Теоретичні основи розвитку професійно педагогічної культури вихователя дошкільного

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Теоретичні основи розвитку професійно-педагогічної культури вихователя дошкільного навчального закладу
Підготувала
гол. методист, зав. Кабінетом
дошкільної освіти
Тамбовського ОІПКРО
Самородова Антоніна Петрівна

У політичній, економічній, соціально-педагогічної ситуації оновлення російської держави і суспільства очевидна необхідність розвитку системи дошкільної освіти в цілому і кожного дошкільного освітнього закладу окремо. Заходи, що вживаються в останні роки педагогами спроби оновлення та вдосконалення виховно-освітньої діяльності дитячих садів за допомогою внесення в неї локальних змін не приносять бажаного результату. Потрібні суттєві системні зміни, які визначаються програмою розвитку дошкільної освітньої установи і рівнем розвитку професійно-педагогічної культури вихователя.
У період розвитку суспільства вимоги, які пред'являються до будь-якій формі громадської діяльності, незмінно пов'язане з культурою. Високий рівень культури є необхідною умовою ефективності будь-якої праці, а особливо педагогічного. Професійно - педагогічна культура вихователя ДОП в значній мірі визначається рівнем його педагогічної підготовки, прагненням до самовдосконалення в умовах професійної діяльності.
У сучасних умовах конкурентоспроможним ресурсом діяльності вчителя, викладача, вихователя є не стільки спеціальні знання, володіння інформацією, освоєні технології навчання і виховання, скільки загальна і професійно-педагогічна культура, що забезпечує особистісний розвиток, вихід за межі нормативної діяльності, здатність створювати і передавати цінності.
В даний час затребуваний не просто вихователь, а педагог-дослідник, педагог-психолог, педагог-технолог. Ці якості спеціаліста після закінчення педвузу або педагогічного коледжу можуть розвиватися тільки в умовах творчо, проблемно і технологічно організованого освітнього процесу в дошкільному закладі. Причому за умови, якщо педагог активно займається науково-методичної, пошукової, дослідно-експериментальної, інноваційною роботою, вчиться шукати своє «професійне обличчя», свій педагогічний інструмент.
Однак аналіз діяльності педагогічних працівників дошкільних установ показує, що в основному вони працюють як і раніше, виходячи зі старої нормативно-виконавчої парадигми, тоді як нові функції (дослідницька, діагностична, корекційно-розвиваюча та ін) вимагають від вихователів оволодіння основами інноваційної, проектувальної , комунікативної, рефлексивної, управлінської діяльності.
Слід зазначити, що в процесі освоєння професії і особливо виконання професійної діяльності здійснюються структурні зміни і в особистості педагога, і в структурі самої діяльності, тобто професіоналізація особистості призводить до зміни характеру, індивідуально-особистісним якостям і змісту професії. За твердженням І. Ф. Ісаєва, кожен викладач як особистість актуалізує лише ту частину професійної діяльності та педагогічних цінностей, яка є для нього життєво і професійно необхідною.
Для уточнення поняття професійно-педагогічна культура вихователів дошкільних освітніх установ проведемо аналіз структурних компонентів і функцій цього виду культури. Спираючись на концепцію І.Ф. Ісаєва, в якості структурних компонентів нами виділені: ціннісний, когнітивний, інноваційно-технологічний і особистісно-творчий.
Слід особливо відзначити, що особливістю сучасного етапу розвитку системи дошкільної освіти є посилення пріоритету людського фактора і переорієнтування уваги від інтересів суспільства до інтересів особистості. Формування універсальності цінності є необхідною базою розвитку творчої особистості, а також умовою гармонійного розвитку педагогічного працівника дошкільного закладу, в основі чого лежить взаємозв'язок основних типів цінності і відповідних їм сфер: діяльності, взаємовідносин, пізнання.
В якості основних педагогічних цінностей вихователя дошкільного навчального закладу ми виділили:
- Людські: дитина як головна педагогічна цінність і педагог, здатний до його розвитку, співробітництва з ним, соціальний захист його особистості, допомоги та підтримки його індивідуальності, творчого потенціалу;
- Духовні: сукупний педагогічний досвід людства, відбитий в педагогічних теоріях і способах педагогічного мислення, спрямований на формування особистості дитини;
- Практичні: способи практичної педагогічної діяльності, перевірені практикою освітньо-виховної системи, педагогічні технології, що включають учнів в різні види діяльності;
- Особистісні педагогічні здібності, індивідуальні особливості особистості педагога як суб'єкта педагогічної культури, педагогічного процесу і власного життєтворчості, що сприяють створенню особистісно-гуманного взаємодії.
Ціннісні основи педагогічної діяльності вихователя дошкільного освітнього закладу є базою, на якій розвивається інтелект, раціональне осмислення навколишньої дійсності, педагогічна спрямованість, будується педагогічна технологія.
Основою професійної діяльності вихователя ДОП є знання вікових та індивідуальних психолого-педагогічних особливостей розвитку дітей дошкільного віку. Враховуючи їх, вихователь планує подальшу роботу: організовує ігрову діяльність, самостійну, навчальну, конструктивну, образотворчу і ін Знання вікових особливостей необхідно при використанні форм, методів і прийомів роботи з дітьми: педагог враховує закономірності розвитку пізнавальних здібностей дітей різного віку.
Вихователь ДОП повинен чітко знати концептуальні основи організації освітньо-виховного процесу в дошкільному закладі, основні напрямки розвитку закладу. Ці знання педагог використовує при складанні програми, календарно-тематичних і перспективних планів роботи з дітьми в різних вікових групах. Слід зазначити, що недолік психолого-педагогічних, дидактичних і методичних знань у вихователів ДОП області спостерігається найбільш часто. Це підтверджують комплексні перевірки дошкільних установ.
Вихователь ДОП постійно повинен бути в курсі сучасних досягнень педагогічної науки в галузі дидактики та дошкільної освіти. Для успішної реалізації освітньої програми виховання і навчання в дошкільному закладі (комплексної або парціальної) впроваджуються здоров'язберігаючих і здоров'яформуючої технології. Вихователь повинен чітко знати ці технології, їх цілі, завдання, зміст, умови впровадження в освітній процес, ефективність передбачуваного результату.
Враховуючи все вище сказане, ми вважаємо, що вихователь ДОП повинен володіти знаннями: методологічними (знання загальних принципів вивчення педагогічних явищ, закономірностей соціалізації виховання і навчання); теоретичними (знання цілей, принципів, змісту, методів і форм педагогічної діяльності і закономірностей формування та розвитку особистості дитини дошкільного віку); методичними (знання методик виховання і навчання дітей дошкільного віку); технологічними (знання способів і прийомів виховання і навчання дітей дошкільного віку).
Педагогічна інноваційна діяльність в дошкільному закладі пов'язана з перетворенням, вдосконаленням освітнього процесу, з внесенням нових, стабільних елементів. В даний час в сферу інноваційної діяльності включено вже не окремі дошкільні установи та педагоги-новатори; практично в кожному дошкільному закладі інноваційні перетворення набувають системного характеру. Створено нові типи, види і профілі дошкільних установ, нові освітні програми, що дозволяють забезпечити варіативність виховно-освітнього процесу, орієнтованого на індивідуальність дитини і запити його сім'ї. ?
Творчий вихователь - це професіонал, здатний створювати в педагогічному процесі якісно нові матеріальні і духовні цінності. Він вміло поєднує у своїй педагогічній діяльності стереотипне, що додає процесу стійкість, стабільність, керованість, інваріантність, з інноваційним, які продукують варіативність, свободу, мінливість.
Робота вихователя ДОП характеризується як діяльність, якій властиві інтуїція, натхнення, спритність, винахідливість. Творча діяльність вихователя не може здійснюватися за шаблоном, оскільки невід'ємними її компонентами є оригінальність, відхід від штампів, несподіванка, вміння діяти інтуїтивно, згідно обставин.
Творчої особистості вихователя притаманні особлива педагогічна захопленість, ясне розуміння «надзавдання» педагогічної праці - виховання людини, націленості на оптимальні результати його вільного і щасливого розвитку, глибока повага особистості кожної дитини, віра в його можливості. Педагогічна захопленість - одна з найважливіших передумов педагогічної творчості. Велике значення глибокої і різнобічної ерудованості вихователя, його загальної культури, начитаності, широти інтересів. Ось чому розвиток творчих якостей особистості вихователя неможливо тільки у вузьких предметно-методичних рамках, воно вимагає широкого загальнокультурного багажу, безперервно поповнюється і поглиблюється.
Тому пріоритет особистості вихователя дошкільного закладу обумовлений, перш за все, його відповідальністю перед віковими особливостями учнів, облік яких обов'язковий і необхідний як ні в якій іншій ситуації навчання; він обумовлений труднощами ігрової форми бучении, відповідної ведучому виду діяльності дитини в період дошкільного дитинства, а також метою і змістом виховує і розвивального навчання. Вихователь дошкільного навчального закладу повинен бути гуманістично орієнтованим на розвиток особистості дитини різними засобами. Необхідними якостями вихователя, який працює з дошкільнятами повинні бути: врівноваженість, висока мобільність нервової системи; помірна екстравертірованность; стеничностью емоцій і емоційна (переважно позитивних емоцій - радості, задоволення і ін) стійкість; рівень інтелектуального розвитку не нижче нормального за сенсорно-перцептивно-мнемологіческім показниками (тобто за показниками сприйняття, пам'яті, мислення) і за характеристиками уваги; високий рівень здатності уяви, уявлення, фантазування.
Як функціональних компонентів (далі функція) професійно-педагогічної культури вихователя ДОП ми виділяємо: освітню, виховну, розвиваючу, нормативну, комунікативну, інформаційну, координуючу, рефлексивну та діагностичну,
Освітня функція спрямована на свідоме оволодіння вихователями ДОП дидактичної теорією, системою професійних знань, умінь, навичок, соціальним досвідом в інтересах особистості і суспільства. Ця функція спрямована також на задоволення інформаційних знань, тому що в даний час дошкільні установи іменуються освітніми. Теоретичні та практичні аспекти реалізації освітньої функції професійно-педагогічної культури забезпечують оволодіння змістовними та організаційно-методичними основами по вихованню та навчанню дошкільнят у ДОП.
Виховна функція професійно-педагогічної культури вихователя ДОП відображає область виховної діяльності. Педагог на основі психолого-педагогічних і спеціальних знань виховує в собі переконання, мотиви, цінності, норми поведінки по відношенню до оточуючих людей та природного оточення. Ця функція пов'язана з розвитком духовності особистості, спрямована не тільки на педагога, але і на дитину.
Розвиваюча функція професійно-педагогічної культури полягає в тому, що вдосконалення і активізація дидактичних знань і умінь вихователів відбувається одночасно з розвитком професійного мислення, пам'яті й мови, педагогічних здібностей, які дозволяють використовувати і застосовувати більш ефективний і творчий підхід у створенні умов для гармонійного розвитку дітей , організації освітньо-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі.
Нормативна функція професійно-педагогічної культури вихователя ДОП здійснює регулювання у системі діяльності педагога. Знання норм педагогічної діяльності вихователя надає впевненість у правильності своїх дій. Педагогічні норми, виконуючи функцію цінностей, допомагають вихователю ДОП вибрати найбільш оптимальні способи діяльності, затвердити ідеали та професійні пріоритети. Норми педагогічної діяльності спрямовані на розв'язання суперечностей, що виникають у процесі взаємодії вихователя з дітьми, колегами, з батьками та адміністрацією, на забезпечення їх співпраці і досягнення спільних дії з виховання дітей дошкільного віку.
Комунікативна функція виділена нами, виходячи з наступної ідеї: розвиток дитини в дошкільному віці складається, головним чином, в ході спілкування з дорослими. Не вміючи мислити критично, діти цього віку наслідують всьому, що вони бачать і чують в навколишньому оточенні, але більш за все тим людям, які безпосередньо з ними пов'язані, до яких у дітей склалося позитивне ставлення. Такою близькою людиною, з яким безпосередньо пов'язаний дитина в дитячому садку, є вихователь. Він повинен володіти прийомами комунікабельності з дітьми різного віку і різними психолого-педагогічними особливостями розвитку.
Ми вважаємо, що провідними ознаками педагогічної комунікабельності вихователя дошкільного закладу є: потреба у спілкуванні з дітьми; позитивна емоційна тональність спілкування; домінуюче переживання почуття задоволення від спілкування і організованого виховно-освітнього процесу; розуміння дітей, здатність встановлювати індивідуальні та групові контакти; вміння конструктивно вирішувати міжособистісні суперечності; гуманізм і демократизм спілкування; естетика спілкування.
Здійснення комунікативної функції професійно-педагогічної культури вимагає переходу від авторитарної позиції вихователя і субординований позиції дитини до особистісного, рівноправного співробітництва і співтворчості.
Інформаційна функція професійно-педагогічної культури пов'язана з усіма її функціональними компонентами. Педагог повинен володіти системою сучасного психолого-педагогіческіго знання, історією його розвитку, методологією наукового пізнання та інших Вихователь ДОП повинен бути зорієнтований у різноманітному потоку психолого-педагогічної та методичної інформації, вміти користуватися різними носіями інформації, володіти засобами інформаційних технологій; вміти працювати з інформацією за допомогою цих коштів для задоволення особистих і суспільних потреб.
Координуюча функція професійно-педагогічної культури полягає у варіативності змісту навчального процесу, підборі технологій. У сільських дошкільних установах працюють вихователі, які закінчили педагогічні училища або педагогічні класи, так само зустрічаються педагоги, які не мають спеціальної педагогічної освіти, а значить, не володіють досконало методиками дошкільної освіти. У міських дошкільних закладах працюють вихователі, які мають спеціальну педагогічну освіту, але у зв'язку з соціально-економічними змінами в країні, останнім часом на посаду вихователя беруть педагогів, які не мають спеціальної дошкільної освіти, а що володіють знаннями в одній галузі науки. Отже, дана функція професійно-педагогічної культури вихователя ДОП є основою вдосконалення його подальшої професійної діяльності.
З реалізацією координуючої функції професійно-педагогічної культури пов'язана її освітня функція.
Рефлексивна функція. Згідно гуманітарно-культурологічної орієнтації в тлумаченні рефлексії, вона трактується як «переосмислення і перебудова суб'єктом змісту свого досвіду, які відображають проблемно-конфліктні ситуації і породжують дієве ставлення його як цілісного« Я »до власної поведінки і спілкування, до здійснюваної діяльності, її кооперантами, соціокультурного і вещноекологіческому оточенню ».
Рефлексія пов'язана не тільки з розумінням вихователем власної педагогічної діяльності, але також з оцінюванням особистісних якостей, емоційних реакцій і когнітивних здібностей «рефлектирующего» іншими вихователями, керівником, педагогами. Ефективність реалізації розглянутої функції тісно пов'язана з наявністю у вихователя таких якостей, як критичне мислення, прагнення до аналізу і доказовості, обгрунтованості своєї позиції, готовності до адекватного сприйняття інформації.
Педагогічна рефлексія - це самоаналіз здійсненої діяльності, оцінка отриманих результатів. Вихователь повинен вміти розмірковувати над причинами успіхів і невдач, помилок і труднощів у виховно-освітньому процесі, щоб внести зміни в подальшу діяльність, добитися кращих результатів.
Діагностична функція. Вихователь дошкільного закладу, здійснюючи виховно-освітній процес, повинен вміти на високому рівні, комплексно і творчо вирішувати складні професійні завдання, а саме: вибудовувати діагностичні цілі, прогнозувати результати діагностичної діяльності, підбирати (розробляти) діагностичний інструментарій; спільно з іншими педагогічними працівниками (психологами, музичним працівником, логопедом) здійснювати грамотне психолого-педагогічне діагностування, здійснювати аналіз та інтерпретацію діагностичних даних, проектувати і реалізовувати виховно-освітній процес на основі системної діагностики.
Проаналізувавши структурні та функціональні компоненти досліджуваного феномену, ми даємо таке визначення професійно-педагогічної культури вихователя дошкільного навчального закладу. Під професійно-педагогічної культурою вихователя дошкільного навчального закладу ми розуміємо інтегральне якість особистості, представлене єдністю ціннісного, когнітивного, інноваційно-технологічного, особистісно-творчого компонентів , що забезпечують у своїй взаємодії продуктивну педагогічну діяльність і творчу самореалізацію вихователя дошкільного навчального закладу.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Педагогіка | Доповідь
38кб. | скачати


Схожі роботи:
Теоретичні основи розвитку професійно-педагогічної культури вихователя дошкільного
Теоретичні засади розвитку творчого професійно-педагогічного мислення
Теоретичні основи підготовки студентів православних духовних семінарій до педагогічної діяльності
Теоретичні основи формування творчої активності дітей дошкільного віку в ігровій діяльності
Теоретичні основи формування творчої активності дітей дошкільного віку в ігровій діяльності 3
Теоретичні основи формування творчої активності дітей дошкільного віку в ігровій діяльності 2
Теоретичні та методичні основи формування інформаційної культури майбутнього вчителя початкових класів
Теоретичні основи розвитку МЕВ
Роль вихователя у збагаченні змісту сюжетно-рольових ігор дітей старшого дошкільного віку
© Усі права захищені
написати до нас