тис. руб.


1029,2


Товарообіг підприємства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст

Введення

1. Товарообіг як найважливіший показник розвитку підприємства та його роль у формуванні фінансових результатів господарської діяльності

1.1 Економічний зміст роздрібного товарообігу та характеристика факторів, що визначають його обсяг і структуру

1.2 Роль товарообігу у формуванні фінансових результатів господарської діяльності підприємства

2. Аналіз товарообігу і ефективності господарської діяльності

2.1 Економічна характеристика ТОВ «Ела» і результатів його господарської діяльності

2.2 Аналіз товарообігу підприємства і факторів, що визначають його обсяг і структуру

2.3 Оцінка впливу товарообігу на формування витрат обігу, валового доходу і прибутку

3. Оцінка перспектив розвитку товарообігу і фінансових результатів господарської діяльності підприємства в умовах економічної кризи

3.1 Обгрунтування мінімально необхідного прибутку, достатньої для здійснення господарської діяльності підприємства в умовах кризи

3.2 Економічне обгрунтування розміру товарообігу, що забезпечує достатній для розвитку підприємства запас фінансової міцності

3.3 Розробка зведеного плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу

Висновок

Список використаної літератури

Введення

Перехід підприємств торгівлі на ринкову концепцію розвитку змінив оцінку їх цільової функції, що відбилося на системі економічних показників, що характеризують господарський процес. Насамперед це стосується показником роздрібного товарообігу. Ринкові методи господарювання об'єктивно привели до відмови від примату показника товарообігу і дозволили перейти до управління торговим процесом на основі економічних регуляторів (ціни, податки тощо). Головною метою торговельних підприємств в даний час є отримання максимального прибутку, а товарообіг виступає як найважливіша і необхідна умова, без якого не може бути досягнута ця мета. Оскільки торговельне підприємство отримує певну суму доходу з кожної гривні реалізованих товарів, то завдання максимізації прибутку викликає необхідність постійного збільшення обсягу товарообігу як основного чинника зростання доходів і прибутку, відносного зниження витрат обігу і витрат на оплату праці.

Товарообіг належить до найважливіших показників плану економічного і соціального розвитку. Він впливає як на виробництво, так і на споживання.

Роздрібний товарообіг за своїм складом не є однорідним. До його складу входить сума продажу товару населенню через роздрібну торгову мережу і підприємства громадського харчування, а так само продажу товарів підприємствам, установам та організаціям. Велика частина роздрібного товарообігу безпосередньо пов'язана з особистим споживанням і купівельними фондами населення.

У динаміці роздрібного товарообігу висвітлюються систематичне зростання виробництва, з одного боку, безперервний підйом, добробут культури населення - з іншого. Він надає також великий вплив на всі кількісні та якісні показники роботи торгових підприємств і організацій. Від обсягу і структури товарообігу залежать також такі показники, як доходи, прибуток, рентабельність, сума і рівень витрат обігу, фонд оплати праці, чисельність торгових працівників, фінансовий стан підприємств та ін Велике значення у виконанні і перевиконанні планів товарообігу, вишукуванні резервів по його збільшення, поліпшенню обслуговування населення має систематичний контроль і ретельний аналіз цих планів.

Таким чином, актуальність теми роботи викликана необхідністю ретельного аналізу показника товарообігу і його впливу на ефективність діяльності підприємств.

Метою курсової роботи є узагальнення теоретичних досліджень в галузі аналізу показників товарообігу та адаптація наукових методів і прийомів до практичної діяльності організації, а також розробка рекомендацій щодо її удосконалення.

Завдання роботи:

- Розкрити суть і значення роздрібного товарообігу та охарактеризувати чинники, що визначають його обсяг і структуру;

- Виявити роль товарообігу у формуванні фінансових результатів господарської діяльності підприємств;

- Проаналізувати товарообіг ТОВ «Ела" і чинники, що визначають його обсяг і структуру;

- Провести оцінку впливу товарообігу на формування витрат обігу, валового доходу і прибутку підприємства;

- Обгрунтувати мінімально необхідну прибуток, достатній для здійснення господарської діяльності ТОВ «Ела» в умовах кризи;

- Обгрунтувати розмір товарообігу, що забезпечує достатній для розвитку підприємства запас фінансової міцності;

- Розробити зведений план розвитку ТОВ «Ела» на середньострокову перспективу.

Об'єктом дослідження є ТОВ «Ела». Предметом дослідження виступає товарообіг підприємства.

Курсова робота містить матеріал теоретичного та практичного значення.

У першому розділі розглянуті поняття роздрібного товарообігу і чинники, що визначають його обсяг і структуру, виявлено роль товарообігу у формуванні фінансових результатів господарської діяльності підприємств. У другому розділі дана коротка економічна характеристика ТОВ «Ела», проаналізовано товарообіг і його фактори, оцінено вплив товарообігу на формування витрат обігу, валового доходу і прибутку підприємства. У третьому розділі здійснюється планування товарообігу та інших показників на 2009 р.

В ході написання курсової роботи були використані наступні методи: діалектичний метод, дедуктивний і індуктивний методи, методи аналізу та синтезу, методи порівняння і зіставлення, економіко-математичні методи та ін

Інформаційною базою для написання роботи послужили законодавчі акти Російської Федерації, а також праці таких авторів як Александров Ю.Л., Виборнова Е.Н., Соломатін А.Н., Валєвич Р.П., Терещенко Н.Н., Раицкий К. А. використовуються матеріали підприємства.

Період дослідження - 2006-2008 рр..

1. Товарообіг як найважливіший показник розвитку підприємства та його роль у формуванні фінансових результатів господарської діяльності

1.1 Економічний зміст роздрібного товарообігу та характеристика факторів, що визначають його обсяг і структуру

Товарообіг - один з найважливіших синтетичних показників розвитку як на рівні підприємства, так і на рівні регіону, країни в цілому.

Основну масу матеріальних благ, які використовуються для особистих потреб, населення отримує через торгівлю. Кількісна і якісна характеристики товарної маси, яка переходить із сфери виробництва в сферу споживання, відповідно до закону товарного обороту, знаходить своє відображення в показниках товарообігу.

У загальному контексті під товарооборотом розуміють продаж товарів масового споживання та надання платних торговельних послуг населенню для задоволення особистих потреб в обмін на його грошові доходи або іншим підприємствам - для подальшої переробки або продажу. Економічні відносини, пов'язані з обміном грошових коштів на товари, відображають економічну сутність товарообороту.

Обсяги продажу товарів населенню фізичними особами на речових, змішаних та продовольчих ринках визначаються на основі спеціальних обстежень, здійснюваних регіональними статистичними органами.

Роздрібний товарооборот - це продаж споживчих товарів за готівковий розрахунок населенню, незалежно від каналів реалізації.

У складі роздрібного товарообігу виділяється оборот роздрібної торгівлі (оборот роздрібних торговельних підприємств) і оборот громадського харчування (рис. 1).

Рис. 1 .- Склад роздрібного товарообігу

Товарообіг роздрібного торговельного підприємства є складовою роздрібного товарообігу і характеризує загальний обсяг продажів або суму цін реалізованих в роздрібному підприємстві товарів.

Оборот роздрібної торгівлі - це вартість проданих населенню споживчих товарів за готівковий розрахунок або сплачених за кредитними картками, за розрахунковими чеками банків, за перерахуванням з рахунків вкладників.

Крім роздрібної торгівлі торгові підприємства можуть здійснювати оптовий продаж товарів.

Оборот оптової торгівлі являє собою виручку від реалізації товарів, придбаних раніше на стороні для перепродажу юридичним особам і індивідуальним підприємцям з метою професійного використання (подальшої переробки або продажу).

Обов'язкова ознака операції, відносять до оптової торгівлі, - наявність рахунку-фактури на відвантаження товару.

Значення товарообороту необхідно розглядати на рівні держави і на рівні конкретного торгового підприємства (рис. 2)

На державному рівні значення показника «обсяг і структура товарообігу» полягає в наступному:

 1. Роздрібний товарообіг є одним з важливих показників соціально-економічного розвитку країни, який характеризує заключний етап руху товарів у сферу споживання. Саме через роздрібний товарообіг здійснюється зміна форми вартості споживчих товарів, створеної в процесі виробництва. В результаті відшкодовуються виробничі витрати і створюються умови для подальшого розвитку виробництва.


Обсяг і структура товарообігу


На рівні держави


На рівні підприємства

Показник соціально-економічного розвитку країни (регіону)


Економічні передумови отримання необхідного обсягу доходу і прибутку

Показник обсягу діяльності підприємства та матеріалізації купівельних фондів населення


Фактор формування ресурсного потенціалу підприємства

Індикатор рівня життя населенняПоказник стану грошового обороту

Рис. 2 .- Значення показника товарообігу на рівні держави та окремого торгового підприємства

 1. Роздрібний товарообіг характеризує обсяг позики покупних фондів споживачів у вигляді грошових доходів, які отримані як оплата праці і обмінюються в роздрібній торгівлі на товари відповідно до попиту населення.

 2. Роздрібний товарообіг є одним з важливих показників рівня життя, матеріального і культурного населення країни.

Для характеристики рівня життя населення використовується ціла система аналітичних показників, які є вихідними з обсягу товарообігу: обсяг споживання певних видів продовольчих і непродовольчих товарів, забезпечення населення товарами культурно-побутового призначення, відповідність споживання раціональним нормам і ін

 1. Роздрібний товарообіг в певній мірі впливає на стан грошового обороту в державі, стійкість національної валюти.

Обсяг товарообігу є основним валовим показником діяльності торговельного підприємства, який характеризує результат його діяльності. Саме реалізація певної маси товарів створює економічне підгрунтя для отримання певного обсягу доходів і прибутків, тобто формує передумови для реалізації стратегічних цілей діяльності підприємства.

Аналіз роздрібного товарообігу доцільно здійснювати за трьома основними етапами: підготовчого, основного й заключного; зміст етапів представлено на рис. 3.

Основною метою проведення аналізу роздрібного товарообігу є вивчення можливостей його збільшення і максимізації прибутку на основі оптимізації обсягу, складу і структури обороту.

Відповідно до даної метою при аналізі роздрібного товарообігу ставиться і вирішується ряд основних завдань:

 • вивчення основних факторів, що визначають умови діяльності роздрібного підприємства та розвитку його товарообігу;

 • оцінка розвитку роздрібного товарообігу підприємства в динаміці за загальним обсягом, складом і структурою, а також в часовому аспекті;

 • виявлення основних факторів, що визначають зміну величини роздрібного товарообігу підприємства, і оцінка ступеня їх впливу;

 • аналіз джерел закупівель товарів та виконання договорів поставки і продажу споживчих товарів;

 • проведення SWOT-аналізу і обгрунтування резервів збільшення роздрібного обороту і підвищення рентабельності діяльності роздрібного підприємства в цілому.

Рис. 3 .- Характеристика етапів аналізу роздрібного товарообігу підприємства

Основний етап аналізу роздрібного товарообігу здійснюється по ряду напрямків: аналіз динаміки загального обсягу роздрібного товарообігу; оцінка його складу і структури за видами продажів, аналіз і час, і асортиментному аспектах, факторний аналіз роздрібного товарообігу, аналіз його товарного забезпечення.

Для оцінки рівномірності розвитку роздрібного товарообігу за періодами часу розраховуються коефіцієнти рівномірності і ритмічності, а також індекси сезонності.

Коефіцієнт рівномірності (Кр) розраховується за такими формулами

(1)

де V - коефіцієнт варіації,%

(2)

де s - середньоквадратичне відхилення; - Середній відсоток (темп зростання) обороту за загальним обсягом або середній розмір товарообігу за певний період,% або тис. руб.

Середньоквадратичне відхилення може бути визначене як за абсолютним значенням (сумі) товарообігу, так і за відносними показниками (темпами зростання). Розглянемо обидва варіанти.

1) для визначення рівномірності розподілу товарообігу за періодами часу розрахунки проводять по сумі товарообігу, в цьому випадку середньоквадратичне відхилення вважається таким чином

(3)

де - Обсяг товарообігу за певний період, тис. руб. ; - Середня величина товарообігу за досліджуваний період, тис. руб.; N - число складових (місяців, кварталів);

2) для визначення рівномірності динаміки товарообігу розрахунки проводять за темпами зростання товарообігу за певні періоди, при цьому середньоквадратичне відхилення визначається наступним чином

(4)

де - Темп зміни товарообігу за окремими тимчасових періодах,%; - Середній темп зміни товарообігу за загальним обсягом,%; Ро i - базисне значення товарообігу за період, тис. руб.

Для оцінки розподілу роздрібного товарообігу за окремими місяцях і кварталах звітного року доцільно також здійснювати розрахунок індексів сезонності (Іс), які розраховуються за наступною формулою

(5)

де - Середній роздрібний товарообіг за окремий період часу (місяць, квартал), тис. руб.; - Середньомісячний (середньоквартальний) обсяг роздрібного товарообігу, тис. руб.

(6)

Наступним напрямком є аналіз динаміки роздрібного товарообігу в асортиментному розрізі.

Для аналізу роздрібного товарообігу по асортиментній структурі доцільно розраховувати коефіцієнт абсолютних структурних зрушень у товарообороті (К стр.сдв.) За такою формулою

(7)

де - Питома вага i-й товарної групи в загальному обсязі роздрібного товарообігу попереднього року,%; - Питома вага i-й товарної групи в загальному обсязі роздрібного товарообігу звітного року,%; n - кількість товарних груп.

Аналіз структурних зрушень у загальному обсязі роздрібного товарообігу дозволяє виявити основні зміни в товарній структурі обороту і оцінити впливу цих змін на загальний розмір обороту.

Важливим напрямком основного етапу аналізу роздрібного товарообігу є оцінка впливу різних факторів на зміну роздрібного товарообігу.

Н a обсяг товарообігу торгового підприємства впливає велика кількість чинників (рис. 4).

У практиці економічного аналізу їх прийнято поділяти на три групи:

фактори, пов'язані з товарними ресурсами;

фактори, пов'язані з чисельністю працівників і продуктивністю їх праці;

фактори, пов'язані з наявністю та ефективністю використання основних фондів торговельного підприємства і режимом його роботи.

У спеціальній економічній літературі все частіше стали виявляти четверту групу факторів, що впливають на обсяг товарообігу, - соціальні чинники (надання різного роду соціальних послуг працівникам свого підприємства). Тим не менш, за оцінкою вчених Росії і зарубіжних країн, вплив четвертої групи факторів на зміну обсягу продажів носить стохастичний характер, коли неможливо встановити конкретну форму зв'язку між досліджуваними ознаками.

Рис.4 .- Фактори, що впливають на товарообіг роздрібного торговельного підприємства

Фактори, пов'язані з товарними ресурсами, впливають на обсяг товарообігу через зміну величини запасів товарів на початок і кінець року, надходження товарів та їх вибуття. Між зазначеними величинами є певна взаємозв'язок, що виражається формулою товарного балансу:

Зн + П = Р + В + Зк (8)

Де: Зн - запаси на початок року, руб.;

П - надходження товарів, руб.;

Р - обсяг товарообігу, руб.;

В - вибуття товарів, руб.;

Зк - запаси на кінець року, руб.

Перетворюючи цю взаємозв'язок можна отримати балансову формулу товарообороту:

Р = Зн + П - В - Зк (9)

Зміна кожного з доданків відповідним чином впливає на обсяг товарообігу. Увеличение начальных запасов и поступления товаров оказывает положительное влияние на сумму реализации товаров. Их уменьшение, наоборот, способствует сокращению объема товарооборота.

Уменьшение выбытия товаров, сокращение их конечных запасов повлияет положительно на сумму реализации; увеличение же отрицательно сказывается на величине объема товарооборота.

Рассматривая направления влияния (+; –) данных факторов, необходимо учитывать доброкачественность поступающих товаров во всем ассортименте и требуемых количествах. Тот же подход соблюдается в отношении товаров в запасах. При нарушении этих условий фактор, оказывающий положительное влияние, может перейти в разряд отрицательных.

Влияние на объем товарооборота торгового предприятия факторов, связанных с товарными ресурсами, определяется способом разниц или цепных подстановок.

В первом случае находятся отклонения между показателями отчетного и прошлого года, а затем определяется направление влияния фактора на увеличение или уменьшение объема товарооборота. Причем следует учитывать, что направление влияния на объем товарооборота изменения выбытия товаров и запасов товаров на конец года меняется на противоположное.

Значительное влияние на объем товарооборота торгового предприятия оказывают трудовые факторы: численность работников и производительность их труда. Модель имеет вид:

Т = В х Ч (10)

где Т — объем товарооборота, руб.;

Ч — среднесписочная численность работников, чел.;

В — производительность труда одного работника, руб.

В условиях инфляции такой анализ целесообразно проводить по товарообороту и производительности труда (выработке на одного работника) в сопоставимых ценах.

Используя способ разниц или метод интегрирования можно рассчитать влияние на объем товарооборота изменения трудовых факторов и индекса цен.

Используя способ разниц, имеем:

Т ч = (Ч 1 –Ч 0 ) х В 0 (11)

где ∆Т ч — изменение объема товарооборота за счет изменения среднесписочной численности работников, руб.;

Ч 0 — среднесписочная численность работников в прошлом году, чел.;

Ч 1 — среднесписочная численность работников в отчетном году, чел.;

В 0 — производительность труда одного работника в прошлом году, руб.

Т В = (В соп –В 0 ) х Ч 1 (12)

где ∆Т В — изменение объема товарооборота за счет изменения производительности труда одного работника, руб.;

Ч 1 — среднесписочная численность работников в отчетном году, чел.;

В соп — производительность труда одного работника в сопоставимых ценах, руб.,

В 0 — производительность труда одного работника в прошлом году, руб.

Т Ц = (В 1 –В соп ) х Ч 1 , (13)

где ∆Т Ц — изменение объема товарооборота за счет изменения цен на товары, руб.;

B 1 — производительность труда одного работника в отчетном году, руб.

При применении в факторном анализе товарооборота метода цепных подстановок осуществляется последовательная замена в формуле показателей предыдущего периода на показатели отчетного периода. При этом сначала осуществляется замена количественных показателей, а затем производится замена качественных показателей. В случае, если в формуле имеется не один, а несколько количественных (качественных) показателей, их замена осуществляется в последовательности экономической важности для предприятия.

При использовании для анализа интегрального метода сначала необходимо определить изменение производительности труда одного работника за счет интенсификации труда и за счет изменения цен:

В инт = В соп – В 0 (14)

где ∆В инт - изменение производительности труда одного работника за счет интенсификации труда, руб.;

В ц = В 1 – В соп (15)

где ∆В ц — изменение производительности труда одного работника за счет изменения цен на товары, руб.

Тогда влияние анализируемых факторов на объем товарооборота может быть рассчитано по следующим формулам:

- изменение среднесписочной численности работников:

Т ч = В 0 х ∆Ч + (16)

- изменение производительности труда одного работника

Т В = Ч 0 х ∆В инт + (17)

- изменение цен на товары

Т ц = Ч 0 х ∆В ц + (18)

Значительное влияние на объем товарооборота торгового предприятия оказывают факторы, связанные с наличием основных фондов, эффективностью их использования и режимом работы.

Объем розничного товарооборота торгового предприятия отражен формулой:

Т = Р м х Д х t х В р (19)

где Т — объем товарооборота за период, руб.;

Р м — количество рабочих мест (условных) в предприятии, ед.;

Д — количество дней работы предприятия, дни;

t — продолжительность работы предприятия и день, ч;

В р — выработка на одно рабочее (условное) место в час, руб.

Используя способ цепных подстановок, можно определить влияние изменения каждого из указанных факторов на объем товарооборота торгового предприятия

Где: 1) Влияние изменения количества рабочих (условных) мест

2) Влияние изменения количества дней работы предприятия

3) Влияние изменения продолжительности часов работы предприятия в день

4) Влияние изменения выработки на одно рабочее (условное) место в час

О бъем розничного товарооборота в значительной степени зависит от потенциала торгового предприятия: наличия торговых площадей, оборудования, механизмов и эффективности их использования.

Модели, характеризующие объем товарооборота торгового предприятия в зависимости от его потенциала, могут быть выражены следующим образом:

Т = Н х S (2 0 )

где Т — объем товарооборота предприятия, руб.;

S — торговая площадь предприятия, м 2 ;

Н — товарооборот на 1 м 2 торговой площади, руб.

Т = Ф 0 х (21)

где Т — объем товарооборота предприятия, руб.;

среднегодовая стоимость основных фондов предприятия, руб.;

Ф 0 — фондоотдача основных фондов, руб.

Используя способ разниц или цепных подстановок, можно определить влияние на объем товарооборота каждого из указанных в моделях факторов.

Завершающим направлением основного этапа анализа розничного товарооборота является анализ его товарного обеспечения, который включает в себя два основных направления:

 1. анализ товарных запасов;

 2. анализ поступления товаров с увязкой с объемом реализации. На данном этапе анализа осуществляется оценка структуры источников поступления товаров в розничное предприятие; дается характеристика основных поставщиков товаров и их удельный вес в общем объеме поставок товаров, оцениваются условия и порядок транспортировки и расчетов за поставляемые товары, анализируется выполнение договоров поставки поставщиками. При этом целесообразно осуществить расчет и анализ ряда показателей:

 • коэффициента равномерности поставок, рассчитываемого по формуле

(22)

где Кр – коэффициент равномерности поставок товаров; s – среднее квадратическое отклонение фактического объема поставок от среднего уровня поставок; – средний уровень поставки, тыс. руб.; П i – объем поставки за i -й период, тыс. руб.; n – число поставок;

 • коэффициента ритмичности поставки товаров, определяемый по следующей формуле:

(23)

где К рит – коэффициент ритмичности поставок товаров; – фактическая поставка товаров за i -й период времени, тыс. руб.; – поставка товаров по контракту за аналогичный период времени, тыс. руб.

На заключительном этапе анализа розничного товарооборота осуществляется SWOT -анализ, в ходе которого определяются сильные и слабые стороны деятельности предприятия, угрозы и возможности в его работе, и на основе проведенного анализа выявляются и обосновываются резервы роста объема розничного товарооборота, оптимизации его структуры и состава. Для достижения выявленных резервов увеличения объема розничного товарооборота разрабатывается план мероприятий, содержащий конкретные рекомендации по росту его объема и рационализации состава и структуры.

1.2 Роль товарооборота в формировании финансовых результатов хозяйственной деятельности предприятия

В рыночных условиях хозяйствования экономическое значение розничного товарооборота вытекает из выполняемых им задач.

Розничный товарооборот может быть применен для характеристики использования ресурсов предприятия и общей суммы затрат на реализацию товаров. Поскольку товарооборот является показателем, отражающим важнейший конечный результат хозяйственной деятельности торгового предприятия, то его сопоставление с величиной затраченных ресурсов (трудовых, материальных, финансовых) дает представление об эффективности их использования, так как в обобщенном виде показатель эффективности есть соотношение результатов и затрат.

Розничный товарооборот может быть использован для расчета трудоемкости, фондоемкости, затратоемкости, капиталоемкости ресурсов. С помощью этих показателей можно в первом приближении определить потребность предприятия в дополнительных ресурсах для обеспечения прироста товарооборота.

Развитие розничного товарооборота должно быть тесно увязано с такими экономическими показателями, как спрос, поступление товаров, товарные запасы, прибыль, численность работников, расходы на оплату труда.

При этом оптимальным считается соотношение в развитии этих показателей, представленное в моделях стратегического регулирования товарооборота.

Первая модель стратегического регулирования розничного товарооборота обеспечивает сбалансированность спроса и предложения товаров. Это становится возможным при следующем условии

I П > I Т > I ТЗ > I С (24)

где: I П - индекс роста поступления товаров;

I Т - индекс роста объема товарооборота;

I ТЗ - индекс роста суммы товарных запасов;

I С - индекс роста объема спроса населения.

Вторая модель стратегического регулирования розничного товарооборота обеспечивает повышение эффективности хозяйственной деятельности торгового предприятия. Это достигается при условии:

I ПР > I Т > I ФОТ > I Ч (25)

де:

I ПР - индекс роста массы прибыли;

I ФОТ - индекс роста фонда оплаты труда;

I Ч - индекс роста численности работников.

Або

I Р > I ПТ > I З (26)

де:

I Р - индекс роста уровня рентабельности (% к обороту);

I ПТ - индекс роста производительности труда одного работника;

I З - индекс роста средней заработной платы одного работника.

Роль товарооборота в формировании финансовых результатов предприятия заключается прежде всего в его влиянии на сумму прибыли предприятия.

Прирост прибыли за счет роста товарооборота также можно определить по формуле

П т = (Т 1 – Т 0 ) * Р 0 реал / 100 (27)

Где: Р 0 реал – уровень рентабельности базисного периода, рассчитанной по прибыли от реализации

Прибыль - это конечный финансовый результат хозяйственной деятельности предприятия и основная цель его функционирования.

При рыночной экономике эффективность деятельности оценивается системой показателей, основным среди которых является рентабельность, определяемая как отношение прибыли к одному из показателей функционирования торгового предприятия.

При расчете рентабельности могут быть использованы разные показатели прибыли. Это позволяет выявить не только общую экономическую эффективность работы предприятия, но и оценить другие стороны его деятельности.

Нормой прибыли считается показатель рентабельности, исчисленный процентным соотношением суммы чистой прибыли к объему товарооборота или стоимости всего капитала.

Расчет общей экономической рентабельности (прибыльности) торгового предприятия выполняется по формуле:

Р о = П / Т * 100 (28)

где Р о - общая экономическая рентабельность хозяйственной деятельности предприятия; П - сумма прибыли (валовой или чистой) ; Т - объем товарооборота (без НДС) .

Данная формула расчета применима и для определения прибыльности капитала (вложенных средств) торгового предприятия: показатель товарооборота надо заменить на показатель капитала. Преобразив эту формулу путем умножения и деления на показатель товарооборота, получили два показателя: рентабельность товарооборота и оборачиваемость капитала:

Р к = П / Т * Т / К = Р т * О к (29)

где: Р к - рентабельность капитала;

Р т – рентабельность товарооборота;

О к - оборачиваемость капитала предприятия (число оборотов) .

Рентабельность товарооборота отражает зависимость между прибылью и товарооборотом и показывает величину прибыли, полученную с единицы проданного товара. Поскольку бухгалтерский учет хозяйственных операций ведется в денежном выражении, то коэффициент рентабельности продаж, умноженный на 1000, показывает, какая прибыль была получена с 1 тысячи рублей проданного товара.

Число оборотов капитала (О к ) отражает отношение товарооборота к величине капитала предприятия. На основе этого показателя можно определить сумму товарооборота на тыс. руб. вложенного капитала. Чем выше объем товарооборота, тем больше число оборотов вложенного капитала. Этот показатель можно воспринимать как оборачиваемость капитала, поскольку он показывает, сколько раз за данный период времени оборачивается каждый рубль вложенного капитала.

Товарооборот влияет на финансовые результаты предприятия следующим образом.

К внутренним факторам, влияющих на прибыль и рентабельность, относятся ресурсные факторы (величина и состав ресурсов, состояние ресурсов, условия их эксплуатации), а также факторы, связанные с развитием розничного товарооборота.

Среди внутренних факторов можно выделить следующие факторы:

1. Объем розничного товарооборота, При неизменной доле прибыли в цене товара рост объема продажи товаров позволяет получать большую сумму прибыли.

2. Товарная структура розничного товарооборота. Расширение ассортимента способствует росту товарооборота. Повышение в товарообороте товаров более высокого качества, являющихся престижными, позволяет повысить долю прибыли в цене товара, т.к. покупатели чаще приобретают данные товары именно из-за их престижности и в расчете на большие удобства в эксплуатации. Так же это способствует повышению рентабельности.

3. Організація товароруху.

Ускоренное продвижение товаров в торговую сеть способствует увеличению товарооборота и снижению текущих расходов. В результате масса и уровень прибыли возрастают.

4. Организация торгово-технологического процесса продажи товаров.

Для получения прибыли необходимо использовать прогрессивные методы продажи товаров: самообслуживание, продажи товаров по образцам и каталогам. Это способствует увеличению объема товарооборота, а также снижению его издержкоемкости.

К основным внешним факторам, формирующим прибыль торгового предприятия можно отнести следующие факторы:

1. Емкость рынка.

От емкости рынка зависит розничный товарооборот торгового предприятия. Чем больше емкость рынка, тем и больше возможности предприятия по получению прибыли.

2. Развитие конкуренции.

Оно оказывает отрицательное влияние на сумму, и уровень прибыли, т.к. оно приводит к усреднению нормы прибыли. Конкурентная борьба требует определенных расходов, снижающих получаемую сумму прибыли.

3. Размер цен, устанавливаемых поставщиками товаров, В условиях конкуренции повышение цен поставщиками не всегда приводит к адекватному повышению продажных цен- Торговые предприятия стремятся меньше, работать с посредниками, выбирать среди поставщиков тех, кто предлагает товары одного уровня качества по более низким ценам.

Таким образом, очевидно, что розничный товарооборот играет решающую роль в формировании финансовых результатов предприятия. Воздействие на отдельные факторы, оказывающие влияние на товарооборот, способно обеспечить его рост, что в конечном итоге вызовет и прирост прибыли, т.е. приведет к достижению целей предприятия.

2. Анализ товарооборота и эффективности хозяйственной деятельности

2.1 Экономическая характеристика ООО «Эла» и результатов его хозяйственной деятельности

Объектом исследования выступает ООО «Эла» - торговое предприятие, основным видом деятельности которого является оптовая продажа широкого ассортимента алкогольной продукции в магазины г. Барнаула и Алтайского края. Предприятие работает на российском рынке алкоголя с 10.02.2003 года и развивается с учётом тенденций современного рынка и потребностей потребителя. В настоящее время предлагает покупателям более 2500 товарных марок ведущих российских и иностранных производителей алкоголя.

ООО «Эла» производит тщательный отбор вин, коньяков, виски и других видов алкогольной продукции, поставляемой на российский рынок.

Цель предприятия заключается в том, чтобы обеспечить потребителей высококачественной алкогольной продукцией, изготовленной по современным технологиям и прошедшей строгий контроль качества. Компания ООО «Эла» ищет самые нестандартные способы продвижения собственных торговых марок. Сотрудники торгового дома ведут большую работу по маркетинговому исследованию потребительских предпочтений, разработке дизайна продукции, постоянно отслеживают изменение ситуации на алкогольном рынке, что позволяет компании своевременно разрабатывать новые направления деятельности, внедрять новые способы продвижения собственной продукции.

Организационная структура предприятия представлена на рисунке 2.1.

Рассмотрим поподробнее функции некоторых отделов.

Финансовый механизм на предприятии осуществляется через отдел - бухгалтерия.

Бухгалтерия занимается составлением финансовой отчетности. Этот отдел необходим для нормального функционирования системы финансового контроля.

Задачей коммерческого отдела фирмы является наилучшее достижение маркетинговых целей:

 • географическое расширение рынков,

 • изыскание новых сегментов рынка,

 • увеличение прибыли.

Рис. 2.1 - Организационная структура ООО «Эла»

Отдел занимается размещением различного рода рекламы, поиском и размещением заказов, расширением ассортимента.

В данном отделе существуют следующие должности:

 • начальник отдела,

 • управляющий вопросами рекламы,

 • управляющий стимулирования сбыта,

 • специалист по логистике (проведение маркетинговых исследований).

Отдел кадров занимается работой с персоналом предприятия. Сотрудники этого отдела производят отбор, набор, расстановку, оценку и управление движением кадров на данном предприятии.

Оптовый отдел занимается непосредственно работой с клиентами.

Отдел не является самостоятельным подразделением предприятия и осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с другими подразделениями.

В своей деятельности отдел сбыта руководствуется действующим законодательством, постановлениями, контролирующих органов приказами, распоряжениями и указаниями руководства фирмы .

Основными задачами оптового отдела являются:

а) достижение каждым работником экономически эффективной работы по реализации продукции;

б) экономия средств, расходуемых на организацию работы отдела;

в) обеспечение своевременного выполнения предприятиями-заказчиками, договорных обязательств перед клиентами при оплате;

г) постоянная работа по изучению спроса и расширению связей, постоянный поиск новых клиентов;

д) организация своевременной доставки продукции (заказа) согласно заключенных договоров.

В связи с этими задачами сотрудники отдела:

 • заключают договоры с клиентами

 • подготавливают информационные списки (прайс - листы)

 • подготавливают предложения по сотрудничеству, рассылает их по запросу фирм заинтересованных в сотрудничестве;

 • в целях рекламы и расширения рынка сбыта продукции предприятие принимает участие в ярмарках, выставках-продажах.

Отдел возглавляет коммерческий директор, который несет персональную ответственность за выполнение задач, стоящих перед отделом

Краткая экономическая характеристика деятельности торгового предприятия представлена в табл. 2.1.

Таблица 2.1 - Анализ основных показателей деятельности ООО «Эла» за 2007- 2008 гг

10. Фондоемкость

руб. / руб.

0,037

0,044

0,007

118,25

11. Фондовооруженность труда одного работника

тыс. руб./

18,60

20,78

2,185

111,75


чол.12. Среднегодовая стоимость оборотных средств

1217,8

188,64

118,33


Показники

Одиниці

2007

2008 г.

Отклонение (+;–)

Звітний рік


виміру
в % к прошлому году

1. Оборот роздрібної торгівлі

тис. руб.

5983

6125

142

102,37

2. Торгова площа

м 2

128

128

0

100,00

3. Оборот розничной торговли на 1 м 2 торговой площади

тыс. руб./м 2

46,74

47,85

1,11

102,37

4. Среднесписочная численность работников, всего

чол.

12

13

1

108,33

- в т.ч. работников торгово-оперативного персонала

чол.

6

7

1

116,67

5. Производительность труда одного среднесписочного

498,58

471,15

-27,4

94,50

работника, всего

тыс. руб./ чел.в т. ч. одного работника торгово-оперативного персонала

997,17

875,00

-122,2

87,75


тыс. руб./
чол.6. Фонд заработной платы

1827,96

1955,97

128,0

107,00

сумма

тис. руб.уровень

%

30,55

31,93

1,38

Х

7. Среднегодовая заработная плата одного работника

тис. руб.

152,33

150,46

-1,9

98,77

8. Середньорічна вартість основних фондів

тис. руб

223,17

270,17

47,0

121,06

9. Фондовіддача

руб. /

26,81

22,67

-4,1

84,56


1 руб.
13.Время обращения оборотных средств

дні

61,93

71,58

9,65

115,59

14.Скорость обращения оборотных средств

обороты

5,81

5,03

-0,78

86,52

15. Коэффициент рентабельности оборотных средств

руб./1 руб. ОС

0,54

0,78

0,24

143,82

16. Оборот по покупным ценам

4943

4535

-408,0

91,75


тис. руб.17. Валовий дохід

1040

1590

550,0

152,88

сумма

тис. руб.уровень

%

17,38

25,96

8,58

Х

18. Издержки обращения

сумма

тис. руб.

480

637

157,0

132,71

уровень

%

8,02

10,40

2,38

Х

19. Прибуток (збиток) від продажу

560

953

393,0

170,18

сумма

тис.руб.


рентабельность продаж

%

9,36

15,56

6,20

Х

20. Інші доходи

тис.руб.

51

13

-38,0

25,49

21. Інші витрати

тис. руб.

68

225

157,0

330,88

22. Валовий прибуток

543

741

198,0

136,46

сумма

тис. руб.рентабельность предприятия

%

113,13

116,33

3,20

Х

23. Единый налог на вмененный доход (ЕНВД)

37

37

0,0

100,00


тис. руб.24. Чистий прибуток (збиток) звітного періоду

506

704

198,0

139,13


тис. руб.рентабельность хозяйственной деятельности

%

8,46

11,49

3,04

Х

На анализируемом предприятии наблюдается рост оборота торговли на 142 тыс. руб. и в отчетном периоде он составляет 6125 тыс. руб. На предприятии наблюдается увеличение численности работников на 1 чел., причем торгово-оперативного персонала. Так как темп роста товарооборота ниже темпа роста численности работников, то происходит снижение производительности труда в целом по предприятию на 5,5 % или на 27,4 тыс. руб. Производительность труда торгово-оперативного персонала снизилась на 12,25 % или на 122,2 тыс. руб., что можно оценить отрицательно. На предприятии произошел рост стоимости основных фондов на 47 тыс. руб. или на 21,06 %. Средняя стоимость основных фондов в 2008 г. составила 270,17 тыс. руб. Показатель фондоотдачи, характеризующий оборот, приходящийся на 1 руб. основных фондов сократился на 4,1 тыс. руб. или на 15,44 %, что привело к росту фондоемкости на 18,25 %. Такую ситуацию нельзя оценить положительно. На предприятии наблюдается увеличение оборотных средств на 188,64 тыс. руб. или на 18,33 %. Время обращения на предприятии замедлилось на 9,65 дней, что привело к снижению скорости обращения на 0,78 оборота. Наблюдается положительная динамика коэффициента рентабельности оборотных средств на 0,24, который свидетельствует об увеличении в отчетном году суммы чистой прибыли заработанной на 1 руб. оборотних коштів. На предприятии наблюдается рост издержек обращения на 157 тыс. руб. или на 32,71 %. Показатели рентабельности оборота растут вследствие того, что темп роста валового дохода выше темпа роста товарооборота и темпа роста издержек обращения. Сложившаяся ситуация свидетельствует о росте доходов предприятия опережающими темпами по сравнению с ростом его расходов. Сумма чистой прибыли в 2008 г. составила 704 тыс. руб., что на 198 тыс. руб. или на 39,13 % выше значения показателя прошлого года. Рентабельность финансово-хозяйственной деятельности в отчетном году составила 11,49 %, что выше показателя прошлого года на 3,04 % и свидетельствует о росте эффективности деятельности предприятия.

Финансовое состояние можно оценить как удовлетворительное. Об этом свидетельствуют данные таблицы 2.1.

На размер товарооборота косвенно влияет возможность увеличения объемов продаж и наличие собственных средств, которые используются для покрытия запасов и затрат. Данные показатели и их соотношение с размером привлеченных средств характеризуют финансовую устойчивость предприятия.

Расчет коэффициентов, характеризующих финансовую устойчивость, приведен в таблице 2.2.

Таблица 2.2 - Коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость

Коэффициенты финансовой устойчивости

2006

2007

2008

Коэффициент соотношения собственных и привлеченных средств

(0+559)/620= 0,90

(0+400)/925= 0,43

(500+158)/ 1488= 0,44

Коэффициент концентрации собственного капитала

620/1179= 0,53

925/1325= 0,70

1488/2146= 0,69

Коэффициент концентрации привлеченного (заемного) капитала

0,47

0,30

0,31

Коефіцієнт фінансової залежності

1179/620 = 1,90

1325/925 = 1,43

2146/1488 = 1,44

Коэффициент маневренности собственного капитала

(997-559)/620= 0,71

(1061-400)/925= 0,71

(1374-158)/1488= 0,82

Частка власних оборотних коштів у покритті запасів

438/231 = 1 ,9

66/519 = 1,27

716/1050 = 0,68

Коэффициент покрытия запасов нормальными источниками

(620-182+396+49)/ 231= 3,82

(925-264+206+95)/ 519= 1,85

(1488-772+59+38)/ 1050= 0,77

По результатам представленных расчетов можно сделать следующие выводы:

 1. Коэффициент концентрации собственного капитала характеризует долю владельцев предприятия в общей сумме средств, авансированных в его деятельность. Чем выше значение данного показателя, тем более эффективно, устойчиво, стабильно и независимо от внешних кредиторов предприятие. Указывается и нижний предел этого показателя – 60%. Согласно расчетам размер коэффициента в течение всего периода находится в рамках допустимых значений.

 2. Коэффициент финансовой зависимости – обратный к коэффициенту концентрации собственного капитала. Рост этого показателя в динамике означает увеличение доли заемных средств в финансировании предприятия. В рассматриваемом случае происходит снижение данного показателя, так в 2008 году в каждом 1,44 руб. вложенного в активы предприятия, 44 копейки – заемные.

 3. Коэффициент маневренности собственного капитала – показывает, какая часть собственного капитала используется для финансирования текущей деятельности. Значение этого показателя существенно варьируется в зависимости от структуры капитала и его отраслевой принадлежности. В рассматриваемом случае показатель увеличивается незначительно и находится в рамках среднеотраслевых значений (торгово-закупочной деятельности).

 4. Коэффициент соотношения собственных и привлеченных средств – рост показателя свидетельствует об усилении зависимости предприятия от внешних инвесторов и кредиторов, в данном случае наблюдается снижение коэффициента, что свидетельствует о повышении финансовой устойчивости. Так, если в 2006 году на каждый рубль собственных средств, вложенных в активы, приходилось 90 коп. заемных средств, то в 2008 году – 44 копейки.

 5. Доля собственных оборотных средств в покрытии запасов характеризует ту часть стоимости запасов, которая покрывается собственными оборотными средствами. Рекомендуемая нижняя граница этого показателя – 50%.

 6. Характеризуя коэффициент покрытия запасов, необходимо отметить следующее: в 2008 году значение показателя меньше 1, что характеризует финансовое состояние предприятия как неустойчивое.

Необходимо подчеркнуть, что не существует каких-либо нормативных критериев для рассмотренных показателей. Они зависят от многих факторов: отраслевой принадлежности предприятия, принципов кредитования, сложившейся структуры источников средств, оборачиваемости оборотных средств, репутации предприятия и пр.

В рассматриваемом случае наблюдается положительная динамика рассчитанных показателей, что наряду с соответствием этих показателей отдельным нормативным значениям, свидетельствует о финансовой устойчивости ООО «Эла».

2.2 Анализ товарооборота предприятия и факторов, определяющих его объем и структуру

Товарооборот предприятия существенно различается в разрезе временных периодов, а также по группам товаров (в разрезе ассортимента). Поэтому необходимо исследовать состав и структуру товарооборота с целью выявления основных тенденций.

Проанализируем динамику товарооборота за 3 года в действующих и сопоставимых ценах (табл. 2.3).

Таблица 2.3 - Анализ динамики оборота торговли ООО «Эла» за 2006 2008 гг., тыс. руб

Роки

Товарообіг у діючих цінах

Индексы цен

Товарооборот в сопоставимых ценах (к базисному году)

Прирост оборота по сравнению с базисным годом в сопоставимых ценах

Прирост оборота по сравнению с предшествующим годом в сопоставимых ценах

Темпы роста (снижения) в сопоставимых ценахцепные

базисні
цепные

базисні

2006

5438

1

1

5438

-

-

-

-

2007

5983

1,072

1,072

5581,2

143,2

143,2

102,63

102,63

2008 г.

6125

1,16

1,244

4923,6

-514,4

-657,5

90,54

88,22

Среднегодовой темп изменения

106,1

х

111,5

95,2

х

х

х

х

Итак, в 2007 г. темп роста в сопоставимых ценах составил 102,63 % или 843,2 тыс. руб. В 2008 г. оборот торговли снизился по сравнению с 2007 г. на 9,46 %, а по сравнению с 2006 г. – на 11,78 %.

Эти данные характеризуют динамику физического объема реализации товаров. Однако в денежном выражении при анализе товарооборота в действительных ценах наблюдается прироста товарооборота в 2008 г. по сравнению с 2006 г. на 12,6 % и в сравнении с 2007 г. – на 2,4 %. Этот прирост обусловлен главным образом ростом цен. Так, за период 2006-2008 гг. при среднегодовом темпе прироста товарооборота в действительных ценах на 6,1 % цены в среднем в год возрастают на 11,5 %. При этом ежегодный прирост товарооборота в сопоставимых ценах отрицателен и составил -4,8 %.

Проведем анализ товарооборота за прошлый и отчетный периоды по кварталам, с расчетом коэффициентов ритмичности и равномерности (табл.2.4, 2.5).

Таблица 2.4 – Анализ товарооборота по кварталам за 2008 г, тыс. руб.

Квартали

Оборот роздрібної торгівлі

Темп зростання

Удельный вес к итогу, %в %2007

2008 г.

к прошлому году

прошлый год

отчетный год

1

1494,55

1531,25

102,46

24,98

25

2

1447,29

1415,49

97,80

24,19

23,11

3

1494,55

1550,85

103,77

24,98

25,32

4

1546,61

1627,41

105,22

25,85

26,57

Итого за год

5983

6125

102,37

100

100

Из таблицы видно, что в целом оборот можно назвать достаточно равномерным, однако максимальный объем его приходится на 4 квартал, а минимальный – на второй.

Таблица 2.5 - Расчет равномерности развития оборота в отчетном году

Квартали

Темп роста в %


(Х- ), %


(Х- ) 2 , %


к прошлому году1

102,46

0,08

0,007

2

97,80

-4,57

20,891

3

103,77

1,39

1,942

4

105,22

2,85

8,131

Итого за год

102,37

-

30,969

Рассчитаем коэффициент ритмичности

σ = =2,782

V=2,782 *100 / 102,37 = 2,72

Кравн.=100 - 2,72=97,28 (%)

Расчет показал, что на предприятии равномерное развитие оборота, т.к. коэффициент выше 95 %.

Проанализировав оборот по кварталам, приходим к следующим выводам: в отчетном году наибольший темп роста по сравнению с прошлым был в четвертом квартале и составил 105,22 %, наименьший был во втором квартале (произошло сокращение оборота на 2,2 %).

Проанализируем динамику товарооборота по ассортиментным группам (табл.2.6)

Таблица 2.6 – Анализ динамики товарооборота по ассортиментным группам

Товарні групи

2007

2008 г.

Отклонение (+;-) по

Темп зміни,%


сумма, тыс. руб.

уд. вага,%

сумма, тыс. руб.

уд. вага,%

сумме, тыс. руб.

уд. весу,
%


водка

4146,22

69,3

4293,63

70,1

147,41

0,8

103,56

коньяки

347,01

5,8

416,50

6,8

69,49

1

120,02

ликеры

329,07

5,5

294,00

4,8

-35,07

-0,7

89,34

бренди

191,46

3,2

196,00

3,2

4,54

0

102,37

вина

448,73

7,5

422,63

6,9

-26,10

-0,6

94,18

слабоалкогольные напитки

335,05

5,6

428,75

7

93,70

1,4

127,97

безалкогольные напитки

185,47

3,1

73,50

1,2

-111,97

-1,9

39,63

Усього

5983

100

6125

100

142

0

102,37

Итак, более половины товарооборота занимает водка, причем ее удельный вес вырос на 0,8 %, что в абсолютном выражении составляет 147,41 тыс. руб. Среди остальных групп товаров преобладают вина, хотя ее доля снизилась на 0,6 % или 26,1 тыс. руб., также заметна доля коньяка, водки и ликеров.

В целом розничный товарооборот увеличился на 2,37 % или 142 тыс. руб.

Рассчитаем коэффициенты структурных сдвигов в товарообороте продовольственного магазина (табл.2.7)

Таблица 2.7 – Расчет коэффициента структурных сдвигов в товарообороте продовольственного магазина, %

Товарні групи

Структура розничного товарооборота

(F i 1 -F i 0 )

(F i 1 -F i 0 ) 2


2007

2008 г.водка

69,3

70,1

0,8

0,64

коньяки

5,8

6,8

1

1

ликеры

5,5

4,8

-0,7

0,49

бренди

3,2

3,2

0

0

вина

7,5

6,9

-0,6

0,36

слабоалкогольные напитки

5,6

7

1,4

1,96

безалкогольные напитки

3,1

1,2

-1,9

3,61

Усього

100

100

Х

8,06

Рассчитаем коэффициент абсолютных структурных сдвигов в товарообороте по формуле

=

Итак, коэффициент структурных сдвигов составляет 1,073. Это означает, что среднее колебание в удельных весах товарооборота по отдельным группам в общем объеме товарооборота составляет 1,07 %, что характеризует структуру товарооборота как достаточно стабильную.

Таким образом, в целом можно сделать вывод о положительной динамике товарооборота ООО «Эла», что положительно сказывается на финансовых показателях его деятельности – прибыли от реализации товаров, которая возросла за этот период, как это следует из таблицы 2.1, в 1,7 раза.

Проанализируем показатели товарного баланса по магазину (табл.2.8).

Таблица 2.8 – Анализ показателей товарного баланса по магазину, тыс. руб

Показники

2007

2008 г.

Відхилення

Темп зміни,%

Влияние на товарооборот

Запасы на начало года

1235

1551

316

125,58

+316

Поступление

6320

5896

-424

93,29

-424

Реализация

5983

6125

142

102,37


Прочее выбытие товаров

21

25

4

119,05

-4

Запасы на конец года

1551

1297

-254

83,62

+254

Итак, запасы на конец года снизились на 16,38 % или 254 тыс. руб. за счет резко возросшего спроса и цен в 4 квартале 2008 г. Это позволило не только покрыть потери в реализации товаров за счет снижения суммы поступления товаров на сумму 424 тыс. руб., а также роста прочего выбытия на 4 тыс. руб. и роста запасов на начало года на 316 тыс. руб., но и обеспечить прирост реализации товаров на 142 тыс. руб.

Поступление товаров снизилось на 6,71 %, а реализация выросла на 2,37 %, при этом прочее выбытие выросло на 19,05 %. Прочее выбытие происходит в результате естественной убыли товаров вследствие истечения срока годности и их порчи.

Поскольку запасы оказали столь существенное влияние на развитие товарооборота, то представляет интерес оценка эффективности их использования.

Проанализируем эффективность использования товарных запасов в ООО «Эла» (табл.2.9)

Таблица 2.9 – Анализ эффективности использования товарных запасов по магазину

Показники

2007

2008 г.

Відхилення

Темп зміни,%

Оборот розничной торговли, тыс. руб.

5983

6125

142

102,37

Прибуток, тис. руб.

543

741

198

136,46

Средние товарные запасы, тыс. руб.

1544

1696

152

109,84

Время обращения, дни (ВО)

92,8

99,7

6,9

107,44

Скорость обращения, обороты

3,88

3,61

-0,26

93,18

Коэффициент загрузки товарных запасов в обороте

0,258

0,277

0,02

107,32

Прибуток на 1 руб. товарных запасов

0,352

0,437

0,085

124,15

Из приведенных данных видно, что средние остатки товарных запасов возросли в действительных ценах за 2 года на 152 тыс. руб. или на 9,84 %. Однако оборот торговли вырос на 2,37 %.

Оборачиваемость оборотных средств (скорость их превращения в деньги) при этом замедлилась и сократилась – на 0,26 оборота. Соответственно вырос и период обращения оборотных средств, рассчитанный в днях - на 6,9 дней (7,32 %) и составил в среднем за 2008 г. 96,25 дней. Коэффициент эффективности использования товарных запасов к концу отчетного периода вырос на 0,02 и стал составлять 0,277. Возросла и сумма прибыли на 36,46 % и составила 741 тыс. руб.

Таким образом, в целом можно сделать вывод, что товарные запасы использовались недостаточно эффективно с точки зрения оборачиваемости, которая замедлилась, но с точки зрения прибыли их эффективность возросла.

Обобщенную оценку эффективности их использования можно рассчитать по формуле:

J эф. т.з. =

Она составила в 2007 г.:

J эф. т.з. = = 1,169

В 2008 г.:

J эф. т.з. = = 1,256

Данный расчет позволяет сделать вывод о незначительном росте эффективности использования товарных запасов.

Итак, можно отметить прирост товарооборота, однако необходимо выяснить, за счет каких факторов произошел такой рост.

Проанализируем влияние трудовых факторов на динамику товарооборота (табл. 2.10).

Таблица 2.10 - Анализ влияния трудовых ресурсов на динамику объема оборота торгового предприятия

Наименование трудовых факторов

2007

Фактически за 2008 г.

Повлияли на динамику физического объема оборотав действующих ценах

в сопоставимых ценах

методика расчета

размер влияния, тыс. руб.

Товарооборот, тыс. руб.,

5983

6125

5280,17

5280,17 - 5983

-702,83

Чисельність

12

13

13

1*498,58

498,58

работников


всего, чел.


В т. ч. работников торгово-оперативного

6

7

7

1*997,17

997,17

персонала, чел.


Производительность труда, тыс. руб./чел

498,58

471,15

406,17

(406,17-498,58)*13

-1201,41

В т. ч. работников торгово-оперативного

997,17

875,00

754,31

(754,31-997,17)*7

-1700,02

персонала,


тис. руб. / чол.


В ООО «Эла» наблюдается снижение оборота в сопоставимых ценах на 702,83 тыс. руб. Также снизилась производительность труда в сопоставимых ценах как в целом по предприятию, так и по торгово-оперативному персоналу. Такую динамику можно оценить отрицательно, т.е. рост товарооборота в действительных ценах был обеспечен только увеличением численности работников на 1 чел. и ростом цен, в то время как производительность труда снижалась, следовательно, развитие товарооборота носило ярко выраженный экстенсивный характер.

Проверка

498,59 – 1201,41 = -702,83 тыс. руб

Проанализируем влияние на товарооборот основных средств (табл. 2.11).

Таблица 2.11 – Анализ влияния изменения стоимости основных фондов на изменение оборота торговли

Показники

2007

2008 г.

Методика розрахунку

Размер влияния, тыс. руб.

Середньорічна вартість основних фондів, тис. руб.

223,17

270,17

270,17*26,81-223,17*26,81

1260

Фондоотдача, тыс. руб./тыс.руб.ОФ

26,81

22,67

270,17*22,67-270,17*26,81

-1118

Оборот розничной торговли , тыс. руб.

5983

6125

6125 - 5983

142

В 2008 г. на предприятии были частично обновлены основные фонды, в результате чего их стоимость возросла на 21 %, однако сократился показатель фондоотдачи на 15,4 %.

За счет роста среднегодовой стоимости основных фондов оборот торговли вырос на 1260 тыс. руб., однако за счет фондоотдачи произошло его снижение на 1118 тыс. руб., что в совокупности вызвало прирост товарооборота на 142 тыс. руб.

Теперь проанализируем влияние изменения стоимости оборотных средств и эффективности их использования на изменение товарооборота (табл. 2.12)

Таблица 2.12 – Анализ влияния изменения стоимости оборотных средств на изменение товарооборота

Показники

2007

2008 г.

Методика розрахунку

Размер влияния, тыс. руб.

Среднегодовая стоимость оборотных средств, тыс. руб.

1029,18

1217,82

1217,82*5,81-1029,18*5,81

1096,6

Скорость обращения, обороты

5,81

5,03

1217,82*5,03-1217,82*5,81

-954,6

Оборот розничной торговли , тыс. руб.

5983

6125

6125 - 5983

142,0

Итак, за счет изменения среднегодовой стоимости оборотных средств товарооборот вырос на 1096,6 тыс. руб., а за счет изменения скорости обращения снизился на 954,6 тыс. руб.

Рассмотрим совокупное влияние всех факторов на прирост товарооборота (табл. 2.13.).

Таблица 2.13 – Сводная таблица влияния факторов на изменение оборота розничной торговли

Факторы, влияющие на объем розничного оборота

Размер влияния, тыс. руб.

Влияние изменения цен

844,83

Влияние изменения физического объема продаж

-702,83

Итого влияние

142

Влияние изменения численности работников

498,58

Влияние изменения производительности труда работников

-1201,41

Итого влияние

-702,83

Влияние изменения численности торгово-оперативного персонала

997,17

Влияние изменения производительности труда торгово-оперативного персонала

-1700,02

Итого влияние

-702,83

Влияние изменения средней стоимости оборотных средств

1096,64

Влияние изменения скорости обращения оборотных средств

-954,64

Итого влияние

142,00

Влияние изменения средней стоимости основных фондов

1260,0

Влияние изменения фондоотдачи

-1118,0

Итого влияние

142,0

Влияние изменения размера торговой площади

0

Влияние изменения оборота на 1м 2 торговой площади

142,0

Итого влияние

142

Итак, можно сделать общий вывод о том, что оборот торговли ООО «Эла» вырос преимущественно за счет изменения цен и изменение численности работников, стоимости основных и оборотных средств (экстенсивных факторов), интенсивные же факторы вызвали незначительный прирост или даже снижение товарооборота. Это свидетельствует о недостаточно эффективной работе магазина.

2.3 Оценка влияния товарооборота на формирование издержек обращения, валового дохода и прибыли

Именно товарооборот оказывает существенное влияние на прибыль и прежде всего через формирующие ее показатели: валовой доход и издержки обращения.

Анализ финансовых результатов хозяйственной деятельности показал, что сумма прибыли от реализации товаров в 2008 г. по сравнению с 2007 г. возросла за счет прироста товарооборота в действительных ценах на 142 тыс. руб. Анализ влияния товарооборота на прирост прибыли от реализации товаров представлен в таблице 2.14

Таблица 2.14 – Анализ влияния товарооборота на прирост прибыли от реализации товаров

Показники

Порядок розрахунку

2007

2008 г.

Товарооборот в действительных ценах

х

5983

6125

Товарооборот в сопоставимых ценах

х

5983

5280

Прирост товарооборота всего:

6125-5983

х

142

в т. ч за счет влияния:

физического объема товарооборота

5280-5983

х

-703

изменения цен

6125-5280

х

845

Прибыль от реализации товаров:

в сумме

х

560

953

в % к товарообороту

х

9,36

15,56

Прирост прибыли за счет товарооборота всего

(6125-5983)*9,36 %

х

13,29

в т.ч. за счет изменения:

физического объема товарооборота

(-703)*9,36 %

х

-65,8

изменения цен

845*9,36%

х

79,09

Общий прирост прибыли за счет роста товарооборота составил 13,29 тыс. руб., при этом изменение физического объема товарооборота вызвало снижение прибыли на 65,8 тыс. руб., а изменение цен вызвало ее прирост на 79,09 тыс. руб. Очевидно, что рост прибыли обеспечен за счет фактора цены, а не прироста объемов продаж в натуральном выражении, что свидетельствует о неэффективной политике предприятия по увеличению реализации товаров.

Рассчитаем влияние валового дохода и издержек обращения на увеличение объема розничного товарооборота на 142 тыс. руб. (табл. 2.15)

Таблица 2.15 – Анализ влияния валового дохода и издержек обращения на прирост товарооборота

Показники

Порядок розрахунку

Размер влияния

1. Влияние на сумму валового дохода всего:

142*17,38/100

24,68

в т.ч.:

физического объема реализации

(-703)*17,38/100

-122,18

изменения цен

845*17,38/100

146,86

2. Влияние на сумму издержек обращения всего:

142*8,02/100

11,39

в т.ч.:

физического объема реализации

(-703)*8,02/100

-56,38

изменения цен

845*8,02/100

67,77

Таким образом, можно заметить тенденции, аналогичные выявленным ранее: изменение физического объема реализации вызвало снижение валового дохода на 122,18 тыс. руб., а издержек обращения на 56,38 тыс. руб., изменение цен же вызвало прирост обоих показателей.

Оценим совокупное влияние всех показателей на товарооборот (табл. 2.16).

Таблица 2.16 – Совокупное влияние товарооборота на прибыль и формирующие ее показатели

Фактори

Влияние на показатель прибыли


Валового дохода

Издержек обращения

Прибыли от реализации

1. Изменение товарооборота за счет физического объема реализации

-122,18

56,38

-65,8

2. Изменение товарооборота за счет изменения цен

146,86

-67,77

79,09

Совокупное влияние факторов

24,68

-11,39

13,29

Из данных таблицы 2.16 следует, что валовой доход и товарооборот оказали разнонаправленное влияние на прибыль. За счет роста валового дохода, который произошел преимущественно за счет роста цен, прибыль могла бы увеличиться на 24,68 тыс. руб. Но этот прирост валового дохода был частично направлен на покрытие потери прибыли за счет прироста издержек обращения на 11,39 тыс. руб. Отсюда совокупное влияние этих двух факторов, которое произошло под воздействием изменения розничного товарооборота, и составило 13,29 тыс. руб.

Учитывая столь существенное влияние товарооборота на издержки обращения и валовой доход, представляет интерес более глубокое исследование данного вопроса.

В таблице 2.17 представлены результаты анализа издержек обращения ООО «Эла» за 2007-2008 годы.

Таблица 2.17 - Анализ издержек обращения ООО «Эла»

Показники

Ед.измерения

2007

2008 г.

Відхилення

Темп росту,%Оборот торговли без НДС

тис.руб.

5983

6125

142

102,37

Издержки обращения: сумма

- сумма

тис.руб.

480

637

157

132,71

- уровень

%

8,02

10,40

2,38

129,63

Относительная экономия (перерасход)

тис. руб


145,61Расчет относительной экономии (перерасхода) осуществим с помощью следующей формулы:

Эотн = ((10,4 – 8,02) * 6125) / 100 = 145,61

Анализ данных, представленных в таблице показывает увеличение уровня издержек обращения в 2008 году по сравнению с 2007 годом на 2,38 %, что негативно сказалось на полученной чистой прибыли предприятия.

Перерасход в 2008 году составил 145,61 тыс. руб.

Далее осуществим анализ уровня и суммы относительной экономии (перерасхода) издержек обращения ООО «Эла» за отчетный период по элементам (табл.2.18).

Таблица 2.18 - Анализ уровня и суммы относительной экономии (перерасхода) издержек обращения ООО «Эла»

Найменування статей витрат обігу

2007

2008 г.

Відхилення (+;-)

Сумма относительной экономии (перерасхода), руб.


сумма, тыс. руб.

Уровень, %

сумма, тыс. руб.

Уровень, %

по сумме, тыс. руб.

По уровню, %


1. Транспортные расходы

28,66

0,48

61,92

1,01

33,26

0,53

32,58

2. Расходы на оплату труда

242,16

4,05

234,54

3,83

-7,62

-0,22

-13,36

3. Отчисления на социальные нужды

63,46

1,06

61,15

1,00

-2,30

-0,06

-3,81

4. Витрати на оренду і утримання будівель, споруд, приміщень, обладнання та інвентарю

54,86

0,92

72,11

1,18

17,24

0,26

15,94

5. Амортизація основних засобів

27,31

0,46

43,44

0,71

16,13

0,25

15,48

6. Витрати на ремонт основних засобів

6,24

0,10

24,40

0,40

18,16

0,29

18,01

7. Расходы на санитарную, специальную одежду, столовое белье, посуду, приборы и другие материалы

1,44

0,02

3,19

0,05

1,75

0,03

1,71

8. Витрати на зберігання, підробіток, підсортування і упаковку товарів

8,40

0,14

17,84

0,29

9,44

0,15

9,24

9. Расходы на рекламу

23,04

0,39

66,25

1,08

43,21

0,70

42,66

10. Втрати товарів і технологічні відходи

6,05

0,10

11,78

0,19

5,74

0,09

5,59

11. Витрати на тару

3,02

0,05

5,80

0,09

2,77

0,04

2,70

12. Інші витрати

15,36

0,26

34,59

0,56

19,23

0,31

18,86

Разом

480,00

8,02

637,00

10,40

157,00

2,38

x

Товарообіг

5983

100

6125

100145,61

Итак, под воздействием товарооборота наибольшая сумма перерасхода допущена по статьям: расходы на рекламу, транспортные расходы, расходы на ремонт основных средств и прочие затраты. Экономию предприятие получило по затратам на оплату труда.

Продолжая анализ издержек обращения, следует обратить внимание на динамику условно-переменных и условно-постоянных расходов. Значительный рост издержек обращения в 1,33 раза обусловлен прежде всего резким ростом переменных затрат, которые произошли не столько под воздействием объема товарооборота, сколько за счет влияния прочих факторов.

Таблица 2.19 - Анализ динамики суммы и уровня издержек обращения

Показники

Од.

Рік

Відхилення

Темп зміни,%2007

2008р.Оборот роздрібної торгівлі

тис.руб.

5983

6125

142

102,37

Сумма издержек обращения всего, в том числе:

480

637

157

132,71

- условно-постоянных

тис.руб.

387,79

411,25

23,46

106,05

- условно-переменных

тис.руб.

92,21

225,75

133,54

244,83

Уровень издержек обращения всего, в том числе:

8,02

10,40

2,38

129,63

- условно-постоянных

%

6,48

6,71

0,23

103,59

- условно-переменных

%

1,54

3,69

2,14

239,15

Влияние товарооборота

(6125 * 1,54 % + 387,79) – 480 = 2,115 тыс. руб.

Влияние прочих факторов

637 – 482 = 155 тыс. руб

Таким образом, уровень издержек обращения: условно-постоянных составляет в отчетном году 6,71% достигнув роста на 0,23 %, условно-переменных - 3,69 %, что выше уровня предыдущего года на 2,14 %.

Динамика основных показателей хозяйственной деятельности ООО «Эла» за 2006-2008 гг., представленная в приложении 1, показал, что наблюдается значительный рост выручки в 2007 году на 252 тыс. руб., в 2008 году так же наблюдается увеличение данного показателя, но в значительно меньшем объеме (142 тыс. руб.).

При этом себестоимость продукции (услуг) росла значительно меньшими темпами, в 2008 году даже наблюдается снижение себестоимости на 408 тыс. руб., в связи с чем, валовая прибыль выросла в 2008 году на 550 тыс. руб., наблюдается рост доли валовой прибыли в выручке 2008 года до 25,96 %.

В связи с новой рекламной и маркетинговой политикой, разработанной на 2008 год, значительно увеличились коммерческие расходы. В 2008 году была проведена широкая рекламная акция.

По итогам деятельности чистая прибыль предприятия выросла в 2008 г. на 198 тыс. руб., обеспечив тем самым финансовые возможности для дальнейшего расширения деятельности, активизации сбытовой, рекламной, ассортиментной политики.

Таким образом, показатели товарооборота существенно влияют на финансовые результаты деятельности ООО «Эла».

3. Оценка перспектив развития товарооборота и финансовых результатов хозяйственной деятельности предприятия в условиях экономического кризиса

3.1 Обоснование минимально необходимой прибыли, достаточной для осуществления хозяйственной деятельности предприятия в условиях кризиса

Для обоснования размера прибыли, необходимой для осуществления хозяйственной деятельности ООО «Эла», необходимо осуществить общее планирование деятельности предприятия, в том числе товарооборота на будущий период. Целесообразно это сделать в относительном выражении, т.е. определить темпы роста товарооборота.

С целью максимально объективной оценки будущих показателей деятельности, планирование будет осуществляться с помощью 4 методов: опытно-статистический, экономико-статистический, трендовая модель, авторегрессионная модель.

Опытно-статистический метод планирования позволяет определить объем товарооборота на будущий год исходя из скорректированного объема товарооборота за отчетный год и среднегодового темпа изменения товарооборота за 3-5 лет, предшествующих планируемому году.

Скорректированный объем товарооборота рассчитывается следующим образом:

Т скр = Т ож + К ув - К ум

где: К ув – коррекция на увеличение объема товарооборота (исходя из среднемесячного оборота) структурных подразделений за период времени, в течение которых они не работали в отчетном году, но будут работать в планируемом году;

К ум – коррекция на уменьшение объема товарооборота, равного объему товарооборота структурных подразделений за период времени, в течение которого они работали в отчетном году, а в планируемом году работать не будут.

Ожидаемый объем товарооборота составляет его фактическую величину за 2008 г., т.е. 6125 тыс. руб.

Поскольку открытия новых структурных подразделений либо ликвидации старых не предвидится, то скорректированный объем товарооборота будет составлять величину ожидаемого, т.е. 6125 тыс. руб.

Поскольку среднегодовой темп роста товарооборота составляет 106,1 %, то объем товарооборота на планируемый год составит:

Т пг = 6125 * 106,1 / 100 = 6498,6 тыс. руб

Экономико-статистический метод основан на сглаживании данных о приросте товарооборота за ряд предшествующих планируемому году лет. Произведем сглаживание ряда за 5 лет с начала деятельности предприятия.

Таблица 3.1 – Исходные данные для планирования объема товарооборота экономико-статистическим методом

Рік

Размер товарооборота

Темп прироста товарооборота в % к предыдущему году

2004

4568

2005

4763

4,27

2006

5438

14,17

2007

5983

10,02

2008

6125

2,37

Сглаживание производится с помощью скользящей средней для трех близлежащих лет.

К 1 = (4,27 + 14,17 + 10,02) / 3 = 9,49 %

К 2 = (14,17 + 10,02 + 2,37) / 3 = 8,86 %

Среднегодовое изменение прироста объема товарооборота составит

= = = - 0,63 %

Значения прироста объема товарооборота на планируемый год определяются продолжением выровненного ряда средних на 2 шага вперед.

К 5 = К 3 + 2∆ = 10,02 + 2 * (-0,63) = 8,76 %

Таким образом, в планируемом году по сравнению с отчетным годом объем товарооборота торгового предприятия увеличится на 8,76 % и составит:

Т п.г. = 6125 * 108,76 / 100 = 6661,55 тыс. руб.

Для планирования товарооборота также можно использовать экономико-математические методы, например, метод аналитического выравнивания.

Можно предположить, что объем товарооборота торгового предприятия развивается по линейной функции

у = a + b * t

где: у – объем товарооборота, тыс. руб.

t – фактор времени, год

a, b – параметры модели

Параметры определим методом наименьших квадратов с помощью решения системы нормальных уравнений вида

Σ у = an + bΣt

Σyt = aΣt + bΣt 2

Расчетные данные представим в виде таблицы:

Таблица 3.2 – Исходные данные для расчета значений параметров модели

Роки

Объем товарооборота, тыс. руб., у

Время, год, t

yt

t 2

2004

4568

1

4568

1

2005

4763

2

9526

4

2006

5438

3

16314

9

2007

5983

4

23932

16

2008

6125

5

30625

25

n=5

26877

15

84965

55

Решая систему нормальных уравнений относительно параметров a и b, получаем функцию зависимости объема товарооборота ООО «Эла» от фактора времени:

у t = 4075,2 + 433,4 t

Полученная модель показывает, что при увеличении фактора времени на один год объем товарооборота предприятия увеличивается в среднем на 433,3 тыс. руб.

Чтобы сделать вывод об эффективности полученной модели и о возможности ее использования для планирования объема товарооборота, необходимо определить средний процент отклонений теоретических (расчетных) значений товарооборота от фактических, то есть определить среднюю ошибку прогноза. Принято считать, что модель является эффективной и ее можно использовать для планирования, если средняя ошибка прогноза не превышает 5,0 %.

Таблица 3.3 – Расчет средней ошибки прогноза объема товарооборота ООО «Эла»

Роки

Объем товарооборота, тыс. руб., у

Расчетный объем товарооборота, тыс. руб., у t

yy t

|yy t | / у * 100

2004

4568

4508,5

59,5

1,30

2005

4763

4941,8

-178,8

3,75

2006

5438

5375,1

62,9

1,16

2007

5983

5808,4

174,6

2,92

2008

6125

6241,7

-116,7

1,91

n=5

26877

26875,5

-

2,21

В данном случае среднее отклонение теоретического объема товарооборота от фактического составляет 2,21 %, что позволяет использовать полученную модель для расчета объема товарооборота на будущий год:

У п.г. = 4075,2 + 433,4 * 6 = 6675,6 тыс. руб

Таким образом, мы получили несколько вариантов расчета планируемого объема товарооборота, обобщение результатов расчета представлено в таблице:

Таблица 3.4 – Объем товарооборота ООО «Эла» на 2009 г.

Метод

Объем товарооборота на планируемый год, тыс. руб.

Планируемый год в % к отчетному году

1. Опытно-статистический

6498,6

106,10

2. Економіко-статистичний

6661,55

108,76

3. Трендовая модель

6675,6

108,99

Второй и третий варианты расчета объема товарооборота являются оптимистическими, первый – пессимистическим.

Объем товарооборота на планируемый год следует установить в размере средней величины из трех вариантов расчета:

Т пг = (6498,6 + 6661,5 + 6675,6) / 3 = 6611,9 тыс. руб

Далее необходимо уточнить плановый объем товарооборота с точки зрения получения необходимой суммы прибыли.

При плановом объеме товарооборота в 6611,9 тыс. руб. сумма прибыли составит

П = = = 1028,81 тыс. руб

Итак, объем прибыли в планируемом году составит 1028,81 тыс. руб.

3.2 Экономическое обоснование размера товарооборота, обеспечивающего достаточный для развития предприятия запас финансовой прочности

Важным этапом планирования является определение минимального размера товарооборота, ориентированного на обеспечение безубыточной работы (критического объема товарооборота).

Для его определения необходимо рассчитать точку безубыточности.

Расчет минимально необходимого объема товарооборота можно выполнить, разложив товарооборот на составляющие его элементы. Розничный товарооборот представляет собой сумму розничных цен реализованных или запланированных к продаже товаров. Розничная цена, в свою очередь, состоит из покупной для торгового предприятия цены товара и торговой надбавки. Сумма товаров по покупным ценам представляет собой товарооборот торгового предприятия по покупным ценам. Торговые надбавки предназначены для покрытия торговым предприятием издержек обращения и получения прибыли.

Чтобы рассчитать объем товарооборота, обеспечивающий предприятию безубыточную работу, нужно определить долю переменных затрат в объеме розничного товарооборота.

Д = (Т пц + И у-пер. ) / Т = (4535 + 225,76) / 6125 = 0,7772

Объем критического товарооборота, обеспечивающий ООО «Эла» в отчетном году безубыточную работу, составит:

Т рц кр = ИО пост / (1 – Д) = 411,24 / (1 – 0,7772) = 1844,13 тыс. руб.

В 2008 г. объем товарооборота составил 6125 тыс. руб. Он обеспечил предприятию запас финансовой прочности в следующем размере:

6125 – 1844,13 = 4280,87 тыс. руб.

В относительном выражении это составит:

4280,87 / 6125 * 100 = 69,89 %

Таким образом, можно сделать вывод о значительном запасе финансовой прочности в ООО «Эла».

В планируемом периоде происходит увеличение размера товарооборота на 7,9 %. При этом предположим, что постоянные издержки останутся на прежнем уровне, а переменные расходы будут возрастать пропорционально росту товарооборота, т.е. на 7,9 %.

Определим плановую точку безубыточности для предприятия.

Сумма переменных расходов составит:

ИО пер = (4535 + 225,76) * 1,079 = 5136,86 тыс. руб.

Их доля в товарообороте будет равна:

Д = 5136,86 / 6611,9 = 0,7769

Объем критического товарооборота, обеспечивающий в 2009 безубыточную работу, составит:

Т рц кр = 411,24 / (1 – 0,7769) = 1843,3 тыс. руб.

Планируемый товарооборот обеспечит предприятию запас финансовой прочности в следующем размере:

6611,9 – 1843,3 = 4768,6 тыс. руб.

В относительном выражении это составит:

4768,6 / 6611,9 * 100 = 72,12 %

Итак, прирост запаса финансовой прочности составляет:

72,12 – 69,89 = 2,23 %

Если предприятие будет стремиться повысить запас финансовой прочности до 73 %, то ему будет необходим размер товарооборота:

Т пг = 1843,3 * 100 / (100 – 73) = 6827 тыс. руб.

В целом можно сделать вывод, что существующие темпы роста показателей обеспечивают достаточное развитие предприятия, что очень важно в условиях кризиса, когда нарушаются многие хозяйственные связи, изменяется конъюнктура рынка, может существенно снизиться спрос на продукцию предприятия.

3.3 Разработка сводного плана развития предприятия на среднесрочную перспективу

Сводный план развития предприятия необходимо составить с разбивкой по кварталам, а также по товарной структуре предприятия.

Планирование товарооборота по кварталам осуществим на основе индексов сезонности.

Таблица 3.5 – Исходные данные для расчета сезонных колебаний товарооборота ООО «Эла» по кварталам года

Квартал

2006

2007

2008

1

1376,7

1494,55

1531,25

2

1379,7

1447,29

1415,49

3

1280,56

1494,55

1550,85

4

1401,04

1546,61

1627,41

Тj

5438

5983

6125

Т кв j

1359,5

1495,75

1531,25

Рассчитаем сезонные колебания товарооборота ООО «Эла» по кварталам за 3 года.

Таблица 3.6 – Расчет сезонных колебаний товарооборота по кварталам

Квартал

2006

2007

2008

Σci

1

101,27

99,92

100,00

301,18

2

101,49

96,76

92,44

290,69

3

94,19

99,92

101,28

295,39

4

103,06

103,40

106,28

312,74

В целях устранения влияния случайных факторов на основе рассчитанных сезонных колебаний определим индексы сезонности товарооборота по кварталам года.

Таблица 3.7 – Расчет индексов сезонности товарооборота предприятия по кварталам года

Квартал

Сумма сезонных колебаний, Σci

Індекси сезонності

1

301,18

100,395

2

290,69

96,89

3

295,39

98,46

4

312,74

104,25

Сумма

400

Поскольку сумма индексов сезонности равна 400, индексы вычислены верно.

Рассчитаем объем товарооборота по кварталам на планируемый год путем умножения среднеквартального товарооборота планируемого года на уточненный индекс сезонности соответствующего квартала.

Среднеквартальный товарооборот на 2009 г. составляет:

6611,9 / 4 = 1652,98 тыс. руб

Планируемый объем товарооборота по кварталам:

Т 1 = 1652,98 * 100,395 / 100 = 1659,5

Т 2 = 1652,98 * 96,89 / 100 = 1601,66

Т 3 = 1652,98 * 98,46 / 100 = 1627,59

Т 4 = 1652,98 * 104,25 / 100 = 1723,15

Таким образом, пропорции реализации товаров по периодам года сохраняются.

Далее необходимо составить план товарооборота по различным товарным группам.

Этот этап имеет важное значение, так как от реальности плана товарооборота по товарным группам зависит реальность плана по прибыли и другим показателям финансовой деятельности, поскольку:

различна издержкоемкость и рентабельность реализации отдельных товаров;

размер торговых надбавок по отдельным товарам неодинаков.

Удельный вес реализации товарной группы в общем объеме товарооборота торгового предприятия в планируемом году можно определить в зависимости от сложившихся тенденций их изменения с учетом перспектив торговли этой товарной группой. По товарным группам, удельный вес которых в общем объеме товарооборота в течение анализируемого периода характеризуется стабильностью или изменяется незначительно, показатель удельного веса на планируемый год можно определить по средней арифметической или принять на уровне отчетного года (опытно-статистический метод планирования структуры товарооборота торгового предприятия). По товарным группам, удельный вес оборота которых имеет тенденцию к росту или снижению либо имеет существенные колебания, показатель на планируемый год определяется с учетом среднегодового изменения удельного веса оборота, рассчитываемого с помощью скользящей средней для двух ближайших лет (экономико-статистический метод планирования структуры товарооборота торгового предприятия).

Таблица 3.8 – Динамика структуры товарооборота ООО «Эла»

Товарні групи

Удельный вес в общем объеме товарооборота (%) по годам


2006

2007

2008

водка

68,1

69,3

70,1

коньяки

5,9

5,8

6,8

ликеры

6,3

5,5

4,8

бренди

3,3

3,2

3,2

вина

8,1

7,5

6,9

слабоалкогольные напитки

4,5

5,6

7

безалкогольные напитки

3,8

3,1

1,2

Как следует из таблицы, ровную тенденцию в развитии удельного веса в общем объеме товарооборота торгового предприятия имеют товарные группы «Бренди». Поэтому удельный вес оборота этой товарной группы в общем объеме товарооборота предприятия в планируемом году следует рассчитать опытно-статистическим методом, используя арифметическую среднюю:

«Бренди» = (3,3 + 3,2 + 3,2) / 3 = 3,23 %

По остальным товарным группам для нахождения удельного веса оборота на планируемый год следует использовать экономико-статистический метод.

Рассмотрим порядок планирования на примере товарной группы «Водка». Определяем скользящие средние для двух близлежащих лет:

К 1 = (68,1 + 69,3) / 2 = 68,7

К 2 = (69,3 + 70,1) / 2 = 69,7

К 3 = (68,7 + 69,7) / 2 = 69,2

Рассчитаем среднегодовое изменение удельного веса:

ср = (69,2 – 68,7) / 2 = 0,25 %

Тогда удельный вес оборота товарной группы «Водка» в общем объеме товарооборота ООО «Эла» в планируемом году составит:

К 4 = 70,1 + 0,25 = 70,35 %

Сумма товарооборота по данной товарной группе составит:

Т п.г. i = 6611,9 * 70,35 / 100 = 4651,5 тыс. руб.

Аналогичные расчеты выполним для остальных товарных групп.

Таблица 3.9 – Планирование структуры товарооборота на 2009 г.

Товарні групи

К 1

К 2

К 3

К 4

Т п.г.

водка

68,7

69,7

69,2

0,3

70,3

4648,2

коньяки

5,9

6,3

6,1

0,1

6,9

456,2

ликеры

5,9

5,2

5,5

-0,2

4,6

304,1

бренди

7,8

7,2

7,5

-0,2

6,8

449,6

вина

5,1

6,3

5,7

0,3

7,3

482,7

слабоалкогольные напитки

3,5

2,2

2,8

-0,3

0,9

59,5

безалкогольные напитки

х

х

х

х

3,2

211,6

Таким образом, с помощью данного метода возможно определение структуры товарооборота по различным товарным группам, что и было продемонстрировано в данной работе.

В целом по результатам работы можно отметить, что ООО «Эла» развивается достаточно динамично, и с учетом предложенных плановых показателей можно прогнозировать благоприятное будущее в его деятельности.

Висновок

Итак, обобщая вышеизложенное, можно сделать следующие выводы.

Под товарооборотом понимают продажу товаров массового потребления и предоставление платных торговых услуг населению для удовлетворения личных нужд в обмен на его денежные доходы или другим предприятиям – для дальнейшей переработки или продажи. Экономические отношения, связанные с обменом денежных средств на товары, отображают экономическую сущность товарооборота.

Н a объем товарооборота торгового предприятия оказывает влияние большое число факторов, которые можно подразделить на следующие группы:

- факторы, связанные с товарными ресурсами;

- факторы, связанные с численностью работников и производительностью их труда;

- факторы, связанные с наличием и эффективностью использования основных фондов торгового предприятия и режимом его работы.

В специальной экономической литературе все чаще стали выявлять четвертую группу факторов, влияющих на объем товарооборота, - социальные факторы (предоставление различного рода социальных услуг работникам своего предприятия). Тем не менее влияние четвертой группы факторов на изменение объема продаж носит стохастический характер, когда невозможно установить конкретную форму связи между изучаемыми признаками.

Оценка влияния факторов на размер товарооборота осуществляется с помощью различных методов экономического анализа, которые были рассмотрены в работе.

Роль товарооборота в деятельности торговых предприятий чрезвычайно высока, и может быть охарактеризована следующими моментами. Розничный товарооборот может быть применен для характеристики использования ресурсов предприятия и общей суммы затрат на реализацию товаров. Поскольку товарооборот является показателем, отражающим важнейший конечный результат хозяйственной деятельности торгового предприятия, то его сопоставление с величиной затраченных ресурсов (трудовых, материальных, финансовых) дает представление об эффективности их использования, так как в обобщенном виде показатель эффективности есть соотношение результатов и затрат.

Розничный товарооборот может быть использован для расчета трудоемкости, фондоемкости, затратоемкости, капиталоемкости ресурсов. С помощью этих показателей можно в первом приближении определить потребность предприятия в дополнительных ресурсах для обеспечения прироста товарооборота.

Развитие розничного товарооборота должно быть тесно увязано с такими экономическими показателями, как спрос, поступление товаров, товарные запасы, прибыль, численность работников, расходы на оплату труда.

Анализ показателей деятельности ООО «Эла» показал следующие результаты.

На анализируемом предприятии наблюдается рост оборота торговли на 142 тыс. руб. и в отчетном периоде он составляет 6125 тыс. руб. На предприятии наблюдается увеличение численности работников на 1 чел., причем торгово-оперативного персонала. Так как темп роста товарооборота ниже темпа роста численности работников, то происходит снижение производительности труда в целом по предприятию на 5,5 % или на 27,4 тыс. руб. Производительность труда торгово-оперативного персонала снизилась на 12,25 % или на 122,2 тыс. руб., что можно оценить отрицательно. На предприятии произошел рост стоимости основных фондов на 47 тыс. руб. или на 21,06 %. Средняя стоимость основных фондов в 2008 г. составила 270,17 тыс. руб. Показатель фондоотдачи, характеризующий оборот, приходящийся на 1 руб. основных фондов сократился на 4,1 тыс. руб. или на 15,44 %, что привело к росту фондоемкости на 18,25 %. Такую ситуацию нельзя оценить положительно. На предприятии наблюдается увеличение оборотных средств на 188,64 тыс. руб. или на 18,33 %. Время обращения на предприятии замедлилось на 9,65 дней, что привело к снижению скорости обращения на 0,78 оборота. Наблюдается положительная динамика коэффициента рентабельности оборотных средств на 0,24, который свидетельствует об увеличении в отчетном году суммы чистой прибыли заработанной на 1 руб. оборотних коштів. На предприятии наблюдается рост издержек обращения на 157 тыс. руб. или на 32,71 %. Показатели рентабельности оборота растут вследствие того, что темп роста валового дохода выше темпа роста товарооборота и темпа роста издержек обращения. Сложившаяся ситуация свидетельствует о росте доходов предприятия опережающими темпами по сравнению с ростом его расходов. Сумма чистой прибыли в 2008 г. составила 704 тыс. руб., что на 198 тыс. руб. или на 39,13 % выше значения показателя прошлого года. Рентабельность финансово-хозяйственной деятельности в отчетном году составила 11,49 %, что выше показателя прошлого года на 3,04 % и свидетельствует о росте эффективности деятельности предприятия.

Факторный анализ товарооборота показал, что оборот торговли ООО «Эла» вырос преимущественно за счет изменения цен и изменение численности работников, стоимости основных и оборотных средств (экстенсивных факторов), интенсивные же факторы вызвали незначительный прирост или даже снижение товарооборота. Это свидетельствует о недостаточно эффективной работе магазина.

Анализ финансовых результатов хозяйственной деятельности показал, что сумма прибыли от реализации товаров в 2008 г. по сравнению с 2007 г. возросла за счет прироста товарооборота в действительных ценах на 142 тыс. руб.

Общие прирост прибыли за счет роста товарооборота составил 13,29 тыс. руб., при этом изменение физического объема товарооборота вызвало снижение прибыли на 65,8 тыс. руб., а изменение цен вызвало ее прирост на 79,09 тыс. руб. Очевидно, что рост прибыли обеспечен за счет фактора цены, а не прироста объемов продаж в натуральном выражении, что свидетельствует о неэффективной политике предприятия по увеличению реализации товаров.

В целом по итогам анализа можно сделать вывод об экстенсивном характере изменения товарооборота.

В результате планирования товарооборота на 2009 г. различными методами были получены следующие результаты. Опытно-статистический метод предполагает товарооборот в сумме 6498,6 тыс. руб., экономико-статистический – 6661,55 тыс. руб., трендовая модель – 6675,6 тыс. руб.

Плановый объем товарооборота установлен в среднем размере, т.е. 6611,9 тыс. руб. При этом объем прибыли в планируемом году составит 1028,81 тыс. руб.

В 2008 г. товарооборота ООО «Эла» обеспечил предприятию запас финансовой прочности в размере 69,89 %. В планируемом периоде происходит увеличение размера товарооборота на 7,9 %, что обеспечивает запас финансовой прочности уже на 71,12 %.

Также в работе составлен сводный план развития предприятия, в котором отражены показатели товарооборота в разрезе кварталов и отдельных ассортиментных групп.

В целом можно сделать вывод, что существующие темпы роста показателей обеспечивают достаточное развитие предприятия, что очень важно в условиях кризиса, когда нарушаются многие хозяйственные связи, изменяется конъюнктура рынка, может существенно снизиться спрос на продукцию предприятия.

Список літератури

 1. Александров Ю. Л. Экономика предприятия торговли: учеб. пособие / Ю. Л. Александров, Э. А. Батраева, И. В. Петрученя и др. – Красноярск, 2002. – 390 с.

 2. Александров Ю. Л. Экономика товарного обращения : учебник / Ю. Л. Александров, Н. Н. Терещенко. - Красноярск, 2008. - 240 с.

 3. Александров Ю. Л. Экономика торгового предприятия : учеб. пособие/ Ю. Л. Александров, Н. Н. Терещенко, И. В. Петрученя. – Красноярск, 2007. – 220

 4. Анализ и планирование оборота розничной торговли и товарных запасов розничного торгового предприятия: практикум / сост. Н. Н. Терещенко, О. Н. Емельянова; Краснояр. держ. торг.–экон. ин-т. – Красноярск, 2004. – 76 с.

 5. Баканов М. И. Экономический анализ в торговле / М. И. Баканов. - М. : Экономика, 2006. - 348 с.

 6. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу. – М.: ИНФРА-М, - 2007. - 222 с.

 7. Балабанов И.Б. Финансовый анализ и планирование хозяйствующего субъекта. - М.: Фінанси і статистика. – 2007. - 208 с.

 8. Басовский Л.Е., Басовская Е.Н. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. – М.: ИНФРА-М, - 2004 – 366 с.

 9. Валевич Р. П. Экономика торгового предприятия / Р. П. Валевич, Г. А. Давыдова. – Минск : Вышэйш. шк., 2006. - 367 с.

 10. Ковальов В.В., Волкова О.Н. Аналіз господарської діяльності підприємства. – М.: ПБОЮЛ, - 2007. – 424 с.

 11. Кравченко Л. И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле / Л. И. Кравченко. - Минск : Вышэй. шк., 2007. – 314 с.

 12. Крейнина М.Н. Фінансовий стан підприємства. Методы оценки. М.:- ИКЦ “ДИС”,- 2004. -224с.

 13. Лебедев В.Г., Томилина Д.Н., Бургунова Г.Н. Методика анализа деятельности предприятия в условиях рынка. – СПб: СПБГИЭА, - 2006. – 234

 14. Лебедєва С.М. Экономика торгового предприятия: учеб. пособие для вузов Лебедева С.Н., Казиначикова Н.А., Гавриков А.В. – 3-е изд., испр. – Минск: Новое знание, 2003. - 239 с.

 15. Любушин Н.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, -2005. – 471 с.

 16. Орлов А. В. Межотраслевые связи торговли /А.В.Орлов. - М.: Экономика, 1978. – 417 с.

 17. Павлова Л.Н. Финансовый менеджмент. Управление денежным оборотом предприятия: Учебник для вузов/Л.Н. Павлова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2005. – 400с.

 18. Прыкина Л.В. Экономический анализ предприятия: учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. і доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 407 с.

 19. Пястолов С.М. Экономический анализ деятельности предприятий: учеб. посібник для вузів. – М.: Академический Проект, 2004. - 576 с.

 20. Раицкий К.А. Економіка підприємства: навч. для вузів. – изд. 3-е, перераб. і доп. – М.: Дашков и К, 2008. – 1012 с.

 21. Соломатин А. Н. Практикум по анализу и планированию товарооборота и товарных запасов розничного торгового предприятия : учеб. пособие / А. Н. Соломатин. - СПб. : ТЭИ, 2000. - 30 с.

 22. Соломатин А.Н. Экономика, анализ и планирование на предприятии торговли. - СПб.: Питер, 2009. - 560 с.

 23. Терещенко Н. Н. Планирование : учеб.пособие / Н. Н. Терещенко; Краснояр. держ. торг.-экон. ин-т. – Красноярск, 2005. – 227 с.

 24. Финансовый менеджмент: Теория и практика: Учебник / Под ред. Є. С. Стоянової. – 4-е изд., перераб. і доп. – М.: Перспектива, 1999 . - 656 с.

 25. Экономика и организация деятельности торгового предприятия : учеб. пособие / под общ. ред. А. Н. Соломатина. - М.: ИНФРА-М, 2006. – 295 с.

 26. Экономика организации (предприятия): учеб. для вузов / ред. Сафронов Н.А. – 2-е изд., перераб. і доп. – М.: Экономистъ, 2004. – 618 с.

 27. Экономика предприятия: учебник для вузов / под ред. К. А. Раицкого. - 2-е вид. – М. : Маркетинг, 2005. – 696 с.

 28. Экономика торгового предприятия: Торговое дело: Учебник для вузов / ред. Брагін Л.А. – М.: ИНФРА-М, 2004. - 314 с.

 29. Экономика торгового предприятия: учебник для вузов / под ред. А. И. Гребнева. - М. : Экономика, 2006. - 238 с.

Додаток 1

Таблица 1 - Анализ прибыли ООО «Эла» за 2006-2008 гг

Найменування показника

2006

2007

2008

Відхилення

Уровень в % к выручке в 2006г

Уровень в % к выручке в 2007г

Уровень в % к выручке в 2008г

Відхилення

1

2

3

4

5=гр3-гр2

6=гр4-гр3

7

8

9

10=гр8-гр7

11=гр9-гр8

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналог. платежей)

5731

5983

6125

252

142

100

100

100

0

0

Оборот по покупным ценам

4783

4943

4535

160

-408

83,46

82,62

74,04

-0,84

-8,58

Валовий дохід

948

1040

1590

92

550

16,54

17,38

25,96

0,84

8,58

Витрати обігу

407

480

637

73

157

7,1

8,02

10,4

0,92

2,38

Прибуток (збиток) від продажу

541

560

953

19

393

9,44

9,36

15,56

-0,08

6,20

Інші доходи

12

51

13

39

-38

0,21

0,85

0,21

0,64

-0,64

Інші витрати

22

68

225

46

157

0,38

1,14

3,67

0,75

2,54

Валовий прибуток

531

543

741

12

198

9,27

9,08

12,10

-0,19

3,02

ЕНВД

37

37

37

0

0

0,65

0,62

0,60

-0,03

-0,01

Чистий прибуток (збиток) звітного періоду

494

506

704

12

198

8,62

8,46

11,49

-0,16

3,04

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Маркетинг, реклама и торгівля | Курсова
376.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Роздрібний товарообіг торговельного підприємства
Товарообіг
Роздрібний товарообіг
Роздрібний і оптовий товарообіг
Сутність витрат обігу в торгівлі їх класифікація Роздрібний товарообіг
Правове регулювання торгівельного обслуговування населення Оптовий товарообіг
Оцінка фінансової стійкості підприємства на прикладі підприємства ЗАТ Кула-Крим
Радіаційний захист підприємства Забезпечення сталої роботи підприємства в умовах радіоактивного
Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі підприємства ТОВ Суперстрой-Перм
© Усі права захищені
написати до нас