Творча самореалізація як прояв психологічного здоров`я студентської молоді

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Творча самореалізація як прояв психологічного здоров'я студентської молоді
На думку представників гуманістичної психології, розвиток творчого потенціалу і самореалізації особистості є важливою умовою оздоровлення суспільства, оскільки, передбачає єднання людини із соціумом, а також зумовлює її творчу адаптацію, яка є необхідною для повноцінного життя в світі з бурхливими змінами. Вбачаючи в творчості вищу людську потребу, прояв психологічного здоров'я та особистісної інтеграції, психологи розглядають творчу особистість як особистість, яка самоактуализирующееся (А. Маслоу), "продуктивну особистість" (Е. Фромм) [1], людину, яка є "повноцінно функціонуючої особистістю "(К. Роджерс) [2].
У нашому суспільстві існує потреба в креативних фахівцях, здатних професійно і творчо вирішувати завдання, тому вивчення проблеми творчого самоздійснення студентів є актуальною як для професійної самореалізації так і для психологічного здоров'я студентської молоді.
Проблема розуміння психологічного та психічного здоров'я виникає в роботах таких українських та російських вчених як Б.С. Братусь, В. А. Ліщук, І. В. Дубровіна, Л. В. Лушин, Л. Ф. Бурлачук, О. Завгородня. Переважають наукові погляди, згідно з якими, психологічне здоров'я розуміється як здатність особистості до самореалізації, самоактуалізації, адекватного самосприйняття себе і світу. Важливою складовою психологічного здоров'я особистості є наявність сенсу життя (В. Франкл, А. Маслоу, І. В. Дубровіна); приділяється увага аспекту міжособистісних відносин як важливого критерію психічного та психологічного здоров'я (А. Адлер, Е. Фромм, Б.С. Братусь). На думку вчених, студентський вік - це сенситивний період для розвитку основних соціогенних потенцій людини як особистості, в тому числі, професійних та світоглядних якостей майбутнього фахівця [3].
Згідно вікової періодизації Е. Еріксона студентський вік співпадає з періодом ідентифікації особистості, тобто, у молодої людини на даному етапі розвитку може сформувати уявлення про себе як про творчу або ж "звичайної" особистості, яка, у свою чергу буде впливати на можливості її самореалізації, задоволеність собою і своїм життям [4].
Разом з тим, дослідники в області проблематики здоров'я студентської молоді визнають такі проблемні аспекти психологічного здоров'я студентства як низький рівень задоволення собою, тенденція до заниженої самооцінки, низький рівень здатності до психологічної близькості, проблеми ціннісно-смислової сфери. (А. А. Волочку) [5]. Таким чином, слід говорити про важливість формування ціннісно-смислового ставлення до творчості, самореалізації на рівні спрямованості особистості саме в цей період розвитку. Зазначимо, що в сучасній психології самореалізацію розглядають як вищий рівень розвитку особистості, розуміючи, перш за все, її творчу діяльність, життєтворчості (П. П. Горностай) [5].
Отже, зберігається актуальність дослідження психологічних аспектів студента як творчої особистості в контексті досягнення психологічного здоров'я.
Методологічною основою дослідження є підходи в області психосемантики, використання методу наративних психотехнологій. Наратив визначається Н. Чепелєва як спосіб репрезентації досвіду за допомогою упорядкованих пропозицій, які передають часову послідовність дій. Автор припускає, що витоком наративного тексту є особистісний міф, в якому в символічній формі представлені основні сенси та концепції буття людини [5].
К. Роджерс визначав досвід особистості як довербальний - складову свідомості, яка виникає в різних життєвих ситуаціях, присвоюється людиною без осмислення, автоматично. Разом з тим під особистісним досвідом розуміється досвід інтегрований, осмислений завдяки вербалізації, яка визначає поведінку, сприйняття дійсності, життя і світу в цілому і свого місці у ньому [5]. У ході даного дослідження студенти описували випадки зі свого життя, занурювалися в минуле, виникав розповідь - розповідь, який носив опис емоційного характеру із згадками про певні персонажах. Тобто, даний матеріал дослідження можна розглядати як Наративний. При цьому студенти мали можливість краще рефлексувати особистий досвід, інтегрувавши його на рівні свідомості як особистісний. Вибір даної методики пояснюється складною природою процесу творчості, яке не піддається адекватному вивченню завдяки психометрическим методиками.
Вивчаючи роботи, ми виділили умовні критерії креативності, теоретичною основою яких є розглянуті вище концепції творчості (В. В. Моляко, В. В. Клименко, Я. А. Пономарьов, О. І. Кульчицька, А. Маслоу, К. Роджерс) : ціннісно-смислове ставлення до творчості, визнання себе творчою особистістю, наявність в описаних випадках певної проблемної ситуації, яка потребувала вирішення та шляхи її нестандартного рішення, наявність описаних моментів "інсайту", стану натхнення; переважання внутрішньої мотивації до творчості, усвідомлення емоцій і почуттів. В обробці робіт виділялися текстові елементи, які мали відношення до виділених критеріям, досліджувалося як часто вони зустрічалися в розповідях студентів.
Дослідження проводилося в рамках викладання дисципліни "Основи психології і педагогіки" у 2005-2007р. Студентам 2-го курсу факультету радіоелектроніки, 3-го курсу факультету машинобудування і 3-го курсу факультету менеджменту ВНТУ було запропоновано описати випадки зі свого життя, коли вони виявляли себе творчо, займалися улюбленою справою, відчували захопленість, натхнення, можливо, знаходили вихід з нестандартної ситуації, пов'язаної з технічною творчістю або ж розкривали свої здібності в якомусь напрямку мистецтва. У випадку, коли студенти висловлювали сумніви щодо власних творчих здібностей і можливості пригадати дані випадки, їм рекомендувалося пригадати щось з дитинства, коли вони фантазували, вигадували, мріяли.
Було проаналізовано 70 робіт, з яких 35 - роботи студентів факультету радіоелектроніки, 15 робіт машинобудівного факультету і 20 робіт студентів факультету менеджменту.
Мета дослідження: вивчення особистісного досвіду студентів у процесі творчості і їх уявлення про себе як творчих особистостей як передумову психологічного здоров'я.
Зокрема, нас цікавило ставлення молоді до творчості, прийняття студентів себе як творчих особистостей, місце творчості в контексті їх справжнього життя, можливості і потреба самореалізації, яка в свою чергу, дозволить нам робити висновки про стан психологічного здоров'я молодих людей. Також зверталася увага на види творчих уподобань студентів технічного вузу, можливості реалізації своїх смаків, глибину рефлексії особистісного досвіду. Прогнозувалося, що запропонована робота допоможе молоді актуалізувати творчий потенціал, звернутися до власних ресурсів, осмислити внутрішній особистий досвід, який буде сприяти її психологічному здоров'ю.
Результати та обговорення
Аналіз робіт свідчить, що частина студентів розуміє творчість як створення чогось нового, прекрасного, що дає можливість реалізувати свій задум, проявити себе: "Творчість - це реалізація твоїх бажань та задумів", "творчість - створення нового, політ душі", " потяг до прекрасного "," бажання проявити своє "Я", "творчість неможливе під примусом, вона потребує свободи", "творчість - це робота, а талант - обов'язок", "будь-яка творчість формує сильний дух, впевненість у собі, індивідуальність, вчить виживати в сучасному світі. "Разом з тим, для переважної більшості творчі випадки життя асоціюються з відвідуванням гуртків самодіяльності, прийняттям участі в різних конкурсах, вікторинах, виставках, а критерієм творчих здібностей є соціальне визнання.
Переважна більшість студентів (55) визнали, що творчою особистістю є кожна людина: "творчість - є даром від Бога. З раннього дитинства люди створюють", "Творчість - не є долею" обраних ", воно доступне кожному", "Не існує в світі людини, який би не мав таланту чи дарування до чого-небудь ". Молоді люди визнавали, що рівень прояву та реалізації творчих здібностей у різних людей є різний. Зокрема, хотілося б звернутися до роботи студента, який усвідомлює талант як життєвий вибір: "Людина не має вибору. Він може виявити свою бездарність або талант. Можна вчити чи бути бездумним споживачем".
Щодо подання про себе як про творчу особистість на рівні "Я-концепції", більша половина з впевненістю визнавали себе творчими особистостями та з гордістю наводили чимало прикладів з власного життя: "Я проявляю себе як художник, оскільки постійно малюю", "Я намагаюся бути творчим і випромінювати нові, цікаві, оригінальні ідеї ". Інша частина студентів себе називали звичайними, тим не менш, описували моменти життя пов'язані з певним творчістю: "Творчим людиною я ніколи не був, хоча різав по дереву, вишивав, в'язав, кував метал в сільській кузні ..."
Деякі студенти, відмовлялися називати себе творчими особистостями, виходячи з негативного уявлення про людей, які вважають себе творчими: "За маскою поетів і письменників, музикантів, сценаристів та художників ховається велика кількість бездарних ледарів".
Інша студентка, навпаки, звертає увагу на моральний аспект творчої людини, вважаючи, що йому, перш за все, повинні бути притаманні чесність, порядність.
Цікавою є думка дівчини, яка переконана, що "створює кожен день і кожну мить". Вона вважає важливим аспектом творчості самоприйняття, впевненість у своїх силах: "Потрібно полюбити себе таким як ти є. Всі внутрішні перебудови відобразяться на зовнішніх вчинках і ти відчуєш себе творчою людиною". Аналізуючи роботи, слід сказати, що студенти, які вважають себе творчими в більшій мірі описують приклади з життя, де використовувався творчий нестандартний підхід.
Можна вважати, що в роботах лише декількох студентів була виявлена ​​певна проблема і запропоновано її рішення. Студент машинобудівного факультету описав свою технічну знахідку, де він удосконалив карбюратор, збільшивши його потужність. Інший юнак, проявив нестандартний підхід в побуті, зробивши полички з двох старих телевізорів. Найбільш цікавою в даному аспекті виявилась робота, де студент факультету радіоелектроніки описує весь творчий процес від початку виникнення проблеми, включаючи інкубаційний період і інсайт і величезне задоволення від процесу та результату: ".. будучи ще десятирічною дитиною я любив слухати музику. Але, магнітофон зламався . Батьки мали можливість відпочити від гучної музики, тому не поспішали віднести його в ремонт. Упродовж кількох днів я думав, як зарадити цьому. Звичайно, щоб полагодити магнітофон самому, знань було замало. Але часто спостерігаючи, як дідусь паяв інкубатор чи ще який- або пристрій, я знав, як користуватися паяльником. Я думав, що зможу сам справити магнітофон. Якось увечері я довго не міг заснути. Ідеї плуталися в моєму мозку. Я відчував їх зіткнення, поки декілька з них не об'єдналися між собою. Я чітко уявив собі, що треба робити. Це було осяяння!
Вранці (це був вихідний день) я взявся за роботу. Свідомо я розумів, що я не знаю ні законів фізики, ні радіотехніки. Моя свідомість підказувало мені, що може нічого не вийти, але щось далеке підсвідоме шептало мені: спробуй, може вийде, фантазуй і отримаєш результат.
Підсвідомість перемогло. Я взявся за роботу: розкручував шурупи, щось отпаяв, щось припаювали, захищав контакт. Я був щасливий! Я створював! Сам процес створення був для мене щастям! І диво здійснилося! музика зазвучала знову, хоча жменю деталей залишилася, важливо було те, що я працював, що мені це подобалося, я хвилювався за результат, що вказує на чутливу природу людської творчості. "
Щодо критерію переважання внутрішньої мотивації над зовнішньою, важливо відзначити, що значна частина опитаних посилається в роботах на "соціальний успіх": "Я закінчила художню школу з відзнакою", "Я брав участь у всеукраїнській олімпіаді з інформатики, зайняв призове місця, за це мене поважають "," коли я прочитав вчительці вірш, їй сподобалося і мені запропонували виступити з ним на батьківських зборах "та ін У деяких студентів творчість асоціюється з відмінним навчанням у школі, досить поширеними були роботи, де йшов перелік відвіданих гуртків, конкурсів, в яких брав участь студент і з гордістю згадувався високий результат - зайняте призове місце. Отже, в даному випадку слід говорити про переважання зовнішньої мотивації. Причому, як правило, в цих роботах не йшла мова про певні внутрішні переживання, захоплення, рівні рефлексії опинявся досить невисоким, була відсутня ситуація. Разом з тим, висловлювалися думки, які свідчили про переважання внутрішньої мотивації до творчості: "Я малюю не через те, що вважаю це корисним, або мені це подобається. Це просто органічно увійшло в моє життя. Як ще один прояв мого внутрішнього" Я "". Виділивши роботи, пов'язані з автономністю в творчості, можна сказати, що ця позиція відображається в роботах 9 студентів, хоча вони не ізолюють себе від думки оточуючих.
Повертаючись до теми мотивації, можна сказати, що поштовхом до творчості виявилось для деяких студентів бажання зробити щось приємне для значущих інших, тим не менш, це виступало як власний внутрішній імпульс: "Кілька років тому моя сестра виходила заміж. Мені хотілося в такий день зробити для неї щось особливе. Я подарувала їй весільну сумочку. У свій твір я вклала свої побажання, свою любов і свою душу ". З роботи іншої дівчини: "на другому курсі я раптово прийшла в захоплення вишивкою. Для мене було дуже цікаво спостерігати, як чиста канва мало-помалу наповнюється кольорами та образами. Свою першу вишивку - ікону Божої матері та Ісусика я вишивала довго. Десь на половині роботи я вибрала людини, для якого вона призначена ... "
Звичайно, були випадки, коли студенти писали про свою закоханість, яка надихнула їх на написання віршів, художніх портретів: "Особливий випадок був, коли я намалював портрет дівчини, яка мені подобається. Портрет я малював з фотографії. Я був мало впевнений в своїх силах , адже раніше я не малював тих, кого я знаю, а особливо ту, хто мені подобається. Але бажання було настільки сильним, що я взяв 5 різних типів олівців і почав ...". Студенти юнаки також часто згадують свою матір, якій присвячувалася перша спроба написати вірш, або ж створити певний винахід, яке було б корисним у побуті. Один студент, згадує улюбленця-кота, за яким він любив спостерігати: "Коли я вчився в 3-му класі, мені подарували кота. Він мені дуже подобався. Також він мене надихав до творчості. Я написав про нього дуже багато віршів."
Ще одним джерелом натхнення для молоді виявилися подорожі і здобуті яскраві враження, спілкування з природою. Частина студентів пише, що бажання займатися творчістю породжує вільний час, гармонія в душі, "внутрішня тиша", але дехто з опитаних додає, що творчим імпульсом для них служить стрес, життєві розчарування.
Щодо емоцій і почуттів, якими діляться студенти, згадуючи свою творчість переважають емоції задоволення, гордості, впевненості, інтересу, радості і страху.
Багато яскравих ситуацій було згадано з дитинства, часто студенти, зверталися до віку підліткового, до ранньої юності. Згідно з розповідями, студентами технічного вузу часто виявлялися минулі вихованці художніх та музичних шкіл, частина з яких, не прагнули поступати до технічного вузу.
Щодо гендерного аспекту студентських захоплень особливо поширеним серед дівчат є любов до танців, вишивки, моделювання одягу, вирощування квітів; для хлопців поширеними є захоплення різьбою по дереву, дізайнерство, WEB-дизайн, комп'ютерна графіка, photoshop, заняття спортом, радіоаматорство, технічна творчість. Дехто розглядає, в якості творчих проявів, експерименти зі своєю зовнішністю, бажання "виділятися з сірого натовпу". Серед "нових" видів творчості можна назвати складання смс-віршів, створення музичних кліпів, засвоєння нових програм, пов'язаних з комп'ютерною графікою. Також деякі студенти писали про креативний прояви під час навчального процесу, описували нестандартні ситуації в повсякденному житті, так, один студент досить смішно описав випадок, як "провчив" сусідського нахабного кота та ін Прикладів цього захоплення технічною творчістю як для технічного вузу виявилося небагато. Хоча частина студентів віддають перевагу радіоаматорства, технічній творчості і визнають, що пішли в технічний вуз за покликанням. Таких студентів виявилося 11 з 50-ти, враховуючи, що аналізувалися 50-роботи ти студентів факультету радіоелектроніки та машинобудування.
Частина студентів (28) продовжує визнавати творчим і свою справжнє життя, в той час як більшість скаржиться на брак часу, відносять свої творчі успіхи до пори дитинства та шкільних років.
Слід сказати, що роботи студентів, які визнають себе творчими в справжньому житті відрізняються колоритним мовою, цікавими спостереженнями, часто їх автори передають свої емоції і почуття, які робить їх описи більш "живим", висловлені думки більш відрізняються нетривіальністю. Вони не просто згадують творчі випадки з минулого, а діляться своїми сьогоднішніми задумами.
Щодо реалізації творчих здібностей можна умовно розділити студентів на три категорії: студенти, які мають нахили до технічної творчості і відчувають себе адаптованими, студенти, які об'єднують вчення з творчими хобі, дарують свою творчість близьким чи друзям, це дає їм можливість відчувати себе впевненіше в студентському середовищі і третю групу можна виділити як групу студентів, які мають проблеми з адаптацією, переживають внутрішній конфлікт. Цікаве метафоричне порівняння приводить студентка економічного факультету: "Мені чомусь здається, що все моє творчість зібрано в яйце і замкнуто шкаралупою невпевненості і відсутності підтримки. Тим не менш, іноді воно знаходить дірочку і сяє звідти як промінчик і з часом ця дірочка знову закривається байдужістю інших, і, можливо, власним теж ".
Запропоновану творчу роботу багато студентів визнали цікавою і корисною: "Мені імпонує тема завдання. Є над чим подумати", деякі студенти пишуть, що робота викликала в них позитивні емоції, підвищила віру у власні сили: "Це допомогло мені зрозуміти деякі мої нахили до окремих видами роботи, зокрема, радіотехніки "," робота викликала багато позитивних емоцій, адже я згадала кращі роки мого життя ".
Деякі студенти пишуть, що на початку виконання роботи вони відчували певну розгубленість, а в кінці задоволення, їхня думка про себе як "нездари" дещо змінилася. І досить часто студенти визначали: "Я проявляю себе як творча особистість вже зараз, коли пишу цю роботу". Таким чином, звернення до позитивного досвіду власної творчості сприяло самопізнання і психологічному здоров'ю студентської молоді.

Висновки
Представники гуманістичної психології розглядають схильність до творчості як прояв психологічного здоров'я. Психологічне здоров'я вивчається в сучасній психології як комплексне поняття, яке включає здатність до самоактуалізації, життєтворчості, наявності сенсу життя, позитивного впливу на оточуючих, на відміну від категорії психічного здоров'я, яке визначається перш за все, нормальним функціонуванням психічних процесів і стабільністю психіки.
Студентський вік є сензетивні періодом формування життєвих цінностей і постановки життєвих завдань, у тому числі, спрямованих на реалізацію творчого потенціалу та досягнення психологічного здоров'я. Потреба творчої самореалізації, самоактуалізації особистості розглядається науковцями як передумова психологічного здоров'я.
На основі виділених критеріїв креативності аналізувалися студентські роботи на тему: "Випадки з мого життя, коли я проявляв (ла) себе як творча особистість". Підводячи підсумки можна сказати, що тема творчості цікавить майже всіх опитаних студентів, більшість з них відчуває потребу у творчій самореалізації, проте лише незначна частина опитаних реалізує творчі здібності в сьогоднішньому житті.
Подання про творчість і творчої особистості виявилися різноманітними, а значить і оцінка себе як творчих особистостей, теж була зроблена на основі різних критеріїв. Частина студентів виявили розуміння творчості близьким до концепції первинного творчості А. Маслоу, вони визнавали кожну людину від народження творчою та вважали творчими себе, що знаходило підтвердження в описі цікавих випадків, колоритним емоційною мовою. З іншого боку, розуміння творчості виключно як обдарованості в сфері мистецтва, обмежувало студентів в прийнятті себе як творчої особистості та процесі самоактуалізації.
Більшість студентів визнавало, що творчі прояви залишилися в минулому. Лише в деяких випадках була описана проблемна ситуація і шлях її творчого рішення. Щодо мотиваційних джерел творчості, слід зазначити, що більшість орієнтовані на зовнішню мотивацію. Незначна частина студентів виявила усвідомлення емоцій і почуттів, в контексті творчого процесу, який можна розглядати як проблеми розуміння себе на рівні емоційної сфери. Отже, згідно виділеним критеріям креативності, більшість студентів мають проблеми з реалізацією творчих здібностей у сьогоднішньому житті. Для них залишаються актуальними проблеми самореалізації, переживання внутрішнього конфлікту, який свідчить про труднощі досягнення психологічного здоров'я.
Певна частина студентів усвідомлює внутрішній конфлікт між потребою у творчості та можливістю її реалізації, яка дає можливість працювати в напрямку особистісної інтеграції.
На основі проведеного аналізу робіт можна зробити висновки, що прийняття себе як творчої особистості на рівні "Я-концепції" і уявлення про творчість у традиціях гуманістичної психології сприяють реалізації у творчості студентської молоді.

Література
1. Фромм Е. Гуманістичний психоаналіз. - С.-П.: Юпітер. - 2002, с.298-318.
2. Роджерс К. Р. Погляд на психотерапію. Становлення людини. - М.: Прогрес, 2003с.409-421.
3. Виноградова В. Проблеми соціалізації студентської молоді. / / Соціальна психологія. - 2007, спец.випуск. - С. 150-151.
4. Е. Еріксон Дитинство і суспільство. - СП.: Б. - Лената. - 1995. - С.15-17.
5. Волочку А.А. Ціннісна спрямованість особистості як вираження змістотворних активності / / Психологічний журнал. - 2004. - № 2. - С. 22-25
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Психологія | Реферат
45.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Творча самореалізація особистості
Відношення студентської молоді до мистецтва
Ціннісні орієнтації студентської молоді
Девіантна поведінка студентської молоді
Проблема ціннісних орієнтацій студентської молоді
Цінності та ціннісні установки студентської молоді
Аналіз політичної свідомості студентської молоді
Психологічні чинники прояву політичної культури студентської молоді
Особливості цінностей студентської молоді з різним електоральним вибором
© Усі права захищені
написати до нас