Творче мислення причини походження і способи досягнення

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ОМСЬК вище загальновійськове командне училище імені М. В. Фрунзе

Курсова робота

ТЕМА: ПСИХОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО
Типи особистості
МІЖОСОБИСТІСНИХ ВІДНОСИН.
виконав:
студент III курсу
Александров О.Г.
Науковий керівник:
професор О.М. Галочкін

м. Омськ
ЗМІСТ
Стор.
ВСТУП ................................................. ....................................... 3 - 4
РОЗДІЛ 1. Психологічна теорія З. Фрейда.
1.1. Структура особистості ................................................ ...... 5 - 9
1.2. Захисні механізми особистості ..................................... 9 - 11
РОЗДІЛ 2. Аналітична психологія К. Г. Юнга.
2.1. Архетип колективного несвідомого .................... 13 -13
2.2. Психологічні типи особистості ................................... 13 - 18
РОЗДІЛ 3. Трансакційний аналіз Е. Берна.
3.1. Структурний аналіз ................................................ ..... 19 - 26
3.2. Психологічна характеристика ігор,
в які грають люди .............................................. ... 26 - 28
ВИСНОВОК ................................................. ............................................. 29 - 30
Список використаної літератури .............................. 31 - 31
ВСТУП
Психологічне пізнання настільки ж древнє, як сама людина. Він не міг би існувати, не орієнтуючись у мотивах поводження і властивостях характеру своїх ближніх.
Останнім часом зростає інтерес до питань людської поведінки і пошукам сенсу людського існування. Керівники вивчають як працювати з підлеглими, батьки відвідують курси по вихованню дітей, люди учаться спілкуватися один з одним і "грамотно сваритися", викладачі вивчають як допомогти справитися з емоційним хвилюванням і почуттям розгубленості своїх студентів і учнів інших навчальних закладів.
Поряд з інтересом до матеріального добробуту і до бізнесу багато людей прагнуть допомогти собі і зрозуміти, що означає бути людиною. Прагнуть розібратися у своїй поведінці, розвити віру в себе, свої сили. Усвідомити неусвідомлені сторони особистості, зосередитися насамперед на тому, що відбувається з ними в даний час.
Коли психологи звертаються до вивчення особистості, що, мабуть, перше, з чим вони зіштовхуються, це різноманіття властивостей і їхніх проявів у її поведінці. Інтереси і мотиви, схильності і здібності, характер і темперамент, ідеали, ціннісні орієнтації, вольові, емоційні і інтелектуальні особливості, співвідношення свідомого і несвідомого (підсвідомого) і багато іншого - ось далеко неповний перелік характеристик, з якими доводиться мати справу, якщо ми намагаємося намалювати психологічний портрет особистості.
Володіючи різноманіттям властивостей, особистість разом з тим являє собою єдине ціле. Звідси випливають дві взаємозалежні задачі: по-перше, зрозуміти всю безліч властивостей особистості як систему, виділивши в ній те, що прийнято називати системоутворюючим фактором (чи властивістю), і, по-друге, розкрити об'єктивні підстави цієї системи.
У даній роботі розглядається своєрідність трьох підходів до вивчення теорії особистості та міжособистісних взаємин. Це - теорія З. Фрейда, К. Юнга і теорія Е. Берна.
Розроблену З. Фрейдом психоаналітичну теорію особистості, досить популярну в країнах Заходу, можна віднести до типу психодинамічних, неексперіментальних, що охоплюють все життя людини і використовують для опису його як особистості, внутрішні психологічні властивості індивіда, в першу чергу його потреби і мотиви. Він вважав, що лише незначна частина того, що насправді відбувається в душі людини і характеризує його як особистість, актуально їм усвідомлюється.
Аналітична психологія Юнга допомагає нам краще зрозуміти поводження особистості у взаємостосунках з навколишніми тобто соціальну сторону його поводження. Це викликає наш особливий інтерес, як соціологів і безсумнівно приносить користь у практичній діяльності офіцера - вихователя військового колективу.
Інший підхід, що допомагає краще зрозуміти людей - це трансакційний аналіз, розвитий Е. Берном. У цій роботі розглядається розуміння і застосування трансакційного аналізу в повсякденному житті звичайної людини.
РОЗДІЛ 1. ПСИХОАНАЛІТИЧНА ТЕОРІЯ ОСОБИСТОСТІ ПО ФРЕЙДУ.
1.1. Структура особистості.
Жодне напрямок не придбав настільки популярності за межами психології, як фрейдизм. Це пояснюється впливом його ідей у ​​країнах Заходу на мистецтво, літературу, медицину, антропологію й інші області науки, зв'язані з людиною.
Фрейд виступав проти традиційної психології з її інтроспективним аналізом свідомості. Основною проблемою психоаналізу була проблема мотивації. Подібно тому як образ і дія суть реалії, що виконують життєві функції в системі відносин індивіда і світу, а не усередині замкнутого в самому собі рефлектуючої свідомості, однієї з головних психологічних реалій є мотив.
Спочатку Фрейд представив психічне життя, що складається з трьох рівнів: несвідомого, передсвідомого і свідомого. Джерелом інстинктивного заряду, що додає мотиваційну силу людському поводженню (як у його моторних, так і в розумових формах) є несвідоме. "Воно" насичено сексуальною енергією (Фрейд позначив її терміном "лібідо"). Ця сфера закрита від свідомості в силу заборон, що накладаються суспільством. [6]
У 20-х роках у психологічних поглядах Фрейда відбулися деякі зміни на структуру людської особистості. Надалі в роботах "По ту сторону задоволення" (1920 р.) і "Я і Воно" (1923 р.) він пропонує іншу модель що здійснила істотний вплив на психологічні вчення про особистість.
Поняття несвідомого ми, таким чином, вивчаємо з навчання про витиснення. Витиснуте ми розглядаємо як типовий приклад несвідомого. Ми бачимо, однак, що є два види: латентне, але здатне стати свідомим. Наше знайомство з психічною динамікою не може вплинути на номенклатуру й опис. Латентний несвідоме, тільки в остаточному, але не в динамічному змісті, називається нами передсвідомим: термін "несвідоме", "передсвідоме", "свідоме" зміст якого вже тільки чисто описовий. Передсвідоме передбачається майже коштує набагато ближче до свідомого, чим несвідомому, а тому що несвідоме ми назвали психічним, ми тим більше назвемо, тому що латентне передсвідоме.
Таким чином, ми з великим задоволенням можемо обходитися нашими трьома термінами (свідоме, несвідоме, передсвідоме), якщо тільки не станемо випустити з уваги, що в описовому змісті існують два види, несвідомого, у динамічному ж тільки один. У деяких випадках, коли виклад переслідує особливі цілі, цим розходженням можна зневажити, в інших же випадках воно, звичайно, зовсім необхідно. Раніше я вже говорив, що дійсне розходження між несвідомим і передсвідомим полягає в тому, що перше за допомогою матеріалу що залишається невідомим (непізнаним) у той час, як друге зв'язується з представленнями слів. Тут вперше зроблена спроба дати для системи такі ознаки, які істотно відмінні від ознаки відношення їх до свідомості. Відчуття і почуття також стають однозначними лише завдяки зіткненню із системою, якщо ж шлях до неї перегороджений, вона не здійснюється у вигляді відносин. Скорочено, але не зовсім правильно ми говоримо тоді про несвідомі відчуття, дотримуючись біля несвідомими представленнями, хоча ця аналогія і не досить виправдана. Різниця між свідомим і передсвідомим для відчуттів не має сенсу, оскільки передсвідоме тут виключається, відчуття або свідомі, або несвідомі. Навіть у тому випадку, коли відчуття зв'язуються з представленнями слів, їхнє усвідомлення не обумовлене останніми: вони стають свідомими безпосередньо. Роз'яснити взаємини зовнішніх і внутрішніх сприйнять і поверхневої системи, ми можемо приступити до побудови нашого уявлення про "Я". Ми бачимо його вихідним із системи сприйняття несвідомого, чи зі свого центра - ядра, і в першу чергу охоплює передсвідоме, що стикається зі слідами спогадів. І як ми вже бачили "Я" теж буває несвідомим. Є припущення, що ціль було б дуже доцільно досліджувати за пропозицією даного автора, який з особистих міркувань марно намагається побачити, що нічого спільного з високою наукою не має. [1] Я говорю про Г. Гродуне, що невпинно повторює, що те, що ми називаємо своїм "Я", у житті виявляється переважно пасивно, що нас, по його виразу "зживають" невідомі і непідвладні нам сили. Всі ми відчували такі враження, хоча б вони не опановували нами настільки, щоб виключити все інше, і Фрейд заявляє, що поглядам Гроддена варто відвести належне місце в науці. [1] Фрейд припустив, що системи несвідомого перебувають в початку передсвідомого іменованого своїм "Я ", а інші області психічного в які ця сутність проникає і які є несвідомими, позначити за прикладом Гроддена, словом" Воно ". Ми скоро побачимо, чи можна витягти з такого розуміння яку - або користь для опису і з'ясування. Відповідно до запропонованої теорії індивідуум представляється нам як неоднозначне "Воно", на поверхні якого спочиває "Я", що виникає із системи несвідомого як ядра. При бажанні дати графічне зображення можна додати, що "Я" не цілком охоплює "Воно", а накриває його лише остільки, оскільки система несвідомого утворить його поверхню, тобто розташоване стосовно нього, приблизно так, як зародковий диск розташований у яйці. "Я" і "Воно" не розділені рівною кордоном, і з останнім "Я" зливаються внизу. Однак витіснене також зливається з "Воно". Витиснуте завдяки опорам витиснення різко відособлено тільки від "Я", за допомогою "Воно" йому відкривається можливість з'єднатися з "Я". Отже, що майже всі розмежування, які ми намагалися описати на підставі даних патології, відносяться тільки до єдино відомого нам поверхневим шарам щиросердечного апарата. Для зображення цих відносин накидаємо малюнок, контури якого служать лише для наочності і не претендують на яке або тлумачення. (Рис. 1.1)


Рис. 1.1 Індивідуум як несвідоме "Воно" на поверхні якого спочиває "Я".
Слід, мабуть додати, що "Я" має "Слуховий канал" тільки на одній стороні. Він надітий на нього як би набакир.
Неважко переконатися в тому, що "Я" є тільки змінити під прямим впливом зовнішнього часу і світу і за допомогою несвідомого і свідомого частини шару. "Я" намагається також сприяти впливу зовнішнього світу на "Воно" і здійсненню тенденцій цього світу, воно прагне замінити принципи задоволення, які безроздільно панують у "Воно", принципам реальності. Сприйняття має для "Я" таке ж значення як потяг для "Воно". "Я" уособлює те, що можна назвати розумом і розважливістю. На противагу до "Воно", що містить пристрасті. Все це відповідає суспільним і общесовестним і популярним розмежування, однак може вважатися вірним для деякого середнього - чи у випадки правильного випадку. Велике функціональне значення "Я" виражається в тому, що в нормальних умовах йому надається влада над спонуканням до руху. Стосовно "Воно" "Я" подібно вершнику, який повинен приборкати переважаючу силу коня, з тією тільки різницею, що вершник намагається зробити це власними силами, "Я" ж силами взаімственнимі. Це порівняння може бути продовжено. До вершника, якщо він не хоче розлучитися з конем, часто залишається вести її туди, куди їй хочеться, так і "Я" перетворює звичайну волю "Воно" у дію, начебто б це було його власною волею.
Якби "Я" було тільки частиною "Воно", обумовленої впливом системи сприйняття, тільки представленням реального зовнішнього світу в душевній області все було б просто. Однак сюди ж приєднується ж щось.
В інших місцях уже були роз'яснені мотиви, що спонукали нас припустити існування деяких інстанцій у "Я", диференціацію всередині "Я", яку можна назвати "Я" - ідеальне чи "Над-Я". Ці мотиви цілком правомірні. Те, що ця частина "Я" не так міцно зв'язане зі свідомістю, є несподіванкою, що вимагає роз'яснення. Нам доведеться кілька здалеку почати. Вдалося освестить повчальне страждання меланхолії завдяки припущенню, що в "Я" відновлений загублений об'єкт, тобто відбулася заміна прихильності до об'єкта індефікації. У той же час, однак, ми ще не усвідомили собі всього значення цього процесу і не знали наскільки він міцний і часто повторюється. З тих пір ми говоримо: така заміна відіграє велику роль в утворенні "Я", а також має істотне значення у виробленні того, що ми називаємо своїм характером. [1] Споконвічно в примітивної оральної фазі індивіда важко відрізнити володіння об'єктом від індефікації. Пізніше можна припустити, що бажання мати об'єкт виходить з "Воно", яке слухає еротичне прагнення як потреба. На початку ледве живе "Я" одержує від прихильності до об'єкта знання, задовольняється їм чи намагається усунути його шляхом усунення. Якщо ми маємо потребу в сексуальному чи об'єкті нам доводиться відмовитися від нього, настає бажання змінити "Я", яке, як і у випадку з меланхоліком варто описати як впровадження об'єкта в "Я"; найближчі потреби цього заміщення нам ще не відомі. Може бути за допомогою такої інтерпретації (висловлення) яка є як би регресією до механізму оральної фази, то чи полегшує уможливлює відмовлення від об'єкта. Може бути, це ототожнення є взагалі умова при який "Воно" відмовляється від своїх об'єктів. У всякому разі процес цей особливо в ранніх стадіях розвитку, спостерігається дуже часто, але він дає нам можливість припустити, що характер "Я" є осадом відкинутих прихильностей до об'єкта, що він містить історію цих виборів об'єкта. Оскільки характер особистості відкидає чи приймає ці впливи з історії еротичних виборів об'єкта, природно наперед допустимо цілу систему опірності. Ми думаємо, що в рисах характеру жінок, що мали великий любовний досвід можна знайти відгомін їх прихильностей до об'єкта. Необхідно також прийняти в міркування випадки одночасної прихильності до об'єкта й ідентифікації, тобто зміни характеру перш ніж відбулася відмова від об'єкту. При цьому умова зміни характеру може виявитися більш тривалим, ніж ставлення до об'єкта і навіть у відомому сенсі консервувати це відношення. Інший підхід до явища показує, що таке перетворення вибору об'єкта в зміні "Я" є також шляхом, яким "Я" одержує можливість володіти "Воно" і поглибити свої відносини до нього, правда, ціною значної поступливості і його переживання. Приймаючи риси об'єкта, "Я" як би називає "Воно" самого себе як любовного об'єкта, намагається відшкодувати його втрату, звертаючись до нього з такими словами: "Дивись, ти адже можеш любити і мене - я схожа на об'єкт". [1 ]
Те, що відбувається в цьому випадку перетворення об'єкт - лібідо в нарцистичному лібідо, очевидно, тягне за собою відмову від сексуальних цілей, а стало бути, свого роду сублімацію. Більше того, тут виникає питання, що заслуговує уважного розгляду, а саме, чи не є це звичайний шлях до сублімації, чи не відбувається всяка сублімація за допомогою втручання. "Я", яке спершу перетворює сексуальний об'єкт - лібідо в нарцистичному лібідо, з тим, щоб надалі поставити, може бути, йому зовсім нову, іншу мету?
Представлена ​​вище структура особистості надає нам прекрасну можливість більш детального вивчення поведінки цієї особи. Працюючи з будь-яким колективом, у тому числі і з військовим, ми неодмінно зіштовхуємося з окремими його членами, кожний з яких окрема, несхожа на іншу особистість.
Такі, виділені Фрейдом поняття, як свідоме і несвідоме допомагають нам впливати на поведінку особистості. При вмілому використанні знань про несвідомий можна виявити, а згодом і впливати на особистість з девіантною поведінкою. Це є однією з найважливіших завдань у діяльності офіцера - вихователя військового колективу.
1.2. Захисні механізми особистості.
Прагнучи позбутися від неприємних емоційних станів людина за допомогою "Я" виробляє в себе так звані захисні механізми.
1) Заперечення. Коли реальна дійсність для людини дуже неприємна, він "закриває на неї очі", прибігає до заперечення її існування, чи намагається знизити серйозність виникаючої для його "Поверх-Я" загрози. Одна з найбільш розповсюджених форм такого поводження неприйняття, заперечення, критики в свою адресу з боку інших людей, твердження, що те, що критикується, насправді не існує. У деяких випадках таке заперечення грає визначену психологічну роль, наприклад, коли людина дійсно серйозно хворий, але не приймає, заперечує цей факт: Тим самим, він знаходить у собі сили продовжувати боротися за життя. Однак найчастіше заперечення заважає людям жити і працювати, оскільки не визнаючи критики у свою адресу, вони не прагнуть позбутися від наявних недоліків, що піддаються справедливій критиці.
2) Придушення. На відміну від заперечення. яке здебільшого відноситься до інформації, що надходить ззовні, придушення відноситься до блокування з боку "Я" внутрішніх імпульсів і погроз, що йдуть від "Поверх-Я". У цьому випадку неприємні визнання самому собі і відповідні переживання як би витісняються зі сфери свідомості, не впливають на реальне поводження. Найчастіше придушуються ті думки і бажання, які суперечать прийнятим самим собі людиною моральним цінностям і нормам. Відомі випадки зовні нез'ясовного забування, що не супроводжуються вираженими психічними розладами, є прикладами активної роботи несвідомого механізму придушення.
3) Раціоналізація. Цей спосіб розумного виправдання будь-яких вчинків і дій, що суперечать моральним нормам і викликають занепокоєння. Звертання до раціоналізації характерно тим, що виправдання вчинку знаходиться звичайно вже після того, як він зроблений. Найбільш типові прийоми раціоналізації наступні:
а) виправдання своєї нездатності що-небудь зробити;
б) виправдання досконале небажаної дії, об'єктивно сформованими обставинами.
4) Формування реакції. Іноді люди можуть ховати від самих себе мотив власного поводження за рахунок його придушення через особливо виражений і свідомо підтримуваний мотив протилежного типу. Приміром, несвідома ворожість до військовослужбовця може виражатися в навмисній увазі до нього. Така тенденція й одержала назву "формування реакції".
5) Проекція. Усі люди мають небажані властивості і риси особистості, що вони неохоче визнають, а частіше зовсім не визнають. Механізм проекції виявляє свою дію в тому, що власні негативні якості людина несвідомо приписує іншій особі, причому, як правило, у перебільшеному вигляді.
6) Інтелектуалізація. Це своєрідна спроба піти з емоційно загрозливої ​​ситуації шляхом не як би відстороненого обговорення в абстрактних, інтелектуалізованих термінах.
7) Заміщення. Воно виражається в частковому, непрямому задоволенні неприйнятного мотиву яким-небудь морально припустимим способом.
Якщо ці й інші захисні механізми не скидають, то незадоволені імпульси, що виходять з "Воно", дають про себе знати в закодованій, символічній формі, наприклад, у сновидінні, описки, обмовках, жартах, дивацтва поведінки людини, аж до появи патологічних відхилень.
Теорія особистості З. Фрейда і концепція неофройдистів неодноразово зазнали критики й у нашої й у закордонній літературі. Ця критика стосувалася крайньої біологізації людини, ототожнення мотивів його соціального поводження з біологічними потребами тварин і приниження ролі свідомості в керуванні його діями.
Але безсумнівно викладена вище інформація про захисні механізми особистості становить величезний інтерес для нас. Наприклад узяти такий момент, як адаптація особистості до військового середовища і, що випливає від сюди питання про формування військового колективу. Адже неодмінно на цих етапах визначена частина колективу буде "ставити" свої захисні механізми. В одних вони будуть слабко виражатися, але будуть і яскраво виражені випадки заперечення, чи придушення наприклад раціоналізації. Саме в цей момент особливо важливу роль для офіцера-вихователя грає уміння простежити за тим, щоб ці захисні механізми не звернулися негативною спрямованістю, як стосовно самої особистості, так і по відношенню до оточуючих.
РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ К. Г. ЮНГА
2.1. Архетип колективного несвідомого.
Як відомо, глибинна психологія має загальну назву для позначення психологічних явищ, що висувають серед іншого ідею про незалежність психіки від свідомості і прагнення обгрунтувати фактичне існування цієї незалежної від свідомості психіки і виявити її зміст. Умовно глибинну психологію розділяють на класичну і сучасну.
Класична глибинна психологія представлена ​​уже вище описаною концепцією Зигмунда Фрейда, а так само концепціями Альфреда і Карла Юнга - відповідно психоаналізом, індивідуальною психологією й аналітичною психологією.
Аналітична психологія - одна зі шкіл глибинної психології, що базується на поняттях і відкриттях людської психіки, зроблених швейцарським психологом Карлом Густавом Юнгом.
Дослідницька кар'єра Юнга почалася в клініці для душевнохворих у Буфгхельцле, неподалік від Цюріха, у той час Юнг знаходився під сильним впливом Пьера Жані і Зигмунда Фрейда. Вивчення в той період шизофренії саме привело Юнга до створення іншого, чим у Фрейда, більш широкого погляду на природу психічної енергії. Фрейд вважав, що шизофренія на ряду з іншими психічними розладами розвивалася через придушення сексуальності і переміщення еротичного інтересу з об'єктів зовнішнього світу у внутрішній світ хворого.
Юнг же вважав, що контакт із зовнішнім світом підтримувана й іншими способами, крім сексуального, а втрату контакту з реальністю, характерну для шизофренії, не можна пов'язувати лише із сексуальним переміщенням. Так що принциповою лінією розмежування З. Фрейда і К. Юнга є тлумачення "лібідо", чи психічної енергії.
Теорія лібідо Юнга тісно пов'язана з такими поняттями, як прогресія і регресія, а так само законом протилежностей (Прогресія - рух уперед, регресія - повернення в колишній стан, до більш ранньої стадії розвитку).
Юнг визначає прогресію як щоденний успіх процесу психологічної адаптації. Відповідно адаптація здійснюється в два етапи:
1) Отримання установки;
2) Завершення адаптації засобами установки.
У процесі регресії несумісні і відкинуті пережитки повсякденного життя, усякого роду негожі тваринні прояви виходять на поверхню. Регресія - зовсім не обов'язковий ретроградний крок у житті суб'єкта, а скоріше необхідна фаза його подальшого розвитку.
Юнг запропонував досить велику і вражаючу систему поглядів на природу людської психіки. Його праці включають глибоко розроблену теорію структури і динаміки психічно-свідомого і несвідомого, докладну теорію психічних типів і, що ще важливіше, детальне опис універсальних і психічних образів, що беруть свій початок у глибинних шарах несвідомої психіки. Юнг називав ці споконвічні образи архетипами колективного несвідомого.
Поняття архетипів колективного несвідомих додає аналітичної психології додатковий вимір у порівнянні з іншими школами психології і психотерапії, зв'язуючи її навчання з всією історією еволюції людської психіки у всіх її культурних проявах. Аналітичну психологію варто відрізняти від фізіологічної експериментальної психології, що прагнуть звести цілісні психічні явища до їх складових елементів, так само як і від поведінкової психології, інтерес якої зосереджений на поводженні суб'єкта як сукупності реакцій організму на стимули зовнішнього Середовища. Задача аналітичної психології - розкрити психічний світ людини як природне ціле явище, не обмежується лише терапією чи неврозів вивченням його чи інтелекту патологічних особливостей. Разом з тим, як неодноразово підкреслював сам Юнг, аналітична психологія є практична дисципліна в тім змісті, що поряд з пізнанням цілісної природи психіки вона виявляється і технікою психічного розвитку, застосовної до звичайних людей, є допоміжним засобом в області медичної і педагогічної, релігійної і культурної діяльності.
Юнг розробив свою психотерапевтичну теорію, метод і техніку. Центральним поняттям його психотерапії є "индивидуация". Воно використовується Юнгом у трохи іншому значенні, ніж у середньовічній теології. Мова йде про рух від фрагментарності до цілісності душі, про перехід від "Я", центру свідомості, до "Самості" як центра всієї психічної системи. Такий рух починається, як правило, у другій половині життя.
2.2. Психологічні типи особистості.
Юнг вважав дослідження психіки наукою майбутнього. Для нього актуальна проблема людства полягала не стільки в погрозі чи перенаселення атомній катастрофі, скільки в небезпеці психічної епідемії. Таким чином, у долі людства вирішальним фактором виявляється сама людина, її психіка. Для Юнга цей "вирішальний фактор" сфокусований у несвідомій психіці, що є реальною загрозою; "світ висить на тонкій нитці і цій нитці - психіка людини".
Ідея психічної енергії, саморегуляції, компенсації тісно зв'язана в аналітичній психології з класифікацією "психологічних типів". Розрізняються кілька таких типів. Вони відносяться до уродженої різниці в темпераменті, інтегральному сполученні стійких психодинамічних властивостей, що виявляються в діяльності, що змушують індивідів сприймати і реагувати специфічним чином. Перш за все слід розрізняти два стійких типи: екстраверт і інтроверт.
Екстраверт характеризується уродженою тенденцією направляти свою психічну енергію, чи лібідо, зовні, зв'язуючи носія енергії з зовнішнім світом. Даний тип природно і спонтанно виявляє інтерес і приділяє увагу об'єкту - іншим людям, предметам, зовнішнім манерам і благоустрою. Екстраверт відчуває себе щонайкраще - що називається "у своїй тарілці", - коли має справа з зовнішнім середовищем, взаємодіє з іншими людьми. І робиться неспокійним і навіть хворим, виявляючись на самоті, монотонному одноманітному середовищі. Підтримуючи слабкий зв'язок із суб'єктивним внутрішнім світом, екстраверт буде остерігатися зустрічі з ним, буде прагнути недооцінити, применшити і навіть опорочити будь-які суб'єктивні запити як егоїстичні.
Інтроверт же характеризується тенденцією свого лібідо спрямовуватися усередину, неодмінно зв'язуючи психічну енергію зі своїм внутрішнім світом думки, чи фантазії почуття. Такий тип приділяє значний інтерес і увага суб'єкту, а саме його внутрішнім реакціям і образам. Найбільш успішно інтроверт взаємодіє сам із собою і в той час, коли він звільнений від обов'язку пристосовуватися до зовнішніх обставин. Інтроверт свою власну компанію, свій "тісний маленький світ" і негайно замикається у великих групах.
Як екстраверт, так і інтроверт виявляють ті чи інші свої недоліки в залежності від вираженості типу, але кожен мимоволі прагне недооцінити іншого. Екстраверту інтроверт здається самоцентрічним, так би мовити, "зацикленим на собі". Інтроверту екстраверт здається дрібним порожнім пристосуванцем або лицеміром.
Будь-реальна людина несе в собі обидві тенденції, але звичайно одна розвинена дещо більше, ніж інша. Як протилежна пара вони діють за законом протилежностей. Тобто надмірний прояв однієї установки неминуче веде до виникнення іншої, їй протилежної. Але протилежна в силу її недифферинцированности, більш слабкого прояву, буде здійснюватися в неадоптірованной - грубої, не зрілій, негативній формі. Так наприклад, виражений екстраверт може стати жертвою підлеглої зосередженості на самому собі, що виявляється в негативній формі, у вигляді депресій. Крайній інтроверт іноді переживає епізоди змушеної екстравертності, тобто зосередженості на інших. Але ця зосередженість буде виглядати грубої, неефективної і пристосована до зовнішньої реальності.
Екстраверсія і інтроверсія усього лише дві з багатьох особливостей людського поводження. На додаток до них Юнг виділяв чотири функціональних типи, чотири основні психологічні функції: мислення, почуття, відчуття, інтуїція.
Мислення є раціональна здатність структурувати і синтезувати дискретні дані шляхом концептуального узагальнення. У своїй найпростішої формі мислення говорить суб'єкту, що є присутня річ. Воно дає ім'я речі і вводить поняття.
Почуття - функція, що визначає цінність речей, що вимірює і визначає людські взаємини. Мислення і почуття - функції раціональні, оскільки мислення оцінює речі під кутом зору "істина - неправда", а почуття - "прийнятно - неприйнятно". Ці функції утворять пари протилежностей, і якщо людина більш досконалий в мисленні, то йому явно не дістає чуттєвості. Кожен член пари прагне замаскувати іншого і загальмувати. Скажімо, ви бажаєте міркувати безпристрасним образом - науково або філософськи - що ж, необхідно відкинути всі почуття. Об'єкт, розглянутий з чуттєвої позиції, буде відрізнятися в цілісному відношенні від розгляду під кутом зору розумової установки. Вічна тема боротьби між почуттям і розумом в історії людської культури - очевидне тому підтвердження.
Відчуття - функція, що говорить людині, що щось є, вона не говорить, що це, але лише свідчить, що це щось присутнє. У відчутті предмети сприймаються так, як вони існують самі по собі в дійсності.
Інтуїція визначається як сприйняття через несвідоме, тобто зниження картин і сюжетів дійсності, походження, яких неясно, смутно, погано з'ясовно. Функції відчуття й інтуїції є ірраціональними - зовнішнім і внутрішнім сприйняттям, незалежним від будь-яких оцінок.
У свою чергу, раціональні й ірраціональні функції діють взаємовиключним чином. Усі чотири функції уявленні двома парами протилежностей: мислення - почуття, відчуття - інтуїція.
Хоча кожен індивід потенційно має у своєму розпорядженні всіма чотирма функції, на перевірку одна з них звичайно виявляється найбільш розвинутою, ніж інші. Її називають ведучої. Функція ж, що розвита менше інших, як правило, перебуває в несвідомому стані і виявляється підлеглою.
Найчастіше ще одна функція може бути досить розвита, наближаючи по ступені активності до ведучого функції. Очевидно, що вона представлена ​​іншою парою протилежностей. Ця функція допоміжна. Відповідно до ведучого функцією ми будемо мати чотири функціональних типи: розумовий, почуттєвий, сенсорний, інтуїтивний.
Розумовий тип у більшому ступені відповідає чоловікам. Ментальне життя даного типу зводиться до створення інтелектуальних формул і наступному підгонці наявного життєвого досвіду під ці формули. У тій мірі, у який цей тип ідентифікує себе з розумовими процесами і не усвідомлює в собі наявності інших функцій, а попросту придушує їх, його мислення носить автократичний характер, інтелектуальні ж формули виявляються свого роду прокрустовим ложем, що постійно сковує цілісний прояв життя. У даному випадку почуття виявляється функцією підлеглої, отже, чуттєві оцінки суб'єкта неминуче перебувають у зневажливому запустінні. Людські взаємини зберігаються і підтримуються лише до тих пір, поки вони служать і випливають керуючим інтелектуальним формулам, у всіх інших випадках вони легко приносяться в жертву.
Чуттєвий тип відповідно більше розповсюджений у жінок. Утвердження і розвиток міжособистісних взаємодій і відносин партнерства є тут головною метою. Чутливість і чуйність до нестатків інших є показовою рисою, основною якістю даного типу. Найбільше задоволення тут зустрічає переживання емоційного контакту з іншими людьми. У своєму крайньому прояві цей функціональний тип може викликати ворожість своїм надмірним інтересом, нездоровою цікавістю з приводу особистих справ інших. Про таких людей часто говорять: "Вічно він сунеться не у свої справи."
Оскільки в даному випадку мислення виявляється функцією підлеглої, те і здатність до абстрактного безособовому судженню у таких людей піддається відомому сумніву. Мислення як таке приймається лише в тій мірі (або до тієї пори), у який (чи поки) воно обслуговує інтереси почуттєвих взаємин. Носами взаємини, як правило, дуже нестійкі, суперечливі, оцінки постійно коливаються, займають крайні позиції. Мислення ж служить стабілізуючим фактором.
Сенсорний (відчуває) - типі характеризується пристосованістю до звичайної сьогочасної реальності, до "тут і зараз". Він охоче задовольняється життям у її найпростіших немудрих проявах, нехитрих формах, без будь-яких тонкощів, складного чи міркування туманного уяви. Тип, виглядає стійким і земним, реальним і сьогоденням у змісті готовності "жити" у дану хвилину, але одночасно він виглядає досить дурним. Глибинний зір і уява, здатне приглушати це заземлене стан, - продукти інтуїції, що виступає в нашому випадку як функція підлегла. Тип, фактично придушує всі інтуїтивні прояви як нереалістичні фантазії й у такий спосіб позбувається обтяжливих дріжджів внутрішньої незграбності, інертності.
Інтуїтивний тип мотивується головним чином постійним потоком нових ведений і передчуттів, що виникають від його внутрішнього активного сприйняття. Все нове і можливе, незрозуміле й інше, відмінне є принадою для даного типу. Інтуїція є якесь свідоцтво про минуле і майбутнє речей. дана функція дозволяє бачити круглі кути: живучи в чотирьох стінах і виконуючи рутинну роботу, до інтуїції прибігають рідко, але вона дуже потрібна, скажімо, при полюванні в тайзі на ведмедя. Інтуїтивний тип частіше вхоплює слабкі зв'язки між речами, які для інших здаються незв'язаними і далекими. Його розум працює стрибкоподібно і швидко, важко простежити його дію. Якщо попросити його діяти більш повільно, він може дратуватися і порахувати своїх співрозмовників тугодумами і тупицями. Відчуття як психічна властивість у нього підпорядковане і пригнічено. У реальному житті найчастіше така людина залишається незрозумілим навколишніми, і його прозріння, якщо в результаті вони виявляються конструктивними, повинні терпляче розроблятися іншими людьми.
Звичайний розвиток допоміжної функції зм'якшує і модифікує гостроту прояву описаних вище характеристик. Але і це ще не все, оскільки відповідно до встановленого типу кожна з функцій може бути орієнтована або інтровертно, або екстравертно. У результаті ми маємо вісім можливих типів, вражаюче описаних у шостому томі зібрання творів К. Г. Юнга "Психологічні типи".
В ідеалі індивід повинний повноцінно володіти всіма чотирма функціями (у розширеному виді вісьма) для того, щоб давати відповідна адекватна відповідь на будь-які життєві запити. На жаль у дійсності що недосяжно, хоча і залишається бажаною метою, ідеалом, визначаючи таким чином одну з головних задач аналітичної психотерапії: привести до свідомості дане положення речей і допомогти в розвитку підлеглих, гноблених, нерозвинених функцій для того щоб досягти психічної цілісності.
Стосується військового Середовища знання про психологічні типи особистості виразно має своє місце і право на існування. І на мою думку, я не даремно звернув вашу увагу на дану класифікацію типів. К. Г. Юнг з найбільш можливою чіткістю вказав нам який з типів більше обтяжує до того чи іншого роду діяльності. На мій погляд офіцер повинен неодмінно керуватися даною інформацією у визначених випадках. При розподілі спеціальностей, а так само в такий відповідальний момент, як призначення сержантського складу. Адже призначивши молодшого командира з необхідними для цього психологічними якостями офіцер заздалегідь полегшує собі роботу з формування належного військового колективу.
І неодмінно офіцер повинен уникати роз'єднаності особистості своїх підлеглих, про яку попереджає К. Г. Юнг. в кінцевому підсумку яка може призвести до серйозних психічних розладів такої особистості.
РОЗДІЛ 3. Трансакційний аналіз Е. Берн.
3.1. Структурний аналіз.
Спостереження за спонтанною соціальною діяльністю, виявляють, що час від часу різні аспекти поведінки людей (пози, голос, точки зору, розмовний словник і т.п.) помітно міняються. Поведінкові зміни зазвичай супроводжуються емоціями. У кожної людини якийсь набір поведінкових схем співвідношення з певним станом її свідомості. А з іншим психічним станом, часто несумісним з першим буває пов'язаний вже інший набір схем. Ці відмінності і зміни приводять нас до думки про існування станів "Я".
Мовою психології стану "Я" можна описати як систему почуттів, визначаючи її як набір узгоджених поведінкових схем. Мабуть, кожна людина має певним, найчастіше обмеженим репертуаром свого "Я", якого суть не ролі, а психологічна реальність. Репертуар цих станів розбитий на наступні категорії:
1) стану "Я", подібні з образами батьків;
2) стану "Я", автономно спрямовані на об'єктивну оцінку реальності;
3) стану "Я", все ще діють з моменту їх фіксації в ранньому дитинстві і які становлять архаістіческіе пережитки.
При використанні трансакційного аналізу люди досягають як емоційного, так і інтелектуального інсайту, але цей метод швидше зосереджений на останньому. Цей процес розуміння, оптимістичний, при якому людина зазвичай робить висновок: "Так, саме так це і відбувається!" Згідно з доктором Берну, його теорія виникла, коли він спостерігаючи зміни в поведінці, центром його уваги стали стимули, такі, як: слова, жест , звук. Ці зміни включали вираз обличчя, інтонація голосу, структура мови, рухи тіла, міміка, поза і манеру тримати себе. Це відбувалося так, ніби усередині особистості було кілька різних людей. Часом та чи інша з цих внутрішніх особистостей, очевидно, керувала всією особистістю пацієнта. Він зауважив, що ці різні внутрішні "Я" по-різному взаємодіють з іншими людьми і що ці взаємодії (трансакції) можуть бути проаналізовані. Доктор Берн зрозумів, що деякі трансакції мають приховані мотиви, і особистість використовує їх як засіб маніпулювання іншими в психологічних іграх і при вимаганнях.
Він також виявив, що люди ведуть себе визначеним чином, роблячи так, як ніби вони читають театральний сценарій. Ці спостереження привели Берна до розвитку його чудовою теорії, названої трансакційних аналізом, скорочено ТА.
Трансакція - одиниця спілкування. Люди, перебуваючи в одній групі, неминуче заговорять один з одним або іншим шляхом покажуть свою поінформованість про присутність один одного. Це називається трансакційних стимулом. Людина, до якого звернений трансакційний стимул, у відповідь щось скаже чи зробить. Це називається трансакційної реакцією.
Як правило, трансакції слідують один за одним у певній послідовності. Ця послідовність не є випадковою, а планується суспільством, реальною ситуацією чи особистісними особливостями.
Найпростішими формами суспільної діяльності є процедури та ритуали. Процедура - це серія простих додаткових дорослих трансакцій, спрямованих на взаємодію з діяльністю. У рамках цього аналізу, ритуалом називається стереотипна серія простих додаткових трансакцій, заданими зовнішніми соціальними чинниками. Неформальний ритуал (наприклад, прощання) в різних місцевостях може відрізнятися поруч деталей, проте в основі своїй він не змінений. Формальні ритуали (наприклад, католицька літургія) характеризується набагато меншою свободою.
У деяких випадках дуже важко провести межу між процедурою і ритуалом.
Суттєвою особливістю і процедур, і ритуалів вважається, що вони стереотипні.
Процедура і ритуал різняться в залежності від того, що зумовлює їх хід: процедури плануються Дорослими, а ритуали йдуть схемами заданим Батьком.
Спочатку ТА розвивався як психотерапевтичний метод. ТА переважно застосовують у групах (як гештальттерапії). Група служить оточенням, в якому люди можуть краще усвідомити себе, структуру своєї особистості, то, як вони взаємодіють з іншими, ігри в які вони грають і сценарії, яким вони йдуть. Таке усвідомлення дозволяє більш ясно зрозуміти себе, з тим щоб людина могла змінити або посилити в собі те, що він хоче.
ТА ефективно застосовується не тільки в психотерапії він також представляє метод, що викликає роздуми про можливості людської поведінки, який більшість людей може зрозуміти і використовувати. Цей метод краще використання прямих, простих і навіть розмовних слів використання психологічних наукових термінів або професійного жаргону.
ТА - це раціональний метод розуміння поведінки, заснований на висновку, що кожна людина може навчитися довіряти собі, думати за себе, приймати за себе рішення і відкрито висловлювати свої почуття. Його принципи можуть застосовуватися на роботі, вдома, з сусідами - скрізь, де люди мають справу з людьми. Берн говорить, що важливою метою трансакційного аналізу є встановлення "можливо більш відкритих і поділених взаємодій між емоційними та інтелектуальними компонентами особистості. Коли це відбувається, особистість здатна використовувати як свої емоції, так і свій інтелект, а не тільки одне за рахунок іншого. "
Трансакційний аналіз містить чотири види аналізу:
Структурний аналіз: - аналіз окремої особистості.
Аналіз трансакцій: - аналіз того, як чинять люди і що говорять один одному.
Аналіз ігор: - аналіз відкритих трансакцій, що ведуть до розплати.
Аналіз сценарію: - аналіз індивідуального життєвого сценарію, якому люди мимоволі випливають.
Структурний аналіз є єдиним методом відповіді на питання: "Хто Я?", "Чому Я чиню саме так?", "Як Я придбав ці якості?". Цей метод аналізу думок, почуттів і поведінки людини, заснований на вивченні стану його власного "Я".
Уявіть собі мати, голосно лаються своєї дитини. Її обличчя нахмурені, голос різкий, а рука високо занесена над головою. Раптом дзвонить телефон і вона чує голос подруги. Поза матері, тон її голосу і вираз обличчя починають мінятися. Нещодавно напружена рука спокійно опускається.
Уявіть двох військовослужбовців, сердито сперечаються один з одним. Їх суперечка все більш жорстоким. Вони нагадують дітей, сваряться через лист. Суперечка припиняється. Роздратування змінюється занепокоєнням. Один поспішає з'ясувати, що трапилося, інший викликає "швидку допомогу". Слідуючи теорії СА, ці військовослужбовці, так само як і мати дитини, змінили стан свого "Я".
Берн визначає стан "Я" як "стійкий тип сприйняття і пошкоджень, пов'язаних з відповідним стійким типом поведінки".
Берн пише :"... У цьому відношенні мозок працює подібно магнітофону, зберігаючи повноту переживань в послідовній формі, яка сприймається як стану "Я". Це означає, що стану "Я" включають в собі природний спосіб переживання і запису переживань у всій їх повноті. Поряд з цим, переживання записуються у вигляді окремих фрагментів ..."[ 5].
Переживання особистості записуються в мозку і в нервових клітинах. Вони включають всі переживання дитинства, все перейняте в батьків, виховання, сприйняття подій і почуттів пов'язаних з що відбулися подіями і спотворення, перенесені у спогади. Ці записи зберігаються подібно записам на магнітній стрічці. Їх можна відтворити, а події навіть переживати заново.
Кожна особистість має три стани "Я", які є окремими і особливими джерелами поведінки: стан Я-Батька, Я-Дитину і Я-Дорослого. Батько, Дорослий і Дитина представляють реальних людей, які існують зараз або деякі існували колись, які мають законні імена і громадянську справжність. Нижче схематично зображена структура особистості.
Р Д
У З
Р Б
Структура
стану Я
Стан
Я
Батько
Стан
Я
Дорослий
Стан
Я
Дитина
Спрощена діаграма


Рис. 3.1. Структурна діаграма стану "Я".
Стан "Я" скорочено називають Батько, Дорослий, Дитина на цій схемі та й у наступних теж вони позначають стан "Я", а не реальних батьків, дорослих і дітей. Ці три стани "Я", визначаються таким чином:
· Стан Я-Батька містить установки і поведінку, перейняті ззовні, в першу чергу від батьків. Зовні вони часто виражаються в попередженнях, критичному та дбайливому поведінці по відношенню до інших. Внутрішньо вони переживаються як старі батьківські повчання, які продовжують впливати на нашого внутрішнього дитини;
· Стан Я-Дорослого не залежить від віку особистості. Вона орієнтована на сприйняття поточної реальності і на отримання об'єктивної інформації. Воно є організованим, добре пристосованим, винахідливим і діє вивчаючи реальність, оцінюючи свої можливості і спокійно розраховуючи;
· Стан Я-Дитину містить всі спонукання, які виникають у дитини природним чином. Воно також містить запис ранніх дитячих переживань, реакцій і позицій щодо себе та інших. Воно виражається як "старе" поведінка дитинства.
Коли ви дієте, відчуваєте, думаєте подібно до того, як це робили ваші батьки, Ви перебуваєте в стані Я-Батька.
Коли ви маєте справу з поточною реальністю нагадування фактів, їх власною оцінкою. Ви перебуваєте в стані Я-Дорослого.
Коли ви ведете себе подібно до того як Ви робили це в дитинстві, ви перебуваєте в стані Я-Дитини.
Люди, перебуваючи в кожному стані "Я", можуть по-різному відчувати, нюхати, відчувати, говорити, слухати, дивитися і вести себе. Кожен стан "Я" має свою власну програму. Деякі люди з одного стану "Я" відрізняються частіше, ніж з інших. Наприклад, ті які відрізняються частіше зі стану Батька, бачать світ очима своїх батьків. У цьому випадку їх здатності сприймати цей світ знижені або перекручені.
Після народження дитини її сприйняття зосереджено на особистих потребах і комфорті. Немовля прагнути уникати хворобливих відчуттів і реагує на рівні почуттів. Майже відразу ж з'являється унікальне стан Я-Дитини. У наступному розвивається стан Я-Батька. Часто воно вперше спостерігається, коли маленька дитина грає в батьків, наслідуючи їх поведінці. Одні батьки бувають засмучені, побачивши себе з боку в грі дитини. Інших же навпаки радує. Стан Я-Дорослого розвивається в міру того, як дитина намагається осмислити навколишній світ і починає розуміти, що людьми можна маніпулювати. Дитина може запитати: "Чому я повинен є, коли мені не хочеться і я не голодний?", Або ж може симулювати біль в животі, коли йому не хочеться їсти.
Коли одна людина зустрічає іншого посмішкою, кивком голови, похмурим поглядом, усним привітанням і т.д. мовою ТА - це називається контактом. Два або більше контакту складають трансакцію. Всі трансакції можна розділити на додаткові, пересічні і скритні.
Додаткова трансакція відбувається в тих випадках, коли на повідомлення, поставлене з певного стану "Я", особистість не отримує очікуваний відгук з певного стану "Я" іншої особистості. Берн визначає додаткову трансакцію як "відповідну і очікувану, що відповідає здоровими людськими відносинами". [4] Наприклад, якщо чуйний чоловік втішає свою дружину, глибоко скорботну про загиблого родича, то його співчуття є відповідним її потреби в заступництві. Додаткові трансакції можуть бути і відбуватися між будь-якими двома станами "Я". Наприклад, дві людини можуть взаємодіяти як Батько - Батько, коли жалкують про своїх дітей залишили рідний дім; як Дорослий - Дорослий при вирішенні будь-яких проблем: як Дитина - Дитина або Дитина - Батько, коли веселяться разом. Особистість може взаємодіяти з будь-яким станом "Я" іншої особистості, перебуваючи сам в змозі Я-Батька або Дорослого чи Дитини. Якщо відгук відповідає очікуваному то трансакція є додатковою. Лінії комунікацій відкриті, і люди можуть продовжувати взаємодіяти один з одним. Жести, вирази обличчя, поза, тон голосу і т.п. все вносить свій внесок у зміст кожної трансакції. Щоб повністю зрозуміти сказане, необхідно, враховувати невербальні аспекти трансакції так само добре, як і вимова слова. Для кращого розуміння наступних прикладів передбачається, що взаємодія є безпосереднім, а словесні і невербальні повідомлення збігаються.
стимул
стимул
реакція

Р Д
Р Д
Р Д
Р Д


У З
У З
У З
У ЗР Б
реакція
Р Б
Р Б
Р Б

а. Першого типу б. Другого типу
Рис. 3.2. Додаткові трансакції
Пересічні трансакції - це коли двоє людей стоять, люто дивлячись один на одного, повертаються спиною один до одного, не хочуть продовжувати розмову або приведені в замішання тим, що тільки що випробували перетинає трансакцію. Пересічна трансакція виникає в тих випадках, коли на стимул дається несподівана реакція. Активізується невідповідний стан "Я", і комунікації перетинаються. З цього моменту люди прагнуть вийти, відвернутися один від одного або змінити напрямок розмови. Якщо чоловік не чітко відповідає своїй дружині: "Ну як ти думаєш, я себе відчуваю?", То він мабуть, тим самим відштовхує її від себе. Пересічні трансакції - часті джерела неприємностей виникають між людьми: між батьками і дітьми, між чоловіком і дружиною, між керівниками і підлеглими, між викладачами та студентами. Людина, яка починає трансакцію і очікує відповідь не отримує його. Він відчуває, що йому суперечать, і часто відчувають почуття зневаги та нерозуміння. Трансакції можуть бути, прямими і непрямими, відвертими і розведеними, інтенсивними або млявими. Непрямі трансакції є тристоронніми. Одна людина говорить з іншим сподіваючись вплинути на третього, який їх чує. Наприклад, чоловік може бути занадто боязким щоб, сказати прямо своєму начальнику те, що він хоче і говорить це співробітникові, сподіваючись що отримає повідомлення.
Р Д
У З
Р Б
Р Д
У З
Р Б

Р Д
Р Д


У З
У ЗР Б
Р Б


а. Першого типу б. Другого типу
Рис. 3.3. Пересічні трансакції.
Розбавлені трансакції часто носять полувраждебний, відтінок. Повідомлення приховують у формі подшучіванія. Наприклад, один курсант може сказати іншому: "Ей, геній, коли ти збираєшся закінчити цю книгу?" Я теж хочу прочитати її. "Той може кинути йому книгу зі словами:" Ось вона, роззяви лови її якщо можеш ".
Мляві трансакції є поверхневими, недбалими і відрізняються відсутністю глибоких почуттів. Так відбувається, наприклад, коли дружина каже чоловікові: "Хотіла я б знати, ми виберемося повечеряти сьогодні ввечері разом?", - А він відповідає: "Мені все рівно, дорога. Як ти скажеш, дорога. "
При здорових відносинах між людьми трансакції є прямими і відвертими і в разі необхідності інтенсивними. Ці трансакції є додатковими і вільними від прихованих мотивів.
Приховані трансакції є найбільш складними. Вони відрізняються від додаткових і пересічних тим, що більше двох станів "Я", так як приховане повідомлення маскується в них під соціально-прийнятною трансакцією. Реакція посмішки на вид людського нещастя є трансакцією шибениці. Наприклад, у випадку коли вчитель насміхається над "тупістю" учня; мати сміється над своїм впав дитиною, а батько із сяючою посмішкою стежить, як небезпечно ризикує його син. Трансакції шибениці, подібно до інших трансакцій з прихованими мотивами, широко поширені серед тих, хто програв, які користуються ними для того, щоб грати в психологічні ігри.
Р Д
Р Б
Р Д
Р Б
Р Д
Р Д
У З

соц.
соц.

У З
У З
У З

рівень
рівень

психолог.

психолог.

Р Б
Р Б

рівень
рівеньа. Кутова трансакція б. Подвійна трансакція
Рис. 3.4. Приховані трансакції.
Приховані трансакції вимагають одночасної участі більш ніж двох станів "Я". Саме ця категорія є основою для ігор.
У подвійній прихованої трансакції беруть участь чотири стану "Я". Вона часто присутній при флірт. Офіцер: "Чи не хочете подивитися стайні?" Дівчина: "Ах, я з дитинства обожнюю стайні." На Рис. 3.4. (Б) видно, що на соціальному рівні відбувається розмова про стайнях між Дорослими, в той час як на психологічному рівні це розмова Дитину з Дитиною (загравання). На поверхні ініціатива належить Дорослій, але результат більшості подібних ігор насправді зумовлює Дитина, так що учасників гри може чекати сюрприз.
Таким чином, ми розділяємо трансакції на додаткові і пересічні, на прості і відкриті, а останні - на кутові і подвійні.
3.2. Психологічна характеристика ігор, в які грають люди.
Люди грають у психологічні ігри як бридж, шашки, "монополія". Для того щоб грати, гравці повинні знати правила гри. При цьому, якщо вступаючий в гру збирається грати в бридж, у той час як інші збираються грати в покер, йому навряд чи вдасться добре зіграти з ними. Всі ігри мають початок, даний ряд правил і внесену плату. Психологічні ігри, крім цього, мають ще й приховану мету, і в них грають не для задоволення. Хоча треба сказати, деякі гравці в покер теж не для задоволення грають. Берн визначає психологічну гру як часто повторювану послідовність трансакцій з прихованим мотивом, що має зовнішнє розумне обгрунтування, або більш коротко, як серію трансакцій з прийомом. Щоб послідовність трансакцій утворила пару, необхідна наявність трьох аспектів:
1) Безперервна послідовність додаткових трансакцій доброчесних на соціальному рівні;
2) Прихована трансакція, яка є повідомленням, джерелом в основі гри;
3) Очікувана розплата, яка завершує гру і є її справжньою метою.
Ігри перешкоджають чесним, відвертим і відкритим відносинам між гравцями. Незважаючи на це люди грають у психологічні ігри, тому що вони заповнюють їх час, привертають увагу, підтримують колишнє думку про себе та інших і, нарешті, перетворюються на їх долю.
Ігри мають дві основні характеристики:
· Приховані мотиви;
· Наявність виграшу.
Процедури бувають успішні успішними, ритуал - ефективним, а проведення часу - вигідним. Але всі вони за своєю суттю щиросерді (не містять "задньої думки"). Вони можуть містити елемент змагання, але не конфлікту, а їх результат може бути несподіваним, але ніколи - драматичним. Ігри, навпаки, можуть бути нечесними і нерідко характеризуються драматичним, а не просто захоплюючим результатом.
Необхідно розмежувати гри з раніше не обговорювалися, типом соціальної дії, а саме з операцією.
Операцією називають просту трансакцію, або набір трансакцій, зроблених з деякою заздалегідь сформульованої метою. Наприклад, їли людина чесно просить, щоб його втішили, і отримує втіху, то це операція. Якщо хто-небудь просить, щоб його втішили, і, отримавши розраду, якимось чином звертає його проти потішив, то це гра. Отже, зовні гра виглядає як набір операцій. Якщо ж у результаті гри один з учасників отримує "винагороду", то стає ясно, що в ряді випадків операції слід вважати маневрами, а прохання - нещирими, так як вони були лише ходами в грі.
Не слід помилятися щодо значення слова "гра". Гра зовсім не обов'язково передбачає задоволення або веселощі. Також як сьогодні спортсмени всерйоз грають у футбол, так і більшість гравців не можна звинуватити у відсутності серйозного ставлення до ігор.
Найбільш зловісною грою є, звичайно, війна.
Ігри мають тягу до повторення. Люди виявляють що говорять ті ж слова з тими ж інтонаціями, змінюються тільки місце і час. Повторення гри може сприйматися як відчуття, що це відбувалося раніше. Люди грають в ігри різного ступеня напруженості, від соціально прийнятного, пом'якшеного рівня до вбивчого (самогубного) рівня. Берн розрізняє:
а) ігри першого ступеня, які прийнятні в суспільстві;
б) ігри другого ступеня, які не завжди завдають непоправної шкоди, але деякі гравці будуть, швидше за все, приховувати це від сторонніх;
в) ігри третього ступеню, в які грають раз і назавжди і які закінчуються в кабінеті лікаря, у залі суду або в морзі.
Ігри індивідуально програмуються. Їх використовують зі стану Я-Батька, коли повторюють гри батьків. Їх виконують зі стану Я-Дорослого, коли вони свідомо розраховані. Їх виконують зі стану Я-Дитину, їли засновані на ранніх життєвих переживаннях, які дитина прийняла про себе самого та інших у дитинстві. Прийнявши психологічну позицію, особистість намагається зміцнити її, щоб зберегти своє сприйняття навколишнього світу. Вона ставати її життєвою позицією, з якою грають в ігри і здійснюють життєвий сценарій. Чим різкіше виражена патологія, тим сильніше потреба в підкріпленні своєї психологічної позиції. Цей процес можна зобразити таким чином:
Переживання ® Рішення ® Психологічні позиції ® Сценарії підкріплювальні поведінку
Аналіз сценарію можна коротко визначити як життєвий план дивно нагадує драматичний спектакль, який особистість змушена грати.
Сценарій залежить від ранніх рішень і позицій прийнятих в дитинстві. Він знаходиться в стані Я-Дитини і "записується" через трансакції, що відбуваються між батьками і дитиною.
Кожна особистість має психологічний сценарій і живе в культурі, яка також має свої сценарії.
Психологічний сценарій містить програму виконання індивідуальної життєвої драми. Він бере своє коріння з приписів, прийнятих дитиною від батьків, які можуть бути конструктивними, деструктивними або непродуктивними, і з психологічних позицій, які дитина, в кінцевому рахунку, приймає щодо себе та інших.
Позиції приймаються щодо людей у ​​цілому або щодо кожної статі окремо. У залежності від того, наскільки сценарні повідомлення не відповідають реальним можливостям дитини і заперечують його бажання бути, вони можуть приводити до розвитку патології.
Патологія має різні ступені, різко заважають особистості використовувати свої здібності, до сильної, коли людина стає безглуздою карикатурою на своє справжнє "Я".
ВИСНОВОК
На підставі викладеного матеріалу можна зробити наступні висновки:
Структура особистості, по Фрейду, має три складові: "Воно", "Я", "Над-Я". "Воно" - це власне несвідоме, що включає глибинні потяга, мотиви і потреби. "Я" - свідомість, а "Над-Я" представлено як на свідомому, так і на підсвідомому рівнях. "Воно" діє відповідно до так званим принципом задоволення. "Я" орієнтується на принцип реальності, а "Над-Я" керується ідеальними уявленнями - прийнятими в суспільстві нормами моралі і цінностями.
"Воно" є продуктом успадкованого людиною від тварин біологічного досвіду. "Я" - це, як правило, самосвідомість людини, сприйняття і оцінка ним самим власної особистості і поведінки. "Над-Я" - це підсумок впливу суспільства на свідомість і підсвідомість людини, прийняття їм норм і цінностей суспільної моралі. Основні джерела формування "Над-Я" особистості - це батьки, вчителі, вихователі, інші люди з якими дана людина вступила в тривале спілкування й особисті контакти протягом життя.
В основі всіх побудов аналітичної психології лежить твердження, що цілісна психіка не може бути показана за допомогою одного лише елемента, оскільки в психіці, крім раціонального свідомого початку присутні ще й ірраціональний несвідомий аспект. Підтвердженням тому є численні процеси і переживання в психологічному досвіді інших людей, не відповідні нашому інтелектуальному очікуванню. Як правило, наша раціональна свідомість негайно ж спростовує ці процеси і переживання.
Відповідно кінцевою метою психологічної концепції Юнга виявляється збагнення життя в її зовнішньому і внутрішньому прояві в психіці людини як особливої ​​цілісної реальності.
Лейтмотивом аналітико-психологічного підходу можна вважати постулат про те, що психічний розлад характеризується роз'єднаністю особистості, тоді як психологічне здоров'я є прояв особистісного єдності.
Головна мета, яку переслідував Е. Берн, полягає в тому, щоб вивчити людини, аналізувати характер свого спілкування, навчити використовувати слова, думки, інтонації, вирази стосовно цілей комунікації, допомогти людині в його умінні аналізувати свої слова і вчинки, постійно осмислюючи їх справжню суть і їхнє сприйняття співрозмовником.
ТА, засновником якого був Е. Берн, являє собою систему групової психотерапії, де взаємодія індивідів аналізується з погляду трьох основних станів "Я".
Е. Берн вважав, що кожна людина має свій життєвий сценарій, модель якого намічається в ранні дитячі роки. У відповідності зі своїм життєвим сценарієм люди грають в різні ігри, якими заповнена в основному вся життя людства.
Гідність концепції Е. Берна полягає також і в тому, що вона ставить своєю метою формування щирої, чесної, доброзичливої ​​особистості.
За Берну, структура особистості також трикомпонентна як і у Фрейда. Терміном "я" ("Его") він позначає особистість. Кожне "Я" може виявлятися в кожен момент часу в одному з трьох станів, які Е. Берн назвав: "Дитина", "Дорослий", "Батько". "Дитина" - це джерело спонтанних, архаїчних, неконтрольованих імпульсів. "Батько" - педант, "голова", що знає, як треба себе вести і схильний до повчань. "Дорослий" - свого роду рахункова машина, взвешивающая баланс "хочу" та "треба". У кожній людині ці "троє" живуть одночасно, хоча і виявляються в кожен момент поодинці.
Зв'язок з фрейдівської тріадою ("Я", "Воно" і "Над-Я") незаперечна. Головне розходження полягає в тому, що "Дитина" у людській душі не зводився у Берна до несвідомих потягів. Це не споконвічна, біологічна по своїй природі сила (як "Воно" у Фрейда). Дитина є результат безлічі взаємодій, починаючи з раннього віку, тому він сам вже в певному сенсі є соціальним продуктом.
Змінювалася у Е. Берна (па порівнянні з фрейдівської) і трактування інших компонентів структури "Я". Однак спадкоємність зберігалася, тому ідеї Е. Берна можна безпомилково віднести до психоаналітичної, фрейдівської традиції в психології.
Список використаної літератури
1. З. Фрейд "Психологія несвідомого". М., 1990.
2. З. Фрейд "Психоаналіз і російська думка". М., 1994.
3. Ф. Віттельс "Фрейд (його особа, учення і школа)". М., 1991.
4. Е. Берн "Ігри в які грають люди. Люди, які грають в ігри ". Л., 1992.
5. М. Джеймс, Д. Джонгвард "Народжені вигравати". М., 1991.
6. М. Г. Ярошевський "Історія психології". М., 1976р.
7. Психологія особистості в соціалістичному суспільстві. М., 1989.
8. Р. С. Немов "Психологія" 2 томи М., 1994р.
9. К. Г. Юнг "Аналітична психологія. Минуле і сьогодення ". М., 1995р.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Психологія | Курсова
146кб. | скачати


Схожі роботи:
Уява і творче мислення
Творче мислення молодших школярів
Мистецтво продажів в XXI столітті творче мислення як основа успішного бізнесу
Професійно-творче мислення як предмет розвитку у навчально-пізнавальній діяльності студентів
Творче мислення і сучасні методи його формування у школярів за досвідом Шалви Амонашвілі
Результативність та способи її досягнення
Способи та методи формування творчого мислення у дітей шкільного віку на
Сімейні конфлікти причини та способи подолання
Походження держави і права 2 Причини фактори
© Усі права захищені
написати до нас