Туризм в Криму стан і перспективи

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст

Введення

1. Послуги рекреації і туризму

1.1 Загальні поняття про рекреації і туризмі

1.2 Специфіка послуг рекреації і туризму та їх класифікація

1.3 Місце послуг рекреації і туризму в національній економіки

2. Аналіз організаційно-економічної характеристики послуг рекреації і туризму на прикладі АР Крим

2.1 Характеристика розвитку курортно-рекреаційного та туристичного комплексу Криму

2.2 Статистика економічного ефекту рекреації і туризму в АР Крим

3. Проблеми та шляхи їх вирішення у сфері послуг рекреації і туризму

Висновок

Список використаних джерел

Введення

На сучасному етапі розвитку нашої держави очевидна важливість дослідження проблем реалізації ресурсного потенціалу курортно-рекреаційних територій України, особливо для територій з високим рівнем розвитку курортно-рекреаційного господарства. Зокрема, до таких територій відносяться Автономна республіка Крим, Північно-західна частина українського Причорномор'я, Карпати. Аналіз та поглиблене вивчення цих проблем дозволяє більш детально формувати регіональну політику та коригувати програми розвитку туристичної індустрії країни. Питанням розвитку ресурсного потенціалу курортно-рекреаційних територій присвячені статті таких відомих вчених, як Б. М. Данилишин, В. С. Міщенко, С.І. Дорогунцов, А. Д. Юрченко, Я. С. Коваль та ін Постановка проблеми і мети дослідження. Метою даної курсової роботи є оцінка сучасного стану і тенденцій розвитку курортно-рекреаційної галузі. У першу чергу необхідно проаналізувати причини, що призвели до спаду у розвитку рекреаційних територій, щоб визначити подальші можливості розширення цих територій та основні напрямки розвитку на перспективу. Це дослідження присвячене розробці комплексного підходу до даної проблеми, як необхідної передумові розвитку курортно-рекреаційного комплексу країни [4].

Обрана тема є актуальною, оскільки в ній досліджуються такі питання, як:

місце і значення кримського регіону в туристичній системі України;

висвітлення проблем, які є перепонами для повноцінного розвитку туризму в цьому регіоні і в Україні в цілому;

створення і розробка нових туристичних об'єктів в Криму для найкращих умов відпочинку туристів;

виявлення переваг відпочинку в Україну в порівнянні з курортами в європейських країнах.

Також доцільним у розробці даної теми є визначення недоліків та переваг у розвитку туризму в Україну.

Метою дослідження обраної теми є узагальнений аналіз розвитку та організації туристичної сфери у Криму та визначення його місця в міжнародній туристичній системі.

Об'єктом даної курсової роботи є рекреаційні ресурси України та їх структура.

Предметом курсової роботи є послуги рекреації і туризму.

Ця курсова робота складається з вступу, трьох розділів послуги рекреації і туризму, аналіз організаційно - економічної характеристики послуг рекреації і туризму на прикладі Криму і проблеми та шляхи їх вирішення у сфері послуг рекреації і туризму, ув'язнення.

У курсовій роботі були застосовані роботи таких авторів як: Тихонова Н.І., Ткаченко Т., Жукова М.А., Жильцов Є.М. ін

1. Послуги рекреації і туризму

1.1 Загальні поняття про рекреації і туризмі

Рекреацію за її тривалості можна розділити на короткотривалу з поверненням на нічліг в місця постійного проживання і тривалу з нічлігом поза місцем постійного проживання. Територіально короткочасна рекреація обмежується приміською зоною в радіусі одно-двогодинний пішохідній або транспортної доступності, а здійснення тривалої рекреації територіально практичності не обмежена. За своїм змістом тривала рекреація збігається з таким ємним поняттям, як туризм. У сучасній науковій літературі під туризмом прийнято розуміти сукупність відносин і явищ, що виникають в процесі подорожі та перебування людей поза свого постійного місця проживання, якщо перебування не перетворюється на тривале чи у тимчасове заняття заради заробітку.

Туризм - тимчасовий виїзд осіб з місця постійного проживання в оздоровчих, пізнавальні, професійно - ділових чи інших цілях без оплачуваної діяльності в місці перебування. Ст 1 закону України «Про туризм» [1].

Здійснюється, як правило, через туристичні організації по туристичних маршрутах (у формі організованого чи самодіяльного туризму). Є одним з найбільш ефективних засобів задоволення рекреаційних потреб населення, так як поєднує оздоровлення, пізнання, спілкування і т.д. Подорожі в межах своєї країни об'єднуються поняттям внутрішній (національний) туризм, за її межами - іноземний (міжнародний) туризм. Широко поширений екскурсійний туризм. У залежності від цілей подорожей, туризм підрозділяється на пізнавальний, спортивний, природний, аматорський, туризм з соціальними цілями, ділової (ярмарки, конгреси), релігійний і т.д. У міжнародній статистиці прийнято вважати туристичними поїздки на курорти і в дачні місцевості, а також масові короткострокові виїзди колективів, окремих груп та осіб у спеціальні зони відпочинку. Залежно від засобів пересування та використання техніки чи інших видів транспорту розрізняють: водний, пішохідний, лижний, кінний, ж / д, вело, мото, авто і авиатуризм, форма гірського туризму - альпінізм.

Рекреація - (від лат. Recreatio - відновлення) - комплекс оздоровчих заходів, здійснюваних з метою відновлення нормального самопочуття і працездатності здорового, але стомленої людини.

Рекреаційний туризм - це пересування людей у вільний час з метою відпочинку, необхідного для відновлення фізичних і душевних сил людини. Для багатьох країн світу цей вид туризму є найбільш поширеним і масовим. Для розвитку цього виду туризму необхідні рекреаційні ресурси. Рекреаційні ресурси складають важливу частину природного потенціалу регіону. Крім цього, їх роль у формуванні та розвитку сучасного туризму в регіоні постійно підвищується, особливо з еколого-географічної точки зору.

Оцінка рекреаційних ресурсів проводиться на основі пофакторно оцінки кожної з складових: рельєфу, водних об'єктів і грунтово-рослинного покриву, биоклимат, гідромінеральних та унікальних природних лікувальних ресурсів, історико-культурного потенціалу тощо), що розглядається з точки зору використання її конкретним видом туризму.

Рекреаційний туризм можна умовно розділити на кілька типів:

Туристично-оздоровчий тип

Пізнавально-туристський тип

Для кожного типу потрібна свій вид рекреаційних ресурсів. Під рекреаційними ресурсами розуміється складна керована і частково самокерована система, що складається з ряду взаємозалежних підсистем, а саме: відпочивальників людей, природних і культурних територіальних комплексів, технічних систем, обслуговуючого персоналу та органу управління. До складу природних характеристик входять площа і місткість рекреаційної території, комфортність клімату, наявність водних об'єктів, насамперед бальнеологічного властивості, естетичні особливості ландшафту і т.д. Оптимальне поєднання цих характеристик створює необхідну основу для розвитку рекреаційного туризму [14].

Для першого типу це - кліматичні чинники, які в поєднанні з джерелами мінеральних вод і лікувальними грязями створюють сприятливі умови для формування курортного комплексу. Для другого крім вищезгаданого - історико-культурний потенціал. Медико-біологічна оцінка клімато-погодних умов на приморських курортах грунтується на визначенні можливостей різних видів реабілітаційної та рекреаційної діяльності в цих умовах. Основні види клімато-рекреаційної діяльності на приморських курортах - аеротерапія (дихання морським повітрям, повітряні ванни), таласотерапія, геліотерапія, кінезотерапія. Остання включає в себе прогулянки по березі моря, спортивні ігри на березі, активне плавання, веслування та інші види водного спорту. Звичайні поєднання цих видів рекреаційної діяльності. Незважаючи на зазначені різноманіття і комплексність рекреації, можна виділити два основних її виду, по-різному залежать від клімато-погодних умов.

Рекреаційні заходи першого виду можна назвати пасивними. До них відносяться сонячні і повітряні ванни в спокої. Здійснюються вони здебільшого в умовах пляжу. Цей вид рекреації пред'являє жорсткі вимоги до погоди.

Другий вид - активна рекреація: прогулянки, спортивні ігри і т.д. Від пасивної рекреації активну відрізняє, те, що фізична активність обумовлює підвищену теплопродукцию.

Під туризмом розуміють мистецтво задовольняти прагнення людей, які спонукають їх проводити вільний час за межами свого оточення. Існує підхід, який характеризує туризм як галузь господарства з обслуговування людей або як сегмент ринку, що задовольняє попит туристів на товари і послуги.

Аналізуючи різні визначення туризму, можна зробити висновок, що суть більшості з них зводиться до наступного: туризм - це подорож, розпочате з певною метою. Цілі мають різноманітну спрямованість: активний відпочинок, участь у ділових, наукових і культурних зустрічах, спортивну, оздоровчу, виховну, релігійну, екологічну, історичну, природознавчу, архітектурно-містобудівну, літературно-художню, навчальну, пов'язану із задоволенням спеціалізованого інтересу і т.д . Функції туризму тісно пов'язані з поняттям "туристичні ресурси". Під ними розуміються природні і створені людиною об'єкти, що викликають інтерес та мотивацію до подорожей. Теоретично будь-який об'єкт може бути цікавий тим чи іншим туристам і здатний використовуватися для задоволення їх різноманітних цілей і тому може розглядатися в якості туристського ресурсу.

Прагнення побачити і дізнатися щось нове є основним спонукальним мотивом туристичних подорожей. Проте сьогодні практично будь-яка поїздка зазвичай переслідує комплексну мета, що об'єднує в собі кілька поодиноких. Але виділення переважної мети при аналізі туризму необхідно для правильного планування розвитку використовуваних ресурсів, раціональної побудови програм обслуговування туристів і для багатьох інших завдань управління.

Чим більшим "асортиментом" різних туристських ресурсів, придатних для рекреації, має в своєму розпорядженні територія, тим більше можливостей має вона для залучення туристів і для підвищення тривалості їх перебування в цьому районі.

Як правильно, необхідна наявність:

природних ресурсів (ландшафт, биоклимат, гідромінеральні ресурси, екологічні умови і д.р.); культурно-історичного потенціалу (історичні пам'ятники архітектури, музеї, пам'ятні місця, сучасні культурнозреліщние і розважальні об'єкти); матеріально технічної бази та інфраструктури туризму (готелі, мотелі , кемпінги, пансіонати, туристські комплекси, сфера послуг, підприємства громадського харчування, соціальна інфраструктура району); кадрові ресурси (забезпеченість кваліфікованими фахівцями в галузі туризму, обслуговуючим персоналом відповідного рівня, можливості розширення робочих місць в період туристичного сезону, можливість підготовки кадрів та підвищення їх кваліфікації) [12].

Таким чином, туризм і туристські ресурси прибувають в постійному розвитку та зміні притому, що мають яскраво виражені локалізовані характеристики.

З економічної точки зору привабливість розвитку туризму як складової частини сфери послуг - на більш швидкій окупності вкладених в неї засобів і отриманні доходу у вільно конвертованій валюті. Так, на частку міжнародного туризму припадає близько 7% доходів від світового експорту. При цьому в абсолютному вираженні вони поступаються тільки доходам від експорту нафти, нафтопродуктів і автотранспорту, майже вдвічі перевищуючи доходи від експорту металовиробів, втричі - теле-радіоапаратури, більш ніж втричі - від експорту зерна і газу.

Становлення і розвиток туризму як галузі характеризується системою певних показників.

Показники розвитку галузі туризму відображають кількісний обсяг реалізації туристичних послуг та їх якісний бік, а також економічні показники виробничо-обслуговуючої діяльності туристських господарюючих суб'єктів (агентств, бюро, фірм, комплексів, кооперативів і т. п.).

Система показників розвитку туризму включає показники, що характеризують:

Обсяг туристського потоку;

Стан і розвиток матеріально-технічної бази туризму;

Фінансово-економічну діяльність туристської фірми;

Розвиток міжнародного туризму.

Туристський потік-це постійне прибуття туристів в країну або даний регіон. До показників, що характеризує обсяг туристського потоку, відносяться: загальна кількість туристів, у тому числі організованих і самодіяльних; кількість туроднів (кількість діб, ліжко-днів); середня тривалість (середній час) перебування туристів у країні, регіоні (в одному місці або населеному пункті).

Кількість туроднів визначається шляхом множення загальної кількості туристів на середню тривалість в днях перебування одного туриста в країні чи регіоні:

Д = r * t, (1.1.1.)

Де Д-кількість туроднів, чол-днів;

r-кількість туристів, чол.;

t-середня тривалість перебування одного туриста в даному регіоні, днів.

Туристський потік - явище нерівномірне. Для характеристики нерівномірності туристського потоку застосовують коефіцієнт нерівномірності. Залежно від мети і завдання аналізу динаміки туристського потоку використовують три способи розрахунку коефіцієнта нерівномірності.

Перший спосіб:

Кн = Dmax / Dmin * 100, (1.1.2)

Де Кн-коефіцієнт нерівномірності туристського потоку,%;

Dmax-кількість туродней в місяці максимального туристського потоку, чол-днів;

Dmin-кількість туроднів в місяці мінімального туристського потоку, чол-днів.

Другий спосіб:

Кн = Dmax / Dгод * 100, (1.1.3)

Де Кн-коефіцієнт нерівномірності туристського потоку,%;

Dmax-кількість туродней в місяці максимального туристського потоку, чол-днів;

Dгод-річна кількість туроднів, чол-днів.

Третій спосіб:

Кн = Dmax / Dсм * 100, (1.1.4)

Де Кн-коефіцієнт нерівномірності туристського потоку,%;

Dmax-кількість туродней в місяці максимального туристського потоку, чол-днів;

Dсм-середньомісячна кількість туроднів, чол-днів.

Середньомісячна кількість туроднів визначається шляхом ділення річної кількості туроднів на 12 місяців:

Dcм = Dгод/12, (1.1.5)

Показники, що характеризують стан і розвиток матеріально-технічної бази туризму, визначають її потужність в даній країні або регіоні. До них відносяться ліжковий фонд будинків відпочинку, пансіонатів, турбаз, готелів, санаторіїв і т.п., а також число ліжок, наданих місцевими жителями, число місць в торгових залах підприємств харчування для туристів, число місць відведених для туристів в театрах, число ванн відведених для туристів у водолікарні, і т.д. Потужність ліжкового фонду визначається за формулою:

Мк = Кг * 365 + Кс * t, (1.1.6)

Де Мк-загальна кількість ліжко-місць, од.;

Кг-кількість ліжко-місць цілорічного використання, од.;

Кс-число койко-місць сезонного використання, од.;

t-число днів сезонного використання, днів.

Показники фінансово-економічної діяльності туристської фірми включають: обсяг реалізації туристських послуг або виручку від реалізації послуг туризму, показники використання робочої сили (продуктивність праці, рівень витрат на оплату праці тощо); показники використання виробничих фондів (фондовіддача, оборотність обертаються засобів та ін .); собівартість послуг туризму; прибуток, рентабельність; показники фінансового стану туристської фірми (платоспроможність, ліквідність, фінансова стійкість, валютна самоокупність та ін.) Окремо виділяються показники, що характеризують стан і розвиток міжнародного туризму. До них відносяться:

Кількість туристів, що відвідали зарубіжні країни. Воно визначається за кількістю перетинів державного кордону;

Сумарні грошові витрати, зроблені туристами за час закордонних поїздок;

Кількість трудоднів по іноземним туристам.

Розвиток туризму і збільшення обсягу послуг туризму потребують зваженого підходу, тому що дуже високі соціальні наслідки прийнятих рішень.

Для кожної країни або регіону розвиток туризму має як переваги, так і недоліки.

Туризм належить до сфери послуг і є одним з найбільших і динамічних галузей економіки. Високі темпи його розвитку, великі обсяги валютних надходжень активно впливають на різні сектори економіки, що сприяє формуванню власної туристської індустрії.

Однак, місцева влада мають сьогодні достатньої матеріально-технічною базою і не мають практичних механізмів управління економічними і соціальними процесами. Це повною мірою відноситься і до сфери вітчизняного туризму, успішний розвиток якої можливо тільки на основі застосування відповідних принципів, методів і форм управління. Зруйновано велику кількість пам'яток, споруд історичного характеру, відбувається шкідливий вплив на навколишнє середовище, отже необхідно виділяти кошти на підтримку цих об'єктів, у противному випадку нам буде нічого використовувати для залучення потенційних туристів на відпочинок і екскурсію.

Ліцензування турфірм: органи виконавчої влади позбавлені можливості повною мірою контролювати даний вид діяльності, що призводить до появи на ринку туристичних послуг недобросовісних учасників, а отже і низький рівень даного виду послуг, і не мало важливим є те, що це веде до недоїмки зборів у бюджет, що в свою чергу призводить до браку виділених коштів на розвиток внутрішнього туризму в загальному обсязі фінансування з боку держави.

Оскільки рекреаційні ресурси розподілені на планеті вкрай нерівномірно, все більша кількість людей вирушає в подорож з рекреаційними цілями і мотивами. Ці рекреаційні подорожі (лікувальні, оздоровчі, пізнавальні, спортивні) стали основою розвитку рекреаційного туризму. Рекреаційні аспекти завжди присутні і в ділових видах туризму (бізнес-туризм, конгрес-туризм, шопінг-туризм) [7].

Реалізація туристичного бізнесу в умовах ринку може бути здійснена за наявності чотирьох основних складових: капіталу, технології, кадрів, рекреаційних ресурсів. Це означає, що, недостатньо маючи капітал, придбати кадри, технологію і займатися туризмом. Для цього необхідно вибрати місце, де є рекреаційні ресурси, а якщо такого місця немає, то створити його. Це одна із специфічних особливостей туристського бізнесу в умовах ринку. Так як четверта складова - рекреаційні ресурси - є найдешевшою, то в цілому це визначає високу рентабельність туристського бізнесу. Якщо туризм пов'язаний зі створенням туристського ресурсу, то собівартість туристського продукту різко зростає.

Рис. 1.1.1 - Структура РТК

Під рекреаційними ресурсами розуміють - сукупність природних і штучно створених людиною об'єктів, придатних для створення туристичного продукту. Як правило, рекреаційні ресурси визначають формування туристського бізнесу в тому, чи іншому регіоні. Ці ресурси мають такі основні властивості: аттрактивность (привабливість), кліматичні умови, доступність, ступінь вивченості, екскурсійна значимість, соціально-демографічні характеристики, потенційний запас, спосіб використання та ін, дані ресурси використовуються в оздоровчих, туристичних, спортивних і пізнавальних цілях.

Рекреаційні ресурси умовно можна підрозділити на природні та соціально-економічні (соціально-культурні).

Природні ресурси туризму класифікують:

за належністю до певних компонентів природного середовища.

за функціональним призначенням з іссякаемості по поновлювальності.

Соціально-економічні ресурси включають:

культурно-історичні об'єкти.

культурно-історичні явища.

економічні.

Незважаючи на свою соціально-гуманну роль туризм видозмінює навколишнє середовище. Зниження шкоди індустрії туризму навколишньому середовищу регулюється на державному та міжнародному рівнях за рахунок екологічної освіти, податкового регулювання, обмеження туристично-рекреаційного навантаження на природні ресурси і т. д.

Таким чином, рекреаційні ресурси розглядаються як один з факторів розвитку туризму і основа для планування виробництва туристського продукту [10].

1.2 Специфіка послуг рекреації і туризму та їх класифікація

Послуги рекреації і туризму - це специфічні послуги, що надають споживачам комплексне обслуговування, пов'язане з організацією подорожей, здійснюваних для відпочинку, лікування і у пізнавальних цілях. Комплексний характер послуг рекреації і туризму проявляється в тому, що споживач отримує взаємопов'язані послуги різного профілю (з організації туру, оформлення документів, транспорту, готельного господарства, підприємств харчування і торгівлі предметами туристського побуту, сувенірами і т. д.). Специфіка послуг рекреації і туризму проявляється в їх різноманітті і неоднорідності. Для послуг туризму характерна висока взаємозамінність іншими послугами рекреаційного відпочинку.

Туристичні послуги можуть надаватися за місцем проживання чи роботи споживачів у вигляді реклами, інформації турбюро; в процесі подорожей (транспортні послуги, послуги гідів, перекладачів, агентів з оформлення документів і т. д.); на місці перебування (послуги, пов'язані з житлом, харчуванням, організацією відпочинку, лікування, розваг, торговельного, побутового та іншого обслуговування).

Класифікація видів туризму за метою поїздки створює перевагу у визначенні напрямку розвитку регіону, створення інфраструктури послуг залежно від тих інтересів, з якими туристи відвідують або будуть відвідувати його.

За мети поїздки виділяють наступні види туризму:

рекреаційний туризм (відпочинок і лікування);

екскурсійний туризм (подорож для знайомства з природними, історичними, культурними пам'ятками);

науковий туризм (подорож для знайомства з досягненнями науки, промисловості, сільського господарства, участь у конгресах, конференціях і т. д.);

діловий туризм (поїздки для проведення ділових заходів);

етнічний туризм (поїздки для побачення з родичами).

Головна мета рекреаційного туризму - відпочинок, що робить його найбільш масовою формою. Поїздки іноземних туристів до Іспанії, Болгарії, Кіпр та інші країни переслідують насамперед саме цю мету. Характерна велика тривалість всієї поїздки, невелика кількість міст, що входять у маршрут, і відповідно, велика тривалість перебування в одному місті. Інша особливість - широке використання авіаційного транспорту і в тому числі чартерних перевезень. При поїздках на відпочинок дуже високий попит на розміщення в двомісних готельних номерах.

Одержує все більше поширення так званий "тайм-Шер", за яким купило його обличчя стає співвласником вілли, квартири або кімнати в готелі. Всі співвласники, які зробили внесок в покупку нерухомості в зоні відпочинку, розподіляють між собою загальну тривалість часу відпочинку (рік або сезон). При покупці компаньйони вправі обумовлювати сезон (або місяць), під час якого кожен з них має намір скористатися нерухомістю. Тайм-Шер дає деякі переваги в порівнянні з традиційним туром. Він забезпечує економію коштів на придбання та експлуатацію нерухомості, оскільки купівля здійснюється на пайовій основі. Це вигідно тим, хто може скористатися нерухомістю лише в період відпочинку (відпустки), не змінюючи місця свого постійного проживання. Виключаються сезонні складнощі в організації відпочинку, зокрема, попереднє бронювання готелю, тому що заздалегідь відомі всі умови майбутньої поїздки. Однак при покупці тайм-Шера надзвичайно важлива надійність фірми, через яку здійснюється купівля-продаж нерухомості.

Туристична поїздка з метою лікування - це індивідуальний вид поїздок, хоча окремі туристи можуть об'єднуватися туристською фірмою для сумісних перевезень з тим, щоб отримати знижки на проїзд. Звичайна тривалість туру на лікування - 24 - 28 днів, тобто значно вище, ніж по інших видах туризму.

Організацією поїздок з метою лікування займаються тільки фірми, що спеціалізуються на цьому виді туризму. Зазвичай вони тісно пов'язані з медичними установами, асоціаціями і т. п. Тому важливе значення для формування попиту на поїздки з метою лікування має інформованість фахівців-медиків про можливості лікування в іншій країні. При цьому необхідно враховувати і загальне ставлення медичних кіл тієї чи іншої країни до різних форм курортного лікування. Наприклад, у США значно меншою популярністю в порівнянні з Європою мають курорти на базі мінеральних джерел.

Екскурсійний туризм. Для екскурсійного туризму, як і для рекреаційного, характерні поїздки як на індивідуальній, так і на груповій основі. Цей вид туризму включає поїздки з пізнавальними цілями. При аналізі можливостей подальшого його розвитку необхідно виділити по кожній країні категорії населення, які цікавляться пізнавальними поїздками взагалі і в даний регіон, а також спеціалізуються на такому виді туризму туристські фірми. Пізнавальні поїздки можуть поєднуватися з відпочинком, лікуванням, а також передувати йому.

Характерна особливість пізнавальних поїздок - це їх великі відстані з відвідинами за одну поїздку декількох країн і міст з використанням різних видів транспорту. Поряд із значним обсягом авіаперевезень, включаючи чартерні, можна відзначити зростаючу популярність туристських поїздок по залізниці, річкових і морських круїзів.

Однією з різновидів пізнавальних поїздок є автомобільний туризм. Поїздки на автомашинах і автобусах дають великі можливості познайомитися з країною. У той же час вони досить специфічні, тому їх прийнято виділяти в окремий вид туризму. Необхідно враховувати, що ними займаються спеціалізовані туристські фірми, в тому числі спеціалізуються на прокаті автомашин. Автотуризм більшою мірою, ніж інші види туризму, залежить від сезонності.

Науковий туризм. Даний вид туризму, що включає поїздки з метою участі в різних конференціях, симпозіумах і нарадах, займає все більше місце в сучасному внутрішньому і міжнародному туризмі. Конгресовий туризм дає високий показник по доходах від одного відвідувача. Тому багато країн організують у себе такого роду міжнародні зустрічі. Створюються потужні конгресні центри, які мають комфортабельними готелями, із залами для засідань. Ряд туристських фірм спеціалізується на проведенні міжнародних заходів, багато з яких об'єднує Міжнародний союз організаторів конгресів. Великою популярністю користуються конгреси, що пропонують не тільки професійну програму, але й екскурсійні, розважальні заходи.

Діловий туризм. Поїздки з діловими цілями розглядаються як одна з найважливіших складових частин сучасного міжнародного обміну. Більше того, цей вид поїздок вважається одним з найперспективніших, оскільки він базується на об'єктивній закономірності подальшого міжнародного поділу праці.

Аналіз ринку ділових поїздок грунтується на стан економічних відносин між країнами.

Ділові поїздки найчастіше пред'являють індивідуальний попит на обслуговування за найвищим класам з розміщенням в дорогих апартаментах, закріпленням на весь день легкових автомашин і т. д. Для ділових поїздок характерний підвищений попит на одномісне розміщення за першим класом. Ділові поїздки є важливими з економічної точки зору, так як вони не залежать від сезонних факторів, що не вимагають особливих витрат на рекламу, але для них необхідна інформація про порядок і терміни бронювання місць.

В останні роки збільшується попит на такі ділові поїздки у складі спеціалізованих груп по професіях. За своїм характером вони наближаються до пізнавальним поїздкам, але спеціальна програма відвідин різних об'єктів та підприємств і однорідний професійний склад групи зумовлює доцільність виділення таких поїздок в окремий вид. Такі поїздки здійснюються на авіаційному транспорті з обслуговуванням за першим класом. Зазвичай для таких груп потрібно 10 - 12% одномісного розміщення.

Етнічний туризм. Цей вид туризму, пов'язаний з відвідуванням родичів або місць народження батьків, займає важливе місце в міжнародному туризмі. Але за останні роки відбуваються певні структурні зміни. Так, якщо кілька років тому переважали поїздки для відвідування родичів або місця народження, то внаслідок зміни поколінь послаблюються прямі родинні зв'язки і поїздки здійснюються для знайомства з батьківщиною предків. У результаті підвищується попит на розміщення в готелях, а не у родичів, значно змінюються вимоги і до програми перебування. Різновидом етнічного туризму є прикордонний обмін.

Перераховані основні види туризму не вичерпують всього його різноманіття. Можна говорити як про окремий вид туризму про поїздки з метою полювання та рибної ловлі, створюють по суті цілком самостійний ринок. Важливе значення мають транзитні поїздки. Своєрідною формою туризму стають поїздки для вдосконалення знань іноземної мови, одержуючі все більше поширення.

Різноманітність видів туризму передбачає їх класифікацію спочатку за територіальним принципом, а всередині національного ринку - за видами туризму. Проте спеціальні види туризму - конгресовий туризм, поїздки з метою лікування, поїздки на полювання - базуються на видовому принципі з наступним розподілом за національним ринкам.

Характерна риса туризму - його сезонність, пов'язана, перш за все з наявністю вільного часу, відпусток основної маси потенційних відвідувачів, а також залежність від кліматичних умов. Показники сезонності мають неабиякий вплив на ступінь завантаження матеріально технічної бази туризму і використанні персоналу. Тим самим сезонність багато в чому визначає загальну економічну ефективність туризму.

Більшість туристських експертів розглядають сезонність як один з найважливіших резервів підвищення економічної ефективності іноземного та внутрішнього туризму. Розрив у показниках I і IV кварталів в порівнянні з II і III кварталами дуже великий: на літні місяці в країнах з розвиненим туризмом припадає понад 2 / 3 навантаження [11].

Велике значення при аналізі ринків туристських послуг мають напрями географічних потоків.

За першим напрямком аналізу передбачається вивчення транспортних зв'язків, виділяються регіони, що мають у своєму складі великі міста, які є основними постачальниками туристів, що виїжджають за кордон. Окремо виявляються сільськогосподарські райони, у меншій мірі залучені в іноземний туризм.

Інший напрям має виявити склалася географію поїздок з даної країни за основними видами туризму з поділом міжрегіональних і внутрішньорегіональних потоків.

Туристів приваблює ландшафт, чисте повітря, незабруднене вода у водоймах, просторі пляжі, велика кількість лісонасаджень - все це відноситься до туристських ресурсів.

Особливість природних ресурсів - вони не відновлюються в міру споживання. Високоякісна навколишнє середовища - це основа для туризму, тому необхідно регулювати споживання ресурсів навколишнього середовища і забезпечити її схоронність. Розвиток туризму має здійснюватися в рамках спеціально розробленого державного плану туристського благоустрою. У цьому випадку туризм може стати не тільки дуже важливим чинником збереження навколишнього середовища, а й засобом її поліпшення та відтворення.

Головна особливість рекреації і туризму в тому, що при хорошому розвитку і фінансування державою даної сфери діяльності можна отримувати досить високий дохід, як це роблять у країнах з добре розвиненою туристичною базою.

1.3 Місце послуг рекреації і туризму в національній економіки

Матеріальну основу туризму утворює складний комплекс різних галузей, підгалузей і видів діяльності, які безпосередньо задовольняють різні потреби туристів або створюють необхідні для цього умови. Деяка частина цих підприємств спеціалізується на виробництві товарів і послуг, призначених виключно для споживання туристів. Однак більшість з них задовольняють ще й потреби місцевого населення, а також побічно сприяють зростанню туристського споживання.

Якщо розуміти матеріальну основу підприємництва в галузі туризму подібним чином, то вона ширше, ніж індустрія туризму, що включає в себе лише ті підприємства та організації, які орієнтовані на даний вид діяльності. У вітчизняній і зарубіжній літературі термін "індустрія туризму" використовується для позначення "чисто туристських підприємств" (готельне і ресторанне господарство, туристичні фірми, підприємства з виробництва та реалізації товарів туристського попиту і т. д.). Для визначення всієї сукупності підприємств, прямо або побічно задовольняють туристські потреби, можна застосовувати більш широкий термін - "туристський сектор економіки". Він включає в себе наступне:

підприємства готельного господарства, пасажирського транспорту (крім міського), туристські фірми, банківські структури з обміну валюти, підприємства, що спеціалізуються на виробництві та продажу туристських товарів;

підприємства харчування, комунального господарства, побутового обслуговування, міського транспорту, зв'язку, служби прокату, рекламно-інформаційні агентства, культурно-видовищні установи;

підприємства сільського господарства, харчової і деяких інших галузей промисловості, що виробляють товари туристського призначення, різні організації, що займаються проектуванням, будівництвом і модернізацією туристських об'єктів, перед-

ємстві з виробництва обладнання для готельного і ресторанного господарства, навчальні заклади з підготовки кадрів.

Для задоволення різноманітних потреб туристів необхідні товари і послуги великого числа не пов'язаних між собою технологічно підприємств і виробництв, одні з яких обслуговують переважно туристів, інші - як туристів, так і місцеве населення, а треті забезпечують функціонування і перших, і других.

Галузевий склад туристського сектора об'єднує індустрію туризму, індустрію дозвілля, галузі інфраструктури, необхідні для прийому та обслуговування туристів, виробничі галузі, що беруть участь у створенні об'єктів індустрії туризму і випускають товари туристичного попиту.

Індустрія туризму - це невід'ємна складова частина економіки всіх розвинених країн. Поряд із задоволенням рекреаційних потреб населення та забезпеченням припливу в країну іноземної валюти від обслуговування іноземних відвідувачів, вона сприяє господарському освоєнню менш розвинених районів, залучає до господарського обороту невикористаних іншими галузями природні ресурси, впливає на розвиток інфраструктури і сприяє зайнятості місцевого населення. З іншими галузями економіки її об'єднують численні економічні зв'язки у формі поставок товарів, надання послуг, володіння акціями і т. д.

В індустрії туризму розвинених країн спостерігається посилення концентрації та централізації виробництва і капіталу. Великі готельні об'єднання і туристські фірми розширюють масштаби діяльності, зміцнюючи становище на світовому ринку туризму за рахунок створення власних або придбання існуючих транспортних компаній, будівельних фірм, підприємств з виробництва готельного та ресторанного обладнання. Водночас постає й зворотний процес: у туристичний бізнес вкладають свої капітали торгові, транспортні компанії, великі промислові концерни, банки, що сприяє подальшому розвитку індустрії туризму. За допомогою господарсько-фінансових зв'язків з іншими галузями індустрія туризму стає органічною частиною національної економіки багатьох країн.

Розвинені країни мають значні витрати на міжнародний туризм, оскільки в них переважає пасивний туризм, економічний ефект якого проявляється в поліпшенні якості відтворення робочої сили за допомогою активної її рекреації та підвищення на цій основі продуктивності праці. Закордонні поїздки населення цих країн стали невід'ємною складовою частиною сучасного способу життя. Прагнення подорожувати і проводити відпустку за кордоном призводить до підвищення питомої ваги витрат населення на закордонні поїздки у ВВП та імпорті товарів і послуг. Розвиток туризму та проведення заходів по залученню іноземних туристів сприяє збільшенню валютних надходжень в приймаючі країни. Але незважаючи на значні надходження валюти від міжнародного туризму, в деяких високорозвинених країнах, як Бельгія, Нідерланди і Німеччина, вони грають в цілому невелику роль, так як можливості в них для активного туризму сильно обмежені недоліком природних туристських ресурсів і екологічною ситуацією в традиційних районах туризму .

Саме тому досить помітну роль у міжнародному туризмі грають менш розвинені європейські держави, такі як Греція, Іспанія і Португалія. Головна функція індустрії туризму в цих та деяких інших країнах - прийом та обслуговування іноземних туристів і забезпечення тим самим додаткового припливу в економіку іноземної валюти. Наявність певних туристських ресурсів, розвиненої промисловості, сільського господарства та інфраструктури дозволяють державам використовувати активний туризм як галузь експортної спеціалізації. Розширення виробництва товарів і послуг для туристів разом з тим сприяє збільшенню його внеску у створення ВВП.

Міжнародний туризм являє собою частину міжнародного обміну послугами. З розвитком міждержавних зв'язків сфера послуг вийшла за рамки окремих країн і перетворилася на одну з найважливіших сторін зовнішньоекономічних зв'язків. У міру зростання міжнародного туризму посилюється процес спеціалізації, в ході якої виділяються країни-постачальники туристів і країни, що приймають туристів. Постачальниками туристів частіше виступають розвинені країни, які характеризуються високими показниками виїзду своїх громадян за кордон. Однак вони не лише спрямовують, а й приймають велику кількість іноземних туристів. Іноземний туризм - це важливе джерело валютних надходжень і навіть у розвинених країнах істотно впливає на стан платіжних балансів, оскільки надходження від іноземного туризму складають значну частину доходів від експорту товарів і послуг. Під експортом в міжнародному туризмі розуміється прийом іноземних туристів у своїй країні, а під імпортом - напрямок туристів даної країни за кордон. У країнах з дефіцитом торговельного балансу надходження від іноземного туризму можуть заповнювати його відносно високу частку. При аналізі впливу іноземного туризму на стан платіжного балансу необхідно також брати до уваги витрати іноземних туристів на придбання сувенірів, одягу, продуктів харчування, які не враховуються при аналізі туристського балансу. Французький економіст Л. Жокар при підрахунку величини загальних витрат, вироблених іноземними туристами у Франції протягом 10 років, прийшов до висновку, що ці не враховуються в платіжному балансі витрати іноземних туристів можуть становити від 70 до 254% суми надходжень від іноземного туризму, включених до туристський баланс.

Міжнародний туризм не є звичайною формою експорту, оскільки споживачі (туристи) прибувають до місця споживання "туристського продукту", а не навпаки. Під туристичним продуктом розуміється набір послуг, що включаються у вартість туристичної поїздки по заданому маршруту з комплексним обслуговуванням. Ця основна характерна риса міжнародного туризму створює ряд умов, що вигідно відрізняють його від інших експортних статей. По - перше, споживач (турист) бере на себе оплату транспортних витрат. По-друге, придбання іноземними туристами сувенірів та інших товарів під час їх перебування в іншій країні можна розглядати як найчастіше вигідну форму зовнішньоторговельних операцій, оскільки в цьому випадку продаж таких товарів проводиться за роздрібними цінами внутрішнього ринку. Цілий ряд галузей в різних країнах працює на цей "внутрішній експорт". Так, в Японії іноземні туристи купують значну частину вироблених у країні радіотоварів і фотоапаратів, у Швейцарії - годин, у Франції - парфумерних виробів і продукції салонів мод, в Італії - взуття, в Англії - віскі і т. д.

До другої групи можна віднести країни з середнім рівнем економічного розвитку, що приймають туристів, але в, то, же час і напрямні велике число туристів за кордон. Це Кіпр, Греція, Мексика, Іспанія, Китай, Туреччина. У цих країнах надходження від міжнародного туризму традиційно складають велику частку ВВП, ніж у країнах-постачальниках, а витрати на закордонні туристські поїздки - відповідно меншу його частку, хоча вони є також постачальниками туристів. Частка виїжджають за кордон громадян цих країн декілька нижче, ніж у країнах, що розвиваються.

Третя група включає країни, що розвиваються, які приймають туристів. У цілому ці країни не є постачальниками туристів, а туристські потоки між ними досить незначні.

Для міжнародного туризму характерні ті ж види операцій, які склалися у зовнішній торгівлі: експорт, імпорт і реекспорт. Але за своєю формою ці операції в міжнародному туризмі мають свої специфічні особливості [5].

Головна відмінна риса міжнародного туризму як форми міжнародних економічних відносин у тому, що придбання послуг відбувається, як і будь-яка зовнішньоторговельна операція, через іноземних контрагентів, якими можуть бути туристська фірма або сам іноземний турист, а їх споживання здійснюється в країні-експортері туристських послуг.

Дещо складніше в міжнародному туризмі ситуація з реекспортом. З теоретичної точки зору в цю категорію повинні потрапляти всі іноземні туристи, що купили тур у туристської організації даної країни для поїздки в третю країну. Однак через недосконалість існуючої системи обліку виділити цю категорію туристів практично важко. Тому, хоча фактично реекспортні операції знаходять все більше поширення в міжнародному туризмі, їх показники розчиняються в експортних операціях.

Обсяг міжнародного туризму прийнято визначати в натуральних (кількісних) і ціннісних (вартісних) показниках.

Натуральні показники базуються насамперед на чисельності туристів. Однак цього показника виявляється недостатньо для визначення реальних обсягів іноземного туризму і обгрунтування потреби в матеріально-технічній базі.

Оскільки кожен іноземний турист перебуває в іншій країні певний час, то від середньої тривалості перебування іноземних туристів у країні залежать обсяги іноземного туризму в цілому. У зв'язку з цим в міжнародному туризмі поряд із загальною чисельністю туристів важливим натуральним показником є кількість днів, проведених туристами в країні - туроднів. У практиці більшості країн цей показник носить назву "кількість діб".

На Першій Конференції ООН по туризму і подорожам, що відбулася в Римі в 1963 р., було вироблено визначення міжнародного туризму. "Іноземний турист - це« тимчасовий відвідувач », тобто будь-яка особа, посещающее іншу країну, ніж та, в якій він зазвичай постійно проживає, з будь-якою метою, крім здійснення професійної діяльності, оплачуваною відвідуваною країні".

Визначення "тимчасовий відвідувач" поєднує два поняття: турист як тимчасовий відвідувач, який перебуває принаймні 24 години в країні відвідування; екскурсант - тимчасовий відвідувач, який перебуває менше 24 годин в країні відвідування.

Круїзні мандрівники класифікуються як екскурсанти, якщо вони ночують на борту теплохода під час стоянок у портах, і як туристи, які подорожують з метою відпочинку, якщо вони ночують у готелях або інших видах засобів розміщення, в той час як судно стоїть у порту (протягом не менше 24 годин). Дослідження показують, що 39% країн з визначення "відвідувач" виключає екскурсантів, а 10% країн виключають бізнесменів.

У практиці деяких країн прийнято вважати туристами тільки тих, хто знаходиться в іншій країні не менше 30 днів. У деяких країнах ведеться облік за громадянством тимчасових відвідувачів, в інших - по країні їх постійного проживання, в третіх-враховується країна, з якої відбувся безпосередній приїзд відвідувача. У цілому ряді країн дуже складно стоїть проблема збору даних про точну кількість перетину кордонів, оскільки здійснюється безвізовий в'їзд громадян відповідно до двосторонніми угодами, в тому числі і туристів [4].

2. Аналіз організаційно-економічної характеристики послуг рекреації і туризму на прикладі АР Крим

2.1 Характеристика розвитку курортно - рекреаційного та туристичного комплексу Криму

Однією з найважливіших проблем соціально - економічного розвитку окремих регіонів і України в цілому є забезпечення сталого економічного зростання і підвищення на цій основі рівня життя населення. Вирішення цієї проблеми залежить від багатьох факторів, в тому числі від продуктивних можливостей працівників, заснованих на їх здоров'я і фізичному стані. У цьому відношенні важливу роль відіграє сфера туризму і рекреації, не тільки надає стимулюючу дію на працівників, але і впливає на функціонування ключових секторів економіки: транспорт, зв'язок, торгівлю, будівництво, сільське господарство, виробництво товарів масового споживання. Розвиток рекреаційно-туристичного комплексу (РТК) забезпечує створення додаткових робочих місць, поліпшення інвестиційного клімату, активізацію підприємницької діяльності.

Загальносвітові тенденції розвитку туризму і рекреації підтверджують, що ця галузь при відповідних умовах може стати каталізатором оздоровлення економіки як країни в цілому, так і конкретних регіонів. У багатьох регіонах, поряд з агропромисловим комплексом, туризм і рекреація відносяться до галузей господарської спеціалізації. Тим часом Крим, володіючи величезними, багато в чому унікальними, можливостями для туризму, продовжує залишатися осторонь від світових тенденцій розвитку туристичного бізнесу. У цілому, існуючі методи і сформована структура управління рекреаційно-туристичним комплексом багато в чому не відповідають нових умов його функціонування, що стає гальмом на шляху його подальшого більш успішного розвитку. У зв'язку з цим виникає необхідність теоретичного дослідження особливостей формування і розвитку механізму управління рекреаційно-туристичним комплексом на регіональному рівні з урахуванням сучасних реалій.

Кримський регіон, незважаючи на свій колосальний курортний і туристичний потенціал, займає дуже скромне місце на світовому ринку туристичних послуг. На долю нашого півострова припадає менше половини відсотка від загального обсягу таких послуг, в той час як туризм, історія розвитку якого в Криму налічує більше 100 років, може і повинен стати пріоритетним напрямком в економіці регіону, як сфера міжнародного бізнесу.

Рекреаційно-туристичний комплекс Криму - це сукупність пов'язаних між собою галузей і підприємств, об'єднаних спільною метою цілорічне використання курортів півострова з метою відновного лікування, медичної реабілітації та оздоровлення населення України, ближнього і далекого зарубіжжя, а також створення конкурентоспроможного туристичного продукту на основі ефективного використання природних , лікувальних, соціально культурних і виробничо-економічних ресурсів регіону. Основною метою розвитку курортно - рекреаційного та туристичного комплексу Криму є формування конкурентоспроможного на світовому і національному рівнях туристичного продукту на основі ефективного використання рекреаційного потенціалу Криму [5].

Значний обсяг природно-ресурсного потенціалу, різноманітність природних умов, історичні традиції господарського освоєння і соціокультурні пріоритети протягом багатьох років визначали рекреаційну спеціалізацію Криму як один із стратегічних напрямків його регіонального розвитку. Рекреаційно-туристичний комплекс Кримського півострова включає понад 3 тисячі об'єктів природного та антропогенного характеру, з них 64% зосереджено в Південнобережне зоні, 10% у Центральній (Сімферополь, Бахчисарай і Білогірський район), по 5% - у Північній (Джанкой, Красногвардійський, Красноперекопський , Первомайський та Чорноморський райони) та Східній (Ленінський, Кіровський і Совєтський райони) зонах, і 16% у Західній (Сакський і Чорноморський райони). У Євпаторії в 2008 р. відпочиває 7,2 тис. чол, що на 30% більше в порівнянні з 2007 р., їх приймають близько 20 здравниць. Звернемо увагу на рис. 2.1.1. [2]

Ріс2.1.1 Рекреаційно-економічний потенціал Кримського півострова.

На території автономії розташовано, понад 11,5 тис. пам'яток історії, культури та архітектури, що відносяться до різних історичних епох, цивілізацій і релігій. Тут знаходиться 26 родовищ лікувальної грязі і ропи, понад 100 джерел мінеральних вод різного хімічного складу. У Криму налічується 6 державних заповідників, 33 заказника (у тому числі 16 загальнодержавного значення), 87 пам'яток природи (13 - загальнодержавного значення), 10 заповідних урочищ, 850 карстових печер (з них 50 визнані фахівцями придатними для облаштування та відвідування туристами), шахт , колодязів, і більше 30 парків - пам'яток садово-паркового мистецтва, загальнодержавного та світового значення. Займаючи близько 4,5% площі України, Кримський півострів концентрує 29,6% обсягу всіх рекреаційних ресурсів, 10% ємності готельного фонду, 40% ємності здравниць, більше 30% потоку іноземних туристів. [2]

У регіоні є необхідні умови і можливості, інфраструктури екологічного та соціального туризму в сільській місцевості, елітних видів спорту (теніс, гольф, яхтовий спорт), відроджуються популярні раннє активні види туризму (гірничо-велосипедний, археологічний, пішохідний, спелеологічний, альпіністський). Серед росіян все більш популярним стає гірський кримський туризм, спортивні тури - джипінг, гірський велосипед, дайвінг, пішохідні та спелеотури взимку - катання на лижах на Ай-Петрі та інші.

Проте головна тенденція, яка виявилася в останні роки, це поступовий перехід від використання головним чином ПБК, в нові курортні регіони півострова. Питома вага доходів, отриманих госпрозрахунковими санаторно-курортними установами, склав 14,5%. Як і раніше найбільш освоєною частиною півострова є район Ялти, виробляє близько 64% ​​всього обсягу туру слуг [3]. Найменше освоєно Північний і Західний Крим. Наявність різних структур та соціальних груп (органи влади, підприємці, суб'єкти туристичної діяльності, вчені, неурядові організації, політичні структури, рекреанти) призводить до необхідності обліку відмінності їх цілей та інтересів при плануванні розвитку рекреаційного комплексу.

В АРК здійснюють туристичну діяльність понад 700 суб'єктів підприємництва. У тому числі іноземним туризмом займаються близько 300 підприємств, внутрішнім - близько 400. З числа суб'єктів підприємницької діяльності, що мають ліцензію на надання туристичних послуг, власну базу живлення; мають 85 підприємств, власну базу розміщення - 51. [2]

На жаль, на сьогоднішній день матеріально-технічна база рекреаційних закладів, асортимент і якість послуг відстають від світового рівня, що знижує конкурентоспроможність кримського регіону на міжнародному ринку відпочинку, оздоровлення, санаторно-курортного лікування та туристичних послуг.

Всього в економіку Криму свої кошти інвестували представники 31 країни. Обсяги надходження прямих іноземних інвестицій за 2007 р. в економіку автономії склали 120,5 млн. дол., З яких. У базі інвестиційних проектів санітарно-курортного і туристичного комплексу АРК близько 50 проектів на загальну суму 237 мільйонів у.о., з яких 20 близькі до завершення, причому більше половини коштів надійшло з Росії [2].

Реалізація завдань, що стоять перед урядом нашого регіону в даний момент розміщення капіталу в туризм Криму, що дасть прямий економічний ефект (рис. 2.1.2).

Рекреаційний ефект, одержуваний за рахунок приросту національного доходу на увазі скорочення виплат за листками тимчасової непрацездатності, розглядається, як частина інтегрального соціально-економічного ефекту. Крім цього в Криму проводиться галузевої рекреаційний ефект, що отримується безпосередньо в рекреаційному господарстві за рахунок різниці між зарубіжної ціною на рекреаційну послугу і повною собівартістю її виробництва. Додатковий економічний ефект Крим може отримувати за рахунок торгівлі з країнами Співдружності мінеральними водами та лікувальними грязями. У міру збільшення ємності санаторно-рекреаційної мережі комплексний рекреаційний ефект, створюваний в Криму, значно зросте.

Незважаючи на очевидне соціально-економічну перевагу рекреаційного господарства, в економічній структурі республіки воно займає лише п'яте місце за кількістю зайнятих після промисловості, сільського господарства, будівельної індустрії, транспорту, машинобудування [2].

Ріс2.1.2 - Механізм формування прямого економічного ефекту.

Оскільки рекреаційний ефект, створений в Криму, не оплачується іншими державами Співдружності, кримчани змушені розплачуватися за перераховані вище постачання м'ясом, молоком, молочними продуктами, овоче-баштанних культур, виноградом, продукцією садів, яйцями, телевізорами, вапняком і т.д.

Передбачається, що для створення нового готельного фонду та об'єктів інфраструктури всього комплексу необхідно передбачити інвестиційні вкладення на реконструкцію, переозброєння і нове будівництво, що дозволить підняти відтворювальну структуру основних фондів регіону на якісно новий рівень, кардинально змінити технічну базу і збільшити частку сервісного обслуговування туристів до 30 -50% і окупити витрати протягом 5-7 років.

В даний час назріла необхідність у лібералізації зовнішньоекономічної діяльності і початок активної політики з інтеграції України і кримського регіону в т.ч. до європейської спільноти. У сфері туризму та рекреації це повинно означати створення сприятливих умов для іноземних і внутрішніх інвесторів. В даний час інвестиційний клімат у Криму більшістю зацікавлених осіб оцінюється як несприятливий. Для зміни його статусу на сприятливий необхідні зміни з боку державних органів. Основними змінами повинні стати тверді гарантії збереження інвестицій. Так, найбільш поширеною є думка про те, що інвесторам не потрібні навіть спеціальні пільги, але необхідна тверда упевненість в тому, що їхні гроші залишаться їх грошима. У цьому відношенні Україна ні Крим поки ще не може заявляти про свої твердих гарантії.

Також одним з пріоритетних напрямків у залученні іноземних інвестицій в туризм в Україні може стати формування вільних зон рекреаційного підприємництва.

Створення туристичних і курортно - рекреаційних ВЕЗ поряд з додатковим залученням іноземної валюти дозволить вирішити комплекс економічних, екологічних, соціальних, наукових та інших проблем, пов'язаних з кардинальним поліпшенням даного виду діяльності, у т.ч.: реконструкції матеріально-технічної бази курортів, розширення набору рекреаційних послуг і видів дозвілля, підвищення кваліфікації і заробітної плати обслуговуючого персоналу.

Виходячи з відсутності традиційного досвіду створення рекреаційних ВЕЗ і наслідків їх економічного, соціального та екологічного впливу на прилягаючий регіон доцільно на першому етапі формування окремих локальних зон, компактне розміщення яких дозволить з максимальною ефективністю використовувати закордонний досвід і потенціал у цій сфері діяльності.

Туристичні і курортно-рекреаційні СЕЗ повинні створюватися в межах вже сформованих курортних районів і рекреаційних зон. При цьому перевагу необхідно віддавати тим учасникам, які мають вигідну транспортну інфраструктуру, що склалася мережу здравниць і туристичних установ.

Першочерговими об'єктами створення туристичних і курортно-рекреаційних ВЕЗ повинні стати здравниці Кримського курортно-рекреаційного регіону, який є особливо привабливим для західних інтуристів і підприємців у зв'язку з можливістю вкладення своїх інвестицій у цю перспективну сферу діяльності й одержання значного прибутку в умовах підвищується міжнародної конкуренції на світовому рекреаційному ринку. Специфікою розвитку зазначених СЕЗ повинно стати формування великої, орієнтованої на експорт бази по видобутку, використанню і вивозу в інші регіони України, країни СНД, а також за кордон частини особливо цінних видів рекреаційних ресурсів, що володіють конкурентоспроможністю на світовому ринку, таких як високоякісні лікувальні мулові грязі , мінеральні води і т.д [11].

Розглянувши деякі передумови функціонування рекреаційно-туристичної галузі економіки Криму, яка за оцінками міжнародних експертів, є однією з найбільш швидко зростаючих у світі. І в нас вона може стати однією з найбільш рентабельних за умови державної політики, спрямованої на її активне вдосконалення. Рекреаційно-туристична індустрія не є наукомісткої, не є екологічно небезпечною (при її розумному розвитку) і дозволяє досить швидко отримати прибуток на вкладений капітал. Тепер завданням держави є напрямок і визначення основних принципів розвитку індустрії. Є можливість залучити в цю галузь не тільки закордонний, але і внутрішній інвестиційний капітал, що може активно сприяти виходу української економіки з кризи.

Країна, підвищуючи рівень життя своїх громадян, мимоволі привертає їх подорожувати. Недарма одні із самих подорожуючих націй - це німці і японці. Однак, розвиваючи цю галузь, можна домогтися підвищення рівня добробуту населення країни. Крім того, туризм сприяє поліпшенню екологічної обстановки в країні. Адже ніхто не захоче їхати в країну, де немає нормальних умов для життя, де природа не цінується як найвище надбання держави.

Також туризм через міжкультурне порозуміння впливає на людей, роблячи їх більш терпимими, один до одного. Це допомагає уникнути конфліктів і воєн. Не випадково, що країни, які проголосили політичний нейтралітет, - Швейцарія, Швеція, Австрія, Мексика, завжди були і залишаються привабливими для туристів. В умовах мирних, стабільних двосторонніх і багатосторонніх відносин між державами міжнародний туристичний обмін значно зростає. І нашому регіону, прагнучи до організації на своїй території високорозвиненого курортно - туристичного господарства, необхідно створити єдиний орган центральної виконавчої влади зі статусом Міністерства, який би забезпечив ефективне керівництво курортно-туристичною галуззю і розробку нормативно-правових актів, спрямованих на розвиток цієї сфери [11 ].

2.2 Статистика економічного ефекту рекреації і туризму в АР Крим

Кількість відпочиваючих (розрахована за методикою НАПКС) склала 196,3 тис. чоловік, що на 11,4% вище рівня минулого року (2007 р. - 176,2 тис. чол.).

Організовано в санаторно-курортних установах і туристських підприємствах відпочили (за даними виконкомів і райдержадміністрацій курортних регіонів) 77,8 тис. чол., Що на 21,8% вище, ніж за аналогічний період 2007 р. (63,9 тис. чол. ).

Число працюючих санаторно-курортних установ і туристських підприємств на вказану дату - 135 (2008 р. - 123), коефіцієнт заповнюваності працюючих санаторно-курортних установ і туристських підприємств - 44,5% (2008 р. - 41,6%).

У 2008 році в Алушті кількість відпочиваючих збільшилася в порівнянні з 2007-м роком на 15,8%. Про це повідомив заступник Алуштинського міського голови Станіслав Колот на виїзному засіданні Координаційної ради з питань курортів і туризму в Алушті 19 березня.

Як зазначив Станіслав Колот 77% туристів, які в 2008 році відвідали курорт, були жителями України, 21,3% склали відпочиваючі з країн СНД і 1,7% - з країн Далекого Зарубіжжя.

За даними віце-мера, питома вага українських відпочиваючих зменшився в порівнянні з 2007-м роком на 3%. При цьому кількість туристів з країн СНД і країн Далекого Зарубіжжя збільшилася на 0,5% і 0,6% відповідно.

Кількість відпочиваючих (розрахована за методикою НАПКС) склала 173,0 тис. чоловік, що на 11,2% вище рівня минулого року (2008 р. - 155,6 тис. чол.).

Організовано в санаторно-курортних установах і туристських підприємствах відпочили (за даними виконкомів і райдержадміністрацій курортних регіонів) 66,7 тис. чол., Що на 23,7% вище, ніж за аналогічний період 2008 р. (53,9 тис. чол. ).

Число працюючих санаторно-курортних установ і туристських підприємств на вказану дату - 134 (2008 р. - 124), коефіцієнт заповнюваності працюючих санаторно-курортних установ і туристських підприємств - 49,0% (2008 р. - 44,5%).

У Євпаторії частина здравниць переповнена відпочиваючими.

Так, на 100% заповнені санаторії Міністерства охорони здоров'я України. Крім того, 100%-й рубіж перевищив рівень заповнюваності дитячого клінічного санаторію Міністерства оборони України. «Здравниця насилу вміщає всіх бажаючих поправити своє здоров'я», - йдеться в повідомленні порталу.

Всього на сьогоднішній день в Євпаторії оздоровлюються 7,2 тис. чоловік, що на 30% більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Їх приймають 29 здравниць. Загальна заповнюваність санаторіїв і пансіонатів становить 60%.

Кількість відпочиваючих (розрахована за методикою НАПКС) склала 145,3 тис. чоловік, що на 8,8% вище за рівень минулого року (2008 р. -133,5 тис. чол.).

Організовано в санаторно-курортних установах і туристських підприємствах відпочили (за даними виконкомів і райдержадміністрацій курортних регіонів) 60,2 тис. чол., Що на 16,8% вище, ніж за аналогічний період 2008 р. (51,6 тис. чол. ).

Статистика відділу курортів і туризму говорить, що серед загальної кількості відпочиваючих громадяни України становили 76 відсотків (у 2007 році - 73), які приїхали з країн СНД - 18 відсотків (у 2007 році - 21), з країн далекого зарубіжжя - 6,2 відсотка ( у 2007 році - 5,9). А це означає, що з ближнього зарубіжжя до нас їздити на відпочинок стали менше.

Виручка від реалізації продукції зросла на 196 мільйонів гривень (30,2 відсотка). Збільшився прибуток підприємств курортно-туристичного комплексу майже на 47 відсотків. Вона склала 69,9 мільйона гривень, що на 22,3 мільйона гривень більше прибутку минулого року. Платежі до бюджету склали 103,1 мільйона гривень, що на 25,9 відсотка більше відповідного періоду минулого року.

Кращих показників у прибутку, поданим відділу, досягли КС «Місхор» (2 мільйони 870,1 тисячі гривень) МРЦ «Перлина» (2 мільйони 743,8 тисячі гривень), санаторій «Інжняя Ореанда» (2 мільйони 561,9 тисячі гривень) , ТОВ «Аеросвіт-курорт» (1932 тисячі гривень), РП КОК «Росія» (2 мільйони 538,1 тисячі гривень), санаторій «Курпати» (1863 тисячі гривень).

Серед відстаючих, що працюють зі збитками - 27 підприємств, що допустили загальну суму збитку 36169 тисяч гривень. Особливо великі збитки допустили ТОВ «Дельфін-2001», АТЗТ «Пріватмедсервіс», ТОВ «Іст інвестментс», санаторій ім. Боброва, санаторій ім. Кірова. Костянтин Запорожець пояснює ці збитки в основному будівництвом і реконструкцією, які ведуться на території цих здравниць [3].

У цьому році вперше на свято. Хрещення у всіх храмах Криму відслужили молебень про збереження і розвиток кримських курортів і благополучне проведення курортного сезону. Напевно, всі читачі добре пам'ятають, як після ранкової служби в соборі св. Олександра Невського учасники церемонії пройшли Хресним ходом до Массандрівського пляжу.

А в результаті - служби розміщення туристів відзначають небувалий попит на південнобережний відпочинок. Більше приїжджих зареєстровано в «Ялта-Інтурист», «Ореанді», «Пальміра-Паласі» і «Брістолі». Треба думати, саме ці центри туризму увійдуть до числа організаторів водохресних заходів у січні 2008 року.

Кількість відпочиваючих на Кримському півострові зросте в 2008 р. на 7-8%. Про це повідомив міністр курортів і туризму Автономної республіки Крим Володимир Савельєв. У 2008 р. кількість відвідали Крим туристів досягло 5,8 млн чоловік, що на 13% більше, ніж за аналогічний період 2007 р.

В. Савельєв також повідомив, що міністерство планує і надалі збільшувати кількість відпочиваючих з далекого зарубіжжя. "У цьому плані дуже вдалим є досвід цього року, коли ми вперше почали працювати з англійськими туроператорами. Це подавалося під тематичною брендом вивчення історії Кримської війни XIX століття. У результаті кількість туристів з Великобританії в 2008 р. в порівнянні з попереднім періодом збільшилась з 500 до понад 7 тис. осіб ", - сказав міністр АРК.

Число працюючих санаторно-курортних установ і туристських підприємств на вказану дату - 132 (2007 р. - 124), коефіцієнт заповнюваності працюючих санаторно-курортних установ і туристських підприємств - 43,6% (2007 р. - 41,5%).

У 2008 році музейні установи Ялти відвідали 608,9 тис. осіб, що на 25 тис. більше, ніж у 2007 році. Про це повідомили в Міністерстві культури і мистецтва Автономної Республіки Крим.

За даними Мінкультури, за минулий рік Лівадійський палац-музей відвідали 429 1 тис. осіб, або на 28,6 тисячі більше, ніж у 2007 році.

У той час як в Будинку-музеї А. П. Чехова побували 31,7 тис. чоловік, що на 1,7 тис. менше від кількості відвідувачів 2007 року. Дещо знизилася і кількість відвідувачів «Поляни казок». У минулому році тут побували 148,1 тис. осіб, що на 1,9 тисячі менше, ніж у 2007 році [7].

З інформацією про підсумки роботи курортно-туристичної галузі Ялти за 9 місяців 2007 р. на черговій апаратній нараді виступив начальник відділу з курортів і туризму Костянтин Запорожець.

Зараз курортно-туристичний комплекс міста представлений 141 підприємством різних форм власності та організаційно-правової форми, 128 - приватними готелями, мотелями і пансіонатами

Крім цього, отримали ліцензію на туристичну діяльність 76 турагентів і туроператорів. За даними відділу, екскурсійною діяльністю офіційно займаються січня 1-2 людини, а загальна кількість працюючих у всіх курортно-туристичних підприємствах складає близько 17 тис. чоловік.

Минулий сезон проходив під егідою 200-річчя курортів Криму. У зв'язку з цим були розроблені заходи з відзначення знаменної події. Перші урочистості відбулися в хрещенські дні - з16 по 20 січня. На них були запрошені фахівці з України та Росії, представники місцевої та регіональної влади, керівники громадських організацій, діяльність яких спрямована на розширення співробітництва у сфері курортів і туризму.

Костянтин Запорожець повідомив, що при підготовці до курортного сезону підприємства курортно-туристичного комплексу освоїли близько 90 мільйонів гривень, в тому числі на нове будівництво - 30 мільйонів гривень, на реконструкцію - 18,6 мільйона гривень, на капітальний ремонт - 14 мільйона гривень, на поточний ремонт - близько 25 мільйонів гривень.

Костянтин Запорожець підкреслив, що культурні заходи, які проводяться в Ялті влітку додатково привертають велику кількість відпочиваючих. Культурна політика «фестивальною столиці» створює новий імідж, що приходить на зміну образу «всесоюзної здравниці». А разом зі зміною іміджу - інтерес туристів і, як наслідок, прибуток у міську казну [15].

За дев'ять місяців 2008 року Ялта прийняла 462 тисяч осіб (це на 7,6 відсотка більше показників минулого року). У здравницях організованим шляхом відпочили 353 000 чоловік (на п'ять відсотків більше цього ж періоду 2007 року) і неорганізованим, у приватному секторі - понад 108 тисяч (на 17 відсотків більше, ніж у 2007 році). Очевидно те, що збільшення загальної кількості відпочиваючих відбулося головним чином за рахунок "дикунів". Курортний збір з «дикунів» в минулому сезоні склав 190,5 тисячі гривень.

Відділом під керівництвом Костянтина Запорожця проведено аналіз фактичної кількості неорганізованих відпочиваючих, який підтвердив, що реальне збільшення відбулося за рахунок зростання числа відпочиваючих у готелях, приватних готелях, мотелях, пансіонах. Доповідач відзначив інтенсивність роботи ряду квартирних бюро та комбінатів курортних послуг міст і селищ Великої Ялти. У Гурзуфі, наприклад, завдяки цьому кількість зареєстрованих неорганізованих відпочиваючих зросла в шість разів [14].

Рекреаційні території відносяться до групи земель, які вимагають освіти особливого режиму охорони і забезпечення цільового функціонального використання на території України. Це земельні ділянки 2380 організацій організованого відпочинку та туризму на 398 тис. місць; території масового короткочасного відпочинку населення в приміських зелених зонах; земельні ділянки дачних селищ і садівничих товариств. Сюди ж відносяться курортні (лікувально-оздоровчі) землі (території розповсюдження понад 400 джерел лікувальних мінеральних вод і 104 родовищ лікувальних грязей; території морських пляжів довжиною 1160 км; земельні ділянки 1059 санаторіїв і санаторіїв-профілакторіїв на 203 тис. місць). Необхідно відзначити також у зв'язку з цим землі природоохоронного фонду, який використовується для екологічного туризму та рекреації (території 5 національних природних парків, 10 регіональних ландшафтних парків, 3 біосферних заповідників, 1800 заказників, 500 парків-пам'яток садово-паркового мистецтва тощо) та землі об'єктів історико-культурної спадщини (території розташування більше 125 тисяч пам'яток історії, археології, архітектури, етнографії та ін.) Загальна площа всіх цих земель, які використовуються за призначенням, за даними «Зведеної схеми районного планування Україні» (1991 р.), склала 7,2% території України (4346,6 тис. га) [1]. За даними Госкомземлі Україна організації , установи природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення за станом на 01.01.98 р. займали 304,4 тис. га. За даними оцінки ресурсного потенціалу земель курортів та рекреації і туризму, територія їх розповсюдження може становити близько 9,1 млн. га або майже 15% території країни [2]. Це більш ніж удвічі перевищує площі тих земель, які використовуються для цих цілей на сучасному етапі. Згідно з прогнозними розрахунками на базі використання цього потенціалу існує можливість одночасно оздоровити близько 50 млн. чоловік, тобто майже все населення України. З іншого боку - це потужний потенціал розвитку міжнародного туризму, який у багатьох країнах світу є прибутковою галуззю національної економіки. Наприклад, вагомий внесок доходів від туризму у валовому національному продукті в Іспанії становить майже 4%, на Кіпрі - близько 20%, у країнах Центральної і Західної Європи - близько 7,6% [14].

3. Проблеми та шляхи їх вирішення у сфері послуг рекреації і туризму

В Україні частка доходів від туризму у валовому національному продукті не перевищує одного відсотка. Незважаючи на очевидну економічну доцільність і гостру соціальну потребу у розвитку рекреаційного комплексу, на сьогоднішній день в Україні немає повного кадастру земель курортного, рекреаційного та природоохоронного призначення і не скориговані показники потреб резервних територій для розвитку курортів, рекреації і туризму навіть на найближчу перспективу. Серед об'єктивних причин, які зумовили спад розвитку курортно-рекреаційних та природоохоронних територій, слід назвати наступні: зниження потреб населення України в курортно і туристично-рекреаційних послугах з 20 до 8% (з-за падіння загального життєвого рівня, освіти приватного сектора дачних селищ і садівничих товариств); реструктуризацію мережі курортних і туристично-рекреаційних організацій, зменшення їх кількості; стагнацію курортного та туристично-рекреаційного будівництва, дефіцит інвестицій, відсутність пільг в оподаткуванні даного виду послуг, оренди землі, використання енергоресурсів (що широко практикується в ряді країн - Туреччини , Тунісі і навіть - у Казахстані); використання частини існуючого фонду не за призначенням (офіси, малі підприємства) у зв'язку з низьким рівнем комфорту в деяких організаціях, збитковість їх експлуатації, неможливість конкурувати на туристичному ринку. Істотним чинником для України є втрата курортно-рекреаційних та природно-заповідних земель у зв'язку з їх радіоактивним забрудненням внаслідок Чорнобильської катастрофи (вилучено з даного виду використання 1,4 млн. га), що вимагає додаткового резервування подібних територій в екологічно чистих районах.

Однак оцінка потенціалу рекреаційного фонду і курортно-лікувальних ресурсів дає об'єктивні підстави розраховувати, що ситуація, яка склалася в галузі, є тимчасовою, а Україна має перспективу пожвавлення туризму, і в першу чергу, з-за кордону; нарощування курортно-рекреаційних та природоохоронних територій з особливим статусом (для забезпечення відтворення генофонду рослинного і тваринного світу, збереження різноманіття природних комплексів, охорони унікальних бальнеологічних ресурсів), які мають становити близько 20% земельного фонду держави. Основним у плануванні перспективного розширення територій ландшафтно-природних ресурсів повинно стати визначення їх цінності та пріоритетів у формуванні подальшої інвестиційної політики. З цієї точки зору необхідно, перш за все, зарезервувати території унікальних бальнеологічних, грязьових і пляжних приморських ресурсів, а також території майбутнього природно-заповідного фонду. Для вирішення всіх цих проблем необхідно в першу чергу визначити науково обгрунтовані пріоритети резервування, функціонального використання та охорони курортно-рекреаційних територій з урахуванням регіональних особливостей. Для успішного вирішення проблем охорони земель, поряд зі здійсненням конкретних заходів, велике значення має їх комплексна, вартісна оцінка як природного ресурсу. Грошова оцінка землі як комплексного ресурсу природи спонукає до необхідності підвищення рівня обгрунтованості рішень, які приймаються щодо цільового використання земель при формуванні системи регіонального розвитку, врахування їх екологічної та соціально-економічної ролі при визначенні стратегії господарського використання конкретних територій. І, нарешті, грошова оцінка землі є ключовим питанням побудови економічного ринкового механізму ефективного землекористування на основі перетворення її у виробничий капітал, який діє разом з іншими капіталами в ринковому середовищі. З переходом української економіки на ринкові принципи й умови господарювання в її рекреаційному комплексі відбулися докорінні зміни. До початку процесу економічного реформування стан рекреаційної галузі характеризувалося дефіцитом на послуги галузі. Широкий попит був обумовлений, перш за все, низькою ціною путівок на санаторно-курортне лікування, оскільки основна частина витрат оплачувалася профспілками за рахунок коштів соціального страхування або інших джерел. З іншого боку, доступність цін на путівки забезпечувалася тим, що розвиток матеріально-технічної бази рекреаційних, оздоровчих і туристських установ здійснювалося за рахунок власників цих установ або за рахунок коштів державного бюджету. Це означає, що фінансування цього процесу не перекладалося на плечі конкретних споживачів послуг - відпочиваючих. Планування і управління діяльністю цих установ повністю регламентувалося їх власниками, а також координувалося на місцевому рівні Ринкові умови єдиним критерієм діяльності господарюючих суб'єктів зумовили отримання прибутку. Економічна криза, що супроводжувався падінням виробництва, зниженням рентабельності і зростанням збитковості більшості промислових підприємств, на балансі яких перебували санаторно-курортні установи, привів до того, що підприємства опинилися не в змозі надалі фінансувати поточні витрати, а, тим більше, розвивати їх матеріальну базу . Щоб окупити виробничі витрати, розрахуватися з державою по податках, забезпечити беззбитковість і підтримати в належному стані свою матеріально-технічну базу, підприємства курортно-туристського комплексу були змушені підняти ціни на путівки. Однак цей крок натрапив на різке зниження рівня доходів основної частини населення країни, його платоспроможного попиту на послуги галузі. У поєднанні з різким скороченням підтримки рекреаційної сфери державою і майже повним зникненням соціального туризму і дитячих закладів відпочинку це призвело до того, що санаторії, будинки та бази відпочинку країни позбулися основного контингенту відпочиваючих. На жаль, діяли раніше і зруйновані адміністративні механізми не були своєчасно замінені новими, адекватними формуються ринковими умовами, що й призвело до кризового стану курортно-туристського комплексу. Його підприємства продовжують відчувати труднощі, зумовлені необгрунтованістю практики оподаткування, при якій вони, будучи по суті лікувальними установами, платять податки на загальних підставах. Необгрунтовано завищені комунальні платежі, питома вага яких у вартості путівок досягає 50%. Для курортів державного рівня особливо гострими є питання взаємовідносин з державним бюджетом, обсягів і системи централізованого фінансування, інших форм і методів державної підтримки. Таким чином, для адаптації до мінливих ринкових умов господарювання конкретним підприємствам рекреаційної сфери недостатньо обмежуватися лише складанням власної програми розвитку. Ринкова модель економіки зажадала розробки принципово нових підходів до формування організаційно-економічного механізму розвитку курортно-туристського комплексу. Даний процес дуже складний і потребує серйозної перебудови економічних і соціальних відносин у цьому комплексі. Загострюється необхідність розробки та вдосконалення механізмів державного регулювання та фінансової підтримки рекреаційної галузі. Більш пильної уваги і глибокого аналізу потребують відбуваються тут процеси приватизації і акціонування, які здійснюються не завжди відповідно до існуючої правової і нормативної бази. Відсутній реальний механізм залучення інвестицій в об'єкти курортно-туристського комплексу, зберігаються екстенсивні, малоефективні методи використання рекреаційних ресурсів. Разом з тим, вітчизняний туристичний бізнес до ринкових умов адаптувався, і досить швидко. На жаль, ця адаптація пішла обхідним, вельми неефективним для держави шляхом. У короткий час утворилося безліч приватних фірм, які стали задовольняти потреби українських громадян в туризмі, насамперед - у закордонному. Надзвичайно зріс виїзний туризм, який, з економічної точки зору, рівноцінний вивозу капіталу з країни. І хоча зараз нереально стверджувати, що Україна буде отримувати від туризму доходи, порівнянні з доходами від цієї сфери економіки, наприклад, середземноморських країн, тим не менше, не можна не визнати, що можливості розвитку туризму в Україні величезні і рекреаційні ресурси в значній мірі не використовуються [3]. Висновки та перспективи подальшого розвитку. Відповідно до прогнозних розрахунків на базі використання ресурсного потенціалу земель курортів і рекреації, який складає 9,1 млн. га, Україна має можливість надати майже всьому населенню країни необхідний повноцінний відпочинок, а також тут є великі можливості для розвитку міжнародного туризму. Спеціальних розробок вимагає організація повного кадастру земель курортного, рекреаційного та природоохоронного призначення та корекція показників потреб резервних територій для розвитку курортів, рекреації і туризму на перспективу.

«У нас є програма« Соціального і економічного розвитку АРК », для реалізації якої нам необхідно $ 16 млрд, - говорить Віктор Плакіда, голова Ради міністрів АРК. - Але це - довгострокова програма, яка передбачає, образно кажучи, євроремонт всього регіону і розрахована на термін до 2014 року ». Третина озвученої суми ляже на плечі центрального і місцевого бюджетів, решта - приватні інвестиції [18].

Необхідне збільшення інвестицій в курортне та туристично-рекреаційне будівництво, а також надання пільг в оподаткуванні даного виду послуг, оренди землі та використання енергоресурсів для створення можливої ​​і більше швидкої конкуренції Україну на туристичному ринку. Для вирішення всіх цих проблем необхідно визначити науково обгрунтовані пріоритети резервування, функціонального використання та охорони курортно-рекреаційних територій з урахуванням всіх регіональних особливостей. Необхідно визначити комплексну, вартісну оцінку земель як природного ресурсу, яка веде до підвищення рівня обгрунтованості рішень, прийнятих щодо цільового використання земель при формуванні систем регіонального розвитку. З метою оптимізації підвищення рівня наукової обгрунтованості рішень, необхідно проведення повсюдної (по всіх територіях курортно-рекреаційного комплексу) грошової оцінки землі (як кадастрової, так і ринкової). Ця оцінка є ключовим питанням побудови економічного ринкового механізму ефективного землекористування. Дана стаття є одним з перших кроків у розробці принципово нового підходу до формування організаційно-економічного механізму розвитку курортно-туристського комплексу. Виходячи з вищесказаного, можна з упевненістю говорити про необхідність розробки та вдосконалення механізмів державного регулювання та фінансової підтримки курортно-рекреаційної галузі господарства країни [1].

Висновок

Туризм належить до сфери послуг і є одним з найбільших і динамічних галузей економіки. Високі темпи його розвитку, великі обсяги валютних надходжень активно впливають на різні сектори економіки, що сприяє формуванню власної туристської індустрії.

Органи виконавчої влади позбавлені можливості повною мірою контролювати даний вид діяльності, що призводить до появи на ринку туристичних послуг недобросовісних учасників, а, отже, і низький рівень даного виду послуг, і не мало важливим є те, що це веде до недоїмки зборів до бюджету , що в свою чергу призводить до браку виділених коштів на розвиток внутрішнього туризму в загальному обсязі фінансування з боку держави

Описані закономірності співвідношення освоєності території та еволюції видів рекреаційної діяльності особливо важливі тим, що демонструють історичність просторово активної рекреації. При порівняннях рекреаційної діяльності в різних регіонах та культурах світу потрібно виходити, перш за все, із завдань освоєння розглянутих територій, які вирішуються в цих регіонах і культурах. Саме вони визначають особливості просторово активної рекреації. Копіювання, наприклад, західного досвіду в інших соціо-культурних утвореннях - тоді, коли воно має місце, - абсолютно позбавлене сенсу. Воно не може бути успішним у принципі. Просторово активна рекреаційна діяльність вирішує завдання, пов'язані з освоєнням простору, а не тільки і не стільки з відпочинком населення. У зв'язку з цим конкретна еволюція просторово активної рекреаційної діяльності індивідуальна для кожного соціо-культурної освіти.

Підводячи підсумок у дослідженні даного матеріалу, слід виділити ряд положень, які ми в ході роботи виявили, довели, дослідили і пропрацювали. В результаті розробки теми ми:

виявили і досліджували вплив Криму на розвиток туристичного бізнесу в Україні;

висвітлили існуючі тенденції розвитку туризму в Криму;

розкрили проблеми, які є перешкодою для повноцінного розвитку туризму в цьому регіоні;

більш детально і фундаментально ознайомилися зі специфікою та особливостями розвитку та організації туризму в Криму, що дало нам можливість виявити значущу роль цього регіону в Україну;

на основі раніше опрацьованих матеріалів по даній темі, ми виділили найголовніші туристичні об'єкти даного регіону, які привертають увагу всього світу, і за допомогою яких розвивається туризм в Україні;

довели, що велика увага привертається міжнародним стандартам у розробці відпочинку для туристів у Криму та навели приклад як організовуєте відпочинок, і які види послуг надає окремий туристичний об'єкт;

Такий специфічний регіон як Крим не випадково в останнє століття отримав статус державної здравниці. Тут відпочивали та лікувалися члени царської сім'ї та їх наближені, тут любили відпочивати керівники СРСР і їх наближені в 70 - 80-ті роки, тут люблять відпочивати керівники і всі державні службовці сучасної України.

Оздоровчий, лікувальний, емоційно - естетичний, ландшафтний, археологічний і пр. потенціал Криму практично безмежний. Також теоретично безмежний можливий внесок розвитку туристичного комплексу Криму в його соціально-економічний розвиток. На жаль системоутворююча роль цього комплексу не проглядається ні в системі статистичної звітності Криму, а тим більше всієї Україні, ні в системі управління соціально-економічним розвитком Криму і Україні.

Цьому є конкретні формальні пояснення, але економіці Криму та добробуту його населення це не приносить результатів. В даний час туристичний комплекс Криму фактично не є системоутворюючим в його економіці.

Рекреація і туризм - це один з видів господарської діяльності, де державне регулювання є обов'язковим, що отримало вже закріплення в законах, що стосуються цього виду діяльності. Формування загальних правових, організаційних, соціально-економічних принципів, а також органів реалізації державної політики України в галузі туризму, відображено в прийнятих Верховною Радою у вересні 1995р. Закону України «Про туризм» і в жовтні 2000р. - Закону України «Про курорти». Законодавство України про туризм складається з Конституції України [254к/96-ВР], цього Закону, інших нормативно-правових актів, виданих відповідно до них. [1]

Однак, місцева влада мають сьогодні достатньої матеріально - технічною базою і не мають практичних механізмів управління економічними і соціальними процесами. Це повною мірою відноситься і до сфери вітчизняного туризму, успішний розвиток якої можливо тільки на основі застосування відповідних принципів, методів і форм управління. Зруйновано велику кількість пам'яток, споруд історичного характеру, відбувається шкідливий вплив на навколишнє середовище, отже необхідно виділяти кошти на підтримку цих об'єктів, у противному випадку нам буде нічого використовувати для залучення потенційних туристів на відпочинок і екскурсію.

Список використаних джерел

 1. Закону України "Про туризм" [324/95-ВР] (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 31, ст. 241; 2001 р.., N 32, ст. 172),

 2. «Соціально - економічна географія» / За редакцією В.М. Шумського, А.В. Супрачева. / Сімферополь - НАТА, 2006р.

 3. Статистичний щорічнік АРК за 2007р. Головне управління статистики АРК - Сімферополь, 2007р.

 4. Енциклопедія для студента / Під. ред. Ю. Ю. Моринець. - С.-П.: вісь, 2003. - 1 частина. - 483 с.

 5. Ткаченко Т., Мельниченко С. Тенденції розвитку світового туризму / / "Вісник КНТЕУ". - 2004 .- № 6. - С.

 6. Федорченко В.К., Дьорова Т.А. Історія туризму в Україні. - К.: Вища шк., 2002. - 195с.

 7. Тихонова. Н.І. Аспекти стратегічного планування у туристичному бізнесі. - Сімферополь: "Економіка Криму", 2003. - № 10. - С.37-39.

 8. Чудновський А.Д. Менеджмент туризму: Підручник / А.Д. Чудновський, М.А. Жукова. - М.: Фінанси і статистика, 2002. - С.9.

 9. Бережна І.В. Форми організації та методи управління рекреаційною сферою в нових умовах господарювання (на прикладі Кримського регіону): Дис ... канд. екон. наук: 08.02.03 НАН України, ІЕП. - Донецьк, 2001. - 206 с.

 10. Рекреація: соціально-економічні та правові аспекти. Монографія. Відп. Ред В.К. Мамутов, А.І. Амоша: ІЕП НАН України, 2003.-142 с.

 11. Мешканців Є.М. Основи формування господарського механізму в сфері послуг / Е.Н. Жильцов. - М.: изд-во МГУ, 1991.

 12. Новіков В. Організація і розвиток соціальної сфери (зарубіжний і вітчизняний досвід) / В. Новиков .- К.: Інститут економіки НАН, 2000.

 13. Папирян Г.А. Міжнародні економічні відносини: Економіка турізма. / Г.А. Папирян. - Фінанси і статистика, 2000.-208с.: Іл.

 14. Ягодка А.Г. Соціальна інфраструктура і політика: Навчальний посібник / О.Г Ягодка. - К.: КНЕУ, 2000. - 212 с. / укр.мова /.

 15. www.ukrstat.gov.ua.

 16. www. crimea.mos.ua

 17. www. economi-crimea.ua

 18. www.consumerinfo.org.ua).

Посилання (links):
 • http://www.nau.kiev.ua/cgi-bin/nauonlu.exe?zak2+182870_t+guest
 • http://www.consumerinfo.org.ua/
 • Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Спорт і туризм | Курсова
  199.4кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Туризм в Росії Стан і перспективи
  Міжнародний туризм стан та перспективи розвитку
  Міжнародний туризм Історія стан та перспективи розвитку
  Туризм в Україні проблеми і перспективи конкурентноздатності
  Екологічний туризм та його перспективи у Вологодській області
  Екологічний туризм можливості та перспективи розвитку в Алтайському краї
  Страховий ринок Росії стан і перспективи 2
  Підприємництво в Білорусі стан та перспективи розвитку
  Інвестиційні фонди стан та перспективи розвитку
  © Усі права захищені
  написати до нас