Теоретичні нормативні та практичні аспекти облікової політики

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗМІСТ
ВСТУП ................................................. .................................................. ...... 3
1. ОСНОВНА ЧАСТИНА ................................................ ................................... 5
1.1. Нормативне регулювання бухгалтерського обліку ................................ 5
1.2. Професійні організації бухгалтерів ........................................ 7
1.3. Вплив нормативного регулювання бухгалтерського обліку
на облікову політику підприємства .............................................. ................... 8
1.4. Припущення в системі регулювання бухгалтерського обліку
в Російській Федерації ............................................... ................................ 10
1.5. Господарський облік, його види у вітчизняній практиці ................. 12
1.6. Вимоги до змісту наказу по обліковій політиці .................. 12
1.7. Технічні питання організації бухгалтерського обліку
на підприємстві ................................................ ............................................. 16
2. КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА ........................ 22
3. ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА НА ПРИКЛАДІ
ВАТ «НОВГОРОДЕНЕРГО» .............................................. ..................... 26
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ............................................... ................ 35
ЛІТЕРАТУРА ................................................. ........................................... 38

ВСТУП
Актуальність обраної теми полягає в тому, що при постійній зміні податкового законодавства, облікова політика є найпершим засобом захисту інтересів підприємстві перед податковими органами.
Метою курсової роботи є виклад теоретичних, нормативних та практичних аспектів облікової політики на підприємстві. Ця мета може бути досягнута за допомогою виконання послідовно поставлених наступних проміжних завдань:
1. Характеристика нормативного регулювання бухгалтерського обліку;
2. Виклад сутності і явища професійних організацій бухгалтерів;
3. Опис впливу нормативного регулювання бухгалтерського обліку
4. на облікову політику підприємства;
5. Розкриття припущень в системі регулювання бухгалтерського обліку в Російській Федерації;
6. Характеристика господарського обліку, його видів у вітчизняній практиці;
7. Опис вимог до змісту наказу по обліковій політиці;
8. Виклад технічних питань організації бухгалтерського обліку на підприємстві;
9. Коротка характеристика підприємства;
10. Продемонструвати приклад облікової політики на прикладі ВАТ «Новгороденерго».
При написанні роботи були використані такі нормативні акти:
1. НАКАЗ МІНФІНУ РФ ВІД 09.12.1998 N 60Н (ред. від 30.12.1999) "Про затвердження Положення З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ" ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ "ПБУ 1 / 98" (Зареєстровано в Мін'юсті РФ 31.12.1998 N 1673)
2. ЛИСТ МІНФІНУ РФ ВІД 20.06.2006 N 07-05-06/148 <ПРО ЗМІНУ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ОРГАНІЗАЦІЇ>;
3. ЛИСТ МІНФІНУ РФ ВІД 02.06.2006 N 07-05-06/133 <ПРО ЗМІНУ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ>
4. ЛИСТ МІНФІНУ РФ ВІД 26.04.2006 N 07-05-06/97 <ПРО ЗМІНУ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ>
5. ЛИСТ МІНФІНУ РФ ВІД 11.04.2006 N 07-05-06/86 <ПРО ЗМІНУ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ОРГАНІЗАЦІЇ>
6. ЛИСТ МІНФІНУ РФ ВІД 23.03.2006 N 07-05-06/70 <ПРО ЗМІНУ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ>
7. ЛИСТ МІНФІНУ РФ ВІД 22.03.2006 N 07-05-06/64 <ПРО ПОРЯДОК ЗМІНИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ОРГАНІЗАЦІЇ>
8. ЛИСТ МІНФІНУ РФ ВІД 20.03.2006 N 07-05-06/60 <ПРО ПОРЯДОК ЗМІНИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ОРГАНІЗАЦІЇ>
9. ЛИСТ ГОСКОМЕКОЛОГІІ РФ ВІД 26.07.1999 N 04-14/24-204 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ За територіальним природоохоронних органів, БЮДЖЕТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
У роботі були використані ряд методів: аналітичний, синтетичний, логічний, описовий і т.д.

1. ОСНОВНА ЧАСТИНА
1.1. Нормативне регулювання бухгалтерського обліку
За чинним законодавством нормативне регулювання бухгалтерського обліку відноситься до компетенції уряду, який за традицією делегувало цю функцію Мінфіну. Тому Мінфін розробляє обов'язкові для всіх суб'єктів (підприємств) нормативні документи про методику, методології, організації бухгалтерського та фінансового обліку і складанні звітності. Держава, в особі законодавчої і виконавчої влади, у відповідних законах і інших актах встановлює єдині правові і методологічні основи організації і ведення БУ в Україні, порядок подання і складання порівняльної і вірогідної інформації про майнове становище господарюючих суб'єктів, їх доходи і видатки: інформація для користувачів бухзвітності, склад, зміст, адреси і строки подання звітності підприємствам.
Органи, які мають право регулювати бухгалтерський облік: Мінфін Росії, ЦБ, Федеральна служба страхового нагляду. У межах своєї компетенції вони регламентують одноманітний підхід до відображення в бухгалтерському обліку господарських процесів, принципів оцінки, обов'язки, права і відповідальність бухгалтерів, розробляють план рахунку, інструкцію до нього, нормативні акти і методичні вказівки з окремих питань.
Прийнята Концепція розвитку російського бухгалтерського обліку передбачає поступовий перехід основних регулюючих облік функцій від державних органів саморегулівним організаціям бухгалтерів.
В даний час російський бухгалтерський облік характеризується наступними особливостями.
1. Поєднання державного регулювання з ініціативою підприємства по раціоналізації і вдосконаленню обліку. Обліковий процес організовується самими підприємствами виходячи з особливостей їхньої діяльності і вибраної облікової політики. Керівник підприємства несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку, виконання законодавства і реєстрацію господарських операцій.
2. Послідовне підвищення ролі бухгалтерського обліку в забезпеченні інформаційної зацікавленості користувачів для прийняття правильних економічних рішень: інформація про фінансовий стан, прибутки, конкурентоспроможності і т.д.
3. Забезпечення інформативності, оперативності та аналітичності, що дозволяє виявити вплив різних факторів, сприяти ефективності виробництва.
4. Динамічність організації та удосконалення бухгалтерського обліку, методології і техніки на основі наукової організації праці; оптимізація витрат на ведення обліку.
Поступовий перехід на Міжнародні стандарти фінансової звітності до 2010 р. передбачає скасування обов'язкового ведення обліку для підприємств, крім тих, акції яких котируються на фондових біржах. Більшість малих підприємств буде переведено на спрощену систему обліку та оподаткування. Інші підприємства будуть розробляти власні стандарти ведення бухгалтерського обліку на основі МСФЗ і російських стандартів, які будуть носити рекомендаційний характер.
У цих умовах буде відбуватися підвищення значення внутрішньофірмового наказу по обліковій політиці, який стане основним документом, що регулює порядок ведення обліку підприємством.
1.2. Професійні організації бухгалтерів
При розробці нормативних актів Мінфін взаємодіє з зацікавленими відомствами через спеціально створений при ньому Методологічна рада з бухгалтерського обліку та звітності. Ця рада формується з представників державних органів, академічних інститутів, представників різних господарюючих суб'єктів, громадських організацій та асоціацій бухгалтерів та інших фахівців з бухгалтерського обліку.
У законодавчому регулюванні бухгалтерського обліку і звітності до важлива роль відводиться і Державній Думі Російської Федерації, яка розробляє і приймає законодавчі акти з бухгалтерського обліку. У 1994 р. у складі Думи була створена експертна рада з аудиту, бухгалтерського обліку та фінансової статистики. Експертна рада була створена при комітеті Держдуми з бюджету, податків, банків і фінансів і формувався з фахівців, експертів з бухгалтерського обліку та ін
У 1997 р. в РФ створюють Інститут професійних бухгалтерів, цілями якого є:
- Об'єднання професійних бухгалтерів і забезпечення з їх допомогою реформування бухгалтерського обліку на підприємствах з використанням нових нормативних актів, підвищення престижу професії;
- Захист інтересів бухгалтерів в органах законодавчої та виконавчої влади;
- Надання кваліфікованої допомоги та консультаційних послуг щодо організації бухгалтерського обліку, формування бази оподаткування, нових форм бухгалтерського обліку та ін
Відповідно до Концепції розвитку бухгалтерського обліку починаючи з 2004 р. Інституту професійних бухгалтерів почали поступово передаватися функції Мінфіну Росії з основних питань регулювання бухгалтерського обліку.
1.3. Вплив нормативного регулювання бухгалтерського обліку
на облікову політику підприємства
Російський бухоблік в даний час регламентується нормативними документами на декількох рівнях.
Перший рівень. Законодавче регулювання: закони, укази президента, постанови Уряду, в яких встановлюються єдині правові і методологічні основи організації та ведення бухгалтерського обліку.
Другий рівень. Нормативні акти органів, які на основі законодавчих актів регулюють постановку бухгалтерського обліку (Міністерство фінансів, Центробанк, Росстрахнадзор), положення з бухгалтерського обліку (стандарти бухгалтерського обліку), інструкції з бухгалтерського обліку в бюджетних організаціях.
Третій рівень. Плани рахунків, інструкції з їх застосування, галузеві інструкції та положення, що регулюють постановку бухгалтерського обліку відповідно до галузевих технологічними та організаційними особливостями.
Четвертий рівень. Регулювання на рівні підприємства: розробка облікової політики, посадових інструкцій і т.д.
Правове регулювання бухгалтерського обліку в нашій країні можна представити в наступному порядку.
Закон про бухгалтерський облік покликаний визначити єдині правові і методологічні основи бухгалтерського обліку в країні, його організацію, основні напрями бухгалтерської діяльності, складання звітності і склад господарюючих суб'єктів, обов'язок вести бухгалтерський облік і складати звітність.
Положення з бухгалтерського обліку (національні стандарти) - звід основних правил, які встановлюють принципи обліку певного об'єкта (сукупності об'єктів).
Методичні вказівки та рекомендації з бухгалтерського обліку повинні представляти собою звід правил і рекомендацій з порядку обліку об'єктів. Повинні найбільш повно визначати правила, в тому числі окремі елементи техніки ведення обліку відповідних об'єктів (ці інструкції складаються на додаток до положень про бухгалтерський облік).
При загальній методологічній основі бухгалтерського обліку формування наказу по обліковій політиці на кожному окремому підприємстві враховує різні фактори, що впливають на організацію бухгалтерського обліку на даному підприємстві:
- Форми власності на засоби виробництва та інше майно підприємства;
- Різноманітність видів підприємницької діяльності;
- Галузева специфіка;
- Структура підприємства та ін
При розробці наказу по обліковій політиці з метою бухгалтерського обліку необхідно, перш за все, орієнтуватися на вимоги Закону з бухгалтерського обліку, Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку, Положення з бухгалтерського обліку та звітності в РФ, окремих Положень (стандартів) з бухгалтерського обліку (до кінця 2004 р. прийнято і введено 20 ПБО).
Багато положень, зафіксовані в обліковій політиці, повинні бути роз'яснені і відображені в річній звітності.
1.4. Припущення в системі регулювання бухгалтерського обліку
в Російській Федерації
Положення ПБУ 1 / 98 "Облікова політика організації" визначило основні допущення, які повинні мати на увазі організації при формуванні облікової політики.
1. Допущення майнової відокремленості, яке означає, що майно і зобов'язання підприємства існують відособлено від майна і зобов'язань власників підприємства та інших організацій.
2. Допущення безперервності діяльності підприємства, що означає, що підприємство буде продовжувати свою діяльність у недалекому майбутньому і у нього відсутня необхідність ліквідації або суттєвого скорочення діяльності і, отже, зобов'язання підприємства будуть погашені в установленому порядку.
3. Допущення послідовного застосування облікової політики, що означає, що вироблена підприємством облікова політика застосовується від одного звітного періоду до іншого.
4. Допущення тимчасової визначеності фактів господарської діяльності підприємства, яке означає, що факти господарської діяльності підприємства відносяться і відображаються в бухгалтерському обліку того звітного періоду, в якому вони мали місце, незалежно від факту надходження або виплати грошових коштів.
Остання допущення має важливе значення для побудови системи бухгалтерського обліку в усіх країнах з ринковою економікою. Воно означає, що відображення операцій у бухгалтерському обліку повинне здійснюватися за системою нарахувань.
При цій системі всі доходи і витрати реєструються негайно, тобто доходи визнаються в тих випадках, коли гроші ще не надійшли, а до витрат включаються витрати, за якими грошові виплати ще не зроблені.
У Російській практиці це припущення асоціюється з режимом оподаткування за методом відвантаження, тобто переходу права власності на вироблену підприємством продукцію в момент її відвантаження покупцю.
До 1992 р. в Росії застосовувалася тільки система касового обліку (визнаються тільки ті доходи, по яких були надходження грошей, а витрати - ті, за якими були проведені виплати). Зараз підприємствам дозволено працювати за методом відвантаження. Ця система нарахування дозволяє пов'язувати у часі доходи і витрати.
При формуванні нормативної бази бухгалтерського обліку Російської Федерації регулюючі органи виходять із зафіксованих у законодавстві основних вимог, що застосовуються в міжнародній практиці як принципи обліку:
1) вимога повноти. Воно передбачає необхідність відображення в бухгалтерському обліку всіх фактів господарської діяльності;
2) вимога обачності, обережності, консерватизму. Воно означає більшу готовність до бухгалтерського обліку втрат, ніж можливих доходів, недопущення створення прихованих резервів. У західній практиці одним з конкретних прикладів вияву цієї вимоги є асиметричний облік прибутків і збитків, тобто прибуток відображається у бухгалтерському обліку тільки після здійснення господарської операції, а збиток - з моменту виникнення припущення його можливості, що поки не допускається в нашій обліковій практиці. Для покриття таких збитків створюються резерви по сумнівних боргах - у західній практиці в момент утворення такої заборгованості.
У нашій практиці - тільки після закінчення звітного року на основі інвентаризації, чи не погашеної в строк дебіторської заборгованості. Такий порядок створення резервів по сумнівних боргах означає, що вимога обачності не використовується повною мірою;
3) вимога пріоритетності змісту над формою. Ця вимога означає, що в бухгалтерському обліку факти господарської діяльності відображаються виходячи з їх правової форми, економічного змісту фактів та умов господарювання. Наприклад, сам по собі факт видачі керівником підприємства великих сум позик не є незаконним, але якщо їх видача здійснюється при нестійкому фінансовому положенні підприємства або при заборгованості з виплати зарплати співробітникам, то таку операцію не можна вважати правомірною;
4) вимога безперервності. Ця вимога зумовлює необхідність тотожності даних аналітичного обліку оборотам і залишкам за відповідними синтетичними рахунками на кожне перше число місяця, а також показниками бухгалтерської звітності даних аналітичного і синтетичного обліку;
5) вимога раціональності. Воно означає раціональне і економне ведення бухгалтерського обліку виходячи з умов господарювання і величини підприємства.
1.5. Господарський облік, його види у вітчизняній практиці
В даний час у практиці бухгалтерський облік поділяється на такі види:
- Управлінський облік;
- Фінансовий облік;
- Податковий облік.
Різке розширення функцій бухгалтерського обліку в умовах переходу до ринкової економіки, введення комерційної таємниці, статус відкритості звітності обумовлюють необхідність виділення з бухгалтерського обліку як самостійних видів обліку фінансового та управлінського обліку.
Фінансовий облік оперує інформацією, яка формується в процесі фінансових відносин. Фінансовий облік жорстко регламентований, так як впливає на розрахунок податків і складання звітних документів.
Він орієнтований на отримання інформації, необхідної для складання фінансової звітності (відповідно до законодавства і т.д.).
Управлінський облік охоплює ті види інформації, які необхідні для управління в межах підприємства. Основна мета управлінського обліку - інформаційне забезпечення і контроль в рамках підприємства, тому існують моделі управлінського обліку, але норми і правила розробляє саме підприємство.
Управлінський облік спрямований на отримання внутрішньої інформації, необхідної для управління та прийняття рішення керівником на перспективу, обчислення собівартості, фінансових результатів і т.д.
Взаємозв'язок між фінансовим і управлінським обліком здійснюється різними способами, головним чином, через використання системи планів рахунків (єдиний план рахунків із субрахунками або окремі плани рахунків і т.д.).
Податковий облік організації ведеться відповідно до вимог гл. 25 "Податок на прибуток" Податкового кодексу РФ. Цей облік характеризується відсутністю подвійного запису і чітким регулюванням порядку обліку та виду дозволених операцій. Тим часом НК РФ містить можливості вибору підприємством тих чи інших положень, тому виникла необхідність розробки окремих розділів у наказі по обліковій політиці з метою податкового обліку.
1.6. Вимоги до змісту наказу по обліковій політиці
Наказ по обліковій політиці розробляється бухгалтером і затверджується керівником підприємства не пізніше 1 січня нового фінансового року.
Основні елементи наказу по обліковій політиці
N
Елементи облікової політики
З метою бухгалтерського обліку
1
Робочий план рахунків бухгалтерського обліку
2
Методи організації облікової роботи
3
Порядок ведення бухгалтерського обліку
4
Автоматизація бухгалтерського обліку
5
Порядок застосування первинних документів бухгалтерського обліку.
Документи по вільній формі
6
Перелік осіб, які мають право підпису господарських документів
7
Графік і організація документообігу
8
Регістри бухгалтерського обліку, які застосовуються організацією
9
Порядок проведення інвентаризації
10
Методи і правила оцінки придбаних матеріальних цінностей
11
Оцінка товарів
12
Оцінка готової продукції
13
Оцінка фінансових вкладень
14
Методи калькулювання витрат
15
Оцінка незавершеного виробництва
16
Порядок розподілу непрямих витрат
17
Порядок розподілу витрат допоміжного виробництва
18
Списання витрат обслуговуючих виробництв і господарств
19
Оцінка придбання основних засобів
20
Ліміт одноразового списання вартості основних засобів
21
Методи нарахування амортизації
22
Переоцінка основних засобів
23
Оцінка вартості придбаних нематеріальних активів
24
Методи нарахування амортизації нематеріальних активів
25
Створення резерву по сумнівних боргах
26
Створення резервів майбутніх витрат і платежів
27
Створення резервних фондів
28
Метод визначення виторгу від продажу
29
Порядок розрахунку податку на прибуток
30
Відображення подій, що відбулися після звітної дати
31
Порядок списання витрат майбутніх періодів
32
Порядок визнання доходів майбутніх періодів
33
Використання чистого (нерозподіленого) прибутку
34
Порядок обліку збитків минулих років
35
Інша інформація
З метою управлінського обліку
1
Регістри управлінського обліку
2
Форми управлінської звітності
3
Графік документообігу
4
Терміни формування управлінської звітності
5
Особи, які беруть участь у формуванні звітності
6
Інша інформація
З метою податкового обліку
1
Види податкових регістрів, застосовуваних підприємством
2
Метод визначення виручки для розрахунку ПДВ
3
Метод розрахунку податку на прибуток
4
Розподіл податків по філіях і відокремленим
підрозділам
5
Метод оцінки вартості списаних матеріалів
6
Метод оцінки проданих товарів
7
Порядок визначення строку корисного використання
основних засобів і нематеріальних активів
8
Застосування методів нарахування амортизації
9
Застосування підвищувальних (знижувальних коефіцієнтів амортизації
10
Порядок створення резерву з гарантійного ремонту
11
Порядок обліку витрат на ремонт
12
Порядок розрахунку відпускних
13
Порядок списання сумнівної заборгованості
14
Терміни проведення інвентаризації дебіторської та кредиторської
заборгованостей
15
Оцінка вартості незавершеного виробництва
16
Розподіл доходів на замовлення, що мають тривалий цикл
17
Порядок сплати податку на прибуток
18
Інші питання
Прийнята організацією облікова політика повинна застосовуватися з року в рік. Зміна наказу допускається у разі зміни законодавства РФ чи нормативних актів органів, що здійснюють регулювання бухгалтерського обліку, розробки організацією нових способів його ведення або істотної зміни умов її діяльності.
1.7. Технічні питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві
1.7.1. Форма ведення бухгалтерського обліку на підприємстві
Відповідно до Закону про бухгалтерський облік в Російській Федерації відповідальним за організацію бухгалтерського обліку на підприємстві є його керівник. Він може вибрати одну з наступних форм організації ведення бухгалтерського обліку на підприємстві:
1) заснувати бухгалтерську службу на чолі з головним бухгалтером як структурний підрозділ;
2) ввести в штат посаду бухгалтера;
3) передати на договірних засадах ведення бухгалтерського обліку централізованої бухгалтерії, спеціалізованої організації або бухгалтерові-фахівцеві;
4) вести бухгалтерію особисто.
1.7.2. Документування
Кожен факт господарського життя підприємства повинен бути відображений у первинних документах. Вони повинні або відповідати формам, що містяться в альбомах уніфікованих форм, затверджених Держкомстатом, або бути у вільній формі (у разі відсутності затвердженого документа). При цьому правила складання та оформлення єдині для тих і інших. Первинне документування допускається як у натуральних (кг, м, шт. Тощо), так і вартісних показниках.
Основним грошовим вимірником є ​​рубль РФ. Усі первинні документи повинні містити обов'язкові реквізити:
- Найменування документа;
- Дата складання;
- Найменування організації, від імені якої складено документ;
- Зміст господарської операції;
- Вимірювачі її у вартісному вираженні;
- Найменування посадових осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;
- Особисті підписи зазначених осіб.
Первинні документи, за якими дані приймаються до бухгалтерського обліку, перевіряються за формою (повнота і правильність їх оформлення) і змістом (законність задокументованих операцій, логічна ув'язка окремих показників).
1.7.3. Інвентаризація
Інвентаризація - метод визначення фактичної наявності товарно-матеріальних цінностей, полягає в прямому перерахунку з подальшою звіркою кількості з даними бухгалтерського обліку. Інвентаризаційні відомості стають основою для внесення виправлень на рахунки бухгалтерського обліку. Інвентаризація проводиться на кожному підприємстві не рідше одного разу на рік. Крім того, інвентаризація повинна проводитися в наступних випадках: зміна матеріально-відповідальних осіб, ліквідація, реорганізація підприємства, крадіжки, стихійні лиха тощо Наказом директора затверджується постійно діюча комісія, що включає в себе не менше трьох осіб. У ході її проведення складаються інвентаризаційні відомості за типовою формою. Кожна сторінка відомості нумерується цифрами, і прописом виводиться підсумок натуральних одиниць, після закінчення записів прописом вказується кількість заповнених рядків. Це виключає можливість заміни або вилучення окремих сторінок інвентаризаційної відомості, а також приписок до натуральних залишкам.
Кожна сторінка підписується всіма учасниками інвентаризації. Після закінчення інвентаризації матеріально-відповідальна особа дає підписку про те, що йому пред'явлені для перевірки всі цінності, інвентаризація проведена правильно і претензій до комісії немає.
Для порівняння фактичних (натуральних) залишків матеріальних цінностей із залишками, що значаться на рахунках бухгалтерського обліку, бухгалтерія складає порівнювальні відомості. На їх підставі встановлюються недостачі або лишки товарно-матеріальних цінностей.
Після цього проводиться узагальнення даних, отриманих інвентаризацією, і прийняття на її основі адміністративних рішень та внесення виправлень на рахунки бухгалтерського обліку. У ході інвентаризації можуть бути виявлені як недостача матеріальних цінностей та грошових коштів, так і їх надлишки. Сума нестачі може бути утримана з матеріально-відповідальних осіб, а надлишки є доходом підприємства.
1.7.4. Форми бухгалтерського обліку
Під формами бухгалтерського обліку розуміються будова облікових регістрів та їх взаємозв'язок, а також послідовність і способи облікової реєстрації. Основними формами бухгалтерського обліку в Росії є:
- Журнал-головна;
- Меморіально-ордерна;
- Журнально-ордерна;
- Автоматизована форма із застосуванням ЕОМ;
- Спрощена форма для малих підприємств.
Журнал-головна форма бухгалтерського обліку широко застосовується на сільськогосподарських підприємствах. При цій формі обліку на підставі згрупованих первинних, а також зведених (накопичувальних) документів складаються меморіальні ордери, які є підставою для записів по рахунках синтетичного і аналітичного обліку.
Синтетичний облік ведуть у книзі "Журнал-головна". Форма цієї книги дозволяє поєднувати хронологічну і систематичну реєстрацію меморіальних ордерів, тобто замінює реєстраційний журнал і головну книгу. В кінці кожного місяця в цій книзі підраховують обороти по рахунках і підсумок у колонці "Сума оборотів за статтями". Цей підсумок повинен дорівнювати сумі дебетових і сумі кредитових оборотів за всіма рахунками. Таке рівність випливає з сутності подвійного запису. Одночасно в книзі виводять сальдо по рахунках, які використовуються для складання бухгалтерського балансу. Підсумок дебетових сальдо повинен дорівнювати підсумку кредитових сальдо за всіма рахунками. У зв'язку з тим що в книзі забезпечується контрольне рівність оборотів і сальдо, немає необхідності складати оборотну відомість по рахунках синтетичного обліку.
Аналітичний облік ведуть у книгах чи картках. По рахунках складають оборотні відомості, підсумки яких звіряють з даними відповідних рахунків синтетичного обліку в книзі "Журнал-головна". При даній формі обліку успішно може застосовуватися сальдовий метод обліку товарно-матеріальних цінностей. Накопичувальні документи, наприклад виробничі звіти, які одночасно є регістрами аналітичного обліку. Основним недоліком цієї форми обліку є відставання аналітичного обліку від синтетичного і скупчуванню до кінця місяця великого обсягу облікової роботи. Форма "Журнал-головна" відрізняється від інших тим, що замість головної книги застосовується "Журнал-головна".
Меморіально-ордерна форма бухгалтерського обліку виникла у 1928 - 1930 рр.. При цій формі обліковий процес здійснюється наступним чином: на підставі первинних, зведених і накопичувальних документів складають меморіальні ордери, які фіксуються в реєстраційному журналі. Потім на підставі меморіальних ордерів виробляють запису за рахунками синтетичного обліку у головній книзі. Документи, прикладені до меморіальних ордерів, служать підставою для записів у регістрах аналітичного обліку.
В кінці місяця складають оборотні відомості по рахунках синтетичного і аналітичного обліків, проводять їх взаємну звірку. При цьому зіставляють підсумки цих відомостей за аналітичними рахунками з даними відповідних синтетичних рахунків. Підсумки оборотів за дебетом і кредиту всіх синтетичних рахунків, а також підсумок реєстраційного журналу повинні бути рівні між собою.
Меморіальний ордер - це документ, в якому відображається бухгалтерська проводка. У ньому вказуються: номер ордера, місяць, рік, зміст запису, суми, найменування дебетуемого та кредитованого рахунків.
Журнально-ордерна форма бухгалтерського обліку - найбільш поширена в Росії. При цій формі широко застосовуються накопичувальні регістри. Вони виробляються в розрізі кореспондуючих рахунків, що виключає необхідність складання меморіальних ордерів. Зазвичай в одному регістрі поєднуються хронологічний порядок, синтетичний і аналітичний облік. Книги (картки) аналітичного обліку ведуться як виняток по деяких об'єктах (за основними засобами і т.п.). Регістрами бухгалтерського обліку є журнали-ордери, допоміжні (накопичувальні) відомості, розроблювальні таблиці, головна книга.
Журнал-ордер - це облікові регістри в хронологічному порядку синтетичного і ряду випадків аналітичного обліку. Записи в них виробляються в міру надходження документів або підсумку за місяць з накопичувальних відомостей.
Реєстрація проводиться за кредитованим ознакою, тобто по кредиту цього рахунку в кореспонденції з дебетуемого рахунками. Це досягається використанням шахової форми журналів-ордерів, при цьому сума господарських операцій записується лише одного разу, але показується як дебетуемого, так і кредитується рахунок. Для зручності записів у журналах-ордерах передбачена типова кореспонденція рахунків.
Кожен журнал-ордер ведеться по одному або декільком близьким за своїм змістом рахунків. Журнал-ордер відкривається на місяць. У кожному з них відображається кредитовий оборот конкретного рахунку. Дебетовий оборот цього рахунку знайде відображення в інших журналах-ордерах. Цим усуваються повторні записи, що мають місце при обліку "Журнал-головна", коли з кожного рахунку реєструються дебетові та кредитові обороти.
Допоміжні (накопичувальні) відомості застосовуються тоді, коли необхідні дані важко відобразити безпосередньо в журналі-ордері. У цьому випадку на підставі первинних документів показники накопичуються у відомостях і групуються по кореспондуючих рахунках, статтями аналітичного обліку тощо Підсумки з відомостей переносяться у відповідні журнали-ордери. У кінці місяця підсумки журналів-ордерів переносяться в головну книгу, яка відкривається на рік і призначена для узагальнення даних поточного обліку і взаємної звірки записів за окремими рахунками.
Автоматизована форма із застосуванням комп'ютерів - вільна форма, при якій формуються зведені листи, а в них групується інформація залежно від особливостей програми для ведення бухгалтерського обліку.
Спрощена форма для малих підприємств передбачає використання спрощеного плану рахунків, книги обліку фактів господарської діяльності і ряду відомостей. Типові рекомендації щодо організації бухгалтерського обліку для суб'єктів малого підприємництва були затверджені Наказом Мінфіну Росії від 21.12.1998 N 64н.
Не потрібно плутати цю форму обліку з "спрощенкою" стосовно Податкового кодексу - системою, при якій бухгалтерський облік як такої не ведеться.
2. КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА
ВАТ «Новгороденгерго» існує з 25.01.1993. ВАТ «Новгороденгерго» створено на невизначений термін.
Основною метою діяльності Товариства є отримання прибутку.
Для отримання прибутку Товариство має право здійснювати будь-які види діяльності, не заборонені законом, в тому числі:
- Поставка (продаж) електричної та теплової енергії за встановленими тарифами відповідно до диспетчерськими графіками електричних і теплових навантажень;
- Отримання (купівля) електричної енергії з оптового ринку електричної енергії (потужності);
- Отримання (купівля) тепло-та електроенергії у їх виробників;
- Виробництво електричної і теплової енергії;
- Передача електричної і теплової енергії;
- Диспетчерське управління та дотримання режимів енергозбереження та енергоспоживання;
- Забезпечення експлуатації енергетичного обладнання у відповідності з діючими нормативними вимогами, проведення своєчасного і якісного його ремонту, технічного переозброєння та реконструкції енергетичних об'єктів, а також розвиток енергосистеми;
- Експлуатація енергетичних об'єктів, що не знаходяться на балансі Товариства, за договорами з власниками даних енергетичних об'єктів;
-Монтаж, налагодження і ремонт енергооб'єктів, електроенергетичного та теплоенергетичного обладнання;
- Експлуатація, монтаж, ремонт котлів та посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води;
-Створення та освоєння нової техніки і технологій, що забезпечують ефективність, безпека і екологічність роботи промислових об'єктів Товариства, створення умов для розвитку енергетичного комплексу в цілому, реалізації галузевих науково-технічних та інноваційних програм, формування галузевих фондів НДДКР;
- Надання послуг з реалізації енергії енергопостачальним організаціям;
- Виконання робіт, що визначають умови паралельної роботи відповідно до режимів Єдиної енергетичної системи Росії в рамках договірних відносин;
- Забезпечення енергопостачання споживачів, підключених до електричних та теплових мереж Товариства, відповідно до укладених договорів
- Надання послуг зі збирання коштів з населення за надані комунальні послуги населенню;
- Діяльність з експлуатації електричних мереж;
- Діяльність з експлуатації теплових мереж;
- Інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством Російської Федерації.
«Новгороденерго», як самостійна енергосистема утворена на базі Новгородських електричних мереж «Лененерго» у січні 1986 року (Наказ Міненерго СРСР «Про організацію Новгороденерго» № 507 від 18.12.85 р.). Акціонерне товариство «Новгороденерго» було утворено в 1992 році в результаті приватизації за першим варіантом пільг зі статутним капіталом 248,2 млн. руб.
У 1994 році внаслідок переоцінки основних фондів статутний капітал компанії було збільшено у 428,2 рази до 106,3 млрд. руб. Усього було випущено 165 694 998 звичайних і 46881866 привілейованих акцій номіналом 500руб.
«Новгороденерго», як акціонерне товариство відкритого типу, зареєстровано розпорядженням Адміністрації Новгорода 25 січня 1993 за номером 120-рр. Статут в останній редакції прийнятий зборами акціонерів 22 березня 2002 - І зареєстрований в Адміністрації Великого Новгорода за № 210 15 травня 2002.
Планує і організовує роботу філій та відділень виконавчий апарат-управління «Новгороденерго» під керівництвом Ради директорів і Правління.
До складу «Новгороденерго» на правах філій та відділень входять 4 мережевих підприємства.
Завершальним етапом реформи стала процедура державної реєстрації 1 квітня 2005 року, виділених з «Новгороденерго» самостійних акціонерних Товариств «Новгородська енергозбуткова компанія» і «Новгородська генеруюча компанія».
Назва «Новгороденерго» збереглося за розподільчої мережевою компанією, яка разом з іншими енергетичними компаніями регіону, увійшла до зони відповідальності «МРСК Північно-Заходу».
Затверджений Урядом РФ і Радою директорів РАО «ЄЕС Росії» графік проведення реформування виконано повністю і у встановлені терміни. У ході реформування була виконана основна задача реструктуризації Товариства протягом всього перехідного періоду - забезпечення надійного і безперебійного електропостачання споживачів на території Новгородської області.
Сьогодні в Новгородській розподільчої мережевої компанії працює півтори тисячі чоловік, які забезпечують надійність електропостачання території в 55,3 тис. кв. км, з населенням 674,1 тис. жителів. Загальна протяжність електричних повітряних ліній, що обслуговуються компанією, - 23839 км, 4966 трансформаторних підстанцій різної потужності.
Основним бізнес процесом Товариства після реформування стало виконання договорів з передачі електроенергії.
Підстанцій 35 кВ і вище - 129 одиниць, з встановленою потужністю - 1 786,2 МВА
Підстанцій 10 / 0,4 кВ - 4837 одиниць, з встановленою потужністю - 642,971 МВА
Протяжність по трасі повітряних ліній електропередачі, що знаходяться на балансі «Новгороденерго» станом на 01.01.06 складає 23 839,622 км.

3. ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА НА ПРИКЛАДІ ВАТ «НОВГОРОДЕНЕРГО»
ВАТ «Новгороденерго» організовує і веде бухгалтерський облік, складає бухгалтерську звітність відповідно до Федерального закону від 21 листопада 1996р. № 129-ФЗ «Про бухгалтерський облік» та іншими нормативними документами у сфері бухгалтерського обліку.
Бухгалтерський і податковий облік ведеться структурним підрозділом Товариства - Департаментом бухгалтерського та податкового обліку та звітності, очолюваним Головним бухгалтером.
Департамент бухгалтерського та податкового обліку Товариства здійснює методологічне керівництво бухгалтерськими службами філій, представництв та відокремлених підрозділів.
Філії, представництва та відокремлені підрозділи Товариства мають власні бухгалтерські служби, складають окремі бухгалтерські баланси та іншу звітність.
Документами облікової політики Товариства є справжній стан, робочий план рахунків бухгалтерського обліку та графік (правила) документообігу, затверджувані відповідними розпорядчими документами Товариства.
Для ведення бухгалтерського обліку використовується робочий план рахунків, що розробляється на основі типового плану рахунків холдингу ВАТ РАО «ЄЕС Росії», який затверджується керівником Товариства. Робочий план рахунків бухгалтерського обліку Товариства застосовується в процесі ведення бухгалтерського обліку у Виконавчому апараті, у філіях Товариства. Робочий план рахунків Товариства складено відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку, затвердженого наказом Міністерства Фінансів РФ від 31 жовтня 2000 р. № 94н і з урахуванням функціональності програмного забезпечення, використовуваного для ведення бухгалтерського обліку в Товаристві.
Для оформлення фактів господарської діяльності ВАТ «Новгороенерго» застосовує типові форми первинних облікових документів, встановлені Державним комітетом РФ за статистикою, Мінфіном РФ та іншими уповноваженими органами виконавчої влади, а також фірмові форми первинних облікових і інших документів, які затверджуються відповідними розпорядчими документами Товариства.
Основні правила ведення бухгалтерського обліку і документування господарських операцій відповідають Положення по веденню бухгалтерського обліку і бухгалтерської звітності в Російській Федерації з урахуванням окремих галузевих особливостей, прийнятих і відображених у цьому документі та інших розпорядчих документах Товариства.
Річна бухгалтерська звітність Товариства розглядається і затверджується загальними зборами акціонерів і подається у строки та адреси, встановлені статтею 15 Федерального закону від 21 листопада 1996р. № 129-ФЗ «Про бухгалтерський облік».
Фінансова звітність Товариства за МСФЗ формується на підставі консолідаційних таблиць - розшифровок, що розробляються для кожного звітного періоду та заповнюваних Виконавчим апаратом, філіями Товариства.
Річна бухгалтерська звітність Товариства публікується не пізніше 1 червня року, наступного за звітним.
Зміст регістрів бухгалтерського та податкового обліку, форм внутрішньої бухгалтерської звітності є комерційною таємницею. Особи, які отримали доступ до інформації, що міститься в цих документах, зобов'язані зберігати комерційну таємницю. За її розголошення вони несуть відповідальність, встановлену внутрішніми наказами суспільства і законодавством Російської Федерації.
Право підпису первинних облікових документів мають керівники Товариства у відповідність з розпорядчими документами Товариства. Керівники філій та відділень мають право підпису первинних облікових документів на підставі довіреностей, виданих ВАТ «Новгороенерго» м, а також мають право підпису іншої внутрішньої документації Товариства, якщо це випливає з виконання ними посадових обов'язків.
Інвентаризація майна і зобов'язань проводиться відповідно до статті 12 Федерального закону від 21.11.1996г. № 129-ФЗ «Про бухгалтерський облік» та Методичними вказівками по інвентаризації майна і фінансових зобов'язань, затверджених наказом Міністерства фінансів РФ від 13.06.1995г. № 49.
Інвентаризація майна, в тому числі переданого за договорами оренди, проводиться на місці філіями, дочірнім ВАТ «Новгороенерго» м, що здійснюють експлуатацію відповідних об'єктів.
Проведення інвентаризації обов'язково у випадках, передбачених законодавством.
Облік основних засобів в Товаристві ведеться відповідно до ПБУ 6 / 01, затвердженим наказом Мінфіну РФ від 30.03.01. № 26н.
Об'єкти основних засобів вартістю не більше 10 000 рублів за одиницю (а також придбані книги, брошури і т.п. видання, що не входять до бібліотечного фонду) списуються на витрати у міру відпуску їх у виробництво або експлуатацію. З метою забезпечення збереження цих об'єктів у виробництві або під час експлуатації в організації організується контроль за їх рухом.
Амортизація по об'єктах основних засобів проводиться лінійним способом, виходячи з термінів корисного використання цих об'єктів. По об'єктах основних засобів, прийнятих до бухгалтерського обліку до 01 січня 2002р., Амортизація нараховується відповідно до Постанови Ради Міністрів СРСР від 22 жовтня 1990 р. № 1072 «Про єдині норми амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних фондів народного господарства СРСР». По об'єктах основних засобів, прийнятих до бухгалтерського обліку починаючи з 01 січня 2002р., Амортизація нараховується відповідно до Постанови Уряду РФ від 01 січня 2002 р. № 1 «Про класифікацію основних засобів, що включаються в амортизаційні групи».
Витрати від списання основних засобів при аваріях, стихійних лих та інших надзвичайних ситуаціях відносяться до складу надзвичайних витрат.
На підставі Наказу Керівника ВАТ «Новгороенерго» може один раз на рік переоцінювати групи однорідних об'єктів основних засобів за поточною (відновної) вартості шляхом прямого перерахунку за документально підтвердженими ринковими цінами.
Облік фінансових вкладень здійснюється відповідно до ПБО 19/02, затвердженим Наказом Мінфіну РФ від 10.12.02 р. № 126Н.
Аналітичний облік за рахунком обліку фінансових вкладень ведеться за видами фінансових вкладень та об'єктам, у яких здійснено ці вкладення (організаціям-продавцям цінних паперів; іншим організаціям, учасником яких є організація; організаціям-позичальникам і т.п.). Побудова аналітичного обліку повинна забезпечити можливість отримання даних про короткострокових і довгострокових активах. При цьому облік фінансових вкладень у рамках групи взаємозалежних організацій, про діяльність якої складається зведена бухгалтерська звітність, ведеться на рахунку 58 «Фінансові вкладення» відокремлено.
Бухгалтерський облік матеріальних запасів здійснюється відповідно до ПБО 5 / 01 затвердженим наказом Мінфіну РФ від 09.06.01г. № 44н.
При відпуску матеріально - виробничих запасів у виробництво, їх використанні для ремонтно-відновлювальних робіт, капітального будівництва, та іншому вибутті їх оцінка проводиться по середній собівартості.
Аналітичний облік матеріалів ведеться оперативно-бухгалтерським (сальдовим) методом.
Формування фактичної собівартості матеріалів та обладнання до установки здійснюється із застосуванням рахунків № 15 «Заготівля та придбання матеріальних цінностей» та № 16 «Відхилення вартості матеріальних цінностей».
На рахунку № 10 «Матеріали» і рахунку № 07 «Устаткування до установки» облік ведеться за обліковими цінами. За облікову ціну приймається ціна поставки, відповідно до укладених договорів з постачальниками.
Відхилення фактичних витрат на придбання матеріально-виробничих запасів від їх облікової ціни списуються пропорційно вартості списаних у виробництво (проданих) матеріальних цінностей.
До витрат, виробленим в даному звітному періоді, але споживаним ВАТ «Новгороенерго» м у своїй діяльності протягом певного періоду, належать такі витрати:
- Платежі по добровільному та обов'язковому страхуванню майна та працівників;
- Витрати з придбання копій програмних продуктів для ЕОМ;
- Витрати з придбання ліцензій на здійснення окремих видів діяльності;
- Витрати по оплаті відпусток, пов'язані з майбутніх звітних періодів;
- Інші витрати, які відповідають критеріям витрат майбутніх періодів.
Витрати майбутніх періодів списуються рівномірно протягом періоду, до якого вони відносяться. Тривалість такого періоду визначається в момент прийняття витрат майбутніх періодів до бухгалтерського обліку.
Дебіторська заборгованість покупців враховується за сумою рахунків-фактур, пред'явлених до оплати, за обгрунтованими цінами і тарифами. Розрахунки з іншими дебіторами і за претензіями відображаються в обліку і звітності виходячи з цін, передбачених договорами.
Резерв сумнівних боргів створюється один раз на рік після проведення щорічної інвентаризації перед складанням річної звітності організації. Розмір резерву визначається результати з кожного конкретного випадку на підставі об'єктивної інформації про платоспроможність дебітора.
Інші активи Товариства, його філій та відділень оцінюються за фактичними витратами на момент їх прийняття до обліку.
Кредиторська заборгованість за отриманими кредитами і позиками враховується і відображається у звітності з урахуванням належних на кінець звітного періоду відсотків, кредиторська заборгованість постачальникам та іншим кредиторам - за сумою прийнятих до оплати рахунків і величиною нарахованих зобов'язань.
Заборгованість організації перед кредиторами, забезпечена виданими власними векселями, обліковується на рахунку 66 «Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках» - короткострокова, на рахунку 67 «Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками» - довгострокова.
Переклад довгострокової заборгованості за отриманими позиками і кредитами в короткострокову не виробляється, навіть якщо за умовами договору позики і (або) кредиту до повернення основної суми боргу залишається 365 днів.
ВАТ «Новгороденерго» обчислює і сплачує податки збори відповідно до законодавства Російської Федерації про податки і збори, законодавством суб'єктів Російської Федерації про податки і збори, нормативними правовими актами органів місцевого самоврядування про податки і збори.
Формування бази оподаткування, ведення регістрів податкового обліку, складання податкової звітності по податках і зборам стосовно податків і зборів, що сплачуються централізовано Виконавчим апаратом ВАТ «Новгороденерго», здійснює відділ податкового обліку та планування ВАТ «Новгороденерго» на підставі даних, що надаються Управлінням бухгалтерського обліку та іншими відокремленими підрозділами (філіями, представництвами, структурними підрозділами) ВАТ «Новгороденерго».
Обчислення та складання звітності з податку на доходи фізичних осіб, єдиного соціального податку, внеску на обов'язкове страхування від нещасних випадків в частині, що сплачується Виконавчим апаратом, здійснює Управління бухгалтерського обліку ВАТ «Новгороденерго».
Що стосується податків і зборів суб'єктів Російської Федерації і місцевих податків і зборів, що обчислюються і сплачуються відокремленими підрозділами ВАТ «Новгороденерго» за місцем їх знаходження, формування податкової бази та складання податкової звітності здійснюється безпосередньо відповідними відокремленими підрозділами.
Порядок складання податкової звітності, форми регістрів податкового обліку та порядок їх ведення, порядок формування податкової бази, розрахунок та сплата податків і зборів регулюється цим Положенням про облікову політику, а також внутрішніми документами ВАТ «Новгороденерго» про порядок обчислення і сплати окремих податків і зборів. Регістри податкового обліку можуть вестися у вигляді спеціальних форм на паперових носіях, в електронному вигляді і (або) будь-яких машинних носіях.
Зміни до податкової частина облікової політики ВАТ «Новгороденерго» вносяться при зміні порядку обліку окремих господарських операцій та (або) об'єктів з метою оподаткування у разі зміни законодавства або застосовуваних методів обліку, а також, якщо ВАТ «Новгороденерго» почало здійснювати нові види діяльності.
Інвентаризація зобов'язань, пов'язаних з розрахунками по податках і зборах, і звірка заборгованості з податковими органами проводиться Виконавчим апаратом ВАТ «Новгороденерго» та відокремленими підрозділами в частині платежів за місцем виконання обов'язків платника податків.
Філії та відділення Товариства виробляють нарахування, сплату та складання звітності з таких податків і зборів:
- Податок на доходи фізичних осіб;
- Єдиний соціальний податок;
- Внесок на обов'язкове страхування від нещасних випадків;
- Єдиний податок на поставлений дохід;
- Податок з продажів;
- Податок на землю;
- Податок на майно;
- Транспортний податок;
- Плата за користування водними об'єктами.
Виконавчий апарат Товариства обчислює і сплачує:
· Централізовано - податок на прибуток і податок на додану вартість;
· По відділеннях, розташованим в В. Новгороді - податок на майно, податок на землю;
Відповідальність за ведення податкового обліку і складання податкової
звітності
Відповідальність за правильність обчислення податків і зборів в частині, що обчислюється Виконавчим апаратом ВАТ «Новгороденерго» несе головний бухгалтер Товариства
Відповідальність за сплату вищевказаних податків несе начальник Казначейства ВАТ «Новгороденерго».
Відповідальність за правильність обчислення податків і зборів, що обчислюються і сплачуються відокремленими підрозділами ВАТ «Новгороденерго», несуть керівники відповідних відокремлених підрозділів.
Відповідальність за правильність обчислення прибуткового податку, єдиного соціального податку, внеску на обов'язкове страхування від нещасних випадків в частині, що обчислюється і сплачується Виконавчим апаратом ВАТ «Новгороденерго», несе Головний бухгалтер ВАТ «Новгороденерго».
Для забезпечення правильного та повного формування оподатковуваних баз по всіх податках і зборах підрозділу Виконавчого апарату ВАТ «Новгороденерго», філії, представництва та інші відокремлені підрозділи являють необхідну інформацію в терміни, встановлені графіком документообігу, у формах і обсягах, затверджених окремими внутрішніми розпорядчими документами.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
У ході написання роботи були отримані наступні висновки, що для правильного складання податкової облікової політики платник податків повинен дотримуватися чотирьох правил.
Перше. Організація має право вибрати один з декількох способів, що регулюють порядок визначення податкової бази та обчислення тих чи інших податків і зборів до Російської Федерації, які допускає Податковий кодекс.
Друге. Вибрані способи обліку встановлюються в цілому по всій організації, в тому числі у всіх її структурних підрозділах (включаючи і ті, що виділені на окремий баланс), незалежно від їх місця розташування.
Але зверніть увагу на те, що заклади, які фінансуються власником, є самостійними юридичними особами, а тому на них не поширюється облікова політика, прийнята підприємством-власником. Це випливає з положень ст. 120 ЦК РФ.
Третє. Дані способи обліку встановлюються на тривалий термін - як мінімум, на звітний рік. Найчастіше податковим періодом з податків і зборів є рік, тобто період часу з 1 січня по 31 грудня включно. У межах цього періоду податкова облікова політика фірми може змінюватися тільки в тих випадках, які прямо передбачені у податковому законодавстві.
Четверте. Вибрані варіанти податкового обліку повинні бути закріплені відповідним організаційно-розпорядчим документом.
В якості пропозицій автор пропонує залучення стороннього фахівця з метою оптимізації діючої облікової політики, оскільки це має ряд переваг перед самостійною розробкою заходів щодо поліпшення облікової політики: це дозволяє отримати нетрадиційний погляд на загальну картину обліку в компанії, відмовитися від усталених стереотипів, не боятися сформованих авторитетів і т.д.
У процесі аудиторського аналізу облікової політики та розробки рекомендацій щодо її вдосконалення можна виділити наступні основні етапи.
1. Комплексний аналіз сформованої системи бухгалтерського обліку і умов господарювання:
- Загальне ознайомлення з організацією (ключові напрями діяльності, галузева приналежність, організаційно-правова форма і т.п.);
- Аналіз зовнішнього середовища функціонування організації;
- Виділення галузевих особливостей ведення обліку;
- Розгляд фінансової політики організації;
- Аналіз сформованої системи бухгалтерського обліку, в тому числі діючої облікової політики;
- Аналіз системи внутрішнього контролю;
- Формулювання попередніх висновків про ефективність діючої облікової політики та можливих напрямках її зміни.
2. Розробка рекомендацій по оптимізації облікової політики з точки зору:
- Дотримання діючих нормативних документів з бухгалтерського обліку та оподаткування;
- Підвищення надійності внутрішнього контролю;
- Ефективності інформаційного забезпечення апарату управління;
- Відповідності проведеної фінансової і податкової політики;
- Зниження трудомісткості обліку;
- Забезпечення достовірності фінансової інформації, що надається зацікавленим користувачам.
3. Впровадження зміненої облікової політики в практику бухгалтерського обліку:
- Узгодження змін в обліковій політиці з керівництвом організації;
- Підготовка всієї внутрішньої нормативної документації по обліковій політиці;
- Проведення навчання співробітників по новим способам обліку;
- Розробка заходів щодо автоматизації облікового процесу;
- Контроль ефективності зміненої облікової політики.

ЛІТЕРАТУРА
1. Цивільний кодекс Російської Федерації (частина перша) від 30.11.1994 N 51-ФЗ (в ред. Від 21.07.2005)
2. Цивільний кодекс Російської Федерації (частина друга) від 26.01.1996 N 14-ФЗ (в ред. Від 18.07.2005)
3. Податковий кодекс Російської Федерації (частина перша) від 31.07.1998 N 146-ФЗ (в ред. Від 02.11.2004)
4. Бюджетний кодекс Російської Федерації від 31.07.1998 N 145-ФЗ (в ред. Від 09.05.2005)
5. Трудовий кодекс Російської Федерації від 30.12.2001 N 197-ФЗ (в ред. Від 09.05.2005)
6. Митний кодекс Російської Федерації від 28.05.2003 N 61-ФЗ (в ред. Від 18.07.2005)
7. Федеральний закон від 21.02.1992 N 2395-1 "Про надра" (в ред. Від 22.08.2004)
8. Федеральний закон від 23.09.1992 N 3523-1 "Про правову охорону програм для електронних обчислювальних машин і баз даних" (в ред. Від 02.11.2004)
9. Федеральний закон від 29.12.1994 N 78-ФЗ "Про бібліотечну справу" (в ред. Від 22.08.2004)
10. Федеральний закон від 14.06.1995 N 88-ФЗ "Про державну підтримку малого підприємництва Російської Федерації" (в ред. Від 22.08.2004)
11. Федеральний закон від 23.08.1996 N 127-ФЗ "Про науку і державну науково-технічну політику" (в ред. Від 30.06.2005)
12. Федеральний закон від 21.11.1996 N 129-ФЗ "Про бухгалтерський облік" (в ред. Від 30.06.2003)
13. Федеральний закон від 21.06.1997 N 122-ФЗ "Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним" (в ред. Від 30.12.2004)
14. Федеральний закон від 08.02.1998 N 14-ФЗ "Про товариства з обмеженою відповідальністю" (в ред. Від 29.12.2004)
15. Федеральний закон від 29.10.1998 N 164-ФЗ "Про фінансову оренду (лізингу)" (в ред. Від 18.07.2005)
16. Федеральний закон від 25.02.1999 N 39-ФЗ "Про інвестиційну діяльність в Російській Федерації, здійснюваної у вигляді капітальних вкладень" (в ред. Від 22.08.2004)
17. Класифікація основних фондів ОК 013-94. Затверджено Постановою Держстандарту Росії від 26.12.1994 N 359 (в ред. Від 14.04.1998)
18. Концепція бухгалтерського обліку в ринковій економіці Росії. Схвалено Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Мінфіні Росії, Президентською радою Інституту професійних бухгалтерів 29.12.1997
19. Концепція розвитку бухгалтерського обліку та звітності в Російській Федерації на середньострокову перспективу. Схвалено Наказом Міністра фінансів Російської Федерації від 01.07.2004 N 180
20. План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій та Інструкція по його застосуванню. Затверджено Наказом Мінфіну Росії від 31.10.2000 N 94н
21. Становище ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в Російській Федерації. Затверджено Наказом Мінфіну Росії від 29.07.1998 N 34н
22. Положення з бухгалтерського обліку "Облікова політика організації" ПБУ 1 / 98. Затверджено Наказом Мінфіну Росії від 09.12.1998 N 60н
23. Положення з бухгалтерського обліку "Облік договорів (контрактів) на капітальне будівництво" ПБУ 2 / 94. Затверджено Наказом Мінфіну Росії від 20.12.1994 N 167
24. Положення з бухгалтерського обліку "Облік активів і зобов'язань, вартість яких виражена в іноземній валюті" ПБУ 3 / 2000. Затверджено Наказом Мінфіну Росії від 10.01.2000 N 2н
25. Положення з бухгалтерського обліку "Бухгалтерська звітність організації" ПБУ 4 / 99. Затверджено Наказом Мінфіну Росії від 06.07.1999 N 43н
26. Положення з бухгалтерського обліку "Облік матеріально-виробничих запасів" ПБУ 5 / 01. Затверджено Наказом Мінфіну Росії від 09.06.2001 N 44н
27. Положення з бухгалтерського обліку "Облік основних засобів" ПБУ 6 / 01. Затверджено Наказом Мінфіну Росії від 30.03.2001 N 26н
28. Положення з бухгалтерського обліку "Події після звітної дати" ПБО 7 / 98. Затверджено Наказом Мінфіну Росії від 25.11.1998 N 56н
29. Положення з бухгалтерського обліку "Умовні факти господарської діяльності" ПБУ 8 / 01. Затверджено Наказом Мінфіну Росії від 28.11.2001 N 96н
30. Положення з бухгалтерського обліку "Доходи організації" ПБУ 9 / 99. Затверджено Наказом Мінфіну Росії від 06.05.1999 N 32н
31. Положення з бухгалтерського обліку "Витрати організації" ПБУ 10/99. Затверджено Наказом Мінфіну Росії від 06.05.1999 N 33н
32. Положення з бухгалтерського обліку "Інформація про афілійованих осіб" ПБУ 11/2000. Затверджено Наказом Мінфіну Росії від 13.01.2000 N 5н
33. Положення з бухгалтерського обліку "Інформація за сегментами" ПБУ 12/2000. Затверджено Наказом Мінфіну Росії від 27.01.2000 N 11н
34. Положення з бухгалтерського обліку "Облік державної допомоги" ПБУ 13/2000. Затверджено Наказом Мінфіну Росії від 16.10.2000 N 92н
35. Положення з бухгалтерського обліку "Облік нематеріальних активів" ПБУ 14/2000. Затверджено Наказом Мінфіну Росії від 16.10.2000 N 91н
36. Положення з бухгалтерського обліку "Облік позик та кредитів і витрат з їх обслуговування" ПБУ 15/01. Затверджено Наказом Мінфіну Росії від 02.08.2001 N 60н
37. Положення з бухгалтерського обліку "Інформація по діяльності, що припиняється" ПБУ 16/02. Затверджено Наказом Мінфіну Росії від 02.07.2002 N 66н
38. Положення з бухгалтерського обліку "Облік витрат на науково-дослідні, дослідно-конструкторські та технологічні роботи" ПБУ 17/02. Затверджено Наказом Мінфіну Росії від 19.11.2002 N 115н
39. Положення з бухгалтерського обліку "Облік розрахунків з податку на прибуток" ПБУ 18/02. Затверджено Наказом Мінфіну Росії від 19.11.2002 N 114н
40. Положення з бухгалтерського обліку "Облік фінансових вкладень" ПБУ 19/02. Затверджено Наказом Мінфіну Росії від 10.12.2002 N 126н
41. Положення з бухгалтерського обліку "Інформація про участь у спільній діяльності" ПБУ 20/03. Затверджено Наказом Мінфіну Росії від 24.11.2003 N 105н
42. Методичні вказівки по інвентаризації майна і фінансових зобов'язань. Затверджено Наказом Мінфіну Росії від 13.06.1995 N 49
43. Методичні вказівки з бухгалтерського обліку матеріально-виробничих запасів. Затверджено Наказом Мінфіну Росії від 28.12.2001 N 119н
44. Методичні вказівки з бухгалтерського обліку спеціального інструменту, спеціальних пристосувань, спеціального обладнання та спеціального одягу. Затверджено Наказом Мінфіну Росії від 26.12.2002 N 135н
45. Методичні вказівки по формуванню бухгалтерської звітності при здійсненні реорганізації організацій. Затверджено Наказом Мінфіну Росії від 20.05.2003 N 44н
46. Методичні вказівки з бухгалтерського обліку основних засобів. Затверджено Наказом Мінфіну Росії від 13.10.2003 N 91н
47. Вказівки про відображення в бухгалтерському обліку операцій за договором лізингу. Затверджено Наказом Мінфіну Росії від 17.02.1997 N 15
48. Інструкція про порядок обліку та зберігання дорогоцінних металів, дорогоцінних каменів, продукції з них та ведення звітності при їх виробництві, використанні і зверненні. Затверджено Наказом Мінфіну Росії від 29.08.2001 N 68н
49. Лист Мінфіну Росії від 29.10.1993 N 118 "Щодо відображення в бухгалтерському обліку окремих операцій в житлово-комунальному господарстві"
50. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. / За ред. Н.П. Кондракова. М.: ИНФРА-М, 2001;
51. Облікова політика організації / За ред. С.А. Миколаєва. М., 2004;
52. Облікова політика підприємств 2005 рік / За ред. Ю. Кузнєцова / / Аудит і оподаткування. 2005. № 3. С. 2;
53. Облікова політика організації для цілей оподаткування - окремий документ, що визначає податкову політику організації / За ред. С.А. Миколаєва / / Російський податковий кур'єр. 2005. № 12. С. 33;
54. Облікова політика організації / За ред. С.А. Миколаєва / / Економіка і життя. 2000. Груд. С. 5-20.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Курсова
164.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Теоретичні нормативні та практичні аспекти облікової політики на підприємстві
Теоретичні аспекти облікової політики та її вплив на показники звітності
Теоретичні та практичні аспекти управління в організації
Теоретичні та практичні аспекти аудиторської діяльності
Теоретичні та практичні аспекти обліку розрахунків за належними
Теоретичні та практичні аспекти формування мотивації досягнення
Теоретичні та практичні аспекти управління орієнтовані на вартість
Теоретичні та практичні аспекти обліку розрахунків за належними дивідендах
Теоретичні та практичні аспекти операцій на міжнародному валютному ринку FOREX
© Усі права захищені
написати до нас