Теоретичні основи маркетингу

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Автор Якурнова Л.С.

Тести для самоконтролю знань студентів


Тема 1. Теоретичні основи маркетингу
1. Основоположником маркетингу як науки є:
А) Мескон
В) Фрейд
З) Котлер
D) Маслоу
2. Основне питання, яким займався маркетинг на першому етапі становлення - це
А) організація збуту
В) вивчення ринку
З) дослідження споживчої поведінки
D) дослідження конкурентів
3. Коли виникла сучасна концепція маркетингу?
А) кінець 19-го століття
В) початок 20-го століття
З) середина 30-х років 20-го століття
D) 50-і роки 20 століття
4. На яких стадіях діяльності підприємства не бере участь служба маркетингу?
А) Закупівля сировини, матеріалів
В) випуск продукції
С) підготовка обладнання
D) реалізація товару

5. Які функції управління не відносяться до управління маркетингом?
А) виробнича
В) аналітична
С) збутова
D) фінансова
6. Угода - це
А) акт отримання від когось бажаного об'єкта шляхом пропозиції йому чого-небудь натомість
В) комерційний обмін цінностями
З) бартер
D) торг
7. Послуга характеризується як:
А) невідчутне дію, не призводить до володіння чим-небудь
В) невиробничі товари
З) віртуальний товар
D) некомерційна діяльність
8. Бажання - це
А) відсутність
В) конкретизована потреба
З) перевага
D) упередження
9. Теорія потреб була розроблена
А) Мескон
В) Маслоу
З) Котлер
D) Кант
10. Стосовно до виробництва переважніше використання терміна
А) продукт
В) товар
З) послуга
D) ресурси

Тема 2. Організація служби маркетингу на підприємстві
1. Як називається організаційна структура, при якій в рамках служби маркетингу створюються відокремлені підрозділи, що концентрують увагу на окремих сегментах покупців?
А) продуктова С) споживча

В) матрична D) проектна

2. До адаптивних організаційних структур побудови служби маркетингу на підприємстві не можуть ставитися
А) організації конгломератного типу
В) продуктові
З) проектні
D) матричні
3. Як недоліки функціонального побудови служби маркетингу варто розглядати
А) зниження оперативності у прийнятті рішень у випадку роботи на різних ринках і випуску різнорідної продукції
У) подорожчання продукції
З) збільшення управлінського апарату
D) дублювання управлінських рішень
4. До бюрократичним організаційним структурам побудови служби маркетингу на підприємстві не можуть ставитися
А) проектні структури
В) продуктові структури
З) функціональні структури
D) регіональні структури
5. У яких випадках підприємству доцільно використовувати продуктову структуру побудови служби маркетингу
А) діяльність підприємства охоплює різні географічні зони
В) діяльність підприємства охоплює різні споживчі сегменти ринку
З) діяльність підприємства пов'язана з випуском різних товарних груп і підгруп
D) діяльність підприємства пов'язана з випуском однієї великої товарної групи
6. Специфікою матричної організаційної структури є
А) з'єднання принципів побудови функціональної та дивізіональної структур
В) створення в рамках традиційної функціональної структури, тимчасової групи фахівців, сформованої з представників кожного відділу
З) створення в рамках традиційної функціональної структури проектного відділу
D) створення відділів у відповідність з можливостями підприємства та умовами ринку
7. На вибір принципу організаційної побудови служби маркетингу на підприємстві не впливають
А) спеціалізація підприємства і масштаби його діяльності
В) широта і глибина товарного асортименту
З) якість та ціни на товари
D) споживчі та територіальні ринки збуту

8. Організаційну структуру конгломератного типу використовують
А) великі вертикально інтегровані підприємства
В) середні і дрібні підприємства, що спеціалізуються на нішах
С) багатопрофільні середні підприємства
D) банки

9. Спеціалізація функцій по відділах характерна для організаційної структури, побудованої за

А) продуктовому ознакою
В) споживчому ознакою
С) функціональною ознакою
D) проектного ознакою


Тема 3. Управління маркетингом на підприємстві
1. Правильно розставте послідовність етапів процесу управління маркетингом:
1) Розробка стратегії підприємства;
2) Аналіз ринкової ситуації;
3) Розробка тактики підприємства;
4) Вибір цільового ринку;
5) Контроль;
6) Втілення в життя намічених планів.
А) 1, 2, 3, 4, 5, 6.
В) 2, 4, 1, 3, 6, 5
З) 4, 1, 3, 5, 2, 6
D) 3, 2, 4, 5, 1, 6
2. Тактичний план маркетингу підприємства включає в себе
А) опис товарної політики
В) бізнес план
В) план продуктового портфеля
D) комплекс маркетингу - мікс
3. Які основні функції контролю в маркетингу?
А) спостереження за досягненням поставлених цілей і коригування планів
В) засіб покарання і заохочення співробітників
С) засіб збільшення продажів
D) спосіб мотивації працівників

4. Успішне управління маркетингом передбачає застосування принципів
А) орієнтація на попит і споживачів
В) орієнтація на показники продажів
З) орієнтація на ефективну рекламну діяльність і просування
D) орієнтація на збільшення асортименту товару
5. Концепція вдосконалення виробництва стверджує, що
А) споживачі будуть прихильні до товарів, які мають широку популярність
В) споживачі будуть прихильні до товарів, які широко поширені і доступні за ціною
З) споживачі будуть прихильні до товарів, які мають найвищу якість
D) споживачі будуть прихильні до екологічно чистих продуктів
6. Рух споживачів під назвою «консюмеризм» є прихильником концепції
А) вдосконалення виробництва
В) удосконалення товару
З) соціально-етичного маркетингу
D) концепції маркетингу
7. Визначення потреб і потреб цільових ринків і задоволення їх більш ефективними, ніж у конкурентів способами, є концепцією
А) вдосконалення виробництва
В) удосконалення товару
З) соціально-етичного маркетингу
D) концепції маркетингу
8. Для більш ефективних продажів залежалих товарів і товарів пасивного попиту використовується концепція
А) вдосконалення виробництва
В) інтенсифікації комерційних зусиль
З) соціально-етичного маркетингу
D) концепції маркетингу
9. Яка з концепцій маркетингу вимагає вдосконалення технологій та організації виробництва?
А) вдосконалення виробництва
В) удосконалення товару
З) соціально-етичного маркетингу
D) концепції маркетингу
10. Яка концепція маркетингу може привести підприємство до маркетингової короткозорості
А) вдосконалення виробництва
В) удосконалення товару
З) соціально-етичного маркетингу
D) концепції маркетингу

Тема 4. Інформаційне забезпечення маркетингової діяльності підприємства
1. Інформація, яка вже десь - то існує, будучи зібраною, для інших цілей, називається:
А) Вторинної
В) Похідною
С) Бажаною
D) Первинною
2. Питання, що включають в себе всі можливі варіанти відповідей, відносяться до
А) Альтернативні
У) семантичної
С) Закритому
D) Меню
3. До зовнішніх вторинним даними маркетингових досліджень відносяться
А) Звіти про прибутки та збитки організації
В) Внутрішня статистика підприємства
З) Спеціалізована періодична преса
D) Звіти про попередніх дослідженнях
4. Визначте послідовність етапів підготовки і проведення маркетингового дослідження: 1) Представлення отриманих результатів; 2) Аналіз отриманих результатів; 3) Розробка концепції дослідження; 4) Формулювання основних висновків; 5) Збір інформації.
А) 4, 2, 3, 1, 5
В) 3, 5, 2, 4, 1
З) 5, 3, 2, 4, 1
D) 2, 1, 4, 5, 3
5. Які методи збору емпіричної інформації відносять до кількісних методів
А) Спостереження
В) Фокус групу
З) Анкетування
D) Глибинне інтерв'ю
6. Панельні дослідження - це
А) суцільні дослідження
В) повторювані дослідження по одній і тій же темі, одного і того ж об'єкта
З) якісні дослідження
D) незалежні дослідження
7. Які дослідження називаються «кабінетними дослідженнями»?
А) Збір, обробка та аналіз первинної інформації
В) Збір, обробка і аналіз вторинної інформації
З) Збір та обробка результатів анкетування
D) Збір та обробка результатів експериментів
8. Найбільш цінну інформацію підприємство отримує в ході аналізу
А) результатів кабінетних досліджень
В) первинних даних
З) вторинних даних
D) вибіркових даних
9. Пошукові мети дослідження передбачають:
А) Перевірку гіпотези про причинно-наслідкового зв'язку
В) Опис проблемної ситуації й об'єкта дослідження
З) Збір попередніх даних для коригування гіпотез, інструментарію дослідження
D) Розробку методології дослідження.
10. При проведенні описових досліджень найбільш зручний метод:
А) Спостереження С) Контент-аналіз
D) Експеримент В) Опитування

Тема 5. Маркетингове середовище підприємства

1. Ділові фірми та окремі особи, які забезпечують компанію та її конкурентів ресурсами, необхідними для виробництва товарів і послуг, називаються:
А) фахівці з організації товароруху
В) контактні аудиторіями
С) посередники
D) постачальники
2. Маркетингове середовище складається з:
А) груп споживачів
В) конкурентів
З) мікро і макросередовища
D) економічних чинників
3. Зовнішня мікросередовище включає:
А) економіку
В) технологію
С) демографію
D) споживачів
4. Сили широкого соціального плану, які надають опосередкований вплив на підприємство, називаються:
А) мікросередовище фірми
В) маркетингове середовище фірми
С) макросередовище фірми
D) контрольовані чинники

5. Фірми, які допомагають компанії створити запаси своїх виробів та просувати їх від місця виробництва до місця призначення називаються:
А) фахівці з організації товароруху
В) кредитні компанії
З) страхові компанії
D) рекламні компанії
6. Організації, що купують товари і послуги з прибутком для себе, називются:
А) ринком виробників
В) ринком послуг
З) ринком проміжних продавців
D) споживчим ринком
7. З чотирьох різновидів своїх конкурентів фірма повинна особливу увагу приділити групі конкурентів:
А) бажання-конкуренти
В) товарно-родові конкуренти
З) товарно-видові конкуренти
D) марки-конкуренти
8. Внутрішнє середовище підприємства включає:
А) посередників
В) постачальників
З) виробництво
D) соціально-культурні фактори
9. Показниками аналізу соціального середовища є:
А) чисельність населення
В) рівень інфляції в країні
З) закони та нормативні акти
D) екологія
10. Для вивчення культурного середовища необхідно вивчати:
А) клімат
В) рівень платоспроможності попиту
З) міграція
D) ціннісні норми і переваги покупців

Тема 6. Споживче поведінка покупців
1. Клієнти - це:
А) особи, які безпосередньо здійснюють покупки
В) постійні покупці і замовники
З) цільові сегменти ринку
D) споживачі
2. Споживчий ринок - це ринок
А) ринок товарів виробничого призначення
В) ринок перепродавців
З) ринок окремих осіб і домогосподарств
D) ринок організацій
3. Які фактори не впливають на купівельну поведінку?
А) соціальні
В) етичні
З) особистісні
D) поведінкові
4. До особистісним чинникам купівельного поведінки відносяться:
А) сім'я
В) соціальне становище
З) вік і етап життєвого циклу сім'ї
D) відношення (до товару, послуги)
5. Соціальні фактори купівельного поведінки - це:
А) соціальне становище
В) дохід
З) референтні групи
D) спосіб життя
6. Серед найбільш відомих теорій мотивації покупця виділяють теорії мотивації:
А) Мескона
В) Котлера
С) Фрейда
D) Конта
7. З чого починається процес покупки по Котлеру?
А) пошуку інформації
В) рішення про купівлю
З) оцінки варіантів
D) усвідомлення проблеми
8. Який з чотирьох джерел інформації більше за інших містить повну інформацію про товар?
А) особисті джерела
В) комерційні джерела
З) ЗМІ
D) емпіричний досвід
9. Які з нижче перелічених ринків не відносяться до ринків підприємств:
А) ринок товарів промислового призначення
В) споживчий ринок
З) ринок проміжних продавців
D) ринок державних установ
10. Ринок товарів промислового призначення - це:
А) підприємства та організації, федеральних і місцевих органів влади, які закуповують товари, необхідні їм для виконання своїх функцій;
В) сукупність організацій, що закуповують товари, які використовуються при виробництві інших товарів і послуг;
З) сукупність осіб і організацій, які купують товари, для перепродажу з вигодою для себе;
D) споживчий ринок.
11. Специфіка ринку підприємств обумовлена ​​тим, що:
А) на ринку присутня велика кількість споживачів
В) споживачі, як правило, сконцентровані на одній географічній території
С) покупці купують невеликі обсяги товарів
D) попит на товари еластичний і різко не змінюється
12. Визначте послідовність етапів процесу покупки в промисловій сфері:
1) пошук постачальників;
2) виявлення потреби;
3) визначення характеристик продукту;
4) аналіз пропозицій;
5) оцінка результатів;
6) вибір постачальника.
А) 1, 2, 5, 3, 6, 4
В) 2, 3, 1, 4, 6, 5
З) 3, 4, 1, 6, 5, 2
D) 5, 1, 2, 6, 4, 3

13. Прескріптори - це:
А) особи, що визначають технічні характеристики закуповуваного продукту
В) особи, які підказують, які продукти можна вибрати і до яких постачальникам звернутися
З) особи, фільтруючі рішення
D) особи, що ставлять питання про необхідність проведення закупівлі
14. Яка найсприятливіша ситуація для постачальника, який бажає встановити ділові контакти з організацією?
А) ситуація звичайної закупівлі із змінами
В) ситуація нової закупівлі
З) ситуація звичайної закупівлі без змін
D) при відповідній кон'юнктурі ринку
15. Що таке АВС - аналіз?
А) це виділення слабких і сильних сторін організації
В) виділення певних груп покупців (постачальників) і рознесення їх за умовними групами
З) виділення різновидів товарів, що перебувають на різних етапах ЖЦТ (важкі діти, зірки, дійні корови, собаки)
D) це аналіз ринкового успіху фірми.

Тема 7. Аналіз кон'юнктури ринку товарів і послуг
1. До показників кон'юнктури ринку належать:
А) місткість ринку
В) частка ринку
З) попит
D) споживачі
2. До кон'юнктурообразующім факторів належать:
А) чинники макросередовища
В) фактори мікросередовища
С) ринкова частка
D) конкурентне середовище
3. До методів прогнозування попиту відносяться:
А) інтуїтивні методи
В) соціологічні методи
З) експеримент
D) спостереження
4. Формалізованими методами прогнозування попиту можна вважати:
А) метод експертних оцінок
В) метод Дельфі
З) аналітичний метод
D) метод трендів
5. Інтуїтивні методи прогнозування попиту можна розглядати:
А) екстраполяція
В) метод експоненціального згладжування
З) метод інтерв'ю
D) метод ковзної середньої
6. Загальний потенціал ринку - це:
А) обсяг реалізованої в країні або регіоні однотипної продукції протягом одного року
В) максимальний обсяг продажів, якого можуть досягти всі підприємства галузі
З) фактори, що впливають на загальний попит
D) частина загального ринкового попиту
7. Ємність ринку - це:
А) ринкова частка підприємства
В) попит на товар підприємства
З) загальний потенціал ринку
D) обсяг реалізованої в країні або регіоні однакової продукції протягом одного року в грошовому виразі або у фізичних одиницях.
8. Частку ринку можна визначити як:
А) число покупців конкретного товару на конкретному ринку
В) середнє число покупців за рік
З) відношення обсягу продажів конкретного підприємства до загальної місткості ринку
D) обсяг продажів галузі
9. Що не слід враховувати при розрахунку загального потенціалу ринку:
А) частка ринку конкретного підприємства
В) кількість покупців конкретного товару на конкретному ринку
С) середнє число покупців за рік
D) середня ціна одиниці покупки
10. Які показники не слід враховувати при розрахунку місткості ринку:
А) виробництва даного товару
В) ввезення
З) вивозу
D) продажу

Тема 8. Дослідження конкурентоспроможності товару і підприємства
1. Конкуренція - це:
А) особа, група осіб, організації, що змагаються у досягненні ідентичних цілей
В) становище фірми на ринку, що дозволяє їй долати сили конкуренції
З) економічний процес взаємодії і боротьби суб'єктів ринкової системи
D) це якісно-вартісні показники товарів
2. Товарно-родова конкуренція має місце,
А) коли організація розглядає як конкурентів підприємства, що виробляють той самий продукт
В) коли організація розглядає як конкурентів фірми, що пропонують однакові продукти одним і тим же цільовим групам
З) коли організація вважає конкурентами всіх, хто виробляє товари, покликані надати одні й ті ж послуги
D) коли організація бачить конкурента в кожному виробнику, що бере участь у боротьбі за гроші споживача
3. Залежно від взаємозамінності продуктів виділяють:
А) формальну конкуренцію
В) монополістичну конкуренцію
С) чисту конкуренцію
D) олігополію
4. З ринкової точки зору виділяють конкуренцію:
А) товарно-видову
В) товарно-родову
З) торгових марок
D) чисту монополію
5. Монополістична конкуренція - це
А) ринок, що складається з безлічі покупців і продавців будь - якого схожого товару
В) ринок, на якому багато фірм продають диференційований продукт
З) ринок, на якому невелика кількість продавців, чутливих до політики ціноутворення
D) ринок, що складається і безлічі продавців схожого товару, не роблять вплив на рівень поточних цін
6. Критеріями конкурентоспроможності є:
А) ціна
В) асортимент
З) дизайн
D) упаковка
7. Ціна споживання - це:
А) витрати, пов'язані з виробництвом
В) вартість товару
З) грошовий вираз
D) вартість придбання та споживання
8. Оцінка конкурентоспроможності здійснюється:
А) за схемою позиціювання
В) за престижністю
З) вартості
D) ціною споживання
9. Індексний метод оцінки конкурентоспроможності товару передбачає:
А) визначення перших місць, займаних тим чи іншим товаром за показниками ціни і якості
В) побудова системи координат, де по одній осі відкладають значення ціни, а по інший значення якості
З) розрахунок індексу конкурентоспроможності за критеріями якості та ціни
D) розрахунок витрат
10. Не можна розглядати в якості методів оцінки конкурентоспроможності підприємства:
А) матричний метод
В) метод, який базується на теорії конкурентоспроможності товару
З) методи, засновані на теорії ефективної конкуренції
D) індексний метод

Тема 9. Сегментування ринку і вибір цільового сегменту
1. Сегмент ринку - це
А) клієнти фірми
В) постійні покупці фірми
З) група споживачів, однаково реагує на продукт і комплекс маркетингу
D) замовники фірми
2. Що є метою сегментування ринку:
А) оцінка та вибір цільового ринку
В) залучення більшого числа покупців
З) створення прихильності покупців до товарів фірми
D) утримання клієнтів
3. Який з перерахованих принципів не є принципом сегментування покупців на споживчому ринку:
А) географічний
В) технологічний
С) психографічний
D) соціально-демографічний
4. Який з перерахованих принципів не є принципом сегментування на ринку товарів виробничого призначення:
А) географічний
В) технологічний
С) галузевої
D) психографічний

5. Які з кількісних показників не слід розглядати при оцінці підприємством цільового ринку:
А) ємність сегмента
В) доступність сегмента
З) прибутковість сегмента
D) відданість сегмента до марки
6. Стратегія концентрованого маркетингу відповідає такому варіанту охоплення ринку як:
А) масовий маркетинг
В) сегментація
С) множинна сегментація
D) диференціація
7. Стратегія диференційованого маркетингу відповідає такому варіанту охоплення ринку як:
А) масовий маркетинг
В) сегментація
С) множинна сегментація
D) диференціація
8. Позиціонування - це:
А) поділ споживачів на однорідні групи
В) вибір цільових груп споживачів
З) результат сегментації ринку споживачів
D) дії щодо забезпечення товару конкурентоспроможного становища на ринку

9. Яка з вказаних стратегій мало пов'язана зі стратегією позиціонування:
А) зміцнення в свідомості споживачів поточної позиції марки
В) спроба знайти нову незайняту позицію для товару і зайняти її
С) витіснення конкурентів з їх позиції
D) внесення інновацій у товар
10. Які з зазначених методів розробки диференціації продукту не використовуються в практиці маркетингу:
А) диференціація по продукту
В) диференціація по персоналу
С) диференціація за товародвижению
D) диференціація по іміджу організації

Тема 10. Планування маркетингової діяльності підприємства
1. До поточних планів підприємства належать:
А) річні
В) довгострокові
З) перспективні
D) бізнес плани
2. До складових стратегічного плану не відносяться:
А) місія і цілі підприємства
В) SWOT-аналіз
З) аналіз бізнес портфеля
D) аналіз продажів
3. Продуктовий портфель підприємства включає:
А) бізнес план
В) зовнішній аудит
С) набір видів діяльності і товарів
D) характеристику маркетингового середовища
4. Відносна частка ринку визначається:
А) шляхом ділення частки ринку аналізованого підприємства на частку ринку найбільшого конкурента по основному продукту
В) шляхом визначення кордону, що розділяє високі і низькі обсяги продажів
З) шляхом знаходження ємності ринку
D) шляхом визначення попиту на товар підприємства

5. «Знаки питання» - це товари:
А) лідери на ринку з високими темпами зростання продажів і зростаючою часткою ринку
В) добре відомі товари зі снижающимися темпами продажів
С) застаріваючі товари з невисокою часткою ринку і низькими темпами зростання продажів
D) нові товари з високими темпами зростання і низькою відносною часткою ринку
6. Великих інвестицій у рекламу вимагають для себе товари:
А) «зірки»
В) «дійні корови»
З) «питальні знаки»
D) «собаки»
7. Найнижча ціна характеризує товари:
А) «зірки»
В) «дійні корови»
З) «питальні знаки»
D) «собаки»
8. Для яких товарів використовується стратегія видалення?
А) «зірки»
В) «дійні корови»
З) «питальні знаки»
D) «собаки»
9. Які товари вимагають розробки стратегії модифікації та диференціації і?
А) «зірки»
В) «дійні корови»
З) «питальні знаки»
D) «собаки»
10.Стратегія диверсифікації передбачає:
А) внесення змін до упаковку
В) часткове вдосконалення товару
З) розширення асортименту товарів, що випускаються
D) використання цінових ліній
11. Стратегія завоювання частки ринку або її розширення використовує методи:
А) найбільш повне задоволення потреб покупців
В) дослідження споживчих уподобань
З) встановлення конкурентних переваг товару
D) проведення ефективної рекламної кампанії.
12. Стратегія зниження витрат спрямована на:
А) на підвищення конкурентоспроможності товару
В) на залучення покупців
З) масовий збут
D) проникнення на ринок
13. Тактичні маркетингові плани організації називають:
А) бізнес план
В) календарний план
З) довгостроковий план
D) комплекс маркетингу - мікс

14. Які розділи не обов'язкові для розробки комплексу маркетингу?
А) товар
В) ціна
С) рух товару
D) просування

Тема 11. Товарна політика підприємства
1. Товар за задумом відображає
А) фактичний товар зі своїми характеристиками: рівнем якості, набором властивостей, маркою, дизайном, упаковкою
В) товар з набором додаткових послуг
З) товар, який відображає сутність конкретного товару, і то заради чого покупець його набуває
D) продукція підприємства, готова до реалізації
2. За рівнем властивою товарах довговічності або матеріальної відчутності виділяються товари
А) споживчі
В) товари виробничого призначення
З) послуги
D) товари широкого споживання
3. За способом споживання товари поділяються на
А) товари тривалого користування
В) товари короткочасного користування
З) послуги
D) споживчі товари
4. Товари повсякденного попиту, товари попереднього вибору, товари особливого попиту відносяться до групи товарів
А) споживчих товарів
В) товарів виробничого призначення
С) до допоміжних матеріалів і послуг
D) до товарів тривалого користування
5. Товари виробничого призначення включають
А) товари попереднього вибору
В) товари особливого попиту
З) товари тривалого користування
D) матеріали та деталі
6. Товарний знак - це
А) марочний знак
В) бренд
С) запатентована марка
D) марочна назва
7. У структурі якості товару головними є
А) споживчі властивості
В) цінові властивості
З) собівартість
D) конкурентоспроможність
8. Послуги характеризуються
А) осязаемостью
В) постійністю якості
С) сохраняемостью
D) неотделимостью від джерела
9. У поняття маркування товарів включаються
А) упаковка
В) етикетка
С) штрихове кодування
D) все перераховане вище разом узяте
10. Поняття товарного асортименту включає
А) характеристики продуктів
В) всю продукцію підприємства
С) товарні одиниці
D) асортиментні позиції
11. Ширина товарного асортименту характеризує
А) кількість видів і різновидів всередині асортиментних груп
В) схожість окремих товарних підгруп і видів
С) загальну чисельність асортиментних груп
D) кількісне співвідношення між асортиментними групами
12. Процес розробки ряду істотних модифікацій товару є стратегією
А) інновації
В) елімінації
З) диференціації
D) проникнення на ринок
13. Період швидкого сприйняття товару ринком і швидкого зростання прибутків характеризує етап життєвого циклу товару
А) виведення на ринок
В) етап зрілості
С) етап зростання
D) етап насичення ринку
14. Найвищі витрати на рекламу товару спостерігаються на етапі
А) виведення товару на ринок
В) росту
С) зрілості
D) занепаду
15. На якому етапі ЖЦТ асортимент включає невелике число видів і різновидів товарів?
А) виведення товару на ринок
В) росту
С) зрілості
D) занепаду
16. На якому етапі ЖЦТ спостерігається найвища ціна?
А) виведення товару на ринок
В) росту
С) зрілості
D) занепаду
17. На якому етапі ЖЦТ необхідна робота по створенню купівельної прихильності до товару чи марки?
А) виведення товару на ринок
В) росту
С) зрілості
D) занепаду

Тема 12. Цінова політика і структура ринку
1. Така структура ринку ринку, де безліч продавців однорідних товарів, диференційованих за якістю, сервісу, реклами та ін називається
А) ринок чистої конкуренції
В) ринок чистої монополії
З) ринок монополістичної конкуренції
D олігополіческій ринок
2. На якому ринку ціна на товар набуває значення принципового фактора, що визначає положення підприємства
А) ринок чистої конкуренції
В) ринок чистої монополії
З) ринок монополістичної конкуренції
D олігополіческій ринок
3. Які ціни звичайно супроводжуються позначеннями: СІФ, ФОБ, ФРАНКО і т. д.?
А) базисні ціни
В) фактурні ціни
З) світові ціни
D) біржові ціни
4. Правильно розставте послідовність етапів встановлення цін (або етапів ціноутворення):
1) Визначення собівартості товару і зіставлення її з ринковою ціною;
2) Коригування ціни з урахуванням можливої ​​реакції конкурентів; 3) Визначення динаміки руху цін у залежності від стадії ЖЦТ;
4) Визначення верхньої і нижньої меж, тобто порогу цін;
5) Встановлення цін у рамках товарного асортименту;
6) Визначення обсягу і динаміки попиту;
7) Порівняння ціни з цінами конкурентів.
А) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
В) 2, 5, 7, 1, 3, 4, 6
З) 6, 1, 5, 1, 3, 4, 7
D) 6, 1, 7, 2, 4, 3, 5
5. Основною метою в умовах кризи підприємства стає
А) максимізація поточного прибутку
В) забезпечення виживання
С) максимізація збуту
D) використання ціни для позиціонування товару
6. Якщо на ринку переважає конкуренція за якістю товару, то бажано використовувати таку мету, як
А) максимізація поточного прибутку
В) забезпечення виживання
З) завоювання лідерства за показниками частки ринку
D) використання ціни для позиціонування товару
7. Метод, заснований на використанні показників собівартості продукції і частки прибутку в ціні називається
А) розрахунок ціни на основі аналізу беззбитковості
В) встановлення ціни на основі цін конкурентів
З) витратний метод
D) встановлення ціни на основі оцінки відчутною цінності товару
8. Який з методів ціноутворення враховує витрати підприємства з випуску продукції і дозволяє планувати рівень рентабельності?
А) розрахунок ціни на основі аналізу беззбитковості
В) встановлення цін не вище цін конкурентів
З) витратний метод
D) встановлення ціни на основі оцінки відчутною цінності товару
9. Яку стратегію цін використовують підприємства, що бажають проникнути на новий ринок або збільшити свою частку ринку?
А) стратегію високих цін
В) стратегію престижних цін
З) стратегію низьких цін
D) стратегію середніх цін
10. Який цінової стратегії дотримуються фірми, зацікавлені в стабільності і збереженні сприятливого клімату для своєї діяльності?
А) стратегію високих цін
В) стратегію престижних цін
З) стратегію низьких цін
D) стратегію середніх цін
11. Як називається підхід до встановлення ціни, коли фірма бере на себе витрати з доставки товару на станцію відправлення і навантаження його у вагон?
А) встановлення єдиної ціни з включенням до неї витрат з доставки
В) встановлення ціни в місці походження товару
З) встановлення зональних цін
D) встановлення цін стосовно базисного пункту
12. При якому стратегічному підході до визначення цін фірма не враховує відмінностей у витратах виробництва, а враховує відмінності в споживачах, місце, час і т. д.?
А) стратегії низьких цін
В) стратегія престижних цін
З) стратегія дискримінаційних цін
D) стратегія середніх цін
13. Які знижки робляться для тих покупців, в яких фірма особливо зацікавлена?
А) бонусні знижки
В) знижки за ліквідність
З) знижки за оперативність платежу
D) спеціальні знижки

Тема 13. Політика розподілу товарів
1. Сукупність фірм та окремих осіб, які беруть на себе або допомагають, передати кому-небудь право власності на товар на їх шляху від виробника до споживача називається
А) рух товару
В) транспортування
З) канал розподілу
D) поставка товару
2. Будь-який посередник, що виконує ту чи іншу роботу по наближенню товару до покупця, називається
А) рух товару
В) транспортування
З) канал розподілу
D) поставка товару
3. Які рівні каналу розподілу називаються каналом прямого збуту
А) канал нульового рівня
В) однорівневий канал
С) дворівневий канал
D) трирівневий канал
4. Збільшення числа рівнів каналу розподілу для фірми може привести до
А) збільшення попиту на товар
В) збільшення конкурентоспроможності товару
С) зниження конкурентоспроможності товару
D) збільшення витрат на виробництво товару
5. Традиційний канал розподілу складається з:
А) виробника, одного або декількох посередників, кожен з яких є незалежним по відношенню до інших
В) виробника, одного або декількох торгових посередників, що відносяться до різних рівнів каналу розподілу, які діють як єдина система
З) виробника, одного або декількох торгових посередників, що відносяться до одного рівня каналу розподілу, які діють спільно
D) тільки з торгових посередників
6. Горизонтальну маркетингову систему створюють, як правило
А) виробники
В) споживачі
С) збутові агенти підприємства
D) торгові представники підприємства
7. Прямий збут ефективним у тому випадку, коли:
А) кількість споживачів велика, і вони розкидані територіально
В) товар сезонний
З) товар не новий
D) проводиться вузькоспеціалізований за призначенням товар
8. Непрямий збут доцільний в тому випадку якщо:
А) товар потребує кваліфікованого сервісного обслуговування
Б) кількість споживачів невелика, і вони розташовані компактно
З) кількість товару і ціни досить високі
D) кількість товару і ціни досить низькі
9. Які з зазначених функцій не виконуються оптовими торговими посередниками?
А) беруть на себе ризики з реалізації товару
В) організація складування та зберігання товарів
З) транспортування товару
D) вивчення купівельного попиту, їх вимог і переваг
10. До операцій з перепродажу відносять:
А) комісійні операції
В) агентські операції
С) брокерські операції
D) дилерські операції
11. Як називаються операції, де одна сторона робить угоди від свого імені, але за рахунок іншої сторони (комітента)?
А) комісійні операції
В) агентські операції
С) брокерські операції
D) дилерські операції
12. Як називається посередник, який лише зводить продавця і покупця і діє на основі окремих доручень?
А) дилер
В) дистриб'ютор
З) агент
D) брокер

13. Як називається посередник, що купує товар у виробника на основі одноразового договору купівлі - продажу та діє на ринку від свого імені і за свій рахунок?
А) дилер
В) дистриб'ютор
З) брокер
D) комісіонер
14. Як іменують торгових посередників, які перед укладенням договору купівлі - продажу укладають з виробником договір про надання права на продаж і повинні дотримуватися інтереси даного виробника?
А) дилер
В) дистриб'ютор
З) агент
D) комісіонер
15. До спеціалізованих магазинах відносять:
А) магазини, що торгують однією товарною групою
В) магазини, що торгують однієї товарної підгрупою
З) магазини, які торгують товарами, що задовольняють потреби однієї цільової групи
D) магазини, що торгують товарами тривалого користування
16. За товарною ознакою виділяють:
А) вузькоспеціалізовані магазини
В) магазини загальноміського значення
С) універсами
D) торгові центри
17. При якій формі організації продажу продавець продає покупцю не товар, а документ, що підтверджує право власності на товар?
А) товарна біржа
В) товарний аукціон
З) товарна ярмарок
D) торги
18. Залежно від способу проведення розрізняють торги:
А) товарні
В) галузеві
С) тендерні
D) біржові
19. Періодично діючий ринок, який збирається в одному і тому ж місці, в певну пору року і на встановлений термін називається
А) аукціон
В) торг
З) біржа
D) ярмарок
20. Такі види діяльності як комплектація, транспортування, складування, управління товарно-матеріальними запасами відносяться до:
А) збуту
В) виробництва товарів
С) товародвижению
D) просуванню

Тема 14. Комунікаційна політика підприємства
1. Заходи ФОС звернені
А) до потенційних покупців
В) постійним клієнтам
С) конкурентам
D) постачальникам
2. Заходи СТИС сприяють розширенню реалізації
А) старих товарів
В) нових товарів
З) товарів імітаторів
D) субститутів
3. Маркетингові комунікації виконують
А) дослідницьку
В) виробничу
С) збутову
D) функцію управління попитом
4. До засобів маркетингових комунікацій відносять
А) збут
В) планування
С) пропаганда
D) ціноутворення
5. Усне представлення товару в ході бесіди з потенційними покупцями з метою продажу є
А) стимулюванням збуту
В) рекламою
С) пропагандою
D) особистої продажем
6. Підприємства, що випускають продукцію споживчого призначення, як правило, перш за все, витрачають кошти
А) на особистий продаж
В) рекламу
З) пропаганду
D) стимулювання збуту
7. Підприємства, що спеціалізуються на випуску товарів виробничого призначення, як правило, перш за все, витрачають кошти на
А) на особистий продаж
В) рекламу
З) пропаганду
D) стимулювання збуту
8. На етапі виведення товару найбільш ефективними методами комунікації є
А) стимулювання збуту
В) особистого продажу
З) реклами
D) заохочення
9. На етапі занепаду товару і насичення ринку найбільш ефективними методами комунікації є
А) стимулювання збуту
В) особистого продажу
З) реклами
D) заохочення
10. Розставте правильно послідовність етапів процесу планування реклами: 1) Виявлення цільової аудиторії та вибір засобів і носіїв реклами 2) Формулювання проблеми та визначення цілей і завдань 3) Розрахунок бюджету реклами та встановлення методів оцінки ефективності реклами 4) Розробка рекламного звернення і визначення графіка рекламних звернень:
А) 1, 2, 3, 4 З) 2, 1, 4, 3
В) 3, 1, 2, 4 D) 4, 3, 2, 1
11. Листівки, проспекти, каталоги, довідники і т.д. відносяться до
А) реклами в пресі
В) поштового рекламі
С) друкованій рекламі
D) рекламі в місцях продажу
12. Сувеніри, значки, канц. товари та ін відносяться до
А) директ - мейл
В) речовий рекламі
З) рекламі в місцях продажу
D) зовнішній рекламі
13. Який з методів розрахунку бюджету реклами ігнорує вплив витрат реклами на обсяг збуту
А) метод конкурентного паритету
В) метод нарахування у відсотках від суми очікуваного прибутку
З) метод нарахування від готівкових витрат
D) метод нарахування, виходячи з цілей і завдань реклами
14. Який вид ефективності реклами оцінюється за допомогою опитувань
А) торгова
В) комунікативна
З) економічна
D) збутова
15. Шляхом порівняння розміру приросту прибутку від реалізації товару з показниками витрат на рекламу визначається ефективність
А) торгова
В) комунікативна
З) виробнича
D) збутова

Тема 15. Контроль маркетингу
1. Для оцінки перевірки ступеня досягнення поставлених цілей використовується
А) попередній контроль
В) поточний контроль
С) заключний контроль
D) оперативний контроль
2. Структура контролю включає
А) встановлення стандартів
В) SWOT аналіз
З) аналіз продуктового портфеля
D) аудит
3. Який з видів контролю не слід відносити до маркетингового контролю?
А) контроль за виконанням річних планів
В) контроль рентабельності
З) стратегічний контроль
D) контроль якості продукції
4. Аналіз продажів і аналіз частки ринку підприємства відноситься до контролю
А) за виконанням річних планів
В) контролю рентабельності
С) фінансового контролю
D) стратегічному контролю

5. Аналіз ефективності вкладення коштів відноситься до контролю
А) за виконанням річних планів
В) контролю рентабельності
С) тактичного контролю
D) стратегічному контролю
6. Виявлення проблем в маркетинговій діяльності і розробка заходів щодо їх подолання відноситься до контролю
А) за виконанням річних планів
В) контролю рентабельності
С) оперативного контролю
D) стратегічному контролю
7. Для оцінки готовності організації до реалізації поставлених цілей використовується
А) попередній контроль
В) поточний контроль
С) заключний контроль
D) оперативний контроль
7. Поточний контроль здійснюється
А) до початку виробництва продукції
В) в процесі виробництва продукції
С) після виробництва товарів
D) і до і після виробництва продукції
8. Які основні функції контролю в маркетингу?
А) спостереження за досягненням поставлених цілей і коригування планів
В) засіб покарання і заохочення співробітників
С) засіб збільшення продажів
D) спосіб мотивації працівників

Тема 16. Міжнародний маркетинг
1. Спосіб проникнення на ринок за допомогою з'єднання зусиль з закордонними підприємствами називається
А) експорт
В) організація спільної підприємницької діяльності
З) пряме інвестування
D) участь у міжнародних виставках
2. Відкриття власних дочірніх фірм зарубіжними підприємствами за кордоном є формою
А) експорту
В) організації спільної підприємницької діяльності
С) прямого інвестування
D) конверсії
3. Здійснення торгових операцій за кордоном є формою
А) експорту
В) організації спільної підприємницької діяльності
С) прямого інвестування
D) ліцензування
5. Для високого економічного ефекту від ведення зовнішньоекономічної діяльності підприємствам необхідно, перш за все, здійснювати
А) підвищення якості товару
В) просування товару за кордоном
З) планування маркетингу
D) зниження цін
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Маркетинг, реклама и торгівля | Тести
86.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Основи маркетингу Сутність маркетингу
Теоретичні основи товарознавства
Теоретичні основи інформатики
Теоретичні основи електротехніки
Теоретичні основи менеджменту
Теоретичні основи електротехніки
Теоретичні основи інформатики 2
Теоретичні основи виховання
Теоретичні основи статистики
© Усі права захищені
написати до нас