Управління АПК

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

РОСІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ -
МСХА імені К.А. Тімірязєва
(ФГТУ ВПО РГАУ - МСХА імені К. А. Тімірязєва)
Калузький філія
Економічний факультет
Спеціальність - "Менеджмент організації"

ЗМІСТ
Управління АПК .. 3
Правове забезпечення підприємництва. 21
Економіка АПК .. 29
Організація АПК .. 37

Управління АПК

Функції управління виробництвом здійснюються керівниками і фахівцями організації внутрішньогосподарських підрозділів, які утворюють апарат управління.
Вищим керівним органом є директор розглянутого установи, призначений на цю посаду Россельхозом. Права і обов'язки директора регламентуються строковим трудовим договором, укладеним на 3 роки. Директор діє і несе відповідальність згідно з законом і іншими нормативними правовими актами РФ, Статутом та строковим трудовим договором. Директор діє на принципах єдиноначальності, від імені установи без довіреності.
Заступники директора та головний бухгалтер призначаються на посаду директором установи за узгодженням з Россельхозом на умовах строкового договору. Заступники директора, головбух діють від імені установи, представляють його в державних органах, організаціях РФ і іноземних держав, здійснюють юридичні дії в межах повноважень, передбачених у довіреності, які видаються директором.
Директор установи:
- Розпоряджається майном, у тому числі фінансовими засобами організації, в межах визначених законодавством РФ, укладає договори, видає доручення, відкриває особові рахунки в територіальному органі Федерального казначейства
- Визначає і затверджує за погодженням з Россельхозом структуру установи;
- Затверджує положення про філії та представництва;
- Делегує свої права заступникам та розподіляє між ними обов'язки за погодженням з Россельхозом, стверджує кваліфікаційні вимоги та посадові інструкції працівників установи;
- Видає накази, розпорядження, вказівки, обов'язкові для працівників;
- Затверджує документи, що регламентують внутрішній трудовий розпорядок і фінансово-господарську діяльність установи;
- Призначає на посаду та звільняє з посади всіх працівників установи;
- У встановленому порядку визначає кількість коштів на оплату праці, заохочення, соціальний розвиток;
- У встановленому порядку звертатися до Россельхоз з пропозиціями про внесення змін і доповнень до Статуту.
Директор має право за згодою Россельхоз:
- Займати посади, а також виконувати оплачену роботу в державних органах, державних підприємствах, громадських організаціях, займатися підприємницькою діяльністю (у т. ч. індивідуальної);
- Особисто брати участь в управлінні, перебувати членом органів управління інших господарюючих суб'єктів;
- Бути засновником (учасником) юридичної особи, до числа засновників якого входить представництво або будь-засновником (учасником) юридичної особи, яка є виробником (продавцем) товарів (робіт, послуг), реалізованих закладом, а також працювати в зазначених юридичних осіб на підставі трудових чи цивільно-правових договорів.
Компетенція працівників апарату управління встановлюється посадовими інструкціями. У них визначено завдання працівника, його обов'язки, права і персональна відповідальність. Вони допомагають виключити дублювання, паралелізм в роботі, підміну одного працівника іншим. Посадова інструкція головбуха представлена ​​в додатку 1.
Важливу роль в ефективній роботі відіграє структура управління, яка являє собою сукупність служб і окремих працівників управління, певний порядок їх співпідпорядкованості і взаємозв'язку. Вона фіксується в схемах структури управління, штатному розкладі, положеннях про структурні підрозділи, посадових інструкціях.
На 2005 рік кількість працівників становила 95 осіб, з них 23 людину припадає на службовців і 66 на робітників.
Для логічного співвідношення функціональних областей та рівнів управління використовують структуру управління. Лінійна структура працівників ФДМ ДЗК "Калузька" представлена ​​на малюнку 1.
Міністерство сільського господарства Кал. обл.
Директор
Гол. економіст
Гл.бухгалтер
Заст. директора
Зам.директора з кінної частини
Юрист
Секретар
Бух-касир та ін бухгалтери.
Гол. інженер
Начальник галузі живіт-ства
Гол. агроном
Гол. енергетик
Бригадири
Зав. складів
Реалізатор тваринницької продукції
Зоотехнік-селекціонер
Гол віє лікар
Віє лікар
Бригадири
Зав. ЦРМ
Зав. нафтогосподарств
REF SHAPE \ * MERGEFORMAT
Рис.1 Лінійна структура управління
Дана структура дозволяють зробити висновок про те, що відповідно до обсягів виробництва на даному підприємстві є практично всі необхідні фахівці. Проте відразу кидається в очі відсутність наступних одиниць: диспетчера, постачальника. Слід зазначити, що сама організація відчуває недолік тільки в бухгалтера - теперішній час здійснюється пошук додаткового бухгалтера.
Будь-яка організація внаслідок своєї діяльності постійно взаємодіє з іншими організаціями. На діяльність госконюшні велике впливу чинять взаємини з Міністерством сільського господарства Калузької області, який контролює і субсидує діяльність даного суб'єкта. Другий за важливістю взаємодіє з установою організацією виступає Управління федеральним казначейством по Калузької області, в якому ФДМ ДЗК має особовий рахунок.
Основними законодавчими документами, що регламентують діяльність ФДМ ДЗК, є Статут організації та Цивільний кодекс РФ.
У процесі управління керівники й фахівці постійно мають справу з інформацією, яка виступає необхідним засобом вираження управлінських рішень та їх реалізації. Основні умови інформаційного забезпечення керівників і фахівців організації являють собою ряд адміністративно-організаційних, науково-дослідних і виробничих заходів, які спрямовані на підвищення його ефективності. Інформаційне забезпечення включає ланки формування і зосередження інформації, комунікації, носії інформації, технічні засоби перетворення інформації.
Створення управлінської інформації включає постановку цілей управління, критерії оптимальності управління, обмеження виробничого процесу, об'єкт управління, впливи, управлінські рішення.
Інформація повинна відповідати наступним вимогам: достовірність, точність, об'єктивність, повнота і новизна, надмірність, своєчасність, оперативність, однозначність і ін На досліджуваному об'єкті управлінська інформація не задовольняє всім вимогам. Мають місце проблеми, пов'язані зі сприйняттям інформації (тобто на підприємстві не завжди присутня атмосфера довіри та відкритості).
Прийнято виділяти зовнішні та внутрішні інформаційні потоки. Перші, пов'язані з усякого роду інформацією отриманою із зовнішнього середовища. Таку інформацію в досліджуваній організації керівники і фахівці отримують шляхом відвідування сільськогосподарських виставок та ярмарків, різного роду семінарів, а також за допомогою курсів підвищення кваліфікації. Слід зазначити, що самі працівники не зацікавлені в вивчення інформації про різні досягнення, інноваціях. Одним з найбільш зручних і доступних джерел отримання зовнішньої інформації є Інтернет, який слід встановити на ПК організації.
Внутрішня інформація являє собою всякого роду дані про виробничу діяльність організації. Таку інформацію керівник отримує зі звітів головного агронома, головного зоотехніка та інших фахівців, яку в свою чергу отримують її зі спілкування з підлеглими. Одним із способів одержання внутрішньої інформації є проводяться в організації щоденні планірки, тобто нарада, на якій подаються звіти за пройдений день і складається план на справжній.
Інформаційне забезпечення не може здійснюватися без документування. Основу регламентації документування представляє Цивільний кодекс РФ, який регулює цивільні правовідносини у сфері інформації та діловодства (наприклад, встановлює види документів при створенні організації та інші). Поряд з Цивільним кодексом окремі сторони роботи з інформацією і документацією регулюються спеціальними законами. Також нормативно - методична база документування включає: ГОСТи, загальноросійські класифікатори, Державну систему документаційного забезпечення управління та інші.
Технологія інформаційної діяльності включає систему методів і збору, реєстрації, обробки, передачу та зберігання інформації. Технологія інформаційної діяльності в госконюшні представлена ​​п'ятьма комп'ютерами, на яких встановлена ​​операційна система Windows HP.
У своїй діяльності фахівці використовують такі комп'ютерні програми і продукти: Microsoft Office Professional 2003 (головним чином, використовується такі складові, як Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel), "1С: Бухгалтерія 8.0", "Гарант".
Слід зазначити, що в організації комп'ютер використовується, головним чином, на виконанні стандартних операцій з обліку і ведення фінансової документації і дуже малу на організацію документообігу.
В якості основних напрямків удосконалення інформаційних технологій виділяють наступні: перехід до використання типових рішень при обробці інформації, уніфікувати апаратуру ЕОМ, математичне забезпечення, прикладні програми та моделі, створення інтегрованих IBM - спільних комп'ютерів. А також слід підвищувати кваліфікацію працівників шляхом нових методів і способів обробки та використання інформації.
Оцінимо ефективність управлінської діяльності в ФДМ ДЗК "Калузька". Виділяють приватну ефективність (ефективність окремих заходів щодо вдосконалення управління виробництвом) і загальну (тобто всієї діяльності).
Розрахуємо загальні результативні показники ефективності, показники економічності апарату управління, показники продуктивності управлінської праці в досліджуваній організації та отримані дані представимо в таблиці 1.
Загальні результативні показники ефективності управління, головним чином, свідчать про те, що результативність діяльності керуючої системи розглянутої нами організації рік з року зростає.
Розглянемо, внаслідок чого стався цей рост.д.ля цього проаналізуємо показники економічності апарату управління і продуктивності праці працівників управління.
Таблиця 1
Оцінка ефективності в ФДМ ДЗК "Калузька
Показники
Року
Зміни в% 2005р.
2003
2004
2005
2003
2004

Загальні результативні показники
Вартість тов. прод. на 100 га с / г угідь, тис. руб.
24,98
22,15
23,48
93,99
105,96
Вартість тов. прод. на 1 середньорічна. працівника, тис. руб.
44,5
91,15
88,38
198,58
96,95
Прибуток (збиток) на 1 середньорічна. працівника, тис. руб
-3,94
0,54
33,63
-852,64
6190,15
Прибуток (збиток) на 100 га с / г угідь, тис. руб.
-32,7
2,69
183,94
-562,5
6837,92
Рентабельність,%
-8, 19
0,6
36,51
-445,79
6085

Показники економічності апарату управління
Питома вага витрат на управління у загальній сумі виробничих витрат,%
0,81
2,77
1,32
162,96
47,65
Питома вага з / пл працівників управління в ФЗП всіх працівників,%
3,62
6,14
4,56
126,12
74,36

Показники продуктивності управлінської праці
Вартість тов. прод. на 1 управ. працівника, тис. руб.
3204
2613
2798,33
87,34
107,09
Прибуток (збиток) на 1 управ. працівника, тис. руб
-288,99
15,58
1065,01
-375
6837,91
Отже, питома вага витрат на управління в загальній сумі витрат за дану динаміку років коливається: у період з 2002 по 2003 рік їх відсоток значно виріс в 2,37 рази, потім знизився, але все одно залишився вище рівня базисного року.
Таким же чином змінюється і наступний показник. Дана динаміка пояснюється тим, що відбулося збільшення числа працівників управління.
Слід зазначити, що зміна рівня витрат на управління стало наслідком зміни продуктивності працівників. Вартість товарної продукції в розрахунку на одного працівника управління за звітний рік становить 2798, 33 тис. руб., Що менше на 12,66% показника базисного року і на 7% більше показника попереднього. А ось наступний показник має іншу динаміку: рівень збитковості / прибутковості організації в розрахунку на одного працівника управління рік з року збільшується. Це пояснюється тим, що у зв'язку зі скороченням обсягів виробництва значно зменшилася сума виробничих витрат, в той же час закупівельні ціни на сільськогосподарську продукцію зросли.
В даний час життєво важливим елементом існування будь-якої організації виступає управління персоналом. Правове забезпечення трудових відносин у досліджуваній організації включає Конституцію РФ, Трудовий Кодекс РФ, Колективний договір, Положення про оплату праці працівників ФДМ ДЗК "Калузька", посадові інструкції.
Прийом на роботу, звільнення, обов'язки, відповідальність, заохочення працівників відображені в Правилах внутрішнього трудового розпорядку робітників і службовців ФДМ ДЗК "Калузька", які представлені у додатку 2.
Згідно з цими правилами, при прийомі на роботу з працівником укладається трудовий договір. Призначення на посаду оформляється наказом. Після зарахування до штату адміністрація ознайомлює працівників з його правами та обов'язками, які відображені в посадових інструкціях, умовами оплати, правилами внутрішнього розпорядку, інструктують по техніці безпеки і заводять на нього особисту картку, в якій міститься особисті дані.
У разі звільнення особиста справа працівника закривається і оформлюється відповідний наказ. Основною формою звільнення виступає догляд за ініціативою працівника, причиною якого найчастіше служить незадоволеність рівнем заробітної плати.
Як і в більшості організацій, час від часу в діяльності установи відбуваються розбіжності між працівниками та адміністрацією. Причинами конфліктів є порушення трудової дисципліни працівниками організації, а також нанесення матеріального збитку майна. Невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків тягне за собою застосування заходів дисциплінарного чи громадського впливу. Дисциплінарні стягнення включають зауваження, догана, звільнення.
Планування роботи з персоналом входить в обов'язки фахівця з кадрів. На 2005 рік в штаті працівників госконюшне складалося 95 осіб, з яких 23 припадало на службовців, 62 на робочих і 10 на інших працівників. Потреба в числі працівників зазвичай визначається виходячи з розмірів виробництва. Мають місце певні норми, згідно з якими, наприклад, 20-30 корів повинні обслуговуватися одним оператором машинного доїння. Дана норма дотримується в досліджуваній організації (на госконюшне за кожною дояркою закріплено 20 корів).
Далі перейдемо до аналізу показників з праці, основними з яких виступають середньооблікова чисельність, продуктивність, а також витрати на оплату праці.
Розглянемо середньосписковий склад і структуру робочої сили за категоріями працівників за останні три роки (табл.2).
Отже, з представлених даних видно, що чисельність в 2004 році різко скоротилася: практично в 2 рази зменшилася кількість постійних працівників, а кількість сезонних працівників у цьому році взагалі дорівнює нулю. Це пояснюється тим фактом, що в 2004 році скоротилося поголів'я тварин, а також скоротилася кількість вироблених культур, які вимагають багато затрат праці. Слід відзначити ще одну причину зниження чисельності працівників - це підвищення продуктивності, цей факт можна побачити в нижче поданій таблиці 3. Також певна кількість працівників звільнилося з особистих причин.
У 2005 році спостерігається поповнення штату, яке є наслідком розширення виробництва (збільшилася кількість посівів, а також незначно зросла кількість голів).
Що стосується структури робочої сили, то видно тенденцію зменшення кількості працівників, зайнятих в сільськогосподарському виробництві та збільшення службовців.
Таблиця 2
Середньосписковий склад і структура раб. сили за категоріями працівників у ФДМ ДЗК "Калузька"
Категорії працівників
Року
Структура раб. сили у% до підсумку
Зміна 2005 + / - до
2003
2004
2005
2003
2004
2005
2003
2004
Середньооблікова чисельність, чол.
144
86
95
100
100
100
---
---
1.1. в с / г виробництві - всього, з них:
142
82
89
98,6
95,3
93,7
-4,9
-1,6
робочі постійні
102
56
62
70,8
65,1
65,3
-5,5
0,2
робочі сезонні
15
---
4
10,4
---
4,2
-6,2
4,2
1.2. службовці, у т. ч.:
25
26
23
17,4
30,2
24,2
6,6
-6,0
керівники
2
3
3
1,4
3,5
3,2
1,8
-0,3
фахівці
23
23
20
15,9
26,7
21,1
5,2
-5,6
1.3. працівники, зайняті на будівництві хозспособом
2
4
3
1,4
4,6
3,2
1,8
-1,4
1.4. інш. працівники
---
---
3
---
---
3,2
3,2
3,2
Середньооблікова чисельність працівників за галузями:
рослинництва
14
10
8
9,7
11,6
8,4
1,3
-3,2
тваринництва
17
16
15
11,8
18,6
15,8
4
-2,8
Безпосередньо за галузями, можна сказати про те, що більше працівників протягом 3-х років зайняті в галузі тваринництва, що пояснюється спеціалізацією господарства. Також видно, що і по одній, по іншій галузі спостерігається поступове зменшення людей (наприклад, по тваринницькій галузі кількість працюючих щороку зменшується на 1 особу).
Далі необхідно розглянути такі елементи організації трудової діяльності, як продуктивність і оплата праці (табл. 3).
Дані таблиці 3 свідчать про те, що продуктивність праці в цілому по організації з року в рік збільшується, також зростає і заробітна плата працівників. Однак, заробітна плата росте більшими темпами, ніж продуктивність.
Таблиця 3
Звіт про продуктивність та оплати праці в ФДМ ДЗК "Калузька"
Показники

Року
Зміна 2005 + / - до
2003
2004
2005
2003
2004
1. Вироблено вал. продукції, грн.
448673,4
387075,9
408798,0
- 39875,4
21722,1
2. Вироблено вал. продукції на 1 працівника, у т. ч.
3115,8
4500,9
4303,1
1187,3
197,7
в рослинництві
5124,6
4488,7
4808,7
- 315,9
320,0
у тваринництві
22172,3
21386,8
24688,7
2516,3
3301,7
3. Вироблено вал. продукції на 1 тис. ч-ч витрат праці, у т. ч.
2157,1
4398,6
4595,3
2828,3
586,8
в рослинництві
1594,3
1951,6
1831,9
237,6
-119,7
у тваринництві
3708,0
5264,4
6070,9
2362,9
806,5
4. Оплата 1 ч-ч в с / х галузях, руб.
5,5
17,6
22,1
16,7
4,5
в рослинництві
1,7
2
2,2
0,5
0,2
у тваринництві
8,9
23,2
28,9
20,0
5,7
5. Розмір з / пл в розрахунку на 100 руб. вал. пр.
0,3
0,4
0,4
0,1
- -
в рослинництві
0,1
0,1
0,1
- -
- -
у тваринництві
0,3
0,4
0,4
0,1
- -
Так, заробітна плата по галузі тваринництва в період з 2003 року по 2004 рік збільшилася в 2,6 рази, в той же час продуктивність за цей період збільшилася лише в 1,4 рази.
Оцінимо скільки відсотків у загальних витратах припадає на витрати на заробітну плату, дані за останні 3 року представимо в таблиці 4.
Дані таблиці свідчать про те, що динаміка відсотка видатків на заробітну плату у загальній структурі витрат наступна: у період з 2002 по 2003 рік спостерігається скорочення витрат на зарплату на 1,1%, а потім з 2003 по 2004 збільшення на 1%. Це пояснюється коливаннями в чисельності працівників досліджуваної організації.
Таблиця 4
Витрати на продукцію в ФДМ ДЗК "Калузька"
Статті витрат
Грошове вираження витрат, тис. крб.
Структура витрат у% до підсумку
2003
2004
2005
2003
2004
2005
Оплата праці з відрахуваннями
4503
4391
5569
29,6
27,5
29,5
Матеріальні витрати
5932
6057
7602
38,9
37,9
40,3
Зміст основних засобів
1197
2397
2356
7,9
14,9
12,5
Інші
3579
3140
3355
23,5
19,6
17,8
Разом
15211
15985
18852
100
100
100
Розглянемо технологію управління персоналом на ФДМ ДЗК "Калузька".
Пошук відсутніх кадрів найчастіше здійснюється через знайомих. При прийомі на роботу потенційний працівник проходить співбесіду з начальником відділу кадрів і з керівником підрозділу, до якого він влаштовується на роботу. При оцінці потенційних працівників на посаду службовців перевага віддається фахівцям із сільськогосподарським вищою освітою. Таким критеріям як досвід, вік, будь-які особисті якості особливої ​​уваги не приділяється. Вітаються молоді фахівці, яким виділяться певні доплати до заробітної плати.
На госконюшне має місце підвищення кваліфікації: працівників відправляють на відповідні курси, які розташовуються в м. Коломна Московської області.
Що стосується вивільнення персоналу, то має місце дві форми: звільнення з ініціативи співробітника і вихід на пенсію. Причиною першого найчастіше виступає незадоволеність рівнем оплати праці. А що стосується другої форми, то ніякого робота роботи з працівниками передпенсійного віку не проводиться (наприклад, заходи, що включають поступовий перехід на неповну зайнятість).
Кадрового резерву, як такого немає і відповідно ніякої роботи з ним не ведеться.
Організація медичного обслуговування виражається в тому, що господарство має у своєму штаті одного медичного працівника.
Житлової політики немає. Слід зазначити, що у зв'язку з тим, що установа відноситься до сільськогосподарської галузі Міністерством сільського господарства Калузької області виділяються субсидії молодим фахівцям на придбання житла.
Службовий транспорт для вирішення виробничих питань надається тільки керівникам і фахівцям організації.
На території установи працює платна їдальня з весни по осінь.
Етика ділових відносин передбачає поведінку людини відповідно до його поняттями про добро і зло, про моральність. Вона передбачає ту сукупність ідеалів, на які спирається менеджер при досягненні своєї мети. Загальноприйнятими етичними нормами виступають зазвичай наступні: взаємна повага, взаємодопомога і увагу до особистості будь-якого співробітника, чесність, гуманізм тощо. Слід зазначити, що на жаль на досліджуваному об'єкті далеко не всі норми етики дотримуються, міжособистісні відносини, в основному, базуються на адміністративному управлінні і контролі.
Фахівця, що відповідає за управління безпекою, у розглянутій організації не передбачено. Стежити за безпекою праці входить у функції кожного працівника госконюшні, а також у функції профспілкового органу. Вимоги техніки безпеки в ФДМ ДЗК дотримуються: проводиться інструктаж працівників з техніки безпеки, працівники забезпечуються необхідною спец. одягом, взуттям, засобами індивідуального захисту, миючими засобами (згідно з додатками до колективного договору), проводяться періодичні медичні огляди, дотримуються правила зберігання, транспортування та застосування хімічних речовин.
Опишемо, як виглядає ситуація з дисципліною в ФДМ ДЗК. Мають місце порушення дисципліни, яке проявляється в нанесенні матеріального збитку майну організації, в розпиванні спиртних напоїв і відповідно перебування на робочому місці в нетверезому вигляді. Кожен випадок порушення доводиться до начальника підрозділу та спеціаліста по кадрах (в деяких ситуаціях і до директора організації), винний несе покарання у вигляді доган, штрафів, у випадках особливо важких працівник може бути звільнений (на практиці установи такого ніколи не було). Дисциплінарні стягнення застосовуються директором установи. До застосування стягнень необхідно вимагати пояснення у письмовій формі.
Основою виникнення трудових правовідносин є колективний договір, який являє собою правовий акт, який регулює трудові, соціально-економічні та професійні відносини між роботодавцем та працівниками в установі.
Колективний договір ФДМ ДЗК "Калузька" включає наступні розділи:
- Загальні положення;
- Права та обов'язки сторін, де окремим пунктом виділено забезпечення зайнятості та підготовка кадрів;
- Трудові відносини, що включають відносини пов'язані з прийомом та звільненням працівників;
- Оплата праці, гарантії та компенсації;
- Робочий час, режим праці, відпочинку, відпустки;
- Охорона праці;
- Соціальне страхування, гарантії та захист працівників підприємства, де окремо розглядаються житлово-побутові умови;
- Заключні положення.
Колективний договір ФДМ ДЗК "Калузька" має п'ять додатків, що включають перелік посад із шкідливими і небезпечними умовами праці, з ненормованим робочим днем, які дають право на додаткову відпустку; перелік посад, які мають право на отримання безкоштовної спец. одягу, взуття та ін засобів індивідуального захисту; перелік професій, при виконанні яких встановлюється безкоштовна видача молока або інших рівноцінних продуктів; категорії робіт і посад, пов'язаних із забрудненням, при виконанні видається безкоштовно мило.
Колективний договір та додатки до нього представлені в додатку 3.
Розглянемо, яким чином здійснюється управління збутом. На досліджуваному об'єкті займаються, головним чином, реалізацією продукції галузі тваринництва, так як продукція рослинництва йде на корми. Конкретного відділу, який спеціалізується на реалізації, в розглянутому установі немає. У той же час, слід зазначити, що є посадова особа (реалізатор), що займається цим процесом.
Продукція реалізується в дитячі сади, лікарні, школи та інші державні організації м. Калуги, а також населенню. М'ясну продукцію здають на Калузький м'ясокомбінат.
Ціни реалізації за останні три роки представлені в таблиці 5.
Аналізуючи таблицю 5, ми спостерігаємо тенденцію збільшення цін на продукцію тваринництва і зворотну тенденцію цін реалізації зернових
Таблиця 5
Ціни реалізації
Вид реалізованої продукції
Ціни по роках, тис. руб. за ц
Зміна 2005 + / - до
2003
2004
2005
2003
2004
Зернові,
0,35
0,3
0,28
-0,07
-0,02
М'ясо
2,26
2,45
3, 19
0,93
0,34
Молоко
0,54
0,62
0,71
0,17
0,08
У зв'язку з цим організацією обрана правильна стратегія, а саме розвиток тваринницької галузі та звуження виробництва галузі рослинництва, яке на сьогоднішній день не рентабельно, і в найближчій перспективі ситуація тільки посилитися у зв'язку з виявленим падінням цін на зерно і зростанням цін на сировину (головним чином , на ПММ).
Слід зазначити, що досліджувана організація здає молоко за максимальною закупівельною ціною по області.
Крім представлених вище продуктів ведеться реалізація кумуса за середньою ціною 29 руб. за півлітрову пляшку.
Слід також зазначити, що ФДМ ДЗК "Калузька" займається ще наданням послуг наступного роду: здійснюється прокат коней. Госконюшне слід продовжувати розвиток цього виду послуг (наприклад, відкрити платні курси з навчання верховій їзді, а також рекламувати дану послугу - через засоби масової інформації).
Переробка молока здійснюється самої організації (на території підприємства є переробний цех), а ось переробка м'яса вже ведеться за межами території стайні (м'ясокомбінат).
Слід зазначити, що продукція доставляється, в основному, власним транспортом організації. Однак, як зазначалося вище, своїх сил не вистачає - залучають сторонні організації.
Що стосується торговельної діяльності, то тут (як зазначалося вище) переважає продаж державним підприємствам. У даному випадку школи, дитячі сади, а також лікарні виступають гарантованими оптовими покупцями. Також основним закупником виступає м'ясокомбінат. Замовлення на закупівлю і поставку шляхом укладення контрактів. Предметом договірних відносин умови поставки, обсяг, асортимент, параметри якості, терміни поставки, економічні нормативи, стимули і санкції. Перевагою державних контрактів є гарантований збут. А явний недоліком низький рівень цін продажів. Також здійснюється продаж молока населенню, є торгові точки в довколишніх районах та у центрах міста. Слід зазначити, що ведеться реалізація кумису в калузькі продуктові магазини. Ні власних магазинів, ні тим більше торгової мережі підприємство не має і в найближчій перспективі придбання не передбачається. Що стосується ефективності каналів реалізації, то тут слід зазначити, що досліджувана організація здає молоко за максимальною закупівельною ціною по області, а з м'ясною продукцією ситуація інша. В якості нових каналів збуту можна запропонувати для молока - ТОВ "КГС", розташованому в м. Калузі, вул. Зернова 38, а для м'ясної продукції - Азаровський м'ясокомбінат.
Маркетингова діяльність виражається в участі в сільськогосподарських ярмарках і виставках, на яких представляють коней і кумис.
В даний час в деяких сільськогосподарських організаціях має місце маркетингові служби, наявність яких значно підвищує ефективність реалізації. Звичайно введення маркетингової служби у зв'язку з масштабами розглянутої госконюшні не доцільно, але ввести в штат маркетолога необхідно, контроль за діяльністю якого покласти на директора ФДМ ДЗК "Калузька". Це дозволить ефективно збувати продукцію в умовах нестабільної ситуації на аграрному ринку.
Як видно з вищевикладеного розглянута організація в соєю діяльності має ряд проблем, які вимагають рішень. Управлінські рішення являють собою вибір з можливих варіантів дій одного, що дозволяє досягти поставленої мети, вирішити ту чи іншу проблему.
Процес розробки та реалізації управлінських рішень включає кілька етапів: визначення цілей з урахуванням конкретної ситуації, збирання та вивчення необхідної інформації, розробка можливих варіантів, прийняття рішення. У досліджуваній нами організації постійно виникають нові проблеми, відповідно до яких керівником госконюшні і її фахівцями встановлюються довгострокові і короткострокові цілі. Наприклад, виконання планових завдань, посів, збирання врожаю, розміщення худоби на фермах і т.п. Після встановлення мети деталізуються і встановлюються підцілі. Якість другого етапу залежить від організації інформаційного забезпечення системи управління, опис якого було представлено вище. Вибір можливих варіантів здійснюється на госконюшні шляхом використання таких методів - метод висування пропозицій, груповий аналіз ситуації. Слід зазначити, що це найбільш прості методи, в результаті яких найчастіше приймається найбільш задовільний в даних умовах рішення. Такого роду методи як платіжна матриця, економіко - математичне моделювання, методи теорії ймовірностей, методи експертних оцінок не знайшли застосування в діяльності ФДМ ДЗК "Калузька". Ефективність даних методів доведена, у зв'язку з чим на досліджуваному об'єкті слід приділити їм увагу. На останньому етапі при ухваленні рішення враховуються такі критерії: натуральні, вартісні, кількісні та якісні. Як і в більшості сільськогосподарських організаціях, на госконюшне рішення приймається, головним чином, на основі досвіду, виходячи із загальної позиції керівника.
Рішення в даній організації можуть прийматися індивідуально і колективно на різного роду нарадах (наприклад, зараз у ФГУ ДЗК "Калузька" приймається рішення про покупку комп'ютерної програми для потреб зоотехнічної служби. Дане рішення приймалося колективно на нараді, де були присутні директор, головний зоотехнік і головний бухгалтер ).
Якість управлінських рішень залежить від багатьох факторів, а саме від ясності і чіткої обгрунтованості мети, кваліфікації кадрів, інформаційного забезпечення, методики та організації розробки та реалізації рішень, психологічного клімату в колективі, авторитету керівника та фахівців, застосовуваних методів управління, а також від часу прийняття та здійснення рішень.
Крім якості важливим моментом, що впливає на ефективність управлінських рішень, є організація виконання. Це передбачає своєчасне доведення рішень до виконавців, їх підбір і розстановку, узгодження дій, інструктаж, стимулювання, внесення необхідних коректив у міру зміни умов. Доведення до виконавців відбувається найчастіше за допомогою особистого спілкування. Що є досить ефективним, тому що виключає двозначне розуміння. Передача повідомлень здійснюється частіше за допомогою наказів.
Формальний контроль в досліджуваній організації виражається у бухгалтерських звітах, довідках, зведеннях, графіках (наприклад, графік документообігу), зборах (наприклад, планірках). Слід зазначити, що найбільш ефективний особистий контроль, тобто безпосередня перевірка на робочих місцях. Цей рід контролю ведеться в організації рідко. Слабким моментом у системі контролю на госконюшне виступає відсутність відділу планування.

Правове забезпечення підприємництва

Головним підрозділом в галузі правового забезпечення діяльності аналізованого установи є юридичний відділ, представлений одним юристом. Завдання роботи даного фахівця наступні: розробка проекту нормативних актів організації, правова експертиза нормативних актів, організація систематизованого обліку та зберігання законодавчих нормативних актів, що надходять в організацію і видаваних її, інформувань підрозділів про чинне законодавство, роз'яснення законодавства та порядку його застосування.
Основними документом, що регулює трудові правовідносини у ФДМ ДЗК "Калузька", є Колективний договір, Конституція РФ та Трудовий кодекс.
Підставою виникнення трудових правовідносин виступає колективний договір, до якого включено загальні положення, права та обов'язки сторін, де окремим пунктом виділено забезпечення зайнятості та підготовка кадрів; трудові відносини, що включають відносини, пов'язані з прийомом та звільненням працівників; оплата праці, гарантії та компенсації; робоче час, режим праці, відпочинку, відпустки; охорона праці; соціальне страхування, гарантії та захист працівників підприємства, де окремо розглядаються житлово-побутові умови; прикінцеві положення.
Прийом на роботу здійснюється на госконюшне наступним чином: спочатку потенційний працівник проходить співбесіду з начальником відділу кадрів і з керівником підрозділу, до якого він влаштовується на роботу (наприклад, з головним бухгалтером, якщо мова йде про влаштування на посаду бухгалтера); у разі якщо працівник його пройшов, то він укладає трудовий договір і оформляється на відповідну посаду наказом, в якому вказується найменування посади і умови оплати. При оформленні на роботу разом з паспортом і трудовою книжкою потрібно страхове свідоцтво державного пенсійного страхування, надання документів про освіту, військовий квиток.
У практиці має місце такі форми припинення трудової діяльності: призов на військову службу, догляд за ініціативою працівника, догляд за ініціативою адміністрації, вихід на пенсію, засудження працівника. На даному об'єкті найчастіше має місце друга форма звільнення, при якій працівник пише заяву за два тижні до безпосереднього догляду, а також подає обхідний лист до бухгалтерії для остаточного розрахунку. Припинення трудової діяльності оформляється наказом. У трудовій книжці, що видається в момент звільнення, робиться запис про підстави звільнення і всіх заохочення, що мають місце у період роботи. Крім видачі трудової книжки, адміністрація проводить з працівником остаточний розрахунок
Будь-яка праця реалізується в часі. Час, протягом якого працівник відповідно до встановленого розпорядком виконує свої трудові обов'язки, являє собою робочий час, який на госконюшне відповідно до трудового законодавства становить 40 годин на тиждень. На розглянутому установі встановлено шестиденний робочий тиждень з початком роботи о 8.00, перервою з 12.00 до 14.00 і закінченням робочого дня о 17.00 годині.
У зв'язку з тим, що в організації має місце двозмінна робота операторів машинного доїння, слід дати уявлення про поняття нічного часу роботи.
Відповідно до Постанови Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 06.08. 1990 року № 313 14 / 9, нічним часом визнається час з 22-00 до 6-00, воно оплачується у підвищеному розмірі, встановленому колективним договором організації. Надбавка в ФДМ ДЗК складає 35% від тарифної ставки за фактично відпрацьований час.
Час відпочинку включає перерву для відпочинку та харчування протягом робочого дня (у даній організації це з 12.00 до 14.00), перерва між робочими днями і змінами (з 17.00 до 8.00), вихідні та святкові дні, щорічні та чергові відпустки.
Трудова дисципліна являє собою певний порядок поведінки учасників виробничої діяльності. Слід зазначити, що в розглянутому установі мають місце порушення трудової дисципліни з боку працівників, яке полягає в знаходженні на робочому місці в нетверезому вигляді, а також мають випадки заподіяння матеріальної шкоди майну.
У ФДМ ДЗК "Калузька" немає значних порушень заходів охорони праці. Проте, слід порадити для підвищення продуктивності планувати кабінети фахівців іншим чином, дотримуючись наступного: необхідно виділяти не менше 4-х кв. м на одного працівника, природне світло повинне падати ліворуч або попереду від працюючого і т.п.
Правові основи оплати праці працівників госконюшні відображені в "Положенні про оплату праці та матеріальне стимулювання працівників ФДМ ДЗК" Калузька "", розробленого головним бухгалтером і економістом на підставі Постанови Уряду РФ від 14.10. 1992 № 785 "Про диференціації в рівнях оплати праці працівників бюджетної сфери агропромислового комплексу..". Даним положенням визначено систему оплати працівників, виплати за посадовими окладами й надбавки до них, матеріальна допомога, а також преміювання працівників госконюшні.
Кожен працівник організації несе матеріальну відповідальність за ввірену йому майно відповідно до колективного договору організації та посадовою інструкцією.
Документом, що засвідчує виникнення права землекористування, є Свідоцтво на право власності на землю, згідно з яким "землекористувачеві (ФДМ ДЗК" Калузька ") від 13.11. 1992 р. № 2263-р розпорядженням Міського Голови для с / г використання надається 3456 га. Свідоцтво в 2-х примірниках: перший знаходиться у ФДМ ДЗК "Калузька", другий у комітеті по земельній реформі та земельних ресурсів ". Дане свідоцтво видано 28 січня 1993 Міський головою В.А. Черніковим.
За правомірним використанням землі ведеться державний і виробничий контроль. Перший полягає в організації як окремі перевірки випадків порушення, так і комплексні щодо дотримання землекористувачами всіх вимог до використання та охорони земель.
В організації здійснюється виробничий контроль за використанням та охороною земель з боку керівників і фахівців.
Кожному виробничому циклу притаманні розрахункові взаємовідносини. Регулювання товарно-грошових зв'язків здійснюється за допомогою договорів і контрактів.
У відповідності зі ст.420 ГК РФ договором є домовленість двох або декількох осіб про встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Договір поставки, представлений у додатку, розібраний в індивідуальному завданні.
Згідно з Бюджетним кодексом РФ, Державний або муніципальний контракт - договір, укладений органом державної влади або органом місцевого самоврядування, бюджетною установою, уповноваженим органом або організацією від імені Російської Федерації, суб'єкта Російської Федерації або муніципального освіти з фізичними та юридичними особами з метою забезпечення державних або муніципальних потреб, передбачених у видатках відповідного бюджету.
Розглянемо на прикладі муніципальний контракт. Муніципальний контракт від 15 травня 2006 року, з однієї сторони якого виступає МДОУ ЦРР "Росіянка" - замовник, а з іншого - ФДМ ДЗК "Калузька" - постачальник.
На даному об'єкті в муніципальному контракті на поставку продукції для муніципальних потреб вказується:
· № контракту і число складання,
· Предмет контракту,
· Ціна товару і порядок розрахунків,
· Обов'язки сторін,
· Порядок постачання, періодичність поставок та одержання товару,
· Відповідальність сторін,
· Зміни та / або доповнення контракту,
· Термін дії договору,
· Інші умови,
· Реквізити сторін - це вказівка ​​юридичних адрес сторін, підписи представників сторін.
Предметом контракту виступають постачання продуктів харчування.
Якість повинна відповідати сертифікату відповідності і повинно супроводжуватися сертифікатом якості.
Вартість продукції 550000 рублів. Оплата повинна бути здійснена протягом 30 днів після отримання продукції, за рахунок коштів бюджету МО "Місто Калуга" за цінами, зазначеним у конкурсній пропозиції шляхом перерахування грошей на розрахунковий рахунок.
Постачальник зобов'язаний поставити продукцію певної якості і відповідає всім відповідним вимогам, доставити до складу Замовника, забезпечити упаковку, замінити неякісну продукцію, в разі недопоставки сплатити неустойку у розмірі 0,2% від вартості контракту за кожний день прострочення, а також у разі розірвання контракту з вини постачальника.
Замовник зобов'язаний оплатити отриманий продукцію, повідомляти про дефекти, виплатити неустойку у разі необгрунтованої відмови від приймання продукції.
Постачання здійснюється партіями протягом всього терміну. Приймання товару проводиться на складі Замовника, оформляється розпискою на товарній накладній у присутності Постачальника.
Сторони звільняються від відповідальності у разі невиконання зобов'язань внаслідок обставин непереборної сили. Всі суперечки вирішуються переговорами, а в разі не досягнення згоди в Арбітражному суді Калузької області.
Контракт діє з дня підписання по 31 грудня 2006 року.
До контракту, також як і до договорів можуть додаватися додатки, в яких уточнюється ціна і вартість поставки.
У додатку № 1 до контракту від 15 травня 2006 року представлено завдання на поставку продукції, згідно з яким поставляється продукцією є молоко коров'яче розливне за ціною 11 руб. за літр, обсяг поставки становить 50000 літрів.
Розглянутий муніципальний контракт і додатка до нього представлені в додатку 4.
В якості документів, що регулюють правовідносини щодо захисту навколишнього середовища, виступають Конституція РФ, комплексні закони РФ (наприклад, "Про охорону навколишнього природного середовища" від 19 груд. 1991 року з змінами в наступних роках), галузеві закони (наприклад, "Про охорону атмосферного повітря "від 14 травня 1999 року) та інші нормативно-правові акти. У практичній діяльності аналізованої організації відсутні екологічні правопорушення, але в той же час і ніяких спеціальних заходів з охорони навколишнього природного середовища не проводиться.
Розглянуте нами установа перебуває на території адміністративного центру Калузької області - міста Калуги.
У систему органів державної влади міста Калуги входять:
- Законодавчі збори Калузької області;
- Уряд Калузької області
- Інші державні органи.
У функції першого входить: - приймати Статут Калузької області і зміни (поправки) до нього;
- Здійснювати законодавче регулювання з предметів ведення Калузької області та предметів спільного ведення Російської Федерації і Калузької області в межах повноважень Калузької області;
- Здійснювати інші повноваження, встановлені Конституцією Російської Федерації, федеральними законами, цим Статутом та законами Калузької області.
Вищим виконавчим органом державної влади Калузької області є Урядом Калузької області.
Структура виконавчих органів державної влади Калузької області визначається Губернатором Калузької області відповідно до Статуту Калузької області.
Губернатор Калузької області є вищою посадовою особою Калузької області, керівником Уряду Калузької області.
Уряд Калузької області:
а) здійснює в межах своїх повноважень заходи щодо реалізації, забезпечення та захисту прав і свобод людини і громадянина, охорони власності і громадського правопорядку, боротьби зі злочинністю;
б) розробляє для подання Губернатором Калузької області в Законодавчі Збори Калузької області проект обласного бюджету Калузької області, а також проекти програм соціально-економічного розвитку Калузької області;
в) забезпечує виконання обласного бюджету Калузької області і готує звіт про виконання зазначеного бюджету і звіти про виконання програм соціально-економічного розвитку Калузької області для подання їх Губернатором Калузької області в Законодавчі Збори Калузької області;
г) формує інші органи виконавчої влади Калузької області;
д) керує і розпоряджається власністю Калузької області відповідно до законів Калузької області, а також федеральної власністю, переданої в управління Калузької області відповідно до федеральних законів і іншими нормативними правовими актами Російської Федерації;
е) має право запропонувати органу місцевого самоврядування, виборному чи іншій посадовій особі місцевого самоврядування привести у відповідність до законодавства Російської Федерації про видані ними правові акти у разі, якщо зазначені акти суперечать Конституції Російської Федерації, федеральним законам і іншим нормативним правовим актам Російської Федерації, Статуту Калузької області , законам і іншим нормативним правовим актам Калузької області, а також має право звернутися до суду;
ж) здійснює інші повноваження, встановлені федеральними законами, Статутом Калузької області та законами Калузької області, а також угодами з федеральними органами виконавчої влади, передбаченими ст.78 Конституції Російської Федерації.
У Калузькій області діють федеральні суди, мирові судді Калузької області, може створюватися Статутний суд Калузької області, які є складовою частиною судової системи Російської Федерації.
До судам Калузької області відносяться Статутний суд Калузької області та світові судді Калузької області.

Економіка АПК

Виробнича діяльність неможлива без ресурсів. Станом ресурсної бази організації визначаються розміри її виробництва.
Проаналізуємо розмір виробництва в ФДМ ДЗК "Калузька", для характеристики якого використовують такі показники: вартість валової продукції в порівнянних цінах, середньорічна вартість ОПВ сільськогосподарського призначення, площа сільськогосподарських угідь, середньорічне поголів'я тварин. Дані для аналізу цих показників представлені в таблиці 6.
Так, вартість валової продукції в порівнянних цінах за досліджуваний період в даному господарстві змінюється наступним чином: у період з 2003 по 2004 рік спостерігається її спад, який становив 46,5 тис. крб., А з 2004 року по 2005, навпаки, ми бачимо 5-процентний рост.д.анний факт пояснюється тим, що досліджувана організація в 2004 році скоротила обсяги виробництва.
Така ж динаміка властива виробництва молока. Слід зазначити, що виробництво м'яса в 2004 році, навпаки, є найвищим.
Невід'ємною частиною виробничого процесу є основні засоби, що включають в себе засоби праці, що використовуються в діяльності організації протягом ряду років цілком в незмінній натуральній формі і переносять свою вартість на знову створений продукт частинами, у міру нарахування амортизації.
У ФДМ ДЗК "Калузька" відбулося збільшення основних засобів за досліджуваний період. Це пояснюється тим, що протягом даного періоду часу відбулося надходження основних засобів, що перевищило їх вибуття, а саме в 2003 році була придбана сінокосарка та прес-підбирач; у 2004 році - роздавальник кормів для ВРХ; а також за цей період часу були придбано 3 комп'ютера.
Таблиця 6
Розмір сільськогосподарського виробництва підприємства
Показники
Роки
2005 р. в% до
2003
2004
2005
2003
2004
1. Вартість валової
сільськогосподарської продукції
(У зіставлення на. Цінах 1994 р), тис. руб.
433,9
387,4
408,7
94,1
105,4
2. Вироблено, ц:
молока
10612
9059
10066
94,8
111,1
м'яса
546
685
633
115,93
92,0
3. Середньорічна вартість ОПВ
71579
73710
75310
105,2
102,1
сільськогосподарського призначення,
тис. руб.
4. Середньорічна чисельність
працівників у сільськогосподарському
виробництві, чол.
144
86
95
65,9
110,4
5. Площа сільськогосподарських
угідь всього, га
1737
1737
1737
100
100
в тому числі ріллі
1404
1404
1404
100
100
6. Середньорічне поголів'я
тварин, гол.:
ВРХ всього:
804
755
696
65,9
92,1
у тому числі корови
330
330
330
100
100
коні всього:
61
74
75
122,95
101,3
в тому числі конематкі
34
32
35
102,9
109,3
Одним з важливих показників обсягу виробництва є чисельність працівників, яка 2004 різко скоротилася (на 58 осіб). Це пояснюється тим фактом, що в 2004 році скоротилося поголів'я тварин, а також скоротилася кількість вироблених культур, які вимагають багато затрат праці. Слід відзначити ще одну причину зниження чисельності працівників - це підвищення продуктивності. Також певна кількість працівників звільнилося з особистих причин, які виражаються в незадоволеності рівнем заробітної плати. У 2005 році спостерігається поповнення штату, яке є наслідком розширення виробництва. Госконюшня відчуває нестачу в робочій силі: як службовців (в даний час здійснюється пошук бухгалтера), так і робочих.
Основним засобом виробництва виступає земля. Землекористування ФДМ ДЗК "Калузька" розташоване в передмісті м. Калуга по обидва боки дороги Калуга - Малоярославець. Південна частина землекористування госконюшні примикає до міста Калуга. Близькість обласного центру позначається на конфігурації землекористування наступним чином: межі не прямолінійні, є вклинювання інших землекористувачів.
За даними держобліку загальна площа аналізованої організації становить на 2005 рік 3252 га, з яких сільськогосподарські угіддя займають 1737 га або 53,56%, рілля-1404 га, сінокоси - 56 га, пасовища - 277 га. Слід зазначити, як видно з наведеної таблиці, така ситуація мала місце і в 2004 році, і в 2003.
На госконюшне земля використовується раціонально. Однак, на 2005 рік, згідно з річним звітом, є багато незадіяної землі, а саме 5 га покладів, 1373 га лісового масиву, 41 га деревно-чагарникових рослин, 44 ставків і водоймищ, 3 болота. І коли вирубка лісу та осушення водойм може завдати шкоди навколишньому середовищу, то Викорчовування чагарників, розорювання покладів та осушення боліт дасть додаткові гектари сільськогосподарських угідь, які можна засадити зернобобовими (це єдині культури, які приносять прибуток).
Специфічною рисою сільськогосподарського виробництва є те, що одним з основних матеріальних ресурсів виступають тварини. У зв'язку з цим, важливо проаналізувати поголів'я тварин.
Як видно з таблиці, незважаючи на те, що діяльність госконюшні спрямована на розвиток галузі конярства, більшість тварин припадає на ВРХ. Число великої рогатої худоби з року зменшується за рахунок зниження кількості тварин на вирощуванні та відгодівлі, зміст яких нерентабельно для господарства. Кількість коней незначно за дану динаміку років збільшується. Слід зазначити, що утримання коней в даній організації залишає бажати кращого: стайні сильно зношені, людей по догляду за худобою не вистачає.
Далі проаналізуємо обсяги реалізації. Для чого розглянемо розмір і структура товарної сільськогосподарської продукції в цінах фактичної реалізації (таблиця 7).
Аналіз даної таблиці показує, що в підприємстві головною галуззю є тваринництво, на яку в 2005 році припадає 98,22%. У галузі тваринництва слід виділити скотарство, де на частку молока в середньому припадає 71%, на частку м'яса - 17,6%. Слід зазначити, що частка виручки за молоко за дану динаміку років змінюється таким же чином, як і її виробництво, а саме з 2003 по 2004 знижується на 12,4%, а потім з 2004 по 2005 зростає на 10,93%. Тенденція зміни частки виручки м'ясної продукції зворотна.
Галузь рослинництва в структурі від всієї товарної виручки займає всього 1,77% на звітний рік.
Рослинництво представлена ​​зерновиробництва та іншою продукцією рослинництва. У 2005 році залишилося тільки зерновиробництво. Це пов'язано з тим, що госконюшня в даний час займається виробництвом рослинницької продукції, головним чином, з метою отримання корму для худоби.
Реалізація зерна ведеться лише в незначних кількостях, причому ціни реалізації знаходяться на дуже низькому рівні.
Отже, галузь скотарства є головною, а галузь рослинництва є допоміжною і служить в основному для виробництва кормів і задоволення внутрішньогосподарських потреб. Таким чином, підприємство має молочно-м'ясний напрям, і розраховані показники повністю відповідають його виробничого напряму. Коефіцієнт спеціалізації незначно змінюється за аналізований період і становить 0,68 в середньому, що говорить про поглиблену рівні спеціалізації.
Таблиця 7
Розмір і структура товарної продукції в цінах фактичної реалізації
Галузі і види
Розмір грошової
Структура грошової
Зміни (+,-)
продукції
виручки, тис
:. руб.
виручки, тис
руб.
в структурі
2005р.
2003
2004
2005
2003
2004
2005
2003
2004
1. Рослинництво
60
231
149
0,93
2,90
1,77
0,84
-1,25
всього: з них
-Зерновиробництво
40
163
149
0,62
2,07
1,77
1,15
-0,30
-Інша продукція
рослинництва
20
68
---
0,31
0,86
---
---
---
2. Тваринництво
всього: з них
6129
6795
8246
95,6
86,6
98,22
2,62
11,62
в т. ч. молоко
4875
5000
6266
76,1
63,7
74,63
-1,46
10,93
м'ясо
1016
1795
1271
15,8
22,8
15,13
0,66
-7,77
-Інша продукція
тваринництва
238
813
496
3,7
10,3
5,91
2,21
-4,39

3. Інша
реалізація
продукції, послуг і
робіт.
219
22
---
3,4
0,27
---
---
---
4. У цілому по
господарству.
6408
7839
8395
100
100
100
X
X
На закінчення характеристики даної глави представимо оцінку ефективності діяльності ФДМ ДЗК "Калузька" шляхом аналізу наступних економічних показників: рівень виробництва продукції, продуктивність і оплата праці, ефективність виробничих витрат і основних виробничих фондів, а також рівень рентабельності (збитковості) (таблиця 8).
Виробництво валової продукції в розрахунку на 100 га с. -Х. угідь у 2004р. склало 23,48 тис. руб., що на 6,01% менше в порівнянні з 2003 р. і на 5,96% більше в порівнянні з 2004 р.
Величина товарної продукції на 100 га с. -Х. угідь за аналізований період зростає, і в звітному році становить 183,94 тис. руб. Така ж тенденція спостерігається по наступному показнику - прибутку / збитковості від реалізації. Продуктивність праці в загальному по організації за дану динаміку років зростає і становить 4595,3 руб. на 1 чол-год у 2005 році, що майже в 2 рази більше продуктивності 2003 року і в 1,04 - 2004 року. Слід зазначити, що зростання продуктивності спостерігається у тваринницькій галузі, а в процесі виробництва продукції рослинництва продуктивність збільшується тільки до 2004 року, а потім знижується.
Оплата 1 чол-год в цілому по сільськогосподарському виробництву також різко зросла і склала 22,1 крб. Зростання обумовлене тим, що підвищився рівень МРОТ, а також збільшення кількості фінансових ресурсів організації.
Виробництво ВП на 100 рублів ОПВ сільськогосподарського призначення найбільшу в базисному році (2,24 руб), це пояснюється тим, що цього року вартість основних засобів найменша, а вартість валової продукції найбільша. Окупність витрат значно не вагається і в 2005 році становить 2,83, що на 12,89% більше, ніж у 2003 році і на 8,41, ніж у 2004.
Таблиця 8
Основні економічні показники діяльності підприємства ФДМ ДЗК "Калузька"
Показники
Роки.
2005р у% до
2003
2004
2005
2003р.
2004р.
1. Рівень виробництва.
Виробництво на 100 га сільськогосподарських угідь,
тис. руб.:
валова продукція всього:
24,98
22,16
23,48
93,99
105,96
в т. ч. в рослинництві
3,28
2,57
2,16
65,85
84,05
у тваринництві
21,7
19,59
21,32
98,25
108,83
- Товарної продукції
368,91
451,29
483,30
131,01
107,09
- Прибуток (+), збиток (-) від реалізації продукції
-32,70
+2,69
183,94
-562,5
6837,92
2. Продуктивність і оплата праці.
Валова продукція на 1тис чол-год пр. витрат праці:
-В цілому по сільськогосподарсь. виробництва,
рублів
2157,1
4398,6
4595,3
213,03
104,97
в рослинництві
1594,3
1951,6
1831,9
114,90
93,87
у тваринництві
3708,0
5264,4
6070,9
163,72
115,32
-Оплата 1 чол-год в цілому по виробництву, руб.
5,5
17,6
22,1
401,81
125,57
3. Ефективність виробничих витрат та ВПС.
Виробництво ВП, рублів
-На 100 рублів ОПВ Сільгосп-ного призначення
0,60
0,52
0,54
90,00
103,85
-На 100 рублів виробничих витрат у с. -Х. галузях
3,67
3,09
2,83
77,11
91,59

4. Рівень рентабельності (+), збитковості (-) у%
-Прибутку (+), збитку (-) до повної собівартості
реалізованої сільськогосподарської продукції
-8, 19
0,60
36,51
-445,79
6085
-Прибутку (+), збитку (-) до ОПВ сільськогосподарського
призначення
-1,39
0,11
4,33
-311,01
3936,36
Показники рентабельності і Фондорентабельность за дану динаміку років ростуть, причому в період з 2004 по 2005 рік зростання є досить: рентабельність зросла у 6 разів, а фондорентабельность - майже в 4.
Для підвищення ефективності в даній організації можна застосувати наступні заходи:
- Підвищити врожайність шляхом збільшення площі посівних площ: на 2005 рік, згідно з річним звітом, є багато незадіяної землі, а саме 5 га покладів, 1373 га лісового масиву, 41 га деревно-чагарникових рослин, 44 ставків і водоймищ, 3 болота. І коли вирубка лісу та осушення водойм може завдати шкоди навколишньому середовищу, то Викорчовування чагарників, розорювання покладів та осушення боліт дасть додаткові гектари сільськогосподарських угідь, які можна засадити зернобобовими (це єдині культури, які приносять прибуток), а також застосування нової широкозахватної техніки, що дозволяє скоротити витрати і підвищити вихід продукції, підвищення норми внесення добрив;
- Продуктивність галузі тваринництва можна збільшити шляхом скорочення сухостійного періоду (скорочення хоча б на один день дає додатково 6 кг молока від однієї корови), поліпшити кормову базу, а також утримання тварин;
- Продуктивність можна підвищити змінивши відрядну систему оплати праці робітників на оплату праці від валового виходу;
Дані заходи в кінцевому рахунку призведуть до зростання основного показника ефективності виробництва - рентабельності.

Організація АПК

Планування формує закономірності побудови, взаємозв'язок і співвідношення технічних, технологічних і організаційних показників в процесі росту і розвитку виробництва.
До складу вихідних матеріалів для планування входять початкові дані для планування, науково-виробничі рекомендації, норми і нормативи, прогнозне значення техніко-економічних показників, основні показники досягнутого рівня розвитку господарства, розробки по системах ведення господарства.
Система планування включає розробку перспективних, річних і оперативних планів.
Перспективні плани визначають напрямок, масштаби і темпи економічного розвитку підприємства на декілька років вперед. Вони грунтуються на пошуку оптимального варіанта, тобто на прогнозі максимального виробництва продукції при мінімальних затратах праці і коштів.
Річний план являє собою програму роботи господарства на конкретний календарний рік. Він складається на основі перспективного плану з урахуванням його виконання. Річний план у порівнянні з перспективним більш конкретний. Його розробляють по великому числу показників, деталізують терміни виконання завдань, доводять їх до виконавців.
Перед складанням річного плану в господарстві проводять велику підготовчу роботу. Ретельно аналізують результати діяльності за минулі роки по всьому підприємству, по бригадах, фермах. Порівнюють показники господарства та передових господарств.
Проводять інвентаризацію будівель, приміщень, машин і знарядь, продуктивної і робочої худоби, з'ясовують їх стан до початку планованого року, визначають залишки продукції і матеріалів. Уточнюють трудові ресурси: наявність постійних працівників; норми виробітку та обслуговування худоби.
План розвитку рослинництва включає розробку таких основних розділів: виробництво і собівартість продукції, потреба в насінні для посіву під урожай майбутнього року, використання мінеральних і органічних добрив, баланс продукції рослинництва.
План розвитку тваринництва включає розробку таких основних розділів: поголів'я тварин, продуктивність тварин та показники відтворення; виробництво продукції тваринництва, реалізація, собівартість продукції.
Фінансове планування полягає у складанні фінансового плану, який є складовою частиною річного плану.
Оперативні плани являють собою подальшу деталізацію річних. Вони включають:
робочі плани за періодами сільськогосподарських робіт, в яких передбачаються організація робочих процесів у рослинництві та розрахунок необхідних для їх виконання засобів виробництва і робочої сили;
декадні, місячні, квартальні плани у тваринництві;
плани-наряди - завдання конкретним виконавцям з проведення робіт, намічених робочими планами бригад, загонів і ферм.
У плануванні в досліджуваній організації приймаються участь головні фахівці: головний економіст, головний бухгалтер, головний зоотехнік, головний агроном, а також директор і заступник директора.
Договору з виробництва продукції (а саме молока і м'яса) госконюшня укладає з наступними організаціями: Калузьким м'ясокомбінатом, лікарнями, школами, дитячими садами та іншими державними установами. Зміст даного договору було представлено вище (у пункті 2.3.2).
Невід'ємною частиною виробничого процесу виступає сировину, витрати на яке в структурі собівартості становлять більшу частину. Уявімо дані про них в таблиці 9.

Таблиця 9
Витрати на сировину в ФДМ ДЗК "Калузька"
Вид сировини
Витрати на сировину по роках, тис. руб.
Зміна 2005 + / - до
2003
2004
2005
2003
2004
Електроенергія
475
158
303
-172
-145
Зап. частини
499
585
623
124
38
Корми
1603
660
366
-1237
-294
Насіння
512
487
653
141
166
Добрива
208
14
403
195
389
Нафтопродукти
1718
1943
2043
125
100
Аналіз таблиці 9 показує, що витрати на корм за дану динаміку років падають. Це, в першу чергу, пов'язано з тим, що дана установа перевагу віддає кормів власного виробництва, з кожним роком кількість яких в раціоні тварин збільшується. Така ж тенденція витрат на електроенергію, що пояснюється скороченням обсягів її використання. Витрати на посадковий матеріал і добрива мінімальні у 2004 році, тому що в цей рік потреба в них була найменшою. Найменші коливання спостерігаються у витратах на паливно - мастильні матеріали. Тут більший вплив надає чинник цін. Також ми спостерігаємо, зростання витрат на запчастини, що пояснюється зношеністю обладнання.
Опишемо технологію виробництва продукції рослинництва.
Основне завдання галузі рослинництва на госконюшні полягає у виробництві кормів для подальшого використання в тваринництві, в результаті чого розглянута організація з кожним роком збільшує кількість гектар під кормові культури - багаторічні та однорічні трави (згідно з річним звітом, на них припадає в 2005 році 83% загальної посівної площі). У зв'язку з цим у господарстві має місце кормою сівозміну. Проаналізуємо врожайність основних вирощуваних культур за останні три роки (табл.10).

Таблиця 10
Урожайність сільськогосподарських культур в ФДМ ДЗК "Калузька"
Показники
Року
Зміна 2005 + / - до
2003
2004
2005
2003
2004
1. Урожайність с / г культур:
озимих зернових
23,2
---
9,9
-13,1
9,9
ярих зернових
20,3
16,1
15,4
-4,9
-0,7
зернобобових
11,2
17,9
18,1
6,9
0,2
картоплі
115,0
---
---
---
---
коренеплодів
---
35
---
---
---
однорічні трави
128,6
139,3
50,4
78,2
88,9
багаторічні трави
111,8
74,1
71,3
40,5
2,8
Дані таблиці свідчать про те, що врожайність зменшилася у 2005 році практично по всіх культурах в порівнянні з базисним роком: озимих зернових на 13,1, ярих зернових на 4,9, виробництво картоплі було завершено ще в 2004 році через його нерентабельність, врожайність однорічних трав скоротилася більш ніж у 2 рази, багаторічних ж не так значно.
Збільшення врожайності з року в рік спостерігається тільки по зернобобових культур.
Підвищення рівня врожайності можна домогтися шляхом застосування нової широкозахватної техніки (АКС - 6, КЛП-3, 7), що дозволяє збільшити вихід продукції на 30%, а також внесення більшої кількості добрив.
Оцінимо як такі коливання врожайності відбилися на структурі витрат (табл.11).
Витрати на оплату праці за дану динаміку років знижуються, що, в першу чергу, пояснюється скороченням чисельності працівників.

Таблиця 11
Собівартість продукції рослинництва в ФДМ ДЗК "Калузька"
Статті витрат
Грошове вираження витрат, тис. крб.
Зміни в (+/-) 2005р. до
2003
2004
2005
2003
2004
Оплата праці з відрахуваннями
344
258
195
-149
-63
Добрива
208
14
403
195
389
Зміст ОС
1978
1722
1507
-471
-215
в тому числі гсм
809
711
619
-190
-92
Посадковий матеріал
512
487
653
141
-166
Всього
4020
3365
3294
-726
-71
Витрати на добрива в 2005 році значно зросли: на 195 тис. руб. в порівнянні з базисним роком і на 389 тис. руб. в порівнянні з попереднім. Дане зростання пояснюється зниженням урожайності. Зміст основних засобів з кожним роком зменшується, у зв'язку з тим, що зменшується їх навантаження. Витрати на насіння і посадковий матеріал коливаються наступним чином: спочатку спостерігається їх зниження, а потім на 166 тис. руб. зростання.
Загалом, собівартість галузі рослинництва знизилася за дану динаміку років.
Розглянемо технологію виробництва тваринництва.
Технологічні елементи включають організацію способів утримання тварин, типи і способи годівлі, відтворення стада, підвищення породності, племінних якостей, заходи боротьби з хворобами.
В організації є дві стайні і два корівника (на 400 скот-місць кожен).
У ФДМ ДЗК "Калузька" переважають коні орловської породи, а також тримають коней радянської, тракенінской, литовської, російської, володимирській породи і тяжеловоз.
Одна конюшня призначена для кумисних кобил, інша для утримання жеребців. Жеребці містяться в стійлах. Для кобил використовується безприв'язному способах утримання. Доїння кобил механізовано - є один доїльний агрегат, який розташовується в цеху переробки кумису. Роздача кормів здійснюється ручним способом. Кормова база включає молоко, сіно, солому тощо.
Слід зазначити, що стайні давно не ремонтувалися, а також, що відчувається "нестача робочих рук". У зв'язку з чим тварини недоотримують необхідного догляду. Звідси можна зробити висновок про те, що необхідна купівля устаткування, що дозволяє автоматизувати виробничий процес.
На даному об'єкті переважають корови холмогорської породи. Середньорічний надій на одну корову складає 3050 кг, що нижче середнього показника по Росії, який склав в 2005 році 3313 кг, проте це значення вище деяких господарств Калузької області, де надої становлять 2700-2800 кг.
Для утримання ВРХ використовується стійлово-пасовищна система. Слід зазначити, що праця працівників частково автоматизований: є один доїльний апарат, а також три роздавальника кормів. Корми використовуються власного виробництва. Витрата кормів на одну голову ВРХ в середньому за останні роки склав 28,6 ц кормових одиниць.
Так як основним джерелом прибутку виступає реалізація молока, то варто продовжувати розвиток цього напрямку. В якості основних шляхів підвищення продуктивності можна використовувати наступні: підвищення витрати кормів, скорочення сухостійного періоду, а також застосування нових більш досконалих ветеринарних препаратів, що дозволяють збільшити вихід приплоду (наприклад, "Каролін", що дозволяє скоротити витрати на ветпрепарати в 2 рази і збільшити вихід телят з 0,8 на голову до 0,84).

Таблиця 12
Собівартість продукції тваринництва в ФДМ ДЗК "Калузька"
Статті витрат
Грошове вираження витрат, тис. крб.
Зміни в (+/-) 2005р. до
2003
2004
2005
2003
2004
Оплата праці з відрахуваннями
1608
1692
1951
343
259
Корми
2305
2379
2633
328
254
Зміст ОС
714
739
868
154
129
Всього
8211
9498
11079
2868
1581

Аналіз даних таблиці 12, дозволяє нам зробити висновок, про те, що собівартість галузі тваринництва аналізованої організації за дану динаміку років збільшилася: на 2868 тис. руб. в порівнянні з 2003 роком і на 1581 тис. руб. в порівнянні з 2004 роком. Це відбулося за рахунок підвищення рівня заробітної плати (у зв'язку з чим витрати на оплату праці виросли на 343 тис. руб. В порівнянні з 2003 і на 259 тис. руб. В порівнянні з 2004 роком); збільшення витрат на годівлю худоби, а також за рахунок зростання витрат на утримання основних засобів у зв'язку збільшенням їх зносу.
Знизити витрати можна за рахунок впровадження інтенсивних технологій.
Успішна діяльність будь-якого підприємства багато в чому залежить від ефективності праці його працівників. Для цього необхідно зацікавити працівника в результатах його праці. Найбільш важливим стимулом підвищення продуктивності праці є заробітна плата.
У ФДМ ДЗК "Калузька" застосовується відрядна і погодинна оплата праці. При відрядній оплаті праці заробіток визначається за відрядними розцінками за обсяг виконаних робіт або безпосередньо вироблену продукцію. Така система оплата праці застосовується для нарахування заробітної плати робітникам, а саме операторам машинного доїння і механізаторам.
При погодинній оплаті праці заробіток визначається відпрацьованим робочим часом (ця система використовується для оплати праці керівників та спеціалістів).
Заробітна плата працівників нараховується виходячи з тарифних ставок присвоєного розряду, відповідно до єдиної тарифної сітки.
Оплата праці керівних працівників, фахівців і службовців складається з двох частин: посадового окладу і заохочень, премій, доплат.д.олжностние оклади встановлюються відповідно відповідно до займаної посади і кваліфікацією працівника.
Для підвищення продуктивності праці на підприємстві приймаються надбавки до заробітної плати: за особливо складну, відповідальну роботу, за прояв ініціативи, досягнення високих результатів (у розмірі 50% від окладу), а також за суміщення посади (80% від тарифної ставки за вивільняється посади) , за роботу в нічний час (35%). Провадиться доплата за безперервний стаж роботи на підприємстві (табл.13).
Таблиця 13
Надбавка за безперервний стаж роботи
Стаж роботи, років
Надбавка,%
До 5
10
5-10
20
10-15
30
15 і більше
40
Оплата праці у вихідні та святкові дні оплачується в двократному розмірі. У кооперативі за порушення трудового процесу з працівника стягується штраф, розміри якого встановлюються в залежності від кожного конкретного випадку.
Індивідуальне завдання: вивчити процес управління матеріально-технічного постачання і запропонувати заходи, що сприяють його удосконалення.
Вивченням процесу матеріально-технічного постачання займається закупівельна логістика. Ця наука відносно молода. Слід зазначити, що в деяких організаціях сільського господарства про таку науки навіть не чули. Досліджуваний об'єкт відноситься до розряду таких організацій.
Безпосередньо відділу, який спеціалізується на купівлі сировини у ФГУ ДЗК "Калузька" немає, навіть немає конкретної особи, що відповідає за постачання установі необхідною сировиною і матеріалами.
Закуповують сировину різні посадові одиниці: і агроном, і зоотехнік, і економіст.
На підставі річного плану розвитку організації різні фахівці визначають потребу в кількісному і видовому складі сировини (найчастіше це по галузі рослинництва здійснює головний агроном - визначає потребу в посадковому матеріалі, добривах; механізатор в ПММ, а гол. Зоотехнік і зав. По кінної частини визначає потреба в кормах).
Далі здійснюється вибір постачальників. Як канали придбання сировини в даній організації виступають різні магазини і ринки засобів виробництва, розташовані в Москві, в Калузі. Постійних постачальників підприємство не має.
Після вибору постачальників укладається договір поставки.
Розберемо на прикладі договір поставки ув'язнених ФДМ ДЗК "Калузька" з іншими організаціями.
Договір поставки укладено 20 січня 2006 року, з одного боку якого виступає ТОВ фірма "Фенікс-Авіа" - продавець, а з іншого - ФДМ ДЗК "Калузька" - покупець.
На даному об'єкті в договорі з матеріально-технічного постачання (поставки) вказується:
· № договору і число складання,
· Предмет договору (у даному розділі вказується вид сировини, а також умови транспортування),
· Ціна товару,
· Якість поставленого товару (у цьому розділі відображаються якісні характеристики товару - властивості, що визначають придатність його для використання за призначенням),
· Права та обов'язки сторін,
· Порядок розрахунків,
· Відповідальність сторін,
· Арбітраж або вирішення спорів (у разі, коли конфліктні ситуації неможливо вирішити дружнім шляхом, сторони передають розбіжність третейським судам. На цей випадок повинні бути обумовлені всі умови цієї передачі і витрат з арбітражу),
· Термін дії договору,
· Заключні положення,
· Реквізити сторін - це вказівка ​​юридичних адрес сторін, підписи представників сторін.
Предметом договору виступають нафтопродукти.
Якість повинна відповідати сертифікату відповідності і повинно супроводжуватися сертифікатом якості.
Продавець зобов'язаний поставити товар у встановлені термін, а покупець у свою чергу повинен забезпечити навантаження, приймання, перевірку і оплату.
Оплата повинна бути здійснена протягом 3-х днів після отримання нафтопродуктів у сумі, зазначеної на товарно-транспортної накладної або рахунку-фактури, готівковим способом або шляхом перерахування грошей на розрахунковий рахунок.
У разі прострочення оплати покупець сплачує пеню в розмірі 0,5% від вартості платежу за кожний день прострочення. Продавець у разі затримки має права призупинить відпуск нафтопродуктів.
Всі суперечки вирішуються шляхом переговорів, а при не досягненні згоди у Калузькому обласному Арбітражному суді.
Договір діє з дня підписання по 31 грудня 2006 року.
Приклад договору поставки можна побачити в додатку 5.
Сировина ФДМ ДЗК "Калузька" ділиться на основну і допоміжну.
Найбільшу частку підприємства становить основне. До них належать предмети праці, що йдуть на виготовлення продукції й утворюють основний її зміст. На даному підприємстві цією сировиною є посадковий матеріал, худобу, сільськогосподарська техніка, електроенергія, ПММ.
До допоміжного відноситься сировина, яка споживається в процес обслуговування виробництва або додаються до основних матеріалів з метою зміни їх зовнішнього вигляду і деяких інших властивостей: це запчастини та добрива.
Проаналізуємо динаміку цін на наступні види сировини: насіння і посадковий матеріал, корми, мінеральні добрива (органічні добрива використовуються власного виробництва), електроенергія, нафтопродукти, запасні частини. Дані про це відображаються в річному звіті у формі № 5 по ОКУД "Додаток до бухгалтерського балансу".
У таблиці 14 наведені витрати на дані види сировини за останні 3 роки.
Таблиця 14
Витрати на сировину в ФДМ ДЗК "Калузька"
Вид сировини
Витрати на сировину по роках, тис. руб.
Зміна 2005 + / - до
2003
2004
2005
2003
2004
Електроенергія
475
158
303
-172
-145
Зап. частини
499
585
623
124
38
Корми
1603
660
366
-1237
-294
Насіння
512
487
653
141
166
Добрива
208
14
403
195
389
Нафтопродукти
1718
1943
2043
125
100
Аналіз таблиці 14 показує, що витрати на корм за дану динаміку років падають. Це, в першу чергу, пов'язано з тим, що дана установа перевагу віддає кормів власного виробництва, з кожним роком кількість яких в раціоні тварин збільшується. Така ж тенденція витрат на електроенергію, що пояснюється скороченням обсягів її використання. Витрати на посадковий матеріал і добрива мінімальні у 2004 році, тому що в цей рік потреба в них була найменшою. Найменші коливання спостерігаються у витратах на паливно - мастильні матеріали. Тут більший вплив надає чинник цін. Також ми спостерігаємо, зростання витрат на запчастини, що пояснюється зношеністю обладнання.
Далі проведемо аналіз динаміки такого виду закуповується сировини, як сільськогосподарська техніка. Для цього розглянемо дані таблиці 15.
У принципі картина не дивно і характерна для більшості організацій сільського господарства: за 3 роки покупка була зроблена одного разу - в 2004 році придбано роздавальник кормів для ВРХ.
Таблиця 15
Наявність сільськогосподарської техніки в ФДМ ДЗК "Калузька"
Найменування
Року
Зміна 2005 + / - до
2003
2004
2005
2003
2004
Трактори всіх марок
19
19
19
- -
- -
Трактори, на кіт. змонтовані машини
4
4
4
- -
- -
Тракторні причепи
5
5
5
- -
- -
Сівалки
2
2
2
- -
- -
Сінокосарки
1
1
1
- -
- -
Комбайни:
3
3
3
- -
- -
зернозбиральні
2
2
2
- -
- -
кукурудзозбиральні
1
1
1
- -
- -
Доїльні установки
2
2
2
- -
- -
Роздавальники кормів для ВРХ
2
3
3
1
- -
Транспортери для прибирання гною
8
8
8
- -
- -
Граблі тракторні
1
1
1
- -
- -
Прес підбирачі
1
1
1
- -
- -
Автомобілі грузоперевозящей
10
10
10
- -
- -
Машин явно недостатньо, як зазначалося вже, організація користується послугами сторонніх організацій для транспортування. Але коштів на придбання техніки немає. Тим більше що підприємство має кредиторську заборгованість за лізинговими зобов'язаннями (2 трактори та 1 зернозбиральний комбайни були придбані за договором лізингу з ДП Калузької продуктової корпорацією), яка на 2005 рік становить 1439 тис. руб.
Далі необхідно проаналізувати стан енергозабезпеченості і енергоозброєність підприємства, так як енергія є одним з головних видів сировини, закупівля якої припинитися лише у разі припинення виробничої діяльності.
Таблиця 16
Енергозабезпеченість і енергоозброєність У ФДМ ДЗК "Калузька"
Показники
На 100 га с / г угідь
2005 у% до:
На 1 середньорічного працівника
2005 у% до:
2003
2004
2005
2003
2004
2003
2004
2005
2003
2004
1. Енергетичні потужності, л. с.
272,6
272,6
272,6
100
100
32,8
55,10
49,8
151,60
90,5
2. Исп-але електроенергії на вироб. потреби с / г, тис. кВт / год
30,9
23,9
23,9
77,3
100
3,7
4,8
4,4
117,1
90,5

Значення енергозабезпеченості залишається однаковим протягом досліджуваного періоду. Слід зазначити, що в 2003 році було використано найбільшу кількість електроенергії, що пояснюється великими обсягами виробництва в цей рік.
Значення електроенергії з розрахунку на 1 особу слабо коливається: найбільше її значення припадає на 2004 рік і становить 4,8 кВт / год на 1 люд., Що всього лише на 1,1 кВт / ч більше показника 2003 року і на 0,4 - 2005 року.
Далі проаналізуємо такий вид сировини як скот.д.анние річних звітів за досліджувану динаміку свідчать про те, що купівля тварин була проведена тільки в 2004 році: було придбано 24 корови на вартість 165 тис. руб.
Після укладення договору поставки відбувається доставка сировини і його відвантаження на склад. У більшості випадків доставка здійснюється самовивозом зі складу постачальника. Завдання фахівця, який закуповує сировину, полягає в тому, щоб перевірити відповідність прийнятої продукції відомостям, зазначеним у товарно-транспортної накладної або в рахунку-фактурі за найменуванням, кількістю та якістю.
Якщо продукція відповідає всім вимогам, то підписується товарно-транспортна накладна, після чого продукція вважається прийнятою.
Заключним етапом виконання договору є оплата отриманих товарів.
У ФДМ ДЗК "Калузька" мають місце дві форми розплати з постачальниками: безготівкова і готівкова. При безготівковій формі розрахунок ведеться наступним чином: після поставки сировини здійснюється перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку аналізованої організації на розрахунковий рахунок постачальника. При готівковій формі фахівець госконюшні здійснює розрахунок з представником компанії-постачальника готівкою.
Якщо розрахунок проводився готівкою, то працівник, закуповує сировину, подає звітність (у вигляді авансового звіту) за витраченим коштам на придбання сировини в бухгалтерію.
Поставлене сировина зберігається на складах підприємства, звідки здійснюється його видача працівникам у міру потреби. У володінні підприємства є наступні склади: склад з автозапчастинами, склад з нафтопродуктами, склад з мінеральними добривами і склад з кормами. За зберігання сировини і матеріалів на складі несе відповідальність завідуючий складом, завідуючий нафтогосподарств, а також бригадир рослинництва, який за суміщенням виконує обов'язки комірника.
Вище представлена ​​інформація дає підстави говорити про те, що організація процесу управління матеріально-технічним постачанням потребує реформування.
Як було зазначено, на досліджуваному об'єкті не передбачено конкретної посадової особи, яка відповідає за забезпечення організації необхідною сировиною і матеріалами. У зв'язку з чим доцільно запропонувати введення відділу матеріально-технічного постачання, до складу якого увійде три людини, а саме, завідувач нафтогосподарств, завідувач складів, а також начальник відділу матеріально-технічного забезпечення. Останню посаду також необхідно ввести в штат працівників даної організації.
Завдання, права та відповідальність відділу матеріально-технічного постачання слід відобразити в Положенні про відділ. Це дозволить надати вирішенню практичних завдань системний характер, визначити напрямок діяльності підрозділу, а також сприятиме єдності та узгодженості дій, виконання поставлених завдань і цілей. З метою регламентації функцій, прав, відповідальності начальника відділу необхідно розробити посадову інструкцію. Приклад даних документів представлений у додатку 6 і 7 відповідно.
В даний час основним посередником угод між постачальниками, в якості яких виступають різнорідні промислові підприємства, і споживачами - організаціями АПК - є ВАТ "Росагроснаб". Продукція, якої Росагроснаб забезпечує споживачів АПК, налічує понад 450 тисяч найменувань. Основні види - автотракторна, сільськогосподарська, дорожньо-будівельна, меліоративна техніка і запасні частини до неї, технологічне обладнання для переробних підприємств, металопродукція, будівельні, таропакувальні і паливно-мастильні матеріали, господарчі товари та спецодяг, ремонтні матеріали та інструменти, гумотехнічна, хімічна продукція і багато іншого. Це товариство має служби постачання у всіх областях, в тому числі і в Калузькій (АТВТ "Калугаагроснаб", розташована за адресою вул. Промислова, 34Тел.: (084-22) 3-46-00, факс: 3-47-00, E-mail: agrosnab @ kaluga. ru)
Укладання договору з цим постачальником дозволить скоротити витрати на відрядження, витрати, пов'язані з постачанням сировини (на даний момент сировина постачається в основному самовивозом зі складів постачальників), а також заощадити час.
Багато сільськогосподарських організації користуються у своїй діяльності послуг пунктів прокату техніки, машинно-тракторних станцій. Використовувати дані послуги має сенс оскільки у госконюшні на даний момент недостатньо матеріальних ресурсів для оновлення наявної техніки.
У той же час слід відзначити, що одним з найбільш поширених організаційних форм матеріально-технічного забезпечення виступає лізинг, який дозволяє купувати техніку в розстрочку. Це дає можливість аналізованої організації набувати нове досконале обладнання. Тим більше, що розглянута організація вже використовувала у своїй практиці послуги лізингової компанії, і цей досвід був успішний.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Менеджмент і трудові відносини | Курсова
550.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Економіка і управління на підприємствах АПК
Стратегічексое управління у сфері АПК
Особливості управління в організаційних формуваннях АПК
Інвестиції в АПК на прикладі АПК Ростовської області
АПК Росії
Екологія АПК
АПК України
Аналіз АПК
Відносини власності в АПК
© Усі права захищені
написати до нас