Техніко економічне обгрунтування рішення щодо створення нового підприємства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗАВДАННЯ
НА КУРСОВУ РОБОТУ З ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА
Тема «Техніко-економічне обгрунтування рішення щодо створення нового підприємства»
Студент Дікушніков Євген _Ігоревіч________________________
Вихідні дані.
Варіант 22_________
Номер виробу 72_________
Обсяг випуску в перший рік, шт _400_______
Обсяг випуску в другий рік і наступні роки розрахункового періоду, шт 1000____
Тривалість розрахункового періоду __5_____ років
Рентабельність продукції _30___%
Тарифна ставка I розряду _20_ руб / год
Вихідні дані для розрахунку матеріальних витрат
Показники
Матеріал 1
Матеріал 2
Норма витрати, кг
80
60
Ціна за 1 кг, р.
2,5
5,0
Зворотні відходи, кг
10
6
Ціна зворотних відходів за 1 кг, р.
0,5
0,7
Витрати купівельних комплектуючих на один виріб, р. _160_______
Вихідні дані для розрахунків по праці
Види робіт
Т
Ф
З
Ш
Сб
Трудомісткість, нормо-год.
3
4
14
15
13
Розряд робіт
2
4
4
3
3
Ціна обладнання-вання, тис. р..
72,300
99,300
87,300
135,700
12,300
Коефіцієнт виконання норм __1, 2_______
Питання
1.2. Що розуміють під підприємством?
2.2. Яке майно підприємства належить до основних виробничих фондів?
3.2. У чому відмінність оборотних виробничих фондів і фондів обігу?
4.2. У чому відмінність між продуктивністю суспільної праці і продуктивністю індивідуальної праці?
5.2. Які витрати підприємства відображає собівартість поточні або одноразові?
6.2. Які зовнішні та внутрішні чинники визначають розмір прибутку від реалізації?
7.2. У чому відмінність оптових і роздрібних цін? Як вони визначаються?
Викладач
к.е.н., доцент __________ Д.А. Корнілов

Зміст
Завдання на курсову роботу з економіки підприємства
Введення
Розрахунок потреби в матеріалах, напівфабрикатах, комплектуючих виробах, енергоносіях
Витрати за основними матеріалами на один виріб
Потреби в матеріальних ресурсах на річний випуск, руб.
Матеріальні витрати на виробництво продукції
Визначення розміру початкових інвестиційних витрат і суми амортизаційних відрахувань
Структура основних фондів
Розрахунок потреби у технологічному обладнання
Розрахунок вартості технологічного обладнання
Розрахунок річної суми амортизаційних відрахувань
Розрахунок потреби в трудових ресурсах і засобах на оплату праці
Фонд заробітної плати персоналу
Розрахунок чисельності основних робочих
Структура персоналу підприємства
Розрахунок поточних витрат на виробництво і реалізацію продукції
Витрати на виробництво продукції (в розрахунку на річний випуск)
Розрахунок потреби в оборотних коштах
Витрати на річний випуск продукції, грн.
Витрати на одиницю продукції, грн. / од
Період освоєння
Період повного використання потужності
Розрахунок потреби в оборотних коштах
Основні техніко-економічні показники роботи підприємства
Звіт про чисті доходи, руб
Грошові потоки
Основні техніко-економічні показники
Висновок

Список літератури

Відповіді на питання

Введення

Курсовий проект має на меті закріпити набуті знання, отримані при вивченні дисципліни "Економіка підприємства" та придбання навичок самостійної роботи з розрахунку техніко-економічних показників прийнятих рішень щодо створення нового виробництва. Для досягнення цієї мети необхідно зробити розрахунок потреби в матеріальних ресурсах, потреби в основних засобах і суму амортизаційних відрахувань, потреби у трудових ресурсах і засобах на оплату праці, поточних витрат на виробництво і реалізацію продукції та виконання робіт, потреби в оборотних коштах, а також розрахувати основні техніко-економічні показники.
Обрана тема надзвичайно актуальна, тому що перехід до ринкових відносин настійно диктує необхідність вивчення рівень добробуту населення. Підприємство є виробником продукції, робіт і послуг, необхідних для нормальної життєдіяльності людей, виступає сполучною ланкою для всіх суб'єктів ринкових відносин. Саме підприємства є основними джерелами формування бюджетів всіх рівнів.
Правильна оцінка ефективності господарських рішень в ринковій економіці дає можливість підприємству отримувати стабільні доходи, приймати обгрунтовані рішення.
Підприємство постійно здійснює нові проекти, результатом яких можуть бути:
- Розробка і випуск нової продукції для задоволення ринкового попиту;
- Удосконалення виробництва продукції, що випускається на базі використання більш досконалих технологій та обладнання;
- Економія виробничих ресурсів;
- Поліпшення якості продукції;
- Підвищення екологічної безпеки.
Досягнення цих цілей неможливе без урахування техніко-економічних показників прийнятих рішень щодо створення нового виробництва.

Розрахунок потреби в матеріалах, напівфабрикатах, комплектуючих виробах, енергоносіях
Матеріальні витрати у всіх галузях народного господарства (крім видобувних) займають основну частку в собівартості продукції. До їх складу входять: сировина, основні матеріали, покупні напівфабрикати, комплектуючі вироби, допоміжні матеріали, паливо, енергія та ін Сировина і основні матеріали включають в себе вартість придбаних з боку ресурсів, які входять у продукт і складають його основу. У загальній сумі витрат на виробництво продукції по економіці країни складають 27%, в сільському господарстві - понад 75%, в будівництві - 72%. Покупні напівфабрикати і комплектуючі вироби піддаються на підприємстві додаткової обробки чи складанні - монтажу. Допоміжні матеріали додаються до основних з метою зміни їх зовнішнього вигляду або інших властивостей, а також використовуються при обслуговуванні виробництва. Паливо і енергія всіх видів купується з боку виділяють особливо у зв'язку з їх важливим виробничим значенням. Частину, що залишилася матеріальних витрат складають покупні інструменти, тара, запасні частини для ремонтів та ін
До складу кожного елемента матеріальних витрат включають витрати тільки на покупні ресурси, придбані з боку. Якщо підприємство самостійно здійснює виготовлення яких - то ресурсів або здійснює своїми силами роботи, то витрати на них розподіляються за відповідними статтями: оплата праці, амортизація та ін
Оцінка матеріальних ресурсів, за якими вони включаються в собівартість продукції, визначається виходячи з вартості придбання, всіх надбавок і комісійних постачальницьким, посередницьким і зовнішньоторговельним організаціям, вартості послуг товарних бірж, митних зборів, а також плати за транспортування стороннім організаціям. З витрат на матеріальні ресурси виключається вартість поворотних відходів - залишків сировини, матеріалів, напівфабрикатів, теплоносіїв, що утворюються в процесі виробництва, які втрачають споживчі якості вихідного ресурсу і не можуть використовуватися за прямим призначенням. Зворотні відходи оцінюються в залежності від можливого їх використання або по повній, або за заниженою ціною вихідного матеріального ресурсу.
Витрати за основними матеріалами на один виріб
Найменування матеріалу
Норма витрати
Ціна одиниці
Зворотні відходи
Загальні витрати грн. / од.
Вага
Ціна од.
Сума
1
2
3
4
5
6
7
Матеріал М1
80
2,5
10
0,5
5
195
Матеріал М2
60
5,0
6
0,7
4,2
295,8
Комплектуючі вироби
1
160
Х
Х
Х
160
Разом:
Х
Х
Х
Х
Х
650,8
Потреби в матеріальних ресурсах на річний випуск, руб.
Складові елемента "матеріальні витрати"
Питома вага у складі елемента "матеріальні витрати",%
Сума, тис. руб.
1
2
3
Сировина, матеріали, комплектуючі вироби, покупні напівфабрикати
85
260,32
Допоміжні матеріали, запчастини для ремонту обладнання, роботи і послуги виробничого характеру
5
15,313
Паливо, енергія, куплені з боку
10
30,625
Всього матеріальних витрат
100
306,258
Спираючись на дані аналогічних підприємств, приймемо питома вага умовно - постійних витрат у складі допоміжних матеріалів рівним 70%, у складі палива та енергії - 40%.
Матеріальні витрати на виробництво продукції
Елементи витрат
На річний випуск
На одиницю продукції
Сума, руб.
У тому числі
Сума, руб.
У тому числі
умовно-змін.
умовно-пост.
умовно-змін.
умовно-пост.
1
2
3
4
5
6
7
Сировина, основні матеріали, комплектуючі вироби, напівфабрикати
260,32
260,32
650,8
650,8
Допоміжні матеріали, запчастини для ремонту, роботи і послуги виробничого характеру
15,313
4,5939
10,7191
38,2825
11,48475
26,79775
Паливо, енергія, куплені з боку
30,625
18,375
12,25
76,5625
45,9375
30,625
Всього матеріальних витрат
306,258
283,289
22,9691
756,645
708,22275
57,42
Підрахунок матеріальних витрат на виробництво дозволяє визначити одну зі статей калькуляції собівартості продукції, що виробляється підприємством. У наслідку порівнюючи дані про матеріальні витрати і витрати на формування трудових ресурсів дозволить зробити висновок про орієнтованості виробництва як наукомісткого матеріалаемкого, трудомісткого і т.д.Проізведенние розрахунки дають уявлення про частки кожного елемента матеріальних витрат у їх загальній сумі.
Визначення розміру початкових інвестиційних витрат
та суми амортизаційних відрахувань
Основними фондами називають частину виробничого капіталу, овеществленную в будівлях, спорудах, машинах, обладнанні та інших засобах праці, багаторазово беруть участь у виробництві та переносять свою вартість на готовий продукт частинами.
Залежно від сфери функціонування основні фонди діляться на виробничі і невиробничі.
До виробничих належать основні фонди безпосередньо беруть участь у виробничому процесі або створюють умови для його здійснення. Основні не виробничі фонди - це об'єкти соціальної сфери, а також об'єкти, за допомогою яких здійснюється побутове обслуговування персоналу виробництва.
Основні фонди підприємства можуть бути класифіковані за галузевою належністю його підрозділів. Так, основні виробничі фонди промислового підприємства можуть бути розділені на промислово - виробничі, безпосередньо беруть участь у виробничому процесі, що забезпечують його функціонування і обслуговують процес виробництва, і невиробничі фонди. До останніх можуть бути віднесені, наприклад, будівлі, споруди та обладнання підсобного господарства, що належить підприємству.
Відповідно до їх призначення у виробничому процесі та їх натурально - речовими ознаками основні фонди поділяються на:
1. Будівлі;
2. Споруди;
3. Передавальні пристрої;
4. Машини та обладнання, в тому числі:
Силові машини і обладнання;
Робочі машини й устаткування;
Вимірювальні і регулюючі прилади та пристрої;
Обчислювальна техніка;
Інші машини та обладнання;
5 Транспортні засоби;
6 Інструмент;
7 Виробничий інвентар і приналежності;
8 Господарський інвентар.
Основні виробничі фонди поділяються на активну і пасивну частини. До активної частини належать такі основні фонди, які безпосередньо беруть участь у перетворенні предметів праці в готову продукцію. Це - робочі машини і обладнання, інструмент та пристосування та ін До пасивної частини, як правило. Ставляться такі основні фонди, які створюють необхідні умови і тим самим сприяють перетворенню предметів праці у продукцію. Це - будівлі, споруди, передавальні пристрої та ін
Співвідношення активної і пасивної частин основних виробничих фондів служить певною характеристикою можливостей підприємства. Як правило, чим вище частка активної частини, тим більше продукції може бути вироблено при одній і тій же сумарній величині основних виробничих фондів.
Віднесення тих або основних фондів до активної чи пасивної частини залежить від галузевих особливостей. Так, наприклад, для машинобудування активною частиною є машини та обладнання, для нафтовидобувної промисловості - нафтовидобувне обладнання і свердловини.
Структура основних фондів
Елементи основних фондів
Питома вага,%
Сума, тис. руб.
1. Будинки
30%
1228,5
2. Споруди
10%
409,5
3. Передавальні пристрої
5%
204,75
4. Машини та обладнання
30%
1228,5
5. Транспорт
20%
819
6.Прочіе ОФ
5%
204,75
Всього ОФ
100%
4095
Розрахунок потреби у технологічному обладнання
Найменування устаткування
Трудомісткість річного випуску, годину,

Річний фонд часу роботи обладнання, год, F еф j
Коефіцієнт виконання норм, k вн
Кількість обладнання
розрахункове
прийняте (округлене)
1
2
3
4
5
6
1 Т2.
1200
2078,96
1,2
0,577
1
2 Ф2. . .
1600
2078,96
1,2
0,769
1
3 С2
5600
2078,96
1,2
2,69
3
4 Ш2
6000
2078,96
1,2
2,887
3
5 Сб
5200
2078,96
1,2
2,501
3
І т о г о:
11
Розрахунок потреби у технологічному обладнанні ведеться на основі загальної трудомісткості програми випуску продукції та режиму роботи підприємства.
,
де - Потреба в устаткуванні j-го виду, шт. (Визначається шляхом округлення розрахункового значення в більшу сторону);
- Річна програма випуску виробів, шт.;
t j - Трудомісткість робіт, виконуваних на j-му обладнанні, нормо-год;
k вн j - Коефіцієнт виконання норм при роботі на обладнанні j-го виду;
F еф j - ефективний фонд часу роботи устаткування j-го виду.

де D p - число робочих днів у році (Dp = 260);
m - число змін роботи обладнання;
t p - Тривалість робочого дня (можна прийняти рівною 8 год);
k втрат - планові втрати робочого часу на ремонт та налагодження
обладнання (k втрат - від 5 до 10%).
Розрахунок вартості технологічного обладнання
Найменування устаткування
Оптова ціна одиниці устаткування, руб.
Додаткові витрати, руб.
Кількість обладнання, шт.
Балансова вартість устаткування, руб.
1
2
3
4
5
1 Т 1К 62
72,3
28,92
1
101,22
2. Ф 6Р81
99,3
39,72
1
139,02
3С 2МВ5Б
87,3
34,92
3
366,66
4Ш 3А100В
135,7
54,28
3
569,94
5 Складальне місце
12,3
4,92
3
51,66
Разом
406,9
162,76
11
1228,5
Розрахунок потреби у технологічному обладнанні дозволяє визначити кількість верстатів для виконання даних норм виробництва і спрогнозувати зміну чисельності необхідного обладнання для виконання норм виробництва при роботі підприємства в наступні періоди передбачають зростання обсягів виробництва.
У даному випадку це можливо або при збільшенні чисельності верстатів з урахуванням зростання обсягів виробництва , Або при збільшенні робочих змін в році, тривалості робочого дня, а також робота по двох змінному графіку також можливе збільшення коефіцієнта виконання норм.
Беручи участь у виробничому процесі елементів основних фондів обумовлює втрату їх споживчої вартості. Різні види основних засобів зношуються в різні терміни, що залежить від характеру та інтенсивності їх використання, умов зберігання і ряду інших чинників. Поступове зношення засобів праці викликає природну необхідність їх постійної заміни та оновлення, що потребує накопичення певних коштів. Одним із способів накопичення є амортизація основних засобів.
Амортизацією називається відшкодування в грошовій формі величини зносу основних засобів, тобто спосіб перенесення вартості основних засобів на собівартість продукції. Відрахування, призначені для відшкодування зношеної частини основних засобів, називаються амортизаційними відрахуваннями.
Ставлення річних амортизаційних відрахувань до балансової вартості основних фондів, виражене у відсотках, називається нормою амортизації.
Загальна сума річних амортизаційних відрахувань визначається як різниця між первісною та ліквідаційною вартістю основних засобів.
Амортизацію можна розрахувати кількома способами:
1.Лінейний спосіб:
,
де
- Норма амортизації (% за рік)
- Первісна вартість ОФ
Л і Д-ліквідаційна вартість і витрати на демонтаж
При Л = 0 і Д = 0:
Річна величина амортизаційних відрахувань розраховується:
, Де і
2.Способ зменшення залишку:
, Де
- Залишкова вартість ОФ на початок i року ( )
К - коефіцієнт прискорення (за законодавством )
При К> 1
! Існують так само кумулятивні способи, але з бухобліку і податковому законодавству РФ вони не застосовуються.
Розрахунок річної суми амортизаційних відрахувань
Найменування елементів основних засобів
Первісна вартість,
тис. р..
Річна норма амортизації,%
Річна сума амортизаційних відрахувань
1. Будинки, споруди та їх структурні компоненти. .
1638
6
98,28
2. Легковий автотранспорт, вантажний автотранспорт, конторське обладнання, меблі, комп'ютерна техніка, інформаційні системи і системи обробки даних.
819
30
245,7
3. Технологічне, енергетичне, транспортне обладнання і матеріальні активи, включені до першої і другої категорії.
1433,25
18
257,985
4. Нематеріальні активи.
204,75
20
40,95
Усього:
4095
642,915
Розрахунок потреби в трудових ресурсах і засобах на оплату
праці
Створення виробництва завжди пов'язане з людьми, які працюють на підприємстві. Правильні принципи організації виробництва, оптимальні системи і процедури грають важливу роль. Однак виробничий успіх залежить від конкретних людей, їх знань компетентності, кваліфікації, дисципліни, мотивації, здатності вирішувати проблеми, сприйнятливості до навчання.
У той же час трудові відносини - чи не найскладніша проблема підприємництва, особливо коли колектив підприємства налічує десятки, сотні й тисячі чоловік. Трудові відносини охоплюють широке коло проблем, пов'язані з організацією трудового процесу, підготовкою і набором кадрів, вибором оптимальної системи заробітної плати, створення відносин соціального партнерства на підприємстві.
Персонал підприємства - основний склад кваліфікованих робітників підприємства.
Зазвичай трудової персонал підприємства підрозділяють на виробничий персонал і персонал, зайнятий в невиробничих підрозділах. Виробничий персонал - працівники, зайняті у виробництві та його обслуговуванні, - складають основну частину трудових ресурсів підприємства.
Найчисленніша і основна категорія виробничого персоналу - робітники підприємства - особи, безпосередньо зайняті створенням матеріальних цінностей або роботами по наданню виробничих послуг та переміщенні вантажів.
Робітники підрозділяються на основних і допоміжних.
До основних відносяться працівники, які безпосередньо створюють товарну продукцію підприємства і зайняті в технологічних процесах, тобто змінюють форми, розміри, положення, стан, структуру, фізичні, хімічні та інші властивості предметів праці.
До допоміжних відносяться працівники, які обслуговують обладнання та робочі місця у виробничих цехах, а також усі робочі допоміжних цехів і господарств.
У свою чергу, допоміжні робітники можуть підрозділятися на функціональні групи: транспортну і вантажну, контрольну, ремонтну, інструментальну, господарську, складську і т. д.
У групі службовців виділяють такі категорії працюючих, як керівники, фахівці і власне службовці.
До керівників належать працівники, які займають посади керівників підприємства, його структурних підрозділів та їх заступники за посадою.
До фахівців відносяться працівники, зайняті інженерно-технічними, економічними роботами.
Службовці - працівники, складові підготовку та оформлення документів, облік і контроль, господарське обслуговування.
Співвідношення різних категорій працівників у їхній загальній чисельності характеризує структуру кадрів підприємства. Структура кадрів також може визначатися за такими ознаками, як вік, стать, рівень освіти, стаж робіт, кваліфікація і т. д.
Професійно - кваліфікована структура персоналу складається за принципом професійного та кваліфікованого поділу праці. Під професією розуміють вид трудової діяльності, що вимагає певних знань і практичних навичок.
У межах професії виділяють спеціальності - вид діяльності, що вимагають додаткових знань і навичок для виконання роботи на конкретній ділянці виробництва.
Працівники кожної професії і спеціальності розрізняються рівнем кваліфікації. Кваліфікація характеризує міру оволодіння працівниками даною професією або спеціальністю і відображається у кваліфікованих розрядах, категоріях. Тарифні розряди і категорії також є і показниками, що характеризують рівень складності робіт.
За рівнем кваліфікації робітники поділяються на некваліфікованих, малокваліфікованих, середньокваліфікованої і висококваліфікованих.
Фахівці діляться за кваліфікаційними категоріями: спеціаліст 1, 2, 3 - ї категорії та без категорії.
Керівники поділяються за структурам управління - на лінійних і функціональних, по ланках управління - вищого, середнього і нижчого.
Під впливом науково - технічного прогресу відбувається зміна чисельності і питомої ваги окремих професій і професійних груп виробничого персоналу. Чисельність інженерно - технічних працівників і спеціалістів збільшується більш швидкими темпами в порівнянні зі зростанням чисельності робітників за відносної стабільності питомої ваги керівників і технічних виконавців. Зростання числа цих категорій працівників обумовлений розширенням і вдосконаленням виробництва, його технічної оснащеності, зміною галузевої структури, появою робочих місць, на яких необхідна інженерна підготовка, а також зростаючою складністю, що випускається.
Розрахунок потреби в персоналі починається з розрахунку чисельності робітників на нормованих роботах. Якщо програма виробництва N задана на рік, фонд часу одного робітника при 40-годинному робочому тижні, тривалості відпустки 24 дня становить 1780 год (F еф) і сформований показник виконання норм (k вн), то чисельність робітників (Чр):
.
де - Річна програма випуску виробів, шт.;
t - трудомісткість робіт, виконуваних на j-му обладнанні, нормо-год;
k вн - коефіцієнт виконання норм при роботі на обладнанні j-го виду;
F еф j - ефективний фонд часу роботи устаткування j-го виду.

де D p - число робочих днів у році (Dp = 260);
m - число змін роботи обладнання;
t p - Тривалість робочого дня (можна прийняти рівною 8 год);
k втрат - планові втрати робочого часу на ремонт та налагодження
обладнання (k втрат - від 5 до 10%).
Витрата на оплату праці персоналу почніть з оплати виробничих (основних) робітників. Враховуємо технологічну трудомісткість (t шт), розряд робіт, тарифну ставку, необхідні доплати, надбавки. Основна заробітна плата виробничих робітників-відрядників на i-й операції сд i ):
З сд i = N t шт i k т i C т I,
де N - кількість виробів, шт.;
t шт i - Норма часу на i-й операції;
k т i - тарифний коефіцієнт, що відповідає розряду на i-й
операції;
C т I - тарифна ставка I розряду

Розрахунок чисельності основних робочих
Вид робіт
Трудомісткість одиниці продукції
Програма випуску
Коефіцієнт виконання норм
Чисельність робочих
1
2
3
4
5
1 Т
3
400
1,2
1
2 Ф
4
400
1,2
1

14
400
1,2
3
4 Ш
15
400
1,2
3
5 Сб
13
400
1,2
3
Разом
11
Структура персоналу підприємства
Категорія персоналу
Чисельність
Питома вага,%
1 Робітники, всього,
У тому числі: основні
допоміжні
12
11
1
85
75
10
2 Керівники
1
3
3 Фахівці
1
6
4 Службовці
1
4
5 Інший персонал
1
2
І т о г о:
16
100
Фонд заробітної плати персоналу
Категорії персоналу
Фонди
Всього оплата праці
Оплата праці за відрядними розцінками
Зарплата за тарифними ставками і окладами
Премії 25% від основної ЗП
Додаткова зарплата, 15% від основної ЗП
1
2
3
5
6
7
1 Робітники
- Основні виробничі
- Допоміжні
485,6
Х
Х
57,129
121,4
14,28225
72,84
8,56935
679,84
79,9806
2 Керівники
Х
71,4118
17,85295
10,71177
99,97652
3 Фахівці
Х
71,4118
17,85295
10,71177
99,97652
4 Службовці
Х
21,42354
5,355885
3,21177
29,991195
5 А інші
Х
7,14118
1,785295
1,071177
9,997652
В з о г о
485,6
228,518
178,5295
107,1177
999,7652
Розрахунок необхідної чисельності робітників дозволяє провести розрахунок витрат на виплату заробітної плати, а також спрогнозувати зростання чисельності зайнятих із зростанням обсягів виробництва. Розрахунок заробітної плати дозволяє спрогнозувати зростання витрат на її виплату зі зростанням обсягів виробництва. Порівнюючи витрати на виплати заробітної плати та витрат на матеріальні ресурси можна зробити висновок що виробництво трудомістке тому що витрати на виплату заробітної плати перевершують витрати на матеріальні ресурси у два з лишком рази.
Розрахунок поточних витрат на виробництво і реалізацію
продукції
Угрупування витрат за економічними елементами використовується для складання кошторису витрат на виробництво, вона дозволяє визначити структуру витрат. У промисловості прийнята наступна угруповання витрат по економічних елементах:
1. Матеріальні витрати
сировину, матеріали (за винятком вартості зворотних відходів за ціною їх можливого використання або реалізації);
покупні комплектуючі вироби і напівфабрикати;
робота та виробничі послуги, виконані сторонніми підприємствами;
витрати на природну сировину, паливо, електроенергію;
втрати від нестачі, які поступили матеріалів;
З собівартості матеріалів віднімається вартість зворотних відходів.
2. Витрати на оплату праці основного виробничого персоналу, включаючи премію, що компенсують і стимулюючі виплати.
3. Відрахування на соціальні потреби, тобто відрахування в позабюджетні фонди (пенсійний фонд, фонд медичного страхування і т. д.)
4. Амортизація основних фондів тобто витрати, рівні сумі амортизаційних відрахувань на повне відновлення ОПФ.
5. Інші витрати, до яких відносять податки, збори, страхування майна і т. д.
Витрати по відношенню до обсягу виробництва діляться на:
· Умовно - постійні - це витрати які не залежать від обсягу випуску продукції.
· Умовно - змінні - це витрати які залежать від обсягу випуску продукції.
За формою зв'язку з процесом виробництва на:
· Основні - безпосередньо пов'язані з процесом виробництва.
· Накладні - витрати, пов'язані з процесом обслуговування процесу виробництва і управління.
За способом віднесення витрат на собівартість окремих виробів на:
· Прямі - тобто пов'язані безпосередньо з виготовленням конкретного виду продукції і відносяться на собівартість кожного з них прямим шляхом.
· Непрямі - пов'язані з виробництвом кількох видів виробів і розподіляються між ними за будь - якою ознакою.

Витрати на виробництво продукції (в розрахунку на річний випуск)
Елементи витрат
Сума, руб.
Питома вага,%
1 Матеріальні витрати
306,258
13,1
2 Оплата праці
999,7652
42.77
3 Відрахування на соціальні потреби (26% від рядка 2)
259,938952
11,13
4 Амортизація
642,915
27,5
5 Інші витрати
128,5589877
5,5
Разом поточні витрати на виробництво
2337,43614
100

Розрахунок поточних витрат на виробництво і реалізацію продукції, виконання робіт дозволяє визначити собівартість продукції, що виробляється підприємством.

Розрахунок потреби в оборотних коштах

Нормування оборотних коштів вирішує два основні завдання. Перша - постійно підтримувати відповідність між розміром оборотних коштів підприємства і потребою в коштах для забезпечення мінімально необхідних запасів матеріальних цінностей. Це завдання пов'язує залежність обсягу оборотних коштів від рівня запасів. При цьому розуміється, що для кожного підприємства необхідно встановити такий норматив, щоб при нормальній господарській діяльності воно не відчувало фінансових труднощів для забезпечення процесу виробництва і реалізації.

Інше завдання - більш складна: за допомогою нормування необхідно управляти розмірами запасів. Нормування покликане стимулювати поліпшення господарської діяльності, вишукування додаткових резервів, формувати розумне поєднання форм постачання та ін
Нормування оборотних коштів передбачає визначення норм запасу оборотних коштів у днях; визначення нормативів всіх оборотних коштів у грошовому вираженні, у тому числі по кожному елементу.
Норми оборотних коштів будуть визначатися умовами роботи підприємства, а саме: тривалістю виробничого циклу; часом підготовки матеріалів до виробництва; порядком переробки та використання відходів; територіальним розміщенням постачальників; частотою, рівномірністю поставок; розміром партій, які постачаються матеріалів і продукції; системою і формою розрахунків та іншими умовами постачання і збуту. Норматив оборотних коштів визначається виходячи з таких показників: обсягу виробництва і реалізації продукції; витрат на виробництво; норм оборотних коштів за видами товарно - матеріальних цінностей, виражених у днях.
Ці фактори визначають одну сторону потреби підприємства в оборотних коштах - внутрішні потреби підприємства - покупця сировини і матеріалів. Але є й інша сторона - зовнішня, що залежить від роботи постачальників і транспорту, що змушує розраховувати норму оборотних коштів у днях.
Нормування оборотних коштів здійснюється за трьома основними позиціями:
· Нормування оборотних коштів на сировину, матеріали, покупні вироби;
· Нормування оборотних коштів на незавершене виробництво;
· Нормування оборотних коштів на готову продукцію.
Норма оборотних коштів на сировину і матеріали складається з:
· Часу прибивания сплачених підприємством матеріальних цінностей у дорозі (транспортний запас);
· Часу, необхідного для вивантаження;
· Час для підготовки матеріалів до виробництва;
· Час перебування матеріалів у складі поточного і страхового запасів.
Перший елемент оборотних коштів на сировину, основні матеріали та вироби - транспортний запас включає в себе перебування матеріалів у дорозі з моменту оплати рахунку постачальника до прибуття вантажу на склад споживача.
Протягом певного часу матеріальні цінності вилучені зі сфери виробництва, постачальник відправив їх споживачеві і вже не може ними скористатися, а покупець ще не отримав їх і, відповідно, не має можливості їх споживати. Саме на час відволікання матеріальних цінностей зі сфери виробництва потрібні оборотні кошти і для постачальника, і для споживача. Для постачальника - на час від відвантаження до оплати покупцем, для споживача - з моменту оплати до надходження матеріалів на склад покупця.
Відвантаження продукції постачальником призводить до одночасного руху матеріальн7их цінностей різними видами транспорту «матеріало оборот» і платіжних документів «документообіг», причому рух матеріальних цінностей і платіжних документів за часом може не співпадати і найчастіше не збігається.
Другий елемент норми оборотних коштів по сировині, основним матеріалом - час, необхідний для приймання, розвантаження, сортування та складування матеріалів.
Як правило, цей час визначається шляхом технічного нормування цих операцій або шляхом хронометражу. Зазначена норма залежить від ряду чинників: особливостей матеріально - технічного забезпечення, організації вантажно - розвантажувальних робіт тощо Д. У той же час великий вплив робить вид матеріалів та особливості їх оформлення.
Найбільш складний і трудомісткий як правило, розрахунок поточних запасів сировини і матеріалів.
Поточний запас є основною частиною норми оборотних коштів. Поточний запас це постійний запас матеріалів повністю підготовлених до запуску у виробництво, його призначення забезпечувати безперебійну виробничу діяльність підприємства, а величина його залежить від частоти поставок даного виду сировини і матеріалів.
Ще одним елементом норми оборотних коштів є резервний або страховий запас, який повинен нейтралізувати вплив випадкових факторів на обіг коштів. Він призначений для того, щоб у разі порушення терміну поставок, встановленого обсягу поставок або при надходженні некомплектних матеріалів, невідповідних нормативним документам, гарантувати безперебійну роботу підприємства.
До незавершеного виробництва належить продукція, що знаходиться на різних стадіях обробки. Незавершене виробництво визначається величиною авансованих грошових коштів, вкладених у витрати на сировину, основні і допоміжні матеріали, паливо, електроенергію, амортизаційні відрахування та інші витрати. Всі ці витрати по кожному виробу наростають у міру руху по ланцюжку технологічного процесу.
Останнім елементом норми оборотних коштів є норма оборотних коштів на готову продукцію, до якої належать вироби для яких виробничий цикл закінчився, вони прийняті відділом технічного контролю і здані на склад готової продукції. Норма оборотних коштів на готову продукцію визначається часом з моменту приймання продукції на склад до її оплати замовником і залежить від низки фактів:
· Порядку відвантаження і часу, необхідного для приймання готових виробів з цехів;
· Часу необхідного для комплектування і підбору виробів до величини партії, що відвантажується і в асортименті відповідно до замовлень, нарядами, договорами;
· Часу необхідного для пакування маркування продукції;
· Часу необхідного для доставки продукції зі складу до пункту подальшого транспортування;
· Часу навантаження продукції в транспортні засоби;
· Часу зберігання продукції на складі.
Витрати на річний випуск продукції, тис. руб.
Елементи витрат
Освоєння
Повне використання потужності
Всього
У тому числі
Всього
У тому числі
Условн.-перем.
Условн.-пост.
Услов.-перем.
Услов.-пост.
1. Матеріальні витрати за все в тому числі
306,258
283,2891
22,969
731,19249
708,22349
22,969
1.1 Сировина, матеріали, комплектуючі вироби, покупні напівфабрикати
260,32
260,32
650,8
650,8
1.2 Допоміжні матеріали
15,313
4,5939
10,7191
22,20379
11,48469
10,7191
1.3 Паливо, енергія з боку
30,625
18,375
12,25
58,18882
45,93882
12,25
2. Оплата праці за все в тому числі
999,7652
679,8428
319,9224
2039,1224
1719,2
319,9224
2.1 Основних робочих
679,84
679,84
1719,2
1719,2
2.2 Допоміжних
79,9806
79,9806
79,9806
79,9806
2.3 Керівників
99,97652
99,97652
99,97652
99,97652
2.4 Фахівців
99,97652
99,97652
99,97652
99,97652
2.5Служащіх
29,991195
29,991195
29,991195
29,991195
2.6 Іншого персоналу
9,997652
9,997652
9,997652
9,997652
3. Відрахування на соціальні потреби
259,93895
176,759128
83,1798
530,1718
446,992
83,1798
4.Амортізаціонние відрахування
642,915
642,915
642,915
642,915
5. Інші витрати
128,55899
128,5589877
128,5589877
128,5589877
Всього витрат:
2337,4361
1139,888228
1197,545188
4071,960678
2874,41549
1197,545188
Витрати на одиницю продукції, р / од.
Елементи витрат
Освоєння
Повне використання потужності
Всього
У тому числі
Всього
У тому числі
Услов.-перем.
Услов.-пост.
Услов.-перем.
Услов.-пост.
1.Матеріальние витрати
765,645
708,22275
57,4225
731,19249
708,22349
22,969
2.Оплата праці
2499,413
1699,607
799,806
2039,1224
1719,2
319,9224
3.Отчісленія на соціальні потреби
649,84738
441,89782
207,9495
530,1718
446,992
83,1798
4.Амортізаціонние відрахування
1607,2875
1607,2875
642,915
642,915
5.Прочіе витрати
321,39748
321,39747
128,5589877
128,5589877
Усього:
5843,5904
2849,72757
2993,86297
4071,96068
2848,4155
1197,545188
Потреба в оборотних коштах для створення запасів визначимо за нормативом виробничих запасів:
Н пз = Q добу (N тз + N пз + N стрз) = Q добу N з,
де Q добу - середньодобове споживання матеріалів;
N тз - норма поточного запасу, дні;
N пз - норма підготовчого запасу, дні;
N стрз - норма страхового запасу, дні;
N з - норма запасу, дні.
Кількість днів роботи підприємства у році приймемо виходячи з 5 денного робочого тижня (тобто 260 днів на рік).
Розрахунок потреби в оборотних коштах у складі виробничих запасів.
(Дві таблиці для періодів освоєння і повного використання потужності)

Період освоєння
Найменування складових у складі запасів
Річні витрати,
тис. р..
Середньодобовою-ний витрата, тис. р. / добу
Норма запасу, дн
Потреба, тис. р..
1
2
3
4
5
1 Основні матеріали
260,32
1,00123
30
30,0369
2 Допоміжні матеріали
15,313
0,058896
60
3,53376
3 Паливо, енергія з боку
30,625
0,117788
60
7,06728
Всього
306,258
1,1779
40,638
Період повного використання потужності
Найменування складових у складі запасів
Річні витрати,
тис. р..
Середньодобовою-ний витрата, тис. р. / добу
Норма запасу, дн
Потреба, тис. р..
1
2
3
4
5
1 Основні матеріали
650,8
2,50307
30
75,0921
2 Допоміжні матеріали
22,20379
0,085
60
5,12
3 Паливо, енергія з боку
58,18882
0,223
60
13,42
Всього
731,192
2,811
93,561
Для розрахунку вважаємо, що тривалість обороту за складовими оборотних засобів дорівнює:
- Незавершене виробництво 45 днів
- Готова продукція на складах 10 днів
- Дебіторська заборгованість * 30 днів
Резерв грошових коштів (у вигляді готівки в касі або на банківських рахунках) може досягати 5% від оборотного капіталу.
_______________
* Передбачається, що 70% продукції підприємство буде реалізовувати на умовах тридцятиденного кредиту, а 30% - без надання кредиту. Тривалість перебування документів у розрахунках - 2 дні.
Норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві в розраховується за формулою
Qнзп = Cсут * Тц * kнзп,
де Ссут-середньодобові витрати на виробництво продукції, р.;
Тц - тривалість виробничого циклу в днях;
kнзп-коефіцієнт наростання витрат.
Нормування оборотних коштів у запасах ДП
Зазвичай готова продукцію реалізують на підприємствах у визначених асортименті і кількості. Тому на складах підприємства утворюються запаси готової продукції.
Норматив оборотних коштів у запасах готової продукції на складі підприємства визначаться за формулою:
Qгп = Ссут.гп * ТГП,
де Ссут.гп - середньодобовий випуск готової продукції за виробничою собівартістю, р.;
ТГП - норма запасу готової продукції в днях.
Визначення розміру дебіторської заборгованості.
Розрахунок дебіторської заборгованості проводиться на основі розрахунку вартості продукції, реалізованої в кредит і термінів погашення кредитів.
В * (Тк + Тд) В * 0,7 * (Тк + Тд) + В * 0,3 * Тд

Q дз = ---------------- = ------------------------------ ----------------,
90 90
Ц * Q
В = ----------
4
де Qдз - передбачуваний розмір дебіторської заборгованості, р.;
В - квартальна вартість продукції, р.;
Тк - термін надання кредиту, дні;
Тд - тривалість перебування документів у розрахунках, дні.
Розрахунок потреби в оборотних коштах
Складові оборотних коштів
Потреба, тис.руб.
Освоєння
Повна потужність
1.Проізводственние запаси
40,63794
93,561
2.Незавершенное виробництво
271,053
420442,95
3.Расходи майбутніх періодів
30,599
56,045
4.Готовая продукція на склад
89,90139
156,613
5.Дебіторская заборгованість
149,336
338,194
6.Денежние кошти
30,599
56045
Разом:
611,99437
1120,9
Коефіцієнт оборотності оборотних коштів (Коб) показує, скільки оборотів здійснили оборотні кошти за аналізований період (квартал, півріччя, рік).
Коб = Обсяг реалізованої продукції за рік
Середній залишок оборотних коштів за період
Тривалість одного обороту (Д):
Д = Кількість днів у звітному році
Коб
Розрахунок ціни на продукцію, що випускається виконують виходячи з 20-80% рівня рентабельності продукції. Ціна підприємства розраховується за формулою:
Основні техніко-економічні показники роботи підприємства
Розрахунок ціни на продукцію, що випускається виконують виходячи з 20-80% рівня рентабельності продукції. Ціна підприємства розраховується за формулою:
Ц перед = С + Р с. С / 100%
де С - собівартість одиниці продукції, р.;
Рс - рентабельність продукції,%.
Виручка від реалізації розраховується без урахування непрямих податків.
Звіт про чисті доходи, р.
Показники
Освоєння
Повна потужність
1.Виручка від реалізації продукції без ПДВ і акцизів
3038,667
5293,548
2.Себестоімость реалізованої продукції
2337,43614
4071,96
3.Прібиль від реалізації
701,23086
1221,588
4.Налог на прибуток, 24%
168,2954
293,181
5.Чістая прибуток
532,93545
928,40688

Грошові потоки

Показники

Будівництво
Освоєння
Повна потужність
рік 1 -% від повної потужності
рік 2
рік 3
рік 4
рік 5
А. Приплив наличностей
-
3038,667
5293,548
5293,548
5293,548
7224,8098
1.Доход від продажів
-
3038,667
5293,548
5293,548
5293,548
5293,548
2.Остаточная вартість підприємства *
-
-
-
-
-
880,425
Б. Відтік наличностей
-4095
-3117,726
-4874,047
-4365,141
-4365,141
-4365,141
1.Інвестіціі в основний капітал (-)
-4095
-
-
-
-
-
2.Вложенія в оборотний капітал (-)
-
-611,99437
-508,906
-
-
-
3.Проізв-побутові витрати (-)
-
-2337,43614
-4071,960678
-4071,960678
-4071,960678
-4071,960678
В.том числі амортизація
-
642,915
642,915
642,915
642,915
642,915
4.Налог (-)
-
-168,2954
-293,181
-293,181
-293,181
- 293,181
В. Чистий грошовий потік
-4095
-79,726
419,501
928,407
928,407
1808,832
Г. Чистий грошовий потік з наростаючим підсумком
-4095
-4015,274
-3595,773
-2667,366
-1738,959
69,873
Основні техніко-економічні показники
Показники, од. вимірювання
Освоєння
Повна потужність
1.Об 'ем реалізації продукції, шт.
400
1000
2.Об'ем реалізації продукції у вартісному вимірі, руб.
3038,667
5293,548
3. Собівартість одиниці продукції
У тому числі:
услов.-перем. витрати
услов.-пост. витрати
5843,5904
2849,72757
2993,86297
4071,96068
2848,4155
1197,545188
4.Среднегодовая вартість основних виробничих фондів
4095
4095
5.Среднегодовой залишок оборотних коштів
611,99437
1120,9
6.Среднеспісочная чисельність ППП, У тому числі: за категоріями
16
5
16
5
7.Фонд оплати праці персоналу
999,7652
2039,1224
8.Амортізаціонние відрахування
642,915
642,915
9.Стоімость щорічно споживаних у виробництві сировини, матеріалів, палива, енергії
306,258
731,19249
10.Виработка на одного робітника
36,4
90,9
11.Фондоотдача основних виробничих фондів
0,742
1,292
12.Фондоемкость
1,347
0,77
13.Рентабельность виробництва,%
20,1
32
14.Рентабельность продукції,%
30
30
15.Рентабельность продажів,%
23
23
16.Коеффіціент оборотності оборотних коштів
4,965
4,725
17.Період обороту оборотних коштів
72,5
76,19
18.Срок повернення вкладених коштів
3,5
Розрахунок точки беззбитковості чи обсяг виробництва продукції, при якому підприємство тільки відшкодовує витрати на її виробництво і реалізацію.
Постійні витрати на виробництво і реалізацію продукції
Точка беззбитковості (критичний обсяг виробництв)


Прямі змінні витрати на виробництво одиниці продукції
Ціна одиниці продукції
=
-
Точка беззбитковості підприємства (освоєння) = 195 штук
Точка беззбитковості підприємства (повна загр.) = 490 штук
Відхилення об'єму продажів, запланованого в проекті підприємства від точки беззбитковості (у відсотках до планованого обсягу продажів), покаже межа безпеки: на скільки відсотків можна знизити обсяг продажів, не отримуючи збитків.
Розрахунок точки беззбитковості проілюструємо графіком:

Висновок

Враховуючи умовність роботи, можна зробити висновок про те, що завдання, поставлені на початку роботи були виконані. Були проведені розрахунок потреби в матеріальних ресурсах, потреби в основних засобах і суму амортизаційних відрахувань, потреби у трудових ресурсах і засобах на оплату праці, поточних витрат на виробництво і реалізацію продукції та виконання робіт, потреби в оборотних коштах, а також розрахувати основні техніко-економічні показники. Що дозволило спрогнозувати зміну витрат із зростанням обсягів випуску. Розрахунок техніко-економічних показників дозволив оцінити розмір вигоди пов'язаний із зростанням обсягів виробництва. У роботі були прийняті деякі умовності, які дозволили скоротити обсяг розрахунків.
Для повного аналізу діяльності підприємства необхідно знати умови в яких воно здійснює свою виробничу діяльність, а також порівняти однотипні характеристики аналогічних підприємств, що працюють на цьому ринку. Так, наприклад, оцінюючи ефективність цінової політики підприємства потрібно враховувати вид ринку на якому підприємство здійснює свою виробничу діяльність, тому що ціна монополіста встановлюється ним самим, а ціна підприємства працює на конкурентному ринку визначається в результаті взаємодії попиту і пропозиції, але з огляду на принцип побудови курсової роботи зробити це неможливо. Так само можливим є розгляд таких пунктів аналізу господарської діяльності підприємства як аналіз чутливості і розрахунок інтегральних показників ефективності.

Список літератури

1. Підручник «Економіка підприємства» під редакцією О. І. Волкова
2. Підручник "Економіка підприємства" під редакцією А. М. Магомедов
3. Підручник "Економіка та соціологія праці" під редакцією В.В. Адамчук
4. Підручник "Мікроекономіка" під редакцією Л. Г. Сімкіна
5. Лекції "Економіка підприємства" Д. А. Корнілов
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Курсова
357.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Техніко економічне обгрунтування рішення щодо створення нового виробництва
Техніко економічне обгрунтування рішення щодо створення нового виробництва 2
Техніко економічне обгрунтування створення нового підприємства
Техніко економічне обгрунтування ефективності будівництва нового підприємства
Техніко економічне обгрунтування створення підприємства
Економічне обгрунтування створення нового підприємства
Організація нового виробництва техніко економічне обгрунтування
Техніко економічне обгрунтування виробництва нового виробу
Техніко економічне обгрунтування створення міні пекарні
© Усі права захищені
написати до нас