Теоретичні та практичні аспекти обліку розрахунків за належними

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗМІСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ за належними ДИВІДЕНДИ
1.1 Поняття дивідендів, дивідендна політика організації
1.2 Організація розрахунків по дивідендах
РОЗДІЛ 2. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ по належних дивідендів в акціонерних товариствах
2.1 Коротка економічна характеристика підприємства
2.2 Стан обліку розрахунків за належними дивідендів у ВАТ «Ліка»
РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ за належними ДИВІДЕНДИ
3.1 Оптимізація дивідендної політики акціонерних товариств
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Введення

Актуальність даної теми пов'язана з тим, що в умовах ринкової економіки функціонують підприємства, організації різних організаційно-правових форм, що відрізняються один від одного способами реалізації їх власниками права власності на належне їм майно, грошові кошти, цінні папери, у тому числі акції, цих об'єктів власності.
Акціонерні товариства, що є основною формою організації сучасних великих підприємств і організацій у всьому світі, являють собою найбільш досконалий правовий механізм з організації економіки на основі об'єднання майна приватних осіб, корпорацій різного виду й інших органів.
Таким чином, акціонерне товариство, об'єднуючи на єдиної правовій основі всіх учасників, забезпечує унікальну форму реалізації колективної власності, створюючи при цьому зацікавленість у кінцевих результатах роботи.
Акціонерні товариства (корпорації) за рахунок можливості залучення великих інвестицій є базовою основою економіки будь-якої розвиненої держави, тому необхідно вивчати і усвідомлювати процеси протікають у цих компаніях. Для акціонерного товариства самим основним аспектом, є облік і нарахування дивідендів, розкриття всіх деталей даної діяльності і є головне завдання даної роботи, адже саме ця відмінна риса від інших організаційно правових форм, дозволяє АТ досягти тих масштабів і досягнень, який привносять величезний внесок в економіку країни в цілому.
Мета роботи: розглянути теоретичні і практичні аспекти обліку розрахунків за належними дивідендах.
У зв'язку з поставленою метою необхідно вирішити наступні завдання:
Вивчити теоретичні основи обліку розрахунків за належними дивідендами;
Вивчити стан об'єкта обліку на конкретному підприємстві;
Дати рекомендації щодо вдосконалення обліку розрахунків за належними дивідендах.
Об'єктом дослідження є організація обліку дивідендів у ВАТ «Ліка».
Предмет роботи - облік розрахунків за належними дивідендах.
У першому розділі даної роботи хотілося б дати деякі роз'яснення з приводу теоретичних аспектів та нормативного регулювання даної не мало важливої ​​теми як правильний облік і нарахування дивідендів. Друга і третя глави будуть повністю присвячені порядку обліку нарахувань і виплати дивідендів, як бухгалтерського, так і для податкового обліку.
Одними з доходів, виплачуваних фізичним особам, є доходи, одержувані від участі в управлінні майном організації - дивіденди по акціях, що випускаються акціонерними товариствами.
Нарахування та виплата дивідендів здійснюється в порядку, визначеному Федеральним законом від 26.12.95 № 208-ФЗ «Про акціонерні товариства».
Під дивідендом розуміється частина чистого прибутку підприємства, що розподіляється між акціонерами і припадає на одну просту або привілейовану акцію. Прибуток, що спрямовується на виплату дивідендів, розподіляється між акціонерами пропорційно кількості і виду належних їм акцій.
Право на отримання дивідендів безпосередньо пов'язане з правом на володіння акціями акціонерного товариства.
Акція - цінний папір, що підтверджує внесок фізичної особи до статутного капіталу товариства і дає право на отримання частки прибутку у вигляді дивідендів. У зв'язку з цим статутний капітал акціонерного товариства повністю складається з вартості розміщених серед акціонерів акцій (точніше - номінальної вартості акцій).


Глава 1. Теоретичні основи обліку розрахунків за належними дивідендах

1.1 Поняття дивідендів, дивідендна політика організації
Стартовий капітал будь-якої комерційної організації, створюваної у вигляді акціонерного товариства, складається з коштів юридичних або фізичних осіб.
Діяльність російських комерційних організацій, в тому числі і питання, що стосуються виплати дивідендів, регулюється цивільним законодавством (ст. 2 "Відносини, що регулюються цивільним законодавством" Цивільного кодексу РФ), а також наступними законами:
- Федеральним законом від 26.12.1995 N 208-ФЗ "Про акціонерні товариства" із змінами, внесеними Федеральними законами від 13.10.2008 N 173-ФЗ, від 27.10.2008 N 175-ФЗ у редакції Федерального закону від 30.12.2008 N 315 - ФЗ, яка набрала чинності з 31.12.2008;
- Федеральним законом від 08.02.1998 N 14-ФЗ "Про товариства з обмеженою відповідальністю" із змінами, внесеними Федеральними законами від 27.10.2008 N 175-ФЗ, від 30.12.2008 N 312-ФЗ (останні набудуть чинності з 1 липня 2009 р.).
Майнової основою діяльності товариства, його статутним капіталом стають внесені кошти. Статутний капітал формується із номінальної вартості акцій товариства, а особи, які внесли в нього гроші або майно, стають власниками акцій, акціонерами.
Акціонери - власники звичайних акцій акціонерного товариства, які мають право на отримання дивідендів [1].
Первісною і основною метою акціонерів у більшості випадків є, зрозуміло, створення і успішна діяльність організації. Проте зовсім досить важливий і фактор особистої зацікавленості: можливість отримувати згодом відсотки від прибутку товариства - дивіденди по акціях.
Акція - це емісійний цінний папір, що закріплює права її власника (акціонера) на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів, на участь в управлінні акціонерним товариством і на частину майна, що залишається після його ліквідації. Акція є іменним цінним папером [2].
Вид акції визначає права різних груп акціонерів. Так, власники привілейованих акцій мають право на частину прибутку, але не мають права голосу на зборах акціонерів. У разі ліквідації організації їх частка в активах компанії виплачується після задоволення вимог кредиторів раніше, ніж частка власників звичайних акцій.
Розмір дивідендів за привілейованими акціями зазначається в статуті акціонерного товариства. Дивіденди виплачуються обов'язково, незалежно від результатів роботи організації. Порушення цієї умови дає власникам таких акцій право голосу на загальних зборах з усіх питань порядку денного, а це може суттєво вплинути на прийняті рішення.
Привілейовані акції бувають кумулятивними і некумулятивні.
Кумулятивні привілейовані акції - це акції, дивідендний дохід за якими накопичується, якщо він не оголошений, тобто власники таких акцій зберігають право на отримання дивідендів у майбутньому. Тому прибуток або збиток організації після сплати податків коригується з урахуванням накопичуваних дивідендів за привілейованими кумулятивним акціях.
Некумулятивні привілейовані акції дохід не накопичують. Якщо за певний період дивіденди не були оголошені, то власники таких акцій втрачають право на їх отримання у майбутньому.
У будь-якому випадку акціонери, вкладаючи кошти в статутні капітали або акції російських або зарубіжних організацій, хочуть отримувати доходи від вкладень.
Організаціям, які виплачують дивіденди, теж доводиться стикатися з непростими питаннями. Особливого підходу вимагають акціонери, які в своїй діяльності застосовують спеціальні податкові режими або є суб'єктом РФ.
І виплата, і отримання дивідендів повинні супроводжуватися правильним і своєчасним утриманням і перерахуванням до бюджету податків, правильним відображенням їх у звітності. Повинні бути враховані певні пільги, що надаються інвесторам.
Складно буває відстежити щорічні зміни податкового законодавства. Так, значні зміни, що стосуються оподаткування дивідендів, сталися в 2008 р. Зміни були внесені Законом від 16.05.2007 N 76-ФЗ "Про внесення змін до статті 224, 275 і 284 частини другої Податкового кодексу Російської Федерації". Коли названий Закон ще тільки готувався до підписання, його розробники пояснювали необхідність його появи тим, що "встановлений порядок оподаткування дивідендів став причиною ситуації, при якій як російські, так і іноземні інвестори вважають за краще здійснювати інвестиції в Російській Федерації через організації, зареєстровані на території іноземних держав , в яких діє пільговий режим оподаткування дивідендів ".
Дивіденд (dividend, англ., Dividendus, лат. - Підлягає розділу) - частина загальної суми чистого прибутку організації, що розподіляється між акціонерами відповідно до кількості, вартістю і видом належних їм акцій.
Податковий кодекс РФ визнає дивідендом будь-який дохід, отриманий акціонером (учасником) від організації при розподілі прибутку, що залишається після оподаткування за належними акціонеру (учаснику) акцій (часток) пропорційно часткам акціонерів (учасників) у статутному (складеному) капіталі цієї організації. До дивідендів відносяться також будь-які доходи, одержувані з джерел за межами Російської Федерації, пов'язані з дивідендів у відповідності до законодавства іноземних держав [3].
Не визнаються дивідендами:
1) виплати при ліквідації організації акціонеру (учаснику) цієї організації в грошовій або натуральній формі, що не перевищують внеску цього акціонера (учасника) у статутний (складовий) капітал організації;
2) виплати акціонерам (учасникам) організації у вигляді передачі акцій цієї ж організації у власність;
3) виплати некомерційної організації на здійснення основної статутної діяльності (не пов'язаної з підприємницькою діяльністю), вироблені господарськими товариствами, статутний капітал яких тільки повністю з вкладів цієї некомерційної організації [4].
Джерелом виплати дивідендів є чистий прибуток організації за минулий рік. Проте дивіденди за привілейованими акціями можуть виплачуватися і за рахунок спеціально створених фондів, які використовуються, якщо прибутку у організації недостатньо або вона взагалі збиткова. Тому теоретично комерційна організація може виплатити поточні дивіденди в сумі, що перевищує розмір прибутку звітного періоду, але все-таки основним є варіант розподілу чистого прибутку поточного періоду.
Величина чистого прибутку будь-якої організації схильна до коливань. Рішення про правильне її використанні буває непростим. У світовій практиці розроблені різні варіанти дивідендних виплат, що базуються на формалізованих алгоритмах розподілу прибутку.
Дивідендна політика, якої дотримується організація, робить істотний вплив на її репутацію. Особливо це стосується тих організацій, акції яких котируються на ринку: динаміка ціни акцій - пряме відображення дивідендної політики.
Дивіденди являють собою грошовий доход акціонерів і є для них показником успішної роботи комерційної організації, в акції якої вони вклали своє майно.
Схема розподілу прибутку звітного періоду стандартна: одна частина прибутку виплачується у вигляді дивідендів, інша - реінвестується в організації. Залишається частина прибутку є внутрішнім джерелом фінансування діяльності організації.
Дивідендна політика істотно впливає на розмір зовнішніх джерел фінансування, що залучаються організацією, оскільки капіталізація чистого прибутку дозволяє розширювати діяльність за рахунок власних, більш дешевих джерел. Витрати організації на залучення додаткових джерел знижуються. Є й інші переваги, наприклад, зберігається склалася система контролю діяльності організації, яка може істотно постраждати через зміну кількості акціонерів.
Має ряд переваг і стабільність дивідендних виплат. Перш за все, це індикатор діяльності організації, свідчення її фінансового благополуччя. Крім того, стабільність дивідендних виплат знижує невизначеність, тобто рівень ризику для інвесторів. Інформація про стабільні доходи ініціює підвищення попиту на акції організації, тобто веде до зростання ціни її акцій.
Існує декілька математичних моделей оцінки акцій.
Однією з найбільш авторитетних є так звана модель зростання - модель Гордона:
(1)
де Vt - теоретична вартість акції;
D1 - очікуваний дивіденд чергового періоду;
r - прийнятна прибутковість (коефіцієнт дисконтування);
g - очікуваний темп приросту дивідендів.
Відповідно до даної моделі, чим більше очікуваний дохід і чим вище темп його приросту, тим більше теоретична вартість акції, тобто зростання добробуту акціонерів. Значить, збільшувати розмір дивіденду доцільно.
Однак у цієї моделі є і зворотний бік, яка полягає в наступному.
1. Для виплати дивідендів організація повинна мати в розпорядженні велику суму вільних готівкових грошей. Однак відчувати потребу в готівкових коштах організація може з різних причин, і це не обов'язково пов'язано з її незадовільним фінансовим станом.
2. Виплата дивідендів зменшує можливості рефінансування прибутку, що може негативно вплинути на прибуток організації і на добробут її власників у більш далекій перспективі.
Ці два аргументи - на користь того, що великі дивіденди не вигідні організації. Тому основною метою розробки дивідендної політики є встановлення необхідної пропорційності між поточним споживанням прибутку власниками і майбутнім її ростом, що максимізує ринкову вартість організації і забезпечить її стратегічний розвиток.
По суті, дивідендна політика - це складова частина загальної політики управління прибутком. Її завдання полягає в тому, щоб з метою максимізації ринкової вартості організації оптимізувати співвідношення між споживаної і капитализируемой частинами прибутку.
Важливу роль дивідендної політики визначають такі фактори:
- Відносини організації з інвесторами. Акціонери вважають, що скорочення дивідендів пов'язане з фінансовими труднощами. При виборі дивідендної політики фінансовий менеджер організації повинен враховувати інтереси власників, інакше акціонери можуть продати свої акції, знизивши їх ринкову ціну;
- Фінансова програма і бюджет капіталовкладень організації;
- Рух грошових коштів організації;
- Скорочення акціонерного капіталу і збільшення в результаті боргових зобов'язань.
Процес формування дивідендної політики акціонерного товариства складають такі основні етапи:
- Облік основних факторів, що визначають передумови формування дивідендної політики;
- Вибір виду дивідендної політики відповідно до фінансової стратегією організації;
- Розробка механізму розподілу прибутку відповідно до обраним видом дивідендної політики;
- Визначення рівня дивідендних виплат на одну акцію;
- Визначення форм виплати дивідендів;
- Оцінка ефективності дивідендної політики.
Головне - реально оцінити фінансові можливості і потреби організації і розподілити ці потреби за ступенем їх важливості, а саме здійснювати витрати у наведеній послідовності:
1) погашення кредиторської заборгованості банку;
2) поповнення власних оборотних коштів;
3) інвестиції в розвиток виробництва;
4) дивіденди.
Потрібно визнати, що якогось єдиного формалізованого алгоритму у виробленні дивідендної політики не існує. Вона визначається багатьма чинниками, які буває важко формалізувати, наприклад психологічними. Тому кожна організація вибирає свою суб'єктивну політику. Можна, однак, виділити два основні завдання, які повинні бути вирішені при виборі оптимальної дивідендної політики:
- Максимізація сукупного доходу акціонерів;
- Достатнє фінансування діяльності організації.
Дивідендну політику, як правило, визначають наступні групи факторів:
- Характеризують інвестиційні можливості організації;
- Характеризують можливості формування фінансових ресурсів з альтернативних джерел;
- Пов'язані з об'єктивними обмеженнями (до їх числа, зокрема, відносяться рівні оподаткування дивідендів і майна організацій, фактичний розмір одержуваного прибутку і т.д.);
- Інші (наприклад, невизначеність: виплати дивідендів знижують почуття невпевненості акціонерів у фінансовому становищі організації; рівень дивідендних виплат компаніями-конкурентами і т.д.).
Замість факторів, що визначають дивідендну політику організації, деякі автори пропонують враховувати ряд обставин формального та неформального, об'єктивного і суб'єктивного характеру. Найбільш характерними є обмеження:
- Правового характеру;
- Контрактного характеру;
- У зв'язку з недостатньою ліквідністю;
- У зв'язку з розширенням виробництва;
- У зв'язку з інтересами акціонерів;
- Рекламно-інформаційного характеру.
Класифікацію факторів дивідендної політики можна уявити наступним чином:
В умовах ринку інформацію про дивідендну політику організацій ретельно відстежують аналітики, менеджери, брокери, дилери та ін Збої у виплаті дивідендів можуть призвести до зниження ринкової ціни акцій.
Тому нерідко комерційна організація змушена підтримувати дивідендну політику на досить стабільному рівні незважаючи ні на що. Ступінь стабільності дивідендної політики для багатьох недосвідчених акціонерів служить своєрідним індикатором успішності діяльності організації.
1.2 Організація розрахунків по дивідендах
Організація має право приймати рішення (оголошувати) про виплату дивідендів за результатами першого кварталу, півріччя, дев'яти місяців фінансового року і (або) за результатами фінансового року [5].
Рішення про виплату (оголошенні) дивідендів, у тому числі про розмір дивідендів і форми їх виплати за акціями кожної категорії (типу), приймають загальні збори акціонерів [6].
Рішення про виплату дивідендів є правом, але не обов'язком організації.
Акціонери не вправі вимагати виплати дивідендів, якщо таке рішення не було прийнято, навіть якщо в статуті заздалегідь встановлений розмір дивідендів по всіх або одного виду акцій. З іншого боку, оголосивши про виплату дивідендів, організація повинна виконати взяте на себе зобов'язання.
Рішення про виплату проміжних дивідендів (за результатами першого кварталу, півріччя та дев'яти місяців фінансового року), їх розмір і форму виплати приймає вищий керівний орган акціонерного товариства - рада директорів простою більшістю голосів (якщо інше не встановлено статутом товариства).
Рішення про виплату, розмір і форму виплати річних дивідендів за акціями кожної категорії приймають загальні збори акціонерів за рекомендацією ради директорів.
Найчастіше рада директорів вносить до порядку денного окреме питання про оголошення річних дивідендів по всіх категоріях акцій, за акціями певних категорій, про оголошення дивідендів по всіх або тільки за певними категоріями акцій. Прийняте рішення відбивається в протоколі загальних зборів акціонерів.
Питання про виплату дивідендів може не виноситися окремим пунктом порядку денного зборів, а вирішуватися як складова частина питання про затвердження річної звітності. Стверджуючи звіт про прибутки і збитки, загальні збори акціонерів приймають рішення про розподіл частини чистого прибутку, в тому числі на виплату річних дивідендів [7]. Це рішення затверджується як самостійний звіт або як частина бухгалтерського балансу або річного звіту. Так що в будь-якому випадку затвердження звіту про прибутки та збитки розглядається як оголошення або неоголошення річних дивідендів.
Величина річних дивідендів не може бути більше, ніж рекомендовано радою директорів, і менше, ніж величина проміжних дивідендів.
Якщо акціонери при підготовці до зборів внесуть пропозицію про розмір дивідендів більшому, ніж запропонував рада директорів, ця пропозиція не буде включено радою директорів у бюлетені для голосування.
Акціонери можуть, очевидно, проголосувати і проти пропозицій ради директорів. Але, по суті, це буде відмовою від виплати будь-яких дивідендів, навіть тих, які були запропоновані.
Збори акціонерів визначає розмір дивіденду як частку від вартості акцій. Наприклад, дивіденд може становити 50% номінальної вартості акції. Значить, за кожен цінний папір вартістю 1000 руб. акціонер отримає 500 руб.
Збори можуть встановити дивіденди як тверду величину, яка припадає на одну акцію. Наприклад, за 10 руб. на кожен цінний папір.
Можна сказати, що головною інстанцією, від якої залежить питання про виплату дивідендів, є рада директорів. Вона відіграє вирішальну роль у визначенні факту виплати дивідендів. Наприклад, в тому випадку, якщо проміжні дивіденди не виплачувалися і рада директорів не рекомендував оголошення річних дивідендів, загальні збори акціонерів не зможе змінити це рішення.
Якщо проти рекомендацій ради проголосують більшість учасників річних зборів, то рішення про виплату дивідендів буде вважатися не прийнятим і організація не буде мати права здійснювати платежі.
Оголошення і виплата дивідендів відбуваються в певній послідовності. У першу чергу оголошуються дивіденди за привілейованими акціями, власники яких відповідно до статуту мають перевагу в черговості отримання. Наступними оголошуються дивіденди за привілейованими акціями, розмір яких визначено у статуті. Третя позиція - дивіденди за привілейованими акціями, розмір дивідендів яких у статуті не визначений. В останню чергу оголошуються дивіденди по звичайних акціях.
Привілейовані акції приносять зазвичай гарантований дохід: вони є в трохи більше 20 російських емітентів. При цьому в Законі не обумовлено, який саме обсяг чистого прибутку отримують власники таких акцій в якості компенсації за відсутність права голосу при вирішенні переважної більшості питань.
До прийняття рішення про повну виплату дивідендів по акціях попередньої черги суспільство не має права оголошувати дивіденди по акціях наступної черги.
Для кожної виплати дивідендів рада директорів складає список осіб, які мають право на отримання дивідендів. Дата складання списку осіб, які мають право на отримання річних дивідендів, може бути визначена не раніше, ніж буде прийнято рішення про скликання загальних зборів акціонерів і не пізніше ніж за 60 днів до дати його проведення.
Список осіб, які мають право отримати оголошені дивіденди, складається радою директорів на той же день, що і список мають право брати участь у загальних зборах акціонерів, на якому буде прийнято рішення про виплату відповідних дивідендів. Для складання такого списку номінальні утримувачі повинні представити дані про осіб, в інтересах яких вони володіють акціями [8].
Акціонери і номінальні власники акцій, включені до реєстру акціонерів товариства, повинні бути внесені до списку осіб, які мають право на отримання дивідендів, у такі терміни:
- По проміжних дивідендів - не пізніше ніж за 10 днів до дати, коли рада директорів прийме рішення про виплату дивідендів;
- За річними дивідендах - на день складання списку осіб, які мають право брати участь у річних загальних зборах акціонерів.
Список акціонерів, які мають право на отримання річних дивідендів, завжди складається тільки з числа акціонерів, включених до реєстру на дату складання списку осіб, які мають право брати участь у загальних зборах акціонерів.
Термін виплати річних дивідендів визначається статутом товариства або рішенням загальних зборів акціонерів [9]. Дата виконання зобов'язання з виплати проміжних дивідендів визначається рішенням ради директорів. Вона не може бути встановлена ​​раніше 30 днів з дня прийняття такого рішення, оскільки проміжні дивіденди повинні бути виплачені протягом трьох місяців після закінчення відповідного періоду.
Визначення терміну виконання зобов'язання по виплаті дивідендів є одним з найбільш важливих питань. Це пов'язано з дотриманням вимог цивільного законодавства. Якщо зобов'язання передбачає певну або определіми дату або період часу, протягом якого воно має бути виконане, зобов'язання підлягає виконанню в цей день або, відповідно, в будь-який момент в межах такого періоду [10].
У більшості розвинених країн процедура виплати дивідендів (дивідендних подій) є стандартною і здійснюється в кілька етапів у такій послідовності:
- Оголошення дивідендів;
- Екс-дивідендна попередня дата;
- Реєстрація (складання списку) акціонерів;
- Виплата дивідендів.
Дата оголошення дивідендів - момент оголошення радою директорів (чи загальними зборами акціонерів) організації вирішення про майбутню виплату дивідендів у розрахунку на акцію. З цієї дати виникає зобов'язання товариства з виплати дивідендів.
Екс-дивідендна (попередня) дата. Починаючи з попередньої дати, кожен новий покупець придбає акції без права на отримання раніше оголошеного дивіденду.
Період часу з дня складання списку акціонерів і до дати виплати дивіденду навіть на розвинених фондових ринках становить близько одного місяця (у Росії максимальна тривалість цього періоду може скласти 125 днів). За цей час власники акцій можуть багаторазово змінити один одного, тому механізм передачі прав на дивіденди, які пересвідчувалися даними акціями на момент закриття реєстру, нормально функціонувати не може.
З цієї причини правилами фондової біржі, де звертаються такі акції, передбачається оголошення екс-дивідендної дати, починаючи з якою новий власник втрачає право на отримання раніше оголошеного дивіденду.
Як правило, екс-дивідендна дата встановлюється за 2 - 3 дні до настання дати реєстрації (складання списку акціонерів). Цей час необхідний реєстратору, щоб внести необхідні зміни до реєстру акціонерів, так як одного дня для цього не завжди достатньо. При цьому приймається:
- Дата реєстрації акціонерів - дата, на яку складається список власників цінних паперів, що володіють правом на отримання оголошеного дивіденду;
- Дата виплати дивідендів - момент погашення заборгованості акціонерного товариства перед акціонерами за раніше оголошеним дивідендах.
Екс-дивідендна дата також є примітною з позиції динаміки цін даних акцій - звичайно в перші хвилини цього дня ціна акцій падає приблизно на величину оголошеного до виплати дивіденду. Більш точні прогнозні розрахунки величини зниження ціни акцій розраховуються брокерами, які приймають рішення про порівняльну вигідності покупки акцій напередодні екс-дивідендної дати і подальшої сплати податку на отриманий дивіденд або купівлі акцій за зниженою ціною і на умовах втрати поточного дивіденду після настання екс-дивідендної дати.
Що стосується Росії, то відповідно до російського законодавства екс-дивідендна дата не має такого важливого значення, так як послідовність дивідендних подій дещо інша:
- Екс-дивідендна (попередня) дата;
- Реєстрація (складання списку) акціонерів;
- Оголошення дивідендів;
- Виплата дивідендів.
Строки виплати річних дивідендів обмежуються фінансовим роком, оскільки вони виплачуються з чистого прибутку за поточний рік.
Вважається, що організація виконала зобов'язання з виплати дивідендів у тому випадку, якщо дивіденди виплачені, по-перше, не пізніше встановленої дати виплати і, по-друге, в межах встановленого терміну виплати, до того, коли він закінчиться.
Якщо статутом товариства термін виплати дивідендів не визначений, термін їх виплати не повинен перевищувати 60 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів [11].
У тих випадках, коли строк виконання зобов'язань організації з виплати дивідендів не встановлено і не обумовлені умови, які дозволили б його визначити, зобов'язання має бути виконане в розумний термін після виникнення. Варіант із застосуванням розумного терміну можна вважати запасним і застосовувати його при відсутності всіх інших термінів або способів їх визначення [12]. Термін у цьому випадку може бути визначений виходячи зі сформованої практики виконання таких зобов'язань.
Зобов'язання з виплати дивідендів, у випадку, якщо термін виплати не визначено, виникає з моменту прийняття відповідного рішення, тобто з дня проведення загальних зборів. Не виконавши своє зобов'язання в розумний термін, організація повинна зробити це протягом семи днів після того, як акціонер пред'явить вимогу про виконання обіцяної виплати.
Організація може прийняти диференційовані рішення по акціях різних категорій, що стосуються оголошення по них дивідендів, їх розміру та форми виплати. Проте термін виплати оголошених дивідендів є єдиним для акцій всіх категорій.
Для визначення місця і способу виконання зобов'язань з виплати дивідендів слід обумовити ці питання в статуті організації або у рішенні про виплату дивідендів. Якщо відповідної застереження в цих документах не міститься, застосовуються загальні положення цивільного законодавства [13].
Місцем виконання зобов'язання з виплати дивідендів може бути:
- Місце проживання кредитора в момент виникнення зобов'язання;
- Місце знаходження кредитора в момент виникнення зобов'язання - якщо кредитором є юридична особа;
- Нове місце проживання або знаходження кредитора з віднесенням на рахунок кредитора витрат, пов'язаних із зміною місця виконання, - якщо кредитор на момент виконання зобов'язання змінив місце проживання або місце знаходження і сповістив про це боржника (суспільство).
Не виконавши зобов'язання з виплати дивідендів, організація порушить чинне законодавство, що тягне за собою застосування заходів цивільно-правової відповідальності.
Причинами невиплати оголошених дивідендів можуть бути:
- Проблеми неплатежів;
- Дефіцит вільних коштів;
- Прийняття рішення про виплату дивідендів для запобігання скупки акцій у працівників сторонніми інвесторами при відсутності коштів для виплати;
- Використання коштів оголошених, але не виплачених у строк дивідендів на користь керівництва підприємств;
- Формальне оголошення дивідендів на привілейовані акції для блокування права власників привілейованих акцій брати участь у загальних зборах акціонерів з правом голосу.
Якщо власникам привілейованих акцій, які надають їм привілейоване право на отримання дивідендів, але не дають право голосу на зборах акціонерів, дивіденди не виплачено чи виплачені не в повній сумі, вони отримують право голосу на всіх подальших зборах акціонерів до моменту першої виплати дивідендів у повному обсязі [14].
Така процедура також має місце, якщо на зборах обговорюються питання, які зачіпають інтереси власників привілейованих акцій в частині дивідендної політики, наприклад зміна величини дивіденду, черговості виплат і ін
Оскільки зобов'язання виплатити дивіденди носить характер грошового зобов'язання, отримання оголошених дивідендів є частиною майнових прав вимоги акціонера до організації. Захист цих прав у разі їх порушення може бути досить активною.
У разі невиплати оголошених дивідендів у встановлений термін акціонер має право звернутися з позовом до суду про стягнення з товариства належної йому суми дивідендів, а також відсотків за прострочення виконання грошового зобов'язання [15].
Користування чужими коштами внаслідок їхнього неправомірного утримання чи прострочення виконання грошового зобов'язання карається сплатою відсотків на суму цих коштів.
Взявши на себе зобов'язання виплатити дивіденди, організація стає боржником в акціонерів і повинна погасити борг. Стягнення відсотків у цьому випадку розглядається як міра цивільно-правової відповідальності за невиконання або неналежне виконання грошового зобов'язання.
Відсотки виплачуються за ставкою рефінансування Банку Росії на день виконання грошового зобов'язання [16].
Дивіденди можуть бути виплачені не тільки грошима, а й іншим майном, що обов'язково повинно бути передбачено в статуті організації [17]. Таким майном, наприклад, можуть служити акції, цінні папери як самої організації, так і сторонніх компаній. Набагато рідше застосовують видачу дивідендів товарами. Якщо статут не містить положення про різні форми виплати, організація може виплачувати дивіденди тільки грошима.
Якщо в статуті передбачена можливість виплати дивідендів не грошовими коштами, а іншим майном і рішення про виплату дивідендів негрошовими засобами прийнято загальними зборами, акціонер не має права вимагати сплати відсотків за прострочення виконання зобов'язання.
Відсутність грошових коштів не є підставою для звільнення організації від відповідальності за невиплату боргу перед акціонерами (п. 3 ст. 401 ГК РФ).
Організація не має права приймати рішення про виплату (оголошенні) дивідендів у наступних випадках:
- Статутний капітал товариства сплачений не повністю;
- Товариством не викуплені в повному обсязі власні акції, по яких у їх власників виникло право вимагати їх викупу;
- На момент виплати дивідендів суспільство відповідає ознаками неспроможності (банкрутства), певним правовими актами РФ, або дані ознаки з'являться у суспільства в результаті виплати дивідендів;
- Вартість чистих активів товариства менше сумарної величини його статутного капіталу, резервного фонду (капіталу) і перевищення над номінальною вартістю визначеної статутом ліквідаційної вартості розміщених привілейованих акцій або стане менше цієї величини в результаті виплати дивідендів.
У Росії, як і більшості інших країн, розмір дивіденду оголошується без обліку податків. Дивіденд встановлюється у відсотках до номінальної вартості акції або в рублях на одну акцію. За привілейованими акціями розмір дивіденду або незмінний спосіб його визначення встановлюється при випуску таких акцій.
Дивіденди виплачує або сама організація, або банк-агент, який виступає в цей момент агентом держави по збору податків у джерел і виплачує акціонерам дивіденди за вирахуванням відповідних податків.
Дивіденд може виплачуватися чеком, платіжним дорученням або поштовим переказом.
Кожен акціонер повинен вказати у своїй анкеті найбільш бажаний спосіб отримання дивідендів [18]. Він отримає гроші на банківський рахунок або готівкою. При перерахуванні грошей поштовим переказом поштові витрати повинна нести організація.
Для того щоб виплачувати дивіденди і через касу організації, потрібно визначити такий порядок виплати у статуті або на зборах акціонерів.
Джерелом виплати дивідендів, є чистий прибуток. Розмір прибутку визначається за даними бухгалтерської звітності [19]. Для виплат за привілейованими акціями можуть створюватися спеціальні фонди.
Прибуток організації розподіляється не тільки на виплати дивідендів. Організація може відрахувати частину прибутку у фонди (резервний, акціонування, за привілейованими акціями). Можна заплатити за рахунок прибутку винагороду членам ради директорів і ревізійної комісії та збільшити статутний капітал товариства. Всі ці питання вирішуються власниками на річних зборах.
Реінвестування - спрямування прибутку на розвиток виробництва, придбання нового обладнання, будівництво нових об'єктів або фінансові вкладення - не відноситься до розподілу прибутку і компетенції загальних зборів. Кошти, витрачені на ці цілі, є нерозподіленим прибутком (непокритим збитком) минулих років.
Такий прибуток організації вказується в документах, які готуються для проведення зборів. До цього часу нерозподілений прибуток вже давно використана, тому спрямувати її на виплату дивідендів неможливо, чого теоретично могли б захотіти акціонери.
Потрібно подбати про те, щоб інформація про використану прибутку була правильно витлумачена акціонерами. Міноритарні акціонери (не беруть участь у справах організації) можуть бути незадоволені, побачивши величезну суму нерозподіленого прибутку, з якої їм не належать дивіденди. Це невдоволення може вилитися в необгрунтовані по суті, але неприємні позови і розгляду.
Спірні питання, що стосуються виплати дивідендів, виникають частіше за все щодо номінальних власників акцій.
Номінальними власниками визнаються особи, зареєстровані в системі ведення реєстру та не є власниками акцій [20].
Номінальний утримувач акцій повинен представити акціонерному товариству дані про осіб, в інтересах яких він володіє акціями, щоб суспільство могло скласти список тих, хто має право отримувати дивіденди. Таку інформацію, запитує у власника реєстру, а він, у свою чергу, - у номінального власника акцій.
Номінальний утримувач акцій не має прав, які дає володіння цінним папером, у тому числі правом отримання дивідендів. Але якщо його клієнт - власник акцій - надасть номінальному власникові право отримувати дивіденди, він зможе їх одержати за дорученням від власника акцій.
Законодавство про акціонерні товариства та ринку цінних паперів не відокремлює довірчих керуючих від власників акцій. Вони включаються в список осіб, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів [21].

Глава 2. Облік розрахунків за належними дивідендах в акціонерному товаристві

2.1 Коротка економічна характеристика підприємства

Відкрите акціонерне товариство «ЛІКА» було створено за рішенням акціонерів у січні 1998 року. Статутний капітал на момент створення підприємства склав 303 тиc.руб.
Основний вид діяльності підприємства - оптова торгівля комп'ютерною технікою, оргтехнікою, зокрема лазерними і струминними принтерами таких фірм виробників як Canon, Epson, HP.
Також в асортимент продаваної ВАТ «ЛІКА» продукції входять різні комплектуючі, витратні матеріали для оргтехніки (картриджі, чорнила), супутні товари - СD-R, CD-RW.
Таблиця 2
Основні техніко-економічні показники підприємства ВАТ «Ліка»
Найменування
Факт 2006
Факт 2007
Факт 2008
Відхилення,%
2007р. до 2006р.
2008р. до 2006р.
1
2
3
Виручка від продажу продукції, тис. руб.
3212621
4808423
6208835
149,67
193,26
Собівартість проданої продукції, тис. руб.
1997777
2610530
3017668
130,67
151,05
Середньооблікова чисельність працюючих, чол.
4715
5115
5257
108,48
111,50
Фонд оплати праці працюючих, тис. руб.
292572
480195
612092
164,13
209,21
Середньорічна вартість ОПФ, тис. руб.
2292104
2309707
2600171
100,77
113,44
Прибуток (збиток) до оподаткування, тис. руб.
652519
1808058
2730381
277,09
418,44
Чистий прибуток (збиток), тис. руб.
468136
1253920
1999251
267,85
427,07
Середньорічне виробництво робочого (стр.1/стр.3)
2818,09
940,06
8505,25
33,36
301,81
Витрати на 1 карбованець товарної продукції (стр.2/стр.1)
0,62
0,54
0,49
87,30
78,16
Середньомісячна заробітна плата робітника (стр.4/стр.3 * 12 місяців)
21,39
7,82
69,87
36,58
326,71
Витрати заробітної плати на 1 карбованець товарної продукції (стр.4/стр.1)
0,09
0,10
0,10
109,66
108,25
Фондовіддача, грн. / руб. (Стр.1/стр.5)
1,40
2,08
2,39
148,53
170,37
Фондомісткість, грн. / руб. (Стр.5/стр.1)
0,71
0,48
0,42
67,33
58,70
Фондоозброєність праці (стр.5/стр.3)
2010,62
451,56
3561,88
22,46
177,15
Рентабельність загальна,% (стр.6/стр.2 * 100%)
0,33
0,69
0,90
212,05
277,02
Рентабельність розрахункова,% (стр.7/стр.2 * 100%)
0,23
0,48
0,66
204,98
282,73
Аналізуючи техніко-економічні показники діяльності підприємства ВАТ «Ліка», можна зробити висновок, що на підприємстві спостерігається значне збільшення виручки від продажу виробленої продукції. Так темп зростання у 2007 році відносно 2006 року склав 150%, а в 2008 році відносно базового 2006 року темп виручки склав 193%. Разом з тим спостерігається збільшення собівартості виробленої продукції, але темп зростання значно відстає від темпу зростання виручки. Темп зростання собівартості продукції в 2007 році склав 131%, а в 2008 році відносно 2006 року -150%. Даний фактор в значній мірі вплинув на зниження показника витрат на 1 карбованець виробленої продукції, темп зниження становив у 2007 році 87%, і в 2008 році відносно 2006 року темп зниження становив 78%. За аналізований період спостерігається значне збільшення прибутку до оподаткування і як наслідок збільшення чистого прибутку. Так темп зростання прибутку до оподаткування в 2007 році склав 277%, а в 2008 році відносно 2006 року темп росту склав 418%. Це значною мірою вплинуло на рівень рентабельності. Темп зростання рентабельності в 2007 році склав 205%, і в 2008 році відносно базового 2006 року темп росту склав 283%. На підприємстві ВАТ «Ліка» відбулося збільшення чисельності персоналу підприємства-темп зростання за весь аналізований період склав 112%. Одночасно зріс фонд заробітної плати-темп зростання у 2008 році відносно базового 2006 року склав 206%. Відповідно зросла середньомісячна заробітна плата, темп зростання на кінець аналізованого періоду склав 327% відносно базового 2006 року. Разом з тим спостерігається значне збільшення вироблення одним працюючим-темп зростання у 2008 році відносно 2006 року склав 302%.
Таким чином фінансово-господарську діяльність підприємства ВАТ «Ліка» можна визнати як позитивну.

2.2 Стан обліку розрахунків за належними дивідендів у ВАТ «Ліка»

Проміжні та річні дивіденди нараховують з чистого прибутку, яка обліковується на рахунку 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)".
Бухгалтерські проводки в залежності від категорії акціонерів, яким виплачуються дивіденди, виглядають наступним чином.
Нараховано дивіденди акціонерам (учасникам):
Дебет 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)"
Кредит 75 "Розрахунки з засновниками" / 2 "Розрахунки по виплаті доходів".
Нараховано дивіденди акціонерам - працівникам організації:
Дебет 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)"
Кредит 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці".
Одночасно з виплатою дивідендів утримують податок на доходи фізичних осіб та податок на прибуток.
У бухгалтерському обліку ця операція відображається за дебетом рахунків 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці" і 75 "Розрахунки з засновниками".
Утримано ПДФО (податок на прибуток) з дивідендів:
Дебет 75 "Розрахунки з засновниками" / 2 "Розрахунки по виплаті доходів"
Кредит 68.
Виплачено дивіденди за вирахуванням податків:
Дебет 75 "Розрахунки з засновниками" / 2 "Розрахунки по виплаті доходів"
Кредит 51 «Розрахунковий рахунок».
Перераховано податки в бюджет:
Дебет 68 "Розрахунки з податків і зборів".
Кредит 51 (52).
У тому випадку, якщо прибутку в організації немає, власники звичайних акцій дивіденди не отримують. Для виплати дивідендів за привілейованими акціями використовують кошти резервного фонду, який утворюється заздалегідь за рахунок прибутку, що залишається після оподаткування.
У бухгалтерському обліку ця операція відображається наступним записом.
Нараховано дивіденди з резервного фонду:
Дебет 82 «Резервний фонд»
Кредит "Розрахунки з засновниками" / 2 "Розрахунки по виплаті доходів" ..
Аналітичний облік до рахунку 75 "Розрахунки з засновниками" / 2 "Розрахунки по виплаті доходів". ведуть по кожному учаснику.
Оголошення річних дивідендів за результатами діяльності організації за звітний рік визнається подією після звітної дати. Тобто це подія, як і інші події після звітної дати, визнається "фактом господарської діяльності, який надав або може вплинути на фінансовий стан, рух грошових коштів або результати діяльності організації і який мав місце в період між звітною датою і датою підписання бухгалтерської звітності за звітний рік "[22].
На підставі інформації про нараховані дивіденди користувачі бухгалтерської звітності можуть отримати об'єктивну оцінку фінансового стану організації.
Річні дивіденди, оголошені в період між звітною датою і датою підписання бухгалтерської звітності організації, розкриваються в поясненнях до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки та збитки. При цьому у звітному періоді ніякі записи в бухгалтерському (синтетичному та аналітичному) обліку не виробляються [23].
Якщо організація - джерело виплати дивідендів (доходів від пайової участі) повинна утримати і перерахувати до бюджету податок на прибуток і (або) ПДФО, то утримання податку відображається за дебетом рахунка 75 (субрахунок 75-2) або 70 в кореспонденції з кредитом рахунка 68 " Розрахунки по податках і зборах ".
Дебет
Кредит
Зміст операцій
Одержувачем дивідендів (доходів від пайової участі) є
юридична особа, індивідуальний підприємець або фізична особа, яка не є працівником організації
84
75-2
Відображено заборгованість перед засновником з виплати розподілених на його користь дивідендів (доходів від
пайової участі)
75-2
68
Утримано податок на прибуток (ПДФО)
75-2
50 (51)
Виплачено дивіденди (доходи від пайової участі) за
вирахуванням утриманого податку
Одержувачем дивідендів (доходів від пайової участі) є працівник організації
84
70
Відображено заборгованість перед засновником з виплати розподілених на його користь дивідендів (доходів від
пайової участі)
70
68
Утримано ПДФО
70
50 (51)
Виплачено дивіденди (доходи від пайової участі) за
вирахуванням утриманого ПДФО
На загальних зборах акціонерного товариства «Ліка» прийнято рішення виплатити дивіденди: 10 руб. на одну акцію.
Акції розподілені наступним чином:
- Андрєєв (працівник організації) - 500 акцій;
- Смирнов (не працює в організації) - 200 акцій;
- Іванов (громадянин України, нерезидент) - 300 акцій.
1. Нараховано дивіденди:
(500 акцій + 200 акцій + 300 акцій) x 10 руб. = 10000 руб., В тому числі
- Андрєєву:
Дебет 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)"
Кредит 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці"
- 5000 руб.;
- Смирнову:
Дебет - 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)"
Кредит 75 "Розрахунки з засновниками" / 2 "Розрахунки по виплаті доходів".
- 2000 руб.;
- Іванову:
Дебет 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)"
Кредит 75 "Розрахунки з засновниками" / 2 "Розрахунки по виплаті доходів" - 3000 руб.
Ставка ПДФО, який утримується з фізичних осіб - резидентів РФ, становить 9%. А якщо дивіденди отримує нерезидент, то з 2008 р. для таких доходів ставка встановлена ​​в розмірі 15% [24]
2. Утримано податок у Іванова (нерезидента):
Дебет 75 "Розрахунки з засновниками" / 2 "Розрахунки по виплаті доходів"
Кредит 68 "Розрахунки з податків і зборів".
- 450 руб. (3000 руб. X 15%).
До одержання Іванову:
3000 - 450 = 2550 руб.
3. Загальну суму податку (Н) з Андрєєва та Смирнова розраховують за формулою:
Н = (ДВ - ДНР) x 9%, (2)
де ДВ - дивіденди виплачені;
ДНР - дивіденди нерезиденту;
9% - ставка податку.
Н = (10000 руб. - 3000 руб.) X 9% = 630 руб.
4. Утримано податок:
- У Смирнова
НС = (3)
де нижні індекси відповідають початковим буквах прізвищ акціонерів.
Дебет 75 "Розрахунки з засновниками" / 2 "Розрахунки по виплаті доходів"
Кредит 68 "Розрахунки з податків і зборів".
- 180 руб. (630 x 2000: (2000 + 5000));
- У Андрєєва
НА =
де нижні індекси відповідають початковим буквах прізвищ акціонерів.
Дебет 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці"
Кредит 68 "Розрахунки з податків і зборів".
- 450 руб. (630 x 5000: (2000 + 5000)).
5. Належить до виплати:
- Смирнову - 1820 руб. (2000 - 180);
- Андрєєву - 4550 руб. (5000 - 450).
У бухгалтерському обліку дивіденди отримані від участі в статутному капіталі інших організацій є операційними доходами як надходження, пов'язані з участю в статутних капіталах інших організацій [25]. Вони повинні бути відображені на дату якого рішення про виплату дивідендів загальних зборів акціонерів, або одержання повідомлення про нарахування доходу.
Бухгалтерський облік дивідендів, отриманих від іноземної організації, ускладнюється перерахунком валютних курсів. У цьому випадку валютна сума дивідендів, що належать організації, повинна бути відображена в рублях в її бухгалтерському обліку і бухгалтерської звітності. Перерахунок роблять за курсом Банку Росії, що діє на дату операції в іноземній валюті [26].
При отриманні дивідендів у бухгалтерському обліку відображається курсова різниця по даній операції, що виникає в результаті того, що курс ЦБ РФ на дату виплати дивідендів відрізняється від курсу на дату прийняття до обліку дебіторської заборгованості з виплати дивідендів.
Курсова різниця відображається у бухгалтерському обліку і бухгалтерської звітності в тому звітному періоді, до якого належить дата виконання зобов'язань з оплати або за який складена бухгалтерська звітність, і зараховується на фінансові результати організації як інші доходи або інші витрати [27].
Курсова різниця, пов'язана з розрахунками з засновниками по внесках, в тому числі до статутного (складеного) капітал організації, підлягає зарахуванню в додатковий капітал цієї організації [28].
У бухгалтерському обліку роблять такі записи.
На дату винесення рішення про виплату дивідендів:
Дебет 76 / 3 - Кредит 91 / 1 - відображено дивіденди до отримання на підставі виписки з протоколу загальних зборів акціонерів.
На дату отримання дивідендів:
Дебет 51 - Кредит 76 / 3 - дивіденди надійшли на розрахунковий рахунок;
Дебет 76 / 3 - Кредит 91 / 2 - відображена курсова різниця за отриманими дивідендами;
Дебет 99 - Кредит 68 - нарахований податок на прибуток з доходів у вигляді дивідендів.
ВАТ «Ліка» придбало 30% акцій грецької компанії за 40 000 євро. За підсумками 2008 р. грецька компанія 15.04.2009 прийняла рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам у розмірі 100 000 євро, відповідна частина яких (30 000 євро) надійшла на рахунок ВАТ «Ліка» 25.05.2009.
Курси євро (умовно): 15.04.2009 - 44 руб., 30.04.2009 - 42 крб., 25.05.2009 - 43 руб.
Згідно зі ст. 10 Конвенції про уникнення подвійного оподаткування між Урядом РФ і Урядом Грецької Республіки від 26.06.2000 дивіденди, що сплачуються компанією - резидентом договірної держави резиденту другої договірної держави, можуть обкладатися податком в іншій державі, причому і стягується податок не повинен перевищувати 5% від загальної суми дивідендів , якщо особа, яка має право на дивіденди, прямо володіє принаймні 25% капіталу компанії, що сплачує дивіденди, і 10% в інших випадках. Таким чином, може виникнути ситуація, в якій російський платник податків отримає належні дивіденди за вирахуванням 5% податку, який утримано грецької організацією.
Якщо резидент однієї договірної держави одержує дохід, який відповідно до положень Конвенції може оподатковуватись у другій Договірній Державі, перша згадана держава вирішить вирахувати з податку на дохід даного резидента суми, що дорівнює податку на доход, сплаченому в цій другій державі.
У бухгалтерському обліку будуть зроблені проводки.
Зміст операції
Дебет
Кредит
Сума, руб.
15.04.2009
Відображено нарахування дивідендів
грецькою компанією
(30 000 євро x 44 руб.)
76-3
91-1
1 320 000
Відображено відстрочене податкове
зобов'язання (1 320 000 крб. x 9%)
68
77
118 800
30.04.2009
Відображено негативна курсова
різниця (30 000 євро x (44 - 42) руб.)
91-2
76-3
60 000
У зв'язку зі зміною курсу
скоригована сума відкладеного
зобов'язання (60 000 руб. x 9%)
77
68
5 400
Податок на прибуток з суми нарахованих дивідендів
(1 320 000 крб. - 60 000 руб.) X 9%
99
68
113 400
25.05.2009
Відображено позитивна курсова різниця
(30 000 євро x (43 - 42) руб.)
76-3
91-1
30 000
У зв'язку зі зміненим курсом відображений постійний податковий актив
(30 000 руб. X 9%)
99
68
2 700
Відображено інший витрата у вигляді податку, утриманого у Греції (30 000 євро x 5% x 43 руб.)
68
76-3
64 500
Отримано дивіденди
(30 000 євро x 43 руб. - 64 500 руб.)
52
76-3
1 225 500
Списано відстрочене податкове
зобов'язання (118 800 - 5 400) руб.
77
68
113 400
Річні дивіденди, рекомендовані або оголошені в установленому порядку за результатами роботи організації за звітний рік, розкриваються тільки в Пояснювальній записці до річної бухгалтерської звітності.
Бухгалтерські записи, що відображають рішення зборів акціонерів щодо розподілу чистого прибутку, відображаються в бухгалтерському обліку в тому періоді, коли відбулися загальні збори і було прийнято відповідне рішення.
Проміжні дивіденди, сплачені протягом року, за який готується бухгалтерська звітність, відображаються окремо в річному бухгалтерському балансі в розділі "Капітал і резерви".
У бухгалтерському балансі по рядку 470 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" за звітний рік показують повну суму нерозподіленого прибутку. Для відображення проміжних дивідендів вводять додатковий рядок, наприклад рядок 471 "Проміжні дивіденди, сплачені протягом року". У ній в круглих дужках відображається сума виплачених протягом року дивідендів. Різниця між показниками рядків 470 і 471 дасть інформацію про реальну суму нерозподіленого прибутку, що залишилася в розпорядженні організації.
Для того щоб відобразити в бухгалтерському обліку дивіденди, виплачені в натуральній формі, організація спочатку нараховує дивіденди (в оцінці переданого майна) за рахунок чистого прибутку і відображає заборгованість по ПДФО перед бюджетом за даними виплатами. Потім в обліку відображають реалізацію переданого майна, нараховують із неї ПДВ. Джерелом погашення боргу вказують заборгованість з виплати дивідендів акціонеру. При цьому на суму ПДВ, що сплачується до бюджету, утворюється збиток.
Негрошова форма виплати дивідендів можлива тільки в тому випадку, якщо це прямо передбачено статутом АТ.

Глава 3. Удосконалення обліку розрахунків за належними дивідендах

3.1 Оптимізація дивідендної політики акціонерних товариств
Чистий прибуток є одним з основних власних джерел для фінансування діяльності акціонерного товариства. У процесі розподілу чистого прибутку забезпечується своєчасна сплата податків, формується система пропорцій розподілу прибутку на капитализируемую і споживану частини, забезпечується формування фінансових ресурсів за рахунок прибутку для розвитку окремих видів діяльності підприємства. Дивідендна політика являє собою динамічний процес у ході розподілу чистого прибутку акціонерного товариства, який полягає в оптимізації пропорцій між споживаною і капитализируемой прибутком. Кожне підприємство, виходячи з умов і завдань господарської діяльності, формує власну дивідендну політику. При цьому виплата дивідендів відволікає частину власних коштів і впливає на показники структури капіталу і план капіталовкладень підприємства.
Важливим є твердження про те, що «розмір дивідендів обумовлений, перш за все, рентабельністю діяльності підприємства, тобто можливістю акумуляції такого обсягу прибутку, який би без шкоди для його діяльності може бути виплачений акціонерам, і тільки потім - від дивідендної політики, тобто від конкретних особливостей перерозподілу отриманої підприємством чистого прибутку ». [29] Іншими словами, розмір дивідендів в першу чергу залежить від здатності акціонерного товариства приносити прибуток і тільки потім - від типу дивідендної політики.
На практиці процес формування дивідендної політики многосложен і включає в себе декілька основних етапів, які акціонерному товариству необхідно структурувати наступним чином.
На першому етапі потрібно провести оцінку факторів, що визначають дивідендну політику, зокрема, визначити інвестиційні можливості підприємства (виявити необхідність розширення інвестиційних програм, готовність проектів з високим ступенем ефективності), виявити можливості формування фінансових ресурсів з альтернативних джерел (оцінити доступність кредитів на фінансовому ринку, розрахувати вартість капіталу, визначити рівень кредитоспроможності підприємства). Необхідно також брати до уваги чинники, пов'язані з об'єктивними обмеженнями (правові обмеження, обмеження по структурі капіталу, рівень генерованого прибутку) та інші фактори (рівень платоспроможності підприємства, кон'юнктурний цикл товарного ринку, рівень дивідендних виплат компаніями конкурентами).
На другому етапі формування дивідендної політики акціонерного товариства, з урахуванням оцінки перерахованих вище факторів і відповідно до стратегії підприємства, необхідно вибрати тип дивідендної політики (консервативна, помірна, агресивна) і підтип дивідендної політики (дивіденди за залишковим принципом, фіксовані дивіденди, фіксовані і екстра дивіденди , постійні дивіденди до прибутку або постійно зростаючі дивіденди).
На третьому етапі слід розробити механізм розподілу прибутку відповідно до обраного типом і підтипом дивідендної політики, який передбачає певну послідовність дій. У першу чергу, із суми чистого прибутку віднімаються формуються за її рахунок обов'язкові відрахування в резервний фонд та інші обов'язкові фонди спеціального призначення, передбачені статутом підприємства. Очищена таким чином сума чистого прибутку являє собою так званий дивідендний коридор, в рамках якого реалізується відповідний тип і підтип дивідендної політики. У другу чергу, що залишилася частина чистого прибутку розподіляється на капитализируемую і споживану його частини. Якщо акціонерне товариство дотримується консервативного типу дивідендної політики, то в процесі даного етапу пріоритетним завданням є формування фонду виробничого розвитку. Якщо ж підприємство дотримується агресивного типу дивідендної політики, то пріоритетним завданням є формування фонду споживання. Нарешті, в третю чергу, сформований за рахунок прибутку фонд споживання розподіляється на фонд дивідендних виплат і фонд споживання персоналу акціонерного товариства. Останній фонд передбачає додаткове матеріальне стимулювання працівників і задоволення їх соціальних потреб згідно з колективним договором підприємства з працівниками.
На четвертому етапі формування дивідендної політики необхідно визначити рівень дивідендних виплат і розмір дивіденду на акцію. Якщо акціонерний капітал підприємства складається зі звичайних і привілейованих акцій, загальний фонд дивідендних виплат складається з фонду виплат за привілейованими акціями та фонду по звичайних акціях. При цьому фонд дивідендних виплат по звичайних акціях і дивіденд на акцію встановлюються після формування фонду виплат за привілейованими акціями, оскільки, згідно з національним законодавством, власники привілейованих акцій мають право на першочергове одержання дивідендів у порівнянні з власниками звичайних акцій. Якщо ж акціонерний капітал підприємства складається тільки із звичайних акцій, загальний фонд дивідендних виплат еквівалентний фонду виплат по звичайних акціях, і черговість його формування не встановлюється. Розмір дивіденду на акцію розраховується залежно від кількості розміщених акцій.
На п'ятому етапі підприємству слід визначитися з формою дивідендних виплат (грошові дивіденди, дивіденди акціями та іншим майном, викуп власних акцій).
На заключному шостому етапі, необхідно проаналізувати і оцінити ефективність сформованої дивідендної політики. Аналіз дивідендної політики проводиться на основі показників ринкової активності підприємства, таких, як чистий прибуток на акцію, коефіцієнт виплати дивідендів, коефіцієнт ціна-прибуток, дивідендна прибутковість акцій, сукупність яких дозволяє судити про ступінь її ефективності.
Джерелом виплати дивідендів є прибуток підприємства після оподаткування (чистий прибуток), яка визначається за даними бухгалтерської звітності акціонерного товариства.
Таким чином, виплата дивідендів з чистого прибутку акціонерного товариства призводить до необгрунтованого подвійного оподаткування дивідендів - на рівні податку на прибуток і на рівні податку на приріст капіталу. Податок на приріст капіталу виражається у вигляді прибуткового податку для акціонерів фізичних осіб та у вигляді податку на прибуток для акціонерів юридичних осіб. У російських умовах прибуток до оподаткування обкладається двічі - на рівні підприємства за ставкою податку на прибуток (24%) і на рівні акціонера (як юридичної особи, так і фізичного): за ставкою податку на дивіденди (9%). Таким чином, прибуток до оподаткування при виплаті дивідендів оподатковується за сукупної податкової ставки 33% (24% +9%), тобто сукупний податок на дивіденди в дійсності сягає 33%. Одним з варіантів вирішення дилеми подвійних податків на дивіденди є зміна джерела дивідендних виплат, запропоноване дисертантом.
Якщо в даний час джерелом виплати дивідендів служить чистий прибуток (після сплати податку на прибуток), то для усунення подвійного оподаткування дивідендів джерелом виплати дивідендів слід встановити розподілену для цих цілей прибуток (до сплати податку на прибуток). Звідси випливає поняття розподіленого прибутку - це частина прибутку акціонерного товариства до оподаткування у розпорядженні споживачів цього прибутку, податок з якої сплачують самі споживачі (акціонери).
Для усунення подвійного оподаткування дивідендів слід внести корективи в порядок визначення чистого прибутку підприємства у звіті про прибутки та збитки акціонерного товариства. Після отримання акціонерним товариством прибутку до оподаткування, з неї слід відняти розподілену в цілях виплати дивідендів прибуток, податок з якої повинні сплатити споживачі цього прибутку, тобто акціонери.
Таким чином, найголовніше нововведення полягає в тому, що розподілений прибуток, з якого виплачуються дивіденди, не обкладається податком на прибуток на рівні підприємства, в той час як залишається в розпорядженні підприємства прибуток від звичайної діяльності податком обкладається (за встановленою законодавством ставкою в 24% ), формуючи чистий (нерозподілений) прибуток у розпорядженні підприємства.
Після того, як з однієї частини прибутку акціонерного товариства (прибутку від звичайної діяльності) податок сплачено, необхідно простежити, яким чином і за якими ставками сплачуються податки з другої частини прибутку акціонерного товариства (розподіленого прибутку). Схоже, що податкова ставка в 9%, по якій в даний час сплачують податок на дивіденди російські акціонери (як юридичні, так і фізичні особи) не підходить з двох причин. По-перше, сукупний податок на дивіденди скоротиться з 33% до 9% і, очевидно, що це призведе до серйозного недоотримання доходів держави з податку на прибуток. По-друге, надмірна диференційованість оподаткування доходів від приросту капіталу і дивідендів сприяє використанню підприємствами недобросовісних схем з ухилення від оподаткування. У цих умовах найбільш прийнятними ставками оподаткування дивідендів будуть ставки діючих податків на доходи акціонера: для акціонера юридичної особи це ставка податку на прибуток у розмірі 24%, для акціонера фізичної особи - ставка прибуткового податку на рівні 13%, тим самим сукупний податок на дивіденди, досягає зараз, як було показано вище 33%, істотно скоротиться. Беручи до уваги існування двох груп акціонерів, які обкладаються по різних податкових ставок і займають різні частки в акціонерному капіталі підприємства, сукупний дохід обох груп після всіх перетворень можна представити у вигляді наступного математичного виразу:
,
де REV - сукупний дохід групи акціонерів, руб.;
NI - розподілений прибуток з метою виплати дивідендів, грн.;
k1 - частка юридичних осіб в акціонерному капіталі підприємства, в частках одиниці;
k2 - частка фізичних осіб в акціонерному капіталі підприємства, в частках одиниці;
- Податок на дивіденди акціонера юридичної особи, в частках одиниці;
- Податок на дивіденди акціонера фізичної особи, в частках одиниці.
Запропонована схема є набагато більш справедливою для акціонерів, які отримують дивіденди, оскільки усуває подвійне оподаткування і залишає в їх розпорядженні більше доходу, ніж при чинній податковій системі.
Консервативна дивідендна політика є оптимальною для російських акціонерних товариств і рекомендується 70% підприємств у промисловості; помірної дивідендної політики слід дотримуватися 29% акціонерних товариств, і лише менше 1% можуть використовувати агресивну дивідендну політику.
Виплата дивідендів за залишковим принципом виступає оптимальним підтипом дивідендної політики, яку в своїй практиці можуть використовувати 56% російських акціонерних товариств у промисловості; виплата фіксованих дивідендів менш затребувана і може підтримуватися 14% акціонерних товариств; застосування виплат фіксованих дивідендів плюс екстра дивідендів у певні періоди часу можливо в 29% акціонерних товариств. Незатребуваною є виплата постійних дивідендів по відношенню до прибутку, яка доступна менше 1% акціонерних товариств та виплата постійно зростаючих сум дивідендів, яку російські акціонерні товариства поки дозволити собі не можуть.
Оптимальною величиною дивідендних виплат до чистого прибутку є діапазон 0% -10%, яку собі можуть дозволити 56% російських акціонерних товариств у промисловості, 10% -20% чистого прибутку на дивідендні виплати слід розподіляти 14% акціонерних товариств; виплачувати дивіденди в розмірі 20% -50% від чистого прибутку рекомендовано 29% акціонерних товариств. Нарешті, 50% -100% чистого прибутку можуть спрямовувати менше 1% акціонерних товариств у промисловості.
Оптимальною формою дивідендних виплат для переважної більшості (85%) російських акціонерних товариств у промисловості є грошові виплати, проте в деяких випадках (15%) не виключені виплати дивідендів акціями.
Перехідний стан російської економіки характеризується динамічними темпами зростання, але значним зносом основних фондів, високою віддачею на інвестований капітал, але дорожнечею позикового капіталу, монополізмом, але в той же час державної значимістю цілих галузей промисловості. У цих умовах дивідендна політика російських акціонерних товариств не повинна перешкоджати розвитку та здійснення інвестиційної діяльності, і, отже, майбутньому збільшення прибутку підприємства, а покликана дотримуватися оптимальне поєднання між потребами акціонерів і можливостями розвитку господарської діяльності підприємства, і, отже, має сприяти розвитку економіки Російської Федерації в цілому. Саме тому в рамках довгострокового планування дивідендів російським акціонерним товариствам необхідно використовувати переважно консервативну дивідендну політику, при якій дивіденди виплачуються за залишковим принципом.

Висновок
Відповідно до пункту 1 статті 28 Закону N 14-ФЗ дивіденди виплачуються з чистого прибутку товариства. Отже, основою для оголошення дивідендів є наявність чистого прибутку, величина якої відображається на рахунку 99 "Прибутки і збитки".
На думку чиновників відповідних відомств, нерозподілений прибуток минулих років направляти на виплату дивідендів не можна. Дивіденди можна нараховувати тільки за рахунок прибутку поточного року.
Так, наприклад, Мінфін Росії засновує свою позицію на тексті абзацу 3 коментарю до рахунком 84 Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку. (Наприклад, у листі Мінфіну Росії від 23 серпня 2002 р. N 04-02-06/3/60.)
Чистий прибуток, яку засновники фірми зможуть розподілити між собою у вигляді дивідендів, розраховується за даними бухгалтерського обліку таким чином:
Чистий прибуток (збиток) звітного періоду = прибуток (збиток) від продажу + сальдо інших доходів і витрат + сальдо надзвичайних доходів і витрат + відкладені податкові активи - відкладені податкові зобов'язання - поточний податок на прибуток.
Після закінчення звітного року, при реформації бухгалтерського балансу величина чистого прибутку (або збитку), відображена на рахунку 99 "Прибутки і збитки", переноситься на рахунок 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" заключними записами грудня. Це робиться для того, щоб за станом на 1 січня року, наступного за звітним, рахунок 99 сальдо не мав.
На рахунку 84 акумулюється не виплачена у вигляді дивідендів або нерозподілений прибуток, що залишається в обороті у фірми в якості довгострокового внутрішнього джерела фінансування.
Дуже часто показник чистого прибутку, який міститься у Звіті про прибутки та збитки, не збігається з тією сумою, яка присутня в розділі "Капітал" бухгалтерського балансу. Це нормально. Справа в тому, що різниця може виникнути через суму виплачуваних протягом року проміжних дивідендів (за результатами I кварталу, півріччя, 9 місяців звітного року), а також з-за суми нерозподіленого прибутку минулих років.
Засновники отримують Звіт про прибутки та збитки, де і розраховується чистий прибуток організації за звітний період. Виходячи з її величини, приймається рішення про можливу суму дивідендів за результатами I кварталу, півріччя, 9 місяців звітного року (так званих "проміжних дивідендів"), а також дивідендів за підсумками року.
У цій роботі були розкриті питання про облік нарахувань, виплати та оподаткування дивідендів з зазначенням відповідних бухгалтерських записів і правових аспектів пов'язаних з цим процесом. Акціонерний капітал представлений у цій роботі як єдиний, динамічно розвивається і змінюється об'єкт - ядро ​​компанії, що інтегрує початковий капітал для формування основних потужностей корпорації і дає інформацію зовнішнім інвесторам про масштаби і стійкості компанії для інвестування в її діяльність і отримання надалі дивідендів, прибутку - головної мети всього інвестування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Цивільний кодекс Російської Федерації. Частини перша, друга і третя (зі змінами та доповненнями на 1 жовтня 2005 р.).
2. Податковий кодекс Російської Федерації (Частина друга від 5.08.07 р. № 117-ФЗ (в ред. Від 7.07.07 р.)). Глава 25 "Податок на прибуток організацій" (введена Федеральним Законом від 6.07.01 р. № 110-ФЗ).
3. Закон "Про акціонерні товариства" від 26.12.95 р. № 208-ФЗ (в ред. Від 27.02.03 р.).
4. Економіка підприємства торгівлі і сфери послуг: навчальний посібник / під ред. Аванесова Ю.А. -М.: Люкс-арт, 2006 .- 296с.
5. Економічний аналіз у торгівлі: навчальний посібник / під ред. М.М. Баканова-М.: Фінанси і статистика, 2005, 397 с.
6. Бєлов І.М. Про податок на прибуток / / Податковий вісник, 2005., № 1-с.13-11.
7. Практикум з фінансів підприємств: навчальний посібник для вузів / Під ред. П.М. Віхріной-М.: Маркетинг, 2006., 168с.
8. Гіляровський Л.Т. економічний аналіз: підручник для екон. Спец. Вузів-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005, 665с.
9. Дворецька А.Є. Організація управління фінансами / / Менеджмент у Росії і за кордоном, 2004 - № 4, с.96-103.
10. Домчук В.В. Управління фінансами / / Ризик, 2004., № 3, с.22-27
11. Єфімова О.В. Фінансовий аналіз. -М.: Бухгалтерський облік, 2005.-352с.
12. Гуккаев В.Б. Фінансові вкладення. Бухгалтерський облік та оподаткування., Вид.: Податковий вісник, 2007 р.
13. Ендовицкий Д.А., Бочарова І.В. Аналіз та оцінка кредитоспроможності позичальника Вид.: КноРус, 2008 р.
14. Захар'їн В.Р. Формування і зміна статутного капіталу організації., Вид.: Податковий вісник, 2007 р.
15. К.І. Владимирова. Прогнозування та планування в умовах ринку. 2 - тобто вид., Перераб. і доп. Вид-во: М., ИНФРА - М, 2005 р.
16. Комплексна оцінка ефективності заходів, спрямованих на прискорення науково-технічного прогресу - Вид-во: Інформелектро, 2005 р.
17. Круглов М.І. Стратегічне управління компанією. - М.: Російська ділова література, 2004.
18. Ліференко Г.М. Фінансовий аналіз підприємства: Теоретичні основи фінансового аналізу; Аналіз фінансових результатів підприємства; Аналіз структури вартості підприємства; Аналіз динаміки та структури джерел формування майна; Оцінка фінансового стану., Вид.: Іспит, 2006 р.
19. Литнева Н.А., Парушіна Н.В. Оцінка та інвентаризація майна, зобов'язань і капіталу., Вид.: Бухгалтерський облік, 2007 р.
20. Любушин Н.П. Комплексний економічний аналіз господарської діяльності: Учеб. посібник. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 448 с.
21. Неудачин В.В. Реалізація стратегії компанії. Фінансовий аналіз та моделювання., 4 - тобто вид., Перераб. і доп.: Вид. «Економіст» 2005 р.
22. Савицька Г. В. Аналіз господарської діяльності підприємств АПК Вид.: Нове знання, 2007 р.
23. Соснаускене О.І., Драгункіна Н.В. Фінансовий аналіз організації за даними бухгалтерськой (фінансової) звітності: Бухгалтерська (фінансова) звітність як основне джерело оцінки та аналізу фінансового стану організації; Загальна схема комплексного аналізу діяльності організації., Вид.: «Діалектика» 2008 р.
24. Хіггінз Роберт. Фінансовий аналіз: інструменти для прийняття бізнес-рішень, 8-е видання., Вид.: «Діалектика« 2007
25. Черняк В.З. Фінансовий аналіз. Підручник., Вид.: Іспит 2007
26. Економіка підприємства. Конспект лекцій. Вид. ПРІОР. М., 2007 р.


[1] п. 2 ст. 31 Закон "Про акціонерні товариства"
[2] ст. 2 Федерального закону від 22.04.1998 N 39-ФЗ "Про ринок цінних паперів" у редакції від 27.10.2008
[3] п. 1 ст. 43 Податковий кодекс РФ
[4] п. 2 ст. 43 Податковий кодекс РФ
[5] п. 1 ст. 42 Закону "Про акціонерні товариства"
[6] п. 3 ст. 42 Закону "Про акціонерні товариства"
[7] пп. 11 п. 1 ст. 48 Закону "Про акціонерні товариства"
[8] п. 4 ст. 42 Закону "Про акціонерні товариства"
[9] п. 4 ст. 42 Закону про "Про акціонерні товариства"
[10] ст. 314 ГК РФ
[11] п. 4 ст. 42 Закону про "Про акціонерні товариства"
[12] п. 2 ст. 314 ГК РФ
[13] ст. 316 ГК РФ
[14] п. 5 ст. 32 Закону про "Про акціонерні товариства"
[15] ст. 395 ГК РФ
[16] Постанова Пленуму ЗС РФ і ВАС РФ від 01.07.1996 N 6 / 8
[17] абз. 2 п. 1 ст. 42 Закону про "Про акціонерні товариства"
[18] Положення про ведення реєстру власників іменних цінних паперів, затв. Постановою ФКЦБ Росії від 02.10.1997 N 27
[19] п. 2 ст. 42 Закону про "Про акціонерні товариства"
[20] п. 2 ст. 8 Федерального закону від 22.04.1996 N 39-ФЗ "Про ринок цінних паперів" у редакції від 27.10.2008
[21] п. 2.11 Положення про додаткові вимоги до порядку підготовки, скликання і проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого Постановою ФКЦБ Росії від 31.05.2002 N 17/пс
[22] п. 3 ПБО 7 / 98 "Події після звітної дати", затвердженого Наказом Мінфіну Росії від 25.11.1998 N 56н, в редакції від 20.12.2007
[23] п. 10 ПБУ 7 / 98
[24] п. п. 3, 4 ст. 224 НК РФ
[25] п. 7 ПБУ 9 / 99 "Доходи організації", затвердженого Наказом Мінфіну Росії від 06.05.1999 N 32н, в редакції від 27.11.2006
[26] п. 6 ПБУ 3 / 2006 "Облік активів і зобов'язань, вартість яких виражена в іноземній валюті", затвердженого Наказом Мінфіну Росії від 27.11.2006 N 154н, в редакції від 25.12.2007
[27] п. п. 11 - 13 ПБО 3 / 2006
[28] п. 14 ПБУ 3 / 2006
[29] Розанова Є.Ю. Управління інвестиційною привабливістю акцій. Журнал Менеджмент у Росії і за кордоном № 1, 2000.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Курсова
206.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Теоретичні та практичні аспекти обліку розрахунків за належними дивідендах
Теоретичні та практичні аспекти аудиторської діяльності
Теоретичні та практичні аспекти управління в організації
Теоретичні та практичні аспекти формування мотивації досягнення
Теоретичні нормативні та практичні аспекти облікової політики
Теоретичні та практичні аспекти управління орієнтовані на вартість
Теоретичні нормативні та практичні аспекти облікової політики на підприємстві
Теоретичні та практичні аспекти операцій на міжнародному валютному ринку FOREX
Теоретичні та практичні аспекти апеляційного і касаційного перегляду судових рішень в цивільному
© Усі права захищені
написати до нас