Транспортна логістика та організація транспортних процесів на підприємствах

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Кафедра менеджменту
Контрольна робота
з дисципліни
Логістика

Зміст
  1. Транспортна логістика та організація транспортних процесів на підприємствах
2. Організація роботи внутрішньовиробничого транспорту
3. Визначення необхідної кількості внутрішньовиробничих транспортних засобів
Список літератури

1. Транспортна логістика та організація транспортних процесів на підприємствах

Транспорт - це сфера матеріального виробництва, яка здійснює перевезення людей та вантажів.
В структурі суспільного виробництва транспорт відноситься до сфери виробництва матеріальних послуг. Витрати на виконання транспортних операцій складають до 50% від суми загальних витрат на логістику.
За призначенням виділяють дві основні групи транспорту: транспорт загального та транспорт незагального користування.
Транспорт загального користування - це галузь національної економіки котра задовольняє потреби всіх галузей та населення в перевезенні вантажів і людей.
Транспорт загального користування обслуговує сферу обігу та населення. Поняття транспорту загального користування охоплює: залізничний, водний (морський та річний), автомобільний, повітряний, трубопровідний транспорт.
Транспорт незагального користування охоплює внутрішньовиробничий транспорт, а також транспортні засоби всіх видів, що належать нетранспортним організаціям.
Організація переміщень вантажів транспортом незагального користування є предметом вивчення внутрішньовиробничої логістики. Вирішення комплексу завдань, пов’язаних із організацією переміщень вантажів транспортом загального користування є предметом транспортної логістики.
Основні завдання транспортної логістики можна визначити таким чином:
вибір виду транспортних засобів;
вибір типу транспортних засобів;
спільне планування транспортного процесу зі складським та виробничим;
спільне планування транспортних процесів на різних видах транспорту;
забезпечення технологічної єдності транспортно-складського процесу;
визначення раціональних маршрутів доставки.
Завдання вибору виду транспорту вирішується у взаємозв'язку з іншими завданнями логістики, такими, як створення і підтримка оптимального рівня запасів, вибір виду тари та упаковки та ін. Основою вибору виду транспорту, оптимального для конкретного перевезення, має служити інформація про характерні особливості різних видів транспорту.
Кожний з видів транспорту має конкретні особливості з точки зору логістичного менеджменту, переваги й недоліки, які визначають можливості його використання в логістичній системі (табл.1).
Таблиця 1 - Порівняльна характеристика різних видів транспорту
Вид транспорт-ного засобу
Переваги
Недоліки
Сфера застосування
Залізничний
Висока провізна і пропускна здатність. Незалежність від кліматичних умов, пори року і доби. Висока регулярність перевезень. Відносно низькі тарифи. Висока швидкість доставки на великі відстані.
Обмежена кількість перевіз-ників. Великі капітальні вкладення у виробничо-технічну базу. Низька досту-пність до кінцевих спожива-чів. Низьке якість збережен-ня вантажів.
Практично не обмежена
Морський
Можливість міжконтинен-тальних перевезень. Низька собівартість перевезень на далекі відстані. Висока про-візна і пропускна здатність. низька капіталомісткість перевезень.
Обмеженість перевезень, низька швидкість доставки. Залежність від географічних, природних, навігаційних умов. Жорсткі вимоги до пакування, мала частота відправлень.
Практично не обмежена
Внутрішній водний (річковий)
Висока провізна здатність на глибоководних ріках і водоймах. Низька собівар-тість і капіталомісткість перевезень.
Обмеженість перевезень, низька швидкість доставки. Залежність від нерівномір-ності глибини рік, водойм, від навігаційних умов. Сезонність роботи.
Практично не обмежена
Автомобіль-ний
Висока доступність. Можли-вість доставки вантажу "від дверей до дверей". Велика маневреність і гнучкість, висока швидкість доставки. Можливість використання різних маршрутів доставки товару. Висока якість збере-ження вантажу. можливість відправлення невеликих партій. Широкий вибір найбільш придатного перевізника. Менш жорсткі вимоги до пакування товару.
Низька продуктивність. Залежність від погодних та дорожніх умов. Відносно висока собівартість перевезень на великі відстані. Низький рівень експлуатаційних показників.
На короткі відстані
(до 300км)
Повітряний
Найвища швидкість доставки. Висока надійність, найкраще збереження вантажу, короткі маршрути перевезень.
Висока собівартість, матеріало-, енергоємність перевезень. Залежність від погодних умов, недостатня географічна доступність.
Практично не обмежена
Трубопро-відний
Низька собівартість, висока продуктивність. Високе збереження вантажу, низька капіталомісткість.
Обмеженість видів вантажу, обмежена доступність малих обсягів транспортування вантажу.
Обмежена видом вантажів
Виділяють шість основних факторів, які впливають на вибір виду транспорту:
час доставки;
частота відправлень вантажу;
надійність дотримання графіка доставки;
здатність перевозити різні вантажі;
здатність доставити вантаж у будь-яку точку території;
вартість перевезення.
Вибираючи засіб доставки конкретного товару, відправники враховують до шести факторів одночасно. Так, якщо відправника цікавить швидкість, його основний вибір зосереджується на повітряному або автомобільному транспорті. Якщо його мета - мінімізувати витрати, вибір обмежується водним і трубопровідним транспортом. Найбільше переваг пов'язано з використанням автомобільного транспорту, чим і пояснюється зростання його частки в обсязі перевезень. Однак остаточний висновок про варіант доставки вантажів ґрунтується на техніко-економічних розрахунках.
Одним з суттєвих факторів, які впливають на вибір перевізника, є вартість перевезення. Вартість транспортних послуг або вартість перевезення визначається сумою необхідних витрат транспортних підприємств або фірм на перевезення вантажів. Споживачі, купуючи транспортні послуги, відшкодовують ці витрати у формі тарифів і фрахтових ставок, що є одночасно грошовим вираженням вартості транспортної продукції (послуг). Система транспортних тарифів залежить від виду транспорту й способу перевезення.
Транспортні тарифи - це форма ціни на послуги транспорту.
Транспортні тарифи повинні забезпечити транспортному підприємству відшкодування експлуатаційних витрат та можливість отримання прибутку; покупцю транспортних послуг - можливість покриття транспортних витрат. Вмілим регулюванням рівня тарифних ставок різних зборів можна стимулювати також попит на додаткові послуги.
Транспортні тарифи охоплюють:
Плату, за перевезення вантажів.
Збори за додаткові операції, пов’язані з перевезенням вантажів.
Правила обрахунку оплат і зборів.
Системи тарифів на різних видах транспорту мають свої особливості.
Матеріально-технічна база транспорту охоплює: транспортні засоби (вагони, локомотиви, флот, автомобілі), технічні засоби та споруди (станція, депо, порти та ін), а також ремонтні підприємства, дорожні господарства, засоби автоматики, телемеханіки та зв’язок.

2. Організація роботи внутрішньовиробничого транспорту

Транспортне господарство підприємства - сукупність загальнозаводських та цехових підрозділів що забезпечують переміщення людей та вантажів між окремими виробничими ділянками, цехами, робочими місцями та за межами підприємства.
Головна мета транспортного господарства - вчасне переміщення вантажів і людей по вказаним маршрутам з найменшими витратами на здійснення транспортування та операції по завантаженню та розвантаженню.
Склад та структура транспортного господарства підприємства залежать від наступних факторів:
особливостей продукції що випускається підприємством;
розміру підприємства та масштабу виробництва;
галузевої приналежності підприємства;
рівня автоматизації та механізації виробничого процесу;
рівня кооперації з транспортними організаціями.
До складу транспортного господарства зазвичай входять:
транспортний відділ;
транспортний цех або цехи (цех автомобільного транспорту, цех залізничного транспорту і т. ін);
ремонтний цех.
Транспортний відділ зазвичай складається з наступних підрозділів:
бюро перспективного планування;
бюро технічного нормування та організації перевезень;
конструкторсько-технологічне бюро;
диспетчерське бюро;
ремонтне бюро.
До транспортних засобів належать технічні засоби, які слугують для переміщення вантажів у просторі.
Класифікація транспортних засобів:
за призначенням перевезень: зовнішній; міжцеховий; внутрішній;
за режимом роботи: перервної дії; неперервної дії;
за напрямком переміщення вантажів: горизонтальний (конвеєри, транспортери); вертикальний (ліфти); змішаний (крани); похилий (канатні дороги);
за видами транспортних засобів: автомобільний; залізничний; трубопровідний; авіаційний;
за рівнем механізації (автоматизації): автоматизований; механізований; ручний;
в залежності від можливості переміщення транспортного засобу виділяють дві групи транспортних засобів: стаціонарні транспортні засоби; нестаціонарні або пересувні транспортні засоби.

3. Визначення необхідної кількості внутрішньовиробничих транспортних засобів

Потреба підприємства у транспортних засобах визначається в залежності від розміру вантажопотоків та загального вантажообороту.
Вантажопотік - це кількість вантажів, що переміщуються у заданому напрямку за одиницю часу.
Вантажообмін - сума всіх вантажопотоків, що переміщуються виробничим транспортом за одиницю часу.
Для визначення загального вантажообміну на підприємстві складається шахова відомість.
Шахова відомість формується як таблиця, в рядках якої зазначені відправники вантажу, в стовпчиках - отримувачі, причому підрозділи підприємства заносяться в стовпчики в тому самому порядку, в якому вони розміщені у рядках. На перехресті однакових підрозділів ставиться знак "х" - самі собі вони нічого не відправляють і не отримують. Потім у клітини заносяться відповідні значення.
Приклад шахової відомості наведено в табл.2. Шахова відомість служить основою для складання схеми вантажопотоків.
Таблиця 2 - Шахова відомость вантажообміну
Відправники
Отримувачі
Всього
Склад сировини та матеріалів
Механічний цех
Складальний цех
Склад готової продукції
Склад сировини та матеріалів
x
400
100
-
500
Механічний цех
-
х
350
-
350
Складальний цех
-
-
х
500
500
Склад готової продукції
-
-
-
х
Всього
-
400
450
500
1350
Схема вантажопотоків - графічне зображення даних шахової відомості на генеральному плані підприємства (рис 1). При побудові схеми потрібно враховувати, що товщина стрілок повинна бути пропорційна обсягу вантажопотоків.
Схема вантажопотоків використовується для організації вантажопотоків; проектування доріг та оптимізації роботи транспорту.
 SHAPE  \* MERGEFORMAT
400
Склад сировини та матеріалів
Складальний цех
Склад готової продукції
500
350
100

Рис.1 - Схема вантажопотоків

Інформація що необхідна для вибору виду та розрахунку необхідної кількості транспортних засобів:
категорія вид, вага, габарити та конфігурація вантажу;
відомості про маршрут (відстань, стан доріг, інтенсивність руху транспорту);
дані про обсяг та режим перевезень;
дані, що характеризують транспортні засоби та пристрої, що використовуються для завантаження та розвантаження;
транспортні тарифи.
Вибір та розрахунок транспортних засобів відбувається у два етапи. На першому етапі проводиться вибір виду та типу транспортного засобу та засобів механізації завантажувально-розвантажувальних робіт. Основним критеріями вибору витупають часові характеристики перевезення та якість транспортних робіт при мінімальних витратах. На другому етапі проводиться розрахунок кількості транспортних засобів.
Розрахунок транспортних засобів перервної дії проводиться у наступній послідовності на основі урахування добового вантажообміну:
, (1)
де  - добовий вантажообмін при перевезенні даного виду вантажів, т/добу;  - добова продуктивність транспортного засобу, т/добу.
Добовий вантажообмін при перевезенні даного виду вантажів визначається за формулою:
, (2)

де  - річний (квартальний) вантажообмін кожного найменування вантажів, т/рік;  -кількість робочих днів у році (кварталі);  - коефіцієнт нерівномірності перевезень, розрахований по заводу в цілому.
Коефіцієнт нерівномірності перевезень по підприємству в цілому визначається за формулою:
, (3)
де  - максимальний добовий вантажообмін по заводу в цілому, т/добу;  - середньодобовий вантажообмін по підприємству в цілому, т/добу.
Середньодобовий вантажообмін по підприємству в цілому визначається за формулою:
, (4)
де  - квартальний (річний) вантажообмін, т/рік;  - кількість робочих днів у кварталі (році).
Добова продуктивність транспортного засобу визначається за формулою:
, (5)
де  - рейсова (циклова) продуктивність транспортного засобу, т/цикл;  - кількість транспортних циклів за добу, цикл/добу.
Рейсова (циклова) продуктивність транспортного засобу визначається за формулою:
, (6)
де  - номінальна вантажопідіймальність транспортного засобу, т;  - коефіцієнт використання вантажопідіймальності.
Кількість транспортних циклів за добу визначається за формулою:
, (7)
де  - добовий фонд часу роботи транспортного засобу, хв.;  - час поїздки (транспортного циклу), хв.
Час поїздки (транспортного циклу) можна визначити за формулою:
, (8)
де  - час пробігу з вантажем і без вантажу, хв.;  - час навантажування. хв.;  - час розвантаження, хв.

Список літератури

1.                Антошкіна Л. І, Амелькін В. І, Шило К.М. Логістика. Курс лекцій: навч. посібник. - Донецьк: Юго-Восток, 2008. - 203c.
2.                Беспалов Р.С. Транспортная логистика: новейшие технологии построения эффективной системы доставки. - М.; СПб.: Вершина, 2008. - 382с.
3.                Гурч Л.М. Логістика: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Міжрегіональна академія управління персоналом. - К.: Персонал, 2008. - 555с.
4.                Кальченко А. Г., Логістика: навч. посіб. / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. - К.: КНЕУ, 2006. - 472с.
5.                Крикавський Є.В., Чухрай Н.І. Логістика: компендіум і практикум: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - К.: Кондор, 2009. - 340с.
6.                Ларіна Р.Р. Логістика: Навч. посіб. / Донецький держ. ун-т управління. - Донецьк: ДонДУУ, 2006. - 277с.
7.                Окландер М.А. Логістика: підручник для студ. ВНЗ. / Одеський держ. економ. ун-т. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 346c.
8.                Смолка А.О. Логістика: навч. - метод. посібник для студ. спец. "Менеджмент організацій" та "Економіка підприємства" / Державна академія житлово-комунального господарства. - К.: ДАЖКГ, 2008. - 148с
9.                Таньков К. М, Тридід О.М., Колодизєва Т.О. Виробнича логістика: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Харківський національний економічний ун-т. - 2. вид., переробл. - Х.: ВД "ІНЖЕК", 2006. - 352с.
10.           Тридід О.М., Азаренкова Г.М., Мішина С.В., Борисенко І.І. Логістика: навч. посібник. - К.: Знання, 2008. - 566с.
11.           Цейтлин Л. М, Райко Д.В. Логистика: учеб. пособие для студ. экон. спец. / Национальный технический ун-т "Харьковский политехнический ин-т". - Х.: НТУ "ХПИ", 2007. - 148с.
12.           Чухрай Н.І., Патора Р.А., Лялюк А.М. Маркетинг і логістика у вищому навчальному закладі: монографія / Волинський національний ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк: Вежа, 2008. - 324с.
13.           Transmarket: международное транспортное издание: транспорт, экспедирование, логистика / В.В. Друт (ред.). - О.: Сантекс, 2008. - 436с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Маркетинг, реклама и торгівля | Контрольна робота
69.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Організація та проведення лекційних занять з предмету Транспортна логістика
Транспортна логістика
Транспортна логістика 2
Транспортна логістика 2 Розрахунок вартості
Транспортна задача з обмеженнями можливих транспортних засобів
Основні аспекти та проблеми забезпечення безпеки транспортних процесів ланцюгів постачань
Санітарний режим технологічних процесів на харчових підприємствах
Організація транспортних перевезень
Організація транспортних перевезень
© Усі права захищені
написати до нас