Теорія фінансів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
ПІВДЕННО-РОСІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
(Новочеркаськ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ)
КАВМІНВОДСКІЙ ІНСТИТУТ (ФІЛІЯ)
Кафедра Економіки і управління на підприємстві
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
по виконанню курсової роботи з дисципліни
«Фінанси і кредит»
для студентів очної (заочної) форм навчання
спеціальності 08080165 «Прикладна інформатика в економіці»
Георгієвськ
2008

Методичні вказівки з дисципліни «Фінанси і кредит» складені на основі вимог Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти до змісту та рівня підготовки випускника за спец. 08080165 «Прикладна інформатика»
Кисловская І.Ю. Методичні вказівки по виконанню курсової роботи з дисципліни «Фінанси і кредит» для студентів спеціальності 08080165, ЮРГТУ (НПІ), КМВІ (філія) м. Георгієвську, 2008 р.
Рецензент:
Мета даних методичних вказівок і практичних рекомендацій: допомогти студентам оволодіти технологією виконання курсових робіт, розкрити сутність та особливості написання курсової роботи; дати практичні рекомендації з оформлення зазначеного виду самостійної роботи; визначити порядок її захисту.

ЗМІСТ
1 МЕТА І ПРИЗНАЧЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
2 ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
3 ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ І ЗМІСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ
4 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
5 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
6 ПРИМІРНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ
7 СПИСОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ

1 МЕТА І ПРИЗНАЧЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Головною метою написання курсової роботи є перевірка засвоєння студентами знань у галузі теорії фінансів, уміння аналізувати і погоджувати теоретичні знання, отримані в ході лекційних та практичних занять з практикою фінансової роботи в бюджетних організаціях і установах, комерційних фірмах.
Успішне виконання курсової роботи значною мірою залежить від того, наскільки повно студенти володіють розумінням змісту основних фінансових категорій і механізмом їх застосування. Дослідження сучасних бюджетно-фінансових проблем, різних економічних ситуацій при використанні фінансового механізму дозволяє вирішувати конкретні завдання, пов'язані зі стабілізацією фінансів, подоланням дефіцитності бюджетної системи, подальшим удосконаленням міжбюджетних відносин, зміцненням грошового обігу.
У методичних рекомендаціях з виконання курсових робіт визначено структурні елементи курсової роботи, методологічний апарат курсової роботи, зміст основних етапів підготовки курсової роботи.
Необхідність розробки практичних рекомендацій обумовлена ​​труднощами, які відчували студенти при написанні курсової роботи і підбору відповідних матеріалів по темі.
У методичних рекомендаціях розглянуто вимоги щодо оформлення курсової роботи, наведено перелік тем курсових робіт для студентів 3 курсу спеціальності "Інформаційні технології в економіці", запропоновані практичні рекомендації щодо виконання курсової роботи.
Самостійна робота прилучає студентів до наукової творчості, пошуку і вирішення актуальних сучасних проблем.
Глибоке розуміння теорії фінансів багато в чому залежить від самостійної роботи студентів у ході підготовки курсової роботи. Оскільки лише сам студент за допомогою інтелектуальної діяльності може оволодіти знаннями, зробити їх власним надбанням. Ефективність самостійної роботи студентів багато в чому залежить від того, наскільки вона є самостійною і яким чином викладач може її контролювати. Коли студент вивчає рекомендовану літературу епізодично, він не отримує глибоких знань. Систематичність або Несистематичність самостійної роботи студентів залежить, перш за все, від її планування та організації викладачем, а також від здійснюваного за нею контролю. Тому основний зміст самостійної роботи студентів, її форми і методи, послідовність і строки виконання робіт визначаються викладачем в рамках навчального процесу.
2 ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Курсова робота - це самостійне дослідження студентом певної проблеми, комплексу взаємопов'язаних питань, що стосуються конкретної фінансової ситуації.
Курсова робота не повинна складатися з фрагментів статей, монографій, посібників. Крім простого викладення фактів і цитат, у курсовій роботі повинно виявлятися авторське бачення проблеми і її рішення.
Розглянемо основні етапи підготовки курсової роботи студентом.
Виконання курсової роботи починається з вибору теми.
Потім студент приходить на першу консультацію до керівника, яка передбачає:
- Обговорення мети і завдань роботи, основних моментів обраної теми;
- Консультування з питань підбору літератури;
- Складання попереднього плану;
- Складання графіка виконання курсової роботи.
Наступним етапом є робота з літературою. Необхідна література підбирається студентом самостійно.
Після підбору літератури доцільно зробити робочий варіант плану роботи. У ньому потрібно виділити основні питання теми і параграфи, що розкривають їх зміст.
Складений список літератури і попередній варіант плану уточнюються, узгоджуються на черговій консультації з керівником.
Потім починається наступний етап роботи - вивчення літератури. Тільки уважно читаючи і конспектуючи літературу, можна розібратися в основних питаннях теми і підготуватися до самостійного (авторському) викладу змісту курсової роботи. Конспектуючи першоджерела, необхідно відобразити основну ідею автора і його позицію з досліджуваного питання, виявити проблеми і намітити завдання для подальшого вивчення даних проблем.
Систематизація та аналіз вивченої літератури з проблеми дослідження дозволяють студентові написати першу (теоретичну) главу.
Виконання курсової роботи передбачає проведення певного дослідження. На основі розробленого плану студент здійснює збір фактичного матеріалу, необхідних цифрових даних. Потім отримані результати піддаються аналізу, статистичної, математичній обробці та представляються у вигляді текстового опису, таблиць, графіків, діаграм. Програма дослідження та аналіз отриманих результатів складають зміст другої (аналітичною) глави.
У третій (рекомендаційної) частини повинні бути відображені заходи, рекомендації щодо запропонованих проблем.
Робочий варіант тексту курсової роботи надається керівнику на перевірку. На основі робочого варіанту тексту керівник разом із студентом обговорює можливості доопрацювання тексту, його оформлення. Після доопрацювання курсова робота здається на кафедру для її оцінювання керівником.
Захист курсової роботи студентів проходить у строки, встановлені графіком навчального процесу.
3 ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ І ЗМІСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Розглянемо структурні елементи курсової роботи та вимоги кафедри до її змісту відповідно до "Методичних вказівок щодо виконання курсової роботи" з дисципліни "Фінанси та кредит".
Структурні елементи курсової роботи:
- Титульний лист
- Зміст
- Введення
- Теоретична частина (Глава 1).
- Аналітична частина (Розділ 2).
- Рекомендаційна частина (Розділ 3).
- Висновок.
- Список літератури (бібліографія).
- Додатка.
Курсова робота повинна починатися титульним листом.
Зміст (план) курсової роботи має включати вступ; основну частину, що складається з трьох розділів, кожна з яких повинна бути розбита на 2-3 параграфа; висновок; бібліографію; додатки.
У вступі необхідно відобразити обгрунтування вибору теми, її актуальність і значимість, мету і завдання курсової роботи, об'єкт і предмет дослідження, його теоретичну та методологічну основу.
Дуже важливо розрізняти поняття "об'єкт" і "предмет" дослідження. Як правило, під об'єктом розуміється певна економічна категорія або проблема, досліджувана в роботі. Предмет дослідження - це більш конкретна характеристика певних аспектів об'єкта. Предмет дослідження є більш вузьким поняттям, ніж об'єкт. Предмет є частиною, елементом об'єкта. Наприклад, об'єктом дослідження є фінансова система РФ, а предметом дослідження служить бюджетна система РФ, яка є її складовою ланкою. Або, наприклад, об'єктом дослідження є система фінансового планування діяльності установ охорони здоров'я, а предметом дослідження є сукупність принципів і методів організації фінансового планування діяльності зазначених організацій.
Визначаючи об'єкт дослідження, слід дати йому змістовну характеристику. Далі необхідно розкрити місце і значення предмета дослідження курсової роботи. У роботі чітко повинні бути визначені тема і проблема дослідження, а також мета і завдання дослідження, які випливають із проблеми. Таким чином, мета дослідження полягає в тому, щоб вирішити якусь проблему. Для досягнення мети дослідження виділяються конкретні завдання. Завдання дослідження повинні бути відносно сумірні: формулювання завдань не повинна бути громіздкою.
Неодмінною вимогою до курсової роботи є логічне відповідність найменування теми дослідження, об'єкта, предмета, цілей і завдань у структурі роботи. Сукупність висунутих завдань повинна відображати мету дослідження, яка в свою чергу повинна відповідати проблеми дослідження. Курсова робота може містити 2-3 гіпотези по одній і тієї ж проблеми. Після формулювання гіпотез дослідження вибираються методи дослідження відповідно з урахуванням специфіки завдань, поставлених у курсовій роботі. Вибір методів дослідження при виконанні курсової роботи визначається особливостями розв'язуваних ними завдань, специфікою змісту проблем і можливостями дослідження. Висновки з проведеного студентами дослідженню повинні відповідати гіпотезі і поставленим завданням. Важливо показати, чи вирішена кожна завдання і як конкретно. Запропонувати описати умови, при яких можливе вирішення поставлених завдань.
У теоретичній частині курсової роботи розкривається сутність даної економічної категорії (об'єкта дослідження). Необхідно вивчити законодавчо-нормативну базу РФ, суб'єктів РФ, муніципальних утворень. У першому розділі розкриваються основні поняття, підходи до трактування основних категорій, вирішення даної проблеми дослідження. Слід показати власну позицію студента в оцінці проблеми і можливості її рішення. Теоретичну частину роботи бажано ілюструвати малюнками, схемами, діаграмами та іншими наочними матеріалами.
Центральне місце в курсовій роботі займає аналітична частина. При написанні цього розділу необхідно використовувати сучасну і достовірну економічну, фінансову та статистичну інформацію, що характеризує стан розглянутих питань. Числовий матеріал слід приводити по ходу викладу окремих питань теми, пов'язуючи його з відповідними теоретичними положеннями. Таблиці, наведені в кінці роботи без висновків і не пов'язані з темою, не можуть розцінюватися як ілюстративний матеріал. У процесі написання аналітичної глави рекомендується використовувати відповідні методики аналізу, економіко-математичні і статистичні методи розрахунків. Ця глава має базуватися на аналізі статистичних матеріалів макроекономічного, галузевого, регіонального характеру, звітності конкретного підприємства.
У рекомендаційній частині студентам необхідно розглянути основні шляхи вирішення даної економічної проблеми, показати вміння вибрати і обгрунтувати найбільш ефективний з них. При цьому знайдений шлях слід співвіднести з відповідною практикою і врахувати світовий досвід у даній області. Може бути проведений розрахунок економічної ефективності пропонованих заходів.
На закінчення курсової роботи необхідно узагальнити всі висновки і практичні рекомендації, які були дані в роботі, а також визначити напрямки для подальшого дослідження, перспективи подальших досліджень проблеми.
Список літератури (бібліографія) повинен включати дійсно використовуються в роботі джерела: обов'язкові та додаткові.
У додатки включаються допоміжні матеріали, використані в курсовій роботі для аналізу об'єкта дослідження, складання таблиць. У додатки можуть вноситися малюнки, графіки, таблиці, діаграми. Програми слідують за списком літератури в порядку їх згадування в тексті. Кожна пропозиція слід починати з нового аркуша і нумерувати по порядку.
4 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Після того, як обрана тема курсової роботи, складено її план студенту видається завдання. Завдання, на виконання курсової роботи, обов'язково затверджується завідуючим кафедрою.
Курсова робота повинна бути здана на кафедру для перевірки керівником не пізніше терміну, встановленого завданням.
Робота буде допущена до захисту, якщо студент виконав курсову роботу в повній відповідності з даними методичними вказівками, тобто глибоко теоретично обгрунтував тему курсової роботи, чітко й послідовно виклав матеріал, зробив доказові та обгрунтовані рекомендації, пропозиції та висновки, з дотриманням всіх правил і стандартів оформив курсову роботу.
Робота низької якості або оформлена не за стандартом повертається для доопрацювання. Студент повинен внести відповідні доповнення щодо зауважень. Переписувати курсову роботу не допускається.
Титульний лист, бланк завдання, оформлені на спеціальних бланках, купуються на кафедрі ЕіУП.
До курсової роботи, як до самостійного дослідження, висуваються такі вимоги:
1) зміст роботи повинен бути конкретним, насиченим розрахунками, висновками і пропозиціями. Матеріал, почерпнутий з літературних джерел, має бути перероблений, систематизовано, органічно пов'язаний з обраною студентом темою;
2) курсова робота повинна відрізнятися критичним підходом до вивченим літературних джерел, до розкритим в ході проведеного аналізу діяльності підприємства позитивним чи негативним чинникам;
3) робота повинна бути написана чітко і грамотно, правильно оформлена, мати титульний аркуш, завдання, зміст, сторінки повинні бути пронумеровані.
5 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Курсова робота повинна бути виконана на одній стороні аркуша білого паперу формату А4. При наборі тексту на комп'ютері необхідно дотримуватися таких умов.
Робота виконується шрифтом TimesNewRoman розміром 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Кожна сторінка повинна стримати 30 рядків по 60 знаків у рядку, включаючи розділові знаки і пропуски між словами (1800 знаків).
На кожному аркуші необхідно залишити поля: з лівого боку - 30 мм; з правого - 15 мм; у верхній частині - 20 мм; в нижній - 20 мм.
Сторінки повинні бути пронумеровані. Порядковий номер ставиться у верхньому правому кутку сторінки.
Курсова робота повинна бути зброшуровані. Обсяг основної частини курсової роботи має становити 35 - 40 сторінок машинописного тексту. Глави роботи по об'єму повиннi бути пропорційними.
Всі слова в тексті потрібно писати повністю. Допускаються тільки загальноприйняті скорочення (наприклад: і так далі - і т.д., таким чином - таким чином, тобто - тобто) і скорочення, розшифровуються в переліку скорочень, символів і спеціальних термінів.
Всі допущені помилки, списки і неточності слід виправляти ретельної підчищенням або зафарбовуванням за допомогою коректуючого засобу.
Титульний аркуш і завдання оформляється за встановленим зразком.
Курсова робота повинна мати зміст із зазначенням сторінок по тексту роботи, із зазначенням розділів і підрозділів.
Цифровий матеріал оформляється у вигляді таблиці за зразком, запропонованим в завданні до третьому розділі. Малюнки і таблиці нумеруються по розділам, або можуть мати наскрізну нумерацію і розміщуються в роботі, відразу після посилання на них у тексті.
Формули у тексті курсової роботи також нумеруються по розділам, або мають наскрізну нумерацію арабськими цифрами. Номер формули полягає в круглі дужки і поміщається на правій стороні сторінки, навпаки самої формули. Нижче формули дається розшифровка, що приводяться в ній значень символів і числових коефіцієнтів.
Список літератури оформляється у відповідність із загальноприйнятими вимогами. При згадуванні в тексті курсової роботи використаного джерела, вказується його порядковий номер у квадратних дужках і відповідна сторінка.
У додаток до курсової роботи виноситься матеріал, який захаращує основний текст. Кожне окреме додаток повинен починатися з нової сторінки із зазначенням у правому верхньому кутку слова «Додаток» і мати заголовок і нумерацію.
Після написання та оформлення роботи її слід здати на кафедру для перевірки (термін здачі курсової роботи - за два тижні до початку екзаменаційної сесії)
Структура повинна містити назву теми, її актуальність, мету і завдання курсової роботи, об'єкт і предмет дослідження, посилання на використовувані інформаційні джерела, короткий виклад результатів розрахунків і висновків по роботі.
За результатами захисту і з урахуванням письмовій рецензії керівника виставляється оцінка «відмінно», «добре», «задовільно» або «незадовільно».
6 ПРИМІРНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ
Тема 1. Фінанси в системі ринкової економіки
План:
1. Сутність і необхідність фінансів в умовах товарно-грошових відносин.
2. Функції фінансів в ринковій економіці.
3. Фінансовий механізм і його елементи.
4. Проблема стабілізації фінансів у РФ та можливі шляхи її вирішення.
У п.1 необхідно визначити зміст поняття "фінанси" як найважливішої економічної категорії, показати її взаємозв'язок з іншими категоріями (кредитом, цінами). Розглянути склад грошових відносин, що відносяться до фінансових. Дати визначення поняття "фінансові ресурси". Показати роль фінансів у розширеному відтворенні.
У п.2 слід розкрити механізм дії функцій фінансів. Показати роль фінансів у розподілі ВВП та національного доходу, контролі за рухом вартості суспільного продукту, а також регулювання економіки та реалізації державної економічної та соціальної політики.
У п.З - коротко описати основні елементи фінансового механізму (фінансове забезпечення, регулювання, законодавство, управління фінансами та фінансовий контроль), а також основні фінансові установи та інститути, що забезпечують дію фінансового механізму.
У п.4 рекомендується показати за матеріалами друку основні фінансові проблеми РФ і намічені шляхи фінансової стабілізації.
Тема 2. Фінансова система Росії
План:
1. Склад фінансової системи.
2. Бюджетна система і позабюджетні цільові фонди.
3. Державний кредит.
4. Фонди страхування.
5. Особливості фінансів господарюючих суб'єктів.
У п.1 необхідно охарактеризувати фінансову систему як сукупність взаємопов'язаних сфер і ланок фінансових відносин.
У п.2 слід розглянути перебудову бюджетної системи РФ після розпаду СРСР. Описати різні рівні бюджетної системи - федеральний, регіональний, місцевий. Дати визначення поняття "консолідований бюджет". Необхідно торкнутися проблеми бюджетного федералізму. Розкрити роль федерального бюджету в якості головної фінансової бази держави. Назвати мети створення і завдання головних федеральних позабюджетних фондів.
У п.3 важливо показати сутність та значення державного кредиту як інструменту залучення державою тимчасово вільних грошових коштів юридичних і фізичних осіб для фінансування бюджетного дефіциту та вирішення інших фінансових проблем. Розглянути форми державного кредиту. Дати класифікацію державних позик; зазначити види державних цінних паперів, що реалізуються всередині країни і на зовнішніх фінансових ринках. Дати визначення поняття "державний борг".
У п.4 - показати форми і методи утворення страхового фонду. Коротко розглянути основні види страхування. Коротко охарактеризувати державний і комерційний сектори страхового ринку.
У п. 5 необхідно визначити "фінанси підприємства", показати сукупність грошових відносин підприємств, що належать до фінансових. Охарактеризувати, як утворюються фінансові ресурси підприємства, розподіляється виручка і використовується прибуток. Розглянути взаємовідносини підприємств з бюджетної та кредитної системами.
Тема 3. Фінансова політика держави в умовах ринкових відносин
План:
1. Зміст поняття "фінансова політика".
2. Податкова політика держави.
3. Бюджетна політика.
У п.1 слід розкрити основні елементи фінансової політики, включаючи розробку концепції розвитку фінансової системи, створення відповідного фінансового механізму, а також програми практичних заходів. Розглянути поняття "фінансова стратегія" та "фінансова тактика", основні цілі та завдання сучасної фінансової політики Росії.
У п.2 необхідно показати, як держава може використовувати податкову систему для вирішення поставлених завдань. Описати основні типи податкової політики держави в умовах ринку ("жорстку" фіскальну; політику "помірних" податків з метою стимулювання підприємництва). Навести приклади використання оподаткування для регулювання і стимулювання економіки.
У п.3 - розглянути використання бюджетного механізму (через систему доходів і витрат), а також дефіцитного фінансування для реалізації економічної політики держави. Навести приклади з російської чи західної практики.
Тема 4. Управління фінансами в Росії
План:
1. Основні завдання та методи управління фінансами.
2. Державні органи управління фінансами.
3. Функції та завдання Міністерства фінансів та інших відомств управління фінансами.
4. Фінансовий менеджмент
У п.1 слід дати загальне уявлення про управління фінансами; показати об'єкт управління - систему фінансових (грошових) відносин, а також організаційні структури, які виступають суб'єктами управління. Розкрити основні методи управління фінансами (фінансове планування, прогнозування, оперативне управління, контроль).
У п.2 - вказати функції вищих органів представницької і виконавчої влади в галузі управління фінансами (Федеральних Зборів, Адміністрації Президента, Уряду РФ), зокрема, бюджетним процесом, оподаткуванням і державним боргом.
У п.3 необхідно показати механізм оперативного управління фінансовою системою з боку Мінфіну РФ і його органів на місцях, а також діяльність Міністерства РФ з податків і зборів, Федеральної служби податкової поліції, Федеральної Комісії з ринку цінних паперів, Державного митного комітету, Банку Росії.
У п.4 доцільно розглянути механізм управління фінансами на мікрорівні, в окремій фірмі; завдання і функції фінансового менеджера, пов'язані з управлінням капіталом фірми для забезпечення максимального прибутку при мінімальному ризику.
Тема 5. Фінансовий контроль
План:
1. Зміст фінансового контролю, його значення і функції в умовах ринкової економіки.
2. Форми, види і методи фінансового контролю.
3. Державний фінансовий контроль в РФ з боку: Президента, представницьких органів влади, виконавчих органів, спеціалізованих державних структур.
4. Аудиторський фінансовий контроль.
У п.1 необхідно розкрити зміст поняття "фінансовий контроль", показати його об'єктивну можливість і необхідність для захисту економічних інтересів держави та її громадян. Відзначити нові тенденції і зміна змісту фінансового контролю при переході від планово-розподільчої до ринкової економіки.
У п.2 слід класифікувати фінансовий контроль за видами (у залежності від часу проведення, суб'єктів контролю і т.д.), за формами (державний і недержавний), за методами проведення, дати коротку характеристику окремих видів та методів фінансового контролю.
У п.3 важливо показати завдання і функції державних органів фінансового контролю, що представляють представницьку і виконавчу владу (Контрольного управління Президента, комітетів і комісій Федеральних Зборів РФ, Рахункової палати, Мінфіну та його підрозділів - Казначейства, Департаменту страхового нагляду і КРУ, Міністерства РФ по податків і зборів, Федеральної служби податкової поліції, ГТК), а також контроль з боку Банку Росії.
У п.4 треба розглянути задачі і функції аудиторського контролю, перспективи його розвитку. Коротко охарактеризувати сфери діяльності аудиторської фірми.
Тема 6. Основні закономірності розвитку фінансів
План:
1. Політичні та економічні реформи в суспільстві і фінанси.
2. Взаємозв'язок фінансового стану з кредитно-грошовою системою.
3. Фінансові реформи як один із шляхів виходу з фінансової кризи.
У п.1 рекомендується на основі сутності фінансів охарактеризувати їх зв'язок з політикою та економікою. На прикладі одного з історичних періодів у розвитку Росії або будь-якого іншого держави показати вплив економічних і політичних змін на фінансовий стан у державі. За матеріалами періодичних видань простежити вплив економіки і політики на зміни у фінансовій системі нашої країни за роки перебудови і переходу до ринку.
У п.2 треба коротко охарактеризувати сутність грошей і кредиту та взаємозв'язок стану фінансів з особливостями кредитно-грошової системи.
У п.3 необхідно простежити вплив змін в організації фінансів на фінансовий стан держави. Заходи уряду РФ за роки переходу до ринку (використовувати законодавчий і інструктивний матеріали відповідних періодів).

Тема 7. Роль фінансів в переході України до ринкової економіки
План:
1. Заходи щодо перебудови фінансового механізму управління економікою.
2. Становлення фінансової системи, адекватної ринковій економіці.
3. Фінансові проблеми, зумовлені переходом від однієї системи організації фінансів до іншої.
У п.1 рекомендується охарактеризувати економічні та політичні причини перебудови фінансової системи. Розглянути основні фінансові заходи в роки перебудови (1985-1991 рр..) Та їх вплив на фінансовий стан держави.
У п.2 слід проаналізувати зміни: а) у бюджетній системі - перехід до податкових методів формування доходів бюджету, б) в кредитній системі - формування нової банківської системи і нових принципів взаємовідносин банків з юридичними і фізичними особами; в) у системі фінансів підприємств і галузей народного господарства - нові принципи формування та використання фінансових ресурсів; г) у системі страхування (соціального, майнового і особистого) - формування страхового ринку та системи позабюджетних фондів; д) у формуванні фінансового ринку - створення ринку позичкових капіталів і ринку цінних паперів.
У п.3 на основі огляду періодичних видань пропонується розглянути актуальні фінансові проблеми. Назвати основні напрями нової фінансової політики.
Тема 8. Бюджетна система Росії
План:
1. Економічна сутність бюджетної системи та її роль у загальній системі фінансових відносин.
2. Значення федерального бюджету в структурній перебудові економіки.
3. Характеристика доходів і витрат федерального бюджету.
У п.1 слід розкрити роль бюджету як економічної категорії, показати взаємозв'язок бюджетної системи з іншими ланками фінансової системи; розглянути функції бюджету.
У п.2 треба охарактеризувати роль федерального бюджету в структурній перебудові економіки РФ, вдосконаленні народно-господарських пропорцій, фінансове забезпечення цільових програм; показати вплив бюджету на прискорення науково-технічного прогресу, розвиток виробничої і соціальної інфраструктури, розкрити сучасні завдання бюджетної політики.
У п.3 рекомендується висвітлити основні витрати і доходи федерального бюджету, залучити матеріали періодичної преси і дати їх аналіз.
Тема 9. Бюджетний дефіцит, його економічні і соціальні наслідки. Бюджетний профіцит
План:
1. Поняття бюджетного дефіциту та його причини.
2. Фактори, що впливають на зростання бюджетного дефіциту. Джерела фінансування дефіциту бюджету.
3. Характеристика бюджетного дефіциту в РФ. Бюджетний дефіцит у розвинених зарубіжних країнах.
4. Бюджетний профіцит, можливі його причини. Розподіл додаткових доходів.
У п.1 треба визначити поняття "бюджетний дефіцит", показати причини його зростання на прикладі федерального бюджету РФ, висвітлити економічні та соціальні наслідки бюджетного дефіциту.
У п.2 необхідно показати зв'язок бюджетного дефіциту з військовими та іншими непродуктивними витратами держави, зв'язок бюджетного дефіциту з державним боргом, з податковою системою. Охарактеризувати можливі джерела фінансування дефіциту бюджету, визначити їх пріоритетність.
У п.3 слід порівняти бюджетний дефіцит в РФ і розвинених зарубіжних країнах і показати відмінності в методах його фінансування в Росії і провідних зарубіжних країнах.
У п.4 необхідно дати визначення поняттю «бюджетний профіцит», показати можливі причини його виникнення, охарактеризувати процедуру розподілу отриманих додатково доходів.
Тема 10. Бюджетне пристрій
План:
1. Поняття бюджетного устрою і бюджетної системи.
2. Бюджетні права в Російській Федерації.
3. Взаємовідносини ланок бюджетної системи за доходами і видатками.
У п.1 слід дати визначення понять "бюджетна система''і" бюджетне пристрій ", охарактеризувати окремі ланки бюджетної системи.
У п.2 важливо викласти принципи побудови бюджетної системи, бюджетні права Уряду РФ, суб'єктів Федерації і органів місцевого самоврядування.
У п.3 рекомендується висвітлити міжбюджетні відносини у РФ на прикладі Федерального бюджету Росії, регіональних та місцевих бюджетів. Привести порівняльну характеристику взаємовідносин ланок бюджетної системи в РФ і розвинених зарубіжних країнах.

Тема 11. Витрати федерального бюджету Російської Федерації
План:
1. Зміст і склад витрат федерального бюджету.
2. Військові витрати держави. Витрати на соціальні цілі.
3. Витрати на обслуговування державного боргу.
4. Сучасні проблеми бюджетного фінансування в РФ.
У п.1 слід охарактеризувати економічний зміст витрат бюджету, дати їх класифікацію. Проаналізувати структуру та динаміку бюджетних витрат у країні за останні 3 роки, відзначити їх основні зміни. Дати характеристику основних способів надання коштів з бюджету, показати їх особливості. Розглянути специфічні риси бюджетних витрат розвинених західних країн.
У п.2 необхідно розкрити необхідність і утримання військових витрат, показати їх склад, динаміку за останні 3 роки. Звернути особливу увагу на порядок їх планування і фінансування. Зупинитися на особливостях військових витрат у західних країнах. Розглянути витрати бюджету на соціальні цілі. Проаналізувати зміну структури витрат за останні 3 роки, пояснити основні причини, що відбуваються. Розкрити систему планування та фінансування даних витрат. Відзначити особливості витрат на соціальні цілі в інших країнах.
У п.3 показати динаміку зміни витрат федерального бюджету на обслуговування державного боргу за останні 3 роки, проаналізувати цю динаміку.
У п.4 рекомендується перерахувати сучасні проблеми бюджетного фінансування, визначити їх причини та наслідки, а також основні напрямки зміни витрат бюджету на найближчу перспективу, особливу увагу звернувши на витрати за держборгом.

Тема 12. Витрати на соціальні цілі
План:
1. Економічний зміст та склад витрат на соціальні цілі.
2. Витрати бюджетної системи на соціальні цілі.
3. Позабюджетні фонди як основне джерело фінансування витрат на соціальні цілі.
4. Перспективи розвитку фінансування витрат на соціальні цілі.
У п. 1 треба визначити економічний зміст та склад витрат на соціальні цілі, дати їх детальну класифікацію. Проаналізувати структуру та динаміку цих витрат, показати зміну джерел їх фінансування за останні 3 роки в Росії. Розглянути особливості фінансування витрат на соціальні потреби в розвинених зарубіжних країнах.
У п.2 рекомендується розглянути особливості витрат бюджету на соціальні цілі, дати їх класифікацію. Розкрити основні тенденції зміни структури і динаміки витрат за останні 3 роки. Звернути особливу увагу на порядок фінансування та планування цих витрат і його зміну в сучасних умовах.
У п.3 слід охарактеризувати склад витрат соціальних позабюджетних фондів у РФ (Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування, Фондів обов'язкового медичного страхування). Показати необхідність формування та особливості фінансування видатків за рахунок коштів цих фондів. Проаналізувати тенденції розвитку цих фондів у сучасних умовах.
У п.4 важливо розкрити основні проблеми фінансування видатків на соціальні цілі в сучасних умовах, визначити їх причини, наслідки, описати основні шляхи зміни системи фінансування на найближчу перспективу.
Тема 13. Регіональні фінанси
План:
1. Зміст і роль регіональних фінансів.
2. Бюджети регіонів.
3. Регіональні позабюджетні фонди.
4. Бюджетний федералізм і його розвиток в сучасних умовах.
У п.1 слід охарактеризувати економічний зміст, принципи організації, склад і місце регіональних фінансів у фінансовій системі Росії. Проаналізувати основні тенденції розвитку регіональних фінансів за останні роки. Розглянути особливості регіональних фінансів інших федеративних держав.
У п.2 треба розкрити особливості бюджетів окремих регіонів (суб'єктів Федерації) РФ. Показати склад їхніх доходів і витрат. Проаналізувати зміни структури і динаміку регіональних бюджетів у сучасних умовах. Звернути особливу увагу на співвідношення власних, позикових і федеральних джерел формування доходів регіональних бюджетів. Пояснити труднощі, з якими стикаються регіональні органи влади при формуванні доходів і фінансування видатків.
У п.3 необхідно дати характеристику регіональним позабюджетних фондів, показати їх необхідність та особливості. Розглянути порядок формування та витрачання коштів цих фондів. Відзначити значення фондів у покритті потреб регіонів.
У п.4 рекомендується розглянути зміст бюджетного федералізму, його принципи та значення. Проаналізувати труднощі, що виникають при його застосуванні в РФ, шляхи їх вирішення. Визначити перспективи бюджетного федералізму в нашій країні. Зупинитися на вирішенні аналогічних проблем в інших федеративних державах.

Тема 14. Місцеві фінанси
План:
1. Зміст і роль місцевих фінансів.
2. Місцеві бюджети.
3. Місцеві позабюджетні фонди.
4. Сучасні проблеми фінансів органів місцевого самоврядування.
У п.1 необхідно розглянути економічний зміст, принципи організації, склад і роль місцевих фінансів у фінансовій системі Росії. Проаналізувати основні тенденції розвитку місцевих фінансів за останні роки, їх відмінності від місцевих фінансів командно-адміністративної економіки СРСР. Показати особливості місцевих фінансів головних зарубіжних країн.
У п.2 важливо відзначити особливості бюджетів органів місцевого самоврядування. Розглянути склад їхніх доходів і витрат. Проаналізувати зміни структури і динаміку місцевих бюджетів, їх роль у забезпеченні місцевих потреб у сучасних умовах. Звернути особливу увагу на джерела формування доходів (власні кошти, місцевий кредит, надходження з регіональних бюджетів) та їх співвідношення. Проаналізувати труднощі, з якими стикаються органи місцевого самоврядування при формуванні доходів і фінансування видатків.
У п.3 треба розкрити систему місцевих позабюджетних фондів, показати їх необхідність та особливості. Розглянути порядок формування та витрачання коштів цих фондів. Відзначити місце даних фондів у покритті потреб місцевих органів.
У п.4 слід перерахувати основні фінансові проблеми місцевих органів самоврядування, пояснити їх причини та наслідки, розкрити основні напрямки зміни системи місцевих фінансів на найближчу перспективу.
Тема 15. Державний кредит
План:
1. Економічний зміст і функції державного кредиту.
2. Форми державного кредиту.
3. Основні тенденції розвитку державного кредиту.
У п.1 треба назвати причини та розглянути зміст державного кредиту. Показати особливості держкредиту при виконанні державою функцій позичальника, кредитора і гаранта. Розкрити складу економічних відносин, що входять у державний кредит, і їх специфічні риси. Звернути особливу увагу на фіскальну і регулюючу функції держкредиту, на специфіку їх прояву в РФ.
У п.2 рекомендується розглянути основні форми державного кредиту. Проаналізувати динаміку розвитку різних форм держкредиту в РФ за останні роки, зазначити причини швидкого зростання кредитних запозичень держави на внутрішньому та зовнішньому фінансових ринках. Провести порівняльний аналіз функціонування різних форм держкредиту в Росії та інших країнах.
У п.3 слід розкрити сучасні проблеми державного кредиту в РФ, визначити їх причини, наслідки та основні шляхи рішення на найближчу перспективу.
Тема 16. Державний борг
План:
1. Зміст державного боргу, його економічні і фінансові наслідки.
2. Внутрішній державний борг.
3. Зовнішній державний борг.
4. Управління державним боргом, його основні проблеми в РФ.
У п.1 необхідно розкрити економічний зміст державного боргу як результату кредитних запозичень держави. Розглянути причини зростання державного боргу, його зв'язок з бюджетним дефіцитом. Проаналізувати склад, структуру і динаміку державної заборгованості в Росії. Показати особливості державного боргу в розвинутих зарубіжних країнах. Детально зупинитися на економічних і фінансових наслідки державного боргу.
У п.2 слід розглянути особливості внутрішнього державного боргу в РФ. Проаналізувати його динаміку, структуру та джерела зростання в сучасних умовах. Охарактеризувати основні форми державного запозичення грошових коштів, що застосовуються в останній час, показати їх особливості і відмінності від способів мобілізації коштів, які у розвинених зарубіжних країнах.
У п.3 треба охарактеризувати зміст зовнішнього державного боргу, його причини і форми. Звернути увагу на його розвиток в РФ і зв'язок з державним боргом СРСР.
У п.4 рекомендується дати характеристику управління державним боргом, показати особливості поточних та надзвичайних функцій з управління боргом. Звернути особливу увагу на особливості управління внутрішнім і зовнішнім державним боргом в РФ. Дати порівняльний аналіз управління державним боргом в Росії і розвинених західних країнах.

Тема 17. Бюджетний процес
План:
1. Організаційні основи бюджетного планування.
2. Бюджетний процес як складова частина бюджетного планування.
3. Бюджетний процес в РФ.
У п.1 треба висвітлити економічні основи бюджетного планування, принципи та завдання бюджетного планування, методи бюджетного планування.
У п.2 слід дати визначення поняття бюджетного процесу, викласти правове регулювання, бюджетний період.
У п.3 необхідно розглянути порядок складання, розгляду, затвердження та виконання бюджету РФ. Покажіть роль Федерального казначейства та Рахункової палати в бюджетному процесі. Коротко охарактеризуйте складання, розгляд і виконання місцевого бюджету.
Тема 18. Етапи розвитку бюджетного процесу
План:
1. Складання проекту федерального бюджету Міністерством фінансів РФ і схвалення його Урядом.
2. Розгляд та затвердження федерального бюджету РФ Федеральним Зборами і Президентом Росії.
3. Виконання федерального бюджету і затвердження звіту про його виконання.
У п.1 треба розкрити основні завдання бюджетного процесу в РФ та його етапи. Показати роль Міністерства фінансів Росії у складанні проекту федерального бюджету.
У п.2 слід розглянути порядок обговорення та затвердження проекту федерального бюджету в Державній Думі та Раді Федерації та підписання його Президентом Росії.
У п.3 рекомендується викласти казначейську систему касового виконання федерального бюджету в РФ і навести порівняльну характеристику з касовим виконанням державних бюджетів в розвинених західних країнах.
Тема 19. Доходи федерального бюджету
План:
1. Сутність доходів держави.
2 Характеристика основних видів доходів бюджету.
3. Склад, структура, динаміка доходів федерального бюджету.
У п.1 слід визначити матеріальні джерела доходів держави, дати їх класифікацію.
У п.2 необхідно розкрити економічну природу податків, неподаткових платежів, показати роль позикових коштів для бюджету. Проаналізувати значення основних видів доходів бюджету в економічному розвитку Росії.
У п.3 рекомендується привести дані федерального бюджету РФ за доходами за кілька років і проаналізувати їх. Показати відмінності доходів федерального бюджету РФ від доходів регіональних і місцевих бюджетів.
Тема 20. Податкова система РФ
План:
1. Поняття податків, їх сутність.
2. Значення податків для бюджету, тенденція їх розвитку.
3. Податкова система РФ, її характеристика.
4. Управління оподаткуванням в РФ.
У п.1 слід пояснити необхідність податків для держави, джерела податків, розкрити зміст податків як економічної категорії. Охарактеризувати фіскальну і регулюючу функції податків, їх взаємозв'язок. Розглянути класифікацію податків, особливу увагу приділивши федеральним, регіональним і місцевим податкам.
У п.2 треба показати місце податків у доходах федерального бюджету РФ, а також динаміку податкових надходжень у ВВП. Проаналізувати зміни податкових надходжень до федерального бюджету. Привести дані податкових доходів в місцевому бюджеті.
У п.З необхідно дати визначення поняття «податкова система», розглянути класифікацію податків. Коротко охарактеризувати основні види податків: ПДВ, на прибуток підприємств, акцизи, податок на доходи фізичних осіб, митні збори. Показати зміни, які відбуваються в податковій системі і податковому законодавстві РФ.
У п.4 рекомендується розглянути зміст і завдання управління, а також органи управління податками: федеральні, регіональні, місцеві та їх функції. Особливу увагу звернути на податковий контроль.
Тема 21. Прямі та непрямі податки
План:
1. Особливості прямого оподаткування.
2. Класифікація прямих податків.
3. Непряме оподаткування, його значення.
4. Заходи держави РФ щодо реформування прямих і непрямих податків.
У п.1 треба дати визначення понять суб'єкта та об'єкта прямих податків. Показати роль прямих податків у доходах федерального, регіональних та місцевих бюджетів. Сформулювати основні риси прямого оподаткування.
У п.2 слід розглянути значення прямих податків в економічній політиці держави. Охарактеризувати податок на прибуток підприємств і організацій і податок на доходи з фізичних осіб: платники, об'єкти, податкові пільги, ставки та порядок сплати до бюджету. Звернути особливу увагу на регулюючу роль податку на прибуток.
У п.З необхідно показати відмінні риси непрямого оподаткування, а також головні тенденції в розвитку непрямих податків. Висвітлити основні елементи ПДВ, акцизів і митних зборів. Більш докладно зупинитися на значенні ПДВ для консолідованого і федерального бюджетів.
У п.4 бажано використовувати Податковий Кодекс, матеріали з бюджетної політики на відповідний фінансовий рік.
Обов'язкова умова виконання цієї теми - залучення місцевого матеріалу.
Тема 22. Значення і роль позабюджетних соціальних фондів
План:
1. Поняття і склад позабюджетних фондів держав.
2. Пенсійний фонд РФ - найважливіший соціальний фонд.
3.Фонд соціального страхування РФ, його значення в системі соціального забезпечення.
4.Фонди обов'язкового медичного страхування РФ.
У п.1 слід дати загальну характеристику позабюджетних фондів держави, назвати причини їх виникнення та охарактеризувати взаємозв'язок цих фондів з іншими ланками фінансової системи.
У п.2 необхідно розглянути бюджет Пенсійного фонду, джерела його формування та напрямки використання. Зупинитися на пенсійній реформі в РФ.
У п.3 рекомендується викласти порядок утворення та напрями використання ФСС, розмір та сплату страхових внесків.
У п.4 охарактеризувати соціальну роль фондів обов'язкового медичного страхування, особливо розглянути джерела їх формування і напрями використання. Приділити увагу проблемам медицини і медичного обслуговування в РФ.
Тема 23. Фінанси підприємства та комерційних організацій
План:
1. Сутність і функції фінансів підприємств і комерційних організацій в ринковій економіці.
2. Виручка від реалізації продукції - найважливіший вартісний показник роботи підприємств.
3. Основні фонди і оборотні кошти підприємств.
4. Прибуток - головний фінансовий важіль підприємницької діяльності.
5. Взаємовідносини підприємств з фінансової та кредитної системами.
У п.1 слід визначити поняття "фінанси підприємств", показати, які грошові відносини належать до фінансових, викласти функції, що їх фінансами підприємств, та основні принципи їх організації.
У п.2 треба розглянути найважливіший вартісний показник роботи підприємств - виручку від реалізації продукції, а також склад витрат, що включаються до собівартості продукції.
У п.3 необхідно розкрити значення поняття "основні фонди", їх амортизацію, написати про джерела фінансування капітальних вкладень на підприємствах. Розглянути склад і структуру оборотних коштів.
У п.4 рекомендується дати економічне визначення поняття "прибуток" (показати чинники її зростання, розподіл), а також поняття "рентабельність" (описати її сутність, види).
У п.5 треба розглянути взаємовідносини підприємств з усіма ланками бюджетної системи (тобто показати податки, які підприємства вносять у федеральний, регіональний та місцевий бюджети), з позабюджетними соціальними фондами, з кредитною системою.
Тема 24. Фінанси акціонерних товариств
План:
1. Поняття фінансів акціонерних товариств.
2. Основні фонди та оборотні кошти акціонерних товариств.
3. Основні документи, що використовуються для оцінки фінансової діяльності акціонерних підприємств.
4. Взаємовідносини акціонерних підприємств з фінансово-кредитною системою.
5. Аудиторський контроль за діяльністю акціонерних підприємств.
У п.1 треба визначити поняття "фінанси акціонерних підприємств", показати особливості формування їх статутних капіталів.
У п.2 слід розглянути склад основних фондів і оборотних засобів та їх роль у фінансуванні капітальних вкладень на підприємствах і в забезпеченні безперервного процесу виробництва.
У п.3 рекомендується написати про основні документи, які використовуються для оцінки фінансової діяльності акціонерного підприємства, тобто про звітному балансі і звіті про прибутки та збитки цього підприємства.
У п.4 необхідно показати взаємини акціонерного підприємства з бюджетною і кредитною системами.
У п.5 треба охарактеризувати аудиторський контроль, написати про його завдання, про об'єкти даного контролю.
Тема 25. Страхування
План:
1. Соціально-економічний зміст і значення страхування в умовах ринку.
2. Особисте страхування.
3. Майнове страхування.
4. Економічна робота у страховій системі.
У п.1 слід розкрити сутність поняття страхування, показати форми і методи освіти страхових фондів, роль страхового фонду в забезпеченні розширеного відтворення і відтворення робочої сили, написати про зміни в організації страхування в умовах переходу до ринкових відносин.
У п.2 рекомендується показати види особистого страхування, охарактеризувати його особливості.
У п.3 треба охарактеризувати види майнового страхування, показати основи майнового страхування (страхувальники, об'єкти, основні умови відшкодування збитку), розглянути значення запобіжних заходів і порядок витрат страхових коштів на ці цілі.
У п.4 слід викласти принципи господарського розрахунку в страховій діяльності, показати економічну ефективність страхування (критерії та показники економічної ефективності в страхуванні, ефективність діючих видів страхування та шляхи її підвищення, перспективи введення нових видів страхування).

Тема 26. Кредит, його форми та види

План:
1. Сутність кредиту як форми руху позичкового капіталу
2. Форми і види кредиту
3. Роль кредиту в міжнародних економічних відносинах
4. Позичковий відсоток і його роль в економіці країни
У п.1 необхідно розглянути сутність кредиту, його необхідність, основні етапи розвитку кредитних відносин.
У п.2 слід також розкрити особливості форм і видів кредиту, охарактеризувати його роль в економічних процесах країни, показати межі кредиту.
У п.3 потрібно показати, яку роль кредит відіграє в міжнародних економічних процесах, при цьому особливо зупинитися на ролі Росії у міжнародних кредитних відносинах.
У п.4 слід розглянути категорію «позичковий відсоток» і показати його роль в економіці країни, викласти основи формування рівня позичкового відсотка, його межі та джерела сплати. Важливо використовувати інформацію про сучасний рівень позичкового відсотка в РФ і перспективи його зміни.
Тема 27. Кредитна система, її ланки та особливості організації
План:
1. Кредитна система, її ланки
2. Кредитні організації, їх різновиди
3. Небанківські кредитно-фінансові інститути, їх роль в економіці країни
У п.1 необхідно охарактеризувати кредитну систему країни, її функції, особливості її ланок у Росії і в зарубіжних країнах, показати роль банківської системи, висвітлити сучасні тенденції зміни кредитної системи Росії.
У п.2 потрібно дати поняття кредитної організації, а також поняття банку та небанківської кредитної організації, грунтуючись на законодавчих актах РФ.
У п.3 слід показати особливості і роль небанківських кредитно-фінансових інститутів в економіці Росії, детально розглянути особливості і роль кожного з їх видів в економіці країни.
Тема 28. Банківська система, її елементи
План:
1. Банки, їх види, функції та роль у розвитку економіки країни
2. Банківська система, її елементи
3. Центральний банк, основи його діяльності
4. Комерційні банки, їх операції
5. Сучасні особливості функціонування банківської системи в РФ
У п.1 необхідно розглянути виникнення і сутність банків, їх функції та роль у розвитку економіки. При цьому слід використовувати вітчизняний досвід становлення банків в умовах формування ринкових відносин.
У п.2 потрібно дати поняття банківської системи, охарактеризувати її елементи, розглянути види банків, показати законодавство, що регламентує функціонування банківської системи.
У п.3 слід висвітлити роль Центрального банку у функціонуванні банківської системи РФ, в економічних процесах країни, а також розглянути основні функції та операції Банку Росії, виходячи з законодавчих актах.
У п.4 необхідно охарактеризувати комерційні банки Росії в умовах переходу до ринкових відносин, розглянути їх основні операції.
У п.5 слід показати сучасний стан банківської системи РФ, її роль в економічних процесах країни, а також перспективи і тенденції її зміни.
Тема 29. Міжнародні валютно-фінансові та кредитні відносини
План:
1. Валютно-фінансовий механізм зовнішньоекономічних зв'язків
2. Валютна система РФ
3. Міжнародний кредит і його форми
4. Платіжний баланс РФ
У п.1 необхідно охарактеризувати особливості валютно-фінансового механізму зовнішньоекономічних зв'язків, дати поняття валютного курсу та його видам, а також розглянути сутність девальвації і ревальвації.
У п.2 слід охарактеризувати валютну систему РФ, розглянути особливості валютного курсу рубля, використовуючи при цьому інформацію про його динаміку в умовах становлення ринкових відносин, а також висловити свою думку про шляхи його стабілізації.
У п.3 потрібно розглянути особливості міжнародного кредиту, охарактеризувати його форми, а також дати поняття платіжного та розрахункового балансів, привести їх характеристику в західних країнах.
У п.4 слід розглянути структуру доходів і витрат від зовнішньоекономічної діяльності, при цьому особливу увагу приділити проблемам зовнішньої заборгованості Росії.

Тема 30. Міжнародні валютно-кредитні та фінансові організації
План:
1. Загальна характеристика міжнародних фінансових інститутів
2. Міжнародний валютний фонд
3. Міжнародний та Європейський банки реконструкції та розвитку
4. Паризький і Лондонський клуби
5. Регіональні банки розвитку
У п.1 необхідно розглянути основні причини виникнення міжнародних фінансових інститутів, охарактеризувати мети їх діяльності.
В.п.2 слід показати історію створення, структуру управління, джерела формування капіталу та особливості кредитної діяльності МВФ, а також охарактеризувати фактори, що впливають на кредитну політику. Необхідно також розглянути особливості взаємодії МВФ з Росією.
У п.3 необхідно показати історичні аспекти створення, організаційну структуру, джерела формування капіталу, кредитну політику МБРР та ЄБРР.
У п.4 охарактеризувати особливості реалізації кредитної політики, організаційну структуру і взаємодію з Росією Паризького і Лондонського клубів.
У п.5 слід висвітлити причини і цілі створення регіональних банків розвитку, охарактеризувати найбільш впливові з них.

7 СПИСОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ
1 Антонов Н.Г., Пессель М.А. Грошовий обіг, кредит і банки. М.: Финстатинформ, 1995. - 272 с.
2 Артеменко В.Г., Беллендир М.В. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. - М.: Изд-во «Справа і Сервіс», 1999. - 160 с.
3 Балабанов І.Т. Аналіз і планування фінансів господарюючого суб'єкта: Навчальний посібник. - М.: Фінанси і статистика, 1994. - 80 с.
4 Банківська справа: Підручник. / Под ред. В.І. Колесникова, Л. П. Кроливецкой. - М.: Фінанси і статистика, 2002. - 464 с.
5 Банківська справа: Підручник. / Под ред. О.І. Лаврушина. - М.: Фінанси і статистика, 2005. - 672 с.
6 Білолипецький В.Г. Фінанси фірми: Навчальний посібник. - М.: Фінанси і статистика, 1998. - 228 с.
7 Бланк І.А. Основи фінансового менеджменту. Т. 1. - К.: Ніка-Центр, 1999. - 592 с.
8 Бланк І.А. Основи фінансового менеджменту. Т. 2. - К.: Ніка-Центр, 1999. - 512 с.
9 Бюджетна система Російської Федерації: Підручник. / Под ред. М.В. Романовського, О.В. Врублевської. - М.: Юрайт, 1999. - 480 с.
10 Бюджетний процес в Російській Федерації: Навчальний посібник. / Л.Г. Баранова, О.В. Врублевська та ін - М., 1998. - 428 с.
11 Гончарук О.В., Книш М.І., Шопенко Д.В. Управління фінансами на підприємстві: Навчальний посібник. - СПб: Дм. Буланін, 2002. - 264 с.
12 Дадашев О.З., Черник Д.Г. Фінансова система Росії: Навчальний посібник. - М.: Фінанси і статистика, 1997. - 236 с.
13 Моляков Д.С. Фінанси підприємств і галузей народного господарства. - М., Фінанси і статистика, 1997. - 208 с.
14 Павлова Л.М. Фінанси підприємств: Підручник. - М.: Фінанси, Вид-во ЮНИТИ, 2002. - 564 с.
15 Рукина С.М. Фінанси комерційних підприємств і організацій: Навчальний посібник. - М.: Експертне бюро-М, 1997. - 176 с.
16 Стоянова Є.С., Бикова О.В., Бланк І.А. Управління оборотним капіталом. Навчально-практичний посібник. - М.: Изд-во «Перспектива», 1998. - 128 с.
17 Фінанси: Підручник для вузів / Під ред. Л.А. Дробозиной. - М.: ЮНИТИ, 2002. - 528 с.
18 Фінанси: Навчальний посібник. / Под ред. А.М. Ковальової. - М., Фінанси і статистика, 2004.
19 Фінанси: Підручник для вузів. / Под ред. М.В. Романовського, О.В. Врублевської, Б.М. Сабантуй. - М., Изд-во «Перспектива»; Вид-во «Юрайт», 2004. - 520 с.
20 Фінанси в системі державного та муніципального управління: Навчальний посібник. / Под ред. Л.А. Батурина. - М.: ВЦ «МарТ»; Ростов н / Д, ДЦ «МарТ», 2003. - 256 с.
21 Фінанси в управлінні підприємством / Під ред. А.М. Ковальової. - М., Фінанси і статистика, 1995. - 160 с.
22 Фінанси. Грошовий обіг. Кредит: Підручник / За ред. Л.А. Дробозиной. - М., ЮНІТІ, 2003. - 480 с.
23 Фінанси підприємств: Навчальний посібник / Є.І. Бородіна, Ю.С. Голікова та ін / За ред. Є.І. Бородіної. - М., 1995. - 208 с.
24 Фінанси. Грошовий обіг. Кредит.: Підручник / За ред. Бабич А. М, Павлової Л.М. М: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.
25 Фінанси: Підручник / За ред. Лушина С.І., Слепова В.А. М.: изд-во Ріс. Екон. акад., 2000.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Методичка
122кб. | скачати


Схожі роботи:
Теорія фінансів 2
Теорія фінансів 2 Ліквідність і
Теорія фінансів та управління фінансами
Теорія фінансів 2 Фінансовий менеджмент
Нетрудові теорії вартості теорія граничної корисності теорія факторів виробництва теорія попиту
Ф Бастіа Теорія послуг і економічних гармоній теорія розподілу суспільного продукту
Теорія анархії і теорія правової держави стосовно до умов російської дійсності
Обща теорія на пазарното стопанство Загальна теорія ринкової економіки
Теорія анархії і теорія правової держави стосовно умовах а
© Усі права захищені
написати до нас