Теоретичні та практичні аспекти аудиторської діяльності

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
1.Аудіт операцій по капітальних вкладеннях
2. Аудит розрахунків з постачальниками і підрядниками
3. Розрахункова частина
Література

1. Аудит операцій по капітальних вкладеннях
До капітальних вкладень як правило відносяться витрати, пов'язані: з придбанням будівель, обладнання, транспортних засобів, нематеріальних активів, земельних ділянок та об'єктів природокористування, інших матеріальних об'єктів тривалого користування; із здійсненням капітального будівництва, будівельно-монтажних робіт, а також інші капітальні роботи і витрати (проектно - вишукувальні, геологорозвідувальні та бурові роботи, витрати щодо відведення земельних ділянок та інші). Вивчення операцій по капітальних вкладеннях проводиться на підставі затверджених титульних списків, кошторисів, технічної документації та укладених договорів з підприємствами. Аудитори встановлюють законність і обгрунтованість витрат по капітальних вкладеннях, чи відповідають вони діючій затвердженій технічній документації і джерелам фінансування. Під час вивчення операцій щодо капітальних вкладень важливо розподілити їх на капітальні вкладення, які виконуються підрядним методом, і капітальні вкладення, які виконуються господарським методом. Необхідно перевірити правильність складання договорів з підрядниками, чи правильно визначається обсяг виконаних робіт за проміжними актами і якість цих робіт. Встановлюють випадки зниження собівартості за рахунок різних недоробок і зниження якості робіт, вивчають стан бухгалтерського обліку капітальних вкладень і правильність поданої звітності по них.
Правильність обліку витрат на ремонти контролюється за даними журналу-ордера № 10, карток аналітичного обліку, які ведуться по кожному об'єкту ремонту, і первинних документів (актів виконаних робіт з ремонту основних фондів, накладних, відомостей на витрати і т.п.).
При перевірці капітального ремонту основних засобів, що виконується підрядним способом, слід встановити, чи є договори підряду і чи не була перевищена вартість ремонту, зумовлена ​​договорами.
2. Аудит розрахунків з постачальниками і підрядниками
Для узагальнення інформації про розрахунки з постачальниками і підрядниками призначений рахунок 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками".
На цьому рахунку обліковуються розрахунки:
1) за отримані товарно-матеріальні цінності, прийняті виконані роботи та спожиті послуги, включаючи надання електроенергії, газу, води і т. п., а також з доставки або переробки матеріальних цінностей, розрахункові документи, на які акцептовані і підлягають оплаті через банк;
2) за товарно-матеріальні цінності, роботи і послуги, на які розрахункові документи від постачальників або підрядчиків не надійшли, тобто так звані невідфактуровані поставки;
3) за надлишки товарно-матеріальних цінностей, виявлені при їх приймання, - коли фактична кількість надійшли цінностей перевищує кількість, зазначена у розрахункових документах постачальників. Надлишки, які виявляються при прийманні матеріальних цінностей, повинні відображатися у первинних облікових документах. Так як поява надлишків визнається відхиленням від нормального режиму поставки, то застосовуються спеціальні форми первинних облікових документів, затверджені Держкомстатом для підприємств і організацій різних видів діяльності;
4) за отримані послуги з перевезень, у тому числі розрахунки по недоборів і перебір тарифу (фрахту);
5) за всі види послуг зв'язку;
6) генерального підрядника зі своїми субпідрядниками при виконанні договору будівельного підряду;
7) генерального підрядника зі своїми субпідрядниками при виконанні договору на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт
Даний перелік не є вичерпним.
Облік на рахунку 60 ведеться методом нарахування, тобто всі операції, пов'язані з розрахунками за придбані матеріальні цінності, прийняті роботи або спожиті послуги, відображаються незалежно від часу оплати.
Рахунок 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" кредитується на вартість прийнятих до бухгалтерського обліку товарно-матеріальних цінностей, робіт, послуг в кореспонденції з рахунками обліку цих цінностей (або рахунком 15 "Заготівельні та придбання матеріальних цінностей", якщо його використання передбачено обліковою політикою) або рахунками обліку відповідних витрат.
За послуги з доставки матеріальних цінностей (товарів), а також з переробки матеріалів на стороні записи по кредиту рахунку 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" виробляються в кореспонденції з рахунками обліку виробничих запасів, товарів, витрат на виробництво.
За невідфактуровані поставки рахунок 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" кредитується на вартість надійшли цінностей, визначену виходячи з ціни та умов, передбачених у договорах. При отриманні документів від постачальника на ТМЦ можливі два варіанти:
- Якщо надійшли документи відповідають умовам договору, підприємство виробляє додаткову запис тільки на суму ПДВ;
- Якщо надійшли документи не відповідають умовам договору, то попередня бухгалтерська запис сторнується, і провадяться записи на суми, відповідні відвантажувальних документах. Рахунок 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" дебетується на суми виконання зобов'язань, тобто оплату рахунків. Згідно з новим Планом рахунків за дебетом цього рахунку відображаються також аванси і попередня оплата за рахунками постачальників в кореспонденції з рахунками обліку грошових коштів. Суми виданих авансів і попередньої оплати враховуються відокремлено.
Рахунок 60 "Розрахунок з постачальниками і підрядниками" кореспондує з рахунками:
1. Оприбуткування патентів, ліцензій та інших нематеріальних активів. Дт 04 "Нематеріальні активи" Кт 08 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками".
2. Оприбуткування матеріальних цінностей, нарахування вартісних послуг з їх доставки. Дт 10 "Матеріали", Дт 41 "Товари" Кт 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками".
3. Нарахування заборгованості на придбання машин та обладнання, за виконання будівельних робіт і надання послуги.
Дт 08 "Капітальні вкладення"
Кт 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками".
4. Нарахування до сплати вартості виконуваних робіт і послуг. Дт 20, 23, 25, 26, 28, 44, 97 Кт 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками".
5. Повернення зайво перерахованих сум. Дт 51, 52 "Розрахунковий, валютний рахунок" Кт 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками".
6. Відображення збитків від списання дебіторської заборгованості з простроченими термінами позовної давності, нарахування штрафів, неустойок та інших санкцій, присуджених судом або визнаних підприємством до сплати.
Дт 91 / 2 "Інші витрати".
Кт 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками".
7. При надходженні різних матеріальних цінностей виявлено їх недостача (до оприбуткування) у межах норм природного убутку чи прийнятий з вини підприємства, його працівників.
Дт 94 "Нестачі і втрати від псування цінностей"
Кт 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками".
8. Списання сумнівної до отримання заборгованості постачальників і підрядчиків. Дт 63 "Резерви по сумнівним домівках" Кт 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками".
9. Списання повернутих постачальнику раніше оприбуткованих на склад матеріальних цінностей при виявленні дефектів.
Дт 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
Кт 07 "Устаткування до установки", 10 "Матеріали".
10. Оплата рахунків постачальників. Дт 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" Кт 50, 51, 52, 55 рахунку грошових коштів
11. Штрафи, пені, неустойки, отримані за порушення умов господарських договорів, присуджені або визнані боржником. Зарахування до доходів незатребуваною кредиторської заборгованості з простроченими термінами позовної давності.
Дт 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
Кт 91 / 1 "Інші доходи".
12. Оплата рахунків постачальників за рахунок короткострокових кредитів. Дт 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" Кт 66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках".
Аудиторська перевірка операцій по розрахунках з постачальниками і підрядниками проводиться за такими напрямами:
- Перевірка наявності та правильності оформлення договорів;
- Перевірка повноти та правильності оприбуткування отриманих матеріальних цінностей (робіт, послуг);
- Перевірка своєчасності і правильності оплати за матеріальні цінності (роботи, послуги). Аудитор встановлює, перш за все, наявність договорів поставки продукції та інших господарських договорів на надання послуг та виконання робіт, а також правильність оформлення договорів. Договори повинні відповідати вимогам чинного законодавства.
Угоди, що здійснюються сторонами навмисне без дотримання встановленої ГК РФ форми, не в повному обсязі або несвоєчасно, вважаються нікчемними (недійсними). Аудитори з'ясовують, чи немає подібних угод у перевіреній організації.
Далі необхідно отримати докази, що розрахунки з постачальниками і підрядниками за отримані матеріальні цінності (роботи, послуги) відображені в повному обсязі, у відповідному періоді, правильно оцінені і відображені в облікових регістрах.
Зіставляючи дані первинних документів з даними договору, замовлення, рахунки-фактури, проектно-кошторисною документацією, аудитор отримує підтвердження про повноту, своєчасності та правильності оприбуткування отриманих матеріальних цінностей (робіт, послуг).
При перевірці оплати рахунків постачальників і підрядників аудитор встановлює:
- Підтверджені чи операції з погашення заборгованості відповідними платіжними документами (квитанціями до прибуткових касових ордерів, виписками банку та платіжними дорученнями, актами заліку взаємних вимог, векселями, чеками і т. п.);
- Справжність і правильність оформлення платіжних документів (наявність всіх обов'язкових реквізитів, виділення сум ПДВ окремим рядком, штампи банку, завірений переклад документів на іноземних мовах і т. п.);
- Відповідність даних платіжних документів даним облікових регістрів по рахунку 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками";
- Відповідність даних регістрів за рахунком 60 регістрів по рахунках 50, 51, 52, 60, 62, 71, 76. Перевіряючи погашення заборгованості в порядку взаємних розрахунків, аудитор встановлює наявність підстав для взаємних розрахунків (договір, лист однієї із сторін з проханням здійснити оплату в порядку взаємних розрахунків), суму та дату погашення заборгованості, а також правильність відображення в облікових регістрах.
У ході аудиторської перевірки своєчасності та повноти розрахунків з постачальниками і підрядниками встановлено, що облік розрахунків з постачальниками і підрядниками здійснюється на рахунку 60. Також встановлено, сто бухгалтерський облік на підприємстві ведеться у відповідності з діючими нормативними документами. Дані облікових регістрів бухгалтерського обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками правильно перенесені в головну книгу, а бухгалтерські баланси складені на основі залишків на рахунках Головної книги. Розрахунки підприємства підтверджені відповідними документами. Дані звітів про прибутки збитки відповідають даним Головної книги та журналів - ордерів.
Завершуючи перевірку розрахунків з постачальниками і підрядниками, аудитор узагальнює виявлені відхилення і невідповідності і уточнює попередню оцінку реальності сальдо.
3. Розрахункова частина.
Завдання № 1
Баланс підприємства на «01» січня 2009 року
Таблиця № 1
Актив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залішкова ВАРТІСТЬ
010
20,0
26,0
Первісна ВАРТІСТЬ
011
35,0
45,5
знос
012
15,0
19,5
Незавершене Будівництво
020
235,0
305,5
Основні засоби:
залішкова ВАРТІСТЬ
030
1672,5
703,1
Первісна ВАРТІСТЬ
031
1913,3
3502,4
знос
032
240,8
2799,3
Довгострокові Фінансові Інвестиції:
Котрі враховуються за методом участі в капіталі Інших підпріємств
040
156,0
202,8
ІншІ Фінансові Інвестиції
045
Довгострокові дебіторська заборгованість
050
38,0
49,4
Відстрочені Податкові активи
060
-
-
ІншІ Необоротні активи
070
-
-
Всього по розділу I.
080
2121,5
1286,8
II. Оборотні активи
Запаси:
віробнічі запаси
100
856,0
1112,8
Тварини на відгодівлі
110
0,0
10,0
незавершене виробництво
120
15,0
19,5
готова продукція
130
, 325,0
422,5
Товари
140
126,0
163,8
Векселі отрімані
150
89,0
115,7
Дебіторська заборгованість, за товари, роботи, послуги:
чиста реалізована ВАРТІСТЬ
160
625,0
802,5
Первісна ВАРТІСТЬ
161
625,0
812,5
резерв сумнівніх боргів
162
0,0
10,0
Дебіторська заборгованість по розрахунках:
з бюджетом
170
48,0
62,4
по виданих авансах
180
152,0
197,6
по нарахованого доходу
190
0,0
10,0
по внутрішнім розрахунках
200
0,0
0,0
Інша поточно дебіторська заборгованість по розрахунках
210
68,0
88,4
Поточні Фінансові Інвестиції
220
0,0
10,0
Грошові засоби та також їх Еквіваленті:
в Національній валюті
230
1256,9
1458,8
в іноземній валюті
240
0,0
0,0
ІншІ оборотні активи
250
112,0
0,0
Всього по розділу II.
260
3672,9
4474,4
III. Витрати майбутніх періодів
270
0,0
0,0
БАЛАНС
280
5794,5
5760,8
Пасив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
I. Власний Капітал
Статутний Капітал
300
1500,0
1500,0
Пайових Капітал
310
0,0
0,0
Додаткова вкладень Капітал
320
0,0
0,0
Інший Додатковий Капітал
330
39,0
39,0
Резервний Капітал
340
0,0
0,0
Нерозподіленій прибуток (непокріті збитки)
350
858,6
899,2
Неоплачений Капітал
360
0,0
0,0
Вилучення Капітал
370
0,0
0,0
Всього по розділу I
380
2397,6
2438,2
II. забезпечення Наступний витрат та платежів
0,0
забезпечення виплат персоналу
400
0,0
0,0
ІншІ забезпечення
410
0,0
0,0
Цільове Фінансування
420
0,0
0,0
Всього по розділу II
430
0,0
0,0
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків
440
154,0
146,3
ІншІ довгострокові Фінансові зобов'язання
450
0,0
0,0
Відстрочені Податкові зобов'язання
460
0,0
0,0
ІншІ довгострокові зобов'язання
470
17,0
16,2
Всього по розділу III
480
171,0
162,5
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків
500
210,0
221,1
Поточно заборгованість по довгострокові зобов'язанням
510
0,0
0,0
Векселі відані
520
526,0
553,7
Кредиторської заборгованість за товари, роботи, послуги
530
612,0
581,4
Поточні зобов'язання за розрахунком:
За отриманням авансами
540
1111,3
1055,8
з бюджетом
550
138,5
131,5
позабюджетних платежах
560
0,0
10,0
за страхування
570
187,6
178,2
по оплаті праці
580
418,7
397,7
з учасниками
590
0,0
10,0
по внутрішнім розрахунках
600
0,0
0,0
ІншІ Поточні зобов'язання
610
21,8
20,7
Всього по розділу IV
620
3225,8
3160,1
V. Прибутку майбутніх періодів
630
0,0
0,0
БАЛАНС
640
5794,5
5760,8

Звіт про Фінансові результати за січень-грудень 2009 року
Стаття
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
010
3450,1
3609,75
Податок на додану ВАРТІСТЬ
015
575,01
601,62
Акцизний Збір
020
025
ІншІ вирахуванням з доходу
030
Чистий Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
035
2875,09
3008,13
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
040
1609,31
1680,4
Валовий Дохід
050
1265,78
1327,73
Збіток
055
ІншІ операційні доходи
060
Адміністративні витрати
070
28,68
31,43
Витрати на збут
080
10,53
11,73
ІншІ операційні витрати
090
Фінансові результати від операційної діяльності
Прибуток
100
1226,57
1284,57
Збіток
105
Дохід від участі в капіталі
110
ІншІ Фінансові доходи
120
Інші доходи
130
Фінансові витрати
140
Втрати від участі в капіталі
150
Інші витрати
160
Фінансові результати від звічайної діяльності до оподаткування:
Прибуток
170
1226,57
1284,57
Збіток
175
Податок на прибуток від звічайної діяльності
180
367,97
385,37
Фінансові результати від звічайної діяльності
Прибуток
190
858,6
899,2
Збіток
195
Надзвичайні:
Доходи
200
Витрати
205
Податки з надзвичайного прибутку
210
Чистий:
Прибуток
220
858,6
899,2
Збіток
225
Аналіз фінансового стану підприємства
Аналіз фінансового стану підприємства проводитися на підставі даніх балансу і Звіту фінансовіх результатів згідно з вимог «Положення про порядок проведення фінансового стану підприємства, його призначення та підлягає приватизації», затвердженого Міністерством Фінансів України Фонду Державного майна України № 49/121 від 26.01.2001 р.
Аналіз ліквідності підприємства проводитися на підставі даніх балансу та дозволяє визначатися можлівість підприємства погасіті свої Поточні зобов'язання.
Аналіз ліквідності підприємства віконується шляхом розрахунку таких показніків (коефіцієнтів):
- Коефіцієнт покриття розраховується Як відношення оборотніх актівів до поточних зобов'язанням підприємства І показує достатність ресурсів підприємства, які мо-жуть буті вікорістані для погашення Його поточних зобов'язань.
На початок звітного періоду:
На кінець звітного періоду:
- Коефіцієнт швидкої ліквідності розраховується Як відношення найбільш ліквідніх оборотніх засобів (грошових засобів та також їх еквівалентів, поточних фінансовіх інвестіцій та дебіторської заборгованості) до поточних зобов'язанням підприємства. ВІН відображає платіжоспроможність підприємства відносно сплату поточних зобов'язань, при умові своєчасного проведення розрахунків з дебіторамі.
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду:
- Коефіцієнт абсолютної ліквідності розраховується Як відношення грошових засобів та також їх еквівалентів та поточних фінансовіх інвестіцій до поточних зобов'язанням. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, Яка частина боргів підприємства Може буті Сплачено негайне.
На початок звітного періоду:
На кінець звітного періоду:
- Чистий оборотний Капітал розраховується, Як різніця Між оборотними активами підприємства та Його поточними зобов'язаннями. Його наявність та величина показує можлівість підприємства погасіті свої Поточні зобов'язання та розшіріті подалі Діяльність.
На початок звітного періоду: 3672,9 - 3225,8 = 447,1 тис. грн.
На кінець звітного періоду: 4474,0-3160,1 = 1313,9 тис. грн.
Показники ділової актівності підприємства (коефіцієнт оборотності)
- Коефіцієнт оборотності актівів розраховується, Як виручка від реалізації на підсумок активу балансу. Характеризує Ефективність використання фірмою усіх наявні ресурсів, незалежно від джерел також їх Залучення, або скількі разів на рік (за звітній Період) здійснюється повним цикл виробництва І обороту, Який принесеш відповідній ефект у вігляді прибутку, або скількі грошових одиниць реалізованої продукції принесла Кожна одиниця актівів.
На початок звітного періоду:
На кінець звітного періоду:
Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства проводитися на основі даніх балансу та характеризує структуру потоків Фінансування ресурсів підприємства, Ступінь фінансової стійкості та Незалежності підприємства від зовнішніх джерел Фінансування.
Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства здійснюється шляхом розрахунку Наступний показніків:
- Коефіцієнт платоспроможності (автономії) розраховується, Як відношення власного Капіталу підприємства до підсумкового балансу підприємства та показує пітому вагу власного Капіталу в загальній сумі засобів авансованих в Його Діяльність.
На початок звітного періоду:
На кінець звітного періоду:
- Коефіцієнт Фінансування розраховується, Як відношення залучених та власни коштів та характеризує залежність підприємства від залучених коштів.
На початок звітного періоду:
На кінець звітного періоду:
- Коефіцієнт забезпеченості власними оборотних засобів розраховується, Як відношення чистого оборотного капіталу до величини оборотних актівів підприємства та показує забезпеченість підприємства власними оборотних засобів.
На початок звітного періоду:
На кінець звітного періоду:
- Коефіцієнт маневрування власного Капіталу показує, Яка частина власного Капіталу вікорістовується для Фінансування поточної діяльності. Коефіцієнт власного Капіталу розраховується, Як відношення чистого оборотного капіталу до власного Капіталу.
На початок звітного періоду:
На кінець звітного періоду:
Важливо значення в процесі аналізу джерел власни засобів МАЄ показники фінансового левериджу (DFL), котрий характеризує залежність підприємства від довгострокових обов'язків І візначається, Як відношення довгострокових обов'язків до джерело власни засобів. Збільшення значення Фл засвідчує про рості фінансового ріска
На початок звітного періоду:
На кінець звітного періоду:
Одним Із найбільш значних для характерістіці дохідності підприємства є показники дохідності актівів ROA. Розраховується офіційних засідань показники, Як відношення чистого прибутку до середньорічної сумі актівів. Показники дохідності актівів показує скількі Грошева засобів потребувалось підпріємству для Отримання одній грошевої одініці прибутку.
На початок звітного періоду:
На кінець звітного періоду:
Дохідність власного Капіталу ROE характеризує Ефективність використовуваний Тільки власни джерел Фінансування підприємства. Розраховується офіційних засідань показники, Як відношення чистого прибутку до середньорічної сумі власного Капіталу. Показники дохідності власного Капіталу показує скількі Грошева одиниць чистого прибутку зароб Кожна Грошева одиниця, вкладу власником компанії.
На початок звітного періоду:
На кінець звітного періоду:
Показники дохідності продажів (коефіцієнт чистого прибутку) ROS розраховується слідуючі: чистий прибуток на виручки від реалізації.
На початок звітного періоду:
На кінець звітного періоду:
Іншим важливим показником є ​​Оцінка взаємозалежності рентабельності актівів, рентабельності реалізації І оборотності актівів.

1.Рентабельность продажів - ПП / У
2.Оборачіваємость актівів - В / А
На початок звітного періоду:
На кінець звітного періоду:
Таблиця № 2 - Аналіз фінансового стану підприємства
Найменування показніків
Нормативне значення
Значення
відхілення
на початок
на кінець
абсолютне
(%)
Аналіз ліквідності
Коефіцієнт покриття
> 1
1,138
1,4157
+ 0,277
+24
Коефіцієнт швидкої ліквідності
0.6 - 0.8
0,728
0,8687
+ 0,14
+19
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
> 0 збільшення
0,389
0,4647
+ 0,075
+19
Чистий оборотний Капітал, тис. грн.
> 0 збільшення
447,1
1313,9
+ 866,8
+193
Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства
Коефіцієнт платіжоспроможності
0,413
0,4232
+ 0,009
+2
Коефіцієнт Фінансування
1,416
1,3627
- 0,054
-3,7
Коефіцієнт забезпеченості власними оборотних коштів
0,121
0,2936
+ 0,172
+141
Коефіцієнт маневрування власного Капіталу
0,186
0,5388
+ 0,3524
+189
Висновки відносного фінансового стану підприємства на кінець періоду
Аналіз ліквідності:
Розрахував коефіцієнт покриття, мі можемо Зробити висновки, Що оборотні кошти, які знаходяться у підприємства дозволяють погасіті Боргі за своїмі короткочаснімі зобов'язаннями, та до кінця звітного періоду ця можлівість збільшілась на 24%.
Для погашення поточних зобов'язань найбільш ліквідніх оборотніх засобів достатніх. До кінцю звітного періоду показники збільшівся на 19%.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності показавши, Що підприємство МАЄ достатніх грошових засобів для проплати боргів, тоб більша частина боргів Може буті проплачена негайне, та до кінця звітного періоду ця можлівість збільшіться на 19%.
Наявність та величина чистого оборотного капіталу свідчіть про можлівість підприємства погасіті свої Поточні зобов'язання та розшіріті свою подалі Діяльність. На початок звітного періоду ця можлівість булу, но невелика, в порівнянні з кінцем звітного періоду, в якому при збільшенні оборотних актівів та зменшенні поточних зобов'язань, можлівість підприємства погасіті свої Поточні зобов'язання збільшілась на 193%, та чистий оборотний Капітал зріс до 1313,3 тис.. грн., Що дає можлівість НЕ Тільки погасіті свої Поточні зобов'язання но ї розшіріті свою подалі Діяльність.
Показники ділової актівності підприємства
Розрахувавші коефіцієнт оборотності актівів підприємства мі можемо Зробити висновки, Що Ефективність використання підпріємством усіх наявні ресурсів незалежно від джерел також їх Залучення низька, ТОМУ ЩО за звітний Період НЕ Було здійснено повно циклу виробництва та оборотності, а саме на початку 0,595, а на кінець 0,626, Шо складає різніцю 0,031, або Кожна одиниця актіві принесла Всього за рік 0,031 грошових одиниць реалізованої продукції.
Порівнявші коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості поточного року з кінцем року ми Бачимо Що коефіцієнт збільшівся на 0,22, Що означає, Що дебіторська заборгованість стала погашатися частіше. Термін дебіторської заборгованості зменшівся на 3 дні.
За кредіторської заборгованості коефіцієнт збільшівся на 0,14, Це показує, Що підприємство свою заборгованість перед кредиторами погашає частіше, такоже ми Бачимо, Що середній Термін обігу кредіторської заборгованості зменшівся на 5,32 дня.
Оборотність ТМЗ 1 обігу на кінець року склалися 375днів, Що в порівнянні з початком року збільшілась на 75,6 дня. Для підприємства офіційних засідань показники Не дуже добрий.
Коефіцієнт власного Капіталу підприємства збільшівся на 0,07 в порівнянні з початком року. Це позитивна тенденція для підприємства.
Порівнявші фондовіддачу початку періоду з кінцем періоду ми Бачимо збільшення фондовіддачі на 3,074, Що характеризує більш ефективне виробництво продукції підпріємством.
Середній показники фінансового циклу на кінець року збільшівся на 77,63 дня.
Це показує, Що підприємство більше потребує грошових засобів для придбання оборотних засобів.
Аналіз платіжеспроможності (фінансової стійкості):
На початок періоду питома вага власного Капіталу в загальній сумі авансованих коштів у Його Діяльність Дуже мала, но на кінець звітного періоду показники збільшівся на 2%.
До кінця звітного періоду власни коштів у підприємства ставати Більше ніж позиченими, Отже залежність у підприємства від позиченими коштів зменшился (к = 1,362).
Як показують розрахунки на підпріємстві за рахунок власного Капіталу на початку року Було сформована 12% Його оборотніх засобів а до кінця звітного періоду показники збільшівся на 141% та показує забезпеченість підприємства власними оборотних засобів 29%. Це гарний таблицi.
До кінця звітного періоду показники маневрування власного Капіталу зріс на 189%, Це показує, Що більша частина власного Капіталу знаходится в мобільній формі, Що дозволяє відносно вільно маневруваті цімі Кошта. Забезпечення власни поточних актівів власними капіталом являється гарантом стійкості фінансового стану.
Фінансовий леверідж характеризує залежність підприємства від довгострокових зобов'язань. У даному випадка леверідж зменшівся на 0,005, шо свідчіть про Зменшення фінансового ризику.
Показники дохідності ROA показує скількі грошових засобів Було Необхідно підпріємству для одержання однієї грошової одініці прибутку. Фактично показники на даному підпріємстві НЕ змінівся.
Показники дохідності власного Капіталу показує скількі грошових одиниць чистого прибутку зроби Кожна Грошева одиниця вкладу власниками підприємства. Для даного підприємства Це оптимальний таблицi.
Показники дохідності продажів у порівнянні з початком року віріс на незначне величину.
На підставі віщесказаного ми робим висновок, Що підприємство на кінець звітного періоду Вийшла з оптимальними показниками.

Література
1). Абрютина М.С., Грачов А.В. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства: Навчально-практичний посібник. - М.: Видавництво «Справа і Сервіс», 2001.
2). Барногльц С. Б., Економічний аналіз господарської діяльності підприємств і об'єднань, М.: 2002
3). Бороненкова С.А. Управлінський аналіз: Учеб. посібник. - М.: Фінанси і статистика, 2003.
4) Левіцкая.С. Економіка України. - 2004
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Контрольна робота
219.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Теоретичні та практичні аспекти управління в організації
Теоретичні та практичні аспекти формування мотивації досягнення
Теоретичні та практичні аспекти управління орієнтовані на вартість
Теоретичні нормативні та практичні аспекти облікової політики
Теоретичні та практичні аспекти обліку розрахунків за належними
Теоретичні та практичні аспекти обліку розрахунків за належними дивідендах
Теоретичні нормативні та практичні аспекти облікової політики на підприємстві
Теоретичні та практичні аспекти операцій на міжнародному валютному ринку FOREX
Теоретичні та практичні аспекти апеляційного і касаційного перегляду судових рішень в цивільному
© Усі права захищені
написати до нас