Трудові книжки

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Федеральне державне освітній заклад
Середньої професійної освіти
«Волгоградський державний коледж управління і нових технологій»
РЕФЕРАТ
З дисципліни «Трудове право»
«Трудові книжки»
Виконала: ст-ка групи 17-Б
Шашкова Д.Ю.
Перевірив: пр-ль
Катровскій В.І.
Волгоград
2008р.

Зміст
1. Загальні положення
2. Ведення трудових книжок
3. Внесення змін і виправлень у трудову книжку. Дублікат трудової книжки
4. Видача трудової книжки при звільненні (припинення трудового договору)
5. Вкладиш до трудової книжки
6. Облік і зберігання трудових книжок
7. Відповідальність за дотримання порядку ведення трудових книжок
8. Виготовлення бланків трудової книжки і забезпечення ними роботодавців
9. Список використаної літератури

1. Загальні положення
Ці Правила встановлюють порядок ведення та зберігання трудових книжок, а також порядок виготовлення бланків трудової книжки й забезпечення ними роботодавців. Трудова книжка є основним документом про трудову діяльність і трудовий стаж працівника. Роботодавець (за винятком роботодавців - фізичних осіб) зобов'язаний вести трудову книжку на кожного працівника, що пропрацював в організації понад п'ять днів, якщо робота в цій організації є для працівника основною.
Роботодавець - фізична особа не має права робити записи в трудових книжках працівників, а також оформляти трудові книжки працівникам, що приймаються на роботу вперше.
У трудову книжку вносяться відомості про працівника, яку вони виконують, переведення на іншу постійну роботу і про звільнення працівника, а також підстави припинення трудового договору та відомості про нагородження за успіхи в роботі.
Відомості про стягнення до трудової книжки не вносяться, за винятком випадків, коли дисциплінарним стягненням є звільнення.
Трудові книжки ведуться державною мовою Російської Федерації, а на території республіки у складі Російської Федерації, що встановила свою державну мову, оформлення трудових книжок може поряд з державною мовою Російської Федерації вестися і державною мовою цієї республіки.
Роботодавець зобов'язаний за письмовою заявою працівника не пізніше трьох днів з дня його подачі видати працівникові копію трудової книжки або завірену в установленому порядку виписку з трудової книжки.

2. Ведення трудових книжок
Оформлення трудової книжки працівнику, прийнятому на роботу вперше, здійснюється роботодавцем у присутності працівника не пізніше тижневого строку з дня прийняття на роботу.
У трудову книжку при її оформленні вносяться такі відомості про працівника:
а) прізвище, ім'я, по батькові, дата народження (число, місяць, рік) - на підставі паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;
б) освіта, професія, спеціальність - на підставі документів про освіту, про кваліфікацію або наявність спеціальних знань (при вступі на роботу, що вимагає спеціальних знань або спеціальної підготовки).
Усі записи про виконувану роботу, переведення на іншу постійну роботу, кваліфікації, звільнення, а також про нагородження, зробленому роботодавцем, вносяться в трудову книжку на підставі відповідного наказу (розпорядження) роботодавця не пізніше тижневого строку, а при звільненні - в день звільнення і повинні точно відповідати тексту наказу (розпорядження).
Усі записи у трудовій книжці проводяться без будь-яких скорочень і мають у межах відповідного розділу свій порядковий номер.
З кожною вноситься до трудової книжки записом про виконувану роботу, переведення на іншу постійну роботу і звільнення роботодавець зобов'язаний ознайомити її власника під розписку в його особистій картці, в якій повторюється запис, внесений до трудової книжки.
Форма особової картки затверджується Державним комітетом Російської Федерації за статистикою.
Трудова книжка заповнюється у порядку, що затверджується Міністерством праці та соціального розвитку Російської Федерації.
Записи в трудову книжку про причини припинення трудового договору вносяться у точній відповідності з формулюваннями Трудового кодексу Російської Федерації або іншого федерального закону.
При припиненні трудового договору з підстав, передбачених статтею 77 Трудового кодексу Російської Федерації (за винятком випадків розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця і за обставинами, не залежних від волі сторін (пункти 4 і 10 цієї статті)), в трудову книжку вноситься запис про звільнення (припинення трудового договору) з посиланням на відповідний пункт вказаної статті.
При розірванні трудового договору з ініціативи роботодавця у трудову книжку вноситься запис про звільнення (припинення трудового договору) з посиланням на відповідний пункт статті 81 Трудового кодексу Російської Федерації.
При припиненні трудового договору за обставинами, не залежних від волі сторін, в трудову книжку вноситься запис про підстави припинення трудового договору з посиланням на відповідний пункт статті 83 Трудового кодексу Російської Федерації.
При припиненні трудового договору з інших підстав, передбачених Трудовим кодексом Російської Федерації чи іншими федеральними законами, в трудову книжку вноситься запис про звільнення (припинення трудового договору) з посиланням на відповідні статті, пункт Трудового кодексу Російської Федерації або іншого федерального закону.
При припиненні трудового договору з працівником, засудженим відповідно до вироку суду до позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю і не відбули покарання, в трудову книжку вноситься запис про те, на якій підставі, на який термін і яку посаду він позбавлений права обіймати (якою діяльністю позбавлено права займатися).
Відомості про роботу за сумісництвом (про звільнення з цієї роботи) за бажанням працівника вносяться за місцем основної роботи в трудову книжку на підставі документа, що підтверджує роботу за сумісництвом.
У трудову книжку за місцем роботи також вноситься із зазначенням відповідних документів запис:
а) про час військової служби відповідно до Федерального закону "Про військовий обов'язок і військову службу", а також про час служби в органах внутрішніх справ, органах податкової поліції, органах з контролю за обігом наркотичних засобів і психотропних речовин і митних органах;
б) про час навчання на курсах і у школах підвищення кваліфікації, по перекваліфікації та підготовці кадрів.
Відповідні записи, внесені в трудову книжку осіб, звільнених від роботи (посади) у зв'язку з незаконним засудженням або відсторонених від посади у зв'язку з незаконним притягненням до кримінальної відповідальності, встановленими відповідно виправдувальним вироком або постановою (ухвалою) про припинення кримінальної справи за відсутністю події злочину , за відсутністю в діянні складу злочину або за недоведеністю їхньої участі у вчиненні злочину, визнаються недійсними. Роботодавець за письмовою заявою працівника видає йому дублікат трудової книжки без запису, який визнано недійсним. Дублікат трудової книжки видається зазначеним особам у порядку, встановленому цими Правилами.
У трудові книжки осіб, які відбули виправні роботи без позбавлення волі, вноситься за місцем роботи запис про те, що час роботи у цей період не зараховується в безперервний трудовий стаж. Зазначена запис вноситься до трудової книжки по закінченні фактичного строку відбування покарання, що установлюється за довідками органів внутрішніх справ.
При звільненні засудженого з роботи в установленому порядку і влаштуванні його на нове місце роботи відповідні записи вносяться до трудової книжки в тій організації, в яку він був прийнятий або направлений.
При відновленні в установленому порядку безперервного трудового стажу до трудової книжки працівника вноситься за останнім місцем роботи запис про відновлення безперервного трудового стажу з зазначенням відповідного документа.
У трудову книжку вносяться такі відомості про нагородження (заохочення) за трудові заслуги:
а) про нагородження державними нагородами, в тому числі про присвоєння державних почесних звань, на підставі відповідних указів і інших рішень;
б) про нагородження почесними грамотами, присвоєння звань та нагородження нагрудними знаками, значками, дипломами, почесними грамотами, виробленому організаціями;
в) про інші види заохочення, передбачених законодавством Російської Федерації, а також колективними договорами, правилами внутрішнього трудового розпорядку організації, статутами і положеннями про дисципліну.
Записи про премії, передбачені системою оплати праці, або виплачуються на регулярній основі, до трудових книжок не вносяться.

3. Внесення змін і виправлень у трудову книжку.
Дублікат трудової книжки
Зміна записів про прізвище, ім'я, по батькові і дату народження, а також про утворення, професії та спеціальності працівника провадиться роботодавцем за останнім місцем роботи на підставі паспорта, свідоцтва про народження, про шлюб, про розірвання шлюбу, про зміну прізвища, імені, по батькові та інших документів.
У разі виявлення неправильного або неточного запису в трудовій книжці виправлення її провадиться за місцем роботи, де було зроблено відповідний запис, або роботодавцем за новим місцем роботи на підставі офіційного документа роботодавця, допустив помилку. Роботодавець зобов'язаний у цьому випадку надати працівникові при його зверненні необхідну допомогу.
Якщо організація, яка справила неправильний або неточний запис, реорганізована, виправлення проводиться її правонаступником, а у разі ліквідації організації - роботодавцем за новим місцем роботи на підставі відповідного документа.
Виправлені відомості повинні повністю відповідати документу, на підставі якого вони були виправлені. У разі втрати такого документа або невідповідності його фактично виконуваній роботі виправлення відомостей про роботу здійснюється на підставі інших документів, що підтверджують виконання робіт, не зазначених у трудовій книжці.
Показання свідків не можуть бути підставою для виправлення внесених раніше записів, за винятком записів, щодо яких є судове рішення, а також у разі масової втрати трудових книжок викликаної дією непереборних обставин.
У розділах трудової книжки, що містять відомості про роботу або відомості про нагородження, закреслення неточних або неправильних записів не допускається.
Зміна записів проводиться шляхом визнання їх недійсними і внесення правильних записів.
У такому ж порядку здійснюється зміна запису про звільнення працівника (переведення на іншу постійну роботу) у разі визнання звільнення (переведення) незаконним.
Особа, що втратила трудову книжку, зобов'язана негайно заявити про це роботодавця за останнім місцем роботи. Роботодавець видає працівнику дублікат трудової книжки не пізніше 15 днів з дня подачі працівником заяви.
При оформленні дубліката трудової книжки, зробленого відповідно до цих Правил, в нього вносяться:
а) відомості про загальне і (або) безперервному стажі роботи працівника до вступу до даної організації, підтвердженому відповідними документами;
б) відомості про роботу і нагородження (заохочення), які вносилися до трудової книжки за останнім місцем роботи.
Загальний стаж роботи записується сумарно, тобто зазначається загальна кількість років, місяців, днів роботи без уточнення організації, періодів роботи і посад працівника.
Якщо документи, на підставі яких вносилися записи в трудову книжку, не містять повних відомостей про роботу в минулому, в дублікат трудової книжки вносяться лише що у цих документах.
При наявності в трудовій книжці запису про звільнення або переведення на іншу роботу, що визнана недійсною, працівнику за його письмовою заявою видається за останнім місцем роботи дублікат трудової книжки, в який переносяться всі вироблені в трудовій книжці запису, за винятком запису, який визнано недійсним.
Трудова книжка оформляється у встановленому порядку і повертається її власнику.
У такому ж порядку видається дублікат трудової книжки, якщо трудова книжка (вкладиш) стала непридатною (обгоріла, порвана, забруднена і т.п.).
При масової втрати роботодавцем трудових книжок працівників у результаті надзвичайних ситуацій (екологічні та техногенні катастрофи, стихійні лиха, масові заворушення та інші надзвичайні обставини) трудовий стаж цих працівників встановлюється комісією по встановленню стажу, створеною органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації. До складу такої комісії включаються представники роботодавців, профспілок чи інших уповноважених працівниками представницьких органів, а також інших зацікавлених організацій.
Встановлення факту роботи, відомостей про професії (посади) і періодах роботи в даній організації здійснюється комісією на підставі документів, наявних у працівника (довідка, профспілковий квиток, облікова картка члена профспілки, розрахункова книжка тощо), а в разі їх відсутності - на підставі показань двох і більше свідків, які знають працівника по спільній з ним діяльності в одній організації або в одній системі.
Якщо працівник до надходження в дану організацію вже працював, комісія вживає заходів для отримання документів, що підтверджують цей факт.
За результатами роботи комісії складається акт, в якому вказуються періоди роботи, професія (посада) і тривалість трудового стажу працівника.
Роботодавець на підставі акта комісії видає працівнику дублікат трудової книжки.
У випадку якщо документи не збереглися, стаж роботи, в тому числі встановлений на підставі показань свідків, може бути підтверджений у судовому порядку.
4. Видача трудової книжки при звільненні (припинення
трудового договору)
При звільненні працівника (припинення трудового договору) всі записи, внесені до його трудової книжки за час роботи в даній організації, завіряються підписом роботодавця або особи, відповідальної за ведення трудових книжок, печаткою організації (кадрової служби) та підписом самого працівника (за винятком випадків, коли в день звільнення видати трудову книжку неможливо в зв'язку з відсутністю працівника, або його відмовою від отримання трудової книжки). Якщо трудова книжка заповнювалася державною мовою Російської Федерації і державною мовою республіки у складі Російської Федерації, завіряються обидва тексти.
Роботодавець зобов'язаний видати працівнику в день звільнення (останній день роботи) його трудову книжку з внесеним до неї записом про звільнення.
При затримці видачі працівникові трудової книжки з вини роботодавця, внесення в трудову книжку неправильної або не відповідає федеральному закону формулювання причини звільнення працівника роботодавець зобов'язаний відшкодувати працівнику не отриманий їм за весь час затримки заробіток. Днем звільнення (припинення трудового договору) у цьому випадку вважається день видачі трудової книжки. Про новий день звільнення працівника (припинення трудового договору) видається наказ (розпорядження) роботодавця, а також вноситься запис у трудову книжку. Раніше внесений запис про день звільнення визнається недійсним у порядку, встановленому цими Правилами.
У разі якщо в день звільнення працівника (припинення трудового договору) видати трудову книжку неможливо в зв'язку з відсутністю працівника або його відмовою від отримання трудової книжки на руки, працедавець надсилає працівникові повідомлення про необхідність з'явитися за трудовою книжкою або дати згоду на відправлення її поштою. Пересилання трудової книжки поштою за вказаною працівником адресу допускається тільки за його згодою.
З дня направлення вказаного повідомлення роботодавець звільняється від відповідальності за затримку видачі працівникові трудової книжки.
У разі смерті працівника трудова книжка після внесення до неї відповідного запису про припинення трудового договору видається на руки одного з його родичів під розписку або надсилається поштою за письмовою заявою одного з родичів.
5. Вкладиш до трудової книжки
У разі якщо в трудовій книжці заповнені всі сторінки одного з розділів, у трудову книжку вшивається вкладиш, який оформляється і ведеться роботодавцем в тому ж порядку, що і трудова книжка.
Вкладиш без трудової книжки недійсний.
При видачі кожного вкладиша у трудовій книжці ставиться штамп з написом "Виданий вкладиш" і вказується серія і номер вкладиша.
6. Облік і зберігання трудових книжок
З метою обліку трудових книжок, а також бланків трудової книжки і вкладиша до неї, в організаціях ведуться:
а) прибутково-видаткова книга з обліку бланків трудової книжки і вкладиша до неї;
б) книга обліку руху трудових книжок і вкладишів у них.
Форми зазначених книг затверджуються Міністерством праці та соціального розвитку Російської Федерації.
У прибутково-видаткову книгу з обліку бланків трудової книжки і вкладиша до неї, яка ведеться бухгалтерією організації, вносяться відомості про всі операції, пов'язаних з отриманням і витрачанням бланків трудової книжки і вкладиша до неї, із зазначенням серії та номера кожного бланка.
У книзі обліку руху трудових книжок і вкладишів у них, яка ведеться кадровою службою або іншим підрозділом організації, що оформляє прийом і звільнення працівників, реєструються всі трудові книжки, прийняті від працівників при влаштуванні на роботу, а також трудові книжки та вкладки до них із зазначенням серії і номери, видані працівникам знову.
При отриманні трудової книжки у зв'язку зі звільненням працівник розписується у особистій картці і у книзі обліку руху трудових книжок і вкладишів у них.
Прибутково-видаткова книга з обліку бланків трудової книжки і вкладиша до неї і книга обліку руху трудових книжок і вкладишів у них повинні бути пронумеровані, прошнуровані, завірені підписом керівника організації, а також скріплені сургучною печаткою або опломбовані.
Бланки трудової книжки і вкладиша до неї зберігаються в організації як документи суворої звітності і видаються особі, відповідальній за ведення трудових книжок, за його заявкою.
Після закінчення кожного місяця особа, відповідальна за ведення трудових книжок, зобов'язана подати до бухгалтерії організації звіт про наявність бланків трудової книжки і вкладиша до неї і про суми, отримані за оформлені трудові книжки та вкладки до них, з додатком прибуткового ордеру каси організації. Зіпсовані при заповненні бланки трудової книжки і вкладиша до неї підлягають знищенню з складанням відповідного акту.
Трудові книжки та дублікати трудових книжок, не отримані працівниками при звільненні або у разі смерті працівника його найближчими родичами, зберігаються протягом 2 років у кадровій службі організації окремо від інших трудових книжок. Після закінчення зазначеного терміну не затребувані трудові книжки зберігаються в архіві організації протягом 50 років, а потім підлягають знищенню в установленому порядку.
Роботодавець зобов'язаний постійно мати в наявності необхідну кількість бланків трудової книжки і вкладишів до неї.
7. Відповідальність за дотримання порядку ведення трудових
книжок
Відповідальність за організацію роботи щодо ведення, зберігання, обліку та видачі трудових книжок і вкладишів у них покладається на роботодавця.
Відповідальність за ведення, зберігання, облік і видачу трудових книжок несе спеціально уповноважена особа, призначена наказом (розпорядженням) роботодавця.
За порушення встановленого цими Правилами порядку ведення, обліку, зберігання і видачі трудових книжок посадові особи несуть відповідальність, встановлену законодавством Російської Федерації.

8. Виготовлення бланків трудової книжки і забезпечення ними
роботодавців
Виготовлення бланків трудової книжки і вкладиша до неї та забезпечення ними роботодавців на платній основі здійснюються в порядку, що затверджується Міністерством фінансів Російської Федерації.
Бланки трудової книжки і вкладиша до неї мають відповідний ступінь захисту.
При видачі працівникові трудової книжки або вкладиша до неї роботодавець стягує з нього плату, розмір якої визначається розміром витрат на їх придбання, за винятком випадків, масової втрати трудових книжок викликаної дією непереборних обставин і випадків коли в день звільнення видати трудову книжку неможливо в зв'язку з відсутністю працівника, або його відмовою від отримання трудової книжки.
У разі неправильного первинного заповнення трудової книжки або вкладиша до неї, а також у разі їх псування не з вини працівника вартість зіпсованого бланка оплачується роботодавцем.

Список використаної літератури:
1. Трудовий кодекс Російської Федерації. Вид. «Іспит», Москва, 2008р.
2. «Трудове право» Воронченко А.М., вид «Вища школа», Москва, 2008р.
3. Навчальний посібник Консультант Плюс: Вища школа. (Випуск 8, до осіннього семестру 2007р.)
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Реферат
42.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Трудові книжки Ведення видача та облік
Створення електронної записної книжки
Реляційна база данних трудової книжки
Аналіз книжки Доля Росії Н А Бердяєва
Аналіз книжки Мішель Монтень Досліди Книга 1
Видача трудової книжки при звільненні працівника за законодавств
Аналіз книжки П Ф Друкера Завдання менеджменту в XXI столітті
Літературний розвиток молодших школярів засобами дитячої художньої книжки
Видача трудової книжки при звільненні працівника за законодавством Республіки Білорусь
© Усі права захищені
написати до нас