Теорії місцевого самоврядування

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Федеральне агентство з освіти

Державна освітня установа вищої професійної освіти

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ

Інститут Бізнес - Права

Кафедра "Правового забезпечення управління"

Курсова робота

З дисципліни: "Муніципальне право"

На тему: "ТЕОРІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ"

Виконав студент

Очної форми навчання

Науковий керівник:

к.ю.н. Ясюнас В.А.

Москва - 2007

Зміст

Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3

Глава I. Передумови та умови розвитку теорій місцевого самоврядування .. 5

1.1 Поняття та передумови розвитку теорій місцевого самоврядування ... ...... 5

1.2 Умови виникнення теорій місцевого самоврядування ... ... ... .............. 7

Глава II. Характеристика основних теорій місцевого самоврядування ... ... .... 9

2.1 Теорія вільної громади ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ............... 9

2.2 Громадська теорія самоврядування ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ............. 12

2.3 Державна теорія самоврядування ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ............. 14

2.4 Інші теорії місцевого самоврядування ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ............... 18

Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .21

Список використаної літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 23

Введення

Дослідження походження та сутності будь-якого соціального явища повинно починатися з аналізу тієї його фази, на якій воно виникає і демонструє свої потенційні можливості, а згодом і провідні ознаки.

Генезис і становлення місцевого самоврядування пов'язані з формуванням централізованих держав. Самоврядувальні і державні початку громадського управління слідували в загальному руслі змін соціально-економічних і політичних процесів, переплітаючись і синтезуючи в єдиний інституційно-нормативної комплекс публічної влади. 1

Історія ідей формування системи регламентування місцевого самоврядування свідчить про те, що в процесі розвитку державності виникали різні теорії місцевого самоврядування, які по-різному пояснювали його політико-правову природу. Дані теорії історичні, оскільки вони створювалися на основі практичного досвіду як окремо взятої держави, так і групи країн і розрізнялися за способом формування місцевих установ, за характером і кількістю справ, їм підвідомчих, а також за характером взаємовідносин з центральною владою.

Актуальність теми даної курсової роботи визначається величезною роллю місцевого самоврядування в економічній та політико-правовому житті суспільства, у становленні інститутів демократичної держави. Так, у сучасній Росії місцеве самоврядування піднято на рівень однієї з основ конституційного ладу. Охоплюючи своїми інститутами майже всі сторони демократичної організації місцевого життя, місцеве самоврядування дає можливість раціональним способом децентралізувати і деконцентрірованний державну владу, перенести прийняття рішень з усіх питань місцевого життя в територіальні спільноти, стимулюючи тим самим активність громадян і забезпечуючи їх реальну причетність до таких рішень.

Метою цієї роботи є розгляд передумов, умов виникнення та суттєвих ознак теорій місцевого самоврядування.

Завданням курсової роботи є спроба висвітлити основні теоретичні погляди на поняття місцевого самоврядування та особливості різних теорій місцевого самоврядування, а також спроба визначення теорії, що зробила найбільший вплив на формування сучасного місцевого самоврядування в Російській Федерації.

Глава I. Передумови та умови розвитку теорій місцевого самоврядування

1.1 Поняття та передумови розвитку теорій місцевого самоврядування

Теорії місцевого самоврядування можна визначити як сукупність заснованих на історичному досвіді наукових поглядів і уявлень, спрямованих на пояснення суті, організації муніципального (місцевого) управління та співвідношення його з управлінням публічним.

Основи правових систем місцевого самоврядування більшості європейських держав, а також Японії, США та інших країн були закладені під час муніципальних реформ XIX століття, однак традиції общинного самоврядування беруть свій початок в організації полісної демократії античного світу.

Муніципалітетом називалося міське управління, що бере на себе обов'язок рішення загальноміських завдань, а також розпорядження господарськими засобами. З'являється цей термін в період республіки у Стародавньому Римі. Цим терміном називалися міста, які користувалися правами самоврядування. Варто відзначити, що під муніципалітетом в даний час розуміється обирається міське і сільське самоврядування. Однак у деяких країнах муніципальним є лише міське самоврядування.

Принцип самоврядування був загальним принципом місцевого управління Італії періоду республіки, коли Рим з маленької латинської громади перетворюється на величезну державу з великою територією. Законом 45 р. до н.е. Юлій Цезар встановив деякі загальні правила щодо місцевого міського устрою, а саме: основою муніципального управління був встановлений принцип широкої автономії у місцевих справах, хоч і під контролем Риму. 1

За своєю суттю організація муніципального пристрою була копією державного устрою Риму. Народні збори всіх громадян громади, організоване за місцевим куріям, було вищим органом місцевого самоврядування. Народні збори обирало муніципальних магістратів і вирішувало загальні питання місцевого життя. У кожному місті, за зразком римського Сенату, існував муніципальний сенат з 100 членів. У компетенції муніципальної магістратури перебувала адміністративна і судова влада. 1

Муніципальні реформи XIX століття грунтувалися на фундаменті, який закладався вже в Середні століття. Середньовічні міста з їх адміністративним, судовим і фінансовим правлінням, відвойованих або купленим у феодальних правителів, в оболонці міського самоврядування несли зачатки буржуазного муніціпалізма. 2 Так Велика французька революція дала поштовх конституційному руху в європейських країнах. Проте воно не тільки призвело до появи нових форм організації влади на рівні вищого державного управління, а й поставило завдання перетворення місцевого управління з нового типу, вільного від сильного бюрократичного впливу центральних органів влади. Вимога проведення почав місцевого самоврядування являло собою логічний висновок з основних принципів правової, конституційної держави, яка послідовно приходить на зміну поліцейському, бюрократичному абсолютистському державі.

1.2 Умови виникнення теорій місцевого самоврядування

В умовах демократичної, правової держави взаємовідносини держави і особистості, центральних органів влади та місцевих громад принципово інші, ніж у абсолютистском державі, яке І. Кант називав державою сваволі. Таким чином, цілком природно те, що місцеве самоврядування, яка передбачає відому незалежність і відособленість в системі органів державної влади, стало гаслом політичних рухів і правових реформ XIX ст.

На теорію і практику конституційного розвитку європейських держав великий вплив зробили французькі конституції XVIII ст., А також Конституція Бельгії 1831 р., яка зіграла значну роль у поширенні ідей місцевого самоврядування в Європі. У цій конституції містилася стаття, присвячена общинному управління. Так само варто відзначити, що поряд із законодавчою, виконавчою і судовою владою Конституція Бельгії визнавала і четверту владу - муніципальну.

Француз Ж.-Г. Туре, ідеї організації общинного управління якого знайшли відображення в Конституції Бельгії, сформулював дві основні проблеми вчення про місцеве самоврядування:

поняття про власні общинних справах, притаманних природним чином муніципальному управлінню;

поняття про державні справи, які держава передає до місцевого самоврядування.

Ці два поняття одержали згодом свій розвиток у різних теоріях місцевого самоврядування.

У першій половині XIX століття розробляються теоретичні основи про місцеве самоврядування. Одним з перших звернувся до цих проблем французький державний діяч А. Токвіль. Він писав: «Громадські інститути грають для встановлення незалежності ту ж роль, що і початкові школи для науки; вони відкривають народу шлях до свободи і вчать його користуватися цією свободою, насолоджуватися її мирним характером. Без общинних інститутів нація може сформувати вільний уряд, однак справжнього духу свобод вона так і не набуде. Скороминущі пристрасті, хвилинні інтереси, випадкові обставини можуть створити лише видимість незалежності, однак деспотизм, загнаний усередину суспільного організму, рано чи пізно знову з'явиться на поверхні ». 1

Таким чином, в XIX столітті сформувався цілий ряд теорій місцевого самоврядування, в яких по-різному розглядається його сутність.

Вчені використовували різний підхід до визначення числа теорій про місцеве самоврядування. Лазаревський Н.І. вважав, що існує всього чотири теорії місцевого самоврядування: теорія вільної громади, господарська і громадська теорії самоврядування, а також теорія самоврядної одиниці, як юридичної особи. 2 Михайлов Г.С. виділяє три теорії самоврядування: господарську, державну і політичні теорії. Фадєєв В.І. називає п'ять теорій самоврядування: теорію вільної громади, громадську теорію самоврядування, державну теорію самоврядування, теорію дуалізму муніципального управління та теорію соціального обслуговування.

Найбільш вірним є думка Л. Веліхова, який виділяє наступні теорії місцевого самоврядування: вільної громади, суспільну (господарську) і державну. 3

Глава II. Характеристика основних теорій місцевого самоврядування

2.1 Теорія вільної громади

Розглядаючи різні теорії місцевого самоврядування, О. Колесников виділив такі їх основні відмінності: спосіб формування місцевих установ, характер і кількість справ, їм підвідомчих, а також характер взаємовідносин з центральною владою. 1

Німецька юридична школа внесла значний внесок у розвиток теорії місцевого самоврядування. Спочатку, намагаючись обгрунтувати природу общинного, місцевого самоврядування, німецькі вчені висунули теорію вільної громади, яка також називається теорією природних прав громади.

Ця теорія вперше пояснила сутність місцевого самоврядування. Її представники - Гербер, Аренс, Е. Мейєр, О. Лабанд, О. Ресслер - вважали, що право громади на завідування своїми справами так само природно і невідчужуваним, як і права людини, що громада є первинною по відношенню до держави, отже, держава має поважати свободу общинного управління. «Громада має право на самостійність і незалежність від центральної влади за самою своєю природою, причому держава не створює громаду, а лише визнає її». 2 Звідси в поняття самоврядування включили наступні елементи: управління власними справами громади; громади є суб'єктами прав, що їм належать; посадові особи общинного управління є органи не держави, а громади.

Общинними справами і общинним майном на початку XIX ст. Завідували казенні державні чиновники. Дана система в кінцевому підсумку привела общинне господарство до повного занепаду. Просто необхідно було обгрунтувати обмеження втручання державного центру в общинну систему господарського ведення. Це завдання була покликана вирішити теорія вільної громади, основні принципи якої німецькі вчені запозичили з бельгійського та французького права.

Як зазначалося, теорія вільної громади доводила, що право громади на завідування своїми справами має такий самий природний і невідчужуваний характер, як і права та свободи людини, оскільки громада історично виникає раніше держави, яка повинна поважати свободу общинного управління. Права громади на самоврядування апріорним шляхом виводилися із самої природи громади. Для обгрунтування свободи і незалежності громади її прихильники зверталися до історії середньовічних вільних міст (громад по суті), їх боротьби за незалежність проти феодальної держави.

Таким чином, з теорії вільної громади виділяють такі принципи організації місцевого самоврядування:

місцеве самоврядування - управління власними общинними справами, відмінними від справ держави;

виборність органів місцевого самоврядування членами громади;

поділ общинних справ на власні справи і справи, передоручені їй державою;

органи держави не вправі втручатися у власну компетенцію громад. Вони повинні тільки стежити за тим, щоб громада при реалізації власних функцій не виходила за межі своєї компетенції.

Ці принципи вплинули на розвиток законодавства 1830 - 1840-х рр.. Зокрема, багато ідей теорії вільної громади знайшли відображення в положеннях Бельгійська конституція 1831 р. 1 Вона містила спеціальні статті (ст. 31 і ст. 108), присвячені общинному управління, і крім законодавчої, виконавчої та судової влади визнавала і четверту - муніципальну. Конституція не тільки спеціально регулювала місце самоврядування в державному порядку, але і зафіксувала на рівні конституційних норм найважливіші повноваження громади та її органів управління. У цьому відношенні вона була винятковим і довгі роки єдиним прикладом в історії конституційного регулювання місцевого самоврядування. Варто також відзначити, що теорія вільної громади знайшла відображення і в розробленій франкфуртским Національними зборами Конституції 1849 р., яка містила статті про основні права громад. Але зазначена Конституція так і не набула сили, залишившись лише історичним документом.

Однак ідея недоторканності прав громад, що міститься в теорії, що, була досить вразлива, оскільки важко довести недоторканність прав, наприклад, великих територіальних самоврядних одиниць, федеративних по суті, (департаментів, регіонів, областей), встановлених державою, посилаючись на їх природний характер. А заперечувати інші види самоврядування, крім невеликих сільських, міських громад, було б недоречно, оскільки це не відповідало дійсності. Тому вже у другій половині XIX століття теорія вільної громади виявилася неспроможною.

Доцільний питання: які ідеї теорії вільної громади можна використовувати при реформуванні системи місцевого самоврядування в наші дні? Безсумнівно, важливим раціональним зерном даної теорії було визнання наявності традицій в місцевому самоврядуванні як основної умови успішного функціонування системи місцевого самоврядування. Тому всі сучасні спроби розвивати місцеве самоврядування повинні будуватися на глибокому вивченні історичного досвіду конкретної місцевості.

2.2 Громадська (суспільно-господарська) теорія самоврядування

Теорію вільної громади у розвитку поглядів на сутність місцевого самоврядування змінила громадська, звана також суспільно-господарської, теорія місцевого самоврядування. Дана теорія також виходила із протиставлення держави і громади, з принципу визнання свободи здійснення своїх завдань місцевими спільнотами. У вигляді основної ознаки місцевого самоврядування прихильники цієї теорії висунули на перший план не природний і невідчужуваний характер прав громади, а недержавну, переважно господарську природу діяльності органів місцевого самоврядування. Представники громадської теорії (Р. Моль, А. І. Васильчиков, В. М. Лєшков) вбачали сутність самоврядування в тому, що в його компетенцію входить виконання місцевими спілками тих завдань, які вони самі собі ставлять, тобто органи самоврядування є органами не держави, а «місцевого співтовариства».

Власні справи громади - це справи общинного господарства, а отже, самоврядування, згідно громадської теорії, є керування справами місцевого господарства.

У рамках даної теорії самоврядна громада визнається як самостійного суб'єкта права, а так само робиться наголос на визнання в ній змісту комунальної діяльності. 1 «Громадська теорія бачить сутність самоврядування у наданні місцевому суспільству самому відати свої громадські інтереси і в збереженні за урядовими органами завідування одними тільки державними справами. Громадська теорія виходить, отже, з протиставлення місцевої громади державі, громадських інтересів - політичним, вимагаючи, щоб суспільство і держава, кожне, відало тільки свої власні інтереси ». 2

Недоліком даної теорії можна вважати те, що вона змішувала самоврядні територіальні одиниці з різного роду приватноправовими об'єднаннями. Але приналежність до якогось частноправовому об'єднанню, як і вихід з нього, залежить від людини, тоді як приналежність до самоврядним одиницям і підпорядкування органам самоврядування територіальної одиниці встановлені законом і пов'язані з місцем проживання людини.

Як показала практика, органи місцевого самоврядування здійснювали функції, що носять крім приватноправового ще й публічно-правовий характер, властиві органам публічної влади. Виявилося, що справи місцеві і справи державні, доручені для виконання громадам, не можна точно розмежувати. Питання, рішення яких здійснювалося органами місцевого самоврядування, не можуть вважатися суто громадськими і протиставлятися державних питань, оскільки за своїм змістом вони не відрізняються від місцевих завдань державного значення. Ці питання становлять інтерес з точки зору не тільки місцевого населення, а й держави.

У Росії суспільно-господарська теорія була найбільш популярною в 1860-і рр.., В епоху земств. Ідеї ​​даної теорії були покладені в основу Положення про губернські і повітові земські установи 1864 р. 1, в якому були зроблені спроби визначити місцеве самоврядування як діяльність, що відрізняється, по суті, від адміністративної. Основні початку суспільної теорії самоврядування отримали обгрунтування в роботах В.М. Лешкова і А.І. Васильчикова. Видний слов'янофіл В.М. Лешков, грунтуючись на ідеях про самобутність російської громади та її невід'ємні права, виступав за незалежність місцевого самоврядування від держави, за необхідність рівної участі у виборах усіх членів земств, тому як вони пов'язані однаковими громадськими, земськими інтересами. А.І. Васильчиков протиставляв місцеве самоврядування бюрократичному державному порядку управління і наполягав на тому, що місцеве самоврядування чуже політиці, оскільки воно має свою особливу мету і особливу сферу діяльності. 1

Подібні погляди на місцеве самоврядування проіснували відносно недовго, тому що, з одного боку, протиставлення громад державі не сприяло його зміцненню, а з іншого боку - з цієї теорії випливало, що територія держави має складатися з територій незалежних один від одного самоврядних громад, чого на насправді не відбувалося. 2

Поступово ідея протиставлення громади державі припинила своє існування, а місцеве самоврядування стали розглядати як розподіл обов'язків з управління державними справами між центральними і місцевими властями. Однак проблема співвідношення між центральними і місцевими органами повністю не вирішена до цих пір ні в одній країні Європи, що змушує науковців шукати шляхи її вирішення.

2.3 Державна теорія самоврядування

Державна теорія самоврядування отримала розвиток на основі поглядів, які критично оцінюють суспільну теорію. Основні положення державної теорії були розроблені видатними німецькими вченими XIX ст. Л. Штейном і Р. Гнейста і більш докладно розвинені в Росії видними дореволюційними юристами Н.І. Лазаревським, А.Д. Градовський і В.П. Безобразова.

Прихильники теорії виходили з тісного зв'язку місцевого самоврядування з початком загального державного устрою і необхідності включення їх у систему державних установ. Вони розглядали місцеве самоврядування як частина держави, одну з форм організації місцевого самоврядування. З їхньої точки зору, будь-яке управління публічного характеру - справа державна. 1 Однак на відміну від центрального державного управління місцеве самоврядування здійснюється не державними чиновниками, а за активної участі місцевих жителів, зацікавлених в результаті місцевого управління. Отже, не можна стверджувати, що місцеві питання, самостійно вирішуються органами місцевого самоврядування, мають відмінну від державних природу. Передача деяких задач державного управління у відання місцевих співтовариств з точки зору державної теорії пояснюється необхідністю забезпечення більш ефективного вирішення тих чи інших питань на місцевому рівні. При централізованому державному управлінні, заснованому на принципах суворого підпорядкування, державні чиновники позбавлені ініціативи і самостійності. По суті, вони не залежать від місцевого населення і не підконтрольні йому.

Л. Штейн та Р. Гнейст при знаходженні відмітних ознак місцевого самоврядування розходилися в питанні, тому сформувалося два основних напрямки в рамках загальної державної теорії місцевого самоврядування - політичного та юридичного.

Р. Гнейст (основоположник політичного спрямування) вважав, що сама по собі виборність органів і посадових осіб місцевого самоврядування ще не гарантує реальність і самостійність місцевого самоврядування. На його думку, залежність будь-якого чиновника пояснюється тим, що служба для нього - джерело коштів для існування. З-за свого економічного становища він змушений служити чужим йому інтересам. Звідси Р. Гнейст пов'язував місцеве самоврядування з системою почесних і безоплатних посад. Прихильники цього напрямку бачили підстави самостійності органів місцевого самоврядування в особливості порядку їх формування та заміщення окремих посад.

Спираючись на досвід англійської місцевого самоврядування, Гнейст вважав, що самоврядування на місцях має здійснюватися почесними людьми з середовища місцевого населення на безоплатній основі. Але його погляди на сутність місцевого самоврядування не отримали широкої підтримки.

Багато вчених підтримували Л. Штейна, що сформував юридичний напрям державної теорії. Штейн бачив підстави самостійності органів місцевого самоврядування в тому, що вони є не безпосередніми державними органами, а органами місцевого співтовариства, на яке держава покладає здійснення певних завдань державного управління.

Як вважав Л. Штейн, органи місцевого самоврядування - специфічні органи державного управління, організовані на засадах самоврядування і володіють істотними відмінностями від державних. Так, якщо органи держави виражають його волю і повністю підпорядковані уряду, внаслідок чого між ними неможливо співвідношення прав і обов'язків, то органи місцевого самоврядування мають принципово інший правовий статус, є особливими юридичними суб'єктами, що вступають з державою в правові відносини і мають по відношенню до нього права та обов'язки.

Німецький учений Г. Еллінек в книзі «Загальне вчення про державу» прийшов до висновку, що громада не тільки має власні права, а й виконує державні функції, оскільки держава користується громадою для своїх цілей, вводить її в свою адміністративну одиницю, звідси - громада має власну компетенцію і компетенцію, доручену її державою. 1 Ця думка Г. Еллінека в даний час втілена в багатьох країнах Європи і зараз реалізується в Російській Федерації.

Пік популярності державної теорії в Росії припав на середину 70-х рр.. XIX ст. «Російське самодержавство, - зазначав М. Н. Катков, - не може і не повинно терпіти ніякої непідлеглою йому чи не від нього вихідної влади в країні, ніякої держави в державі ... Найголовніше - влаштувати на твердих засадах і поставити в правильне ставлення до центрального уряду земство і місцеве управління »1. На базі цієї теорії переглядаються основоположні акти, що регулюють діяльність земств. 12 червня 1890 Олександром III видається нове Положення про земських установах 2. У дусі державної теорії місцевого самоврядування відбувається вбудовування земств у вертикаль державної влади. На тих же принципах було реформовано нормами Міського Положення від 11 червня 1892 року 3 і міське самоврядування. У цілому, державна модель місцевого управління була повністю реалізована в ході нових реформ земського і міського місцевого самоврядування 1890-1892 рр.. Варто відзначити, що ця модель відрізнялася високим ступенем керованості і була повністю контрольована центральною владою. Але й вона не була ефективною, оскільки не приносила ні реальної користі населенню, ні економічних вигод державі.

Варто зазначити, що основні теоретичні положення про сутність і природу місцевого самоврядування, висунуті та обгрунтовані в працях Л. Штейна і Р. Гнейста, лежать в основі сучасних поглядів на муніципальні органи та їх місце в державній системі управлінні.

2.4 Інші теорії місцевого самоврядування

На сучасному етапі, як правило, муніципальне управління визначається вченими як щодо децентралізована форма державного управління на місцях. Наприклад, на думку датських вчених, муніципалітети не є нерегульованим «державою в державі», а виступають в якості місцевих політичних одиниць з відносно великою незалежністю, вписується у загальну державну систему. 1 Фінські вчені підкреслюють зв'язок місцевого самоврядування з державною організацією, відзначаючи, однак, що підкреслювати становище держави як органу, який дав права на самоврядування, і представляти його як первинний суб'єкт громадського правління

Двоїстий характер муніципальної діяльності знаходить відображення в теорії дуалізму муніципального управління. Відповідно до цієї теорії, муніципальні органи, реалізуючи відповідні управлінські функції, виходять за рамки місцевих інтересів і, отже, повинні діяти як інструмент державної адміністрації.

Теорія соціального обслуговування робить упор на здійснення муніципалітетами однією з основних своїх завдань, а саме - пропозиція послуг мешканцям, організація обслуговування населення. Відповідно до даної теорії, основна мета муніципальної діяльності - забезпечення добробуту жителів комуни.

Також існують і соціал-реформістські муніципальні концепції, прихильники яких виходять з можливості соціалістичної еволюції буржуазного місцевого самоврядування як одного із шляхів безреволюціонной трансформації сучасного суспільства в соціалістичне. Соціал-реформістські погляди на сутність місцевого самоврядування були свого часу поширені і в Росії. Наприклад, на думку М.Д. Загряцкого, класові буржуазні держави створюють правові форми, що полегшують перехід до соціалістичного порядку. І з цих юридичних форм найбільш досконалою є самоврядування.

На нашу думку, варто погодитися з точкою зору, згідно з якою найбільший вплив на формування сучасного російського місцевого самоврядування справила теорія дуалізму муніципального управління, що визнає двоїстий характер місцевого самоврядування. Двоїстість природи місцевого самоврядування проявляється в тому, що в ньому поєднуються державне і громадське початку. Саме в силу цього органи місцевого самоврядування самостійні у вирішенні питань місцевого значення і, одночасно, складають з державою єдине ціле при вирішенні державних завдань на місцевому рівні. Так, відповідно до ст. 132 Конституції РФ 1, органи місцевого самоврядування можуть наділятися законом окремими державними повноваженнями. Таким чином, функціонуючи в рамках питань місцевого значення, місцеве самоврядування є самостійним, проте, як тільки воно виходить за ці рамки, воно стає частиною державного апарату. У відомому сенсі теорія дуалізму муніципального самоврядування представляє собою певний компроміс між двома полярними точками зору на природу місцевого самоврядування: як складової невід'ємної частини держави і як самостійної системи громадського управління.

На певний дуалізм муніципальної влади вказує А.А. Ярошенко: «З одного боку, муніципальна влада - це влада, що здійснюється в рамках загальнодержавної політики, підконтрольна державі і на території держави, а з іншого - інструмент самостійної від жорстких державних імперативів організації людей, що мають на меті облаштування найкращим чином власного життя і вирішення локальних питань життєдіяльності ». 2

Наявність двоякого сенсу в місцевому самоврядуванні - державного і суспільного - вказує на його специфіку як особливої ​​підсистеми управління. За допомогою єдності цих двох начал вирішуються найважливіші суспільно-державні завдання. Проголошення тільки суспільної природи місцевого самоврядування не більш ніж декларативно. Теоретичне відділення органів місцевого самоврядування від системи органів державної влади не означає їх повної і абсолютної самостійності в системі державного управління. В даний час питання про природу місцевої влади залишається досить спірним та дискусійним, як і питання про співвідношення державного й громадського елементів у сучасній державі, тобто про співвідношення державної влади і місцевого самоврядування, як інститутів публічної влади.

Висновок

Розгляд різноманіття теорій покликане допомогти у з'ясуванні сутності місцевого самоврядування. Політико-правова думка виробила ряд концепцій, які відображають багатоплановість і складний характер цього соціального інституту. Чи слід сьогодні «робити акцент на тому, що самоврядування повинно розвиватися якої-небудь однієї з теорій? Практика місцевого самоврядування свідчить, що в житті доводиться діяти на основі синтезу різних теорій ». 1

Досить точно підмітив свого часу Н.І. Лазаревський, що кожна з теорій вірна і не вірна одночасно, оскільки вказує на один з ознак самоврядування, який неприпустимо зводити в абсолют стосовно до всіх країн і випадків. 2

У першому розділі цієї курсової роботи було дано поняття теорій місцевого самоврядування, висвітлено причини та умови їх виникнення. У другому розділі були розглянуті основні теорії місцевого самоврядування, визначені відмінні риси кожної з них, відображені погляди кожної конкретної теорії на сутність місцевого самоврядування. Так само в роботі була висвітлена і підтримана автором точка зору, згідно з якою на розвиток сучасної системи місцевого самоврядування найбільший вплив справила теорія дуалізму муніципального управління, і наведені докази на користь цієї точки зору. Незайвим буде також додати, що на сьогоднішній день природа російського місцевого самоврядування досить повно характеризується даною теорією. Можна сміливо стверджувати, що місцеве самоврядування в Російській Федерації є «опосредующим ланкою» між державною владою та громадянським суспільством. Теорія дуалізму це цілком допускає, оскільки не встановлює, яким чином повинні співвідноситися державна влада і місцеве самоврядування. В основі російського місцевого самоврядування лежать не тільки публічно-правові функції, а й громадські початку (самоорганізація, саморегуляція, самоконтроль). Крім того, органи місцевого самоврядування в Російській Федерації вирішують і питання приватно-правового характеру, такі як участь у цивільному обороті, надання комунальних послуг і т.п.

Виходячи з вище викладеного, можна зробити висновок про те, що місцеве самоврядування в Російській Федерації характеризується за своєю природою як державне, але з окремими рисами громадської влади. Але цей висновок випливає також доповнити вказівкою на той факт, що в умовах побудови моделі взаємовідносин місцевого самоврядування та державної влади на основі теорії дуалізму муніципального управління ступінь такого поєднання, переважання тих чи інших почав цілком і повністю визначає держава. І в цій ситуації важливо, щоб держава мала змогу запровадити механізми, що гарантують самостійність місцевого самоврядування, що перешкоджають тотального втручання держави в усі його справи, повного одержавлення природи місцевого самоврядування. Але, як показує практика, такі механізми в повній мірі в Російській Федерації ще не функціонують.

Таким чином, вивчення теоретичних основ місцевого самоврядування, вивчення досвіду зарубіжних країн у цьому питанні необхідно для вдосконалення організації місцевого самоврядування в нашій державі, для виявлення конкретних історичних особливостей, які необхідно враховувати для найбільш оптимального функціонування системи місцевого самоврядування.

Список використаної літератури

 1. Конституція Російської Федерації прийнята всенародним голосуванням 12 грудня 1993

 2. Височайше затверджене Міське положення від 11 червня 1892 р. Повне зібрання законів Російської імперії. Собр. 3-є. СПб., 1895. Т. 12 (отд. 1). Ст. 8708

 3. Височайше затверджене Положення про губернські і повітових установах від 1 січня 1864 року. Повне зібрання законів Російської імперії. Собр. 2-е. СПб., 1867. Т.39 (отд. 1). Ст.40457

 4. Височайше затверджене Положення про губернські і повітових установах від 12 червня 1890 року. Повне зібрання законів Російської імперії. Собр. 3-є. СПб., 1893. Т.10 (отд. 1). Cт.6927

 5. Аніміца Є.Г. - Місцеве самоврядування: історія і сучасність - Єкатеринбург - 1998 -346 с.

 6. Барабашов Г.В. - Муніципальні органи сучасного капіталістичного держави - ​​М. - 1971

 7. Васильчиков А. - Сільський побут і сільське господарство в Росії - Санкт-Петербург: друкарня М.М. Стасблевіча - 1881

 8. Веліхов Л.А. - Основи міського господарства.

 9. Градовський О.Д. - Історія місцевого управління в Росії. Том 1 - С.-Петербург - Друкована В. Головіна - 1868

 10. Еллінек Г. - Загальне вчення про державу - 2-е вид. - СПб - 1908-571 с.

 11. Колесніков А. - Почала адміністративної централізації та самоврядування в сучасній державі.: Збірник праць професорів та викладачів державного іркутського університету - Вип. 2 - Іркутськ - 1921 - 94 с.

 12. Коркунов Н.М. - Російське державне право - СПб - 1909 - Т.2.

 13. Кутафін О.Є., Фадєєв В.І. - Муніципальне право Російської Федерації: навч. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М.: ТК Велбі, Вид-во Проспект - 2007 - 672 с.

 14. Лазаревський Н. - Лекції з російської державного права - Том 1. Конституційне право - 2-е вид. - С.-Петербург: друкарня акціонерного товариства «Слово» - 1910 р.

 15. Мітрохін, С. С. Теорія місцевого самоврядування: Аргументи, проблеми, міфи / С. С. Мітрохін. / / Концептуальні проблеми місцевого самоврядування. Серія 1, Випуск 1-Уфа, 1998. -47 С.

 16. Овчинников І.І. - Теоретико-правові основи місцевого самоврядування Російської федерації: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня докт. юрид. наук. - М. - 2000

 17. Покровський І.А. - Історія римського права - Спб - 1998 - 448 с.

 18. Постовий Н.В. - Сутність місцевого самоврядування. Державний та суспільний в місцевому самоврядуванні - Місцеве самоврядування в Росії: стан, проблеми, перспективи - М. - 1994 - 87 с.

 19. Твардовська В.А. Ідеологія пореформеного самодержавства. М., 1978. С.232.

 20. Токвіль А. - Демократія в Америці - М.: Прогрес - 1992 - 65 с.

 21. Хрестоматія з Загальної історії держави і права. Т. 2. / Под ред. К.І. Батира та Є.В. Полікарпова. - М.: МАУП, 2005. - 520 с.

 22. Ярошенко А.А. - Місцеве самоврядування в системі влади в державі - Державна влада і місцеве самоврядування - 2002 - № 4 - 37 с.

1 Аніміца Є.Г. - Місцеве самоврядування: історія і сучасність - Єкатеринбург - 1998 - 98 с.

1 Кутафін О.Є., Фадєєв В.І. - Муніципальне право Російської Федерації: навч. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М.: ТК Велбі, Вид-во Проспект, 2007 - 47 с.

1 Покровський І.А. - Історія римського права - Спб - 1998 - 136 с.

2 Барабашов Г.В. - Муніципальні органи сучасного капіталістичного держави - ​​М. - 1971

1 Токвіль А. - Демократія в Америці - М.: Прогрес - 1992 - 65 с.

2 Лазаревський Н. - Лекції з російської державного права - Том 1. Конституційне право - 2-е вид. - С.-Петербург: друкарня акціонерного товариства «Слово» - 1910 р.

3 Веліхов Л.А. - Основи міського господарства - 230 с.

1 Колесніков А. - Почала адміністративної централізації та самоврядування в сучасній державі.: Збірник праць професорів та викладачів державного іркутського університету - Вип. 2 - Іркутськ - 1921 - 94 с.

2 Веліхов Л.А. - Основи міського господарства - 236 с.

1 Хрестоматія з Загальної історії держави і права. Т. 2. / Под ред. К.І. Батира та Є.В. Полікарпова. - М.: МАУП, 2005. - 234 с.

1 Мітрохін, С. С. Теорія місцевого самоврядування: Аргументи, проблеми, міфи / С. С. Мітрохін. / / Концептуальні проблеми місцевого самоврядування. Серія 1, Випуск 1-Уфа, 1998. -47 С.

2 Коркунов Н.М. - Російське державне право - СПб - 1909 - Т.2 - 489 с.

1 Височайше затверджене Положення про губернські і повітових установах від 1 січня 1864 року. Повне зібрання законів Російської імперії. Собр. 2-е. СПб., 1867. Т.39 (отд. 1). Ст.40457

1 Васильчиков А. - Сільський побут і сільське господарство в Росії - Санкт-Петербург: друкарня М.М. Стасблевіча - 1881

2 Овчинников І.І. - Теоретико-правові основи місцевого самоврядування Російської федерації: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня докт. юрид. наук. - М. - 2000-19с.

1 Градовський О.Д. - Історія місцевого управління в Росії. Том 1 - С.-Петербург - Друкована В. Головіна - 1868

1 Еллінек Г. - Загальне вчення про державу - 2-е вид. - СПб - 1908 - 67-71 с.

1 Цит. по: Твардовська В.А. Ідеологія пореформеного самодержавства. М., 1978. С.232.

2 Височайше затверджене Положення про губернські і повітових установах від 12 червня 1890 року. Повне зібрання законів Російської імперії. Собр. 3-є. СПб., 1893. Т.10 (отд. 1). Cт.6927

3 Височайше затверджене Міське положення від 11 червня 1892 р. Повне зібрання законів Російської імперії. Собр. 3-є. СПб., 1895. Т.12 (отд. 1). Cт.8708

1 Кутафін О.Є., Фадєєв В.І. - Муніципальне право Російської Федерації: навч. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М.: ТК Велбі, Вид-во Проспект - 2007 - 53 с.

2 Ярошенко А.А. - Місцеве самоврядування в системі влади в державі - Державна влада і місцеве самоврядування - 2002 - № 4 - 37 с.

1 Постовий Н.В. - Сутність місцевого самоврядування. Державний та суспільний в місцевому самоврядуванні - Місцеве самоврядування в Росії: стан, проблеми, перспективи - М. - 1994 - 87 с.

2 Лазаревський Н. - Лекції з російської державного права - Том 1. Конституційне право - 2-е вид. - С.-Петербург: друкарня акціонерного товариства «Слово» - 1910 р.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Курсова
88.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Основні теорії походження місцевого самоврядування
Особливості місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим повноваження місцевого самоврядування
Питання місцевого значення та повноваження органів місцевого самоврядування міста Єкатеринбурга
Органи місцевого самоврядування 2 Місцеве самоврядування
Функції місцевого самоврядування 2
Органи місцевого самоврядування 3
Основи місцевого самоврядування 2
Функції місцевого самоврядування
Органи місцевого самоврядування 2
© Усі права захищені
написати до нас