Теорія бухгалтерського обліку 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Кунгурскій ЛІСОТЕХНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ

Контрольна робота з дисципліни

"Теорія бухгалтерського обліку"

Виконала: студентка

групи БУ-31сз

III курсу заочного відділення

Шифр: 05101

Зерніна Олена

Перевірив:

Кайнаева Л.П.

2006

Зміст

Введення

 1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку

 2. Регулювання та гармонізація бухгалтерського обліку та звітності на міжнародному рівні

3. Облікові регістри

4. Машиноорієнтованого форма бухгалтерського обліку

Завдання

Завдання № 1

Завдання № 2

Завдання № 3

Завдання № 4

Висновок

Список літератури

Введення

Курс теорії бухгалтерського обліку, по суті, є фундаментальною науковою основою прикладної бухгалтерії, що формує і зраджує користувачам системну, комплексну облікову інформацію про стан економіки господарюючого суб'єкта. У ділових колах бухгалтерію справедливо вважають "азбукою і мовою" господарської практики. Така висока оцінка бухгалтерського обліку є позитивною ознакою його особливої ​​значущості в інформаційній підтримці системи управління економічною діяльністю підприємства.

 1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку

Відповідно до Федерального закону "Про бухгалтерський облік": бухгалтерський облік як невід'ємна частина системи управління організацією являє собою упорядковану систему збору, реєстрації та узагальнення в грошовому вираженні інформації про майно, зобов'язання організації і їхньому русі шляхом суцільного, безперервного і документального відображення всіх господарських операцій.

На сучасному етапі розвитку бухгалтерського обліку в його структурі виділяють дві складові частини (підсистеми обліку):

 • Фінансовий облік;

 • Управлінський облік.

У системі управління господарською діяльністю підприємства бухгалтерський облік виконує ряд функцій (рис. 1).

Рис. 1. Функції бухгалтерського обліку.

Інформаційна функція - властива бухгалтерського обліку, так як за своєю суттю облік - це система, що здійснює збір, вимір, обробку та передачу фінансової інформації про господарські процеси певного підприємства (організації). Бухгалтерський облік є "постачальником" інформації різних об'єктів управління (внутрішнім і зовнішнім користувачам).

Контрольна функція. У процесі збору реєстрації інформації про факти господарської діяльності в системі бухгалтерського обліку одночасно проводиться контроль законності здійснених операцій, правильності документального оформлення, логічний та арифметичний контроль. За допомогою спеціальних прийомів і способів здійснюють три види контролю:

 • Поточний - під час здійснення операції;

 • Наступний - після її здійснення.

Планова функція. Процес планування потрібно від системи бухгалтерського обліку своєчасного подання інформації не тільки про поточні операції, але і про передбачувані зміни, прогнозах (наприклад, розмір сумнівних боргів охарактеризує величину передбачуваного збитку і т.д.).

Зворотного зв'язку. Ця функція обліку забезпечує ефективність всієї системи управління організацією, так як саме в бухгалтерському обліку формується звітна інформація, отримана після реалізації того чи іншого управлінського рішення. Ця функція дозволяє контролювати додержання кошторисів бюджетів, виявляти "вузькі" місця господарської діяльності і приховані резерви.

Аналітична функція проявляється в тому, що в системі бухгалтерського обліку інформація формується по кожному об'єкту бухгалтерського обліку та характеризує не тільки його наявність, а й рух. Тільки бухгалтерський облік може забезпечити апарат управління подібної аналітичною інформацією.

Бухгалтерський облік виконує свої функції на двох рівнях: на рівні реєстрації фактів господарської діяльності з метою отримання даних для оперативного управління виробничим процесом (аналітичний облік) і на рівні узагальнення інформації у вартісному вираженні в регістрах бухгалтерського обліку для відображення відповідних даних до бухгалтерської звітності (синтетичний облік ).

Концепція бухгалтерського обліку в ринковій економіці визначає те, що інформація в системі бух. обліку формується для зовнішніх і внутрішніх користувачів.

Мета бухгалтерського обліку стосовно інформації для зовнішніх користувачів полягає в формуванні даних про фінансовий стан, фінансові результати діяльності та зміни у фінансовому становищі організації, корисної широкому колу зацікавлених користувачів при прийнятті рішень.

Інформація, сформована виходячи з цієї мети, відповідає загальним потребам більшості зацікавлених користувачів. Це, однак, не означає, що в бух. обліку формується вся інформація, яка може бути необхідною і достатньою для зацікавлених користувачів при прийнятті рішень.

Користувачами інформації, що формується в бух. обліку, вважаються юридичні та фізичні особи, які мають будь-які потреби в інформації про організацію і володіють достатніми знаннями та навичками для того, щоб зрозуміти, оцінити і використовувати цю інформацію, а також мають бажання вивчати цю інформацію.

Основних користувачів інформації бух. обліку можна розділити на дві групи:

 1. Внутрішні користувачі: керівники організації, структурні підрозділи і відділи, власники, працівники підприємства.

 2. Зовнішні користувачі: інвестори, кредитори, замовники, органи влади і т.д.

У складі зовнішніх користувачів виділяють:

  • Користувачів, які мають прямий фінансовий інтерес: інвестори, кредитори, постачальники, покупці, акціонери;

  • Користувачів, які не мають прямого фінансового інтересу: податкові органи, органи по управлінню економікою, профспілки, органи статистики, аудиторські фірми, громадськість.

Склад користувачів бух. інформації наведено на малюнку 2.

Оскільки інтереси зацікавлених користувачів істотно різняться, бух. облік може задовольнити всі інформаційні потреби цих користувачів у повному обсязі. Інформація, що формується в бух. обліку для зовнішніх користувачів, задовольняє потреби, які є загальними для всіх користувачів.

Мета бухгалтерського обліку для внутрішніх користувачів полягає у формуванні інформації, корисної керівництву організації для прийняття управлінських рішень.

Рис. 2. Склад користувачів бухгалтерської інформації.

Щодо інформації для внутрішніх користувачів слід враховувати, що її склад для кожного представника адміністрації визначається в залежності від займаної посади і функцій, виконуваних ним. Для менеджерів найбільш важливою є інформація про суму та нормі прибутку, достатності грошових коштів, собівартості і рентабельності. Власників і власників найбільше цікавлять прибутковість і ліквідність організації. Працівників підприємства цікавить стабільність і здатність організації гарантувати оплату праці та збереження робочих місць.

Керівництво організації зацікавлено в інформації, що подається зовнішнім користувачам, і в різноманітній додаткової інформації, необхідної для планування, аналізу та контролю. При цьому слід мати на увазі, що інформація для зовнішніх користувачів формується, в тому числі на основі інформації для внутрішніх користувачів, що відноситься до фінансового стану організації, фінансовим результатам її діяльності, змін у її фінансовому становищі.

Для реалізації поставлених цілей при організації бух. обліку передбачається, що:

 • майно і зобов'язання організації враховуються окремо від майна і зобов'язань власників цієї організації та інших організацій (допущення майнової відокремленості організації);

 • організація буде продовжувати свою діяльність у найближчому майбутньому, і в неї відсутні наміри і необхідність ліквідації або суттєвого скорочення діяльності, і, отже, зобов'язання будуть погашатися у встановленому порядку (допущення безперервності діяльності організації);

 • обрана організацією облікова політика застосовується послідовно - від одного звітного року до іншого, в рамках однієї організації, а також групи взаємопов'язаних організацій (допущення послідовності застосування облікової політики);

 • факти господарської діяльності організації відносяться до того звітного періоду, в якому вони мали місце, незалежно від фактичного часу надходження чи виплати грошових коштів, пов'язаних з цими фактами (допущення тимчасової визначеності фактів господарської діяльності).

При формуванні інформації в бух. обліку інтереси податкової системи розглядаються в якості одних з багатьох інтересів, що визначають зміст і представлення цієї інформації. У відношенні цих інтересів завдання бух. обліку обмежуватися лише підготовкою даних про діяльність організації, на основі яких можливо сформувати показники, необхідні для оподаткування.

Формування інформації, що задовольняє потреби зацікавлених користувачів, забезпечує керівництво організації. Воно несе відповідальність за інформацію та надання її зацікавленими користувачами.

Основними завданнями бух. обліку, сформульованими у Федеральному законі "Про бухгалтерський облік", є:

  • формування повної і достовірної інформації про діяльність організації та її майновий стан, необхідної внутрішнім користувачам бух. звітності (керівникам, засновникам, учасникам і власникам майна організації), а також зовнішнім (інвесторам, кредиторам і ін);

  • забезпечення внутрішніх і зовнішніх користувачів інформацією, необхідної для контролю за додержанням законодавства України при здійсненні організацією господарських операцій і їх доцільністю, наявністю і рухом майна і зобов'язань, використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів відповідно до затверджених норм, нормативами і кошторисами;

  • запобігання негативних результатів господарської діяльності організації і виявлення внутрішньогосподарських резервів забезпечення її фінансової стійкості.

Рішення поставлених завдань дозволить системі бухгалтерського обліку забезпечити реалізацію вищевказаних цілей щодо формування інформації, корисної для широкого кола користувачів.

 1. Регулювання та гармонізація бухгалтерського обліку та звітності на міжнародному рівні

У багатьох країнах світу бух. облік постійно розвивається і вдосконалюється. До сучасних тенденцій можна віднести розробку міжнародної системи регулювання бух. обліку та звітності, створення якої ведеться вже понад чверть століття і до теперішнього часу не завершилося.

Необхідність у названої діяльності визначилася розширюється міжнародним співробітництвом в економічній сфері та відповідними інформаційними запитами різних груп користувачів фінансової звітності. Сучасна світова економіка все більшою мірою набуває рис інтернаціональної середовища. Бух. облік не випадково називається "мовою бізнесу". Очевидно, що для ефективної взаємодії він повинен бути зрозумілий всім учасникам.

Інтернаціоналізація бізнесу проявляється у створенні сучасних виробництв продукції, діяльності на міжнародних фінансових ринках, придбанні контрольних пакетів акцій, злиття та поглинання компаній одних країн іншими, купівлі-продажу цінних паперів на міжнародних фондових ринках і т.д. Учасники названих процесів - інвестори і кредитори, які бажають вкласти наявні в них вільні фінансові ресурси в той чи інший бізнес. Без необхідної інформації про характер діяльності компанії за кордоном, її фінансове становище і т.п. прийняття рішень щодо інвестування та кредитування було б неможливим.

Слід зазначити, що міжнародні принципи і правила бух. обліку не можуть існувати поза системою. Для того щоб вони представляли собою елемент нормативного регулювання бух. обліку, необхідна їх формалізація і синтезації на відповідній основі у вигляді системи, яку часто називають стандартами.

Серед передумов, що створили основу для ефективного функціонування всього процесу міжнародної стандартизації бухгалтерського обліку, можна виділити наступні:

 1. Формування в більшості розвинених країн світу національних стандартів. На сьогоднішній день в світі налічується більше ста національних систем бухгалтерського обліку.

 2. Відмінності національних систем один від одного. Будь-яка звітна система може бути охарактеризована базовими ознаками: методами обліку та оцінки виробничих запасів, нарахування зносу і його відображення у фінансовій звітності, складом звітних форм і їх змістом, ступенем законодавчого регулювання бух. обліку тощо Як свідчать результати досліджень, певні відмінності у національних облікових системах можна виявити практично за всіма ознаками.

 3. Створення, функціонування та поступальний розвиток транснаціональних корпорацій (ТНК), які сконцентрували в собі значні фінансові ресурси і часто виступаючих (явно чи неявно) в особі міжнародного інвестора або кредитора. Організаційна структура ТНК грунтується на контролі головного (материнської) компанією всіх вхідних в ТНК структурних підрозділів, що мають статус незалежних юридичних осіб. Контроль будується за системою участі. У міжнародній системі правил з усією очевидністю проявляється необхідність складання консолідованої фінансової звітності.

 4. Створення у багатьох країнах світу професійних бух. організацій. Так, в США розробка стандартів здійснюється цілою системою організацій, з яких до теперішнього часу найбільш значне становище займає Комітет зі стандартів фінансового обліку (FASB). У Великобританії існує Інститут дипломованих бухгалтерів Англії і Уельсу (ICAEW). У Росії з недавнього часу функціонує Інститут професійних бухгалтерів (ІПБ), однієї з перспективних завдань якого є розробка стандартів бухгалтерського обліку та звітності.

 5. Створення міжнародних фінансових інститутів. До їх числа можна віднести Міжнародну фінансову корпорацію (МФК), Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР), Міжнародну федерацію фондових бірж (МФФБ) і ін

 6. Діяльність з гармонізації бух. обліку в рамках Європейського економічного товариства (ЄЕС), яка формує директиви, які є обов'язковими для застосування всіма його членами. Перша директива ЄЕС була прийнята в 1968 р. і спрямована на гармонізацію законів про компанії.

Ці та інші передумови не тільки створили основу, але й зумовили необхідність міжнародної стандартизації бух. обліку. Розглянемо особливості національних облікових систем, вказавши причини і з'ясувавши об'єктивний характер відмінностей стандартів бух. обліку та звітності різних країн.

Національні бухгалтерські стандарти: особливості та причини відмінностей.

Національні бухгалтерські стандарти складаються поступово й історично неминуче вбирають в себе всі особливості розвитку держави. Тому не дивно, що кожній сформувалася системі національних стандартів притаманні свої відмінні риси.

Ключовий чинник - на яке коло користувачів в першу чергу орієнтована інформаційна система бух. обліку. Так, в США і Великобританії широкий розвиток отримали фондові та фінансові ринки. Приватні інвестори і кредитори виступають в якості головних учасників цих ринків і формують основні інформаційні запити про діяльність фірм - об'єктів інвестування та кредитування.

У Німеччині та Японії фінансування діяльності господарюючих суб'єктів здійснюється через банківську систему. Специфіка бух. стандартів визначається, таким чином, потребами названої групи користувачів.

У Франції і Швеції велику роль в економіці фінансуванні компаній відіграє держава, що передбачає орієнтацію системи обліку на задоволення вимог державних органів.

Висока інфляція, що мала місце в різний час в багатьох країнах світу, також вплинула на розвиток системи обліку. Одна з основних особливостей полягає в тому, що інформація, яка міститься у фінансовій звітності, буде корисна користувачеві у випадки її коригування на індекси інфляції.

Особливості системи бух. обліку визначаються також рівнем розвитку національної економіки. У розвинених країнах облікової системи досить складні, але разом з тим точніше відображають існуючу економічну реальність. У країнах, що розвиваються, навпаки, облікові системи відносно прості.

За типом законодавчих систем прийнято виділяти дві групи країн: країни континентального права та загального права. У-перше основою є законодавство, по-друге - що мали місце судові рішення (прецеденти). Перші відрізняються предписательной законів ("дозволено те, що дозволено"). У силу цього облікові правила досить жорстко регламентовані. До таких країн належать, наприклад, Німеччина, Франція, Австрія. Для країн загального права характерний дозвільний підхід ("дозволено те, що не заборонено"). Облікові системи цих країн відрізняються багатоваріантністю і гнучкістю. Облікові правила в основному розробляються професійними організаціями бухгалтерів. Такий підхід використовується в США, Великобританії, Канаді й ряді інших країн.

Поряд з різноманіттям облікових систем їх прийнято об'єднувати за ключовими ознаками в три групи (моделі):

Перша модель орієнтована на потреби широкого кола інвесторів, відрізняється варіативністю; облік регламентується професійними бухгалтерськими організаціями.

Для другої моделі характерні наявність більш жорсткого законодавчого регулювання, більш тісний зв'язок з банками, які є основними постачальниками капіталу; орієнтація обліку на державні потреби, консерватизм облікової практики.

Третя модель визнана забезпечити облік в умовах високої інфляції.

Проведена систематизація національних облікових систем ще раз підкреслює важливість і необхідність створення міжнародної системи бух. обліку, що враховує гідності і виключає недоліки національних стандартів. Міжнародні правила бух. обліку за аналогією з національними доцільно узагальнити в систему, надавши їм формальний характер і однаковість, тобто створивши систему Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

МСФЗ: Цілі і класифікація

Поширення МСФЗ не переслідує цілей часткової або повної заміни національних стандартів бух. обліку та звітності.

Міжнародні стандарти фінансової звітності (International Accounting Standards, IAS) представляють собою документи, що визначають взаємоприйнятні для бухгалтерів більшості країн принципи складання фінансової звітності і які пропонують для їхнього дотримання варіанти бух. обліку різних об'єктів.

Рекомендаційних характер стандартів є особливістю МСФЗ. Одна з основних цілей їх створення полягає в максимальній гармонізації різних стандартів фінансової звітності та бух. політики в різних країнах. У силу об'єктивних обставин МСФЗ набуває все більшого значення як засіб "спілкування" між підприємствами різних країн, що може підштовхувати національної системи бух. обліку до зближення. У разі необхідності на основі МСФЗ можуть розроблятися нові і деталізуватися діючі національні стандарти обліку.

Існуючу систему міжнародних стандартів можна класифікувати по основних елементів фінансової звітності, до яких МСФЗ відносять: активи, зобов'язання, капітал, доходи і витрати. З огляду на те, що капітал визначається як різниця між активами і обставинами, немає необхідності виділяти цю групу стандартів. Важливу групу становлять стандарти, присвячені розкриттю облікової політики та подання фінансової звітності. Беручи до уваги, що діюча система МСФЗ постійно вдосконалюється та доповнюється, у таб. 1 наведено класифікацію стандартів у редакції на момент написання підручника.

Таб. 1. Класифікація міжнародних стандартів фінансової звітності

Група стандартів

Номер та найменування стандарту

1. Розкриття облікової політики та подання фінансової звітності

МСФЗ 1. Подання фінансової звітності.


МСФЗ 7. Звіти про рух грошових коштів.


МСФЗ 14. Сегментна звітність.


МСФЗ 15. Інформація, що відображає вплив зміни цін.


МСФЗ 21. Вплив змін валютних курсів.


МСФЗ 22. Об'єднання компаній.


МСФЗ 24. Розкриття інформації про пов'язані сторони.


МСФЗ 27. Зведена фінансова звітність та облік інвестицій у дочірні компанії.


МСФЗ 29. Фінансова звітність в умовах гіперінфляції.


МСФЗ 30. Розкриття інформації у фінансовій звітності банків та подібних фінансових інститутів.


МСФЗ 31. Фінансова звітність про участь у спільній діяльності.


МСФЗ 34. Проміжна фінансова звітність.


МСФЗ 35. Діяльність, що припиняється


МСФЗ 36. Знецінення активів.

2. Активів

МСФЗ 2. Запаси.


МСФЗ 4. Облік амортизації.


МСФЗ 16. Основні засоби.


МСФЗ 17. Оренда.


МСФЗ 25. Облік інвестицій.


МСФЗ 28. Облік інвестицій в асоційовані компанії.


МСФЗ 32. Фінансові інструменти: розкриття та подання інформації.


МСФЗ 38. Нематеріальні активи.


МСФЗ 39. Фінансові інструменти: визнання та оцінка.

3. Зобов'язань

МСФЗ 12. Податки на прибуток.


МСФЗ 20. Облік урядових субсидій та розкриття інформації про урядової допомоги.


МСФЗ 26. Облік і звітність за програмами пенсійного забезпечення (пенсійними планами).


МСФЗ 37. Резерви, умовні зобов'язання і непередбачені активи.

4. Доходів

МСФЗ 8. Чистий прибуток і збиток за період, фундаментальні помилки і зміни в обліковій політиці.


МСФЗ 10. Умовні події та події, що відбулися після звітної дати.


МСФЗ 11. Договори підряду.


МСФЗ 18. Виручка.


МСФЗ 33. Прибуток на акцію.

5. Витрат

МСФЗ 9. Витрати на дослідження і заробітки.


МСФЗ 19. Виплати працівникам.


МСФЗ 23. Витрати на позики.

Розробка МСФЗ здійснюється спеціально створеним для цих цілей Комітетом з міжнародних стандартів фінансової звітності (КМСФО). Основна мета Комітету - досягнення уніфікації принципів бух. обліку, використовуваних компаніями для складання фінансової звітності в усьому світі. Склад розробляються Комітетом стандартів постійно розширюється, зміст вдосконалюється і доповнюється.

Робота з гармонізації стандартів бух. обліку ведеться не тільки на міжнародному, а й на регіональному рівні. До регіональних організацій належать: Європейський союз; Африканський рада з бух. обліку; Асоціація бухгалтерів Південної Америки; Федерація бухгалтерів Асоціації держав Південно-Східної Азії (Країн АСЕАН); Конфедерація бухгалтерів Азіатського і Тихоокеанського регіонів; Федерація європейських бухгалтерів.

Європейське економічне співтовариство (ЄЕС) було створено в 1957 р. Основною метою на момент створення було забезпечення вільного обігу товарів, розробка єдиних митних правил і гармонізація правових законодавчих актів. Найбільш важливими директивами в області бух. обліку є 4-я директива "Про уніфікацію форм звітності і правил їх аудіювання" (25 липня 1978 р.) і 7-а директива "Про засади складання консолідованої звітності" (13 червня 1983 р.). Директиви ЄЕС є обов'язковими для виконання компаніями європейських країн - членів ЄС.

Представники регіональних бух. організацій беруть участь у діяльності КМСФО, будучи присутнім на його засіданнях, обираючи до складу правління Комітету. За рахунок залучення в процеси створення МСФЗ широкого кола учасників забезпечуються умови досягнення цілей функціонування КМСФО.

Статус і роль системи МСФЗ визначається, таким чином, з одного боку, участю регіональних бух. організацій в діяльності КМСФО, з іншого - впливом міжнародних стандартів на процеси гармонізації, вдосконалення та розвитку систем національних стандартів бух. обліку.

 1. Облікові регістри

Облікові регістри - різні форми (таблиці), призначені для ведення облікових записів.

Законом про бухгалтерський облік до облікових регістрів пред'являються наступні вимоги.

Регістри бухгалтерського обліку призначені для систематизації та накопичення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, відбиття на рахунках бухгалтерського обліку й у бухгалтерській звітності.

Регістри бухгалтерського обліку ведуться в спеціальних книгах (журналах), на окремих аркушах і картках, у вигляді машинограм, отриманих при використанні обчислювальної техніки, а також на магнітних стрічках, дисках, дискетах та інших машинних носіях.

Господарські операції повинні відображатися в регістрах бухгалтерського обліку в хронологічній послідовності і групуватися по відповідним рахунках бухгалтерського обліку.

Правильність відображення господарських операцій в регістрах бухгалтерського обліку забезпечують особи, які склали і підписали їх.

При зберіганні регістрів бухгалтерського обліку повинна забезпечуватися їх захист від несанкціонованих виправлень. Виправлення помилки у регістрі бухгалтерського обліку має бути обгрунтовано і підтверджено підписом особи, який зробив виправлення, із зазначенням дати виправлення.

Зміст регістрів бухгалтерського обліку та внутрішньої бухгалтерської звітності є комерційною таємницею.

Особи, які отримали доступ до інформації, що міститься в регістрах бухгалтерського обліку і у внутрішній бухгалтерської звітності, зобов'язані зберігати комерційну таємницю. За її розголошення вони несуть відповідальність, встановлену законодавством Російської Федерації.

Виходячи з цих вимог, можна визначити ознаки, за якими класифікуються регістри бухгалтерського обліку.

Всі регістри класифікуються за кількома ознаками.

За характером бухгалтерських записів регістри поділяються на: регістри хронологічній запису; регістри систематичного запису; регістри комбінованої запису.

У регістрах хронологічного обліку записи проводяться в порядку здійснення відповідних господарських операцій. У систематичних регістрах бухгалтерські записи групуються за будь-яким однорідній ознаці. Для таких регістрів характерною особливістю є те, що в системному обліку вони відображаються не щодня, а після закінчення певного проміжку часу - тиждень, декада, місяць. У комбінованих регістрах бухгалтерські записи робляться в хронологічному порядку, але які відносяться до окремого виду операцій. Записи за іншими видами операцій у цьому випадки ведуться одночасно в інших комбінованих регістрах.

Прикладом регістру хронологічній запису є журнал господарських операцій або реєстраційний журнал; прикладом регістру систематичного запису - лімітно-забірна карта на матеріали. Прикладом комбінованої запису - будь-який журнал-ордер.

За обсягом змісту регістри поділяються на: регістри аналітичного обліку; регістри синтетичного обліку.

До регістрам аналітичного обліку належать: розрахункові відомості по нарахуванню заробітної плати, особові рахунки, картки складського обліку та ін Регістрами синтетичного обліку є: меморіальні ордери, оборотні відомості за синтетичними рахунками, Головна книга і пр.

За формою побудови регістри поділяються на: регістри двосторонньої форми; регістри односторонньої форми; регістри шахової форми.

У регістрах двосторонньої форми всі прибуткові операції записуються в лицьовій частині таблиці, всі витратні - у правій частині. Така форма не завжди доцільна, так як в прибутковій частині може бути лише одна операція, а у видатковій - кілька записів. У регістрі односторонньої форми всі операції записуються підряд по датам у графу приходу або витрати. Щодня виводиться залишок. У регістрах шахової форми по горизонталі записуються дебетуемого рахунку, а по вертикалі - кредитуються.

За зовнішнім виглядом регістри поділяються на: книги, картки, відомості, магнітні носії (дискети ПК, CD-диски і т.п.).

У формі книг ведуться такі регістри, як касова книга, Головна книга і т.п. Основною відмітною ознакою книги, як бухгалтерського облікового регістру, є те, що листи в книзі, як правило, пронумеровуються, прошнуровуються і скріплюються печаткою (сургучною або на паперовій облатки). Ці заходи дозволяють запобігти внесенню несанкціонованих виправлень, а також фальсифікації облікових даних (наприклад, за допомогою заміни одних листів іншими).

На картках традиційно ведеться складський облік матеріально-виробничих запасів, облік об'єктів основних засобів і деяких інших видів активів. Недопущення несанкціонованих виправлень в даному випадку досягається веденням карток обліку у двох примірниках - у матеріально-відповідальної особи і в бухгалтерії. Крім того, ведення карток передбачає ведення книги реєстрації, в якій в хронологічному порядку записуються номери, найменування майна та інші реквізити всіх знову заводяться карток. Номер вибула картки новій картці не присвоюється.

У вигляді відомостей оформляється нарахування амортизаційних відрахувань (об'єктів основних засобів та об'єктів нематеріальних активів), нарахування заробітної плати працівникам організації і т.п.

По порядку ведення записів облікові регістри класифікуються на регістри ведуться: ручним способом; машинним способом.

Книги можна заповнювати тільки вручну. Картки та відомості піддаються як машинної, так і автоматизованій обробці. При веденні карток машинним способом необхідні додаткові заходи щодо запобігання несанкціонованому доступу до регістрів бухгалтерського обліку та внесенню в них виправлень.

Як вже зазначалося, при веденні облікових регістрів машинним способом повинна бути забезпечена можливість переведення їх на бумание носії.

Помилки в облікових записах можна виправляти: коректурним способом; способом червоного сторно; додаткової проводкою.

Коректурний спосіб - це запис нової цифри і закреслення невірного числа (при ручному запису).

Спосіб червоного сторно полягає в оформленні такої ж записи з відображенням цифр червоним кольором чорнила (при ручному запису) або висновком цифр у дужки (при машинному оформленні записів), що означає, що записана червоним кольором сума виключається. При необхідності робиться нова проводка звичайним кольором чорнила. Закреслення повинно бути підтверджено записом на полях документа і завірено підписом відповідальної особи (особи, що оформила проводку).

Спосіб додаткової проводки використовується, як правило в тих випадках, коли помилки полягають у тому, що відображена сума менша, ніж належало. Наприклад, нарахована амортизація по об'єкту основних засобів в сумі 1000 руб. Слід було нарахувати в розмірі 2000 руб. У бухгалтерському обліку помилка може бути виправлена ​​одним з таких способів.

Коректурним способом.

запису

Найменування операції

Дебет

Кредит

Сума

19

Нараховано амортизацію по об'єкту № 1

20

02

1000

2000

Закреслене (Одна тисяча)

Способом червоного сторно.

запису

Найменування операції

Дебет

Кредит

Сума

19

Нараховано амортизацію по об'єкту № 1

20

02

1000


Виправлена ​​проводка № 19 - нарахована амортизація по об'єкту № 1

20

02

(1000)

19

Нараховано амортизацію по об'єкту № 1

20

02

2000

Способом додаткового запису.

запису

Найменування операції

Дебет

Кредит

Сума

19

Нараховано амортизацію по об'єкту № 1

20

02

1000

19

Донарахована амортизація по об'єкту № 1

20

02

1000

4. Машиноорієнтованого форма бухгалтерського обліку

У зв'язку з великими об'єктами облікової інформації і високою трудомісткістю обліку в умовах ручної обробки даних практично неможливо забезпечити вимоги повноти, своєчасності, достовірності інформації, необхідної у прийнятті управлінських рішень. Використання в бух. обліку своєчасних комп'ютерів, а також засобів зв'язку і комунікацій сприяє вдосконаленню організації облікової роботи, дозволяє видозмінити технологію збору, реєстрації повідомлень про господарські події, обробки інформації та її надання користувачам.

Для створення обліку як засіб управління і регулювання життєво необхідне використання комп'ютера, а також сучасних засобів зв'язку і комунікацій. Відбуваються істотні зміни в організації облікової роботи на підприємстві, змінюється технологія отримання та обробки первинних документів, скорочується трудомісткість перетворення облікових даних, зростають творчі функції в діяльності облікового персоналу за рахунок надання йому комп'ютерного сервісу.

Організація і розробка систем автоматизованого обліку, орієнтованого на нові інформаційні технології, пов'язані з низкою проблем методологічного, організаційного та технологічного характеру. Підприємство, яке вирішило автоматизувати бух. облік, може піти по одному з наступних шляхів: виконати цю роботу власними силами; запросити фахівців для виготовлення програм сторонньою організацією або купити готовий програмний продукт. У будь-якому варіанті важливо визначити шляхи раціонального використання комп'ютерів або мереж комп'ютерів для організації автоматизованого обліку на підприємстві в цілому і в його підрозділах, концепцію вдосконалення форми обліку для системи в цілому і для окремих ділянок роботи.

Впровадження технологічних засобів прийому-передачі, зберігання і обробки інформації, не порушуючи основних принципів ведення обліку, дає можливість вдосконалювати форми подання інформації, звільнити бухгалтера від трудомістких, монотонних операцій угруповання даних, підрахунку підсумків, заповнення регістрів бух. обліку.

Це відкриває нові горизонти аналітичних і контрольних можливостей бух. обліку, активного використання облікової інформації в управлінні. Групування та узагальнення документальних бух. даних здійснюється в облікових регістрах: картках, книгах і т.п.

Особливості форми бух. обліку залежать від технологічного оснащення облікового процесу, поєднання аналітичного та синтетичного обліку, способу ведення хронологічній запису, яка складається звітності та ін

Характерними особливостями сучасної комп'ютерної інформаційної технології реалізації журнально-ордерної форми бух. обліку є:

 • децентралізована обробка облікових даних на автоматизованих робочих місцях (АРМ) бухгалтера;

 • орієнтація на звичну для бухгалтера термінологію, що склалося в бухгалтерії розподіл праці, що існувало до застосування комп'ютерів: регістри аналітичного і синтетичного обліку, журнали-ордери, аркуші-розшифровки, допоміжні відомості за дебетом рахунків, накопичувальні та групувальні регістри;

 • збереження взаємозв'язків між регістрами та системою їх контролю, притаманних журнально-ордерній формі рахівництва. Принципова схема журнально-ордерної форми бух. обліку із застосуванням ПЕОМ представлена ​​на малюнку 3.

В даний час не існує загальноприйнятої назви форми бух. обліку, орієнтованої на використання електронних обчислювальних машин. У спеціальній літературі побутують такі поняття, як таблично-автоматизована, електронна, таблично-матрична, машино-орієнтована форми бух. обліку.

Залежно від обсягу облікової інформації, структури і розміру підприємства, складу та конфігурації технічного та програмного комплексу обробки даних використовуються різні організаційні форми обліку, засновані на створенні:

 1. локальних (децентралізованих) автоматизованих робочих місць бухгалтера;

 2. сукупності взаємопов'язаних АРМ бухгалтера, які не поєднуються засобами комп'ютерної мережі;

 3. розподіленої комп'ютерної мережі, що об'єднує автоматизовані робочі місця декількох бухгалтерів, при необхідності і АРМ інших служб управління.

Рис. 2. Особливості журнально-ордерної форми бухгалтерського обліку із застосуванням ПЕОМ

Локальні АРМ бухгалтера на базі персональних ЕОМ (ПЕОМ) застосовуються, як правило, в малих організаціях, а також при недостатньому для задоволення потреб облікового персоналу кількості комп'ютерів, відсутність мережі ЕОМ. Другий варіант автоматизованого обліку характерний для середніх організацій, оснащених головним чином ПЕОМ. Третій варіант заснований на застосуванні засобів комплексної автоматизації бух. обліку, тобто не тільки ПЕОМ, але і пристроїв збору, реєстрації та прийому-передачі даних.

Незалежно від способу організації машиноорієнтованого системи бух. обліку аналогічно системам, заснованим на ручної обробки інформації, забезпечують виконання всіх стадій облікового циклу:

 • збору та реєстрації інформації;

 • передачі даних;

 • угруповання, накопичення і зберігання даних;

 • видачі інформації користувачам.

Завдання

Завдання 1

Скласти баланс господарського органу за станом на 1 січня 2006р.

На підприємстві станом на 01.01.06 р. є наступні види засобів і їх джерел:

Початковий баланс:

    1. АКТИВ

    1. ПАСИВ

рахунку

    1. Найменування рахунку

Сума

рахунку

    1. Найменування рахунку

Сума

01

Устаткування в цехах

643250

02

Амортизація основних засобів

342010

01

Основні засоби цехового призначення

212900

60

Заборгованість за матеріали

2485

01

Будинки й обладнання складів

245110

60

Заборгованість постачальникам

6355

01

Основні засоби ЖКГ

318100

60

Борг постачальнику

351

01

Будівля гаража

216050

66

Короткостроковий кредит

8210

10 / 1

Основні матеріали

6550

66

Короткостроковий позику

4810

10 / 2

Покупні напівфабрикати

7210

67

Довгостроковий кредит

3260

10 / 3

Паливо

1850

67

Довгостроковий позику

4310

10 / 4

Тара

410

68

Заборгованість до бюджету

82170

10 / 6

Інші матеріали

1335

68

Заборгованість з податку на прибуток

5358

10 / 8

Допоміжні матеріали

420

69

Заборгованість в органи соцстраху

7530

10 / 9

МПБ

2185

70

Заборгованість по зарплаті

75300

20

Незавершене виробництво

5275

76

Кредиторська заборгованість

2410

43

Готова продукція

3430

76

Інші кредитори

2710

45

Товари відвантажені

5250

80

Статутний капітал

780010

50

Каса

610

84

Фонди підприємства

8310

50

Грошові кошти

2340

96

Резерв майбутніх витрат

14530

51

Розрахунковий рахунок

40530

99

Прибуток

380978

52

Валютний рахунок

5210
58

Фінансові вкладення

10300
58 / 2

Цінні папери

1010
71

Аванс у агента постачання

51
71

Підзвітні особи

190
76

Інші дебітори

1265
97

Витрати майбутніх періодів

266

Баланс

1731097


  1. Баланс

1731097

Завдання 2

За даними балансу:

    1. відкрити рахунки синтетичного обліку;

    2. відобразити на рахунках господарські операції;

    3. підрахувати обороти і вивести кінцеві залишки по рахунках;

    4. визначити суму витрат, що підлягає включенню у витрати на виробництво;

    5. визначить результат з продажу продукції, і списати його на рахунок фінансових результатів;

    6. за даними про залишки і обороти по рахунках скласти оборотну відомість за синтетичними рахунками, шахову оборотну відомість.

операції

Зміст господарської операції

Сума

Тип балансу

Проводка

Кредит

Дебет

1.

Поступив на підприємство безоплатно новий верстат

5645

3

98 / 2

01

2.

Надійшли:

- Від бази постачання 1 сталь листова - 200 т.

- Від бази постачання 2 напівфабрикати в кол. 434 шт.


13050

15626


3

3


60

60


10 / 1

10 / 2

3.

Відпущені у виробництво:

 • сталь листова 208 т.

 • фарба масляна 410 кг.


13522

330


1

1


10 / 1

10 / 8


20

20

4.

Відпущені інші матеріали на цехові потреби

635

1

10 / 6

26

5.

Відпущені допоміжні матеріали на загальнозаводські потреби 50 кг.

42

1

10 / 8

25 / 2

6.

Оплачені рахунки:

- Бази постачання 1

- Бази постачання 2

- Іншим


15210

17820

351


4

4

4


51

51

51


60

60

60

7.

Опущено у виробництво паливо, що використовується для роботи виробничого обладнання1810110 / 325 / 1

8.

Нарахована заробітна плата робітникам за виготовлення продукції

40250

3

70

20

9.

Нараховано заробітну плату робітникам, зайнятим обслуговуванням виробничого обладнання

2510

3

70

25 / 1

10.

Нарахована заробітна плата цехового персоналу

4210

3

70

26

11.

Нараховано заробітну плату заводському персоналу

4810

3

70

25 / 2

12.

Нараховано Єдиний соціальний податок від заробітної плати 26%

- Робітників основного проіз.-ва;

- Робітників, які обслуговують виробниче обладнання;

- Цехового персоналу;

- Загальнозаводського персоналу.


10465

653

1095

1251


3

3

3

3


69

69

69

69


20

25 / 1

26

25 / 2

13.

Нараховано амортизацію основних засобів:

- Виробничого призначення;

- Загальноцехового призначення;

- Загальнозаводського призначення.


10410

4960

4210


3

3

3


02

02

02


25 / 1

26

25 / 2

14.

Включаються витрати на виробництво непрямі витрати:

- Витрати з утримання обладнання;

- Загальноцехові витрати;

- Загальнозаводські витрати.


15383

10900

10313


1

1

1


25 / 1

26

25 / 2


20

20

20

15.

Випущена з виробництва готова продукція

85245


20

43

16.

Відвантажено покупцем готова продукція

81420

1

43

45

17.

Витрати по відвантаженню продукції.

1220

1

45

44

18.

Надійшла на розрахунковий рахунок виручка за продану продукцію

119100

1

90 / 1

51

19.

Списується виробнича собівартість реалізованої продукції.

81410

4

45

90 / 2

20.

Нараховано ПДВ за проданої продукції (18% в т.ч.)

18167,8

2

68

90 / 3

21.

Списуються витрати на продаж

1220

4

44

90 / 2

22.

Списується результат від реалізованої продукції

18302,2

4

99

90 / 5

23.

Утримано ПДФО із зарплати у працівників підприємства

2440

2

68

70

24.

Отримано гроші в касу з розрахункового рахунку для видачі зарплати

50100

1

51

50

25.

Видана з каси зарплата

48300

4

50

70

26.

Повернено на розрахунковий рахунок не отримана зарплата

1800

1

50

51

РАЗОМ ПО ЖУРНАЛУ: 714186

Зворотний сальдова відомість за січень

тис. руб.

рахунку

Найменування рахунку

Сальдо на 01.01.06

Обороти за січень

Сальдо на 01.02.06Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

01

Основні засоби

1635410

-

5645

-

1641055

-

02

Амортизація основних засобів

-

342010

-

19580

-

361590

10 / 1

Основні матеріали

6550

-

13050

13522

6078

-

10 / 2

Покупні напівфабрикати

7210

-

15626

-

22836

-

10 / 3

Паливо

1850

-

-

1810

40

-

10 / 4

Тара

410

-

-

-

410

-

10 / 6

Інші матеріали

1335

-

-

635

700

-

10 / 8

Допоміжні матеріали

420

-

-

372

48

-

10 / 9

МПБ

2185

-

-

-

2185

-

20

Незавершене виробництво

5275

-

101163

85245

21193

-

25 / 1

Витрати з утримання обладнання

-

-

15383

15383

-

-

25 / 2

Загальнозаводські витрати

-

-

10313

10313

-

-

26

Загальногосподарські витрати

-

-

10900

10900

-

-

43

Готова продукція

3430

-

85245

81420

7255

-

44

Витрати на продаж

-

-

1220

1220

-

-

45

Товари відвантажені

5250

-

81420

82630

4040

-

50

Каса

2950

-

50100

50100

2950

-

51

Розрахунковий рахунок

40530

-

120900

83481

77949

-

52

Валютні рахунки

5210

-

-

-

5210

-

58

Фінансові вкладення

10300

-

-

-

10300

-

58 / 2

Цінні папери

1010

-

-

-

1010

-

60

Розрахунки з постачальниками і підрядниками

-

9191

33381

28676

-

4486

66

Розрахунки за короткостроковими кредитами

-

13020

-

-

-

13020

67

Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками

-

7570

-

-

-

7570

68

Розрахунки по податках і зборам

-

87528

-

20607,8

-

108135,8

69

Заборгованості в органи соцстраху

-

7530

-

13464

-

20994

70

Розрахунки з персоналам з оплати праці

-

75300

50740

51780

-

76340

71

Розрахунки з підзвітними особами

241

-

-

-

241

-

76

Розрахунки з дебіторами і кредиторами

1265

5120

-

-

1265

5120

80

Статутний капітал

-

780010

-

-

-

780010

84

Фонди підприємства

-

8310

-

-

-

8310

90 / 1

Виручка

-

-

-

119100

-

119100

90 / 2

Собівартість продажів

-

-

82630

-

82630

-

90 / 3

ПДВ

-

-

18167,8

-

18176,8

-

90 / 5

Списується результат від продажу

-

-

18302,2

-

18302,2

-

96

Резерви майбутніх витрат

-

14530

-

-

-

14530

97

Витрати майбутніх періодів

266

-

-

-

266

-

98 / 2

Безоплатні надходження

-

-

-

5645

-

5645

99

Прибуток

-

380978

-

18302,2

-

399280,2

  1. Разом по журналу:

1731097

1731097

714186

714186

1924131

1924131

Завдання 3

За даними балансу і розшифровки до рахунків:

Відомість аналітичного обліку до синтетичного рахунку: № 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" тис. крб.

п / п

Найменування постачальника

Сальдо на початок місяця

Обороти за січень

Сальдо на 01.02.06 р.
Дебет

Кредит


1.

База постачання № 1

2485

15210

13050

325

2.

База постачання № 2

3250

17820

15626

1056

3.

Завод "Ливарник"

3105

-

-

3105

4.

Інші

351

351

-

-

Підсумки:

9191

33381

28676

4486

Відомість аналітичного обліку до синтетичного рахунку: № 10 "Матеріали" тис. крб.


Од. ізм

Ціна

Залишок на 01.01.06 р.

Обороти

Залишок на 01.02.06 р.


Дебет

Кредит


кол.

сума

кол.

сума

кол.

сума

кол.

сума

1

Сталь Лісова 2 мм

т.

65000

100,77

6550

200

13050

208

13522

92,77

6078

2

Напівфабрикати

шт

36000

200

7210

434

15626

-

-

634

22836

3

Фарба масляна

кг

800

525

420410

330

115

90

4

Інші
1335-

635


700

5

Паливо
1850-

1810


40

6

Тара
410


410

7

Малоцінні предмети
2185


2185

Разом:

-

-

-

19960

-

28676

-

16297

-

32339

Завдання 4

За даними про залишки на рахунках скласти бухгалтерський баланс за станом на 1 лютого 2006

    1. АКТИВ

    1. ПАСИВ

рахунку

    1. Найменування рахунку

Сума

рахунку

    1. Найменування рахунку

Сума

01

Устаткування в цехах

1641055

02

Амортизація основних засобів

361590

10 / 1

Основні матеріали

6078

60

Розрахунки з постачальниками і підрядниками

4486

10 / 2

Покупні напівфабрикати

22836

66

Короткострокові кредити і позики

13020

10 / 3

Паливо

40

67

Довгострокові кредити і позики

7570

10 / 4

Тара

410

68

Розрахунки по податках і зборам

108135,8

10 / 6

Інші матеріали

700

69 / 1

Розрахунки по соц. страхуванню

20994

10 / 8

Допоміжні матеріали

48

70

Заборгованість по зарплаті

76340

10 / 9

МПБ

2185

76

Кредиторська заборгованість

5120

20

Незавершене виробництво

21193

80

Статутний капітал

780010

43

Готова продукція

7255

84

Фонди підприємства

8310

45

Товари відвантажені

4040

90 / 1

Виручка

119100

50

Каса

2950

96

Резерв майбутніх витрат

14530

51

Розрахунковий рахунок

77949

98 / 2

Безоплатні надходження

5645

52

Валютний рахунок

5210

99

Прибуток

399280,2

58

Фінансові вкладення

10300
58 / 2

Цінні папери

1010
71

Розрахунки з підзвітними особами

241
76

Інші дебітори

1265
90 / 2

Собівартість продажів

82630
90 / 3

ПДВ

18167,8
90 / 5

Результат від продажу

18302,2
97

Витрати майбутніх періодів

266

Баланс

1924131


  1. Баланс

1924131

Висновок

Бухгалтер повинен зберігати рівні ділові стосунки з керівництвом, працівниками підприємства і податковими органами, вміти володіти собою, орієнтуватися і тримати під контролем ситуацію. Професійна діяльність вимагає від бухгалтера вміння брати на себе відповідальність за результати своєї роботи, чесно і сумлінно виконувати свої обов'язки, бути принциповим і об'єктивним при вирішенні складних спірних питань, не допускати порушення законодавства, постійно дбати про підвищення професійної класифікації. Всі ці морально-етичні вимоги свідчать про зв'язок бухгалтерської професії з нормами етики, психологією, соціологією.

У сучасних умовах господарювання змінилися вимоги до професії "бухгалтер". Бухгалтер - це центральна фігура управлінського персоналу, головний консультант директора фірми, аналітик, фінансист.

Отже, бухгалтер - це складна, відповідальна і престижна професія. Бухгалтер повинен володіти глибокими і різнобічними знаннями. І перший крок в освоєнні професії - вивчення теорії бухгалтерського обліку.

Список літератури

 1. Багата І.М., Хахонова М.М. Бухгалтерський облік. Серія "Вища освіта". 3-є видання, перероб. і доп. - Ростов-на-Дону: "Фенікс", 2004 рік.

 2. Захар'їн В.Р. Теорія бухгалтерського обліку. Москва: ФОРУМ-ИНФРА. М, 2003 рік.

 3. Кондраков Н.П. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. - Москва: ИНФРА-М, 1998 рік.

 4. Мизиковский Є.А. Теорія бухгалтерського обліку. Підручник. - Москва: Юристь, 2002 рік.

  Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Бухгалтерія | Контрольна робота
  225.7кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Теорія бухгалтерського обліку 4
  Теорія бухгалтерського обліку 6
  Теорія бухгалтерського обліку 3
  Теорія бухгалтерського обліку 8
  Теорія бухгалтерського обліку 7
  Теорія бухгалтерського обліку
  Теорія бухгалтерського обліку 2 Предмет метод
  Теорія бухгалтерського обліку 2 Відкриття рахунків
© Усі права захищені
написати до нас