Таблиці у Word

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Реферат на тему:

Таблиці у Word

1. Створення таблиць

Для створення таблиці використовують діалогове вікно Вставить таблицу (Insert Table), яке активізуєть­ся командою Таблица/Добавить таблицу (Table/Insert Table). У полях Число столбцов (Number of Columns) та Число строк (Number of Rows) треба задати кількість стовпців та рядків, а в полі Ширина столбца (Column Width) - ширину стовпців (однакову для всіх), причому значення Авто (Auto) задає таку ширину, щоб уся таблиця помістилася в рамку набору.

Швидко створити таблицю можна за допомогою піктогра­ми Вставка таблицы (Insert Table) панелі Стандартная (Standard): для цього потрібно натиснути на неї і, не відпус­каючи лівої кнопки миші, вибрати необхідну кількість рядків та стовпців. Якщо ж перед цим було виділено фрагмент тек­сту, то така дія (як і виконання команди Таблица/Добавить таблицу (Table/Insert Table)) призведе до автоматичного по­міщення фрагмента в таблицю, розміри якої визначаються кількістю абзаців (рядки) та символів табуляції або інших характерних символів (стовпці).

Змінити зовнішній вигляд розмежувальних ліній таблиці можна за допомогою звичайних засобів облямування, які нада­ються командою Формат/Границы и заливка (Format/Borders and Shading) або панеллю інструментів Таблицы и границы (Tables and Borders). Якщо ж деякі або всі розмежувальні лінії вимкнути, то для показу структури таблиці слід скористатись командою Таблица/Отображать сетку (Table/Show Gridlines), яка відобразить сірого кольору сітку, що не виводиться на друк.

Командою Таблица/Разбить таблицу (Table/Split Table) таблицю можна розділити на дві окремі, починаючи з місця, де знаходиться курсор вводу, а дві таблиці об'єднати, ви­лучивши всі абзаци між ними.

Щоб швидко додати до таблиці новий рядок, достатньо по­містити курсор в останню комірку і натиснути на клавішу Tab.

2. Робота з елементами таблиці

Для виділення комірок таблиці слід натиснути ліву кноп­ку миші і, не відпускаючи її, перемістити курсор у потрібне місце. Після цього комірки можна об'єднувати командою Таблица/Объединить ячейки (Table/Merge Cells). Команда Таблица/Разбить ячейки (Table/ Split Cells) дає змогу розбити виділені або поточну комірки: у полі Число столбцов (Number of Columns) вікна Разбиение ячеек (Split Cells), що відкриється, задають кількість стовпців для роз­ділення комірок, у полі Число строк (Number of Rows) - кількість рядків, а опція Объединить перед разбиением (Merge cells before split) призначена для задания поділу всіх виділених комірок як єдиного цілого.

Для виділення цілих рядків або стовпців таблиці, окрім проходження мишею по всіх потрібних комірках, можна скористатися й іншими способами, наприклад, командами Таблица/Выделить строку (Table/Select Row) або Таблица/ Выделить столбец (Table/Select Column), які виділяють рядки чи стовпці, що містять виділені комірки. Команда Таблица/ Выделить таблицу (Table/Select Table) виділяє всю таблицю.

Якщо у таблиці виділено рядки, то командою Таблица/ Добавить строки (Table/Insert Rows) можна вставити нові рядки, причому вставляється їх стільки, скільки було виді­лено перед виконанням команди, а поміщаються вони перед першим виділеним (якщо не виділено нічого, вставиться один рядок перед поточним). Стовпці вставляють аналогічно ко­мандою Таблица/Добавить столбцы (Table/Insert Column) після виділення потрібної кількості стовпців.

Окремі комірки вставляють у таблицю командою Табли­ца/Добавить ячейки (Table/Insert Cells) після виділення потрібної їх кількості. Ця команда відкриває вікно Добавле­ние ячеек (Insert Cells), де треба зазначити спосіб виконання операції:

- Со сдвигом вправо (Shift cells right) — виділені комір­ки зсуваються вправо;

- Со сдвигом вниз (Shift cells down) — виділені комірки зсуваються вниз;

- Вставить целую строку (Insert entire row) — вставля­ються рядки перед першою виділеною коміркою;

- Вставить целый столбец (Insert entire column) — встав­ляються стовпці перед першою виділеною коміркою.

Для вилучення виділених комірок призначена команда Таблица/Удалить ячейки (Table/Delete Cells), яка відкри­ває вікно, де потрібно вказати спосіб вилучення:

- Со сдвигом влево (Shift cells left) — комірки, що залиши­лися, зсуваються ліворуч;

- Со сдвигом вверх (Shift cells up) — комірки зсуваються вгору;

- Удалить всю строку (Delete entire row) вилучаються цілі рядки;

- Удалить все столбцы (Delete entire column) — вилуча­ються цілі стовпці.

Виділені рядки або стовпці можна вилучити командами Таблица/Удалить строки (Table/Delete Rows) і Таблица/ Удалить столбцы (Table/Delete Columns) відповідно. За до­помогою першої команди вилучають також всю таблицю, попередньо її виділивши.

Для зміни розмірів комірок таблиці є кілька способів. По-перше, їх можна змінити безпосередньо в таблиці за допомо­гою миші, наводячи курсор на розмежувальні лінії і пере­міщуючи їх на нові місця (причому в разі попереднього виділення комірок, на які наводять курсор, зміна ширини стосуватиметься тільки їх; слід також мати на увазі, що ви­сота рядка під час введення в комірку тексту автоматично стає такою, щоб показати його повністю). По-друге, розміри комірок наочно задають за допомогою лінійок форматуван­ня. І, нарешті, третій спосіб полягає у використанні коман­ди Таблица/Высота и ширина ячейки (Table/Cell height and Width), яка відкриває однойменне вікно з двома вкладками: Строка (Row) і Столбец (Column).

На вкладці Строка (Row):

- у полі Высота строки (Height of Row) задають висоту поточного або попередньо виділених рядків зі значень: Авто (Auto) підбирається автоматично відповідно до розміру тексту, Минимум (At Least)автоматично, але не менше ніж значення у полі значение (At), Точно (Exactly) точно вказана у полі значение (At);

- у полі Отступ слева (Indent from left) задають відстань від лівого поля сторінки до рядка, причому для різних рядків можливі різні (включно з від'ємними) значення;

- опція Выравнивание (Alignment) визначає спосіб вирів­нювання рядка щодо полів сторінки: по левому краю (Left), по центру (Center), по правому краю (Right), причому різні рядки можуть вирівнюватись по-різному;

- опція Разрешить перенос строк на следующую страни­цу (Allow row to break across page) дає змогу розділяти ря­док у випадку продовження на іншу сторінку.

Кнопки Предыдущая строка (Previous Row) та Следую­щая строка (Next Row) призначені для переходу відповідно до попереднього та наступного рядків.

На вкладці Столбец (Column), задають параметри стовпців:

- у полі Ширина столбца (Width of column) — ширину;

- у полі Интервал между столбцами (Space between columns) відстань між стовпцями.

Кнопки Предыдущий столбец (Previous Column) i Следу­ющий столбец (Next Column) призначені для переходу відпо­відно до попереднього та наступного стовпців, а кнопка Авто­подбор (Autofit) задає автоматичне визначення ширини стовпців залежно від розміру тексту в них.

Крім цього, за допомогою команди Выровнять высоту строк (Distribute Rows Evenly) виділеним рядкам можна надати однакової висоти, а команда Выровнять ширину столбцов (Distribute Columns Evenly) встановлює однакову ширину для виділених стовпців.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Астрономія | Реферат
53.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Структурування таблиці Опис методів структурування таблиці в Excel
Запуск Word Вихід з Word Налаштування інтерфейсу Відкриття та збереження документу
Запуск Word Вихід з Word Налаштування інтерфейсу Відкрито
Таблиці для студентів
Статистичні ряди і таблиці
Статистичні таблиці і графіки
Каскадні таблиці стилів
Основи маркетингу у вигляді таблиці
Побудова таблиці значень функції
© Усі права захищені
написати до нас