Суть інфляції та її причини

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Вступ

I стокротно склалося так, Що одна з НОВИХ й, у деяки в i дношенн i, найважлів i ша функц i я Уряду полягас в тому, щоб стаб i л i зувати економ i ку, тобто допомагаті i ї забеспечуваті повну зайн i сть ресурс i в i стаб i льний р i вень ц i н. Перед вчених-економ i стами сто i ть Завдання глибоко й конкретно вивчати явищем i тенденц ii у розвитку св i тово i економ i ки. Одне з дере м i сць сел i дас анал i з i нфляц ii та фактор i в, Що ii обумовлюють.

У процес i розвитку сучасна i зм i Шано i економ i ки ступ i нь державного втручання, а у рамках последнего-виб i р адекватно i макроеконо i чно i підлогу i тики, Що дозволяс запоб i ГТВ зростанню i нфляц ii та безроб i ття , мают Особливе значення.

Макроеконо i чна теор i я дас достатності ч i тк i рекомендації ii в i дносно умів й насл i дк i в під i бніх р i шень.

Жодних із в i доміх нин i ринкових економ i чних систем не функц i онус вірш i йно. НД i смороду являються об'сктамі державного регулювання. При цьому напрямок й форми державного втручання зм i нюють в i дпов i дно до ситуац ii, Що склалася у економ i чн i й систем i.

Ман i пулювання податку й розм i рами Видатки i в бюджету, контроль за ц i нами з одними з головних i нструмент i в, за допомога якіх уряд Може Сприяти подолання безроб i ття та i нфляц ii.

В даний i й робот i розглядаються Деяк i питання, пов'язано i i з стрімуванням i нфляц i йніх процес i в в економ i ц i, а саме: питання державного регулювання й контролю за ц i нами та анти i нфляц i йного п i дходу до оподаткування. За сво i м зм i стом робота розд i лена на так i частин: у Першому та іншому пунктах анал i з зосереджені на механ i зм i i нфляц ii та на ii насл i дках Як у соц i альн i й, так i в економ i чн i ї сферах; трет i й пункт плану прісвячено Розгляд метод i в державного регулювання ц i н та стрімування i нфляц ii за допомога податкова i системи кра i ні; в последнего-четвертому пункт i дана характеристика реал i зац ii анти i нфляц i йно i підлогу i тики в Украї i н i.

1. Суть i нфляц ii та ii причини

I нфляц i я властіва б i льшост i економ i чно розвинутих кра i н св i ту i з основною проблемою в тих кра i нах, Що розвиваються. Дамо ч i ТКЕ визначення цьому економ i чному процесу.

П i д i нфляц i сю, Як правило, розум i ють будь-яке знец i нення грошово i одиниці i, тобто систематичне зростання ц i н Незалежності в i д того, якімі причинами цею процес віклікасться. Це, звичайне, не означас, Що п i двіщуються обов'язково НД i ц i ні. Нав i ть у пер i оди Досить Швидкого зростання i нфляц ii Деяк i ц i ні можут залішатіся в i дносно стаб i льнімі, а i НШ i нав i ть зніжуватіся.

Б i льш вузька Поняття i нфляц ii-систематичне зростання ц i н, Що віклікасться т i лькі грошових фактором (надлишки грошей в оберненн i), з недостатня i м, оск i лькі в реальному життя i грошів i i негрошов i фактори зростання ц i н Дуже т i сно пов'язана i i вплівають один на одного.

I нфляц i я виникас в раз i, ЯКЩО сусп i льство намагатіметься втрачають б i льше, н i ж дозволяють ВИРОБНИЧЕ i потужностей i економ i ки. Коли сукупна i витрати перевищують обсягах продукту при повні i й зайнятості i, в i дбувасться п i двіщення р i вня ц i н. Отже, загордилося i рній обсягах сукупного витрат носити i нфляц i йній характер. У цьому раз i уряд зобов'язаний л i кв i дувати надлишки i витрати. В i н Може цього досягнуть Головним чином через скорочення власним Видатки i в, а кож п i двіщенням податку i в З метою скорочення дохід i в приватного сектору.

Р i вень i нфляц ii вим i Рюстов через i Індекс ц i н:

(1.1)

де I - i Індекс ц i н у t-му пров i од i.

Зростання i Індекс ц i н візначас р i вень i нфляц ii, а Зменшення його-р i вень дефляція ii.

За i ншою формулою розраховусться темп i нфляц ii:

(1.2)

Темп i нфляц ii з темпом зм i ні загально р i вня ц i н i показус ступ i нь знец i нення грошів.

Процес Зменшення темп i в i нфляц ii ОТРИМАНО назву дез i нфляц i я.

Протилежних до i нфляц ii поняттям з дефляцією i я, Яка мас м i сце тод i, коли Загальний р i вень ц i н падас. Дефляція i я траплялася Вкра р i ДКО в до i НЦ i ХХ ст. П i дтрімувана дефляція i я, коли ц i ні пост i йно падають Протяг грудня i лькох рок i в, Як правило, асоц i юсться з пер i одами глибоко i депресії ii.

В економ i чн i й науц i розр i зняють i нфляц i ю попиту й i нфляц i ю витрат. У Першому випадка i нфляц i ю віклікас надлишок грошей, дохід i в ї попиту, в другому-зростання витрат на виробництво товар i в та послуг.

I нфляц i я попиту спостер i Гаст, коли сукупна попиту зростас швідше за ВИРОБНИЧИЙ потенц i ал економ i ки, п i дносячі ц i ні, щоб зр i вноважіті пропозиції i ю i попиту. Покупця i конкурують за Обмеження пропозиції i ю товар i в, Що виробляти до зростання ц i н.

Для з 'ясування процесу нарощування i нфляц ii попиту розглянемо криву сукупного i пропозиції ii, Що мас три в i др i зкі (мал.1.):

P мал.1

А S

3


2

1 AD '


AD

0 Q

На першому в i др i зку сукупна i витрати недостатня i i обсягах валового нац i онального продукту (сукупна i пропозиції ii) однозначно в i дстас в i д свого потенц i йного р i вня за умови повно i зайнятості i. У раз i зб i льшення сукупного попиту р i вень ц i н не зм i ниться, бо буде в i дпов i дно зростаті й обсягах виробництва, тобто i нфляц i я Поки Що буде в i дсутня. Це пояснюсться тім, Що i снус велика до i льк i сть незалученіх у виробництво трудових i матер i альних ресурс i в, Як i галі можна залучіті за i снуючіх на них ц i н.

Поступово зростання попиту п i дштовхус розвиток сукупна i пропозиції ii до іншого в i др i зку, зображення на мал.1. Для цього стану економ i ки притаманне повні i ше використання ресурс i в, а тому i х запаси поступово скорочуються i смороду стають дорожча. Почінасться зростання ц i н, тобто i нфляц i я. I нфляц i ю, Що виникас на іншому в i др i зку криво i сукупна i пропозиції ii, називають передчасною, тому Що вон почінасться до появи повно i зайнятості i i повно використання виробничих потужностей у кра i н i.

Подалі зростання сукупного попиту п i дштовхус сукупного пропозиції iю до потенц i йно можливого обсягах виробництва, зображення на мал.1 трет i м в i др i зком. На цьому в i др i зку реальний валовий нац i ональних продукт досягас свого максимуму, i тому подалі зб i льшення сукупного попиту зумовлюс i нфляц i ю, Яку назівають Вже "чистою" на в i дм i ну в i д передчасно i.

Сл i д зазначіті, Що покриття деф i ціту державного бюджету за рахунок кредитно-грошово i їм i з ii з одним з найважлів i ших чинник i в i нфляц ii попиту, оск i лькі зростання пропозиції ii грошів зб i льшус сукупного попиту на товари та послуги, Який, у свою черга, п i двіщус р i вень ц i н.

I нфляц i я витрат, або i нфляц i я пропозиції ii, спостер i гаст в тому випадка, коли зб i льшуються витрати на одиницю продукц ii, тобто середня i витрати за даного обсягах виробництва. Зб i льшення витрат на одиницю продукц ii в економ i ц i скорочус прибутки й обсягах продукц ii, Який Може буті запропонованих за i снуючого р i вня ц i н. Внасл i док цього зменшусться сукупна пропозиції i я товар i в та послуг, ЩО, в свою черга, п i двіщус р i вень ц i н.

Таким чином, витрати, а не попиту зб i льшують ц i ні. Зростання соб i вартості i, Що виробляти до i нфляц ii витрат, Може буті віклікано р i знімі причинами, Наприклад, недостачею або подорожчанням сировини, матер i ал i в, паливо, прац i.

Одним i з джерел i нфляц ii витрат c р i зк i Порушення ("шоки") пропозиція ii. П i д р i зк їм порушеннях ("шоком") пропозиція ii розум i сться під i я, зовн i шня по в i дношенню до функц i онування в i тчізняно i економ i чно i системи (скажу i мо, п i двіщення ц i н на i мпорт або неспріятлів i погодно i умови), Що зб i льшус оч i куваній ф i рмамі середня i ї р i вень ц i н на фактори виробництва.

Граф i чно процес i нфляц ii витрат представлено на мал.2:

P AS ' мал.2

AS

P '

P

AD

0 Q ' Q Q

Внасл i док віщеназваніх обставини крива сукупного i пропозиції ii зсунеться вгору-л i воруч до AS '. Насл i дком цього буде п i двіщення ц i н (в i д P до P ').

I нфляц i я мас р i зн i ступі i тяжкості i. Зг i дно з ЦІМ економ i чна наука вид i ляс так i три ii види: пом i рна i нфляц i я, галопуюча i нфляц i я i г i пер i нфляц i я.

Пом i рна i нфляц i я. Пом i рна i нфляц i я характерізусться пов i льнім зростанням ц i н. При цьому щор i чній темп i нфляц ii вим i Рюстов Як правило однозначним числом. Пом i рна i нфляц i я з типовою сьогодн i для б i льшост i економi чно розвинутих кра i н.

Галопуюча i нфляц i я. I нфляц i я, Що вим i Рюстов двозначнімі чи трізначнімі числами-20, 100 чи 200% за р i к.

Г i пер i нфляц i я. Цей р i зновід i нфляц ii мас м i сце, коли ц i ні зростають на тисячу, м i льйон чи м i льярд відсоток i в за р i к. Анал i з віявляс грудні i лька харакерніх рис г i пер i нфляц ii. По-перше, реальний попиту на гріш i, вим i рюваній Як в i дношення запасу грошей до р i вня ц i н, падас Дуже р i ЗКО. По-друге, в i дносн i ц i ні стають Дуже нестаб i льнімі. За нормальних умов зарплата роб i робітник Майже НЕ зм i нюсться (Менш н i ж на 1% в м i сяць). У умів г i пер i нфляц ii реальна заробіт i ТНА плата Може зніжуватісь у Середньому на третина Протяг одного м i сяця. Дуже в i дчутнім з Вплив г i пер i нфляц ii на розпод i л багатства. Знец i нення грошей руйнус заощадження населення, п i дріваючі економ i ЧНУ свободу сусп i льства. Ц i i нтенсівн i коливання у в i дносніх ц i нах i реальн i ї зарплат i, зб i днення населення i люструють головну Втрата в i д i нфляц ii. На щастя, м i пер i нфляц i я траплясться Досить р i ДКО. Вона мас м i сце переважно п i д час в i йн чи в пер i оди, Що йдут за в i йнамі i революц i ями. Г i пер i нфляц i я сучасного пер i оду характерна для кра i н, Що зд i йснювалі революц i йній перех i д в i д соц i ал i зму до ринкова i економ i ки; в Польщі i ц i ні Зростай б i льш Як на 1000% Щороку в 1989-1990 рр..

Експансії i він i стська ф i скельна підлогу i тика держави Досить часто стас генератором i нфляц ii. Пріпустімо, Що економ i чна система знаходится у стан i р i вновагі й експерт розраховують на таку стаб i льн i сть у майбутнього.

Альо, Виходячи i з пол i тичних м i ркувань, наприклад, у зв 'язку з наближення президентських вибор i в, уряд, щоб догодіті виборці, вир i шус зб i льшіті виплати з державного б ю джет, знізіті Податки й негайно розпочаті реал i зац i ю проект i в для Створення НОВИХ робочих м i сць. Зрозум i ло, Що зростання реального обсягах виробництва й скорочення безроб i ття, досягнуть адм i н i тсрац i сю президента, зроби неабіякій Вплив на результати вибор i в. Отже, складасться проект нереально розширеного державного бюджету на р i до вибор i в. Як т i лькі ц i плани почнуть реал i зовуватісь, економ i чна система вийдем i з стану р i вновагі. Д i йсно, Спочатку реальний обсягах виробництва зроста, безроб i ття скороти, а п i двіщення р i вня ц i н при цьому буде незначне.

Альо, Вже у наступна роц i зарплата, ц i ні на ресурси й фактори виробництва почнуть i нтенсівно зростаті. За м i р i того, Як ф i рми Будуть прістосовуваті сво i оч i кування до НОВИХ умов, зростуть не т i лькі ц i ні на товари та послуги, но й в i дбудеться скорочення обсягах i в виробництва, супроводжуване зростанням безроб i ття.

Один з можливіть вар i ант i в реакц ii Уряду на i нтенсівне п i двіщення ц i н полягас у припиненням i стимулювання економії i чного зростання. Тод i i нфляц i я буде Припін, но обсягах виробництва Знову зменшіть до природнього р i вня, а норма безроб i ття зроста до свого природного значення. I нша альтернатива полягас у продовження i експансії i він i стсько i податкова-бюджетно i підлогу i тики. У такому раз i Протяг деяки годині буде можлива п i дтрімуваті реальний обсягах виробництва вищим, а норму безроб i ття-менше за i х природ i р i внi. Однак виб i р цього вар i Анту буде означати продовження розвитку i нфляц i йніх процес i в. Можливе, Що деяки сталий з року в р i до темп i нфляц ii віявіться недостатня i м для того, щоб втріматі безроб i ття на р i вн i ніжчому за природний. Для трівалого утримання безроб i ття на такому р i вн i з шкірним роком прийдется нав i ть пришвидшити ю вати темпи i нфляц ii.

Чим БІ не Була спровокована i нфляц i я, вон знец i нюс доходи бюджету й супроводжусться йо деф i цітом.

Кр i м бюджетного деф i ціту i нфляц i я обов 'язково супроводжусться нер i вном i рнім зростанням ц i н й, зв i ДСІ, порушених господарчо зв' язк i в, гонкою ц i н м i ж Конвенцію Ради Європи Галузії економ i ки ї хвільопод i бнім Поширення зростання ц i н по районах держави й галузь.

У стан i i нфляц i йно i нестаб i льності i ор i снтац i я Лише на регулювання з боку сп i вв i дношення "попиту-пропозиції i я" може прізвесті до затяжних криз з пов i льнім пер i одом стаб i л i зац ii i оздоровлення економ i ки. Про Це св i дчіть досвіт i д розвитку кап i тал i стичної кра i н годину i в в i льно i конкуренції ii.

Як бачим, i нфляц i я з Дуже небезпечних для економ i ки, порушуючі макроеконо i ЧНУ стаб i льн i сть. Тому анти i нфляц i йна державна пол i тика займас Одне з головних м i сць Серед засоби i в державного регулювання економ i ки. Протікають Ключовий момент сучасна i i нфляц ii полягас в тому, Що вон розвівасться Як i нерц i йна, i Зупинити ii надзвичайно Важко. Тобто i нфляц i я мас влади i сть залішатіся стаб i льно, Поки економ i чна ситуац i я не змусіть ii п i двіщітісь або впасти.

Розглянемо мал.2:

P Q мал.3

AS '

P '= 1,14 P AS

P '

P AD '

AD

0 Q

Пріпустімо, ЩО, розраховуючі на зростання р i вня ц i н у майбутнє на 1 4% Щороку, п i дпрісмства ор i снтуються на в i дпов i дні зб i льшення середня i х витрат, i передбачліво п i д i ймають ц i ні на власн у продукцi ю. Це зм i щус криву сукупного i пропозиції ii в i д AD до AD 'на 1 4% Щороку. ЯКЩО уряд продовжуватіме зб i льшуваті грошову масу, то крива сукупного попиту буде рухатісь вгору таким самим темпом до AS '. Макроеконо i чна р i вновага перем i щуватіметься з точки Е в Е '. Ц i ні Будуть зростаті, а реальний обсягах виробництва залишилась на тому ж р i вн i. Отже перетин кривих AD i AS кожного року буде на 1 4% ВИЩЕ за Попередня i й. Ц i ні зростатімуть на 1 4% з року в р i до: i нерц i йна i нфляц i я становітіме 4 січні% на р i к.

I нерц i я в оч i куванн i i нфляц i йніх процес i в з головним причиною i нфляц ii, Що супроводжусться спадом виробництва. Вона продовжус "тягнуті" вгору криву сукупного i пропозиції ii нав i ть п i сля обмежуючіх захід i в з боку Уряду. У Умова, ЯКЩО замовлен i виробника б i льш висок i ц i ні на продукц i Ю не супроводжуються в i дпов i дним заходами Уряду по зб i льшенню грошово i Масі, загострюсться процес стагфляції ii *. Кр i м того, зростанням ц i н зменшус наявні реально грошову масу, Що веде до скорочення сукупного попиту. Протікають п i дпрісмства, Як i ран i ше, оч i куючі п i двіщення ц i н, п i дн i каламуть сукупного пропозиції i ю в i д AS до AS '. Паралельно з зростанням ц i н буде йти спад виробництва.

* Стагфляція i я-Поняття, Що запровадження в об i г на початку 70-х рок i в. Воно опісус таку економ i ЧНУ ситуац i ю, в ЯК i й висока норма безроб i ття в умів стагнації ii посднусться з високим стали темпи i нфляц ii. Явищем стагфляції ii нин i пояснюють Головним чином i нерц i йною природою i нфляц i йніх процес i в.

2.Соц i ально-економ i чн i насл i ДКИ i нфляц ii

Головними соц i ально-економ i чнімі насл i дкамі i нфляц ii з: перерозпод i л дохід i в, Прихована державна конф i скац i я грошей у населення через податки, пришвидшити матер i ал i зац i я грошів, пад i ння реально i відсотково i ставки на кап i тал.

Основний розпод i льчій Вплив i нфляц ii виникас через в i дм i ваність i у активах i пасив, якімі Волод i ють люди. Для i ндів i так, Що ОТРИМАНО позика i мас вносіті по н i й щор i чній (або ЩОМ i сячний) плат i ж зг i дно з i ставкою відсотка, i нфляц Iя Фактично з моментом позитивним. Наприклад, позич 100000 дол для куп i вл i БУДИНКУ i щор i чн i платіж i по заставних i ї становляться 10000 дол У раз i п i двіщення ц i н у 2 рази, тобто Наявність i i нфляц ii, платіж i по заставних i й н i Як не зм i няться i Будуть становіті т i ж сам i 10000 дол за р i к, хоча до i льк i сть благ, Що можна купить на Цю суму зменшіть ВДВ i ч i .* Боржники при цьому т i лькі віграс, оск i лькі реальний відсоток за використання кап i Талу зменшівся наполовину.

В ц i лому непередбачена i нфляц Iя перерозпод i ляс багатство в i д кредитор i в до боржника i в, а непередбачене зниженя темп i в i нфляц ii дас протилежних ефект.

I нфляц Iя c Головним чинником, Що вплівас на в i дсотков i ставки, оск i лькі п i д ii д i сю зм i нюсться куп i вельного спроможності i сть грошових одиниць i зменшусться реальна прибутком i ст ь i нвестиц i й.

Окр i м перерозпод i лу дохід i в i нфляц i я вплівас на економ i ку через Загальний обсягах виробництва. Такий Вплив спралясться на р i вень обсягах виробництва в ц i лому. Тут сл i д зауважіті, Що безпосередню зв 'язку м i ж ц i нами i обсягах виробництва немас. Зб i льшення сукупного попиту зб i льшус i ц i ні, i обсягах виробництва. Протікають потряс i ння в пропозиції ii, перем i щуючі вгору криву сукупного i пропозиції ii, п i двіщать ц i ні i зменшать обсягах виробництва.


* ЯКЩО i нфляц i я трівас Досить довго, то у ринкових процентних ставках поступово передбачасться поправка на i нфляц i ю. Скажу i мо, початково в економ i ц i Була 3%-на ставка та стаб i льн i ц i ні, i передбачасться зростання ц i н на 9% за р i к. Тод i за заставних i платітімуть 12%, а не 3%. Ном i нальна ставка 12% в i дбівас реальну процентну ставку 3% плюс i нфляц i йну надбавку 9%. Перерозпод i лу доходу та багатства немас, коли відсотково i ставки в i дрегульован i.

I нфляц i я кож породжус Багато i ншіх спотворень в економ i ц i. Часто уряди НЕ зм i нюють реально i вартості i сво i х програм, Що Фактично скорочусться, коли ц i ні зростають. Це в i дбувасться Частково тому, Що б i льш i сть трансфертних програм НЕ i ндексован i в залежности i в i д зростання р i вня ц i н. Деяк i види державних закупівель можут "проходити" по стаття бюджету у ном i нальному розм i р i. Такий стан речей виробляти до того, Що ном i нально i витрати Будуть Менш i за необх i дн i при зростанн i р i вня ц i н, так Що реальн i витрати Будуть зменшуватісь.

I НШ i насл i ДКИ: зростають ц i ні на товари та послуги, Що купус держава у рамках соц i альних програм. Тод i, Наприклад, уряд i витрати на медицину можут зменшуватісь у реальному вираженні i, ЯКЩО уряд з неспроможності зб i льшуваті бюджет в i дпов i дно до зростання витрат на медичне обслуговування.

У регульованіх державою галузь i нколі віявлясться, Що Прохання ф i рм про зб i льшення ц i н повні i стю НЕ задовольняються або в i дкідаються в i нфляц i йн i роки.

Серйозн i Загрози для нац i ональних i економ i ки, Що створюс i нфляц Iя, мают Як внутр i ш нi й, так i зовн i шн i й прояв. У раз i i нфляц ii витрат, кра i ні, економ i ка якіх поклади в i д зовн i ш ньоi торг i вл i Перш за все промисловості, легкозам i нюванімі товарами, можут втратіті експортно i ринка, ЯКЩО ц i ні та витрати в ц i х кра i нах зростають швідше, н i ж в i ншіх кра i нах. Таким чином, проблема стаб i л i зац ii ц i н т i сно пов 'язана З ПИТАНЬ Збереження конкурентноспроможності i держави на зовн i шніх ринках.

Звичайна, негативний Вплив i нфляц ii на економ i ЧНУ систему ЦІМ НЕ обмежусться, i НШ i, не менше важлівi, насл i ДКИ i нфляц ii буде розглянуто у Наступний харчування.

3. Анти i нфляц i йна пол i тика держави

Св i Товій досвіт i д вироби дв i головну i концепц ii анти i нфляц i йніх захід i в, Що спіраються на кредитно-грошову i ф i скельну підлогу i тику. Це-заходи або безкомпром i сно i боротьбі з i нфляц i сю, або адаптац ii, прістосування до життя в умів i нфляц i йно i нестаб i льності i. Перший метод реал i зусться шляхом зм i н у систем i оподаткування (ЯК правило п i двіщення податку i в) та введенням жорсткого державного контролю ц i н та зарплати. Другий-це i ндексац i я дохід i в, застосування механ i зму корегування процентних ставок в i дпов i дно до темп i в i нфляц ii та i н. До того ж необх i дною з Повна адаптац i я ус i х економ i чних i нстітуц i ї до функц i онування в умів i нфляц ii. Адаптац i йна пол i тика мас сво i недоля i ки: кошти на компенсац i йн i надбавки населенню треба брати з державного бюджету, тобто врешті i-решт через податки, або робіті грошову ем i з i ю, Що Знову прізведе до зростання i нфляц ii.

Як правило, в умів боротьбі з i нфляц i сю ц i методи використовуються комплексно, Що дас б i льш вираженні ефект, i дозволяс пом 'якшити труднощ i, пріпадаюч i на частку економ i ки кра i ні.

а) Методи анти i нфляц i йного оподаткування

У процес i стрімуванн я i нфляц ii податку в i д i грают дво i сту роль. Скорочуючі доходи, Що віступають Як джерела витрат для споживач i в, скроню i Податки носячи анти i нфляц i йній характер. Однак, Податки можут кож зб i льшуваті витрати виробництва, п i двіщуючі через Це р i вень ц i н на товари.

Розглянемо т i спотворення в оподаткуваня i, Як i вікліче неоч i Куваєв i нфляц Iя, тобто віпадок, коли цею елемент економ i чно i системи кра i ні до д iй в умів i нфляц ii НЕ прістосованій.

У раз i, ЯКЩО податкова система кра i ні мас труднощ i з адаптац i сю до i нфляц i йніх процес i в, вінікають так i доладно i проблеми:

По-перше, i з зростанням р i вня ц i н Частка податкових виплат у загально обсяз i реальних доход i в зб i льшусться, породжуючи, таким чином, ефект прогресивно зростання податку i в. ЯКЩО б Податки знаходится у пост i йн i й пропорц ii до ном i нальних дохід i в Незалежності в i д розм i ру остання i х, у цьому Не було б н i яко i Проблеми, оск i лькі в такому раз i люди сплачувалі б однакових, не залежний в i д р i вня ц i н в i дсоток сво i х дохід i в у Вигляд i податку i в. Але, оск i лькі, норма оподаткування при використання i йо прогресивно i форми мас тенденц i ю зростаті разом з р i внем ном i нальних дохід i в, то i нфляц i я, прізводячі до зб i льшення ном i нальних дохід i в, тім самим зб i льшус й частко податку i в у склад i реальних доход i в.

Друга проблема пов 'язана з оподаткування кап i Талу. Ця проблема Дуже складна проблема, оск i лькі зростання кап i Талу, пов 'язане з приростом ринкова i вартості i актив i в, реагус на i нфляц i ю б i льш оперативно, н i ж реальн i прибутки на цею кап i тал. Жодних i й кра i н i НЕ вдалось досягті суттсвого усп i ху у нейтрал i зац ii насл i дк i в вплива i нфляц ii на оподаткування кап i Талу. Деяк i Фах i вц i у сфер i податку i в нав i ть вважають, Що найб i льшая шкода в i д i нфляц ii полягас Саме у тому, Що вон зб i льшус фактична оподаткування кап i Талу.

Під i БНА проблема оподаткування виникас й по в i дношенню до дохід i в у вігдяд i в i тсотк i в на кап i тал. В i зьмемо простий приклад. Пріпустімо, Що i нфляц i я зб i льшусться з 5 до 10% й в i тсотков i ставки зростають разом з i нфляц i сю в пропорц ii один до одного, Як це й пріпускасться перелогових iстю Ф i шера. I з зб i льшенням ном i нально i в i тсотково i ставки на 5 пункт i в реальна в i тсоткова ставка до сплати податку i в не зм i нюсться. Альо, ЯКЩО ном i нальної дохід на в i тсоткі оподатковусться в розм i р i, скажу i мо, 28%, то уряд забірас у Вигляд i податку 1,4 в i тсоткового пункту (0,28 5%) з сукупного п ' яті пункт i в i нфляц i йно i надбавки, скорочуючі, таким чином, реально суму дохід i в по відсотках п i сля сплату податку i в, Що отримуються кредитора. У цьому раз i кредитор Фактично Несе збитки в насл i док д ii i нфляц ii, тод i Як уряд мас Зіск. Так i умови дестімулюють кредитор i в, Що й з одним з негативних ефект i в i нфляц ii.

Сл i д в i дм i тити, Що теоретично можлива з б i льш швидка зростання в i дсотково i ставки до сплати податку i в н i ж зб i льшення i нфляц ii, Що збер i гаснув реально в i дсоткову ставку пост i йною .

Як бачим, нав i ть оч i Куваєв i нфляц i я віклікас Втрата в економ i ц i, ЯКЩО i Інституту власти адаптован i до не i НЕ повні i стю. Під i бн i Втрата стають особливо i стотнімі в умів контролю ставки банк i вського відсотку, неадекватного оподаткування дохід i в ї прогресивно зростання податкових ставок, Що зб i льшують податків i платіж i. П i д адекватним оподаткування в умів i нфляц ii

масть на уваз i Такий метод зтягування податку i в, за Якого НЕ оподатковусться i нфляц i йній компонент приросту актив i в. Розглянутій ВИЩЕ негативний Вплив i нфляц ii на податкова систему, змусів Багато кра i н "i ндексуваті" Податки i закони, щоб запоб i ГТВ зб i льшенню податку i в, Яке спрічінясться i нфляц iсю. Так Було про i ндексовано у 80-х роках Частину податкового кодексу США.

Використання "стрімуючо i" Податковий-бюджетно i підлогу i тики з одним i з шлях i в усунення Загрози i нфляц ii. ДЕРЖАВНИЙ б ю джет на Наступний р i до Може буті складений таким чином, щоб скорочення обсягах державних закупівель й замовлень посднувалося i з зб i льшенням чистих податку i в, компенсуючі оч i куване пожвавлення сукупного попиту у приватному сектор i економ i ки. Правильне песднання скорочення обсягах державних замовлень, трансфертних виплат та п i двіщення податку i в втрімас криву сукупного попиту у Бажаном положення i AD, а економ i ЧНУ систему-в стан i стаб i льності i.

Пол i тика податкового регулювання дохід i в (TIP) ор i снтована на використання податку i в i Створення у ф i рм та роб i робітник i в стимул i в не п i дн i мати ц i ні й зарплату.

TIP-це система, при Як i й за допомога податкова i системи ф i рми й зайн i на них роб i робітник заохочуються або наказуються в залежности i в i д зростання р i вня ц i н ї зарплати.

Розглянемо ц i новий р i зновід TIP. Ф i рмам пов i домлясться,

Що р i вень сплачуваніх i ми податку i в поклад в i д зростання ц i н на i х продукц i ю. Наприклад, п i двіщення ц i н до 5% не віклікас н i якіх штрафних санкцій i й, за шкірну Наступний в i дсотковій пункт уряд зб i льшус ставку оподаткування. Податкова ставка Може зб i льшуватісь, скажу i мо на 2 пункти (з 25 до 27%) за шкірну в i дсоток прир про сту ц i н на продукц i ю ф i рми.

За умов реал i зац ii тако i підлогу i тики п i двіщення ц i н коштуватіме ф i рмам надто дорого. Отже, в них з 'являсться стимул не допускаті значного зб i льшення ц i н. Зростання ц i н по вс i х ф i рмах, таким чином, буде меншим, й темпи i нфляц ii скоротяться. Під i срібний механ i зм Може буті реал i тання й у в i дношенн i зарплати.

Зг i дно з віщесказанім, Фах i вцямі пропонусться ввести до схеми розрахунку основного податку анти i нфляц i йній коеф i ц ic нт. Його призначення-забеспечити зац i Кавлі i сть товаровиробників у в i дпов i дност i темп i в зростання товарно i i грошово i мас, зниженя i i снуючіх темп i в i нфляц ii на внутр i шньому Ринку.

У загально випадка для конкретного п i дпрісмніцтва, Що спец i ал i зусться на виробництв i i реал i зац ii одного виду товар i в, анти i нфляц i йній коеф i ц ic нт для t-го пер i оду матіме Вигляд:

(1)

де, - i Індекс зм i ні, в i дпов i дно, ц i ні i обсягах продажів i в у натуральному вим i рюванн i в t-му пров i од i пір i вняно з Попередня i м (t-1) - їм пер i одом; - i Індекс i нфляц ii у (t -1)-му пров i од i у вус i й економ i чн i й систем i

(, Де-темпи i нфляц ii в (t-1) - му пров i од i (у частко одиниці i).

Оск i лькі ц i ні в окремих пер i одах кож можут зм i нюватіся, то для ц i лей планування, обл i ку i контролю виробничо-п i дпрісмніцько i д i яльност i Зручний i ше вести розрахунок за обсягах реал i зац ii продукц ii у варт i сном вираженні i (виручка). Тод i i Індекс ц i ні можна віразіті формулою:

де - i Індекс зростання виручки в i д реал i зац ii продукц ii у t-му пров i од i

Анти i нфляц i йній коеф i ц ic нт, в i дпов i дно, матіме Вигляд:

(2)

Для б i льш д i йового i предметного управл i ння процесом товарного насічення Ринку доц i льно оц i нюваті не т i лькі Загальну i нфляц i ю, а й i нфляц i ю по окремих товарних групах. У раз i ж пом i тно i ii в i дм i ваність i по рег i онах з доц i льно i рег i ональних діференц i ац i я цього показники. I Індекс зростання i нфляц ii розраховусться в ц i лому по народному господарству для окремих i товарно i Групи за формулою:

де, - i Індекс загально обсягах продажів i в в i дпов i дно, у варт i сном i натуральному вираженні i по дан i й товарн i ї груп i в народному господарств i в (t-1) - му пров i од i; - i Індекс зростання якости i продукц ii в дан i ї груп i товар i в для тих самих умов (враховусться при пом i тн i й зм i н i якости i в структур i товарно i група).

У загально випадка для п i дпрісмств, Як i реал i зують до i лька вид i в продукц ii, анти i нфляц i йній коеф i ц ic нт матіме Вигляд:

де m-к i льк i сть вид i в продукц ii, Що реал i зуются п i дпрісмством у t-му пров i од i без урахування ново i продукц ii, не віготовлювано i у (t -1)-му пров i од i.

Суму податку, у t-му пров i од i пропонусться візначаті безпосередню перелогових в i д коеф i ц i снта за формулою:

де Р-показники, на Який нараховусться податок (розрахунковий прибуток); n-встановлено величина податку (у частко одиниці i).

Розглянемо приклад визначення анти i нфляц i йного коеф i ц ic НТУ конкретного п i дпрісмніцтва, Що реал i Зус два види продукц ii при р i зних вар i антах йо виробничо-п i дпрісмніцько i д i яльност i пір i вняно з Попередня i м (t-1) - їм пер i одом (див . табл.1). Загальний i Індекс i нфляц ii у (t -1)-му пров i од i становит 1,18.

Табліця1.

показники поз - одиниці i (T-1) - й t-й

пер i од i в начення вим i ру 1 вар. 2 вар.

1. (T-1) - й

виручка дол

обсягах продажів шт.

ц i на дол. / шт.

2. T-й

виручка дол

обсягах продажів шт.

ц i на дол. / шт.

i Індекс обсягах

продажів i в част.од.

i Індекс ц i н -

анти i нф.коеф. -


Анти i нфляц i йній коеф i ц ic нт, знайденій за формулою (),

дор i внюватіме:

тобто у даного раз i податок, стягуваній з п i дпрісмства, зб i льшусться пір i вняно з встановленим процентом на%. Це своср i дна плата п i дпрісмства за перевищення темп i в п i двіщення ц i н на ii продукц i ю над темпами зростання i нфляц ii. Пріпустімо тепер, Що п i дпрісмство добілося зростання обсягах продажів i в натуральному вираженні у i ї п i двіщіло ц i ні Лише в межах зростання i нфляц ii. Тод i анти i нфляц i йній коеф i ц ic нт у t-му пров i од i, розрахованій за т i сю самою формулою, становітіме:

Таким чином, у Даних умів податок в i дпов i дас встановленому відсотку.

Отже, анти i нфляц i йній коеф i ц ic нт викону c функц ii стаб i л i зац ii економi ки. Причому на в i дм i ну в i д такого вірш i йного регулятора, Як сп i вв i дношення "попиту-пропозиції i я", Який реагус i на Вплив випадкові чи уявного фактор i в, анти i нфляц i йній коеф i ц ic нт забеспечус б i льш трівалій i сталий характер регулювання д i яльност i товаровиробників i в. Це зумовлено наявна i стю у структур i цього коеф i ц ic нта такого показники, Як i Індекс i нфляц ii, Що характерізус стан економ i чно i системи в ц i лому.

Отже, можна сделать Висновок, Що на практіц i i снус Дуже т i сній взасмозв 'язок м i ж оподаткування та контролем ц i н i ЦІМ корістуються уряди, коли ставлять соб i за мету поставіті у невіг i дні становище тих господарюючіх суб' СКТ i в, Як i надто i нтенсівно п i дн i мают ц i ні на товари та послуги. Так е корегування ц i н державою за допомога податкова i системи в i дносіться до непрямих метод i в контролю за ц i нами. Прям i методи регулювання ц i н, тобто встановлення максимум i в ц i н, буде розглянуто у 3-му питання i.

Скорочення податку i в у св iтi "концепц ii пропозиції ii".

Як в i домо, будь-яке втручання в функц i онування економ i ки, Що затрімус пересування криво i сукупного попиту вгору або змушус ii зсуватіся вниз в i дносно криво i сукупна i пропозиції ii буде стрімуваті темпи i нфляц ii. Аналог i чного ефекту можна Було б досягті, ЯКЩО б Було можлива вплінуті на сукупна пропозиції i ю. Такий п i дх i д до економ i чно i практики ставши в i домім як "концепц Iя пропозиції ii".

Малюнок 4 i люструс, Яким чином економ i чна пол i тика "концепц ii пропозиції ii" мала б Сприяти усуненню i нфляц ii. Економ i чна система Спочатку знаходится у стан i р i вновагі на довгострокового i нтервал i в точц i E. Якщо не в i дбувасться н i якіх зм i н з боку сил, формуючіх пропозиції i ю в економ i чн i й систем i, то пересування криво i сукупного попиту з AD до AD 'перевело б економ i ЧНУ систему в точку Е-в новий стан р i вновагі на короткостроковому i нтервал i. В економ i чн i й систем i вінікла б i нфляц i я.

Однак пріпустімо, Що в тій момент, коли пересувасться крива сукупного попиту, економ i чна пол i тика у рамках "концепц ii пропозиції ii" досягас мети п i двіщення природного р i вня реального обсягах виробництва до Q '. Це в i дпов i дало б перем i щенню криво i сукупна i пропозиції ii на довгострокового i нтервал i i з положення n у положення n '. Якщо не в i дбувасться н i якіх зм i н в оч i куваному р i вн i ц i н на фактори виробництва, то разом з нею зсунеться праворуч до AS 'й крива сукупного i пропозиції ii на короткостроковому i нтервал i. При умов i вказаніх пересувань криво i пропозиції ii, економ i чна система досягнено ново i р i вновагі в точц i Е, запоб i гші при цьому будь-якому п i двіщенню ц i н.

P n n ' мал.4


AS 'AS AD AD '


0 QQQ

Основне питання полягас в тому, Яким чином зд i йсніті Бажана зб i льшення природного р i вня реального обсягах виробництва. Приб i чнікі "концепц ii пропозиції ii" як один i з спосіб i в досягнення цього результату розглядають зм i нення у податко i й пол i тиц i. Смороду звернули Увага на ті, Що на протяз i 70-х рок i в в i дбулося припиненням зростання природного р i вня реального обсягах виробництва у США. Головною причиною такого стану речей, на мнение Прихильники i в "концепц ii пропозиції ii", стала д i юча в США податкова система. Вона н i Яким чином не спріяла розвитку процес i в накопиченням та i нвестування, а кож зац i кавленост i у вісокопродуктівн i й прац i. I нфляц i я но б i льш посил проблему. Не т i лькі корпорації ii i Дуже заможних i люди страждалі в i д високих податку i в. Посднана д i я i нфляц ii, прогресивно податку на доход вводила звичайна роб i робітник i в, Що отримуються зарплату, в групи, Що оподатковуються за б i льш високо ставкою. Основою економ i чно i Програми приб i чнік i в "концепц ii пропозиції ii" стала детально обм i ркована посл i довн i сть д i ї по Зменшення ставок оподаткування. По-перше, МАВ буті зниженя податок на доход громадян, Що посил б трудову мотивацію i ю роб i робітник i в. По-друге, планувалося реформуваті систему податку i в на доходи в i д прир i сту кап i Талу та ввести р i зноман i тн i податко i стимули (п i льгі для п i дпрісмств, Що зб i льшують обсягах виробництва)-це стімулювало б накопиченням та i нвестиц ii. По-третс, практика i ндексац ii мала розповсюдітісь на всю податкова систему для того, щоб ставки податку i в не п i дштовхувалісь i нфляц i сю.

б) Регулювання ц i н в умів i нфляц i йно i нестаб i льності i

Надзвичайно Важливе роль Грас державний контроль над ц i нами, особливо в умів кризі економ i ки i вихід з нього.

П i д контролем над ц i нами розум i ють будь-яку посл i довн i сть ц i лого ряду захід i в - в i д пом i рніх обмежень до примусового встановлення верхн i х границь зростання ц i н, Що проводяться у рамках економ i чно i підлогу i тики.

Одним з п i дход i в с перев i реній у св i тов i ї практіц i метод тимчасово заморожування ц i н ї Надал i i х часткового переглядання. В i н полягас у забороненн i п i двіщуваті ц i ні ВИЩЕ визначеного р i вня, без спец i ального на ті дозволений. За граничної р i вень ц i н Може буті прийнятя Той, що i снував на протяз i базового пер i оду перед "заморожування". При цьому п i двіщення ц i н вважасться допустимим, ЯКЩО, Наприклад, воно Було пов 'я зано з ростом ц i н на i мпортн i вироби (тобто коли зб i льшення витрат неможливе контролюваті); неприпустимим-ЯКЩО йо причиною стало невіправдане п i двіщення зарплати, Що стімулювало п i дпрісмц i в самим обмежуваті зростання заробіт i тно i плати.

Заморожування ц i н дозволяс долаті i нфляц i йн i оч i кування населення, господарюючіх суб 'СКТ i в, кредитно ic истема, внести деяки заспокосння в економ i ку.

У рол i альтернативи прямому державному регулюванні ц i н i нод i ​​розглядаються картельну i згода про ц i ні, Як i можут з i грата позитивну роль, ЯКЩО одн i сю з стор i н, Що беруть в них участь буде Уряд, Що забеспечус Загальну узгоджен i сть ц i н.

МАКСИМАЛЬНИЙ Р I Вень Ц I НИ являс собою законодавчо встановлення максимально ц i ну, Яку продавця дозволястся запрошуваті за св i й товар або послугу.

У широких маштабах максимально i р i вн i ц i н, або Загальний контроль за ц i нами, застосовуються для Обмеження i нфляц i йніх процес i в в економ i ц i.

На приклад, економ i чне процв i тання обумовлюс пересування криво i попиту на Сейчас вид товару праворуч, так Що, Як показано на рис.1, р i вноважна, або ринкова ц i на дор i внюс Р. З одного боку швидка зростання ц i н на товари спріяс розвитку i нфляц ii, з i ншого-віключас з числа покупця i в товару тих споживач i в, чи i грошів i дохід не встігають за швидких зростанням ц i н.

Тому, щоб протістояті i нфляц ii ї дозволіті малозабеспеченім громадянам купуваті необх i дн i i м товари,

уряд Може Встановити Максимальний р i вень ц i н.

Причому, встановлення Обмеження ц i ні мас сенс т i лькі при умів i, Що нова ц i на буде ніжчою за р i вноважну.

Як i ж Будуть насл i ДКИ Введення цього Обмеження? Спроможності i сть в i льного Ринку нормуваті споживання буде парал i поклику. I снування Обмеження ц i н створюс ст i йкій деф i цит Даних товар i в. Так, при ц i н i Р 'обсягах попиту на товар буде дор i внюваті Q, а обсягах пропозиції ii т i лькі Q . Отже, виникас ст i йкій деф i цит, Що дор i внюс р i зніц i м i ж Q i Q.

P мал.5

S

D

Р

Р '

0 Q Q Q Q

Оск i лькі Введення ц i нового Обмеження виробляти до виникнення ст i йкого деф i ціту дано i продукц ii, розм i р Якого візначасться в i др i зком Q (s) Q (d), УРЯД доводитися прійматі на собі п i клування про нормування ii для споживач i в в i нтересах досягнення б i льш справедливого розпод i лу.

Це зд i йснюсться, Наприклад, шляхом Введення Карткова i системи. Однак використання Карткова i система не вір i шус i ншо i проблеми. Д i йсно, крива попиту на мал.1 св i дчіть про наявні i сть велике i до i лькост i покупця i в, Що прагнуть купити товар по ц i н i, Що перевіщус встановлених максимум.

I, звичайна, для продавця i в виг i дн i ше реал i зувати йо по б i льш висок i ї ц i н i. Тому, не дивлячися на Значне Посилення бюрократично апарату, Що супроводжус, Як правило, введення контролю за ц i н ами, нелегально i "Чорна i ринку"-ринку, на якіх товари купуються й продаються по ц i нах, віщіх за Встановлено i між i-отримуються Широке Поширення.

Проблеми у реал i зац ii пол i тики контролю за ц i н ами можна кож поясніті значними адм i н ic тратівнімі складнощ ам і ii проведення. До орган i в контролю пост i йно перед 'являються Вимоги сделать віключення для тих чи i ншіх вид i в товар i в або який-небудь галузь i. Поступово, по м ipi подалі в i дхілення ц i н в i д стану р i вновагі й Посилення

деф i ціту, лещата на контролюючі органи з Вимоги надаті п i льгі зростас, й, в к i НЦ i-к i НЦ i в, Це надзвичайно ускладнюс контроль.

I нша проблема полягас у тому, Що уряд Може спробуваті зберегтись ц i новий контроль в сил i Вже п i сля Завершення пром i жного пер i оду й початку нового п i дйому. У цею пер i од контроль такого роду Може віявітісь некоріснім й Лише пог i ршіті ситуац i ю.

Хоча стать i тика державного регулювання ц i н Несе значний позитивний ефект i мас Особливе значення в кризів i пер i оди, ii реал i зац i я Може прізвесті до Дуже небажаних насл i дк i в.

У короткостроковому план i Пряме регулювання ц i н спріятіме стаб i л i зац ii нац i ональних i економ i ки. Так, у держав i можут однозначно знізітісь темпи зростання оптових й роздр i бніх ц i н i Це прізведе до гальма вання i нфляц i йніх процес i в. Альо Вже у найближче i роки віявляться негативн i насл i ДКИ централ i зовано i модел i регулювання. "Заморожування" ц i н i заробіт i тно i плати обмежена м i жгалузевій перелив кап i тал i в, буде гальмуваті i нвестиц i йну пол i тику, знизу р i вень д i лово i активності i, стрімуватіме зростання дохід i в.

Як приклад можна навести спроба Уряду США ввести пряме регулювання внутр i шньоамеріканськіх ц i н на енергоносіїв ii, Як i, в i дбіваючі зростання i мпортніх ц i н на нафта, нафтопродукти та природний газ, Зростай у 1974-1981 роках Дуже високим темпами, стімулюючі розкручування i нфляц i йно i сп i рал i в кра i н i.

"Заморожування" внутр i шн i х оптових ц i н на нафта, нафтопродукти й природний газ, стрімуючі на першому погляд розвиток i нфляц i йніх тенденц i й, призвели до ряду негативних насл i дк i в в АМЕРИКАНСЬКЕ i й економ i ц i . Нестача i нвестиц i ї в енергетичне господарство, в i дсутн i сть зац i кавленост i у відобувніх корпорації i ї Щодо Розробка НОВИХ родовіщ нафта й природного газу через контроль над р i внем внутр i шн i х ц i н призвели до того, Що чистий i мпорт нафта до США, незважаючі на зростання св i товіх ц i н, продовжував аж до 1981 року зб i льшуватіся високії темпами.

Р. Рейган, Якого п i дтрімував великий б i знес, ставши президентом, в i дразу ж в i дм i нив контроль над внутр i шн i ми ц i нами на нафта й нафтопродукти (у с i чн i 1981 р..). "Контроль над ц i нами стрімував виробництво, стімулював споживання, пригни i чувал технолог i чн i досягнення й робів США б i льш залежний в i д енергетичного i мпорту",-так коментував Р. Рейган свос р i шення. За оц i нкамі спец i ал i ст i в, т i лькі в результат i в i дм i ні контролю над ц i нами чистий i мпорт нафта у США в 1983 р. скоротівся на 54% пір i вняно з 1980 р..

4. Анти i нфляц i йна пол i тика Укра i ні в 1992-1996 рр..

Найб i льш i стотнім негативним явищем в економ i ц i Укра i н і на етап i ii ринкового реформування віявілася i нфляц i я.

Пер i од 1992-1994 рр.. характерезусться надзвичайно високим р i внем i нфляц ii, Навальний зростанням ц i н, послабленням контролю за ф i сової-господарського д i яльн i стю п i дпрісмств.

За данімі Св i тового банку, р i вень i нфляц ii в Украї i н i в один i й половин i 1993 р.. БУВ Найвищий у св i т i. ЯКЩО в

1992 р.. Ii р i вень зр i з у 21 разів, то за 1993 р. - У 103 рази. I хоча в 1994 р. р i вень i нфляц ii Дещо знізівся, проте стало Це не в результат i проведення комплексних реформ i Як i сніх зм i н у систем i державних ф i Нансі i в та запровадження ц i ново i л i Берал i зац ii, а через в i дстрочення бюджетних виплат i небувале зростання заборгованості i бюджету.

До числа i нфляц iйніх факторi в, Що малі м i сце Протяг остання i х рок i в, належать:

а) надвісоке п i дняття ц i н на енергоносіїв ii та основн i види сировини й матер i ал i в;

б) зб i льшення наявна i грошово i Масі за рахунок Додатковий i i м i з ii грошів;

г) зростання безгот i вкового про i гу Як насл i док Кредитування нізькорентабельніх та збітковіх п i дпрісмств;

д) монопольне ц i ноутворення в умів монополією i зац ii б i льшост i вид i в промислового виробництва, Що веде до діктатного п i двіщення ц i н виробника, оск i лькі споживач i позбавлено i вибір i вi дсутн i ї стрімуючій контроль за ц i нами.

Спочатку наш i й економ i ц i Була властіва i нфляц i я витрат, оск i лькі віпереджаючімі темпами Зростай ц i ні енергоносіїв ii в ї первинна i сировини, й Кожна наступна хвиля п i двіщення ц i н починаєм з палів та сировини. Пер i одічне віпереджаюче п i двіщення ц i н на енергоносіїв ii Було i мпульсом для загально зростання ц i н ї i нфляц ii.

П i двіщення п i дпрісмствамі ц i н на власний прод у КЦ i ю, З метою покриття ЗРОСТАЮЧИЙ витрат, дало Поштовх до подалі розвитку i нфляц i йніх процес i в. При цьому тип i i нфляц ii зростання грошово i Масі з насл i дком п i двіщення ц i н. Незважаючі на діда i ЗРОСТАЮЧИЙ грошову ем i з i ю, вінікла нестача оборотних засоби i в п i дпрісмств для розрахунку i в з сво i ми постачальником (криза несплата i в) i для видачі i зарплати. В результат i склалася Типова i нфляц i йна сп i раль: зростання ц i н веде до зб i льшення витрат (i в тому числ i-зарплати), Яке вімагас зб i льшення грошово i Масі, а останнс, в свою черга, веде до нового витка зростання ц i н. Таким чином i нфляц i я в Укра i н i являс собою посднання i нфляц ii попиту та i нфляц ii витрат, Що однозначно ускладнюс зд i йснення анти i нфляц i йно i підлогу i тики.

До листопада 1995 року р i вень ц i н пір i вняно з грудним 1990 року зр i с в Украї i н i у 37 тисяч разів i в. Водночас з зростанням ц i н в i дбувалося пад i ння валютного (доларового) курсу укра i нського карбованця.

Динам i ка i нфляц ii у 1993-1996 рр..

(Квартал до кварталу,%)

9060

30


0

2 5 8 11 2 5 8 11 2 5 8 11 2 5 8 11


1993 1994 1995 1996

Дан i граф i ка св i дчать про ті, Як м i сяць у м i сяць розвівався i нфляц iйній процес, i, в i дпов i дно, Зростай середня i оптов i та роздр i бн i ц i ні. Це явищем перетворилася на Могутня i й катав i затор спаду виробництва, загально зростання виробничих витрат i соб i вартості i товарно i продукц ii, ЩО, в свою черга, п i дштовхувало виробник i в до чергові п i двіщення ц i н. Оптов i ц i ні особливо Швидко Зростай у паливно i ї i х i м i чн i й промисловости i, електроенергетіц i, чорний i й металург ii та машинобудування i, а з роздр i бн їх ЦІМ характерізуваліся ц i ні на продукти харчування, Як i Протяг багатьох десятір i ч булі штучно занижений i ї дотуваліся з Держбюджет. Взагал i ран i ше роздр i бн i ц i ні в Украї i н i н i коли не Зростай такими темпами, i Це віклікало Справжня i й шок у основно i Масі населення.

Віпереджаюче зростання оптов їх ц i н руйнус безпосередню виробничу сферу, гальмуючі або нав i ть пріпіняючі i нвестиц i йн i процеси. Водночас, хоча й пов i льн i ш i, но теж Досить бурхлів i темпи зростання роздр i бн їх ц i н руйнуються соц i ально сферу, пригни i чують економ i чн i i нтересі людей до активно i п i дпрісмніцько i та трудового i д i яльност i, тобто д i ють у тому ж самому негативному напря i.

Всі Це віклікало таке явищем, Як неплатоспроможних i сть б i льшост i юридичних та ф i зічніх ос i б, незважаючі на безперервне накачування грошового про i гу Дедал i б i льшое масою паперовий грошів. За оц i НКОЮ СБРР, за 1992 р. несплата i в Укра i н i становили 40% Усього ii ВВП.У 1993 р.. обсягах несплата i в продовжувалі зростаті, віклікаючі р i зке скорочення i нав i ть припиненням товарного виробництва на багатьох п i дпрісмствах.

В ціх умов Монетарна пол i тика НБУ перетворилася на потужній i нфляц i йній фактор. Держава почал негайно покріваті Зростаючий грошовий деф i цит найпрост i шим шляхом-ем i з i сю в i дпов i дно i Масі грошів. Смороду булі спрямований i на покриття гот i вкового попиту, бюджетно i дотації ii, Кредитування виробник i в i споживач i в (включаючі i явніх банкрутом i в). Т i лькі у Першому квартал i 1993 р.. для п i дтрімкі АПК Було надано Майже 1 трлн. крб. п i льгов кредит i в ї б i ля 3 трлн. крб. ф i сової i допомог. Величезних i кредитно i ДОПОМОГИ потребувалі ї i НШ i галузь i народного господарства-в Березному i того ж року i м Було надано кредит у 606 млрд. крб. для проведення зустрічей i ку взасмніх борг i в. Загальна сума ем i з ii гот i вки за с i чень-кв i тінь 1993 р.. досягла 598,3 млрд. крб., Що у 10 раз i в перевіщувало ем i з iю за Такий же пер i од 1992 р.. На протяз i 1993 року Монетарна маса зб i льшілася з 26 до 47,2 трил i вона карбованця i в, тобто у 1,8 рази, н i ж вон становила у Попередня роц i. Грошова ем i з i я, Як i ц i ні Швидко Вийшла з-п i д належного державного контролю.

Грошев i знаки (купоно-карбованці i), віпущен i в Укра i н i на початку 1992 р.. зам i сть ріс i йського рубля почал катастроф i чно знец i нюватіся. Бурхливих знец i нення грошей п i д i рвало виконання ними властівіх i м ринкових функц i й, i Перш за все-стімулюючо i. З 'i даючі фонди нагромадження i споживання, м i пер i нфляц i я загальмувала п i дпрісмніцьку i трудову активність i сть в кра i н i.

Втрата контролю над ем i з i з ю грошів, за рухом Видатки i в та ц i н, грошового про i гу i кредитних ресурс i в, укра i нській уряд тод i так i НЕ знайшов над i йніх регулюючіх механізм i в для активного Вплив на i нфляц i йн i процеси та погашення i х негативного вплива на економ i чне i соц i ально становище в кра i н i.

Ц i нова та i нфляц i йна сп i раль, Яка стала розкручуватіся з початку 1993 р.., У іншому п i вр i чч i Знову п i йшла вгору. До до i нця 1993 р.., Коли i нфляц i йна сп i раль розкрутілася до найвищу i Фазі, банки змушен i булі Додатковий віпустіті в об i г величезних масу грошей. Це автоматично віклікало ЧЕРГОВИЙ стрібок ц i н. Девальвація i я карбованця Набуль катастроф i чного характеру. У листопад i уряд адм i н i стратівно запровадів йо ф i ксованій курс, Що п i дхльоснуло активн i сть т i ньового валютному ринку.

Отже, у 1992-1994 рр.. в Укра i н i проводилася помилковості економ i чна пол i тика, Що Фактично мала не анти i нфляц i йній, а про i нфляц i йній Вплив на економ i ЧНУ систему кра i ні.

При цьому уряд застосовував в основному два анти i нфляц i йніх заходь-Обмеження фонд i в споживання п i дпрісмств i регулювання ц i н. Адм i н i стратівній контроль ц i н Було введено Указом президента "Про заходи Щодо стрімування темп i в зростання ц i н". Зг i дно з ним п i дпрісмства НД i х форм власності i могли п i двіщуваті оптов i ц i ні на продукц i ю т i лькі у раз i зростання витрат на виробництво, Яке не залежиться в i д i хньо i господарсько i д i яльност i. ЦІМ же Указом вводилося Обмеження розм i ру надбавки для торговельних i постачальніцько-збутовіх п i дпрісмств у розм i р i не б i льше 55% в i д ц i ні виробника. Альо, Як св i дчать насл i ДКИ, ц i заходь спрацювалі недостатня ефективна. Насамперед, ц i ні тод i Вже Досить над i йно Вийшли з-п i д державного контролю, i Знову п i дпорядкуваті i х систем i жорсткого державного контролю Було Дуже Важко. Щодо Обмеження фонд i в споживання, то Це мало б сенс тод i, коли Було б Що обмежуваті.

Серед найб i льш негативних насл i дк i в того пер i оду сл i д в i дм i тити:

-Серйозне Порушення виробничо i та ф i сової i систем функц i онування економ i ки;

-П i д i рвана схільност i до заощадження практично у НД i х економ i чних агент i в;

-Руйнування на ц i й основ i системи забеспечення в i дтворюючіх процес i в в економ i ц i;

-Загордилося i РНУ діференц i ац i ю населення, окремих галузь й рег i він i в за р i внем дохід i в.

П i д вплива i нфляц ii обсягах ном i нальних грошових доход i в населення Зростай, а йо реальн i доходи, у зв 'язку з віпереджаючім п i двіщенням роздр i бніх ц i н на товари та послуги, навпакі зменшуваліся. Методи i ндексац ii дохід i в не забеспечувалі компенсац ii Втрата в i д г i пер i нфляц ii. Т i лькі у 1993 р. при зростанн i ц i н на р i до б i льш н i ж у 100 разів i в реальна зарплата зменшіть на 52%. Ефект в i д запровадження ур я будинок п i льг на оподаткування дохід i в громадян Стосовно молозабеспеченіх, багатод i тніх, чорнобильців i в, ветеран i в та i н. теж БУВ м i н i ною, оск i лькі сам i оподатковуван i доходи населення булі м i зерн i i НЕ встігалі за зростанням ц i н.

Дилема, Що постала перед укра i нськім уряд, полягала в тому, Яким чином, скорочуючі темпи i нфляц ii, не посіліті стагнації ii виробництва. Альо Вона не Була вир i шена належний чином. В i дновіті економ i ку за умов загордилося i рніх податку i в, Як i пригни i чують виробництво, звужують базу оподаткування i прімушують платник i в приховуватися сво i доходи, неможливе. Сл i д в i дм i тити хоча б Такий факт: до введення податку на прибуток п i дпрісмств з 1993 року, стягався податок на дохід п i дпрісмств. При цьому п i дпрісмства, за i снування спец i ального податку на фонд зарплати, булі змушен i Фактично дв i ч i сплачуваті йо, оск i лькі фонд зарплати з складовою частин доходу.

Пол i тика Посилення державного контролю й регулювання (стрімування ц i н, завіщенній обм i нній курс, Дуже скроню i податку) призвели до формування потужного т i ньового сектору економ i ки в Укра i н i. За в i дсутност i ефективного контролю за формуванням дохід i в, б i льш i сть зусіль держави булі сконцентровані i на скорочуваному державному сектор i. В результат i на фон i Втрата державою однозначно i частин дохід i в, Як i можна Було б Отримати шляхом проведення податкова i розумна i підлогу i тики, основний тягара недоф i нансування лягла на сектор, Який поки-що БУВ основою i снування саме i держави.

Через недосконал i сть нашо i податкова i системи спад валового продукту в Украї i н i ї за 1996 р i до склавии б i ля 10%, а у галузь машинобудування й легко i промисловости i досягас 20%.

Отже, Завдання подалі реформування економ i ки, Що стояти перед Украї ною i, можут буті вир i шен i т i лькі за умов реал i зац ii посл i довно i підлогу i тики ф i сової i стаб i л i зац ii, та в i дновлення накопиченням населення. Без цього забеспечити ст i йке економ i чне зростання на баз i в i дродження i нвестиц i йно i активності i й пост сподіваючись п i дйом жіттсвого р i вня з неможливим. Сучасний пер i од з найважлів i шою фазою реформ. Остання i ю годиною у цьому напря i зроблено ряд крок i в i найважлів i шим з них з введення у вересні i цього року нац i ональних i валюти-гривні i. Це дало змогу в однозначно i ї м i р i стаб i л i зувати грошовий про i г в кра i н i.

Як м i ра, Що мас запоб i ГТВ необумовленому зростанню заробіт i тно i плати на п i дпрісмствах, Каб i нетом М i н i стр i в в 1995 роц i Було прийнято постанови про порядок визначення сум, Що вносяться до бюджету у зв 'язку з перевищення фонду споживання. Тобто зростання зарплати Може в i дбуватіся т i лькі у межах i Індекс м i щомісяця i i нфляц ii. Кож планусться i стотно зменшіті розм i р податку i в та взагал i скасуваті в i драхування до деяки ц i Льова фонд i в у склад i бюджету на 1996 р.

Година покажу, Як i насл i ДКИ для економії i ки Укра i ні принесуть нов i анти i нфляц i йн i заходь.

Висновки

I нфляц i я властіва б i льшост i економ i чно розвинутих кра i н св i ту i з основною проблемою в тих кра i нах, Що розвиваються.

Чим БІ не Була спровокована i нфляц i я, вон знец i нюс доходи бюджету й супроводжусться йо деф i цітом.

Кр i м бюджетного деф i ціту i нфляц i я обов 'язково супроводжусться нер i вном i рнім зростанням ц i н й, зв i ДСІ, порушених господарчо зв' язк i в, гонкою ц i н м i ж Конвенцію Ради Європи Галузії економ i ки ї хвільопод i бнім Поширення зростання ц i н по районах держави й галузь.

У стан i i нфляц i йно i нестаб i льності i ор i снтац i я Лише на регулювання з боку сп i вв i дношення "попиту-пропозиції i я" може прізвесті до затяжних криз з пов i льнім пер i одом стаб i л i зац ii i оздоровлення економ i ки. Незважаючі на д i ю ринкових закон i в, держава не в i дмовлясться в i д Вплив на ц i ні, суттево посілюючі йо в кризів i для нац i ональних i економ i ки пер i оди.

Вих i д з кризового стану для економії i ки будь-яко i кра i ні м i стить два основних елементи. По-перше, пріборкання i нфляц ii та, по-друге, припиненням пад i ння виробництва. Однак Ключовий момент з Саме вир i шення питання i нфляц ii, оск i лькі це-нацважлів i ша Умова для Поновлення i нвестиц i йно i активності i, ЩО, в свою черга, мас забеспечити в i дродження виробництва.

М i ж оподаткування та встановлення державного контролю за ц i нами i снус функц i ональних взасмозв 'язок i ЦІМ корістуються уряди, коли ставлять соб i за мету пріпініті зростання внутр i шн i х ц i н та поставіті у невіг i дні становище тих господарюючіх суб 'СКТ i в, Як i планують п i дняті ц i ну на продукц i ю. Адже державний контроль над ц i нами Грас надзвичайно Важливе роль, особливо в умів кризі економ i ки i вихід з нього.

Наприк i НЦ i сл i д Додати, Що i нфляц i я-це НЕ Лише св i дотство слабкостей i економ i ки, а й св i дотство слабкостей i державно i власти або слабкостей i підлогу i тично i мудрість i.

Список використан i л i тератури:

Макроеконо i ка: п i дручнік / за ред. Савченка А.Г., Пухтасвіч Г.О. та i н. Ки i в, 1995.

Пинзеник В. Макроекономічна стабілізація в Україні: підсумки та проблеми першого року. Питання економіки, 1996, № 2, с.88-97.

Ілларіонов А. Фінансова стабілізація в республіках колишнього СРСР. Питання економіки, 1996, № 2, с.88-97.

Пинзеник В. Україні: міфи та реальність макроекономічес-

кою стабілізації. Ваш партнер, 1994, № 47, с.18.

Чувилин Є.Д., Дмитрієва В.Г. Державне регулювання і контроль цін в капіталістичних країнах. Москва., "Фінанси та статистика", 1991.

Давидов А.Ю. Інфляція в економіці: світовий досвід та наші проблеми. Москва., "Міжнародні відносини", 1991.

Тімофссв В. До питання анти i нфляц i йного оподаткування i регулювання ц i н в умів ринкових в i дносін. Економ i ка Укра i ні, 1993, № 1, с.37-45.

Богиня Д., Волинський Т. Питання макроеконо i чно i стаб i л i зац ii в Украї i н i. Економ i ка Укра i ні, 1996, № 2, с.4-13.

Семюелсон П., Нордгауз В. макроеконо i ка. Ки i в., "Основи", 1995.

Долан Е. Макроеконом і кам. Санкт-Петербург, "Літера плюс", 1994.

Макконелл Р.К., Брю Л.С. Економікс: принципи, проблеми, політика. Москва, "Республіка", 1995.

Фішер С., Дорнбуш Р., Шмалензі Р. Економіка. Москва, "Дело", 1993.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Астрономія | Реферат
162.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Суть форми та причини інфляції
Причини інфляції
Сутність і причини інфляції
Види причини та наслідки інфляції
Причини і характерні риси сучасної інфляції
Поняття інфляції її види та основні причини
Макроекономічний аналіз інфляції її види причини і наслідки
Інфляція сутність види причини Наслідки інфляції
Історія причини види інфляції та методи боротьби з нею
© Усі права захищені
написати до нас