Трудові відносини 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Білоруський державний університет
Державний інститут управління та соціальних технологій БДУ
Дистанційна форма навчання
(М. Гомель)
Гіусті БГУ__кафедра правових дісціплін_______________________
(Найменування кафедри)
Шіфр________группа___П - 31____курс _3_ семестр___5___________
(№ студентського / заліковки)
За _Трудовому праву___________ № контр. работи_____1__________
(Назва дисципліни)
Студент (ка )___________________________________________________
прізвище, ім'я, по батькові, рік народження)
_____________________________________________________________
(Місце роботи, посада)
Дата отримання к.р.____________________________________________
Дата повернення к.р.___________________оценка____________________
(Зараховано / незараховано)
Рецензент__кандідат юр. наук, доцент Бритова Тетяна Константіновна_____
(Прізвище, ім'я, по батькові рецензують К.Р..)
РЕЦЕНЗІЯ
Рецензент_____________________________________________
(Підпис, дата)

Білоруський державний університет
ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ ТА СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра _правових дісціплін______
Контрольна робота
з дисципліни: _Трудовое право______
студента (ки) __3__ курсу __П - 31_ групи
дистанційного навчання
Спеціальність "_Правоведеніе__________"
_______________________________________
(Прізвище, ім'я, по батькові)
Тема: "___Варіант № 1_____________"
(Або варіант)
№ залікової книжки _________________
Домашня адреса :______________________________________
тел.______
Перевірив
преподаватель_ кандидат юр. наук, доцент ____
(Посада, науковий ступінь)
_____ Бритова Тетяна Константіновна_______
(Прізвище, ім'я, по батькові)
МІНСЬК
2008
1. На машинобудівному заводі для оплати праці робітників застосовується наступна тарифна сітка
_____________________________________________________________
Розряди 1 2 3 4 5 6
_____________________________________________________________
Тарифні коефіцієнти 1.0 1.3 1.69 1.89 2.12 2.37
_____________________________________________________________
Годинна тарифна ставка робітників 1 розряду становить на роботах з нормальними умовами праці 2 т. р. рублів, на роботах з важкими і шкідливими умовами праці - 2,6 т. р., на роботах з особливо важкими та особливо шкідливими умовами праці - 3,4 т. р.
Користуючись цією сіткою, визначте розмір денних тарифних ставок усіх шести розрядів залежно від умов праці. Чи відповідає встановлені на заводі тарифна сітка і тарифні ставки республіканським тарифами оплати праці?
Рішення
Для визначення тарифної ставки проводиться множення тарифної ставки 1 розряду на відповідний тарифний коефіцієнт.
_____________________________________________________________
Розряди 1 2 3 4 5 6
_____________________________________________________________
Тарифні коефіцієнти 1.0 1.3 1.69 1.89 2.12 2.37
_____________________________________________________________
Норм. умови праці 2000 2600 3380 3780 4240 4740
_____________________________________________________________
Важкі умови праці 2600 3380 4394 4914 5512 6162
_____________________________________________________________
Шкідливі умови праці 3400 4420 5746 6426 7208 8058
_____________________________________________________________
Встановлені на заводі тарифна сітка і тарифні ставки не відповідають республіканським тарифами оплати праці.

2. У правила внутрішнього розпорядку заводу за погодженням наймача і профспілкового комітету був включений пункт, що надає можливість наймачеві звільняти робітників і службовців за одноразове, але грубе порушення трудової дисципліни. Зокрема п. 25 Правил передбачав звільнення робітників за подачу або застосування на складанні забракованих деталей, а також деталей не прийнятих ВТК.
Чи законно таке доповнення правил внутрішнього трудового розпорядку, якщо незаконно, то хто і в якому порядку може опротестувати дані правила?
Рішення
Правила внутрішнього трудового розпорядку встановлюються наймачем за участю профспілок на підставі типових правил внутрішнього трудового розпорядку, що затверджуються Урядом Республіки Білорусь або уповноваженим ним органом [1, ст. 195].
Правила внутрішнього трудового розпорядку не повинні суперечити Трудовому кодексу, Типових правил і, зокрема, не можуть встановлювати додаткових заходів дисциплінарних стягнень [5, с. 404].
Згідно з п. 9 ст. 42 ТК Трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його дії, може бути розірваний наймачем у разі одноразового грубого порушення правил охорони праці, що спричинило каліцтво або смерть інших працівників.
Отже, таке доповнення правил внутрішнього трудового розпорядку незаконно.
Згідно з ч. 5 п. 2 ст. 241 безпосередньо в суді розглядаються трудові спори за заявами працівників у питанні застосування законодавства про працю, який відповідно до законодавства було вирішено наймачем і профспілкою у межах наданих їм прав.
Працівники можуть звертатися до комісії по трудових спорах або у встановлених законодавчими актами випадках до суду у тримісячний термін з дня, коли вони дізналися або повинні були дізнатися про порушення свого права [1, п. 1 ст. 242].
По трудових спорах, які безпосередньо підвідомчі судам, позивачами є особи, які звертаються до суду за захистом своїх прав, а відповідачами - особи, які, на думку позивачів, порушили їхні права та охоронювані законом інтереси.
Згідно з ч. 4 ст. 241 ТК працівники звільняються від сплати державного мита та витрат з індивідуальних трудових спорів, включаючи спори про відшкодування моральної шкоди, якщо вони випливають з трудових відносин [4, п. 55].

3. Старшому лаборанту Семенову, інваліду 2-ої групи, було надано чергову відпустку та відпустку без збереження заробітної плати з 10 липня по 20 вересня для лікування в санаторії. Перебуваючи в санаторії, Семенов захворів, і йому був продовжений курс лікування до 22 вересня.
16 вересня Семенов послав телеграму на роботу з проханням продовжити відпустку без збереження заробітної плати до 5 жовтня, але відповіді не отримав. Додому Семенов повернувся 1 жовтня, а на роботу вийшов 6 жовтня, вважаючи, що відпустка без збереження змісту йому продовжений.
Семенову було оголошено догану за тривалий прогул без поважних причин з 21 вересня по 5 жовтня.
Семенов звернувся до КТС із заявою визнати незаконним накладення на нього стягнення, оскільки прогулу він не скоював. На засіданні комісії по трудових спорах Семенов обгрунтовував своє прохання продовжити відпустку без збереження заробітної плати після 22 вересня необхідністю мати час, щоб доїхати до будинку на власній машині.
Як має бути вирішено спір в КТС?
Рішення
Прогул є дисциплінарним проступком, тобто протиправним, винним невиконанням або неналежним виконанням працівником своїх трудових обов'язків. За змістом п. 5 ст. 42, п. 2 ст. 53, ст. 193 - 195 ТК поведінка працівника може бути кваліфіковано як прогул, якщо є всі ознаки дисциплінарного проступку у сукупності [2, с. 191].
Законодавство не встановлює конкретного переліку причин, визнаються поважними. Поважність причини визначається в кожному конкретному випадку і може підтверджуватися відповідними документами (лікарняний листок, довідка від компетентного органу про які мали місце об'єктивні причини, які послужили підставою для відсутності працівника, наприклад про затримку прибуття поїзда, факт дорожньо-транспортної пригоди тощо) і іншими засобами доказування (наприклад, показаннями свідків) [5, с. 234].
До обставин, що виключають протиправність, судова практика відносить крайню необхідність і здійснення працівником свого права [2, с. 192].
У конкретному випадку Семенов захворів, і йому був продовжений курс лікування до 22 вересня. Тому причина прогулу з 21 по 22 вересня є поважною.
Далі, якщо враховувати, що Семенов з 23 вересня по 1 жовтня перебував у дорозі (випадок крайньої необхідності), то прогул з 23 вересня по 1 жовтня стався також з поважної причини.
З 2 по 5 жовтня Семенов перебував удома і ніяких об'єктивних причин для відсутності на роботі у нього не було.
Тому догану Семенову за тривалий прогул без поважних причин може бути оголошений з 2 по 5 жовтня.
Однак, згідно з п. 4 ст. 189 ТК наймач зобов'язаний за бажанням працівника надати відпустку без збереження заробітної плати тривалістю до 14 календарних днів таким категоріям працівників: інвалідам, які працюють на виробництвах, у цехах і на дільницях, спеціально призначених для праці цих осіб.
Те згідно з цим пунктом суперечка в КТС повинен бути дозволений на користь Семенова.

4. При виробництві будівельних робіт - риття котловану під фундамент - через порушення кута нахилу стінок котловану стався обвал стінки. У результаті двоє працівників були засипані грунтом. Один з них помер на місці події. Які дії треба розпочинати начальник СУ з ліквідації наслідків нещасного випадку та його розслідування?
Рішення
Порядок розслідування, оформлення та обліку нещасних випадків на виробництві та професійних захворюваннях встановлений Правилами розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, затвердженими постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 15 січня 2004 р . № 30 (далі Правила) [2, с. 655].
Про груповий нещасний випадок, нещасний випадок із смертельним наслідком, нещасний випадок, явно відноситься у відповідності зі схемою визначення тяжкості виробничих травм до категорії нещасних випадків із тяжким наслідком, організація, наймач, страхувальник негайно повідомляє:
· У територіальну прокуратуру за місцем, де стався нещасний випадок;
· В територіальне структурний підрозділ департаменту державної інспекції праці;
· В профспілку (інший представницький орган працівників), а при їх відсутності - в обласне (Мінське міське) об'єднання профспілок Федерації профспілок Білорусі;
· У вищестоящу організацію, а при її відсутності - до місцевого виконавчий і розпорядчий орган, де зареєстровано наймач, страхувальник, наймачу потерпілого (у разі нещасного випадку з працівником іншого наймача);
· До територіального органу державного спеціалізованого нагляду і контролю, якщо нещасний випадок стався на піднаглядних йому об'єкті;
· Страховику [3, п. 41].
Про інших нещасних випадках з тяжким наслідком організація, наймач, страхувальник інформує зазначені в цьому пункті органи та організації після отримання висновку організації охорони здоров'я про тяжкість травми потерпілого.
Територіальне структурний підрозділ департаменту державної інспекції праці, орган державного спеціалізованого нагляду та контролю після отримання повідомлення про нещасний випадок на виробництві, що підлягає спеціального розслідування, негайно направляють своїх представників на місце його події.
Якщо стався нещасний випадок з тяжким або смертельним результатом обумовлений виключно станом здоров'я потерпілого, то рішення про проведення спеціального розслідування даного випадку або розслідування його відповідно до пункту 18 цих Правил приймає керівник територіального структурного підрозділу департаменту державної інспекції праці (спільно з відповідним керівником органу державного спеціалізованого нагляду і контролю, якщо нещасний випадок стався на піднаглядних йому об'єкті), інформуючи про прийняте рішення профспілка (інший представницький орган працівників) [3, п. 44].
Спеціальне розслідування нещасного випадку проводить державний інспектор праці за участю уповноважених представників організації, наймача, страхувальника, профспілки (іншого представницького органу працівників), вищестоящої організації (місцевого виконавчого і розпорядчого органу), а також осіб, зазначених у пункті 16 цих Правил (на їх вимогу ).
Неучасть або несвоєчасне участь у спеціальному розслідуванні нещасного випадку зазначених уповноважених представників та інших осіб не є підставою для зміни термінів його проведення [3, п. 45].
Спеціальне розслідування нещасного випадку (далі - спеціальне розслідування) проводиться (включаючи оформлення та розсилку документів) протягом 14 днів з дня отримання повідомлення про нещасний випадок на виробництві. У зазначений термін не включається час, необхідний для проведення експертиз та отримання висновків (постанов, рішень) правоохоронних органів, організацій охорони здоров'я та інших. Зазначений термін може бути продовжений головним державним інспектором праці області чи міста Мінська до 28 днів.
Головний державний інспектор праці Республіки Білорусь може встановлювати більш тривалі строки спеціального розслідування.
У випадку, коли спеціальне розслідування проводять представник органу державного спеціалізованого нагляду і контролю спільно з державним інспектором праці, продовження термінів розслідування здійснюється керівником відповідного органу державного спеціалізованого нагляду і контролю [3, п. 49].
За результатами спеціального розслідування державним інспектором праці складається і підписується висновок про нещасний випадок (далі - висновок).
Особи, зазначені в пункті 45 цих Правил, засвідчують свою участь у розслідуванні підписами на укладенні [3, п. 51].
Державний інспектор праці (представник органу державного спеціалізованого нагляду і контролю) направляє висновок та документи спеціального розслідування організації, наймачу, страхувальнику.
Відповідно до висновку організація, наймач, страхувальник протягом одного дня складає акти форми Н-1 або форми НП на кожного потерпілого і затверджує їх, організовує тиражування документів спеціального розслідування у необхідній кількості примірників. На останній сторінці акта форми Н-1 або акта форми НП проводиться завірена керівником організації, наймачем, страхувальником запис: «Складено відповідно до висновку ...» [3, п. 53].

Список використаних джерел
1. Трудовий кодекс Республіки Білорусь: Прийнятий Палатою представників 8 червня 1999 року. Схвалений Радою Республіки Білорусь 30 червня 1999 / Національний правовий портал Республіки Білорусь [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://pravo.by/webnpa/text.asp?RN=hk9900296 Дата доступу: 03. 11. 2008 р .
2. Коментар до Трудового кодексу Республіки Білорусь / За заг. ред. Г.А. Василевича. - 3-е изд., Перераб. і доп. - Мн.: Амалфея, 2005. 1136с.
3. Постанова Ради Міністрів Республіки Білорусь від 15 січня 2004 р . № 30 «Про розслідування та облік нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань» / Національний правовий портал Республіки Білорусь [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://pravo.by/webnpa/text.asp?RN=c20400030 Дата доступу: 03. 11. 2008 р .
4. Постанова Пленуму Верховного Суду Республіки Білорусь від 29 березня 2001 р . № 2 «Про деякі питання застосування судами законодавства про працю» (з ізм. І доп.) / Національний правовий портал Республіки Білорусь [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://pravo.by/webnpa/text_txt.asp?RN=s20100002 Дата доступу: 03. 11. 2008 р .
5. Трудове право: Підручник / В. І. Семенков, В. М. Артемова, Г. А. Василевич та ін; Під. заг. ред. В. І. Семенкова, 2-е вид., Перераб. і доп. - Мн.: Амалфея, 2002. 672 с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Менеджмент і трудові відносини | Контрольна робота
32.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Трудові відносини
Зайнятість і трудові відносини
Трудові відносини сутність і структура
Трудові відносини в міжнародному праві
Зайнятість соціально трудові відносини
Соціально трудові відносини як система
Праця - трудові відносини - профспілки
Трудове право та трудові відносини
Економіка праці та соціально-трудові відносини
© Усі права захищені
написати до нас