Творчість

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ВСТУП

Пошук нових знань та їх матеріалізація, тобто створення нових об'єктів техніки, значно ускладнилися в умовах зрослих темпів оновлення технічних засобів і швидкого зростання науково-технічної інформації.

У силу цього, як у нас в країні так і за кордоном виникли розробки теоретичних основ та методичних засобів активізації творчого мислення та пошуку нових технічних рішень.

Розвиток наукових основ технічної творчості, розробка методик активізації творчого процесу, навчання основам творчості, створення в наукових, проектно-конструкторських і технологічних організаціях, на підприємствах і у вузах сприятливих умов для творчості стало нині нагальною необхідністю.

Прискорення науково-технічного прогресу екстенсивними методами - шляхом збільшення чисельності кадрів наукових працівників та науково-допоміжного персоналу не може відповідати цілям сьогоднішнього дня. Щоб прискорити процес отримання нових знань, створення високоефективної техніки на базі винаходів необхідно мати засоби для активізації творчого мислення. Специфічність цих засобів пов'язана з тим, що "логіка наукового відкриття (винаходи) далека від логіки формальної, а обставини, супутні прориву на більш високу ступінь пізнання, далеко не завжди відповідають важливості моменту. Прихована робота думки відбувається не тільки в тиші кабінету, у креслярської дошки і в робочий час, але і здавалося б в самій невідповідної обстановці, і найменшого поштовху ззовні іноді буває досить, щоб сутінки очікування освітилися яскравим спалахом миттєвого осяяння і розрізнені фрагменти загадкової мозаїки склалися в єдину картину ".

Вивчення евристичних прийомів і методів активізації творчого мислення наближають момент "осяяння", а також розвивають здібності особистості у творчості.

Оволодіння теорією творчості, прийомами і методами пошуку нових технічних рішень допомагає усвідомити соціальну значущість творчості, його суспільну необхідність, повніше розкрити свої творчі можливості.

ТЕХНІЧНЕ ТВОРЧІСТЬ І ЙОГО СУТНІСТЬ.

Проблеми творчості взагалі та технічної творчості зокрема, здавна хвилювали людство, залишаються актуальними і в даний час в силу своєї гносеологічної, соціально-психологічної та світоглядної багатоаспектності.

Що ж таке творчість? Результат особливого дару і винятковості людини, осінення (осяяння) понад, ірраціональної інтуїції, екстрасенсорного сприйняття, багатого, розвиненої уяви або логічного мислення?

Звичайно, анахронізмом є пояснення творчості "осінення згори", проте, і інші, викладені вище тлумачення, в силу своєї однобічності та абсолютизації лише окремих сторін творчості не можуть розкрити його сутності.

Єдино правильне пояснення сутності творчого процесу можна дати лише з позицій діалектичного матеріалізму.

Творчість як процес створення нового виражає творчий, перетворюючий працю людини, нерозривно пов'язаний з його пізнавальною діяльністю, що є відображенням об'єктивного світу в свідомості людини. Процес відображення не є дзеркальним відображенням дійсності, а його процес аналізу та синтезу нових форм і образів у мозку людини. У процесі творчості не тільки відображаються предмети і явища об'єктивного світу, але й пізнаються цілі, умови і причини виникнення та існування цих предметів і явищ.

У зв'язку з цим творчість слід розглядати як процес складних об'єктивно-суб'єктивних відносин між творцями та об'єктами творчості, як єдність пізнання та перетворення.

Об'єктивний характер творчого процесу проявляється у відображенні реальних явищ, задач, суспільних потреб; суб'єктивна сторона виражається в різних мотивах та результатах перетворюючої діяльності людини.

Наприклад, маючи перед собою одну й ту саму технічну задачу (об'єктивний фактор), одна людина вирішить її на рівні винаходу, інший - на рівні раціоналізаторської пропозиції, третій отримає тривіальне, давно відоме рішення (суб'єктивний чинник).

У літературі можна зустріти різні визначення поняття творчості.

Так, наприклад, творчість, на думку американського вченого П. Хілла, "... можна визначити як успішний політ думки за межі невідомого. Воно доповнює знання, сприяючи створенню речей, які не були відомі раніше".

Радянський філософ А. Матейко вважає, що сутність творчого процесу полягає в реорганізації наявного досвіду і формування на його основі нових комбінацій. У трактуванні Я.А. Пономарьова творчість розглядається як "взаємодія, що веде до розвитку".

Англійський дослідник М. Генле вважає творчим таке рішення, коли його новизна обумовлена ​​відображенням якогось аспекту гармонії у природі.

Видається, що найбільш узагальнююче визначення творчості дає наступне формулювання: творчість - це діяльність, що породжує щось якісно нове і відмінне неповторністю, оригінальністю і суспільно-історичною унікальністю.

Існують різні види творчості: наукове, технічне, художнє та ін Всі вони мають свої специфічні риси, спільність і відмінності.

Багаторівневий ТВОРЧОСТІ

Фази творчого процесу відображають структурно-рівневу природу механізму творчості. Доцільно говорити про спектр творчих завдань. Диференціація всередині спектру здійснюється в залежності від рівня (ступеня) які у цьому завданні протиріч між творцем і проблемною ситуацією.

Творчі завдання можна розділити на два класи:

ТЗ1 - завдання, які можуть бути вирішені за допомогою планомірного використання усвідомлюваних способів, прийомів.

ТЗ2 - вирішуються в результаті "розв'язування" протиріч неусвідомлюваних на початку рішення. Обов'язковою ознакою завдань ТЗ2 є наявність їх компонент в області неусвідомлюваного. Сукупність усіх етапів, в результаті реалізації яких виходить творчий результат, визначається як цикл творчого процесу і може розглядатися як технологія живої творчості. Повна циклічність всіх фаз творчого циклу, притаманна наукової творчості, винахідництва.

Евристика І ТЕХНІЧНЕ ТВОРЧІСТЬ.

"Еврика!" - Це вигук древнього вченого і винахідника Архімеда знайоме всім зі шкільної лави. Це слово не просто констатація факту знахідки, в нашій свідомості воно асоціюється з виразом вищого почуття задоволення, радості і захоплення від знайденого рішення задачі, яку до цього нікому не вдавалося вирішити і шлях вирішення якої був тернистий і довгий. "Еврика" - це фінал пошуку тієї істини, того знання, дорога до якого невідома, і не завжди знайшов цю істину може точно сказати, як він її знайшов.

Минуло більше двох тисячоліть, і в нашому лексиконі з'явилося слово "евристика". В даний час воно знайшло широке поширення. "Евристичне мислення", "Евристичні прийоми і методи", "евристичне властивість" і т.д. Промовляючи ці слова, ми не завжди замислюємося над тим, який сенс вкладаємо в поняття "евристика", але в нашій свідомості воно завжди пов'язане з творчою діяльністю.

У науковій літературі це поняття не має єдиного тлумачення. Так у роботах Перельмана Р.Г. про інтенсифікацію науково-технічної творчості евристика ототожнюється з психологією наукової творчості: "Психологія наукової творчості евристика вивчає, як вирішуються наукові завдання, що вимагають, окрім знань та умінь, також і кмітливості, здогадки".

Психолог Я.А. Пономарьов вважає, що евристика - це "абстрактно-аналітична наука, що вивчає один з структурних рівнів організації творчої діяльності та її продуктів". У Радянському енциклопедичному словнику даються такі визначення евристики: 1.Спеціальние методи, використовувані в процесі відкриття (створення) нового (евристичні методи). 2.Наука, що вивчає продуктивне творче мислення (евристичну діяльність). 3.Восходящій до Сократа метод навчання (майевтика).

На думку психолога В.М. Пушкіна, евристика - це галузь знання, "що вивчає формування нових дій в незвичайній ситуації", вона може стати наукою "в тому випадку, якщо евристичні процеси, що призводять до цих нових дій, знайдуть нарешті свій математичний опис".

Наведені висловлювання (яких можна було б навести більше), свідчать про те, що евристика як самостійна наука ще не сформувалася.

Незважаючи на велику кількість наукових праць, присвячених питанням евристики, вони, як правило, стосуються її окремих проблем і не дають чіткого уявлення ні про об'єкт, ні про предмет евристики, ані про її статус серед інших наук.

Спроба узагальнення численних концепцій та формулювання на цій основі визначення статусу та предмета евристики викладені в роботах Буша Г.Я і Буша К.

За визначенням авторів цієї роботи, "Евристика - це загальнонаукова теорія вирішення проблемних завдань, що виникають у людській діяльності та спілкуванні".

Предметом евристики є "виявлення, обробка та впорядкування закономірностей, механізмів і методологічних засобів антиципації (передбачення) і конструювання нового знання та цілеспрямованих способів діяльності та спілкування, що створюються на основі узагальнення колишнього досвіду та випереджаючого відображення моделей майбутнього з метою більш повного задоволення потреб людей".

Оцінюючи спробу авторів, можна сказати, що з точки зору узагальнення окремих підходів до евристики вона вдалася, але разом з тим, очевидно, прагнення до детермінації спільності завадило авторам у даному визначенні виділити специфічні риси саме евристики, і в результаті під це визначення можна підвести і інші загальнонаукові дисципліни, наприклад такі, як прогнозування або системний підхід.

Безліч тлумачень евристики говорить про різний зміст, який вкладають автори різних концепцій у дане поняття. При цьому спільним та безперечним є те, що у всіх випадках евристика нерозривно пов'язується з творчою діяльністю, з творчістю.

Спільними ланками, що зв'язують в єдину ланцюг поняття "евристика" і "творчість", є уявлення про не тривіальність, неординарності, новизні й унікальності. Стосовно до поняття "творчість" такими якостями характеризується результат творчої діяльності, стосовно евристики - методи та засоби отримання цього результату.

_

Евристичні прийоми АКТИВІЗАЦІЇ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ

Потреба в ефективних прийомах та методах активізації творчого мислення виникла дуже давно, хоча до недавнього часу інженерний праця розглядалася як процес, що носить виключно раціональний характер, позбавлений емоційного забарвлення. Разом з тим, ефективність праці інженера, конструктора, дослідника, розробника визначається не тільки рівнем знань та досвіду (необхідна умова), але й багатством уяви, розвиненістю фантазії. умінням абстрагуватися, "бачити в звичайному незвичайне і в незвичайному звичайне". "Уява - за словами А. Ейнштейна, - важливіше знання, бо знання обмежена. Уява ж охоплює все на світі, стимулює прогрес і є джерелом його еволюції". Уява (фантазія) - психічний процес, що складається в створенні образів на основі переробки минулих сприймань.

Розвиток цих якостей у творців нової техніки є важливим чинником у подоланні енертності мислення та прискорення пошуку рішень поставлених завдань. З цією метою використовуються різні еврістіцескіе прийоми у вигляді асоціацій, аналогій, контрольних питань, прийомів усунення технічних протиріч.

У літературі з технічної творчості часто різні автори одне і те ж евристичне засіб називають прийомом, методом, методикою, методологією і т.д. У зв'язку з цим доцільно уточнити значення цих термінів для більш певного їх розуміння.

ПРИЙОМ - Це елементарна дія або кілька елементарних дій, що виконуються за певними правилами для досягнення певної мети.

МЕТОД - це спосіб досягнення якої-небудь мети, рішення конкретної задачі, що розглядається як сукупність прийомів або операцій практичного або теоретичного освоєння (пізнання) дійсності.

МЕТОДИКА - це сукупність прийомів і методів, що виконуються за певними правилами та в певній послідовності для досягнення поставленої мети.

МЕТОДОЛОГІЯ - вчення про структуру, логічну організацію, методи та засоби діяльності.

МЕТОДОЛОГІЯ НАУКИ - вчення про принципи побудови, форми та методики наукового пізнання.

Перш ніж перейти конкретно до методу гірлянд випадковостей і асоціацій ми спробуємо з'ясувати що таке асоціації, гірлянди асоціацій і асоціативні прийоми.

Під асоціацією розуміється відображення в свідомості людини взаємозв'язку між предметами, явищами дійсності та психічними сприйняттями, відчуттями, руховими актами, уявленнями і т.д. Асоціації, як правило, з'являються без активного сприйняття. Оригінальність, соковитість і яскравість асоціацій залежить від інтересів людини, її індивідуальних особливостей, реакцій та моментального спрямування свідомості.

Дослідження психологів показали, що можливості людини генерувати асоціації обмежуються лише фактором часу, тому асоціації можна розглядати як джерело додаткової інформації, яку можна використовувати у творчому процесі.

Основна мета генерування асоціацій полягає в тому, щоб "розхитати" стереотипні уявлення про вдосконалюється об'єкті, активізувати фантазію та уяву, перекинути "місток" до шуканим аналогій. Асоціації у творчому пошуку виступають як прямі "підказки", як аналогії або як засоби перегляду аналогії між що спостерігаються об'єктом і об'єктом вдосконалення, об'єктом винаходу. Остання властивість асоціацій найбільш цінне і має велику евристичної силою. Так у прикладі з "арахнавтікой", напевно, для того, щоб у Дедала народилася ідея використовувати нитки в якості парашута, необхідно було збіг двох обставин: спостереження летить на павутині павучка і виникнення асоціації з летять парашутистом. Саме в тих випадках, коли аналогія знаходиться за асоціативного зв'язку, рішення відрізняються несподіванкою і оригінальністю.

Розрізняють асоціації за схожістю, контрастом і суміжності.

Асоціації за схожістю можуть бути використані як вихідні дані для прийомів евристичної інверсії (обігу, пошуку від кінця до початку), за суміжністю - для прийомів перетворення у просторі та часі.

Всі приклади генерування асоціацій можна розділити на дві групи: прийоми вільних асоціацій та спрямованих детермінованих асоціацій.

До вільних асоціацій відносять такі, генерування яких здійснюється без будь-яких обмежень смислового або граматичного характеру. При цьому асоціації можуть бути виражені ім'ям іменником, дієсловом, прикметником, прислівником, групою слів у вигляді метафори, приказки, прислів'я, каламбуру і т.д.

Генерування спрямованих асоціацій обмежується певними наперед заданими умовами.

До таких умов, наприклад, можна віднести генерування асоціацій за контрастом, виражених лише дієсловом і т.д., або асоціацією за подібністю, також виражених словами певної частини мови або символами, знаками і т.д.

Генерування як вільних, так і спрямованих асоціацій грунтується на швидкій реакції на слово подразник. Реакція людини на слово-подразник є глибоко індивідуальною і залежить від його інтелекту, темпераменту, умов, психофізіологічного стану і т.д.

Асоціації можна генерувати у вигляді групи на одне слово подразник і вигляді пов'язаної послідовності - "гірлянди", коли асоціація, викликана словом-подразником, є в свою чергу, словом-подразником для подальшої асоціації.

Наприклад, зі словом-подразником "компас" можна утворити таку групу асоціацій:

Компас: рух, напрям, траса, магнітне поле, путівник, впевненість, залізне сталість, похід, круїз, літак, теплохід, навігація і т.д.

Прикладом гірлянди асоціацій може служити така послідовність: компас - рух, рух - танці, танці - радість, радість - здоров'я, здоров'я - бадьорість, бадьорість - сила, сила - штанга, штанга - іграшка силачів і т.д.

Вихідним подразником для генерування асоціацій можуть бути відчуття, символи, будь-які предмети навколишнього світу, а також вдосконалюється об'єкт або ключові слова, характерні для вдосконалюється об'єкта.

Генерування групи асоціацій може бути корисним як при пошуку нових технічних рішень, так і на стадії постановки задачі для більш глибокого аналізу об'єкта, виявлення всіх можливих ознак та властивостей цього об'єкта.

Гірлянда асоціацій може розглядатися як евристичний прийом, що використовується для відходу від традиційних, стереотипних порівнянь і аналогій та знаходження взаємозв'язку (аналогій) між об'єктом та віддаленим поняттям (асоціацією). Цей прийом може бути корисний при пошуку нових функцій властивостей і якостей об'єкта.

Як вже говорилося, ефективність усіх евристичних прийомів, у тому числі і асоціацій, виявляється не стільки у забезпеченні прямого виходу на шукане рішення, скільки у підготовці психіки людини до моменту "осяяння", у встановленні зв'язку між свідомістю та підсвідомістю та підключенням інтуїції.

Звичайно, не можна не бачити величезні можливості асоціацій для розвитку творчих задатків: пам'яті, гостроти мислення, уяви, а використання метафоричних асоціацій розвиває, крім того, образність мислення.

Як вправ для тренування цих задатків можна використовувати всі викладені прийоми. Непогано, якщо ці вправи будуть виконуватися у вигляді гри і особливо дітьми, у яких уяву і образність мислення виявляються сильніше. У цій грі діти будуть виконувати роль "каталізатора" і одночасно з допомогою дорослих розвивати свої природні задатки.

Розглянуті нами евристичні прийоми послужили основою для створення евристичних, інтуїтивно-асоціативних методів активізації творчого мислення. Ці методи можна розглядати як сукупність приписів щодо виконання тих чи інших евристичних прийомів, а з точки зору їх використання для розвитку задатків і здібностей творчої особистості - як готові вправи для тренувань.

Далі ми розглянемо один з основних методів, що відноситься до групи інтуїтивно-Асоціативний - метод гірлянд випадковостей і асоціацій.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Культура і мистецтво | Реферат
37.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Творчість 23
Творчість Улицької
Творчість Н Гумільова
Уява і творчість
Психологія і творчість
Творчість Я.Л. Дуссека
Творчість АТ Твардовського
Творчість Бетховена
Творчість ЧАйтматова
© Усі права захищені
написати до нас