Тяжкі тілесні ушкодження

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст

Введення

Глава 1. Загальна характеристика злочинів проти здоров'я

 1. Поняття тяжких тілесних ушкоджень або іншого тяжкого шкоди здоров'ю

 2. Порівняльний аналіз тяжких тілесних ушкоджень або іншого тяжкого шкоди здоров'ю з іншими законодавствами

 3. Історико-правовий аналіз кримінального законодавства в галузі тяжкого тілесного ушкодження чи іншого тяжкого шкоди здоров'ю

Глава 2. Кримінально-правовий аналіз ст. 151

 1. Об'єкт злочину

 2. Об'єктивна сторона злочину

 3. Суб'єкт злочину

 4. Суб'єктивна сторона злочину

Глава 3. Кваліфікуючі ознаки і розмежування ст. 151 КК РМ від суміжних складів злочині

 1. Кваліфікуючі ознаки передбачені ст.151 КК РМ

 2. Розмежування ст.151 від суміжних складів злочинів

Висновок

Джерела

Введення

Відповідно до Загальної декларації прав людини: "кожна людина має право на життя, на свободу, і на особисту недоторканність" 1. Статтею 4 Конституції Республіки Молдова проголошено, що людина, її права і свободи є найвищою цінністю. Захист прав і свобод людини і громадянина становить обов'язок держави, яку він провадить різними способами, в тому числі і за допомогою кримінально-правових заходів. Права і свободи людини і громадянина охороняються державою. Конституція РМ проголошує: «Громадяни Республіки Молдова користуються правами і свободами, закріплені Конституцією та іншими законами, і мають передбачені ними обов'язку» 2. Охорона особистості є предметом охорони декількох галузей права, в тому числі і кримінального. Однією з основних завдань останнього є охорона прав і свобод людини і громадянина 3.

Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень або іншого тяжкого шкоди здоров'ю 4 - найбільш небезпечний злочин з числа злочинів проти здоров'я. Законом воно віднесено до категорії тяжких злочинів, а за наявності особливо обтяжуючих обставин - особливо тяжких злочинів. Підвищена суспільна небезпека цього злочину полягає в тяжкості самого діяння, що наступили наслідки і, нарешті, в поширеності таких діянь. Здійснюючи даний злочин, суб'єкт посягає на одне з найцінніших гідності особи - її здоров'я, завдаючи часом непоправної шкоди: позбавляючи працездатності, роблячи інвалідом, припиняючи тим самим професійну кар'єру, нерідко все це призводить до смерті. У динаміці злочинності умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю людини займає домінуюче місце.

Між тим, на практиці досить часто виникають питання, пов'язані із застосуванням ст. 151 КК РМ. Суди не завжди грамотно розмежовують дане діяння з іншими злочинами, що й обумовлює актуальність обраної теми дипломної роботи.

Основною метою моєї роботи було вивчення і спроба оцінки правових приписів, що мали місце в теорії і на практиці у відношенні ст. 151 КК РМ.

Основним методом, що використовувалися мною при підготовці даної роботи, стало дослідження норм молдавського національного законодавства.

Дипломна робота складається з 3 розділів, 9 параграфів, вступу, висновків та списку використаної літератури. Перша глава присвячена загальній характеристиці злочинів проти здоров'я в Республіці Молдова, яка включає в себе: поняття тяжких тілесних ушкоджень або іншого тяжкого шкоди здоров'ю, порівняльний аналіз тяжких тілесних ушкоджень або іншого тяжкого шкоди здоров'ю з іншими законодавствами, історико-правовий аналіз кримінального законодавства в області тяжкого тілесного ушкодження чи іншого тяжкої шкоди здоров'ю. Другий розділ розглядає кримінально-правовий аналіз ст. 151 КК РМ де розкривається сутність елементів даного злочину. Третя глава розкриває сутність кваліфікуючих ознак, а також розмежування ст. 151 КК РМ від суміжних складів злочинів.

Теоретичну основу дослідження склали основні положення науки цивільного процесу, що закріплюють положення про касаційному провадженні, праці вчених зачіпають різні аспекти виражені в цій роботі. Робота виконана на основі структурного аналізу чинного кримінального законодавства, в роботі використані як джерела матеріали з судової практики, спеціальна література.

Положення та висновки дипломної роботи грунтуються на Конституції Республіки Молдова, кримінальному законодавстві, результати власного дослідження.

Глава 1. Загальна характеристика злочинів проти здоров'я

 1. Поняття тяжких тілесних ушкоджень або іншого тяжкого шкоди здоров'ю

У законодавчому визначенні злочину названо три головних і обов'язкових його ознаки:

. суспільна небезпека;

. винність;

. кримінальна протиправність.

Суспільна небезпека, будучи важливим соціальним властивістю злочину, виражається в заподіянні злочином шкоди або створення загрози заподіяння шкоди охоронюваним кримінальним законом інтересам (благ).

Суспільна небезпека - це об'єктивна ознака злочину, оскільки злочинними і караними оголошуються тільки ті діяння, які володіють небезпекою для правоохоронюваним цінностей. Суспільна небезпека дозволяє відмежувати злочин від інших правопорушень (цивільно-правових деліктів, адміністративних правопорушень, дисциплінарних проступків), служить підставою для криміналізації діянь, враховується при розподілі злочинів на чотири категорії.

Характер суспільної небезпеки - це якісна її сторона, що залежить від того, на який об'єкт посягає злочин, які зміст заподіяних злочином наслідків, спосіб вчинення злочину, форми вини. Ступінь суспільної небезпеки представляє її кількісний бік. На ступінь суспільної небезпеки можуть впливати порівняльна цінність об'єкта злочину, розмір однорідного шкоди, ступінь вини та ін Характер і ступінь суспільної небезпеки скоєного враховуються судом при призначенні покарання винному.

Винність передбачає певне психічне ставлення особи до здійснюваного їм діянню та її наслідків. Таке психічне ставлення може виражатися у вигляді умислу або необережності. Винність-обов'язкова умова настання кримінальної відповідальності і покарання.

Невинне заподіяння шкоди повністю виключає відповідальність за вчинений злочин.

Кримінальна протиправність є юридичний ознака злочину, на відміну від суспільної небезпечності - соціального ознаки.

Кримінальна протиправність, з одного боку, означає, що ознаки злочинного діяння описані в диспозиції кримінально-правової норми, тобто злочинно тільки те, що заборонено кримінальним законом. Це властивість безпосереднім чином пов'язано з розглянутими вище ознаками злочину - суспільною небезпекою і винністю, оскільки тільки те, що становить небезпеку для суспільства і скоєно винне, заборонено кримінальним законом.

Заподіяння шкоди здоров'ю навіть на нетривалий час пов'язане з фізичним, моральним і нерідко з матеріальним збитком. Позбавлення людини здоров'я вимагає додаткових витрат для повернення потерпілого до нормального життя, праці, участі в державному і громадському житті.

Правила судово-медичного визначення ступеня тяжкості шкоди здоров'ю встановили критерії визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень 5. Відповідно до Правил ступінь тяжкості тілесних ушкоджень залежить від характеру самого ушкодження, тобто його небезпеки для життя, наслідків або результату ушкоджень. До тілесних ушкоджень Правила відносять порушення анатомічної цілості або фізіологічної функції органів і тканин, що виникли в результаті впливу факторів зовнішнього середовища. Побої, катування, муки розглядаються не як тілесні ушкодження, а лише як способи посягання на здоров'я людини. Як тілесні ушкодження кваліфікується заподіяння шкоди психічній сфері, психічному здоров'ю людини. Визнати зазначені заподіяння шкоди здоров'ю тілесними ушкодженнями, за які передбачена кримінальна відповідальність, можна лише у випадку, якщо вони суспільно небезпечні і протиправні.

У залежності від ступеня заподіяної здоров'ю тілесні ушкодження поділяються на три види: тяжкі, менш тяжкі і легкі тілесні ушкодження.

Об'єктом тілесних ушкоджень є фактичне здоров'я іншої людини як певне фізіологічний стан організму і найважливіша передумова для участі у суспільних відносинах.

Посягання на власне здоров'я за загальними правилами не кримінально каране.

Здоров'я дитини може бути об'єктом злочинного посягання у процесі фізіологічних пологів.

Посягання на здоров'я людини утворює закінчений злочин лише у випадку, якщо воно викликало шкідливі наслідки, характер яких різноманітний і від них залежить класифікація тілесних ушкоджень за ступенем тяжкості. Як наслідків передбачаються, наприклад, втрата працездатності, переривання вагітності і т.п. Необхідно встановити причинний зв'язок між злочинними діяннями і наслідками.

Заподіяння тілесних ушкоджень у деяких випадках виключає кримінальну відповідальність, якщо вони заподіюються в стані крайньої необхідності, в лікувальних цілях (ампутації, наприклад, обморожених кінцівок і т.п.). Згода потерпілого може бути підставою для звільнення від кримінальної відповідальності у випадку заподіяння шкоди здоров'ю з метою надання йому допомоги особами, що мають право виробляти хірургічні операції. Випадки заподіяння тілесних ушкоджень можуть мати місце під час спортивних змагань. Дотримання встановлених правил для даного виду спорту і обов'язкових заходів безпеки звільняє від кримінальної відповідальності винної тілесні ушкодження. І, навпаки, порушення обов'язкових правил, що призвело до заподіяння шкоди здоров'ю, має кваліфікуватися як злочин проти здоров'я (наприклад, заподіяння тілесних ушкоджень під час гри у футбол, хокей може бути визнано злочином).

Найчастіше тілесні ушкодження заподіюються винним, який, здійснюючи умисні діяння, не конкретизує зміст свого наміру, тобто не уявляє собі чітко ступінь можливого заподіяння шкоди здоров'ю потерпілого (наприклад, кидаючи навздогін камінь у тікає кривдника, винний прагне заподіяти шкоду здоров'ю, але яким буде шкода, він не передбачає). У цих випадках умисел винного не конкретизований, що обумовлює кваліфікацію скоєного в залежності від характеру фактично заподіяної шкоди здоров'ю. При конкретизированном умислі відповідальність настає за те тілесне ушкодження, яке хотів заподіяти винний. Якщо ж було реально заподіяно тілесне ушкодження меншому ступені тяжкості чи воно взагалі не було заподіяно, то винний повинен відповідати за замах на тілесні ушкодження, які він бажав заподіяти.

Небезпечними для життя необхідно визнати такі тілесні ушкодження, які в момент їх нанесення загрожують життю потерпілого і при звичайному їх перебігу закінчуються смертю, До небезпечних для життя тілесних ушкоджень відносять проникаючі рани черепа, хребта, грудей, живота, стравоходу навіть без ураження внутрішніх органів. Це і закриті тріщини, і переломи кісток черепа, важка ступінь струсу мозку, перелом тіла хребта, підшкірні розриви внутрішніх органів грудної та черевної порожнини, пошкодження великих кровоносних судин, велика втрата крові, термічні опіки III - IV ступеня з площею ураження понад 15% поверхні тіла, опіки III ступеня понад 20% поверхні тіла, опіки II ступеня понад 30% поверхні тіла, здавлювання органів шиї та інші види механічної асфіксії.

Умисні тілесні ушкодження, які становлять небезпеку для життя, підлягають кваліфікації як тяжкі тілесні ушкодження незалежно від ступеня подальшої втрати працездатності. Небезпечні для життя ушкодження при наданні своєчасної допомоги можуть не спричинити тяжких наслідків для здоров'я людини, тому найчастіше небезпеку для життя розглядається на момент поранення або невдовзі після нього.

Під тілесним ушкодженням, що спричинило втрату зору, розуміється заподіяння шкоди здоров'ю, яке виражається в повній стійкою сліпоти людини на обидва ока або в такому стані, коли є зниження зору до рахунку пальців на відстані двох метрів і менше 6. Мається на увазі наступ незгладимій сліпоти.

Втрата зору на одне око тягне стійку втрату працездатності понад однієї третини і за цією ознакою відноситься до тяжких тілесних пошкоджень.

Втрата слуху як ознака тяжкого тілесного ушкодження виражається у повній глухоті і в чутності потерпілим розмовної мови на відстані 3 - 5 см від вушної раковини. Втрата слуху на одне вухо відноситься до менш тяжких тілесних ушкоджень.

Умисне тілесне ушкодження, що спричинило за собою втрату будь-якого органу або втрату органом його функцій, є також ознакою тяжкого тілесного ушкодження.

До органів відносяться частини людського організму, що виконують одну або кілька функцій, що мають істотне значення для життєдіяльності всього організму.

Втрата або необоротна втрата функцій руки, ноги, продуктивної здатності, втрата мови (мови) дозволяє скоєне віднести до розглянутого злочину.

До ознак тяжкого тілесного ушкодження відноситься і душевна хвороба, яка стала наслідком фізичної або психічної травми, інфекції, отруєння і т.д. Згідно з Правилами 1978 року, душевна хвороба являє собою будь-душевне захворювання незалежно від його тяжкості, тривалості, виліковності невиліковності. Однак до тяжких тілесних ушкоджень не можна віднести розлади нервової діяльності (неврози, психостения, істерія і т.п.).

Втрата працездатності - найбільш поширені наслідки тяжких тілесних ушкоджень. Тілесне ушкодження може бути визнано тяжким, коли воно спричинило інший розлад здоров'я, поєднаний зі стійкою втратою працездатності не менш ніж на одну третину, У цих випадках мова йде про втрату загальної працездатності (ст. 12 Правил 1978 року).

До стійкої втрати працездатності відноситься постійна необоротна втрата. Розмір втрати працездатності визначається згідно з таблицею для визначення відсотка постійної втрати загальної працездатності від нещасних випадків.

Переривання вагітності, причинно пов'язане з заподіянням тілесних ушкоджень, також відноситься до тяжких тілесних пошкоджень.

Тяжким тілесним ушкодженням є незабутнє знівечення обличчя. Це обумовлено тим, що таке тілесне ушкодження надає особі потерпілого відштовхуючий, потворний вигляд. Тяжкі тілесні ушкодження виражаються у видаленні носа, губ, вух, в опіках особи гарячою водою, кислотами, лугом і т.д. Дані пошкодження часом не заподіюють серйозної шкоди здоров'ю, проте прирікають потерпілих на душевні переживання.

Як ознака тяжкого тілесного ушкодження ці пошкодження повинні бути, по-перше, незабутніми і, по-друге, спотворює обличчя. Під незгладимий слід розуміти таке пошкодження, яке невиліковно, не може бути усунена звичайними методами лікування.

Порушення асиметрії особи, заподіяння глибоких шрамів і т.п. на основі загальноприйнятих естетичних уявлень про нормальну зовнішності людини можуть бути віднесені судом до обезображеіію особи. Отже, питання про спотворене обличчя - не медичний (в основі його лежать естетичні моменти). Він підлягає розгляду органами правосуддя. Медики вирішують питання про ізгладімості або незабутнє даного ушкодження.

Однією з ознак тяжкого тілесного ушкодження є мука. Муки можуть бути виражені в стражданнях, які заподіюються шляхом позбавлення їжі, тепла, води. Під катуваннями розуміють заподіяння особливої ​​фізичного болю шляхом тривалого побиття батогом, опіків, укаливанія, щипана та інших дій, пов'язаних із заподіянням особливої ​​болю.

Умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю - найбільш небезпечний злочин, що посягає на безпеку здоров'я людини. Під здоров'ям у даному випадку розуміється природний стан організму, що характеризується відсутністю будь-яких хворобливих змін.

Складніше йде справа з тлумаченням тілесного ушкодження, оскільки різні автори вкладають у цей термін неоднаковий зміст. Розбіжності у поглядах із зазначеного питання зводяться, по суті, до того, що саме слід вважати об'єктом даного злочину: суспільні відносини, що забезпечують здоров'я людини, або суспільні відносини, що забезпечують його тілесну недоторканність, - і відповідно ставляться чи ні до тілесних ушкоджень удари, побої й інші насильницькі дії, поєднані з заподіянням фізичного болю. Треба сказати, що єдиного підходу до вирішення даної проблеми не було вироблено ні в дореволюційній науці кримінального права, ні в більш пізні десятиліття.

Так, Н.С. Таганцев писав, що «тілесне ушкодження повинно охоплювати всі випадки заподіяння фізичного болю або страждання». 7 На думку С.В. Познишева, під поняття тілесного ушкодження підходить заподіяння іншої особи не тільки страждання що триває, до певної міри турбуючими здоров'я, але і скороминущої безслідно проходить фізичного болю. 8

Видається, що таке широке визначення поняття тілесного ушкодження з теоретичної точки зору не можна визнати правильним. В іншому випадку однорідними стають різні за характером і мірою своєї суспільної небезпеки злочину, що неприпустимо.

П.А. Дубовець вважав, що удари, побої та інші насильницькі дії, пов'язані із заподіянням фізичного болю, так само як і всі інші тілесні ушкодження, завдають шкоди здоров'ю людини. 9 При цьому він посилався на медичну літературу, згідно з якою фізичні страждання, біль порушують нормальне функціонування органів тіла. Аналогічної точки зору дотримуються й інші автори, які вбачають у власній позиції якийсь компроміс, вважаючи удари, побої та інші насильницькі дії приватним випадком нанесення тілесних ушкоджень. 10

Однак погодитися з викладеною трактуванням поняття тілесних ушкоджень було б невірно. В результаті ударів, побоїв та інших насильницьких дій хоча і заподіюється деяку шкоду здоров'ю, але він настільки незначний, що об'єктивно її не в змозі виявити судово-медична експертиза і визначити суд, і вже тому його не повинен брати до уваги закон. «Сутність: тілесного ушкодження, - як правильно відзначає В.К. Жукова, - виражається в заподіянні не будь-кого, а лише більш-менш значного, реально відчутної шкоди, тобто розлади здоров'я ». 11 У М.М. Гродзинського справедливе сумнів «викликає: сама можливість існування такого тілесного ушкодження, яке не було б пов'язано з розладом здоров'я: всяке тілесне ушкодження завжди і неодмінно буде пов'язане з розладом здоров'я». 12 Прав і Н.І. Загородніков, який підкреслював, що «одним з конститутивних ознак, відмежовує тілесні ушкодження від інших злочинів проти здоров'я, є заподіяння певної шкоди, об'єктивно вираженого і піддається точному визначенню відповідними фахівцями». 13 Аналогічну позицію займають розробники Правил, яких сказано, що невеликі нечисленні пошкодження (садна, синці, невеликі поверхневі рани), не тягнуть за собою короткочасний розлад здоров'я або незначну стійкої втрати загальної працездатності, не розцінюються як шкоду здоров'ю.

Я повністю згоден з тими авторами, які визначають тілесне ушкодження як суспільно небезпечне протиправне заподіяння шкоди здоров'ю іншої особи, що виразилося в порушенні нормального функціонування тканин або органів людського тіла. 14 Таке визначення, як видається, включає в себе характерні юридичні та медичні ознаки, що відносяться до всім тілесних ушкоджень. Що ж до визнання заподіяння шкоди психічному здоров'ю (психічній сфері) людини спеціальним видом тілесних ушкоджень, я їх думки не поділяю.

Як правильно відзначає І.Б. Бойко, «тілесне ушкодження - виключно судово-медичне поняття (в інших медичних науках, у тому числі й у близькій судовій медицині - судової психіатрії, цього поняття немає), яке має відношення тільки до тіла - фізичної або соматичної складової людини, тобто . до всіх руйнувань / розладів діяльності людського організму, не призвів до порушень з боку психіки. Таким чином, психічна сфера, як і питання психічного здоров'я, до даного терміну прямого відношення не мають ». 15 Тем не менше, це твердження вельми умовно, тому що практично будь-який стан порушеного соматичного здоров'я неминуче відбивається на психіці людини, 16 проте юридично більш точно кваліфікувати різні психічні розлади на підставі терміна «захворювання».

У разі навмисного заподіяння тяжких тілесних ушкоджень або іншого тяжкого шкоди здоров'ю, згідно з нововведеннями, карається позбавленням волі на строк від 3 до 10 років. Якщо при вчиненні даного злочину присутні кваліфікуючі ознаки, передбачені ч. (2), ст. 151 КК РМ, то в даному випадку злочинцеві загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 12 років. У випадку якщо дії передбачають умисне заподіяння тяжкого заподіяння тяжких тілесних ушкоджень або іншого тяжкого шкоди здоров'ю спричинили смерть потерпілого, то дані дії караються позбавленням волі на строк від 8 до 15 років 17.

2. Порівняльний аналіз тяжких тілесних ушкоджень або іншого тяжкого шкоди здоров'ю з іншими законодавствами

Згідно зі ст. 151 Кримінального Кодексу Республіки Молдова під умисним заподіянням тяжкого тілесного ушкодження чи іншого тяжкої шкоди здоров'ю, слід розуміти:

Умисне заподіяння тяжкого тілесного ушкодження чи іншого тяжкої шкоди здоров'ю, небезпечного для життя або спричинило втрату слуху, зору, мови або будь-якого органу або втрату ним своєї функції, психічну хворобу або інший розлад здоров'я, поєднаний зі стійкою втратою не менше однієї третини працездатності або спричинило переривання вагітності або виразилося в незабутнє знівечення обличчя і (або) прилеглих до нього областей, карається позбавленням волі на строк від 3 до 10 років.

Частина 2 ст. 151 КК РМ:

а) виключено;

b) у відношенні свідомо неповнолітнього або вагітної жінки або з використанням завідомо чи очевидно безпорадного стану потерпілого, обумовленого похилим віком, хворобою, фізичними або психічними відхиленнями або іншого роду факторами;

c) щодо особи у зв'язку з виконанням ним службового або громадського обов'язку;

d) двома або більше особами;

е) способом, що має характер мучення або катувань;

f) засобами, небезпечними для життя і здоров'я багатьох осіб;

g) з корисливих спонукань;

h) виключено;

i) на грунті соціальної, національної, расової чи релігійної ворожнечі чи ненависті;

j) щодо двох або більше осіб;

k) організованою злочинною групою або злочинною організацією;

l) з метою вилучення і / або використання або продажу органів або тканин потерпілого;

m) на замовлення.

карається позбавленням волі на строк від 5 до 12 років

Частина 3 ст. 151 КК РМ виключена.

Частина 4 ст. 151 КК РМ:

дії передбачені частинами 1 і 2 спричинили смерть потерпілого караються позбавленням волі на строк від 8 до 15 років 18.

Відповідно до російського законодавства схожою за складом злочину є ст. 111 КК РФ "Умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю". У диспозиції даної статті дається формулювання того, що слід розуміти під умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю. Так згідно з КК РФ під даним терміном розуміється:

1. Умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, небезпечного для життя людини, або спричинило за собою втрату зору, мови, слуху або будь-якого органу або втрату органом його функцій, переривання вагітності, психічний розлад, захворювання наркоманією або токсикоманією, або що виразилося в незабутнє спотворення обличчя, або викликало значну стійку втрату загальної працездатності не менш ніж на одну третину або свідомо для винного повну втрату професійної працездатності, - карається позбавленням волі на строк від двох до восьми років.

2. Ті самі діяння, вчинені:

а) щодо особи або його близьких у зв'язку зі здійсненням даною особою службової діяльності або виконанням громадського обов'язку;

б) з особливою жорстокістю, знущанням або муками для потерпілого, а так само щодо особи, яка завідомо для винного перебуває в безпорадному стані;

в) загальнонебезпечним способом;

г) за наймом;

д) з хуліганських мотивів;

е) з мотивів національної, расової, релігійної ненависті чи ворожнечі;

ж) з метою використання органів або тканин потерпілого, - караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.

3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони вчинені:

а) групою осіб, групою осіб за попередньою змовою або організованою групою;

б) щодо двох або більше осіб, -

в) втратив чинність караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років.

4. Діяння, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, що спричинили з необережності смерть потерпілого, - караються позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років 19.

Співставивши та проаналізувавши дві схожі, за своїм складом злочину статті з Кримінального Кодексу Республіки Молдова і Кримінального кодексу Російської Федерації можна зробити деякі висновки:

 • Істотна відмінність назви даних статей. У російській доктрині і на законодавчому рівні тяжка шкода здоров'ю включає в себе і тяжкі тілесні ушкодження. У Республіки Молдова ці два поняття інтерпретуються трохи інакше, що і відображається в законодавчих актах.

 • У диспозиції статті 111 КК РФ поняття даного злочину розкривається трохи ширше, ніж у статті 151 КК РМ. Умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю за законодавством Росії включає крім схожих з молдавськими критеріями даного злочину такі поняття як: захворювання наркоманією або токсикоманією, свідомо для винного повну втрату професійної працездатності.

 • У статті 111 КК РФ є кваліфіковані ознаки, яких вилучені КК РМ. Приміром, з хуліганських спонукань.

 • Згідно з нововведенням в КК РМ всі кваліфікуючі ознаки перераховані в частині 2 і 4, частина 3 виключена. У КК РФ функціонують всі 4 частини коментованій статті.

 • Санкція за частиною 1 статей 151 КК РМ і 111 КК РФ також мають деякі відмінності. По КК РФ за скоєння даного злочину винного чекає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 2 до 8 років, за КК РМ за 3 до 10 років позбавлення волі.

 • Санкція за частиною 4 статей 151 КК РМ і 111 КК РФ також мають деякі відмінності. По КК РФ за скоєння даного злочину винного чекає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 15 років, за КК РМ за 8 до 15 років позбавлення волі.

3. Історико-правовий аналіз кримінального законодавства в галузі тяжкого тілесного ушкодження чи іншого тяжкого шкоди здоров'ю

Здоров'я - це стан повного фізичного, душевного і суспільного благополуччя, а не лише відсутність хвороб і фізичних дефектів.

Володіння вищим досяжним рівнем здоров'я є одним з головних прав кожної людини незалежно від раси, релігії, політичних переконань, економічного та суспільного становища.

Ще в старому світі злочину проти здоров'я особи значилися одними з більш тяжких злочинів. Уряд брав на себе функції звичаїв кровної помсти, хоча в деяких країнах залишалося таке поняття як грошові викупи.

Одним з найбільш відомих і значущих етапів у розвитку права варто розглядати поява кодексу Хаммурапі. (1792-1750 рр.. До н.е.). Статті 196-214 містять положення про захист особистості та її здоров'я, в тому числі і відповідальність лікаря за невдале зцілення. Досить докладно в законах говориться про різного роду покалічення: про пошкодження ока, зуба, кістки. Застосовувалося членовредітельскіх покарання і покарання за принципом таліона: винного осягала та ж доля, що і потерпілого 20.

У старій Індії важливу роль гралося кастове побудова суспільства.

Станова, кастова сутність давньоіндійського права простежується при розгляді відповідальності за злочини проти особистості. У тому випадку, якщо злочинець і потерпілий належали до однієї варни, то передбачалося за нанесення поранень - грошове стягнення, за каліцтво або перелом кістки - вигнання.

Видний внесок у справу розвитку права внесли стара Греція і Рим. Там вже було класифіковано злочини проти особистості, крім вбивств, сюди ставилися: заподіяння каліцтва, нанесення побоїв, наклеп, образу.

На початку середніх століть, як на Русі («Руська правда»), так і в Західній Європі (Салічні право (уряд франків), «Кутюми Бовезі» (Франція), «Саксонське зерцало» (Німеччина), «Швабське зерцало» (Німеччина ), «пандектній право» (Німеччина), «Кароліна» (Німеччина), «Загальне право» (Англія), «Право справедливості» (Англія)) затверджувався грошовий викуп за заподіяння шкоди здоров'ю 21.

У більш пізні століття нанесення шкоди здоров'ю розглядалося як кримінальний гріх, з покаранням від бичування до тюремного ув'язнення.

На території нашої держави перші джерела, які фіксують злочини проти особистості, в тому числі і нанесення тяжких тілесних ушкоджень відносяться до часу становлення перших румунських державно-політичних формувань 22. У період феодалізму відбувається розподіл всіх злочинів на небезпечні і менш небезпечні. До небезпечних ставилися і тяжкі тілесні ушкодження.

З приєднанням території Бессарабії до Російської імперії після російсько-турецької війни 1806-1812гг. на території нашої держави в галузі кримінального права застосовувалися російські закони. З 1826-1832гг. була розроблена кодифікація законів Російської Імперії А. Сперанського - "Звід законів Російської Імперії". З 1845г. для Бессарабії був використаний 15 тому цього Зводу, який подразделял всі злочини на категорії. Четверта категорія, зазначена у даний Звід, мала на увазі під собою - злочини проти життя, здоров'я, свободи і честі приватних осіб, куди відносилося і такий вид злочину як нанесення каліцтв, ран та інших пошкоджень здоров'ю 23.

Глава 2.Уголовно-правовий аналіз ст. 151 КК РМ

1. Об'єкт злочину

Об'єкт злочину-соціальні цінності, що охороняються нормами кримінального права, яким у результаті злочинного зазіхання заподіюється шкода 24.

Об'єкт злочину-обов'язковий ознака кожного злочину, бо вчинене діяння не може бути злочинним, якщо воно не зазіхає на ті суспільні відносини, інтереси і блага, які охороняються кримінальним законом 25.

Об'єктом злочину можуть бути не будь-які суспільні відносини, а тільки ті, які охороняються чинним законом. Відповідно до КК РМ об'єктом злочину можуть бути права і свободи людини і громадянина, власність, громадський порядок та громадська безпека, довкілля, конституційний лад Республіки Молдова, а також мир і безпека людства 26. Суспільні відносини - це відносини між людьми, між організаціями, державою і громадянами з приводу будь-яких благ і соціальних цінностей. У процесі їх реалізації створюються матеріальні блага та інші цінності або задовольняються потреби людей. В специфіці зазначених відносин і полягає конкретна характеристика об'єкта злочину. Саме за характером суспільних відносин, на які відбувається посягання, визначається в першу чергу характер суспільної небезпеки злочину. Чим важливіше, цінніше для суспільства об'єкт злочину, тим серйозніше тяжкість скоєного злочину.

Таким чином, об'єктом будь-якого злочину є суспільні відносини, що охороняються кримінальним законом, на які відбувається злочинне посягання. Це основний, обов'язкова ознака об'єкта.

Від об'єкта слід відрізняти предмет злочину. Предмет злочину - це конкретна річ зовнішнього світу, на яку злочинець впливає безпосередньо. Предмет і об'єкт злочину органічно пов'язані між собою. Предмет завжди є елементом суспільних відносин, які виступають як об'єкт злочину. Слід зауважити, що в теорії кримінального права є розбіжності в розумінні предмета злочину. Деякі вчені ототожнюють його з поняттям безпосереднього об'єкта 27.

Наука кримінального права розрізняє загальний об'єкт, родовий, видовий і безпосередній об'єкт. Загальний об'єкт - це об'єкт, загальний для всіх злочинів. Його поняття розкривається у ст. 2 КК РМ. Кожен злочин посягає в кінцевому рахунку на всю сукупність благ суспільства, які знаходяться під захистом кримінального закону. Таким чином, загальний об'єкт - це вся сукупність суспільних відносин, які перебувають під охороною кримінального закону.

Родовий об'єкт - це об'єкт, загальний не для всіх злочинів, а для окремих груп злочинів. Родовий об'єкт становить сукупність більш-менш широкого кола однорідних суспільних відносин, але меншого за обсягом, порівняно із загальним об'єктом, на які посягає група однорідних злочинів. Родовий об'єкт служить підставою для побудови системи Особливої ​​частини КК, розділяючи всі злочини на групи, об'єднані в розділи. Так, глава 2 Особливої ​​частини КК РМ включає злочини проти життя та здоров'я особи. Вони об'єднані в єдину групу за ознакою родового об'єкта - життя і здоров'я особи. Єдиний принцип побудови системи Особливої ​​частини КК можна простежити за всім головам КК РМ.

Видовий (груповий) об'єкт - це частина родового об'єкта, яка об'єднує більш вузьку групу суспільних відносин загального вигляду. Він служить підставою для об'єднання злочинів, схожих по об'єкту, в одну главу Особливої ​​частини КК.

Безпосередній об'єкт - це об'єкт, на який безпосередньо відбувається суспільно небезпечне посягання. Безпосередній об'єкт - це також сукупність суспільних відносин, але в порівнянні з родовим об'єктом у ще вужчому обсязі, які безпосередньо зазнають шкоди (або його загрозу) від конкретного злочину або від декількох злочинів. Прикладом групи злочинів, що посягають на один безпосередній об'єкт, може служити нанесення тілесних ушкоджень, що заподіюють шкоду здоров'ю, відповідальність за які встановлена ​​статтями КК РМ. Безпосереднім об'єктом заподіяння всіх видів шкоди здоров'ю (тяжкого, середньої тяжкості, легені) при різноманітті інших ознак є здоров'я іншої людини як сукупність відносин, що забезпечують збереження природного блага.

Родовим об'єктом злочинів, передбачених главою 2 КК РМ, в с Відповідно до тексту цього закону передбачена особистість, з чим, до речі, згодні і більшість криміналістів, які займаються цією проблемою. До останніх, безумовно, слід віднести таких авторів, як С. В. Бородін, 28 Н. І. Вєтров, 29 Т. О. Кашаєва, 30 М. І. Ковальов і Н. А. Ниркове, 31 А. І. Коробеев, 32 Л. Л. Кругліков. 33

Однак перераховані вчені за рідкісним винятком, намагаються уникнути семантизації цього, безумовно правового поняття, хоча і визнають деяку правову проблематичність його розкриття. Так, наприклад, Т. В. Кондрашова прямо вказує, що «не можуть бути названі особистістю аніцефали і так звані« мауглі »і« Тарзан », оскільки вони не володіють і не можу мати здатність до аналізу. І все-таки позбавлення їх життя, безумовно, розцінюється законодавством як вбивство ». 34

С.І. Нікулін, у свою чергу, намагається розширити це категоріальне правове поняття і вважає, що «особистість - людина», що розглядається не лише як біологічний індивід, а й як істота соціальна, як учасник (суб'єкт) тих чи інших суспільних відносин. 35 З них фактично солідаризується і С. В. Бородін, 36 М. І. Ковальов.

Оригінальну позицію у цьому спорі зайняв О. Ф. Шишов. Так, спочатку, він повністю підтримує всіх перерахованих авторів і в свою чергу наполягає на тому, що «особистість являє собою не лише біологічне, людська істота, але є сутністю суспільних відносин, творцем і носієм соціальних цінностей, суб'єктом трудової діяльності, спілкування та пізнання» . 37 Однак, продовжуючи свою думку, він вказує, що «у філософській літературі існує думка, поділюване і окремими представниками юридичної науки, згідно з яким не кожна людина є особистістю. Е.В. Ільєнко вважав, що «особистість виникає тоді, коли індивід починає самостійно, як суб'єкт, здійснювати зовнішню діяльність за нормами і еталонами, заданими йому ззовні, - тією культурою, в лоні якої він прокидається до людського життя, до людської діяльності». 38 Інший відомий філософ, В. П. Тугарінов заявляв: «Не можна беззастережно всіх людей без винятку вважати особистостями, особистість повинна володіти рисами, які властиві лише дорослому і психічно нормальній людині». 39

З точки зору закону і правової науки, такі погляди неприйнятні. Конституція РМ не проводить різниці між поняттями «особистість» і «людина». У кримінальному законодавстві ці поняття відтворюються як ідентичні. 40

Аналізуючи цю позицію, слід, мабуть, погодитися з останнім висновком О.Ф. Шишова і визнати, що сучасне кримінальне законодавство справді вважає ідентичними справжні поняття, однак останнє є, швидше за все, недоліком юридичної конструкції нашого законодавства.

У зв'язку з чим, мабуть, слід спочатку розібратися зі змістом самого цього поняття. Відповідно до семантикою російської мови «особистість - (є) людина - носій якихось властивостей». 41 Отже, особистість від людини відрізняє наявність будь-яких особливих властивостей. Яких саме?

Відповідно до даних сучасної психології «особистість - це така система психічних регуляторів, яка забезпечує орієнтування і поведінка людини в надсітуатівной цілісності соціального середовища, таких, як ідеали, мораль, істина і подібні загальнолюдські цінності 42 або« особистість - специфічна людська система психічних регуляторів активності людини, така стійка функціональна система в психіці, завдяки якій людина стає ініціативним, цілеспрямованим, переконаним діячем, здатним не тільки пристосовуватися до середовища проживання, але і покращувати її ». 43 Де останні також визнають, що« особистість є відносно пізній продукт суспільно-історичного і онтогенетичного розвитку людини.

Послідовники марксистко-ленінського вчення, як представники матеріалістичного напрямку в філософії, у свою чергу вказували: «щоб розкрити зміст поняття« особистість », треба, перш за все, визначити сутність людини як соціальної істоти, бо особистості існують тільки в людському суспільстві». За словами К. Маркса, «сутність людини не є абстракт, властивий окремому індивіду. У своїй дійсності вона є сукупність всіх суспільних відносин ». 44 Ця теза Маркса спрямований, перш за все, проти Фейєрбаха, який в розумінні сутності людини виходив з уявлення про ізольованому індивіді і вважав, що індивіди, що складають суспільство, пов'язані між собою« тільки природними узами ». Фейєрбах не бачив того, що «абстрактний індивід, що піддається їм аналізу, в дійсності належить до певної суспільної форми». 45 Зрозуміти, що являє собою людина певної епохи, які його характерні особливості, пояснити, чому в нього складається такий, а не інший соціальний вигляд, можна, тільки виходячи з системи суспільних відносин даного суспільства.

Суспільні відносини обумовлюють в чималому ступені біофізичні і в ще більшому ступені психологічні та інші особливості людини. З марксистського визначення сутності людини до сукупності всіх суспільних відносин аж ніяк не випливає, що марксизм зводить його цілком до цієї соціальної сутності, що властивості людини не пов'язані з його фізичним буттям. Коли справа стосується індивіда, то він постає перед нами як «сукупність фізичних і духовних здібностей, якими володіє організм, жива особистість людини». 46

Отже, людина - це певною мірою істота біосоціальна: соціальне тому, що воно має громадської сутністю; біологічне тому, що носієм цієї сутності є живий людський організм. 47

Поняття «людина» є поняття родове, що виражає загальні риси, властиві людському роду. Індивідом у світі людському зазвичай називають окремої людини. Йому властиві поряд із загальними та індивідуальні риси. Окрема людина, за словами К. Маркса, «є певний особливий індивід і саме його особливість робить з нього індивіда і дійсне індивідуальне суспільна істота». 48

Поняття «особистість» нерозривно пов'язане і з поняттям «індивідуальність». Індивідуальність знаходить своє вираження в природних задатках і психічних властивості людини - в особливостях пам'яті, уяви, темпераменту, характеру і в усьому різноманітті людського вигляду і його життєдіяльності. Індивідуальну забарвлення має і весь зміст свідомості: поглядів, судження, думки, які навіть при спільності їх у різних людей завжди містять у собі щось «своє» індивідуалізовані потреби і запити кожної окремої людини, і на все, що дана людина робить, він накладає свою індивідуальну друк. Особистість - це людина, що розглядається не тільки з точки зору його загальних властивостей і рис, а й з боку своєрідності його соціальних, духовних, фізичних якостей. Ці якості можуть бути як позитивними, так і негативними, а найчастіше в них поєднуються, хоча і в різних співвідношеннях, і достоїнства, і недоліки.

Загальним ознакою людини є соціальна діяльність виділяє його з іншого світу. Людина - це, перш за все, активнодействующие соціальний суб'єкт, що змінює умови своєї життєдіяльності. Людина, далі, істота не тільки соціально діяльну, а й соціально мисляче і чутлива, всі ці якості нерозривно пов'язані між собою. Так як суспільні відносини змінюються в ході історичного розвитку, то й соціальні типи людей видозмінюються, отже, з'являються і зникають і їх індивідуальні втілення. 49 Однак представники російського ідеалізму, наприклад, Н. А. Бердяєв, визначали особистість тільки як духовний інструмент свободи, як сутність, яка визначається лише з себе, не підвладну будь-якої зовнішньої детермінації. 50

Аналіз вивченої юридичної літератури дозволяє зробити безумовний висновок про те, що загальноприйнятого визначення об'єкта злочину в доктрині кримінального права на даний момент немає.

На ситуацію, що склалася, мабуть, вплинула наявність у сучасній правовій літературі певної дискусії з приводу його змісту, де превалюючою точкою зору є позиція визнання в якості вихідного постулату наявності саме суспільних відносин, взятих під охорону кримінальним законом. Так, ряд вчених, наприклад, А.В. Ушаков, вказують, що «під об'єктом злочину по сталому поданням розуміються суспільні відносини, але не всі, а тільки та їх частина, яка взята під охорону чинним кримінальним законом». 51

Інші, наприклад, А.Ф. Істомін, пропонують вважати, що об'єкт злочину - (це) охоронювані кримінальним законом суспільні відносини, блага та інтереси, яким у результаті злочину заподіюється або може бути заподіяно істотну шкоду »52 тобто останні кілька розширюють зміст цього категоріального апарату додатковими категоріями, тобто благами і інтересами.

Інші, наприклад, Г.П. Новосьолов, на противагу їм усім доводять, що «об'єкт злочину - (це) той, проти кого воно відбувається, тобто окремі особи або якесь безліч матеріальні та нематеріальні цінності, які, будучи поставленими під кримінально-правову охорону, піддаються злочинному впливу в результаті чого цим особам заподіюється шкода або створюється загроза заподіяння шкоди ». 53

На мою думку, слід повністю погодитися з тим, що поняття «особистість» і «людина» соціально діаметрально. Далі, кримінальне законодавство будь-якої держави, не виключаючи й нашого, ніколи конкретно не захищало і не захищає абстрактну людину, а охороняло саме його конкретні, законодавчо закріплені права і свободи за допомогою безумовного заборони під страхом кримінального покарання посягань будь-кого на них, тобто . у наявності певна регуляція державою конкретних суспільних відносин.

Далі, людина може бути особистістю лише в середовищі собі подібних, тобто в соціумі, який у свою чергу пронизаний певними зв'язками між суб'єктами, його складовими. Ці зв'язки слід тому визнати, безумовно, громадськими відносинам. Тому, безумовно, прав Я. Г. Лизогуб, який стверджує, що «лише в процесі свого розвитку та соціалізації вона (особистість) стає суб'єктом суспільних відносин. На момент народження і в перші місяці життя людина, по суті, є просто живою істотою, яким володіють лише інстинкти, а саме: добре поїсти, а також і поспати ». 54

Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень або іншого тяжкого шкоди здоров'ю (ст. 151 КК РМ) - найбільш небезпечний злочин з числа злочинів проти здоров'я. Законом воно віднесено до категорії тяжких злочинів. Підвищена суспільна небезпека цього злочину полягає в тяжкості самого діяння, що наступили наслідки і, нарешті, в поширеності таких діянь. Здійснюючи даний злочин, суб'єкт посягає на одне з найцінніших гідності особи - її здоров'я, завдаючи часом непоправної шкоди: позбавляючи працездатності, роблячи інвалідом, припиняючи тим самим професійну кар'єру, нерідко все це призводить до смерті. У динаміці злочинності умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю людини займає домінуюче місце.

Безпосереднім об'єктом даного злочину є здоров'я іншої людини. Ця точка зору на об'єкт умисного заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю є превалюючою в літературі. Проте є й інша думка, що «безпосередній об'єкт може бути визначений як анатомічна цілісність тіла людини і правильне функціонування його тканин і органів». 55

Шкода здоров'ю може бути заподіяна і без порушення анатомічної цілісності тіла, а правильне функціонування тканин і органів може бути порушено і до заподіяння шкоди здоров'ю злочинними діями. Анатомічна цілісність тіла може бути не порушена, тканини і органи функціонують, людина навіть не відчуває болю, а шкода здоров'ю заподіяно шляхом введення, наприклад, наркотичних засобів або інших речовин або впливу гіпнозом. Виходить, що ті ознаки, на які вказують автори цієї позиції, не постраждали, а шкода здоров'ю заподіяна. Звідси правильніше визначати безпосередній об'єкт тяжкої шкоди здоров'ю як здоров'я іншої людини.

2. Об'єктивна сторона злочину

Об'єктивна сторона злочину - це зовнішній прояв злочину в об'єктивній дійсності. Об'єктивна дійсність є те, що сприймається органами чуття. Отже, об'єктивна сторона злочину - прояв того, що можна сприйняти через слух, зір, дотик, нюх і смак 56.

Об'єктивні властивості будь-якого злочину виражаються зовні, насамперед у здійсненні дії або бездіяльності, небезпечного для суспільства, яка заподіяла або здатного заподіяти шкоду суспільним відносинам. Об'єктивні властивості злочину можуть проявлятися в особливостях способу дії, часу, місця скоєння злочину та інших обставин. Нерідко злочин тягне за собою певні шкідливі для особистості, суспільства або держави наслідки. Ці об'єктивні прояви злочину законодавчо закріплюються у вигляді ознак при конструюванні конкретних складів злочинів. У зв'язку з цим об'єктивна сторона будь-якого злочину характеризується в узагальненому вигляді, тобто в загальному понятті складу злочину, такими ознаками, як суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність), спосіб, час, місце, обстановка, знаряддя та засоби вчинення злочину, суспільно небезпечні наслідки і причинний зв'язок між діянням і злочинними наслідками.

Слід мати на увазі, що не всі перераховані ознаки об'єктивної сторони включені законодавцем в кожен конкретний склад злочину. Один склад відрізняється від іншого різним набором ознак. Але один з ознак є постійним. Це - діяння, бо тільки суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність) визнається з кримінального права злочином 57. У нормах Особливої ​​частини КК законодавець описує конкретний характер дій або бездіяльності, якими може бути зроблений злочин даного виду, включаючи нерідко й інші характеристики: спосіб дії, обстановку, знаряддя вчинення злочину та інші ознаки. Існує кілька способів опису в конкретній кримінально-правовій нормі ознак об'єктивної сторони. В одних нормах законодавець детально описує ознаки, що характеризують як дію, так і інші об'єктивні ознаки. В інших випадках законодавець не користується конкретними характеристиками діяння, а називає їх в узагальненій формі. Але при всіх випадках об'єктивна сторона злочину - це юридична форма вираження посягання на охоронюваний кримінальним законом об'єкт, яка відображає той реальний шкоду (або його загрозу), заподіяну (або можливий) об'єкту конкретним актом людської поведінки, чим і обумовлюється суспільна небезпека діяння, що визнається злочином 58.

Об'єктивна сторона аналізованого злочину полягає у протиправному заподіянні тяжкої шкоди здоров'ю іншої людини. Об'єктивну сторону утворюють: а) суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність), б) злочинний наслідок у вигляді заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю людини, в) причинний зв'язок між діянням і вказаним злочинним наслідком.

Дії винного виражаються в механічному, фізичному, хімічному і тому подібному впливі або в психічному впливі на потерпілого. Тяжка шкода здоров'ю людини може бути заподіяна і шляхом бездіяльності, коли винний не вчиняє певних дій, які він повинен був і міг вчинити стосовно іншої людини, що тягне заподіяння шкоди його здоров'ю.

Поняття тяжкого тілесного ушкодження чи іншого тяжкої шкоди здоров'ю характеризується безліччю ознак, зазначених у диспозиції ч. (1) ст. 151 КК РМ. Наявність хоча б одного з розглянутих далі ознак дає підстави для визнання заподіяної шкоди здоров'ю тяжким.

У справах даної категорії обов'язково проведення судово-медичної експертизи.

Як відомо, чинне кримінальне законодавство Республіки Молдова встановлює три категорії заподіяння шкоди здоров'ю людини: тяжка шкода, шкода середньої тяжкості і легкий шкода. У силу того, що ознаки, що характеризують той чи інший шкоду, детально викладені в юридичній та судово-медичній літературі, 59 немає необхідності детально зупинятися на них у цій статті, тим більше що більшість з них для дослідження вимагають спеціальних медичних пізнань. Зазначимо лише на деякі проблеми кваліфікації.

У ч, (1) ст.151 КК РМ при перерахуванні видів тяжких тілесних ушкоджень або іншого тяжкого шкоди здоров'ю небезпечний для життя шкоду поставлений на перше місце. Це обумовлено: з кримінологічної позиції - його переважної поширеністю в соціально-кримінальної практиці серед всіх видів тяжкої шкоди здоров'ю, з медичної позиції - його численними різновидами, з кримінально-правової позиції - його найбільшим ступенем небезпеки в порівнянні з іншими різновидами тяжкої шкоди здоров'ю, оскільки його заподіяння становить небезпеку для життя.

Слід зауважити, що в літературі (як юридичної, так і судово-медичної) протягом тривалого часу не було єдиної думки з питання про те, як розуміти небезпеку шкоди, завданої здоров'ю, для життя і які пошкодження слід відносити до небезпечних для життя. 60

Деякі автори вважали, що ступінь тяжкості і небезпеки шкоди здоров'ю слід визначати на підставі його стану після спричинення шкоди, так як взагалі не існує безпечного для здоров'я шкоди, 61 а загальний стан здоров'я слід оцінювати за наслідками перенесеної або не перенесеної хвороби. 62 Видається, що відмічені криміналісти просто змішували поняття «небезпека шкоди здоров'ю для життя» і «вихід ушкодження», що навряд чи виправдано.

Іншу позицію займав А.С. Нікіфоров, який стверджував, що «шкода має визнаватися як небезпечний для життя і, отже, тяжкий - за наявності причинного зв'язку між нанесеним шкодою здоров'ю та виниклої на його основі небезпекою для життя» і що «при цьому неістотно, чи був шкоду здоров'ю небезпечним в момент його заподіяння або небезпека проявилася під час послідувала за цим хвороби, залишило чи таке пошкодження після себе стійку втрату здоров'я чи не залишило ». 63 Аналогічної точки зору дотримувалися й інші вчені. 64

Існував ще один, вельми своєрідний, підхід, що полягав в тому, що небезпека шкоди для життя повинна визначатися характером знаряддя, яким було нанесено пошкодження, а також засобами та у спосіб дії злочинця. 65

В даний час більшість криміналістів справедливо вважають, що небезпека для життя потерпілого встановлюється виключно на момент заподіяння тяжких тілесних ушкоджень Іллі іншого тяжкого шкоди здоров'ю, незалежно від його подальших наслідків. При цьому запобігання смертельного результату в результаті своєчасного надання медичної допомоги (долікарської (першої), некваліфікованої, кваліфікованої), специфіки організму потерпілого (наприклад, підвищеної стійкості до вражаючих факторів внаслідок відсутності захворювань) або з інших причин не змінює оцінку шкоди здоров'ю як небезпечного для життя .

Важливо підкреслити, що тяжка шкода здоров'ю, небезпечний для життя, в кримінальному законі тільки названо, але не визначено, у зв'язку з чим відноситься до категорії бланкетних ознак. На мою думку, у ч. (1) ст. 151 КК РМ бланкетность даної ознаки - тяжкої шкоди здоров'ю, небезпечного для життя, - пояснюється неможливістю приведення і перерахування всіх різновидів даного шкоди у диспозиції зазначеної норми Зважаючи на кримінально-законодавчої техніки.

Небезпечними для життя ушкодженнями є:

 1. ушкодження, які за своїм характером створюють загрозу для життя потерпілого і можуть привести його до смерті;

 2. ушкодження, що викликали розвиток загрозливого життя стану, виникнення якого не має випадкового характеру.

До першої групи небезпечних для життя ушкоджень належать:

 • проникаючі поранення черепа, у тому числі і без ушкоджень головного мозку;

 • відкриті і закриті переломи кісток склепіння та основи черепа, за винятком переломів кісток лицьового скелета та ізольованої тріщини тільки зовнішньої пластинки склепіння черепа;

 • забій головного мозку важкого ступеня; забій головного мозку середнього ступеня при наявності симптомів ураження стволового відділу;

 • проникаючі поранення хребта, в тому числі й без ушкодження спинного мозку;

 • переломи-вивихи та переломи тіл чи двосторонні переломи дуг шийних хребців, а також односторонні переломи дуг I і II шийних хребців, у тому числі і без порушення функції спинного мозку;

 • вивихи (у тому числі підвивихи) шийних хребців;

 • закриті ушкодження шийного відділу спинного мозку;

 • перелом чи перелом-вивих одного або кількох грудних чи поперекових хребців з порушенням функції спинного мозку;

 • поранення, проникаючі в просвіт глотки, гортані, трахеї, стравоходу, а також пошкодження щитовидної залози;

 • поранення грудної клітки, що проникають в плевральну порожнину, порожнину перикарду або в клітковину середостіння, в тому числі і без пошкоджень внутрішніх органів;

 • поранення живота, проникаючі в порожнину очеревини;

 • поранення, проникаючі в порожнину сечового міхура або кишечнику (за винятком нижньої третини прямої кишки);

 • відкриті поранення органів заочеревинного простору (нирок, наднирників, підшлункової залози);

 • розрив внутрішнього органа грудної або черевної порожнин, або порожнини таза, або заочеревинного простору, або розрив діафрагми, або розрив передміхурової залози, або розрив сечоводу, або розрив перетинчастої частини сечовипускального каналу;

 • переломи заднього півкільця таза з розривом повздошно-крижового зчленування і порушенням безперервності тазового кільця, або подвійні переломи тазового кільця в передній і задній частині з порушенням його безперервності;

 • відкриті переломи довгих трубчастих кісток - плечової, стегнової і великогомілкової, відкриті пошкодження тазостегнового і колінного суглобів;

 • пошкодження великої кровоносної судини: аорти, сонної (загальної, внутрішньої, зовнішньої), підключичної, плечової, стегнової артерій або супроводжуючих їх вен;

 • термічні опіки III - IV ступеня з площею ураження понад 15% поверхні тіла; опіки III ступеня понад 20% поверхні тіла; опіки II ступеня, що перевищують 30% поверхні тіла.

До другої групи небезпечних для життя відносяться пошкодження, якщо вони спричинили за собою загрозливий стан.

Небезпечним для життя є також захворювання або патологічні стани, що виникли в результаті впливу різних зовнішніх факторів і закономірного ускладнюються загрозливим життя станом, або самі становлять загрозу для життя людини. До таких належать:

 • шок тяжкого ступеня (III - IV ступеня) різної етіології;

 • кома різної етіології;

 • масивна крововтрата;

 • гостра серцева або судинна недостатність, колаж, важкий ступінь порушення мозкового кровообігу;

 • гостра ниркова або гостра печінкова недостатність;

 • гостра дихальна недостатність важкого ступеня;

 • гнійно-септичні стани;

 • розлади регіонального і органного кровообігу, що призводять до інфаркту внутрішніх органів, гангрени кінцівок, емболії (газової і жирової) судин головного мозку, тромбоемболії;

 • поєднання загрозливих для життя станів. 66

Серед ознак заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, що викликають певні труднощі у кваліфікації, слід в першу чергу назвати втрату зору і слуху, тому що органи зору і слуху є парними, і втрата ними функцій наполовину (коли одне око не бачить або одне вухо не чує) може викликати дискусії. Справа в тому, що, хоча питання про кваліфікацію втрати зору на одне око як нанесення тяжкої шкоди здоров'ю не викликав особливих заперечень, як у кримінально-правової, так і в судово-медичній літературі, 67 пропонувалися різні способи її розв'язання з точки зору вибору критерію оцінки . Зокрема, одні вважали, що втрату зору на одне око слід визнавати тяжким шкодою за ознакою втрати працездатності, інші - за ознакою незабутнє знівечення обличчя (при наявності втрати ока), треті - по анатомо-патологічного ознакою. Аналогічна картина спостерігалася і стосовно до втрати слуху на одне вухо.

З моєї точки зору, втрата зору на одне око і слуху на одне вухо повинні кваліфікуватися як тяжка шкода здоров'ю за ознакою втрати органом його функцій. Даний підхід цілком логічний і обгрунтований, адже, як зазначали М.А. Тумаркін і П.Г. Арешев, «пошкодження зору на одне око докорінно змінює функцію органів зору в цілому, звужує поле зору, призводить до втрати рельєфності і заміні бінокулярного зору Монокулярний». 68 Схоже обгрунтування кваліфікації вчиненого в рамках заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю людини дається в літературі і стосовно випадків втрати потерпілим слуху на одне вухо. 69

Сказане, проте, не знімає питання про правильне вказівці відповідних юридичних ознак при кваліфікації тяжкої шкоди здоров'ю людини у практичній діяльності правоприменителя і закріплення вказаних обставин на рівні закону. Крім того, щоб досягти однаковості слідчо-судової практики, слід виробити практичні рекомендації щодо кваліфікації дій винного, яка заподіяла шкоду сліпому оці або не чує вуха, коли потрібно (з медичних міркувань) їх подальше видалення. Здається, тяжкість шкоди здоров'ю в цих випадках повинна розглядатися з урахуванням тривалості розладу здоров'я потерпілого, виник як у зв'язку із заподіяною пошкодженням, так і подальшою операцією.

У низці спеціальних питань кримінальної відповідальності за заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю людини знаходиться проблема кваліфікації тимчасової (хоча і досить тривалої) втрати мови потерпілого. Подібне наслідок, як відомо, може наступити внаслідок різних стресових ситуацій, психічних розладів, захворювань мозку і т.д. Як кваліфікувати такий стан потерпілого, що стало наслідком посягання на його здоров'я, коли він може вимовляти лише окремі слова і незв'язні фрази? З'ясування подібних питань, як видається, озброїть слідчо-судову практику однаковим методологічно правильним підходом в оцінці тяжких злочинів проти здоров'я людини і зміцнить кримінально-правову охорону особистості в Республіки Молдова.

Серед дискусійних питань кваліфікації тяжкої шкоди здоров'ю людини є віднесення шкоди до такого за ознакою втрати органу або втрату органом його функцій. Складність полягає в тому, що у ч. (1) ст.151 КК РМ відсутнє визначення поняття органу людського тіла і не перераховуються органи, втрата яких (або втрата якими їх функцій) утворює склад тяжкої шкоди здоров'ю. Виходячи з буквального тлумачення змісту закону, слід зробити висновок про те, що під втратою органу або втратою органом його функцій мається на увазі втрата або втрата функцій будь-яким зовнішнім і внутрішнім органом людського тіла, який виконує певну роль, має суттєве значення для життєдіяльності всього організму в цілому.

Деякі питання при кваліфікації злочинів проти здоров'я людини можуть виникати також у зв'язку з такою ознакою заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, як психічний розлад. КК РМ не дає визначення психічних розладів і не вказують, які саме психічні розлади утворюють склад заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю людини. Ця обставина викликала поява в юридичній літературі різних суджень про характер психічного розладу як ознаку зазначеного складу злочину.

Одні автори заявляли, що психічний розлад, придбане потерпілим внаслідок заподіяння йому тілесного ушкодження, утворює склад тяжкої шкоди здоров'ю, якщо воно постійне або тимчасове, виліковне або невиліковне, але обов'язково тяжке або серйозне. 70 Інші під психічно розладом у розглянутому аспекті розуміли будь-стійкий розлад психічної діяльності незалежно від того, серйозне воно, тяжке або легке. 71 Іншу думку висловив А.П. Філіппов, на думку якого, «психічне захворювання дає підставу для визнання ушкодження тяжким, якщо таке захворювання є невиліковним, хронічним». 72 Більшість же криміналістів до тяжкого шкоди відносили не тільки хронічні психічні захворювання, але і тимчасові, виліковні.

Остання точка зору видається єдино правильною, так як будь-яке інше рішення проблеми привело б до звуження сфери застосування відповідної норми, що, безумовно, послабило б кримінально-правову охорону здоров'я людини. Більше того, необхідно враховувати, що навіть «нетяжкий», «несерйозне» або «тимчасове» (виліковне) психічне захворювання може мати серйозні наслідки для потерпілого - ускладнення, рецидиви, негативний вплив на працездатність і т.п. Однією з ознак нанесення тяжкої шкоди здоров'ю є незабутнє знівечення обличчя. Дане пошкодження не заподіює істотної шкоди здоров'ю людини, проте особу потерпілого при цьому бере потворний, відштовхуючий вигляд, що прирікає потерпілого на постійні переживання, які «мають в основі не тільки косметичний дефект, а й небезпеку порушення зв'язку особистості з суспільством». З огляду на це, законодавець цілком обгрунтовано відносить зазначене пошкодження до категорії заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю людини.

Як показало проведене дослідження, правопріменітелі відчувають певні труднощі при кваліфікації тяжкої шкоди за вказаною ознакою. Сутність проблеми зводиться до наступного:

1) потрібно уточнити співвідношення ознак незабутнє та спотворена;

2) наповнити змістом поняття ізгладімості з урахуванням можливості проведення пластичних операцій;

3) подолати «невизначеність» ознаки спотворення;

4) встановити межі особи.

Перші два завдання успішно вирішені в кримінальному праві. Зокрема, суди розглядають питання про спотворене обличчя лише в тому випадку, коли у висновку судово-медичної експертизи встановлено незабутнє ушкодження. Що ж стосується пластичних операцій, то їх винятковий характер, зумовлений багатоетапність, наявністю додаткових душевних страждань, пов'язаний з небезпекою для здоров'я потерпілого та рядом інших негативних факторів, що не змінює оцінки ушкодження обличчя як незабутнє.

Складніше йде справа з третьої і четвертої позначеними проблемами. Так, в літературі справедливо зазначалося, що поняття «знівечення обличчя» є невизначеним, бо вирішення питання про те, спотворює поранення обличчя чи ні, представляє лише суб'єктивну оцінку пошкодження, дану кожним окремою особою (суддею). 73 Як бути в цьому випадку, скажімо , слідчим, збудливим кримінальні справи про заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю людини за ознакою незабутнє знівечення обличчя, якщо свідомо немає ніякої впевненості в тому, що суд визнає те чи інше ушкодження саме спотворюють обличчя? Чим практичні органи зможуть підкріпити свою думку про наявність даної ознаки, щоб не спрацювати вхолосту?

Думаю, що конкретизувати дана ознака до рівня чіткого визначення навряд чи можливо, оскільки щоразу при прийнятті судом рішення про спотворене обличчя до уваги приймається цілий ряд факторів: локалізація ушкодження, ряд естетичних уявлень про нормальну зовнішності людини і т.д. Однак, щоб більш точно виявити зміст даної ознаки, цілком можна виробити комплекс найбільш типових ознак знівечення обличчя і закріпити їх у відповідному законі.

Що стосується визначення меж особи, то в судовій медицині для області обличчя пропонуються такі умовні кордони: верхня - край волосистої покриву голови; бічна - передній край підстави вушної раковини, задній край гілки нижньої щелепи; нижня - кут і нижній край нижньої щелепи. 74 Однак це визначення області особи неоднозначно, тому що в окремих випадках дозволяє розширити межі цього важливого в даному (юридичному (судовому)) щодо освіти (зокрема, у випадку часткового або повного відсутності волосся на голові).

Слід зауважити, що кримінальний закон (ч. (1) ст.151 КК РМ) передбачає відповідальність за спотворення тільки обличчя людини. Між тим, як справедливо зауважував О.С. Вікторов, «не менш тяжкі постійні душевні переживання викликаються у потерпілого заподіянням незабутнє спотворена і інших частин тіла, особливо шиї». У зв'язку з цим вчений пропонував встановити відповідальність за заподіяння незабутнє пошкодження шиї. 75 Аналогічні судження висловлював Ю. Юшков. 76

Дана пропозиція заслуговує уваги, оскільки почастішали випадки, коли пошкодження шиї в передній, видимої частини надають людині не менш відштовхуючий вигляд, ніж порушення зовнішнього вигляду обличчя. Схожі асоціації, на мою думку, викликає спотворене вухо.

Закінчуючи характеристику можливих наслідків заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю людини, важливо звернути увагу на таку ознаку, як явно повна для винного втрата професійної працездатності потерпілого. Сутність даної ознаки розкрита в теоретичній літературі, однак це не знімає всіх виникаючих проблем. Зазначений ознака не вписується в загальну концепцію заподіяння шкоди здоров'ю, оскільки не є ні тілесним ушкодженням (у чистому вигляді), ні захворюванням, ні патологічним станом. Наприклад, піаніст, якому зламали пальці рук, хоча і відновив згодом працездатність пальців, проте назавжди втратив віртуозну техніку володіння інструментом. Таким чином, поширена в даний час поняття «шкода здоров'ю» вимагає переосмислення на соціальному рівні.

Спричинення тяжкої шкоди здоров'ю у будь-якому його прояві вважається закінченим злочином при настанні одного з перерахованих наслідків. Між діянням і шкодою у кожному конкретному випадку повинна бути встановлено причинний зв'язок.

3. Суб'єкт злочину

Суб'єкт злочину - це особа, яка вчинила злочин, на яке за законом може бути покладено обов'язок відповідати перед державою за скоєне. Бути суб'єктами злочинів з кримінального права Республіки Молдова можуть громадяни Республіки Молдова, іноземні громадяни або особи без громадянства, осудні і досягли певного віку. Таким чином, ознаками, що характеризують суб'єкт злочину, є: фізична природа суб'єкта (фізична особа), осудність, певна вікова характеристика.

Перша ознака - фізична особа - означає, що суб'єктом злочину може бути тільки людина. Не можуть бути суб'єктами даного злочину юридичні особи (установи, підприємства, організації, будь-які колективи та об'єднання людей). У разі заподіяння шкоди юридичними особами суб'єктами злочинів будуть визнані конкретні фізичні особи, винні у заподіянні цієї шкоди. Осудність особи означає здатність усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпеку своєї поведінки або здатність керувати своїми діями. Віковий ознака законодавчо закріплений у ст. 21 КК РМ. Норма встановлює, що особи, які вчинили суспільно небезпечні діяння, можуть бути притягнуті до кримінальної Відповідальності, якщо вони досягли на час вчинення злочину 16 років. У більш ранньому віці, з 14 років, особа може відповідати перед державою лише за деякі злочини, суспільна небезпека яких доступна для розуміння неповнолітнього. Вичерпний перелік таких злочинів міститься в ч. (2) ст. 21 КК РМ. Серед них: вбивство, навмисне заподіяння шкоди здоров'ю (тяжкого і середньої тяжкості), згвалтування, крадіжка, вимагання та інші злочини.

Суб'єктом розглядуваного злочину може бути будь-яке осудна фізична особа, яка досягла чотирнадцятирічного віку.

Щоб бути здатним відповісти за свої вчинки і нести кримінальну відповідальність, особа повинна мати певний рівень свідомості, що пов'язане з досягненням достатнього віку. Малолітній не усвідомлює соціального значення своїх дій, а іноді не розуміє і їх фактичного характеру, і не здатний передбачити наслідки своїх дій.

Певний рівень свідомості та соціального розвитку набувається з досягненням віку, коли під впливом сім'ї, школи, соціального оточення підліток розуміє, що добре і що погано, у яких випадках його дії можуть заподіяти шкоди іншим людям і суспільству.

Достатній рівень соціальної свідомості дозволяє пред'явити неповнолітнім вимоги погоджувати свою поведінку з правилами, встановленими у суспільстві. Тому неповнолітні можуть нести відповідальність за вчинення злочинів.

Необхідною ознакою суб'єкта злочину є осудність, тобто наявність достатнього психічного здоров'я, при якому особа здатна розуміти характер своїх дій та їх наслідків і керувати своєю поведінкою.

Необхідною умовою кримінальної відповідальності є наявність вини у особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Особи, які страждають психічними розладами і в силу цього не здатні усвідомлювати характер вчинюваних ними дій або оцінювати їх соціальне значення, а також не здатні керувати своїми діями через ураження вольової сфери психіки, не можуть діяти умисно або необережно, тобто проявити провину у кримінально-правовому сенсі.

Тому, розглядаючи справи про суспільно небезпечні діяння, вчинені особами, не здатними нести кримінальну відповідальність і визнаних неосудними, суд виносить не вирок (рішення про винність або невинність), а визначення.

Особи, які не розуміють фактичну сторону своїх дій або їх соціальне значення, не можуть бути суб'єктами злочину. Такі особи потребують не у виправленні шляхом застосування покарання, а в лікуванні. Тому необхідною ознакою суб'єкта злочину, поряд з досягненням певного віку, є осудність. Визначення осудності розроблено доктриною кримінального права.

«Осудність є здатність особи усвідомлювати під час вчинення злочину фактичний характер і суспільну небезпеку своїх дій (бездіяльності) і керувати ними, що зумовлює можливість особи визнаватися винним і нести кримінальну відповідальність за скоєне, тобто юридична передумова вини і кримінальної відповідальності ». 77

Душевнохворі та страждають психічним розладом особи не здатні усвідомлювати фактичне або соціальне значення своїх дій або не здатні керувати ними.

Залучення їх до кримінальної відповідальності та застосування до них покарання були б невиправданою жорстокістю.

Серед осіб, визнаних осудними, зустрічаються особи, які мають будь-які відхилення у психічній сфері. Серед подібних дефектів психіки можна назвати психопатії різного ступеня, слабоумство в ступені дебільності, хронічний алкоголізм і ін

Особи, які мають вказані дефекти психіки, віддають звіт у своїх діях і здатні керувати ними. Тому вони відповідають ознакам осудності. Однак здібності усвідомлювати характер своїх дій та їх соціальне значення, а також керувати ними в цих осіб знижені, обмежені, а вольові якості ослаблені.

У ст. 23 КК РМ затверджується принципове положення, що особа, яка під час вчинення злочину в силу психічного розладу не могла повною мірою усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпеку своїх дій (бездіяльності) або керувати ними, підлягає кримінальній відповідальності.

Тільки неосудність є обставиною, повністю усуває відповідальність. Однак суду необхідно враховувати особливий психічний стан особи в момент вчинення злочину, що може служити підставою для пом'якшення покарання. При цьому суд повинен врахувати характер і ступінь суспільної небезпеки скоєного злочину, ступінь психічного розладу особи, яка вчинила злочин, і всі інші обставини справи. У цих випадках суд може поряд з покаранням, а також у випадках звільнення від покарання, призначити примусові заходи медичного характеру.

4. Суб'єктивна сторона злочину

Суб'єктивна сторона характеризує внутрішню сторону злочину (на відміну від зовнішнього прояву злочину, який відповідає його об'єктивної сторони) і відображає внутрішній світ особи, коїть злочин, ті психічні процеси, які відбуваються в його свідомості і волі. Тому суб'єктивна сторона може бути визначена як психічна діяльність особи на момент вчинення злочину або пов'язана безпосередньо зі злочином. Вона являє собою єдність інтелектуальних і вольових процесів, які нерозривно пов'язані між собою і виражаються зовні через фізичний акт поведінки особи (через конкретний вчинок людини), тобто через об'єктивну сторону злочину 78.

Інтелектуальні і вольові процеси, що характеризують психічну діяльність особи при вчиненні злочину, утворюють поняття вини. Вина є основною ознакою суб'єктивної сторони як психічне ставлення особи до здійснюваного злочину. Винним у злочині визнається особа, яка вчинила діяння навмисно або з необережності (ст. 17, 18 КК РМ). Закон розрізняє дві форми вини - умисел і необережність, поняття яких утворюється в результаті різного поєднання інтелектуальних і вольових елементів психічної діяльності злочинця. Інтелектуальний елемент характеризує сферу свідомості людини (його інтелект) і полягає: а) в усвідомленості особою свого фактичного поведінки і його суспільної небезпеки, б) в передбаченні можливості або неминучості настання суспільно небезпечних наслідків; в) у непередбачених по легковажності чи необачності можливості настання суспільно небезпечних наслідків своєї поведінки. Вольовий елемент характеризує сферу волі людини і визначається: а) бажанням настання суспільно небезпечних наслідків; б) прийняттям (допущенням) суспільно небезпечних наслідків при відсутності бажання їх настання або байдужим ставленням до них; в) необгрунтованим розрахунком на запобігання суспільно небезпечних наслідків.

Умисел і необережність при вчиненні злочину в реальному житті завжди наповнюються конкретним змістом. Умислу взагалі, як такого, не буває, є умисел на вчинення вбивства, на згвалтування, на захоплення заручника, на розкрадання або вимагання наркотичних засобів і на вчинення інших умисних злочинів.

Суб'єктивна сторона злочину передбаченої ст. 151 КК РМ характеризується умисною виною. Умисел при цьому може бути прямим або непрямим. Особа усвідомлює, що здійснює діяння (дія або бездіяльність), небезпечне для здоров'я іншої людини, передбачає можливість чи неминучість заподіяння тяжкої шкоди його здоров'ю і бажає (при прямому умислі) або свідомо допускає заподіяння такої шкоди або байдуже ставиться до факту її заподіяння (при непрямому умислі).

Намір тут найчастіше невизначений (неконкретізірованний). Дії винного у таких випадках кваліфікуються за фактично настали наслідків.

Кримінальний кодекс РФ у частині четвертій ст. 151 виділив в особливо кваліфікуюча ознака умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, передбачене частинами першою або другою, що призвело з необережності до смерті потерпілого. На практиці питання про кваліфікацію вчиненого за ч. (4) ст. 151 КК РМ і про відмежування даного злочину від навмисного вбивства і необережного заподіяння смерті вирішується далеко не просто. Труднощі обумовлені, по-перше, впровадження ознак, описаних у ч. 1 або 2 цієї статті, по-друге, різним розумінням терміна «спричинили» і, по-третє, наявністю конкретних ознак, що характеризують суб'єктивну сторону даного виду злочину.

У теорії кримінального права випадки необережного ставлення до кваліфікуючою обставинами у навмисному злочині іменують подвійний формою вини. 79 Такий підхід можливий не тільки у випадках, коли мова йде про умисні злочини, але й по відношенню до умисним злочинам, що тягне два наслідки - безпосереднє (первинне) і віддалене (вторинне, більш тяжке), які взаємопов'язані і взаємозумовлені.

Відповідно до КК РМ притягнення до кримінальної відповідальності можна визнати обгрунтованим лише за умови, що провиною суб'єкта охоплюються всі обставини, властиві даного злочину. Це і конструктивні, і кваліфікуючі його ознаки. Багато криміналісти вважають, що по відношенню до наслідків, що мають в умисних злочинах значення кваліфікуючої ознаки, вина може виражатися тільки в необережності. 80

Основа для існування двох різних форм вини в одному злочині закладена в характеристиці суб'єктивної сторони складного складеного злочину, яким є умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, що призвело з необережності до смерті потерпілого. Аналіз такого злочину показує, що законодавець, моделюючи його, вдається до об'єднання умисного і необережного злочину, з огляду на існуючі в дійсності стійкі зв'язки і залежності. Ці злочини можуть існувати самостійно, але в поєднанні один з одним вони утворюють якісно інший злочин зі специфічним суб'єктивним змістом. Слід погодитися з А.І. Рарог, що ідея роздільного аналізу психічного ставлення до діяння і його наслідків плідна лише в тому випадку, якщо самі діяння злочинні, а наслідки є кваліфікуючою ознакою злочину. 81

Злочини з подвійною формою вини припускають жорстку причинний зв'язок між виконанням винним дій, що містять ознаки основного злочину, і настанням додаткових, похідних наслідків. Ці наслідки можуть бути поставлені в провину особі лише у випадку, якщо вони обумовлені здійсненням основного злочину. Якщо основний злочин - матеріальне (ч. (1) ст. 151 КК РМ), то причиною злочину є не сама дія, а настали після його вчинення наслідки. У розглянутому злочині заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, що спричинило смерть потерпілого, і є причиною смерті потерпілого. Якщо ці наслідки не укладаються в єдину лінію розвитку причинного зв'язку, то вчинене слід кваліфікувати за сукупністю статей, а не за ч. (4) ст. 151 КК РМ.

Умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю може розглядатися в якості закінченого злочину (за наявності ознак, описаних у ч. (1), (2) ст. 151 КК РМ) при заподіянні реальних шкідливих наслідків. Але в ряді випадків розвиток причинного зв'язку в цих злочинах не обмежується заподіянням тяжкої шкоди здоров'ю, і тоді наступає похідне наслідок - смерть потерпілого, яка не входить у змістову сферу умислу винного. Тут перше наслідок і причинний зв'язок між ним і протиправним діянням суб'єкта знаходяться в рамках основного умисного злочину, а додаткові наслідки і причинний зв'язок його з основним злочином - за межами умислу, а отже, і за межами основного злочину, та охоплюються необережною формою вини. Ця характерна особливість складного складеного злочину, передбаченого ч. (4) ст. 151 КК РМ, відрізняє його від оціночних ознак, властивих ідеальної сукупності злочинів.

Злочин з двома формами вини (подвійний формою вини) є умисним, що зумовлено умисною формою вини в основному злочині. У свою чергу, віднесення розглядуваного злочину до умисним обумовлює його характеристику як особливо тяжкого, що змінює правовий статус особи. Подвійна форма вини в аналізованому злочині може проявитися в одному з чотирьох поєднань: прямий умисел - злочинне легковажність; прямий умисел - злочинна недбалість; непрямий умисел - злочинне легковажність; непрямий умисел - злочинна недбалість. Зі сказаного видно, що заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю може бути вчинено як із прямим, так і з непрямим умислом.

Стосовно до розглянутого злочину предметом свідомості як елемента умислу є ті фактичні обставини, з яких складається суспільно небезпечне діяння і його соціальні властивості. Свідомість винного охоплює головний соціальний ознака злочинного діяння - його суспільну небезпеку. Суспільно небезпечним буде таке діяння, яке за своїм фактичним властивостями здатне заподіяти протиправний тяжка шкода здоров'ю, що спричинив смерть потерпілого. Суб'єкт цього злочину може лише в загальних рисах усвідомлювати, що його діяння можуть завдати такої шкоди. Зрозуміло, усвідомлення особою об'єкта злочину не рівнозначно його юридичної визначеності, тим не менш важливо, що воно розуміє характер вчиненого діяння і хоча б у загальних рисах усвідомлює, що посягає на здоров'я і життя потерпілого. Усвідомлення суспільно небезпечного характеру вчиненого допомагає і розуміння соціального значення всіх фактичних властивостей вчиненого діяння (місця, часу, способу, обстановки скоєного злочину).

Другим інтелектуальним ознакою прямого умислу є передбачення заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю потерпілого. Передбачення у цьому випадку - це уявне представлення про ту шкоду здоров'ю, який буде завдано його діянням, і усвідомлення причинно - наслідкового залежності між діянням і наслідками у вигляді тяжкої шкоди здоров'ю. При вчиненні даного злочину з прямим умислом винний передбачає реальну, конкретну, а не абстрактну можливість заподіяння такої шкоди. Так, якщо особа радить іншій особі йти не через перевал, а небезпечній гірській стежкою, з надією, що ця людина впаде і покалічиться, то в цьому випадку дані дії не можна визнати досконалими з прямим умислом. Законодавець таке передбачення пов'язує з можливістю або неминучістю настання суспільно небезпечних наслідків.

Вольовий елемент прямого умислу даного злочину - бажання настання шкідливих наслідків для здоров'я потерпілого. Воля особи в цьому випадку виражається в регулюванні їм своєї поведінки, що вимагає певних зусиль для подолання перешкод на шляху до заподіяння шкоди здоров'ю. Бажання настання шкоди здоров'ю може виступати в якості кінцевої мети, коли саме заподіяння шкоди (тяжкої шкоди) здоров'ю є поданням про бажаний результат, до досягнення якого прагне винний, посягаючи на здоров'я потерпілого. Бажання може виступати в розглянутих злочинах також як проміжний етап на шляху до досягнення кінцевої мети (наприклад, коли заподіюється шкода здоров'ю з корисливих мотивів).

Злочин визнається вчиненим з непрямим умислом, якщо особа усвідомлювала суспільну небезпеку своїх дій (бездіяльності), передбачала можливість настання суспільно небезпечних наслідків і, хоча не бажала, але свідомо допускало ці наслідки або ставився до них байдуже. Як видно з цього визначення, свідомість суспільно небезпечного характеру діяння при непрямому умислі за своїм змістом не відрізняється від аналогічного критерію прямого умислу. Характер передбачення, як інтелектуальний елемент непрямого умислу, відрізняється від інтелектуального елемента прямого умислу розглянутого злочину тим, що винний передбачає тільки можливість, але не неминучість заподіяння шкоди здоров'ю.

У кримінально - правовій літературі можливість настання наслідків визначають як «реальну». Про реальну можливість настання шкоди здоров'ю слід говорити у випадках, коли винний вважає цю шкоду закономірним результатом розвитку причинного зв'язку саме в даному конкретному випадку. Якщо ж винний усвідомлює закономірність настання шкоди здоров'ю в багатьох інших аналогічних випадках, але не поширює її на дану конкретну ситуацію, то тут скоріше за все повинна йти мова лише про передбачення абстрактної можливості заподіяння шкоди здоров'ю. Свідоме допущення шкоди здоров'ю сумісно тільки з передбаченням реальної, а не абстрактної можливості заподіяння такої шкоди.

У юридичній літературі загальновизнаним є відмінність прямого і непрямого умислу у вольовому елементі - свідомому допущенні суспільно небезпечних наслідків або в байдужому до них ставлення. При непрямому умислі воля особи пасивна стосовно до заподіяння можливої ​​шкоди здоров'ю. Це і дозволяє визначати посягання на здоров'я з непрямим умислом як менш небезпечні.

Свідоме допущення настання тяжкої шкоди здоров'ю - специфічна форма позитивного ставлення до його наслідків. У цьому випадку у винного відсутня зацікавленість у заподіянні шкоди здоров'ю, він лише свідомо його допускає. Якщо була заподіяна тяжка шкода здоров'ю, то необхідно встановити, що винний свідомо, тобто навмисно допускав розвиток причинного зв'язку, яка обумовила настання таких наслідків. У цьому спостерігається зближення вольових елементів прямого і непрямого умислу.

Вивчення судової практики показує, що часом суди та слідчі працівники, виходячи з приходу смерті потерпілого, кваліфікують вчинене без достатніх до того підстав як вбивство, хоча в наявності ознаки злочину, передбачені ч. 4 ст. 151 КК РМ. Така кваліфікація частіше обумовлена ​​тяжким наслідком - смертю потерпілого, відсутністю ретельного аналізу фактичних обставин справи і встановлення умислу, спрямованого на спричинення смерті.

У судовій практиці можна зустріти і помилки зворотного характеру, коли скоєне кваліфікується як умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, що призвело з необережності до смерті потерпілого, у той час як фактичні обставини справи свідчать про наявність умислу, спрямованого на спричинення смерті.

Якщо смерть потерпілого настає в результаті заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю з необережності, то вчинене слід кваліфікувати лише як заподіяння смерті з необережності. Кваліфікувати вчинене за ч. 4 ст. 151 КК РМ можна лише у випадку, якщо тяжка шкода здоров'ю було завдано навмисне.

У кримінально-правовій літературі вже значний час відзначається, що помилки у кваліфікації скоєного як заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть з необережності, або як вбивства викликані неправильним поданням про момент настання смерті. Так, А.А. Піонтковський та В.Д. Меньшагин відзначали, що часом скоєне кваліфікується як вбивство тільки тому, що смерть потерпілого від завданої тяжкого тілесного ушкодження настає негайно, і, навпаки, - як тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, коли смерть настає через якийсь час. 82 До жаль, такий підхід до вирішення питання про форму провини стосовно до настання смерті має місце і в сучасній практиці. 83 Необхідно пам'ятати, що, визнаючи смерть потерпілого вторинним, похідним, додатковим наслідком, не можна віддаленість його від діяння обумовлювати обов'язковим розривом у часі, - такого розриву може і не бути, смерть може наступити негайно. І, навпаки, відповідальність за вбивство може наступити після значного розриву в часі між нанесеним потерпілому тяжких шкодою здоров'ю та приходу смертю. У цих випадках рішення питання про правильної кваліфікації вчиненого треба пов'язувати з встановленням характеру тілесних пошкоджень, що наносяться в життєво важливі органи людського тіла, коли винний усвідомлює несумісність заподіюваних їм ушкоджень з життям потерпілого. Про те, що тілесні ушкодження небезпечні для життя людини і що це відомо кожному осудного і досягла певного віку, свідчать, наприклад, великі ушкодження голови. С.В. Бородін пише, що характер таких пошкоджень цілком зрозумілий, тому що по спрямованості, інтенсивності і по застосованим засобам (знаряддям) виключається будь-якої іншої, крім смертельного, результат. 84

Певні труднощі представляє часом розмежування даного злочину і необережного вбивства, так як в цих випадках смерть настає через необережність і їй передують насильницькі дії. По-перше, така помилка може бути обумовлена ​​тим, що передували умисні дії набувають вирішальну роль в оцінці скоєного. При цьому забувається, що умисні дії повинні заподіяти умисний тяжка шкода здоров'ю.

Недбалість, відповідно до закону, - це непередбачена особою можливості настання суспільно небезпечних наслідків своїх діянь, хоча при належній уважності і передбачливості вона повинна була і могла їх передбачити. Недбалість відрізняє те, що особа не передбачає суспільно небезпечних наслідків своїх дій (у розглянутому злочині - смерті потерпілого). Необережна вина у вигляді недбалості характеризується двома ознаками: негативним і позитивним. Перша ознака являє собою непередбачені особою можливості настання смерті потерпілого. Це єдиний різновид провини, яка виключає передбачення наслідків і у формі неминучості, і у формі можливості їх настання.

Друга ознака (позитивний) полягає в тому, що особа повинна була і могла передбачати настання смерті (у нашому випадку). Повинність означає, що особа, заподіюючи тяжка шкода здоров'ю, зобов'язане було передбачити можливість настання смерті, цей обов'язок випливає із закону, із Правил судово - медичної експертизи тяжкості шкоди здоров'ю, із загальноприйнятих запобіжних заходів. Наявність обов'язки не звільняє органи слідства і суду від встановлення реальної можливості в даному конкретному випадку передбачити настання смерті, яку особа не реалізувала, і смерть настала (суб'єктивний критерій). Суб'єктивний критерій в даному злочині означає здатність особи в конкретній ситуації, з урахуванням його індивідуальних якостей, передбачити можливість настання смерті в результаті заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю. Під індивідуальними якостями винного розуміються його інтелектуальні можливості, фізичний і психічний стан, життєвий досвід, ступінь сприйнятливості і т.п.

Про злочинний легковажність як різновиду необережної форми вини можна говорити, якщо особа, заподіюючи навмисне тяжка шкода здоров'ю, передбачала можливість настання смерті потерпілого, але без достатніх до того підстав самовпевнено розраховувало на запобігання смерті. У цьому випадку особа передбачає можливість настання смерті, що відрізняє легковажність від недбалості. При легковажність передбачення настання смерті відрізняється тим, що особа не усвідомлює дійсного розвитку причинного зв'язку між заподіянням тяжкої шкоди здоров'ю і смертю потерпілого, хоча при належному напрузі психічних сил могло усвідомити це. Винний, не використовуючи повністю свої інтелектуальні можливості, переоцінює значення тих обставин, які, на його думку, повинні були без достатніх до того підстав запобігти настанню смерті. Наявність цієї ознаки обумовлює специфіку вольового елемента злочинного легковажності. Винний у цьому випадку відноситься негативно до смерті потерпілого, його цілком задовольняє сам факт заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, що відрізняє даний злочин від вбивства. При вбивстві в особи є позитивний, схвальне ставлення до смерті жертви.

Винний розраховує, без достатніх для цього підстав, на запобігання смерті потерпілого, а не просто сподівається уникнути смерті. Але цей розрахунок виявляється легковажним, обрані винним обставини, нібито здатні протистояти розвитку причинного зв'язку між заподіянням тяжкої шкоди здоров'ю і смертю потерпілого, виявляються не здатними до такого протистояння. Обставини, на які покладається суб'єкт при злочинному легковажність, можуть бути найрізноманітнішими (вміння, знання, досвід, майстерність, денний час, близькість медичного закладу тощо).

Встановлюючи необережне ставлення винного до смерті потерпілого у вигляді легкодумства, органи слідства і суд повинні враховувати, на які обставини розраховувало обличчя, щоб запобігти настання смерті потерпілого. Це дає можливість правильно кваліфікувати вчинене за ч. 4 ст. 151 КК РМ або за ст. 145 КК РМ.

Мотиви і цілі вчиненого діяння можуть бути різноманітними (наприклад, ревнощі, помста, заздрість, неприязні особисті стосунки, хуліганські спонукання та ін.). Деякі мотиви і цілі є підставою для віднесення заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю до кваліфікованих видів розглянутого злочину.

Глава 3. Кваліфікуючі ознаки і розмежування ст. 151 КК від суміжних складів злочині

1. Кваліфікуючі ознаки злочину, передбаченого ст. 151 КК РМ

Кваліфікуючими ознаками ст. 151 КК РМ є:

Частина 2 ст. 151 КК РМ:

а) виключено;

b) у відношенні свідомо неповнолітнього або вагітної жінки або з використанням завідомо чи очевидно безпорадного стану потерпілого, обумовленого похилим віком, хворобою, фізичними або психічними відхиленнями або іншого роду факторами;

c) щодо особи у зв'язку з виконанням ним службового або громадського обов'язку;

d) двома або більше особами;

е) способом, що має характер мучення або катувань;

f) засобами, небезпечними для життя і здоров'я багатьох осіб;

g) з корисливих спонукань;

h) виключено;

i) на грунті соціальної, національної, расової чи релігійної ворожнечі чи ненависті;

j) щодо двох або більше осіб;

k) організованою злочинною групою або злочинною організацією;

l) з метою вилучення і / або використання або продажу органів або тканин потерпілого;

m) на замовлення.

Частина 3 ст. 151 КК РМ виключена.

Частина 4 ст. 151 КК РМ:

Дії передбачені ст. 151 КК РМ спричинили смерть потерпілого.

Користь - це і загальне обтяжуюча відповідальність обставина при скоєнні злочинів, і кваліфікуюча ознака ряду злочинів, в тому числі і за ст. 151 КК РМ

Користь при навмисному заподіянні тяжкого тілесного ушкодження чи іншого тяжкої шкоди здоров'ю - це не тільки придбання матеріальної вигоди, заволодіння тим, чим не володів винний до скоєння даного злочину, а й прагнення позбутися від будь-яких матеріальних витрат зараз або в майбутньому, зберегти матеріальні блага , з якими доведеться розлучитися на законній підставі.

Виконання службового та громадського обов'язку громадянами є їх найважливішим обов'язком. Тому сумлінне ставлення до службового і громадського обов'язку, життя громадян, що виконують цей борг, знаходяться під охороною закону, в тому числі і кримінального.

Розглядається злочин, підлягає кваліфікації за п. "с", ч. (2) ст. 151 КК РМ, як правило, виявляється досконалим з мотивів помсти, викликаної службовою чи громадською діяльністю потерпілого. Разом з тим така кваліфікація злочину можлива і при невстановленому мотиві помсти, коли воно відбувається з метою перешкодити правомірної діяльності потерпілого або у зв'язку з його майбутньою службовою чи громадською діяльністю, яка для винного чому-небудь небажана.

Безпорадний стан означає, що потерпілий в силу певних фізіологічних, психологічних та інших причин позбавлений можливості надати скільки-небудь ефективний опір злочинцю, який усвідомлює це і розраховує скористатися таким станом жертви. Безпорадний стан потерпілого може визначатися його віком (малолітній, старезний), станом здоров'я, і калік та іншими обставинами, що не дають жертві можливості чинити опір злочинцеві або ухилитися від посягання. Сюди ж можна віднести особа, що перебуває в стані сну або сильного степеню сп'яніння, а також втратив свідомості з інших причин.

Підвищена небезпека цього виду умисного заподіяння тяжкого тілесного ушкодження чи іншого шкоди здоров'ю пов'язана з особливою турботою про захист кожної людини, яка здатна в силу будь-яких причин захистити себе або ухилитися від посягань на своє життя. Такий злочин об'єктивно більш небезпечно, оскільки злочинцеві легше досягти злочинного результату, коли потерпілий спить, сильно п'яний і т.д. Такий злочин більш небезпечне і з суб'єктивної сторони, оскільки знання про те, що жертва знаходиться в безпорадному стані, полегшує формування злочинного наміру і навіть може грати провокують роль. Злочинцеві легше зважитися на вчинення злочину, коли він впевнений, що жертва не в змозі дати йому відсіч.

Безпорадний стан потерпілого відноситься до числа оціночних ознак. Хоч би чим було обумовлено безпорадний стан, воно повинно бути предметом оцінки суду. Це стосується, зокрема, віку. Ні малолітній, ні похилий вік самі по собі не виключають, що потерпілий може виявитися зовсім не безпорадним, якщо він, наприклад, добре озброєний і вміло звертається зі зброєю, до того ж похилий вік на відміну від малолітнього не має чіткої межі 85.

Розвиток медицини привело до можливості успішного здійснення трансплантації (пересадки) ряду життєво важливих органів і тканин людського організму. Трансплантація є засобом порятунку життя і відновлення здоров'я громадян і повинна здійснюватися на основі дотримання законодавства РМ і прав людини 86.

З'явилися новітні медичні технології розширюють можливості медицини з пересадки органів і тканин від однієї людини до іншої (у даний час проводяться операції з пересадки серця, нирок, печінки, селезінки, рогівки очей та ін.), що зумовлює потребу у відповідному донорському матеріалі. Це може призвести до вчинення умисного заподіяння тяжких тілесних ушкоджень чи іншої шкоди здоров'ю з метою використання органів і тканин потерпілого для трансплантації. Введення цієї ознаки обгрунтовується тим, що завдяки успіхам медицини в галузі трансплантації органів і тканин людини з'явилася спокуса до вилучення їх ціною життя потерпілого.

Суб'єктами такого злочину можуть бути будь-які особи, включаючи медичних працівників. Мета даного злочину свідчить про можливість його вчинення тільки з прямим умислом. Мотиви скоєння даного злочину переважно носять корисливий характер, але можливі й інші мотиви (наприклад, прагнення врятувати життя близької людини за рахунок здоров'я сторонньої особи, забезпечення успішного проведення медичного експерименту та ін.).

Слід мати на увазі, що розглядається злочин може відбуватися з метою використання органів і тканин потерпілого не тільки для трансплантації. Можливі й інші цілі (наприклад, при канібалізмі, садизм, статевому фетишизмі та ін.). Можливо також використання людських органів і тканин у промислових цілях. Головне тут полягає в тому, що умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень чи іншої шкоди здоров'ю відбувається з метою використання органів і тканин потерпілого, характер же їх використання може бути різним 87.

До кваліфікованим ознаками відноситься злочин, коли злочинець навмисне завдає особі тяжкі тілесні ушкодження або інший тяжкий шкоди здоров'ю за вказівкою особи, який пообіцяв сплатити або сплатив за вчинення даного злочину винагороду. Можуть бути й інші мотиви, наприклад, обіцянка «замовника» влаштувати виконавця на високооплачувану роботу, забезпечити прийняття в навчальний заклад, просунути по службі. 88 Мотивація дій наймача може бути різною, хоча як показують спеціальні дослідження 89, умисний шкоду здоров'ю на замовлення відбуваються частіше всього з корисливих спонукань.

Визначальною особливістю даних злочинів на замовлення є суб'єктний склад злочину. Наймач і виконавець злочину складають мінімально можливу сукупність співучасників.

Особистість злочинця, що здійснив розглядається злочин на замовлення, у спеціальній та юридичній літературі досліджена слабо, так як більшість цих злочинів залишається нерозкритими.

Для поставлення даного обтяжливі обставини досить встановлення самого факту заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю по замовленню, незалежно від мотивів дії виконавця.

Під мукою слід розуміти дії, які заподіяли іншій особі страждання шляхом тривалого позбавлення їжі, пиття, тепла, а також приміщення або залишення людини в інших, шкідливих для її здоров'я умовах 90.

2. Розмежування ст.151 від суміжних складів злочинів

Відповідна закону і обгрунтована кваліфікація злочинів забезпечується за допомогою не тільки встановлення сукупності об'єктивних і суб'єктивних ознак, властивих кожному з них, але і точного визначення їхніх складів. Як справедливо зазначає В.М. Кудрявцев, «встановлюючи властиві даному діянню ознаки, відкидаючи ті ознаки, які йому не властиві, поступово поглиблюючи і аналіз правової норми, і фактичних обставин скоєного, ми приходимо до єдиної сукупності ознак, що характеризують цей злочин і відрізняють його від інших». 91

Розмежування злочинів проти здоров'я людини, відповідальність за які встановлена ​​ст. 151, 152, 156, 157, 159, 162, 211, 212 КК РМ - найважливіша умова правильної кваліфікації злочинів даної групи, так як склади зазначених злочинів є суміжними: це «склади злочинів, що розрізняються між собою по одному або декільком ознаками і потребують розмежування ». 92

Ознаки, що дозволяють розрізняти склади злочинів, відносяться до різних елементів цих складів. Враховуючи значну кількість видів злочинів проти здоров'я людини і ще більше число їх складів (якщо розглядати всі основні, кваліфіковані, особливо кваліфіковані та привілейовані склади цих злочинів) і визнаючи кожен з них самостійним, навряд чи раціонально проводити відмежування кожного окремого складу порізно від кожного з наступних , наводячи і перераховуючи в кожному випадку всю сукупність розмежувальних ознак (тобто першого складу від другого, третього, четвертого і т.д., другого від третього, четвертого, п'ятого і т.д.), бо подібний метод є досить громіздким , неекономічним і неефективним.

Логічніше використовувати інший метод, що складається в розмежуванні в першу чергу груп складів злочинів проти здоров'я людини, що мають спільні ознаки, а потім окремих складів цих злочинів.

Виходячи з запропонованого методу, критерії розмежування злочинів проти здоров'я людини, або розмежувальні ознаки, за доцільне умовно розподілити на три групи:

1) загальні - це критерії, які дають змогу розмежувати групи основних, включаючи інші, складів злочинів;

2) окремі - це критерії, які дають змогу розмежувати основні та привілейовані склади злочинів, а також склади злочинів, передбачені загальними і спеціальними нормами;

3) поодинокі - це критерії, які дають змогу розмежувати основні, кваліфіковані та особливо кваліфіковані склади одного і того ж виду злочинів або кваліфіковані та особливо кваліфіковані склади злочинів між собою в рамках одного виду злочинів.

Розподіл розглянутих критеріїв на зазначені види створює, за моїм поданням, можливість провести розмежування від загального до приватного і тим самим уникнути повторень, які можуть ускладнити сприйняття відмінностей між складами злочинів.

До загальних критеріїв розмежування складів злочинів проти здоров'я людини необхідно віднести:

а) характер шкоди, заподіяної здоров'ю людини;

б) ступінь тяжкості цього шкоди;

в) форму вини;

г) вік суб'єкта злочину.

До окремими критеріями:

а) ознаки, що характеризують потерпілого, у тому числі його дії і поведінку;

б) форму та зміст діяння;

в) обстановку (умови) вчинення злочину;

г) особливості наміру;

д) ознаки, що характеризують спеціального суб'єкта.

До поодиноких критеріями:

а) особливості об'єкта злочину;

б) ознаки, що характеризують потерпілого;

в) зміст діяння;

г) ступінь тяжкості шкоди здоров'ю;

д) спосіб вчинення злочину;

е) особливості провини, зокрема наміру;

ж) мотив;

з) мету;

і) ознаки, що характеризують спеціального суб'єкта;

к) ознаки, що характеризують співучасть у злочині.

Наявність того чи іншого розмежувальної ознаки обумовлює необхідність застосування кримінально-правової норми, в якій передбачено дана ознака.

Із загальних критеріїв зазначеного розмежування перші два характеризують об'єктивну сторону, третій - суб'єктивну сторону і четвертий - суб'єкта аналізованих злочинів.

Перший спільний критерій - характер шкоди, заподіяної здоров'ю людини, - дозволяє розмежувати склади злочинів, в яких наслідок виражається у вигляді тілесних ушкоджень, які перебували у порушенні анатомічної цілості органів і тканин або їх фізіологічних функцій, або у захворюванні, за винятком венеричних і ВІЛ-інфікування , або патологічному стані, що виник у результаті дії різних факторів зовнішнього середовища: механічних, фізичних, хімічних, біологічних, психічних. Іншими словами, виділяються склади злочинів, описані у ст. 151, 152, 156, 157, 159, 162 КК РМ, і склади злочинів, в яких наслідок виражається у захворюванні венеричною хворобою або ВІЛ-інфікуванні, що виникли в результаті дії біологічного фактора зовнішнього середовища (вони передбачені ст. 211, 212 КК РМ) .

Другий спільний критерій - ступінь тяжкості шкоди здоров'ю людини - служить для розмежування складів злочинів, в яких наслідок виражається у вигляді, по-перше, тяжкої шкоди здоров'ю, по-друге, середньої тяжкості шкоди здоров'ю людини. До першої групи належать склади злочинів, зазначені у ст. 151, 156 КК РМ (при фактичному заподіянні тяжкої шкоди здоров'ю), ст. 159 або ст. 162 КК РМ; до другої - ст. 152, 156 КК РМ (при фактичному заподіянні середньої тяжкості шкоди здоров'ю), ч. 2 ст. 162 КК РМ. Крім того, за ступенем тяжкості шкоди здоров'ю у вигляді захворювання поділяються склади зараження венеричною хворобою і зараження ВІЛ-інфекцією, встановлені відповідно до ст. 211 і ч. 2, 3, 4 ст. 212 КК РМ.

Третій спільний критерій - форма вини - дає можливість розмежувати злочини проти здоров'я людини, що здійснюються, з одного боку, умисно, з іншого - з необережності. Склади цих злочинів, суб'єктивна сторона яких характеризується виною у формі умислу, описані в ст. 151, 152, 156, 211, 212 КК РМ, а у формі необережності - ст. 157, 159 КК РМ.

Нарешті, по четвертому загальному критерію - віком суб'єкта злочину - різняться:

а) склади злочинів умисного заподіяння тяжкого і середньої тяжкості шкоди здоров'ю при відсутності прівілегірующіх ознак, передбачені ст. 151 та 152 КК РФ, суб'єктом яких визнається особа, яка досягла до моменту вчинення злочину 14-річного віку;

б) склади злочинів заподіяння тяжкого або середньої тяжкості тілесного ушкодження чи іншого тяжкого або середньої тяжкості шкоди здоров'ю в стані афекту, заподіяння тяжкого або середньої тяжкості тілесного ушкодження чи іншого тяжкого або середньої тяжкості шкоди здоров'ю з необережності, зараження венеричною хворобою або ВІЛ-інфекцією, заподіяння по необережності тяжкої шкоди здоров'ю як наслідки незаконного виробництва аборту та заподіяння з необережності середньої тяжкості чи тяжкого шкоди здоров'ю внаслідок ненадання допомоги хворому (відповідно до ст. 156, 157, 159, 162, 211, 212 КК РМ), суб'єктом яких є особа, яка досягла 16 -річного віку.

Таким чином, склади злочинів проти здоров'я людини, передбачені перерахованими статтями КК РМ, розмежовуються між собою за однією або кількома спільними критеріями. Наприклад, склади злочинів умисного заподіяння тяжких тілесних ушкоджень або іншого тяжкого шкоди здоров'ю і умисного заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості шкоди здоров'ю різняться лише за одним критерієм - ступеня тяжкості шкоди здоров'ю; названі склади злочинів та відповідні склади злочинів заподіяння тяжкого або середньої тяжкості шкоди здоров'ю з необережності - за двома критеріями - форму вини і віком суб'єкта злочину, і т. д. При порівнянні аналізованих складів злочинів за кількома загальними критеріями для кожної пари конкретних складів злочинів характерно те ​​чи інше поєднання таких критеріїв.

З окремих критеріїв перше відноситься до сфери об'єкта, два наступних - до об'єктивної сторони, четвертий - до суб'єктивної сторони і п'ятий - до суб'єкта злочину.

По першому окремому критерію - ознаками, що характеризує потерпілого, у тому числі його дії і поведінку, - розмежовуються:

а) з одного боку, умисне заподіяння тяжкого або середньої тяжкості тілесних ушкоджень чи іншої шкоди здоров'ю в стані афекту, коли потерпілими є відповідно: особа, яка вчинила протиправні або аморальні дії або характеризується систематичним протиправним чи аморальним поведінкою;

з іншого - умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень або іншого тяжкого шкоди здоров'ю, умисне заподіяння середньої тяжкості тілесних ушкоджень чи іншої середньої тяжкості шкоди здоров'ю, те й інше при відсутності прівілегірующіх ознак, відповідальність за які встановлена ​​ст. 151 та 152 КК РМ і в складах яких потерпілому не притаманні перелічені дії або поведінку;

б) з одного боку, незаконне проведення аборту, передбачений ч. 2 ст. 159 КК РМ, потерпілої від якого є вагітна жінка; ненадання допомоги хворому, відповідальність за яке встановлена ​​ст. 162 КК РМ, потерпілим від якої визнається хворий;

з іншого - заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю по необережності, передбачений ст. 157 КК РМ, потерпілим від якого може бути будь-яка особа, крім вагітної жінки або хворого при наявності, зрозуміло, інших ознак, які доповнюють склади злочинів, що характеризують незаконне проведення аборту або ненадання допомоги хворому.

Другий окремий критерій - форма і зміст діяння - дозволяє виділити:

незаконне проведення аборту, що призвело до заподіяння тяжкого або середньої тяжкості тілесного ушкодження чи іншого тяжкого або середньої тяжкості шкоди здоров'ю потерпілої, відповідальність за яке встановлена ​​ч. 2 ст. 159 КК РМ, що здійснюється у формі тільки дії; ненадання допомоги хворому, що призвело до заподіяння з необережності середньої тяжкості чи тяжкого шкоди здоров'ю, передбачений ст. 162 КК РМ що здійснюється в формі лише бездіяльності; заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю по необережності, відповідальність за яке встановлена ​​ст. 157 КК РМ, що здійснюється в формах дії або бездіяльності;

По третьому окремому критерію - обстановці (умовам) вчинення злочину - розмежовуються:

а) умисне заподіяння тяжкого або середньої тяжкості тілесного ушкодження чи іншого тяжкого або середньої тяжкості шкоди здоров'ю в стані афекту, в складі якого обстановка (умови) проявляється відповідно в ситуації, що виникла в результаті протиправних або аморальних дій або систематичного протиправної поведінки потерпілого, що викликали у винного стан несподіваної сильного душевного хвилювання;

б) умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень або іншого тяжкого шкоди здоров'ю і умисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості чи іншого середньої тяжкості шкоди здоров'ю, відповідальність за які встановлена ​​відповідно до ст. 151 та 152 КК РМ, що виключають їх вчинення в обстановці (умовах), описаної в ст. 156 КК РМ.

Четвертий окремий критерій - особливості умислу - використовується для розмежування:

а) заподіяння тяжкого або середньої тяжкості тілесного ушкодження чи іншого тяжкого або середньої тяжкості шкоди здоров'ю, відповідальність за яке передбачена ст. 156 КК РМ, що характеризується раптово виникли умислом внаслідок протиправних або аморальних дій або систематичного протиправного чи аморального поведінки потерпілого;

б) навмисного заподіяння тяжких тілесних ушкоджень або іншого тяжкого шкоди здоров'ю або умисного заподіяння тілесного ушкодження середньої тяжкості чи іншого середньої тяжкості шкоди здоров'ю, передбачених відповідно до ст. 151 та 152 КК РМ, яким не властивий раптово виник умисел, викликаний зазначеними діями або поведінкою потерпілого.

По п'ятому окремому критерію - ознаками, що характеризує спеціального суб'єкта, - розмежовуються:

а) незаконне проведення аборту, що призвело з необережності заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю потерпілої, і ненадання допомоги хворому, що призвело з необережності заподіяння середньої тяжкості чи тяжкого шкоди здоров'ю потерпілого (ч. 2 ст. 159 і ст. 162 КК РМ); суб'єкт названих діянь спеціальний - відповідно обличчя, яке має вищої медичної освіти відповідного профілю, в тому числі судима раніше за незаконне проведення аборту, і особа, яка зобов'язана надавати допомогу хворим відповідно до закону або зі спеціальним правилом;

б) заподіяння тяжкого або середньої тяжкості тілесного ушкодження чи іншого тяжкого або середньої тяжкості шкоди здоров'ю з необережності, передбачений ст. 157 КК РМ, суб'єкт якого загальний, тобто не володіє ознаками спеціального суб'єкта, властивими суб'єкту злочинів, відповідальність за які передбачена ч. 2 ст. 159 і ст. 162 КК РМ.

З викладеного випливає, що розглядаються види і відповідні склади злочинів розрізняються між собою по одному або декільком окремими критеріями.

Серед поодиноких критеріїв розмежування злочинів даної групи перші два належать до сфери об'єкта злочину, третій і четвертий - до об'єктивної сторони, наступні три - до суб'єктивної сторони, восьмий - до суб'єкта злочину і дев'ятий - до складу злочину в цілому.

По першому одиничного критерію - особливостям об'єкта злочину - розмежовуються:

а) особливо кваліфікований склад злочину умисного заподіяння тяжких тілесних ушкоджень або іншого тяжкого шкоди здоров'ю, що спричинило з необережності смерть потерпілого (ч. 4 ст. 151 КК РМ). Злочин зазіхає на два безпосередніх об'єкта - суспільні відносини, що забезпечують життя, і суспільні відносини, що забезпечують здоров'я людини;

б) усі інші склади (основний, кваліфіковані та особливо кваліфіковані) злочинів умисного заподіяння тяжких тілесних ушкоджень або іншого тяжкого шкоди здоров'ю (відповідно до ч. 1, 2 і 4 ст. 151 КК РФ), що характеризуються лише одним - останнім з названих - об'єктом.

Другий одиничний критерій - ознаки, що характеризують потерпілого, - дозволяє розмежувати:

а) кваліфіковані склади злочинів умисного заподіяння тяжких тілесних ушкоджень або іншого тяжкого шкоди здоров'ю, умисного заподіяння тілесного ушкодження середньої тяжкості чи іншого середньої тяжкості шкоди здоров'ю (відповідно до п. «с» ч. 2 ст. 151, п. «d» ч. 2 ст. 152 КК РМ), в яких потерпілим визнається особа, яка здійснює службову діяльність або виконує громадський обов'язок, або його близькі;

б) основні склади перелічених злочинів, передбачені частинами першою ст. 151, 152, 211 і ч. 2 ст. 212 КК РМ, а також інші кваліфіковані склади злочинів, передбачені цими статтями.

Крім цього за кількістю потерпілих розмежовуються:

а) кваліфікований склад злочину умисного заподіяння тяжких тілесних ушкоджень або іншого тяжкого шкоди здоров'ю; кваліфікуючі склади злочинів умисного заподіяння тілесного ушкодження середньої тяжкості чи іншого середньої тяжкості шкоди здоров'ю, зараження венеричною хворобою і зараження ВІЛ-інфекцією (відповідно до п. «j» ч. 2 ст. 151, п. «b» ч. 2 ст. 152, п. "b" ч. 2 ст. 211 і п "a" ч. 3 ст. 212 КК РМ), ознакою яких є вчинення названих злочинів відносно двох і більше осіб;

б) основного, кваліфікованого та інших особливо кваліфікованих складів злочинів умисного заподіяння тяжких тілесних ушкоджень або іншого тяжкого шкоди здоров'ю (ч. 1, 2 і 4 ст. 151 КК РМ), основних та інших кваліфікованих складів злочинів умисного заподіяння середньої тяжкості тілесних ушкоджень чи іншої середньої тяжкості шкоди здоров'ю, зараження венеричною хворобою і зараження ВІЛ-інфекцією (відповідно до ст. 152, 211, 212 КК РМ).

По третьому одиничного критерію - змістом діяння - розмежовуються:

а) кваліфіковані склади злочинів заподіяння тяжкого або середньої тяжкості тілесних ушкоджень або іншого тяжкого або середньої тяжкості шкоди здоров'ю через необережність і привілейований склад злочину зараження ВІЛ-інфекцією (відповідно до ч. 2 ст. 157 і ч. 4 ст. 212 КК РМ), ознакою яких є неналежне виконання особою своїх професійних обов'язків;

б) основні склади злочинів, згадані в ч.1 ст. 157 КК РМ, і основний і кваліфіковані склади злочинів, передбачені ч. 2 і 3 ст.212 КК РМ.

Четвертий одиничний критерій - ступінь тяжкості шкоди здоров'ю - забезпечує розмежування основного і кваліфікованого складів злочинів, зазначених у ч. 1 і 2 ст. 162 КК РМ, ознакою першого з яких є заподіяння середньої тяжкості шкоди здоров'ю, другого - заподіяння тяжких тілесних ушкоджень або іншого тяжкого шкоди здоров'ю людини.

По п'ятому одиничного критерію - способом вчинення злочину - розмежовуються:

основні склади названих злочинів, передбачені частинами першою ст. 151, 152 КК РМ.

Шостий одиничний критерій - особливості провини, зокрема наміру, - дає можливість розмежувати:

а) особливо кваліфікований склад злочину умисного заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, що спричинило з необережності смерть потерпілого (ч. 4 ст. 151 КК РМ), суб'єктивна сторона якого характеризується подвійною формою вини - умислом і необережністю;

б) всі інші - основний, кваліфіковані та особливо кваліфіковані склади злочинів умисного заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю (відповідно до ч. 1, 2 і 3 тієї ж статті), суб'єктивна сторона яких характеризується тільки однієї - навмисної - формою вини.

Крім того, за особливостями провини розмежовуються складу злочину зараження іншої особи ВІЛ-інфекцією внаслідок неналежного виконання особою своїх професійних обов'язків (його ознаки описані у ч. 4 ст. 212 КК РМ), якому притаманна необережна форма вини, і основний і кваліфіковані склади злочинів, передбачені ч. 1 і 2 тієї ж статті, що характеризуються умисною формою вини.

По сьомому одиничного критерію - мотиву - розмежовуються:

кваліфіковані склади злочинів умисного заподіяння тяжких тілесних ушкоджень або іншого тяжкого шкоди здоров'ю, умисного заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості чи іншого середньої тяжкості шкоди здоров'ю (відповідно до п. «с» ч. 2 ст. 151 КК РМ), мотивом якого є перешкоджання здійсненню службової діяльності або виконання громадського обов'язку або помста за таку діяльність або виконання громадського обов'язку;

кваліфіковані склади злочинів умисного заподіяння тяжких тілесних ушкоджень або іншого тяжкого шкоди здоров'ю ознакою яких є вчинення цих злочинів на замовлення, яка передбачає таке вчинення з корисливих спонукань;

Восьмий одиничний критерій - мета-використовується для розмежування кваліфікованого складу злочину умисного заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю (п. «l» ч. 2 ст. 151 КК РМ), ознакою якого визнається мета використання органів або тканин потерпілого, та основного складу цього злочину, зазначеного у ч. 1 тієї ж статті, а також інших кваліфікованих складів даного злочину, передбачених ч. 2 ст. 151 КК РМ.

По дев'ятому одиничного критерію - ознаками, що характеризує спеціального суб'єкта, - розмежовуються:

основний, кваліфікований і інші особливо кваліфіковані склади злочинів, передбачені ч. 2, п. «j» і «k» ст. 151 КК РМ, і основний та інші кваліфіковані склади злочинів, передбачені ч. 2 ст. 152 КК РМ.

Десятий одиничний критерій - ознаки, що характеризують співучасть у злочині, - дає можливість розмежувати:

особливо кваліфікований склад злочинів умисного заподіяння тяжких тілесних ушкоджень або іншого тяжкого шкоди здоров'ю, кваліфіковані склади злочинів умисного заподіяння середньої тяжкості шкоди здоров'ю (відповідно до п. «k» ч. 2 ст. 151 КК РМ), ознакою якого є вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою або організованою групою;

Характеристика одиничних критеріїв розмежування основних, кваліфікованих та особливо кваліфікованих складів одних і тих же видів злочинів показує, що ці склади розрізняються не менш ніж по одному такому критерію. Зокрема, основний і кваліфікований склади злочину ненадання допомоги хворому - тільки за одним критерієм (ступеня тяжкості шкоди здоров'ю); особливо кваліфікований склад злочину умисного заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, що спричинило з необережності смерть потерпілого, і основний, кваліфікований і інші особливо кваліфіковані склади цього злочину - за двома ознаками (об'єкту і форму вини: перший посягає на два об'єкти і характеризується подвійною формою вини); і т. д.

Слід також пам'ятати, що у випадку заподіяння тяжких тілесних ушкоджень або іншого тяжкого шкоди здоров'ю потерпілої під час розбійного нападу дії винного повністю охоплюються складом злочину, передбаченого п. «с» ч. 3 ст. 188 КК РМ, і додаткової кваліфікації за ст. 151 КК РМ не вимагають.

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновок, що розмежування розглянутих злочинів між собою здійснюється за допомогою загальних, окремих та поодиноких критеріїв, які використовуються в різних поєднаннях.

Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень або іншого тяжкого шкоди здоров'ю, що призвело з необережності до смерті потерпілого, слід відрізняти і від позбавлення життя через необережність (ст. 149 КК РМ). У тому і іншому випадку відношення винного до смерті виражається в необережності (у формі легковажності чи недбалості). Відмінність полягає в тому, що для поставлення ч. 3 ст. 151 КК РМ, необхідно встановити не тільки необережність по відношенню до смерті потерпілого, але й прямий або непрямий умисел на заподіяння саме тяжкої шкоди здоров'ю, або неконкретізірованний умисел на заподіяння шкоди здоров'ю, якщо ця шкода виявився важким і від нього настала смерть.

Слід зазначити, що суди не завжди враховують суспільну небезпеку, яку становлять посягання на здоров'я громадян, допускають призначення невідповідно м'яких мір покарання. У ряді випадків поверхневе дослідження обставин справ і неправильне встановлення умислу винного, мотивів і цілей злочину приводять до помилок в кваліфікації. По окремих справах суди не виявляють повністю причин і умов, що сприяють вчиненню злочину, не виносять особливих визначень, не реагують на факти тяганини і порушення законів при розслідуванні справ 93.

Висновок

Право на здоров'я, на відміну від інших прав людини, порівняно недавно стало передбачатися конституціями багатьох держав світу. У міжнародному масштабі право людини на здоров'я було визнано в 1948 р.: «Кожна людина має право на такий життєвий рівень, включаючи харчування, одяг, житло, медичний догляд і необхідну соціальне сервіс, який потрібен для підтримання здоров'я і благополуччя його самого і його сім'ї »94.

Величезне значення таких благ, як життя і здоров'я, зумовлює необхідність їх всілякої охорони і турботи про них.

На сьогоднішній день одна з найважливіших завдань країни в галузі права - це захист людей, у тому числі їх здоров'я, як складова частина загальної політики країни на зміцнення суспільства.

У Республіки Молдова найвищою цінністю визнається людина, її права і свободи 95. Це положення закріплене в Конституції нашої країни і реалізується в галузевому законодавстві, в тому числі і в КК РМ. Кримінальна політика на сучасному етапі орієнтована на захист особи, її благ, інтересів, конституційних прав та забезпечення вільного розвитку людини. Слід особливо відзначити, що і правова концепція ХХІ ст. однозначно визнає об'єктом кримінально-правової охорони не тільки фізичну і психічну недоторканність особи, але і її індивідуальну безпеку в цілому. Ось чому надзвичайно важливу роль відіграють норми, покликані забезпечувати захист саме цих благ, що належать будь-якому громадянинові нашої держави. Однією з найбільш значущих з них є норма, закріплена в КК «Умисне заподіяння тяжкого тілесного ушкодження чи іншого тяжкої шкоди здоров'ю» 96.

Даний злочин є найнебезпечнішим злочином проти здоров'я. При формулюванні основного складу цього злочину закон не дає опису дії, підкреслюючи тим самим, що тяжка шкода здоров'ю може бути заподіяна будь-яким способом, але докладно описує наслідки злочину, бо саме по наслідку розрізняються різні види тілесних ушкоджень чи іншої шкоди здоров'ю.

Визначення тяжкості шкоди здоров'ю є, можна сказати, щоденної потребою органів слідства і найбільш популярним завданням, розв'язуваної судово-медичними експертами не тільки при обстеженні живих людей, а й при дослідженні трупів. Необхідність визначення тяжкості шкоди здоров'ю виникає при розслідуванні самих різноманітних злочинів: проти громадської безпеки (терористичних актів, бандитизму, захоплення заручників, хуліганства, порушення правил безпеки при проведенні ряду робіт тощо); проти власності (грабежу, розбою тощо); проти життя, здоров'я, статевої недоторканності (навмисного чи через необережність заподіяння шкоди здоров'ю, катування, згвалтування, незаконного виробництва аборту з важкими наслідками для здоров'я потерпілої і ін); проти конституційних прав і свобод людини і громадянина (порушення недоторканності житла із застосуванням насильства, порушення правил охорони праці, що спричинило заподіяння шкоди здоров'ю); проти здоров'я населення та громадської безпеки (схиляння до вживання наркотичних засобів і психотропних речовин, незаконного заняття приватною медичною практикою, порушення санітарно-епідеміологічних правил тощо); екологічних злочинів (порушення правил охорони навколишнього середовища при виробництві робіт, за1рязненія вод, атмосфери, псування землі та ін), проти безпеки руху та експлуатації транспорту; проти державної влади, інтересів державної служби та служби в органах місцевого самоврядування (зловживання посадовими повноваженнями; перевищення посадових повноважень, халатності та ін) ; проти правосуддя (примусу до дачі показань); проти порядку управління (застосування насильства відносно представника влади, дезорганізації нормальної діяльності установ, що забезпечують ізоляцію від суспільства, і ін); проти військової служби (опору начальникові або примушення його до порушення обов'язків військової служби , насильницьких дій щодо начальника, порушення правил поводження зі зброєю і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточуючих, та ін); проти миру і безпеки людства (геноциду). Одним з кваліфікуючих ознак зазначених видів злочинів є розмір шкоди, заподіяної здоров'ю людини, що обумовлює необхідність проведення судово-медичної експертизи.

Джерела

Нормативні акти

 1. Загальна декларація прав людини від 1948р.

 2. Конституція РМ від 29 липня 1994р.

 3. КК РМ від 13.09.2002г.

 4. КК РФ від 17. 06. 1996р.

 5. М / В № 41-44 від 24 лютого 2009р. "Закон про внесення змін і доповнень до КК РМ" від 18.12.2008р.

 6. Закон РМ № 473 "Про трансплантацію органів і тканин людини" від 25.06.1999г. (М.О. № 094 від 26.08.1999г.).

 7. Постанова Пленуму Вищої Судової Палати про судову практику у справах про заподіяння умисних тілесних ушкоджень, № 7 від 30.10.1978г., Із змінами, внесеними постановою Пленуму № 29 від 16.09.2002г.

 8. Правила судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, введені в дію наказом Міністерства охорони здоров'я 11 грудня 1978р.

Використана література

 1. Акопов В.І. Експертиза шкоди здоров'ю. Правові питання судово-медичної практики. - М., 1998р.

 2. Антонов В.М. / ХХ I Століття юридична наука - практиці - Владивосток. 1999р.

 3. Арешев П.Г. Судово-медична кваліфікація пошкодження очей і втрати зору: Автореф. дис. : Канд. юрид. наук. - М., 1950р.

 4. Бердяєв Н.А. Царство духу і царство кесаря. - М., 1995р.

 5. Бойко І.Б. Методичні матеріали з курсу «Судова медицина та судова психіатрія». - Рязань, 1999.

 6. Бойко І.Б. Судова медицина для юристів. - Рязань, 2002р.

 7. Бородін С.В. Кваліфікація вбивства за чинним законодавством. - М., 1966р.

 8. В.Д. Іванов, П.В. Іванов Кримінальне право. Москва.2000г.

 9. Вєтров Н. І. Кримінальне право. Особлива частина: Підручник для вузів. - М., 2000р.

 10. Вікторов О.С. До питання про тілесне ушкодження і психічної травми в радянському кримінальному праві / / Соціалістична законність. - 1958. - № 3, 4.

 11. Загальна історія держави і права., Під ред. К. І. Батира, Москва, 2002р.

 12. Гаухман Л.Д. Кваліфікація злочинів: закон, теорія, практика. - М., 2003р.

 13. Глікман С.О. Про кваліфікацію тілесних ушкоджень / / Соціалістична законність. - 1939. - № 10

 14. Гродзинський М.М. Тілесні ушкодження у новому КК РРФСР / / Вісн. радянської юстиції. - 1927. - № 9.

 15. Жукова В.К. Поняття тілесного ушкодження / / Вісн. Моск. ун-ту. Сер. Право. - 1965р. - № 4.

 16. Загородников Н.І. Злочини проти здоров'я. - М., 1969р.

 17. І. Макар, Кримінальне право, Загальна частина, Кишинів 2003р.

 18. Ільєнко Е.В. Філософія і культура. - М., 1991р.

 19. Історія Румунської держави та права., З. Лупашко, Кишинів, 2003р.

 20. Клімов О.О. Основи психології. Підручник для вузів. - М., 2002р.

 21. Коментар до КК РФ отв. ред. В. М. Лебедєв, Москва-2006р.

 22. Коментар до КК РФ, В. К. Дуюн, Волтерс-Клувер, 2005 р.

 23. Кондрашова Т.В. Проблеми кримінальної відповідальності за злочини проти життя, здоров'я, статевої свободи та статевої недоторканності. - Єкатеринбург, 2000р.

 24. Кудрявцев В.Н. Загальна теорія кваліфікації злочинів. - М., 1999р.

 25. Кузнєцов В., Орєхов В. Уточнити поняття тяжких тілесних ушкоджень / / Радянська юстиція. - 1958. - № 1.

 26. Курс радянського кримінального права. М., 1970. Т. II.

 27. Курс кримінального права. Особлива частина: Підручник для вузів / Під ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. Коміссарова. - М., 2002р.

 28. Макашвілі В.Г. Деякі питання провини в радянському кримінальному законодавстві / / Радянська держава і право. - 1952. - № 1.

 29. Маркс К. Ф. Енгельс. Т. 3.

 30. Міхєєв Р.І. Проблема осудності й неосудності в радянському кримінальному праві. - Владивосток, 1983р.

 31. Мокрінський В., Натансон В. Злочини проти особи. - Харків, 1928р.

 32. Никифоров А.С. Відповідальність за тілесні ушкодження за радянським кримінальним правом. - М., 1959р.

 33. Загальна частина кримінального права / Под ред. Ю. І. Ляпунова. - М., 2003р.

 34. Ожегов С.І. Словник російської мови / За ред. Н. Ю. Шведової. - М., 1987р.

 35. Орєхов В.В. Боротьба з тілесними ушкодженнями за радянським кримінальним правом. - М., 1961р.

 36. Основи марксистсько-ленінської філософії: Підручник для вузів / / В. Ф Константинов, А.С. Богомолов, Г.М. Гак. - М., 1981р.

 1. Піонтковський А.А., Меньшагин В.Д. Курс радянського кримінального права. Особлива частина. - Т. I. - М., 1963р.

 2. Познишев С.В. Особлива частина російського кримінального права. - М., 1912р.

 3. Рарог А.І. Проблеми суб'єктивної сторони злочину. - М., 1991р.

 4. Російське кримінальне право. У 2-х т. - Т. 2. Особлива частина / За ред. А.І. Рарога. - М., 2001р.

 5. Російське кримінальне право. У двох томах. Том I. Загальна частина. Під ред. проф. А.І. Рарога. - М.: профосвіти. 2001р.

 6. Російське кримінальне право. Особлива частина. Підручник / За ред. М. П. Журавльова, С.І. Нікуліна. - М., 2003р.

 7. Російське кримінальне право: Курс лекцій. Т.3. Злочини проти особистості / За ред. А. І. Коробеева. - Владивосток, 2000р.

 8. Середа А.Д. До питання про визначення тяжкого тілесного ушкодження: Тези доповідей наукової конференції. - Харків, 1968р.

 9. Слинько М.І. Замовні злочину, М, 2008р.

 10. Слуцький І.І. Радянське кримінальне право. - М., 1940р.

 11. Судова психіатрія / Под ред. А.С. Дмитрієва, Т.В. Клименко. - М., 1998р.

 12. Таганцев Н.С. Лекції з російської кримінального права. Частина Особлива. - Спб., 1894.

 13. Тер-Акопов АЛ. Бездіяльність як форма злочинної поведінки. М., 1980; Тімейко Г. В. Загальне вчення про об'єктивну сторону злочину. Ростов н / Д, 1977р.

 14. Трайнін А.Н. Загальне вчення про склад злочину. - М., 1957р.

 15. Тугарінов В. П. Особистість і суспільство. - М., 1965р.

 16. Кримінальне право Росії. Особлива частина: Підручник / За ред. В. Н. Кудрявцева, А. В. Наумова. - М., 2004р.

 17. Кримінальне право Росії. Частина Особлива. Підручник для вузів / Відп. Ред. Л. Л. Кругліков. - М., 2004р.

 18. Кримінальне право України: Підручник / / Відп. Ред. В. П. Кашепов. - М., 2004р.

 19. Кримінальне право. Загальна частина / Відп. Ред. І.Я. Козаченко, З.А. Незнамова. - М., 2002р.

 20. Кримінальне право. Загальна частина / За ред. Б. В. Здравомислова, А.І. Рарога. - М., 1994р.

 21. Кримінальне право. Особлива частина / За ред. Н.І. Вєтрова і Ю.І. Ляпунова. - М., 2003р.

 22. Кримінальне право. Особлива частина: Підручник / За ред. В.Н. Петрашева. - М., 2004р.

 23. Філіппов А.П. Розслідування та попередження тілесних ушкоджень. - М., 1964р.

 24. Чітлов Д.С. Охорона здоров'я громадян від тяжких насильницьких зазіхань. Кримінально-правове та кримінологічне дослідження / За ред. І.С. Ноя. - К.: Вид-во Саратовського університету, 1974р.

 25. Юшков Ю. знівечення обличчя як ознака тяжкого тілесного ушкодження / / Соціалістична законність. - 1971. - № 7.

1 Загальна декларація прав людини від 1948р., Ст. 3.

2 Конституція РМ від 29 липня 1994р., Ст.15.

3 КК РМ від 13.09.2002г., Ст.2.

4 КК РМ від 13.09.2002г., Ст. 151.

5 Правила судебно-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, введені в дію наказом Міністерства охорони здоров'я 11 грудень 1978

6 Правила судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, введені в дію наказом Міністерства охорони здоров'я 11 грудня 1978, ст.12.

7 Таганцев Н.С. Лекції з російської кримінального права. Частина Особлива. - Спб., 1894. - С. 139.

8 Познишев С.В. Особлива частина російського кримінального права. - М., 1912. - С. 86.

9 П.А. Відповідальність за тілесні ушкодження за радянським кримінальним правом. - М., 1964. - С.7 - 8.

10 Слуцький І.І. Радянське кримінальне право. - М., 1940. - С. 128.

11 Жукова В.К. Поняття тілесного ушкодження / / Вісн. Моск. ун-ту. Сер. Право. - 1965. - № 4. - С. 42.

12 Гродзинський М.М. Тілесні ушкодження у новому КК РРФСР / / Вісн. радянської юстиції. - 1927. - № 9 - 10. - С. 323.

13 Загородников Н.І. Злочини проти здоров'я. - М., 1969. - С. 37.

14 Чітлов Д.С. Охорона здоров'я громадян від тяжких насильницьких зазіхань. - Саратов, 1974. - С.13.

15 Бойко І.Б. Методичні матеріали з курсу «Судова медицина та судова психіатрія». - Рязань, 1999. - С. 6.

16 Судова психіатрія / Под ред. А.С. Дмитрієва, Т.В. Клименко. - М., 1998. - С. 32.

17 М / В № 41-44 від 24 лютого 2009р. "Закон про внесення змін і доповнень до КК РМ" від 18.12.2008р.

18 КК РМ від 13.09.2002г., Ст. 151.

19 КК РФ від 17. 06. 1996р.

20 Загальна історія держави і права., Під ред. К. І. Батира, Москва, 2002р., Стор 31.

21 Загальна історія держави і права., Під ред. К. І. Батира, Москва, 2002р., Стор 185.

22 Історія Румунської держави і права., З. Лупашко, Кишинів, 2003р., Стор.19.

23 Історія Румунської держави і права., З. Лупашко, Кишинів, 2003р., Стор.90-91.

24 І. Макар, Кримінальне право, Загальна частина, Кишинів 2003р р., стор. 90.

25 В. Д. Іванов, П. В. Іванов Кримінальне право. Москва.2000г., Стор.31.

26 КК РМ від 13.09.2002г.

27 Курс радянського кримінального права. М., 1970. Т. II. С.116.

28 Кримінальне право Росії. Особлива частина: Підручник / За ред. В. Н. Кудрявцева, А. В. Наумова. - М., 2004. - С. 27 - 28.

29 Вєтров Н. І. Кримінальне право. Особлива частина: Підручник для вузів. - М., 2000. - С. 17.

30 Кримінальне право України: Підручник / / Відп. Ред. В. П. Кашепов. - М., 2004. - С. 257.

31 Кримінальне право. Особлива частина: Підручник / За ред. В. Н. Петрашева. - М., 2004. - С. 16.

32 Російське кримінальне право: Курс лекцій. Т.3. Злочини проти особистості / За ред. А. І. Коробеева. - Владивосток, 2000. - С. 48.

33 Кримінальне право Росії. Частина Особлива. Підручник для вузів / Відп. Ред. Л. Л. Кругліков. - М., 2004. - С. 15.

34 Кондрашова Т. В. Проблеми кримінальної відповідальності за злочини проти життя, здоров'я, статевої свободи та статевої недоторканності. - Єкатеринбург, 2000. - С. 9.

35 Російське кримінальне право. Особлива частина. Підручник / За ред. М. П. Журавльова, С. І. Нікуліна. - М., 2003. - С. 20.

36 Кримінальне право Росії. Особлива частина: Підручник / За ред. В. Н. Кудрявцева, А. В. Наумова. - М., 2004. - С. 27 - 28.

37 Російське кримінальне право. У 2-х т. - Т. 2. Особлива частина / За ред. А. І. Рарога. - М., 2001. - С. 17 - 18.

38 Ільєнко Е. В. Філософія і культура. - М., 1991. - С. 398.

39 Тугарінов В. П. Особистість і суспільство. - М., 1965. - С. 88.

40 Російське кримінальне право. У 2-х т. - Т. 2. Особлива частина / За ред. А. І. Рарога. - М., 2001. - С. 17 - 18.

41 Ожегов С. І. Словник російської мови / За ред. Н. Ю. Шведової. - М., 1987. - С. 264.

42 Клімов Є. А. Основи психології. Підручник для вузів. - М., 2002. - С. 109 - 110.

43 Там же. С. 288.

44 Маркс К. Ф. Енгельс. Т. 3. - С. 3.

45 Там же.

46 Там же. Т. 23. - С. 178.

47 Тугарінов В. П. Особистість і суспільство. - М., 1965. - С. 255.

48 Маркс К. Ф. Енгельс. Т. 42. - С. 178.

49 Основи марксистсько-ленінської філософії: Підручник для вузів / / В. Ф Константинов, А. С. Богомолов, Г. М. Гак. - М., 1981. - С. 359 - 360.

50 Бердяєв Н. А. Царство духу і царство кесаря. - М., 1995. - С. 17.

51 Кримінальне право. Загальна частина / За ред. Б. В. Здравомислов, А. І. Рарога. - М., 1994. - С. 110.

52 Загальна частина кримінального права / Под ред. Ю. І. Ляпунова. - М., 2003. - С. 57.

53 Кримінальне право. Загальна частина / Відп. Ред. І. Я. Козаченко, З. А. Незнамова. - М., 2002. - С. 135.

54 Лизогуб Я. Г. Указ. соч. С. 77.

55 Кримінальне право. Особлива частина / За ред. М. І. Вєтрова та Ю. І. Ляпунова. - М., 2003. - С. 91.

56 Російське кримінальне право. У двох томах. Том I. Загальна частина. Під ред. проф. А.І. Рарога. - М.: профосвіти. 2001р., Стор. 104

57 КК РМ від 13.09.2002г., Ст. 14

58 Тер-Акопов АЛ. Бездіяльність як форма злочинної поведінки. М., 1980; Тімейко Г. В. Загальне вчення про об'єктивну сторону злочину. Ростов н / Д, 1977.

59 Акопов В.І. Експертиза шкоди здоров'ю. Правові питання судово-медичної практики. - М., 1998. - С. 37 - 44.

60 Чітлов Д.С. Указ. соч. С. 34 - 39.

61 Глікман С.О. Про кваліфікацію тілесних ушкоджень / / Соціалістична законність. - 1939. - № 10 - 11. - С. 26 - 28.

62 Мокрінський В., Натансон В. Злочини проти особи. - Харків, 1928. - С. 47.

63 Никифоров А.С. Відповідальність за тілесні ушкодження за радянським кримінальним правом. - М., 1959. - С. 39, 41.

64 Середа А.Д. До питання про визначення тяжкого тілесного ушкодження: Тези доповідей наукової конференції. - Харків, 1968. - С. 196.

65 Орєхов В.В. Боротьба з тілесними ушкодженнями за радянським кримінальним правом. - М., 1961. - С. 14.

66 Правила судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, введені в дію наказом Міністерства охорони здоров'я 11 грудня 1978

67 Курс кримінального права. Особлива частина: Підручник для вузів / Під ред. Г.Н. Борзенкова, В. С. Коміссарова. - М., 2002. - Т. 3. - С. 165 - 166.

68 Арешев П.Г. Судово-медична кваліфікація пошкодження очей і втрати зору: Автореф. дис. : Канд. юрид. наук. - М., 1950. - С. 7.

69 Ной І.С. Указ. соч. - С. 59 - 60.

70 Піонтковський А.А., Меньшагин В.Д. Курс радянського кримінального права. Особлива частина. - Т. I. - М., 1963. - С. 578.

71 Орєхов В.В. Боротьба з тілесними ушкодженнями за радянським кримінальним правом: Автореф. дис. : Канд. юрид. наук. - М., 1960. - С. 15.

72 Філіппов А.П. Розслідування та попередження тілесних ушкоджень. - М., 1964. - С. 63.

73 Кузнєцов В., Орєхов В. Уточнити поняття тяжких тілесних ушкоджень / / Радянська юстиція. - 1958. - № 1. - С. 46.

74 Бойко І.Б. Судова медицина для юристів. - Рязань, 2002. - С. 52 - 53.

75 Вікторов О.С. До питання про тілесне ушкодження і психічної травми в радянському кримінальному праві / / Соціалістична законність. - 1958. - № 3, 4. - С. 67.

76 Юшков Ю. знівечення обличчя як ознака тяжкого тілесного ушкодження / / Соціалістична законність. - 1971. - № 7. - С. 62 - 63.

77 Міхєєв Р.І. Проблема осудності й неосудності в радянському кримінальному праві. - Владивосток, 1983. - С. 49.

78 Російське кримінальне право. У двох томах. Том I. Загальна частина. Під ред. проф. А.І. Рарога. - М.: профосвіти. 2001р., Стор 157.

79 Трайнін А.Н. Загальне вчення про склад злочину. - М., 1957. - С. 112 - 113.

80 Макашвілі В.Г. Деякі питання провини в радянському кримінальному законодавстві / / Радянська держава і право. - 1952. - № 1. - С. 40.

81 Рарог А.І. Проблеми суб'єктивної сторони злочину. - М., 1991. - С. 55.

82 Піонтковський А.А., Меньшагин В.Д. Курс радянського кримінального права. Особлива частина. - Т. 1. - М.: Госюріздат, 1955. - С. 584.

83 Чітлов Д.С. Охорона здоров'я громадян від тяжких насильницьких зазіхань. Кримінально-правове та кримінологічне дослідження / За ред. І.С. Ноя. - К.: Вид-во Саратовського університету, 1974. - С. 93.

84 Бородін С.В. Кваліфікація вбивства за чинним законодавством. - М., 1966. - С. 223.

85 Коментар до КК РФ, В. К. Дуюн, Волтерс-Клувер, 2005 р., ст.217.

86 Закону РМ № 473 "Про трансплантацію органів і тканин людини" від 25.06.1999г. (М.О. № 094 від 26.08.1999г.).

87 Коментар до КК РФ отв. ред. В. М. Лебедєв, Москва-2006р., Ст.316.

88 Антонов В.М. / ХХ I Століття юридична наука - практиці - Владивосток. 1999. с. 322.

89 Слинько М.І. Замовні злочину, М, 2008р., Стор 3-5.

90 Постанова Пленуму Вищої Судової Палати про судову практику у справах про заподіяння умисних тілесних ушкоджень, № 7 від 30.10.1978г., Із змінами, внесеними постановою Пленуму № 29 від 16.09.2002г.

91 Кудрявцев В.Н. Загальна теорія кваліфікації злочинів. - М., 1999. - С. 126.

92 Гаухман Л.Д. Кваліфікація злочинів: закон, теорія, практика. - М., 2003. - С. 316.

93 Постанова Пленуму Вищої Судової Палати про судову практику у справах про заподіяння умисних тілесних ушкоджень, № 7 від 30.10.1978г., Із змінами, внесеними постановою Пленуму № 29 від 16.09.2002г.

94 Загальна декларація Прав людини від 1948р., Ст. 25.

95 Конституція РМ від 29 липня 1994р., Ст. 4.

96 КК РМ від 13.09.2002г., Ст.151.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Диплом
409.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Тілесні ушкодження з медичної точки зору
Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження Умисне тяжке тілесне ушкодження заподіяне у стані
Травматичні ушкодження стравоходу
Відкриті ушкодження - рани
Загальні реакції організму на ушкодження
Перша допомога Травматичні ушкодження Отруєння 2
Перша допомога Травматичні ушкодження Отруєння
Авітаміноз Отруєння рослинами Травматичні ушкодження
Ушкодження тупими твердими і гострими предметами
© Усі права захищені
написати до нас