Теоретичні та практичні аспекти управління в організації

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗМІСТ
Введення
Глава 1. Теоретичні аспекти управління
1.1 Сутність управління як процесу
1.2 Дуглас Мак-Грегор: Теорія X і Теорія Y
1.3 Класифікація стилів управління
Глава 2. Практичні аспекти управління в організації
2.1 Характеристика організації
2.2 Аналіз системи управління ЗАТ «ІнтерХлеб»
Висновок
Список літератури
Додаток

ВСТУП
Одним з основних елементів ринкового господарства є підприємство, що представляє собою складну виробничу соціально економічну систему.
Як і будь-яка складно структурована система, організаційна структура, складається з багатьох складових елементів, розвиток яких неможливе без цілеспрямованого управління.
Будучи об'єктом товарно-грошових відносин, що економічною самостійністю і повністю відповідає за результати своєї господарської діяльності, підприємство повинно виробити певну систему управління організаційних процесів, здатних забезпечити високу продуктивність праці, конкурентоспроможність, а також фінансову стійкість.
Розглядаючи організацію як систему, в якій складові її елементи являють злагоджений механізм, ефективність і злагодженість роботи якого забезпечує весь подальший рівень розвитку.
Виходячи з вище сказаного, визначивши підприємство як високоорганізовану структуру, можна задається питанням про те, що ж є тим стрижневим компонентом, що є запорукою стабільного розвитку та процвітання.
На мій погляд, одним з ключових складових компонентів організаційної структури, є персонал підприємства.
Актуальність даного питання, а саме керівництво і формування ефективного стилю управління, є запорукою довгостроковою перспективою розвитку стабільної бізнес структури.
Об'єктом дослідження даної роботи є розгляд сутності керівництва на підприємстві.
Предметом дослідження виступає розгляд впливу різноманітних підходів до процесу керівництва в рамках конкретної організації
Метою даної роботи, є вивчити поняття керівництва, а також стилів і методів в управлінні.
У даному випадку з тематики даної роботи, ми постараємося з'ясувати, а також зіставити різні стилі управління, визначивши найбільш адекватну систему керівництва відповідає запитам сьогодення.
Виходячи з окреслених вище питань, виділимо коло завдань, у процесі вирішення яких необхідно:
- Розглянути загальні питання керівництва персоналом;
-Вивчити основні положення, модель управління Мак-Грегора (теорія «Х» та «У»);
- Розглянути основні стилі керівництва, в контексті теорії управління Мак-Грегора, а також виявити принципи їх формування;
-В рамках моделі запропонованої Мак-Грегором, на прикладі певного економічного суб'єкта, провести порівняльний аналіз стилів керівництва.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ
1.1 СУТНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ЯК ПРОЦЕСУ
Розглядаючи менеджмент, як самостійну наукову дисципліну що бере свій початок з останньої чверті 19-го століття. Ми можемо побачити, довга й кропітка шлях її становлення. Будучи спочатку школою наукового управління, творці даної системи, вважали, що, за допомогою
спостереження, використовуючи аналіз і логіку можна перетворити багато дій виробничої сфери, домагаючись більш ефективного їх виконання. Спочатку займаючись питаннями цілеспрямованого відбору персоналу, а також його навчання і матеріального стимулювання. [1]
У загальному значенні поняття керівництва та управління, являє собою не що інше, як комплекс заходів, що сприяє мотивированию інших людей на трудову діяльність.
Механізм управління організацією складається з принципів управління, тобто набору правил, за якими здійснюється управління; цілей управління, тобто напрямів діяльності; методів управління, чи способів досягнення цілей, і функцій управління, що визначають види управлінської діяльності.
Будучи, по суті, безперервним процесом полягає в дії керівника (суб'єкта управління) на організовану групу людей або на кого-небудь із цієї групи окремо (об'єкт управління) з організації та координації їх спільної діяльності для досягнення найкращих результатів.
Розглянемо деякі стандартні функції керівництва:
-Використання наукового аналізу для визначення кращих способів виконання завдань;
-Відбір працівників, які найбільше підходять для виконання завдання забезпечення їх навчання;
-Забезпечення працівників ресурсами, необхідними для ефективного виконання завдань;
-Систематичне використання матеріального стимулювання
для підвищення продуктивності праці;
-Відділення планування від самої роботи.
Для більш чіткого уявлення, проблематики досліджуваного явища розглянемо деякі системи управління:
1) система управління на основі контролю - тип управління, характеризується чіткістю і жорсткістю функцій, правил, команд та контролем за ходом процесу, при якому реакція організації на зміни з'являється після звершення події.
Поступово ринок насичується, епоха масового виробництва змінилася епохою масового збуту. Організація стала більшою мірою залежати від зовнішнього середовища, тобто від попиту на її товар.
Методи і форми менеджменту на цих фазах стають все більш пов'язаними з проблематикою просування товару на ринок. Посилюється стратегічна орієнтація менеджменту. Перед фірмою постає завдання не тільки передбачати нові ринки для своїх вже існуючих товарів, а й створювати нові або принципово нові товари, які проектуються на основі прогнозу майбутніх потреб покупців. [2]
2) система управління на основі екстраполяції, тип управління, що грунтується на апроксімаціонном характер прийняття рішень і припущень про те, що майбутнє може бути передбачене шляхом аналізу ситуації, що в минулому тенденції розвитку підприємства.
Довгострокове планування, як функція такого типу управління, визначає план на майбутнє, використовуючи минулий досвід, тобто минулі закономірності, показники і структурні характеристики організації переносяться на майбутнє.
Протилежність підходу, представленого вище, є школа людських відносин. М. Фоллетт, і Е. Мейо виступає проти концепції економічної людини Тейлора визначаючи, що окрім матеріальних потреб, істотне значення мають ще, потреби у спілкуванні, нормальних відносинах із начальником, участі в управлінні.
Продовжувала ці ідеї поведінкова школа. Представники Маслоу, Мак-Клеланд, Мак-Грегор, Герцберг зосередили увагу на підвищенні ефективності використання людських ресурсів організації, застосовували науку про людську поведінку до керування і формування організації таким чином, щоб кожен працівник міг бути повністю використаний відповідно до його потенціалу.
Саме на даних положеннях теорії соціального управління ми зупинимося. Зокрема для відповіді на поставлені питання нам доведеться звернутися до розробок відомого вченого в області лідерства Дуглас Мак-Грегора.
1.2 Дуглас Мак-Грегор: ТЕОРІЯ X І ТЕОРІЯ Y
Питання управління виробництвом, а в частині керівництво персоналом організації, що є по суті основним компонентом підприємства, від продуктивності роботи якого залежить економічний ефект діяльності. Протягом становлення та розвитку менеджменту як наукової галузі, було зроблено безліч теорій пояснюють процеси взаємодії персоналу в рамках трудової діяльності.
На даний момент існує кілька подань про поведінку підлеглих на їх продуктивність, з точки зору оцінки діяльності з позиції керівника. Дані положення були досліджені Дугласом Мак-Грегором. У загальних рисах його підхід полягав, в тому, що їм було виділено два основних моменти в поведінку людей у ​​рамках організаційної структури, визначені як теорія X і У.
Теорія X - це концепція відповідна, авторитарного типу управління. У рамках даної теорії ведеться пряме регулювання і твердий контроль персоналу. Відповідно до даної теорії, середній людині властиво вороже ставлення до роботи і він буде намагатися уникати по можливості. Людина віддає перевагу, щоб ним керували, любить уникати відповідальності, має малі амбіціями, найбільше шукає безпеки. [3]
Характерною рисою даного напрямку виділяють те, що співробітники за своєю внутрішньою природою пасивні, прагнуть до ухилиться від своєї роботи, і уникнути відповідальності. У даному випадку їх необхідно примушувати працювати насильно, примушувати до праці погрозами. Грунтуючись на даній теорії, керівник повинен примушувати людей працювати, вимагати виконання посадових інструкцій, ретельно вести контроль за ходом виробничого процесу.
На мій погляд, враховуючи сучасні тенденції розвитку бізнес структуру, в багатьох випадках, методи керівництва персоналом в рамках теорії X мають свої переваги. Зокрема авторитарне управління забезпечує виконання істотно більшого обсягу робіт, в більш короткий проміжок часу. Але при цьому підході, важко розраховувати на оригінальність рішень, а також творчу складову в роботі підприємства. Так само можна відзначити зростання агресивності у взаєминах з керівником, між членами колективу.
Протилежність зазначеного підходи вище існує теорія У, заснована на демократичному стилі: делегування повноважень, збагачення змісту роботи, поліпшення взаємин,
колегіальне рішення проблем і визнання того, що мотивація людей відбувається на основі складної сукупності психологічних потреб і очікувань.
Керівник, орієнтований на демократичний підхід вважає, що робота для людини, це природний стан і його потреба. Зовнішній контроль, є не єдиним і не головним засобом впливу для досягнення цілей організації.
Людина може здійснювати самоконтроль, самоврядування, прагне до відповідальності, схильний до самоосвіти та винахідливості, - це і є основа типу управління У.
Особи, психологічний тип поведінки якої визначено як Х, необхідний авторитарний стиль управління, і навпаки, поведінка за типом У вимагає більш демократичного управлінського впливу.
Участь, або втягнення, працівників розглядається також як один з чинників зростання результативності, мотивації праці та продуктивності.
Соціальне управління є безперервний процес впливу керівника (суб'єкта управління) на організовану групу людей або на кого-небудь із цієї групи окремо (об'єкт управління) з організації та координації їх спільної діяльності для досягнення найкращих результатів. Більш докладно
Більш докладно питань зіставлення даних стилів та їх порівняльного аналізу ми торкнемося в наступному розділі.
1.3 КЛАСИФІКАЦІЯ СТИЛІВ УПРАВЛІННЯ
У менеджменті існують різноманітні визначення стилю керівництва. Наприклад, американська школа розглядає стиль як узагальнений вид поведінки керівника у відносинах із співробітниками в процесі досягнення поставлених цілей.
Європейська школа, зокрема німецька, розглядає стиль керівництва як основну складову діяльності керівника, вважаючи, що на стиль впливають такі чинники: структура особистості керівника, компетентність співробітників, ситуація. [4]
Російські фахівці в даний час визначають стиль керівництва як стійку систему форм, засобів та методів взаємодії керівника з колективом, спрямованого на виконання місії організації і залежного від об'єктивних і суб'єктивних чинників здійснення процесу управління.
У міру розвитку та вдосконалення менеджменту як науки про управління, був розроблені різні стилі керівництва (управління), серед яких можна виділити дві великі групи:
«Одномірні» - обумовлені лише одним фактором;
«Багатовимірні» - комплекс взаємодоповнюючих підходів.
До «одновимірним» стилям управління відносяться:
-Авторитарний;
-Демократичний;
-Ліберальний.

Види стилів керівництва
Визначених особистістю керівника
Визначених особливостями колективу
Авторитарний
Демократичний
Ліберальний
Надання самостійності
Участь в ухвалення рішень
Вказування
Координація


1.Авторітарний стиль.
Рішення приймає керівник одноособово, діє владно, жорстко закріплює ролі учасників, здійснює детальний контроль, зосереджує в своїх руках всі основні функції управління.
Цей стиль найбільш ефективний у добре впорядкованих (структурованих) ситуаціях, коли діяльність підлеглих носить алгорітмізуемий характер.
2.ДЕМОКРАТИЧНІ стиль.
Рішення приймаються керівником спільно з підлеглими. При такому стилі лідер прагне керувати групою спільно з підлеглими, надаючи їм свободу дій, організовуючи обговорення своїх рішень, підтримуючи ініціативу.
Цей стиль найбільш ефективний в слабо структурованих ситуаціях і орієнтований на міжособистісні відносини, вирішення творчих завдань.
3. Ліберальний стиль.
Рішення нав'язуються підлеглими керівникові. Він практично усувається від активного управління групою, веде себе, як рядовий учасник, надає учасникам групи повну свободу. Учасники групи ведуть себе у відповідності зі своїми бажаннями, їх активність носить спонтанний характер. Цей стиль найбільш ефективний у ситуаціях пошуку найбільш продуктивних напрямків групової діяльності.
Кожному конкретному керівникові не може бути притаманний тільки якийсь один стиль. У залежності від складається конкретної ситуації найчастіше спостерігається поєднання рис різних стилів з домінуванням якогось одного.
Як ми з'ясували раніше, теорії X відповідає авторитарного стилю керівництва, а теорія Y являє собою аналог демократичного підходу до керівництва підприємством.
Розглядаючи питання керівництва ми можемо побачити, що в міру розвитку менеджменту, основні стилі керівництва були розведені по підставі того, як сприймає своїх підлеглих керівник. Дані положення добре проілюстрірованни теоріями X і Y. Після появи даних теорій стало з'являтися безліч концепцій, які їх деталізували. Розглянемо коротко кожну з них:
1) Діаграма Роберта Танненбаума і Уоррена Шмідта.
Вони також ділили безліч стилів керівництво на дві частини: авторитарну і поведінкову (демократичну). Між ними існують змішані форми. Авторитарна характеризується імперативністю відносин і безальтернативністю дій підлеглого. Поведінковий стиль: керівник оголошує завдання, при цьому роз'яснюючи його корисність. Чим правіше ми рухаємося, тим менше керівник вказує підлеглим і більше радиться з ними і запитує, як краще зробити. Подібно теоріям X і Y, дане подання говорить про те, що найважливішим моментом у виборі стилю керівництва є правильна "дозування" відповідальності для підлеглих. Танненбаума і Шмідт першими заговорили про мінливість стилю керівництва в залежності від ситуації, при цьому, не нав'язуючи гідності якогось одного стилю. [5]
2) Модель Френсіса Лайкерта.
Це розширена версія попередньої теорії. Лайкерт при побудові континууму керівництва використовує наступні критерії: рівень довіри керівника підлеглим, ступінь участі підлеглих у прийнятті рішень та основні засоби мотивування персоналу керівником. Таким чином, ми отримуємо 4 основні категорії:
а) вкрай автократична система керівництва.
-Недовіра підлеглих з боку керівника;
-Відсутній зворотний зв'язок з підлеглими при виробленні рішень;
-Залякування, погрози і винагороду як основні інструменти мотивування підлеглих.
б) помірно автократична система керівництва.
-Керівник поблажливий до підлеглих;
-Обмежену участь підлеглих у виробленні рішень;
-Для мотивування переважно використовується винагороду, покарання.
в) дорадча система керівництва:
-Великий кредит довіри керівника до підлеглих;
-Часткове делегування повноважень підлеглим при прийнятті рішень;
-Мотиватор - розширення особистих повноважень, а також винагороду і іноді покарання.
г) система керівництва на основі співучасті:
-Повна довіра між начальником і підлеглими;
-Заохочення участі працівників в управлінні, винагороду за проявлену ініціативу як засіб мотивування.
На основі численних спостережень, завдяки яким і з'явилася вищеописана концепція, Лайкерта також виявив таку закономірність: чим більше в організації керівних посад, тим більше авторитарний стиль буде використаний. Сам вчений недвозначно стверджував, що система номер 4 є найкращою з можливих, так як вона спрямована на людину, а не на виконувану задачу.
3) Модель Ральфа Стогдилла і Керола Шартла.
Тут обрані дещо інші критерії. Нікуди не йде критерій турботи про людей, але другим вибрано організаційної структури. У зв'язку з цим виведені чотири можливі комбінації. Природно, найкращою вчені вважають варіант з високою організаційною структурою в поєднанні з високою увагою до робітників. Багаторазові і не зовсім успішні спроби вчених вивести єдино вірну модель поведінки лідера призвели до думки про те, що ситуації, які відбуваються в компанії, необмежено різноманітні, у зв'язку, з чим модель поведінки слід обирати виходячи з ситуації.

РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ
2.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ
Розглянувши теоретичні аспекти поставленого питання керівництва, а також виявивши основне поняття стилю управління, з'ясуємо висунуті положення на практичному прикладі. В якості об'єкта вивчення нами було обрано ЗАТ "ІнтерХлеб".
Компанія ЗАТ "ІнтерХлеб" заснована в 1999р. Працює на ринку кондитерських виробів, спеціалізується на постачанні та виробництві високоякісних напівфабрикатів випічки, хлібобулочних, кондитерських виробів глибокої заморозки. Співпрацює з широким колом вітчизняних і зарубіжних виробників і є дистриб'юторами таких торгових марок, як: "Bridor" (Франція), "Fazer" (Фінляндія), "Shulstad" (Данія).
Кондитерські вироби і напівфабрикати, заморожені продукти і хліб, десерти та солодощі (круасани, тістечко, слойки, морозиво), продукти швидкого приготування і весільні торти - ось лише короткий перелік того, чим займається ЗАТ "ІнтерХлеб", представляючи для споживачів тільки кращу і якісну продукцію. У процесі своєї діяльності ЗАТ "ІнтерХлеб", здійснює і веде у встановленому законом порядку, всю сукупність бухгалтерської та статистичної звітності. Органами управління товариства є:
Загальні збори акціонерів

Директор

Ревізійна комісія
Рис.2. Органи управління.

Поточне управління діяльністю компанії здійснює директор. Контроль за діяльністю директора здійснює групою засновників компанії
Процес функціонування організації не є однорідним, а складається з багатьох взаємопов'язаних частин доповнюють один одного. Дані процеси протікають в різних відділах і цехах, на дільницях і робочих місцях.
Основне виробництво побудовано таким чином, що б у результаті своєї взаємодії охоплювати процеси, які безпосередньо пов'язані з переробкою вихідної сировини в готову продукцію.
До допоміжного виробництва, можна віднести процеси матеріального, а також технічного обслуговування основного виробничого циклу. До подібних дій відносять технічне обслуговування обладнання, процес виробництва електрики.

ЗАТ "ІнтерХлеб"

Цехи основного виробництва
Цехи допоміжного виробництва
Обслуговуючі господарства
Цех хлібобулочних виробів
Ремонтно-будівельний цех
Транспортне господарство
Цех кондитерських виробів
Цех пакувальних матеріалів
Складське господарство

Електроцех
Експедиція

Експериментальний цех
Рис. 3. Організаційна структура ЗАТ "ІнтерХлеб»

Розглянувши загальну характеристику організації і її виробничу структуру, необхідно зупиниться на проблемні моменти виробництва.
Кожна організаційна структура в процесі свого функціонування, стикається з цілим рядом завдань, а також проблем виробничого характеру. Завдання виробничої діяльності можуть носити саами різноманітний характер. У сучасних умовах, враховуючи складність, сформованої економічної ситуації перед організацією може встати завдання вивчення потреб ринку, з метою подальшої адаптації виробництва під постійно мінливу окружающею ситуацію. Важливим залишається завдання забезпечення високої якості продукції. Поряд з подібними моментами не можна залишати без уваги збільшення виробничої потужності підприємства та поліпшення його використання. Так само важливим є процес впровадження безвідходних технологій, вдосконалення структури виробничого процесу. Рішення мети і завдань, зазначених вище, неможливо без аналітичної роботи. Будучи основному компонентом, система управління, забезпечує гнучку і злагоджену роботу всього підприємства в цілому, забезпечуючи лідируючі позиції. Який підхід, до управління є найбільш прийнятний, є досить складним питанням. Будь то авторитарний підхід або демократичне бачення процесу управління, кожен підхід повинен бути обумовлений відповідним розширення і виробничим зростанням.
2.2 Аналіз системи управління ЗАТ «ІнтерХлеб»
Під аналізом систем управління мається на увазі певний вид діяльності, спрямований на вивчення, а також на зіставлення існуючого положення з постійно змінюються зовнішніми і внутрішніми умовами, з метою подальшого удосконалення управління на підприємстві.
Процес вивчення управління, відбувається в щоденній діяльності керівництва та персоналу, в процесі роботи спеціалізованих аналітичних груп, цехів та відділів.
Потреба у систематизованих дослідженнях систем управління обумовлюється широким колом проблем, перед вирішенням яких поставлені багато організацій в даний час. Розуміючи, що від вирішення подібного роду проблемних ситуацій залежить успіх роботи організації.
Вивчення структур управління є різним як за цілями, так і за методологією проведення подібного вивчення.
Виділимо два основних напрямки практичні та науково-практичні методи вивченні даного питання. Практичні дослідження призначені для швидких і ефективних рішень, які сприяють досягнення бажаного результату. Науково-практичні дослідження спрямовані на перспективу, на більш глибоке розуміння тенденцій і закономірностей розвитку організацій, підвищення освітнього рівня працівників.
Підходячи до питань конкретного вивчення, а також визначеної стилістичної спрямованості керуючих структур і моделей, в рамках даної роботи ми скористаємося, системою контурів.
Ми знаємо що процес і структура управління, являє собою комплекс заходів спрямованих на вирішення найрізноманітніших завдань виробничої сфери. Виходячи із запропонованого підходу до аналізу керівництва визначимо дані спрямованості.

Таблиця 2.
Стиль керівництва орієнтується на кланові пріоритети
Стиль керівництва орієнтується на адхократіческій пріоритети
Керівництво орієнтоване на залученні людей до прийняття рішень та вирішення проблем. Активно заохочуються участь у бізнесі та відкритість. Керівництво засноване на взаємній повазі та довірі. Активно заохочуються проходження моральним принципам і відданість справі.
Керівництво орієнтоване на передбаченні кращого майбутнього і підтримки в цьому інших. Активно заохочуються новаторство і пристосовність до умов, що змінюються. Ознакою даного стилю керівництва, є стратегічне планування і безперервне вдосконалення поточної діяльності.
Стиль керівництва орієнтується на бюрократичні пріоритети
Стиль керівництва орієнтується ринкові пріоритети
Керівництво орієнтоване на управлінні інформацією. Активно заохочуються документування та інформаційний менеджмент. В основі даної моделі лежать інжиніринг по ситуації, управління календарними графіками, розподіл призначень, розміщення ресурсів і т. д. Активно заохочуються стабільність і контроль.
Керівництво орієнтоване на досягнення перемоги. Домінуюча мета, фокус уваги-на зовнішніх конкурентів і позиції на ринку. Активно заохочується продуктивність.
У рамкам концепції управління, що розглядаються теорії X і Y розглядаючи ці напрямки ми можемо виділити соответствующуюкак автократичну складову управління, так і відповідно демократичний напрям розвитку. Багатогранність виробничої сфери, наявність різноманітного кількості виробничих галузей, пред'являє відповідні вимоги до управління. На мій погляд, зараз не можна стверджувати про єдиності застосування того чи іншого підходу, дані рішення повинні бути обумовлені як внутрішніми, так і зовнішніми чинниками.
На даний момент існують велика кількість методик для аналізу організаційної структури керівництва і виявлення стилістичних особливостей управління.
У даному випадку для визначення управлінських тенденцій, а також спрямованості керівництва компанії, був використаний інструмент оцінки OCAI.
Інструмент оцінки OCAI базується на теоретичній моделі, що отримала назву рамкова конструкція ціннісних орієнтирів організації. Знаючи загальну картину профілю організаційної структури, а також виробничих акцентів діяльності своєї організації, ми зможемо інтерпретувати їх з різних точок зору, виявляючи відповідних стиль керівництва та його значення в діяльності даної організації. [6]
Виконаємо оцінку за допомогою представленого вище інструменту, і постараємося отримати отримаєте картину того, яким чином працює наша організація, і який вид керівництва переважає. Відповімо на питання, представлені в таблиці 1. (Додаток).
Кожен з шести питань, включених в інструмент OCAI, передбачає чотири альтернативи відповідей. Розподілимо бали 100-бальної оцінки між цими чотирма альтернативами в тому ваговому співвідношенні, яке найбільшою мірою відповідає нашій організації. Після заповнення наведеної таблиці зробимо розрахунок аналіз організаційної культури за моделлю OCAI. На першому кроці необхідно скласти бали всіх відповідей А. Тепер, а потім отриману сума розділити на 6, тобто обчислити середню оцінку за альтернативі А. Ті ж обчислення повторюються для альтернатив В, С і D. На підставі проведених розрахунків, побудуємо контур відображає загальні тенденції, і виявляє превалюючий стиль управління

SHAPE \ * MERGEFORMAT
Клан
Адхократии
Бюрократія
Ринок

Побудуємо подібні контури, що відображають різні напрями управлінських рішень, в рамках ціннісних орієнтирів організації:
1. Найважливіші характеристики 2. Загальний стиль лідерства в організації
Клан
Адхократии
Бюрократія
Ринок
Клан
Адхократии
Бюрократія
Ринок3. Управління найманими працівникам
4.Связующая сутність організації

Клан
Адхократии
Бюрократія
Ринок
Клан
Адхократии
Бюрократія
РинокКлан
Адхократии
Бюрократія
Ринок
5. Стратегічні цілі

6.Крітеріі успіху
Клан
Адхократии
Бюрократія
Ринок

Наше власне дослідження дозволило встановити, що в даному випадку стиль керівництва схиляється до адхократіческій типу, який можна співвіднести із загальними положеннями демократичного підходу до управління організацією. Розкриємо деякі суттєві моменти, які полягають в тому, що даної компанії притаманні новаторські і випереджають час рішення. Організація проводить таку лінію керівництва, при якій існують такі напрямки, як розробка нової продукції, вдосконалення послуг обслуговування. Головне завдання менеджменту в даному випадку полягає у прискоренні підприємництва, заохочення творчості і діяльності на передових рубежах виробництва.
Передбачається, що адаптація до зовнішнього середовища і новаторство ведуть до здобуття нових ресурсів та підвищення прибутковості, тому акцент має робитися на передбаченні майбутнього, на деякої організаційної анархії, але з внутрішнім підпорядкуванням певної дисципліни.
Розглядаючи інші складові, можна зробити висновок, що в тій чи іншій мірі присутні складові частини знаходяться під впливом адхократіческого типу керівництва. Так само виходячи з представлених даних, зокрема по всім пунктам досліджуваних орієнтирів і пріоритетів управління організації, на друге місце виступають довгострокові піклування організації, в яких завдання управління полягає в забезпеченні стабільності і показників плавного ходу рентабельного виконання операцій. Цей вплив чітко простежується на всіх представлених діорама.
Розглянувши в процесі даної роботи, було розглянуто зміст сутності управління, що відбиває основні елементи цього явища, включаючи стиль менеджменту, особливості управління, а також базисних цінностей організації у світлі даного питання.
На підставі проведених досліджень і аналізу, було виявлено, що переважаюче вплив займає бюрократична і адхократіческая спрямованості керівництва.
За результатами проведеної аналітичної роботи керівництво компанії ЗАТ «ІнтерХлеб», вирішило залишити незмінними основні якісні характеристик.
Тим неменш, враховуючи зовнішні чинники, намой погляд є невиправданим надмірне прагнення до новаторських прагненням. Розглядаючи дані аналізу, хотілося б, що б надалі, незважаючи на всю позитивну динаміку розвитку, з представленої графічної інформації ми бачимо, що організація відчуває необхідність у посилення акценту на клановому контурі що свідчить, про необхідність певних рішень, які сприяли б підтримки найманих працівників , збільшення рівня довіри до персоналу, а також використання різних робочих механізмів для більш інтенсивному залученні працюють в процес бізнесу. Тим неменш дана структура керівництва не передбачає те, що люди можуть робити все, що їм заманеться, або, що вони можуть знижувати трудову активність, навпаки дані заходи припускаю більшою мірою автократичний підхід.
Важливим вважаю, виникнення управлінських рішень стимулюючого характеру спрямованих на збільшення згуртованості колективу, мотивацію до праці, створення більш кращого морального клімату в організації.
Не дивлячись на наведені рекомендації, то в даному випадку керівництво компанії, в загальних рисах буде, дотримується колишніх тенденцій розвитку. Зокрема це буде, виражається, в рішення сприятливого для заохочення творчих альтернатив, та створення умов благоприятствующих певної частки ризику. Так само важливим на даному етапі розвитку збереження необхідної гнучкості і пристосування до швидко змінюється. Проте в даному випадку варто, дотримується лінії керівництва, при якому не передбачається ведення бізнесу з безрозсудною енергією, прихильності зайвому ризику.
Посилення впливу ринкової складової в процесі керівництва організації, обумовлюється, динамікою, а також вимогами пред'являються сучасним бізнесом. Зокрема необхідно активізувати фокусування уваги на основній діяльності підприємства, підтримку прагнення перемагати. Також важливим вважаю можливість зниження тенденцій конкуренції між співробітниками в нутрії організації. Найбільш важливим питанням в даному секторі, з огляду на сучасні умови, є необхідність у збільшенні лідерських якостей на всіх рівнях виробничої сфери.
Спостережуване, на загальному тлі падіння впливу ієрархічної складової не в якій мірі не зачіпає, попередні тенденції щодо зміцнення обраної лінії керівництва.

ВИСНОВОК
Сучасний розвиток бізнесу, організаційних та промислових структур, має безліч тонкощів і питань. Підпадаючи під вплив різноманітних факторів і причин, перед керівництвом найбільш гостро постає питання, а який саме стиль керівництва буде найбільш адекватний, яку лінію взаємодії вибрати.
Дане питання носить індивідуальний характер. Будучи питанням, займаним центральне місце у вивченні менеджменту, багато вчених намагалися роз'яснити дану ситуацію (Маслоу, Мак-Клеланд, Мак-Грегор, Герцберг).
У контексті досліджуваного питання ми порушили питання стилів управління, а зокрема підхід до даного питання пропонований Дугласом Мак-Грегором. Даний вчений, висував два основні підходи іменованих як теорія X і Y. Ми з'ясували, що, по суті, ці напрямки відбивали демократичний і авторитарні підходи до управління виробництвом на підприємстві. Відштовхуючись від розглянутої концепції управління, нами була розглянута класифікація основних стилів управління. По суті, наступні теорії базувалися на концепція запропонованих Мак-Грегором.
Одним з основних моментів, розглянутих, у даній роботі, є ступінь впливу процесів управління і керівництва, на динаміку розвитку підприємства. Для аналізу було використано компанія ЗАТ «ІнтерХлеб».
Для аналізу, а також визначення, стилю керівництва була використана рамкова конструкція, яка розглядає процес керівництва як сукупність груп управлінських рішень, орієнтованих за різними ключовим ціннісних орієнтирів підприємства.
На підставі аналізу було визначено, що цієї організації в більшій мірі відповідає, демократична структура управління, в якій присутні керуючі конструкції, що мають орієнтацію на адхократіческій та бюрократичні орієнтири розвитку. У цілому керівництво організацією намагається не в падати в крайності, а носить збалансований характер. В залежності, від ситуації застосовуючи комбіновані управлінські рішення.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Анфілатов BC, Системний аналіз в управлінні: Учеб. посібник / BC Анфілатов, А.А. Ємельянов, А.А. Кукушкін; Під ред. А.А. Ємельянова. - М.: Фінанси і статистика, 2002. -368 З:
2. Баринов В.А., Макаров Л.В. Корпоративна культура організації в Росії / Менеджмент у Росії і за кордоном, № 2: 2002.-312 с.
3. Виханский О. С. Наумов А. І. Менеджмент: - М. 2001.-216 с.
4. Вейлл Пітер. Мистецтво менеджменту / Пер. з англ. Козирєвої І.Б. -
М.: Новини - 1993. - 224с.
5. Веселова Н.Г. Соціальне управління і елементи його культури / За ред.
В. А. Трайнева. - М.: ІТК «Дашков і К», 2002. - 340С.
6. Вікторов Н.І., Підлісний В.І. Системний підхід до підвищення
ефективності виробництва. - Л.: Лениздат, 1988. 136с.
7. Вергілес Е.В. Стратегічне управління організацією: / Московський міжнародний інститут економетрики, інформатики, фінансів і права. - М., 2003. - 17с
8. Вороніна Е.М. Менеджмент підприємства та організації / Московський міжнародний інститут економетрики, інформатики, фінансів і права. - М., 2003. - 181 с.
9. Кричевський Р.Л. Якщо Ви керівник. Елементи психології менеджменту в повсякденній роботі: М. 2003.-230с.
10. Казанцев А.К., Малюк В.І., Сєрова Л.С. Основи менеджменту. Практикум: Навчальний посібник. -2-е изд.-М.: ИНФРА-М, 2002.-544 с.
11. К. Камерон, Р. Куїнн Діагностика та зміна організаційної культури / Пер. з англ. під ред. І. В. Андреєвої. - СПб: Питер, 2001. 320 с.
12. Ігнатьєва А.В., Дослідження систем управління: Учеб. посібник для вузів. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 157 с.
13. Литвак Б. Г., Розробка управлінського рішення: Підручник. - 3-е изд., Испр. - М.: Справа, 2002. - 392 с.
14. Ладанов І.Д. Практичний менеджмент. Психотехніка управління та самотренування .- М.: Видавництво «Корпоративні стратегії», 2004, - 496с.
15. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоурі Ф. Основи менеджменту / Пер. з англ. М: Справа, 1998. - 542 с.
16. Малюта А.Н. Інваріантне моделювання. Чернігів, 1999-310 с.
17. Пугачов В. П. Керівництво персоналом організації. М. 2008., 323 с.
18. Сенге П. П'ята дисципліна: мистецтво і практика самонавчається / Пер. з англ. - М.: ЗАТ «Олімп - Бізнес», 1999 - 406 с.
19. Столяренко Л.Д. Психологія ділового спілкування та управління: Підручник .- Ростов Н / Д: «Фенікс», 2001. - 512 с.
20. Шелдрейк Джон, теорія менеджменту: від тейлоризму до японізації / Пер. з англ під ред. В.А. Співака. - СПб. Пітер.-2001-351 с.
21.Елліот Жак. Лідерство в менеджменті: ключ до хорошої організації.

ДОДАТОК
Таблиця 1.
1. Найважливіші характеристики
А
Організаційна структура організації унікальна за своїми особливостями. Має подобу великої родини. Персонал має багато спільних інтересів
15
У
Підприємство динамічно розвивається і пройнятий духом підприємництва. Люди мотивовані йти на виправданий ризик.
25
З
Підприємство орієнтована на досягнення позитивного результату. Основне завдання - домогтися виконання завдання.
35
D
Підприємство жорстко структуроване і має суворий контроль. Дії співробітників, визначаються правилами нормами
25
Всього
100
2. Загальний стиль лідерства в організації
А
Загальний напрям керівництва в організації являє собою безперервний моніторингу, спостерігаються тенденції до прагнення навчити або допомогти.
35
У
Стиль керівництва в організації носить підприємницький характер, схильне до новаторства
20
З
Стиль керівництва в організації є прикладом діловитості, орієнтований на практичні результати
20
D
Стиль керівництва на підприємстві, являє приклад налагоджено координації, грамотної організації ведення справ в руслі рентабельності
30
Всього
100
3. Управління найманими працівниками
А
Напрямок керуючих вирішенні в організації направлено на заохоченням бригадної роботи, одностайності та участі у прийнятті рішень
15
У
Напрямок керуючих вирішенні в організації направлено заохоченням індивідуального ризику, новаторства, свободи і самобутності
10
C
Напрямок керуючих вирішенні в організації направлено на досягнення високої вимогливості.
25
D
Напрямок керуючих рішення в організації характеризується гарантіями зайнятості персоналу, вимогою до підпорядкування. Важлива передбачуваність і стабільності в трудових відносинах
40
Всього
100
4. Сполучна сутність організації
А
Підприємство пов'язують відданість справі і взаємна довіра. Потреба підприємства знаходиться на належному рівні
25
У
Підприємство пов'язують прагнення до новаторського початку й удосконалення діяльності. Робиться акцент на необхідність бути на передових рубежах
25
З
Підприємство прагне до досягнення єдиної мети та виконанні поставлених завдання.
30
D
Підприємство пов'язують певний регламентовані правили, офіційна політика. Важлива підтримка стабільного рівня розвитку
20
Всього
100
А
Підприємство робить акцент на гуманному напрямку розвитку. Здійснюється підтримка високої довіри, вітається відкритість у стосунках, співучасть
15
У
Підприємство акцентує увагу на здобутті нових ресурсів та вирішенні нових проблем. Цінуються апробація нового і пошук можливостей
35
C
Підприємство акцентує увагу на конкурентних дії та здобутки. Домінує цільове напруження сил і прагнення до перемоги на ринку
25
D
Підприємство акцентує увагу на незмінності та стабільності. Найважливіше рентабельність, контроль і плавність всіх операцій
25
Всього
100
6. Критерії успіху
A
Організацій визначає успіх в руслі розвитку персональних трудових ресурсів, роботи в бригадах.
15
B
Організація визначає успіх на базі володіння унікальною або новітньою продукцією.
25
C
Організація прагне закріпити успіх на ринку і випередженні конкурентів. Ключ успіху - конкурентна лідерство на ринку
15
D
Організація визначає успіх на базі рентабельності. Успіх формує надійна поставка, гладкі плани-графіки, а також низькі витрати на проізводстве.Всего
35100


[1] Шелдрейк Джон, теорія менеджменту: від тейлоризму до японізації / Пер. з англ. під ред. В.А. Співака. - СПб. Пітер.-2001 р.-126 с.
[2] Казанцев А.К., Малюк В.І., Сєрова Л.С. Основи менеджменту. Практикум: Навчальний посібник. -2-е изд.-М.: ИНФРА-М, 2002.-57 с.
[3] Шелдрейк Джон, теорія менеджменту: від тейлоризму до японізації / Пер. з англ. під ред. В.А. Співака. - СПб. Пітер.-2001 р.-123 с.
[4] Шелдрейк Джон, теорія менеджменту: від тейлоризму до японізації / Пер. з англ. під ред. В.А. Співака. - СПб. Пітер.-2001 р.-134 с.
[5] Пугачов В. П. Керівництво персоналом організації. М. 2008., -107 С.
[6] К. Камерон, Р. Куїнн Діагностика та зміна організаційної культури / Пер. з англ. під ред. І. В. Андреєвої. - СПб: Питер, 2001. - 238 с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Менеджмент і трудові відносини | Курсова
134.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Теоретичні та практичні аспекти управління орієнтовані на вартість
Теоретичні аспекти системи управління в організації
Теоретичні та практичні аспекти аудиторської діяльності
Теоретичні та практичні аспекти формування мотивації досягнення
Теоретичні нормативні та практичні аспекти облікової політики
Теоретичні та практичні аспекти обліку розрахунків за належними
Теоретичні та практичні аспекти обліку розрахунків за належними дивідендах
Теоретичні нормативні та практичні аспекти облікової політики на підприємстві
Теоретичні та практичні аспекти операцій на міжнародному валютному ринку FOREX
© Усі права захищені
написати до нас