Тверді відходи

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Тверді відходи
Сучасний період розвитку виробництва характеризується наростаючим обсягом і різноманітністю кінцевої і проміжної продукції, збільшенням обсягів природних ресурсів, що втягуються у виробничу діяльність, зростанням кількості та різноманітності відходів, що відводяться в навколишнє середовище.
Обсяг видобутку корисних копалин у нашій країні практично подвоюється через кожні 10 років, але при цьому в готову продукцію переходить не більше 5% видобутої сировини, загальний же коефіцієнт господарської діяльності людини становить 1-2%. Вся ж інша маса - 95% у вигляді відходів повертається в природне середовище, забруднюючи її.
Тільки в Росії на поверхні землі щорічно складується 4,5 млрд. т відходів виробництва та споживання. Загальна кількість накопичених відходів становить 50 млдр.т, а під складування зайнято більше 250 тис.га земельних площ.
Велику загрозу для навколишнього середовища і здоров'я людей представляють токсичні відходи, які можуть містити токсичних і шкідливих речовин в десятки і сотні разів більше допустимих норм. За даними академіка Б.М. Ласкоріна, кількість їх у промислово розвинених країнах вже в 1995 р. перевищила 30 млрд. т за абсолютно сухій масі. У Російській Федерації щорічно утворюється 76 млн.т небезпечних промислових відходів.
Все це підтверджує висновки вчених про те, що основна причина негативного впливу на навколишнє середовище полягає не стільки в зростанні виробництва, скільки у відсутності комплексної переробки корисних копалин, а також утилізації відходів.
У різних країнах по-різному складалася система видалення та утилізації відходів. Рівень цієї системи визначався рівнем побутової та
технологічної культури.
Тривалий період забруднення природного середовища побутовими та промисловими відходами носило локальний характер. Природне розсіювання і хімічне розкладання відходів виявлялося достатнім, щоб природні системи в результаті процесів самоочищення звільнялися повністю від забруднюючих речовин.
До 70-х років поточного сторіччя через відсутність ефективних засобів утилізації промислових відходів були широко поширені методи їх складування на міських звалищах разом з побутовими відходами або на спеціалізованих звалищах, що мали примітивне облаштування, що викликає забруднення навколишнього середовища.
Проблема підвищення використання відходів виробництва полягає не тільки в їх негативний вплив на навколишнє середовище, але і в їх потенційної цінності як можливого сировини.
Для визначення ефективності утилізації відходів і необхідних для цього капітальних вкладень з метою планування їх комплексного використання, особливе значення має класифікація твердих відходів.
До твердих відходів відносять кусковідние, пилоподібні, пастоподібні відходи, що утворюються в процесі виробництва і споживання, а також відходи, уловлені очисними спорудами при викидах в атмосферу та скиди у водні об'єкти. Сюди ж відносяться рідкі відходи, заборонені до прийому в мережі каналізації та на очисні споруди.
Узагальнення та аналіз літературних даних показують, що в даний час класифікація виробничих відходів заснована на систематизації їх за галузями промисловості. Кожна галузь має свою класифікацію відходів, що створює труднощі для комплексного управління ними.
Для практичних цілей найчастіше використовують класифікацію відходів за місцем їх утворення, виділяючи при цьому відходи та вторинні ресурси. Так як відходи утворюються в результаті виробничої діяльності і при їх споживанні, їх, відповідно, поділяють на відходи виробництва та споживання.
Відходи виробництва - це залишки сировини, матеріалів, напівфабрикатів, хімічних сполук, що утворилися при виробництві продукції або виконанні робіт і втратили повністю або частково вихідні властивості.
Відходи споживання - вироби та матеріали, які втратили повністю або частково свої споживчі властивості в результаті фізичного або морального зносу і життєдіяльності людей.
Серед класифікаційних ознак важливе значення має ступінь впливу відходів на навколишнє середовище. До шкідливих (токсичних) відходів відносять відходи, що роблять шкідливий вплив на навколишнє середовище, забруднюючі, отруйні та руйнують її, що створюють небезпеку для живих організмів.
Токсичні відходи - це відходи, що містять або забруднені матеріалами такого роду, в таких кількостях або в таких концентраціях, що вони становлять небезпеку для здоров'я людини і навколишнього природного середовища.
Відповідно до ГОСТ 12.1.0007-76 "Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки", всі токсичні відходи поділяються на чотири класи небезпеки.
Клас небезпеки
Характеристика відходів
Перший
Надзвичайно небезпечні
Другий
Високо небезпечні
Третій
Помірно небезпечні
Четвертий
Малонебезпечні
Для практичної роботи розроблено "Тимчасовий класифікатор токсичних промислових відходів та методичні рекомендації щодо визначення класу токсичності промислових відходів". Документ дозволяє визначити токсичність відходів і віднести їх до того чи іншого класу небезпеки.
Наявність у відходах ртуті, хромовокіслого калію, треххлористой сурми, бенз (а) пірену, оксиду миш'яку та інших високотоксичних речовин дозволяє віднести їх до першого класу небезпеки.
Наявність у відходах хлористої міді, хлористого нікелю, азотнокислого свинцю та інших токсичних речовин дає підставу віднести ці відходи до другого класу небезпеки.
Наявність у відходах сірчанокислої міді, оксиду свинцю, четиреххлорі-стого вуглецю та інших речовин дозволяє віднести їх до третього класу небезпеки.
Наявність у відходах сірчанокислого марганцю, сірчанокислого цинку, хлористого цинку дає підставу віднести їх до четвертого класу небезпеки.
Відходи виробництва і споживання по можливості використання можна розділити, з одного боку, на вторинні матеріальні ресурси, які вже переробляються або переробка яких планується, і, з іншого боку, на відходи, які на даному етапі розвитку економіки переробляти недоцільно і які неминуче утворюють безповоротні втрати .
Вторинні матеріальні ресурси - це відходи виробництва та споживання, які в даний час можуть використовуватися в народному господарстві.
Вторинні матеріальні ресурси класифікують за двома ознаками: джерела освіти та напрямку використання. Відходи, які характеризуються близькими фізико-хімічними властивостями, що дають можливість використовувати їх в однакових напрямках, можна класифікувати за основними видами (групами). Наприклад, до групи "Відходи пластмас і полімерів" включені капрон, капролактам, лавсан, поливинилхло-рид, поліетиленова плівка, поліпропілен, полістирол, відходи штучних шкір. Група "Деревні відходи" об'єднує відходи заготівлі та переробки деревини (сучки, гілки, пні, коріння, кора, тирса, стружки, обрізки).
Укрупнена класифікація вторинних матеріальних ресурсів підрозділяє відходи на 28 груп, що забезпечує отримання даних для розробки та організаційно-методичних заходів щодо залучення їх до сфери матеріального виробництва.
Серед відходів споживання, як правило, виділяють житлово-комунальні відходи, де значну частину складають тверді побутові відходи (ТПВ).
До ТПВ відносяться відходи господарської діяльності населення (приготування їжі, прибирання та ремонт квартир), включаючи відходи опалювальних пристроїв місцевого опалення, великогабаритні предмети домашнього ужитку, упаковка, кошторисів, опале листя.
ТПВ утворюються в житлових будинках установах, організаціях, підприємствах громадського призначення (харчування, торгівлі, комунального господарства, побутового обслуговування, культури, спорту, відпочинку, готелі, вокзали, пристані, навчальні заклади), у місцях масового відпочинку, на вулицях і дворових територіях.
Будь-яка класифікація відходів, з яких би ознаками вона не проводилася, повинна забезпечити отримання даних, необхідних для розробки організаційно-технічних заходів щодо зменшення кількості відходів та їх утилізації.
В даний час у світі відомо понад 20 методів знешкодження та переробки твердих побутових відходів (ТПВ). За кінцевої мети вони діляться на ліквідаційні і утилізації, за технологічним принципом на біологічні, хімічні, термічні і механічні. Основними тенденціями щодо ліквідації і переробки ТПВ є: складування на звалищах та полігонах - 66%, спалювання - 30%, компостування - 3%, хімічні способи - 1%.
Список літератури
1) К. М. Петров. Загальна екологія. Взаємодія суспільства і природи. - СПб, Хімія, 1997.
2) Охорона навколишнього середовища: Учеб. / Бєлов, С. В., Барбінов, А. Ф., Козьяков, А. Ф. та ін - 2-е вид., Испр. і доп. - М.: Вищ. шк., 1991. - 319с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Екологія та охорона природи | Реферат
21.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Тверді токсичні відходи промисловості
Тверді побутові відходи сміттєспалювання
Як використовуються відходи в нафтопереробній промисловості
Відходи народного господарства і власного виробництва в доменній плавці
Тверді матеріали та їх сполуки
Ядерні відходи отрутна спадщина для 12 тисяч майбутніх поколінь
Гігієна грунту Тверді покидьки
Тверді сичужні сири з прискореним терміном дозрівання
Сири сичужні тверді Збереження якості кондитерських виробів
© Усі права захищені
написати до нас