Унітарні підприємства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
Введення
1. Поняття, ознаки та форми унітарних підприємств
1.1 Поняття та ознаки унітарних підприємств
1.2 Форми унітарних підприємств
2. Порядок утворення та установчі документи унітарних підприємств
2.1 Порядок утворення унітарних підприємств
2.2 Установчі документи унітарних підприємств
3. Припинення діяльності унітарних підприємств
Висновок
Список використаних джерел

Введення

Впровадження високоточних і ємних технологій, реалізація великих проектів вимагають величезних матеріальних витрат. Вирішити такого роду завдання в умовах ринкових відносин можна шляхом об'єднання капіталів самих учасників ринкових відносин. Поява колективних утворень, які називаються юридичними особами, обумовлено їх можливістю швидко концентрувати в значній кількості капітал, що не під силу одній фізичній особі. У свою чергу, концентрація капіталу у колективних утворень сприяє більш швидкому впровадженню нових технологій реалізації великих проектів, тобто того, що може бути здійснено колективом.
Унітарні підприємства як юридичні особи є найважливішими суб'єктами господарювання, що беруть участь в ринкових відносинах. Унітарні підприємства вносять величезний внесок в економіку країни. У зв'язку з цим останнім часом до унітарним підприємствам приділяється велика увага, про що свідчать наявні теоретичні і практичні напрацювання в цивільному законодавстві. Наприклад, розробляється проект Закону "Про унітарних підприємствах" [17].
Метою своєї курсової роботи я ставлю дослідити теоретичне поняття унітарного підприємства як юридичної особи, розглянути практичні напрацювання в цивільному законодавстві, пов'язані з унітарним підприємствам.
Розгляд теми моєї курсової роботи ставить такі завдання:
1. Розглянути поняття, ознаки та форми унітарних підприємств.
2. Розглянути порядок утворення і установчі документи унітарних підприємств.
3. Припинення діяльності унітарних підприємств.
В ході написання курсової роботи мною використовувалися такі методи: вивчення літератури; узагальнення матеріалів періодичної преси; робота з нормативно-правовими актами в галузі цивільного законодавства; вивчення і узагальнення нормотворчої діяльності органів державного управління при регулюванні питань що стосуються унітарних підприємств.
Виходячи з цього, я більшою мірою спирався на наукові джерела та нормативні акти опубліковані в останні роки, а також мною були розглянуті законопроекти в цій галузі:
1. Вітушко В.А. Курс цивільного права: Загальна частина. У 2 томах. Т.1: науково-практичний посібник. Мн.: БГЕУ. 2001. - 414 с.
2. Цивільний кодекс Республіки Білорусь від 7 грудня 1998 р. (З зрад. І доп. Від 29 грудня 2006 р. № 193-З) / / Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь. 2007. № 4.2/1290.
3. Цивільне право: Підручник. У 2-х ч. Ч 1/Под. заг. ред. проф. В.Ф. Чигир. Мн.: Амалфея. 2000.976 с.
4. Коментар до Цивільного кодексу Республіки Білорусь з додатком актів законодавства та судової практики (постатейний): У 3 кн. Кн.1. Разд.I. Загальні положення. Розд. II. Право власності та інші речові права / / Відп. ред. Чигир В.Ф. Мн.: Амалфея. 2005.1040 с.
5. Колбасін Д.А. Цивільне право. Загальна частина: Учеб. Посібник. - Мн.: Акад. МВС Республіки Білорусь. 2004. - 496 с.
6. Про підприємництво: Закон Республіки Білорусь від 28.05.1991 р. № 813-XII (зі зм. І доп. Від 30.07.2004 р. № 307-З) / / Відомості Верховної Ради Білоруської РСР. 2004. № 122.2/1056.
7. Про об'єкти, що знаходяться тільки у власності держави: Закон Республіки Білорусь від 05.05.1998 р. (ред. від 05.12.2002 р) / / Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь. 2002. - № 141.2/904.
8. Про деякі питання ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб і індивідуальних підприємців: Постанова Ради Міністрів Республіки Білорусь від 17.03.2003 р. № 359 (З ізм. І доп. Від 14.12.2005 р) / / Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь. 2006. - № 1.5/16952.
9. Про порядок обчислення до бюджету частини прибутку державних унітарних підприємств, державних об'єднань, що є комерційними організаціями, а також доходів від знаходяться в республіканській та комунальної власності акцій (часток статутних фондах) господарських товариств і про освіту державного цільового бюджетного фонду національного розвитку: Указ Президента Республіки Білорусь від 28.12.2005 р. № 1 / 637 (ред. від 24.09.2007 р. № 447) / / національний реєстр правових актів Республіки Білорусь. 2005. - № 1 / 7075.
11. Про деякі питання розпорядження державним майном: Указ Президента Республіки Білорусь від 25.03.2003 р. № 118 (із змін. І доп. Від 11.09.2003 р) / / Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь. 2003. - № 105.1/4911.
12. Про впорядкування державної реєстрації та ліквідації (припинення діяльності) суб'єктів господарювання: Декрет Президента Республіки Білорусь від 16.03.1999 р. № 11 (із змін. І доп. Від 10.04.2006 р) / / Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь. 2006. - № 58.1/7426.
13. Про створення республіканських казенних підприємств: Постанова Ради Міністрів Республіки Білорусь від 24.10 2003 р. № 1420 (ред. від 17.11.2007 р) / / Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь. 2007. № 287, 5 / 26 185.
14. Про унітарних підприємствах: Проект Закону Республіки Білорусь від 17.01.2007 р. / / КонсультантПлюс: Росія [Електронний ресурс] / ТОВ "Юріспектр", Національний центр правової інформації Республіки Білорусь. - Мн. 2007.
15. Паращенко В.М. Господарське право в 2 ч. Ч 1. Загальні положення. Мн.: Веди, 1998. - 320 с.
16. Підприємницьке (господарське) право Республіки Білорусь: Практ. посібник / С.С. Вабищевич. - Мн.: Молодь. наук. т-во, 2002. - 369 с.
17. Положення про порядок створення унітарних підприємств, установ, майно яких перебуває в республіканській власності, їх реорганізації та ліквідації: Затверджено постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 23.07.2004 р. № 913 (із змін. І доп. Від 16.10.2007 р. № 1337 ) / / Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь. 2007. № 253, 5 / 25 990.

1. Поняття, ознаки та форми унітарних підприємств

1.1 Поняття та ознаки унітарних підприємств

Унітарним підприємством визнається комерційна організація, не наділена правом власності на закріплене за ним власником майно. Майно унітарного підприємства є неподільним і не може бути розподілено за депозитними вкладами (часток, паїв), в тому числі між працівниками підприємства [3, ч.1 п.1 ст.113].
Унітарне підприємство є юридичною особою і має всі ознаки юридичної особи:
1. Організаційна єдність. Унітарне підприємство має єдину організаційну структуру, тобто внутрішній устрій, яке визначає структурні підрозділи юридичної особи та їх підпорядкованість єдиному керівному органу [8, с.125].
Наприклад, керівним органом підприємства є - керівництво підприємства, а структурними підрозділами будуть відділи, цехи виробничі одиниці підприємства.
2. Майнова відокремленість. Майно унітарного підприємства відповідно до законодавчих актів Республіки Білорусь, статутом підприємства належить йому на праві господарського відання та оперативного управління. Майно унітарного підприємства складає його основні фонди і оборотні кошти та інші цінності, вартість яких відображається в балансі підприємства.
Наприклад, унітарне підприємство на праві господарського ведення може володіти, користуватися і розпоряджатися майном, наданим йому власником для здійснення господарської діяльності в межах, встановлених чинним законодавством [7, с.224].
3. Майнова відповідальність. Відповідно до чинного законодавства юридична особа, крім фінансованих власником установ, відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном, на яке за законом може бути звернено стягнення [3, ст.52].
Наприклад, відповідно до п.5 ст.113 Цивільного кодексу Республіки Білорусь унітарне підприємство відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном.
4. Виступ у цивільному обороті і суді від свого імені. Самостійність унітарного підприємства, як юридичної особи в цивільному обороті означає його право укладати без довіреності угоди, самому відповідати за боргами.
При виникненні спорів унітарне підприємство саме виступає в якості позивача чи відповідача в суді, господарському, третейському суді та іншому суді.
5. Наявність самостійного балансу. Баланс - це фінансовий план юридичної особи, що виражає в грошовій формі доходи, надходження, витрати і відрахування грошових коштів, взаємовідносини з державним бюджетом, кредитні відносини (отримання і погашення позик, сплати відсотків) [22, с.39, 387].
Баланс відображає результати фінансової та господарської діяльності юридичної особи. Наявність самостійного балансу є підтвердженням майнової відокремленості юридичної особи. Основним законодавчим актом, що регулює бухгалтерський облік і звітність в Республіки Білорусь, є Закон від 18 жовтня 1994 р. № 332-XII (ред. від 17 травня 2004 р. № 278-З) "Про бухгалтерський облік та звітності" [7, с .117].
Таким чином, з вище сказаного робимо висновок, що унітарна підприємства володіє всіма ознаками юридичної особи: організаційним єдністю, майнової відособленістю, майновою відповідальністю, виступає в цивільному обороті і суді від свого імені і має самостійний баланс.
Так само треба відзначити, що виступ у цивільному обороті від свого імені є одним з основних ознак у визначенні юридичної особи. Унітарне підприємство володіє даними ознакою, що підкреслює його характерну особливість прояви самостійності і громадянську правосуб'єктність.

1.2 Форми унітарних підприємств

Унітарне підприємство може бути утворене у формі:
1. Державні (республіканські і комунальні) унітарні підприємства, що володіють правом оперативного управління або господарського відання на майно.
Майно республіканського унітарного підприємства перебуває у власності Республіки Білорусь і належить такому підприємству на праві господарського відання або оперативного управління [3, ч.2 п.2 ст.113].
Майно комунального унітарного підприємства перебуває у власності відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Наприклад, якщо підприємство знаходиться на території Гомельської області і відноситься до ведення якийсь адміністративно-територіальної одиниці, то і підприємство, і майно цього підприємства є власністю цієї адміністративно-територіальної одиниці [7, с.117]. Наприклад, якщо підприємство знаходиться на території Гродненської області і відноситься до ведення якийсь адміністративно-територіальної одиниці, то і підприємство, і майно цього підприємства є власністю цієї адміністративно-територіальної одиниці. Але це не завжди означає, що якщо підприємство знаходиться на території якоїсь адміністративно-територіальної одиниці, то майно його складає власність цієї одиниці. Приміром, УП "Завод напівпровідникових приладів" знаходиться на території Мінської області, але майно його не відноситься до власності цієї адміністративно-територіальної одиниці, так як даної підприємство є республіканським унітарним підприємством.
Державні або комунальні унітарні підприємства, засновані на праві господарського ведення, є самостійним господарюючим суб'єктом, володіють правами юридичної особи, мають закріплене за ними майно, виробляють і реалізують продукцію, надають послуги і виконують інші роботи, не заборонені законодавством. Головним завданням діяльності цих підприємств є отримання прибутку.
2. Приватні унітарні підприємства, що володіють правом господарського ведення на майно.
Майно приватного унітарного підприємства - у власності фізичної особи. Це може бути спільна власність подружжя або членів селянського (фермерського) господарства чи юридичної особи, утвореної на основі приватної власності.
Унітарне підприємство, яка засновує дочірнє підприємство, користується у відносинах з дочірнім підприємством тими ж правами, якими користується власник у відносинах з унітарним підприємством, заснувати дочірню підприємство.
Часткова власність на майно унітарного підприємства не допускається [7, с.224].
Унітарне підприємство, засноване на праві господарського ведення, володіє, користується і розпоряджається закріпленим за нею майном у межах, визначених законодавством. Власник майна здійснює контроль за використанням за призначенням і збереженням належного підприємству майна, має право на отримання частини прибутку від використання цього майна.
Унітарне підприємство не має права продавати належне йому на праві господарського відання нерухоме майно, здавати в оренду, в заставу, вносити в якості внеску до статутного фонду, знову створюваних юридичних осіб, іншим чином розпоряджатися майном без згоди власника. Відповідно до ч.2 п.3 ст.276 Цивільного кодексу Республіки Білорусь рухомим майном підприємство розпоряджається самостійно, за винятком випадків, встановлених законодавством або власником.
Казенне підприємство має право розпоряджатися закріпленим за ним майном лише за згодою власника. Власник має право вилучити у казенного підприємства зайве, невикористовуване або використовується не за призначенням майно та розпорядитися ним на призначення. Порядок розподілу доходів казенного підприємства визначається власником.
Власник майна унітарного підприємства заснованого на праві господарського відання, не відповідає за зобов'язаннями підприємства, за винятком випадків, передбачених законодавством [3, п.3 ст.52].
Відповідно до п.5 ст.115 Цивільного кодексу Республіки Білорусь, за зобов'язання казенного підприємства при недостатності його майна Республіка Білорусь несе субсидіарну відповідальність.
На закінчення даного питання слід повторити, що у формі унітарного підприємства можуть бути утворені державні (республіканські або комунальні) унітарні підприємства або приватні унітарні підприємства. Відповідно майно унітарного підприємства перебуває у державній чи приватній власності фізичної або юридичної особи.
Унітарні підприємства поділяються на підприємства, засновані на праві господарського відання і засновані на праві оперативного управління. Законом проведено розмежування майна підприємств, стосовно яких воно може перебувати на праві господарського відання або оперативного управління.
Власник майна підприємства, заснованого на праві господарського відання, не відповідає за зобов'язаннями підприємства, за винятком випадків, встановлених законодавством [3, п.8 ст.114].
Унітарні підприємства, засновані на праві оперативного управління (казенні підприємства) при недостатності майна за наявними зобов'язаннями цих підприємств субсидіарну відповідальність несе держава.
Унітарне підприємство може утворювати дочірні підприємства з передачею частини свого майна. Часткова власність на майно унітарного підприємства не допускається.
Унітарні підприємства, як володіють правом господарського ведення, так і оперативного управління, здійснюють комерційну діяльність на базі майна, яке перебуває в чужій власності. Цим унітарні підприємства відрізняються від юридичних осіб, які є власниками майна, що перебуває в їхньому віданні.

2. Порядок утворення та установчі документи унітарних підприємств

2.1 Порядок утворення унітарних підприємств

Унітарне підприємство не виникає саме по собі. Для його створення необхідна ініціатива і воля його засновників. Унітарні підприємства є особливим різновидом комерційних організацій. Специфіка цих суб'єктів господарювання цивільних правовідносин полягає в тому, що їхнє майно перебуває відповідно в державній (комунальній) власності або у власності особи і належить тільки підприємству на праві господарського відання або оперативного управління. Така особливість визначає властивий тільки унітарним підприємствам спосіб утворення - розпорядчий порядок утворення.
Розпорядчий порядок характеризується тим, що юридична особа виникає (створюється) на основі розпорядження власника майна або уповноваженого ним органу.
Для розпорядчого способу утворення юридичної особи характерні наступні стадії:
1. Обгрунтування необхідності утворення нової юридичної особи та видання нормативно-правового акта компетентним органом держави.
Наприклад, компетентні органи держави приходять до рішення, що на території Республіки Білорусь створення якогось конкретного підприємства сприятиме оздоровленню економіки. На підставі рішення видається нормативний акт, що регламентує утворення даного підприємства.
2. Організаційна робота. На цій стадії відбувається виділення коштів, відкриття рахунків для фінансування робіт, добірка кадрів, виготовлення проектно-кошторисної документації.
Керівник майбутнього унітарного підприємства призначається власником майна або уповноваженим власником органом і йому підзвітний.
3. Підготовка та затвердження статуту, розробка установчих документів, у яких повинні бути відображені специфіка і характер діяльності юридичної особи.
Наприклад, у Постанові Ради Міністрів Республіки Білорусь "Про створення республіканських казенних підприємств" говориться, що для створення на базі Центру утилізації авіаційних засобів ураження затвердити додається до постанови статут підприємства [16, п.1-3].
На закінчення даного питання слід повторити, що унітарні підприємства утворюються в розпорядчому порядку. Для розпорядчого способу утворення характерні 3 стадії. Це стадія обгрунтування необхідності утворення нового підприємства і видання нормативного правового акту компетентним органом держави; організаційна робота і стадія підготовка та затвердження статуту.

2.2 Установчі документи унітарних підприємств

Згідно ст.48 Цивільного кодексу республіки Білорусь юридична особа діє на підставі статуту, або установчого договору і статуту, або тільки установчого договору.
Установчі документи унітарного підприємства, заснованого на праві господарського ведення, є його статут, що затверджується засновником унітарного підприємства [3, п.2 ст.114].
Відповідно до п.2 ст.115 Цивільного кодексу Республіки Білорусь статут казенного підприємства затверджується Урядом Республіки Білорусь. У фірмовому найменуванні казенного підприємства повинно бути зазначено, що підприємство є казенним.
Статут розробляється і затверджується його засновниками. Підготовка статуту унітарного підприємства здійснюється відповідно до Типового або Примірним статутом про унітарному підприємстві.
Відповідно до п.2 ст.48 Цивільного кодексу Республіки Білорусь і п.29 Положення про державну реєстрацію та ліквідації (припинення діяльності) суб'єктів господарювання в статуті унітарного підприємства повинні бути зазначені найменування підприємства, підпорядкованість підприємства, внутрішня структура, система органів та їх компетенція , місце знаходження. Так само в статуті унітарного підприємства обов'язково повинні бути відомості про предмет і цілі діяльності підприємства, про розмір статутного фонду підприємства, порядку та джерела його формування.
Розмір статутного фонду унітарного підприємства визначається його засновникам, але він не може бути менше суми, визначеної законодавством про унітарних підприємствах. Мінімальний розмір статутного фонду унітарного підприємства, заснованого на праві господарського ведення, встановлений у розмірі 800 євро, а для казенних - 400 євро, селянських (фермерських) господарств - 150 євро. Мінімальні розміри статутних фондів організацій визначаються в білоруських рублях виходячи зі встановленого Національним банком офіційного курсу білоруського рубля до євро на перше число місяця, в якому установчі документи подаються в органи, що [7, с.225].
У разі створення унітарних підприємств, заснованих на праві господарського ведення, і казенних підприємств для здійснення переважно виробничої діяльності, цей розмір мінімального статутного фонду зменшується в два рази. При цьому до державної реєстрації унітарного підприємства, заснованого на праві господарського ведення, статутний фонд підприємства повинен бути повністю оплачений власником майна підприємства [3, п.4 ст.114]. Виняток, державні унітарні підприємства, терміни, формування статутних фондів яких встановлюються Урядом Республіки Білорусь [15, пп.40.2].
Статутний фонд унітарного підприємства є гарантією для кредиторів у виконанні підприємством своїх зобов'язань. Тому в разі прийняття засновником унітарного підприємства рішення про зменшення статутного фонду унітарне підприємство зобов'язане письмово повідомити про це своїх кредиторів. У таких випадках кредитор підприємства має право вимагати припинення або дострокового виконання зобов'язання, боржником за яким є це підприємство, і відшкодування збитків [3, п.6 ст.114].
Таким чином, з вище сказаного можна зробити висновок, що єдиним установчим документом унітарного підприємства є статут. Статут унітарного підприємства, заснованого на праві господарського ведення, затверджується засновником, а статут казенного унітарного підприємства затверджується Урядом Республіки Білорусь. Наприклад, Статут республіканського казенного підприємства "Центр утилізації авіаційних засобів ураження" затверджений Постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 24.10 2003 р. № 1420 [16, п.3].

3. Припинення діяльності унітарних підприємств

Унітарне підприємство може бути реорганізовано і ліквідовано в порядку встановленому законодавством [7, с.225].
Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) - це перетворення юридичної особи без припинення його діяльності відповідно до чинного законодавства.
При реорганізації юридичної особи повинне дотримуватися правонаступництва.
Реорганізація унітарного підприємства може бути здійснена:
1. Шляхом поділу (виділення) підприємства з тим, щоб майно підприємств, утворених в результаті реорганізації, не знаходилося у власності двох або більше осіб.
У разі поділу юридичної особи до новостворених в результаті цього поділу юридичної особи переходять за розподільчим балансом у відповідних частинах майнові права і обов'язки реорганізованого юридичної особи. Іншими словами, поділюване юридична особа припиняє своє існування і на його місці виникає дві нові юридичні особи [1, с.267].
При виділенні з юридичної особи одного або декількох осіб до кожного з них переходять за роздільним балансом у відповідних частинах майнові права і обов'язки реорганізованого юридичної особи.
Законодавством передбачено, що реорганізація унітарного підприємства може бути здійснена за рішенням уповноважених державних органів, у тому числі при цьому чітко визначені випадки порядку здійснення реорганізації юридичної особи за рішенням суду.
Наприклад, у п.2 ст.53 Цивільного кодексу Республіки Білорусь сказано, якщо засновники (учасники) юридичної особи, уповноважений ними орган юридичної особи або орган юридичної особи, уповноважений на реорганізацію його установчими документами, не здійснює реорганізацію юридичної особи у строк, визначений у рішенні уповноваженого державного органу, суд за позовом зазначеного державного органу призначає зовнішнього керуючого юридичною особою і доручає йому здійснити реорганізацію цієї юридичної особи. З моменту призначення розпорядника майна до нього переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи. Зовнішній керуючий виступає від імені юридичної особи в суді, становить розділовий баланс і передає його на розгляд суду разом з установчими документами виникають у результаті реорганізації юридичної особи. Затвердження судом зазначених документів є підставою для реєстрації знову виникаючих юридичних осіб.
2. Шляхом перетворення в господарське товариство або суспільство в порядку, встановленому законодавством і угодою сторін.
При перетворенні однієї юридичної особи до іншого до знову виник юридичної особи переходять усі майнові права та обов'язки колишнього юридичної особи згідно з передавальним актом. У даному випадку відбувається зміна організаційно-правової форми юридичної особи.
Передавальний акт та розподільчий баланс повинні містити дані про правонаступництво за зобов'язаннями реорганізованого юридичної особи у відношенні його кредиторів та боржників, включаючи і зобов'язання, оспорювані сторонами. Передавальний акт та розподільчий баланс затверджується засновниками (учасниками) юридичної особи або органом, який прийняв рішення про реорганізацію юридичної особи, та надаються разом з установчими документами для реєстрації знову виниклих юридичних осіб [3, ст.55].
Реорганізація унітарного підприємства у формі перетворення може здійснюватися тільки за згодою уповноважених державних органів [21, п.32].
3. Шляхом виплати відповідної компенсації одним із співвласників майна іншим співвласникам їх частки в загальній власності [7, с.225].
Унітарне підприємство вважається реорганізованим з моменту державної реєстрації знову виниклих підприємств.
Так само треба відзначити що, якщо реорганізація або перехід майна у власність однієї особи буде суперечити законодавству або виявиться неможливим з інших причин, унітарне підприємство підлягає ліквідації.
Ліквідація - це повне припинення діяльності юридичної особи без переходу прав і обов'язків у порядку правонаступництва до інших осіб [3, п.1 ст.57]. Ліквідація унітарних підприємств може бути добровільною і примусовою.
У добровільному порядку юридична особа ліквідується за рішенням його засновників (учасників) або органу юридичної особи, уповноваженої на те установчими документами, а також після закінчення терміну і досягнення тих цілей, заради яких юридична особа було створено.
У примусовому порядку юридична особа ліквідується за рішенням господарського суду у випадках:
здійснення діяльності без належного дозволу (ліцензії);
здійснення діяльності, забороненої законодавством, або з іншими неодноразовими або грубими порушеннями законодавства;
систематичного здійснення діяльності, що суперечить статутним цілям юридичної особи;
при визнання юридичної особи неспроможним (банкрутом). Згідно з п.4 ст.57 Цивільного кодексу Республіки Білорусь положення про ліквідацію юридичної особи внаслідок економічної неспроможності (банкрутства) не поширюється на установи та казенні підприємства.
Таким чином, з вище сказаного можна зробити висновок, що унітарні підприємства можуть бути реорганізовані та ліквідовані за загальними правилами про реорганізацію та ліквідацію юридичних осіб. Однак казенне підприємство може бути реорганізовано або ліквідовано тільки за рішенням Уряду Республіки Білорусь.
Унітарне підприємство підлягає реорганізації або ліквідації у разі, якщо право власності на його майно в результаті поділу майна, що перебуває у спільній власності подружжя або членів селянського (фермерського) господарства, в порядку спадкування, правонаступництва або іншими не суперечать законодавству способами перейде до двох або більше особам .

Висновок

Написавши курсову роботу на тему "Унітарні підприємства як юридичні особи" і пропрацювавши, всі поставлені мною цілі і завдання курсової роботи я роблю, висновок, що унітарні підприємства є юридичною особою. Унітарні підприємства мають велике значення у розвитку економіки нашої країни.
Унітарні підприємства є особливим різновидом комерційних організацій. Як унітарні підприємства, що володіють правом господарського ведення, так і казенні підприємства здійснюють комерційну діяльність на базі майна, яке перебуває в чужій власності. Ці вони відрізняються від юридичних осіб, які є власниками майна, що перебуває в їхньому віданні. Цим же обумовлені і особливості унітарних підприємств.
Поняття унітарної підприємства утримується на ч.1 п.1 ст.113 Цивільного кодексу Республіки Білорусь. Правове становище унітарних підприємств визначається законодавством про унітарних підприємствах - декретами, указами Президента Республіки Білорусь, постановами Уряду Республіки Білорусь.
Які видаються і проектовані правові акти у сфері законодавства унітарних підприємств визначає загальні правові, економічні та соціальні основи організації унітарних підприємств в умовах розвитку ринкових відносин.
Законодавство в області унітарних підприємств спрямовано на забезпечення самостійності підприємств, визначає права і відповідальність у здійсненні господарської діяльності, регулює відносини унітарних підприємств з іншими комерційними та некомерційними організаціями, органами державного управління.
Так само треба відзначити, що інститут юридичної особи в цивільному праві постійно розвивається. Необхідність удосконалення та розвитку пов'язана з входженням в ринок. Інтерес до дослідження і конструювання поняття унітарного підприємства як юридичної особи в умовах прояву ринкових відносин придбав особливу значущість. Адже для правильного вирішення питань і суперечок, що виникають між суб'єктами господарювання у процесі їх взаємодії, потрібно саме розуміння сутності унітарного підприємства, чітка правова регламентація діяльності унітарних підприємств.
Помоему думки, зростання інтересу до унітарним підприємствам як юридичним особам у цивільному праві обумовлюється перебудовою зовнішньоекономічних зв'язків, а також створенням спільних підприємств з участю зарубіжних партнерів.

Список використаних джерел

1. Вітушко В.А. Курс цивільного права: Загальна частина. У 2 томах. Т.1: науково-практичний посібник. Мн.: БГЕУ. 2001. - 414 с.
2. Вишневський А. Ф Загальна теорія держави і права: Учеб. пособіе.2-е вид., доповнене. Мн.: Амалфея. 2004. - 688 с.
3. Цивільний кодекс Республіки Білорусь від 7 грудня 1998 р. (З зрад. І доп. Від 29 грудня 2006 р. № 193-З) / / Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь. 2007. № 4.2/1290.
4. Цивільне право: У 2 т. Том I: Підручник / Відп. ред. Е.А. Суханов.3-е вид. перераб. і доп. М.: Волтерс Клувер, 2007.720 с.
5. Цивільне право: Підручник. У 2-х ч. Ч 1/Под. заг. ред. проф. В.Ф. Чигир. Мн.: Амалфея. 2000.976 с.
6. Цивільне право: Підручник у 2 частинах. Ч.1/Под ред.А.П. Сергєєва Ю.К. М.: Проспект. 1998.623 с.
7. Коментар до Цивільного кодексу Республіки Білорусь з додатком актів законодавства та судової практики (постатейний): У 3 кн. Кн.1. Разд.I. Загальні положення. Розд. II. Право власності та інші речові права / / Відп. ред. Чигир В.Ф. Мн.: Амалфея. 2005.1040 с.
8. Колбасін Д.А. Цивільне право. Загальна частина: Учеб. Посібник. - Мн.: Акад. МВС Республіки Білорусь. 2004. - 496 с.
9. Про підприємства: Закон Республіки Білорусь від 14.12.1990 р. № 93-З (ред. від 14.05.2001 р. № 16-З) / / Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь. 2001. - № 2 / 278.
10. Про підприємництво: Закон Республіки Білорусь від 28.05.1991 р. № 813-XII (зі зм. І доп. Від 30.07.2004 р. № 307-З) / / Відомості Верховної Ради Білоруської РСР. 2004. № 122.2/1056.
11. Про об'єкти, що знаходяться тільки у власності держави: Закон Республіки Білорусь від 05.05.1998 р. (ред. від 05.12.2002 р) / / Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь. 2002. - № 141.2/904.
12. Про деякі питання ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб і індивідуальних підприємців: Постанова Ради Міністрів Республіки Білорусь від 17.03.2003 р. № 359 (З ізм. І доп. Від 14.12.2005 р) / / Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь. 2006. - № 1.5/16952.
13. Про порядок обчислення до бюджету частини прибутку державних унітарних підприємств, державних об'єднань, що є комерційними організаціями, а також доходів від знаходяться в республіканській та комунальної власності акцій (часток статутних фондах) господарських товариств і про освіту державного цільового бюджетного фонду національного розвитку: Указ Президента Республіки Білорусь від 28.12.2005 р. № 1 / 637 (ред. від 24.09.2007 р. № 447) / / національний реєстр правових актів Республіки Білорусь. 2005. - № 1 / 7075.
14. Про деякі питання розпорядження державним майном: Указ Президента Республіки Білорусь від 25.03.2003 р. № 118 (із змін. І доп. Від 11.09.2003 р) / / Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь. 2003. - № 105.1/4911.
15. Про впорядкування державної реєстрації та ліквідації (припинення діяльності) суб'єктів господарювання: Декрет Президента Республіки Білорусь від 16.03.1999 р. № 11 (із змін. І доп. Від 10.04.2006 р) / / Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь. 2006. - № 58.1/7426.
16. Про створення республіканських казенних підприємств: Постанова Ради Міністрів Республіки Білорусь від 24.10 2003 р. № 1420 (ред. від 17.11.2007 р) / / Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь. 2007. № 287, 5 / 26 185.
17. Про унітарних підприємствах: Проект Закону Республіки Білорусь від 17.01.2007 р. / / КонсультантПлюс: Росія [Електронний ресурс] / ТОВ "Юріспектр", Національний центр правової інформації Республіки Білорусь. - Мн. 2007.
18. Паращенко В.М. Господарське право в 2 ч. Ч 1. Загальні положення. Мн.: Веди, 1998. - 320 с.
19. Паращенко В.М. Господарське право Республіки Білорусь. Особлива частина. - Мн.: ПолітБіг, 1999. - 340 с.
20. Підприємницьке (господарське) право Республіки Білорусь: Практ. посібник / С.С. Вабищевич. - Мн.: Молодь. наук. т-во, 2002. - 369 с.
21. Положення про порядок створення унітарних підприємств, установ, майно яких перебуває в республіканській власності, їх реорганізації та ліквідації: Затверджено постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 23.07.2004 р. № 913 (із змін. І доп. Від 16.10.2007 р. № 1337 ) / / Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь. 2007. № 253, 5 / 25 990.
22. Тлумачний словник економіста, комерсанта, банкіра, менеджера, страховика, аудитора і бухгалтера. / Укл. Т.І. Мезенцева. - Мн.: Білоруська асоціація бухгалтерів. 1997. - 867 с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Курсова
66.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Державні унітарні підприємства як організаційно правова
Державні унітарні підприємства як організаційно-правова форма підприємницької
Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі підприємства ТОВ Суперстрой-Перм
Радіаційний захист підприємства Забезпечення сталої роботи підприємства в умовах радіоактивного
Оцінка фінансової стійкості підприємства на прикладі підприємства ЗАТ Кула Крим
Оцінка фінансової стійкості підприємства на прикладі підприємства ЗАТ Кула-Крим
Аналіз кредитного рейтингу сільськогосподарського підприємства на прикладі конкретного підприємства
Кадри підприємства та ефективність їх використання на прикладі підприємства ПКБ Море
Аналіз кредитного рейтингу сільськогосподарського підприємства (на прикладі конкретного підприємства)
© Усі права захищені
написати до нас