виконувати одну з цих операцій, щоб отримати статус банку. Відповідно до закону банком вважається така установа, що виконує всі ці три операції одночасно. Важливо і ще одна обставина. Воно пов'язане з отриманням юридичного права виконувати ту чи іншу банківську операцію.
- Закон не забороняє займатися, кредитною діяльністю будь-якій юридичній особі.
- Закон зобов'язує юридична особа, які бажають займатися банківськими операціями, отримати відповідну державну ліцензію: ліцензія видається тільки тому, хто має відповідні матеріальні умови і професійні навички.
Законодавство зобов'язує кредитну організацію, яка бажає займатися одній з банківських операцій, отримати відповідну ліцензію.
Виконувані банками операції і надані їм послуги прийнято називати банківським продуктом. Це продукт з позиції своїх властивостей носить продуктивний характер.
Почнемо з депозитних операцій, тобто приміщення грошових коштів у банку. З цього випливає, що внесок:
- Це певна сума грошових коштів, що передаються банку іншими протилежними суб'єктами, які є його повноправними партнерами:
- Може бути утворений тільки фізичними особами.
-Представляє собою тимчасове запозичення і висновок особливого договору між банком і суб'єктом.
Виходячи з цього не важко помітити, що приміщення цінностей в банк - це не завжди депозитна операція. У розряд депозиту не потрапляють грошові кошти, які осідають на рахунках клієнта. Операції з даними ресурсами входять в розряд розрахункових операцій, де спеціальної угоди на переміщення кожної окремої суми не потрібно. Не є депозитної і операція зі зберігання в банку цінних паперів.
Банки часто беруть до внесок тільки суми визначеного мінімуму.
Згідно із законом в окремих зарубіжних країнах вклади приймаються з певної суми грошових знаків. З позиції юридичного оформлення, мінімальна сума може бути позначена тим або іншим банківським законом, або внутрішнім розпорядженням комерційного банку.
За законодавством деяких європейських країн у розряд вкладників можуть не потрапляти конкретні фізичні та юридичні особи. Звичайно, прямої заборони на прийняття вкладів від певної категорії осіб не існує. Всі громадяни досягли відповідного віку, можуть бути вкладниками банку. Теоретично, згідно з буквою закону, до числа вкладників можуть не потрапляти ті особи, які, будучи фактично незалежними, мають особливі відносини з банками, не є протилежною стороною.
Виняток може бути зроблено і щодо певного виду внесків, з якими банк-депозитор не має право користуватися.
Незважаючи на відсутність букви закону, що забороняє створення вкладу, в реальному житті банки самої демократичної країни завжди мають можливість відмовити тому чи іншому суб'єкту в прийомі грошей на депозит. І це, найімовірніше не слід розглядати як дискримінацію, як порушення демократичних основ. Нагадаємо, одна з властивостей банківської операції і послуг - вони виникають на добровільній основі, і якщо у банку немає бажання широко займатися депозитної операцією, він цього робити не буде. Якщо до того ж укладення угоди з відповідним клієнтом підриває його власний престиж або комерційний інтерес, то ні про яке прийняття вкладу у того чи іншого суб'єкта не може бути й мови.
Депозитна операція, яку виконують банки, має велике економічне значення. Збираючи гроші на вклади, банк надає їм імпульс руху. Гроші, які не працюють на руках у населення, стають працюють у банку. Банк не тримає ці гроші в себе, він їх перерозподіляє, передає їх на засадах платності іншим суб'єктам, що потребують додаткових платіжних засобах, вважаючи їх тим самим додатковим,, енергетичним ресурсом,,. Акумуляція бездіяльно лежать коштів, нарешті, дозволяє концентрувати дрібні суми у величезні капітали, за допомогою яких створюється додатковий дохід.
Продуктивний характер мають і розрахункові операції. З позиції закону розрахункові операції - це,, перерахування коштів клієнта та зарахування коштів на його рахунок,,.
Закон не кому не забороняє здійснювати розрахункові операції через банки. Якщо рахунок клієнта не блокований, клієнт і банк у праві здійснювати з нього платежі. Кожен може відкрити рахунок у банку. Але, так само як у випадку з депозитом, не кожному це практично дано, бо у банку завжди знайдуться десятки причин, за якими клієнт не буде зацікавлений у проведення розрахункових операцій через даний банк. Банк завжди оцінює того або іншого клієнта: який він, яка його репутація, чи можна на ньому заробити або з них будуть одні клопоти, додаткова дріб'язкова технічна робота. Не випадково, в кінцевому рахунку, це призвело до відомої спеціалізації: хтось працює тільки з великими клієнтами, хтось працює з дрібними клієнтами, отримуючи при цьому не малу вигоду. Закони зобов'язують банки проводити розрахункові операції не пізніше наступного операційного дня після отримання відповідного платіжного доручення. У випадку не своєчасного або неправильного здійснення платежів банки виплачують відсотки на суму цих коштів за ставкою рефінансування.
Банк, будучи посередником, в платежах, виконуючи платежі за дорученнями своїх клієнтів, прискорює завершення господарських операцій і процес виробництва та обігу. Виробляючи перерахування за рахунками переважно безготівковим шляхом, банки сприяють економії готівки, скорочують витрати на їх виробництво, транспортування і зберігання.
Також слід розділити поняття позику і кредитування. Позика і кредитування - це різні операції, тому що банк виступає в різних якостях: при позиці він є позичальником, при кредитуванні - кредитором. У кожному з цих двох випадків банк є протилежною стороною, має різні цілі і завдання, використовує інший інструментарій для їх досягнення та вирішення.
Спроби віднести до кредитування гарантію і поруку досить проблематичні. З одного боку, гарантія і поручительство містять зобов'язання - певний суб'єкт зобов'язується заплатити. Однак як гарантія, так і поручительство пов'язані не тільки з кредитуванням, але і з торговими операціями. Отже, відносини з приводу гарантій та поручительств не є специфічно кредитними. Але справа не тільки в цьому, а й у тому, що і в кредитній угоді, і в торгівлі ми маємо справу з абсолютно новим типом учасників. Гарант як третя особа має справу або з позичальником, або з покупцем, які не можуть виконувати свої зобов'язання перед кредитором. При кредиті, як правило, у позичальника є додаткова гарантія своє власне забезпечення у вигляді застави.
З економічної точки зору важливо і те, що гарант, нічого спочатку не дає, а позичальник і платник у момент надання їм гарантії реальної вартості від нього не отримують, він лише гарантує, що заплатить за іншого. При кредиті мова йде про реальну передачу позичає вартості в розпорядження ссудополучателя.
У гарантії міститься лише,, момент,, кредитної угоди. Він виникає лише в тому випадку, якщо гарант заплатив за позичальника, і сподівається, що останній поверне йому ту допомогу, яка була надана у вигляді виробленого з-за нього платежу. Акт платежу і очікування повернення суми платежу є тут саме тим, що нагадують своєрідне,, кредитування,,.
При цьому кредитна операція, як, в іншому, і дві попередні операції, мають величезну продуктивною силою. Кредит як сума грошей не просто звертається як гроші, він звертається як капітал. Це означає, що в силу природи кредиту кредитна операція передбачає таке використання позики, що неминуче має породжувати в господарстві позичальника утворення нової вартості, прибутку, частково поступається, кредитору. Кредитна операція сприяє безперервності і прискоренню виробництва та обігу продукту.
Діяльності сучасного банку не обмежується вище перерахованими традиційними операціями. Банк виконує і інші операції. До їх числа можна віднести:
- Касове обслуговування клієнтів
- Інкасацію грошових коштів, векселів, платіжних і розрахункових документів
- Залучення у внески і розміщення дорогоцінних металів
- Купівлю або продаж іноземної валюти
- Видачу банківських гарантій
Ці п'ять операцій разом з депозитними, розрахунковими і кредитними отримали статус банківських операцій. Згідно з законом їх можуть виконувати лише банки. За небанківськими кредитними організаціями залишили право:
- Здійснювати клірингові розрахунки
- Займатися інкасацією грошових коштів
- Виконувати операції з обміну валюти
- Управляти грошовими коштами клієнтів
Як зазначалося, для того, щоб виконувати банківську операцію, необхідно мати відповідну ліцензію.
Закон наказує і ті види діяльності, якими банкам займатися заборонено. До їх числа відносяться виробнича, торгова та страхова діяльність.
Взагалі займатися виробничої, торговельної та страховою діяльністю не є безперечним. Виходить, що практично всіма банківськими операціями можна займатися всім учасникам ринку, при цьому декларується, що банківські операції не є монополією тільки банків, ними можуть займатися і промисловці, і торговці, і страховики. Банки ж, у свою чергу, не можуть займатися виробництвом, не торгівлею, не страхуванням. Чи не є це дискримінацією банків як повноправних суб'єктів ринку? Сформовані положення пов'язане з тим, що банки, володіють значними фінансовими можливостями, можуть, як вважається, монополізувати відповідний вид,, небанківського,, бізнесу, як би завдати шкоди здорової конкуренції в тому чи іншому секторі товарів і послуг.
У зв'язку з цим можна запропонувати кілька підходів;
- Перш за все, можна запропонувати вирівняти банки з іншими підприємствами і організаціями в,, права,,, заборонивши останнім займатися банківською діяльністю, тобто зробити банківські операції монополією тільки банку. Відомо, що поява на ринку суб'єктів, що надають послуги банківський продукт, за останні десятиліття серйозно перенаситила банківський ринок, призводить до значного скорочення прибутку банків. Банки змушені шукати шляхи, як вижити в цих умовах. Звичайно, в результаті заборони іншим суб'єктам вести банківські операції банки б відчули особливий прилив енергії. Проте з цим навряд чи погодиться інша сторона. Уявімо, що такий закон буде прийнятий, але чи буде він виконуватися, так як повернути суб'єктів на колишні позиції виглядає справою не реальним. Заборонити підприємствам, що мають вільні грошові кошти, видавати, грошові суми також приречене на ущемлення їх комерційних інтересів - стримування конкурентної боротьби.
- Можна спробувати дати банкам, можливість зайнятися виробничої, торговельної та страховою діяльністю. З іншого боку важко припустити, що сталося б тоді, яким би став банк, чи залишиться він у цьому випадку в справжнім сенсі банком;
- Третій варіант - дати можливість банкам займатися не банківськими операціями в обмежених межах. Деякі країни пішли по цьому шляху. У Франції, наприклад, досягнуто згоди зі страховими фірмами в області обслуговування туризму, банківський закон закріплює за банками його діяльність як повноцінного страхувальника. Для цього він, повинен отримати дозвіл на співпрацю з туристичними агентствами та на проведення страхування туристів.
Закон також дає банку можливість субсидувати виробництво товаро2в для подорожей, а його агентам здійснювати продаж уже вироблених товарів і послуг любителям подорожей. Зрозуміло, банк, що отримав дозволу на дані види підприємницької діяльності, продовжує підкорятися вимогою загальної регламентації банківської діяльності. Також законодавці передбачили принаймні два обмеження на цю додаткову не банківську діяльність.
По-перше банки не повинні завдавати шкоди здорової конкуренції на відповідному ділянці ринку товарів і послуг, у зв'язку з чим вони повністю підкоряються загальноприйнятому законодавству з конкуренції. По-друге, не банківська діяльність повинна залишатися за характером саме додаткової, суворо обмеженою частиною від основного бізнесу
Якщо за основу взяти приклад з європейського законодавства, а вітчизняні банки йдуть по їх моделі розвитку то можна було дуже сильно розширити ринок банківських послуг. І тим самим ще більше щільніше пов'язати діяльність банку з діяльністю ринку. Поки що у наших банків є можливість працювати на ринку цінних паперів. Взагалі цей ринок відносяться до довгострокових вкладень, тому банки поки не можуть дозволити собі працювати на подальшу перспективу через не достатності капіталу і не стійкості ринку.

Тому підходи тут можуть бути різними: від повної заборони до повного вирішення. Справа за асоціацією банків та Національним Банком Киргизької Республіки, які мають домовитися про подальшу стратегію розвитку ринку і діяльності банків на цьому ринку.

Глава 2
Аналіз управління банком в ринкових умови х.
 
2.1 Позиції займає на ринку АзіяУніверсалБанк.
Акціонерний комерційний «АзіяУніверсалБанк» зареєстрований 22 серпня 1997 року. Ліцензія НБКР № 039. За більш ніж чотирирічну історію свого існування банк міцно зайняв місце серед найбільших і найбільш надійних фінансових інститутів Киргизстану і закріпив свої позиції на міжбанківському ринку СНД. Станом на 01.01.2002 р. банківська система Киргизстану складається з 18 комерційних банків і 2 філій іноземних банків.
За більшістю показників АУБ входить в першу п'ятірку найбільших банків країни. Збільшення статутного капіталу АзіяУніверсалБанка до 200 млн. сом, плановане в 2002 році, дозволить йому зайняти місце в трійці лідерів.
\ S

Питома вага власного капіталу АзіяУніверсалБанка в сумарному власному капіталі всієї банківської системи на 1.01.02 р. перевищує 10%.
За 12 місяців 2001 року активи банківської системи збільшилися на 7.7%, сумарні зобов'язання скоротилися на 7.2%, власний капітал збільшився на 62.8%. За аналогічний період часу сумарні активи АК "АзіяУніверсалБанк" збільшилися на 27.8%, сумарні зобов'язання збільшилися на 11.8%, власний капітал зріс на 63.4%. Таким чином, на загальному тлі всієї банківської системи, АзіяУніверсалБанк демонструє найбільш успішний і швидкий розвиток.
Також банк має великою мережею банків-кореспондентів (понад 35 банків) у країнах Європи, СНД (Росія, Україна, Молдова, Казахстан) і Балтіі.Значітельно розширилася клієнтська база, були відкриті додатковий операційний офіс у діловому центрі Бішкека і розрахунково-касовий відділ в курортній зоні Іссик-Кульської області.
Формування структури активів і пасивів банку здійснювалося за рахунок залучення і розміщення коштів в іноземних валютах, діяльності на ринку конверсіціонних операцій, цінних паперів. Ці операції є основним джерелом отримання доходів банку.
Банк активно розвиває діяльність з ведення ф'ючерсних та венчурних угод, факторингових операцій на ринку корпоративних зобов'язань країн СНД і далекого зарубіжжя. Спектр послуг наданих банком, в 2002 році значно розширився. Зокрема, почалася робота по еквайрингу міжнародних платіжних карт VISA і Master Card (прийом пластикових карт до оплати в торгових точках). За 3 місяці просування послуг еквайрингу банк уклав угоди зі значною кількістю супермаркетів, магазинів, ресторанів і готелів, зайнявши більше однієї третини ринку еквайрингу Киргизстану.
У 2001 році банк приєднався до міжнародної системи грошових переказів без відкриття розрахункових рахунків «АНЕЛІК» і активно просуває цей сервіс на ринку Киргизстану.
\ S
Сумарні активи банку за 2002 рік склали майже 3 млрд.сомов. У структурі активів відбулися значні зміни: активи грошового ринку зросли у 3.4 рази, кредитний портфель-в 2.4 рази.
Як видно з динаміки активів за 2002 рік, вона залишалася на високому рівні зростання, тому для банку постала проблема збалансованості активів, особливо в кінці року.
При цьому в 2001 році, був роком загострення конкуренції, збільшення вимог за обсягом та складністю операцій, що диктується динамікою стрімкого розвитку клієнтів банку, а також розширенням географії клієнтських інтересів і власних проектів.
У такому середовищі тільки високотехнологічний і чітко керований мобільний банк може утримувати свої позиції на ринку і просуватися в перед. Саме цей принциповий висновок лежить в основі банківської політики за всіма ключовими напрямками і став основним локомотивом основних управлінських рішень 2001 року.
Незважаючи на значне зростання об'ємних показників, набагато важливіше домагатися їх збалансованості, а також вивести на новий рівень ефективність і якість послуг, які були б прийнятні для самого серйозного і вимогливого клієнта.
АзіяУніверсалБанк спочатку робить ставку на використання високих технологій та розвиток самостійної та інформаційної бази. Саме такий підхід є основою для успішної і конкурентоспроможної роботи банку. Використання таких можливостей таких систем, як Bank + +, а також власних розробок в області автоматизації банківського обліку, міжнародних клірингових розрахунків, систем захисту інформації та контролю доступу дозволило банку задовольняти зростаючі потреби партнерів і клієнтів у найбільш сучасні способи надання банківських послуг світового рівня.
Завдяки використанню потужного програмного забезпечення та найсучасніших технологічних засобів, клієнти мають можливість переказувати грошові кошти, одержувати звіти та здійснювати постійний контроль за станом своїх рахунків 24 години на добу і 365 днів у році з будь-якої точки світу, де є доступ в інтернет. Застосування сучасної технологій захисту інформації, в тому числі з використанням смарт - карт, дозволяє клієнтам банку бути абсолютно впевненими в конденфінціалності переданої інформації і проведених операцій.
У 2003 році банк має намір продовжувати активне просування своїх продуктів на внутрішніх і міжнародному ранках. У рамках своєї місії банк планує:
- Впровадження розширення нових банківських інструментів, що відповідають сучасним вимогам, включаючи всі види ліквідних цінних паперів, а також ф'ючерси та опціони
- Збільшення числа філій в Киргизької республіки і банків кореспондентів за кордоном. Швидко і якісно обслуговувати клієнтів на території Киргизстану і за його межами банк має намір здійснювати за допомогою установки клієнтських терміналів і підключення підприємств до вдосконаленій системі інтернет - банкінгу.
Банк і раніше, буде брати активну участь в роботі на зовнішніх ринках, брати участь в операціях, що мають мінімальний ступінь ризику.
При цьому основним завданням Азіяуніверосалбанка у 2002 році було не отримання максимального прибутку, а зміцнення конкурентно здатного положення на національному та міжнародному ринках банківських послуг.
Основне місце в структурі залучених ресурсів будуть як і раніше займати кошти банків, що пов'язано з традиційною активністю банку на міжнародному фінансовому ринку і зростаючим довірою до нього як надійного та стабільного партнера з боку банків-кореспондентів. У їх число увійшли такі банки коресподент:
БАНКИ-КОРЕСПОНДЕНТИ:

Австрія
Centro Internationale HandelsBank, Vienna

Німеччина
CommerzBank, Frankfurt am Main
www.commerzbank.com

США
Union Bank of California, San Francisco-
www.uboc.com

Киргизстан
Національний Банк Киргизької Республіки, м. Бішкек
www.nbkr.kg

Латвія
Parex Bank, м. Рига
www.parex.ru

Росія
Межтопенергобанк, м. Москва
www.mteb.ru

МДМ-банк, м. Москва
www.mdm.ru

України
Індустріально-Експортний Банк, м. Київ

Казахстан
ВАТ "Казкоммерцбанк", м. Алмати
www.kkb.kz

2 .2 Організаційна структура АзіяУніверсалБанка та її ефективність в нових умовах господарювання.
Суть банку як комерційного підприємства, що виконує певні функції і операції, накладають свій відбиток на його організаційну побудову, структуру апарату управління. Комерційний банк як специфічне підприємство має свою структуру. Під банківською структурою слід розуміти сукупність підрозділів банку забезпечують його діяльність. Як відомо, типів банків може бути багато; універсальні, спеціальні. Однак не залежно від виконуваних ними операцій кожен банк, що виробляє свій специфічний продукт, має обов'язковий набір певних блоків управління:
1 Рада банку
2 Правління
3 Загальні питання управління
4 Комерційна діяльність
5 Фінанси
6 Автоматизація
7 Адміністрація
У перший блок - рада банку, як правило, входять його засновники. Засновниками банків часто виступають державні структури, тому такі банки можна назвати умовно. Переважною формою власності для банків у світовій практиці є акціонерна форма власності, де засновниками можуть виступати фізичні та юридичні особи, які володіють різними формами власності.
Рада банку затверджує річний звіт банку, організовує щорічні збори засновників і пайовиків, приймає або може брати участь у вирішення стратегічних питань банківської діяльності.
- Рада директорів банку - відповідає за загальне керівництво банку, затверджує стратегічні напрям його діяльності. До складу правління входять вищі керівники банку: голова банку, його заступники, керівники найважливіших підрозділів банку. Правління банку складають із співробітників, найманих власниками банку для організації роботи. Також сюди можуть входити особи, які володіють повністю або частково даними кредитною установою.
Організаційна структура АзіяУніверсалБанка
Відділ активних і пасивних операцій
Відділ економічного аналізу та маркетингу
Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності
Відділ автоматизації
Відділ зовнішньоекономічних відносин валютних операцій
Юридичний відділ
Операційний відділ
Кредитний комітет
Комітет по ліквідності
Ревізійна комісія
Рада директорів
Аудитор
Правління банку
Підпис: Відділ активних і пасивних операційПідпис: Відділ економічного аналізу та маркетингуПідпис: Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітностіПідпис: Відділ автоматизаціїПідпис: Відділ зовнішньоекономічних відносин валютних операційПідпис: Юридичний відділПідпис: Операційний відділ  

- Третій блок - блок загальних питань управління входить організація планування, прогнозування діяльності банку, підготовка методології, безпека і юридична служба. Призначення блоку полягає в тому, щоб забезпечити цілеспрямований розвиток банку, виконання поставлених завдань. Найчастіше вирішуються питання в рамках планово-економічного управління. Основна діяльність сконцентрована на аналізі поточної діяльності, планування діяльності головного підрозділу банку та філій, методичним забезпеченням.
Комерційна діяльність - охоплює організацію різних банківських послуг. Сюди входить все, що пов'язано з обслуговуванням клієнтів на комерційних засадах. Цей блок є центральною ланкою, де заробляються банківські доходи. Сюди входять: кредитне управління, операційне управління, управління операціями з цінними паперами, валютними операціями.
Кредитне управління здійснює всю роботу з формування кредитного портфеля, кредитування клієнтів, контролю за забезпеченістю позичок. Спочатку у відділі формування кредитного портфеля розглядаються заявки на отримання кредитів, проводять експертизу контрактів, техніко-економічних обгрунтувань. Тут же готується пропозиція кредитному комітету банку для розгляду питань щодо надання великих позик, вивчаються пропозиції з надання банківських гарантій: аналізується стан і розробляються рекомендації по оптимізації структури кредитного портфеля.
У кредитному відділі зосереджено оформлення кредитних договорів та підготовка розпоряджень операційного управління з видачі або погашення позик. Здійснюється контроль за своєчасним погашенням основного боргу і відсотків, що належать, оформлення додаткових угод про пролонгацію кредитів, проводиться систематичний аналіз фінансового стану позичальника, розробляються і вживаються заходи щодо дострокового стягнення позичкової за посади, щомісячно надається звітність про стан кредитів та сплачених відсотків.
Працівники даного відділу дають рекомендації по оптимізації структури кредитних вкладень, впроваджують нові форми і методи кредитування клієнтів.
У відділі контролю за забезпеченістю кредитів відбувається оформлення договорів застави і заставних зобов'язань, здійснюється контроль за станом цінностей, прийнятих у заставу, проводяться заходи з повернення тривалої простроченої заборгованості, готуються пропозиції щодо списання безнадійних боргів, вдосконаленню механізму погашення прострочених позичок.
Відділ контролю кредитної діяльності філій банку здійснює нагляд за дотриманням, даними підрозділами встановлених лімітів, розглядає заявки на ліміт, можливість їх перевищення, проводить аналіз, перевірку стану кредитної роботи філій, готує пропозиції щодо її вдосконалення.
У складі кредитного управління завданнями відділу методології та аналізу є розробка нормативних документів, що регламентують кредитну діяльність банку, підготовка квартальних і річних звітів про цих операціях, аналіз кон'юнктури кредитного ринку, динаміки процентних ставок. Дана робота банку однак може бути сконцентрована і в планово - економічному управлінні.
До складу кредитного управління банку досить часто включають відділ ресурсів, залучених для здійснення активних операцій. З урахуванням конкретних умов даний підрозділ банку може бути виділено в самостійне управління, що є дуже зручно.
Банки, проте, заробляють не лише на видачу кредиту та отримання плати від клієнтів за його використання. Серед банківських послуг помітне місце займають розрахункові операції, за здійснення яких банки отримують комісію.
Організацію роботи банку в сфері безготівкових розрахунків виконує операційне управління, яке здійснює повне обслуговування за розрахунковими, поточними та позичковим рахунках клієнтів за пред'явленими платіжними документами, операції з інших банківських рахунків.
Основною функцією операційних працівників є обслуговування клієнтів, яке полягає в прийомі від підприємств, організації, кооперативів, товариств та окремих осіб платіжних документів на списання грошових коштів з їх рахунків: прийомі та видачі розрахункових чеків і наступному зарахування за ними грошей на рахунки клієнтів, проведення операцій за акредитивами, консультування клієнтів з питань правильного заповнення платіжних документів, з тих чи інших форм розрахунків, з питань зарахування або списання коштів.
У складі комерційного блоку знаходиться управління за операціями банку з цінними паперами. Дане управління здійснює прийом, зберігання, облік цінних паперів, що дозволяє отримувати за цю роботу певну комісійну винагороду. На жаль у зв'язку зі слабким розвитком ринку цінних паперів, дана операція не отримала широкого розвитку. У зв'язку з цим у сучасній структурі комерційного банку особливі підрозділи з управління операціями з цінними паперами як самостійні ланки апарату управління часто відсутні.
У рівній мірі це можна віднести і до управління валютних операцій.
У силу не розвиненості банківських послуг часто відсутні спеціальні відділи з міжнародних кредитно розрахункових операціях, операціях з управління майном клієнта, з надання послуг населенню.

П'ятий блок - покликаний забезпечити облік доходів і витрат, облік власної діяльності банку як комерційного підприємства. У фінансовий блок входять такі відділи, як бухгалтерія, відділ усередині банківських розрахунків та кореспондентських відносин, каса.

Шостий блок - блок автоматизації також є обов'язковим елементом структури комерційного банку. Грошові потоки, які проходять через банк, неможливо обробити вручну, потрібен комплекс технічних засобів, електронних машин. Даний блок забезпечує електронну обробку даних.

Адміністративний блок. До його складу перш за все входить відділ кадрів банку, який забезпечує набір співробітників, відбір кандидатів, підвищення кваліфікації працівників кредитної установи. В умовах міжбанківської конкуренції формування персоналу високого рівня є невід'ємною частиною стратегії банку як комерційного підприємства.
До даного блоку відносять і такі підрозділи банку, як секретаріат, канцелярія, а також господарські підрозділи, що здійснюють обслуговування будівлі банку, його господарських і соціальних потреб.
Управління персоналом комерційного банку належить одне з центральних місць і на цьому хотілося б виділити. Пов'язано це з тим, що ефективність банківської діяльності багато в чому залежить від тих людей, які або керують банком у цілому, або виконують окремі банківські операції. У банку можуть бути ресурси, але в його керівництві не дістає людей, які могли б ними ефективно розпорядитися. У банку можуть бути і гроші і хороші клієнти, але культура роботи, кваліфікація людей, що виконують окремі операції, не відповідають вимогам споживача банківських послуг. Ясно, що і в першому, і в другому випадку банк не отримає гарного результату, тому що його персонал по своєму професійному потенціалу відстає від інших кредитних інститутів.
Загальновизнаним є теза про те, що гарний банк - це такий банк, в якому працюють хороші кадри.
Для того щоб детально розібрати структуру банку необхідно, поглянути, на вимоги ринку з, яким зіткнувся банк.
В останні роки найбільш прийнятним попитом були строкові депозити через нестабільність економіки. Більше того, всередині широкої категорії термінових і ощадних депозитів, високо доходні ощадні вклади, особливо депозити грошового ринку, доходи вкладників за, яким не регулюються і змінюються разом зі змінами ринкових умов, росли швидкими темпами за рахунок низько прибуткових ощадних депозитів. З цього випливає, що депозити до запитання, значно скоротилися.
Дана організація банку є найбільш прийнятною до сучасної ринкової економіки, і тісно пов'язаною з місією банку. Для початку хотілося б відзначити мобільність банку, невеликий штат співробітників, великі території покривають банком, до них входить 75 країн світу. АзіяУніверсалБанк є лідером продажів новітніх інформаційних технологій, обслуговування безготівкових карток, перекази грошових коштів без відкриття рахунку, робота з цінними паперами, які мають дуже великий відсоток котирування та ліквідності.
При цьому банк концентрує частина активів на операціях, з міжбанківським клірингом, конвертацією валют, факторингові операції на ринку міждержавних зобов'язань. А це означає що за допомогою такого підходу банк уникає додаткового залучення співробітників і створенню додаткових відділів пов'язаних з діяльністю банку.
Звідси виходить що банк є мобільним, високоефективним, і надійним, а надалі і великим установою має великі можливості на фінансовому ринку і низьких витрат і відповідно невеликий час для обслуговування. Також потужний, технічний,, відділ може зробити установку і обслуговування устаткування з приймання міжнародних кредитних карток у торговельних точках. Що може розглядатися як збільшення грошової активності банку та отримання стабільного доходу.
А так як термінові депозити стали займати основну частину грошового ринку. Банк у свою чергу намагається працювати з дешевими і постійними рахунками до запитання. Так як технічні можливості дозволяють це робити оперативно і швидко. А весь прибуток реінвестувати в розвиток банку та працювати з серйозними клієнтами на довгострокову перспективу і мають бізнес за кордоном. А можливості банку дозволяють обходитися без посередників банків тобто безпосередньо і дешевше. До того ж інші вітчизняні банки швидше за все будуть вдаватися до послуг цього банку через його технічної оснащеності.
\ S
І з'явитися можливість приєднатися до міжнародної банківської системи. Про це красномовно говорять кореспондентські відносини банку з іншими банками країн.
З цієї діаграми видно, що банк агресивно намагається заволодіти даним сегментом ринку. А значить він буде працювати і працює тут з юридичними особами.
Теж саме можна сказати і за депозитами до запитання.
\ S

Як видно основна грошова маса зосереджена на даному напрямку.
Звідси виходить що в банку є своє ноу-хау. І банк не має переваги в своєї частки активів термінових і ощадних депозитів. При цьому він має можливість до отримання дешевих міжбанківських кредитів, оскільки у нього багато активів поточних з мінімальною маржею. До цих позиках банк звертається не одноразово для покриття вимог клієнтів. При цьому банк утримує хорошу ліквідність активів. І мінімально ризикує, основний ризик пов'язаний тільки з рахунками до запитання так, як вони по специфіки банку займають основну частину його операцій на грошовому ринку.
До того ж звернемо увагу на мету банку:
Бути провідником у справі розширення торговельно-економічних зв'язків між Киргизстаном і країнами СНД.
Розвивати нові для країни види фінансових сервісів.
Сприяти просуванню на ринок Киргизстану сучасних технологій передачі та обробки інформації.
Виходячи з цього банк має свою специфічну організацію, де упор робиться на технічну оснащеність банку.
2.3 Управління активами і пасивами банку.
Тепер розглянемо питання управління активами. У процесі управління ліквідністю банк повинен так розміщувати свої кошти, з одного боку, щоб вони приносили доходи, а з іншого не збільшували ризик втратити ці кошти. Управління активами можна об'єднати в чотири великі групи, але ми розглянемо тільки ті з якими працює АзіяУніверсалБанк.
До першої групи відносять касову готівку і прирівняні до них кошти (корресподенскіе рахунку)
До третьої групи відносять інвестиції в цінні папери. В даний час до найбільш ліквідним, можна віднести цінні папери банків або державні.
У четверту групу активів входять основні фонди банку: будівлі обчислювальна техніка, обладнання. Ці активи прийнято відносити до низько ліквідних, хоча в даному випадку необхідно враховувати конкретну економічну ситуацію в країні.
На основі аналізу структури активів в розрізі окремих їх груп і видів як на певну дату, так і в динаміці за відповідний період часу банк може переміщати кошти з одного виду активів в інший при незмінних джерелах засобів або при появі нових грошових ресурсів розміщувати активи з таким розрахунком , щоб забезпечити формування найбільш прийнятною структури активів з точки зору надійності розміщення і виходячи з рівня доходу.
Проте ухвалення рішення про розміщення коштів, що знаходяться на кореспондентські рахунку, в інші види активів повинні передувати аналіз платоспроможності клієнтів, що обслуговуються банком, прогноз їх майбутніх доходів і витрат, оскільки в силу ряду негативних чинників можливе різке скорочення залишків коштів на корресподенском рахунку і виникнення з цим так зване дебетове сальдо по корресподенскому рахунку, що являє собою запозичення банком додаткових грошових коштів.
Що стосується міжбанківських кредитів то з моменту розвитку комерційних банків вони також мали стійку тенденцію до зростання, що викликано рядом факторів, у тому числі і прагнення банків підвищити свою ліквідність. Проте слід сказати, що для кожного банку існують відповідні межі розміщення коштів у міжбанківські кредити, які визначаються поряд з ліквідністю ще і функціональним призначенням та пріоритетів діяльності банку.
До того ж АзіяУніверсалБанк робить упор на четверту групу активів, яку складають основні засоби, вкладені в розвиток проїзводсво-технічної бази банку. Однак ця частина активів є найбільш фінансово-ємною. Звідси виникає необхідність вирішення проблеми забезпечення збалансованості між відповідними капітальними витратами банку та джерелами їх фінансування. У разі здійснення зазначених витрат без наявності відповідних джерел їх покриття, ліквідність банку починає знижуватися у зв'язку з труднощами, які можуть виникнути при забезпечення виконання зобов'язань перед кредиторами.
Загальний обсяг і структура активів в розрізі окремих статей балансу визначаються тими джерелами коштів, за рахунок яких вони сформовані, або інакше пасивами банку. Переважну частину пасивів банку, яка сягнула 90% і вище, складають залучені кошти сторонніх підприємств, організацій, громадян. Відстала частина припадає на власні кошти банку, що складаються зі статутного капіталу, фондів спеціального призначення, резервів і нерозподіленого прибутку.
У той же час основна питома вага в структурі пасивів займає, кошти на розрахункових і поточних рахунків підприємств, організацій, тобто кошти на рахунках до запитання, з яких вони можуть бути вилучені в будь-який момент. Незважаючи на те, що це дуже дешеві для банків кредитні ресурси, величина їх протягом часу може істотно коливатися, особливо в умовах кризового стану економіки, а тому значну частину цих ресурсів банки об'єктивно без шкоди для своєї ліквідності не можуть використовувати для надання позик. Це підтверджується тими випадками, коли у комерційних банків, дебетові сальдо по корресподенскім рахунках в банках.
З урахуванням усіх вищевказаних факторів у даний час у процесі управління ліквідності банків істотно підвищує роль міжбанківського кредиту. Питома вага кредиту, наданого комерційними банками має тенденцію до зростання, хоча на нього впливає в певні періоди часу грошово - кредитна і фінансова політика держави. Для регулювання рівня ліквідності цей вид пасивів є найбільш прийнятним для АзіУніверсалБанка, так як його відрізняють надійність, значна величина ресурсів, яку можна отримати в гранично стислі терміни, порівняно більш тривалий час користування в порівнянні з іншими видами ресурсів.
\ S
Одним з основних видів пасивів як за величиною так і за значенням є власні кошти. Головна їхня функція полягає в захисті інтересів акціонерів, вкладників, кредиторів банку. Поряд з цим власні кошти, які знаходяться в грошовій формі, можуть використовуватися в певній мірі в якості кредитних ресурсів. АзіяУніверсалБанк володіє великими засобами має в порівнянні з дрібними і середніми банками, при всіх інших рівних умов, більш високий рівень ліквідності, оскільки має набагато більшу здатність здійснювати диверсифікованість своєї діяльності і, що особливо важливо в області позичкових операцій, переносити втрату частини кредитних ресурсів, вкладених в позики і не повернені позичальниками.
У світовій практиці управління ліквідністю здійснюється за допомогою низки методів, до яких, зокрема, відноситься метод загального фонду коштів і метод розподілу активів, який був описаний попереду.
Маючи специфіку активів і пасивів Азііуніверсалбанка, для нього підходить сутність методу загального фонду коштів.
Цей метод полягає в тому, що в процесі управління активами банку всі види ресурсів, а це вклади і депозити, статутний капітал і резерви. Об'єднуються в сукупний фонд ресурсів банку. Далі кошти цього сукупного фонду розподіляються між тими видами активів, які з позиції банку є найбільш прийнятні. При цьому обов'язковою умовою є адекватне дотримання ліквідності засобів. При використанні цього методу спочатку визначається частка коштів, яка може бути розміщена в активи, які становлять резерви першої черги, тобто ті кошти, які можуть бути використані на першу вимогу клієнтів для задоволення заявок на вилучення вкладів, отримання кредитів. Стосовно до банківської практиці до резервів першої черги можна віднести грошові кошти на корресподенскіх - рахунках, в касі.

АзіяУніверсалБанк

Зобов'язання
01.01.02
01.04.02
01.07.02
01.10.02
01.0103.
Депозити до запитання юридичес осіб
9 037
4 616
7 135
30 620
33 323,0
Депозити до запитання банків та інших фінансових установ
45 209
121 282
418 517
595 622
1 157 693,0
Ощадні депозити (депозити фізичних осіб)
1 058
1 689
1 556
1 942
1 693,0
Термінові депозити юридичних осіб
5 160
3 144
1 040
49 858
250 071,0
Строкові депозити банків і др.фінанс.учреждені
7 587
7 625
23 910
23 644
91 729,0
Всього: депозити
68 051
138 356
452 158
701 686
1 534 509,0
Кредити від банків та інших фінансових установ
109 371
85 939
96 140
158 489
404 862,0
Кредити, отримані від НБКР

4 000


0,0
Нараховані відсотки до виплати
444
608

1 276
74,0
Дивіденди до виплати
0,0
Інші довгострокові зобов'язання і кредити
2 862
2 876
2 790
12 342
0,0
Інші зобов'язання
62 931
64 417
299 477
200 826
49 969,0
Всього: Зобов'язання
243 659
296 196
850 565
1 074 620
1 989 414,0

(Пасиви АзіяУніверсалБанка).
Що стосується АзіяУніверсалБанка то даний метод добре ув'язується зі структурою пасивів де великий обсяг поточних рахунків.
До резервів другої черги можна віднести міжбанківські кредити, і високо ліквідні позики з невеликим терміном погашення. Величина резервів другої черги залежить від діапазону коливань внесків і попиту на кредит, чим вони вищі, тим більше за величиною потрібні резерви.
При використанні методу розподілу активів, або методу конверсії коштів, враховується залежність ліквідних засобу від джерел залучених коштів і встановлюється між ними певне співвідношення.
Зокрема за вкладами до запитання необхідно встановлювати більш високу норму обов'язкових резервів. Звідси велика частка коштів, залучених у вигляді внесків до запитання, повинні поміщатися в резерви першої та другої черги, що дозволить забезпечити виконання зобов'язань АзіяУніверсалБанка перед вкладниками.
У відповідності з цим методом визначається декілька центрів ліквідності. Такими центрами є: вклади до запитання, строкові вклади і депозити, статутний капітал і резерви. З кожного такого центру кошти можуть розміщуватися лише у певні види активів з тим розрахунком, щоб забезпечити їх відповідні ліквідність і прибутковість. Так, оскільки вклади до запитання вимагають найвищого рівня забезпечення, то більша їх частина направляється в резерви першої черги.
Тепер можна подивитися як це виглядає в АзіяУніверсалБанка за 2002 рік.

Структурний аналіз АзіяУніверсалБанка
01.01.02 01.04.02 01.07.02 01.10.02
ЯКІСТЬ АКТИВІВ
 
 
 
 
Прибуткові активи
247 063
426 691
770 864
476 608
Дохідні активи / Активи всього
57,3%
58,1%
68,7%
77,3%
Кредити / Дохідні активи
14,8%
7,5%
4,4%
5,5%
РППУ / Кредити клієнтам
-10,7%
-11,5%
-3,2%
-2,6%
Цінні папери / Дохідні активи
70,2%
33,0%
13,3%
9,0%
ЛІКВІДНІСТЬ
 
 
 
 
Ліквідні активи
221 850
405 583
749 967
458 827
Ліквідні активи / Зобов'язання за все
82,2%
70,7%
77,9%
85,4%
Ліквідні активи / Депозити всього
215,0%
137,4%
130,0%
130,8%
Коррахунок в НБКР / Зобов'язання за все
3,3%
1,3%
0,9%
1,1%
Коррахунок в НБКР / Депозити всього
8,8%
2,5%
1,4%
1,6%
ЯКІСТЬ ДЕПОЗИТІВ
 
 
 
 
Депозити до запитання / Депозити всього
87%
93%
91%
89%
Депозити / Зобов'язання за все
38%
51%
60%
65%

Дана таблиця красномовно говорить про те що банк у 2002 році вміло працював в області ліквідності, і якість депозитів і активів було на високому рівні.
Також тут має місце одна перевага. Банк використовує кредитні картки, які як правило привертає більше вкладників, тобто має перевагу в залучення ресурсів на кредитному ринку.

2.4 Аналіз безготівкових розрахунків на міжнародному рівні АзіяУніверсалБанка.
У Киргизькій Республіці за станом на 1 січня 2002 року дев'ять комерційних банків займатися обслуговуванням карток міжнародних систем VISA International, Europay / Master Card International через комерційні банки СНД. З них чотири комерційних банки республіки (,, Аманбанк,,,, Бакай,, Киргизстан,,,, АзіяУніверсалБанк,,) здійснюють емісію зазначених карток.
Останнім часом інтерес до ринку банківських карт помітно зріс.
Комерційні банки активізували діяльність у цьому напрямку з метою розширення спектру послуг і залучення клієнтів.
На території Киргизької Республіки еквайринг і розрахунково-касове обслуговування клієнтів з використанням банківських карт надають 11 фінансово-кредитних установ (Таблиця 1). З них шість АТВТ РСК, АТВТ Аманбанк, АТВТ Банк Бакай, АКБ "Киргизстан", АК АзіяУніверсалБанк (тільки для юридичних осіб та нерезидентів Киргизької Республіки), Казкоммерцбанк Киргизстану здійснюють емісію карток.
Протягом 2002 року спостерігалася загальна тенденція до збільшення кількості емітованих карт (на 43,98%), транзакцій (на 32,8%), оборотів (на 69,8%), платежів з використанням пластикових карток у торговельних точках (на 14, 2%).
З метою збільшення частки безготівкових розрахунків, а також для забезпечення виплат заробітної плати працівникам в державному секторі (міністерствах, відомствах, підприємствах, установах), розвитку сфери послуг, оплати митних платежів і податків Урядом КР і НБКР було прийнято спільну постанову № 13 від 11.01. 2002 р. "Про заходи щодо вдосконалення порядку виплати заробітної плати службовцям у державному секторі і оплати митних платежів і податків через рахунки в комерційних банках в КР".

Стан ринку пластикових карт (на 1.03.2003 р.).
Наймену вання
Вид карт
Кількість карт
Розрахунковий агент
Кількість терми-лів
Торговельні і сервісні мережі
АТВТ РСК
(Емітент)
Алай-Кард
3 043
АТВТ РСК
57
Супермаркети (Європа, Євроазія, Beta Stores);
Магазини (Берека, Молдова, Раритет, Алтин тор, Рубін, Асанбаєв, Алі-баба); Ареопаг Трейд (оргтехніка, електроніка); АзіяІнфо (інтернет),
Аптеки (№ 2, 93, 106, Гедеон Ріхтер, Німан);
Кафе і бар (Мадіна, Штайнброй, Сибірська Корона, Вікторія, Bread Way, Classic);
АЗС (Тянь-Шань нафтової, 2 станції ШНОС, УДС МЗС, Авто світ, 3 станції НК Альянс)
АТВТ Банк
Visa
322
Народний
13
ТзОВ «Continent", магазин Есквайр, САТ (турагенція), ТзОВ Главтур (турагенція), готелі (Silk Road, Pinara)
отримання готівки в головному офісі, магазині Ареопаг, торговому домі Кара-Балта, Мос-Раді, філії Кара-Балта, ЗШ, САТ (Ош)
Бакай
(Емітент)

Master Card
45
Ощадний банк (НСБ) Казахстану

АК Азія-
Visa
9
Victoria
31
Інтернет-кафе "On-Line", кафе (Тайм Аут, Mac burger, Bread Way), ТзОВ (Еві Класик, Наталя, Сейлер, Трамфлюг),
ресторани (Адмірал, Matsu, Salt & Bepper, Charles check Point, Primovara), супермаркет Євразія, міні маркет Молдова,
санаторій Іссик-Куль, готель Іссик-Куль, Гулівер і Ко, Елкат, Паб LTD, Еві Авто Центр, Книжковий світ,
магазин (Омега плюс, Ареопаг IT, Intera DC, Logica, Optex Shop),
отримання готівки в головному офісі та у філії м. Чолпон-Ата.
Універсал банк
(Емітент тільки для юридичних осіб та нерезидентів КР)
Master Card
10
Bank
(Молдова)

АТВТ Аманбанк
(Емітент)
Visa
Master Card
68
ВАТ АКБ Автобанк м. Москва (емісія)
Казкоммерцбанк (еквайринг)
8
Супермаркет "Європа"; Представництво ВАТ "Аерофлот-Російські авіалінії", CAT (турагенція); ТзОВ Авіакомпанія "Lucky Start".
Казкоммерц банк
Visa
18
Казки мерцбанк
2
VIP зал в аеропорту Манас
отримання готівки в головному офісі
Киргизстан
(Емітент)
MasterCard
6Демір
Киргиз Інтернешнл
банк
Visa
Master Card
-
Halyk Bank (Казахстан)
16
готель Пінар; Temic-Bishkek (казино); ПП Калчекеева «Манас аеропорт»; Турецькі Авіалінії (термінал в головному банку і в аеропорту Манас); Kyrgyz Travel Agency; (тур.агентства) Exdivss Air, Executive Air, Roots International, London Bishkek club (казино), Discovery (туристична компанія), АЗС Ата Турк Петроль, ВЗГ "Геніс", HYATT Regency Bishkek (казино)
ЗАТ
Visa
-
Казкоммер
4
ГЛАВТУР (турагент); Киргизько-Ізраїльське СП "Майстер
ІНЕКС банк
Master Card

цбанк

АТВТ
Visa
-
Казкоммер
3
тільки отримання готівки в головному офісі, філії Кайрат-Південь (м. Бішкек) та у філії м. Ош
КайратБанк
MasterCard

цбанк

ВАТ
Енергобанк
Visa
MasterCard
-
Казкоммерцбанк
5
тільки отримання готівки в головному офісі
АК Киргиз
Visa
-
НСБ
1
тільки отримання готівки в головному офісі

Основним завданням постанови стала розробка "Державної Програми заходів на 2003-2005 роки щодо впровадження системи безготівкових платежів і по створенню інфраструктури, здатної забезпечити ефективне проведення платежів в Киргизькій Республіці" (затверджена Урядом КР і НБКР № 916 від 31.12.2002 р.), однією з компонентів якої є формування єдиної республіканської системи безготівкових розрахунків з використанням пластикових карток.
У зв'язку з цим, Національним банком було розроблено та затверджено Положення "Про основні вимоги до діяльності Національного процесингового центру КР" (постанова Правління НБКР № 6 / 8 від 25.01.2002). Метою даного документа є визначення загальних вимог і принципів щодо створення єдиного платіжного простору для обслуговування населення, торгово-сервісних підприємств з пластикових карт, емітованих різними банками.
Щоквартальний аналіз інформації, що отримується від комерційних банків по емісії / еквайрингу пластикових карт показав відповідні дії ринку на вищесказані дії Уряду КР і Національного банку.
Починаючи з 2001 р. зросла кількість випущених в обіг карток. Так якщо на 1 січня 2001 р. було емітовано 104 міжнародних і 1911 локальних карт, то на 1 січня 2002 г.325 міжнародних та 2135 локальних. Протягом 2002 р. кількість карток збільшилася ще на 43,98% і склало (на 1.01.2003 р.):
по міжнародним системам - Visa -434, з них 7 корпоративних карт;
Europay / Master Card - 63 (14 корпоративних)
по локальних систем - Алай-Кард - 3043 (68 корпоративні);
Union Card - 2.
За період з початку року спостерігався значний ріст і кількості транзакцій (рис.1). Незважаючи на те, що за міжнародним системам кількість транзакцій збільшилося на 72,3%, а по локальних систем на 27,3%, тенденція переважання великої кількості дрібних (роздрібних) платежів усередині республіки у національній валюті як і раніше зберігається.


Так за 2002 р. по локальних систем пройшло 98 746 транзакцій (Алай-Кард - 98 694, Union Card - 52), за міжнародними - 17 086 (Visa - 13 114, Master Card - 3 972). Для порівняння, по платіжній системі на міжбанківському рівні з початку року пройшло 416 706 платежів.
Що стосується показників обсягів транзакцій, то з початку 2001 р. видна чітка тенденція збільшення оборотів по пластикових картах.
Якщо в 1-му кварталі 2001 р. обороти по міжнародним системам становили 37,4 млн. сомів, а по локальних - 16,6 млн. сомів, то в 1-му кварталі 2002 р. по міжнародним системам пройшло вже 54600 тисяч . сомів, а по локальних -17,4 млн. сомів. Протягом 2002 р. обсяги транзакцій збільшилося ще на 69,8% і склали за весь період
 
 
по міжнародним системам - 283,8 млн. сом.: Visa -216,9 млн. сомів;
Master Card - 66,95 млн. сомів;
 
по локальних систем -            102,9 млн. сомів:      Алай-Кард - 102,4 млн. сомів;
Union Card - 0,5 млн. сомів.

Для порівняння, по платіжній системі на міжбанківському рівні з початку року пройшли обсяги порядку 75 894 млн. сом.
Спостерігаються позитивні тенденції з точки зору споживчих властивостей карт (таблиці 2 і 3). Зокрема, з початку року кількість безготівкових платежів з використанням пластикових карток у торговельних точках неухильно зростає (на 14,2%), хоча в середньому тільки 8,94% власників карток використовують грошові кошти з карток локальних систем для оплати товарів / послуг і 91 , 06% для переведення в готівку.

Динаміка зміни видачі готівкових грошових коштів за видами карток.1 квартал 2002 р.
2 квартал 2002р.
3 квартал 2002 р.
4 квартал 2002 р.
Вид карт
кол-во
обсяг
(Сом)
кол-во
обсяг
(Сом)
кол-во
обсяг
(Сом)
кол-во
обсяг (сом)
Visa
904
27 280 757
1 310
32 860 628
1 601
35 730 114
2 617
49 441 113
Master Card
295
7 064 343
390
11 010 957
426
10 111 824
409
14 319 224
Алай-Кард
12 236
14 224 900
13 205
22 791 600
13 424
24 525 700
16 490
31 728 027
Union Card
4
37 331
12
154 046
30
292 968
0
0

Динаміка зміни оплати в торгових точках за видами карт1 квартал 2002 р.
2 квартал 2002р.
3 квартал 2002 р.
4 квартал 2002 р.
Вид карт
кол-во
обсяг
(Сом)
кол-во
обсяг
(Сом)
кол-во
обсяг
(Сом)
кол-во
обсяг (сом)
Visa
1 231
16 148 396
1 670
15 681 092
1 999
21 411 607
1 782
18 324 430
Master Card
627
4 100 766
535
6 634 181
832
7 535 117
458
6 174 418
Алай-Кард
10 038
3 100 200
10 399
1 938 800
11 025
1 960 000
11 877
2 162 500
Union Card
0
0
1
217
5
2 682
0
0

Співвідношення показників з отримання готівкових грошових коштів та оплати в торгових точках свідчить про те, що ринок пластикових карт ще не досяг стану зрілості. У системі Алай-Кард більшість пластикових карт реалізовано в рамках зарплатних проектів, за якими, в основному, здійснюється видача готівкових грошових коштів через банкомат або касові термінали.
Інфраструктура з обслуговування пластикових карт ще не в достатній мірі розвинена, хоча деякі зрушення вже спостерігаються. Так кількість терміналів по системі Алай-Кард в порівнянні з початком року збільшилася на 29,5% і становить 56 терміналів та банкомат, в той час як по міжнародним системам збільшилася на 42,9% і становить 111 терміналів.
У той же час очевидно, що тільки спільними зусиллями комерційних банків, спрямованими на збільшення попиту на такий вид банківських послуг як розрахунки з використанням карт, розширення мережі торговельних точок, що обслуговують банківські картки і можна досягти істотного зростання обсягів випуску та обігу карток, при якому їх кількість зможе перейти в нове споживчу якість.
На сьогоднішній день 29 торгових точок-партнерів АУБ приймають до оплати міжнародні пластикові карти VISA і MasterCard. Такими картками тепер можна розплачуватися в супермаркеті "Бішкек Сіті", магазині "Алі Баба", автосалоні "Барат" - офіційному продавця "Мерседес" у Киргизстані. Власники карт можуть у цілодобовому режимі оплатити покупку товарів і послуг. Обслуговувати та перевести в готівку свої карти можна в 3 офісах АК "АзіяУніверсалБанк" з 9.00 до 17.00. при цьому число точок-партнерів постійно збільшується.
Обсяги транзакцій, що проходять за системою Алай-кард, становить 71 млн. (25% від загального обсягу транзакцій), по міжнародним системам VISA і Master Card - 151 і 55 млн відповідно (54% і 20%).
Для збільшення частки безготівкових розрахунків у республіці і скорочення термінів проведення платежів Національним Банком Республіки розроблено комплекс заходів.
Відповідно до спільного постанови Міністерство фінансів і НБКР розробляють державну програму заходів на 2003-2005 роки щодо впровадження системи безготівкових платежів і по створенню інфраструктури, здатне забезпечити ефективне проведення регулярних платежів (заробітна плата, пенсії, комунальні послуги і податки). Проведені спільні заходи будуть сприяти подальшому розвитку ринку пластикових карт в нашій республіці.
Міжнародні розрахунки
АзіяУніверсалБанк "як один з провідних фінансових інститутів Киргизстану, орієнтований на здійснення міжнародних операцій. В основі цього напряму діяльності лежить розвинена мережа банків-кореспондентів.
Банк встановив кореспондентські відносини з багатьма банками країн СНД. Серед кореспондентів-банку - відомі російські, українські, молдавські та казахські банки.
"АзіяУніверсалБанк" пропонує грошові перекази для фізичних осіб в 75 країн світу без відкриття банківського рахунку. Всього за 2% -4% від суми переказу.
Кореспондентами банку в далекому зарубіжжі є Commerzbank AG, Germany, Union Bank of California (USA) і Centro Internationale Handelsbank, AG, Austria.
АзіяУніверсалБанк є лідером в області фінансових технологій.
Найавторитетніший фінансовий журнал світу "The Banker" , що входить у видавничу групу "Financial Times", привласнив АзіяУніверсалБанк звання Банк року в Киргизстані.
Глобальна економічна криза і події 11 вересня минулого року ще раз продемонстрували, що банківська справа - це динамічний і гнучкий бізнес, готовий до змін, відповідним новим викликам часу. Нагороди журналу "The Banker" відображають високу якість та інновації у фінансовому світі, всі досягнуті результати і позитивні зміни. Переможці з 125 країн представляють "вершки" світового банківського співтовариства, які відбивають усе краще в банківській індустрії.
Журнал "The Banker" є надійним джерелом глобальної фінансової інформації.
Вибором Банку Року займалася команда редакторів зі всього світу. Основні акценти ставилися не лише на загальні фінансові результати, але на досягнення та ініціативи в розвитку технологій і загальної стратегії.
Роблячи ставку на використання високих технологій та мережі Інтернет, "АзіяУніверсалБанк" надає своїм клієнтам широкий спектр банківських послуг світового рівня.
У зв'язку з цим АзіяУніверсалБанк отримав нагороду за новаторство в технологічному розвитку банківського сектора Киргизстану, а також за видатні фінансові результати, зокрема зростання активів на 27,8% і прибутку на 62,1%.
АУБ, який став одним з найбільших банків країни, використовуючи набагато менший штат співробітників у порівнянні з конкурентами, - єдиний провайдер інтернет-банкінгу в Киргизстані. АУБ обслуговує клієнтів з більш ніж 40 країн, використовуючи онлайнові рахунки. Банк представив ряд новацій, у тому числі переказ грошей без відкриття банківського рахунку. Крім того, банк активно просуває еквайринг платіжних карт і швидко зайняв значну частину ринку цих послуг завдяки низьким тарифам і високоякісному сервісу.
"АзіяУніверсалБанк" пропонує своїм клієнтам широкий вибір банківських послуг світового рівня. Роблячи ставку на високі технології і будучи єдиним в Киргизстані провайдером інтернет-банкінгу, банк заслужено вважається технологічним лідером "
Завдяки системі віддаленого доступу " Клієнт-Банк "клієнти отримують можливість переказувати грошові кошти, одержувати звіти та здійснювати постійний контроль за станом свого рахунку 24 години на добу і 365 днів у році з будь-якої точки світу, де є доступ до мережі Інтернет.
Застосування сучасних технологій захисту інформації, в тому числі з використанням смарт-карт, дозволяє клієнтам банку бути абсолютно впевненими в конфіденційності переданої інформації і проведених операцій.
ЩО ПРЕДСТАВЛЯЄ СОБОЮ СИСТЕМА "КЛІЄНТ-БАНК"?
Це спеціальна програма, яка встановлюється на Вашому комп'ютері. Програма дозволяє готувати платіжні документи (можна завантажувати їх із систем бухгалтерського обліку типу 1С: Підприємство 7.5 (7.7), Парус, БЕСТ і ін), роздруковувати їх і передавати в Банк.
З Банку система отримує виписки про рух коштів на рахунку і кредитові сповіщення (якщо на Ваш рахунок надійшли гроші). Їх також можна роздрукувати і / або завантажити у Ваші програми для подальшої обробки.
Вся робота в системі детально протоколюється, і в разі виникнення позаштатних ситуацій співробітники Банку швидко встановлять причину і допоможуть усунути виниклі проблеми.
Кожен користувач системи має свій індивідуальний пароль і унікальний цифровий ключ, який може зберігатися або на комп'ютері, де встановлена ​​система, або на окремому магнітному диску.
Щоб встановити систему Вам потрібно зв'язатися з менеджером банку. У дводенний термін фахівці Банку уточнять час установки системи. Після установки Вам будуть передані магнітні диски з цифровими ключами і дистрибутивом системи.
Якщо у Вас є свій технічний персонал, то фахівцю Вашої компанії, досить під'їхати до Банку та отримати дистрибутив з цифровими ключами. Також Ваш фахівець зможе подивитися роботу системи в демонстраційному режимі і задати питання, що цікавлять.
СИСТЕМА "КЛІЄНТ-БАНК"
АзіяУніверсалБанк активно впроваджує систему електронного обміну документами з клієнтом "Клієнт-Банк". Система відкриває нові можливості в управлінні рахунком у Банку.
Скориставшись цією послугою, ви отримаєте можливість:
-

Підпис: більш оперативно проводити операції, завдяки цілодобовому доступу до мережі, що дозволить Вам відправляти платіжні документи в будь-який час доби. (Платіж буде відправлений найближчим операційним днем).
-Не відвідуючи банк, щодня одержувати виписки по Ваших рахунках, а також повні додатки до них, завдяки чому ви завжди будете мати точну інформацію про стан вашого рахунку.
Створювати всі основні види грошово-розрахункових документів з контролем правильності введення основних реквізитів документа, а також відправляти по системі будь-який документ у довільному форматі.
-Оперативно отримувати по вашому запиту інформацію про діяльність АУБ та нові види послуг.
Надійно захищати ваші платіжні документи від несанкціонованого доступу, тому що програми шифрування і цифрового підпису виключають можливість підробки документів, зберігаючи юридичну силу електронних документів.
ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ ВІД несанкціонованого доступу
Будь-яка інформація, що відправляється в Банк (чи отримується з Банку) передається по каналах зв'язку в зашифрованому вигляді. У системі використовується криптографічне програмне забезпечення, що відповідає найвищим міжнародним стандартам.
Суть захисту інформації полягає в тому, що в момент встановлення системи Клієнт створює свій персональний секретний ключ для шифрування даних і записує його єдиний екземпляр на дискету. При відправці платіжних документів директору (або його довіреній особі) необхідно підписати кожен документ за допомогою особистого секретного ключа.
Якщо хтось із співробітників Вашого підприємства з необережності або навмисно спробує відправити в банк несанкціоновані платіжні документи, то за відсутності хоча б однієї електронно-цифрового підпису автоматизована система банку ідентифікує документи як "непідписані" і поверне клієнтові повідомлення про відмову. У прийомі документів
Надійне зберігання дискети шифрации та дискет електронно-цифрового підпису є гарантією захисту від несанкціонованого доступу до ваших рахунках. У випадку компрометації будь-якого з секретних ключів (дискета втрачена або Ви підозрюєте, що її хтось скопіював) Ви завжди можете звернутися до Банку та у Вашій присутності будуть створені нові ключі.
І нарешті підсумовуючи підсумки того, що було написано вище, обов'язково хотілося б виділити, що 10-13 червня 2002 року представники АзіяУніверсалБанка взяли участь у щорічній виставці банків, банківських технологій та послуг SHOREX Eastern Europe-2002 у Ризі (Латвія).
Стенд АзіяУніверсалБанка користувався великою увагою відвідувачів, у тому числі й тому, що з усіх центрально-азіатських фінансових структур банк був єдиним учасником цієї представницької виставки і є піонером впровадження нових банківських послуг на ринку Киргизстану.

Глава 3 Стратегія розвитку банківської системи Киргизької Республіки.
3.1 Стратегія розвитку банківського сектору на фінансовому ринку Киргизстану.
Відповідно до основним завданням діяльності Національного банку, встановленої в законі "Про Національний банк Киргизької Республіки", грошово-кредитна політика в 2002 році була спрямована на стримування темпів інфляції, як однієї з умов для сталого розвитку економіки, мобілізації внутрішніх фінансових ресурсів і збільшення інвестицій . У "Заяві про грошово-кредитну політику на 2002 рік" цільовий показник з інфляції був встановлений на рівні 6-8 відсотків (грудень 2002 року до грудня 2001 року). Також передбачалося, що темп приросту грошової маси в національній валюті М2 складе 10-13 відсотків, грошової маси М2Х - 11-14 відсотків при реальному зростанні ВВП на рівні 4,5 відсотка.
Основним результатом реалізації грошово-кредитної політики в 2002 році стало подальше зниження рівня інфляції, що склала 2,3 відсотка до рівня грудня 2001 року. Таким чином, протягом трьох останніх років (2000-2002 р.р.) інфляція становить менше 10 відсотків, що в поєднанні зі стабільністю номінального обмінного курсу сома до долара США свідчить про істотне зниження інфляційних очікувань і створенні умов для довгострокової фінансової стабілізації.
Зростання монетизації економіки, а також динаміка параметрів державного бюджету, платіжного балансу і процентних ставок дозволяють зробити висновок про збільшення попиту на грошові активи в національній валюті та зміцненні довіри до сому з боку економічних агентів. У той же час, відмінності в темпах зростання галузей реального сектора і в темпах проведених структурних перетворень в економіці призвели до того, що попит на гроші був неоднаковий для різних типів грошових активів.
Зниження тягаря обслуговування зовнішнього боргу в результаті його реструктуризації істотно вплинуло на стан державного бюджету і поряд з відзначенням у республіці податково-бюджетною реформою дозволило зміцнити фіскальну дисципліну, що, у свою чергу, сприятливо вплинуло на динаміку пропозиції грошей і інших грошово-кредитних індикаторів. Реальний темп приросту грошової маси М2Х у звітному періоді склав понад 30 відсотків проти 7 відсотків у 2001 році.
Реальний рівень облікової ставки НБКР в кінці грудня 2002 року в порівнянні з початком 2002 року знизився в 2 рази (з 2,2 відсотка до 1,1 відсотка). Інші процентні ставки фінансового ринку за той же період також знизилися - реальна прибутковість по 3-місячних ГКВ з 4,5 відсотка до 2,5 відсотка, процентні ставки по депозитах у національній валюті з 2,3 відсотка на початку 2002 року до 1,4 відсотка в кінці звітного року.
Зовнішньоекономічні умови, зокрема, приплив іноземної валюти в республіку під час туристичного сезону і в результаті діяльності на її території іноземної військової бази, витрати якої, за оцінками, склали 36,2 млн. дол США, також зумовили підвищення попиту на сомів ресурси.
Враховуючи ситуацію, що склалася, НБКР здійснював нарощування золото-валютних резервів, обсяг яких на початок 2003 року склав 316,7 млн. дол США, що забезпечує покриття 5,6 місяця імпорту товарів і послуг.
Таким чином, у 2002 році продовжувалася тенденція спаду інфляції, що склалася за останні три роки. Фактичний рівень інфляції за звітний період був нижче передбаченого в "Заяві про грошово-кредитну політику на 2002 рік".
Крім зазначених вище, результатами проведеної політики з'явилися зростання монетизації економіки, зниження рівня процентних ставок і зміцнення довіри економічних суб'єктів до національної валюти.
Динаміка грошово-кредитних індикаторів
У 2002 році реальні темпи приросту грошових агрегатів склали понад 30 відсотків проти 7-18 відсотків у 2001 і 2-5 відсотків у 2000 році. Найбільші темпи приросту були характерні для грошової бази (39 відсотків) і вузьких грошей (35 відсотків). Меншими темпами росли грошова маса в національній валюті (М2) і грошова маса М2Х - 31-32 відсотки. Максимальний рівень даних показників (37-40 відсотків) був відзначений у жовтні 2002 року, збігаючись у часі з великими обсягами купівлі іноземної валюти Національним банком і припиненням продажу облігацій державної реструктуризованого позики за РЕПО-угодам у зв'язку з уточненням умов переоформлення заборгованості Уряду КР перед НБКР в нові державні цінні папери. У листопаді та грудні 2002 року темпи приросту грошових агрегатів скоротилися в результаті зменшення обсягів валютних інтервенцій і зростання доходів бюджету, що надходять на рахунок Центрального Казначейства в НБКР.Динаміка основних грошових агрегатів та грошово-кредитних показників

2001
2002
2003
2003

Грудень
Грудень
Січень
Лютий
Грошова база *
5 358,5
7 658,4
7 929,4
7 807,5
Гроші в обігу
5 174,6
7 058,0
7 445,5
7 298,1
Гроші поза банками (М0)
5 020,0
6 872,6
7 238,3
7 105,9
Грошовий агрегат (М1)
5 560,0
7 677,1
8 071,4
7 980,9
Вузька грошова маса (М2)
6 189,1
8 304,1
8 782,1
8 688,6
Широка грошова маса (М2x)
8 205,3
10 995,6
11 616,1
11 445,8
Мультиплікатор М1 **
1,04
1,0
1,0
1,0
Мультиплікатор М2 **
1,15
1,1
1,1
1,1
Мультиплікатор М2x **
1,53
1,4
1,5
1,5
1 Швидкість обігу М1 ***
15,5
11,6
11,3
11,0
1 Швидкість обігу М2 ***
13,6
10,5
10,3
10,0
1 Швидкість обігу М2x ***
10,0
8,0
7,8
7,7
Гроші поза банками /
загальний обсяг депозитів
1,55
1,7
1,7
1,6

Зміни в структурі грошової маси М2Х (валютна складова враховувалася по постійному обмінним курсом сома до долара США) за станом на 1 січня 2003 року в порівнянні з початком 2002 року були незначні. Частка грошей поза банками збільшилася на 1 п.п. (З 61 відсотка до 62 відсотків за аналізований період), частка депозитів у національній валюті скоротилася на 1 п.п. (З 14 до 13 відсотків), частка депозитів в іноземній валюті залишилася без зміни - на рівні 25 відсотків. Збільшення частки готівки в структурі грошової маси було обумовлено перевищенням їх росту над зростанням депозитів і свідчило про зростання транзакційного попиту на грошові активи - готівкові гроші і розрахункові рахунки, обумовленого структурною перебудовою економіки в напрямку підвищення частки сільського господарства, торгівлі та послуг, підприємств малого та середнього бізнесу в структурі валової доданої вартості. Попит на ресурси в національній валюті формувався також за рахунок припливу іноземної валюти в республіку внаслідок збільшення надходжень міжнародних трансфертів та функціонування на її території іноземної військової бази. Випереджаюче зростання готівки в структурі грошової маси порівняно зі зростанням депозитів знайшов відображення в скороченні мультиплікатора широких грошей, середнє значення якого за січень-грудень 2002 року склало 1,48 проти 1,54 за 2001 рік.
Відношення готівкових грошей в обігу до депозитів протягом 2002 року виявляло динаміку, яку можна порівняти із зміною ставлення резервів до депозитів. Середня величина цього коефіцієнта за січень-грудень 2002 року склала 1,68 проти 1,42 у середньому за 2001 рік. Зростання даного відносини також був пов'язаний з вже зазначених підвищенням попиту на сомів ресурси, причому більшою мірою у готівковій, ніж в безготівковій формі.
Пропозиція грошей у 2002 році формувався як за рахунок чистих іноземних активів, так і чистих внутрішніх активів банківської системи. Збільшення обсягу чистих внутрішніх активів банківської системи на 30 відсотків сталося в результаті перевищення витрат над доходами державного бюджету. У той же час, залишки коштів на рахунках Уряду в порівнянні з початком 2002 року змінилися незначно, завдяки накопиченню на них надійшли в 4 кварталі програмних кредитів.
Обсяг кредиту органам державного управління з боку комерційних банків збільшився на 18 відсотків, а кредиту в економіку - на 14 відсотків. Абсолютний зростання інших статей балансу банківської системи був обумовлений поповненням капіталу банків відповідно до вимог НБКР і збільшенням обсягу отриманої ними прибутку.
За звітний рік обсяг грошової бази, до складу якої включені депозити комерційних банків в іноземній валюті, збільшився на 42,9 відсотка. При цьому готівкові гроші в обігу зросли на 36,4 відсотка, а залишки коштів банків на кореспондентських і депозитних рахунках в Національному банку зросли в 3,3 рази. Одним з джерел зростання безготівкової складової грошової послужило збільшення обсягу обов'язкових резервів, в свою чергу викликане припливом у діючі банки депозитів і вкладів. Частка безготівкової складової у структурі грошової бази на кінець 2002 року склала 7,8 відсотка проти 3,4 відсотка на початку 2002 року.
Зростання грошової бази стався за рахунок чистих іноземних активів НБКР, який склав за звітний період 25,3 відсотка, у свою чергу, завдяки операціям Національного банку з купівлі іноземної валюти та надходженнями програмних кредитів і грантів. Чисті внутрішні активи НБКР у звітному році також внесли значний внесок у збільшення грошової бази (темп приросту склав 36,0 відсотка), головним чином за рахунок перевищення обсягу видатків державного бюджету, проведених за рахунком Центрального Казначейства, над обсягом доходів.

Застосування інструментів грошово-кредитної політики

У 2002 році Національний банк продовжив роботу, спрямовану на вдосконалення механізмів управління ліквідністю, що впливають на розвиток фінансових ринків. Так, в березні звітного року були внесені зміни в механізм формування процентної ставки за кредитами "овернайт", в результаті якого процентна ставка по даних кредитах була встановлена ​​на рівні 1,2 від облікової ставки НБКР. Цей захід сприяла зменшенню діапазону коливань короткостроковій банківської ліквідності, що в кінцевому підсумку призвело до подальшого зниження основних процентних ставок на фінансовому ринку. Облікова ставка Національного банку знизилася з 7,9 відсотка на початку звітного року до 4,4 відсотка у кінці року.
Важливе значення для подальшого розвитку фінансових ринків мало прийняття спільного рішення Уряду КР і Національного банку КР про врегулювання фінансових відносин, принципи якого були викладені в Генеральній угоді про врегулювання фінансових відносин між Урядом КР і НБКР, підписаному сторонами 21 червня 2002 року. Реалізація даної угоди дозволила поліпшити якість активів НБКР без додаткових витрат для республіканського бюджету. Після реалізації цієї угоди в кінці грудня 2002 року у НБКР з'явився ринковий інструмент регулювання ліквідності в національній валюті у вигляді цінних паперів врегулювання, замість існуючих раніше неринкових ОГРЗ.
Основними інструментами, застосовуваними Національним банком для регулювання рівня ліквідності в банківській системі в 2002 році, залишалися операції на відкритому ринку - валютні інтервенції і РЕПО-операції з державними цінними паперами. Обсяги інструментів, що застосовуються у звітному періоді визначалися, з одного боку, розвитком макроекономічної ситуації, а з іншого - необхідністю досягнення поставлених цілей і завдань грошово-кредитної політики.
Розглядаючи склад і обсяги операцій НБКР на відкритому ринку, слід відзначити збільшення об'єму участі НБКР на міжбанківському валютному ринку в порівнянні з 2001 роком: чиста купівля іноземної валюти за звітний період склала 24,5 млн. дол США в порівнянні з чистим покупкою 9,3 млн. дол США в 2001 році. Поквартальна динаміка валютних інтервенцій відображала традиційне дію сезонних факторів, пов'язаних з розбіжністю експортних та імпортних операцій: якщо в 1 кварталі НБКР продавав валюту (чистий продаж інвалюти, включаючи продаж готівкових євро, в цей період склала 2,1 млн. дол США), то протягом 2-4 кварталу НБКР в основному здійснював купівлю інвалюти. Максимальний обсяг інвалюти був придбаний Національним банком у вересні та жовтні - понад 19 млн. дол США, що було обумовлено зростанням попиту на сомів ресурси в результаті проведення експортних операцій та покращення балансу міжнародних послуг. У листопаді та грудні збільшення імпорту призвело до підвищення попиту на інвалюту, і в ці два місяці чистий обсяг придбаної НБКР валюти склав 1,8 млн. дол США.
Роль СВОП-операцій з іноземною валютою в процесі регулювання короткострокової ліквідності в 2002 році скоротилася: сумарний обсяг купленої та зворотного проданої інвалюти склав 20,2 млн. дол США проти 75,1 млн. дол США в 2001 році. Поряд зі стабілізацією валютного ринку і зміцненням довіри до національної валюти зниження обсягів СВОП-операцій було пов'язано з більш активним використанням інших інструментів короткострокового регулювання ліквідності, зокрема, механізму кредитування "овернайт".
Для регулювання коливань ліквідності НБКР, як і в попередні роки, застосовував РЕПО-операції з державними цінними паперами. Сумарний обсяг цінних паперів, проданих на умовах РЕПО, у 2002 році склав 193,8 млн. сомів, збільшившись у порівнянні з 2001 роком більш ніж у 2,5 рази. В якості об'єкта продажу при проведенні РЕПО-операцій з продажу цінних паперів Національний банк використовував облігації державної реструктуризованого позики (ОГРЗ). Середня тривалість РЕПО-угод становила 2,6 місяця. Максимальний обсяг продажу ОГРЗ припав на 2-3 квартал (понад 90 млн. сомів і 38 млн. сомів відповідно), коли спостерігалися найбільші коливання ліквідності в банківській системі. В 4 кварталі НБКР не проводив РЕПО-операцій з продажу цінних паперів, що було пов'язано з здійсненим в кінці грудня переоформленням ОГРЗ і ряду інших зобов'язань Уряду перед НБКР в державні цінні папери врегулювання.
У 2002 році Національний банк здійснював емісію 28-денних нот, які є інструментом короткострокового регулювання ліквідності. Обсяг емісії нот НБКР в 2002 році склав 112,0 млн. сомів, що майже в 2 рази менше в порівнянні з даним показником 2001 року (208,7 млн. сомів). Зниження ролі аукціонів нот як інструменту проведення грошово-кредитної політики в 2002 році було викликано падінням попиту з боку банків на інвестиції у короткострокові фінансові інструменти, прибутковість яких в умовах низького рівня інфляції суттєво поступалася прибутковості державних цінних паперів з більш тривалим терміном обігу.
Рефінансування комерційних банків у звітному періоді здійснювалося шляхом надання кредитів "овернайт" і кредитів останньої інстанції. Для забезпечення виконання нормативу з обов'язковим резервним вимогам комерційні банки користувалися кредитами "овернайт". Обсяг кредитів "овернайт", наданих НБКР комерційним банкам у 2002 році, склав 2,9 млрд. сомів в порівнянні з 1,1 млрд. сомів у 2001 році. Понад 65 відсотків річного обсягу кредитів "овернайт" було надано в 2-му півріччі 2002 року, відображаючи зростання попиту на короткострокові ресурси в національній валюті.
Активніше, ніж у 2001 році, використання банками механізмів "овернайт" у значній мірі пояснюється зазначеним вище зміною порядку визначення величини їх процентної ставки. У період з квітня по грудень 2002 року діапазон коливань ставки за кредитами "овернайт" становив від 5,3% до 9,5%, причому в другому півріччі намітилася тенденція до її зниження. В кінці грудня ставка за кредитом "овернайт" склала мінімальну протягом 2002 року величину 5,3%.
У випадках, коли комерційні банки зазнають довгострокові проблеми з ліквідністю, Національний банк може надати їм кредит останньої інстанції строком до шести місяців. У 2002 році даних кредитом скористався один банк. Сума кредиту склала 25 млн. сомів.
На відміну від 2001 року, коли норма і порядок дотримання обов'язкових резервних вимог зазнали значних змін, в 2002 році параметри цього інструмента не переглядалися. Норма залишилася на рівні 10 відсотків від зобов'язань банку, що підлягають резервуванню. При дотриманні резервних вимог кожному банку виплачувалася компенсація у розмірі середньозваженої процентної ставки за його депозитах, а якщо банк не виконував резервні вимоги, з нього стягувалася плата в розмірі триразової облікової ставки НБКР.
У порівнянні з попереднім роком у 2002 році практично всі діючі комерційні банки дотримувалися обов'язкові резервні вимоги, за винятком одного банку, двічі порушив резервні вимоги. З нього було стягнуто плата на суму 644 сома. У той же час загальний обсяг компенсації за дотримання обов'язкових резервних вимог, виплачений Національним банком комерційним банкам, склав 5392,4 тис. сомів.
Фіксований обмінний курс долара США при розрахунку депозитів в іноземній валюті для визначення обов'язкових резервних вимог у звітному періоді змінювався двічі: 48 сомів за 1 долар США з січня по травень і 47,7 сомів за 1 долар США з 1 червня по 30 вересня 2002 року. Постановою Правління НБКР № 41 / 3 від 27 вересня 2002 року фіксований обмінний курс для розрахунку обов'язкових резервних вимог на період з 30 вересня 2002 року по 1 червня 2003 року був встановлений на рівні 46,5 сомів за 1 долар США.

Концепція розвитку банківської системи Киргизької Республіки повинна бути чітко визначеною, кількісно вимірюваної, прийнятною з урахуванням рівня розвитку економіки і потенційних можливостей подальшого економічного зростання, реальної, але разом з тим досить амбітною, а також визначеної в часі. Виходячи з таких передумов визначена мета розвитку банківської системи - збільшення фінансового проникнення в економіку Киргизької Республіки. Таким чином сформульована мета дозволяє сфокусувати всі зусилля на розвитку, і допоможе переконатися, що робляться потрібні кроки, що, у свою чергу, буде викликати додаткову ініціативу для досягнення поставленої мети.
Кількісно мета розвитку банківської системи можна визначити наступним чином: наближення до кінця 2002р. до рівня фінансового проникнення рівного 0,25 (даний показник на грудень 1998р. склав 0,15). Це досить амбітна метою, однак, враховуючи, що Киргизька Республіка наполегливо і послідовно проводить політику реформ, поставлена ​​мета може бути досягнута.
Фінансове проникнення зазвичай вимірюється агрегованими показниками. Загальноприйнятим є використання відношення широких грошей до ВВП і відношення обсягу депозитів до обсягу грошей поза банками. Чим вище ці коефіцієнти, тим вище вважається ступінь фінансового проникнення. У цільовому показнику пропонується використовувати показник відношення широких грошей до ВВП.
Ставлення широких грошей до ВВП - це величина, зворотна оборотності, також використовується в макроекономічному аналізі для фінансового програмування. Високий коефіцієнт відношення широких грошей до ВВП показує високу довіру до банківської системи і до національної валюти. Якщо довіра до національної валюти високо і банківська система розвинена і стабільна, то приплив вкладів у банківську систему не скорочується. У той же час, якщо банківська система сприяє зростанню добробуту вкладників і, таким чином, розвитку економіки в цілому, забезпечуючи гарне обслуговування, то це ставлення має бути високим. Це ж відноситься і до показником відношення депозитів до обсягу грошей поза банками. Високий рівень даного коефіцієнта є індикатором довіри до банківської системи і того, що банківська система вносить свій внесок в зростання добробуту.
Два згаданих коефіцієнта є не єдиними, і можна використовувати відношення депозитів, кредитів, загального обсягу активів до ВВП і багато інші коефіцієнти. Але загальноприйнято, що зазначені вище коефіцієнти є хорошими індикаторами фінансового проникнення.
Високий рівень фінансового проникнення означає, що фінансовий сектор може надати велику кількість послуг іншим секторам економіки. Фінансове проникнення також є індикатором того, що фінансовий сектор генерує добробут економіки. Однак, і високий рівень доходу сам по собі має тенденцію створювати фінансове проникнення, так як розвинені економіки потребують більш розвиненому фінансовому секторі.

Розширення фінансового проникнення повинно супроводжуватися збільшенням заощаджень. У цьому плані вкрай важливим для банківського бізнесу є питання довіри вкладників, що грунтується на впевненості в збереженні вкладів, вигідності вкладень в банківську систему, надійності і стабільності банківського сектора. Тому в перспективі актуальними завданнями розвитку системи комерційних банків республіки є:
Створення системи страхування депозитів, що є типовим прикладом захисту інтересів вкладників банку і підтримки стабільності банківської системи. Теорія і практика страхування депозитів у багатьох країнах підтверджує тезу про те, що використання такого спеціального механізму сприяє збереженню стабільності комерційних банків, знижує ризик різкого погіршення фінансового становища окремих банків у результаті панічних настроїв вкладників, що, як показує і наш досвід, може дестабілізувати загальну ситуацію в банківській системі
Посилення банківського нагляду. Заходи, що вживаються в цьому напрямі, створюють додаткову впевненість у тому, що діяльність комерційних банків, куди вкладено заощадження, перебуває під контролем з позиції недопущення необгрунтованих ризиків у банківських операціях, які можуть в кінцевому підсумку призвести до втрати платоспроможності банку, виникнення системного ризику в банківському секторі в цілому.
Системним ризиком у загальному розумінні визнається такий ризик, коли банкрутство (ліквідація) одного або декількох банків з достатнім ступенем вірогідності призвести до банкрутства інших банків та / або підприємств ефект "доміно"), а також, якщо можливо масовий відтік вкладників з усіх банків у результаті втрати довіри населення, що призведе до кризи ліквідності та колапсу платіжної системи і, як наслідок, - той же ефект "доміно".
Основними факторами, які можуть викликати дестабілізацію фінансової системи, є:
- Захоплення банком високоризикованими операціями та інвестиціями;
- Падіння рівня капіталізації;
- Розширення системного ризику за допомогою банківських транзакцій.
Підвищення ефективності діяльності комерційних банків.
Це завдання включає ряд питань, пов'язаних з удосконаленням управлінських, технічних та професійних навичок. Зростання професіоналізму управлінського апарату та персоналу в банках дозволить глибше аналізувати ситуацію в економіці, проводити зважену політику в усіх напрямках банківської діяльності, ефективно працювати з клієнтами банку, постійно вдосконалювати організаційну структуру. Підвищення ефективності вимагає від комерційних банків подальшого розширення та розвитку свого бізнесу, постійного аналізу потреб клієнтів і розробки нових видів фінансових послуг та продуктів, таким чином сприяючи залученню потенційних клієнтів.
Комерційні банки повинні постійно приділяти увагу питанням підвищення фінансових результатів своєї діяльності, розширенню розрахунково-касового обслуговування, підвищення якості послуг при одночасному зниженні витрат, розширення контактів з міжнародним фінансовим ринком.
З іншого боку, не менш значущими є завдання підвищення довіри комерційних банків до своїх клієнтів-позичальників. Це передбачає, з одного боку, необхідність прийняття заходів, які сприяють вирішенню проблем, що виникають у комерційних банків при фінансуванні реального сектора, а, з іншого, вимагає істотного зміцнення банківської системи для того, щоб вона була в змозі обслуговувати великі торговельні, виробничі, інвестиційні проекти , реалізація яких буде сприяти подальшому економічному зростанню.
У рамках даного напрямку коло питань, які потребують свого вирішення, включає удосконалення склалася заставної практики, внесення необхідних змін і доповнень до правову базу. Одним з питань, що потребують свого вирішення, є вдосконалення податкового законодавства, нормативних та інструктивних документів, частина з яких застаріла і не в усьому відповідає специфіці банківського бізнесу та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Що стосується кредитування реального сектора, включаючи великі проекти, то тут абсолютно очевидно, що для цього в першу чергу необхідне підвищення капіталізації комерційних банків. Важливим моментом у досягненні взаємної інтеграції фінансового та реального сектору є розвиток на ринку структур, які допомагають комерційним банкам по можливості адекватно оцінити ризики кредитування підприємств реального сектора. До їх числа відносяться кредитне бюро, вже створене при Національному Банку і яке акумулює інформацію про фінансовий стан позичальників та відомості з їх кредитної історії, рейтингові компанії, консалтингові групи, які спеціалізуються на реальному секторі та сприяють банкам у пошуку потенційних клієнтів.
Одним з методів стимулювання банківської активності в реальному секторі в перспективі може стати впровадження в практику механізму рефінансування комерційних банків, що потребує розробки системи заходів щодо формування ринку короткострокових і довгострокових боргових зобов'язань підприємств, технології обліку і переобліку таких зобов'язань.
У перспективі важливо розвивати вже існуючу інфраструктуру, що включає:
- Вдосконалення платіжної системи;
- Розширення банківських послуг у сільській місцевості;
- Розвиток системи іпотечного кредитування.
У кінцевому підсумку банківська система республіки повинна відповідати наступним вимогам:
Банківська система повинна ефективно виконувати функцію фінансового посередництва. Структурні та інституційні зміни мають вплинути на трансформацію змін фінансового сектору в реальний сектор. У цьому плані найкращою підтримкою реального сектору має стати підтримка банківської системи, її зміцнення і вдосконалення, що в кінцевому підсумку повинно привести до збільшення обсягів і якості фінансових послуг, що представляються реальному сектору.
Банківська система повинна мати достатній запас міцності, щоб і в нестабільних економічних умовах продовжувати кредитувати економіку і забезпечувати нормальне проходження платежів, тобто нейтралізувати негативні тенденції, які не носять системного або кризового характеру.
Банківська система повинна бути не тільки стійкою до зовнішніх змін, але й сама по собі повинна бути стабільною в тій мірі, щоб не накопичувати внутрішній кризовий потенціал, який при зовнішніх шоках може зруйнувати банківську систему.
Зв'язок між заходами по досягненню мети і самою метою-це скоріше питання наявності стратегії, ніж кількісний зв'язок. Не можна з абсолютною впевненістю сказати, що впровадження заходів буде гарантувати досягнення мети. Основну роль буде грати загальний розвиток економіки і проходження кожним банком власної стратегії розвитку, що пов'язана з метою даної концепції. Тому слід здійснювати постійний моніторинг розвитку і, якщо необхідно, робити коригування у мети, стратегії та заходах.
Основні напрямки стратегічного розвитку банківського сектора складається у вдосконалення платіжної системи.
Платіжна система Киргизької Республіки включає в себе: клірингову і гроссовую системи і забезпечує проведення міжбанківських безготівкових розрахунків, а також розрахунків за результатами укладених угод на міжбанківських фінансових ринках. Клірингова система займає значне місце в платіжній системі республіки і забезпечує проведення 98% всіх міжбанківських платежів, у тому числі і платежів на великі суми. Гроссовая система використовується комерційними банками для проведення термінових міжбанківських платежів і для забезпечення розрахунку за угодами, укладеними на міжбанківських фінансових ринках.
Торговельна система по операціях з цінними паперами здійснює врегулювання за інструкціями про переклади цінних паперів на валовій основі - остаточна передача цінних паперів від продавця покупцеві (поставка) відбувається протягом циклу обробки - однак врегулювання за інструкціями про передачу коштів на чистій основі - остаточна передача коштів від покупця продавцю (платіж), відбувається в кінці циклу обробки.
Ефективність платіжної системи багато в чому залежить від швидкості проходження платежів. Використання паперових платіжних документів вимагає найбільш трудомісткою ручної обробки, а способи доставки платіжних документів викликають затримки у взаєморозрахунках і, отже, підвищують ризик платіжної системи.
\ S
Кількість платежів по клірингу
за 1996 - 2000рік
Електронна система платежів, що використовується як основи складових компонентів платіжної системи - клірингової, гроссовой систем платежів, а також при проведенні розрахунків за укладеними угодами на фінансових ринках, дозволить значно скоротити терміни проведення розрахунків і тим самим підвищить ефективність роботи електронних торговельних систем.
Для переходу до системи електронних платежів спільно з комерційними банками будуть вирішені технічні питання, питання безпеки електронних платежів, а також розроблена нормативна база електронних платежів.
З точки зору технічної оснащеності треба створювати надійну систему телекомунікаційного зв'язку, що охоплює всіх учасників системи електронних платежів, і розробити апаратно-програмне забезпечення, що відповідає міжнародним стандартам. Для передачі електронних платіжних документів буде використовуватися система криптографічного захисту, інші заходи безпеки, у відношенні яких повинні дотримуватися встановлені мінімальні вимоги, що пред'являються до забезпечення безпеки електронних платіжних документів.
З метою забезпечення надійного і безпечного функціонування платіжної системи на основі системи електронних платежів будуть встановлені:
- Формати електронних платіжних документів та процедури проведення розрахунків за ними;
- Процедури створення електронних цифрових підписів;
- Процедури посвідчення автентичності електронних платіжних документів для зниження ризику фальсифікації електронних платіжних документів, а також відмови від отримання електронних платіжних документів;
- Мінімальні вимоги, що пред'являються до забезпечення безпеки електронних платежів для зниження ризику несанкціонованого доступу до системи електронних платежів і підтримки системи електронних платежів в працездатному стані.
Для встановлення юридичного статусу електронних платежів необхідно розробити та прийняти:
- Закон, який би законодавче закріплення обращаемости електронних платіжних інструментів на території Киргизької Республіки;
- Нормативні акти з питань проведення електронних платежів обов'язкові для учасників систем електронних платежів та забезпечення конфіденційності згідно з законодавством України;
- Двосторонні / багатосторонні угоди (договори) сторін, які регулюють взаємовідносини між учасниками систем електронних платежів і не суперечать законодавству Киргизької Республіки.
Перехід до системи електронних платежів для проведення міжбанківських платежів буде здійснюватися поетапно всередині кожної функціональної компоненти платіжної системи. Перший етап - підключення декількох пілотних банків. Потім підключення комерційних банків в міру виконання мінімальних вимог, що пред'являються до забезпечення безпеки електронних платежів та апаратно-програмного забезпечення. Надалі система електронних платіжних документів може використовуватися комерційними банками для проведення усередині банківських платежів.
В даний час в Киргизькій Республіці вже існує необхідність впровадження нових форм платіжних інструментів, що дозволяють реалізувати весь комплекс банківських послуг, характерний для країн з розвиненою ринковою економікою.
Виникнення і розвиток кількох окремих систем розрахунків з пластиковими картками в рамках однієї держави знижує універсальність в оплаті будь емітованої картки. Національна Система Платіжних Карток, що є одним з видів електронних систем розрахунків, орієнтована на приватних осіб, щодня виробляють велику кількість операцій купівлі-продажу на невеликі суми, і буде тим ефективніше, чим більша кількість учасників вона буде охоплювати і чим вона буде більш поширена в географічному плані.
Для створення платіжної системи на базі пластикових карток необхідно виконати наступні завдання:
- Створення (центрального) процесингового центру та забезпечення його обслуговування;
- Розвиток широкої мережі торгових терміналів і пунктів переведення в готівку;
- Інформаційна підтримка комерційних банків, як ключових користувачів системи.
Відповідно до міжнародних стандартів, прийнятих в системах пластикових карток, будуть розроблені технічні вимоги до:
- Системі;
- Обладнання процесингового центру;
- Периферійному обладнанню;
- Пластиковим карткам.
Система пластикових карток дозволить залучити громадян Киргизької Республіки до того рівня банківських послуг, який існує в країнах з розвиненою ринковою економікою.
У перспективі необхідно розширення спектру послуг, що надаються, забезпечення більш якісних послуг і зниження їх вартості.
В даний час фінансові ринки республіки (ринок короткострокових кредитів, ринок іноземної валюти і ринок цінних паперів) вже вимагають наявності більш ефективної системи швидкого переказу коштів, яка дозволить комерційним банкам здійснювати негайні угоди з відображенням операцій на кореспондентських рахунках. Одним з інструментів платіжної системи, що дозволяє здійснювати без ризикові платіжні операції, є гроссовая система розрахунків у режимі реального часу.
Гроссовая система розрахунків у режимі реального часу буде містити:
- Технологічний та технічний проект;
- Надійну телекомунікаційну інфраструктуру, що зв'язує всі банківські установи;
- Високий рівень апаратного забезпечення, здатний обробити велику кількість транзакцій за одиницю часу;
- Надійне програмне забезпечення, що має можливість не тільки проводити електронні платежі, а й контролювати рахунки і аналізувати критичні ситуації.
В першу чергу така система буде об'єднувати головні установи комерційних банків, які безпосередньо приймають рішення в комерційних операціях на фінансових ринках. Потім до системи будуть підключені установи комерційних банків, розташовані в обласних центрах республіки.
Для реалізації гроссовой системи реального часу, що є одним з видів електронних систем розрахунків, будуть розроблені відповідні положення про правила здійснення операцій, про дотримання режиму конфіденційності. Правова основа буде забезпечуватися розробкою і прийняттям нормативних документів, договорів, що регулюють взаємини між учасниками, що стосуються безпосередньо технології проведення розрахунків і визначають правопорушення і покарання за них.
Етапи розвитку системи:
- Створення центрального та резервного вузлів системи територіально рознесених;
- Одночасне підключення головних установ комерційних банків - основних учасників фінансових ринків;
- Організація широкомасштабного сертифікованого навчання майбутніх користувачів системи на базі головних вузлів;
- Поступове підключення інших учасників, створення регіональних вузлів системи, розширення системи до рівня обласних центрів.
У цілому реалізація гроссовой системи реального часу з моменту фінансування і до моменту впровадження в промислову експлуатацію триватиме на період до 1,5 років.
З розвитком ринкової економіки зміцнюються і розширюються економічні зв'язки Киргизької Республіки як з країнами СНД, так і багатьма іншими державами. Виникає необхідність міжнародної інтеграції платіжних систем.
Вступ в SWIFT - Товариство всесвітньої інтербанковской фінансової телекомунікації, надає безліч переваг для банків, що використовують його для передачі міжнародних платежів. Перш за все, це швидкість і можливість швидкої фізичної обробки платежів у банку, а також високий рівень безпеки і контролю.
Технологічно дана система буде представляти собою центральний вузол, який буде об'єднувати існуючі внутрішньодержавні системи (автоматизовану клірингову систему, гроссовую систему розрахунків у режимі реального часу, національну систему платіжних карток) в загальну систему.
Одним з напрямків вдосконалення системи надання банківських послуг в сільській місцевості може стати оголошення тендеру на постачання готівки в сільські райони. Це дасть можливість різним потенційним учасникам зробити свої пропозиції щодо ціни та якісного рівня послуг, що надаються. Розрахунково-ощадна компанія, кредитні спілки та поштові відділення мають, як мінімум, заявити про своє бажання в подібному тендері брати участь. Кредитним спілкам та поштовим відділенням потрібно одержання ліцензії на здійснення подібної діяльності, і законодавча база, принаймні, для кредитних спілок, в цьому випадку повинна бути змінена.
Кредитні спілки можуть працювати при більш низьких операційних витратах, ніж Розрахунково-ощадна компанія і це разом з можливим посиленням ефекту могло б стати гарним вибором джерела надання банківських послуг у сільських районах, включаючи і розподіл коштів з Казначейства. Головною проблемою кредитних спілок є їх невеликий розмір і кількість учасників, недолік технічних навичок і доступу до обладнання, але проблеми вирішуються, оскільки кредитні спілки мають сильну донорську підтримку.
Поштові відділення мають деякі з тих же синергічних переваг, що і кредитні союзи. У поштових відділень і раніше був досвід поширення грошової готівки з Казначейства. Недоліком поштових відділень є те, що вони здійснюють свій бізнес поза державного нагляду. Однак, вони більш технічно, оснащені і мають кращий доступ до техніки, ніж кредитні спілки.
Діяльність кредитних спілок в областях повинна бути розширена, в подальшому це дозволить забезпечити доступ до банківських послуг в сільських районах. Це може бути, як уже згадано, видача готівки, здійснення інших платіжних функцій.
Кредитним спілкам повинно бути дозволено надавати такий вид продукту як заощадження / кредитування. Це дуже схоже на те кредитування, яке вони здійснюють зараз. Цей продукт припускає, що позичальникові необхідно вкладати кошти в депозит на протязі декількох років до того моменту, поки він зможе отримати кредит. Відповідно до існуючих правил функціонування кредитних спілок позичальники повинні звертатися за кредитом за наявності акціонерного капіталу. Тобто в обох випадках позичальникам треба перш показати,, історію заощаджень,, і лише потім звертатися за кредитом.
У більшості країн, існують спеціальні системи іпотечного кредитування. Іпотечне кредитування має величезний потенціал як фінансування у великому обсязі, з малим ризиком і низькими витратами на обслуговування. Проте, існує ряд вимог для початку подібної діяльності. Основним є наявність гарної системи реєстрації застав у вигляді будинків, землі і будівель в цілому.
Урядом республіки і Національним Банком прийнято спільну постанову про заходи щодо створення умов та розвитку іпотечного кредитування. Дані заходи передбачають реалізацію заходів щодо формування правових, економічних та організаційних умов для розвитку відносин, пов'язаних з кредитуванням фізичних та юридичних осіб під забезпечення іпотекою.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Банк | Диплом
720.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Особливості управління персоналом в ринкових умовах
Управління фінансами в умовах ринкових відносин Виробничі фонди організацій
Кадри підприємства та їх структура Управління персоналом в умовах ринкових відносин
Підприємництво в ринкових умовах
Підприємства в ринкових умовах
Заробітна плата в ринкових умовах
Внутрішньофірмове планування в ринкових умовах господарювання
Інноваційний бізнез в сучасних ринкових умовах
Нормування праці на підприємстві в ринкових умовах
© Усі права захищені
написати до нас