Унітарна держава

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Контрольна робота
з дисципліни ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВАСмоленськ 2005

ПЛАН
1. Унітарна держава: сучасні риси та шляхи розвитку
2. Відмінність нормативних актів від актів застосування
3. Структура норм права

1. Унітарна держава: сучасні риси та шляхи розвитку.
Термін «державний устрій» у політико-правовій літературі використовується у двох сенсах. У широкому сенсі слова - як поняття, що охоплює коло питань, що стосуються державного ладу в цілому, пристрій всієї держави (соціально-економічної і політичної основи держави, основи правового статусу його громадян, територіального устрою держави, системи державних органів).
У вузькому сенсі слова - для характеристики територіальної (національно-територіальної) організації державної влади (питання внутрішнього поділу території держави на ті чи інші складові частини, їх правове становище, взаємовідносини між державою в цілому та її складовими частинами).
При характеристиці державного устрою як однієї з форм держави мається на увазі друге (вузьке) значення цього терміна.
Таким чином, форма державного устрою - це внутрішня будова держави, поділ його на складові частини і їх взаємовідносини між собою.
На відміну від форми правління тут організація держави розглядається з точки зору розподілу державної влади і державного суверенітету в центрі і на місцях, їх «поділу» між частинами держави.
Таке розуміння даної форми держави дозволяє дати відповіді на наступні запитання. По-перше, з яких структурних частин складається держава (міста, райони, області, краю, республіки, округу, штати, землі, кантони і т.д.). По-друге, який правовий статус цих частин, з точки зору їхньої залежності від центральної влади. Тут можливі три найбільш типові варіанти: повна самостійність, відносна самостійність, повна неспроможність. По-третє, яким чином будуються взаємини центральної влади і різних структурних утворень. По-четверте, який принцип покладено в основу утворення частин держави: територіальний, національний або змішаний. По-п'яте, скільки систем вищих органів державної влади існує в даній державі: одне або декілька. За формою державного устрою держави поділяються на дві групи: прості (унітарні) і складні (імперії, федерації та конфедерації).
Просте (унітарна) держава - це єдине, централізоване держава, що складається з різних адміністративно-територіальних одиниць (округів, дісткрітов, областей, країв і т.п.) і не мають у своєму складі інших держав або державних утворень.
Унітарна держава характеризується низкою особливостей, які дозволяють відрізняти його від будь-яких складних держав.
1. Структурними одиницями такої держави є райони, міста, краю, області та інші адміністративно-територіальні утворення. Ступінь їх залежності від центральної влади може бути різною. З цієї точки зору вони поділяються на централізовані і децентралізовані. У централізованих існує досить висока ступінь залежності регіонів від центральної влади. До таких держав належать Франція, Туреччина та інші. У децентралізованих структурні утворення наділяються значно більш високою компетенцією (коло питань, які вони можуть вирішувати без втручання центральної влади), однак власним суверенітетом тим не менш вони не володіють (Італія, Японія та ін.) Слід звернути увагу на те, що в ряді сучасних унітарних держав допускається існування адміністративної автономії. Так, у Великій Британії як адміністративних автономій входять Шотландія і Північна Ірландія. Іспанія, крім національних автономій (країна Басків і Каталонія) включає цілий ряд територіальних автономій. Наявність адміністративних автономій в унітарних державах породжує певні труднощі в отграничении їх від федерацій. Загальне правило тут таке: обсяг повноважень автономій у простих державах, як правило, значно менше, ніж обсяг повноважень відповідних утворень у федераціях.
2. Існування єдиної і єдиною для всієї країни системи вищих представницьких, виконавчих, судових і контрольно-наглядових органів. У залежності від ступеня централізованості унітарної держави органи адміністративно-територіальних утворень в більшій чи меншій мірі підконтрольні органам центральної влади.
3. Наявність єдиної території, єдиної конституції, єдиної системи права, єдиного громадянства, єдиної судової системи, єдиних збройних сил. Це означає те, що административно0территориальные освіти не мають своєї власної території, не має права приймати конституцію і інші закони, запроваджувати власне громадянство, створювати свої збройні сили і формувати альтернативні судові органи. При цьому структурні утворення унітарної держави мають право приймати нормативно-правові акти. Однак вони повинні носити строго підзаконний характер і не можуть суперечити нормам, прийнятим центральними органами державної влади.
Унітаризм прийшов на зміну феодальної роздробленості і, безсумнівно, зіграв історично прогресивну роль стосовно у прогресу розвитку державності. У науковій літературі він розглядається як нормальна, найбільш поширена і природна форма державної організації. Для найбільш ефективної реалізації основної функції держави - управління суспільством, унітарна форма державного устрою є оптимальною. Не випадково більша частина сучасних держав є унітарними.
2. Відмінність нормативних актів від актів застосування
Серед численних форм (джерел) права важливе місце займають нормативно-правові акти державних органів. Для стислості їх нерідко називають нормативними актами.
Під нормативними актами розуміються виражені в письмовій формі рішення компетентних державних органів, в яких містяться норми права. Це - акти правотворчості, за допомогою яких і завдяки яким встановлюються або ж скасовуються правові норми.
Усі без винятку нормативно-правові акти є державними за своїм характером актами. Вони видаються і санкціонуються тільки органами держави. Мають вольовий характер. У них міститься і через них заломлюється державна воля. З порушенням, велінь, що містяться в нормативно-правових актах, зв'язується наступ кримінально-правових, цивільно-правових та інших юридичних наслідків.
У числі нормативних актів, що видаються державними органами, слід назвати закони, декрети, укази, постанови уряду, накази міністрів, голів державних комітетів, рішення і постанови, прийняті місцевими органами державної влади і управління.
Нормативно-правові акти як форми (джерела) права значно відрізняються від актів, що не мають нормативного характеру. У їх числі перш за все акти застосування норм права.
Нормативно-правові акти та акти застосування є юридичними за своїм характером актами. Крім усього іншого це означає, що з тими і іншими пов'язані певні юридичні наслідки. Однак принципові відмінність їх один від одного полягає в наступному. Перші містять у собі загальні приписи у вигляді норм права і розраховані на багаторазове застосування, тоді як другі не містять у собі норм права, а містять лише приписи індивідуального характеру. Нормативно-правові акти адресовані широкому, точніше - невизначеному колу юридичних і фізичних осіб, у той час як акти застосування звернені строго певним особам або колом осіб і видаються за цілком певного приводу (встановлення меморіальної дошки, прийом на роботу та звільнення, вихід на пенсію т.д.). І нарешті, нормативно-правовими актами охоплюється досить широке коло суспільних відносин, а акти застосування розраховані лише на суворо визначений вид суспільних відносин. Дія акту застосування припиняється з припиненням існування конкретних суспільних відносин. У той час як нормативно-правові акти продовжують діяти незалежно від того, чи існують або не існують конкретні відносини, передбачені цим актом.
Наприклад, дія такого акта застосування, як вирок суду у конкретній кримінальній справі, припиняється в міру приведення його у виконання (закінчення терміну виправних робіт, тюремного ув'язнення і т.д.). Однак це зовсім не означає припинення дії закону, що передбачає ту чи іншу міру кримінального покарання за вчинення подібного злочину.
Аналогічним чином йде справа не тільки в сфері застосування норм кримінального права, а й інших галузей права. Наприклад, припинення дії конкретного трудового договору аж ніяк не означає припинення дії відповідних норм або інститутів трудового права.
Слід зазначити, що одні й ті ж державні органи можуть видавати по одним і тим же або з різних питань як нормативно-правові, так і акти застосування. Наприклад, згідно з Конституцією РФ, Федеральне збори приймають не лише закони - нормативні акти, а й постанови, що мають найчастіше індивідуальний характер.
3. Структура норм права
Норми права, що встановлюють певний шаблон поведінки в тій чи іншій ситуації, тобто є правилами поведінки, мають у своїй логіко-юридичного структурі гіпотезу, диспозицію і санкцію.
Гіпотеза юридичної норми - частина юридичної норми, яка вказує на життєві обставини, при наявності або відсутності яких реалізується норма.
За допомогою гіпотези абстрактний варіант поведінки «прив'язується» до конкретного життєвого випадку, до певній людині, часу, місця. Узагальнення соціальних ситуацій призводить до формування моделі поведінки, вираженої абстрактно в нормі, а кожна із ситуацій, закріплена в гіпотезі, «вдихає в життя» в правило поведінки, переводить його на рівень окремого випадку.
Якщо в гіпотезі зазначено одна обставина, з наявністю або відсутністю якого пов'язується дію юридичної норми, то така гіпотеза називається простою.
Якщо гіпотеза дії норм ставить у залежність від наявності або відсутності одночасно двох або більше обставин, то вона називається складною.
Альтернативної називають гіпотезу, яка ставить дію юридичних норм у залежність від одного з декількох перерахованих у законі обставин.
Диспозиція юридичної норми - частина юридичної норми, що містить правило поведінки, якому повинні слідувати учасники правових відносин.
У залежності від того, як викладається правило поведінки, розрізняють такі види диспозиції:
а) проста - диспозиція, яка називає варіант поведінки, але не розкриває, не роз'яснює його;
б) описова - диспозиція, яка описує всі істотні ознаки поведінки;
в) посилальна - диспозиція, не викладає правило поведінки, а відсилає для ознайомлення з ним до іншої норми закону.
СТРУКТУРА НОРМА ПРАВА
ГІПОТЕЗА
САНКЦІЇ

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Контрольна робота
23.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Унітарна форма держави
Давньоруська держава Київська Русь загальне феодальна держава східних слов`ян
Держава
Держава 2
Держава в Афінах
Демократія і держава
Держава Паган
Держава і право 2
Держава Само
© Усі права захищені
написати до нас