Україні у 1920-1939 роках

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

План.

I. Вступ

II. Становлення адміністративно - командної системи державного управління.
1. Україна в 1920-1939 роках. Створення УРСР.
2. Створення командно-адміністративної системи управління.

III. Форсування індустріалізації в Україну.
1. Політика індустріалізації.
2. Необхідність індустріалізації. Основні цілі та засоби.
3. Джерела накопичення коштів
4. Розвиток промисловості. Перший п'ятирічний план.
5. Другий п'ятирічний план. Стахановський рух.
6. Підсумки перших п'ятирічок

IV. Примусова колективізація. Голодомор 1932-1933 років та його наслідки.

V. Сталінський терор в Україні.

VI. Висновок.


Вступ. Більшовики вже намагалися наприкінці 1917 - початку 1918 року силою захопити владу на Україні. Зазнавши при цьому невдачі, вони вирішили змінити тактику. Для цього на перші місця в так званому Радянському уряді почали займати українські більшовики. Був навіть гасло "Хай живе незалежна Радянська Украйина!". Він залучив до більшовиків багатьох людей, серед яких були навіть українські соціалісти (більшовиків підтримував якийсь час навіть Володимир Винниченко). Вони почали Прорводятся на Україну політику українізації. Однак, прейдя до влади, вони відразу показали свою сутність. З метою забезпечити свою армію й основу більшовицької влади - пролетаріат, на Україну і в інших регіонах, на селі почала проводитися політика продрозкладки. Вона полягала в тому, що у селян забирали без оплати (або платили грошима, на які не можна було нічого купити) хліб, худобу, фураж. Це викликало буру протесту. У 1921 - 1923 році на Україну, особливо в степових районах, через це спалахнув голод, у результаті якого загинуло близько 1 мільйона чоловік. У цей час спалахнуло кілька селянських повстань. Більшовики їх придушили, але і їм стало ясно, що при такій політиці незабаром країна буде голодувати. Продрозкладка була змінена на продподаток. При ньому забиралася тільки невелика частина врожаю, а селянинові залишалася частина врожаю, яку він міг продати або обміняти на промислові товари. Хоча й при цьому селянина намагалися обдурити, штучно підвищуючи ціни на ці товари. Але, це викликало тільки відтік продовольчих товарів на чорний ринок. Ще в березні 1919 року в Києві, на Всеукраїнському з'їзді Рад була прийнята конституція "незалежної Української Радянської Соціалістичної Республіки". Але, по суті, залежність від Радянської Росії, або вірніше РРФСР (Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки). 28 грудня 1920 між УРСР і РРФСР був підписаний "Рабоче - Селянський союзний договір про військову і хозяственное співпрацю", який закріпив залежність УРСР від РРФСР. 30 грудня 1922 на з'їзді Рад УРСР, РРФСР, Білоруською РСР та Закавказької РСР у Москві був укладений договір про створення Союзу Радянських Соціалістичних Республік (СРСР). Це антилюдське держава проіснувала 69 років. Створення командно-адміністративної системи управління У ЗО-ті роки остаточно оформилася та адміністративно-командна система керування радянським суспільством, яка тісно пов'язана з функціонуванням державної партії, що володіє повноваженнями верховної влади в країні. Процес перетворення комуністичної партії Росії в державну партію почався в роки громадянської війни, коли поряд з Радами, покликаними після Жовтня 1917 року здійснювати владу в центрі і на місцях почали створюватися в кожному повіті, волості, губернії і партійні комітети. Досвід більшовицької партії, розрахований на екстремальну ситуацію, допоміг партійним комітетам успішно освоювати техніку державного управління і замінити Ради. Пропозиції опозиції про необхідність розмежування повноважень центру і місцевих. органів, про підпорядкування центру, але автономії у виробленні засобів реалізації директив центру, відділенні партійних органів від радянських, забороні командувати Радами, перетворенні останніх у постійно працюючі наради (свого роду малі парламенти), припиненні практики назначенства (як тільки пройшов пік громадянської війни), до шкодую, не були почуті, бо завжди спростовувалися ленінською аргументацією. Обмеження демократії, викликані обставинами воєнного часу, згодом привели до обвального примусу, насильства. Більшовики витісняють з політичної арени Росії майже всі партії і в 20-і роки залишаються єдиною партією. Перетворенню більшовицької партії в державну структуру влади сприяли глибокі зміни усередині самої партії. У першу чергу до кінця 20-х років в результаті Ленінського і Жовтневого закликів вона стає масовою партією, що нараховує до 1927 році 1200 тисяч чоловік. Переважна маса прийнятих тоді в партію - люди малограмотні, від яких потрібно було насамперед підкорятися партійній дисципліні. Комуністи масових закликів, що пройшли через боротьбу проти опозиції, міцно засвоїли основи репресивного мислення: необхідність політичного відсікання ідейного опонента і придушення всякого інакомислення. Шар же старої більшовицької гвардії ставав усе тонше і тонше. До того ж його верхівка була втягнута в боротьбу за владу і була розколота, а потім і зовсім знищена. Наступним важливим кроком на шляху перетворення в державну партію і твердження адміністративно-командної системи управління в країні з'явився XVII з'їзд ВКП (б). Резолюції з'їзду дозволили більшовицької партії безпосередньо займатися державним і господарським управлінням, дали необмежену свободу вищому партійному керівництву, узаконили безумовне підпорядкування рядових комуністів керівним центрам партійної ієрархії. Перш за все, з'їздом була введена нова структура партійних комітетів. Натомість "функціоналкою", як зневажливо був названий доти існував принцип організації парткомівським відділів, створювалися тепер "цілісні виробничо-галузеві відділи". Виникли, таким чином, паралельні відділи партії поряд з існуючими вже при виконкомах Рад відділами у промисловості, сільському господарству, культурі, науці і навчальним закладам і т.д. Однак функції цих однаково названих відділів мали істотне розходження. Політична роль партійних комітетів на ділі ставала вирішальною і приводила до підміни влади радянських і господарських органів партійними. Вростання партія в економіку і державну сферу з цього часу стало відмінною рисою всього радянського періоду. Наступним істотним рішенням XVII з'їзду з'явилося скасування колишньої системи партійно-радянського контролю запропонованого ще Леніним. З'їздом засновувалася нова децентралізована, позбавлена ​​сили система контролю. Скасовуючи наркомат робітничо-селянської інспекції, з'їзд перетворив Центральну Контрольну комісію, що обирається з'їздом, у Комісію партійного контролю при ЦК ВКП (б). Керівник комісії призначався з числа секретарів ЦК. Одночасно була перетворена комісія виконання при СНК Союзу Сірий у намічувану з'їздом партії і затверджується ЦВК і РНК Союзу Сер комісію радянського контролю при СНК Союзу Сірий. Керівник і цієї комісії також призначався з числа заступників голови СНК Союзу Сірий. Таким чином, з'їзд заснував "зони внекрітікі". Історичний досвід показав, що навіть ЦКК-РКП не зміг піднятися над ЦК партії і виявився знаряддям у боротьбі Сталіна за одноособову владу. Діяльність перевіряючих органів була взята під строгий контроль ЦК партії і Генсека. Вибудовуємо з'їздом піраміду партійно-державного управління, на вершині якої міцне місце займав Сталін як Генеральний Секретар ЦК ВКП (б), доповнило ще одою рішення з'їзду. У Статуті, прийнятому на з'їзді, принцип демократичного централізму був конкретизований 4 пунктами, запропонованими Сталіним: виборністю, звітністю, підпорядкуванням більшості й обов'язковістю для всіх комуністів прийнятих рішень. Якщо перші два пункти можна назвати декларативними, то два останніх дійсно строго і неухильно виконувалися. Усі комуністи дотримувалися партійну дисципліну, яка в першу чергу виражалася в підпорядкуванні будь-якої меншини будь більшості, а також були зобов'язані виконувати рішення всіх, вищих партійних органів. Система управління на основі демократичного, а насправді бюрократичного, централізму була зведена з'їздом у закон, що поширив свою дію не тільки на партійну, але і на всі інші сфери керування в умовах радянської дійсності. Така система працювала в єдиному строго заданому напрямку, тільки зверху вниз і, отже, не могла сама по собі бути життєздатною без додаткових засобів і штучно створюваних стимулів. Утвердження влади адміністративно-командної системи партійно-державного управління супроводжувалося піднесенням і зміцненням силових структур держави, його репресивних органів. Вже в 1929 р. в кожному районі створюються так звані "трійки", в які входили перший секретар райкому партії, голова райвиконкому і представник Головного аполітичного управління (ГПУ). Вони стали здійснювати позасудове розгляд винних, виносячи свої власні вироки. У грудні 1932 р. в країні була введена особлива паспортна система. Все сільське населення країни за винятком тих, хто проживав в прикордонній 10-ти кілометровій зоні, було позбавлено паспортів і враховувалося за списками сільрад. Суворий контроль за дотриманням паспортного режиму не дозволяв переважній більшості радянських громадян самостійно вирішувати питання про місце свого проживання. У червні 1934 р. опту було перетворено в Головне управління державної безпеки і увійшло до Наркомату внутрішніх справ. При ньому засновується Особлива нарада (ТСО), яке на союзному рівні закріпило практику позасудових вироків. Посиленню репресивних дій багато в чому сприяли події, що відбулися на XVII з'їзді партії, який увійшов у її історію офіційно як "з'їзд розстріляних". Дійсно, факти свідчать про те, що з 1961 делегата з'їзду репресіям було піддано 1108, а з 139 членів ЦК, обраних на з'їзді, - 98. Головною причиною цих репресій, які були організовані Сталіним, стало розчарування в ньому як в Генеральному Секретаря ЦК ВКП (б) певної частини партійних працівників і комуністів. Вони засуджували його за організацію насильницької колективізації, викликаний нею голод, немислимі темпи індустріалізації, що викликали численні жертви. Невдоволення це знайшло вираження при голосуванні за список Центрального Комітету. 270 делегатів виразили у своїх бюлетенях вотум недовіри "вождю всіх часів і народів". Більше того, вони запропонували С.М. Кірову посаду Генерального Секретаря, який, розуміючи всю марність та небезпеку їх зусиль, пропозиції не прийняв. Однак це Кірову не допомогло: 1 грудня 1934р. він був убитий. І тоді багатьом, особливо в Ленінграді, було зрозуміло, хто справжній вбивця Кірова. У день вбивства Кірова за телефонним розпорядженням Сталіна в екстреному порядку було прийнято постанову ЦВК СРСР і РНК СРСР "Про внесення змін до чинних кримінально-процесуальні кодекси союзних республік". Зміни стосувалися розслідування справ про терористичні організації і подібних акти проти працівників радянської влади. Вводилися надзвичайні форми розгляду і слухання дід: термін слідства був обмежений 10 днями, слухання справ допускалося без участі сторін, скасовувалося касаційне оскарження, вирок до вищої міри покарання виконувався негайно. По суті ця постанова не можна кваліфікувати інакше, ніж постанова про масовий терор. Сталін мстився за те, що він виявився комусь неугодний. Організувавши вбивств про Кірова, використовував його для насадження страху в країні, дня розправи із залишками раніше розгромленої опозиції "новими її проявами. У березні 1935 р. був прийнятий Закон про покарання членів сімей зрадників Батьківщини, а через місяць Указ про притягнення до кримінальної відповідальності дітей 12-річного віку. Мільйони людей, переважна більшість яких, не були винними, опинилися за дротом і стінами ГУЛАГу. Архівні матеріали, опублікування яких ведеться з початку 90-х років, допоможуть у кінцевому підсумку назвати точну цифру сталінських репресій. Однак і окремі цифри , і факти дають достатнє уявлення про минуле ЗО-х років. Тільки в 1939 р. через систему ГУЛАГу пройшло 2103 тис. осіб. З них загинуло 525 тисяч. Невинні жертви закликали до опору. Опір тривало і - "нагорі". Кожен, хто вимовляв слово протесту, знав, що приречений, і, тим не менше, люди йшли на це. У вищому ешелоні політичного керівництва в цей час (1930 р.) утворилася група на чолі з Головою Раднаркому РРФСР, кандидатом у члени Політбюро С. І. сирцовий і секретарем Закавказького крайкому партії В. В. Ломннадзе. Група радянських і партійних працівників виступила проти некомпетентності і бюрократизму партійно-радянського апарату. Питання про Сирцова н Ломніадзе розглядалося на спеціальному засіданні Раднаркому. Партійні і радянські працівники країв та областей РРФСР навесні І влітку 1930 р. підняли питання про створення ВКП (б), перенесення столиці Росії до Ленінграда. Розправа з учасниками цієї групи відбувалося з грубим порушенням Статуту партії та радянських правових норм. Особливе місце в антисталінської опорі займала група на чолі з М. М. Рютін. Він виступав у ролі ідеолога та організатора "Союзу марксистів-ленінців" (1932г.). Він підготував основний програмний документ цієї організації "Сталін і криза пролетарської диктатури" і маніфест-звернення "До всіх членів ВКП (б)". Вперше авторитетні керівники зверталися з апеляцією на дії Сталіна до всіх членів партії. Гасло "ліквідація куркульства як класу" - авантюристичний, що спирається на фальшиву основу. Цілі райони країни перебували в умовах перманентної війни. Політбюро в результаті програмних змін перетворилося в банду політиканів. М. Рютін попереджав, що боротьба буде тривалою, вона вимагатиме багато жертв, але іншого шляху немає. Він прямо закликав до повалення Сталіна. Очевидно, тому розправа з членами "Союзу" була швидкої і вершилася в обстановці осо6ой секретності. Перебуваючи в ув'язненні, М. Рютін теоретичної діяльності не припиняв. Літо й осінь 1932 стали критичною точкою в утвердженні режиму, партійні зведення свідчили про те, що антисталінські настрої досягли свого піку. Групи, подібні рютннской, діяли також у Таганрозі, Харкові, Іркутську, Новосибірську. У листопаді 1932 р. в Уральській області спалахнуло селянське повстання. Вперше в "справі Рютіна" була зроблена спроба з'єднання стихійного опору з теоретичним обгрунтуванням його. Не випадково, мабуть, до цієї справи були підключені Г. Є. Зінов 'єв і Л. Б. Каменєв. За прямою вказівкою Сталіна вони були виключені з партії і засуджені у позасудовому, порядку. У ЗО-ті роки було розкрито ще кілька груп, учасники яких виступали проти єдиновладдя Сталіна. Найбільш відомі; група А. Л. Смирнова, Н.. В. Толмачова, Н. В. Ейсмонта - трьох наркомів, група Крилова - активного учасника соціалістичної революції і громадянської війни. Після вбивства С. М. Кірова опір значно послабився, хоча і не припинилося, незважаючи на терор. У 1937р. на червневому пленумі ЦК ВКП (б) виступили член ЦК І. Л. П'ятницький н нарком охорони здоров'я Г. М. Камінський, які зажадали припинення репресій і зміщення Сталіна. Були тут же заарештовані. Ь апеляцією на дії Сталіна до світової громадської думки виступили неповерненці - В. Г. Кривицький, І. Рейсі, дипломати Ф, Ф, Раскольников і А. Г. Бармін. Вони були представлені як відщепенці, що дискредитують нашу країну напередодні нападу на СРСР фашистської Німеччини. Серед тих, хто відкрито і без страху виступав проти Сталіна, були академіки. Л. Павлов. У своїх листах до Раднаркому він писав про те, що "ми живемо в режимі терору і натиску", що "все, що відбувається в країні - гігантський експеримент" і т.п. І це дійсно було так: до цього часу в країні встановився режим сваволі і репресій, тоталітарно- командна система набирала силу ... Чому опір зазнало поразки? Сталіну до його оточенню вдалося ізолювати всі спроби організованого опору, і це стало можливим завдяки проникненню в усі пори сталінської охранки-політичної міліції; в лавах старої партійної гвардії, яка могла б надати справжнє опір , стався розкол. Опоненти Сталіна не отримали широкої підтримки серед партійних мас, в більшості своїй вони прийшли до керівництва на гребені військових перемог і мали слабке уявлення про демократію. Їм здавалося, що Сталіну немає альтернативи. Більшість учасників антисталінського опору по праву називали себе революціонерами, вони могли спертися на широку соціальну базу. Пролетаріат - молодий, вдячний Сталіну, готовий і вірить в реальне виконання всіх помислів вождя, селянство вважалося реакційним класом, а тому й не намагалися з ним контактувати представники творчої інтелігенції ставилися насторожено, навчені "Шахтинська справою". Після політичної дискредитації Бухаріна у вищому ешелоні не було альтернатив-лідерів, рівних Бухаріну і здатних чинити опір Сталіну. Система публічних покаянь була використана Сталіним для політичної і моральної дискредитації своїх супротивників ... Багато хто з учасників антисталінського опору брали активну участь у створенні режиму партійної і радянської влади, в усіх його зловживання і не знаходили в собі сили і мужності визнати власну відповідальність за те, що ними було вчинено. Все це і призвело до поразки антисталінського опору, викорінення будь-якої можливості опору Сталіну і сталінщини. Наявність опозиції - це ознака демократичності о6шества і будь-яка спроба її знищення - це знищення демократії. Це опір, виявившись не в силах протистояти сталінізму, разом з тим мало величезне моральне значення, готував подальше заперечення і осуд цієї системи. Таким чином, суспільство, яке проголосило своєю метою досягнення вищих ідеалів соціальної справедливості, по суті справи виродилося в суспільства вищої соціальної несправедливості, терору і беззаконня - сталінську модель соціалізму. У її основі, як вважає академік РАН В. 1-1. Кудрявцев, лежали наступні положення: - підміна соціалізації основних засобів виробництва їх одержавленням, придушення демократичних форм суспільного життя - деспотизм і свавілля "вождя", хоча і спирається на партійний і державний апарат, але фактично стоїть над партією і апаратом; адміністративно-командні методи примусової. - (позаекономічний) організації праці, аж до державного терору; - нездатність до самокорекції, тим більше я внутрішнім реформам через відсутність як економічних, таки політичних (демократичних) регуляторів громадського життя; - закритість країни, тенденції до автаркії у всіх сферах життя; - ідеологічний конформізм і слухняність мас, догматизм у науці і культурі. Сталінізм, по суті , дискредитував соціалістичну ідею в очах трудящих усього світу. Політика індустріалізації У другій половині 20-х років найважливішим завданням економічного розвитку стало перетворення країни з аграрної в індустріальну, забезпечення її економічної незалежності і зміцнення обороноздатності. Нагальною потребою була модернізація економіки, головною умовою якої було технічне вдосконалення всього народного господарства. У грудні 1925 р. на Х1У з'їзді Комуністичної партії було розглянуто питання індустріалізації країни. На з'їзді йшлося про необхідність перетворення СРСР із країни, що ввозить машини й устаткування, у країну, яка виробляє їх. Для цього необхідно було максимально розвивати виробництва засобів виробництва, забезпечення економічної незалежності країни, а також створити соціалістичну промисловість не основі підвищення її технічного оснащення. Головну увагу в перші роки приділялася реконструкції старих промислових підприємств. Одночасно будувалися нові заводи (Саратовський і Ростовський заводи сільгосп. машинобудування), почалося спорудження Туркестано-Сибірської залізниці та Дніпропетровської гідроелектростанції. Розвиток і розширення промислового виробництва майже на 40% велося за рахунок ресурсів самих підприємств. Здійснення політики індустріалізації зажадало змін в системі управління промисловістю. Намітився перехід до галузевої системи управління, зміцнювалася централізація сировини, робочої сили і виробленої продукції. Сформовані в 20-30 роках форми і методи управління промисловістю стали частиною механізму господарювання, який зберігав протягом тривалого часу. Для нього була характерна надмірна централізація, директивне командування і придушення ініціативи з місць. Не були чітко розмежовані функції господарських і партійних органів, які втручалися у всі сторони діяльності промислових підприємств. Жорсткий політичний режим 30-років, один з елементів якого - періодичні чищення управлінських кадрів, був генетично пов'язаний з обраною моделлю індустріалізації, при якій постійне оперативне керівництво ходом виробництва здійснювалося з Москви. Звідси - неминуче розвиток "підсистеми страху" на місцях. Наприкінці 20-х років у житті радянського суспільства стався перелом. Сталін продовжував свою лінію - боротьба за особисту владу. Він вважав: "Щоб стати передовою державою потрібно, перш за все, нездоланне бажання йти вперед і готовність піти на жертви". Ні Сталін, ні Бухарін, ні їх прихильники ще не мали сформованого плану економічного перетворення країни, ясних уявлень про темпи і методи індустріалізації. Сталін, наприклад, різко заперечував проти розробки проекту Дніпробуду, а також він висловився проти прокладки нафтопроводу в Закавказзі і спорудження нових заводів і фабрик у Ленінграді і Ростові, де були кваліфіковані кадри. А. І. Риков, виступаючи з доповіддю на Пленумі ЦК ВКП (б), висловився на користь форсованого розвитку сільського господарства, вважаючи, що такий шлях вимагає найменших витрат, обіцяє розширення хлібного експорту та можливостей закупівлі за кордоном обладнання та сировини для підйому промисловості. Троцький запропонував збільшити обсяг капітальних робіт у найближче п'ятиріччя до таких розмірів, які дозволили б зменшити диспропорцію між сільським господарством та промисловістю до мінімуму, майже до рівня старої Росії. Його на Пленумі, практично, ніхто не підтримав. При найістотніших відмінності в поглядах всі вони шукали шляху індустріалізації. Необхідність індустріалізації. Основні цілі та засоби. Відмова від НЕП означав зміну цілей, переорієнтацію політики. Ще в 1926 р. Сталін заявив, що "індустріалізація є основним шляхом соціалістичного будівництва" . Сталін не хотів керувати лапотной Росією. Великому вождю потрібна була велика держава. Він прагнув створити, перш за все, велику військову державу. Більшість радянських істориків вважає, що оскільки вирішення всього комплексу завдань - перетворення промисловості, сільського господарства, зростання добробуту народу - вимагало величезних коштів, яких не було, довелося зробити вибір і зосередити всі кошти та зусилля для прориву на вузькому фронті. Головним визнавалася "битва за метал", підйом машинобудування. Листопадовий Пленум ЦК (1928 р.) підкреслив: "Важка індустрія та виробництво засобів виробництва є основним ключем соціалістичного перетворення всього народного господарства, в тому числі і сільського ". Сталін проголосив:" Ми відстаємо від передових країн на 50-100 років. Ми повинні пробігти цю відстань в 10 років, або нас зімнуть ". Основні цілі: а) ліквідація техніко-економічної відсталості, б) досягнення економічної незалежності, в) створення потужної оборонної промисловості; г) першочерговий розвиток базових галузей промисловості. У 1928 р. вся країна за день випускала 2 вантажівки, 3 трактори. За кордоном закуповували близько чверті текстильного обладнання, більше половини парових турбін, майже 70% металорізальних верстатів і тракторів. Якщо взяти рівень промислового виробництва у 1913 році за 100%, то в 1928 році він складав в СРСР - 120%. У порівнянні з іншими розвиненими країнами: США - 160% Німеччина - 104% Франція - 127% Англія - ​​90%. Рівень Росії 1913 р. - це 5-е місце у світі, а з виробництва промислової продукції на душу населення СРСР поступався передовим країнам у 5-30 разів. У розвитку індустріалізації акцент робився не на поступове заміщення імпорту промислових виробів, а на концентрації всіх наявних ресурсів в самих передових галузях: у енергетиці, металургії, хімічної промисловості, машинобудуванні. Ці галузі були матеріальною основою військово-промислового комплексу і одночасно "індустріалізацією промисловістю". У 1930 р. ліквідується комерційний кредит, переходять до централізованого (через Держбанки) кредитування. Безліч податків замінюється одним - податком з обороту. На базі ВРНГ СРСР були утворені наркомати важкою. Легкої та лісової промисловості. Республіканські. Крайові та обласні Ради народного господарства були перетворені в наркомати легкої промисловості. До кінця 30 - років функціонував 21 індустріальний наркомат. Головним визнавалася "битва за метал", підйом машинобудування. Джерела накопичення коштів Де взяти деньки для розвитку провідних галузей важкої промисловості? Першим джерелом в кінці 20-х років було пограбування селянства. Сталін заявив, що для забезпечення швидких темпів індустріалізації країна не може обійтися без сверхналога з селянства, яке сплачує "щось на зразок данини". Бухарін у своєму виступі заявив: "Джерела можуть бути різними. Вони можуть полягати у витраті ресурсів, які в нас були, у випуску паперових грошей з ризиком інфляції і товарним голодом, в пре обкладення селян. Але це не міцно, може загрожувати розривом з селянством. В. І. Ленін вказав інші джерела. Перш за все, максимальне скорочення всіх непродуктивних витрат, які у нас величезні і підвищення продуктивності праці. Не емісія, не проїдання запасів, не переобложеніе селянства, а якісне підвищення продуктивності загальнонародного праці і рішуча боротьба з непродуктивними витратами - ось головні джерела накопичення ". Президія ВРНГ, який очолював В. В. Куйбишев, робив наголос на прискорений розвиток важкої промисловості. Весь план був розрахований на найкоротші терміни. При цьому допускалися тимчасові порушення пропорцій через брак коштів. Держплан на чолі з Г. М. Кржижановського запропонував інший проект. Індустріалізація повинна пройти в 4 етапи: розвиток добувної промисловості та виробництва технічних культур; реконструкція транспорту; індустріальний етап, заснований на правильному розміщенні промислових підприємств і піднесення сільського господарства; розгорнуте розвиток народного господарства на широкій енергетичній базі. На все це потрібно не менше 15 років. Ось джерела, що стали основними: 1. хлібний експорт. Найбільшу виручку за вивезення хліба вдалося отримати в 1930 р. - 883 млн. руб. У наступні роки ціни на зерно на світовому ринку різко впали. Експорт великої кількості хліба в 1932-1933 рр.., Коли країна перебувала на картках, сумарно приніс всього - 389 млн. руб., А вивезення лісоматеріалів майже 700 млн. руб. Тільки продаж хутра в 1933 р. дозволила виручити коштів більше, ніж за вивезений хліб (адже зерно у селян купували за дуже низькою ціною). 2. позики у селян У 1927 р. - 1 млрд. руб. У 1935 р. - 17 млрд. руб. 3. зростання цін на вино-горілчані вироби, продаж яких розширювалася: вже до кінця 20-х років дохід від горілки досяг 1 млрд. руб. і приблизно стільки ж давала промисловість. 4. емісія. Зростання грошової маси, не забезпеченої товарами, тривав у великих масштабах до кінця 1 п'ятирічки. Емісія виросла з 0,8 млрд. руб. в 1929 р. до 3 млрд. руб. Кадри 1. Робітники. Основними властивостями працівника перед початком індустріалізації були такі: а) повна залежність від праці: не попрацював - сумуєш. Праця була і як потреба і як потреба. б) результат праці позначався не відразу. За свою роботу не завжди отримували оплату відразу, не було зацікавленості в праці. в) таких працівників об'єднувала взаємодопомога та спільну працю. У них були і хороші і негативні риси в поглядах на працю. 2. Висуванці. Представники "нової" технічної інтелігенції. Вони були спрямовані тільки вперед. Їх висували з кращих робітників, кидали в прорив. Вони проходили навчання і ставали інженерами, директорами. Досвіду роботи у них було недостатньо. 3. Керівники. Багато хто з них були наближені до Сталіна. МОЛОТОВ В. І. - головне економічну освіту отримав на господарській роботі. Відповідав за організаційну роботу в партії, очолював комісію з роботи в селі. Сталін йому довіряв. СЕРГО ОРДЖОНІКІДЗЕ - заступник голови С Н К С в 1926-30 рр..; Голова У С Н Х - 1930-31 рр.., Потім, фактично, став міністром всієї промисловості СРСР. Користувався повагою серед народу, авторитетом серед членів партії. Часто йшов напролом, але не завжди вистачало мужності визнати свої помилки. ГРИГОРІЙ ПЯТАКОВ - був заступником Серго. Ленін вважав його комуністом. Обіймав високу посаду, але жив скромно. В.В. Куйбишев - голова У С Н Х до 30 років, потім голова Держплану і заступник голови С Н К - представляв економічне будівництво, як серію "величезних боїв" під керівництвом ЦК, що кинув у бій армію - робітничий клас. Розвиток промисловості. Перший п'ятирічний план. Планування економічного розвитку було надзвичайно складним і новим. Прагнення наздогнати і перегнати в найкоротший термін передові капіталістичні країни виражало справжнє настрій безлічі людей в 30-і роки. Перший п'ятирічний план (1928-1933 рр..) Вступив в дію з 1 жовтня 1928 р. Він розроблявся за участю найбільших фахівців: Баха - вчений біохімік, Александров і Вінтер - вчені-енергетики, Д. М. Прянишников - агрохімік. За планом передбачалося, що промислове виробництво зросте на 180%, виробництво машинобудування на 230%, виробництво праці - на 110%. Національний дохід повинен був збільшитися в 2 рази. Забезпечення таких високих темпів розвитку вимагав максимального напруження сил, що добре розуміли багато керівників партії і держави. Н.І. Бухарін підтримав такий темп розвитку, на його думку, це могло сприяти підвищенню ефективності та зниження собівартості виробництва, економії ресурсів, зменшення непродуктивних витрат. Головне завдання п'ятирічки - перетворити країну з аграрно-індустріальної в індустріальну. Цей план базувався на принципах НЕП. Намічалося подальше розгортання госпрозрахунку, доведення до кожного підприємства, (а не тресту, як належало за законом 1927 р.). Промисловість мала б збільшити постачання тракторів, добрив колективними умовами двох класів суспільства і передбачалося вирішити проблему індустріалізації. Керівництво країни прийняло рішення - в найкоротший термін наздогнати і перегнати передові країни в технічно-економічному відношенні. Підсумки першої п'ятирічки Підводячи підсумки 1 п'ятирічки, Сталін повідомив, що по випуску валової продукції (в рублях) промисловість по суті виконала план достроково - за 4 роки 3 місяці, причому, важка індустрія на 108%. ТАБЛИЦЯ ОКРЕМИХ ПЛАНОВИХ ПОКАЗНИКІВ ВИПУСКУ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ НА 1932 р. (підсумки за 4 р. 3 міс.)
Найменування За планом Фактично Випущено Після його корекції
Чавун (млн. т) 10 6 17
Трактори (тис.шт.) 55 49 170
Автомобілі (тис.шт.) 100 24 200
Комбайни 0 40 40
У перші 2 роки п'ятирічки, поки не вичерпалися резерви НЕПу, промисловість розвивалася відповідно до плану, потім темпи її зростання стали падати. Прискорені темпи вимагали збільшення капіталовкладень. Найважливішим джерелом фінансування стала "перекачування" коштів з аграрного сектора в індустріальний. Крім того, для отримання додаткових коштів уряд почав випускати позики, здійснило емісію грошей, що викликало інфляцію. І хоча було оголошено про завершення п'ятирічки в 4 р.3 міс. "Відкориговані" завдання плану з випуску більшості видів продукції виконати не вдалося. Сталін не визнавав, що з видобутку вугілля, нафти, виробленні електроенергії, стали цифри, намічені планом, не були досягнуті. У найгіршому становищі опинилися галузі, робота яких зумовлювалася важким станом сільського господарства (загальний обсяг сх продукції на кінець п'ятирічки був нижче, ніж у 1928 р.) Це відбилося і на матеріальному становищі народу. При загальному подвоєння чисельності робітників і службовців йшло швидке формування трудових колективів у Середній Азії, Казахстані, в районах Поволжя. У середині п'ятирічки було покінчено з безробіттям. У другій половині 1929 р. вибухнула криза, що охопила весь капіталістичний світ. Заклик до максимального напруження сил, до форсованого здійснення стрибка, що забезпечує в мінімальний термін побудова соціалізму, ставав не просто привабливим. Такий заклик, такий стрибок багатьом представлялися єдино вірним рішенням. Використовуючи результати першого року п'ятирічки, було вирішено різко збільшити в 1929-30 рр.. темпи розвитку великої промисловості, причому навіть не до 28%., а до 32%. І це було помилкою. У 1928 р. карткову систему розподілу продуктів поширилася на населення всіх міст країни. Держава забезпечувала хлібом приблизно 40 млн. робітників і службовців. Почалася міграція з села в місто, з одного центру до іншого. З'явилася плинність робочої сили. Сталін стверджував, що п'ятирічка виконана, а люди, які не вірять в це, які говорять про зниження темпу розвитку країни, є ворогами соціалізму, агентами наших класових ворогів. І Сталін висунув нову директиву: що б то не стало" виплавити в кінці п'ятирічки 17 млн. тонн чавуну (замість 10), випустити 170 тракторів (замість 55 шт.) І т.д. Але реалізувати надвисокі цифри не вдалося, що призвело до зламу всієї налагодженої системи управління, планування. "Підхльостування" збивало з курсу індустріалізації. Курс "великого перелому" став прямим вираженням сталінської лінії на вирішення внутрішніх протиріч соціалізму - економічного розвитку, головним чином, вольовими адміністративними методами. Другий п'ятирічний план Цей план (1933-1937 рр..), Затверджений на початку 1934 р., зберіг тенденцію на пріоритетне розвиток важкої індустрії на шкоду галузям легкої промисловості. Друга п'ятирічка була у нормальній обстановці, хоча і в цей період плани неодноразово переглядалися. Завдання плану - у порівнянні з першою п'ятирічкою - виглядали більш реалістичними і помірними. За роки другої п'ятирічки було споруджено 4.5 тис. великих промислових підприємств. З них: Уральський машинобудівний, челябінський тракторний, Ново-Тульский металургійний та інші заводи. Десятки доменних печей, шахт, електростанцій. У Москві була прокладена перша лінія метрополітену. Прискореними темпами розвивалася індустрія союзних республік. Орджонікідзе, що став в 1930 р., головою ВРНГ закликав реалізму, виступав за зменшення ряду завдань. Саме тоді в середині 30-х років, в наш ужиток увійшов гасло "Кадри вирішують все". Початкове (4-х класне) навчання було введено, як обов'язкове лише у 1930 р. Навіть в 1939 р. кожен 5-й чоловік старше 10 років ще не вмів читати і писати. Фахівців з вищою освітою було близько 1 млн. чоловік. Кадри росли швидкими темпами. Молодь займала керівні пости. Комуністи і комсомольці згуртовували колектив, були яскравим символом героїзму часів індустріалізації. (Магнітобуд очолював 26-річний Яків Гугель). Люди вірили в перемогу, і щоб не постраждало виробництво, працювали з ентузіазмом, часом без вихідних і по 12-16 годин поспіль. Вся країна дізналася про трудовий досягненні донецького вугляра Ізотова. Удосконалювалася система підготовки та перепідготовки кадрів. Стахановський рух. За одну ніч забійник шахти О. Стаханов встановив видатний рекорд, здобувши за 5 час.45 хв. 102 тонни вугілля (замість 7 т по нормі). Урядом було прийнято рішення видати Стахонову премію в розмірі місячного окладу, надати квартиру і обладнати за рахунок шахти меблями; оголосити змагання на кращого працівника шахти. По всій країні розгорнувся стахановський рух. Ударники - стахановці перевиконували план. До серпня 1936 р. рух охопив близько чверті робітників, а через 2 роки - майже половину. Стахановці виготовляли таку кількість продукції понад план, яке не знаходило використання і осідало на складах. В основі оплати праці був принцип зарплаті - більше зробиш, більше отримаєш. Часто порушувалася технологія, був шлюб, деякі керівники не вітали стаханівський рух, а Сталін підтримував стахановські бригади. Оскільки ставка робилася на індивідуальну відрядність, то спроби створити бригади не увінчалися успіхом. Було зручніше мати справу з окремим робітникам, а не з цілою бригадою. З'явилося будівництво за Полярним колом. Наприклад, металургійний комбінат у Норильську, шахти у Воркуті, а також залізниці. Не знаходилося потрібного числа добровольців на це будівництво. І тоді з'явилися в потрібних місцях десятки таборів з сотнями тисяч ув'язнених. Їх працею будувався "Біломорканал", залізна дорога Котлас-Воркута. Їх називали ворогами народу, їх перетворили на таку робочу силу, яка не вимагає ніяких витрат, легко керована і перебрасиваема. Стахановський рух стало прикладом нових тенденцій, курсу на освоєння передової техніки. Масове новаторство середини другої п'ятирічки підтверджувало його перспективність. Підйом наростав аж до 1937 р. Ось тоді й виявився подвійний сенс гасла "Кадри вирішують все". Сталінські репресії на працівників індустрії обрушилися ще наприкінці 20-х років. Калінін, Молотов, Каганович доповідали про масове шкідництві мало не на всіх ділянках індустріалізації. Почалися арешти. Порушення законності, репресії, свавілля перетворювали адміністративно-командне управління в адміністративно-каральне. Траплялися й інші заходи: Важка промисловість переходила на госпрозрахунок; вдалося звести до мінімуму грошову емісію; країна майже припинила ввезення сельхоз. машин і тракторів; імпорт бавовни, витрати на придбання чорних металів з 1,4 млрд. руб. у першій п'ятирічці скоротилися в 1937 р. до 88 млн. крб. Експорт дав прибуток. Завершення виконання другого п'ятирічного плану було оголошено дострокових - знову за 4 р.3 міс. У деяких галузях дійсно були досягнуті дуже високі результати. У 3 рази зросла виплавка сталі, в 2,5 рази - виробництво електроенергії. Виникли потужні індустріальні центри і нові галузі промисловості: хімічна, верстато-тракторна, авіабудівна. Розвитку легкої промисловості приділялася незначна увага, цифри виявилися нижче запланованих (від 40 до 80% по різних галузях). За структурою промислового виробництва Радянський Союз вийшов на рівень розвинутих країн світу, поступаючись лише США. ТАБЛИЦЯ N2. ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ У ПОРІВНЯННІ З Капіталістичні країни
Країна 1928 ел.енергія 1928 сталь 1940 ел.енергія 1940 сталь
СРСР 5 4 48 18
НІМЕЧЧИНА 17 15 37 22
АНГЛІЯ 16 9 40 13
ФРАНЦІЯ 15 9 20 6
США 113 52 188 62
Підсумки перших п'ятирічок У роки перших п'ятирічок було побудовано понад 9 тис. підприємств. Вартість промислового устаткування за цей час подвоїлася, але кожен рубль вкладений у промисловість приносив на 25 коп. прибутку менше, ніж до 1928 р., витрати сировини зросли на 25-30%. Темпи зростання важкої промисловості в передвоєнні роки (1928-1940 рр..) Були в 2-3 рази вище, ніж за 13 років розвитку Росії перед першою світовою війною (1900-1913 рр.).. За 12 років радянської індустріалізації річне виробництво чавуну і сталі збільшилося в 4-5 разів (з 3-4 млн. т до 15-18 млн. т) вугілля майже в 5 разів (з 35 до 166 млн. т). За абсолютними обсягами промислового виробництва СРСР наприкінці 30-х років вийшов на 2-е місце в світі після США. Причому, зростання важкої промисловості здійснювався небаченими темпами. Так, за 6 років з 1929 р. по 1935 р. СРСР зумів підняти виплавку чавуну з 4.3 до 12,5 млн. т. США знадобилося для цього 18 років. У 30-ті роки СРСР став однією з 3-4 країн, здатних виробляти будь-який вид промислової продукції, доступної в даний час людству. Що ж врятувало економіку від краху? Незліченні природні та людські ресурси. трудовий героїзм. підневільну працю ув'язнених. Таким чином, в результаті проведення початкового етапу індустріалізації оформилася адміністративно-командна система керівництва промисловістю. Ця система будується на основі єдності державної влади і державної власності, наказових методів управління, експлуатації робітників і використанні підневільної праці в'язнів. Така система управління не відповідала інтересам і потребам трудящих. Приріст національного доходу (чистий дохід суспільства) змінився в роки першої п'ятирічки наступним чином: 1929 р. - 2,7 млрд. руб. 1930 р. - 5,2 млрд. руб. 1931 р. - 3,9 млрд. руб. 1932 р. - 3,1 млрд. руб. Приріст продуктивності праці в промисловості: 1929 р. - 15% 1930 р. - 21% 1931 р. - 4% 1932 р. - 0,6% Весь національний дохід складається з 2-х частин: а) фонд накопичення (кошти, які йдуть на будівництво фабрик, випуск промислового обладнання), б) фонд споживання (засоби, які йдуть на задоволення безпосередніх потреб населення в одязі, взутті і т.д.) У економіці зазвичай переважає фонд споживання. Але в період індустріалізації частка нагромадження зростає з 5-10% до 20-30%. У 20-і роки фонд нагромадження не перевищував 15%. 1930 р. - 29% 1931 р. - 40% 1932 р. - 44% Тільки насильницькими командними заходами можна здійснити його. Дія економічних законів виявилося на час блоковано, тому регулювати і рятувати розвалену систему могли лише ще більш жорсткі адміністративні заходи. Оскільки реальна політична влада перебувала в руках партійного апарату, то відбувалося з'єднання політичних та економічних функцій, виконуваних цим апаратом. Боляче усвідомлювати, що Сталін багато в чому жорстко обманював тих, хто безроздільно вірив йому, хто йшов за ним в ім'я інтересів Батьківщини, в ім'я соціалізму. Трудовий народ вивів країну в ряд перших світових держав, своєю самовідданою працею створив міцні основи її індустріальної та оборонної могутності. Голодомор 1932-1933 років "... У нас є окремі випадки і навіть окремі села голодуючих, однак це лише результат місцевого головотяпства, перегинів , особливо щодо колгоспів. Всілякі розмови про "голод" на Україні треба категорично відкинути ". З листа генерального секретаря ЦК КП (б) У С. Косіора Сталіну (25 квітня 1932 р.). Голод 1932-1933 рр.. для українців був тим же, чим нацистський геноцид для євреїв або різанина 1915 р. для вірмен. Ця трагедія, масштаби якої просто неможливо усвідомити, завдала нації непоправного удару, соціальні, психологічні та демографічні наслідки якої дають знати про себе і сьогодні. Вона ж кинула чорну тінь на "перемоги" радянської системи і методи їх досягнення. Найжахливіше в голодоморі 1932-1933 рр. те, що його можна було уникнути. Сам Сталін заявляв: "Ніхто не може заперечувати, що загальний урожай зерна 1932 р. перевищує 1931". Як відмічають Роберт Конквест і Богдан Кравченко, урожай 1932 р. всього лише на 12% був менше середніх показників 1926-1930 рр.. Інакше кажучи, продуктів вистачало. Однак держава систематично вилучала велику їх частину для власних потреб. Незважаючи на прохання і попередження українських комуністів, Сталін підняв завдання по хлібозаготівлям в Україні на 44%. Його рішення і та жорстокість, з якою воно виконувалося, прирекли мільйони людей на смерть від штучно створеного голоду. Молотів на політбюро ЦК КП (б) У 30 жовтня 1932 р. інформував, що зобов'язання України меншають на 70 млн. пудів і встановлюється остаточний хлібозаготівельний план в обсязі 282 млн. пудів, в тому числі по селянському сектору - 261 млн. Інакше кажучи, у селян потрібно було вилучити стільки ж, скільки вже було заготовлено з червня по жовтень. Зрив заготівель пояснювався відсутністю не хліба, а боротьби за хліб. І дійсно, боротьби не було. Партійні, радянські і господарські працівники, яких майже в повному складі кинули на хлібозаготівлю, бачили власними очима трагізм ситуації. Багато хто з них не міг залишатися лише гвинтиками бездушної державної машини. Сталін на січневому (1933 р.) об'єднаному пленумі ЦК і ЦКК ВКП (б) прямо звинуватив місцеві кадри в саботажі: "Наші сільські комуністи, принаймні, більшість з них ... почали боятися того, що селяни не здогадаються притримати хліб для вивозу його потім на ринок по лінії колгоспної торгівлі і, чого доброго, візьмуть так і здадуть весь свій хліб на елеватори ". Наочним свідченням повної байдужості режиму до людських життів, що приносяться в жертву його політиці, стала серія заходів, здійснених в 1932 р. У серпні партійні активісти дістали право конфісковувати зерно в особистих селянських господарствах; тоді ж був прийнятий здобув погану славу закон "про три колоски" , що передбачав смертну страту за крадіжку "соціалістичної власності". Будь-який дорослий і навіть дитина, спіймані хоч би з жменею зерна біля державної комори або колгоспного поля, могли бути страчені. При пом'якшувальних обставинах подібні "злочини проти держави" каралися десятьма роками таборів. Щоб перешкодити відходу селян з колгоспів в пошуках продуктів, вводилася паспортна система. У листопаді Москва ухвалила закон, по якому колгосп не міг видавати селянам зерно, поки не був виконаний план здачі хліба державі. (1 січня 1933 р.) Запропонувати ЦК КП (б) У і РНК УСРР широко оповістити через сільраду колгоспи, колгоспників і трудящих одноосібників, що: а) ті з них, які добровільно здають державі раніше розкрадений і прихований хліб, не будуть зазнавати репресій ; б) відносно колгоспників, колгоспів та одноосібників, які вперто продовжують приховувати розкрадений і прихований від обліку хліб, будуть застосовуватися найсуворіші заходи покарання, передбачені постановою ЦВК і РНК СРСР від 7 серпня 1932 р. (про охорону майна державних підприємств, колгоспів і кооперації і зміцнення суспільної соціалістичної власності). Секретар ЦК ВКП (б) І. Сталін Надзвичайна комісія перевела Україну на блокадне становище. У поїздах і на станціях бригади працівників ГПУ перевіряли багаж пасажирів і конфісковували продовольство, яке селяни придбали за великі гроші або обміняли на цінні речі в сусідніх з Україною місцевостях, щоб привезти голодуючим сім'ям. Деякі села заносилися на "чорну дошку". У цих селах селяни позбавлялися права на виїзд, і якщо в селі не було запасів продовольства, населення вимирало. Зокрема, на Дніпропетровщині велике село Гаврилівка Межівського району вимерло повністю, село Вербки Павлоградського району - наполовину. Під загальним керівництвом надзвичайної хлібозаготівельної комісії Молотова загони партійних активістів в пошуках хліба обмацували кожен будинок, зламували підлоги, залізали в колодязі. Навіть тим, хто вже пухнул від голоду, не дозволялося залишати собі зерна. Люди, не виглядали голодними, підозрювалися в приховуванні продуктів. Звертаючись до подій того часу, один з партійних активістів так змальовував мотиви своїх дій: "Ми вірили в мудрість Сталіна як керівника ... Ми були обдурені, але ми хотіли бути обдуреними. Ми так беззавітно вірили в комунізм, що були готові на будь-який злочин , якщо його хоч трохи прикрашали комуністичною фразеологією ". Поширюючись протягом всього 1932 року, голод досяг піка на початку 1933-го. Підрахунки показують, що на початку зими на середню селянську сім'ю в п'ять чоловік доводилося біля 80 кг зерна до наступного врожаю. Іншими словами, кожний член сім'ї отримував для виживання 1,7 кг зерна в місяць. Залишившись без хліба, селяни поїдали домашніх тварин, пацюків, ялини кору і листя дерев, харчувалися покидьками що добре забезпечені кухонь начальства. Мали місце численні випадки канібалізму. Як пише один радянський автор: "Спочатку вмирали чоловіки. Потім діти. Останніми вмирали жінки. Однак ще перед смертю багато хто божеволів, втрачав людський вигляд". Незважаючи на те, що вимирали вже цілі села, партійні активісти продовжували відбирати зерно. Один з них, Віктор Кравченко, пізніше писав: "На полі битви люди вмирають швидко, їх підтримують товариші і почуття обов'язку. Тут я побачив людей, вмираючих в самотності, поступово, вмираючих жахливо, безцільно, без надії, що їх жертва виправдана. Вони потрапили в капкан і залишилися там вмирати від голоду, кожний в себе в будинку, за політичним рішенням, прийнятим десь в далекій столиці за столами нарад і банкетів. Не було навіть утіхи неминучості, щоб полегшити цей жах ... нестерпнішим всього був вигляд маленьких дітей, у яких висохлі, як у скелета, кінцівки звисали по сторонах, роздулися живіт ". Голод стер з їхніх облич усі ознаки дитинства, перетворивши їх в змучені кошмарні бачення; тільки в їх очах залишався відблиск далекого дитинства ". З 1 листопада 1932 р. по 1 лютого 1933 молотовської комісія додатково" заготовила "в Україні всього 104,6 млн. пудів зерна. Загальна кількість хліба, вилученого державою з урожаю 1932 р., становила 260,7 млн. пудів. Таким чином. Молотів справився з виконанням хлібозаготівельного плану, хоч вивіз з республіки майже всі готівкові запаси. На початку 1933 р. практично ніде в Україні хлібних запасів не залишилося, а треба було ще дожити до нового врожаю. Зимова хлібозаготівля фактично відривала останній шматок хліба у голодуючих. У архівах не виявлено документації надзвичайної хлібозаготівельної комісії. Тому що її і не було. Молотов, а іноді і Каганович, здійснювали інспекційні поїздки по Україні, давали усні вказівки, а всі письмові постанови щодо "посилення" хлібозаготівель, які вони вважали потрібними прийняти, йшли під грифом республіканських органів за підписами генерального секретаря ЦК КП (б) У С. Косіора, голови Раднаркому УСРР В. Чубаря та ін Навіть в протоколах засідань політбюро ЦК КП (б) У, які продовжувалися годинами, зафіксована тільки присутність цих сталінських емісарів. У продиктованому Молотовим постанові Раднаркому УРСР "Про заходи щодо посилення хлібозаготівель" від 20 листопада 1932 р. був пункт про застосування "натуральних штрафів". Йшла мова про штрафування м'ясом тих колгоспів, які "заборгували" по хлібозаготівлях, але не мали хліба, щоб розрахуватися з державою. Штрафи повинні були стягуватися не тільки спільною худобою, але і худобою колгоспників. Санкцію на них в кожному окремому випадку повинен був давати облвиконком. Керуючись цією нормою, власті почали відбирати у селян, що не мають хліба, всі інші продовольчі запаси. У всіх місцевостях України, крім прикордонних, розповсюдилися подвірні обшуки з конфіскацією, крім хліба, будь-яких запасів продовольства - сухарів, картоплі, буряків, сала, солінь, фруктової сушки і т.п., заготовленого селянами до нового врожаю. Конфіскація застосовувалася як покарання за "куркульський саботаж" хлібозаготівель. Фактично ж ця дія була свідомо направлена ​​на повільне фізичне знищення селянських сімей. Під виглядом хлібозаготівельної кампанії на величезній території України (як і Північного Кавказу, де надзвичайну комісію очолював Каганович) був, розгорнений небачений терор голодом, щоб навчити тих, хто виживе, "уму-розуму" (вислів Косіора), тобто сумлінній праці на державу в громадському господарстві колгоспів. Те, що відбувалося в Україні в 1933 р., ніде не відображене в документах офіційних установ. Причиною є те, що Сталін наказав відноситися до голоду як до неіснуючого явища. Навіть в стенографічних звітах пленумів ЦК КП (б) У і протоколах політбюро ЦК КП (б) У цього періоду слово "голод" не згадується. Не підлягає сумніву, що до загибелі мільйонів селян привело холоднокровне рішення Сталіна вилучити у українських селян всі їстівні припаси, а потім оповити голодуючих завісою мовчання, заборонити яку-небудь допомогу їм з боку міжнародної або радянської громадськості. Щоб перешкодити самочинним втечам величезної маси голодуючих за межі республіки, на її кордонах були розміщені загороджувальні загони внутрішніх військ. Смертність від голоду почалася вже в - перший місяць діяльності молотовської комісії. З березня 1933 р. вона стала масовою. Майже скрізь органи ГПУ реєстрували випадки людоїдства і трупоїдства. Прагнучи вберегти від голодної смерті, хоча б дітей, селяни відвозили їх у міста і залишали в установах, лікарнях, на вулицях. Однак Сталін в ці трагічні місяці небаченого в історії голодомору спромігся визнати публічно лише "продовольчі труднощі в ряді колгоспів ". У промові на Всесоюзному з'їзді колгоспників-ударників 19 лютого 1933 р. він цинічно заспокійливо заявив:" У всякому разі, порівняно з тими труднощами, які переживали робочі 10-15 років тому, ваші нинішні труднощі, товариші колгоспники, здаються дитячою іграшкою ". Аналіз що стали доступними даних демографічної статистики 30-х рр.. свідчить про те, що прямі втрати населення України від голоду 1932 р. складають біля 150 тис. чоловік, а від голоду 1933 р. - 3-3,5 млн. чоловік . Повні демографічні втрати, включаючи зниження народжуваності під впливом голоду, досягають за 1932-1934 рр.. 5 млн. чоловік. Звичайно, Сталін і його оточення дивилися на речі інакше. У 1933 р. Мендель Хатаєвич, ще один з сталінських ставлеників в Україні, очолював кампанію хлібозаготовок, гордо заявляв: "Між нашою владою і селянством йде безпощадна боротьба. Це боротьба не на життя, а на смерть. Цей рік став випробуванням нашої сили і їх витримки. Знадобився голод, щоб показати їм, хто тут господар. Він обійшовся в мільйони життів, однак колгоспна система затвердилася. Ми виграли війну! "Радянська статистика того часу відома своєю невисокою достовірністю (відомо, що Сталін, незадоволений результатами перепису 1937 р., що показали страхітливий рівень смертності, наказав розстріляти ведучих організаторів перепису). Тому визначити чисельність жертв голоду дуже складно. Підрахунки, засновані на методах демографічної екстраполяції, показують, що число загиблих під час голодомору в Україні склало від 3 до 6 млн. чоловік. У той час як в Україну, особливо в південно-східних її районах, і на Північному Кавказі (де жило багато українців) звірствував голод , велика частина Росії ледве відчула його. Одним з факторів, що допомагають пояснити цю обставину, було те, що відповідно до першого п'ятирічного плану "Україні поставлено стати колосальною лабораторією нових форм соціально-економічної та виробничо-технічної реконструкції для усього Радянського Союзу". Важливість Україна для радянських економічних прожектерів підкреслювалася, наприклад, в редакційній статті "Правди" за 7 січня 1933 р., озаглавленої: "Україна - вирішальний чинник хлібозаготовок". Відповідно і задачі, поставлені перед республікою, були непомірно великі. Як показав Всеволод Голубіїчий, України , що забезпечувала 27% загальносоюзного врожаю зерна, повинна була дати 38% загальних планів хлібозаготовок. Богдан Кравченко затверджує, що українським колгоспникам до того ж платили вдвічі менше, ніж російським. Українці, з їх традицією приватного землеволодіння, чинили опір колективізації більш запекло чим росіяни. Саме тому режим здійснював в Україні свою політику інтенсивніше і глибше, ніж де-небудь ще, з всіма витікаючими звідси страшними наслідками. Як вказував Василь Гроссман, письменник і колишній партійний активіст "Було ясно, що Москва покладає свої надії на Україну. Результатом же стало те, що найбільший гніт згодом обрушився саме на Україну. Нам говорили, що приватновласницькі інстинкти тут значно сильніше, ніж в Російській республіці. І дійсно, загальний стан справ на Україні був значно гіршим, ніж у нас ". Деякі вважають, що голодомор був для Сталіна засобом подолання українського націоналізму. Зрозуміло, що взаємозв'язок національного підйому і селянства не вислизнув від уваги радянського керівництва. Сталін стверджував, що" селянське питання в своїй основі є суттю національного питання. По суті, національне питання - це селянське питання ". У 1930 р. головна газета комуністів України розвивала цю думку:" колективізація на Україні має перед собою спеціальну мету: зруйнувати соціальну основу українського націоналізму - індивідуальне селянське господарство ". Отже, в кращому випадку можна зробити висновок, що смерть мільйонів людей була для Сталіна неминучою ціною індустріалізації. У гіршому ж випадку можна припустити, що він свідомо дозволив голоду змести всяку подібність опору в цій особливо неспокійній частині його імперії. Примітним аспектом голодомору були спроби влади стерти його з людської пам'яті. Ще недавно радянська позиція в цьому питанні була однозначною: заперечувався сам факт голоду. Зрозуміло, якби істинні масштаби голодомору стали загальновідомими, це нанесло б непоправного збитку тому образу "світоча світу і прогресу", який Москва намагалася затвердити в свідомості людей як всередині СРСР , так і за кордоном. Тому довгий час режим забороняв навіть згадувати про цю трагедію. Деякі газети на Заході інформували громадськість про голод, однак, тут також не відразу усвідомили його страхітливі масштаби. не припинявся в 1930-ті роки експорт зерна і відмову режиму прийняти будь-яку іноземну допомогу вводили в помилку західний світ, де насилу могли повірити, що за таких умов в Україні може лютувати голод. Здійснивши ретельно організовані і обставлені владою подорожі по СРСР, такі західні світила, як Бернар Шоу або колишній прем'єр-міністр Франції Едуард Ерріо , яскраво описували досягнення радянської влади, не забуваючи, звичайно, розказувати про задоволених життям, процвітаючих селян. Московський кореспондент "Нью-Йорк таймі" Уолтер Дюранті, стараючись сподобатися Сталіну, неодноразово заперечував в своїх статтях факт голоду (хоч в приватних бесідах допускав можливе число жертв голоду в 10 млн). "За глибину, об'єктивність, тверезу оцінку і виняткову ясність" його репортажів з СРСР Дюранті в 1932 р. був нагороджений Пулітцерівською премією. Хоч західні уряди знали про голод, їх позиція в цьому питанні була схожою на ту, що була викладена в одному з документів британського міністерства закордонних справ: "Ми дійсно маємо в розпорядженні досить інформації, що свідчить про голод на півдні Росії, аналогічної тій, що з'являється в пресі ... Тим не менш, ми не вважаємо можливої ​​робити її надбанням громадськості, оскільки це може зачепити радянський уряд і ускладнити наші відносини з ним ". До того ж під час Великої депресії значна частина західної інтелігенції, охоплена прорадянськими симпатіями, рішуче не сприймала ніякої критики СРСР, тим більше в питанні про голод. Як зазначив Р. Конквест, "ганьба полягала не в тому, що вони були готові виправдати будь-які дії Рад, а в тому, що вони не бажали навіть чути про що-небудь подібне, не були готові поглянути правді в очі ". Репресії 30 - 40 - хх років. Збільшується тиск на селянство з початку 1927 року стало причиною розбіжностей, що виникли серед вищих партійних чиновників. Бухарін, який очолював Раднарком після смерті Леніна, Риков, а також глава урядових профспілок, Томський, хто до цього завжди дотримувалися Сталінської лінії, почали сумніватися у своєчасності збільшення тиску на селянство. Вони все ще пам'ятали селянську війну 1920. Бухарін разом з Каменевим, таємно прийшли до висновку, що "якщо країна помре, тоді ми всі помремо. Якщо країна воскресне, тоді він [Сталін] покривлятися деякий час, а ми все одно помремо "(Дрофа, 1995, стор 189). Боязка спроба Бухаріна та його колег заперечити Сталіну закінчилася їх судом. Після цього єдність Партії було відновлено. Єдина різниця була в тому, що тепер Сталін тримав їх усіх в їжакових рукавицях. Партія знайшла вихід з соціальної, економічної та політичної кризи в об'єднанні двох зовсім різних нововведень: створення колективних господарств і знищення куркулів, як класу. "Відбувалося силове введення двох взаємопов'язаних політик: створення колгоспів і розкуркулення. Ліквідація куркулів повинна була підготувати матеріальну базу для створення колективних господарств "(Просвітництво, 1995, стор 123). Цей курс був прийнятий рішенням Центрального Комітету в квітні 1929. Це Збори підтримали Сталінську Програму, тим самим, дозволяючи йому згорнути НЕП. НЕП був введений Леніним у 1921 році на деякий час. Продрозкладка була скасована, замість цього прийнятий продовольчий податок. Знову було дозволено створювати приватні ферми з максимальним числом працівників, що досягає двадцяти. Було припинено підпорядкування праці. Замість знецінених грошей, в 1922, в обіг були введені нові: червонець , підтримуваний російською золотом. Ленін оголосив, що НЕП введений "по-справжньому і надовго". Для пояснення цього Ленін написав: "Ми, безсумнівно, зазнали невдачі. Ми хотіли побудувати нове Комуністичне суспільство за помахом руки. Однак, це питання декад і поколінь. Для того щоб Партія зберегла свою душу, віру і бажання боротися, ми повинні повернутися до ринкової економіки ... просто невеликий крок назад. Але для себе, ми повинні ясно бачити, що наша спроба не вдалася, і що неможливо раптово змінити психологію життя, звичаї. Ви можете спробувати силою загнати людей в новий режим, але залишається питання - чи зможете ви зберегти владу в такій всеросійської м'ясорубці "(Терра, 1996, том 1, стор 321). Введення НЕПу не торкнулося політичну структуру Радянського держави. Сталін не був таким предвідящій, як Ленін і до кінця 1920х, почала формуватися тенденція до зміни політики. У 1929 році Сталін показав усім, що настав час "викинути НЕП до біса" (Інтер-Дайждест, 1995, стор 57). Він пояснював це наступним: " Ленін сказав, що НЕП введений по справжньому і надовго, але він не сказав назавжди "(Інтер-Дайджест, 1995, стор 57). В кінці 1920х, заможні селяни (непмани) зазнали величезним податків, які поступово ставали ще важче. Незважаючи на це, багато з них все ще вірили, що якщо вони будуть платити податки, держава залишить їх у спокої. Однак такого не відбулося. Податки росли і одного разу стали занадто високими для того, щоб їх платити. Після цього ті, хто не платив податки, арештовувалися і виганяли. Офіційно ніхто не говорив, що НЕП закінчився, але залишилися з заможних селян стиралися з лиця землі. Селянство проходило через капітальне "регулювання". Перемога Сталіна на Головному З'їзді Партії в 1929 році відбулася не тільки через його контролю над партійним апаратом. Причиною цієї перемоги була також психологічна готовність російських людей. Людей привабила перспектива, запропонована Вождем про розвиток соціалізму в одній країні. До цього часу різні класи людей як у містах, так і в селах починають висловлювати невдоволення через відсутність видимих ​​результатів революції. Нова програма Сталіна давала їм певні надії. Сталін не тільки вміло відчував публіку і настрій Партії, але і так само вміло використовував це. Це добре видно в його вислові: "Матеріальне становище людей у ​​країні не поліпшується, тому що країна наповнена як внутрішніми, так і зовнішніми ворогами "(Сталін, 1955, том 7, стор 221). У квітні 1929 року XVI Партійна Конференція вирішила провести повторну чищення партії. Посилення партійної ієрархії дозволило Сталіну збільшити тиск на селянство. Як і в 1929 році, це тиск призвів до ще більших проблем із запасами продовольства. Сталін бачив лише один вихід: необхідно знайти ворога, звинуватити його і повністю знищити. Це рішення було направлено в першу чергу на куркулів. Було прийнято рішення взяти курс на їх повне знищення. В кінці 1929р. почалася масова колективізація . Громадське використання землі було скасовано. Замість цього були створені нові сільськогосподарські одиниці, звані "колгоспами", в яких земля, худобу і обладнання були загальними. Весь або майже весь врожай забирався державою. Кожному члену колгоспу виділяли невелику ділянку землі, щоб він міг прогодувати себе. Щоб дати вам уявлення про життя простого селянина під час Сталінської політики колективізації, я б хотів розповісти історію з першоджерела. Моя бабуся народилася і виросла в селі, недалеко від Санкт-Петербурга. За її спогадами, всіх насильно примушували вступати до колгоспу, а ті, хто відмовлявся, опинялися в пилу на узбіччі дороги, весь їхній худобу і земля відбиралися, нічого не залишаючи їм. У колгоспі треба було працювати з ранку до вечора. За відпрацьовані дні бригадир, призначений місцевою Радою, ставив паличку в спеціальній обліковій книзі, але ніхто не отримував грошей. Єдиною стимуляцією була рідкісна роздача борошна. Ні в кого не було грошей, щоб купити одяг або інші речі. Її батько працював дроворубом в зимовий час, щоб заробити трохи грошей. Зростаюче покоління, підлітки намагалися йти в міста, але єдиною проблемою було те, що селянам заборонялося мати паспорти. Школи були розкидані по району. Моїй бабусі треба було ходити 4 кілометри через ліс. Під час розкуркулення, її племінник був, торкнуться цим. Він був просто вигнаний з села. Його сім'я повинна була таємно заробляти гроші для переїзду, а потім вони виїхали в Сибір, де їх ніхто не чекав. Ніхто не знає, що сталося з ними. Спочатку тільки сільська біднота вступила до колгоспу. Тільки після цього іншим селянам було також наказано вступити. Партійні агітатори говорили: " Хто не вступить до колгоспу, стає ворогом Рад "(Лениздат, 1990, стор 78). Сталін оголосив про початок колективізації в статті" Рік великих змін ", опублікованій в" Правді "7 листопада 1929р. Потім він встановив терміни колективізації - 3 роки . Відсутність точних вказівок і законів, відповідно, з якими цей процес повинен був проходити, призвело до беззаконня. Навіть міські обивателі, які нічого не знали про традиції і психології в селі, були залучені до створення колгоспів - так звані "двадцятий'ятитисячники". Головна мета колективізації, встановлена ​​партією, полягала у ліквідації куркулів як класу. Процедура розкуркулення була вказана в секретній директиві Центрального Виконавчого Комітету та Раднаркому від 4 січня 1930р. Куркулі, залучені в антирадянські дії, арештовувалися, заможні селяни переселялися в межах району, всі інші оселялися на поганих землях поза колгоспом. Було розроблено та оголошено спеціальний розклад у формі постанови Центрального Комітету, яке визначало темпи колективізації. Це був простий, але дуже двоякий документ. По-перше, потрібно провести колективізацію в основних зернових районах Північного Кавказу, де вона повинна була бути закінчена восени 1930р. або навесні 1931р. Такі двоякі терміни становили головну хитрість документа. Знаючи, що нижчі агітатори не упустять можливості відзначитися, можна абсолютно точно розраховувати, що вони будуть розглядати завершення в пізні терміни, як власну невдачу. Крім того, вони постійно будуть змагатися один з одним для виконання указу в найкоротші терміни: навіть раніше 1930р. Якщо все спрацює, то це буде виглядати, як успіх Партійного керівництва. Якщо ж ні, то невдоволення селянства збільшиться, і тоді можна буде звинуватити місцевих виконавців, тим самим, залишаючи членів Партії поза підозрою. Сталося саме те, на що сподівалися керівники Партії. Розкуркулення, яке почалося в 1929р., з 1930р. прийняло дуже жорстоку форму. Селянські сім'ї позбавлялися власності та їжі, виганяли в Північні райони. Мета ліквідації куркульства полягала у забезпеченні матеріальної базою для створення колективних господарств. З кінця 1929р. до середини 1930р. більше трьохсот двадцяти тисяч селянських господарств були розкуркулені, їх власність віддавалася в колгосп, де більшість зерна просто згниває. Михайло Шолохов, відомий російський письменник, в листі до Сталіна у 1929р. писав : "Кобили лошат, лошат з'їдають свині, і все це відбувається на очах у тих, хто не спав ночами, доглядаючи за кобилами". Ліквідація куркульства похитнула дух опозиції, так як села втрачали найбільш незалежних людей. Крім того, доля цих куркулів повинна була служити прикладом для тих, хто не хотів приєднуватися до колгоспу. Кулаков виганяли разом із сім'ями, дітьми, людьми похилого віку. У холодних вагонах, з мінімумом господарського приладдя, тисячі і тисячі людей вирушали у віддалені райони Уралу, Сибіру та Казахстану. Найактивніших "антикомуністів" посилали до концтаборів. Це був дуже вигідний джерело безкоштовної робочої сили. Влада ніколи не дали твердого визначення "куркуля". Загалом, кулаком був будь-яка людина, який експлуатував людський працю, але в реальності будь-який, у кого було дві чи три коня, розглядався як кулак. Кожен район отримав обов'язкові темпи колективізації та розкуркулення. Темпи колективізації завжди були однаковими - 100 відсотків; темпи розкуркулення встановлювалися на 5-7 відсотків, але місцева влада завжди намагалися перевиконати план. Щоб пояснити свої дії, було винайдено нове слово: "підкуркульників ". У деяких районах кількість розкуркулених досягало 15-20 відсотків. Олег Волков, письменник, згадує про долі куркулів, висланих в Архангельськ:" Це були юрби брудних, виснажених і голодних людей. Однак вони не вривалися до комісаріату, не топили в Двіні ледачих фермерів, не грабували. Вони просто сиділи на колодах і каменях уздовж берега з опущеними головами, не рухаючись годинами, просто дивилися кудись у землю, не в змозі чинити опір, не в змозі зробити що-небудь зі своєю долею, крім як сидіти і чекати ... За ніч не можна було прибрати тіла, і рано вранці, ви спотикаєтеся про мертвих мужиків, що лежать на тротуарах або трамвайних рейках ". Близько дев'яти мільйонів куркулів з сім'ями було вигнано в Північну Росію з 1929р. По 1933р. Багато хто з них померли. Число, дуже близьке до цього, вказав і сам Сталін. Вінстон Черчілль згадує, що на зустрічі в 1942 Сталін сказав: "Політика колективізації була жахливою боротьбою". "Я так і думав, - відповів Черчілль, - тому що ви грали мільйонами маленьких людей". " З десятьма мільйонами, - відповів Сталін, - це було щось жахливе і тривало чотири роки. Все це було важко, але необхідно. Деяким з них дали землю на Півночі, але більшість було вбито бідняками ". У багатьох районах, особливо на Україну, Кавказі і в Середній Азії, селянство чинило опір масової колективізації. Щоб придушити такі повстання, використовувалася Червона Армія. Однак частіше селяни використовували пасивні форми протесту : відмовлялися вступати до колгоспу, знищували худобу й начиння. У селах, таємно, ховаючись, один від одного, знищували худобу. Без потреби, просто тому, що його все одно заберуть. Всі їли стільки м'яса, скільки хотіли, як ніколи раніше у своєму селянського життя. Робили це за принципом: нехай буде колгосп, але ми підемо туди без всього. Нарком Михайло Чернов зауважив: "Перший раз за свою важку історію російський селянин вдосталь наївся м'яса" (Политиздат, 1989, стор 64). Щоб придушити цю хвилю зростаючого опору, Сталін у березні-квітні 1930р. опублікував статтю "Запаморочення від успіху" і "Відповідь колгоспним друзям". Центральний Комітет схвалив закон "про боротьбу проти видалення від Партійної лінії в колгоспах" (Просвітництво, 1995, стор 87). Темп колективізації послабився, але вже восени 1930р. тиск на селянство знову почало зростати. Знищення худоби, руйнування сіл невпинним розкуркуленням, повна дезорганізація функціонування колгоспів у 1932-33рр. призвело до голоду, який торкнувся життя приблизно двадцяти п'яти-тридцяти мільйонів чоловік. Цей голод за великим рахунком був результатом розбіжностей в урядовій політиці. Під час голоду, в уряду була достатня кількість зерна, але воно все йшло на експорт за кордон. Щоб селяни залишалися у своїх селах, Червона Армія перекривала всі дороги з невеликих міст і сіл. Проводилися систематичні обшуки в будинках людей в спробі знайти продовольство. Восени 1932р. був прийнятий новий план збору зерна. Єдиною його проблемою було те, що він, очевидно, вимагав занадто багато. У багатьох районах держава вимагала більше зерна, ніж було зібрано. Практично скрізь план не виконувався. Були прийняті такі спеціальні заходи, як напрям спеціальних комісій в села для того, щоб знайти зерно. Колгоспні комори буквально виміталося мітлою. Райони, які не виконували план, заносилися в "Чорний список". У тих районах селяни позбавлялися власності. Часто селяни воліли закінчувати життя самогубством, ніж страждати від голоду. Ті, хто намагалися виїхати в міста, зупинялися збройними загонами. З осені 1932р. почався голод. Собаки і птиці зникли з вулиць міст. Люди їли кору, шкіряні ремені ... Влада помітили більше двох тисяч випадків канібалізму. У деяких районах близько чверті населення померло. У той же самий час зерно, відібране у селян, гнило у коморах. Усі заводи, які виробляють алкоголь, працювали безперервно, переробляючи зерно на спирт. Політика Радянської влади була побудована на брехні, показухи , страху, приниженні, плазування. Щоб дістати трохи хліба, багато селян збирали колоски, які залишалися в полі після комбайна, або ходили в поле ночами і зрізали їх ножицями. Газети називали їх перукарями колгоспного хліба. 7 серпня 1932р. був прийнятий новий закон про "охорону і посилення суспільної власності" (Политиздат, 1989, стор 59). Урядова і колгоспна власність стала "священною" і "недоторканною". Будь-яка крадіжка цієї власності каралася смертним вироком. Тільки за пом'якшуючих обставин смертна кара могла бути замінена на тюремне ув'язнення терміном на 10 років. Не існувало ніякої різниці між великою і малою крадіжкою. Тому люди називали цей закон - закон про три колоски. Протягом 5 місяців після прийняття цього закону двадцять п'ять тисяч чоловік було звинувачено і більше двох тисяч чоловік убито. Заради будівництва "світлого майбутнього" під назвою соціалізм і комунізм, пожертвували мільйонами людських життів. Сталін знищив селянські і створив замість них колективні господарства. Це повинно було бути гарантією проти появи приватних фермерів, які могли вибрати лише дорогу до капіталізму. Сталін здійснив революцію в селянському суспільстві шляхом сили і терору. На XVI з'їзді Партії (червень / липень 1930р.) була проголошена перемога Партійної лінії. На тому з'їзді не було жодного делегата опозиції. Політика масової колективізації принесла катастрофічні результати: за 1929-1934гг. загальне виробництво зерна впало на десять відсотків , кількість худоби і коней зменшилося на одну третину, кількість свиней становило лише половину початкової. Однак Сталін святкував перемогу. Незважаючи на падіння виробництва зерна, його надходження уряду збільшилися у два рази. Аграрна політика Сталіна торкнулася соціальне життя селянства. По-перше, вона спровокувала масовий голод на Україні, у Поволжі та деяких інших районах. Смертність і втеча селян з сіл призвели до зменшення аграрного населення країни: з вісімдесяти відсотків в 1928р. до п'ятдесяти шести відсотків у 1937р. Тому в 1932р. уряд намагався прикріпити членів колгоспу до їх району : вони не отримували паспортів і не мали права залишити місце проживання без дозволу. Найбільші результати колективізації можна побачити в тому, що з появою колгоспів селянський клас як такий зникає. Людина, яка не приймає участі в рішеннях, пов'язаних з його роботою, позбавляється від результатів своєї роботи, втрачає стимул до роботи, почуття відповідальності і незалежність. Селяни стали заручниками Сталінських амбіцій. Він створив могутню країну, позбавивши їх основних економічних і політичних прав, аж до їх права на життя. Можна помітити, що, незважаючи на "благородну" мета , політика колективізації була шляхом болю і терору, який може зрівнятися лише з чищенням Партії. Взагалі-то, колективізація теж була своєрідною чищенням, в якій всі непотрібні або небезпечні для Партії люди були знищені під приводом їх "антикомуністичного" настрою. Селянство, напевно, було першим класом людей в Росії, який випробував на собі владу Сталіна як Генерального Секретаря. Інші наслідки Сталінської політики колективізації включали в себе наступне: вже тоді люди боялися говорити те, що думають, брати на себе ініціативу, тому що вони завжди залишалися, винні, а партійні лідери завжди виходили сухими з води. Люди почали любити Партію, щоб не виявитися "ворогами народу". Сталін домігся головної мети: рівності людей, тому що це глибоко засіло в підсвідомість народу. Всі були щасливі тим, що мали. Навіть якщо у кого-то було більше, ніж у іншого, Партії не треба було б хвилюватися - народ сам розбереться з цим. Не має значення, що позитивного малося на увазі під цією політикою, люди відчули лише "не прощає руку Вождя".
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Історія та історичні особистості | Реферат
152кб. | скачати


Схожі роботи:
Югославія в 1918-1939 роках
Польща в 1918-1939 роках
Італія у 1918-1939 роках
Італія в 1918 1939 роках
Катедра св Софії в 1920 - 1940 роках
Культурна революція на Смоленщині в 1920-30 роках
Діяльність органів міліції Станіславської області в 1939 1946 роках Іст
Антиамериканські руху в країнах Центральної Америки в 1920-х роках
Матеріальна і духовна культура Устюженський краю в 1920 1930 роках
© Усі права захищені
написати до нас