Тарифно-митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати


Введення

Актуальність теми дипломної роботи визначається тим, що в умовах переходу країни до ринкової економіки виникла необхідність у створенні адекватного митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, як складової частини системи державного управління цією важливою сферою. Включаючись у вирішення внутрішніх і зовнішніх господарсько-політичних завдань, митне регулювання бере участь у структурній перебудові економіки, в інтеграції країни до міжнародного розподілу праці і у формуванні нових міжнародних відносин, характерних для рубежу XXI століття.

Кардинальна зміна геополітичної обстановки за останнє десятиліття істотно змінило ситуацію на внутрішньому і міжнародному становищі Росії: економічні зв'язки колишніх союзних республік, раніше розвивалися в межах єдиного народногосподарського комплексу, стали зовнішніми; практично порушено співпраця колишніх країн - членів РЕВ. У підсумку сформувалося принципово новий простір взаємодії вітчизняної економіки з зарубіжної, внутрішнього ринку - з зовнішнім.

Радикальна ринкова реформа визнала в якості однієї з основних цілей створення відкритої економіки, повномасштабне входження України у світове господарство. Це викликає необхідність постійного розвитку специфічного виду державної та професійної діяльності з налагодження зовнішніх зв'язків і визначає особливе значення митного регулювання економічних зв'язків.

Багатогранність і складність виникають в такій ситуації проблем зумовлюють пошук і вибір нетрадиційних форм організації і змісту діяльності митної служби, включаючи посилення координації з федеральними органами державної влади, регіональними адміністраціями, міжгалузевими структурами, фінансовими та інвестиційними організаціями, безпосередньо з учасниками ЗЕД, а також підвищує вимоги до теоретичного осмислення і обгрунтування шляхів забезпечення митною службою державних, громадських та особистих інтересів громадян, охорони від зазіхань ззовні на здоров'я населення, майнові інтереси, національні традиції і середовище проживання.

Виконання заходів, передбачених Цільовою програмою розвитку митної служби Російської Федерації на 2001 - 2003 роки дозволила поліпшити якість митного адміністрування митної системи на основних напрямках діяльності.

Разом з тим, не досить ефективно використовуються митно-тарифні механізми для вирішення поточних і стратегічних завдань розвитку економіки країни.

При формуванні митного тарифу не завжди враховується взаємозв'язок митних зборів і внутрішніх податків, що не забезпечує оптимальну структуру і рівень податків в державі в цілому.

Низька якість правової бази, наявність прогалин у правовому регулюванні сприяли утворенню розриву між методологією та практикою здійснення митного контролю та митного оформлення, появі і широкому розповсюдженню такого явища, як «регіональне правотворчість».

Недостатньо використовувалося міжнародне законодавство і практика його зміни для уніфікації митного законодавства Російської Федерації з загальноприйнятими міжнародними нормами.

Сформована реальність підтверджує актуальність обраної теми дипломної роботи.

Проблематика вдосконалення управління державною митною службою змусила звернути на себе увагу в останні десять років. Це обумовлено, перш за все, тим, що до цього часу зміни в характері та масштабах ЗЕД, зростання се соціально-економічного значення для кожної з країн і світового співтовариства в цілому об'єктивно зажадали внесення істотних коректив практично в усі сфери митної справи, у зміст завдань митної служби, їх функції, організацію управління і взаємодії з іншими органами всередині держави і на міжнародному рівні, розширення соціальної бази її діяльності.

З моменту відродження митної служби Росії, сфери її діяльності стали предметом активних досліджень російських вчених. Питання постановки, організації митної справи, митної політики, місця і ролі російської митниці в системі державних органів, її значення для вирішення соціально-економічних завдань стали предметом обговорення на науково-практичних конференціях, сторінках збірників наукових праць з проблем теорії та практики митної справи. Провідна роль у розробці теоретичних і методичних проблем та вирішенні практичних завдань належить вченим Російської митної академії, Н.М. Блінова, А.Є. Городецькому, І.В. Дзюбенко, М.В. Кокореву, В.М. Крашеніннікова, В.Є. Новікову, СІ. С'едін, Е.І. Юну та інших.

Цілі і завдання дипломної роботи

Мета: полягає в тому, щоб показати основні механізми митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, як у Росії, так і в інших країнах.

Для досягнення цієї мети необхідно вирішити такі конкретні завдання:

 1. дослідити митно-тарифна механізм, як інструмент державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

 2. проаналізувати митно-тарифну політику Росії і зарубіжних країн;

 3. узагальнити практику участі Російської Федерації у міжнародних торгово-митних організаціях та угодах;

 4. внести пропозиції щодо вдосконалення механізмів митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Методологічною основою даної роботи є порівняльно-правовий метод, метод системного аналізу досліджуваних проблем.

У роботі використовувався аналіз досліджень з проблем митного права, торгового міжнародного права. А також був зроблений порівняльний аналіз правових позицій російських вчених. Вивчення теоретичних проблем відбувалося за допомогою аналізу практики Алтайської митниці.

Об'єктом дослідження є процес митно-тарифного регулювання.

Предметом дослідження слугують суспільні відносини, що виникають при митному регулюванні у системі державного управління зовнішньоекономічною діяльністю.

Структура роботи

Дипломна робота складається з вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Короткий зміст дипломної роботи.

У вступі обгрунтовується актуальність вивченої теми, визначаються цілі та завдання дипломної роботи, визначається методологічна і теоретична основи роботи, позначається структура роботи, описується короткий зміст дипломної роботи.

У першому розділі досліджуються основні теоретичні та правові положення, розкривається сутність і співвідношення змісту ключових понять: «митний тариф» і «види митних зборів». Аналізуються тарифні методи в системі державного регулювання зовнішньоекономічною діяльністю. Відзначається, що найважливішою складовою частиною митної політики є митно-тарифна політика, яка покликана забезпечити регулювання зовнішньоекономічної діяльності за допомогою застосування митних зборів.

У другому розділі вибрані проблеми аналізуються виходячи з практики застосування зарубіжними країнами митного тарифу, а потім дається огляд з истема механізмів митно-тарифного регулювання ЗЕД вимог Світової організації торгівлі при формуванні митних зборів.

Крім того, розглядається специфіка участі країни у міжнародних торгово-митних організаціях та угодах. Відзначається, що економічна інтеграція з країнами СНД є офіційно проголошеним пріоритетним напрямком зовнішньоекономічної політики Російської Федерації. В якості нормативно-правових джерел використані: Конституція Російської Федерації, закони Російської Федерації, Укази і розпорядження Президента РФ, нормативні акти Державного митного комітету РФ.

Глава 1.Таможенно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

1.1. Митний тариф як інструмент регулювання зовнішньоекономічної діяльності

У ринковій економіці держава здійснює регулювання зовнішньоекономічної діяльності з метою забезпечення безпеки країни і захисту загальнонаціональних інтересів. Діяльність державних органів з регулювання ЗЕД здійснюється практично у всіх країнах світу, але її масштаби, форми і методи, конкретні цілі й завдання визначаються кожною країною, виходячи з її масштабів, положення в сучасному світі, зовнішньої і внутрішньої політики держави.

Класичним інструментом регулювання зовнішньої торгівлі є митний тариф, який за характером своєї дії відноситься до економічних регуляторів зовнішньої торгівлі 1.

Митний тариф (customs tariff) залежно від контексту може визначатися як:

а) інструмент торгівельної політики та державного регулювання внутрішнього ринку країни при його взаємодії зі світовим ринком;

б) звід ставок митних мит, що застосовуються до товарів, що переміщуються через митний кордон, систематизований відповідно до товарної номенклатури ЗЕД;

г) конкретна ставка мита, що підлягає сплаті при вивозі або ввозі визначеного товару на митну територію країни. У цьому випадку поняття митного тарифу цілком збігається з поняттям мита 2.

Зазвичай митний тариф застосовується на національному рівні, але в тих випадках, коли ряд країн об'єднуються в торговельно-економічне угрупування і створюють свій митний союз, митний тариф стає загальним інструментом зовнішньоторговельного регулювання, єдиним для всіх країн-учасниць у їхніх торговельних відносинах з третіми країнами. Прикладом митного союзу, який об'єднав всі беруть участь країни в єдину митну територію з єдиним митним тарифом, є Європейське економічне товариство

Митні тарифи будуються на основі товарних класифікаторів, що містять перелік товарів, які розподіляються за відповідною схемою. В даний час найбільш поширеним класифікатором товарів, що обертаються в міжнародній торгівлі, є Гармонізаціонная система опису і кодування товарів. Поряд з нею використовується Брюссельська митна номенклатура і Стандартна міжнародна торгова класифікація ООН.

Зазвичай митні тарифи мають кілька колонок ставок оподаткування: колонку максимальних мит, колонку мінімальних мит та колонку преференційних мит. Максимальні мита діють щодо товарів тих країн, з якими немає торгових договорів та угод. Мінімальні мита діють у відношенні
товарів тих країн, з якими діють торгові угоди або угоди, що передбачають взаємне надання режиму найбільшого сприяння. Митні тарифи багатьох країн містять також колонку преференційних мит, якими обкладається імпорт товарів з країн, що розвиваються. Преференційні мита промислово розвинених країн для товарів країн, що розвиваються входять у створену в рамках ООН (ЮНКТАД) загальну систему преференцій 3.

Митний тариф РФ є звід ставок митних мит, що застосовуються до товарів, що переміщуються через митний кордон РФ і систематизованим відповідно до ТН ЗЕД. Порядок формування та застосування митного тарифу РФ встановлений Законом України «Про митний тариф». Вищеназваним законом визначено основні цілі митного тарифу РФ:

раціоналізація товарної структури ввезення товарів у РФ;

підтримання раціонального співвідношення вивезення і ввезення товарів, валютних доходів і витрат на території РФ;

захист економіки РФ від несприятливого впливу іноземної конкуренції;

- Забезпечення умов для ефективних інтеграції РФ у світову економіку 4.

У Росії зростає роль тарифного регулювання ЗЕД, розвивається і вдосконалюється імпортний тариф. Пояснюється це тим, що при переході від централізовано - планованої економіки до ринкового господарства митний тариф у найкращій мірі може виконати роль механізму пристосування економіки Росії до світового ринку. На відміну від кількісних обмежень, що представляють собою заходи адміністративно-технічного характеру, митний тариф не перериває зв'язок між світовим ринком і національною економікою, тому що є по суті єдиним гнучким економічним регулятором ввезення конкретних товарів.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі РФ активно бере участь у процесі розробки пропозицій по внесенню змін і доповнень у митний тариф Російської Федерації. Дана робота здійснюється в рамках Комісії Уряду Російської Федерації з захисних заходів у зовнішній торгівлі і митно - тарифної політики. В даний час в рамках названої комісії проводиться робота щодо уточнення списку товарів, що походять з країн, що розвиваються і відносно яких будуть надаватися тарифні преференції. З урахуванням складної економічної ситуації в Росії передбачається значно скоротити список цих товарів.

Іншою важливою обставиною, на жаль, до цих пір не отримали належної реалізації, є необхідність розгляду митного тарифу як невід'ємної частини єдиної податкової системи, це означає, що необхідно розглядати митні платежі в тісному взаємозв'язку з внутрішніми податками, забезпечуючи оптимізацію рівня структури податків у цілому.

Враховуючи, що практично не розроблені наукові моделі побудови оптимальних, збалансованих митних тарифів, вирішувати ці завдання доводиться багато в чому емпіричним шляхом, відстежуючи реакцію «споживачів» зміну тарифів і виробляючи «коригувальні» впливу. І в цій ситуації роль Міністерства економічного розвитку і торгівлі та митних органів важко переоцінити. Митне та податкове відомства повинні знайти золоту середину: може бути, в якихось випадках краще не добрати на митниці, але взяти ці гроші на внутрішніх податків або, якщо якась галузь не працездатна зовсім, максимально форсувати обсяг ввезення даного товару. Але при цьому не можна забувати, що є товари стратегічного значення - харчі, ліки і т.д. Так можна навести приклад, коли виникла проблема з сироваткою від туберкульозу. Наші підприємства стали закриватися, а сироватка закуповувалася у Франції. І коли у нас залишилося тільки одне провадження, французькі виробники в кілька разів підняли ціну. Добре, що це останнє підприємство змогли відновити 5. Ще одна проблема: митні органи повинні пов'язувати свою позицію з МВФ, який вимагає максимальної лібералізації зовнішньої торгівлі. МВФ наполягає, щоб ми відмовилися від комбінованих ставок, вважаючи це певним обмеженням. Так що Росія між двох вогнів: з одного боку, необхідно забезпечувати збір платежів з максимальною повнотою, з іншого - враховувати вимоги МВФ, тому при будь-якій зміні митного тарифу повинні прийматися збалансовані рішення.

З урахуванням вищевикладеного можна зробити висновок про те, що в сучасних умовах при визначенні рівня митно - тарифного оподаткування в цілому і розробці пропозицій щодо встановлення конкретних розмірів ставок митних платежів пріоритетними основними завданнями, вирішення яких має забезпечуватися за допомогою тарифу, є наступні:

 1. Забезпечення формування дохідної частини федерального бюджету за рахунок митних платежів.

 2. Захист вітчизняного ринку і створення можливостей для розвитку національного виробництва.

 3. Створення необхідних передумов, що стимулюють розвиток
  конкуренції.

 4. Отримання торгово-політичних поступок від країн - торгових партнерів Російської Федерації.

 5. Забезпечення вирішення соціально значущих завдань, створення можливостей для пом'якшення кризових ситуацій і соціальної напруженості.

Очевидно, що при розробці заходів митно-тарифного регулювання необхідний облік всіх перерахованих вище факторів.

В даний час проходить черговий (четвертий) цикл перегляду ГС, який завершиться 31 грудня 2006 року. Відповідно до взятих Росією міжнародними зобов'язаннями до 1 січня 2007 ТН ЗЕД СНД і ТН ЗЕД Росії повинні бути приведені у відповідність з їх міжнародною основою - ГС (четверте видання) 6.

У процесі даної актуалізації необхідно підготувати тексти нових редакцій ТН ЗЕД СНД, ТН ЗЕД Росії, ТН ЗЕД ЄврАзЕС, систематизувати митний тариф Російської Федерації відповідно до актуалізованої ТН ЗЕД Росії та затвердити його постановою Уряду Російської Федерації, внести необхідні зміни до низки нормативних правових актів, містять коди ТН ЗЕД, внести необхідні зміни до Пояснення до ТН ЗЕД СНД, ТН ЗЕД Росії, ТН ЗЕД ЄврАзЕС. Реалізація даних заходів дозволить забезпечити виконання міжнародних зобов'язань Російської Федерації, що випливають з Конвенції про ГС, міжурядової Угоди про єдину товарну номенклатуру зовнішньоекономічної діяльності Співдружності Незалежних Держав від 3 листопада 1995 р., Угоди про загальну Товарній номенклатурі зовнішньоекономічної діяльності Євразійського економічного співтовариства від 20 вересня 2002 р .

У міжнародній практиці митної це - основа митних тарифів і статистики, світовий стандарт класифікації товарів. На цій основі з'явиться можливість удосконалити процедуру стягнення Митних платежів шляхом посилення контролю за визначенням країни походження та митної вартості товарів.

  1. Нормативно-правові засади здійснення тарифного регулювання в РФ

При здійсненні зовнішньоекономічної та торговельної діяльності суб'єкти стикаються зі складною системою суспільних відносин, що пов'язана з переміщенням товарів і транспортних засобів через митний кордон РФ за допомогою митного регулювання та регульованої певними нормами і правилами.

Згідно з ч. 2 ст. 3 ТК РФ митне законодавство складається з чинного Митного кодексу РФ та прийнятих відповідно до нього інших федеральних законів. Вони іменуються актами митного законодавства. Однак коло джерел митного права набагато ширше. Ієрархія нормативно-правових актів, що є джерелами митного права, є традиційною: Конституція РФ, закони і підзаконні акти 7 1.

Митно-тарифне регулювання відноситься до економіко-фінансовому розділу митної справи. Правові основи такого регулювання визначаються до ФЗ РФ «Про митний тариф» від 21 травня 1993 р. 8 і в інших правових актах.

Згідно з Конституцією РФ (п. «ж» ст. 71) митне регулювання знаходиться у веденні Російської Федерації.

Коло суспільних відносин, названий в Конституції РФ «митне регулювання", містить у собі сукупність елементів, що забезпечують державне регулювання зовнішньоекономічної і зовнішньоторговельної діяльності. Одна з форм прояву митного регулювання полягає у встановленні порядку і правил, при дотриманні яких особи реалізують право на переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон РФ.

Митне регулювання в Російській Федерації грунтується на правових приписах органів державної влади й здійснюється нормами законодавства РФ.

Відповідно до законодавства державне регулювання ЗЕД здійснюється за допомогою митно-тарифного (застосування імпортного та експортного митних тарифів), нетарифного регулювання (наприклад, квотування і ліцензування) та митної справи.

Система заходів митного та нетарифного регулювання ЗЕД регламентується Федеральним законом від 13 жовтня 1995 р. № 157 - ФЗ «Про державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності» 9.

Наступною ланкою правового регулювання в даній сфері є нормативні акти Президента та Уряду РФ. За останні роки на цьому рівні прийнято велику кількість рішень, пов'язаних із практичним використанням митно-тарифних заходів, у тому числі визначальних правові підстави у діяльності митних органів.

Розробку відповідних нормативних актів на відомчому рівні забезпечував раніше ГТК РФ, оскільки на практиці саме на митні органи покладалося застосування митно-тарифних заходів. Але з прийняттям Указу Президента РФ від 20.05.2004 р. «Про систему і структуру федеральних органів виконавчої влади» 10

Відповідно до Указу Президента РФ ГТК РФ перетворений у Федеральну митну службу, передавши його функції щодо прийняття нормативних правових актів у встановленій сфері діяльності Міністерству економічного розвитку і торгівлі РФ (далі по тексту Міністерство РФ).

Головне управління тарифного і нетарифного регулювання, що входить до структури Міністерства РФ, безпосередньо забезпечує підготовку пропозицій про тарифне регулювання і веденні цих заходів в дію, а також організовує контроль дотримання заборон і обмежень учасниками ЗЕД.

Що стосується Алтайської митниці, то вона діє на підставі Загального положення про митницю, затвердженого наказом ГТК Росії від 10 жовтня 2002 р. № 1082 11.

Головна увага в діяльності митниці приділяється в першу чергу на практичну реалізацію функцій митного оформлення та митного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон РФ.

Алтайська митниця також приймає в межах своєї компетенції рішення: щодо визначення і про контроль митної вартості товарів (відділ контролю митної вартості); по класифікації товарів згідно з ТН ЗЕД Росії та визначення країни походження товарів (відділ товарної номенклатури та походження товарів). Крім цього, Алтайська митниця організовує, координує і контролює правильність обчислення, повноту сплати та облік митних платежів на рахунках митних органів. Приймає в межах своєї компетенції рішення про обгрунтованість надання пільг по сплаті митних платежів (відділ федеральних митних доходів та обліку грошових коштів).

Таки чином, митне законодавство РФ регулює відносини: у галузі митної справи; щодо встановлення порядку переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон; виникають у процесі митного оформлення; виникають у процесі митного контролю; виникають у процесі оскарження актів, дій (бездіяльності) митних органів та їх посадових осіб; по встановленню, запровадження і стягування митних платежів.

В основу визначення місця митного законодавства в системі російського права через визначення поняття «митна справа», дане в ст.1 ТК РФ, законодавчо закладена службова роль митного законодавства по відношенню до законодавства, що регулює ЗЕД.

Митно-тарифне регулювання є найбільш важливим і трудомістким процесом, який включає в себе кілька взаємопов'язаних операцій:

 • визначення країни проходження товару;

 • визначення митної вартості товару;

 • визначення митних платежів.

Прийняття рішень щодо митно-тарифного регулювання ЗЕД має першорядне значення в економічній діяльності митної системи 12.

Питання, пов'язані з визначенням країни походження товарів, що переміщуються через митний кордон, стали предметом регулювання нового Митного кодексу. До цього вони регламентувалися Законом РФ «Про митний тариф» (зауважимо, що відповідні норми Закону «Про митний тариф» продовжують діяти і в даний день). Згідно зі ст. 25 Закону РФ «Про митний тариф» повноваженнями щодо встановлення порядку визначення країни походження товару наділяється

Уряд РФ. Так, наприклад, Постановою від 23 квітня 1998 р. № 413 «Про додаткові заходи щодо залучення інвестицій для розвитку вітчизняної автомобільної промисловості» було затверджено Порядок визначення країни походження коштів автомобільного транспорту і автомобільних компонентів при їх вивезенні з території вільного складу з особливостями правового регулювання митного режиму і ввезенні на решту території Російської Федерації.

У ст. 25 Закону РФ «Про митний тариф» сформульована вимога, за яким принципи визначення країни походження товару повинні грунтуватися на існуючій міжнародній практиці. Окремі проблеми, пов'язані з правилами походження товарів, були врегульовані в Кіотської конвенції: у додатках про правила походження товарів і про контроль за документами, що підтверджують походження товарів 13. У рамках СНД було укладено Угоду про правила визначення походження товарів країн, що розвиваються при наданні тарифних преференцій у рамках Загальної системи преференцій 14.

Відповідно до загальноприйнятого у міжнародній практиці визначенням країни походження товару під нею розуміється та країна, в якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених у статтях 31 і 32 ТК РФ. Аналогічне визначення міститься у ст. 26 Закону РФ «Про митний тариф».

Митне законодавство допускає використання поняття країни походження товару в широкому сенсі слова - як місце походження товару. У цьому сенсі можуть виступати група держав, митний союз, регіон чи частина держави.

Найбільш часто зустрічається приклад використання в практиці зовнішньоторговельного регулювання поняття «країна походження», за яким ховається митний союз держав, - Європейський Союз.

Інший важливий аспект, який необхідно виділити для цілей визначення походження товару міститься у Федеральному законі від 22 січня 1996 р. № 13 - ФЗ «Про Особливою економічної зоні в Калінінградській області» 15. У п.2 ст. 30 ТК РФ обмовляється можливість прийняття митним органом попереднього рішення про визначення країни походження. Воно приймається за письмовим запитом декларанта або іншої зацікавленої особи (ст. 42 ТК РФ).

Попереднє рішення є обов'язковим для всіх митних органів. Воно діє протягом п'яти років з дня його прийняття (с. 43 ТК РФ).

У ст. 31 ТК РФ перераховані товари, що вважаються повністю виробленими в даній країні. (Аналогічний список міститься в ст. 27 Закону РФ «Про митний тариф».)

Стаття 32 ТК РФ присвячена критерію достатньої переробки. Він використовується, коли у виробництві товару беруть участь дві і більше країни, і означає, що товар вважається походженням з тієї країни, в якій він був, підданий істотній останньої переробці, достатній для надання товарові його характерних властивостей.

Митний орган має право вимагати підтвердження країни походження товару в наступних випадках (ст. 37 ТК РФ):

 1. якщо країні походження товару, що ввозиться Російська Федерація надає тарифні преференції у відповідності з міжнародними договорами або законодавством Російської Федерації;

 2. при виявленні ознак того, що заявлені відомості про країну походження товарів, які впливають на застосування ставок митних платежів і (або) заборон та обмежень, встановлених відповідно до законодавства про державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності, є недостовірними.

Документами, що підтверджують походження товарів з даної країни, є:

а) декларація про походження товару - документ, складений у довільній формі, в якому зазначено відомості, що дозволяють визначити країну походження товару (ст. 35 ТК РФ). В якості такої декларації можуть бути представлені комерційні та інші документи, що відносяться до товарів і містять заяву про країну походження товарів, зроблену виробником, продавцем або експортером у зв'язку з вивезенням товаром;

б) сертифікат про походження товару - документ, що однозначно свідчить про країну походження товару, виданий компетентними органами або організаціями даної країни вивезення (якщо в країні вивезення сертифікат видається на основі, отриманих з країни походження товару) (ст. 36 ТК РФ). У митній практиці використовуються сертифікати про походження за формою «Ст-1» і за формою "А" 16.

ТК РФ 2003 р. вперше згадує Декларацію про походження товару. У ст. 35 ТК РФ передбачається, що для посвідчення країни походження в митний орган може бути надана декларація про походження товару. Така декларація складається у довільній формі і містить відомості, що дозволяють визначити країну походження товару.

Як правило, у міжнародній практиці сертифікати походження видаються неурядовими організаціями та установами. У Росії правом засвідчувати сертифікати про походження товарів наділені торгово-промислові палати недержавні некомерційні організації, що об'єднують російські підприємства і російських підприємців (ст. 12 Закону РФ «Про торгово-промислові палати в Російській Федерації»). Однак з цього загального правила є винятки. Так, наприклад, сертифікати про походження в Казахстані видаються Держстандартом Республіки Казахстан (Телетайпограма ГТК Росії від 11 вересня 1997 № AT - 1019), в Узбекистані на автомобілі - Міністерством зовнішніх економічних зв'язків Республіки Узбекистан (лист ДМК Росії від 11 вересня 1997 № 07 - 10/17561).

Сертифікат може бути виданий органами та організаціями, уповноваженими на це Урядом РФ.

Видав сертифікат орган зобов'язаний зберігати її копію та інші документи, на підставі яких посвідчено походження товарів, не менше двох років з дня його видачі 17.

У ст. 38 ТК РФ регламентуються окремі ситуації, що виникають у зв'язку з відсутністю у декларанта документів, що підтверджують країну походження товару 18.

Особливе місце інституту країни походження товару в механізмі державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності визначається тим, що при вирішенні питання про митні тарифи саме вона справляє визначальний вплив на вибір ставки ввізного мита.

Наступною операцією правового регулювання в даній сфері є митна вартість товарів.

Прийнятий у 1993 р. Закон Російської Федерації «Про митний тариф» заклав правові основи для застосування в практиці російського митного контролю основних правових принципів і норм визначення митної вартості (ТЗ) товарів, що ввозяться, встановлених (закріплених) в Угоді щодо застосування ст. VII («Оцінка товарів для митних цілей») Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ) - так званого Кодексу митної вартості.

Останнім часом був випущений ряд нормативних актів ГТК, в яких закріплювалося розподіл Росією компетенцій з контролю за митною вартістю, про прийняття митними органами рішень щодо митної вартості товарів та інші матеріали 19.

Система визначення митної вартості включає в себе: Комплекс з митної вартості СОТ / ГАТТ; угоду про виконання статті VII ГАТТ 1994 (м. Марракеш) за результатами Уругвайського раунду багатосторонніх торгових переговорів; Закон Російської Федерації «Про митний тариф"; методичні положення ГТК РФ за практичного застосування порядку визначення митної вартості товарів, що ввозяться на територію Російської Федерації; організаційно-правові питання взаємодії митних органів і декларантів під час їх вирішення.

У ст. 322 ТК РФ визначено об'єкт оподаткування при переміщенні товарів через митний кордон РФ, а також позначена основа податкової бази, що застосовується при обчисленні сум митних зборів, податків 20.

Об'єктом обкладання митом, податками є товари, що переміщуються через митний кордон. Визначення об'єкта оподаткування в ТК РФ обумовлено особливостями справляння митних зборів, податків у зв'язку з переміщенням товарів через митний кордон. При цьому положення ст.38 НК РФ, що стосуються об'єкта оподаткування, не застосовуються.

Податковою базою для цілей обчислення митних зборів, податків є митна вартість товарів і (або) їх кількість, що відповідає правилам Угоди про застосування ст. VII ГАТТ 1994 р. Митна вартість визначається в залежності від обраного методу визначення митної вартості. У разі оподаткування товарів митними зборами за специфічними ставками (у встановленому розмірі за одиницю оподатковуваних товарів) або комбінованими ставками (у відсотках до митної вартості товарів у встановленому розмірі за одиницю товарів) при визначенні податкової бази враховується кількість товарів.

Порядок визначення та заявлення митної вартості визначено в ст. 323 ТК РФ. При цьому положення ст. 53 НК РФ, що визначають податкову базу при обчисленні податків, не застосовуються 21.

У ст. 323 ТК РФ встановлено процедуру визначення та заявлення митної вартості товарів, що є основою податкової бази при обчисленні митних зборів, податків відповідно до ст. 322 ТК РФ.

Права та обов'язки митного органу та декларанта при визначенні митної вартості товарів визначені статтями 15 і 16 Закону РФ «Про митний тариф». Так, декларант має право доводити достовірність заявленої митної вартості всіма доступними йому способами. При виникненні необхідності в уточненні заявленої декларантом митної вартості товару декларант має право звернутися до митного органу Російської Федерації з проханням надати йому товар, що декларується в користування під заставу майна, гарантію банку чи внесення грошових коштів на депозит митного органу. Митний орган Російської Федерації за письмовим запитом декларанта зобов'язаний у тримісячний термін подати декларанту письмове роз'яснення причин, за якими заявлена ​​декларантом митна вартість не може бути прийнята в якості бази для нарахування мита. При незгоді декларанта з рішенням митного органу щодо визначення митної вартості товару це рішення може бути оскаржене у вищестоящій митного органу або в судовому порядку.

Митне законодавство виходить з того, що процедура прийняття рішень при контролі митної вартості повинна проводитися в можливо короткі терміни з метою недопущення необгрунтованої затримки випуску товарів. Таким чином, в питанні організації контролю митної вартості законодавство забезпечує баланс інтересів держави в особі митних органів та декларантів, захищених від адміністративних тяганини на даній митно - програмної операції 22.

У ст. 318 ТК РФ встановлено загальні положення, які стосуються митних платежів, що стягуються митними органами у зв'язку з переміщенням товарів через митний кордон РФ, а також перераховані види цих платежів 23.

Мито відповідно до НК РФ є видом податку і важливим тарифним інструментом регулювання ввезення (вивезення) товарів. Податок на додану вартість та акциз, що справляються при ввезенні товарів на митну територію РФ, регулюються нормами НК РФ. Сплата таких платежів є невід'ємною умовою ввезення товарів на митну територію РФ, а також здійснюється при скоєнні дій, передбачених ТК РФ, в залежності від обраного митного режиму.

При обчисленні мита, податків загальною податковою базою є митна вартість товарів, що переміщуються через митний кордон РФ, яка визначається відповідно до ст. 323 ТК РФ.

ТК РФ визначає порядок обчислення, сплати, стягнення та повернення митних зборів, податків (гл.28, 29,32,33), а також особливості надання відстрочок (розстрочок) сплати митних зборів, податків (гл.30). Норми НК РФ у цих випадках не застосовуються.

Норми гл. 28-33 ТК РФ застосовні і для сезонного мита, що мають тарифний характер і стягнутих митними органами замість ввізних митних зборів у залежності від сезону при ввезенні певних видів товарів.

Митні збори, включені до переліку видів митних платежів, згідно НК РФ мають правову природу, ніж податки. Митні збори представляють собою плату за послуги, що надаються митними органами, розмір якої сумірна вартості надаваних послуг, що обумовлено в правилах Кіотської конвенції (гл.1 Загального додатку). Порядок їх обчислення, сплати, повернення регулюється законодавством РФ про податки і збори 24.

Законом «Про митний тариф» встановлено порядок надання тарифних пільг (тарифні преференції). Зокрема, при здійсненні торговельної політики Російської Федерації в межах її митної території допускається надання тарифних пільг у вигляді повернення раніше сплаченого мита, зниження ставки і звільнення (у виняткових випадках) від мита.

Прийняття рішень з митних платежах є заключною митно-програмної операцією. Без чіткої організації та функціонування системи справляння митних платежів неможливо успішне проведення митно-тарифного регулювання ЗЕД. Безперечно, в цьому процесі зростає роль кожної митниці як безпосереднього виконавця заходів тарифного регулювання.

Таким чином, є всі підстави стверджувати, що в Росії створена і діє система джерел митного права. Основним джерелом російського митного права є Митний кодекс Російської Федерації. Він визначає правові та організаційні основи митної справи та спрямований на захист національного суверенітету Російської Федерації, активізацію зв'язків російської економіки зі світовим господарством, забезпечення захисту прав громадян, господарюючих суб'єктів і державних органів і дотримання ними обов'язків у галузі митної справи.

У механізмі митно-тарифного регулювання найважливіша роль відводиться Закону про митний тариф. У ньому встановлюється порядок формування та застосування митного тарифу як інструменту торговельної політики та державного регулювання внутрішнього ринку товарів за його взаємозв'язку зі світовим ринком, а також правила обкладання товарів митом при їх переміщенні через митний кордон Росії.

Правові основи тарифного регулювання містяться і у Федеральних законах від 14 квітня 1998 р. № 63 - ФЗ «Про заходи щодо захисту економічних інтересів Росії при здійсненні зовнішньо торгівлі товарами» 25 і від 13 жовтня 1995 р. № 157 - ФЗ «Про державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності ». Ці закони, доповнюючи один одного, розвивають положення базового Закону про митний тариф. У них встановлені основи державного регулювання ЗЕД, визначено правовий статус органів виконавчої влади в галузі експортно-імпортних операцій, визначено форми і методи контролю з боку держави в даній сфері.

1.3. Мито: правова та економічна природа, функції і види.

Митний кодекс РФ закріплює, що товари, що переміщуються через російську митний кордон, підлягають обкладенню митом відповідно до Закону РФ «Про митний тариф».

У правовій та економічній літературі немає єдиного уявлення про природу митних зборів і виконуваних ними функцій 26.

Мито відповідно до НК РФ до 1 січня 2005 року була видом податку, але в даний час мито регулюється ТК РФ, і важливим тарифним інструментом регулювання ввезення (вивезення) товарів.

З позицій загальної економічної теорії представляється можливим пояснити економічну природу митних зборів, визначити їх функції, чітко сформулювати принципи і методи їх кількісного обгрунтування.

Мито (customs duty) - обов'язковий внесок, стягнутий митними органами при імпорті або експорті товару і є умовою імпорту або експорту 27.

Мита виконують три основні функції:

а) фіскальну, яка відноситься до імпортних, і до експортних мит, оскільки вони є однією зі статей дохідної частини державного бюджету;

б) протекціоністську (захисну), що відноситься до імпортних мит, оскільки з їх допомогою держава відгороджує місцевих виробників від небажаної іноземної конкуренції;

в) балансуючу, яка відноситься до експортних мит, установленим з метою запобігання небажаного експорту товарів, внутрішні ціни, на які з тих чи інших причин нижче світових 28.

Класифікація митних мит.

За способом стягнення:

а) адвалерні - нараховуються у відсотках до митної вартості оподатковуваних товарів (наприклад, 20% від митної вартості);

б) специфічні - нараховуються у встановленому розмірі за одиницю оподатковуваного товару (наприклад, 10 доларів за 1 тонну);

в) комбіновані - поєднують обидва названі види митного обкладення (наприклад, 20% від митної вартості, але не більше 10 доларів за 1 тонну).

Адвалорні мита аналогічні пропорційному податкові на продаж і застосовуються звичайно при обкладанні товарів, які мають якісні різні характеристики в рамках однієї товарної групи. Сильною стороною адвалерних мит є те, що вони підтримують однаковий рівень захисту внутрішнього ринку незалежно від коливання цін на товар, змінюються лише доходи бюджету. Наприклад, якщо мито складає 20% ціни товару, то при ціні товару 200 доларів, доходи бюджету складуть 40 доларів. При збільшенні ціни товару до 300 доларів доходи бюджету зростуть до 60 доларів, при падінні ціни товару до 100 доларів - скоротяться до 20 доларів. Але незалежно від ціни адвалерне мито підвищує ціну імпортного товару на 20%. Слабкою стороною адвалерних мит є те, що вони передбачають необхідність митної оцінки вартості товару для цілей обкладання митом. Оскільки ціна товару може коливатися під впливом численних економічних (обмінний курс, процентна ставка та інші) і адміністративних (митне регулювання) факторів, застосування адвалерних мит пов'язане із суб'єктивністю оцінок, що залишає місце зловживань.

Специфічні мита звичайно накладаються на стандартизовані товари і мають незаперечні переваги, оскільки прості в адмініструванні й у більшості випадків не залишають волі для зловживань. Проте рівень митного захисту за допомогою специфічних мит сильно залежить від коливання цін на товари. Наприклад, специфічне мито в 1000 доларів за один імпортний автомобіль значно сильніше обмежує імпорт автомобілів ціною в 8000 доларів, оскільки складає 12,5% його ціни, чим автомобіля ціною 12000 доларів, оскільки становить лише 8,3% його ціни. У результаті, коли імпортні ціни зростають, рівень захисту внутрішнього ринку за допомогою специфічного тарифу падає. Але, з іншого боку, під час економічного спаду і падіння імпортних цін специфічний тариф збільшує рівень захисту національних виробників.

По об'єкту оподаткування:

а) імпортні - мита, які накладаються на імпортні товари при випуску їх для вільного обігу на внутрішній ринку країни. Є переважною формою мит, застосовуваної всіма країнами світу для захисту національних виробників від іноземної конкуренції;

б) експортні - мита, які накладаються на експортні товари при випуску їх за межі митної території держави. Застосовуються вкрай рідко окремими країнами, звичайно у випадку великих розходжень у рівні внутрішніх регульованих цін і вільних цін світового ринку на окремі товари, і мають на меті скоротити експорт і поповнити бюджет;

в) транзитні - мита, які накладаються на товари, що перевозяться транзитом через територію даної країни. Зустрічаються вкрай рідко і використовуються переважно як засіб торгівельної війни 29.

За характером:

а) сезонні - мита, які застосовуються для оперативного регулювання міжнародної торгівлі продукцією сезонного характеру, насамперед сільськогосподарської. Зазвичай термін їх дії не може перевищувати кілька місяців на рік, і на цей період дія звичайного митного тарифу по цих товарах припиняється;

б) антидемпінгові - мита, які застосовуються у випадку ввезення на територію країни товарів за ціною нижчою, ніж їх нормальна ціна в країні-експортері, якщо такий імпорт завдає шкоди місцевим виробникам подібних товарів або перешкоджає організації і розширенню національного виробництва таких товарів;

в) компенсаційні - мита, що накладаються на імпорт тих товарів, при виробництві яких прямо або побічно використовувалися субсидії, якщо їхній імпорт завдає шкоди національним виробникам таких товарів 30.

Зазвичай ці особливі види мит застосовуються країною або в односторонньому порядку в чисто захисних цілях від спроб несумлінної конкуренції з боку її торгових партнерів, або як відповідна міра на дискримінаційні й інші дії, що ущемляють інтереси країни, з боку інших держав та їх спілок. Введенню особливих мит звичайно передує розслідування, проведене за дорученням уряду чи парламенту, конкретних випадків зловживань положенням на ринку з боку торгових партнерів. У процесі розслідування проводяться двосторонні переговори, визначаються позиції, розглядаються можливі пояснення виниклої ситуації і починаються інші спроби вирішити розбіжності політичним шляхом.

Введення особливого мита звичайно стає крайнім засобом, до якого вдаються країни, коли всі інші способи врегулювання торгівельних розбіжностей вичерпані.

За походженням:

а) автономні - мита, що вводяться на підставі односторонніх рішень органів державної влади країни. Зазвичай рішення про введення митного тарифу приймається у вигляді закону парламентом держави, а конкретні ставки мит установлюються відповідним відомством (звичайно міністерством торгівлі, фінансів чи економіки) і схвалюються урядом;

б) конвенційні (договірні) - мита, встановлювані на базі двосторонньої або багатосторонньої угоди, таке як Генеральна угода про тарифи і торгівлю, або угоду про митний союз;

в) преференційні - мита, що мають більш низькі ставки в порівнянні зазвичай чинним митним тарифом, які накладаються на основі багатосторонніх угод на товари, що походять з країн, що розвиваються. Мета преференційних мит - підтримати економічний розвиток цих країн за рахунок
розширення їх експорту. З 1971 року діє Загальна система преференцій, що передбачає значне зниження імпортних тарифів розвинутих країн на імпорт готової продукції з країн, що розвиваються. Росія, як і багато інших країн, з імпорту з країн, що розвиваються не стягує мита взагалі 31.

За типами ставок:

а) постійні - митний тариф, ставки якого одноразово встановлені органами державної влади і не можуть змінюватися в залежності від обставин. Переважна більшість країн світу має тарифи з постійними ставками;

б) змінні - митний тариф, ставки якого можуть змінюватися у встановлених органами державної влади випадках (при зміні рівня світових або внутрішніх цін, рівня державних субсидій). Такі тарифи - досить рідкісне явище, але використовуються, наприклад, у Західній Європі в рамках єдиної сільськогосподарської політики.

За способом обчислення:

а) номінальні - тарифні ставки, зазначені в митному тарифі. Вони можуть дати тільки саме загальне уявлення про рівень митного оподаткування, якому країна піддає свій імпорт або експорт;

б) ефективні - реальний рівень митних мит на кінцеві товари, обчислені з урахуванням рівня мит, накладених на імпортні вузли і деталі цих товарів 32.

Види митних мит підсумовані в таблиці (Додаток 1).

У зв'язку з важливістю фінансової діяльності митних органів РФ необхідно також усвідомити і правову природу мита. Під митом розуміється платіж, що стягується митними органами при ввезенні на митну територію Росії або вивезенні товарів із цієї території і є невід'ємною умовою такого ввезення або вивезення. Питання про юридичну природу цього платежу до теперішнього часу залишається відкритим. Погляди вчених, які займаються цією проблематикою, диференціюються на два види: одні вважають, що мито - є податок, а інші - прирівнюють її до збору 33. Найбільш кращою представляється точка зору, відповідно до якої мито в податковій системі займає особливе місце. Законодавець не виділяє її в самостійний вид, не відносячи ні до податків, ні до зборів. При з'ясуванні правової природи мита потрібно виходити з її специфіки, що складається в об'єднанні ознак, як податку, так і збору. Виявимо її основні риси.

По-перше, мито - обов'язковий внесок до федерального бюджету, що не порушує при цьому конституційне право на свободу підприємницької діяльності.

По-друге, мито опосередкована процесом переміщення вантажів через митний кордон РФ і є засобом досягнення цієї мети.

По-третє, мито за плату, тобто фактично вона є платою за надання митними органами можливості переміщувати вантажі через митний кордон.

По-четверте, мито на відміну від податку не має ознаку регулярності, тому що обов'язок її сплати виникає лише при необхідності для суб'єкта вступити в митне правовідносини.

По-п'яте, право сплати мита може бути делеговане іншим зацікавленим особам (наприклад, митному брокеру).

По-шосте, сплата мита забезпечується примусовою силою держави 34.

Обов'язок сплати податку зумовлена ​​публічними інтересами - інтересами держави. Обов'язок же сплати мита заснована на користь платника. У суб'єкта підприємницької діяльності завжди є вибір: везти товар з-за кордону або закупити імпортний товар на території Росії. Наявність такої альтернативи і визначає особливе місце мита.

В умовах ринкової економіки і лібералізації ЗЕД мита стали найважливішим економічним регулятором ЗЕД. За допомогою митних мит держава може заохочувати ввезення або вивезення відповідних товарів або обмежувати їх, ставити в рівні економічні умови товари вітчизняних товаровиробників і подібні товари їх іноземних конкурентів, проводити певну економічну, науково-технічну, екологічну, валютно-фінансову політику у сфері ЗЕД, направляти діяльність суб'єктів ЗЕД в русло загальнодержавних, національних інтересів.

Мито відноситься до числа цінових категорій. Це вимагає індивідуального підходу до обгрунтування мита по кожному конкретному товару, їх координації з національними та світовими витратами і цінами, врахування параметрів споживчих властивостей і якості товарів і т.п.

При визначенні ввізних мит в минулому, тобто в XIX ст. і на початку XX ст., переважав фіскальний підхід: мита визначалися на високому рівні і розглядалися як один з найважливіших джерел доходів держави. Це разом з тим дозволяло вирішувати задачу захисту національної економіки від напливу англійських товарів, оскільки Англія вступила значно раніше від інших країн на шлях промислової революції, її продукція була високо конкурентоспроможною і багато в чому перевершувала товари інших країн Європи і Америки 35.

У XX ст. намітилася тенденція зниження митних зборів, ослаблення їх ролі в формуванні держави, на перший план висувалася їх регулююча функція, яка аж ніяк не обмежувалася забороною або різким обмеженням ввезення імпортних товарів. Наростала потреба в більш детальній диференціації ставок митних зборів за товарними групами і конкретним виробам з урахуванням потреби в їх імпорті, рівня національних та світових цін.

Така диференціація митних зборів вимагала її наукового обгрунтування, вивчення об'єктивних чинників, що визначають цю диференціацію.

Тенденція до зниження ставок митних зборів і до посилення їх диференціації за групами товарів і конкретним виробам були обумовлені об'єктивними факторами. Розвиток міжнародного поділу праці вимагало ослаблення протекціонізму. Спеціалізація національних економік, у тому числі предметна, подетальная і технологічна, вимагала диференціації зовнішньоторговельної політики країн за групами, видами продукції і стадіями технології та обгрунтування митних зборів по виробах і групам виробів з урахуванням зовнішніх і національних умов їх виробництва і реалізації. Рішення даної проблеми можливе лише з позицій загальної теорії цін і диференціальної ренти, тобто мита, слід розглядати як інтернаціональну диференціальну ренту.

В економічній теорії і в практиці господарської діяльності добре відомі дві основні форми диференціальної ренти - за родючістю і місцем розташування.

Відмінності в родючості земель служать природним підставою диференціації витрат виробництва в землеробстві: більш високі витрати на менш родючих землях і нижчі - на більш родючих. Обмеженість родючих земель визначає необхідність експлуатації менш родючих і, оскільки їхня продукція необхідна суспільству, її індивідуальні витрати на відносно гірших землях регулюють ринкові ціни. При цих цінах на кращих землях реалізується додатковий диференційований дохід, який присвоюється власником землі у вигляді диференційної ренти 36.

Диференціальна рента утворюється також в результаті різного місця розташування ділянок землі і диференціації транспортних витрат.

У системі світової економіки, крім зазначених, можлива ще одна форма диференціальної ренти, що виникає на базі стійких відмінностей в національних витратах виробництва різних країн, зумовлених відмінностями в системі загальноосвітньої і професійної підготовки національних кадрів, у рівні розвитку наук і наукових досліджень та їх застосування в національній економіці, що, у свою чергу, визначається багатством країни і її інвестиційними можливостями, рівнем техніки, технології, організації виробництва і т.п. Наприклад, низькі витрати виробництва, висока якість продукції економічно розвинених країн обумовлені не багатством їх природних ресурсів - багато хто з них є великими імпортерами сировинних і енергетичних ресурсів, і не сприятливим становищем зазначених країн, а, головним чином, тими факторами, про які говорилося вище 37 .

При спеціалізації національного виробництва одна і та ж країна може мати конкурентні переваги за одними видами продукції, на виробництві яких вона спеціалізувалася, і не мати таких переваг за іншими видам продукції. Вона буде експортувати продукцію, яка відповідає її виробничій спеціалізації, і завозити непрофільну продукцію, національне виробництво якої з тих чи інших причин економічно недоцільно 38.

Інтернаціональні витрати виробництва формуються в жорсткій конкурентній боротьбі на основі національних витрат виробництва профільної, спеціалізованої продукції, що поставляється на світовий ринок її основними виробниками, що володіють певними конкурентними перевагами в галузі природничих умов виробництва. Зазначені вище переваги забезпечують відносно низький рівень національних витрат виробництва спеціалізованої продукції і відповідно - при інших рівних умовах - більш низький рівень національних і світових цін в порівнянні з національними витратами і цінами на аналогічні види продукції, що реалізується на національних ринках країн, що не є її експортерами.

Ці відмінності між національними та світовими витратами і цінами, які визначаються відносно стійкими відмінностями в національних умовах виробництва продукції в різних країнах, і є об'єктивною основою формування митних мит.

Розгляд природи мита дозволяє зробити висновок про двоїстий характер її сутності. Дана категорія розглядається і як захисний засіб, і як джерело отримання державних доходів. Інакше кажучи, мито, крім регулюючого впливу, несе в собі і фіскальне навантаження.

Далі наведемо економічні показники діяльності Алтайської митниці за 2004 р. За вказаний період Алтайській митницею перераховано до федерального бюджету митних платежів 1069,7 млн. руб., (108,5% до рівня 2003 року), контрольні показники виконані на 102,8% 39 (Додаток 2).

Основним чинником, що визначив значне зростання обсягів митних платежів, з'явився перехід з 01.07.2001 р. на принцип стягування непрямих податків у взаємній торгівлі з країнами СНД. Значна частина перерахованих коштів припадає на ПДВ. Перехід на принцип стягування непрямих податків у взаємній торгівлі з країнами СНД визначила і збільшення кількості декларацій митної вартості.

З наведеного прикладу випливає, що найбільшу частку в структурі доходів від зовнішньоекономічної діяльності складає податок на додану вартість.

Таким чином, і мито і ПДВ виконують дві основні функції:

 1. регулюють ЗЕД з метою створення рівних умов для конкуренції вітчизняних та імпортних товарів на внутрішньому ринку;

 2. сприяють поповненню дохідної частини федерального бюджету.

1.4. Тарифні методи в системі державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Кожна країна, виходячи зі свого історичного досвіду, сформованих соціально - економічних умов, місця у світовій економіці, природно-географічного положення, керуючись загальнонаціональними та геополітичними інтересами, визначає для себе цілі та завдання розвитку зовнішньоекономічних зв'язків 40.

Таким чином, форми і методи регулювання зовнішньоекономічних зв'язків визначаються кожною країною також з урахуванням її особливостей. Але за всіх умов кожна країна повинна захищати свої національні інтереси, сприяти соціально - економічному прогресу свого населення.

У країнах колишнього соціалістичного табору панували державна і кооперативна власність на засоби виробництва. Економіка розвивалася за єдиним державним директивним планом, застосовувалася державна монополія зовнішньої торгівлі. Зв'язки національної економіки з іншими державами через світовий ринок суворо регламентувалися державою, встановлювали жорсткі плани розвитку зовнішньої торгівлі.

У країнах з розвиненою ринковою економікою, навпаки, національна економіка розвивається в тісній взаємодії зі світовою економікою за допомогою світового ринку, на основі ринкових відносин. У цих країнах немає державної монополії зовнішньої торгівлі. Остання здійснюється, як правило, приватними фірмами на комерційних засадах. Але держава регулює зовнішньоекономічну діяльність за допомогою системи економічних та адміністративних методів.

У науковій літературі й у практиці господарювання методи державного регулювання ЗЕД зазвичай поділяються на дві групи 41:

-Тарифні методи, до яких відносяться ввізні і вивізні мита і митні збори;

-Нетарифні методи, до яких відносяться ПДВ, акциз, а також методи адміністративного регулювання ЗЕД - квотування, ліцензування, сертифікація товарів та інші методи 42.

Виділення тарифних методів в особливу групу в певній мірі виправдано тієї специфічної роллю, яку грають митні тарифи в регулюванні ЗЕД. Разом з тим наведена вище класифікація методів регулювання ЗЕД представляється недостатньо обгрунтованою в науковому відношенні і на практиці не здатна орієнтувати на системне вирішення питань регулювання ЗЕД 43 .

По-перше, викликає сумнів доцільність об'єднання в одну групу нетарифних (за допомогою ПДВ та акцизу) і адміністративних методів регулювання (квотування, ліцензування, і т.п.). ПДВ, акциз, як економічні методи управління, за своєю природою схожі з тарифними, які є також економічними методами регулювання ЗЕД. І ті, і інші відповідають природі ринкових відносин, вони відносяться до числа найважливіших економічних регуляторів економіки, значення яких буде не послаблюватися, а посилюватися. Необхідний комплексний системний підхід до використання їх як регуляторів ЗЕД.

По-друге, адміністративні методи регулювання ЗЕД доцільно виділити в особливу групу: міжнародні та регіональні організації зазвичай особливо різко реагують на застосування цих заходів і вимагають їх скасування; з іншого боку, при певних ситуаціях, застосування цих заходів може стати необхідним, і самі заходи незамінні заходами економічного регулювання.

Наприклад, коли необхідно в якийсь період скоротити до певних розмірів або збільшити експорт або імпорт відповідних товарів.

У світлі вищевикладеного надається найбільш доцільною така класифікація методів регулювання ЗЕД:

-Економічні методи регулювання ЗЕД, що включають митні збори, митні збори, податок на додану вартість, спецналог і акциз;

-Адміністративні методи регулювання ЗЕД, що включають ліцензування, квотування, державну монополію на експорт та імпорт окремих специфічних товарів, сертифікацію якості товарів тощо 44.

Економічні методи регулювання ЗЕД, враховуючи їх взаємозв'язок і відому взаємозамінність, повинні складати єдиний економічний механізм регулювання ЗЕД 45.

Єдиний економічний механізм регулювання ЗЕД в умовах ринкової економіки різних модифікацій (планово-ринкової, соціально-орієнтованої і так далі) в перспективі повинен виконувати основні функції з регулювання ЗЕД.

Поняття «єдиний економічний механізм» передбачає наявність певних взаємозв'язків між окремими елементами, його створюючими, системний підхід до формування цього механізму із забезпеченням внутрішніх і зовнішніх зв'язків елементів даної системи. Зовнішні зв'язки економічного механізму регулювання ЗЕД базуються, з одного боку, на взаємозв'язку проблем ЗЕД з внутрішніми проблемами національної економіки, а з іншого - на ті зобов'язання, які бере на себе Російська Федерація при вступі в міжнародні та регіональні союзи й угоди і при отриманні економічної допомоги від міжнародних економічних організацій - МВФ, МБРР і інших. Внутрішні зв'язки в рамках єдиного економічного механізму виникають на базі взаємозв'язків між утворюючими його елементами і можливостям заміни одних елементів іншими, тобто їх взаємозамінності в певних межах 46.

ЗЕД будь-якої держави підпорядкована зазвичай вирішення національних завдань і тісно пов'язана з проблемою розвитку внутрішньої економіки, підвищення її ефективності. Заради досягнення цих кінцевих цілей держави нерідко йдуть на деякі одномоментні втрати, на обмеження певних доходів від ЗЕД заради досягнення більш високих кінцевих результатів на базі загального підйому національної економіки 47. Наприклад, у Китаї імпортний тариф на техніку і технології враховує їх рівень і відповідність світовим досягненням у цій області. Імпорт новітньої техніки і технологій обкладається мінімальним митним тарифом чи звільняється від ввізних мит взагалі. При цьому держава недоотримує певну суму імпортних мит, оскільки при ввезенні техніки і технологій звичайної якості стягується звичайний (не пільговий) тариф. Але втрати ці з лишком окупаються тим додатковим доходом, який отримує країна в результаті застосування сучасної техніки і технологій. Недобір коштів від ЗЕД може бути з надлишком компенсовано державі збільшенням доходів від внутрішньої економіки, якщо скорочення доходів від ЗЕД здатне дати значний ефект на стадії практичного використання імпортної техніки і технологій. Отже, доходи від ЗЕД та від внутрішньої економіки взаємопов'язані, і зменшення одних доходів може бути з надлишком компенсовано збільшенням інших. Цей взаємозв'язок диктує необхідність збалансованого підходу до планування доходів від ЗЕД та від національної економіки з кінцевою метою оптимізації сукупного доходу 48.

Вимоги наших партнерів по ЗЕД, особливо країн, що займають лідируюче положення в міжнародних економічних організаціях, звичайно зводяться до подальшої лібералізації ЗЕД, тобто зниження митних зборів, ПДВ та акцизу, а також обмеження та скорочення адміністративного регулювання ЗЕД.

Але такі вимоги нерідко вступають у протиріччя з національними інтересами Росії, вони послаблюють позиції вітчизняних виробників на світовому і навіть внутрішньому ринках.

У процесі реалізації рекомендацій та вимог Міжнародних організацій та спілок повинні бути знайдені способи захисту національних інтересів Росії і національних виробників, забезпечена належна конкурентоспроможність їхньої продукції. Дане завдання може бути вирішена одночасним зниженням мит і компенсуючим це зниження підвищенням ставок ПДВ, акцизу на імпортні товари в тих випадках, коли можливості такого підвищення не заблоковані відповідними зобов'язаннями Уряду Російської Федерації.

Особливості справляння ПДВ та акцизу з імпортних та вітчизняних товарів не тільки допускають певні відмінності в системі оподаткування, але і роблять такі відмінності неминучими. Це створює можливість для регулюючих органів Російської Федерації змінювати в певних межах автономно системи внутрішнього оподаткування імпортних і вітчизняних товарів для захисту вітчизняного виробника 49.

Формування єдиного економічного механізму регулювання ЗЕД в Росії здійснювалася поступово в ході проведення радикальних економічних реформ. Вирішальну роль у цьому процесі зіграли податкова реформа, лібералізація ціноутворення, нове законодавство, що регулює ведення валютних операцій.

У системі економічного механізму регулювання ЗЕД виключно важливу роль відіграє система податків, в першу чергу податок на додану вартість та акциз. Ці податки формувалися з урахуванням світової практики їх застосування в умовах розвиненої ринкової економіки і конкретних умов Російської Федерації. В основу розрахунку нормативів оподаткування акцизом і податком на додану вартість були покладені балансові розрахунки потреб у ресурсах державного бюджету.

При експорті товарів країни-експортери, як правило, не обкладають товари, що експортуються ПДВ та акцизом з тим, щоб забезпечити їм більш високу конкурентоспроможність на світовому ринку, хоча допускаються і виключення 50.

При імпорті товарів для того, щоб забезпечити їм рівну конкурентоспроможність з товарами вітчизняного виробництва, всі країни обкладають імпортні товари ПДВ за ставками, що застосовуються при оподаткуванні товарів вітчизняного виробництва.

Випадки звільнення імпортних товарів від ПДВ не типові для світової практики і є винятком з неї.

Отже, ПДВ є тим елементом єдиного механізму економічного регулювання ЗЕД, який формується переважно виходячи з внутрішніх умов розвитку економіки, до яких система регулювання ЗЕД повинна адаптуватися, як до зовнішнього заздалегідь заданому фактору. Але це аж ніяк не виключає можливості активного використання даного податку в регулюванні ЗЕД в інтересах економіки країни в певних межах, що допускаються законодавством Росії, та її зобов'язаннями перед іноземними партнерами.

Акциз, як форма непрямого податку, залежить в значно більшій мірі від національних умов, оскільки йому більшою мірою властива соціальна функція. Міжнародні зобов'язання грають значно меншу роль при формуванні ставок акцизу. Це означає, що при формуванні єдиного економічного механізму регулювання ЗЕД держава відносно вільно при визначенні ставок акцизу, що воно жорстко не пов'язано в цій галузі умов міжнародних договорів та зобов'язань перед своїми торговими партнерами. Ця самостійність може проявлятися як при визначенні переліку підакцизних товарів, так і при визначенні ставок оподаткування акцизом 51.

Особливу роль в системі єдиного економічного механізму регулювання ЗЕД відіграє система ввізних і вивізних мит і спеціального оподаткування.

Мита грають головну роль в адаптації товарів іноземного виробництва до умов російського ринку і товарів вітчизняного виробництва до умов світового ринку. Отже, мита формуються відповідно до умов зовнішньоекономічної діяльності, і, разом з тим, відображають особливості національної економіки. Образно кажучи, вони становлять той місток, що з'єднує національну економіку зі світовою, національний ринок з світовим.

Обгрунтування мит вимагає індивідуального підходу щодо кожного конкретного товару або групі товарів, а часом такий підхід повинен враховувати особливості життєвого циклу товару, тобто чи є він прогресивним, новим або морально застарілим 52.

Наведений вище приклад диференціації імпортних мит в Китаї на машинному обладнанні з урахуванням ступеня прогресивності підкреслює важливість і необхідність індивідуального підходу при визначенні мит з урахуванням специфіки кожного товару. Світова практика дотримується таких же принципів при визначенні імпортних мит на сировину, напівфабрикати і готові вироби: рівень мит підвищується в міру підвищення готовності продукту.

В економічно розвинених країнах імпортні мита відносно невеликі, в країнах, що розвиваються вони дуже великі і зростають зі збільшенням різниці між національними та інтернаціональними витратами і цінами. Низькі ввізні мита в умовах високої продуктивності праці і низьких національних витрат у змозі забезпечити захист національних виробників, витрати яких наближаються до світового рівня; такі ж мита для економічно слаборозвинених країн не забезпечать належного захисту національного виробництва і можуть підірвати розвиток національної економіки 53.

Дещо іншу природу мають експортні мита. Вони стягуються по обмеженому колу (переліку) товарів і у виняткових умовах. Зазвичай експортні мита (і податки) стягуються по енергоносіях і сировинних товарах, а також по виробах високо художнім, складовим надбання народу. До них же належать твори старовини, а також наукоємна продукція, що становить об'єкти інтелектуальної власності. Спільним для всіх цих товарів є те, що їх національна вартість і відображають її ціни нижче рівня інтернаціональних витрат і світових цін, що регулюються витратами виробництва замикаючих постачальників. При відсутності такої передумови відпадають економічні умови для стягнення експортних мит 54.

Отже, експортні мита відображають різницю між більш низькими національними витратами і цінами продукції, виробленої за більш сприятливих національних умовах виробництва і більш високими витратами замикаючих постачальників і регульовані цими витратами світовими цінами. Аналогічні економічні умови служать передумовою для справляння спеціального експортного податку. Економічна природа експортних мит та експортного спецналога така, що вона дає певні підстави для віднесення їх до категорії рентних платежів. Розмір цих платежів залежить від співвідношення між національними та інтернаціональними витратами і цінами, і його величина коливається в залежності від рівня цих відмінностей 55.

Світові і національні ціни служать базою для визначення ввізних і вивізних мит. У зв'язку з цим виникає складна проблема визначення цих цін як бази розрахунку ставок мит.

Суть проблеми полягає в необхідності чітко визначити, які з світових і національних цін можуть бути прийняті в якості бази для визначення ставок ввізних і вивізних мит 56.

Спробуємо розглянути більш детально цю проблему на прикладі світових національних цін. Відомо, що в практиці міжнародної торгівлі застосовуються багато різновидів світових цін: ціни світових бірж, аукціонів, торгів, контрактні ціни, каталоговий ціни найбільших світових фірм і т.д. Ці ціни можуть розрізнятися також базисними умовами поставки товарів, умови оплати, валютою платежу.

З усієї сукупності світових цін повинні бути відібрані ті види цін на конкретні товари, які могли б стати базою для розрахунку митних зборів. За цими видами цін слід формувати масив інформації для визначення рівня мит - ввізних і вивізних.

Асортимент продукції, яка реалізується на світових ринках, і ціни на неї систематично змінюються під впливом цілого ряду факторів. Відповідно повинна коректуватися система мит, тобто коригується номенклатура товарів, які обкладаються митом, і рівень мит. По товарах щодо стабільного асортименту з більш стійкими цінами такі коригування системи мит можуть здійснюватися рідше, ніж по товарах з швидко оновлюється асортиментом і з більш динамічними витратами і цінами 57.

Цінова база для оновлення та коригування митних мит включає також і національні ціни. Ці ціни піддаються ще більш значним коливанням, ніж світові ціни. Так, ціни на однакову продукцію на території РФ в обробній промисловості можуть відрізнятися в 3-5 разів, а у видобувній промисловості і в сільському господарстві - ще більше. У зв'язку з цим при формуванні масиву інформації для коригування митних мит виникає ряд дуже складних питань. По-перше, на ціни, яких міст і регіонів слід орієнтуватися при формуванні митних зборів. А по-друге, можна залагодити чи проблема протекціонізму на базі єдиного для всієї Російської Федерації рівня мит, і якою мірою актуальною є проблема регіонального аспекту цих мит. Чи не варто ввести мінімальну диференціацію цих мит хоча б на деякі види продукції з сильно вираженими регіональними особливостями умов виробництва з мінімальним числом градацій, наприклад, з двома рівнями мит - для європейської і азіатської частин території Російської Федерації. По-третє, які способи можуть бути використані (крім зборів) для захисту вітчизняних виробників при різкій диференціації національних витрат і цін. У залежності від рішення даних питань можуть вирішуватися всі методологічні проблеми формування масиву інформації для розрахунку мит, і головна з них - чи повинен цей масив бути єдиним для всієї Російської Федерації або на додаток до нього слід формувати аналогічні масиви по регіонах з зазначенням регіонів та їх меж 58.

Національні ціни Російської Федерації значно динамічніші, ніж світові. Якщо зміни світових цін за рік, як правило, не перевищують 10%, то ціни в Російській Федерації за рік змінюються на сотні відсотків.

Випереджаюче зростання національних цін в Російській Федерації в порівнянні зі світовими знижує конкурентоспроможність вітчизняної продукції на світовому і внутрішньому ринках. Захист вітчизняних виробників на внутрішньому ринку вимагає підвищення мит на імпортовані товари з метою приведення цін на ці товари на ринках РФ у відповідність з національними цінами на аналогічні товари. Вимоги міжнародних організацій (СОТ, МВФ та ін) про зниження мит йдуть в розріз з корінними інтересами країни, їх виконання могло б завдати шкоди нашій обробної промисловості і сільському господарству.

Для зниження імпортних мит необхідні принципово інші умови, і найважливішим з них є зниження національних витрат і цін, що можливо лише за умов стабілізації і підйомі російської економіки 59.

Нестійкий стан російської економіки і високі темпи інфляції виключають також можливість застосування щодо стійких митних зборів в силу неможливості на їх базі проведення ефективної політики розумного протекціонізму. Мита в умовах високих і змінюються темпів інфляції та коливань курсу рубля по відношенню до долара США і інших ВКВ не можуть не коректуватися, і такі коригування можуть проводитися не рідше 1 разу на рік, а по деяких товарах і більш часто. Штучна стабілізація рубля по відношенню до долара США аж ніяк не спрощує проблему коригування мит, а, навпаки, ускладнює її і створює можливість непередбачуваних змін у кон'юнктурі, які можуть істотно впливати на ефективність системи мит.

Отже, перегляди системи мит треба проводити з урахуванням наступних факторів:

 • динаміки інтернаціональних витрат;

 • динаміки національних витрат;

 • динаміки курсу рубля по відношенню до долара та інших ВКВ.

Методологія формування митних зборів та модель їх розрахунку мають враховувати всі ці чинники та систему їх взаємодії 60.

Зміни, що відбуваються в національній економіці і в кон'юнктурі світового ринку, викликають необхідність перегляду тарифної системи і всього економічного механізму регулювання зовнішньоекономічних зв'язків.

Ці зміни можуть здійснюватися шляхом масових переглядів мит - ввізних, вивізних або одночасно тих і інших - шляхом загальної або часткової коригування тарифних ставок на всі товари або окремі види і групи товарів.

Масові перегляди тарифних ставок доцільні у виняткових випадках, коли намічаються суттєві зміни зовнішньоекономічної політики і потрібно корінна зміна всієї тарифної системи.

Найбільш прийнятним способом реформування тарифної системи є часткові перегляди ввізних і вивізних мит, акцизів, ПДВ. Такі зміни відповідають еволюційному шляху розвитку національної економіки, який виключає, як правило, її революційні перетворення, а також дозволяє своєчасно приймати рішення про часткову зміну системи тарифів, коли така необхідність диктується внутрішніми і зовнішніми причинами 61.

Для часткової коригування системи тарифів необхідний певний механізм, який би вчасно виявив необхідність таких коректувань і сигналізував відповідним органом про таку необхідність, готував обгрунтування для зміни тарифів, прогнозував результати таких змін для вітчизняного виробництва, державного бюджету, внутрішнього ринку та системи зовнішньоекономічних зв'язків РФ.

Об'єктивна оцінка наслідків передбачуваного зміни тарифів вимагає комплексного системного підходу до даної проблеми і грунтується на наукових розрахунках. Ця оцінка повинна охоплювати і синтезувати інтереси всіх учасників ЗЕД, вітчизняного виробництва і споживачів продукції, а також державного бюджету.

При обгрунтуванні заходів щодо регулювання ЗЕД повинен обов'язково дотримуватися пріоритет державних інтересів.

Таким чином, ефективність тарифного регулювання залежить, перш за все, від рівня ставок мит. Статистика митних правопорушень (за 2004 рік у Алтайському краї виявлено 2002 адміністративних правопорушення 62) показує, надмірно високий рівень ставок штовхає більшість імпортерів і експортерів або на ухилення від сплати митних платежів всіма доступними засобами, або на приховування їх частини, або на згортання торговельних операцій. Все це призводить до значних втрат коштів, призначених для поповнення доходної частини федерального бюджету. У зв'язку з цим питання коригування доцільного зниження абсолютного рівня мит та інших платежів повинні знаходити оперативне вирішення з боку федеральних органів виконавчої влади.

Глава 2. Митно - тарифна політика Росії і зарубіжних країн

2.1. Митно - тарифна політика зарубіжних країн

Для регулювання зовнішньої торгівлі в усіх країнах світу використовуються як тарифні, так і нетарифні міри. Відповідно до вимоги Світової організації торгівлі митний тариф має стати основним інструментом регулювання зовнішньої торгівлі 63.

Необхідно враховувати, що основним принципом цієї організації є максимальна лібералізація світової торгівлі шляхом зниження торгових і митних зборів. Також слід зазначити, що найрозвиненіші держави - ​​США, Японія, і, почасти, Канада - утворюють в рамках СОТ так званий великий квартет 64. Ці країни, будучи найбільшими виробниками, займають, відповідно, провідні місця за обсягами зовнішньоторговельного обороту. З цього випливає, що необхідно розглянути системи зовнішньоторговельного, перш за все митного регулювання найбільших учасників міжнародної торгівлі.

Митний тариф США. Імпортний митний тариф США має восьмизначну номенклатуру на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів (ГС). Він містить дві колонки ставок мита (як адвалорних, так і специфічних). Друга колонка - це ставки, встановлені Законом про тариф 1930 р. і з тих пір залишаються незмінними. Ці ставки застосовуються до товарів, що походять з країн, яким США не надали режим найбільшого сприяння (РНБ). Ними обкладався імпорт з колишнього СРСР, а потім Росії (до укладення в 1992 р. угоди про надання РНБ). Ці ставки застосовувалися також (за станом на 1992 р.) до товарів Афганістану, Албанії, В'єтнаму, Камбоджі, КНДР, Куби, Лаосу, Латвії, Литви, Монголії, Румунії, Естонії (дані перелічені в Законі про торгівлю). Встановлені законом ставки складають, як правило, від 25 до 60%, але на деякі товари (наприклад, текстиль) вони досягають 90% 65.

Перша колонка тарифу включає дві подколонкі. Перша з них містить так звані «загальні» ставки, застосовувані до країн, яким надано РНБ. Для надання цього режиму за американськими законами не потрібно укладання будь-яких особливих угод, їм автоматично користуються всі, не пойменовані спеціально в законі держави. Право Росії на РНБ в Відповідно до поправки Джексона-Веніка до Закону про торгівлю 1974р. має щорічно підтверджуватися, проте президент США вніс пропозицію про скасування цієї поправки.

Середньозважений рівень застосовуваних ставок мит становить 3% для сільськогосподарської та 5% для промислової продукції. Для деяких категорій товарів (тютюн, овочі, кераміка, бензольні хімікати, текстиль і одяг) рівень середньозважених ставок значно вищий (іноді досягає 20%). Найвищими митами на практиці виявляються специфічні. У 1989р. адвалорний еквівалент специфічних мит на деякі вироби тютюнової промисловості досягав 1775%, на какао та вироби з нього - 338%, на деякі види наручних і настільних годин-151% 66.

На певні види товарів (цукор, деякі сорти молока, вершків, тунець, зелені оливки і т.д.) встановлені тарифні квоти. При ввезенні товарів в межах цих квот ставки мит знижуються на 70-75%.

Ввезення молока, масла, деяких видів овочів і фруктів, які ростуть в США, обкладається сезонними митами. Допускається також тимчасове зниження і тимчасове збільшення ставок мита на деякі товари, в тому числі ввозяться з окремих країн (як, наприклад, збільшення мит на яловичину, консервовані томати, фруктові соки - з Європейського Союзу (ЄС), на шкіряні вироби і машини для обробки інформації з Японії).

Друга подколонка першої колонки тарифу містить преференційні ставки мит, що застосовуються відповідно до американської схемою Загальної системи преференцій (ОСП). США застосовують ОСП з 1976р. З 1993 року вона охоплює близько 4100 товарних позицій по восьмизначний кваліфікації ГС, що ввозяться з 131 країни, що розвивається і території (включаючи 32 найменш розвинених держави).

Країна, що користується преференціями, може бути виключена зі схеми ОСП, якщо вона досягла певного (встановленого американським законодавством) рівня ВНП на душу населення, а також, якщо спостерігається значний прогрес у її економічному розвитку і торгівлі. Окремий продукт виводиться зі сфери дії преференцій, якщо його постачання з цієї країни перевищують 50% (іноді - 25%) всього американського імпорту цього товару, або якщо вартість імпорту перевищила попередньо встановлену величину (в 1992р .- 101 млн. дол) 67.

Перелік товарів і країн, що підпадають під режим ОСП, переглядається щороку.

Починаючи з 90-х років США розповсюдили дію режиму ОСП на Росію. Тарифні пільги надаються при ввезенні в Сполучені Штати російських товарів, що відносяться до 4284 товарних позицій по восьмизначний класифікації. Сюди входять в основному вироби обробної промисловості, деякі продукти сільського господарства і рибної промисловості. Преференції не поширюються на текстильні вироби і предмети одягу, які підпадають під дію Міжнародної угоди з текстилю, а також годинник, напівфабрикати і готові вироби зі скла 68.

Оскільки в рамках СНД створено сьогодні зона вільної торгівлі, товари, 35% вартості яких створено в Росії і країнах СНД, можуть користуватися в США преференційному 69.

Щоб товар, вартість якого перевищує 1500 доларів, міг користуватися преференціями при ввезенні в США, при його митному оформленні повинен пред'являтися в передбачений міжнародними угодами про ОСП сертифікат походження форми «А». Видачу таких сертифікатів у Росії здійснюють Міністерство економічного розвитку і торгівлі і його уповноважені в регіонах.

Митний тариф ЄС. Єдиний митний тариф ЄС щорічно видається Комісією Європейського Союзу у двох варіантах офіційне видання та інтегроване (розширене) видання, що містить більш повну інформацію.

В основі тарифу з 1 січня 1988 р. лежить восьмизначних номенклатура (хххххх - 6-значний код товару; хх - додаткова деталізація), сформульована на основі ГС. В інтегрованому тарифі номенклатура розширена до 13 знаків. Дев'ята цифра, позначена в єдиний тариф зірочкою, зарезервована для статистичних цілей окремих країн-членів ЄС. Цифри 10-13 деталізують тарифні позиції, забезпечуючи можливість регулювання імпорту окремих категорій товарів, не заповнюють повністю всю тарифну позицію.

Офіційне видання тарифу має двохколонним структуру. Перша колонка містить автономні (законодавчо встановлені) ставки мит. Ці ставки є максимальними і застосовуються рідко. Мита на більшість товарів становлять від 4 до 25%, хоча оподаткування автотранспортних засобів сягає 29%, цукру -80%, тютюнових виробів - 180%. Олійне насіння, корм для худоби, деякі тваринні продукти, мінеральні продукти (крім палива), дерево, гума імпортуються безмитно 70.

У другій колонці вказані конвенціональні ставки. Ці ставки застосовуються до товарів країн, що користуються РНБ та є членами СОТ, а також країн, з якими ЄС уклав угоду про надання даного режиму. Практично ставки РНБ застосовуються до товарів будь-якого походження. Ці Ставки для продуктів харчування та сільськогосподарської продукції на 10-13% нижче автономних ставок, а середньоарифметичний їх рівень становить 12,4%. Для решти товарів ставки РНБ становлять від 25 до 70% від автономних, а їх середній рівень - 6,4%.

В інтегрованому тарифі наводяться відомості не тільки про митні збори, а й про інших регуляторах зовнішньої торгівлі. У сьомий колонці цього тарифу зібрані фактично діючі ставки мит: там, де встановлені ставки РНБ, застосовуються дані ставки, якщо ж на даний товар конвенціональної ставки немає, мито стягується з автономної ставкою. Ставки РНБ відсутні на такі «чутливі» товари, як м'ясо, птиця, молочні продукти, зернові, цукор, вино і крохмаль 71. Крім того, у цій колонці відзначені ті товари, які обкладаються імпортними зборами разом з митом або замість них. Нарешті, дана колонка містить ставки мит, що застосовуються до товарів, які ввозяться в межах тарифних квот. Знижені мита в рамках таких квот застосовуються до крупно рогатій худобі, яловичині, деяким видам риби, плодів цитрусових, деякими фруктами, фруктової м'якоті і соків, кави, какао бобів, зрізаних квітів та квіткових бутонам, газетному папері в рулонах, текстилю, деяким ремісничим виробам їх заліза і сталі, а також кольорових металів. Там же зазначені тимчасово знижені мита на ряд товарів з деяких країн 72.

Тарифні преференції. ЄС має шість схем надання преференцій. Головна з них - схема Загальної системи преференцій (ОСП), що надаються країнам, що розвиваються. Ставки мит в ОСП наводяться у восьмій колонці інтегрованого тарифу. Походження товарів, що підпадають під цю схему, повинно відповідати правилам, визначених угодою про ОСП, і підтверджуватися сертифікатом походження за формою «А». Необхідно також дотримання вимоги прямого відвантаження товару з країни-експортера ЄС. Митом не обкладаються всі вироблені в країнах, що розвиваються промислові вироби та напівфабрикати, за винятком деяких «чутливих» товарів, виведених за межі схеми ОСП (чорні метали, текстиль). Ввезення їх обмежується певними квотами або може бути предметом обмежень відповідно до захисної застереженням (тобто для захисту національної економіки). Для 47 найменш розвинених країн, а також для Болівії, Колумбії, Еквадору, Перу, Коста-Ріки, Сальвадору, Гватемали, Гондурасу, Нікарагуа і Панами деякі кількісні обмеження не застосовуються, і преференції діють в розширеному обсязі. Зате для Китаю та Гонконгу обмеження більш жорсткі.

У межах САП мита на ввезення з країн, що розвиваються ряду аграрних продуктів харчування (близько 700 тарифних позицій) знижені на величину від 20 до 60%. Імпорт цих товарів (близько 1400 позицій) з найменш розвинених країн здійснюється безмитно. Зі схеми ОСП повністю або частково виключені тварини, м'ясо, домашня птиця, риба, молочні продукти, овочі, крупи, олійні насіння, цукор, вино, корм для тварин. Для найменш розвинених країн зроблено певні послаблення у відношенні цієї групи товарів.

Консервовані ананаси, кава, чай, а також необроблений тютюн (крім китайського) ввозяться за преференційними ставками у межах тарифних квот 73.

Схема ОСП застосовується до всіх країнам, що розвиваються. Тим з них, яким надані певні переваги, користуються ними понад неї.

Такими є:

- Пільги 69 країнам Африки, Карибського басейну і Тихого океану, що надаються в рамках Ломейсько конвенції. З цих країн безмитно ввозяться будь-які товари, крім деяких мінеральних та аграрних продуктів (рис, кукурудза, яловичина, свіжих апельсинів). Особливий режим існує також для ромів, цукру і бананів;

- Пільги країнам Північної Африки і Близького Сходу (Алжир, Марокко, Туніс, Єгипет, Йорданія, Ліван, Сирія). Забезпечується вільне ввезення до ЄС промислових, а з 1995 р. і традиційних сільськогосподарських продуктів.

Крім того, діють:

 • угоди про вільну торгівлю з Норвегією, Ісландією і Швейцарією. Безмитно ввозяться будь-які промислові вироби та напівфабрикати, що походять з цих країн (за винятком деяких виробів з чорних металів з ​​Ісландії). Преференційний режим поширюється також на ряд видів сільськогосподарських продуктів і продукти харчування;

 • угоди про асоціацію з Туреччиною, Мальтою, Кіпром (безмитне ввезення промислової продукції), а також з Польщею, Чехією, Словаччиною; Угорщиною, Болгарією, Румунією;

- Угода про вільну торгівлю промисловою продукцією з Ізраїлем 74.
Схема Загальної системи преференцій поширена на Росію з 1 січня 1993

Середній рівень ставок імпортних мит на російські товари знизився з 1% до 0,3%. Ряд товарів звільнений від мит повністю або в межах тарифних квот.

Митно-тарифна політика Японії. Японський імпортний митний тариф містить чотири види ставок мит - загальні, тимчасові, ставки та межі. Загальні ставки є максимальними і найрідше використовуваними. Тимчасові ставки встановлені Законом про тимчасові тарифних заходи. Загальні і тимчасові ставки відносяться до категорії законодавчо встановлених ставок.

Рівень їх варіюється від 0% до 55%. Порівняно високий (40-50%) рівень мит на деякі м'ясні і молочні продукти, овочі, фрукти, алкогольні напої та текстиль. При цьому тимчасові ставки, як правило, нижче загальних. Законодавчо встановлені ставки застосовуються до імпорту з країн, яким не надано РНБ (КНДР, В'єтнам, Непал, Ліван, Андорра, Албанія, Екваторіальна Гвінея, Ботсвана, Лесото і Свазіленд) 75.

Ставки СОТ - це ставки мита, узгоджені на багатосторонніх торговельних переговорах. До товарів з країн, які користуються РНБ, застосовуються або ставки СОТ, або тимчасові ставки, якщо вони нижчі. Середній рівень ставок з 1992 року становить 3,4%.

У рамках тарифних квот встановлені мита на м'ясній велика рогата худоба, сир для промислової переробки, патоку для виготовлення спирту, вироби, що містять какао, для виготовлення шоколаду, томатне пюре і пасту для виготовлення соусів, ананаси в повітропроникних контейнерах, неденатурований етиловий спирт для виготовлення алкогольних напоїв, шкіру і шкіряне взуття. Встановлюються сезонні мита на апельсини, банани та грейпфрути. Преференційні мита застосовуються в рамках системи ОСП. Вони зачіпають 77 сільськогосподарських позицій чотиризначною класифікації ГС. Преференції поширюються і на всі промислові товари, за винятком 27 позицій по чотиризначною класифікації ГС (нафтові олії, шовк-сирець, шовкова пряжа, желатин і клей з кісток і шкур, шовкові тканини, бавовняна пряжа, бавовняні тканини, одяг та речі зі шкіри , фанера, взуття з гумовими підошвами і верхи і її частини). Третина аграрних продуктів і більшість промислових виробів, на які поширюються преференції, ввозяться безмитно 76.

Японська схема ОСП - одна з найширших за кількістю охоплених країн. Вона поширюється на 134 держави і 25 територій. Всі товари з 41 найменш розвинених країн ввозяться безмитно без кількісних обмежень. Тим не менш, Японія, на відміну від більшості західних країн, не надала преференцій Росії, і російські товари обкладаються за ставками РНБ 77.

З 1 квітня 1993 японська схема ОСП поширена на Чехію, Словаччину та Словенію. У 1995 році розглянуто питання про її поширення на Україну, Білорусію, Казахстан, Туркменістан, Вірменію, Грузію, Молдову, Латвію, Естонію, Албанію, Македонію.

Розглянуті системи митного регулювання зарубіжних країн дають можливість зробити наступні принципові висновки. В останні два десятиліття багатосторонні торговельні переговори в рамках ГАТТ, що завершилися створенням СОТ, призвели до істотної лібералізації торговельно-політичного режиму в світовій торгівлі та митної практиці. Ця тенденція стала базою для цілого ряду публікацій і заяв у вітчизняній і зарубіжній пресі, в яких ступінь і характер ослаблення бар'єрів у торгівлі, на нашу думку, переоцінюються.

Огляд конкретної ситуації (митних режимів окремих країн, різних бар'єрів на шляхах найважливіших торговельних потоків, а також модифікація самих засобів регулювання торгівлі) показує, що за середніми величинами, якими охоче оперують дослідники та міжнародні організації, ховаються істотні обмеження, різнопланові і різнохарактерні, починаючи з високих ставок мит на окремі товари і кінчаючи численними нетарифними обмеженнями, що з'явилися саме в останні два десятиліття, а також системою розподілу ринків, здійснюваної за допомогою ділової обмежувальної практики. Все це свідчить про серйозні перешкоди, часто дискримінаційного характеру, які продовжують використовуватися багатьма, в першу чергу найбільшими торговими країнами - Сполученими Штатами і Європейським Союзом. Все це необхідно чітко представляти при вивченні в критичному використанні зарубіжного досвіду митної діяльності.

2.2. Митне співробітництво країн СНД в області митно - тарифного регулювання

Економічна інтеграція з країнами СНД є офіційно проголошеним пріоритетним напрямком зовнішньоекономічної політики Російської Федерації. Потенційно вона є одним з найбільш важливих факторів спільного виходу з критичних труднощів за рахунок більш повного використання раніше існуючої виробничої взаємодоповнюваності, єдиної транспортної та енергетичної системи, загальних технологій, стандартів, традицій добросусідства, культури, вільного мовного спілкування, системи освіти та підготовки кадрів 78.

Формально виникнення Співдружності Незалежних Держав на основі Мінського угоди від 8 грудня 1991 р. і Алма-Атинській декларації від 21 грудня 1991 р. послужило початком організації його політичних і економічних органів. Вищими органами Співдружності стали: Рада глав держав і Рада глав урядів. 14 травня 1993р. був заснований Координаційно-консультативний комітет, а 24 вересня 1993 р. - Виконавчий секретаріат СНД; в цей же день була створена Рада Міністрів закордонних справ. Нарешті, що важливо для 13 березня 1992р. був сформований митну раду, а 27 березня 1992 р. - Міжпарламентська асамблея держав - учасників СНД 79.

У червні 1993 р. в Москві відбулася нарада керівників митних служб держав СНД, в якому взяли участь представники Вірменії, Білорусі, Молдови, Росії, Таджикистану та України. Керуючись рішенням глав держав - учасниць СНД від 14 травня 1993 р. «Про заходи щодо створення Економічного союзу держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав» і положень Декларації глав держав - учасниць СНД від 14 травня 1993 р., де найближчим завданням на шляху до Економічного союзу було поставлено розвиток митного співробітництва, учасники наради досягли домовленості про необхідність створення Ради керівників митних служб держав - учасниць СНД. У подальшому до них приєдналися митні служби Казахстану, Киргизії і Узбекистану 80.

Принципово важливим напрямком діяльності Ради керівників митних служб в останні роки стала організація взаємодії зі структурами галузевого співробітництва СНД. Документи, прийняті за ініціативою Ради керівників митних служб, були покладені в основу правової системи Митного Союзу, що став однією з найбільш активно розвиваються структур у СНД.

Прискорені інтеграційні процеси між Росією і Білорусією відбилися на митних відносинах між двома країнами. У результаті Митний союз був створений 6 січня 1995 як «союз двох»: Росії та Білорусі. 20 січня того ж року до нього приєднався Казахстан, у березні 1996 р. - Киргизстан, а в 1998 р. - Таджикистан. В даний час у рамках СНД існують три міжнародні об'єднання митних служб: Рада керівників митних служб держав-учасниць СНД; Рада керівників митних служб держав-учасників Митного союзу; Митний комітет Союзу Білорусі та Росії 81.

Вступ у листопаді 1998 р. Киргизької Республіки в СОТ набуває особливої ​​значущості. Згідно з її офіційної позиції щодо участі в рамках підписаних угод і договорів про Митний союз, республіка «буде використовувати всі наявні можливості щодо розвитку та зміцнення Митного союзу з урахуванням норм і правил, що застосовуються в міжнародній практиці і своїх зобов'язань у СОТ». У своїх попередніх заявах Киргизька Сторона також заявляла, що вона зможе брати участь у формуванні Митного союзу тільки на умовах, що випливають з її членства в СОТ, як в частині торгівлі товарами, так і послугами. По суті це означає, що вся схема подальшого формування Митного союзу повинна грунтуватися не на досягнутому рівні гармонізації торгової політики «п'ятірки», а на базі тарифних і нетарифних зобов'язань Киргизстану, взятих у СОТ.

Експерти урядів Сторін проаналізували матеріали про відповідність зобов'язань Киргизької Республіки, прийнятих у рамках СОТ - зобов'язаннями в рамках Митного союзу. Зроблено висновок про те, що умови, на яких Киргизька Республіка вступила до СОТ мають досить ліберальний характер і передбачають приєднання практично до всіх необов'язковим угодами і «секторальним» ініціативам, різко обмежують можливості захисту і підтримки свого аграрного сектору, практично повністю відкрили доступ нерезидентам на свій ринок послуг у всіх його секторах, в тому числі і у фінансовому секторі. Киргизстан взяв на себе зобов'язання не перевищувати ставок існуючого імпортного тарифу або тримати їх на більш низькому рівні. Із зазначених зобов'язань Киргизстану більше половини товарних позицій мають ставки на 10-20 і більше пунктів нижче, ніж ставки ввізних мит у пропонованих умовах вступу до СОТ Республіки Казахстан, Республіки Білорусь і Російської Федерації, що стосується і особливо важливим для зовнішньої торгівлі товарами. Зниження імпортних ставок інших країн Митного союзу до рівня ставок Киргизстану означало б їх відмову від розумної захисту національних товаровиробників. За експертними оцінками кількість співпадаючих ставок Митного тарифу Киргизької Республіки з Спільним митним тарифом, погодженим у рамках трьох держав, становить близько 14 відсотків 82.

Вплив вступу Киргизької Республіки в СОТ на держави-партнери Митного союзу було предметом розгляду цього питання на засіданні Ради глав урядів. Урядом Сторін разом з Інтеграційним Комітетом доручено продовжити роботу щодо оцінки економічних наслідків приєднання Киргизької Республіки до СОТ та пошуку варіантів дій з урахуванням офіційної позиції Уряду Киргизької Республіки за її подальшої участі в реалізації угод про Митний союз.

Особливе значення для формування єдиного митного простору Білорусії та Росії має Договір про утворення Співтовариства, укладений 2 квітня 1996 Згодом цей договір втратив силу, оскільки в 1999 р. був укладений новий - Про створення Союзної держави Російської Федерації і республіки Білорусь 83. У рамках союзної держави діє Митний комітет Союзної держави, перетворений з Митного комітету Союзу Білорусі та Росії. Важливим напрямком діяльності митного комітету є прийняття правових актів, в тому числі у сфері правоохоронної діяльності митних органів. Наприклад, 15 червня 1999 р. Колегія митного комітету Союзу Білорусі та Росії прийняла постанову «Про взаємодію Білоруських та Російських митних органів у сфері боротьби з митними правопорушеннями», а також Положення про взаємодію митних органів Росії і Білорусі в боротьбі з митними правопорушеннями.

Всього з часу створення Митного комітету двох держав з питань митного співробітництва в процесі здійснення спільної правоохоронної діяльності прийнято 12 правових актів. З 1 січня 2005р. Росія і Білорусія планували створити спільне валютний простір: російський рубль повинен був стати єдиним платіжним засобом на території обох держав 84.

Активно бере участь у міждержавному співробітництві не тільки Білорусія, але і Казахстан - одна з небагатьох держав СНД, яке протягом десяти років з моменту підписання Угоди про принципи митної політики проявляє щиру зацікавленість у створенні єдиного митного простору. У результаті взаємодії Росії, Білорусії та Казахстану були підписані Меморандум про участь у потрійному Митному союзі інших зацікавлених держав 85, Угода про Митний союз 86.

Результатом багатосторонніх переговорів урядів держав СНД стало підписання Договору між Республікою Білорусь, Республікою Казахстан, Киргизькою Республікою, Російською Федерацією і Республікою Таджикистан про заснування Євразійського економічного співтовариства 87 (далі - ЄврАзЕС). Це нова міжнародна організація, створена відповідно до ст. Договору, «... для ефективного просування процесу формування Договірними Сторонами Митного союзу та Єдиного економічного простору ». Структуру ЄврАзЕС складають: Міждержавна Рада - вищий орган, що складається з глав держав - учасниць Угоди, що розглядає принципово важливі питання організації; Інтеграційний комітет - постійно діючий орган, який вирішує конкретні питання, що виникають в процесі діяльності організації; Міжпарламентська асамблея - орган парламентського співробітництва, який безпосередньо реалізує функцію з уніфікації митного законодавства учасників організації, розробляє законодавчі акти та їх типові проекти з митної проблематики; Суд Співтовариства, що забезпечує однакове застосування на території держав - учасників організації договорів та угод, вирішує спори між Договірними сторонами з питань застосування таких договорів; дає по них роз'яснення та подає висновки. Питання організації роботи та фінансування ЄврАзЕС також вирішені в рамках Договору 88.

У результаті діяльності вказаної міжнародної організації було розглянуто понад 15 проектів нових нормативних актів, прийнято Рішення Ради керівників митних служб при інтеграційному комітеті ЄврАзЕС «Про прийняття типової технологічної схеми митного оформлення та митного контролю товарів, переміщуваних фізичними особами у спрощеному пільговому порядку через внутрішні кордони держав - членів ЄврАзЕС у пунктах пропуску, розташованих в аеропортах »89.

Особливе значення для спільного проведення правоохоронних заходів з митними службами країн ближнього зарубіжжя має нормативно-правове регулювання такого співробітництва. З моменту підписання Угоди про принципи митної політики Росія уклала з кожною державою СНД та колишніми республіками СРСР угоди, що стосуються взаємної адміністративної допомоги з митних питань та запобігання митних порушень.

Таким чином, країни-учасники СНД досить плідно просуваються в напрямку створення Митного союзу, не дивлячись на непросту геополітичну ситуацію.

В області митно - тарифного регулювання прийнята угода про Спільний митний тариф від 17 лютого 2000 року є основою єдиної тарифної політики, містить механізм узгодження і прийняття єдиних ставок ввізних мит. Цей документ впорядковує і конкретизує основні елементи і методи формування єдиної тарифної політики, передбачає терміни формування та введення Спільного митного тарифу.

Створений Базовий перелік єдиних ставок ввізних мит, що застосовуються до товарів, що ввозяться на митні території держав - Сторін з третіх країн, і систематизований відповідно до єдиної Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності Співдружності Незалежних Держав (ТН ЗЕД СНД). Він охоплює близько 60% єдиних ставок за ТН ЗЕД СНД і поширюється на три держави-партнера: Білорусь, Казахстан і Росію. Зазначені ставки регулярно «ув'язуються» строком на шість місяців. Визначено, що Киргизстан і Таджикистан будуть приєднуватися до формування Спільного митного тарифу поетапно.

Систематично переглядаються і узгоджуються митні тарифи тих товарів, по яких розбіжність ставок ввізних митних зборів не перевищує, п'ять процентних пунктів, і за якими розбіжність ставок ввізних мит перевищує, п'ять процентних пунктів (їх частка в ТН ЗЕД СНД складає близько 15 і 25% відповідно ).

Затверджено Перелік найменш розвинених країн-користувачів узгодженої системи преференцій держав-учасників Митного союзу. Товари, які походять з 47 країн, що увійшли до цього Переліку, при ввезенні в Республіку Білорусь, Республіку Казахстан і Російську Федерацію митами обкладатися не будуть 90.

Завершуючи огляд такий актуальною і важливою у сфері економічної інтеграції теми про митні союзи, зауважимо, що стосується держав - членів Митного союзу, то, залишаючись самостійними суверенними суб'єктами міжнародного права, вони зберігають можливість участі в управлінні утвореної ними спільної митною територією і разом з тим делегують частину своїх суверенних прав Митного союзу в особі створюваного з представників договірних сторін органу, правомочного в межах закріпленої за ним компетенції приймати рішення, які після їх ратифікації державами - членами стають юридично обов'язковими.

У відношенні практичної роботи з формування Митного союзу: тут є і позитивні, і негативні результати. До позитивних можна віднести подолання тенденції до падіння взаємного товарообігу країн-учасниць Митного союзу.

До невирішених проблем на шляху формування Митного союзу слід віднести проблеми, що зачіпають дисципліну виконання зобов'язань за укладеними угодами в рамках Митного союзу: його учасники змінюють ставки митного тарифу; не повністю усунені і суттєві відмінності у нормативній базі, що регулює зовнішньоекономічну діяльність, та розбіжності у торговельних режимах з третіми країнами.

2.3. Система механізмів митно-тарифного регулювання ЗЕД

У процесі будівництва системи зовнішньоторговельного регулювання вже накопичено багатий досвід, і цей досвід заслуговує ретельного аналізу. Розглядаючи механізми митно-тарифного регулювання ЗЕД, необхідно враховувати, що механізм регулювання повинен вписатися в міжнародну торговельну систему. Країна, яка не рахується з діючими в світовому господарстві нормами і правилами, приречена на постійні торговельні конфлікти і буде залишатися на периферії міжнародного поділу праці. Тільки участь у Світовій організації торгівлі відкриє російським товарам доступ на ряд ринків, які для них до цих пір фактично закриті, дозволить припинити дискримінацію російського експорту, дасть можливість розглядати спірні питання в міжнародних інстанціях. Необхідно навчитися відстоювати національні інтереси тими методами, які сьогодні визнає СОТ. Поступове наближення митного регулювання до цих вимог треба організувати таким чином, щоб не завдати істотного збитку національним інтересам 91.

З метою підвищення ефективності дії ставок ввізних мит, у першу чергу з точки зору виконання протекціоністських і фіскальних функцій митного тарифу, ГТК Росії, починаючи з 1992 р., активно розробляє пропозиції про застосування специфічних та комбінованих ставок ввізних митних зборів.

Специфічні та комбіновані ставки ввізного мита застосовуються до значної кількості продовольчих товарів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, одягу, взуття, телевізійної та відеотехніки, легкових автомобілів, меблів.

Застосування даних видів ставок ввізних мит дозволяє, по-перше, значною мірою мінімізувати втрати по сплаті митних платежів у випадках декларування товарів з використанням навмисне перекручених даних за митною вартістю, а по-друге, певною мірою перешкоджати імпорту товарів низької якості 92.

Необхідно, щоб подальша робота у цій області проводилася за наступними двома основними напрямками:

перше - підготовка пропозицій щодо подальшого розширення номенклатури товарів, які обкладаються комбінованими і специфічними ставками ввізних митних зборів;

друге - розробка пропозицій щодо оптимізації існуючих комбінованих і специфічних ставок ввізних мит, у тому числі і з метою забезпечення максимально можливого фіскального і протекціоністського ефекту митного тарифу щодо окремих товарів.

Крім протекціоністської функції митного тарифу, важливе значення має його регулятивна функція, яка полягає у створенні сприятливих умов для ввезення на територію Російської Федерації відсутніх повністю або частково на внутрішньому ринку сировини, комплектуючих елементів, устаткування та інших товарів, необхідних для організації успішного функціонування вітчизняного виробництва. Беручи участь у розробці пропозицій за рівнем ставок ввізних митних зборів на товари, необхідні для успішного функціонування і подальшого розвитку вітчизняної промисловості, ГТК Росії, зокрема, виходить з таких міркувань:

- Дотримуючись принципу ескалації митного тарифу, передбачається, що ставки ввізних мит на більшість готових виробів повинні бути вище ставок на сировину чи комплектуючі елементи, з яких вони виготовляються;

- Необхідність оподаткування мінімальними ставками ввізних мит технологічного обладнання та сировинних матеріалів, виробництво яких у Російській Федерації немає і в найближчій і середньостроковій перспективі не планується 93.

Важливе значення в механізмі митно-тарифного регулювання займає схема преференцій Російської Федерації, відповідно до якої відносно ряду товарів, що походять з країн, що розвиваються, надаються тарифні преференції. Крім цього, відповідно до міжнародних угод, учасницею яких є Російська Федерація, тарифні преференції надаються для товарів, що походять з держав-учасників СНД 94.

В даний час у рамках Комісії Уряду Російської Федерації з захисних заходів у зовнішній торгівлі і митно - тарифної політики проводиться робота щодо уточнення списку товарів, що походять з країн, що розвиваються і відносно яких будуть надаватися тарифні преференції. З урахуванням складної економічної ситуації в Росії передбачається значно скоротити список цих товарів.

Необхідно відзначити, що проблемним залишається питання про поширення безмитної торгівлі на всі товари, що походять з держав-учасників СНД 95, хоча робота з формування зони вільної торгівлі проводиться.

Прикладом цьому служать введення в січні 1999 р. урядом Казахстану кількісних обмежень на ввезення 21 товарно-галузевої позиції у торгівлі з Росією 96, а також прийняті Урядом Російської Федерації рішення про справляння ввізного мита на білий цукор, що походить з держав-учасниць СНД, крім країн-членів Митного союзу. За даними II. Шуйського, у 1999р. у взаємній торгівлі держав Співдружності діяли 108 вилучень з режиму вільної торгівлі, в т.ч. Україна мала вилучення по 32 позиціям, Узбекистан-по 29, Таджикистан - по 22, Білорусь і Казахстан - по 10 позиціях товарної номенклатури ЗЕД 97. Особливо слід відзначити, що дане рішення було викликано, в першу чергу необхідністю захисту вітчизняної цукрової промисловості.

Треба сказати, що в даний час митні платежі складають близько однієї третини доходної частини федерального бюджету. Цей показник свідчить про досить велику залежності бюджету від ЗЕД, а також про те, що митна політика в умовах сьогодення відіграє вкрай важливу роль.

З урахуванням викладеного можна зробити висновок про те, що в сучасних умовах при визначенні рівня митно-тарифного оподаткування в цілому і розробці пропозицій щодо встановлення конкретних розмірів ставок митних платежів основними пріоритетними завданнями, вирішення яких має забезпечуватися за допомогою тарифу, є наступні:

1. Забезпечення формування дохідної частини федерального бюджету за рахунок митних платежів.

2. Захист вітчизняного ринку і створення можливостей для розвитку національного виробництва.

3. Створення необхідних передумов, що стимулюють розвиток конкуренції.

4. Отримання торгово-політичних поступок від країн - торгових партнерів Російської Федерації.

5. Забезпечення вирішення соціально значущих завдань, створення можливостей для пом'якшення кризових ситуацій і соціальної напруженості.

Очевидно, що при розробці заходів митно - тарифного регулювання необхідний облік всіх перерахованих вище факторів. Проте особливо слід відзначити той момент, що у зв'язку з вступом Росії до СОТ ставки митного тарифу неминуче стануть предметом переговорів, що є стримуючим чинником при виробленні оптимальних, з точки зору інших факторів, рівнів тарифних ставок 98.

Іншою важливою обставиною, на жаль, до цих пір не отримали належної реалізації, є необхідність розгляду митного тарифу як невід'ємної частини податкової системи. Це означає, що необхідно розглядати митні платежі в тісному взаємозв'язку з внутрішніми податками, забезпечуючи оптимізацію та структури податків у цілому.

В даний час все частіше мають місце спроби вітчизняних виробників вирішувати проблеми, зумовлені неадекватністю внутрішніх податків, шляхом зміни митно-тарифного регулювання. Однак такий підхід не забезпечує, як правило, вирішення проблем вітчизняних виробників, одночасно порушуючи механізм і збалансованість багатофункціонального інструменту митного тарифу за рахунок надмірного, невиправданого посилення протекціоністської функції.

Головна проблема полягає у забезпеченні збалансованості і паритетності стоять завдань, частина з яких має різноспрямований характер.

Заходи за рішенням фіскальних проблем та захисту вітчизняних виробників можуть суперечити заходам, спрямованим на розвиток конкуренції та вирішенні соціальних завдань.

Очевидно, оптимальним можна вважати такі ставки митних зборів, які дозволяють досягати максимального ефекту при взаємозв'язаної вирішенні вищезазначених завдань. Тому завдання оптимізації заходів тарифного регулювання є в даний час однією з найбільш актуальних, але важко реалізуються на практиці 99.

Враховуючи, що практично не розроблені наукові моделі побудови оптимальних, збалансованих митних тарифів, вирішувати ці завдання доводиться багато в чому емпіричним шляхом, відстежуючи реакцію «споживачів» 'на зміну тарифів і виробляючи «коригувальні» впливу. І в цій ситуації роль ФМС Росії і митних органів важко переоцінити.

Аналіз діючих ставок митного тарифу дозволяє зробити однозначний висновок про те, що в даний час по цілому ряду товарів держава фактично займає жорстку протекціоністську позицію, в ряді випадків роблячи економічно невигідним їх імпорт шляхом встановлення високого рівня мит.

До таких товарів можна віднести, наприклад, легкові автомобілі, одяг, взуття, меблі, побутову техніку, окремі види продовольства. При цьому найчастіше ігнорується рішення таких завдань, як розвиток конкуренції та забезпечення соціальних інтересів (інтересів споживачів), а також знижується ефективність реалізації фіскальної функції («односпрямованої» з протекціоністської). Таким чином, не забезпечується узгоджене рішення поставлених завдань.

Виходячи з вищевикладеного, а також беручи до уваги той факт, що зараз основним завданням митних органів є забезпечення максимального надходження грошових коштів до дохідної частини федерального бюджету при оптимальному поєднанні із захисною функцією, вважаємо за доцільне визначення наступних пріоритетів митно - тарифної політики 100:

1. Забезпечення балансу помірних протекціоністських заходів, що стимулюють залучення російських підприємців у міжнародну кооперацію, і заходів, що сприяють добросовісної конкуренції вітчизняних та іноземних підприємців. У зв'язку з цим на певний період часу - часткова відмова від протекціоністських цілей, забезпечуваних надвисокими ставками митних мит, стимулюючих ввезення і забезпечують більш високі надходження грошових коштів до бюджету (наприклад, через механізм встановлення сезонного мита).

 1. Перехід до використання механізму тарифних квот, що припускає
  можливість ввезення частини високооблагаемих товарів за нижчими ставками митних зборів у межах квот, встановлених Урядом.

 2. Ув'язка питання зниження ряду ставок мит на окремі товари з процесом отримання торгово-політичних поступок при веденні переговорів щодо вступу Росії до СОТ.

 3. Використання «пом'якшення» тарифного регулювання в якості стабілізуючого соціального фактора, маючи на увазі його антиінфляційний характер і стимулюючу дію на розвиток підприємницької діяльності.

 4. Забезпечення цільового використання додатково отриманих сум митних платежів, що надійшли у федеральний бюджет від зростання обсягу імпорту та внутрішніх податків від торгівлі імпортними товарами, на розробку і реалізацію цільових програм підтримки вітчизняних виробників 101.

Продумана митна політика здатна змінити структуру імпорту на користь якісних і високотехнологічних товарів, сприяти зниженню цін, як на імпортну, так і на вітчизняну продукцію.

Однак, як вже зазначалося, досягнення поставлених цілей і завдань у галузі митної політики багато в чому залежить від того, наскільки успішно митні органи реалізують свої функції на практиці.

За 2004 р. Алтайській митницею оформлено 22544 ВМД з урахуванням всіх митних режимів, з них враховуються митною статистикою зовнішньої торгівлі 22121 ВМД, в тому числі декларацій по експортних операціях - 14874, по імпортних - 7261. У порівнянні з 2002 роком кількість оформлених ВМД збільшилася на 32%, у тому числі за експортними операціями кількість оформлених ВМД збільшилася на 16%, по імпортних - на 85%. Зовнішньоторговельний оборот Алтайського краю (без урахування торгового обороту, оформленого у спрощеному порядку) склав за 2003 рік 517,5 млн. доларів і у порівнянні з 2002 роком (340,6 млн. доларів) збільшився на 177 млн. доларів (на 52%) . При цьому, обсяг експортних поставок виріс на 46% від торішнього показника, а імпорт зріс на 73%.

Зовнішньоторговельний оборот краю збільшився як з країнами далекого зарубіжжя - на 51,7 млн. доларів (52%), так і з країнами СНД - на 125,2 млн. доларів (що також становить 52%). Як і раніше зберігається значна частка країн ближнього зарубіжжя - 70,8%, частка країн далекого зарубіжжя становить 29,2%. Сальдо торговельного балансу для даних груп країн позитивно: для країн СНД - 160,1 млн. доларів при перевищенні обсягів експорту над обсягом імпорту в 2,6 разів; для країн далекого зарубіжжя - 95,8 млн. доларів і перевищує обсяг експорту над імпортом в 4,5 рази 102.

Наведені дані свідчать про активізацію зовнішньоекономічної діяльності Алтайського краю як з країнами СНД, так і з країнами далекого зарубіжжя 103.

У 2004 р. в Алтайській митниці з метою поліпшення митно-тарифного регулювання ЗЕД розроблені:

- Порядок повідомлення Алтайської митниці про прибуття вантажу, визначені зони відповідальності підрозділів і митних постів Алтайської митниці;

-Технологічна схема приміщення затриманих, вилучених товарів і транспортних засобів на склади тимчасового зберігання співробітниками правоохоронних підрозділів Алтайської митниці, їх зберігання та видача;

- Технологічна схема переміщення товарів і транспортних засобів, що перебувають під митним контролем, з місць доставки до місць тимчасового зберігання, не розташованих у місцях доставки в зоні відповідальності Алтайської митниці.

У 2005 році в Алтайській митниці триває робота щодо вдосконалення організації митного оформлення і митного контролю товарів, переміщуваних залізничним транспортом та оптимізація структури залізничних пунктів пропуску 104.

Велика робота виконана Алтайській митницею щодо спрощення процедури митного оформлення та контролю гуманітарної і технічної допомоги. Вирішено питання з ФМС Росії про можливості розміщення надходить гуманітарної і технічної допомоги на власних складах отримувача та її зберігання під митним контролем, також безкоштовне митне супровід від місць доставки товарів до складів тимчасового зберігання одержувача.

У зоні діяльності Алтайської митниці активно займаються ЗЕД низку підприємств і організацій, в структурі експорту яких переважають чорні і кольорові метали, кокс та напівкокс.

Митне оформлення вищеназваної продукції Алтайська митниця здійснює з використанням процедури неповного періодичного декларування (НПД), що є виправданим для учасників ЗЕД, тому що зменшується кількість оформлених вантажних митних декларацій (ВМД), виключається простий залізничних вагонів під час оформлення ВМД, зводяться до мінімуму випадки анулювання ВМД.

Триває робота по вдосконаленню процедур митного оформлення та контролю товарів китайського походження. У рамках контролю за доставкою товарів, що ввозяться з Китаю в РФ транзитом по території Казахстану, встановлено взаємодію з Представництвом служби РФ при митній службі Республіки Казахстан. З метою координації спільних дій узгоджена і затверджена Тимчасова технологічна схема з даного питання.

Починаючи з 1999 року при Алтайської митниці здійснює свою діяльність Консультативна рада по роботі з учасниками ЗЕД. Рада на практиці стає центром зв'язку з інститутами громадянського суспільства та ініціатором нових неординарних рішень щодо створення умов, максимально сприяють розвитку вітчизняного виробництва, що захищають внутрішній ринок від масового проникнення неякісної продукції. Немає сумнівів, що подальше співробітництво Алтайської митниці та учасників ЗЕД регіону допоможе створенню оптимального клімату для цивілізованого підприємництва, раціоналізації структури експортно-імпортних операцій, залучення іноземних інвестицій, встановленню продуктивних економічних зв'язків з партнерами з країн далекого і ближнього зарубіжжя 105.

Висновок

За результатами проведеної роботи можна зробити наступні висновки.

Прискорення інтеграційних процесів і глобалізація економічних зв'язків супроводжувалися якісними змінами функцій і ролі митної справи в реалізації внутрішньої і зовнішньої політики, які проявилися у створенні міждержавних зон вільної торгівлі та митних союзів.

Ситуація, що до теперішнього часу митно-тарифна політика Росії в основному орієнтована на: поповнення доходної частини бюджету (до 50% дохідної частини федерального бюджету надходять від митних зборів); захист ослаблених секторів економіки (звідси підвищення імпортних мит на багато видів зарубіжних товарів); пристосування до вимогам СОТ, з якою Росія веде переговори про вступ до цієї організації (з цією метою за узгодженим графіком змушене
знижуються найбільш високі ставки митного тарифу).

Основними напрямками митно - тарифної політики Росії на
найближчу і середньострокову перспективу повинні стати:

 • дотримання системи пріоритетів: забезпечення інтересів Росії; забезпечення інтересів блоку країн, очолюваного Росією; забезпечення інтересів світового співтовариства в цілому;

 • поєднання інтересів держави та інтересів окремих учасників зовнішньоекономічної діяльності при обов'язковому пріоритеті загальнонаціональних інтересів;

 • забезпечення зовнішньої безпеки країни - економічної, продовольчої, технологічної, наукової, екологічної та ін;

 • сприяння поліпшенню структури зовнішньоторговельного обороту, поліпшенню структури експорту та імпорту;

 • дотримання інтересів вітчизняних виробників товарів.

Основними орієнтирами роботи з імпортним тарифом будуть:

- Приведення номінального рівня тарифного захисту у відповідності з її сьогоднішнім ефективним рівнем;

 • підвищення ступеня ефективності митного тарифу за рахунок його диференціації за ступенем обробки з урахуванням поточної та бажаної структури російської економіки;

 • підвищення інвестиційної привабливості окремих галузей промисловості за рахунок встановлення досить високого рівня імпортних мит на перехідний період (5-7 років);

 • збереження необхідних рівнів тарифного захисту галузей, що є слабо конкурентоспроможними;

 • поетапна лібералізація доступу товарів тих галузей, які знаходяться в стадії модернізації;

 • лібералізація імпортного тарифу на товари, які в російській Федерації не виробляються або виробляються в недостатній кількості і які необхідні для модернізації економіки та зниження загальноекономічних витрат.

Митно - тарифне регулювання є найбільш важливим і трудомістким процесом, який включає в себе кілька взаємопов'язаних операцій:

- Визначення країни походження товару; визначення митної вартості товару; визначення митних платежів.

Прийняття рішень щодо митно-тарифного регулювання ЗЕД має першорядне значення в економічній діяльності митної системи.

Іншим важливим інструментом оптимізації митного тарифу має стати заміна частини комбінованих ставок ввізних мит на специфічні, що дозволить здійснювати більш ефективний захист вітчизняних виробників товарів, зокрема, сільськогосподарських товарів.

Для захисту російських виробників товарів, що мають значні цінові діапазони, і, в той же час, забезпечення прийнятного рівня митних платежів у відношенні імпортованих товарів, перспективним є застосування ставок мит, диференційованих за абсолютним значенням в залежності від величини митної вартості товару в поєднанні з можливою зміною деталізації окремих товарів.

Слід також зазначити, що заходи захисту російських виробників товарів, особливо сільгосппродукції, засновані на простому механічному підвищенні рівня ввізних мит в даний час багато в чому себе вичерпали. Подальше підвищення не може бути здійснено через невисоку купівельної спроможності населення нашої країни, оскільки ці товари, як правило, є соціально значущими.

У зв'язку з цим найважливіше значення набуває застосування в якості захисного заходу тарифних квот, що дозволяють забезпечити захист російських виробників без подальшого підвищення рівня цін внутрішнього ринку.

Діюча Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності відповідає міжнародним зобов'язанням Росії, але недостатньо відображає потреби регулювання економіки. Потрібні послідовні зусилля щодо деталізації номенклатури, з тим щоб будь-яка тарифна позиція однозначно визначалася зазначенням відповідного коду. Диференціація тарифу - необхідна умова вдосконалення структурного регулювання.

Таким чином, багатоплановість та специфіка впливу митного тарифу на розвиток зовнішньоторговельних відносин та економіки в цілому вимагають від урядів зваженого підходу до визначення рівня мит, що враховує всю сукупність можливих наслідків.

Список використаних джерел та літератури

1.Офіціально-документальні видання

 1. Конституція Російської Федерації. Прийнята всенародним голосуванням 12 грудня 1993р. / / Російська газета № 237, 25.12.1993.

 2. Митний кодекс РФ від 28 травня 2003 р. № 61 - ФЗ / / СЗ РФ 02.06.2003, № 22. Ст. 2066.

 3. Митний кодекс РФ від 18 червня 1993 р. № 5211-1

 4. Податковий кодекс РФ (частина перша) від 31 липня 1998р. № 146 - ФЗ / / СЗ РФ 07.08.2000. № 32. № 3340.

 5. Податковий кодекс РФ (частина друга) від 5 серпня 2000р. № 117 - ФЗ

 6. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 30 грудня 2001 р. № 195 - ФЗ / / СЗ РФ. 07.01.2002. № 1 (ч. 1) ст.1.

 7. Закон РФ від 9 жовтня 1992 р. № 3615-1 «Про валютне регулювання та валютний контроль»

 8. Закон РФ від 1 квітня 1993 р. № 4730-1 «Про Державну кордоні Російської Федерації»

 9. Закон РФ від 15 квітня 1993 р. № 4804-1 «Про вивезення і ввезення культурних цінностей»

 10. Закон РФ від 21 травня 1993р. № 5003 - 1 «Про митний тариф»

 11. Федеральний закон від 15 липня 1995 р. № 101 - ФЗ «Про міжнародні договори Російської Федерації» / / СЗ РФ. 1995. № 29. Ст. 2757

 12. Федеральний закон від 13 жовтня 1995 р. № 157-ФЗ «Про державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності»

 13. Федеральний закон від 14 квітня 1998 р. № 63 - ФЗ «Про заходи щодо захисту економічних інтересів Росії при здійсненні зовнішньої торгівлі товарами»

 14. Федеральний закон від 18 липня 1999 р. № 183 - ФЗ «Про експортний контроль»

 15. Федеральний закон від 2 січня 2000р. № 25 - ФЗ «Про ратифікацію Договору про створення Союзної держави»

 16. Федеральний закон від 22 травня 2001 р. № 56 - ФЗ «Про ратифікацію Договору про заснування Євразійського економічного співтовариства»

 17. Постанова Уряду РФ від 29.11 2003 р. № 724 «Про особливості застосування спеціальної захисного заходу у відношенні м'яса свійської птиці»

 18. Постанова Уряду РФ від 29.11. 2003 р. № 723 "Про регулювання імпорту мороженої яловичини в 2004 році»

 19. Постанова Уряду РФ від 23.12.2003 р. № 771 «Про внесення змін до Митного тарифу Російської Федерації»

 20. Постанова Уряду РФ від 29.11.2003г. № 721 "Про регулювання імпорту свинини в 2004 році»

 21. Постанова Уряду РФ від 29.11.2003 р. № 720 «Про тарифному регулюванні імпорту цукру - сирцю і цукру білого в 2004 році»

 22. Постанова Уряду РФ від 08.09.2003 р. № 998 «Про затвердження форми бланків декларації митної вартості (Д'ГС - 1 і ДМВ - 2) та Інструкції про порядок заповнення декларації митної вартості»

 23. Постанова Уряду РФ від 24.12.2003 р. № 781 «Про незастосування ставки ввізного мита відносно електроенергії»

 24. Постанова Уряду РФ від 11.12.2003 р. 749 «Про затвердження ставки вивізного мита на жито, пшеницю, що вивозяться з території РФ за межі держав - учасників угод про митний союз»

 25. Наказ ГТК від 27.11.2003 р. № 1343 «Про затвердження Положення про включення юридичних осіб до Реєстру митних перевізників та порядок його ведення»

 26. Наказ ГТК від 12.11.2003 р. № 1255 «Про формування тимчасових центрів ГТК ​​Росії і регіональних митних управлінь»

 27. Наказ ГТК від 31.12.2003 р. № 1587 «Про деякі питання визначення країни походження товарів з держав - учасниць Угоди про створення зони вільної торгівлі»

 28. Наказ ГТК від 25.12.2003 р. № 1539 «Про надання тарифних преференцій»

 29. Наказ ГТК від 11.09.2003 р. № 1005 «Про встановлення місць декларування»

 30. Наказ ГТК від 16.09.2003 р. № 1022 «Про затвердження Переліку документів та відомостей, необхідних для митного оформлення товарів у відповідності з обраним митним режимом»

 31. Наказ ГТК від 21.08.2003 р. № 915 «Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації»

2. Спеціальна література

 1. Адміністративне право: Підручник / За ред. Л.Л. Попова. М., 2002.

Актуальні проблеми вдосконалення митної політики Росії / / Держава і право 2002. № 10. с. 57.

 1. Альохін А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Адміністративне право Російської Федерації: Підручник. М., 1998.

 2. Бахрах Д.Н. Адміністративне право Росії: Підручник. М., 2000.

 3. Барамзін СВ. Система управління митними процесами на основі МС ISO серії 9000. Рекомендації по створенню і макет системи. - М.: РІО РОТА, 1998.

 4. Єршов А.Д. Міжнародні митні відносини. СПб., 2000.

 5. Єршов А.Д. Визначення країни походження товару: Навчально-методичний посібник з курсу «Митно-тарифне регулювання ЗЕД». ¾ СПб., 1996. С. 5.

 6. Єршов А.Д. Основи управління та організація в митній справі: навчальний посібник. ¾ СПб. 1999. С. 184.

 7. Карамзін СВ. Система управління якістю митних процесів як елемент забезпечення економічної безпеки країни / / Митний вісник. - 1995. - № 7.

 1. Карамзін СВ. Митна політика: проблема реалізації: Матеріали засідання «круглого столу» «Актуальні проблеми сучасної митної політики Росії». - М: РІО РОТА, 1996.

 2. Козирін О.М. Митне право Росії. Загальна частина. ¾ М.: 1995. С. 20.

 3. Блінов Н.М., С'едін ​​СІ. Митний менеджмент: Навчальний посібник. - М.: РІО РОТА, 1996.

 4. Бякін Г.І., Гурін В.М., Малишев В.І. Наришкін Є.М. Організація зв'язку в митних органах / Під наук. Ред. Г.І. Бякіна. - Спб.: С.-Петерб. Філія РОТА, 1997.

 5. Валютне регулювання в Росії: Збірник основних нормативних актів з питань валютного регулювання та валютного контролю / Под ред. Т.П. Базарова .- М.: Закон і право, ЮНИТИ, 1996.

 6. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств / За ред. Іщенко .- М.: Економіка, 1992.

 7. Городецький А.Є. Стратегічні перспективи держави і державного регулювання. - М.: РІО РОТА ГТК РФ, 1994.

 8. Габричидзе Б.М., Чернявський А.Г. Курс митного права Російської Федерації: Підручник для вузів. М., 2002.

 9. Демченко О.О. Про застосування програмно - цільового управління в митній службі / / Регулювання ЗЕД та еволюція митної політики. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції. - М.: РІО РОТА, 1996.

 10. Демченко О.О., Родін В.Ф. Управління в системі митних органів: Курс лекцій. - М.: РІО РОТА, 1996.

 11. Договір про створення Економічного союзу / / Співдружність. Інформаційний вісник Ради глав держав і Ради глав урядів СНД. - 1993. № 4.

 12. Єршов А.Д. Визначення країни походження товару: Учеб. - Метод, посібник / За заг. ред. СП. Удовенко, В.А. Костіна. - СПб.: СПб. філія РОТА, 1996.

 13. Єршов А.Д. Основи управління та організації в митній справі. Навчальний посібник. - СПб.: С-Петербурзький філія РОТА, 1998.

 14. Єршов А.Д. Міжнародні митні відносини. СПб., 2000.

 15. Кірєєв А.П. Міжнародна економіка. Навчальний посібник для вузів. - М.: изд-во «Міжнародні відносини», 1997.

 16. Кисловський Ю.Г. Історія митниці держави Російської. М., 1995.

 17. Козирін О.М. Валютний контроль зовнішньоторговельної діяльності. М., 1998.

 18. Кзирін О.М. Державно - правовий механізм митної політики зарубіжних країн. М., 1994.

 19. Козирін О.М. Коментар до Закону РФ «Про митний тариф». М., 2001.

 20. Коментар до Митного кодексу РФ / / Под ред. Б.М. Габричидзе. М., 1996.

 21. Крашенинников В.М., Кутєпов О.М. Економічна діяльність митних органів. М., 1995.

 22. Кругман П.Р., Обстфельд М. Міжнародна економіка. Теорія і політика: Підручник для вузів / Пер. з англ. Під ред. В.П. Колесова, М.В. Кулакова. - М.: Економічний факультет МДУ, ЮНИТИ, 1997.

 23. Кудряшев А.О. Роль і місце митної служби в регулюванні ЗЕД. - М.: РІОРТАГТКРФ, 1999.

 24. Листопад А.Д. Фінансова діяльність митних органів Російської Федерації: Учеб. Посібник. М., 1996.

 25. Лазебник Л.А. Конвенциально регулювання зовнішньоекономічної діяльності. М., 2000.

 26. Мосенцова Є.М., Мокров Г.Г. Економічний потенціал митної території Росії: Спр. - Інф. Матеріал. М.: РІО РОТА, 1997.

 27. Наумов В.В. Перспективи розвитку зовнішньої торгівлі РФ на початку XXI століття. - М.: РІО РОТА, 1996.

 28. Нікольський С.О зовнішніх митні збори. ¾ М.: 1865. С. 8 ¾ 9.

 29. Нове в митному регулюванні. - М., 1996.

 30. Орєшкін В.А. Зовнішньоекономічний комплекс Росії. - М.: РІО РОТА, 1999.

 31. Основи митної справи: Учеб. допомога у VII Вип. I: Розвиток
  митної справи в Росії / Наук. ред. Дзюбенко. - М.: РІО РОТА, 1995.

 32. Сандровський К.К. Міжнародне митне право: Підручник. Київ, 2001.

 33. Основи митної справи: Учеб. допомога у VII вип. Вип. VII: Єдина автоматизована інформаційна система (ЄАІС) митних органів Росії / Ю.О. Чоботах, Т.А. Краєва; наук. ред. Г.А. Дугін. М.: РІО РОТА, 1996.

 34. Пресняков В.Ю. Митна політика України на сучасному етапі (роль і місце у забезпеченні економічної безпеки держави та стабілізації фінансової системи): Учеб. посібник / Наук. ред. В.М. Крашенинников. - М.: РІО РОТА, 1996.

 35. Пресняков В.Ю. Сучасна зарубіжна практика регулювання зовнішньої торгівлі: митний аспект: Учеб. посібник. - М.: РІО РОТА, 1996.

 36. Пресняков В.Ю. Державне регулювання зовнішньої торгівлі Росії в умовах переходу до ринкової економіки: Проблеми і перспективи. - М.: РІО РОТА, 1997.

 37. Проблеми теорії та практики митної справи: Зб. наук. праць: У 2-х частинах. Ч. 1 / За наук. ред. Н.М. Блінова .- М.: РІО РОТА, 1997.

 38. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності та еволюція митної політики Росії: Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції (22-23 жовтня 1996р.): У 2 ч. Ч. 1 .- М: РІО РОТА, 1997.

 39. Старилов Ю.М. Адміністративне право. 4.1: Історія. Наука. Предмет. Норми. Воронеж, 1998.

 40. Старилов Ю.М. Адміністративне право. Ч. 2: Форми і методи управлінських дій. Правові акти управління. Адміністративний договір. Адміністративна юстиція. Воронеж, 2001.

 41. С'едін ​​СІ. Основи управління: Курс лекцій. - М., 1996.

 42. Теорія, методологія і практика митної справи. - М: РІО РОТА, 1996.

 43. Митна політика в Росії в нових умовах: Матеріали науково-практичної конференції (24 листопада 1998 р.) / РОТА ГТК РФ. М., 1999.

 44. Митне право: Підручник / Відп. Ред. А.Ф. Ноздрачов. М., 1998.

 45. Митний кодекс РФ з постатейними матеріалами / За заг. ред. А. Н. Козиріна. М, 2001.

 46. Управління в митних органах (за матеріалами США): Учеб .- методичний посібник під ред. Н.М. Блінова, СІ. С'едін ​​.- М.: РІО РОТА, 1995.

 47. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина: Підручник / За ред. Б.В. Здравомьтслова. 2-е вид. М., 2000.

 48. Фінансове право: Підручник / Відп. Ред. Н.І. Химичева. М., 1999.

 49. Філіпенко СВ. Митне регулювання в системі державного управління Російської Федерації. - М.: РАГС, 1999.

 50. Чмель Г.М. Мала митна енциклопедія / За ред. В.Г. Драганова. М., 1997.

 51. Чернишов С.В. Механізм регулювання міжнародної торгівлі: норми і правила ГАТТ: Зб. наукових праць. ¾ вник, 1996. С. 29-30.

 52. Економіка митної справи: Учеб .- метод, посібник. - М.: РІО РОТА, 1997.

 53. Економічна безпека країни: митні методи та засоби її забезпечення: Тези доповідей науково - практичної конференції. - М.: РІО РОТА, 1995.

 54. Юридична енциклопедія / За заг. ред. Б.М. Топорніна. М., 2001.

1 Козирін О.М. Митне право Росії. Загальна частина. ¾ М.: 1995. С. 20.

2 Кірєєва А.П. Міжнародна економіка. Навчальний посібник для Вузів. - М., 1997. С. 204.

3 Основи митної справи. Навчальний посібник. Вип. III. M., 1996. С. 83

4 Там же. С. 83.

5 Кудряшев А. Тариф: як багато в цьому слові / / Економіка і жізнь.-1999. - № 48 .- С. 44.

6 Козирін О.М. Митне право Росії. Загальна частина. ¾ М.: 1995. С. 20.

7 Митне право Росії: Підручник / Відп. ред. Н.І. Химичева. М., 2003. С. 30.

8 ВПС РФ. 1993. № 23. Ст. 821.

9 СЗ РФ. 1995. № 42. Ст. 3923.

10 СЗ РФ 24.05.2004. № 21. Ст. 2023.

11

12 Козирін О.М. Митне право Росії. Загальна частина. ¾ М.: 1995. С. 23.

13 Єршов А.Д. Основи управління та організації в митній справі: Навчальний посібник. - Спб., 1998. С.

191.

14 Там же. - С. 192.

15 СЗ РФ. 1996 р. № 4. Ст. 224.

16 Козирін О.М. Митне право Росії. Загальна частина. ¾ М.: 1995. С. 20.

17 Нікольський С.О зовнішніх митні збори. ¾ М.: 1865. С. 12.

18 Коментарі до ТК РФ / За заг. ред. Ю. Ф. Азарова .- М., 2004. С. 81.

19Пріказ ГТК РФ від 24 грудня 1997 р. № 756 «Про прийняття митними органами рішень щодо
митної вартості товарів ".

20 Коментарі до ТК РФ / За заг. ред. Ю.Ф. Азарова. - М., 2004. С. 541.

21 Козирін О.М. Митне право Росії. Загальна частина. ¾ М.: 1995. С. 20.

22 Там же. С. 22.

23 Там же. С. 21.

24 Козирін О.М. Митне право Росії. Загальна частина. ¾ М.: 1995. С. 20.

25 СЗ РФ. 1998. № 16. Ст. 1798.

26 Козирін О.М. Митне право Росії. Загальна частина. ¾ М.: 1995. С. 20.

27 Кірєєва А.П. Міжнародна економіка. Навчальний посібник для Вузів. М., 1997. С. 204. 2 Див: Там же .- С. 205.

28 Там же. С. 205.

29 Кірєєв А.П. Міжнародна економіка. Учеб. посібник для вузів. - М., 1997. С. 207.

30 Там же. С. 205.

31 Нікольський С.О зовнішніх митні збори. ¾ М.: 1865. С. 8 ¾ 9.

32 Кірєєв А.П. Міжнародна економіка. Навчальний посібник для вузів. М., 1997. С. 210 - 211.

33 Козирін О.М. Коментар до Закону РФ «Про митний тариф». М., 2001. С. 33.

34 Митне право Росії: Підручник / Відп. ред. Н.І. Химичева. М., 2003. С. 171.

35 Основи митної справи: Підручник / За заг. Ред. В.Г. Драганова. - М., 1998. С. 282.

36 Єршов А.Д. Основи управління та організація в митній справі: навчальний посібник. ¾ СПб. 1999. С. 184.

37 Козирін О.М. Митне право Росії. Загальна частина. ¾ М.: 1995. С. 20.

38 Єршов А.Д. Міжнародні митні відносини. СПб., 2000. С. 82.

39 Поточний архів Алтайської митниці за 2004 рік.

40 Єршов А.Д. Міжнародні митні відносини. СПб., 2000. С. 82.

41 Нікольський С.О зовнішніх митні збори. ¾ М.: 1865. С. 8 ¾ 9.

42 Теорія, методологія і практика митної справи: Збірник наукових праць / За заг. ред. Н. М. Блінова. - М.: РІО РОТА, 1996. - С. 43.

43 Там же.

44 Там же.

45 Механізм регулювання міжнародної торгівлі: норми і правила ГАТТ. ¾ М.: вник, 2002, С. 31.

46 Єршов А.Д. Міжнародні митні відносини. СПб., 2000. С. 82.

47 Там же. С. 40.

48 Там же. С. 41.

49 Єршов А.Д. Основи управління та організація в митній справі: навчальний посібник. ¾ СПб. 1999. С. 184.

50 Єршов А.Д. Визначення країни походження товару: Навчально-методичний посібник з курсу «Митно-тарифне регулювання ЗЕД». ¾ СПб., 1996. С. 5.

51 Там же. С. 6.

52 Єршов А.Д. Міжнародні митні відносини. СПб., 2000. С. 82.

53 Митна політика Росії в нових умовах. М., 1999. С. 101.

54 Нікольський С.О зовнішніх митні збори. ¾ М.: 1865. С. 15.

55 Пресняков В.Ю. Державне регулювання зовнішньої торгівлі Росії. М., 1998. С. 52.

56 Нікольський С.О зовнішніх митні збори. ¾ М.: 1865. С.17.

57 Нікольський С.О зовнішніх митні збори. ¾ М.: 1865. С.87.

58 Єршов А.Д. Міжнародні митні відносини. СПб., 2000. С. 87.

59 Нікольський С.О зовнішніх митні збори. ¾ М.: 1865. С.90.

60 Регулювання ЗЕД та еволюція митної політики Росії. M, 1996.С. 84.

61 Чернишов С.В. Механізм регулювання міжнародної торгівлі: норми і правила ГАТТ: Зб. наукових праць. ¾ вник, 1996. С. 29-30.

62 Поточний архів Алтайської митниці за 2004 рік.

63 Актуальні проблеми вдосконалення митної політики Росії / / Держава і право 2002. № 10. с. 57.

64 Там же. С. 59.

65 Теорія, методологія і практика митної справи: Збірник наукових праць. / Под ред. Н.М. Блінова. М., 1996. С. 52.

66 Там же .- С. 53.

67 Там же. С. 53

68 Актуальні проблеми вдосконалення митної політики Росії / / Держава і право 2002. № 10. с. 57.

69 Там же. С. 57.

70 Там же. С. 60

71 Там же. С. 60.

72 Теорія, методологія і практика митної справи: Збірник наукових праць. / Под ред. Н.М. Блінова. М., 1996. С. 52.

73 Єршов А.Д. Міжнародні митні відносини. СПб., 2000. С. 82.

74 Єршов А.Д. Міжнародні митні відносини. СПб., 2000. С. 85.

75 Актуальні проблеми вдосконалення митної політики Росії / / Держава і право 2002. № 10. с. 57.

76 Там же. - С. 70.

77 Там же. С. 59.

78 Козирін О.М. Митне право Росії. Загальна частина. ¾ М.: 1995. С. 20.

79 Філіпенко СВ. Митне регулювання в системі державного управління ЗЕД .- М: Изд.
РЛГС, 1999р.-С, 14.

80 Там же. С. 16.

81 Там же. С.18.

82 Ісінгарін Н.К. Митний союз: справи та плани. - Алма-Ати: Оф «БІС» .- 2000. С.108.

83 Федеральний закон РФ від 21 травня 1996 р. № 43-ФЗ «Про ратифікацію Договору про створення Співтовариства Білорусі і Росії / / СЗ РФ. 1996. № 22 Ст. 2580 2 Див: СЗ РФ. 2000. № 7 Ст. 786

84 Козирін О.М. Митне право Росії. Загальна частина. ¾ М.: 1995. С. 20.

85 Меморандум Уряду Республіки Білорусь, Республіки Казахстан і РФ про участь у потрійному
Митний союз інших зацікавлених держав від 28 січня 1995р. / / Російська газета. 1995.5мая.

86 Меморандум Уряду Республіки Білорусь, Республіки Казахстан і РФ про участь у потрійному
Митний союз інших зацікавлених держав від 28 січня 1995р. / / Російська газета. 1995.5мая.

87 Договір про створення Євразійського економічного співтовариства від 10 жовтня 2000р. / / Відомості Верховної. 2002.

88 Єршов А.Д. Міжнародні митні відносини. СПб., 2000. С. 82.

89 Документ прийнятий в м. Москві 19 грудня 2001 р. / / спр.-інформ. система «Консультант-Плюс»

90 Ісінгарін Н.К. Митний союз: справи та плани. - Алма-Ати: Оф «Біс». - 2000. С. 99.

91 Козирін О.М. Митне право Росії. Загальна частина. ¾ М.: 1995. С. 20.

92 Нікольський С.О зовнішніх митні збори. ¾ М.: 1865. С. 8 ¾ 9.

93 Пресняков В.Ю. Митна політика України на сучасному етапі. - М.: РІО РОТА, 1996 .- С.30.

94 Нікольський С.О зовнішніх митні збори. ¾ М.: 1865. С. 8 ¾ 9.

95 Євстигнєєв В. Митна інтеграція в СНД як приклад економічного псевдоморфізма / / Питання
економіки. - 1999. № 12.

96 Фінансові новини. - 12 січня 1999

97 Шумський Н. Формування зони вільної торгівлі держав Співдружності / / Питання економіки .-
1999 .- № 12.С. 96.

98 Нікольський С.О зовнішніх митні збори. ¾ М.: 1865. С. 8 ¾ 9.

99 Чернишов С.В. Механізм регулювання міжнародної торгівлі: норми і правила ГАТТ: Зб. наукових праць. ¾ вник, 1996. С. 29-30.

100 Актуальні проблеми вдосконалення митної політики Росії / / Держава і право 2002. № 10. с. 57.

101 Митна політика Росії в нових умовах: Матеріали науково-практичної конференції. - М.: РІО РОТА ГТК РФ, 2002. - С. 36.

102 Чернишов С.В. Механізм регулювання міжнародної торгівлі: норми і правила ГАТТ: Зб. наукових праць. ¾ вник, 1996. С. 29-30.

103 Єршов А.Д. Міжнародні митні відносини. СПб., 2000. С. 82.

104 Поточний архів Алтайської митниці за 2005 р.

105 Поточний архів Алтайської митниці за 2004 р.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Митна система | Диплом
382.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Тарифно митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності ЗЕД
Митне законодавство в системі державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Регулювання зовнішньоекономічної діяльності 3
Регулювання зовнішньоекономічної діяльності 2
Регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності 2
© Усі права захищені
написати до нас