Територіальне громадське самоврядування 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст:
Введення ................................................. .................................................. ....... 3 "1-5"
1. Територіальне громадське самоврядування як форма безпосередньої демократії, закріплена у федеральному законі «Про загальні принципи ...» 5
2. Закон Курганської області «Про територіальну громадському самоврядування в Курганської області »...................................... .............................................. 10
3. Компетенція ТОС в співвідношенні з компетенцією органів місцевого самоврядування ......................................... .................................................. .............................. 18
4. Економічна та фінансова основа ТОС ............................................. . 25
5. Практика здійснення ТОС в м. Кургані ........................................... . 27
Висновок ................................................. ............................................... 30
Список використаної літератури ............................................... ......... 33
Введення.
Основним завданням демократичної держави є створення найбільш сприятливих умов для реалізації прав і свобод її громадян. При цьому питання раціонального державного устрою зводиться до створення такої системи влади та управління, при якій ця задача вирішувалася б найбільш ефективно. Об'єктивно існують проблеми, які можуть бути вирішені лише на загальнодержавному рівні із залученням централізованих коштів і ресурсів. До таких проблем слід віднести забезпечення територіальної цілісності, незалежності, створення єдиної правової бази, розробку і реалізацію державної політики у зовнішньополітичній та зовнішньоекономічній області, конституційне визнання і гарантії основних прав і свобод громадян, прийняття і реалізацію державних програм у галузі науки, культури, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, правопорядку і безпеки і т.д.
Але в той же час реалізація багатьох з перерахованих завдань, забезпечення певного рівня життя населення здійснюється не в державі взагалі, а в конкретних територіальних утвореннях компактного проживання громадян - муніципальних утвореннях. Саме тут повинні бути перш за все створені умови для реалізації гарантованих державою прав і свобод, а також забезпечена можливість благоустроєного проживання. Тому необхідна децентралізація влади - переміщення повноважень з центру керованої системи на її периферію і зміцнення політико-правової самостійності периферійних систем. Разом з тим широка децентралізація місць обов'язково повинна доповнюватися внутрімуніціпальной децентралізацією: розвитком громадських засад у діяльності органів місцевого самоврядування, розкріпаченням самодіяльної активності жителів - без цього місцеве самоврядування не стане справжнім самоврядуванням, незважаючи на законодавчу «прописку» відповідного терміна. Якщо децентралізація місць в тій чи іншій мірі існувала і раніше, в тому числі в радянський період, за рахунок розширення прав місцевих Рад, то розкріпачення жителів було і залишається великою проблемою. Тому населення тільки передоручає рішення що їх стосуються професійним управлінцям, не контролюючи їх. Внаслідок цього люди стають беззахисними перед свавіллям влади, втрачають смак до творчості, творення. Для подолання подібної ситуації необхідна самодіяльність населення в сфері громадянських прав на управління територією проживання та прав на житло. Російські законодавці придумали для цього явища термін «територіальне громадське самоврядування», скорочено - ТОС.
У цій курсовій роботі розглядається чинне федеральне та обласне законодавство про ТОС, співвідношення компетенції ТОС та органів місцевого самоврядування, економічні основи ТОС і практика здійснення ТОС в м. Кургані. При написанні курсової роботи були використані:
1) Федеральні закони (ФЗ від 28.07.1995 № 154 «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації» [1] (зі змінами від 22 квітня, 26 листопада 1996 р., 17 березня 1997 р., 4 серпня 2000 р) , ФЗ від 19.09.1997 «Про основні гарантії виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації» [2], Цивільний кодекс, Закон РФ від 6 липня 1991 р. N 1550-I "Про місцеве самоврядування в Російській Федерації" [ 3] (зі змінами від 24 червня, 22 жовтня 1992 р., 28 квітня 1993, 28 серпня 1995 р., 18 червня 2001));
2) Закони Курганської області «Про місцеве самоврядування в Курганської області» від 05.02.1996 р № 37 (зі зм. Від 29 квітня, 6 вересня 1996 року, 30 квітня, 7 жовтня 1997 року, 26 жовтня 1998 року, 2, 29 березня 1999 року, 6 листопада 2000, 22 січня, 27 лютого, 6 квітня 2001 року),, «Про територіальний громадському самоврядування в Курганської області» від 29 травня 1998 року N 123 (зі зм. від 28 грудня 1998 року, 2 липня 2001 року) [4], "Про територіальний громадському самоврядування в Курганської області" від 6 листопада 1996 року № 106 [5];
3) Акти органів місцевого самоврядування муніципального освіти м. Курган (Статут міста Кургану. У ред. Рішення Курганської міської Думи № 6 від 24.01.2001 [6]); рішення Курганської міської Думи, розпорядження мера м. Курган;
4) Матеріали газет «Новий світ», «Курган і кургани», стаття Д.А. Левчіка «Комітети громадського самоврядування: тенденції розвитку» [7], збірник матеріалів «Територіальне громадське самоврядування: досвід діяльності» [8],

Територіальне громадське самоврядування як форма безпосередньої демократії, закріплена у федеральному законі «Про загальні принципи ...»

Конституція РФ, прийнята на всеросійському референдумі 12 грудня 1993 року, закріплює конституційний статус Російської Федерації як держави демократичної, федеративної, правового з республіканською формою правління; проголошує носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Російській федерації її багатонаціональний народ.
Визначення Російської Федерації в Конституції 1993 року як демократичної держави грунтується насамперед на визнанні народу в якості джерела влади (демократія в перекладі з давньогрецької означає "народовладдя": від "демос" - народ, "кратос" - влада). Народ здійснює свою владу безпосередньо (безпосередня демократія), а також через органи державної влади та органи місцевого самоврядування (представницька демократія).
У науковій літературі безпосередня демократія визначається як "суспільні відносини, що виникають у процесі розв'язання певних питань державного і суспільного життя суб'єктами державної влади, правомочними і виражають їх суверенітет, шляхом безпосередньо владного волевиявлення, яке підлягає загальному виконанню (в масштабах решаемого питання) і не потребує будь-якого затвердження "[9]. Виділяють такі характерні риси безпосередньої демократії [10]:
- Пряме волевиявлення громадян;
- Єдність волі і суб'єкта її вираження;
- Участь громадян у прийнятті рішень, у здійсненні влади від свого імені;
- Право на безпосереднє волевиявлення надається кожному громадянину, котрий володіє правоздатністю, на підставі громадянства, проживання на відповідній території, членства в трудовому колективі, громадської організації, що досягла певного віку;
- У прийнятті рішень за допомогою інститутів безпосередньої демократії можуть брати участь особи, які входять до складу суб'єкта безпосередньої демократії, по кожному питанню, яке даний суб'єкт має право безпосередньо вирішувати або брати участь у його вирішенні.
Безпосереднє волевиявлення громадян на місцях, що з їх вступом до сфери суспільно-політичного життя, має кілька основних видів. По-перше, це самозаявленіе громадянами своїх запитів. По-друге, - самореалізація громадянами власних запитів, у тому числі прийняття ними публічно-владних рішень: нормативних; індивідуальних; кадрових. По-третє, - участь громадян у здійсненні органами місцевого самоврядування владно-управлінських функцій:
- При обговоренні проектів місцевих планів, програм, проектів нормативних та індивідуальних актів;
- При здійсненні вже прийнятих планів, програм, актів;
- При оцінці підсумків діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування, загального стану справ у своїх муніципальних утвореннях, в окремих галузях місцевого життя.
По-четверте, - контроль з боку громадян їх об'єднань за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування і депутатів.
Всі названі види волевиявлення знайшли своє вираження в ряді муніципальної-правових інститутів, закріплених у федеральному законі від 28 серпня 1995 р. N 154-ФЗ "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації". Даним законом до форм прямого волевиявлення громадян та інших форм здійснення місцевого самоврядування віднесено: місцевий референдум (ст. 22); муніципальні вибори (ст.23); збори (сход) громадян (ст.24); народна правотворча ініціатива (ст.25) ; звернення громадян до органів місцевого самоврядування (ст.26); територіальне громадське самоврядування та інші форми участі населення у здійсненні місцевого самоврядування (ст.27). Т.ч. територіальне громадське самоврядування є однією з форм безпосередньої демократії, закріпленої у федеральному законі «Про загальні принципи ...».
Легальна дефініція поняття територіальне громадське самоврядування дана в Федеральному законі "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації". Ч.1 ст.27 даного федерального закону говорить: «Під територіальним громадським самоврядуванням розуміється самоорганізація громадян за місцем їх проживання на частині території муніципального освіти (територіях поселень, які не є муніципальними утвореннями, мікрорайонів, кварталів, вулиць, дворів та інших територіях) для самостійного і під свою відповідальність здійснення власних ініціатив у питаннях місцевого значення безпосередньо населенням або через створювані їм органи територіального громадського самоврядування ».
Однак незважаючи на точне визначення поняття "територіальне громадське самоврядування", до теперішнього часу багато активістів ТОС, муніципальні діячі і навіть вчені сперечаються про сутність територіального громадського самоврядування, відносячи його то до інститутів влади, зокрема, до однієї з форм організації місцевого самоврядування, то до громадських об'єднань. На мою думку територіальне громадське самоврядування не може бути віднесено до громадських об'єднань громадян, так як в цьому випадку на нього поширювалися б норми законодавства про громадські об'єднання, і його організація і діяльність не могли б регулюватися зазначеним вище Законом, законами суб'єктів Російської Федерації та місцевими нормативними актами. Внаслідок цього територіальне громадське самоврядування не змогло б здійснювати діяльність з вирішення питань місцевого значення. Бо вирішення питань місцевого значення є предмет відання місцевого самоврядування. Не може бути визнаний цей інститут і владним, в тому числі і як одна з форм організації місцевого самоврядування, так як Конституцією Російської Федерації він в цій якості не названий.
Правовий статус територіального громадського самоврядування визначено найменуванням статті 27 Федерального закону "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації" і її 1 пунктом: територіальне громадське самоврядування - це форма участі населення у здійсненні місцевого самоврядування, заснована на самоорганізації громадян за місцем їх проживання. Предметом своєї діяльності ТОС має питання місцевого значення, але при цьому, не будучи формою влади, не приймає загальнообов'язкові рішення, а здійснює власні ініціативи в цих питаннях, спрямовані на вирішення конкретних завдань в забезпечення власної життєдіяльності.
Органи ТОС підлягають реєстрації. Зазвичай реєстрація органів ТОС проводиться в органах місцевого самоврядування. У статуті муніципального освіти повинні бути зазначені орган, що здійснює реєстрацію ТОС, порядок реєстрації та підстави для відмови в реєстрації ТОС.
Відповідно до статуту муніципального освіти органи ТОС можуть наділятися правами юридичної особи. Порядок та підстави набуття органами ТОС прав юридичної особи, як це не дивно, викликають багато питань. Не рідкісні випадки, коли органи ТОС змушені проходити реєстрацію в органах юстиції як громадські об'єднання, якими вони, як було сказано вище, не є. В якій же формі і в якому порядку повинні реєструватися органи ТОС?
Як встановлено Цивільним Кодексом Російської Федерації, правоздатність юридичної особи виникає у момент його створення. Юридична особа вважається створеним з моменту його державної реєстрації. Юридична особа підлягає державній реєстрації в органах юстиції в порядку, встановленому законом про реєстрацію юридичних осіб. ТОС є некомерційною організацією. В даний час для некомерційних організацій відсутній єдиний порядок реєстрації та діють різні закони про порядок реєстрації залежно від форми, в якій ці організації створені. Пунктом 3 статті 50 Цивільного Кодексу Російської Федерації передбачено, що юридичні особи, які є некомерційними організаціями, можуть створюватися у формі споживчих кооперативів, громадських або релігійних організацій (об'єднань), фінансованих власником установ, благодійних та інших фондів, а також в інших формах, передбачених законом . ТОС - особлива форма некомерційних організацій, передбачена Федеральним законом "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації". Порядок реєстрації ТОС як юридичних осіб повинен бути встановлений законом. Аналіз норм Федерального закону "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації" дозволяє зробити однозначний висновок про те, що норми про порядок реєстрації ТОС як юридичної особи повинні міститися в законах суб'єктів Російської Федерації. Таким чином, питання про порядок державної реєстрації органів ТОС як юридичних осіб згідно з чинним законодавством має бути вирішене в законах суб'єктів Російської Федерації.
Територіальне громадське самоврядування може здійснюватися в кількох формах [11]:
1. Форми непрямого участі. У цьому випадку громадяни (на загальних зборах, конференції і т.д.) вибирають представницький орган. У різних регіонах ці органи називаються по різному: КОС (комітет громадського самоврядування), організація ТОС (організація територіального громадського самоврядування), ОТОСов (орган територіального громадського самоврядування), територіальна громада, та ін Традиції подібних комітетів збереглися в нас з часів Радянської влади ( домкоми, вуличкому). Така форма має певні переваги, зокрема, оперативність прийняття рішень; великий досвід роботи таких організацій.
При такій організації справою зазвичай займаються справжні ентузіасти, які швидко стають професіоналами.
Однак кілька людей досить часто не можуть представляти інтереси всіх груп мешканців, що проживають на території. Виникає розрив між населенням і представницьким органом. На цьому грунті з'являються різного роду конфлікти. Зазвичай враховуються інтереси груп, представники яких є в комітеті чи, в крайньому випадку, інтереси найбільш організованих груп: пенсіонерів, ветеранів, багатодітних матерів та інших соціально незахищених груп населення. При цьому дуже часто випадають інтереси найбільш активної групи населення: людей працездатного віку, які проводять більшу частину свого часу поза домом.
Т.ч. розрив між населенням і представницьким органом практично становить родова ознака непрямих форм територіального громадського самоврядування.
2. Форми прямої участі. Прикладами такої форми самоврядування є збори (сход). У цьому випадку для вирішення питань збирається загальні збори мешканців території або організовується письмове опитування. Це форма найбільш повного представництва жителів в управлінні своєю територією. При її правильному використанні вона дозволяє враховувати інтереси всіх жителів. У науковій літературі зазначається: «Основною перевагою зібрань як інституту безпосередньої демократії і як форми місцевого самоврядування є органічне поєднання в них колективного соціальної дії: обговорення того чи іншого питання, вираження колективної думки, прийняття колективного рішення з особистою активністю учасників зборів. У рамках зборів кожен учасник тим чи іншим способом виражає свою думку, інтерес, які шляхом зіставлення з думками та інтересами інших учасників можуть набувати значення загального »[12]. Проте її значним мінусом є слабка організованість жителів. При її застосуванні значно знижується оперативність. Часто збирати збори всіх жителів зазвичай просто неможливо, а прийняти якесь рішення на загальних зборах зовсім непросто.

Закон Курганської області «Про територіальну громадському самоврядування в Курганської області»

Федеральний закон «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування РФ» від 28 серпня 1995 року встановив, що порядок організації та здійснення територіального громадського самоврядування визначається статутом муніципального освіти відповідно до законів суб'єкта Російської Федерації і нормативними правовими актами органів місцевого самоврядування. До прийняття закону Курганської області про регулювання здійснення місцевого самоврядування у формі територіального громадського самоврядування застосовувалися статті 80-86 Закону Російської Федерації «Про місцеве самоврядування в Російській Федерації» в частині, що не суперечить Конституції РФ і Федеральним законом «Про загальні принципи місцевого самоврядування в РФ» . У лютому 1996 року був прийнятий Закон Курганської області «Про місцеве самоврядування в Курганської області», який слідом за федеральним законом встановив, що порядок організації та здійснення територіального громадського самоврядування визначаються статутом муніципального освіти відповідно до законів Курганської області та нормативними правовими актами органів місцевого самоврядування .
Закон Курганської області про регулювання ТОС був прийнятий Курганської обласної Думою 29 жовтня 1996 року і набрав чинності 20 листопада 1996 року. Проте менш ніж через два роки (26 травня 1998 рік) Курганської обласної Думою був прийнятий новий закон «Про територіальний громадському самоврядуванні». Після підписання Головою Адміністрації (Губернатором) Курганської області та опублікування в газеті «Новий світ» 9 червня 1998 він вступив в силу. Як випливає з преамбули, закон визначає загальні принципи і форми організації територіального громадського самоврядування в Курганській області, повноваження та види діяльності органів територіального громадського самоврядування, їх права та гарантії.
Закон складається з 5 розділів, що містять 20 статей.
Глава I - Загальні положення - включає 6 статей, що містять норми: про поняття та принципи ТОС, про право жителів на участь в ТОС, про правову основу ТОС, про систему ТОС, про взаємини ТОС населення з органами місцевого самоврядування.
Закон містить визначення поняття «територіальне громадське самоврядування», аналогічне даному в федеральному законі № 154 «Про загальні принципи ...». Слідом за ФЗ-154 встановлено, що відповідно до статуту муніципального освіти зазначені органи можуть бути юридичними особами. При цьому реєстрація їх здійснюється виконавчим органом місцевого самоврядування. В якості правової основи ТОС визначені Конституція Російської Федерації, федеральний та обласне законодавство, нормативні правові акти органів місцевого самоврядування, а також положення (статути) відповідних ТОС.
У ст.4 закріплені принципи, на яких здійснюється ТОС:
- Законності;
- Захисту прав і законних інтересів населення;
- Вільного волевиявлення громадян через загальні збори, сходи, опитування населення;
- Виборності та підконтрольності населенню органів ТОС;
- Широкої участі громадян у виробленні та прийнятті рішень з питань, що зачіпають інтереси населення;
- Поєднання інтересів населення відповідної території та інтересів всього місцевого співтовариства (муніципального утворення);
- Гласності та врахування громадської думки.
У систему територіального громадського самоврядування включені загальні збори (сходи), інші форми безпосередньої демократії, а так само органи територіального громадського самоврядування: ради або комітети мікрорайонів, житлових комплексів, вулиць, кварталів, будинків і т.п.
У ст. 5.2 розкривається порядок визначення території, на якій діє орган ТОС. Територія визначається за пропозицією жителів представницьким органом місцевого самоврядування, виходячи з історичних, культурних, соціально-економічних та інших ознак цілісності конкретній території з урахуванням меж діяльності житлово-комунальних служб, а так само в межах архітектурно-планувальних зон або житлових комплексів. Для найбільш ефективної реалізації своїх повноважень Закон надає органам ТОС право об'єднуватися в асоціації.
У ст.6 визначено взаємовідносини ТОС з органами місцевого самоврядування. ТОС визнається частиною системи місцевого самоврядування, покликаної забезпечити розвиток ініціативи та розширення можливостей самостійного вирішення населенням питань соціально-економічного розвитку відповідної території, зміцнення гарантій реалізації прав і свобод громадян. Органи місцевого самоврядування:
- Сприяють населенню у здійсненні права на ТОС;
- Надають допомогу ініціативним групам громадян в проведенні загальних зборів, сходів, опитувань населення і беруть в них участь;
- Розробляють нормативну документацію по ТОС, допомагають в розробці положень (статутів) ТОС;
- Створюють необхідні умови для становлення і розвитку системи ТОС;
- Має право передавати, на договірній основі, ТОС частину своїх повноважень із наданням необхідних для їх здійснення фінансових і матеріальних ресурсів і контролювати їх діяльність в частині здійснення делегованих повноважень та витрачання виділених коштів;
- Можуть встановлювати сфери спільної компетенції з ТОС, а також перелік питань, рішення по яких не можуть бути прийняті без погодження з ТОС;
- Надають органам ТОС приміщення для здійснення їх діяльності;
- Координують діяльність ТОС, надають їм організаційну і методичну допомогу;
- Надають сприяння в реєстрації положення (статуту) ТОС;
- Сприяють виконанню рішень загальних зборів, сходів, прийнятих в межах їх компетенцій;
- Враховують у своїх рішеннях думку населення, отримане ТОС методом опитування;
- Здійснюють інші повноваження по взаємодії з ТОС відповідно до цього Закону.
Органам ТОС надано право брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування при обговоренні питань, які зачіпають інтереси жителів відповідної території.
Глава II - Організаційні основи ТОС - складається з 5 статей, що містять норми: про форми участі населення в ТОС (загальні збори, сходи, конференції громадян, органи ТОС), про статус старшого по будинку (старшого по під'їзду), про вимоги, що висуваються до змістом положення (статуту) ТОС населення.
У ст.7 закріплені форми участі населення в територіальному громадському самоврядуванні, а саме:
- Безпосереднє волевиявлення громадян - загальні збори, сходи;
- Органи ТОС.
Загальні збори, сходи громадян скликаються органами місцевого самоврядування, органами ТОС або ініціативними групами мешканців у міру необхідності, але не рідше одного разу на рік.
У роботі загальних зборів, сходів громадян беруть участь громадяни, які досягли 18 років і проживають на відповідній території. Громадяни, які не проживають на відповідній території, можуть брати участь в роботі загальних зборів, сходів з правом дорадчого голосу. Загальні збори, сходи правомочні, якщо в них беруть участь більше половини жителів відповідної території.
У ст.8.4 визначена компетенція загальних зборів, сходів громадян:
- Прийняття положень (статутів) ТОС
- Обрання органів ТОС
- Дострокове припинення повноважень органів ТОС;
- Затвердження програм діяльності ТОС;
- Оцінка діяльності органів ТОС по їх звітів;
- Обрання ревізійної комісії ТОС;
- Вирішення інших питань, які зачіпають інтереси жителів відповідної території.
Рішення загальних зборів, сходів, громадян ТОС приймаються більшістю голосів присутніх, оформляються протоколом.
Ст.8.5 містить вимоги до змісту протоколу. Протокол повинен містити наступні дані:
- Дату і місце проведення;
- Загальна кількість громадян, які мають право приймати рішення;
- Кількість жителів, які взяли участь у зборах, сході;
- Прийняті рішення.
Рішення загальних зборів, сходів, громадян протягом 10 днів доводяться до відома органів місцевого самоврядування.
У ст.9 визначено порядок формування органів ТОС. Органи ТОС створюються за ініціативою громадян на основі їх добровільного волевиявлення. Вибори органів ТОС проводяться на загальних зборах (сходах) громадян за місцем їх проживання. Обраними до складу органів ТОС вважаються громадяни, які отримали більшість голосів від присутніх. Загальні збори (сход) громадян встановлюють терміни повноважень органів ТОС. Порядок проведення, норми представництва, терміни проведення виборів органів ТОС визначаються нормативним правовим актом представницького органу місцевого самоврядування. Підготовка і проведення виборів органів ТОС здійснюються гласно і відкрито. Витрати, пов'язані з підготовкою і проведенням виборів, можуть проводитися за рахунок відповідних місцевих бюджетів.
До органів ТОС виходячи з принципів їх організації, здійснюваних ними повноважень, їх правового статусу та із специфіки відповідної території статтею 9.4 віднесено:
- Поради (комітети) мікрорайонів, житлових комплексів, селищ і т.п.;
- Об'єднання жителів-власників у єдиному комплексі нерухомого майна (ЖБК, МЖК і т.п.);
- Квартальні, вуличні, домові і т.п. поради (комітети).
Рада (комітет) мікрорайону, житлового комплексу, селища і т.п. може обиратися на загальних зборах (сході) громадян відповідної території і за рішенням загальних зборів (сходу) може мати право юридичної особи відповідно до законодавства.
Об'єднання мешканців-власників у єдиному комплексі нерухомого майна (ЖБК, МЖК і т.п.) можуть мати права юридичної особи і організовуються на загальних зборах власників житла відповідно до законодавства.
Квартальний, вуличний, дворовий, домовик рада (комітет) формується на загальних зборах (сході) громадян або формується зі старших по домівках (під'їздах) і може мати права юридичної особи відповідно до законодавства.
Порядок обрання (формування) ради (комітету), організація його роботи, основні повноваження визначаються Положенням про квартальні, вуличних, дворових, будинкових і т.п. радах (комітати).
У ст.10 визначено, що порядок обрання старшого по будинку, старшого по під'їзду, його повноваження, права та обов'язки визначаються відповідним положенням. Старший по будинку, старший по під'їзду багатоквартирного житлового будинку не має права юридичної особи і обирається на загальних зборах (сході) жителів будинку, під'їзду.
У ст. 11 вказані вимоги до змісту статуту (положення) ТОС. У Положенні (статуті) територіального громадського самоврядування населення повинні бути зазначені:
1) найменування територіального громадського самоврядування, його юридична адреса;
2) структура, повноваження, цілі, порядок формування і термін повноважень виборних органів ТОС;
3) межі територій ТОС;
4) форми і порядок безпосередньої участі жителів у територіальному громадському самоврядуванні;
5) порядок контролю за діяльністю ТОС;
6) джерела формування коштів та іншого майна ТОС, права територіального громадського самоврядування з управління майном;
7) порядок внесення змін і доповнень до Положення (статут) територіального громадського самоврядування;
8) порядок реорганізації та (або) ліквідації органу ТОС, у разі, якщо він є юридичною особою;
9) інші норми, визначені статутами муніципальних утворень.
Положення (статут) ТОС приймається на загальних зборах (сході) громадян відповідної території і реєструється виконавчим органом місцевого самоврядування з подальшим затвердженням главою муніципального освіти.
Глава III - Повноваження ТОС - складається з 3 статей, що містять норми: про повноваження ТОС, про можливість передачі ТОС окремих повноважень органів місцевого самоврядування, про правовий режим майна ТОС [13].
Глава IV - Економічна і фінансова основи ТОС - містить норми: про економічну діяльність органів ТОС, про фінансові ресурси органів ТОС.
Глава V - Гарантії та відповідальність ТОС - містить норми про гарантії ТОС, про припинення діяльності ТОС, про відповідальність органу ТОС перед жителями. У цій же главі міститься стаття, яка визначає порядок набуття чинності даного Закону.
В якості гарантій територіального громадського самоврядування закон називає такі:
1) рішення ТОС, прийняті ним в межах своїх повноважень, підлягають обов'язковому розгляду та прийняттю по них заходів у встановлені законодавством терміни тими органами місцевого самоврядування, юридичними особами та громадянами, яким вони адресовані.
2) юридичні особи та громадяни несуть майнову відповідальність, відшкодовуючи в повному обсязі шкоду, заподіяну їх дією або бездіяльністю населенню, навколишньому середовищу, а так само шкода, заподіяна в результаті невиконань рішень ТОС, в установленому законом порядку.
3) орган ТОС має право пред'явити до суду заяву (позов) про визнання недійсними актів органів місцевого самоврядування, вирішення інших юридичних осіб, які порушують права, законні інтереси громадян, що проживають на відповідній території, відповідно до законодавства.
4) захист прав і законних інтересів ТОС забезпечується судом відповідно до законодавства.
Відповідно до ст.18 припинення діяльності територіального громадського самоврядування визначається Положенням (статутом) ТОС відповідно до статуту муніципального освіти.
У ст.19 визначено відповідальність органу територіального громадського самоврядування перед жителями. Орган територіального громадського самоврядування несе відповідальність перед жителями відповідної території в установленому законом порядку у разі порушення федерального і обласного законодавства, статуту муніципального освіти, Положення (статуту) ТОС чи втрати цим органом довіри з боку мешканців. Підстави і види відповідальності органу ТОС визначаються Положенням (статутом) ТОС відповідно до статуту відповідного муніципального освіти.
Закон Курганської області «Про територіальний громадському самоврядування в Курганської області» 1998 року по декількох позиціях відрізняється від Закону Курганської області «Про ТОС в Курганської області» 1996 року. Можна виділити наступні основні відмінності Законів:
1. За Законом 1996 ТОС могло придбати права юридичної особи, зареєструвавшись у встановленому законом порядку як громадська організація (об'єднання) (ст.1.2 Закону). При цьому Статут ТОС (положення органу ТОС) повинен був відповідати вимогам, що пред'являються до установчих документів, що подаються на реєстрацію відповідно до законодавства про громадські об'єднання громадян (ст. 14 Закону). Закон 98 року, передбачаючи можливість придбання органом ТОС прав юридичної особи, не вказує його статус;
2. Закон 1996 передбачав, що статут ТОС (положення органу ТОС) повинен відповідати вимогам, що пред'являються до установчих документів, що подаються на реєстрацію відповідно до законодавства про громадські об'єднання громадян (ст. 14 Закону). Новий закон не містить бланкетной норми. Коло питань, які повинні бути висвітлені у Статуті (положенні) територіального громадського самоврядування, зазначений у ст.11 Закону 98 року.
3. Закон 1996 встановлював, що органи місцевого самоврядування за пропозицією ініціативних груп громадян узгоджують порядок, норми представництва і терміни проведення виборів органів ТОС. За законом 1998 порядок проведення, норми представництва, терміни проведення виборів органів ТОС визначаються нормативним правовим актом представницького органу місцевого самоврядування;
4. Відповідно до абз.8 ст.8.2 закону 1996 ТОС могло приймати на свій баланс майно від органів місцевого самоврядування, передане йому на праві господарського відання. Однак згідно зі ст. 294 ДК РФ майно на праві господарського ведення може належати тільки державним або муніципальним підприємствам. ТОС не відноситься до таких. Тому дане повноваження в законі 1998 звучить по іншому: «ТОС вправі приймати на свій баланс майно, ... передане йому у безоплатне користування органами місцевого самоврядування» (ст.12.2.7 Закону);
5. Закон 1996 передбачав можливість призупинення дії органів ТОС органами місцевого самоврядування у випадках перевищення ними своїх повноважень у вирішенні питань, які зачіпають інтереси населення. Закон 98 не надає такого права органам місцевого самоврядування.
6. У законі 1998 з'явилися норми про відповідальність органу ТОС перед жителями та про припинення діяльності територіального громадського самоврядування.
Закон 1998 за час своєї дії зазнав деяких змін. Так, законом Курганської області від 28 грудня 1998 року N 177 "Про внесення зміни до пункту 8.2 статті 8 Закону Курганської області" Про територіальний громадському самоврядування в Курганської області ", який набрав чинності 20 січня 1999 року, цифра" 16 "була замінена на цифру "18". Це було зроблено для усунення суперечності федеральному законодавству. Федеральний закон «Про загальні принципи ...» встановив, що громадяни Російської Федерації здійснюють своє право на місцеве самоврядування в міських, сільських поселеннях та інших муніципальних утвореннях у відповідності з федеральними гарантіями виборчих прав громадян шляхом референдуму, виборів, інших форм прямого волевиявлення, а також через виборні інші органи місцевого самоврядування. Відповідно до ч.1 ст.4 федерального закону «Про основні гарантії виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації» [14] громадянин Російської Федерації має право обирати, голосувати на референдумі, брати участь у передбачених законом і проведених законними методами інших виборчих діях по досягненню віку 18 років.
  Законом Курганської області від 2 липня 2001 року N 63 "Про внесення змін до Закону Курганської області" Про територіальний громадському самоврядування в Курганської області "по всьому тексту Закону Курганської області" Про територіальний громадському самоврядування в Курганської області ", що набрав чинності
15 липня 2001, слова "конференція", "або конференція" у відповідних відмінках і числах були виключені .. З одного боку конференція як збори представників не може повною мірою відобразити волю населенню, що проживає на відповідній території. Особливо, якщо норма представництва встановлена ​​на рівні, наприклад, один представник від тисячі жителів. У цьому випадку ТОС не буде безпосереднім волевиявленням усього населення, що проживає на даній території. Однак на мою думку, законодавець не врахував труднощі, які можуть виникнути з проведенням загальних зборів (сходів), оскільки зібрати необхідну для його визнання правомочним число громадян (більше половини жителів відповідної території) не завжди можливо. Тому, необхідно встановити високий рівень представництва, наприклад, один представник від 5 - 10 жителів відповідної території, які мають право голосу на загальних зборах (сходах), конференціях.

Компетенція ТОС в співвідношенні з компетенцією органів місцевого самоврядування.

Кожен орган місцевого самоврядування і орган ТОС повинен мати своє поле діяльності, на яку він впливає у відповідності зі своїми завданнями і цілями, тобто компетенцію. Компетенція органу місцевого самоврядування (органу ТОС) є складною правовою категорією, структура якої складається з предметів відання, прав і обов'язків. Предмети відання органів місцевого самоврядування - це сфери місцевого життя, в яких діє даний юридично компетентний в них орган.
Предмети відання як структурний елемент поняття «компетенція» є способом юридичного позначення тих сфер місцевого життя, які визначаються в якості предмету владних дій органів місцевого самоврядування.
Конституція РФ 1993 року (ст.130) і федеральний закон «Про загальні принципи ...» використовують для характеристики предметів відання місцевого самоврядування поняття «питання місцевого значення». Разом з тим кругом предметів відання місцевого самоврядування вони включають і окремі державні повноваження, якими можуть наділятися органи місцевого самоврядування. У ст.6 федерального закону «Про загальні принципи ...» міститься перелік питань місцевого значення. Вони можуть бути класифіковані наступним чином:
1. Організаційно-адміністративні питання:
1) Прийняття і зміна статуту місцевого самоврядування, контроль за його виконанням.
2) Охорона громадського порядку, організація про зміст муніципальних органів охорони громадського порядку, здійснення контролю за їх діяльністю.
3) Контроль за використанням земель на території муніципального освіти.
4) Організація та зміст муніципальних архівів.
5) Організація та утримання муніципальної інформаційної служби
6) Створення умов для діяльності засобів масової інформації.
7) Забезпечення соціальної підтримки і підтримку зайнятості населення.
8) Участь в охороні навколишнього середовища на території місцевої освіти.
9) Забезпечення протипожежної безпеки. організація муніципальної пожежної служби.
2. Економічні питання:
1) володіння, користування, розпорядження муніципальної власністю.
Муніципальна власність відповідно до Цивільного Кодексу Російської Федерації це "майно, що належить на праві власності міських і сільських поселень, а також іншим муніципальним утворенням. Від імені муніципального утворення права власника здійснюють органи місцевого самоврядування ...".( ст.215 ГК РФ).
2) Місцеві фінанси. Формування, затвердження і виконання місцевого бюджету. Встановлення місцевих податків і зборів, вирішення інших фінансових питань.
3) Комплексне соціально-економічний розвиток муніципального освіти.
4) Регулювання планування та забудови території муніципального освіти.
5) Регулювання використання водних об'єктів місцевого значення, родовищ загальнопоширених корисних копалин; надр для будівництва підземних споруд місцевого значення.
6) Організація, утримання і розвиток муніципальних енерго-, газо-, тепло-, і водопостачання і каналізації.
7) Муніципальне дорожнє будівництво та утримання доріг місцевого значення.
8) Благоустрій та озеленення території муніципального освіти.
9) Організація утилізації та переробки побутових відходів.
10) Організація транспортного обслуговування населення, забезпечення послугами зв'язку.
3. Питання соціально-культурного значення:
1) Зміст і використання муніципального житлового фонду та нежитлових приміщень.
2) Організація, утримання і розвиток муніципальних установ дошкільного, основного і професійного середньої освіти.
3) Організація, утримання і розвиток закладів охорони здоров'я, забезпечення санітарного благополуччя населення.
4) Створення умов для житлового та соціально-культурного розвитку.
5) Організація постачання населення і муніципальних установ паливом.
6) Організація ритуальних послуг та утримання місць поховання.
7) Створення умов для забезпечення населення послугами торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування.
8) Створення умов для діяльності установ культури.
9) Збереження пам'яток історії та культури, що знаходяться в муніципальній власності.
10) Створення умов для організації видовищних заходів.
11) Створення умов для розвитку фізкультури і спорту в місцевому співтоваристві.
Виходячи зі змісту ст.27 вищезгаданого федерального закону і статуту р. Курган до предметів відання ТОС також належать питання місцевого значення. Так, відповідно до ст.45.1 Статуту м. Курган до предметів відання територіального громадського самоврядування віднесені питання розвитку, змісту та благоустрою частини території муніципального освіти, ремонту та експлуатації житлового фонду, організації дозвілля, торгівлі, побутового та транспортного обслуговування мешканців, дотримання громадського порядку і санітарних норм, використання землі, інші питання територіального значення.
Другим структурним елементом поняття «компетенція», що становить її головний зміст, є права і обов'язки органів місцевого самоврядування та органів ТОС. Свої функції і завдання дані органи реалізують шляхом здійснення належних їм прав та обов'язків. Предмети відання органів місцевого самоврядування та органів ТОС тісно пов'язані з предметів їх відання: якщо з визначенням предметів ведення органу дається відповідь на питання, в яких областях місцевого життя він в принципі компетентний, то права і обов'язки характеризують межі можливостей органу в тій чи іншій сфері муніципальних відносин. У юридичній літературі і законодавстві при характеристиці другого елементу компетенції часто використовують поняття «повноваження».
Повноваження місцевого самоврядування розподілені між органами місцевого самоврядування. При цьому перелік повноважень органів місцевого самоврядування є відкритим. Так, до повноважень Курганської міської Думи віднесені (ст.23 Статуту м. Курган):
1) прийняття та зміна Статуту муніципального освіти міста Курган;
2) прийняття загальнообов'язкових правил на території муніципального освіти міста Курган;
3) внесення пропозицій до органів державної влади Курганської області про зміну кордонів муніципального освіти міста Курган;
4) визначення основних напрямів соціальної та економічної політики муніципального освіти міста Курган, прийняття планів і програм розвитку міста та звітів про їх виконання;
5) затвердження бюджету муніципального освіти міста Курган, звіту про його виконання;
6) прийняття рішень про утворення міських валютних фондів, визначення їх статусу та цільового призначення;
7) установа фондів для кредитування цільових програм і заходів для розв'язання завдань міського самоврядування, в тому числі фондів дотаційних та соціального захисту;
8) встановлення і скасування згідно з чинним законодавством міських податків і зборів, пільг по місцевих податках і зборах в частині, що надходить до міського бюджету;
9) прийняття рішень про випуск та розміщення міських позик, лотереї, про виділення позик і позик з міського бюджету;
10) встановлення окремим категоріям громадян фінансової, матеріальної та іншої допомоги, пільг і переваг за рахунок коштів міського бюджету;
11) встановлення порядку управління муніципальної власністю, затвердження переліку об'єктів муніципальної власності, придбання, створення та перетворення яких вимагають згоди Думи;
12) затвердження програми приватизації муніципального майна;
13) встановлення порядку створення, реорганізації та ліквідації муніципальних підприємств та установ, призначення та звільнення з посади їх керівників;
14) визначення відповідно до земельного законодавства порядку надання та вилучення земельних ділянок, а також розпорядження земельними ділянками на території муніципального освіти міста Курган;
15) затвердження генерального плану розвитку міста, правил його забудови, перспективних містобудівних програм.
У законі Курганської області «Про територіальний громадському самоврядуванні» 1998 року повноважень територіального громадського самоврядування присвячена глава III. У законі встановлено, що компетенція ТОС визначається Положенням (статутом) про нього, а так само рішеннями органів місцевого самоврядування про передачу йому окремих повноважень органів місцевого самоврядування на основі добровільно взятих на себе зобов'язань органом ТОС з одночасною передачею відповідних матеріально-фінансових ресурсів і за згодою жителів відповідної території (ст.12.1 Закону). У ст.12.2 перераховані основні повноваження ТОС. Органам ТОС надано право (при цьому повноваження, передбачені в п.п. 1 - 3; 6 - 8 і 10, здійснюються органами ТОС, які є юридичними особами):
1) створювати за рахунок власних коштів, добровільних внесків і пожертвувань населення, юридичних осіб, громадських об'єднань об'єкти комунально-побутового і соціально-культурного призначення, забезпечувати їх утримання та експлуатацію.
2) засновувати в установленому законодавством порядку підприємства;
3) укладати договори з юридичними особами, пов'язані з їх участю у вирішенні соціально-економічних завдань на даній території;
4) розробляти та подавати органам місцевого самоврядування проекти планів і програм розвитку відповідної території для використання їх в складі планів економічного і соціального розвитку, програм, прийнятих органами місцевого самоврядування;
5) подавати органам місцевого самоврядування висновки з питань відведення землі на території даного ТОС, будівництва і розширення на цій території підприємств та інших об'єктів виробничого і соціально-культурного призначення, розміщення підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, шкіл, поліклінік та інших соціально- культурних установ, режиму їх роботи, а так само режиму транспортного обслуговування цієї території.
6) виступати замовником по будівельних і ремонтних робіт, які виконуються за рахунок коштів, що знаходяться у розпорядженні даної ТОС;
7) приймати на свій баланс майно, створене за рахунок коштів і трудової участі населення, як загальної власності або передане йому в безоплатне користування органами місцевого самоврядування;
8) об'єднувати на договірних засадах власні кошти та кошти юридичних осіб, громадських об'єднань для будівництва та утримання різних об'єктів комунально-побутового і соціально-культурного призначення, одержувати під свою відповідальність кредити і надавати позики з власних коштів, придбавати акції та облігації;
9) скликати загальні збори (сходи), громадян для розгляду питань територіального громадського самоврядування;
10) приймати рішення про платні посадах в органах ТОС.
Отже, компетенція органів місцевого самоврядування та органів ТОС складається з предметів ведення і повноважень. Предмет діяльності ТОС (як і органів місцевого самоврядування) - питання місцевого значення - встановлений законодавством.
Органи місцевого самоврядування в силу їх владного характеру мають значно більший об'єм прав у питаннях місцевого значення. Разом з тим органи місцевого самоврядування мають і великим колом обов'язків. ТОС як явище суспільне не володіє владним характером. Оскільки ТОС здійснює власні ініціативи в питаннях місцевого значення, законодавством суб'єктів Російської Федерації і статутами муніципальних утворень можна встановити лише права ТОС при здійсненні своєї діяльності і у взаємовідносинах з органами місцевого самоврядування, обов'язки органів ТОС - власні ініціативи-визначаються населенням самостійно при створенні органів ТОС.
У відносно встановлення прав органів ТОС цікаві, на мою думку, пропозиції щодо нової редакції глави 11 Статуту м. Пермі, підготовлені Радою ТОС "Міські Горки" Мотовиліхинський району м. Пермі [15]. До основних повноважень органів територіального громадського самоврядування населення віднесені:
- Здійснювати спільно та за договором з органами місцевого самоврядування контрольні функції на даній території в рамках, передбачених чинним законодавством;
- Брати участь в обговоренні та міського бюджету в частині, що стосується даної території;
- Здійснювати контроль за використанням коштів міського бюджету, витрачаються на даній території;
- Заслуховувати інформацію посадових осіб, керівників структурних підрозділів муніципального освіти для Вашого кошторису витрат на утримання установ, розташованих на даній території, та заходи щодо соціально-економічного розвитку територіального громадського самоврядування населення, соціальної підтримки окремих верств населення (не більше двох разів на рік);
- Представляти чолі місцевого самоврядування пропозиції щодо зміцнення громадського правопорядку, благоустрою території і комунальному обслуговуванню населення, охороні навколишнього середовища;
- Будівництву і ремонту житлового фонду, об'єктів соціальної інфраструктури; створенню підприємств та організацій, що задовольняють потреби населення в товарах і послугах;
- Виступати замовником у сфері благоустрою, ремонту та будівництва житлового фонду та об'єктів соціально-культурного призначення з використанням призначених на ці цілі власних, а також бюджетних коштів;
- Здійснювати заходи з виховання та працевлаштування молоді, моральному впливу на осіб, які ведуть антигромадський спосіб життя;
- Виступати посередниками в можливих конфліктах, суперечках окремих соціальних груп населення, сприяти міжнаціональній злагоді та миру;
- Кооперувати на добровільній основі кошти населення, підприємств, установ і організацій для надання матеріальної допомоги нужденним, фінансування необхідних соціальних програм, організовувати господарсько-фінансову діяльність, не заборонену законодавством;
- Брати участь власними ресурсами у створенні та діяльності фінансово-кредитних установ на акціонерній або пайовій основі;
- Утримувати при необхідності на принципі самофінансування звільнених працівників органу громадського самоврядування.
До спільного ведення віднесені наступні питання:
- Підготовка і реалізація соціально-економічних програм території, визначенні спеціалізації підприємств, що входять в муніципальну власність, господарств, розташованих на території даного органу місцевого самоврядування;
- Спільна експертиза проектів будівництва, реконструкції та ремонту об'єктів соціально-культурного та побутового призначення, житлових будинків, експертиза екологічної чистоти об'єктів виробничої і соціальної сфери;
- Узгодження графіка роботи підприємств, установ, організацій, зайнятих обслуговуванням населення;
- Використання та ремонт житлових приміщень, розташованих на відповідній території;
- Інші питання за погодженням між зацікавленими сторонами.

Економічна та фінансова основа ТОС.

У федеральному законі «Про загальні принципи ...» економічна основа ТОС не визначена. Сказано лише, що порядок організації та здійснення територіального громадського самоврядування визначається статутом муніципального освіти відповідно до законів суб'єкта Російської Федерації і нормативними правовими актами органів місцевого самоврядування. До прийняття закону Курганської області «Про ТОС в Курганської області» від 6.11.96 дане питання регулювалося статтями 84 і 85 Закону РРФСР «Про місцеве самоврядування», оскільки Закон Курганської області «Про місцеве самоврядування в Курганської області» від 5.02.1996 як і ФЗ -154 не розкрив економічну основу ТОС. Закон РРФСР, зокрема, встановлював, що фінансові ресурси органів територіального громадського самоврядування населення складаються з власних, позикових коштів, а також коштів, що передаються їм місцевими Радами і адміністрацією. Власні фінансові ресурси утворюються за рахунок доходів від економічної діяльності органів територіального громадського самоврядування населення, добровільних внесків і пожертвувань підприємств, установ, організацій, громадян, а також інших надходжень. (Ч.1ст. 85) Органи територіального громадського самоврядування населення самостійно використовують наявні в їх розпорядженні фінансові ресурси відповідно до статутної мети та програмами соціально-економічного розвитку відповідних територій (ч.2). У статті 84 була визначена економічна діяльність органів територіального громадського самоврядування населення. Органам територіального громадського самоврядування населення надавалося право:
створювати в установленому порядку підприємства та організації, які задовольняють потреби населення в товарах і послугах;
виступати замовником на виконання робіт з благоустрою території та комунальному обслуговуванню населення, будівництва та ремонту житлового фонду, об'єктів соціальної інфраструктури з використанням передбачених на їх виконання коштів місцевого бюджету та власних фінансових ресурсів;
кооперувати на добровільній основі кошти населення, підприємств, установ та організацій для фінансування цільових соціальних програм;
брати участь власними ресурсами у створенні та діяльності фінансово-кредитних установ на акціонерній або пайовій основі;
організовувати іншу економічну діяльність, не заборонену законодавством, з метою задоволення соціально-економічних потреб населення;
визначати у відповідності зі своїм положенням (статутом) штати та порядок оплати праці працівників.
У законі Курганської області «Про територіальний громадському самоврядуванні» економічної та фінансової основ ТОС присвячена глава IV. У цілому, норми про економічну та фінансову основи ТОС були запозичені із Закону 1991 року. Проте в законі Курганської області органам ТОС надано право приймати на свій баланс майно, створене за рахунок коштів і трудової участі населення, як загальної власності або передане йому в безоплатне користування органами місцевого самоврядування. При цьому дане повноваження надано тільки юридичним особам, як і право на:
створення за рахунок власних коштів, добровільних внесків і пожертвувань населення, юридичних осіб, громадських об'єднань об'єкти комунально-побутового і соціально-культурного призначення, забезпечувати їх утримання та експлуатацію.
установа в установленому законодавством порядку підприємства;
укладання договорів з юридичними особами, пов'язані з їх участю у вирішенні соціально-економічних завдань на даній території;.
прийняття рішення про платні посадах в органах ТОС.
Виступ в якості замовника по будівельних і ремонтних робіт, які виконуються за рахунок коштів, що знаходяться у розпорядженні даної ТОС;
об'єднання на договірних засадах власних коштів та коштів юридичних осіб, громадських об'єднань для будівництва та утримання різних об'єктів комунально-побутового і соціально-культурного призначення, одержувати під свою відповідальність кредити і надавати позики з власних коштів, придбавати акції та облігації.
У ст.14 визначено правовий режим майна ТОС. Майно, створене за рахунок коштів господарської діяльності ТОС, придбане ним або передане йому у власність органами місцевого самоврядування або іншими юридичними особами, є власністю територіального громадського самоврядування. Розпорядження майном ТОС здійснюється органами територіального громадського самоврядування.
Однак положенням (статутом) ТОС можуть передбачати випадки, за яких рішення питання про створення, передачу, здачі в оренду, продажу майна, що знаходиться у власності органу ТОС, здійснюється безпосередньо за рішенням загальних зборів (сходу).
На відміну від закону РФ 1991 в Законі Курганської області встановлено, що розпорядження фінансовими коштами здійснюється органом ТОС на основі відповідних кошторисів і видатків виключно для реалізації статутних вимог. Річні звіти про використання коштів розглядаються і затверджуються загальними зборами (сходом). Органи місцевого самоврядування, а так само громадяни не несуть відповідальності за майновими та фінансовими зобов'язаннями органу територіального громадського самоврядування.

Практика здійснення ТОС в м. Кургані.

Закон Курганської області про регулювання ТОС був прийнятий Курганської обласної Думою 29 жовтня 1996 року і набрав чинності 20 листопада 1996 року. Адміністрацією міста Кургану відповідно до закону було розроблено «Положення про територіальне громадське самоврядування в місті Кургані» [16], «Положення про квартальні, вуличних, дворових, будинкових комітетах в місті Кургані» [17], «Положення про збори (сходах), конференціях, опитуваннях громадян міста Кургану »[18]. У серпні 1998 був прийнятий новий закон про ТОС. За допомогою адміністрації міста Кургану були проведені організаційні збори жителів муніципальних будинків, на яких обиралися старші по будинках і старші по під'їздах. У зборах брали участь дільничні інспектора міліції, майстра і начальники ділянок муніципальних підприємства житлово-комунального господарства. На території приватної житлової забудови були проведені вибори голів вуличних комітетів. Всього в місті на 2 липня 1999 року було обрано 38 голів вуличних комітетів і більше чотирьохсот старших по будинках і під'їздах. Для надання сприяння органам і виборним особам територіального громадського самоврядування в місті Кургані.
розпорядженням мера міста Кургану від 2 липня 1998 року N 3369-р [19] на адміністрації муніципальних підприємств та установ житлового господарства було покладено завдання з роз'яснення населенню функцій органів і виборних осіб ТОС і підтримання ініціатив щодо їх обрання та розвитку. Орготдел адміністрації міста було наказано надати ініціативним групам населення консультативну допомогу з питань проведення зборів жителів вулиць, будинків, мікрорайонів з питань виборів органів і виборних осіб ТОС. Кілька разів проходили зустрічі мера м. Курган А.Ф. Єльчанінова з представниками вуличних комітетів ТОС. Так, у березні 1999 року проходила зустріч з активістами ТОС в Східному, Воронівці, Мало-Чаусове [20]. Наприкінці того ж місяця мер обговорював проблеми в діяльності ТОС в МП «Крус». [21]
Відповідно до ст.5.2 Закону «Про територіальний громадському самоврядування в Курганської області» територія, на якій діє орган ТОС, визначається, в тому числі, з урахуванням меж діяльності житлово-комунальних служб.
Ще в лютому 1998 року в Кургані була затверджена схема закріплення території міста за муніципальними підприємствами житлового господарства. Відповідно до згадуваного розпорядженням мера від 2.07.1998 в муніципальних підприємствах житлово-комунального господарства "Волна", "Схід", "Житловик", "Крус", "Вогник", "Прометей", "ПРЕФ", "Ріокон", " Ризик-М "," Спектр "," Фортуна-Ж ", муніципальних установ управління мікрорайонами" Черемушки "," Затоболье "," Тополя "," Утяк "були введені посади заступників директора по роботі з населенням.
При муніципальних підприємствах ЖКГ були створені ради громадськості, куди увійшли вибрані населенням голови вуличних комітетів, старші по будинках і старші по під'їздах. Поради громадськості при МП «Рікон», МП «Ризик-М», КТОС шостого мікрорайону створили комісії по роботі з підлітками. До складу комісії увійшли вчителі, інспектора у справах неповнолітніх, батьки.
Знаючи плачевний фінансовий стан муніципальних підприємств ЖКГ жителі багатьох будинків на загальних зборах прийняли рішення про ремонт під'їздів за рахунок квартиронаймачів. Так були відремонтовані під'їзд № 3 у будинку № 4 по вулиці Перова, під'їзд № 4 по вулиці Урицького, 4, перший і шостий під'їзди в будинку № 11 по вулиці К. Маркса та багато інших. Крім того, старші по будинках зверталися до свої сусідам з проханням погасити заборгованість з оплати за комунальні послуги.
На території міста Кургану було утворено кілька комітетів ТОС (далі - КТОС). Так, у вересні 1998 року було утворено ТОС на території МП «Ризик - М». Населенням були обрані старші по будинках: В.А. Артем'єв, А.І. Ричкова, В.Д. Максимов. Основною проблемою території, на якій розташувався КТОС, в силу віддаленості від ТЕЦ, стала подача води не верхні поверхи будинків, її температура. Для вирішення цієї проблеми були проведені загальні збори за участю керівників комунальних служб, голова департаменту ЖКГ адміністрації міста. У результаті жителям вдалося домовитися про зниження плати за воду для тих, хто проживає на верхніх поверхах будинків. За допомогою ТОС були організовані свята, проводилася прибирання території [22].
Відповідно до закону Курганської області «Про територіальний громадському самоврядуванні» та статутом міста Курган органи територіального громадського самоврядування можуть наділятися правом юридичної особи з моменту реєстрації у встановленому законом порядку. В даний час лише один комітет володіє правами юридичної особи. Це комітет територіального громадського самоврядування шостого мікрорайону Заозерного, який очолює Олег Георгійович Габарит [23]. При комітеті діють і працюють з населенням п'ять підкомітетів: спортивний, соціально-адміністративний, з охорони правопорядку, будівництва та благоустрою, екології. При комітеті діють також Рада ветеранів та Рада молоді, діяла добровільна народна дружина. До її складу входило 29 осіб. З жовтня по січень 2000 кожен член дружини зробив по 29 виходів. Всі члени комітету працюють на громадських засадах.
Соціально-адміністративна комісія працювала із заявами громадян, почасти виконуючи роботу дільничних інспекторів, розбирала і залагоджувала суперечки між сусідами, допомагала незаможним і літнім громадянам. Комітет з екології зібрав всіх собаківників і вони разом визначили місця для вигулу собак.
Адміністрація міста надала комітету у безоплатне користування дві будівлі теплопунктів, в одному з яких розташувався сам комітет, а в другому - відремонтованих силами КТОС спортивний зал.
КТОС активно сприяв розвитку спорту в мікрорайоні. За допомогою КТОС було побудовано кілька спортивних майданчиків. У січні 2000 року був проведений турнір з мініфутболу серед будинків мікрорайону, в якому брало участь 130 осіб. За допомогою КТОС була організована футбольна команда, яка неодноразово перемагала у турнірах. Так 20 березні 2000 року були підведені підсумки турніру з Заозерному мікрорайону. Переможцем була визнана команда 6 мкрн.
Разом з тим у роботі КТОС проявилися і негативні моменти. Зокрема, незважаючи на розпорядження мера, МУП «Житловик» не сприяє комітету. Існують проблеми з фінансуванням. Для вирішення цієї проблеми керівництво ТОС пропонувало адміністрації Кургану надати їм право збирати штрафи за деякі правопорушення. 50% з них йшло б на користь КТОС, 50% - місту. Однак адміністрація не погодилася на це.

Висновок.

Підводячи підсумок розгляду питання про територіальне громадське самоврядування в Російській Федерації слід виділити існуючі в цій області проблеми:
1. Сучасне законодавство про територіальне громадське самоврядування недосконале. У першу чергу чітко не визначено статус органу ТОС. Що це? Громадська організація? Некомерційна організація? На практиці в різних містах це питання вирішується по-різному.
Тісно пов'язаний з проблемою статусу органу ТОС питання про місце та порядок його реєстрації. На мою думку для попередження тиску з боку місцевої адміністрації шляхом відмови від реєстрації органу ТОС в якості юридичної особи необхідно внести зміни до федерального закону від 28.07.95 «Про загальні принципи ...», що передбачають реєстрацію відповідних органів у порядку, передбаченому федеральним законом від 8 серпня 2001 р. N 129-ФЗ «Про державну реєстрацію юридичних осіб». Відповідно до ст.2 цього закону державна реєстрація здійснюється федеральним органом виконавчої влади (далі - реєструючий орган), уповноваженим у порядку, встановленому Конституцією Російської Федерації і Федеральним конституційним законом "Про Уряді Російської Федерації" [24]. У разі ж визнання органу ТОС громадським об'єднанням реєстрація ТОС буде здійснюватися уповноваженим відповідно до статті 2 Федерального закону "Про державну реєстрацію юридичних осіб" федеральним органом виконавчої влади (далі - уповноважений реєструючий орган) на підставі прийнятого федеральним органом юстиції або його територіальним органом рішення про відповідної державної реєстрації [25].
2. В даний час існують проблеми з фінансовою основою ТОС, особливо в дотаційних регіонах (наприклад, у Курганській області). Щоб органи ТОС могли нормально існувати, треба або віддати їм права збирати місцеві податки і збори з ринків, тобто дати можливість органам ТОС спертися на дрібну й середню буржуазію російську, або стимулювати вплив зарубіжних спонсорів на ТОС, тобто дати можливість розвиватися в ніші ТОС зарубіжному соціально орієнтованого капіталу. У реальності джерела отримання коштів за різним суб'єктам РФ розподілені наступним чином (табл. 1 [26]).

Т.ч. говорити про високу ефективність в даний час територіального громадського самоврядування у вирішенні соціальних завдань поки рано. Проте вже зараз видно тенденції, які в майбутньому можуть перетворити ТОС в реальні структури громадянського суспільства, дійсно захищають права громадян.

Список використаної літератури:

Нормативно-правові акти:
  1. Конституція Російської Федерації 1993 року / / «Російська газета», N 237, 25.12.1993;
  2. Федеральний закон від 28.08.1995 (зі змінами від 22 квітня, 26 листопада 1996 р., 17 березня 1997 р., 4 серпня 2000 р) № 154-ФЗ «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації» - ФЗ / / СЗ РФ, 28.08.1995, N 35, ст. 3506;
  3. Федеральний закон від 19.09.1997 № 124-ФЗ «Про основні гарантії виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації» / / "Збори законодавства РФ", 22.09.1997, N 38, ст. 4339;
  4. Закон РФ від 6 липня 1991 р. N 1550-I "Про місцеве самоврядування в Російській Федерації" (зі змінами від 24 червня, 22 жовтня 1992 р., 28 квітня 1993, 28 серпня 1995 р., 18 червня 2001 ) / / «Відомості СНР і ЗС РРФСР», 18.07.1991, N 29, ст. 1010.
5. Закон Курганської області «Про місцеве самоврядування в Курганської області» від 05.02.1996 р № 37 (зі зм. Від 29 квітня, 6 вересня 1996 року, 30 квітня, 7 жовтня 1997 року, 26 жовтня 1998 року, 2, 29 березня 1999 , 6 листопада 2000, 22 січня, 27 лютого, 6 квітня 2001 року) / / Новий світ
6. Закон Курганської області від 29 травня 1998 року N 123 «Про територіальний громадському самоврядування в Курганської області» (зі зм. Від 28 грудня 1998 року, 2 липня 2001 року) / / «Новий світ» N 106 за 9 червня 1998 року.
7. Закон Курганської області від 6 листопада 1996 року № 106 "Про територіальний громадському самоврядування в Курганської області" / / "Новий світ" N 215 за 20 листопада 1996 року;
Акти органів місцевого самоврядування.
1. Статут міста Кургану. У ред. Рішення Курганської міської Думи № 6 від 24.01.2001 / / «Курган і кургани», № 108, 28.07.1999;
2. Розпорядження мера міста Кургану від 13 серпня 1998 року № 4207-р «Про орієнтовний перелік обов'язків виборних осіб органів територіального громадського самоврядування»
3. Розпорядження мера міста Кургану від 2 липня 1998 року № 3369-р
4. «Про надання сприяння органам і виборним особам територіального громадського самоврядування в місті»
5. Рішення Курганської міської думи від 3 грудня 1997 р. № 148 «Про положення про зборах (сходах), конференціях та опитуваннях громадян міста Кургану»
6. Рішення Курганської міської думи від 12 листопада 1997 року № 187 «Про положення про територіальний громадському самоврядування в місті Кургані»
Спеціальна література:
1. Збірник матеріалів «Територіальне громадське самоврядування: досвід діяльності» / / http://rels.obninsk.com/monf/library/mun11/cont.htm
2. «... Буде місто - сад?» / / Курган і кургани, 2.07.1999, № 93;
3. «Злодіїв захищати не збираємося» / / 19.04.2000;
4. «Не жди, не бійся, не проси» / / Курган і кургани, 19.05.2000;
5. «Дума надумала, а місто вирішило ...» / / Новий світ, 12.02.1999;
6. «Вулиця - моя, будинки - мої» / / Новий світ, 17.03.1999.


[1] Відомості Верховної, 28.08.1995, N 35, ст. 3506;
[2] "Збори законодавства РФ", 22.09.1997, N 38, ст. 4339;
[3] «Відомості СНР і ЗС РРФСР», 18.07.1991, N 29, ст. 1010.
[4] «Новий світ» N 106 від 9 червня 1998
[5] "Новий світ" N 215 від 20 листопада 1996 року;
[6] «Курган і кургани», № 108, 28.07.1999
[7] «Соціс», 2002, № 2
[8] http://rels.obninsk.com/monf/library/mun11/cont.htm
[9] Комарова В. В. Форми безпосередньої демократії в Росії. Навчальний посібник. - М.: Видавництво «Вісь -89», 1998. с.7
[10] Там же, с.7
[11] Так, відповідно до ст. 7 Закону Курганської області «Про територіальний громадському самоврядуванні» 1998 р. населення бере участь у територіальному громадському самоврядуванні через безпосереднє волевиявлення (загальні збори, сходи) та органи ТОС.
[12] В.В. Комарова Форми безпосередньої демократії, с.196
[13] Докладно питання про повноваження ТОС, про економічну та фінансову основи ТОС будуть розглянуті в наступних параграфах.
[14] Федеральний закон від 19.09.1997 № 124-ФЗ «Про основні гарантії виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації» / / "Збори законодавства РФ", 22.09.1997, N 38, ст. 4339;
[15] http://rels.obninsk.com/monf/library/mun11/cont.htm
[16] Рішення Курганської міської Думи від 12.11.97 р. № 187
[17] Рішення Курганської міської Думи від 17.12.97 р. № 168
[18] Рішення Кураганской міської Думи від 3.12.97 р. N 148
[19] Розпорядження мера міста Кургану від 2 липня 1998 року N 3369-р «Про надання сприяння органам і виборним особам територіального громадського самоврядування в місті"
[20] Вулиця - моя, будинку - мої / / Новий світ, 17.03.1999
[21] Новий світ, 1.04.1999
[22] Злодіїв захищати не збираємося / / 19.04.2000
[23] Не чекай, не бійся, не проси. / / Новий світ, 19.05.2000
[24] В даний час відповідно до постанови Уряду РФ від 17 травня 2002 року № 319 уповноваженим федеральним органом виконавчої влади, що здійснює державну реєстрацію юридичних осіб є Міністерство Російської Федерації з податків і зборів / / Російська газета, № 89 (2957), 22.05 .2002
[25] Абз. 5п.11 федерального закону від 21 березня 2002 р. N 31-ФЗ "Про приведення законодавчих актів у відповідність з Федеральним законом" Про державну реєстрацію юридичних осіб "/ / Російська газета, №,
[26] Соціс, 2002, № 2, с.37
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Курсова
137.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Територіальне громадське самоврядування
Територіальне громадське самоврядування 2 Охорона громадського
Територіальне громадське самоврядування 2 Форми участі
Територіальне громадське самоврядування 2 Розгляд поняття
Територіальне громадське самоврядування правові основи форми
Територіальне громадське самоврядування правові основи форми і порядок організації
Територіальне море
Закрите адміністративно територіальне утворення Сіверськ 2
Закрите адміністративно територіальне утворення Сіверськ
© Усі права захищені
написати до нас