Українська мова у професійному спілкуванні

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати


КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Українська мова у професійному спілкуванні

1. Особливості використання займенників у виробничо-професійному стилі

Займенник – це самостійна частина мови, яка вказує на предмети, ознаки, кількість, але не називає їх. Своє конкретне лексичне значення займенник набуває лише в контексті, коли його співвідносять з певними частинами мови.

Так, особові, питально - відносні, заперечні, неозначені займенники можуть заступати іменник і в реченні відігравати роль підмета чи додатка. Наприклад: я, ти, ніхто, ніщо і т.д.

Присвійні, означальні й вказівні займенники частіше заступають прикметники й у реченні виконують роль означення. Наприклад: наш, кожний, інший, такий і т.п.

За українською мовною традицією дійова особа в реченні, виражена займенником, стоїть переважно у називному відмінку, а не в орудному, як у російській мові.

Наприклад: Основну увагу ми звернули на виготовлення предметів широкого вжитку.

Характерна ознака займенників – це те, що вони не зберігають, як правило, своєї основи в непрямих відмінках. І цим вони відрізняються від інших частин мови, у яких основа залишається незмінною.

Наприклад: я – мене, ти – тебе, він – його.

Під час відмінювання змінюється й основа займенників: я – мене, ти – тобі, хто – кому.

Важливо пам’ятати, що в основі багатьох займенників відбувається чергування і, й , о – мій – мого, моєму; твій – твого, твоєму.

В особових займенниках третьої особи після прийменників у, до, біля, на тощо з’являється приставний приголосний н.

Наприклад: У нього є угода... До нас завітали представники...

У діловому спілкуванні надається перевага використанню різних форм та розрядів займенників множини, зокрема особових. Наприклад: ми запланували; ми підписали; вони використали.

Слід зазначити, що російським прислівником по-моему, по-вашему в українській мові відповідають особові займенники, що стоять у знахідному відмінку з прийменником на. Наприклад: На нашу думку; на ваш розсуд.

2. Оформлення ділових паперів: трудова угода (контракт)

Трудова угода. Це документ, яким регламентуються стосунки між установою і позаштатним працівником.

Трудова угода, укладена зі штатним працівником, визначає коло його доручень, які виходять за межі безпосередніх службових обов'язків.

Реквізити:

1. Назва виду документа.

2. Заголовок.

3. Місце складання.

4. Дата.

5. Текст з переліком повноважень і зобов'язань сторін.

6. Юридичні адреси сторін.

7. Підписи.

8. Печатка установи.

Трудова угода складається в декількох примірниках, один з яких передається виконавцю, а решта зберігаються у справах організації-замовника.

Наприклад:

Трудова угода

м. Київ 23 листопада 2008 р.

Школа-інтернат № 12 в особі директора школи Кравченка Л.Б,, що далі йменується "Замовник", з одного боку, і Київська фабрика "Київвзуття" в особі головного інженера Берегового СВ., що далі йменується "Виконавець", з другого боку, уклали угоду про таке:

ПРЕДМЕТ УГОДИ

1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання, виготовити 20 пар взуття шкіряного, 15 пар гумового до ,12 червня 2009 року.

1.2. Розмір, форму й колір визначає Замовник, Виконавець виконує замовлення точно за вимогою.

1.3. Виконавець зобов'язується виготовити взуття доброякісно.

1.4. Замовник зобов'язується вчасно прийняти й оплатити роботу.

2. РОЗМІР І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

2.1. За виконану роботу Замовник сплачує Виконавцеві дві тисячі (2000) гривень.

2.2. Оплата здійснюється протягом двох днів від дня прийняття роботи.

3.1. Сторони несуть матеріальну відовідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на них зобов'язань згідно з чинним законодавством.

4. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ УГОДИ

4.1. У разі порушення однією із сторін зобов'язань за угодою друга сторона має право розірвати її в односторонньому порядку.

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. У разі виникнення спорів за цією трудовою угодою вони вирішуватимуться судовими органами того району, в якому мешкає Виконавець.

6. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН: Замовник: бульв. Лесі Українки, 30, Київ-2. Виконавець: вул. .М.Коцюбинського, 1, Київ-40

3. Зробіть переклад фахового тексту

Виберіть одну сторінку тексту за Вашою майбутньою спеціальністю (з підручників, посібників, журналів, що виходять російською мовою). Зробіть копію і задокументуйте її (вкажіть прізвище та ініціали автора, назву праці, місце і рік видання, назву видавництва, сторінку). Перекладіть цей уривок українською мовою.

Автор цієї статті – Тетяна Швець. Називається вона “ Как обуздать бедность по-украински”, надрукована у газеті “Зеркало недели” №42 сторінка 12, 2007 рік.

У світі немає ні однієї країни, що переборола бідність. Таку ж стратегію затверджують й у США, і в Німеччині, і в інших розвинених країнах. На перших двох етапах ми переборювали прояви крайньої бідності, тобто домагалися поліпшення умов життя громадян, які перебували за рисою бідності, - деяких категорій інвалідів, самотніх матерів і тому подібне.

Зараз реалізується третій етап стратегії, розрахований на 2005-2009 рік. Мова йде про заходи, спрямовані на підвищення рівня зайнятості, розвиток соціального страхування, удосконалення адресної соціальної допомоги, соціальну підтримку батьків з дітьми й дітей, позбавлених батьківської турботи. Крім того, здійснюється постійний моніторинг показників бідності.

І тут саме час зупинитися на конкретних вимірах бідності. Їх оцінюють по складній формулі, в відповідності з даними комплексного обстеження стану домогосподарств, що регулярно здійснюється Держкомстатом. Якщо в 2001 році, наприклад, риса бідності становила 175 грн., а рівень бідності - 27,2%, то в 2005 році чорта була встановлена вже на позначці 365 грн., а рівень бідності при цьому становив 27,1%.

Таким чином, підвищується риса бідності в грошовому вимірі, а інфляційні процеси в нашій державі враховуються безпосередньо у вимірі показників бідності.

Моніторинг показників бідності проводиться й за критерієм, певному ООН для країн регіону Центральної й Східної Європи в розмірі 4,3 дол. США в паритеті купівельної спроможності. За цим критерієм рівень бідності в Україні в 2005 році становив 1,3% проти 3,2% в 2004-м й 11% - в 2001-м. Комплексно оцінюючи за різними критеріями всі зміни ситуації, можна зробити висновок, що вони відбуваються в позитивному напрямку, і ця динаміка збережеться й у наступному році.

Зараз у нас взагалі унікальна ситуація: бідність є проблемою й для працюючих. За станом на червень 2006 року, 814 тис. громадян України була нарахована зарплата нижче мінімальної, установленим законодавством, а зарплата 2,76 млн. чоловік була менше прожиткового мінімуму для працездатних осіб. На таких категоріях громадян необхідний зосередити особливу увагу. Саме тому прем'єр-міністр України визначив подолання бідності серед працюючих як один з основних пріоритетів соціальної політики на наступний рік.

4. Термінологія

а) зі словника іншомовних слів або з фахового термінологічного словника випишіть по п’ять прикладів термінів, запозичених з різних мов (п’ять – із грецької мови, п’ять – з латинської, п’ять – з англійської, німецької, італійської або з інших неслов’янських мов). Разом має бути п’ятнадцять термінів. Поясніть значення цих термінів;

З грецької:

Амністія – дострокове звільнення.

Адміністрація – керівний орган установи, організації.

Метод – спосіб дослідження.

Клімат – погода притаманна місцевості.

Графік – креслення або розклад.

З латині:

Логіка – наука про закони і форми мислення.

Агітація – діяльність, спрямована впливати на свідомість виборців.

Адміністрація – керівний орган установи, організації.

Конспект – тезовий або скорочений текст лекції.

Лекція – виступ у вигляді доповіді.

З інших мов:

Пансіон – закритий заклад з гуртожитком.

Контраст – (франц.) протилежність.

Режим – (франц.) система правил.

Спонсор – (англ.) меценат (той, хто дає гроші не вимагаючи їх повернення).

Бізнес – (англ.) діло, заняття.

б) із термінологічних фахових словників випишіть десять термінів власне українського походження, поясніть їх значення;

Опікун – особа, яка доглядає дитину, інваліда, літню людину.

Бідність – сукупне поняття умов життя людини та її статків.

Пенсія – грошове забезпечення, яке держава виплачує літнім людям за їх трудовий стаж.

Безробітний – особа, яка не має роботи.

Дитячі гроші – гроші, які отримує мати на малюка до 3-х років.

Криза – найгірший стан (емоційний, матеріальний).

Сирота – дитина, яка не має батьків.

Мати-одиначка – жінка, яка народила дитину не перебуваючи у шлюбі.

Підліток – дитина від 10 до 16 років.

Зайнятість населення – відсоток населення, який працює.

в) запишіть п’ять прикладів професіоналізмів з вашого фаху, поясніть їхнє значення.

Групова інтеграція – соціально-психологічний процес об’єднання групи людей у колектив.

Індивід – окремий член соціальної групи.

Спостереження – метод збирання первинної соціальної інформації.

Освіта – соціальний інститут, який виконує економічну, соціальну і культурну функції у суспільстві.

Народ – етнична єдність.

5. Поясніть відмінності у слововживанні наведених груп слів. Із кожним словом у парі складіть речення зі стилістично-нейтральним забарвленням або речення в офіційно-діловому стилі

Бажати – зичити; вести – поводити; звільнити – усунути – виключити

Бажати – прагнути, мати бажання здійснити, одержати, здобути що-небудь. Наприклад: Серце моє трудне, Чого ти бажаєш, що в тебе болить? (З творчості Шевченка).

Зичити – 1) висловлювати побажання комусь; 2) позичати, давати у борг. Наприклад: Я зичу щастя кожній родині в Україні. (В. Ющенко).

Вести – 1) спрямовувати рух кого-небудь, допомагати або примушувати йти; 2) керувати; 3) прокладати, проводити що-небудь довге, великої протяжності. Наприклад: Стежка збігала через яр і вела на інший бік.

Поводити – водити кого -, що-небудь якийсь час; 2) поманити обіцянками, подати надію на щось. Наприклад: Дівчина постояла, поводила, задумавшись, ножем по лаві та знову почала кришити зілля.

Звільнити – 1) вилучати з процессу, робити вільним; 2) вивільняти з того, що стискує, заважає; 3) робити порожнім, незайнятим. Наприклад: сотні україців повинні звільнити робочі місця.

Усунути – доводити що-небудь до зникнення, ліквідувати, видаляти, вилучати. Наприклад: Вас наказано усунути від справи.

Виключити – 1) усувати із складу чого-небудь, позбавлятися чогось; 2) припиняти дію (механізму). Наприклад: Напевнее, мого знайомого виключать з гімнозії за погану поведінку.

6. Переклад власних назв з російської мови

а) запишіть подані прізвища українською мовою;

Лебедев-Кумач, Перов, Кабалевский, Колмановский, Шишкин, Бунин,, Кольцов, Ефимов, Савельев, Благоев.

Лебедєв – Кумач, Перов, Кабалевський, Колмановський, Шишкін, Бунін, Кольцов, Єфімов, Савельєв, Благоєв.

б) запишіть подані географічні назви українською мовою, утворіть від них (де це можливо) прикметники.

Антарктида, Берингово море, Ветлуга, Джогъякарта, Кадеевка, Межидуреченск, Пруссия, Соединенные Штаты Америки, Усть-Илимск, Штутгарт.

Антарктида – антарктичний , Берингово море – беринговоморський, Ветлуга – ветлузький, Джог’якарта – джог’якартський, Кадеєвка – кадеєвський, Межиріченськ – межиріченський, Пруссія – прусський, Сполучені Штати Америки, Усть-Ілімськ, Штудгарт – штутгартський.

7. Власні назви

а) запишіть подані імена у кличному відмінку, поясніть вибір закінчення:

Аристарх, Веніамін, Дмитро, Ілля, Лев, Михайло, Охрім, Роман, Сократ, Хома, Анастасія, Елеонора, Каміла, Михайлина, Сніжана.

Аристарше, Веніаміне, Дмитре, Іллє, Леве, Михайле, Охріме, Романе, Сократе, Хомо, Анастасіє, Елеоноро, Каміло, Михайлино, Сніжано.

б) із утвореними формами кличного відмінка складіть невеличкий діалог (5 – 10 речень) на професійну тематику, використовуючи формули мовного етикету;

- Доброго дня, Сніжано Петрівно!

- Доброго дня, Елеоноро Іванівно!

- Хочу Вас спитати про свого онука. Дуже непокоїть мене їх молодіжна компанія.

- Не хвилюйтесь Елеоноро Іванівно! Ваш хлопчик нічим не завинив. Якщо б щось трапилось, я б Вам повідомила.

в) від чоловічих імен утворіть чоловічі та жіночі форми імен по батькові :

Аристарх, Веніамін, Дмитро, Ілля, Лев, Михайло, Охрім, Роман, Сократ, Хома.

Аристархович – Аристархівна

Веніамінович – Веніамінівна

Дмитрович – Дмитрівна

Ілліч – Іллівна

Левович – Левівна

Охрімович – Охрімівна

Романович – Романівна

Сократович – Сократівна.

8. Запишіть числівники буквами, попередньо узгодивши їх з іменниками. Від власне кількісних числівників утворіть порядкові. Провідміняйте утворені словосполучення

156 (стягнення); 5470 (записка).

Сто пятдесят шість стягнень; сто пятдесят шосте стягнення.

Н. Сто пятдесят шість стягнень

Р. Ста пятдесяти шести стягнень

Д. Ста п’ятдесятьом шістьом стягненням

Зн. Сто п’ятдесятьох шістьох стягнень

Ор. Ста п’ятдесятьома шістьома стягненнями

М. Ста п’ятдесятьох шістьох стягненнях

Н. Сто пятдесят шосте стягнення

Р. Сто пятдесят шостого стягнення

Д. Сто пятдесят шостому стягненню

Зн. Сто пятдесят шосте стягнень

Ор. Сто пятдесят шостим стягненням

М. Сто пятдесят шостому стягненню.

Пять тисяч чотириста сімдесят записок, пять тисяч чотириста сімдесята записка.

Н. Пять тисяч чотириста сімдесят записок

Р. П’яти тисячі чотирьохсот сімдесяти запискам

Д. П’яти тисячі чотирьохстам сімдесятьом запискам

Зн. П’ять тисяч чотириста сімдесятьох записок

Ор. П’ятьма тисячею чотирьохстами сімдесятьма записками

М. Пяти тисяч чотирьохстах сімдесятьох записках

Н. Пять тисяч чотириста сімдесята записка

Р. Пять тисяч чотириста сімдесят записок

Д. Пять тисяч чотириста сімдесятьом запискам

Зн. Пять тисяч чотириста сімдесят записок

Ор. Пять тисяч чотириста сімдесятьма записками

М. Пять тисяч чотириста сімдесятьох записках

9. Перекладіть українською мовою подані прийменникові конструкції

По приглашению кого; отчет о …; по крайней (меньшей) мере; очередь на получение жилья; по мере возможности; перевести (перечислить) на счет; по местам (сели); перевести на должность; по месту работы; переписываться с кем; по многим причинам; план по обслуживанию; по многу раз в день (звонил); план по продаже товаров.

За запрошенням (або на запрошення когось), звіт з..., принаймні, черга на отримання житла, перерахувати на рахунок, сіли на місця, перевести на посаду, за місцем роботи, листуватись з кимось,з багатьох причин, план обслуговання, багато разів на день, план з продажу товарів.

10. Напишіть твір-роздум (до тридцяти речень) про ваш майбутній фах. Поясніть розділові знаки

Коли я була маленька, як ви вже здогадалися, я тягла додому кошенят, цуциків, у яких не було домівки. Моя родина не схвалювала мого захоплення, але стійко терпіла. Колись мене спитала мама, чому я це роблю. Бо мені їх шкода, – відповіла я. Їх треба не жаліти, а захищати! ” – відповіла мати.

Мені дуже сподобались її слова, і я стала міркувати. Так, мама права, жаліти – це виявляти люданість, емоції, і в цьому нічого поганого немає. Але щоб захищати – треба мати силу або знання.

Багато тих, хто потребує допомоги з точки зору законів України (які б вони не були) не такі й же беззахистні та покинуті.Але люди бояться, ставляться з недовірою до співробітників соціальних служб…

Мені б хотілося допомагати людям у складних ситуаціях своїми знаннями, які я набуду в цьому навчальному закладі. Хочу давати поради, називати конкретну установу, яка займається такими питаннями, розтлумачувати людині її права.

Я знаю багато прикладів з життя, літератури, засобів масової інформації про те, як буває легко втратити все у цьому житті і як важко все налагодити, житии далі. Як, наприклад, людина, що вийшла з в’язниці попадає у замкнуте коло: вона не може знайти роботу, а отже, немає грошей на існування, а отже, доводиться красти. Так, я згодна, що серед тих, хто попадає за грати небагато нормальних і хороших людей, але відсоток рецидивістів міг би бути значно нижчим... Бо не всі вони знають про низку законів, які мають допомогти їм у працевлаштуванні через центри зайнятості. Згодна, на високооплачувальну і престижну роботу їм не влаштуватись...

А ось інша розповсюджена нині ситуація – матусі-одиначки. Молодій жінці здається, що все – кінець світу. Як далі бути? Її заспокоїть те, що зараз виплачуються великі кошти на утримання дитини, надається безкоштовне харчування і т.п.

Допомагати людям – це значить робити цей світ краще, а саме це моя мета.

В нашому творі ми використовували коми при однорідних членах речення, для зєднання простих речень у складне. Також є пряма мова; три крапки, які указують на незакінченість думки; скобки, для уточнення.

Література:

1. Тлумачний словник української мови. 4Т. – К.: Наукова думка, 2003. – 865с.

2.Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс. Навчальний посібник – К.: Центр навчальноï літератури, 2006. – 592с.

3. Пономаренко В. Речення із звертаннями, вставними словами (словос-ми, реченнями) // Урок Української. – 2003. – № 5-6. – с. 40 – 43.

4. Волкотруб Г.Н. Стилістика ділової мови: Навч. посібнк. – К.: МАУП, 2002. – 208 с.

5.Словник іншомовних слів: 23000 слів та термінологічних сполучень / Уклад. Л. О. Пустовіт та ін. – К.: Довіра, 2000. – 540 с.

6.Словник синонімів української мови: В 2 т. / А.А. Бурячок, Г.М. Гнатюк, С.І. Головащук та інші. – К.: Наук. думка, 2001. – Т 1. – 1040 с. – Т 2. – 960 с.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Іноземні мови і мовознавство | Контрольна робота
63.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Українська літературна мова формування норми та стилі Ділова українська мова
Власне українська та іншомовна лексика у професійному мовленні
Ділова українська мова
Українська мова у медіапросторі
Підготовка до ЗНО українська мова
Підготовка до ЗНО - українська мова
Сучасна українська літературна мова
Українська мова і етнографія у вихованні
Українська мова в засобах масової інформації
© Усі права захищені
написати до нас