Товарна біржа в системі оптового ринку

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати


МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ РИНКУДо У Р З Про У А Я Р А Б Про Т А
на тему "Товарна біржа в системі оптового ринку".З Про Д Е Р Ж А Н Н Я
стор
1. Введение.________________________________________3
    
2. Виникнення і розвиток біржі.___________________4-9
3. Біржові товари та основні види товарних бірж.___ 10-16
4. Біржові операції .. Котирування цін на бірже._______ 17-21
 
5. Товарні біржі в Росії сегодня.___________________22-24
   
6. Заключение._______________________________________25

ВСТУП    
У цій роботі я хотів-би розглянути одну з головних складових частин ринкової економіки-товарну біржу. Я вважаю що біржа, володіє сильним впливом на економіку країни, в той-же час всі зміни відбуваються в політичному чи економічному курсі країни відбиваються на стані справ на біржі. Крім цього в роботі розглянута історія створення біржі починаючи з ХIII століття і до наших днів. Так-само докладно розглянута історія виникнення та розвитку біржі в Росії.
У питанні "Біржові товари та основні види товарних бірж", описуються основні групи біржових товарів їх класифікація та віди.Так-ж цього в цьому питанні розглянуті види товарних бірж та їх основні риси відмінності.
У третьому питанні "Біржові операції. Котирування цін на біржі ", я наводжу простий приклад біржової операції, крім цього тут описуються різні види біржових операцій, процес котирування ціни та укладення угоди.
Динаміка розвитку товарних бірж в Росії в наші дні розкрита в питанні "Товарні біржі в Росії сьогодні". Розвиток товарних бірж, тут описується на прикладі становлення двох самих могущевственних бірж Росії:
Московської Товарної Біржі та Російської товарно-сировинної біржі. На цьому прикладі розглянуто шлях розвитку біржі в Росії. Тут узгоджено державні закони, що регламентують діяльність товарних бірж, розглянуто товарообіг цих бірж, їхні цілі створення та основні напрямки роботи. Так-же тут наведено ціни на брокерські місця на період 90 - 91 років.

1.ВОЗНІКНОВЕНІЕ І РОЗВИТОК БІРЖІ Біржа виникла в ХIII-ХV століттях в Північній Італії, але широке застосування в діловому світі отримала в ХVI столітті в Антверпені, Ліоні і Тулузі, потім в Лондоні і Гамбурзі. З ХVII століття біржі вже діяли в багатьох торгових містах європейських держав. Під біржами малися на увазі будівлі, де збираються ділові люди і причетні до торгівлі особи для ведення переговорів і укладання оптових торгових угод у відповідності до встановлених правил. Перші біржі були лише товарні, значення яких полягало в тому, що вони замінили купівлю-продаж наявним товаром з рук в руки на покупку за зразками через біржових посередників.
У Росії, треба зазначити, що становлення біржових установ безпосередньо пов'язано з Петром I, що ознайомився з діяльністю голландських бірж під час свого "стажерства" як корабела на верфях Нідерландів. Саме з ініціативи царя в Росії виникли перші торгово-маклерські установи. І воля реформатора заздалегідь той період, коли об'єктивна необхідність розширення товарно-грошових відносин заздалегідь створює механізм, який сприятиме цим процесам у Вітчизні Перша товарна біржа була заснована ще в 1703 році, але об'єктивні умови не сприяли її розвитку. Через двадцять років вольовим указом 1723 року государ наказував "приневолити" купців до відвідування цих нових комерційних установ. Таким чином, на відміну від Заходу ініціатива створення біржі належала не торговцям, а державі.
Перша російська біржа була відкрита в Санкт-Петербурзі в 1724 році. Створення ж Московської біржі пов'язане з декретом Катерини II "Про затвердження плану побудови Гостиного двору з біржею при ньому", підписаного імператрицею в 1789 році. Проте практична діяльність Московської біржі, розташованої на Ільїнці, почалася лише після війни 1812 року. У числі перших російських бірж була Одеська, заснована в 1796 році.
Помітне розвиток біржового руху в Росії відбулося в 30-40-х минулого сторіччя, коли зростання фабрично-заводсткіх і кустарних підприємств стимулював розширення торгово-ринкових відносин. У ці роки виникли біржі в Кремчуге, Рибінську, Нижньому Новгороді і інших торгових центрах Росії.
Основним же періодом затвердження біржової діяльності в Росії були 60-70-ті роки, що безпосередньо було пов'язано зі сплеском економічного підйому в країні у зв'язку з реформами 1861 року, коли біржі виникли практично в усіх великих містах Росії.
Вся діяльність біржових установ регламентувалася положеннями Статуту. У ньому суворо визначалася процедура, умови та правила укладання угод, права та обов'язки учасників.
До 1917 року в Росії було зареєстровано 115 торгових і універсальних бірж і відповідне число біржових комітетів.
Після Жовтневої революції діяльність біржових комітетів, як і самих бірж, була припинена: вони не вписувалися в теорію і практику "військового комунізму". Проте НЕП відновив біржі в правах. Перші товарні біржі в країні Рад виникли в кінці 1921 року (Вятская, Нижегородська), чотири місяці 1922 року були періодом найбільш швидкого зростання їх кількості.
До серпня 1922 року, коли вийшла постанова Ради праці і оборони про біржі, що стало основою їх існування, їх число досягло 50. До 1923 року їх налічувалося 79, а до 1924 р. - 96.
Найбільше значення в біржовому обороті мала Московська товарна біржа, оборот якої досяг 39.3% всього біржового обороту, а потім Ленінградська (9.1%), Харківська (8.1%), на решту 109 бірж доводилося - 43.5%.
Більшість бірж, відповідно до резолюції IX з'їзду Рад, виникли як державні, кооперативні або державно-кооперативні. Проте в деяких випадках в зародженні брала участь приватна торгівля (так, Воронежська біржа виникла як "Об'єднана біржа державних, кооперативних та громадських установ і організацій та приватних підприємств").
Оскільки юридична природа радянських товарних бірж викликала суперечки, роз'ясненнями комвнуторга від 18.01 і 17.02.23 року, біржі були визнані громадськими організаціями.
Як організації громадські, товарні біржі користувалися відносною незалежністю, встановлюючи внутрішню організацію і розпорядок роботи біржових інститутів - маклериата, котирувальної, арбітражної комісії та ін
Основним принципом організації товарної біржі була виборність її органів. Комвнуторгу повідомлялися дані про особовий склад обраного біржового комітету.
У цілому конкретні заходи діяльності бірж можна розбити на наступні групи: діяльність бірж як органу захисту інтересів торгівлі; створення центрального ринку, виявлення стану ринку та цін; сприяння розвитку більш високих форм торгівлі.

У 1930 році діяльність радянської біржі припинилася. Затверджуються в країнах тоталітарна командно-розподільна система не потребувала більш як у механізмі вільного ринкового регулювання. За плановими основами народного господарства стояла залізно регламентна примусова система контрольованого виробництва і розподілу, що тримає в руках свободу і права людини, його
матеріальні і духовні потреби.
Чергове відродження біржі в наші дні диктується жізнеженнимі вимогами повернутися нарешті до розумних методів господарювання, апробованим досвідом історії людства. Першою Мосгорісполкомом 19 травня 1990р. була зареєстрована МТБ. Сьогодні в Росії вже близько 400 бірж різної спеціалізації, в тому числі біржа праці в Москві.
У нашій країні найбільша кількість бірж, але обороти їх комерційної діяльності малі. Однак серед діючих бірж багато і великих, з відносно великим торговельним оборотом, в числі яких Російська товарно-сировинна біржа, Далекосхідна товарна біржа, Байкальська товарно-сировинна біржа, діяльність якої охоплює Читинську, Іркутську області та Бурятський АРСР, Всеросійська біржа АПК в Рязані і інші. Серед членів цих бірж великі промислові підприємства та зарубіжні фірми.
Сам факт вторинного відродження біржі після її ліквідації в 1930 р. - достатня підстава для твердження, що воно йде від самого життя як невідкладне явище насущних економічних потреб суспільства. Оптова біржова торгівля - перевірена століттями прогресивна форма комерційного посередництва. Цим шляхом йдуть всі цивілізовані народи. Немає сумніву, що, подолавши всі труднощі і перешкоди, і Росія не тільки практично реалізує цю форму комерційних відносин, але і сама включиться у світову систему біржової торгівлі.
Давайте розглянемо етапи створення товарної біржі. Основним питанням є вибір місця розташування товарної біржі і видів продукції, реалізованих на них. Світовий досвід свідчить, що біржі, як правило, повинні розміщуватися переважно у великих центрах у максимальному наближенні до найбільш концентрованим джерел матеріальних ресурсів.
На ПЕРШОМУ етапі ініціатори цієї справи повинні чітко визначити, що вони можуть і бажають одержати на початковій стадії розвитку біржі й у майбутньому - при подальшому просуванні до ринку.
Наприклад, що може одержати підприємство в результаті участі в біржовій торгівлі на стадії її становлення? Це перш за все можливість найбільш вигідно продати, купити або обміняти товар, отримати інформацію про стан попиту і пропозиції в країні, про платоспроможність і надійність контрагента на угоді.
На більш пізній стадії розвитку біржової торгівлі підприємства одержать широкі можливості страхування себе від несприятливих коливань цін на ринку, користуватися пільговим кредитуванням під висновок ними біржової угоди, одержувати інформацію про попит та пропозицію товарів практично з усього світу.
Державні відомства і місцеві органи управління, завдяки створенню товарної біржі, можуть домогтися підвищення ділової активності і можливості упорядкування торгової діяльності.
На ДРУГОМУ етапі потрібно заздалегідь вибрати товари, на реалізації яких буде спеціалізуватися біржа.
Нагадаю ознаки біржового товару:
1) стандартизованість;
2) взаємозамінність;
3) низький рівень монополізації;
4) масовість виробництва.
Як правило, біржовий товар володіє також такою характеристикою, як стійкий попит, який можна очікувати й у майбутньому.
Що стосується вибору міста, де буде створюватися товарна біржа, то необхідно перш за все враховувати також фактори, як наявність розвинутих інформаційних мереж і складських площ.
На ТРЕТЬОМУ етапі ініціатори створення товарної біржі вибирають її потенційних засновників. Для цього використовується інформація, зібрана ініціаторами в процесі господарської діяльності, а також наявні в інших організацій, наприклад у статистичного управління і т.д.
Вибір потенційних засновників здійснюється виходячи з наявності у них можливостей вкладення в створення біржі фінансових засобів, залучення на біржові торги матеріальних ресурсів, широких зв'язків з підприємствами і організаціями.
На наступному, ЧЕТВЕРТОМУ етапі головна увага варто приділити рекламі товарної біржі серед її майбутніх засновників
Де ж розташовуються основні центри біржової торгівлі.
Для біржової торгівлі характерна висока концентрація оборотів по країнах і бірж. Переважна частина біржового обороту зосереджена в провідних торгових і фінансових центрах світу - США, Великобританії і Японії, на які припадає до 98 відсотків обсягу біржових угод з товарами у вартісному вираженні. Крім того на товарних біржах ведеться так само ф'ючерсна і опціонна торгова цінностями, валютами, процентними ставками і т.п.
Формування центрів біржової торгівлі обумовлено дією цілого ряду факторів. Серед них найважливішими є наявність достатніх фінансових ресурсів, розвиток засобів зв'язку та іншої інфраструктури, зручність географічного положення, сприятливе законодавство в частині податкового та валютного регулювання.
Найбільшою товарною біржею світу є "Чикаго Борд оф Трейд". На ній укладаються угоди з контрактами на пшеницю, кукурудзу, овес, соєві боби, срібло, золото, а також на державні цінні папери, банківські депозити. У 1989 році кількість проданих на біржі ф'ючерсних контрактів перевищило 112 млн., а опціонних - 26 млн.
Друга за величиною біржа світу також розташована в Чикаго. Це "Чикаго Меркентайл Ексчейндж". Власне товари складають порівняно невелику частину її обороту. У 1989 році лише близько 8 млн. угод з 87 млн. було укладено на торгівлю живою великою рогатою худобою, живими свинями, пиломатеріалами. Інша кількість доводилося на продажу контрактів, в основі яких лежать валюти, євродоларові депозити, державні цінні папери. Обсяг опціонних угод перевищив 17 млн.
Третім по обороту є "Нью-Йорк Меркентайл Ексчейндж", але за обсягом угод з товарами ця біржа порівнянна з "Чикаго Борд оф Трейд". У 1989 році на ній було здійснено більше 32 млн. ф'ючерсних і 6 млн. опціонних угод з нафтою, бензином, дизельним паливом, платиною та паладієм.
Як представники найбільших бірж Європи хочу назвати англійські біржі:
- Лондонська біржа металів (алюміній, мідь, свинець, цинк, нікель);
- Лондонська міжнародна нафтова біржа (мазут, дизельне паливо, нафта).
Паризька біржа "МАТІФ" в 1989 році вийшла на четверте місце з біржового обороту після раніше перерахованих бірж США.
Найбільшою японською біржею є Токійська товарна біржа, оборот якої перевищив 12 млн. контрактів. На ній укладаються угоди з бавовняної та вовняної пряжею, каучуком, платиною, золотом, сріблом.
На відміну від міжнародних, регіональні біржі обслуговують переважно ринки декількох країн. Так "Болтик фьючерз Ексчейндж" в Лондоні веде торгівлю сільськогосподарською продукцією і орієнтована в основному на ринок країн ЄЕС.
Існують національні біржі: японські, бразильські, деякі американські. Вони обслуговують інтереси торгівлі, промисловості тільки країни свого місцезнаходження.
БІРЖОВІ ТОВАРИ І ОСНОВНІ ВИДИ ТОВАРНИХ БІРЖ.
Їх кількість і асортимент постійно змінюється. Якщо в
Наприкінці ХІХ століття в це число входило до 200 товарів, то на се-
годні їх число зменшилося до 60-65, з них близько 45 постійно
звертаються на біржі.
Чим викликаний вибір того чи іншого товару? Останній повинен володіти певним набором якостей. По-перше, він повинен відповідати певним стандартам по кількості і якості. По-друге, ціна на товар повинна бути мінливої, коливатися в залежності від погодних чи інших умов. По-третє, товар повинен дробитися і бути транспортабельним.
Всі обертаються на біржі товари можна умовно розділити на дві групи: першу складають сільськогосподарські продукти, де велика частина приходиться на насіння олійних культур. У цю ж групу входять зернові, продукція тваринництва, цукор, кава, какао-боби, пиломатеріали. Друга група - промислова сировина і продукція її переробки. Сюди входять енергоносії, дорогоцінні і кольорові метали. Слід зазначити, що на товарній біржі разом з контрактами на звичайні товари звертаються контракти на цінні папери, в тому числі державні облігації, акції акціонерних банків, акції виробничих акціонерних товариств, депозитні банківські сертифікати.
Тепер я, хотів би розповісти про основних видах товарних бірж. Товарна біржа - організація, що діє на основі самоокупності для: надання посередницьких послуг з укладення торгових угод; упорядкування товарної торгівлі; регулювання торгових операцій і вирішення торговельних суперечок; збору та опублікування відомостей про ціни, стану виробництва та інших чинниках, що впливають на ціни. Предметом угод на товарній біржі є товар і договори на його постачання.
Товарна біржа, як правило, не є комерційним підприємством. Отримання великого прибутку - це не її мета. З певною часткою умовності товарні біржі можна представити у вигляді консорціуму, який створюється зацікавленими виробниками і посередницькими фірмами для здійснення спільного проекту організації регульованого ринку товарів, що забезпечує кожному
з його учасників проведення збутових і закупівельних операцій.
Вигода учасників забезпечується економією витрат на проведення комерційної роботи.
Можливе створення біржі і як комерційного підприємства акціонерного типу. Але при цьому організаторів - учасників має бути значною мірою менше, ніж клієнтів, що користуються її послугами. Тоді в інтересах засновників позначиться прибутковою робота біржі за рахунок надання різного роду посередницьких послуг.
Вищим органом управління біржі служить збори акціонерів Поточне керівництво діяльністю біржі здійснює комітет, склад та голови якого обирає збори акціонерів.
Основні особи, що діють на біржі, - брокери, що представляють учасників біржі і укладають угоди від їх особи. У цьому випадку брокери виступають в якості агентів. Якщо брокерська контора здійснює операції за свій власний рахунок, то вона виступає в якості принципала.
ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА БІРЖІ
Загальні збори членів біржі

ревізійна біржової арбітражна
комісія комітет комісія
котировальная президію біржі-
комісія вого комітету
Біржовий апарат
Керуючий біржовим
апаратом
1 заст. 2 заст. 3 заст. старший
керуючого керуючого керуючого маклер
центр екон. інформ-ї АХО Маклеріат
аналізу центр
дог.-прав. відділ орг-ии біржової
відділ з ар-і обеспеч-ия музей
бітражем бірж.торговлі
транс.-тариф. біржова
відділ видавництво

відділ соверш.
біржової торгівлі
Зупинюся на основних завданнях структурних підрозділів біржового апарату:
1. Центр економічного аналізу здійснює:
- Контроль за кон'юнктурою ринку продукції;
- Підготовку кон'юнктурних оглядів;
- Аналіз технічних, економічних та інших факторів,
здатних вплинути на кон'юнктуру ринку;
- Кон'юнктурні прогнози;
- Платні консультації з економічних питань.
2. Договірно-правовий відділ з арбітражем здійснює:
- Оформлення договорів між партнерами по угоді;
- Юридичне оформлення угод, контролює правиль-
ність їх здійснення маклерами;
- Контроль правомірності дій учасників торгів;
- Підготовку справ до розгляду їх в арбітражній ко-
місії.
3. Транспортно-тарифний відділ здійснює:
- Організацію і забезпечення доставки купленої на бір-
ж продукції;
- Консультування продавців і покупців з питань регуля-
сам, пов'язаних з транспортуванням;
- Підготовку пропозицій щодо ефективних способів дос-
тавки партії вантажів покупцю;
- Оформлення розрахунків за доставку вантажів.
4. Відділ удосконалювання біржової торгівлі здійснює:
- Аналіз рівня розвитку і стану торгівлі на дан-
ної біржі;
- Пошук шляхів підвищення ефективності та якості роботи урядової-
ти біржі;
- Розробка та впровадження нововведень, спонукає
біржовий апарат до більш активної діяльності;
- Вивчення досвіду організації біржової торгівлі в стра-
не і за кордоном.
5. Інформаційний центр забезпечує:
- Отримання, зберігання і опрацювання всієї циркулюючої
інформації;
- Надання членам і відвідувачам біржі послуг по прове-
ня необхідних розрахунків, а також за інформаційно-
ному обслуговуванню.
6. Відділ організації і забезпечення біржової торгівлі здійсню-
ють:
- Зміст біржового залу в належному порядку;
- Забезпечення біржі комерційною інформацією;
- Забезпечення членів біржі необхідними матеріалами і
умовами для укладання угоди.
7. Адміністративно-господарський відділ здійснює:
- Традиційні господарські завдання;
- Вирішення завдань, пов'язаних з веденням бухгалтерських
справ, рішення питань по оплаті праці і кадрам.
8. Маклеріат забезпечує:
- Здійснення біржової торгівлі в біржовому залі;
- Надання маклерів членам біржі для здійснення зов-
ня ними торгових угод;
- Оформлення угод;
- Контроль виконання обома сторонами договірних зо-
зательств;
- Експертизу партій товарів, що надходять на біржовий
торг.
У своєму розвитку товарні біржі пройшли декілька ступенів від оптового ринку, де угоди відбуваються з наявними партіями товару до сучасного ф'ючерсного ринку.
Правила торгівлі по ф'ючерсних контрактах відкривають можливості: за продавцем зберігається право вибору - доставити продукцію або відкупити терміновий контракт до настання терміну поставки товару; покупець - прийняти товар або перепродувати терміновий контракт до настання терміну поставки.
Серед переваг, які представляють ф'ючерсні контракти, можна виділити:
1) поліпшення планування;
2) вигода;
3) надійність;
4) конфіденційність;
5) швидкість;
6) гнучкість;
7) ліквідність;
8) можливість арбітражу.
Розглянемо ці переваги докладніше.
1. Поліпшення планування.
Розглянемо на прикладі країни, що робить продукт на ек-
спорт. Скажімо, какао. Як вона буде планувати свою стратегію
збуту? Вона може:
а) знаходити покупця кожен місяць або кожний квартал,
коли продукт готовий;
б) продавати всю кількість продукту першому покупцеві,
який оголошується, за ціною, яку він запропонує;
в) звернутися до "ф'ючерсними" ринкам, скориставшись
надаються біржею механізмом фіксованої ціни, а продати свій продукт у найбільш зручний час найкращому покупцю.
Простота і привабливість ф'ючерсних контрактів полягає ще в тому, що виробник какао, вступаючи в таку
торгівлю і захищаючи себе від ризику принести збитки на своєму
продукті, дає можливість виробнику шоколаду придбати це какао, з доставкою в майбутньому і, таким чином, застрахувати себе від перебоїв у постачанні сировиною.
2. Вигода.
Будь-яка торгова операція вимагає наявності торгових партнерів. Але далеко не завжди легко знайти в потрібний момент придатного покупця і продавця.
"Ф'ючерсні" ринки дозволяють уникнути подібної неприємної ситуації і робити покупку і продаж без конкретно названого партнера. Більш того, "ф'ючерсні" ринки дозволяють отримати або сплатити найкращу ціну на даний момент. При наявності ф'ючерсного контракту і продавець, і покупець мають в запасі час, щоб купити або продати товар у майбутньому з найкращою вигодою для себе, не зв'язуючи себе з певним партнером.
3. Надійність.
Більшість бірж мають розрахункові палати, через які
продавцями і покупцями виробляються всі розрахункові операції.
Це дуже важливий момент, хоча біржа і не є прямим
учасником торгової операції, вона фіксує і підтверджує
всяку купівлю і продаж.
Коли на біржі виробляється купівля-продаж якогось товару, розрахункова палата має від продавця і покупця відповідне забезпечення цієї угоди. Контракт, реалізований за посередництвом розрахункової палати, у багатьох відносинах надійніше контракту з будь-яким конкретним партнером, включаючи державні агентства.
4. Конфіденційність.
Ще одна важлива риса "ф'ючерсних" ринків - анонімність, якщо вона бажана для продавця або покупця.
Для багатьох найбільших виробників і покупців, чиї продажі і закупівлі мають потужний вплив на світовий ринок, можливість продати або купити товар конфіденційно має дуже важливе значення. У таких випадках біржові контракти незамінні.
5. Швидкість.
Більшість бірж, що особливо мають справу з товарами широкого споживання, може дозволити швидку реалізацію контрактів і товарів без зміни цін. Завдяки цьому торгівля відбувається дуже швидко.
Як це відбувається? Наприклад, хтось хоче купити 10000т цукру. Він може це зробити, купивши 200 ф'ючерсних контрактів по 50т на один контракт. Така угода може бути зроблена за кілька хвилин. Далі, всі 200 контрактів гарантовані, і тепер у покупця є час для переговорів на надання більш вигідних умов.
6. Гнучкість.
У ф'ючерсних контрактах закладений колосальний потенціал здійснювати з їх допомогою незліченна безліч варіантів операцій. Адже і продавець, і покупець мають можливість як поставити (прийняти) реальний товар, так і перепродати біржовий контракт до настання терміну поставки, що відкриває перспективи широкої і різноманітної варіантності.
7. Ліквідність.
Кажучи загалом, "ф'ючерсні" ринки мають величезний потенціал для безлічі операцій, пов'язаних з швидким "переливом" капіталу і товарів, тобто ліквідністю. Одним з показників ліквідності є загальний обсяг торгівлі на біржах. Обсяг торгівлі на ф'ючерсних біржах тільки з товарами перевищує 2.5 трлн. долл.
8. Можливість арбітражних операцій.
Завдяки гнучкості ринку і точно визначених стандартів цих контрактів, відкриваються широкі можливості. Вони дозволяють вести справи виробникам, покупцям, біржовим ділкам з необхідною гнучкістю операцій і маневреністю політики фірм у ринкових умовах.
Тепер про різницю між відкритою і закритою біржами. Вона полягає в тому, що в першому випадку угоди можуть укладатися лише між біржовими маклерами і брокерами, що представляють інтереси і виступають від імені як учасників біржі, так і разових покупців. У другому випадку контракти можуть укладати і клієнти біржі як самостійно, так і через посередників. На початковому етапі, коли ще не відпрацьований механізм біржової торгівлі і відсутні методи захисту інтересів продавців і покупців, доцільно проводити закриті торги.
Будь-яка товарна біржа має два основних напрямки діяльності: оптова торгівля з однієї сторони і котирування цін товарів з іншого. Зупинюся на останньому.
У всіх зарубіжних країнах біржова діяльність поряд з банківською і грошовою системою служать об'єктом державного регулювання. Це не випадково. У ринковій економіці при відсутності прямого директивного втручання в підприємницьку діяльність саме біржі є інструментом непрямого, але дуже істотного впливу на бізнес. Не-зважаючи на те, що на біржі контролюється невелика кількість товарів, більшість з них носить стратегічний характер. По-цьому ті ціни, які на біржі в умовах вільного ціноутворення відбивають рух ринку того чи іншого товару, служать своєрідним індикатором стану економіки країни.
Сьогодні між найбільшими товарними біржами налагоджені інформаційні зв'язки. Це сприяє вирівнюванню цін і формуванню єдиного світового ринку.

БІРЖОВІ ОПІРАЦІІ. КОТИРУВАННЯ ЦІН НА БІРЖІ
На існуючих у світі товарних біржах активно функціонують фондові відділи. Створено такі відділи і на біржах Росії.
У травні 1991 року почали здійснювати операції з цінними паперами на РТСБ і МТБ. Тому в цій главі будуть розглянуті фондові операції і торкнуться питання про ринок цінних паперів.
Отже, ринок цінних паперів виконує дві функції:
1) зводить покупця з продавцем;
2) сприяє стабілізації цін, врівноважуючи попит
і пропозиція.
Практично всі облігації продаються на "вуличному" ринку. "З прилавка" продаються і акції, у випадку, якщо компанія відмовилася від послуг біржі. Але в більшості випадків акції розповсюджуються через біржі. Вони виконують роль навідника, що дозволяє інвесторам знаходити саме те, що їм необхідно. Під впливом біржі складаються ціни і на "вуличному" ринку.
Торгівля "з прилавка".
Операція з цінними паперами виконується за наступною схемою. Отримавши замовлення від покупця, уповноважений представник (УП) інвестиційно-дилерської фірми (БФ) в регіоні передає його для переробки в центр, де замовлення потрапляє в торговий відділ. Якщо цінні папери включені в біржовий список, то замовлення передається для виконання біржового трейдеру фірми. Якщо клієнт хоче купити папери позабіржового обороту, то включається механізм "вуличного" ринку. На цьому ринку і облігації, і акції торгуються одним способом (шляхом телефонних переговорів між фізично роз'єднаними брокерами, а не через особистий аукціон).
Отримавши замовлення на покупку цінних паперів, брокер по телефону розшукує свого колегу, що має інформацію про продавців. Торгівля акціями "з прилавка" триває довше, ніж біржові сесії, і іноді займає весь діловий день. Але за обсягом вона істотно поступається біржовій торгівлі. На "вуличному" ринку торгуються акції багатьох молодих компаній. Однак тут можна знайти і акції старих фірм, чиє керівництво з тієї чи іншої причини уникає біржі.

Фондова біржа
Якщо облігації продаються в основному "з прилавка", то
центральним ринком акцій найбільших фірм є біржа. На біржі продавці зустрічаються з покупцями і ціни встановлюються за законом попиту і пропозиції. Класична біржа - це аукціон, де торгівля ведеться за допомогою обміну усними інструкціями між трейдерами (представниками брокерських фірм в торговій зоні біржі). В останні роки завдяки розвитку обчислювальної техніки виникли й автоматизовані системи купівлі-продажу цінних паперів (наприклад, CATS на Торонтській фондової біржі, CORES - у Парижі та Мадриді). Але класична біржа ще домінує, і найбільшим її представником є ​​Нью-Йоркська фондова біржа.
У біржовій торгівлі ключовим поняттям є ліквідність (здатність ринку поглинути розумну кількість цінних
паперів при розумному зміні ціни останніх). Ліквідний ринок характеризується: приватними угодами, вузьким розривом між ціною продавця і ціною покупця, найбільшими змінами цін від угоди до угоди. Відхилення від цих норм чреваті розвитком криміногенної ситуації, панічних настроїв серед інвесторів. Біржа робить все від неї залежне, щоб підтримати ліквідність і не допустити подібних відхилень. Ліквідність ринку тим вище, чим більше число учасників купівлі-продажу. Перед розглядом техніки брокерської операції опишу існуючі форми замовлення на купівлю-продаж. Уповноважений представник біржової фірми може отримати "ринковий" замовлення.
Це замовлення купити або продати певну кількість акцій за найкращою ціною ринку. Всі замовлення, де немає ціни, зазвичай вважаються "ринковими", тобто передбачається, що клієнт готовий заплатити або поступитися за запропоновану ціну.
Наступна форма - лімітований замовлення. У ньому клієнт вказує конкретну ціну, за якою повинна відбутися угода, або кращу ціну, якщо трейдер здатний отримати таку. Лімітований замовлення - це замовлення, яке дозволяє трейдеру деяку свободу вибору ціни при здійсненні операції.
Денним замовленням називається замовлення з денним терміном дії. Всі замовлення вважаються денними, якщо в них не вказаний інший термін. На відміну від денного відкрите замовлення вважається в торговій книзі брокера доти, поки він не виконаний або відмінений.
Замовлення "все або нічого" означає, що трейдер повинен купити або продати всі акції, вказані у замовленні, перш ніж клієнт погодиться з виконанням. Протилежністю йому є замовлення "прийму в будь-якому вигляді", який передбачає, що клієнт прийме будь-яку кількість акцій аж до замовленого максимуму.
Замовлення "виконати або відмінити" означає, що як тільки частина замовлення, яку можна задовольнити, виконана, решта скасовується.
Замовлення "або-або" - це вже віддане розпорядження, тоді як замовлення на інші цінні папери ще чекають свого виконання. Як тільки трейдер виконає замовлення "або-або", інші замовлення автоматично скасовуються. Замовлення "з переключенням" означає, що виручка від продажу одних акцій може бути використана для покупки інших.
Контингентні замовлення передбачає одночасну покупку одних і продаж інших акцій.
Стоп-замовлення буває двох видів. По-перше, це замовлення, яке підлягає виконанню як "ринковий", якщо ціна акції падає нижче певної клієнтом ціни (стоп-ціни). Мета - або спробувати скоротити збиток, який може принаймні понести частину прибутку, яка може виникнути. По-друге, це замовлення, що надійшло від особи, яка продала акції з короткої позиції з метою зниження збитку, якщо ціна акцій почне зростати.
Повернемося до брокерської операції. Припустимо, після консультації з упом брокерській фірмі в своєму районі один клієнт вирішив купити 100 акцій "А", а інший клієнт - продати 100 акцій "А". Навівши довідки на біржі, УПи повідомили своїм клієнтам, що за "А" запропоновано максимум 10.5 дол за акцію, а запитано мінімум 10.75 дол Таким чином, покупець знає, що мінімальна ціна, за якою зараз продають "А" дорівнює 10.75, а продавець знає, що максимальна ціна, яку пропонують за "А", дорівнює 10.5. Угода між ними можлива в тому випадку, якщо покупець погодитися на 10.75 або продавець поступиться за 10.5.
Припустимо, клієнти проінструктували сподіваючись отримати найкращу поточну ціну за "А" і тим самим зробили "ринковий" замовлення. УПи передають це замовлення в торговий відділ своїх фірм, а звідти вони потрапляють до трейдерів для виконання в торговому залі біржі. Трейдери обох фірм повинні прикласти всі зусилля, щоб виручити якнайкращу ціну за клієнтів.
Трейдер покупця бачить, що за "А" пропонують 10.5, але ніхто не бажає продавати за таку ціну. Так як він має доручення купити "А" "на ринку", то він може запропонувати 10.6. Трейдер продавця бачить, що хтось безуспішно намагається продати "А" за 10.75. Почувши нову ціну - 10.6, він вирішує продати за неї і викрикує "Продано 100" А "за 10.6". Угода вважається що відбулася з моменту підписання двома трейдерами контракту, підтверджуючого купівлю-продаж.
У даному випадку інвестиційний дилер виступив в якості брокера, здійснюючи агентську обслуговування клієнта. Приблизно таку ж процедуру проробляє диллер в ролі принципала. Особливість полягає в тому, що дилер скуповує цінні папери з дисконтом (різниця між номінальною вартістю цінного паперу і ринковою ціною) від поточної ціни, створює власний портфель, з якого торгує у міру потреби.
Як-же відбувається котирування цін на біржі. Котирування цін є однією з головних функцій товарної біржі. Простежимо як відбувається цей процес на простому прикладі. Допустимо у нас є двадцять виробників і сто покупців певного товару, територіально розташованих на великій відстані один від одного. Існує свобода цін і господарських зв'язків. Кожен споживач самостійно зв'язується з виробниками. При відсутності надійної інформаційної мережі ціни на товар будуть сильно коливатися.
Ті ж двадцять виробників і сто споживачів представляють в концентрованому вигляді свій попит і пропозицію на біржі. З'являється одна ринкова ціна, що служить орієнтиром для всіх. Коливання конкретних цін не настільки значні, з'являється їх базис, який відповідає в принципі рівню суспільно необхідних витрат. Хто його перевищує, той несе збитки і вибуває з гри.
Процес котирування дуже трудомістка й вимагає обліку самих різних ціноутворюючих факторів. Наведемо основні правила, які необхідно враховувати в обов'язковому порядку.
Перш за все товари необхідно котирувати відповідно до стандартів. З цієї точки зору вони можуть носити як одиничний характер, так і виступати у вигляді груп із загальними технологічними та іншими характеристиками.
Необхідно копіювати тільки ті товари, операції по яких здійснюються систематично. Іншими словами, котируються тільки найважливіші, постійно виставляються ресурси, занесені в твердий список, - базу біржового бюлетеня.
При котируванні по можливості виключаються ціни, що не відображають ринку даного біржового дня: якщо за відсутності пропозиції ціна угоди нижче типовою ціни минулого біржового дня, де була достатня пропозиція, вона повинна бути виключена. Коли за день операцій по даному товару не виявляється, то попередні ціни на нього не можуть служити показником ринку. Вони виключаються з процесу котирування.
При котируванні слід виділити мінімальний об'єм продукції, при порушенні якого угода не приймається в розрахунки.
Ціни на одиницю товару зазвичай різні залежно від величини опту, при великооптової реалізації вони менше, при дрібно оптовій - більше. Для вирішення цієї проблеми можна використовувати один з двох методів.
Перший полягає у виділенні звичайного об'єму партії і по ньому здійснюється найбільша кількість угод. Тоді ціни визначаються виходячи з партії і вони вносяться до бюлетеня. Інший метод полягає у виділенні різних груп партій. Котирувальна ціна визначається для кожної з них.
При котируванні враховуються і умови розрахунку по угодах:
на наявний товар або на термін.
На рівень цін, а отже, і на котирування, впливає така обставина, як статус контрагентів. У державних підприємств і організацій зазвичай нижче, ніж у кооператорів і приватних осіб.
Існує ще цілий ряд правил біржового котирування, що враховують дію на тих чи інших факторів. Наприклад, визначення кон'юнктури ринку. Воно грунтується на трьох характеристиках: перша - співвідношення попиту і пропозиції на кожен товар, друга - тенденції руху цін, тобто динаміка цін на кожний товар протягом даного періоду біржових торгів, а третина - кількість укладених угод.
На сучасних ф'ючерсних біржах ціни виходять за рамки елементарного орієнтиру. Переважання угод з майбутнім, ще не проведеним товаром припускає висновок контрактів із зазначенням у них дня проведення біржових зборів, ціна якого і стане продажною. Тобто в документі вказується, що розрахунки проводяться за котирувальною ціною, виведеною на біржі через заданий проміжок часу. За цей час контракт переходить з рук в руки десятки разів, що дає широкий простір для біржової спекуляції.
І в ув'язненні можна зробити висновок, що котирувальні ціни завдяки значній концентрації попиту та пропозиції в біржовому процесі стають об'єктивним показником стану ринку й одночасно фактором наступного зміни структури виробництва.
 

ТОВАРНІ БІРЖІ В РОСІЇ СЬОГОДНІ
Що являє собою сучасна російська біржа? Ще кілька років тому таке питання був недоречний, так як бірж ще не існувало. А сьогодні біржі функціонують у Москві, Санкт-Петербурзі, Нижньому Новгороді, Самарі, Волгограді, Єкатеринбурзі, Рязані і в інших містах.
Товарні біржі сьогодні реєструються в порядку, встановленому законом РРФСР "Про підприємства і підприємницької діяльності" для підприємств. Державний комітет РРФСР з антимонопольної політики, комітет з економіки і комітет з матеріально-технічного забезпечення республіканських та регіональних програм видають бірж ліцензії на право біржової діяльності і здійснює контроль за їх діяльністю.
У принципі всі створені в Росії товарні біржі спочатку носили універсальний характер. Тим не менше до теперішнього часу спеціалізація по деяких напрямах проводиться або оголошена на наступних біржах:
МТБ - нафта, нафтопродукти, зерно;
РТСБ - метали;
Тюменська і Сургутская ТФБ - нафта і нафтопродукти;
Росагробіржа, Всесоюзна біржа АПК - сільгосппродукція.
Розглянемо на прикладі МТБ мети і основні напрями роботи товарної біржі. Отже, МТБ була створена в травні 1990 р.
Засновниками біржі є Головне управління постачання матеріалами і устаткуванням Мосміськвиконкому, Асоціація молодих керівників підприємств СРСР, Союз будівельно-монтажних кооперативів СРСР, СП "Волтек", Союз центрів НТТМ, малі венчурні та інноваційні фірми СРСР. Членами біржі стали більше 250 великих об'єднань, підприємств і організацій країни. Статутний капітал біржі - 100 млн. рублів. Вартість місця на біржі - 250 тис. рублів (25 тис.дол.). Спочатку МТБ діяла як біржа закритого типу, але з-за перевищення пропозиції над попитом в один з днів тижня торгівля проводиться за участю вільних покупців.
Цілі створення МТБ:
- Здійснення натуральних товарообмінних операцій
для залучення в регіон необхідних товарних мас;
- Встановлення між учасниками МТБ господарських
зв'язків та укладення між ними договорів на постачання
продукції;
- Надання інформації, отриманої в результаті
біржової діяльності про реальні потреби ринку; - прийняття узгоджених рішень з виробництва та
поставок товарів між виробниками і спожива-
лями;
- Залучення в ринковий товарообіг зайвих запасів
продукції.
Основні напрямки роботи МТБ:
- Комерційна торгівля товарами, призначеними до
вільному продажу на основі реального попиту і пред-
дання;
- Здійснення обміну товарними масами на основі
курсу цінності, встановленого між ними;
- Торгівля товарними масами на ВКВ;
- Участь у встановленні цін на продукцію, реалізовану
за допомогою товарної біржі.
На МТБ змінено сам тип організації торгів. Дозволено допуск до зали вільних покупців, які можуть укладати
угоди без допомоги брокерів.
Крім зміни правил проведення торгів, МТБ та РТСБ на шлях більш широких перетворень, створення нових структур і вдосконалення статуту.
МТБ збільшило свій статутний капітал, що має призвести до збільшення відповідальності учасників біржової угоди і дозволить вирішити проблему дотримання зобов'язань.
РТСБ прагне перейти до західного типу функціонування біржі як безприбуткової організації. Всі доходи будуть направлятися на оплату поточних витрат і розвиток біржових структур. Це досить логічний крок, якщо врахувати, що ті гроші, які брокери платять біржі як учасники угод, вони пізніше отримують як її акціонери. Рішення про скасування дивідендів до того ж дозволить зменшити відрахування від здійснюваних операцій (0.2 відсотків).
Зростає інтерес підприємств до діючих бірж. Це підтверджує і різке збільшення ціни брокерського місця на біржах. Так, брокерське місце на РТСБ в грудні 1990р. коштувало 150 тис.руб., а в червні 1991 р. ціна становила 4.5 млн. руб. Хоча, на думку одного з керівників РТСБ, настільки висока ціна пояснюється "зовнішніми" для біржі причинами і реальна вартість становить 1-1.5 млн. руб. Тільки на червневому аукціоні РТСБ отримала 150 млн. рублів від продажу акцій і брокерських місць. Така ж тенденція зростання ціни брокерського місця спостерігається на інших біржах:
- АЛІСА - 300 тис.руб. - 1.5 млн. руб.
- Сургутская - 300 тис.руб. - 450 тис.руб.
- МЦФБ - 1.6 млн. руб.
ВИСНОВОК             
У висновку я хотів би сказати що біржа, ще з часів XIII століття є одним із головних двигунів ринку. Біржа дозволила виробляти процес купівлі-продажу з мінімальними витратами, тому й отримала таку широку підтримку у підприємців.
З моменту коли в травні 1990 року була створена Московська Товарна Біржа пройшло 6 років, за цей час біржі з'явилися в багатьох містах Росії. Це стало вирішальним кроком при переході України до ринкової економіки. Розвиток бірж у нашій країні вирішило багато проблем підприємців. За допомогою бірж було значно прискорено час здійснення угоди. Це призвело до значного збільшення числа комерційних організацій. Організації та підприємства, які працювали на ринку до освіти бірж, з допомогою їх вийшли на більш високий рівень роботи і врешті-решт стали найбільшими в Росії. Крім цього з'явилися брокерські контори які приймали замовлення від виробників або споживачів на купівлю-продаж товару.
Я вважаю що біржова справа отримав в Росії широке поширення. Хоча останнім часом ажіотаж навколо товарних бірж спав біржі все-таки мають вплив на економіку Росії і товарообіг російських товарних бірж не відстає по своїй величині від зарубіжних товарних бірж.
Я думаю що для найбільш успішного функціонування Російських товарних бірж потрібно створити локальну біржову комп'ютерну мережу. Це набагато спростить процедуру пошуку і
розміщення товару на біржі, дозволить брокеру працювати з декількома біржами одночасно. Деякі Російські біржі (МТБ, РТСБ, і. Ін) вже працюють за системою комп'ютерних торгів. Але ця система не отримала широкого розвитку через недостатній розвиток і дорожнечі комп'ютерних мереж в Росії.
Незважаючи на всі перешкоди і вади російські товарні біржі все-таки продовжують функціонувати, показуючи цим, що ринкова економіка в Росії розвивається, і якщо Росія незабаром постане а один ряд з іншими високорозвинутими державами, то в цьому буде чимала заслуга нещодавно зародилися російських товарних бірж.

 
Cписок літератури
1. Б. І. Альохін "Ринок цінних паперів. Введення у фондові
операції ", М." Фінанси і статистика "
2. Збірник інформаційних матеріалів по товарних бірж
М., 1990
3. Поплавський В.Д. "Біржа - атрибут ринкової економіки"
"Гроші та кредит", N 2, 1991.
4. О. Анурдцев "Товарні біржі: від забуття до відродження",
"Матеріально-технічне постачання", N 11, 1990 р.
5. М. Рожков "Котирування цін. Теорія і практика",
"Матеріально технічне постачання", N 11, 1990р.
6. В. Корнєєв, М. Кузьменко, В. Кисельов
"Товарні біржі: нові" снаб "або інструменти ринку?",
"Матеріально-технічне постачання", N 6, 1991р.
7. "МТБ: підсумки півтора місяців", "Ринок", N 6-7, 1991р.
8. "Тимчасове положення про діяльність товарних бірж в
РРФСР "," Ринок ", N 8, 1991р.
9. Д. Попов "Торги на біржах: Москва - Челябінськ, далі -
скрізь "," Ринок ", N 8, 1991р.
10. А. Столяров "Товарна біржа - найважливіший елемент само-
регулювання ринку "," Ринок ", N 12, 1991р.
11. Д. Попов "Кількість здається, нарешті переходить в ка-
кість "," Ринок ", N 13, 1991р.
12. Д. Попов "Ціни на брокерські місця обганяють ціни на
нафта "," Ринок ", N 15, 1991р.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Банк | Курсова
91.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Товарна біржа 4
Товарна біржа Огляд
Товарна біржа структура та функції
Товарна біржа структура та функції
Товарна біржа як атрибут ринкової економіки
Товарна біржа Ринок цінних паперів
Основи біржової торгівлі товарна біржа 2
Основи біржової торгівлі товарна біржа
Товарна біржа як постійно діючий pинок цінних паперів
© Усі права захищені
написати до нас