Техніка валютних операцій

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ

ГОУ ВПО

ВСЕРОСІЙСЬКИЙ ЗАОЧНИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Ярославський філія

Контрольна робота

Техніка валютних операцій

Варіант 3

Виконав: Полуектова Наталія Юріївна

Факультет: Фінансово-кредитний

Спеціальність: Фінанси і кредит

Курс: 5 (2)

Форма навчання: Заочна

Перевірив: Ст. викладач

Тарасова Алла Юріївна

Ярославль 2010

Зміст

1. Відкриття та ведення рахунків юридичних осіб-нерезидентів в іноземній валюті і в рублях, юридичних осіб-резидентів в іноземній валюті

2. Ввезення та пересилання у РФ, а також вивезення та пересилання з РФ валютних цінностей, валюти РФ і внутрішніх цінних паперів

3. Завдання

Список використаної літератури

  1. Відкриття та ведення рахунків юридичних осіб-нерезидентів в іноземній валюті і в рублях, юридичних осіб-резидентів в іноземній валюті

Резиденти відкривають без обмежень рахунки (вклади) в іноземній валюті в банках, розташованих на територіях іноземних держав, які є членами Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) або Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (ФАТФ).

Резиденти зобов'язані повідомляти податкові органи за місцем свого обліку про відкриття (закриття) рахунків (вкладів) та про зміну реквізитів рахунків (вкладів), зазначених у частині 1 цієї статті, не пізніше одного місяця з дня відповідно відкриття (закриття) або зміни реквізитів таких рахунків (вкладів) у банках, розташованих за межами території Російської Федерації, за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, уповноваженим з контролю та нагляду у сфері податків і зборів.

Резиденти мають право переводити на свої рахунки (у внески), відкриті в банках за межами території Російської Федерації, кошти зі своїх рахунків (з вкладів) в уповноважених банках або інших своїх рахунків (вкладів), відкритих у банках за межами території Російської Федерації.

Переклади резидентами коштів на свої рахунки (у внески), відкриті в банках за межами території Російської Федерації, зі своїх рахунків (з вкладів) в уповноважених банках здійснюються при пред'явленні уповноваженому банку при першому перекладі повідомлення податкового органу за місцем обліку резидента про відкриття рахунку (вкладу ) з відміткою про прийняття зазначеного повідомлення, за винятком операцій, необхідних відповідно до законодавства іноземної держави і пов'язаних з умовами відкриття зазначених рахунків (вкладів).

На рахунки резидентів, відкриті в банках, розташованих на територіях іноземних держав, які є членами ОЕСР або ФАТФ, можуть бути зараховані суми кредитів та позик в іноземній валюті, отримані за кредитними договорами та договорами позики з організаціями-нерезидентами, які є агентами урядів іноземних держав, а також за кредитними договорами та договорами позики, укладеним з резидентами держав - членів ОЕСР або ФАТФ на строк понад два роки.

Юридичні особи - резиденти мають право без обмежень здійснювати валютні операції з коштами, зарахованими у відповідності з цим Законом на рахунки (у внески), відкриті в банках за межами території Російської Федерації.

Фізичні особи - резиденти мають право без обмежень здійснювати валютні операції, не пов'язані з передачею майна та наданням послуг на території Російської Федерації, з використанням коштів, зарахованих у відповідності з цим Законом на рахунки (у внески), відкриті в банках за межами території Російської Федерації .

Між резидентами без обмежень здійснюються такі валютні операції:

1) операції з виплати заробітної плати співробітникам дипломатичних представництв, консульських установ Російської Федерації та інших офіційних представництв Російської Федерації, що знаходяться за межами території Російської Федерації, а також постійних представництв Російської Федерації при міждержавних чи міжурядових організаціях;

2) операції з виплати заробітної плати співробітникам представництва юридичної особи - резидента, що знаходиться за межами території Російської Федерації;

3) операції з оплати і (або) відшкодування витрат, пов'язаних з відрядженням працівників на територію країни місцезнаходження представництв, установ і організацій та за її межі, за винятком території Російської Федерації;

Резиденти, за винятком фізичних осіб - резидентів, дипломатичних представництв, консульських установ Російської Федерації та інших офіційних представництв Російської Федерації, що знаходяться за межами території Російської Федерації, а також постійних представництв Російської Федерації при міждержавних чи міжурядових організаціях, подають податковим органам за місцем свого обліку звіти про рух коштів по рахунках (вкладах) у банках за межами території Російської Федерації з підтверджуючими банківськими документами в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України за погодженням з Центральним банком Російської Федерації.

Вимоги до порядку відкриття рахунків (вкладів) у банках за межами території Російської Федерації, проведення за вказаними рахунками (вкладами) валютних операцій, а також подання звітів про рух коштів за цими рахунками (вкладами), встановлені цією статтею, не застосовуються до уповноважених банків і валютним біржам, які відкривають рахунки (вклади) у банках за межами території Російської Федерації, проводять за ним валютні операції і подають звіти в порядку, встановленому Центральним банком Російської Федерації.

Нерезиденти на території Російської Федерації має право відкривати банківські рахунки (банківські вклади) в іноземній валюті та валюті Російської Федерації лише в уповноважених банках.

Порядок відкриття і ведення банківських рахунків (банківських вкладів) нерезидентів, відкритих на території Російської Федерації, в тому числі спеціальних рахунків, встановлює Центральний банк Російської Федерації, якщо інше не передбачено цим Законом.

Від імені юридичної особи - нерезидента договір банківського рахунку з уповноваженим банком може бути укладений керівником філії (представництва) юридичної особи - нерезидента, що діють на підставі довіреності юридичної особи - нерезидента.

Офіційні представництва укладають з уповноваженими банками договір банківського рахунку від свого імені.

Для відкриття банківського рахунку нерезидент надає уповноваженому банку документи, подання яких обов'язково відповідно до вимог законодавства Російської Федерації.

Довіреність на відкриття рахунку (розпорядження рахунком) засвідчується в установленому порядку.

Довіреність, надіслана (ввезена) з-за кордону, повинна бути легалізована в посольстві (консульстві) Російської Федерації за кордоном або в посольстві (консульстві) іноземної держави в Російській Федерації.

Легалізації документів, вимога про яку встановлено в цьому розділі, не потрібно, якщо зазначені документи були оформлені на території:

а) держав - учасників Гаазької конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів 1961 року (за наявності апостиля, проставляється на самому документі або окремому аркуші компетентним органом іноземної держави відповідно до вимог конвенції);

б) держав - учасниць Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 року;

в) держав, з якими Російська Федерація уклала договори про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах.

Документи, складені іноземною мовою, подаються до уповноваженого банку з перекладом на російську мову, завіреним у встановленому порядку. Не вимагається подання до уповноваженого банку завіреного перекладу на російську мову альбому зразків підписів осіб, уповноважених розпоряджатися рахунком банку-нерезидента в валюті Російської Федерації.

У разі, якщо відомості, повідомлені нерезидентом уповноваженому банку при відкритті банківського рахунку, у подальшому змінилися, нерезидент представляє в уповноважений банк відповідні зміни в термін не пізніше одного місяця з дати зміни відомостей.

Документи, копії документів, подання яких вимагається відповідно до цього розділу, підлягають зберіганню уповноваженим банком протягом усього терміну дії договору банківського рахунку, а також не менше п'яти років після закінчення терміну дії договору банківського рахунку.

  1. Ввезення та пересилання у РФ, а також вивезення та пересилання з РФ валютних цінностей, валюти РФ і внутрішніх цінних паперів

Ввезення в Україну іноземної валюти і (або) валюти Російської Федерації, а також дорожніх чеків, зовнішніх та (або) внутрішніх цінних паперів в документарній формі здійснюється резидентами та нерезидентами без обмежень при дотриманні вимог митного законодавства Російської Федерації.

Одноразово ввезенні в Російську Федерацію фізичними особами - резидентами і фізичними особами - нерезидентами готівкової іноземної валюти і (або) валюти Російської Федерації, а також дорожніх чеків, зовнішніх та (або) внутрішніх цінних паперів в документарній формі в сумі, що перевищує в еквіваленті 10 000 доларів США, що ввозиться готівкова іноземна валюта і (або) валюта Російської Федерації, а також дорожні чеки, зовнішні і (або) внутрішні цінні папери в документарній формі підлягають декларуванню митному органу шляхом подання письмової митної декларації на всю суму ввезеної готівкової іноземної валюти і (або ) валюти Російської Федерації, а також дорожніх чеків, зовнішніх та (або) внутрішніх цінних паперів в документарній формі.

Фізичні особи - резиденти і фізичні особи - нерезиденти мають право вивозити з Російської Федерації іноземну валюту, валюту Російської Федерації, дорожні чеки, зовнішні і (або) внутрішні цінні папери в документарній формі, раніше ввезені або переведені в Російську Федерацію, при дотриманні вимог митного законодавства Російської Федерації в межах, зазначених у митній декларації або іншому документі, що підтверджує їх ввезення чи переказ в Російську Федерацію.

Фізичні особи - резиденти і фізичні особи - нерезиденти мають право одноразово вивозити з Російської Федерації готівкову іноземну валюту і (або) валюту України в сумі, що дорівнює в еквіваленті 10 000 доларів США або не перевищує цієї суми. При цьому не вимагається подання до митного органу документів, що підтверджують, що вивозиться, готівкова іноземна валюта і (або) валюта Російської Федерації була раніше ввезена або переведена в Російську Федерацію або придбана в Російській Федерації.

Одноразово при вивезенні з Російської Федерації фізичними особами - резидентами і фізичними особами - нерезидентами готівкової іноземної валюти і (або) валюти Російської Федерації в сумі, що дорівнює в еквіваленті 3 000 доларів США або не перевищує цієї суми, що вивозиться готівкова іноземна валюта і (або) валюта Російської Федерації не підлягає декларуванню митному органу.

Одноразово при вивезенні з Російської Федерації фізичними особами - резидентами і фізичними особами - нерезидентами готівкової іноземної валюти і (або) валюти Російської Федерації в сумі, що перевищує в еквіваленті 3 000 доларів США, що вивозиться готівкова іноземна валюта і (або) валюта Російської Федерації підлягає декларуванню митному органу шляхом подання письмової митної декларації на всю суму вивезеної готівкової іноземної валюти і (або) валюти Російської Федерації.

Одноразовий вивіз з Російської Федерації фізичними особами - резидентами і фізичними особами - нерезидентами готівкової іноземної валюти і (або) валюти Російської Федерації в сумі, що перевищує в еквіваленті 10 000 доларів США, не допускається, за винятком випадків, передбачених частиною 2 цієї статті.

Одноразово при вивезенні з Російської Федерації фізичними особами - резидентами і фізичними особами - нерезидентами дорожніх чеків в сумі, що перевищує в еквіваленті 10 000 доларів США, що вивозяться дорожні чеки підлягають декларуванню митному органу шляхом подання письмової митної декларації.

Одноразово при вивезенні з Російської Федерації резидентами і нерезидентами іноземної валюти, валюти Російської Федерації, дорожніх чеків, зовнішніх та (або) внутрішніх цінних паперів в документарній формі, за винятком випадків, зазначених у частинах 2, 3 та 3.1 цієї статті, що вивозяться іноземна валюта, валюта Російської Федерації, дорожні чеки, зовнішні і (або) внутрішні цінні папери в документарній формі підлягають декларуванню митному органу шляхом подання письмової митної декларації.

У випадках, зазначених у частинах 1, 3 і 3.1 цієї статті, перерахунок іноземної валюти, валюти Російської Федерації, дорожніх чеків, зовнішніх та (або) внутрішніх цінних паперів в документарній формі в долари США здійснюється за офіційним курсом, що встановлюється Центральним банком Російської Федерації на день декларування митному органу. Для цілей декларування митному органу зовнішніх та (або) внутрішніх цінних паперів в документарній формі приймається:

1) для емісійних цінних паперів - номінальна вартість цінних паперів;

2) для інших цінних паперів, що засвідчують право на отримання валюти Російської Федерації або іноземної валюти, - відповідна сума у валюті Російської Федерації чи іноземній валюті, право на отримання якої засвідчує зазначена цінний папір.

  1. Завдання

В обмінному пункті встановлені котирування готівкового курсу долара США і євро до рубля. Громадянин звертається в обмінний пункт і просить обміняти банкноту в 100 доларів США на євро.

Які операції будуть оформлені в обмінному пункті і яку суму в євро отримає громадянин?

Рішення

У цьому завданню мова йде про конверсії валют на основі курсу ЦБ і комісії. У цьому випадку купівля долара або євро здійснюється за курсом ЦБ мінус відсоток комісії (зазвичай 0,5%), а продаж - за курсом ЦБ плюс відсоток комісії.

За умовами задачі дані наступні курси ЦБ РФ:

1 $ = 26,2131,

1 € = 34,4676.

Визначимо курс покупки і продажу для кожної з валют, вважаючи, що відсоток комісії, що стягується банком, дорівнює 0,5.

$ Покупка = 26,0820,

$ Продаж = 26,3442,

покупка = 34,2953,

продаж 34,6399 =.

Громадянин звертається в обмінний пункт і просить обміняти банкноту в 100 доларів США на євро, при цьому він продає 100 $ за курсом 26,0820 і купує € на всю суму за курсом 34,6399:

100 * 26,0820 = 2 608,20 руб.

2 608,20 / 34,6399 = 75,29 €.

Відповідь. У результаті проведених операцій громадянин отримає 75,29 євро.

Список використаної літератури

  1. Техніка валютних операцій. Практикум: Навч. посібник для вузів / Г.М. Бурлак, О.І. Кузнєцова, Н.В. Сергєєва; ХТРЕІУ. - М.: ЗАТ «Финстатинформ», 1999. - 192с.

  2. Техніка валютних операцій: методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи для студентів VI курсу (перша вища освіта) і V курсу (друга вища освіта) за спеціальністю 080105 (060400) «Фінанси і кредит», спеціалізація «Банківська справа». - М.: ИНФРА - М; Вузівський підручник, 2007. - 24с.

  3. Техніка валютних операцій: Учеб. посібник. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М.: Вузівський підручник, 2009. - 319с.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Контрольна робота
37кб. | скачати


Схожі роботи:
Аудит валютних коштів і валютних операцій
Автоматизація валютних операцій
Облік валютних операцій 2
Бухгалтерський уч т валютних операцій
Аудит валютних операцій
Облік валютних операцій
Розрахунок валютних операцій
Облік валютних операцій 2
Контроль операцій на валютних рахунках
© Усі права захищені
написати до нас