Товарообіг

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 3
1 Теоретичні основи формування товарних запасів на торговельному підприємстві
1.1 Поняття і види товарних запасів. Необхідність їх створення ... .. ... .. 5
1.2 Структура товарних запасів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 10
1.3 Фактори, що впливають на величину товарних запасів ... ... ... ... ... ... ... .... 13
1.4 Цілі та задачі аналізу та планування товарних запасів. ... ... ... ... ... 16
2 Організаційно-економічна характеристика Сорочинського райпо
2.1 Організаційно-правова характеристика Сорочинського райпо ... .. ... 25
2.2 Матеріально-технічна база Сорочинського райпо ... ... ... ... ... ... .. ... 30
2.3 Аналіз загальних економічних показників діяльності Сорочинського райпо ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 39
3 Аналіз забезпеченості товарними запасами підприємства
3.1 Аналіз забезпеченості Сорочинського райпо товарними запасами та оцінка їх ефективності ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 48
3.2 Аналіз товарооборачиваемости в залежності від зміни обсягу товарообігу і розміру товарних запасів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... 52
3.3 Аналіз товарооборачиваемости в залежності від зміни структури товарообігу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 59
3.4 Аналіз сукупного впливу факторів на час звернення ... ... ... .... 64
4 Планування товарних запасів у Сорочинському райпо
4.1 Розрахунок норми та планової суми товарних запасів ... ... ... ... ... ... ... ... 68
4.2 Оцінка ефективності розробленого плану товарних запасів. .... 71
Висновки і пропозиції ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 74
Список використаної літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... .. 79
Програми ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 81

Введення
У сучасних умовах для здійснення безперервного процесу товарного обігу на будь-якому торговому підприємстві необхідні певні запаси товарів. Саме товарні запаси можна розглядати як матеріальну основу роздрібного товарообігу, так як вони представляють собою масу товарів, що надійшла на підприємство з різних джерел, яка призначена для подальшого продажу кінцевому споживачеві для особистого чи колективного споживання.
Тому в дипломній роботі ставиться питання про організацію забезпечення торгового підприємства оптимальними товарними ресурсами. Певний внесок у наукову розробку окремих теоретичних, організаційних, економічних аспектів проблеми внесли праці російських дослідників - О.М. Соломатін, А.І. Гребньов, які розглядали поняття "товарних запасів" як сукупність товарної маси, призначеної для реалізації, розміри якої повинні бути оптимальними.
В останні роки, у зв'язку з виникненням об'єктивних передумов з розробки теоретичних та практичних питань створення оптимальних розмірів товарних запасів на торговельному підприємстві, орієнтуючись на попит споживачів, у вітчизняній економічній літературі з'явилися дослідження з цієї теми. Серед них можна виділити таких авторів як Половцева, М.М. Греховодова, І.А. Бланк, Н.А. Сафронов та інші. У роботах цих вчених розглядаються загальні питання, пов'язані з розкриттям сутності та складу товарних запасів, факторів, що впливають на їх структуру, дано аналіз забезпеченості підприємства товарними ресурсами і розрахунок необхідного розміру товарних запасів, а також ряд інших питань. Крім того використана додаткова інформація з журналів "Сучасна торгівля", газет і публіцистичних видань.
Мета дипломної роботи - оцінка величини товарних запасів в ефективності розвитку торговельного підприємства.
У зв'язку з цим у цій роботі ставляться наступні завдання:
1. Розкрити зміст поняття "товарні запаси", необхідність їх створення на торговельному підприємстві.
2. Вивчити структуру, функції товарних запасів.
3. Розглянути фактори, що впливають на величину товарних запасів.
4. З'ясувати цілі та завдання аналізу та планування товарних запасів на торговельному підприємстві.
5. Дати організаційно-економічну характеристику об'єкту дослідження з ряду показників господарської діяльності.
6. Провести аналіз забезпеченості товарними запасами підприємства, що розглядається як об'єкт дослідження.
7. Дати оцінку ефективності використання товарних запасів (товарооборачиваемости) на досліджуваному підприємстві, визначити вплив факторів на товарооборачиваемости.
8. Спланувати суму товарних запасів на майбутній рік.
9. Зробити відповідні висновки і дати рекомендації по виконану роботу.
В якості об'єкта дослідження виступає Сорочинське райпо, яке функціонує з 1974 року.
Предметом дослідження є механізм формування товарних запасів на торговельному підприємстві і показники їх характеризують.
Дипломна робота складається з вступу, чотирьох розділів, висновків і рекомендацій, списку використаної літератури та додатків.

1 Теоретичні основи формування товарних запасів на тор
говом підприємстві
1.1 Поняття і види товарних запасів. Необхідність їх створення
В умовах конкуренції в організаціях споживчої кооперації зростає значення товарних запасів, визначення їх необхідної величини. Товарні запаси являють собою сукупність товарної маси, що знаходиться в сфері обігу і призначена для продажу. Сучасний економічний словник дає наступне визначення поняттю товарних запасів. Товарні запаси - це кількість товарів певного виду, що знаходяться в даний момент у сфері товарного обігу, в перевезенні і на складах, у сховищах. Наявність товарних запасів є важливою умовою безперервності процесу виробництва і обігу товарів. У той же час запаси не повинні бути надмірними, так як при цьому збільшуються витрати виробництва та обращенія/13 /. Мета створення товарного запасу - забезпечення безперебійної торгівлі усім асортиментом товарів, що є умовою задоволення попиту населення, підвищення якості обслуговування, розвитку роздрібного товарообігу і, в кінцевому підсумку, підвищення конкурентоспроможності торгової організації.
Товарні запаси як категорія товарного обігу забезпечують стабільний процес обігу товарів і виконують певні функції:
· Забезпечують безперервність розширеного виробництва і обігу, в процесі яких відбуваються їх систематичну освіту і витрачання;
· Задовольняють платоспроможний попит населення, оскільки є формою товарної пропозиції;
· Характеризують співвідношення між обсягом і структурою попиту і пропозиції.
Товарні запаси утворюються на всіх стадіях руху товару: на складах оптових і роздрібних підприємств, на складах підприємств-виробників, в дорозі. Це обумовлено наступними факторами: сезонними коливаннями у виробництві та споживанні; часом, необхідним для перевезення товарів від місця виробництва до місця продажу; необхідністю перетворення виробничого асортименту в торговий, що вимагає підсортування, підробки і упаковки; умовами транспортування товарів, відстанню між постачальниками і торговим підприємством ; звенность товароруху; можливостями для зберігання товарів; необхідністю утворення страхових резервів та іншими.
Товарні запаси торгових підприємств класифікують за такими ознаками / 14 /:

Товарні запаси

За призначенням

По термінах

За величиною

За показниками
поточні
звітні
максимальні
в натуральних


сезонного зберігання та дострокового завозу
Підпис: сезонного збері-гання і до-строкового заво-за
цільового призначення
вхідні або початкові
мінімальні
в днях обороту
у вартісних
середні
вихідні або кінцеві


Рисунок 1 - Класифікація товарних запасів.
· За місцем знаходження розрізняють товарні запаси в підприємствах торгівлі, в промисловості, в дорозі. Товарні запаси на підприємствах торгівлі включають в себе товарні запаси, що перебувають у роздрібній торговельній мережі та на складах оптових баз. Вони необхідні для забезпечення ритмічної роботи торговельних підприємств, широкого асортименту товарів та найбільш повного задоволення попиту покупців;
· За призначенням товарні запаси ділять на запаси поточного зберігання, сезонна продукція, дострокового завезення. Товарні запаси поточного зберігання становлять основну масу всіх запасів торговельного підприємства. Вони призначені для задоволення повсякденної потреби торгівлі в товарах і повинні постійно поповнюватися. Для товарних запасів сезонного накопичення характерна сезонність виробництва і споживання окремих видів товарів. До товарів сезонного накопичення відносять хутряні товари, картопля, фрукти, овочі, ялинкові прикраси і т.д. Товарні запаси дострокового завозу призначені для забезпечення безперебійної торгівлі у віддалених районах у період між термінами завезення товарів, в силу кліматичних умов. Крім цих видів товарних запасів до цієї групи зараховують деякі автори і товарні запаси цільового призначення / 9 /. Вони створюються на підприємствах торгівлі для забезпечення певних цілей, не пов'язаних з поточною реалізацією товарів. Наприклад, для стимулювання здачі населенням вторсировини; для видачі товарних виграшів по лотереях; для стимулювання закупівлі у населення окремих видів сільськогосподарської сировини або продуктів і т.д.;
· За строками розрізняють товарні запаси на звітну дату, вхідні або початкові, тобто на початок періоду, вихідні або кінцеві, тобто на кінець періоду;
· За показниками - абсолютні у вартісному і натуральному вимірі та відносні в днях-оборотах. Про них докладніше мова піде в пункті 1.2;
· За величиною товарні запаси бувають максимальні, мінімальні та середні. Маса товарних запасів в роздрібних підприємствах повинна знаходитися в граничному відповідно до обсягу товарообігу. Малі товарні запаси іноді залучають менеджерів низькими витратами на їх змісту. Однак малі запаси таять у собі загрозу. В умовах швидкоплинні кон'юнктури торгівлі і під впливом випадкових чинників при малому запасі можуть виникнути перебої в торгівлі окремими найменуваннями товарів. Що в кінцевому підсумку призведе до втрати позицій у конкурентній боротьбі, втрат у роздрібному товарообороті, втрати можливих доходів і прибутку.
Великі запаси дозволяють залучити покупців широким асортиментом товарів, забезпечити регулярну, безперебійну торгівлю всіма найменуваннями товарів. Разом з тим більші запаси пов'язані з небезпеками на підприємстві: підвищення витрат на їх утримання, уповільнення оборотності коштів, вкладених в товари. Виникає ризик втрати якості товарів при тривалому зберіганні, старіння фасону, моделі, що в свою чергу може привести до труднощів збуту, зростання витрат, зниження прибутку.

Таким чином, занадто малі й занадто великі розміри товарних запасів можуть негативно позначитися на фінансових результатах торговельної діяльності.

Крім такої класифікації товарних запасів, даної в підручниках з економіки підприємства, існує й інша, яка враховує функції, виконувані товарними запасами, і час їх обліку. Так, наприклад, в логістиці виділяють наступні ознаки класифікації товарних запасів / 2 /:
· По виконуваної функції товарні запаси поділяють на поточні, підготовчі, страхові, сезонні і перехідні. Поточні запаси забезпечують безперервність постачання організацій торгівлі і споживачів. Поточні запаси складають основну частину товарних запасів, і їх величина постійно змінюється. Підготовчі запаси (або запаси буферні) формуються в разі необхідності підготувати товарну продукцію до відпустки споживачам. Наприклад, доробка, подсортировка, фасовка, упаковка готової продукції, додання їй товарного вигляду. Гарантійні запаси (або запаси страхові) призначені для безперервного постачання споживача у разі непередбачених обставин: відхилення періодичності й величині партій постачань від запланованих, зміни інтенсивності споживання, затримки постачань у дорозі через негоду і т. д. На відміну від поточних запасів розмір гарантійних запасів - величина постійна. Сезонні запаси утворюються при сезонному характері виробництва та їх реалізації. Сезонні запаси повинні забезпечити нормальну роботу торговельної організації під час сезонної перерви у виробництві та споживанні продукції. Перехідні запаси - це залишки товарних запасів на кінець звітного періоду. Вони призначаються для забезпечення безперервності виробництва і споживання товарів у звітному і наступному за звітним періодом до чергової поставки.
· За часом обліку, така класифікація дозволяє виділити різні кількісні рівні запасів. Їх співвідношення показано на малюнку:
обсяг замовлення
максимально бажаний рівень
пороговий рівень
поточний запас
гарантійний запас
час
Рисунок 2 - Види товарних запасів за часом обліку.
Максимально бажаний рівень визначає рівень товарного запасу, економічно доцільний у даній системі управління запасами, який може перевищуватися. Цей товарний запас використовується як орієнтир при розрахунку нормативу об'єму замовлення.
Граничний рівень запасу використовується для визначення моменту часу настання чергового замовлення, тобто він показує кількість днів перебування товарів у вигляді запасу.
Поточний запас відповідає рівню запасу в будь-який момент обліку. Він може збігтися з максимально бажаним запасом, пороговим рівнем або гарантійним запасом.
Гарантійний запас (або запас страховий) аналогічний гарантійному запасу в класифікації по виконуваної функції і призначений для безперервного постачання споживача у разі непередбачених обставин.
Можна також виділити неліквідні запаси - так називають тривало невживані товарні запаси. Вони утворюються внаслідок погіршення якості товарів під час зберігання, а також морального зносу. Це єдиний вид запасу, який не відповідає визначеним вище критеріям.
1.2 Структура товарних запасів
Створювані на підприємствах торгівлі товарні запаси оцінюються рядом показників - сумою запасів у вартісному виразі; кількістю запасів у натуральному вираженні; розміром товарних запасів в днях обороту.

Додаток Д
Таблиця Д 1 - Стан товарних запасів Сорочинського райпо в 2001 році за товарними групами
Товарні групи
Товарні запаси середні, тис. руб.
Товарообіг, тис. руб.
Питома вага,%
Час звернення, дні
на початок року
на кінець року
середні
за рік
одноденний
А
1
2
3
4
5
6
7
Продовольчі
1 720,2
1 867,2
1 793,7
21 653,2
60,148
84,2
29
Непродовольчі
588,7
821,5
705,1
4 070,8
11,308
15,8
77
Усього:
2 308,9
2 688,7
2 498,8
25 724,0
71,456
100,0
35
Таблиця Д 2 - Стан товарних запасів Сорочинського райпо у 2002 році за товарними групами
Товарні групи
Товарні запаси середні, тис. руб.
Товарообіг, тис. руб.
Питома вага,%
Час звернення, дні
на початок року
на кінець року
середні
за рік
одноденний
А
1
2
3
4
5
6
7
Продовольчі
1 867,2
1 678,2
1 772,7
18 625,7
51,738
82,4
34
Непродовольчі
821,5
1 032,3
926,9
3 966,8
11,019
17,6
84
Усього:
2 688,7
2 710,5
2 699,6
22 592,5
62,757
100,0
43
Таблиця Д 3 - Стан товарних запасів Сорочинського райпо у 2003 році за товарними групами
Товарні групи
Товарні запаси середні, тис. руб.
Товарообіг, тис. руб.
Питома вага,%
Час звернення, дні
на початок року
на кінець року
середні
за рік
одноденний
А
1
2
3
4
5
6
7
Продовольчі
1 678,2
850,7
1 264,4
23 181,5
64,393
84,1
20
Непродовольчі
1 032,3
947,8
990,1
4 391,4
12,198
15,9
81
Усього:
2 710,5
1 798,5
2 254,5
27 572,9
76,591
100,0
29
Будь-який товар відноситься до категорії товарного запасу аж до моменту продажу. І він є постійно існуючої величиною, оскільки товарні запаси продаються не відразу, а поступово, тобто регулярно поновлюються. Розмір товарних запасів різний у залежності від конкретних господарських умов. Абсолютна величина товарних запасів весь час змінюється в залежності від надходження і реалізації товарів. Тому товарні запаси порівнюються з товарообігом, з цією метою вони виражаються в днях. Цей показник - відносний, він характеризує величину товарного запасу, що є в магазині на певну дату, і показує, на скільки днів торгівлі вистачить цих запасів. Товарні запаси в днях обороту обчислюються діленням абсолютної величини запасів (на певну дату) на одноденний товарообіг відповідного періоду:
ТЗ дн = ТЗ / Про РТО (1)
де ТЗ дн - рівень товарних запасів, дні обороту;
ТЗ - сума товарних запасів на певну дату, руб.;
Про РТО - обсяг одноденного товарообігу, руб.
Товарні запаси можуть виражатися в натуральних показниках (штуки, метри, тонни і т.д.) і у вартісних (у гривнях).
Крім того, розміри товарних запасів безпосередньо зв'язані зі швидкістю обігу товарів. При незмінному обсязі товарообігу прискорення оборотності товарів призводить до зниження товарних запасів, і, навпаки, уповільнення оборотності вимагає більшої маси товарних запасів.
Швидкість обігу товарів або час, протягом якого реалізуються товарні запаси, називається товарооборачиваемости. Товарооборачиваемости виражається числом оборотів або кількістю днів, необхідних на один оборот. Товарооборачиваемости в днях показує час, протягом якого товарні запаси знаходяться у сфері обігу, тобто кількість днів, за яке обертається середній товарний запас.
Середній товарний запас розраховується за формулою середньої хронологічної:
ТЗ ср = (1 / 2 ТЗ 0 + ТЗ 1 + ТЗ 2 +... +1 / 2 ТЗ n) / (n - 1) (2)
де ТЗ ср - середні товарні запаси, руб.;
ТЗ 0, ТЗ 1, ТЗ 2 ... ТЗ n - товарні запаси на конкретні дати, руб.;
n - кількість періодів.
Або за формулою середньої арифметичної простої:
ТЗ ср = (ТЗ н + ТЗ к) / 2 (3)
де ТЗ н - товарні запаси на початок періоду, руб.;
ТЗ до - товарні запаси на кінець періоду, руб.
Для розрахунку товарооборачиваемости в днях необхідно середній запас за певний період розділити на одноденний товарообіг за цей же період:
Т об = ТЗ СР / Про РТО (4)
де Т об - товарооборачиваемости або час звернення, дні;
ТЗ ср - середні товарні запаси, руб.;
Про РТО - обсяг одноденного товарообігу, руб.
Товарооборачиваемости може виражатися і числом оборотів:
Т об = РТО / ТЗ ср (5)
де Т об - коефіцієнт товарооборачиваемости, число оборотів / 14 /.
Показники часу і швидкості товарного обігу взаємопов'язані, причому зворотної пропорційністю. Збільшення швидкості та зменшення часу товарного обігу дозволяє здійснити більший обсяг товарообігу при менших розмірах товарного запасу, що впливає на зниження витрат на зберігання товарів, скорочення товарних втрат і т.д.
Товарооборачиваемости - це один з показників ефективності господарської діяльності торговельного підприємства. Прискорення часу обігу товарів має велике значення: підвищує економічну ефективність всього суспільного виробництва, будучи одночасно важливою умовою підвищення рентабельності торгової діяльності підприємства. А уповільнення, навпаки, свідчить про погіршення його роботи.
Оборотність товарів можна прискорити тільки за рахунок вдосконалення всієї торговельно-комерційної і економічної діяльності підприємства. Це вимагає глибокого розуміння впливу різних факторів на формуванні товарних запасів.

1.3 Фактори, що впливають на величину товарних запасів
Величина товарних запасів і оборотність залежать від багатьох факторів. Одні з цих чинників прискорюють товарооборачиваемости і тим самим об'єктивно зменшують необхідну величину запасів, інші, навпаки, уповільнюють швидкість товарного обігу і тим самим збільшують розмір запасів. Знаючи це, можна виявити резерви прискорення оборотності запасів підприємства; поліпшити постачання населення товарами споживання; знизити витрати на освіту і утримання товарних запасів.
Умовно всі фактори можна розділити на зовнішні, які не залежать від діяльності роботи підприємства, і внутрішні, які мають істотний вплив на товарні запаси в залежності від роботи підприємства. Сукупність усіх факторів можна представити у вигляді схеми (Малюнок 3).
До основних факторів, що впливають на оборотність і величину товарних запасів, відносяться наступні.
1. Співвідношення між попитом і пропозицією товарів. В умовах, коли попит населення перевищує пропозицію товарів, різко прискорюється їх оборотність. А в міру насичення ринку і збільшення пропозиції товарів спостерігається деяке уповільнення швидкості обігу товарів. Одна з умов, що сприяють нормалізації товарних запасів, - вивчення купівельного попиту, вплив на постачальників з метою розширення асортименту і поліпшення якості товарів.

Фактори

зовнішні

внутрішніспіввідношення між попитом обсяг роздрібного товарообігу;
і пропозицією; складність асортименту;
насиченість товарних ринків, організація і частота завезення това-
звенность товароруху; рів;
обсяг імпорту; стан матеріально - технічного-
рівень цін на конкретні то-кою бази та основних фондів торго-
вари; вого підприємства
фізико-хімічні властивості
товарів;
Рисунок 3 - Фактори, що впливають на величину товарних запасів.
2. Обсяг роздрібного товарообігу. Для торгових підприємств з великим обсягом товарообігу характерні, за інших рівних умов, наявність великого розміру товарних запасів і прискорена товарооборачиваемости. Чим більше обсяг товарообігу, тим більше і одноденний товарообіг, а, отже, і розмір товарних запасів. Прискорена оборотність пояснюється тим, що в таких магазинах товар завозять частіше, причому нерідко минаючи посередників.
3. Складність асортименту товарів. Величину товарних запасів визначають також широта і оновлюваність асортименту товарів. Чим більше асортимент, тим більше товарних запасів. Час обігу товарів складного асортименту, як правило, перевищує час обігу товарів простого асортименту. По товарах складного асортименту створюються товарні запаси за різними ознаками. Так, в магазині, реализующем товари складного асортименту, наприклад, швейні вироби, постійно повинен бути широкий вибір одягу за розмірами, ростам, фасонів, кольорам тканини і т.д., їх необхідно подсортіровать і готувати до продажу. А ці операції вимагають певного часу та створення додаткових запасів.
4. Споживчі та фізико-хімічні властивості товарів. Вони обмежують або подовжують час обороту. По товарах, стійким у зберіганні, створюють великі товарні запаси складного асортименту, тривалого користування, а також не швидкопсувні продовольчі товари. На окремі товари в силу їх фізико-хімічних властивостей встановлюють не терміни зберігання, а терміни реалізації, обмежені декількома годинами. За таких товарів великі товарні запаси створювати не можна.
5. Організація і частота завозу товарів. Чим частіше завозяться товари в магазини, то з меншими товарними запасами можна виконати план товарообігу. У свою чергу частота завозу залежить від місцезнаходження торгових підприємств, умов транспортування, розміщення виробничих підприємств. Наприклад, час завезення товарів на Крайню Північ, у високогірні та віддалені райони може бути обмежена через природних умов і труднощів транспортування. Природно, у цих районах час обігу товарів набагато тривалішою, ніж в інших. Чим ближче розташовані промислові підприємства або оптові бази до районів споживання, тим менше часу витрачається на їхню доставку. Висока частота завозу характерна для швидкопсувних товарів.
6. Стан матеріально-технічної бази та основних фондів торговельного підприємства. Наявність розвиненої мережі, оснащеної сучасним обладнанням для зберігання товарів, у торговому підприємстві дозволяє створювати їх широкий асортимент, забезпечуючи збереження і якість.
На оборотність товарів впливає і ряд інших факторів: насиченість товарних ринків, звенность товароруху, обсяги імпорту, розподіл запасів товарів між оптовими і роздрібними ланками торгівлі, рівень цін на конкретні товари і товарні групи, організація реклами і продажу товарів, організація праці, кваліфікація кадрів і рівень керівництва торговельно-технологічним процесом і т.д.
Зміни перерахованих факторів можуть впливати на величину товарних запасів і товарооборачиваемости, покращуючи або погіршуючи ці показники.
1.4 Цілі та задачі аналізу та планування товарних запасів
Раціональна організація процесів руху товару і товароснабжения передбачає створення запасів товарів в основних каналах руху товарів. Підтримання асортименту товарів у магазинах пов'язане з організацією ритмічного їх постачання зі складів оптових баз або роздрібних підприємств. Важливим є визначення заявок на постачання товарів, які повинні знаходитися у продажу для постійного задоволення попиту покупців. Необхідність раціонального управління товарними запасами в торгівлі пов'язана зі змінами попиту та виробництва низки товарів, порушенням термінів та розмірів партій товарів, що поставляються в роздрібну мережу, що визначає необхідність проведення аналізу та планування товарних запасів на торговельному підприємстві.
На підприємствах торгівлі проводять аналіз та облік товарних ресурсів. Основними завданнями аналізу товарних запасів є: виявлення відповідності їх нормативам, встановлення динаміки та оцінка змін, що відбулися в обсязі і структурі товарних запасів, у швидкості оборотності окремих груп товарів, виявлення та розрахунок факторів, що вплинули на зміну товарних запасів.
При вивченні товарних запасів на торговельному підприємстві традиційно застосовують такі методи аналізу та обліку:
1. Інвентаризація, тобто суцільна або вибіркова перевірка, як в цілому по підприємству, так і за окремими показниками, місцями зберігання, за окремими товарними групами і товарах. Дані підрахунки оцінюються в діючих цінах і зводяться в загальну суму. Інвентаризація являє собою великий трудомісткий процес, пов'язаний із закриттям підприємства на час його проведення, що впливає на обсяг товарообігу і знижує доходи.
2. Оперативний облік, або зняття залишків, тобто звіряння фактичної наявності товарів з даними товарного звіту. Цей метод не забезпечує точності, оскільки грунтується на перерахунку не товарів, а товарних місць (мішків, коробок, рулонів і т.п.). Кількість товарів визначається шляхом перерахунку з урахуванням відповідних норм за діючими цінами.
3. Балансовий метод, заснований на використанні формули балансової ув'язки показників товарообігу:
З 1 + П = Р + Д р + З 2 (6)
де З 1 - товарні запаси на початок аналізованого періоду, руб.;
П - надходження товарів в аналізованому періоді, грн.;
Р - реалізація або обсяг товарообігу в даному періоді, руб.;
Д р - документований витрата товарів за аналізований період, який не є продажем, руб.;
З 2 - товарні запаси на кінець аналізованого періоду, руб. / 9 /.
Цей метод дозволяє забезпечити оперативний облік та аналіз товарних запасів у взаємозв'язку з іншими показниками. Але він має недолік - відсутність можливості виключити з розрахунків деякі не встановлені втрати, що призводить до спотворення обсягу запасів. Щоб виключити неточності, необхідно дані балансового обліку систематично зіставляти з даними інвентаризації та зняття залишків.
Аналізуючи товарні запаси, торгове підприємство вирішує такі основні завдання: виявлення відповідності фактичних товарних запасів їх нормативу; встановлення динаміки й оцінки змін, що відбулися в обсязі і структурі товарних запасів, у швидкості оборотності окремих груп товарів, виявлення та розрахунок факторів, які вплинули на зміну товарних запасів. Результати економічного аналізу лягають в основу розробки конкретних заходів щодо поліпшення стану товарних запасів і прискорення оборотності, щодо підвищення ефективності комерційної діяльності торговельного підприємства.
Аналіз товарних запасів на підприємстві роздрібної торгівлі за певний період включає:
- Порівняння їх фактичного розміру в абсолютній сумі та в днях обороту з нормативами;
- Порівняння обсягу та структури товарних запасів з запасами минулих років, розрахунок темпів зміни товарних запасів;
- Розрахунок середнього запасу по товарним групам і визначення фактичної товарооборачиваемости;
- Зіставлення фактичної товарооборачиваемости з нормативною, а також з товарооборачиваемости за попередні роки;
- Встановлення впливу на зміну товарних запасів і товарооборачиваемости найважливіших факторів (обсягу і структури товарообігу, надходження товарів і т.д.).
У результаті аналізу повинні бути дані відповіді на питання: які фактори вплинули на формування та розвиток товарних запасів; чи забезпечують безперебійний продаж товарів наявні товарні запаси; чи відповідає фактичний обсяг товарних запасів купівельному попиту населення та інші.
Результати аналізу використовуються для планування та нормування товарних запасів. В даний час обов'язкового планування товарних запасів не існує. Виходячи з обсягів діяльності та чисельності персоналу, дрібні підприємства торгівлі не ведуть планування товарних запасів або планують їх приблизно. Середні і великі торгові підприємства не можуть відмовитися від планування та нормування товарних запасів, так як ці показники є відправними моментами для визначення обсягів закупівлі товарів у асортиментному розрізі.
Метою планування і нормування товарних запасів є встановлення середнього запасу в днях, який забезпечив би безперебійний продаж товарів широкого асортименту при найменших витратах. У цій роботі ми розглянемо тільки нормування товарних запасів і проведемо їх аналіз.
Залежно від наявності економічної інформації та ряду інших умов нормування товарних запасів ведуть різними методами. Найбільш застосовні дослідно-статистичний, техніко-економічний, економіко-статистичний та метод питомих збільшень.
Дослідно-статистичний метод заснований на вивченні ситуації, оборотності окремих видів товарів за минулі роки, на обліку впливу різних факторів на швидкість обігу / 8 /. Для визначення нормативу на майбутній період будуються динамічні ряди фактичних товарних запасів поточного зберігання, і аналізується річна товарооборачиваемости за 3-5 минулих років. Виявлені при аналізі тенденції розвитку запасів екстраполюються з урахуванням об'єктивних і суб'єктивних факторів. У результаті впливу цих факторів обчислюється розрахунковий норматив в днях обороту.
Але цей метод розрахунку товарних запасів недостатньо досконалий, оскільки зводиться в основному до простої екстраполяції фактично сформованого рівня товарних запасів за ряд років. При цьому до розрахунку переноситься в тій чи іншій мірі недоліки минулого, не в повній мірі враховується вплив факторів, що формують обсяг товарних запасів, що призводить до необгрунтованості нормативу.
Найчастіше торгові підприємства використовують метод техніко-економічних розрахунків, він є достовірним і точним. Суть його полягає в тому, що розрахунок норм запасу товарів проводиться за елементами у відповідності з процесом формування запасу. При цьому норма товарних запасів включає наступні елементи: час для приймання, перевірки та підготовки товарів до продажу; час перебування товарів у формі торгового запасу; гарантійний запас (у випадку нерівномірності поставок, змін в обороті і купівельному попиті) (дивись мал.2) / 14 /.

Норматив товарного запасу

Товарний запас на час для приймання і підготовки товару до продажу

Торговий запас

Гарантійний запас

Запас поточного поповнення


Робочий запас


Підпис: Робочий запас
Представницький асортиментний набір
Запас у розмірі одноденного обороту


Рисунок 4 - Елементи товарного запасу.
Основною частиною нормативу товарного запасу є торговий запас, який складається з двох частин:
1. робочого запасу, який повинен постійно перебувати в торговому залі;
2. запасу поточного поповнення, призначеного для забезпечення безперебійної продажу товарів на період до чергового надходження товарів.
Гарантійний запас призначений для забезпечення безперебійної продажу товарів у разі виникнення непередбачених обставин (різке зростання попиту, неможливість здійснити своєчасну закупівлю і поставку товарів і т.д.).
Представницький асортиментний набір - це демонстраційний запас, що знаходиться в торговому залі, який повинен містити все різноманіття асортименту товарів даної товарної групи. Запас у розмірі одноденного обороту також зберігається в торговому залі, щодня поповнюється за рахунок запасу поточного поповнення і призначається для безпосереднього відпуску товарів покупцям.
Таким чином, результатом техніко-економічного методу планування та нормування товарних запасів є наступна формула:
Н = ПП + РЗ + 1/2ЗТП + ГЗ (7)
де Н - норма товарного запасу в днях;
ПП - час на приймання та підготовку товарів до продажу, дні;
РЗ - робочий запас, дні;
ЗТП - запас поточного поповнення, дні;
ГЗ - гарантійний запас, дні.
Метод техніко-економічних розрахунків має свої переваги і недоліки. З одного боку цей метод дозволяє врахувати особливості формування та використання товарного запасу по кожній групі товарів. Але з іншого боку він дуже трудомісткий і вимагає наявності великого обсягу інформації, яка не завжди систематизується в торгових підприємствах.
При використанні економіко-статистичного методу розрахунку нормативу товарного запасу в днях найчастіше проводиться за допомогою ковзної середньої. Вводяться умовні позначення товарного запасу в днях (К 1, К 2,..., К пл), які відповідають значенням періодів (років). Розрахунок проводиться в декілька кроків:
Перший, другий і третій кроки полягають у розрахунку середніх коефіцієнтах До 1ср, До 2ср,. . ., К nср за формулою середньої арифметичної шляхом згладжування (докладніше цей метод розглянемо в розділі 4 при плануванні товарних запасів):
До 1ср = (К 1 + К 2) / 2
(8)
До 2ср = (К 2 + К 3) / 2
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
До nср = (К ... ср + К n-1ср) / 2.
Четвертий крок - розрахунок середньорічного зміни товарного запасу (Δ) за весь аналізований період:
Δ = (К n ср - До 1ср) / (n - 1) (9)
П'ятий крок - обгрунтування нормативу товарного запасу на планований рік:
К пл = К прош + 2∆ (10.1)
або
К пл = К отч + ∆ (10.2)
Сумма планируемых товарных запасов будет рассчитываться как произведение планируемого однодневного товарооборота на планируемый коэффициент, то есть:
ТЗ пл = О рто * К пл (11)
Разновидностью экономико-статистического метода расчёта норматива товарного запаса является метод удельных приращений. Расчёт плановой суммы товарного запаса производится по формуле:
ТЗ пл = ( ТЗ 0 * ( ∆РТО пл * УП + 100 )) / 100 (12)
где ТЗ 0 – сумма товарного запаса отчётного года, руб.;
∆РТО пл – темп прироста товарооборота в планируемом году по сравнению с отчётным, %;
УП – удельные приращения товарных запасов за предыдущие 3-5 лет.
УП = ∆ТЗ /∆РТО                                                               (13) где ∆ТЗ – среднегодовой темп прироста товарных запасов, %;
∆РТО - среднегодовой темп прироста товарооборота, %.
При этом среднегодовые темпы прироста товарных запасов и товарооборота рассчитываются по формуле:


∆ Х = √ Х n / Х 0 * 100 – 100 (14)
где ∆ Х – среднегодовой темп прироста показателя, %;
Х – показатели товарооборота или товарного запаса;
Х 0 – значение показателя в первом году анализируемого периода, руб.;
Х n – значение показателя в отчётном году анализируемого периода, руб.;
n – число лет в анализируемом периоде.
В основе метода удельных приращений лежит соотношение в темпах прироста товарных запасов и розничного товарооборота. Это соотношение можно назвать коэффициентом эластичности, показывающим, как изменяется товарный запас при условии изменения розничного товарооборота на 1%.
Этот же подход положен в основу метода расчёта плановой суммы товарного запаса с помощью модифицированной модели Уилсона:
ТЗ = √ L * РТО (15)
где L – коэффициент соотношения товарного запаса и розничного товарооборота.
Преобразовав эту формулу, получим:
L = ТЗІ / РТО (16)
Методы удельных приращений и модифицированной модели Уилсона дадут одинаковый результат, поскольку в основу их положен один и тот же принцип обоснования плановой величины товарных запасов исходя из сложившегося соотношения в изменениях товарного запаса и розничного товарооборота.

2 Организационно-экономическая характеристика Сорочинского
Райпо
2.1 Организационно-правовая характеристика Сорочинского
Райпо
Сорочинское потребительское общество под названием “Сеятель” было организовано 17 февраля 1931 года, первым его представителем был Лепихов Пётр Иванович. Райпо объединяло магазины Сорочинского района, частично Ташлинского, Люксембургского, Тоцкого районов. Затем потребкооперация подверглась реорганизации в райпотребсоюз, а в октябре 1974 года вновь райпотребсоюз был реорганизован в райпо, в систему которого вошли только предприятия, расположенные в Сорочинском районе.
Конечно, нынешняя потребкооперация иная, чем была при советской власти. В настоящее время это – некоммерческая организация, созданная для удовлетворения материальных и социальных потребностей своих членов и не ставящая своей целью извлечение прибыли в отличие от коммерческих структур. Попытки развалить потребкооперацию принимались неоднократно, однако в условиях жесткой конкуренции она снова выстояла.
По-прежнему в сельской местности потребкооперация занимает наибольший удельный вес в товарообороте района. Сильно изменилась структура розничной потребкооперации. Если в 1990 году доля продовольственных товаров была 48%, то сейчас больше 80%.
Сущность потребкооперации состоит в неразрывном единстве ее хозяйственной и социальной деятельности, кроме того, она является исправным налогоплательщиком в бюджеты всех уровней. В сложившейся ситуации основную ставку потребкооперация делает на село.
На территории района по состоянию на конец 2002 года количество населённых пунктов, обслуживаемых потребительской кооперацией, составило 36 (1-город, 35-село). Сорочинская потребкооперация обслуживает 19,0 тыс. человек из 47,4 тыс. человек, что по сравнению с предыдущими годами заметно сократилось. Это связано с тем, что частный сектор становится более распространённым и занимает в настоящее время наибольший удельный вес среди всех торговых предприятий.
Сорочинское районное потребительское общество является добровольным объединением пайщиков, которых по состоянию на начало 2003 года насчитывается 15 240 человек, с паевым фондом 192,1 тыс. руб.
Управление Сорочинским потребительским обществом осуществляет общее собрание уполномоченных пайщиков и Совет.
Высшим органом управления потребительского общества является общее собрание, которое правомочно рассматривать и решать любые вопросы его деятельности. Оно собирается не реже одного раза в год.
Совет потребительского общества подотчётен общему собранию. Председатель Совета и его члены избираются общим собранием уполномоченных пайщиков сроком на 5 лет. Совет проводит свою работу согласно плану и собирается не реже 1 раза в месяц, а также осуществляет управление обществом в период между общими собраниями. Совет райпо строит свою работу согласно действующему закону “О потребительской кооперации” и наказов уполномоченных пайщиков.
На уровне Совета функционирует Ревизионная комиссия, которая также избирается и подотчётна общему собранию.
Исполнительным органом потребительского общества является Правление. В его ведении находятся все подразделения и предприятия райпо.
В состав Сорочинского райпо входят следующие подразделения: Райкоопзаготпром, который работает на хозрасчёте; Рынок; Объединение общественного питания и 4 торговых кооперативных предприятий.
Основная цель потребкооперации района направлена на удовлетворение нужд и потребностей как сельского, так и городского населения в товарах первой необходимости при функционировании всех имеющихся отраслей.
Общее собрание уполномоченных пайщиков
Совет
Представительный орган
Ревізійна комісія

Правління

Райкоопзаготпром Сорочинского райпо

Ринок

Торговые предприятия


Рисунок 4 – Схема управления Сорочинским райпо.
Работа Сорочинского райпо осуществляется по четырем направлениям. Первоначальным направлением является торговля. В коммерческой деятельности потребкооперации есть свои особенности. Несмотря на жесточайшую конкуренцию, ставка делается на товары первой необходимости и повседневного спроса: крупы, соль, сахар, макаронные изделия, спички и другие. Эти товары закреплены ассортиментным перечнем, который имеется в каждом магазине (Приложение А).
Вторым после торговли приоритетным направлением в работе райпо остается общественное питание. Торговая сеть полностью обеспечивается за счет собственного производства: хлебобулочными, кондитерскими, макаронными изделиями, сельдью, колбасой.
Третьей и, наверное, основной отраслью в системе райпо является собственное производство продовольственных товаров. Производство всегда являлось самой высоко рентабельной отраслью потребкооперации. Все производство в основном сосредоточенно в Райкоопзаготпроме. Кроме производства Райкоопзаготпром занимается и заготовительной деятельностью (заготовкой вторичного сырья, крупного и мелкого кожсырья от населения, излишки сельхозпродукции).
На протяжении многих лет Сорочинское райпо по закупу товаров работает с разными производителями и крупными коммерческими фирмами. В 2003 году райпо заключило 63 договора на поставку товаров народного потребления и сырья для собственного производства. Самыми надежными являются Саратовская мебельная фабрика №2, ОАО “Свет”, ОАО “Оргсинтез” г. Уфа по поставке лампочек, пластмассовой посуды, ОАО “Анвал” г. Набережные Челны (карнизы), г. Похвистнево (мебель), г. Пенза (велосипеды и мотоколяски). В основном среди поставщиков – это производители непродовольственных промышленных товаров. Но есть и поставщики некоторых продовольственных товаров. Среди них ресторан “Оренбург” по поставке кондитерских изделий, ОАО “Сода” Башкирия, ОАО “Илецк – соль”. Продолжается целевая связь только с одним местным товаропроизводителем: Молкомбинатом.
Рынок - является четвертым направлением в работе райпо, где основным видом деятельности является сдача торговых площадей в аренду частным предпринимателям.
В связи с переходом на рыночные условия потребительская кооперация Сорочинского райпо значительно утратила свои позиции на рынке. Если на начальном этапе перестройки, в 1992 году, доля товарооборота райпо в общем обороте района занимала 68,9%, то в 2000 году этот показатель составил лишь 19%. Далеко ушло то время, когда потребкооперация была монополистом в своём районе по торговле. В настоящий момент потребкооперация имеет конкурентов в лице частных предпринимателей, коммерсантов, акционерных обществ (открытых и закрытых), товариществ (с ограниченной ответственностью и без ограничения) и других. Наибольшую конкуренцию в городе потребкооперации оказывает ТОО “Итог”, который постоянно расширяет сеть своих магазинов в городе, как правило, открываемых в наиболее зажиточном микрорайоне (нефтяников и газовиков), филиал его расположился и в селе Гамалеевка. ТОО “Итог” предлагает покупателям продовольственные товары в основном импортного производства, алкогольную продукцию, товары технически сложного ассортимента, мебель, пиломатериалы и другое.
В центре города ёмкую конкуренцию оказывает райпо частный предприниматель “ВВВ”, который специализируется только на продуктах питания. Кроме розницы им открыт оптовый магазин, где покупателям при оптовом отпуске товаров предоставляется скидка.
В сельской местности большую конкуренцию частные предприниматели оказывают райпо в Гамалеевском административном округе, где у фасадов магазинов потребкооперации открыты по 2-3 частных магазина. Из-за жёсткой конкуренции в п. Гришинка Гамалеевской сельской администрации правление райпо вынуждено было вывезти товароматериальные ценности и закрыть магазин площадью 150 мІ, так как расходы по содержанию магазина, зарплата обслуживающего персонала превышали товарооборот в несколько раз. На грани закрытия большой магазин в селе Николаевка, где частных магазинов, ларьков и торговых точек на дому насчитывается 32 единицы, при численности населения 630 человек.
Конкуренты делают ставку на покупателя, регулируя продажные цены, то есть, ориентируясь на цены потребкооперации. В большей части это относится к сельским коммерсантам, но есть такие и в городе.
Работая с товарами культурно-бытового назначения, Сорочинское райпо выигрывает в конкурентной борьбе только за счёт перепродажной подготовки товаров, предоставлением срока гарантии и возможностью обмена товара, если он не прошёл гарантийный срок испытания (телевидеоаппаратура).
Однако райпо не только не боится конкуренции, но и, не имея достаточных оборотных средств, всё же стремится не подражать им, а чётко выдерживать свою тактику при работе с покупателями, ориентируясь на продажу товаров только отечественного и собственного производства.

2.2 Материально-техническая база Сорочинского Райпо
Материально-техническая база Сорочинского Райпо представлена широкой сетью торговых предприятий, предприятий общественного питания и производства.
Материально техническая база райпо в течение периода 2001 года по 2003 год претерпела две структурных реорганизации. В ходе них менялась не только структура, но и состав предприятий, входящих в подразделения райпо. Так в 2001 году сельское население обслуживало 4 сельских кооперативных предприятия:
1. Баклановское к.п. объединяет 10 магазинов, обслуживает 2 667 человек, зона обслуживания – Баклановский, Пронькинский и Никольский административные округа;
2. Гамалеевское к.п. объединяет 9 магазинов, 1 лавку на дому, обслуживает 5 241 человек, зона обслуживания – Гамалеевский, Бурдыгинский, Матвеевский и Рощинский административные округа;
3. Сорочинское к.п. объединяет 10 магазинов, обслуживает 5 399 человек, зона обслуживания – Фёдоровский, Троицкий, 1-Михайловский, Новобелогорский, Войковский, Покровский и Романовский административные округа;
4. 2-Ивановское к. п. Объединяет 6 магазинов, обслуживает 3 033 человека, зона обслуживания – 2-Михайловский, 1-Красный и Родинский административные округа.
Кроме того, с. Толкаевка обслуживается магазином потребкооперации, который входит в городское кооперативное предприятие.
В 2001 году население города обслуживало 13 продовольственных, 4 непродовольственных магазинов, мясной павильон и 2 лотка, входящих в систему райпо. Сеть магазинов имеет торговую площадь 7 481 мІ, при нормативе по РФ (1995 год) 225 мІ, обеспеченность жителей торговыми площадями составляет 117,2%. Радиус удалённости магазинов от центра – 55 км.
В 2002 году произошло структурное изменение. С первого апреля 2002 года к системе райпо было присоединено производственное предприятие Райкоопзаготпром. Он имеет в ведении цеха по производству: колбасных изделий, консервной продукции, муки, хлеба и макаронных изделий; 2 картофелехранилища емкостью 240 тонн и складхолодильник емкостью 100 тонн; 6 магазинов и 4 палатки, из которых одна палатка обслуживает сельское население. По состоянию на конец 2002 года райпо имело 62 предприятия торговой сети, из которых 49 действующих. Закрыты 3 магазина в селах: Гамалеевка, Николаевка, Маховка; 2 магазина в городе - №13 и №22, 3 магазина сданы в аренду: “Универмаг”, “Стройматериалы”, один магазин в селе Гамалеевка.
В 2003 году вновь проведена структурная реорганизация. На базе действующих предприятий было создано 3 потребительских общества:
1. “Сорочинское” куда вошли 3 торговых предприятия – Горкооппродторг, Гамалеевское к.п. и 2-Ивановское к.п.
2. “Общепит” – все предприятия общепита и Баклановское к.п.
3. “Райкоопзаготпром” куда вошло Сорочинское к.п., магазины и все цеха Райкоопзаготпрома.
И осталось райпо, куда вошли промышленные магазины города и рынок. Все вновь созданные потребительские общества переведены на упрощенную систему налогообложения, что позволяет высвобождать оборотные средства и привлекать их для расширения объемов деятельности.
Таким образом, торговая сеть на 01.01.2004 года объединяет 51 магазин, из них 34 магазина расположены в селах района.
Кроме того, в систему Сорочинского райпо входит объединение общественного питания, которое располагает сетью из 19 предприятий, в числе которых 3 столовых (“Уран”, “Березка”, “Пельменная”) и 1 ресторан (“Русь”). Здесь одновременно могут обслуживаться 342 человека; 8 цехов по выработке продукции собственного производства: кондитерский, печёночный, карамельный, макаронный, хлебопекарный, колбасный, по переработке рыбы и консервной продукции, мельница. Сеть общественного питания расположена в черте города и обслуживает городское население.
В системе райпо имеется рынок. Он в своём ведении имеет сеть из 8 крытых павильонов, каждый из которых имеет полезную площадь 24 мІ, кабину для примерки верхней одежды, цех по обработке пиломатериалов, 2 холодильные камеры общей ёмкостью 1,5 тонны.
Анализ материально-технической базы любого торгового предприятия начинается с изучения движения основных средств в течение исследуемого периода, расчета среднегодовой стоимости основных фондов, изучается её динамика. В заключении проводится оценка эффективности использования основных средств.
2001 год характеризуется значительным выбытием основных средств из оборота. Если на начало отчетного года их сумма составляла 22 843 тыс. руб., то в конце – 22 414 тыс. руб. (Таблица 1). Это связано с выходом из строя транспортных средств, машин и оборудования на общую сумму 238 тыс. руб. Кроме этого в начале года были вложены денежные средства в незавершенное строительство на сумму 154 тыс. руб. К концу 2003 года строительство было закончено.
Таблица 1 – Движение основных фондов Сорочинского райпо за 2001 год, тыс. руб.
найменування
на початок року
поступило (введено)
выбыло
на кінець року
А
1
2
3
4
Будинки
20 008
-
329
19 679
Споруди
330
-
-
330
Машини та обладнання
1 518
61
173
1 406
Транспортні засоби
969
17
65
921
Виробничий і господарський інвентар
18
60
-
78
Разом:
22 843
138
567
22 414
Незавершене виробництво
1
154
-
155
Усього:
22 844
292
567
22 569
В 2002 году было закуплено машин и оборудования на сумму 18 тыс. руб., транспортных средств на сумму 571 тыс. руб., производственного и хозяйственного инвентаря на сумму 459 тыс. руб. (Таблица 2). Таким образом, на конец отчетного 2002 года стоимость всех основных фондов составила 23 047 тыс. руб., что на 478 тыс. руб. превысило их стоимость в сравнении с прошлым годом.
Таблица 2 – Движение основных фондов Сорочинского райпо за 2002 год, тыс. руб.
найменування
на початок року
поступило (введено)
выбыло
на кінець року
А
1
2
3
4
Будинки
19 679
161
615
19 225
Споруди
330
-
-
330
Машини та обладнання
1 406
18
-
1 424
Транспортні засоби
921
571
-
1 492
Виробничий і господарський інвентар
78
459
-
530
Разом:
22 414
1 202
615
23 001
Незавершене виробництво
155
-
109
46
Усього:
22 569
1 202
724
23 047
В 2003 году стоимость основных фондов снизилась, на что в первую очередь повлияло, как указывалось выше, завершение строительных работ. Она составила на конец периода 22 926 тыс. руб. (Таблица 3). В течение этого года в отличие от прошлого шло постоянное поступление машин и оборудования, транспортных средств, покупка нового производственного инвентаря на общую сумму 538 тыс. руб. и одновременное их выбытие на сумму 659 тыс. руб.

Таблица 3 – Движение основных фондов Сорочинского райпо за 2003 год, тыс. руб.
найменування
на початок року
поступило (введено)
выбыло
на кінець року
А
1
2
3
4
Будинки
19 225
12
445
18 792
Споруди
330
-
-
330
Машини та обладнання
1 424
222
32
1 614
Транспортні засоби
1 492
207
57
1642
Виробничий і господарський інвентар
530
459
-
548
Разом:
23 001
1 202
615
22 926
Незавершене виробництво
46
-
46
-
Усього:
23 047
538
659
22 926
На основе данных предшествующих таблиц рассчитывают среднегодовую стоимость основных фондов. В 2001 году она составила 22 628,5 тыс. руб., в 2002 году – 22 707,5 тыс. руб., что на 0,4% превысило уровень прошлого года. В 2003 году темп роста среднегодовой стоимости основных фондов составил 101,1%, то есть среднегодовая стоимость основных фондов увеличилась на 256 тыс. руб. по сравнению с 2002 годом (Таблица 4).

Таблица 4 – Среднегодовая стоимость основных фондов Сорочинского райпо, тыс. руб.

найменування
роки
темпы роста, %
2001
2002
2003
в 2002г
в 2003г
А
1
2
3
4
5
Будинки
19 843,5
19 452,0
19 008,5
98,0
97,7
Споруди
330,0
330,0
330,0
100,0
100,0
Машини та обладнання
1 462,0
1 415,0
1 519,0
96,8
107,3
Транспортні засоби
945,0
1 206,5
1 567,0
127,7
129,9
Виробничий і господарський інвентар
48,0
304,0
539,0
в 6,3 раза
177,3
Разом:
22 628,5
22 707,5
22 963,5
104,4
101,1
Эффективность использования основных средств определяется следующими показателями: фондоотдача, фондоёмкость, фондовооружённость и рентабельность.
Фондоотдача – это наиболее важный показатель и определяется отношением выручки от реализации продукции (товарооборот) к среднегодовой стоимости основных средств. Он показывает величину выручки, снимаемую с единицы основных фондов.
Так в 2003 году по сравнению с прошлыми годами улучшились показатели эффективности использования материально-технической базы Сорочинского райпо. Фондоотдача составила 1,2 рубля с единицы используемых основных фондов, что превысило значения этого же показателя на 21,2% по сравнению с 2002 годом и на 5,3% или 0,06 рубля по сравнению с 2001 годом. Это связано со значительным ростом товарооборота в отчетном году, на 22%. Но, не смотря, на увеличение среднегодовой стоимости основных производственных фондов этот показатель остается самым высоким за период с 2001 по 2003 годы. Темп роста товарооборота превышает темп роста среднегодовой стоимости ОПФ.
В 2002 году происходит резкое снижение товарооборота райпо, на 3 131,5 тыс. руб. или на 12,2% и одновременное увеличение среднегодовой стоимости основных средств на 0,4%, что в конечном итоге отразилось на фондоотдаче. Таким образом, фондоотдача в 2002 году составила лишь 0,99 руб. Это даже ниже показателя за 2001 год на 13,2%, что свидетельствует о снижении эффективности использования основных средств в 2002 году.
Фондоемкость – это обратный показатель фондоотдачи и показывает, сколько основных средств приходится на единицу продукции. Так фондоемкость в 2001 году составила 0,99 рубля стоимости основных фондов, приходящихся на рубль товарооборота, в 2002 году – 1,0 руб., в 2003 году – 0,83 руб. Эти показатели говорят о том, что лучшее использование основных средств было в 2003 году, наихудшее – в 2002 году.
Фондовооруженность – это показатель наглядный и он не свидетельствует об эффективности использования основных средств, лишь только показывая, сколько приходится основных фондов на одного работника. Численность работников в торговой сфере райпо не была постоянной, поэтому показатель фондовооруженности имеет следующую тенденцию. В 2002 году по сравнению с 2001 годом фондовооруженность увеличилась на 7,4% и составила 92,2 тыс. руб. на одного работника, тогда как в 2001 году она составляла 87,7 тыс. руб. Это связано не только с увеличением среднегодовой стоимости основных средств, но и с сокращением среднесписочной численности работников на 17 человек. В 2003 году продолжается тенденция роста фондовооруженности, но уже более быстрыми темпами, чем в прошлом году – на 13,4% и составила 106,8 тыс. руб. Такой рост объясняется резким снижением среднесписочной численности работников на 26 человек.
Последний показатель эффективности использования основных средств является рентабельность, показывает, сколько прибыли (убытка) приходится на единицу основных средств. Так как у райпо финансовый результат – убыток, то показатель рентабельности рассчитывается не от прибыли, а от убытка. Его рассчитывают для того, чтобы выявить, идет ли тенденция к увеличению или же к снижению доли убытка.
Таким образом, за период с 2001 по 2003 год наблюдается положительная тенденция по снижению доли убытка. Если в 2001 году доля убытка, полученная с каждого рубля основных средств, составила 0,033 рубля или 3,3%, то уже в 2003 году – 0,008 рубля или 0,8%. Это свидетельствует об увеличении эффективности использования основных фондов.
Немало важным показателем, характеризующим эффективность использования материально-технической базы, является коэффициент использования торговых площадей. Он рассчитывается как отношение объёма товарооборота к используемой торговой площади и показывает, сколько рублей товарооборота приходится на 1 мІ торговой площади. Чем выше коэффициент, тем эффективнее используется торговая площадь. Таким образом, подтверждается всё та же тенденция к улучшению использования материально-технической базы райпо к 2003 году.
В 2001 году коэффициент использования торговых площадей составил 4,8 тыс. руб. с 1 мІ, что выше соответствующего показателя в 2002 году на 0,6 тыс. руб. Такое его снижение объясняется уменьшением объёма товарооборота. Уже в 2003 году эффективность использования торговых площадей возросла на 19% и составила 5,0 тыс. руб. Такой рост связан не только с повышением товарооборота, но и с увеличением используемых торговых площадей на 151 тыс. руб. Все показатели отражены в таблице 5.

Таблица 5 – Показатели эффективности использования основных фондов Сорочинского райпо

Показники
роки
2002г в % к 2001г
2003г в % к 2002г
2001
2002
2003
А
1
2
3
4
5
Товарообіг, тис. руб.
Прибуток (збиток), тис. руб.
Середньорічна вартість ОПФ, тис. руб.
Торговая площадь, мІ
Середньооблікова чисельність працівників, чол.
Фондовіддача, грн.
Фондоёмкость, руб.
Фондоозброєність, тис. руб.
Рентабельність,%
Товарооборот с 1 мІ торговой площади, тыс. руб.
25 724,0
-752,4
22 628,5
5 300
258
1,14
0,99
87,7
-3,33
4,8
22 592,5
-254,6
22 707,5
5363
241
0,99
1,0
94,2
-1,12
4,2
27 572,9
-200,0
22 963,5
5 514
215
1,2
0,83
106,8
-0,87
5,0
87,8
33,8
100,4
101,2
93,4
86,8
101,0
107,4
33,6
87,5
122,0
78,6
102,8
101,1
89,2
121,2
83,3
113,4
77,7
119,0
Таковы показатели эффективности использования материально-технической базы Сорочинского райпо.

2.3 Анализ общих экономических показателей деятельности Райпо
Каждое торговое предприятие рассчитывает систему показателей, характеризующих его деятельность. К ним относятся товарооборот, валовой доход, издержки обращения, прибыль и рентабельность, а также трудовые показатели.
Под розничным товарооборотом понимается продажа потребительских товаров населению за наличный расчёт не зависимо от каналов реализации товаров. Товарооборот выступает необходимым и самым важным условием достижения целей торгового предприятия. Он является количественным показателем, характеризующий общий результат деятельности предприятия. Торговым предприятиям анализ товарооборота помогает определить насколько достигнуты объёмы товарооборота, и какие из составляющих товарооборота позволяют получить им необходимую величину прибыли. Одна из основных целей анализа заключается в выявлении неиспользованных резервов роста общего объёма розничного товарооборота.
Валовой доход как экономическая категория представляет собой часть стоимости товара, которая предназначается для покрытия издержек и образования прибыли. Валовой доход не является показателем эффективности работы предприятия. Однако это результативный показатель, характеризующий хозяйственную деятельность и отражающий долю торговли в общей сумме цен на товары. Цель экономического анализа валового дохода – это поиск резерва его роста и достижение оптимальной величины, а также оценка соотношения валового дохода с финансовыми показателями. От величины валового дохода зависит финансовая устойчивость торгового предприятия. Валовой доход на предприятии выступает как основной источник покрытия издержек обращения и получения прибыли.
Издержки обращения – это выраженные в денежной форме затраты в сфере обращения товаров, которые необходимы для осуществления предприятием своей деятельности и выполнения функций. Анализ издержек обращений направлен на выявление возможности повышения эффективности работы торгового предприятия за счёт более рационального использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов.
Для обеспечения бесперебойной торговли и наиболее полного удовлетворения покупательского спроса в торговле должны быть определенные товарные запасы. Размер их должен быть оптимален. Заниженные товарные запасы не смогут обеспечить полностью товарооборот, а завышенные ведут к замедлению товарооборачиваемости. Товарооборачиваемость – это время обращения товаров со дня их поступления до дня реализации. Одной из основных задач коммерческой деятельности торгового предприятия является ускорение товарооборачиваемости. Это приводит к росту товарооборота, сокращению товарных запасов, снижению расходов на продажу, а в следствии, к росту прибыли.
Прибыль является основной целью деятельности любого предприятия. Она выступает как результативный оценочный показатель, но напрямую эффективность работы предприятия не отражает. На предприятии проводится анализ факторов, влияющих на прибыль, который является экономической основой подготовки и принятия управленческих решений, направленных на выбор наиболее рационального пути дальнейшего развития торгового предприятия.
Рентабельность обобщает состояние доходов, оборачиваемость товаров, издержек обращения, использование собственного и заёмного капитала, основных средств и рабочей силы. Она является важнейшим качественным показателем работы торгового предприятия, свидетельствующий о прибыльности хозяйственной деятельности и о возможности его дальнейшего функционирования. Показатель рентабельности в деятельности предприятия характеризует относительный размер прибыли.
Рассмотрим основные показатели деятельности Сорочинского райпо в сопоставимой оценке. Для этого фактические данные по Райпо переведем в сопоставимый вид с учётом следующих индексов цен: 2001 год = 1,19; 2002 год = 1,11; 2003 год = 1,10. Таблица представлена в Приложении В. Составим ещё одну таблицу на основе сопоставимых данных, в которой рассчитаем абсолютные отклонения показателей деятельности райпо и рассмотрим их в динамике.
Таблица 6 – Отклонения и темпы роста экономических показателей деятельности Сорочинского Райпо в сопоставимых ценах
Показники
2001
2002
2003
відхилення
темп роста, %
2002г от 2001г
2003г от 2002г
в 2002г
в 2003г
А
1
2
3
4
5
6
7
Товарооборот всего, тыс. руб. в т.ч.:
25 724,0
22 592,5
27 572,9
-3 131,5
+4 980,4
87,8
120,7
Торгівля
21 716,1
18 525,7
21 620,4
-3 190,4
+3 094,7
85,3
116,7
Громадське харчування
4 007,9
4 066,8
5 952,2
+58,9
+1 885,7
101,5
146,4
Валовой доход всего, тыс. руб. в т.ч.:
8 594,2
8 488,2
8 987,2
-106,0
+499,0
98,8
105,9
Торгівля
5 041,2
4 932,7
5 083,6
-108,5
+150,9
97,8
103,1
Громадське харчування
3 553,0
3 555,5
3 903,6
+2,5
+348,1
100,1
109,8
Уровень валового дохода, % в т.ч.:
33,41
37,57
32,60
+4,16
-4,97
112,5
86,8
Торгівля
23,21
26,63
23,51
+3,42
-3,12
114,7
88,3
Громадське харчування
88,65
87,43
65,58
-1,22
-21,85
98,6
75,0
Витрати обігу, тис. руб. в т.ч.:
8 178,8
7 596,4
7 651,2
-582,4
+54,8
92,9
100,7
Торгівля
5 236,1
5 136,4
4 814,5
-99,7
-321,9
98,1
93,7
Громадське харчування
2 942,7
2 460,0
2 836,7
-482,7
+376,7
83,6
115,3
Уровень издержек обращения, % в т.ч.:
31,79
33,62
27,75
+1,83
-5,87
105,8
82,5
Торгівля
24,11
27,73
22,27
+3,62
-5,46
115,0
80,3
Громадське харчування
73,42
60,49
47,66
-12,93
-12,83
82,4
78,8
Товарні запаси, тис. руб. в т.ч.:
2 498,8
2 699,6
2 254,5
+200,8
-445,1
108,0
83,5
Торгівля
1 654,8
2 020,1
1 902,3
+365,3
-117,8
122,1
94,2
Громадське харчування
844,0
679,5
352,2
-164,5
-327,3
80,5
51,8
Товарооборачиваемость, дни в т.ч.:
35
43
29
+8
-14
122,9
67,4
Торгівля
27,4
39,2
31,7
-11,8
-7,5
143,1
80,9
Громадське харчування
75,8
60,0
21,3
-15,8
-38,7
79,2
35,5
Финансовый результат, тыс. руб. в т.ч.:
-752,4
-254,6
-200,0
+497,8
+54,6
33,8
78,6
Торгівля
-766,4
-399,1
-363,6
+367,3
+35,5
52,1
91,1
Громадське харчування
+11,5
+144,5
+163,6
+133,0
+19,1
12,6 р
113,2
Рентабельность, тыс. руб. в т.ч.:
-2,92
-1,12
-0,73
+1,80
+0,39
41,6
33,3
Торгівля
-3,53
-2,15
-1,68
+1,38
+0,47
60,9
78,1
Громадське харчування
+0,29
+3,55
+2,75
+3,26
-0,8
12,2 р
77,5
Проанализируем данные таблицы 6. Несмотря на то, что Сорочинское райпо в сфере торговли и общественного питания закончило 2002 год со значительным снижением убытка по сравнению с 2001 годом на 497,8 тыс. руб., произошло уменьшение розничного товарооборота на 3 131,5 тыс. руб. в сопоставимых ценах. На снижение общего объёма товарооборота повлияло уменьшение его в сфере торговли на 3 190,4 тыс. руб., что составило 85,3% по сравнению с прошлым годом. В общественном питании идет другая тенденция. Товарооборот вырос на 1,5%, но это не оказало существенного влияния на общий объём товарооборота.
Снижение товарооборота сказывается отрицательно на сумме товарных запасов, а в конечном итоге на замедлении товарооборачиваемости. Сумма товарных запасов в 2002 году выросла на 8% и составила 2 699,6 тыс. руб., тогда как в 2001 году она была 2 498,8 тыс. руб. Товарооборачиваемость замедлилась на 8 дней и составила 122,9% или 43 дня по отношению к 2001 году. Причем такой результат сложился за счёт ускорения товарооборачиваемости в сфере общественного питания на 15,8 дня и замедления её в торговле на 11,8 дней. Какие факторы оказали влияние на подобные изменения, предстоит выяснить в главе 3.
В 2002 году наблюдается снижение суммы издержек обращения в целом по Сорочинскому райпо на 7,1%, в том числе в торговле на 99,7 тыс. руб., в общественном питании на 482,7 тыс. руб. Снижение суммы издержек обращения произошло за счет того, что были компенсированы транспортные расходы районной администрацией в сумме 362,3 тыс. руб. Помимо этого сократились отчисления в фонд развития и подготовки кадров на 62,0 тыс. руб., а также по статье прочие расходы. Но уровень издержек обращения продолжает расти, и в этом году он составил 105,8% к уровню прошлого года (отрицательное влияние). В то же время идёт уменьшение и суммы валового дохода на 106,0 тыс. руб. или на 1,2%. Но уровень валового дохода вырос в 2002 году на 12,5%. Такое соотношение: темп роста уровня валового дохода > темпа роста уровня издержек обращения, и объясняет резкое сокращение доли убытка райпо в 2002 году.
В 2003 году общий объём товарооборота составил 27 572,9 тыс. руб., обеспечен рост его к уровню 2002 года в сопоставимых ценах на 120,7% и даже к уровню 2002 года на 107,2%. Такой рост был достигнут за счёт увеличения объёма товарооборота в торговле на 16,7% по сравнению с прошлым годом, или в абсолютной сумме на 3 094,7 тыс. руб., в общественном питании – на 46,4% или на 1 885,7 тыс. руб.
Вместе с ростом товарооборота выросла и сумма валового дохода, она составила 105,9%, тогда как уровень валового дохода в целом по райпо не достиг уровня прошлого года, уменьшился на 13,2%, что составило 32,60% (уровень валового дохода в 2002 году 37,57%), А также и сумма издержек обращения увеличилась на 0,7%. Увеличение суммы издержек происходит за счет увеличения транспортных расходов, а также расходов на оплату труда работников, так как заработная плата в 2003 году выросла. Но в то же время происходит снижение расходов, в первую очередь, за счет того, что в 2003 году Сорочинское райпо переходит на упрощенную систему налогообложения, а вместе с этим сокращаются расходы по соответствующей статье издержек. Также в этом году райпо погасило кредит, взятый в начале прошлого года в банке “Оренбуржье” в размере 500,0 тыс. руб. Хотя и произошло увеличение суммы издержек обращения, уровень издержек обращения снизился ещё более быстрыми темпами на 17,5% и составил 27,75%, тогда как уровень издержек обращения в 2002 году был 33,62%.
Такое снижение уровня издержек обращения положительно сказалось на конечном финансовом результате деятельности Сорочинского райпо. Положительно повлияло на сокращение убытка в 2003 году на 54,6 тыс. руб. по сравнению с прошлым годом и сокращение суммы товарных запасов, и ускорение товарооборачиваемости. Так в 2003 году сумма товарных запасов сократилась на 6,5% к уровню 2002 года, причём за счёт сокращения их в сфере торговли на 117,8 тыс. руб., в общественном питании на 327,3 тыс. руб. Вместе с этим происходит ускорение товарооборачиваемости в торговле на 7,5 дня, в общественном питании на 38,7 дня. В итоге в этом году товарооборачиваемость в целом по райпо составила 29 дней, то есть ускорилась на 14 дней по сравнению с 2002 годом и на 6 дней по сравнению с 2001 годом.
Рентабельность от деятельности райпо в период с 2001 по 2003 годы увеличивается. Это объясняется снижением убытка в 2002 году по сравнению с 2001 годом на 1,43% и в 2003 году ещё на 0,68%. И уже в 2003 году рентабельность составила –0,34%.
Трудовые отношения на предприятии являются наиболее сложными аспектами его деятельности. Основная цель – обеспечить такое управление кадрами, чтобы они работали с полной отдачей, были заинтересованы в результатах своего труда и как следствие заботились о повышении эффективности предприятия. Успех деятельности предприятия зависит от того, насколько квалифицированный персонал работает на предприятии и с какой отдачей трудятся сотрудники, используя свои знания, навыки и опыт работы. В этом и заключается основная цель проведения анализа показателей численности и фонда заработной платы на предприятии.
По данным таблицы 7 можно охарактеризовать кадровые ресурсы райпо и их основные показатели за период 2001 – 2003 годы.

Таблица 7 – Основные показатели численности и среднемесячной заработной платы Сорочинского Райпо за 2001 – 2003 годы

Показники
2001
2002
2003
відхилення
2002г от 2001г
2003г от 2002г
А
1
2
3
4
5
Розничный товарооборот всего, тыс. руб. в т.ч.:
25 724,0
22 592,5
27 572,9
-3 131,5
+4 980,4
Торгівля
21 716,1
18 525,7
21 620,4
-3 190,4
+3 094,7
Громадське харчування
4 007,9
4 066,8
5 952,5
+58,9
+1 885,7
Середньооблікова чисельність працівників, чол. в т.ч.:
258,0
241,0
215,0
-17,0
-26,0
Торгівля
174,5
164,5
141,0
-10,0
-23,5
Громадське харчування
83,5
76,5
74,0
-7,0
-2,5
Среднемесячный оборот на 1 работника, тыс. руб. в т.ч.:
8,3
7,8
10,7
-0,5
+2,9
Торгівля
10,3
9,4
12,8
-0,9
+3,4
Громадське харчування
4,0
4,4
6,7
+0,4
+2,3
Фонд заработной платы всего, тыс. руб. в т.ч.:
3 709,6
3 396,6
3 365,0
-313,0
-31,6
Торгівля
2 447,3
2 397,1
2 261,0
-50,2
-136,1
Громадське харчування
1 262,3
999,5
1 104,0
-262,0
+104,5
Уровень расходов на оплату труда, % в т.ч.:
14,4
15,0
12,2
+0,6
-2,8
Торгівля
11,3
12,9
10,5
+6,1
-2,4
Громадське харчування
31,5
24,6
18,6
-6,9
-6,0
Среднемесячная зарплата на 1 работника, руб. в т.ч.:
1 198,0
1 175,0
1 304,0
-23,0
+129,0
Торгівля
1 169,0
1 214,0
1 336,0
+45,0
+122,0
Громадське харчування
1 261,0
1 093,0
1 243,0
-16,8
+150,0
Так в 2001 году среднесписочная численность работников торговли составила 258 человек, из них 174,5 в торговле и 83,5 в общественном питании. В 2002 году происходит уменьшение среднесписочной численности работников на 5,7% в торговле и на 8,3% в общепите, в итоге в целом по райпо численность работников составила 241 человек. В 2003 году продолжается сокращение штатов на 10,8% по сравнению с прошлым годом и среднесписочная численность работников равна 215 человек. Такое сокращение работников привело к снижению фонда заработной платы с 3 709,6 тыс. руб. в 2001 году до 3 365,0 тыс. руб. в 2003 году, а вместе с этим и уровня расходов на оплату труда. Если в 2001 году он был 14,4%, из них на работников торговли 11,3% и 31,5% на работников в общественном питании, в 2002 году – 15,0%, то уже в 2003 году он составил 12,2%, где 10,5% приходится на работников торговли и 18,6% на работников общепита.
Таким образом, среднемесячная заработная плата одного работника в 2003 году составляла в торговле 1 336 рублей, в общественном питании – 1 243 рубля, что на 122 рубля и 150 рублей соответственно выше заработной платы 2002 года. А в 2002 году её рост по сравнению с 2001 годом в торговле составил 103,8% и сокращение в общественном питании на 13,3%.
Заработная плата является вознаграждением за труд и напрямую связана с выработкой работников. Так в 2001 году среднемесячный оборот на одного работника в торговле составил 10,3 тыс. руб., в общественном питании – 4,0 тыс. руб. В 2002 году в торговле оборот на одного работника уменьшился на 0,9 тыс. руб. или 8,7%, это связано с сокращением объема товарооборота в этом году на 3 190,4 тыс. руб. В общественном питании, наоборот, с ростом товарооборота на 58,9 тыс. руб. вырос и среднемесячный оборот на одного работника на 10,0% и составил 4,4 тыс. руб. В 2003 году этот показатель вырос на 36,2% в торговле по сравнению с 2002 годом и на 52,3% в общественном питании, что составило 12,8 тыс. руб. и 6,7 тыс. руб. відповідно.
За этими цифрами, конечно же, стоят люди. Именно они привносят вклад в повышение эффективности работы Сорочинского райпо.
Потребность в кадрах как таковой в райпо не существует, за исключением кадров рабочих профессий (грузчик, сторож, кочегар, дворник, технический персонал). Текучесть кадров существует только среди этой категории работающих.
В райпо числятся работники, профессия которых требует специальной подготовки, это: сварщик, электрик, слесарь-электрик по холодильному оборудованию и другие. С этой целью в 2001 году был создан фонд подготовки кадров, который функционирует и по сей день.
Таковы основные экономические, финансовые и трудовые показатели деятельности Сорочинского райпо за последние 3 года. И как общий вывод, можно сказать, что райпо улучшает свою работу, показывая лучшие результаты в 2003 году как по фактически сложившимся данным, так и по показателям эффективности деятельности.

3 Анализ состояния товарных запасов в Сорочинском Райпо
3.1 Анализ обеспеченности Сорочинского Райпо товарными
запасами и оценка их эффективности
Данный анализ проводится по Сорочинскому райпо за несколько лет, то есть за период с 2001 года по 2003 год. Связано это с тем, что необходимо выявить тенденции изменения товарных запасов и рассмотреть влияние на их величину определённых факторов. Обеспеченность товарными ресурсами устанавливают по средствам отношения в сопоставимых величинах товарных ресурсов к общему объёму товарооборота. Получается коэффициент обеспеченности, который показывает, сколько приходится товарных запасов на 1 рубль товарооборота. Таким образом, коэффициент обеспеченности в 2001 году составил 0,097, в 2002 году 0,119 и в 2003 году 0,082. Расчет велся следующим образом.
Кобеспеч(2001) = ТЗ ср 2001 / Т об 2001 = 2 498,8 / 25 724,0 = 0,097 руб.
Кобеспеч(2002) = ТЗ ср 2002 / Т об 2002 = 2 699,6 / 22 592,5 = 0,119 руб.
Кобеспеч(2003) = ТЗ ср 2003 / Т об 2003 = 2 254,5 / 27 572,9 = 0,082 руб.,
где ТЗ ср - товарные запасы средние, тыс. руб.;
Т об - товарооборот за год, тыс. руб.
Это говорит о том, что в 2001 году на 1 рубль товарооборота приходилось 0,097 рублей товарных запасов. В 2002 году обеспеченность товарооборота выросла на 22,7% по сравнению с прошлым годом и составила 0,119 рублей на рубль товарооборота. В 2003 году на рубль товарооборота приходилось товарных запасов в размере 0,082 рубля, что на 31,1% ниже уровня прошлого года и даже ниже уровня 2001 года на 15,5%. Такие цифры свидетельствуют, что товарооборот райпо достаточно обеспечен товарными запасами.
Уровень обеспеченности товарооборота товарными запасами характеризуется также размером товарных запасов в днях оборотах. Этот показатель показывает, на сколько дней торговли хватит товарных запасов. Кроме того, он характеризует эффективность использования товарных запасов. Для расчета товарооборачиваемости будем пользоваться формулой (4), которая дана в первой части диплома.
Рассчитав товарооборачиваемость по формуле (4), средние товарные запасы по формуле (3), однодневный товарооборот и его удельный вес по каждому предприятию, составляющему райпо, а также по товарным группам за каждый год, занесём данные в таблицы и проведём анализ. Таблицы представлены в Приложении С и Д.
На основе таблиц составим две сводные таблицы 8 и 9. В таблице 8 отразим состояние товарооборачиваемости отдельно по предприятиям торговли и в целом по райпо, включая общественное питание, в таблице 9 – товарооборачиваемость по товарным группам. Рассчитаем абсолютные отклонения товарооборачиваемости в 2002 году по отношению к 2001 году и в 2003 году по отношению к 2002 году, темпы роста и сделаем выводы.
Таблица 8 – Абсолютные отклонения и темпы роста товарооборачиваемости по предприятиям райпо за 2001 – 2003 годы
Наименование предприятий
товарооборачиваемость, дни
відхилення
темпы роста, %
2001р
2002р
2003р
2002г от 2001г
2003г от 2002г
в 2002г
в 2003г
А
1
2
3
4
5
6
7
Горкооппродторг
21
43
38
+22
-5
в 2,04 р
88,4
Розница райпо
85
100
90
+15
-10
117,6
90,0
Баклановское к.п.
33
28
24
-6
-4
84,8
85,7
Гамалеевское к.п.
33
26
23
-8
-3
78,8
88,5
Сорочинское к.п.
42
36
36
-6
-
85,7
100,0
2-Ивановское к.п.
28
27
23
-1
-4
96,4
85,2
Райкоопзаготпром
15
26
12
+9
-14
173,3
46,2
Разом:
27
39
32
+12
-7
144,4
82,1
Громадське харчування
76
59
21
-17
-29
77,6
35,6
Усього:
35
43
29
+8
-14
122,9
67,4
Из таблицы 8 видно, что товарооборачиваемость в 2001 году составила 35 дня, в том числе в торговле 39 дней, в общественном питании 59 дней. В разрезе предприятий продолжительность времени обращения товаров распределилась следующим образом. В Райкоопзаготпроме товарооборачиваемость составила 15 дней, в Горкоопторге – 21 день, по рознице райпо – 85 дней и т. д. Эти предприятия были выделены среди остальных потому, что изменение их товарооборачиваемости будет в дальнейшем оказывать существенное влияние на изменение общего итога по райпо. Так как именно на их долю приходится наибольший объём товарооборота. В 2001 году доля товарооборота Райкоопзаготпрома составляла 40,5%, в 2002 году – 12,0% и в 2003 году – 10,9%. На Горкоопторг приходилось в 2001 году – 14,1%, в 2002 году – 17,5%, в 2003 году – 16,8% товарооборота райпо. На розницу райпо в 2001 году – 7,4%, в 2002 году – 8,9%, в 2003 году – 6,7% всего оборота.
В 2002 году по сравнению с прошлым годом товарооборачиваемость в целом по райпо замедлилась на 8 дней. Такая ситуация сложилась за счет замедления времени обращения товаров в торговле на 12 дней и ускорения в общепите на 17 дней. Ускорение товарооборачиваемости в общепите по сравнению с торговлей не оказало существенного влияния на общую товарооборачиваемость. Это объясняется тем, что доля товарооборота общепита в 2002 году составляла всего лишь 18,1%, тогда как на торговлю приходилось 81,9% оборота райпо. Среди предприятий торговли наблюдается следующая картина изменения времени обращения товарных запасов. По Горкооппродторгу происходит замедление времени обращения на 22 дня, по Райкоопзаготпрому на 9 дней и по рознице райпо на 12 дней. В 2002 году на Горкооппродторг приходился наибольший удельный вес товарооборота райпо, поэтому изменение товарооборачиваемости по этому предприятию оказало влияние на итог в большем размере.
В 2003 году товарооборачиваемость в целом по райпо ускорилась на 14 дней и составила 29 дней, причем в общепите ускорение времени оборота шло более быстрыми темпами, чем в торговле. На 64,4% ускорилась товарооборачиваемость в общественном питании, в торговле этот рост составил 17,9% или 7 дней. Этому способствовало изменение структуры товарооборота в 2003 году. На долю общепита приходилось 21,6% всего оборота райпо – наибольший удельный вес товарооборота среди всех предприятий торговли, тогда как ещё в 2001 году она составляла 15,6%.
Таблица 9 – Абсолютные отклонения и темпы роста товарооборачиваемости за 2001-2003 годы по товарным группам
Товарні групи
товарооборачиваемость, дни
відхилення
темпы роста товарооборота, %
2001р
2002р
2003р
2002г от 2001г
2003г от 2002г
в 2002г
в 2003г
А
1
2
3
4
5
6
7
Продовольчі
29
34
20
+ 5
- 14
86,0
124,5
Непродовольчі
77
84
81
+ 7
- 3
97,4
110,7
Усього:
35
43
29
+ 8
- 14
87,8
120,7
Из таблицы 9 видно, что в 2001 году продолжительность времени обращения продовольственных товаров была 29 дней, а непродовольственных – 7,7 дней. Всего по райпо оборачиваемость составила 35 дней. В 2002 году товарооборачиваемость райпо по сравнение с 2001 годом замедлилась на 8 дней. Этому способствовало замедление оборачиваемости продовольственных товаров на 5 дней и непродовольственных на 7 дней. В 2003 году темп роста товарооборачиваемости по сравнение с прошлым годом составил 120,7 %. Это произошло за счет снижения времени обращения продовольственных товаров на 14 дней, что составило 20 дней, и непродовольственных на 3 дня, товарооборачиваемость составила 81 день.
Какие еще факторы положительно повлияли на товарооборачиваемость райпо, предстоит выяснить, проведя более детальный анализ.
А в целом за истекшие 3 года можно сделать вывод, что, судя по коэффициенту обеспеченности, товарооборот райпо достаточно обеспечен товарными запасами. Товарные запасы по величине сокращаются, это привело к ускорению времени обращения товаров в 2003 году. И даже не смотря на замедление товарооборачиваемости в 2002 году, она достигла и даже превысила уровень 2001 года. А это в свою очередь говорит о повышении эффективности использования товарных запасов, то есть угроза затоваривания предприятия райпо в 2003 году практически отпала.
3.2 Анализ товарооборачиваемости под влиянием изменения
объёма товарооборота и величины товарных запасов
Для того, чтобы выяснить причины замедления товарооборачиваемости райпо в 2002 году и ускорении ее в 2003 году, проведем анализ времени обращения товаров в зависимости от изменения объема и структуры товарооборота и величины товарных запасов.
Сначала рассмотрим влияние изменения объёма товарооборота, а также величины товарных запасов на время товарного обращения на райпо в целом. Будем при этом использовать метод цепных подстановок.
Составим факторную модель. Т об = ТЗ ср : О рто
Так как товарооборот однодневный (О рто ) - фактор количественный, то целесообразно его изменение при анализе учитывать в первую очередь. Произведём следующие расчеты.
1. Влияние изменения объема товарооборота и величины товарных запасов на товарооборачиваемость райпо в 2002 году:
Т об 2001 = 35 дней
Т об 2002(DО рто ) = ТЗ ср(2001) : О рто(2002) = 2 498,8 : 62,757 = 40 дней
Д Т об 2002(DО рто ) = 40 - 35 = + 5 дня
Т об 2002(DТЗ ср ) = ТЗ ср(2002) : О рто(2002) = 2 699,6 : 62,757 = 43 дня
Д Т об 2002(DТЗ ср ) = 43 - 40 = + 3 дня
Совокупное влияние двух факторов:
Д Т об 2002(DО рто ) + Д Т об 2002(DТЗ ср ) = + 5 + 3 = + 8 дней
2. Влияние изменения объема товарооборота и величины товарных запасов на товарооборачиваемость райпо в 2003 году:
Т об 2002 = 43 дня
Т об 2003(DО рто ) = ТЗ ср(2002) : О рто(2003) = 2 699,6 : 76,591 = 35,2 дня
Д Т об 2003(DО рто ) = 35,2 - 43 = - 7,8 дня
Т об 2003(DТЗ ср ) = ТЗ ср(2003) : О рто(2003) = 2 254,5 : 76,591 = 29 дня
Д Т об 2003(DТЗ ср ) = 29 – 35,2 = - 6,2 дня
Совокупное влияние двух факторов:
Д Т об 2003(DО рто ) + Д Т об 2003(DТЗ ср ) = - 7,8 + (- 6,2) = - 14 дней
Результаты выполненных расчетов позволяют утверждать, что за счет снижения объема товарооборота в 2002 году на 3 131,5 тыс. руб. по сравнению с 2001 годом товарооборачиваемость по райпо замедлилась на 5 дней. В то же время увеличение размера товарных запасов на 200,8 тыс. руб. привело к замедлению времени обращения еще на 3 дня. В общем итоге это отрицательно повлияло на товарооборачиваемость по райпо, она замедлилась на 8 дней, что по сравнению с 2001 годом составило 122,9 %.
В 2003 году ситуация резко меняется. Товарооборачиваемость в целом по райпо ускорилась на 14 дней. Этому поспособствовал, в первую очередь, рост объема товарооборота на 4 980,4 тыс. руб. по сравнению с 2002 годом, что привело к сокращению времени обращения товаров на 7,8 дней. Во – вторых, повлияло уменьшение размера товарных запасов на 445,1 тыс. руб., товарооборачиваемость ускорилась на 6,2 дней. Такие цифры свидетельствуют о повышении эффективности использования товарных запасов райпо.
Теперь рассмотрим, как изменение объема товарооборота и величины товарных запасов повлияло на изменение товарооборачиваемости в торговле и общественном питании. Расчеты будем вести таким же образом.
1. Влияние изменения объема товарооборота и величины товарных запасов на товарооборачиваемость предприятий торговли в 2002 году:
Т об 2001 = 27 дней
Т об 2002(DО рто ) = ТЗ ср(2001) : О рто(2002) = 1 654,8 : 51,460 = 32 дня
Д Т об 2002(DО рто ) = 32 - 27 = + 5 дней
Т об 2002(DТЗ ср ) = ТЗ ср(2002) : О рто(2002) = 2 020,1 : 51,460 = 39 дней
Д Т об 2002(DТЗ ср ) = 39 - 32 = + 7 дней
Совокупное влияние двух факторов:
Д Т об 2002(DО рто ) + Д Т об 2002(DТЗ ср ) = + 5 + 7 = + 12 дней
2. Влияние изменения объема товарооборота и величины товарных запасов на товарооборачиваемость общественного питания в 2002 году:
Т об 2001 = 76 дней
Т об 2002(DО рто ) = ТЗ ср(2001) : О рто(2002) = 844,0 : 11,297 = 75 дней
Д Т об 2002(DО рто ) = 75 - 76 = - 1 день
Т об 2002(DТЗ ср ) = ТЗ ср(2002) : О рто(2002) = 679,5 : 11,297 = 60 дней
Д Т об 2002(DТЗ ср ) = 60 - 75 = - 15 дней
Совокупное влияние двух факторов:
Д Т об 2002(DО рто ) + Д Т об 2002(DТЗ ср ) = - 1 + (- 15) = - 16 дней
3. Влияние изменения объема товарооборота и величины товарных запасов на товарооборачиваемость предприятий торговли в 2003 году:
Т об 2002 = 39 дней
Т об 2003(DО рто ) = ТЗ ср(2002) : О рто(2003) = 2 020,1 : 60,056 = 34 дня
Д Т об 2003(DО рто ) = 34 - 39 = - 5 дней
Т об 2003(DТЗ ср ) = ТЗ ср(2003) : О рто(2003) = 1 902,3 : 60,056 = 32 дня
Д Т об 2003(DТЗ ср ) = 32 – 34 = - 2 дня
Совокупное влияние двух факторов:
Д Т об 2003(DО рто ) + Д Т об 2003(DТЗ ср ) = - 5 + (- 2) = - 7
4. Влияние изменения объема товарооборота и величины товарных запасов на товарооборачиваемость общественного питания в 2003 году:
Т об 2002 = 32 дня
Т об 2003(DО рто ) = ТЗ ср(2002) : О рто(2003) = 679,5 : 16,535 = 41 день
Д Т об 2003(DО рто ) = 32 - 41 = - 9 дней
Т об 2003(DТЗ ср ) = ТЗ ср(2003) : О рто(2003) = 352,2 : 16,535 = 21 день
Д Т об 2003(DТЗ ср ) = 21 - 41 = - 20 дней
Совокупное влияние двух факторов:
Д Т об 2003(DО рто ) + Д Т об 2003(DТЗ ср ) = - 9 + (- 20) = - 29 дней
Исходя из выполненных расчетов можно сделать вывод, что в 2002 году замедление товарооборачиваемости предприятий торговли на 8 дней оказало отрицательное влияние на общую товарооборачиваемость по райпо. Это произошло за счет снижения товарооборота на 14, 7 % или по абсолютной сумме на 3 190,4 тыс. руб. по сравнению с 2001 годом, что привело к замедлению товарооборачиваемости на 5 дней, а так же за счет увеличения размеров товарных запасов на 22,1 % или на 365,3 тыс. руб., что привело к замедлению времени обращения еще на 3 дня. В общественном питании в 2002 году наблюдается, наоборот, ускорение товарооборачиваемости на 16 дней – это оказало положительное влияние. Что объясняется приростом товарооборота на 1,5 % или 58,9 тыс. руб. по сравнению с прошлым годом и ускорением товарооборачиваемости на 1 день, и в то же время уменьшение товарных запасов на 19,5% или 164,5 тыс. руб., а вместе с этим сокращением дней оборота на 15 дней.
В 2003 году на сокращение дней оборота товаров в целом по райпо оказало положительное влияние ускорения товарооборачиваемости как по торговле на 7 дней, так и по общественному питанию на 29 дней по сравнению с 2002 годом. Ускорение товарооборачиваемости торговли на 5 дней произошло за счет увеличения объема товарооборота на 16,7% или 3 094,7 тыс. руб. и на 2 дня за счет снижения величины товарных запасов на 117,8 тыс. руб. В общественном питании рост товарооборота на 46,4% или на 1 885,7 тыс. руб. привел к ускорению товарооборачиваемости на 9 дней, а снижение товарных запасов на 327,3 тыс. руб. – на 20 дней. Это говорит о том, что существенное влияние на изменение товарооборачиваемости в общепите продолжает оказывать качественный фактор, а именно снижение размера товарных запасов. Тогда как в торговле большую роль на изменение товарооборачиваемости играет количественный фактор – объем товарооборота.
Теперь рассмотрим как изменение объема товарооборота, и увеличение товарных запасов повлияло на изменение товарооборачиваемости райпо по товарным группам. Произведем следующие расчеты:
1. Влияние изменения объема товарооборота и величины товарных запасов на товарооборачиваемость продовольственных товаров в 2002 году:
Т об 2001 = 29 дней
Т об 2002(DО рто ) = ТЗ ср(2001) : О рто(2002) = 1 793,7 : 51,738 = 35 дней
Д Т об 2002(DО рто ) = 35 - 29 = + 6 дней
Т об 2002(DТЗ ср ) = ТЗ ср(2002) : О рто(2002) = 1 772,7 : 51,738 = 34 дня
Д Т об 2002(DТЗ ср ) = 34 - 35 = - 1 день
Совокупное влияние двух факторов:
Д Т об 2002(DО рто ) + Д Т об 2002(DТЗ ср ) = + 6 + (- 1) = + 5 дней
2. Влияние изменения объема товарооборота и величины товарных запасов на товарооборачиваемость непродовольственных товаров в 2002 году:
Т об 2001 = 77 дней
Т об 2002(DО рто ) = ТЗ ср(2001) : О рто(2002) = 705,1 : 11,019 = 64 дня
Д Т об 2002(DО рто ) = 64 – 77 = - 13 дней
Т об 2002(DТЗ ср ) = ТЗ ср(2002) : О рто(2002) = 926,9 : 11,019 = 84 дня
Д Т об 2002(DТЗ ср ) = 84 - 64 = + 20 дней
Совокупное влияние двух факторов:
Д Т об 2002(DО рто ) + Д Т об 2002(DТЗ ср ) = - 13 + 20 = + 7 дней
3. Влияние изменения объема товарооборота и величины товарных запасов на товарооборачиваемость продовольственных товаров в 2003 году:
Т об 2002 = 34 дней
Т об 2003(DО рто ) = ТЗ ср(2002) : О рто(2003) = 1 772,7 : 64,393 = 28 дней
Д Т об 2003(DО рто ) = 28 - 34 = - 6 дней
Т об 2003(DТЗ ср ) = ТЗ ср(2003) : О рто(2003) = 1 264,4 : 64,393 = 20 дней
Д Т об 2003(DТЗ ср ) = 20 – 28 = - 8 дней
Совокупное влияние двух факторов:
Д Т об 2003(DО рто ) + Д Т об 2003(DТЗ ср ) = - 6 + (- 8) = - 14
4. Влияние изменения объема товарооборота и величины товарных запасов на товарооборачиваемость непродовольственных товаров в 2003 году:
Т об 2002 = 84 дня
Т об 2003(DО рто ) = ТЗ ср(2002) : О рто(2003) = 926,9 : 12,198 = 76 дней
Д Т об 2003(DО рто ) = 76 – 84 = - 8 дней
Т об 2003(DТЗ ср ) = ТЗ ср(2003) : О рто(2003) = 990,1 : 12,198 = 81 день
Д Т об 2003(DТЗ ср ) = 81 – 76 = + 5 дней
Совокупное влияние двух факторов:
Д Т об 2003(DО рто ) + Д Т об 2003(DТЗ ср ) = - 8 + 5 = - 3 дня
Из расчета видно, что товарооборачиваемость в 2002 году замедлилась по группе продовольственных товаров на 5 дней, а по непродовольственным – на 7 дней. Этому способствовало сокращение объема товарооборота продовольственных товаров на сумму 3 027,5 тыс. руб., что сказалось на товарооборачиваемости отрицательно, она замедлилась на 6 дней. В то же время произошло снижение величины товарных запасов на 21,0 тыс. руб., что привело к ускорению товарооборачиваемости райпо на 1 день. В целом товарооборачиваемость по райпо замедлилась на 5 дней. По группе непродовольственных товаров сокращение объема товарооборота на 104,0 тыс. руб. по сравнению с прошлым годом привело к ускорению товарооборачиваемости на 13 дней. Увеличение товарных запасов на 221,8 тыс. руб. оказало отрицательное влияние, что сказалось на замедлении оборачиваемости непродовольственных товаров на 20 дней. Такое влияние изменения величины товарных запасов не компенсировалось ускорением товарооборачиваемости за счет изменения товарооборота, поэтому в итого товарооборачиваемость по группе непродовольственных товаров за 2002 год замедлилась на 7 дней.
В 2003 году ситуация значительно меняется. Товарооборачиваемость продовольственных товаров ускорилась на 14 дней. Причем за счет роста товарооборота на 4 555,8 тыс. руб. она ускорилась на 6 дней, а за счет снижения размера товарных запасов на 508,3 тыс. руб. – на 8 дней. По группе непродовольственных товаров за счет роста товарооборота на 424,6 тыс. руб. по сравнению с прошлым годом оборачиваемость товаров ускорилась на 8 дней, в то же время увеличение товарного запаса на 63,2 тыс. руб. привело к замедлению товарооборачиваемости на 5 дней. Это отрицательное влияние в конечном итоге компенсировано ускорением товарооборачиваемости за счет изменения товарооборота. И в целом по райпо по непродовольственным товарам товарооборачиваемость ускорилась на 3 дня.
3.3 Анализ товарооборачиваемости под влиянием изменения
структуры товарооборота
Помимо объёма товарооборота на время обращения товаров существенное влияние оказывает и его структура. Следует отметить, что товарооборот анализируемого предприятия представлен двумя укрупненными товарными группами, которые значительно отличаются продолжительностью товарного обращения в днях оборота.
В 2001 году продовольственные товары, доля которых составляла в общем объёме товарооборота райпо 84,2%, имели товарооборачиваемость 29 дней, а непродовольственные – 77 дней. В 2002 году по сравнению с прошлым годом удельный вес товарооборота продовольственных товаров снизился на 1,8%, товарооборачиваемость составила 34 дня, у непродовольственных – 84 дня. В 2003 году по сравнению с 2002 годом структура товарооборота изменилась в сторону повышения на 1,7% по группе продовольственных товаров. Удельный вес оборота составил 84,2%. Оборачиваемость по этой группе товаров составила 20 дней, а по непродовольственным – 84 дня.
В процессе анализа выявим степень влияния изменения структуры товарооборота на замедление товарооборачиваемости в 2002 году и ускорение её в 2003 году. Анализ проводится способом процентных чисел. Для этого составим таблицу 10, где рассчитаем процентные числа.
Процентные числа рассчитываются как произведение граф 4 и 6, если находим влияние изменения структуры товарооборота в 2002 году, и граф 5 и 7, если в 2003 году.
Таблица 10 – Влияние изменения структуры товарооборота на время обращения товаров за 2001 - 2003 годы в разрезе товарных групп
Товарні групи
структура товарооборота, %
відхилення
время обращения, дни
% числа
2001р
2002р
2003р
2002г от 2001г
2003г от 2002г
2001р
2002р
в 2002г
в 2003г
А
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Продовольчі
84,2
82,4
84,1
-1,8
+1,7
29
34
-52,2
+57,8
Непродовольчі
15,8
17,6
15,9
+1,8
-1,7
77
84
+138,6
-142,8
Усього:
100,0
100,0
100,0
-
-
35
43
+86,4
-85,0
Влияние изменения структуры товарооборота в 2002 году оказало отрицательное влияние и привело к замедлению товарооборачиваемости на 0,86 дней (+86,4 : 100). Этому способствовало уменьшение удельного веса товарооборота по продовольственным товарам и увеличения его соответственно по непродовольственным товарам. В 2003 году изменение структуры товарооборота повлияло положительно, товарооборачиваемость ускорилась на 0,85 дня (+85,0 : 100). За счет каких товарных групп произошли такие изменения можно определить, изучив ассортимент реализуемых товаров райпо, выявив наиболее рентабельные товарные группы и убыточные.
Сорочинское райпо в 2003 году предлагало на рынок ассортимент товаров из 71 товарных групп, тогда как в 2001 году ассортиментный перечень составлял 87 разновидностей товаров. Сокращение товарных групп произошло за счет прекращения продажи нерентабельных товаров, из которых большая доля непродовольственных товаров. Основную долю в общей продаже продолжают занимать продовольственные товары, удельный вес которых в 2003 году составил 84,5%. Основным источником товарных ресурсов продовольственных товаров является собственное производство Сорочинского райпо, доля которых в 2003 году составила 55,5%. Продовольственные товары имеют ускоренную оборачиваемость и составляют, как отмечалось ранее 20 дней. Ускоренная товарооборачиваемость способствует наиболее быстрому восстановлению оборотного капитала и пополнению товарной массы на прилавках магазинов потребкооперации района.
С наибольшим объемом товарооборота и лучшими показателями товарооборачиваемости можно выделить несколько товарных групп, среди которых имеют место и непродовольственные товары. Рассмотрим товарные запасы, объем однодневного товарооборота и товарооборачиваемость рентабельных товарных групп Сорочинского райпо за 2003 год. Сравним товарооборачиваемость этих товаров с товарооборачиваемостью за 2002 год и сделаем выводы. Данные указаны в таблице 11.
Таблица 11 – Рентабельные товарные группы Сорочинского Райпо в 2003 году
Товарні групи
Средние товарные запасы, тыс. руб.
Однодневный товарооборот, руб.
Товарооборачиваемости, дні
2002
2003
А
1
2
3
4
М'ясо і птиця
60,0
2 817,0
40
21
Ковбасні вироби
35,0
10 045,0
4
3
Мука, зерно продовольственное
147,0
2 570,0
159
57
Хліб і хлібобулочні вироби
24,4
10 601,0
2,8
2,3
Безалкогольні напої
41,4
1 983,0
26
21
Кондитерські товари
177,7
7 563,0
27
23
Сельди
9,2
1 357,0
12
7
Масло рослинне
17,8
464,0
49
38
Тютюнові вироби
68,0
1 462,0
79
44
Школьно-письменные товары
38,5
493,0
152
78
Іграшки
4,7
89,0
92
53
Будівельні матеріали
65,8
1 785,0
66
37
Хозяйственные товары
116,3
1 310,0
177
89
Таким образом, среди продовольственных товаров наиболее рентабельными являются следующие товарные группы: “хлеб и хлебобулочные изделия”, однодневный объем товарооборота которой составляет в 2003 году 10 601,0 рублей, а товарооборачиваемость 2,3 дня; “колбасные изделия” однодневный товарооборот равен 10 045,0 рублей, оборачиваемость 3 дня и “кондитерские изделия” объем однодневного оборота составляет 7 563,0 рублей, а оборачиваемость 23 дня, тогда как в 2002 году она составляла 27 дней.
По группе непродовольственных товаров из выше перечисленных наиболее рентабельными являются “строительные материалы”, однодневный объем товарооборота составляет в 2003 году 1 785,0 рублей, а товарооборачиваемость ускорилась на 29 дней по сравнению с 2002 годом и составила 37 дней и “табачные изделия”, объем реализации которой равен 1 462,0 рублей в день, а товарооборачиваемость 44 дня, что на 35 дней меньше, чем в прошлом году.
Следовательно, на эти группы товаров следует обратить особое внимание при составлении плана закупок, так как они пользуются наибольшим спросом, то их ассортимент можно либо расширить, либо закупать больше, не превышая нормы.
Но есть у райпо и отрицательные стороны. Такие товарные группы как “одежда и белье”, товарооборачиваемость которой составляет 109 дней, “чулки и носки” – 145 дней, “фарфорофаянсовая посуда” – 157 дней, “вычислительная техника” – 180 дней, “ковры и ковровые изделия” – 217 дней и другие настолько устарели, что реализуются с трудом и порой теряют товарный вид от долгого хранения, что приводит к их выбытию из обращения. Чтобы избежать потерь, лучше их либо вообще исключить из продажи, либо снизить товарные запасы до минимума и завозить в те магазины, где есть хоть какой-нибудь на них спрос.
По группе продовольственных товаров необходимо также пересмотреть ассортиментный перечень, так как многая продукция перестает пользоваться спросом. Это такие товарные группы как “варенье, джем, повидло и мед”, товарооборачиваемость которой по данным 2003 года составила 150 дней, “овощи” – 97 дней, “алкогольная продукция” – 98 дней. Такое происходит потому, что основная часть потребителей – сельское население и в подобной продукции они не нуждаются. А это нужно учитывать и не создавать большие объемы товарных запасов в сельских магазинах, а по возможности продавать их в городе.
Такой анализ можно провести и по составу предприятий райпо, то есть выяснить, как изменение структуры товарооборота в сферах торговли и общественного питания повлияет на товарооборачиваемость в целом. Составим таблицу 12 и произведём подобные расчеты.
Таблица 12 – Влияние изменения структуры товарооборота на время обращения товаров за 2001-2003 годы по предприятиям
Наименование предприятий
структура товарооборота, %
відхилення
время обращения, дни
% числа
2001р
2002р
2003р
2002г от 2001г
2003г от 2002г
2001р
2002р
в 2002г
в 2003г
А
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Торгівля
84,4
81,9
78,4
-2,5
-3,5
27
39
-67,5
-136,5
Громадське харчування
15,6
18,1
21,6
+2,5
+3,5
76
60
+190,5
+210,0
Усього:
100,0
100,0
100,0
-
-
35
43
+123,0
+73,5
Так в 2002 году товарооборачиваемость замедлилась на 1,2 дня за счет изменения структуры товарооборота следующим образом. Удельный вес оборота торговли составил 81,9%, что на 2,5% ниже уровня прошлого года, а в общественном питании соответственно 18,1%. В 2003 году из-за дальнейшего снижения удельного веса товарооборота торговли ещё на 3,5% по сравнению с прошлым годом, время обращения по райпо замедлилось на 0,73 дня.
Таким образом, после проведения анализа влияния на состояние товарооборачиваемости изменение структуры товарооборота, можно сделать вывод, что её изменение не оказывает существенного влияния на продолжительность товарного обращения райпо.
3.4 Анализ совокупного влияния факторов на время обращения
На этом этапе анализа рассчитывается сумма высвобожденных средств или вовлеченных из оборота средств на основе изменения товарооборачиваемости. Если товарооборачиваемость замедлилась, что наблюдалось в райпо в 2002 году, то в оборот необходимо вовлечь дополнительную сумму средств, вложенных в товарные запасы. Если же товарооборачиваемость ускорилась, на нашем примере такое произошло в 2003 году, то на предприятии должны получить высвобождении определённой суммы денежных средств, вложенных в товарные запасы.
Высвобождаемые средства в конечном итоге приведут к получению дополнительной прибыли, если же требуется дополнительное привлечение средств, то предприятие может потерять в прибыли.
Сумма высвобожденных из оборота (дополнительно вовлеченных в оборот) средств определяется по формуле:
ВС = О рто1 * (Т об 1 - Т об 0 ) (17)
где ВС – сумма высвобожденных из оборота (дополнительно вовлеченных) средств, тыс. руб.;
О рто1 – однодневный товарооборот отчетного года, тыс. руб.;
Т об 1 – товарооборачиваемость отчетного года, дни;
Т об 0 – товарооборачиваемость прошлого года, дни.
Сумму дополнительной или потерянной прибыли, полученной за счет ускорения или замедления товарооборачиваемости соответственно, можно вычислить по сложившемуся уровню рентабельности в отчетном году. Используем для этого следующую формулу:
∆ П = ВС * Р / 100 (18)
где ∆ П – сумма дополнительной прибыли (потери выгоды), тыс. руб.;
Р – рентабельность основной деятельности, %.
Рассчитаем эти показатели, учитывая данные предыдущего анализа, и составим таблицу 13.
Таблица 13 – Совокупное влияние факторов на время обращения товаров (в днях) и на финансовые результаты деятельности
Фактори
ускорение (-), замедление (+) оборачиваемости товаров, дни
сумма высвобожденных (-), дополнительно вовлеченных средств (+), тыс. руб.
дополнительная прибыль (+), потеря выгоды (-), тыс. руб.
2002р
2003р
2002р
2003р
2002р
2003р
Изменение товарооборота всего, в т.ч.:
+4,8
-7,8
+502,1
-1 072,3
-5,02

+3,65
Изменение структуры товарооборота
+0,86
-0,85
+54,0
-65,1
-0,54
+0,002
Изменение объёма товарооборота
+5,66
-6,95
+448,1
-1 007,2
-4,48
+3,648
Изменение размера товарного запаса
+3,2
-6,2
+200,8
-474,9
-2,01
+0,006
Совокупное влияние всех факторов
+8,0
-14,0
+702,9
-1 547,2
-7,03
+3,656
Проведенный анализ позволил выявить, что изменение товарооборота в 2002 году потребовало дополнительное вовлечение денежных средств, вложенных в товарные запасы, на сумму 502,1 тыс. руб. В том числе за счет изменения структуры товарооборота потребовалось привлечение дополнительных средств, вложенных в товарные запасы, на сумму 54,0 тыс. руб., а за счет изменения объема товарооборота (сокращение) – на сумму 448,1 тыс. руб.
Изменение величины товарных запасов в 2002 году (увеличение) также отрицательно сказалось на ситуации и привело к дополнительному привлечению средств в размере 200,8 тыс. руб.
Совокупное же влияние факторов потребовало ещё большее привлечение средств, вложенных в товарные запасы, а именно на сумму 702,9 тыс. руб.
В 2003 году выявлено, что изменение товарооборота оказало положительное влияние и привело к высвобождению денежных средств на сумму 1 072,3 тыс. руб., что в свою очередь привело к дополнительной прибыли в размере 3,650 тыс. руб. В том числе за счет изменения его структуры высвободилось средств на сумму 65,1 тыс. руб., прибыль получена в размере 0,002 тыс. руб., а за счет изменения объёма (увеличение) – на сумму 1 007,2 тыс. руб., что привело к получению прибыли в размере 3,648 тыс. руб.
Изменение величины товарных запасов (сокращение) также положительно повлияло на ситуацию в целом, что привело к высвобождению средств на сумму 474,9 тыс. руб.
Совокупное же влияние факторов в 2003 году дало высвобождение оборотных средств, вложенных в товарные запасы, на сумму 1 547,2 тыс. руб. Это отразилось и на получении дополнительной прибыли в размере 3,656 тыс. руб.
Этот анализ также показал, что на изменение товарооборачиваемости в первую очередь влияет изменение объёма товарооборота, во вторую – изменение размера товарных запасов и в третью – изменение структуры товарооборота, так как структура товарооборота райпо остается практически постоянной.
Таким образом, сравнивая общую картину изменения состояния товарных запасов за период с 2001 по 2003 годы, то можно отметить следующее. Положение райпо по состоянию товарных запасов в 2003 году было наилучшим среди годов этого периода. Наихудший результат от деятельности райпо показывают результаты деятельности райпо в 2002 году.

4 Планирование товарных запасов в Сорочинском райпо

4.1 Расчет нормы и плановой суммы товарных запасов
Норма товарных запасов (Н тз.дн ) определяется в днях оборота. Расчет нормы представляет собой процесс нормирования товарных запасов, в то время как расчет плановой суммы товарных запасов в тыс. руб. (ТЗ пл ) получил название планирования. Эти процессы неразделимы и, как правило, один сопровождает другой. Связь между ними представлена следующей формулой:
Н тз.дн = ТЗ пл / О рто.пл (19.1) или ТЗ пл = О рто.пл * Н тз.дн (19.2)
где О рто.пл - плановая сумма однодневного товарооборота, тыс. руб.
Произведем расчет норматива товарного запаса, используя экономико-статистический метод с помощью скользящей средней. Но для начала необходимо рассчитать плановую сумму товарооборота на 2004 год. Будем пользоваться этим же методом. Составим таблицу 14 для расчета.
Таблица 14 – Расчет плановой суммы товарооборота, тыс. руб.
роки
товарооборот фактический, тыс. руб.
темп прироста, %
условные обозначения
А
1
2
3
2000
27 032,9
42,4
До 1
2001
30 720,5
13,6
До 2
2002
25 051,9
-19,5
До 3
2003
30 301,0
21,0
До 4
2004пл
32 534,2
7,37
К пл
Найдем К пл и РТО пл , используя формулы 8 – 11.
К 1ср = (42,4 + 13,6) / 2 = 28,0
К 2ср = (13,6 – 19,5) / 2 = -2,95
К 3ср = (-19,5 + 21,0) / 2 = 0,75
Д = (0,75 – 28,0) / (3 – 1) = -13,63%
К пл = 21,0 + (-13,63) = +7,37%
РТО пл = 30 301,0 * (7,37 + 100) / 100 = 32 534,2 тыс. руб.
Таким образом, плановый объём товарооборота райпо на 2004 год составил 32 534,2 тыс. руб. Рассчитаем норматив товарных запасов на 2004 год, для этого составим таблицу 15.
Таблица 15 – Расчет норматива товарного запаса на 2004 год экономико-статистическим методом
роки
товарооборот, тыс. руб.
товарные запасы
условные обозначения
тис. руб.
дні
А
1
2
3
4
2001
30 720,5
2 973,6
35
До 1
2002
25 051,9
2 969,5
43
До 2
2003
30 301,0
2 479,9
29
До 3
2004пл
32 534,2
2 349,7
26
К пл
К 1ср = (35 + 43) / 2 = 39
К 2ср = (43 + 29) / 2 = 36
Д = (36 - 39) / (2 – 1) = -3%
К пл = 29 + (-3) = +26%
Норма товарных запасов на планируемый год составила 26 дней, что на 3 дня меньше отчетного 2003 года. Это говорит о том, что, если товарооборот увеличится, то товарооборачиваемость ускорится в 2004 году на 3 дня. Рассчитаем плановую сумму товарных запасов на 2004 год, используя формулу 19.2.
ТЗ пл = 32 534,2 / 360 * 26 = 2 349,7 тыс. руб.
Рассчитать плановую сумму товарных запасов можно методом удельных приращений с помощью модифицированной модели Уилсона. Проведем расчеты и сопоставим полученные данные, которые мы получили при расчете плановой суммы товарных запасов экономико-статистическим методом. Для этого составим таблицу 16.
Расчет будем вести, используя формулы расчета, которые даны в пункте 1.4.
Таблица 16 – Расчет размера товарного запаса на основе модифицированной модели Уилсона
роки
товарооборот, тыс. руб.
товарные запасы, тыс. руб.
коэффициент L
А
1
2
3
2001
30 720,5
2 973,6
287,83
2002
25 051,9
2 969,5
351,94
2003
30 301,0
2 479,9
202,96
2004пл
32 534,2
2 349,7
170,43
L 2001 = (2 973,6)^2 / 30 720,5 = 287,83
L 2002 = (2 969,5)^2 / 25 051,9 = 351,97
L 2003 = (2 479,9)^2 / 30 301,0 = 202,96
Базисный темп изменения коэффициента L, % = 202,96 / 287,83 * 100% = 70,51
Среднегодовой темп изменения коэффициента L, % = √70,51/100 *100% = 83,97
L 2004 = 202,96 * 83,97 / 100 = 170,43
ТЗ пл = √ 170,43 * 32 534,2 = 2 354,7 тыс. руб.
ТЗ дн = 2 354,7 / (32 534,2 /360) = 26 дней
Расчет таким методом дал нам результат приблизительно равный результату, полученному при использовании экономико-статистического метода. Так плановая сумма товарных запасов на 2004 год составила 2 354,7 тыс. руб., тогда как предыдущий расчет показал итог в 2 349,7 тыс. руб. Отклонение не существенное, всего лишь в 4,8 тыс. руб., поэтому на определение нормы товарных запасов с помощью модифицированной модели Уилсона это не отразилось. Она составила также 26 дней.
Таким образом, при планировании товарных запасов на 2004 год, мы использовали два метода – экономико-статистический и метод удельных приращений с помощью модифицированной модели Уилсона. Результаты получились практически одинаковыми. Наиболее точные результаты дает метод технико-экономических расчетов, так как он предполагает расчет нормы товарных запасов в днях по группам товаров для каждого магазина. Но так как райпо объединяет большое число магазинов, такие расчеты произвести довольно-таки сложно. Поэтому при планировании были использованы упрощенные методы расчета товарных запасов, эффективность которых проверим в следующем пункте этой главы.
4.2 Оценка эффективности разработанного плана товарных
запасів
В процессе такой оценки используется та же система показателей, что и при анализе эффективности товарных запасов. Показатели эффективности использования товарных запасов в плановом периоде сопоставляются в процессе оценки с аналогичными показателями предпланового периода. Для этого рассчитаем следующую систему показателей, используя плановые значения товарооборота и размера товарных запасов. Сопоставим их со значениями 2003 года, составим таблицу 17 и сделаем выводы.
Из таблицы видно, что размер товарных запасов в плановом году существенно сократился на 130,2 тыс. руб. Такое уменьшение товарных запасов приведет к исчезновению излишек, потерь товаров.

Таблица 17 – Абсолютные отклонения и темпы роста показателей эффективности использования товарных запасов в плановом 2004 году по отношению к отчетному 2003 году
показники
2003
2004
відхилення
темпы роста, %
А
1
2
3
4
Товарообіг, тис. руб.
30 301,0
32 649,3
+2 348,3
107,7
Товарні запаси, тис. руб.
2 479,9
2 349,7
-130,2
94,7
Час звернення, дні
29
26
-3
89,7
Коэффициент обеспеченности, тыс. руб.
0,082
0,072
-0,01
87,8
Рентабельность товарных запасов, %
-8,9
-9,4
-0,5
105,6
Товарооборачиваемость в 2004 году составила 26 дней, то есть она ускорилась на 3 дня по сравнению с отчетным 2003 годом. Рост товарооборачиваемости на 2 348,3 тыс. руб. будет достаточно обеспечен планируемым размером товарных запасов. Этому свидетельствует коэффициент обеспеченности, который составил в 2004 году 0,072.
Рентабельность товарных запасов, которая рассчитывается как отношение суммы прибыли от реализации товаров к сумме товарных запасов, выраженная в процентах, в 2003 году составила – 0,089 тыс. руб. или – 8,9% . В 2004 году, если убыток райпо останется прежним, рентабельность товарных запасов составит – 0,094 или – 9,4%. Этот показатель обратный, чем выше его значение, тем ниже эффективность использования товарных запасов.
Поэтому в 2004 году эффективность увеличилась на 0,5%. А это в свою очередь говорит, что разработанный план использования товарных запасов на 2004 год является рентабельным и эффективным для райпо. Поэтому нужно стремиться в течение всего 2004 года выполнить данный план и по возможности перевыполнить, тогда финансовый результат от торговли будет улучшаться.

Висновки і пропозиції
Для эффективной работы любого предприятия, в том числе и Сорочинского райпо, необходимо разрабатывать систему мероприятий с чётко продуманными и проанализируемыми предложениями. Если посмотреть на показатели эффективности деятельности райпо в прошлом, примерно так лет 10 назад, то можно твёрдо сказать, что Сорочинское райпо работало очень эффективно. Об этом свидетельствуют низкие показатели суммы и уровня издержек обращения, которые полностью покрывались валовым доходом, и высокие показатели финансового результата, который показывал прибыль, а не убыток как в настоящее время. Поэтому эти показатели являются эталоном деятельности райпо, к которым нужно непрекословно стремиться.
Но поставить цель и дальше работать, не принимая никаких мер, это не приведет к желаемому результату. Поэтому, кроме того, как анализировать свою работу (как это часто делают сейчас многие предприниматели), нужно ещё планировать и прогнозировать её с учётом прошлых событий и фактов. Именно анализ даёт нам основание для разработки предложений по улучшению своей деятельности, чтобы в дальнейшем как можно меньше избежать убытков.
Так вот, по моему мнению, в первую очередь нужно искать причину ухудшения положения Сорочинского райпо в товарообороте, так как почему же так резко он начал падать в 2002 году, тогда как на протяжении нескольких лет он имел тенденцию роста. А это связано с тем, что большая часть магазинов, которые занимались торговой деятельностью от райпо, были либо просто закрыты от натиска конкурентов, либо переданы в аренду. Также товарооборот снизился из-за того, что товары, которые реализует райпо (чаще всего они отечественного производства и не очень высокого качества) мало приобретаются нынешними покупателями.
В настоящее время потребитель со средним уровнем достатка ищет в товарах удовлетворение не просто первичных потребностей, а, ориентируясь на моду и, стремясь к приобретению более качественных товаров, ищет в них удовлетворение уже растущих вторичных потребностей. Поэтому товары и продукция, которые продает райпо, пользуется меньшим спросом, нежели товары и услуги конкурентов, отсюда и потери в товарообороте. Следовательно, нужно пересмотреть ассортиментный перечень реализуемых товаров, делать закупку только тех товаров, которые пользуются наибольшим спросом у покупателей. А для того, чтобы выявить, какие товары пользуются спросом, нужно постоянно проводить опросы населения и маркетинговые исследования, чем Сорочинское райпо в последнее время не занимается.
В качестве рекомендаций, можно посоветовать либо вообще исключить из продажи нерентабельные товарные группы, либо сократить товарные запасы по ним до минимума, либо расширить и обновить ассортимент. Такими являются по группе непродовольственных товаров: “одежда и белье”, “чулки и носки”, “фарфорофаянсовая посуда”, “вычислительная техника”, “ковры и ковровые изделия” и другие сложнобытовые товары. Эти товары настолько устаревшего фасона и дизайна, что реализуются с трудом и порой теряют товарный вид от долгого хранения, поэтому их приходится списывать, а это ведет к потерям. Подобная ситуация наблюдается и по некоторым группам продовольственных товаров: “варенье, джем, повидло и мед”, “овощи”, “алкогольная продукция”. Эти товары реализуются в небольшом объеме, так как основная часть потребителей – сельское население, которое не нуждается в них. Это нужно учитывать и не создавать большие размеры товарных запасов по этим товарным группам в сельских магазинах, а по возможности продавать их в городе.
Проблема снижения товарооборота напрямую связана с товарными запасами. Как говорилось выше, в главе 3, Сорочинское райпо обеспечено товарными запасами в полной мере, даже наблюдается затоваривание, особенно по группе непродовольственных товаров. Чтобы этого избежать в дальнейшем, нужно сокращать товарные запасы до оптимального уровня, а также необходимо чётко распределить товарные запасы с учётом потребностей (запроса) и нормативов по всем составляющим райпо и организовывать планомерный завоз товаров по магазинам. Но при этом нужно учитывать и транспортные расходы, которые также растут на протяжении анализируемого периода. Транспортные расходы нужно уменьшать путём разработки рационального маршрута доставки товаров по магазинам. Высокая сумма и рост транспортных расходов объясняется тем, что на предприятии действует децентрализованная форма завоза товаров, то есть доставка товаров в магазины собственными силами и средствами Сорочинского райпо.
Для сокращения расходов по этой статье необходимо в первую очередь перейти от децентрализованной формы к централизованной форме завоза товаров, то есть доставка товаров в магазины силами и средствами поставщика. Это позволит предприятию:
- снизить издержки обращения по статье транспортные расходы;
- повысить технико-эксплуатационные показатели машин;
- уменьшатся издержки, так как уменьшатся штрафы за простой машин.
Была продумана работа по дополнительному сокращению времени на доставку и расходов при транспортировке:
а) определена схема движения автотранспорта, исключая повторные поездки под загрузку;
б) для завоза товаров разработана схема товародвижения, которая в основе своей исключает складирование товаров:
Погрузка Доставка
Хлебопекарный цех
Кондитерский цех
магазини
Оптово-распределительный магазин
Колбасный цех
Цех переработки рыбы
магазини
Оптово-распределительный магазин

в) необходимо также определить срок по устранению неисправностей спидометров;
г) ввести карточную систему заправки автотранспорта.
Выполнение всех этих мероприятия в конечном итоге приведет к сокращению издержек по статье транспортные расходы.
Помимо транспортных расходов по райпо наблюдается рост издержек обращения по статье “расходы на оплату труда”. Их необходимо уменьшать либо путём сокращения работающего персонала, либо уменьшать заработную плату. Второй способ не рационален, следовательно, нужно пересмотреть состав работников, выявить наиболее необходимых для райпо и сократить штат ненужных сотрудников.
Если рассматривать организацию рабочего места специалистов райпо, то для повышения их работоспособности необходимо, в первую очередь, обогатить их информационно-компьютерной базой, так как до сих пор экономисты и бухгалтера выполняют все расчёты вручную. Это значительно сократит время на обработку информации и ускорит работоспособность работников райпо. А вместе с этим не будет такой необходимости содержать столь большое количество штатных сотрудников и, следовательно, уменьшаться расходы.
Всё это обуславливает необходимость совершенствовать организацию розничной торговли Сорочинского райпо, повышать квалификацию персонала, а главное улучшать маркетинговую деятельность в данной области, ориентировать её на внедрение новых методов торговли с целью стабилизации финансового состояния и конкурентоспособности райпо, наращивания собственных оборотных средств, расширения ассортимента и выработки качественной продукции, а в конечном итоге достижения прибыли Сорочинского райпо.

Список використаної літератури
1 Абрютина М.С. Экономический анализ торговой деятельности: Учебное пособие. – М.: Издательство “Дело и Сервис”, 2000 – 512с
2 Аникин Б.А. Логистика: учебник: 2-е изд., перераб. і доп. – М.: ИНФРА – М, 2000. – 280с
3 Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу: Підручник. - 4-е вид., Доп. і перераб. - М.: Фінанси і статистика, 1997. – 416с
4 Беляев Ю.А. Энциклопедия начинающего предпринимателя, н-п. лит-ра. – М.: Издательство РУДН, 1992. – 161с
5 Бланк И.А. Управління торговим підприємством. – М.: Ассоциация авторов и издателей “ТАНДЕМ”. ЭКМОС. 1998. – 416с
6 Брагин Л.А. Торговое дело: экономика, маркетинг, организация. – М.: ИНФРА – М, 2000 – 560с
7 Владимирова Л.П. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учебное пособие. - 3-е изд., Перераб. і доп. – М.: Издательско-торговая корпорация “Дашков и Ко”, 2004. – 400с
8 Гребнев А.И. Экономика торгового предприятия: Учебник - М.: Экономика, 1996. - 238с
9 Греховодова М.Н. Экономика торгового предприятия: Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: “Феникс”, 2001 - 197с
10 Кравченко Л.И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле: Учебник. – 6-е изд., перераб. і доп. – М.: Новое знание, 2003 – 526с
11 Памбухчиянц О.В. Организация, технология и проектирование торговых предприятий: Учебник. - 2-е вид., Доп. і перераб. – М.: ИВЦ “Маркетинг”, 1998. – 320с
12 Раицкий К.А. Экономика предприятия: Учебник для вузов – 3-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация “Дашков и Ко”, 2002 – 1012с
13 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь – М.: ИНФРА – М, 1997. – 496С
14 Соломатин А.Н. Экономика и организация деятельности торгового предприятия: Учебное пособие – 2-е изд. – М.: Новое знание, 2000. – 240с
15 Сафронов В.А. Экономика предприятия: Учебник. – М.: “Юристъ”, 1999. – 584с
16 Щур Д.Л., Труханович Л.В. Основи торгівлі. Роздрібна торгівля. – М.: Дело и Сервис, 1999. – 704с
17 Журнал “Современная торговля” № 4/2000, О.В. Баскакова, Планирование товарных запасов
18 Журнал “Современная торговля” № 9/2001, В.А. Попов и В.Ю. Бородин, Управление товарными запасами в оптовой торговле
19 Газета “Сорочинский вестник” 28 марта 2003 года, Ж. Обломкина, Потребкооперация сегодня
20 Отчет о прибылях и убытках за 2001 – 2003 годы
21 Паспорт Сорочинского Райпо
22 Бухгалтерский баланс за 2001 - 2003 годы

Додаток А
Таблица А – Ассортиментный перечень товаров, реализуемых райпо, на конец 2003 года

Наименование товарных групп
удельный вес в обороте, %
1
М'ясо і птиця
3,35
2
Ковбасні вироби
11,93
3
Риба
0,13
4
Сельди
1,60
5
Масло тваринне
0,23
6
Масло рослинне
0,55
7
Сало топленное, сырые и прочие пищевые жиры
0,02
8
Маргарин и маргариновая продукция
0,68
9
Майонез
0,61
10
Молоко і молочна продукція
1,89
11
Сир
0,39
12
Консервы мясные
0,20
13
Консервы рыбные
1,10
14
Консервы овощные
1,40
15
Консервы фруктово-ягодные
1,36
16
Яйця
0,39
17
Цукор
1,54
18
Кондитерські товари
8,99
19
Варенье, джем, повидло и мед
0,87
20
Чай натуральный
1,02
21
Сіль
0,63
22
Мука и зерно продовольственное
3,06
23
Хліб і хлібобулочні вироби
12,60
24
Крупа і бобові
2,76
25
Макаронні вироби
1,63
26
Картопля
0,74
27
Овочі
1,17
28
Плоды, ягоды, арбузы и дыни
1,35
29
Водка
3,34
30
Виноград и плодово-ягодные вина
0,77
31
Коньяк
0,05
32
Шампанское
0,10
33
Пиво
1,60
34
Безалкогольні напої
2,36
35
Морозиво
0,43
36
Інші продовольчі товари
2,47
Итого продовольственных товаров
84,48
37
Хлопчатобумажные ткани
0,81
38
Льняные ткани
0,04
39
Одяг та білизна
0,11
40
Верхние, трикотажные, прочие изделия
0,01
41
Бельевой трикотаж
0,17
42
Чулки, носки
0,03
43
Кожаная, текстильная и комбинированная обувь
0,01
44
Мыло хозяйственное
0,20
45
Синтетическое моющее средство
0,86
46
Мыло туалетное
0,19
47
Парфумерія
1,01
48
Галантерея
0,38
49
Нитки
0,03
50
Тютюнові вироби
1,74
51
Спички
0,26
52
Меблі
1,19
53
Ковры и ковровые изделия
0,30
54
Металлическая посуда и предметы домашнего обихода
0,99
55
Фарфорофаянсовая посуда
0,24
56
Стеклянная посуда
0,08
57
Годинники
0,02
58
Електротовари
0,25
59
Бумажно-белевые товары
0,59
60
Школьно-письменные товары
0,59
61
Обчислювальна техніка
0,01
62
Печатные издания
0,44
63
Велосипеды и мотоциклы
0,03
64
Радиотовары
0,12
65
Игрушки и ёлочные украшения
0,11
66
Садовый и огородный инвентарь
0,01
67
Інструменти
0,01
68
Будівельні матеріали
2,12
69
Хозяйственные товары
1,56
70
Товари побутової хімії
0,43
71
Інші непродовольчі товари
0,60
Итого непродовольственных товаров
15,52
Всего товаров
100,0
Додаток В
Таблица В – Основные экономические показатели деятельности Сорочинского райпо в действующих и сопоставимых ценах
Показники
2001
2002
2003
фактич
сопост
фактич
сопост
фактич
сопост
А
1
2
3
4
5
6
Товарооборот всего, тыс. руб. в т.ч.:
30 720,5
25 724,0
25 051,9
22 592,5
30 301,0
27 572,9
Торгівля
25 922,3
21 716,1
20 512,4
18 525,7
23 663,7
21 620,4
Громадське харчування
4 798,2
4 007,9
4 539,5
4 066,8
6 637,3
5 952,2
Валовой доход всего, тыс. руб. в т.ч.:
10 227,0
8 594,2
9 337,0
8 488,2
9 886,0
8 987,2
Торгівля
5 999,0
5 041,2
5 426,0
4 932,7
5 592,0
5 083,6
Громадське харчування
4 228,0
3 553,0
3 911,0
3 555,5
4 294,0
3 903,6
Уровень валового дохода, % в т.ч.:
33,29
33,41
37,27
37,57
32,63
32,60
Торгівля
23,14
23,21
26,45
26,63
23,63
23,51
Громадське харчування
88,12
88,65
86,15
87,43
64,70
65,58
Витрати обігу, тис. руб. в т.ч.:
9 732,8
8 178,8
8 356,0
7 596,4
8 416,4
7 651,2
Торгівля
6 231,0
5 236,1
5 650,0
5 136,4
5 296,0
4 814,5
Громадське харчування
3 501,8
2 942,7
2 706,0
2 460,0
3 120,4
2 836,7
Уровень издержек обращения, % в т.ч.:
31,68
31,79
33,36
33,62
27,78
27,75
Торгівля
24,04
24,11
27,54
27,73
22,37
22,27
Громадське харчування
72,98
73,42
59,61
60,49
47,01
47,66
Товарні запаси, тис. руб. в т.ч.:
2 973,6
2 498,8
2 969,5
2 699,6
2 479,9
2 254,5
Торгівля
1 969,2
1 654,8
2 222,1
2 020,1
2 092,5
1 902,3
Громадське харчування
1 004,4
844,0
747,4
679,5
387,4
352,2
Товарооборачиваемость, дни в т.ч.:
35
35
43
43
29
29
Торгівля
27
27
39
39
32
32
Громадське харчування
76
76
60
60
21
21
Финансовый результат, тыс. руб. в т.ч.:
-898,3
-752,4
-280,0
-254,6
-220,0
-200,0
Торгівля
-912,0
-766,4
-439,0
-399,1
-400,0
-363,6
Громадське харчування
+13,7
+11,5
+159,0
+144,5
+180,0
+163,6
Рентабельность, тыс. руб. в т.ч.:
-2,92
-2,45
-1,12
-1,02
-0,73
-0,34
Торгівля
-3,52
-3,53
-2,14
-2,15
-1,70
-1,68
Громадське харчування
+0,29
+0,29
+3,50
+3,55
+2,70
+2,75

Додаток С
Таблица С 1 – Состояние товарных запасов Сорочинского райпо в 2001 году
Найменування підприємства
Товарні запаси середні, тис. руб.
Товарообіг, тис. руб.
Питома вага,%
Час звернення, дні
на початок року
на кінець року
середні
за рік
одноденний
А
1
2
3
4
5
6
7
Горкооппродторг
209,5
220,5
215,0
3 615,3
10,043
14,1
21
Розница райпо
378,6
519,0
448,8
1 897,6
5,271
7,4
85
Баклановское к.п.
107,6
152,0
129,8
1 404,5
3,901
5,4
33
Гамалеевское к.п.
107,5
173,1
140,3
1 515,0
4,208
5,9
33
Сорочинское к.п.
152,9
200,8
176,9
1 520,5
4,224
5,9
42
2-Ивановское к.п.
77,0
131,3
104,2
1 341,9
3,728
5,2
28
Райкоопзаготпром
561,2
318,5
439,8
10 421,3
28,948
40,5
15
Разом:
1 594,3
1 715,2
1 654,8
21 716,1
60,323
84,4
27
Громадське харчування
714,5
973,5
844,0
4 007,9
11,133
15,6
76
Усього:
2 308,8
2 688,7
2 498,8
25 724,0
71,456
100,0
35
Таблица С 2 – Состояние товарных запасов Сорочинского райпо в 2002 году
Найменування підприємства
Товарні запаси середні, тис. руб.
Товарообіг, тис. руб.
Питома вага,%
Час звернення, дні
на початок року
на кінець року
середні
за рік
одноденний
А
1
2
3
4
5
6
7
Горкооппродторг
220,5
725,4
476,5
3 962,3
11,006
17,5
43
Розница райпо
519,0
602,3
560,6
2 016,3
5,601
8,9
100
Баклановское к.п.
152,0
214,7
183,4
2 381,2
6,614
10,5
28
Гамалеевское к.п.
173,1
212,8
192,9
2 719,0
7,552
12,0
26
Сорочинское к.п.
200,8
252,4
226,6
2 294,9
6,375
10,2
36
2-Ивановское к.п.
131,3
239,6
185,5
2 435,6
6,766
10,8
27
Райкоопзаготпром
318,5
70,8
194,6
2 716,4
7,546
12,0
26
Разом:
1 715,2
2 325,0
2 020,1
18 525,7
51,460
81,9
39
Громадське харчування
973,5
385,5
679,5
4 066,8
11,297
18,1
60
Усього:
2 688,7
2 710,5
2 699,6
22 592,5
62,757
100,0
43
Таблица С 3 – Состояние товарных запасов Сорочинского райпо в 2003 году
Найменування підприємства
Товарні запаси середні, тис. руб.
Товарообіг, тис. руб.
Питома вага,%
Час звернення, дні
на початок року
на кінець року
середні
за рік
одноденний
А
1
2
3
4
5
6
7
Горкооппродторг
725,4
231,2
481,8
4 626,9
12,853
16,8
38
Розница райпо
602,3
314,1
458,2
1 838,3
5,106
6,7
90
Баклановское к.п.
214,7
141,7
178,2
2 689,0
7,469
9,7
24
Гамалеевское к.п.
212,8
231,8
222,3
3 564,6
9,901
12,9
23
Сорочинское к.п.
252,4
248,0
250,2
2 529,6
7,027
8,3
36
2-Ивановское к.п.
239,6
190,8
215,2
3 354,5
9,318
12,2
23
Райкоопзаготпром
70,8
122,0
96,4
3 017,5
8,382
10,9
12
Разом:
2 325,0
1 479,6
1 902,3
21 620,4
60,056
78,4
32
Громадське харчування
385,5
318,9
352,2
5 952,5
16,535
21,6
21
Усього:
2 710,5
1 798,5
2 254,5
27 572,9
76,591
100,0
29
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Диплом
830.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Роздрібний товарообіг
Товарообіг підприємства
Роздрібний і оптовий товарообіг
Роздрібний товарообіг торговельного підприємства
Сутність витрат обігу в торгівлі їх класифікація Роздрібний товарообіг
Правове регулювання торгівельного обслуговування населення Оптовий товарообіг
© Усі права захищені
написати до нас