Сутність і основні елементи грошово-кредитної системи

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство освіти і науки України

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Контрольна робота

за курсом

«Грошово-кредитні та фінансові системи»

на тему

«Сутність і основні елементи грошово-кредитної системи»

Зміст

 1. Поняття, основні елементи і типи грошової системи

 2. Грошові реформи та методи їх проведення

 3. Кредитна система та її основні елементи

 4. Грошово-кредитна політика

Література

 1. Поняття, основні елементи і типи грошової системи

Безперервний рух товарів і послуг, що здійснюється в економіці, опосередковується відповідним рухом грошей. Грошовий обіг - це сукупність всіх грошових платежів і розрахунків, що обслуговують відносини еквівалентного обміну.

Грошова система - це встановлена ​​державою форма організації грошового обігу в країні.

Проте вона не є довільним витвором держави, а залежить від реально існуючих економічних відносин, які потім закріплюються в певних правилах, нормах, інститутах, що встановлюються державою. Таким чином, можна сказати, що грошова система формується історично, є елементом господарського механізму і регулюється законодавчими актами держави.

Слід зазначити, що грошові системи сформувалися в XVI - XVII століттях з появою розвинутого товарного господарства, хоча окремі елементи з'явилися в більш ранній період.

До основних елементів грошової системи належать:

 • грошова одиниця

 • державні грошові знаки

 • масштаб цін

 • валютний курс

 • організація міжнародних розрахунків

 • організація емісії та обігу грошових знаків

 • суб'єкт грошово-кредитного та валютного регулювання.

Грошова одиниця - встановлений у законодавчому порядку грошовий знак, який служить для вимірювання цін товарів та послуг. Назва грошової одиниці, як правило, пов'язано з історією країни і законодавчо закріплено державою.

Наприклад, гривня в Україні виникла історично, а її оновлення в обігу в 1996 р. означало повернення однієї з найстаріших грошових одиниць - грошової одиниці Київської Русі. Її назва походить від найменування обруча - прикраси із золота або срібла, яке носили на шиї (загривку). Частина цього обруча (рублена гривна), що використовувалася в ролі грошей, стала основою найменування грошової одиниці рубль.

Для зручності використання грошова одиниця ділиться на дрібніші частини. В даний час використовується десяткова система розподілу. Наприклад, 1 гривня = 100 копійок, 1 долар = 100 центів, 1 фунт стерлінгів = 100 пенсів, 1 шведська крона = 100 ере і т.д.

Державні грошові знаки - визначаються законодавством держави і мають законну платіжну силу. Грошові знаки, що випускаються державою, обов'язкові для застосування на всій території країни.

Розрізняють такі види державних грошових знаків:

- Банківські квитки (банкноти) - вид державних грошових знаків, які випускаються в обіг центральним емісійним банком країни. Наприклад, в США існують банкноти номіналом 1, 5, 10, 20, 50, 100 доларів, в Україні - 1,2, 5, 10, 20, 50, 100 і 200 гривень.

У деяких країнах державними грошовими знаками, що мають законну платіжну силу, є також:

- Казначейські білети - вид державних грошових знаків, які вводяться в обіг при бюджетній емісії спеціально уповноваженим державним органом (міністерством фінансів) примусовим курсом для задоволення поточних потреб держави.

Це означає, що казначейські квитки не пов'язані з виробництвом товарів і не володіють механізмом повернення емітенту. Тим самим емісія казначейських квитків здатна породжувати інфляційне зростання цін, диспропорції, кризи тощо

- Розмінна (білонна) монета - дрібна частина державних грошових знаків, яку випускають для зручності обслуговування роздрібного обороту.

Питання про види грошових знаків та структуру грошового обігу кожна країна вирішує самостійно (якщо вона не входить у валютну угруповання). Однак тенденцією останнього часу є переважання в грошовій масі не готівкових знаків, а залишків на рахунках у банках та небанківських кредитних установах. Вони використовуються для платежу шляхом перерахувань коштів з рахунку платника на рахунок їх одержувача. Крім того, з розвитком ЕОМ отримали розвиток так звані «електронні гроші».

Масштаб цін - це технічна функція грошей, спосіб вираження вартості (ціни) товарів і послуг в грошових одиницях.

При металевому грошовому обігу, тобто в епоху використання в грошовому обігу золота і срібла, масштаб цін - це вагова кількість металу, прийнятого в даній країні за грошову одиницю. Наприклад, російський рубль до 1913 р. = 0,7742 г золота, в США в 1900 р. 1 долар = 1, 50463 г чистого золота, в 1934 р. = 0,887 р., в 1973 - 0,737 р.

Після офіційного скасування золотого вмісту грошової одиниці та скасування офіційної ціни золота масштаб цін не фіксується. Зараз масштаб цін утворюється стихійно в процесі ринкового обміну. Хоча кредитні гроші власної вартості не мають, проте функцію міри вартості також виконують. Масштаб цін при цих умовах визначається як певна кількість товарів, які приймаються за одиницю, і остаточно реалізується під впливом взаємодії попиту і пропозиції.

Валютний курс - вартість грошової одиниці однієї країни, виражена в грошових одиницях іншої країни. Валютний курс використовується для:

  • обміну валют при торгівлі товарами і послугами;

  • порівняння цін на світових товарних ринках, а також вартісних показників різних країн;

  • періодичної переоцінки рахунків в іноземній валюті юридичних і фізичних осіб.

Розрізняють два основних види валютних курсів:

   • фіксований - офіційно встановлене співвідношення грошових одиниць різних країн (може бути встановлений щодо однієї валюти або кошика валют)

   • плаваючий - ринкове співвідношення грошових одиниць різних країн, яке залежить від попиту і пропозиції (вільно плаваючий, керовано плаваючий, обмежено плаваючий)

Так, в Україні курс гривні - регульовано плаваючий. Національний банк згладжує його поточні коливання шляхом валютних інтервенцій.

Організація міжнародних розрахунків - система регулювання платежів за грошовими вимогами і зобов'язаннями, які виникають між державами, підприємствами, організаціями та фізичними особами, які перебувають на території різних країн.

Організація емісії та обігу грошових знаків включає визначення державою сфер готівкових та безготівкових розрахунків, режим використання грошей на рахунках, форми розрахунків, порядок платежів тощо

Порядок емісії, тобто порядок випуску грошей в обіг та їх вилучення з обігу, а також порядок обігу грошових знаків встановлюється державою і регулюється законодавством країни.

Суб'єкт грошово-кредитного регулювання - у ролі такого органу в більшості країн виступає центральний (національний) емісійний банк. Він, як правило, є монополістом в емісії національної грошової одиниці, кредитором останньої інстанції, забезпечує методичне керівництво банками, формує порядок реєстрації та нагляду за діяльністю комерційних банків, зберігає резерви грошових знаків.

У сучасній теорії та практиці зарубіжних країн використовується ряд принципів організації грошових систем:

 • централізоване регулювання з боку держави;

 • наявність механізму планування та прогнозування грошового обігу;

 • гнучкість, при якій закон грошового обігу необхідно перебувати в рівновазі, тобто MV = PQ, де M - грошова маса, V-швидкість обігу грошей, P-рівень цін, Q - обсяг товарів і послуг;

 • грошова емісія має кредитний характер, тобто готівкові та безготівкові гроші з'являються в обороті тільки в результаті проведення банками кредитних операцій;

 • центральний банк підзвітний парламенту країни і не підпорядковується уряду.

Типи грошових систем

Тип грошової системи залежить від форми організації грошового обігу в країні і визначається сукупністю її елементів і їх взаємодією, що обумовлюють тенденції розвитку та закономірності функціонування грошової системи. Розвиток грошових систем здійснюється одночасно з розвитком товарного господарства та економічних відносин.

Відповідно до загальних законів функціонування грошей і механізмом регулювання грошового обігу грошові системи поділяються на:

 • саморегулюючі

 • регульовані грошові системи.

Саморегульовані грошові системи - грошові системи, які базувалися на використанні в ролі грошей благородних металів та обслуговуванні сфери обігу монетами з благородних металів і обмінними на ці метали банкнотами.

Саморегулювання полягало в механізмі грошового обігу: вартість товарної маси дорівнювала вартості грошей, яка визначалася ваговим вмістом у них благородних металів (цим і обмежувалося втручання держави). Якщо грошова маса перевищувала товарну, то частина грошей йшла в скарби, в іншому випадку - при розширенні виробництва і реалізації товарів повноцінні гроші (золото і срібло) поверталися в обіг. Так через функцію грошей як засобу утворення скарбів здійснювалося стихійне регулювання грошової маси, завдяки якому кількість грошових знаків в обігу підтримувалося на рівні потреби в грошах.

До саморегульованим грошових систем відносять системи металевого обігу (біметалізму та монометалізму), про які буде сказано нижче.

Регульовані грошові системи - тип грошових систем, які базуються на обігу паперових і металевих грошових знаків, що не мають власної внутрішньої вартості.

Регулювання полягає в механізмі грошового обігу: емісія грошових знаків повністю монополізована державою, яка забезпечує стійкість емітованих грошових знаків, регулює пропозицію грошей відповідно до потреб обігу, а курс валют формується на базі паритету їх купівельної спроможності.

Регульовані грошові системи, у свою чергу, розрізняються за такими класифікаційними ознаками:

 • за характером економічної системи, в межах якої здійснюється грошовий обіг (чи характеру механізму регулювання грошового обігу):

  • ринкова

  • неринкова

Ринкова грошова система - вид регульованої грошової системи, яка характеризується переважанням економічних важелів та інструментів впливу на грошовий обіг, динаміку і структуру грошової маси. Цей тип грошової системи властивий країнам з ринковою економікою, в яких гроші відображають реальні економічні зв'язки і забезпечують збалансування грошової системи.

Неринкова грошова система - вид регульованої грошової системи, яка характеризується адміністративними методами регулювання грошового обігу (розмежування сфер готівкового і безготівкового грошового обігу, заборона певних грошових операцій, здійснення контролю за грошовими операціями суб'єктами економічних відносин, лімітування кредитів тощо);

 • за характером регулювання валютних відносин і зв'язків зі світовою економікою:

 • відкрита

 • закрита

Відкрита - вид регульованої грошової системи, яка характеризується відсутністю обмежень на проведення валютних операцій юридичними і фізичними особами, повною конвертованістю національної валюти, високою організованістю валютного ринку

Закрита - вид регульованої грошової системи, яка характеризується використанням валютних обмежень, неконвертованість національної валюти, обмеженням ринкового механізму формування валютного курсу.

 • за характером регулювання пропозиції грошей:

 • паперово-грошового обігу

 • кредитного обігу

Грошова система паперово-грошового обігу - вид регульованої грошової системи, для якої характерна бюджетна емісія з метою покриття бюджетного дефіциту. Бюджетна емісія в такій системі виступає в двох формах: а) грошові знаки емітуються державним казначейством у формі казначейських білетів; б) грошові знаки емітуються центральним емісійним банком у формі банківських білетів;

До такої грошової системі вдаються країни, які переживають економічні катаклізми, війни та інші кризові явища. За таких умов емісія грошей не пов'язана з потребами реалізації товарів і послуг, а визначається виключно потребами державних витрат. Як правило, покриття дефіциту державного бюджету веде до надмірної нетоварної емісії грошей, які переповнюють канали грошового обігу і знецінюються.

Грошова система кредитного обігу - вид регульованої грошової системи, для якої характерний випуск і рух грошових знаків, що виникають на основі кредиту, пов'язаного з виробництвом і реалізацією товарів і послуг. Кредитними принципами є забезпеченість і повернення грошей, що створює реальну можливість утримувати кредитну емісію на рівні реального попиту на гроші. Таким чином, кредитний механізм емісії здатний забезпечувати тривалий товарно-грошова рівновага і стійкість грошей в обігу. Однак при певних умовах кредитна природа банківських білетів може ставати формальної, тому кредитні гроші здатні наближатися до паперових і також знецінюватися.

За формою грошей, що перебувають в обігу, розрізняють:

 • системи металевого обігу

 • системи паперово-кредитного обігу.

Системи металевого обігу - грошові системи, в яких грошовий метал безпосередньо перебуває в обігу і виконує всі функції грошей, а банкноти та інші грошові знаки розміни на метал.

Розрізняють дві системи металевого обігу:

 • біметалізму

 • монометалізму.

Біметалізм - це форма саморегульованої грошової системи, при якій роль загального еквівалента законодавчо закріплювалася за двома грошовими металами (золотом і сріблом). Монети з цих металів карбувалися та перебували в обігу на рівних підставах. Банкноти підлягали обміну на обидва метали.

Існували три види біметалізму:

- Система паралельної валюти - співвідношення між золотом і сріблом встановлювалося стихійно відповідно до ринкової ціни;

- Система подвійної валюти - співвідношення між металами встановлювалося державою;

- Система кульгавої валюти - система, при якій золоті та срібні монети вважалися платіжним засобом, але не на рівних умовах, тому що срібні монети чеканилися в закритому порядку, а золоті - вільно. І срібні монети вважалися знаком золота.

Золоті та срібні монети вільно розмінювалися в пропорції 1:15 або 1:16. Але встановлене вартісне співвідношення часто не збігалося з реальним ринковим. Внаслідок чого один метал переоцінювався, а інший недооцінювався. Недооцінений метал витіснявся з обігу металом, вартість якого була переоцінена. Біметалізм не відповідав потребам розвинутого ринку, так як використанням двох металів як міри вартості суперечило цієї функції грошей. Загальною мірою вартості може бути тільки один метал, що фактично й відбувалося.

Біметалізм існував у 14-17 століттях, а в деяких країнах Західної Європи зберігся в 19 ст.

Монометаллизм - це форма саморегульованої грошової системи, при якій роль грошей виконує один грошовий метал. Банкноти підлягали обміну на цей грошовий метал.

Починаючи з ХIХ століття найпоширенішою грошовою системою у світі став золотий монометалізм, який існував у трьох видах:

 • золотомонетний стандарт

 • золотослітковий стандарт

 • золотодевізний стандарт

Золотомонетний стандарт.

Основні риси:

- Вільне карбування золотих монет з фіксованим вмістом золота;

- Вільний розмін золотих монет на знаки золота за номінальною вартістю;

-Вільний рух золота між країнами;

- Виконання золотом усіх функцій грошей

У зверненні знаходилися золоті монети і різні види грошових знаків, які мали золотий вміст. У відповідності з золотим змістом валют зарубіжних країн встановлювалися їх паритети. Валюти вільно конвертувалися в золоті монети.

Золотомонетний стандарт був найстабільнішу, саморегулюючу грошову систему. Саморегулювання було обумовлено адекватністю вартості, яку виражали гроші в обігу, вартості металу, який містився в монетах чи міг бути отриманий в обмін на банкноти. Завдяки вільному обігу, карбування золотих монет і необмеженого обміну банкнот на золото маса грошей стихійно пристосовувалася до потреби в них через механізм заощаджень. У період спаду виробництва та товарообороту зменшувалася потреба в грошах, вони виходили з обігу, перетворюючись на заощадження. При розширенні товарообороту гроші надходили з заощаджень в оборот. Таким чином, відбувалося регулювання маси грошей в обігу.

Золотослітковий стандарт. Грошова система, при якій в обігу відсутні золоті монети та їх вільне карбування, а грошові знаки обмінюються на золото в злитках вагою до 125 кг, причому з певними обмеженнями. Цей стандарт був введений в так званий міжвоєнний період часткової стабілізації економіки (1924-1928). Існував у країнах, які мали значними запасами золота.

Золотодевізний стандарт. До цього стандарту перейшли країни, що не мають достатніх золотих запасів. Національні валюти обмінювалися на інші валюти (девізи), в тому числі на валюти країн з золотозливковому стандартом. Основою функціонування грошових систем 30 країн світового співтовариства при цьому стандарті становили золото і девізи (іноземні валюти).

Система паперово-кредитного обігу - тип грошової системи, при якій обіг грошей обслуговують грошові знаки (паперові або металеві), які не володіють внутрішньою вартістю, тому така грошова система вимагає втручання держави. Про типи грошових систем за формою такого регулювання (паперового та кредитного обігу вже говорилося вище)

Таким чином, на закінчення розгляду даного питання можна показати на схемі класифікацію типів грошових систем (див. рис.1) і зробити наступні висновки:

 1. У функціонуванні грошової системи ринкового типу до мінімуму зводиться втручання виконавчих державних органів. У грошовій сфері вирішальна роль належить законодавчої влади та центральному (національному) банку.

 2. Відкрита грошова система стимулює ЗЕД суб'єктів господарювання і спирається на вільну конвертованість грошових операцій і вільний рух е валют.

 3. Саморегулівної є грошова система, основу якої становить обіг грошей з дорогоцінних металів - золота і срібла

 4. Сучасна грошова система є грошовою системою паперово-грошового типу, а в ній провідну роль виконують такі зовнішні фактори фінансово-кредитного регулювання, як банки та інші фінансово-кредитні інститути, загальнодержавне нормативно-законодавче забезпечення та ін

Типи грошових систем

за характером функціонування

саморегулююча регульована

за формою грошей в обігу

система металевого система паперово-кредитного обігу звернення

за характером регулювання

біметалізм монометалізм пропозиції грошей

- Система паперово-грошового обігу

- Система кредитного обігу

з позиції господарського механізму

ринкова неринкова

за характером регулювання валютних відносин

відкрита закрита

 1. Грошові реформи та методи їх проведення

Серед комплексу заходів щодо оздоровлення і впорядкування грошового обігу особливе місце займають грошові реформи. Вони представляють собою повну чи часткову перебудову грошової системи, яку проводить держава, з метою оздоровлення чи поліпшення механізму регулювання грошового обігу відповідно до нових соціально-економічними умовами.

Грошові реформи, що проводилися в різних країнах в різний час в багатьох країнах, значно відрізнялися за своїми цілями, глибиною реформування діючих грошових систем, методами стабілізації валют, підготовчими заходами тощо Їх можна класифікувати таким чином:

 1. створення нової грошової системи. Ці реформи проводилися при переході від біметалізму до золотого монометалізму, від останнього до системи бумажноденежного звернення або кредитного обігу в умовах створення нових держав, як це мало місце в період падіння колоніальних імперій чи після виходу колишніх республік зі складу СРСР.

 2. Часткова зміна грошової системи, коли реформуються окремі елементи: назва і величина грошової одиниці, види грошових знаків, порядок емісії та характер забезпечення і т.п.

 3. Проведення спеціальних стабілізаційних заходів з метою подолання інфляції чи подолання її наслідків.

Чим би не була викликана грошова реформа, найголовнішою її метою завжди є стабілізація грошового обігу. Для досягнення цієї мети недостатньо прийняти ті чи інші законодавчі акти, а необхідно:

По-перше, створити необхідні економічні передумови для грошової реформи, тобто:

 • Забезпечити накопичення золото - валютних і матеріальних резервів

 • Припинити або значне зменшити темпи зростання грошової маси в обігу

 • Оздоровити державні фінанси

 • Поліпшити структуру суспільного виробництва

 • Збалансувати ринок і т.п.

Нерідко грошовій реформі передує деномінація грошових знаків, тобто обмін усіх старих знаків на нові в певній пропорції з одночасним перерахуванням у цій пропорції всіх грошових показників: тарифів, заробітної плати, балансової вартості фондів і т.п.

По-друге, правильно вибрати метод стабілізації валюти в ході реформи. Відповідно до світового досвіду проведення грошових реформ, існують такі методи її стабілізації:

 • Нуліфікації - оголошення державою знецінених грошових знаків недійсними.

Проводиться за умови надзвичайного падіння купівельної спроможності грошей, коли стає недоцільним будь-якої обмін їх на нові гроші і в такій крайній формі зустрічається рідко. Зокрема у Франції наприкінці XVIII століття були оголошені недійсними повністю знецінені асигнації і вилучені з обігу без будь-якого відшкодування. Однак частіше знецінені гроші вилучаються з обігу шляхом обміну на нові знаки в надзвичайно низькій пропорції, так що плата за них має суто символічне значення. Так, в СРСР в 1922-1923 рр.. 1 крб. новими знаками обмінювався на 1 млн. крб. старими, в 1924 р. у Німеччині 1 нова рейхсмарка - на 1 трлн. старих марок, у 1944 р. в Греції - 1 нова драхма на 50 млрд. старих драхм. У всіх випадках по суті проводилася нуліфікації грошей, хоча за формою нагадувала девальвацію.

 • Девальвація - офіційне зниження державою металевого вмісту та курсу (або тільки курсу) національних грошей по відношенню до іноземної валюти або міжнародним рахунковим одиницям.

 • Ревальвація - це офіційне підвищення державою золотого вмісту та валютного курсу або тільки валютного курсу національної валюти країни.

Грошові реформи на основі ревальвації проводилися досить рідко, оскільки можливі при незначному знеціненні грошей та швидкому розвитку економіки і відновленні стабільності ринку. За таких умов в країні швидко розширюється товарообіг і зменшується бюджетний дефіцит, що сприяє підвищенню вартості грошових знаків і може поступово довести до доінфляціонного рівня.

 • Деномінація укрупнення грошової одиниці без зміни її найменування, що проводиться з метою забезпечення грошового обігу та надання більшої повноцінності грошам.

Так, в 1961 р. в СРСР старі гроші були замінені на "нові" таким чином, що 1 «новий» рубль дорівнював 10 «старим». Завдяки деномінації вдається значно скоротити кількість грошових купюр і монет, що знаходяться в обігу.

3. Кредитна система та її основні елементи

Кредитна система - це сукупність кредитних відносин та інститутів, які реалізують ці відносини. Тобто кредитну систему можна характеризувати з двох сторін:

 1. як сукупність кредитних відносин, тобто як сукупність економічних відносин, які виникають між кредитором і позичальником при передачі позичкового капіталу на принципах платності, зворотності, терміновості, забезпеченості, цільового характеру та диференційованого підходу.

 2. як сукупність інститутів, за допомогою яких ці ​​кредитні відносини функціонують, тобто як сукупність банків, спеціалізованих кредитно-фінансових інститутів, які здійснюють мобілізацію грошових ресурсів і надають їх в позику.

  Необхідність кредитної системи викликана такими об'єктивними потребами:

   • необхідністю акумуляції тимчасово вільних грошових коштів і передачею їх в позику різним суб'єктам економічних відносин

   • необхідністю управління грошовими потоками в економіці та забезпечення їх збалансованості

   • необхідністю технічної організації руху грошових коштів в економіці

  У структурі кредитної системи виділяють:

  • банківську систему

  • небанківські кредитно-фінансові установи.

  Головною ланкою кредитної системи в будь-якій країні є банківська система, яка здійснює основну масу кредитних і фінансових операцій. Тому у вузькому сенсі кредитну систему ототожнюють з банківською системою. Банківська система є організаційною сукупністю різних видів банків у їх взаємозв'язку.

  Банк - це установа, яка створена для залучення грошових коштів і розміщення їх від свого імені на умовах повернення, платності, строковості і забезпеченості. Основне завдання банків - здійснювати посередництво в розміщенні коштів від кредиторів до позичальників.

  У залежності від підпорядкованості банків, згідно з чинним банківським законодавством, розрізняють два основних типи побудови банківської системи:

  • однорівнева і

  • дворівнева.

  Однорівнева банківська система передбачає горизонтальні зв'язки між банками, універсалізацію їх операцій та функцій. Всі банки, що діють у країні (включаючи й центральні банки), перебувають на одній ієрархічній сходинці, виконують аналогічні функції з кредитно-розрахункового обслуговування клієнтури.

  Такий принцип побудови банківської системи характерний для економічно слаборозвинених держав, а також для країн з тоталітарним, адміністративно-командним режимом управління.

  Дворівнева банківська система характерна для держав з ринковою економікою, передбачає відносини підпорядкування між центральним і комерційними банками.





  Рис. 2 Кредитна система та її основні елементи

  На першому рівні банківської системи знаходиться центральний (емісійний) банк, який є емісійним центром держави і відповідає за стійкість грошової та банківської систем. Центральні (емісійні) банки всіх країн світу виконують такі функції:

  • розробка і реалізація грошово-кредитної політики (через використання монетарних інструментів з метою впливу на обсяг і структуру банківських резервів, рівень процентної ставки, схвалення положень нормативних актів, інструкцій та директив, затвердження нормативів ліквідності банків, диверсифікації банківських ризиків)

  • емісія грошей і контроль за грошовим обігом у країні (емісійний центр);

  Емісія грошей - найстаріша функція центрального банку, його монопольне право на організацію і регулювання готівкового грошового обігу. Хоча готівковий обіг в країнах з ринковою економікою становить лише 5-10% загальної грошової маси, однак грошова одиниця займає особливе місце в грошовій системі як єдине законний платіжний засіб на території країни.

  • кредитно-розрахункове обслуговування держави (банк уряду);

  Центральний банк виступає як касир, кредитор, фінансовий консультант уряду. У ньому відкриті рахунки уряду й урядових відомств. ЦБ здійснює виконання державного бюджету. Доходи уряду, що надійшли від податків і позик, зараховуються на безвідсотковий рахунок казначейства в центральному банку, всі урядові видатки здійснюються з нього.

  • кредитно-розрахункове обслуговування банківських інститутів (банк банків)

  У даній функції ЦБ забезпечує касове і кредитне обслуговування комерційних банків. Якщо у комерційних банків виникає потреба в поповненні каси готівкою, то вони отримують її в обмін на безготівкові резерви, переважно векселя. ЦБ виконує роль кредитора останньої інстанції.

  • зовнішньоекономічна функція

  Центральний банк є органом валютного контролю, провідником державної валютної політики. Визначає режим обмінного курсу національної валюти, здійснює його регулювання, проводить операції з управління офіційними золотовалютними резервами, регулює міжнародні розрахунки, платіжний баланс, контролює рух валютних цінностей як усередині країни, так і за кордоном, бере участь у розробці прогнозу й організовує складання платіжного балансу. Центральний банк бере участь у підготовці міжнародних угод з цих питань, співпрацює з центральними банками інших країн, а також з міжнародними та регіональними валютно-кредитними організаціями, представляє країну в цих організаціях

  За ознакою власності центральні банки бувають:

  • Державні (Німецький федеральний банк, банк Англії)

  • Акціонерні (Федеральна резервна система США)

  • Змішані (в капіталі бере участь державний і приватний сектор) - банк Японії.

  Незалежно від належності капіталу, центральний банк є юридично самостійним, його майно відокремлено від майна держави, банк розпоряджається ним як власник. Певна ступінь незалежності центрального банку від уряду є необхідною умовою ефективності його діяльності з підтримання грошово-кредитної і валютної стабільності, яка нерідко вступає в протиріччя з короткостроковими цілями уряду. У 80-90 роки тенденція незалежності центральних банків посилилася. Але в той же час економічна політика держави не може бути успішною без узгодження її основних елементів - грошово-кредитної і фінансової політики. Тому в довгостроковому плані політика центрального банку визначається пріоритетами макроекономічного курсу уряду.

  На другому рівні банківської системи знаходяться комерційні банки, які обслуговують економічних суб'єктів, здійснюючи мобілізацію коштів, і надають кредитно-розрахункове обслуговування.

  Їх особливість в тому, що вони, як правило, можуть виконувати практично всі функції інших інститутів кредитної системи (крім функцій центрального банку). Їх називають «супермаркетами фінансового ринку», так як вони є фінансовими установами універсального типу. Найважливіша їхня функція - створення за рахунок кредиту додаткових платіжних засобів шляхом збільшення залишків на поточних рахунках клієнтів.

  Розрізняють універсальні та спеціалізовані комерційні банки.

  Універсальні банки виконують практично всі види кредитних, розрахункових, фінансових, комісійних операцій для своїх клієнтів, тобто мають потенційні юридичні можливості для надання всіх видів банківських продуктів та залучення різних типів клієнтів.

  Спеціалізовані банки являють собою розгалужену мережу банків, що виконують тільки окремі операції на ринку чи функціонують у вузькому секторі ринку, обслуговуючи окремі галузі економіки.

  До числа спеціалізованих банків відносяться:

  • Інвестиційні

  • Ощадні

  • Іпотечні

  • Експортно-імпортні

  Інвестиційні банки - кредитні установи, які здійснюють установчо-емісійну діяльність. Вони здійснюють розміщення на фондовому ринку акцій та облігацій акціонерних товариств. За формою організації ці банки акціонерні. Вони вивчають цікавить їхнє підприємство, потім купують його акції та розміщують їх. Прибуток становить різницю між курсом купівлі та продажу цінних паперів. Часто інвестиційні банки не купують цінні папери, а тільки гарантують їх розміщення за окрему плату. У разі нерозміщення якоїсь частини акцій банку її купує за попередньо узгодженою ціною.

  Інвестиційні банки також дають консультації з приводу необхідності і можливості випуску акцій і облігацій з урахуванням умов даного фінансового ринку.

  За останні 10-15 років вплив інвестиційних банків на світову економіку значно збільшилася, що пов'язано зі швидким зростанням ринку інвестиційних послуг.

  Кількісне збільшення масштабів діяльності сучасних інвестиційних банків веде до їх якісної трансформації. Відбувається формування інвестиційних банків нового типу з повним набором диверсифікованих та комплексних послуг. Головна перевага інвестиційних банків - наявність великого вільного капіталу, а також глобальний характер їх діяльності. Все більше компаній ведуть свій бізнес у міжнародних масштабах, тому вони стають клієнтами тих інвестбанків, які можуть дати і здійснити операції на будь-якому ринку світу. Найпотужніші інвестбанки мають більше шансів пережити кризу - їх рятує диверсифікація діяльності, яка гарантує стабільний потік доходів.

  На сучасному етапі явно домінують американські банки. Сучасною тенденцією розвитку інвестбанкінгу є формування глобальної олігополії. Чотири головних гравців на глобальному ринку це Голдмен Сакс, Меріл Лінч, Соломон Сміт Барні (у 1977 - Тревелз Гроун купила інвестбанк Соломон Бразерс і об'єднала зі своїм брокерським відділенням Сміт Барні), а також Морган Стенлі Дін Віттер (також виникла в 1977 шляхом злиття інвестбанку Морган Стенлі та фінансової компанії Дін Віттер Діскавері). Але склад світової еліти ще не сформувався. Фахівці вважають, що найближчим часом в руках перших десяти інвестбанків виявиться більше 95% ринку, іншим доведеться задовольнятися вузькоспеціалізованими нішами.

  Розвиток і трансформація інвестбанків веде до загострення їх конфліктів з комерційними банками. Це стосується фінансування ринку корпорацій. Раніше основним джерелом вільного капіталу для корпорацій був банківський кредит. Зараз корпорації все більше звертаються до альтернативних джерел на світовому ринку капіталів - розміщення додаткових емісій акцій та випуску корпоративних облігацій, ринок яких стрімко розвивається. Таким чином, інвестбанки починають витісняти комерційні банки з місця посередника між корпораціями та інвесторами.

  Фахівці вважають, що фінансове обличчя на початку нового тисячоліття будуть визначати найпотужніші фінансові холдинги, які об'єднують діяльність інвестиційних та комерційних банків.

  Іпотечні банки. Іпотека - застава нерухомого майна з метою отримання позики. У разі непогашення позики власником майна стає кредитор (банки або інші кредитно-фінансові інститути).

  Завдяки своїй довгостроковості (20-30 років) іпотечні кредити використовуються для фінансування в тих випадках, коли виплата відсотків і погашення кредитів можлива тільки з поточних і, як правило, незначних доходів.

  Засоби для видачі кредитів іпотечний банк отримує від продажу заставних. Це надійні боргові зобов'язання банку, що приносять тверді відсотки.

  Крім основної діяльності іпотечні банки можуть вкладати кошти в цінні папери, давати позики під заставу цінних паперів. Але існують обмеження на іншу діяльність, пов'язану з ризиком. Наприклад, банк має право купувати будинки своїх боржників лише у разі непогашення кредиту, а спекулювати земельними ділянками заборонено. Саме законодавчі обмеження в інтересах власників закладних паперів роблять іпотечні банки спеціальними інститутами. Всю свою діяльність іпотечні банки здійснюють на основі заставного права.

  У Німеччині зараз функціонує 30 іпотечних банків, 10 з яких - державні, а 20 - приватні.

  У Франції іпотечні кредити видаються строком до 15 років. Джерелом коштів для таких операцій служить випуск іпотечних облігацій. Поширеною є операція, пов'язана з кредитуванням місцевих органів влади шляхом випуску комунальних позик. Банк також може кредитувати будівельні компанії на житлове та господарське будівництво.

  Іпотечні операції у Франції здійснюють і спеціалізовані організації. Їх понад 30. Вони видають кредит на покупку землі і квартир.

  У США іпотечний кредит видають переважно спеціалізовані небанківські кредитно-фінансові організації, такі як ощадно - ощадні асоціації, а також страхові компанії. Одночасно існує група державних іпотечних банків. Ресурси для кредитування ці організації отримують за рахунок продажу власних цінних паперів, які купують комерційні та ощадні банки, страхові компанії та ін

  Ощадні банки орієнтують свою діяльність на залучення дрібних вкладів населення на певний термін і видачу позик приватним особам.

  Перші ощадбанки виникли в Німеччині і Великобританії в 18-19 століттях. У Німеччині ощадбанки чітко виділяються в окрему групу банків під назвою «ощадкаси», хоча за функціями вони мало чим відрізняються від комерційних банків. Центральним органом муніципальних ощадкас є 13 жироцентралей (земельних банків). Найвищим ланкою всієї системи ощадкас і жироцентралей є Німецький комунальний банк.

  Жироцентралі створені в кожній із земель. Разом зі ощадкасами вони обслуговують жіросчета приватних клієнтів. Цей рахунок ведеться як особовий (рахунок заробітної плати). Клієнти можуть здійснювати через нього довгострокові та інкасові перекази, оборот єврочеків та інші операції.

  У Великобританії основу ощадбанків становлять довірчі ощадні банки, що відкривають рахунки для підприємств і населення. Очолює цю систему Національний ощадний банк Великобританії, організуючий діяльність через систему поштових відділень. Мобілізовані кошти розміщуються у державні цінні папери. Приватні особи та корпорації можуть придбавати ощадні сертифікати, національні ощадні облігації і т.д.

  За типом довірчих ощадбанків Великобританії в США виникли взаємно-ощадні банки. Їх особливість є те, що вони не мають акціонерного капіталу. Первинно внесений капітал був повернений засновникам. Ці банки не є комерційними організаціями. Керують ними ради довірених осіб, які отримують винагороду. Пасиви таких банків складаються з коштів вкладників, а активні операції аналогічні операціям комерційних банків. Ці банки видають споживчі позички, іпотечні кредити, випускають кредитні картки, здійснюють вкладення в акції та облігації корпорацій і т.д.

  Експортно-імпортні банки кредитують та гарантують операції, пов'язані із зовнішньоекономічною діяльністю та міжнародним рухом капіталів. Вони почали створюватися після Другої світової війни.

  Основна функція цих банків - це видача середньо-і довгострокових позик іноземним імпортерам. Кредити можуть видаватися прямо і непрямо через купівлю векселів у вітчизняних експортерів. Вони також видають кредити вітчизняним імпортерам для здійснення ними зарубіжних інвестицій.

  Зовнішньоторговельні банки дають гарантії комерційним банкам своєї країн за зовнішньоторговельними кредитами. З метою розширення сфери своєї діяльності вони часто здійснюють кредитування спільно з комерційними банками своєї країни.

  Окрім банків, в кредитну систему входять небанківські фінансово-кредитні інститути.

  Небанківські кредитно-фінансові інститути функціонують у порівняно вузьких сферах ринку позичкового капіталу і мають досить специфічну клієнтуру. Такі фінансово-кредитні інститути не мають статусу банку, виконують окремі функції банків і їх діяльність не змінює маси грошей в обігу.

  До них відносяться:

  Інвестиційні компанії - вид небанківського кредитно-фінансового інституту, який акумулює грошові кошти інвесторів шляхом емісії власних цінних паперів і вкладає їх у цінні папери інших підприємств та нерухомість.

  Розрізняють інвестиційні компанії відкритого і закритого типу.

  Інвестиційні компанії відкритого типу беруть на себе зобов'язання викуповувати свої акції на вимогу інвестора. Інвестиційні компанії закритого типу такого зобов'язання не беруть. Ці компанії більш поширені у світі через більшу ліквідності їхніх акцій.

  Пенсійні фонди - вид небанківського кредитно-фінансового інституту, який створюється приватними та / або державними установами, підприємствами для виплати пенсій особам, які вносять пенсійні та внески. Вільні кошти пенсійних фондів можуть бути інвестовані у фінансові активи, які приносять прибуток.

  Ощадні установи - вид небанківського кредитно-фінансового інституту, який спеціалізується на залученні грошових коштів фізичних осіб і без участі кредитної системи не може розглядатися та функціонувати як інвестиційний капітал.

  Страхові компанії - вид небанківського кредитно-фінансового інституту, для якого характерна особлива форма залучення коштів - продаж страхових полісів. Надходження від страхових премій та активних їх операцій перевищує суму страхових виплат, яка дає можливість страховим компаніям здійснювати інвестиції. Порядок інвестицій страхових компаній встановлюється національним страховим законодавством.

  Страхові компанії поділяються на компанії, які здійснюють страхування населення, компанії, які здійснюють страхування майна і компанії, які здійснюють довгострокове страхування життя.

  Фінансові компанії - вид небанківського кредитно-фінансового інституту, який надає позики споживачам шляхом купівлі у торговельних фірм боргових зобов'язань покупців, а також здійснює кредитування торговельних фірм під заставу боргових зобов'язань покупців. Джерелом їх позичкових ресурсів є кредити комерційних банків та капітали, які мобілізуються через випуск та розповсюдження власних цінних паперів.

  Лізингові компанії - вид небанківського кредитно-фінансового інституту, який спеціалізується на купівлі основних засобів виробництва і надання їх у тимчасове користування орендарю, який поступово платить лізинговій компанії вартість взятого в оренду майна.

  Факторингові компанії - вид небанківського кредитно-фінансового інституту, який спеціалізується на купівлі дебіторської заборгованості клієнтів, пов'язаної з постачанням товарів або наданням послуг.

  4. Грошово-кредитна політика

  Грошово-кредитна політика - комплекс заходів у сфері грошового обігу та кредитних відносин, здійснюваних державою з метою регулювання економічного зростання, стримування інфляції, забезпечення зайнятості, рівноваги платіжного балансу.

  Об'єктами грошово-кредитної політики виступають сукупна грошова маса та рівень процентних ставок.

  Суб'єктами грошово-кредитної політики виступають центральний (емісійний) банк країни, комерційні банки, установи зі страхування депозитів і т.п.

  Інструменти грошово-кредитної політики - операції на відкритому ринку, управління обов'язковими резервами, облікова політика.

  Операції на відкритому ринку - купівля та продаж уповноваженими установами держави її цінних паперів (казначейських векселів, державних облігацій тощо) з скоєнням пізніше зворотної операції. Якщо ЦБ продає цінні папери на відкритому ринку, а комерційні банки їх купують, то ресурси останніх і відповідно їх можливості надавати позики клієнтам зменшуються. Це призводить до скорочення грошової маси в обігу і підвищення позичкового відсотка. Купуючи цінні папери на ринку у комерційних банків, центральний банк представляє їм додаткові ресурси.

  Таким чином, купівля державних цінних паперів викликає додаткову грошову емісію. Продаж державних цінних паперів знижує обсяги грошової маси, яка знаходиться в обігу.

  Управління обов'язковими резервами - зміна норми обов'язкового резервування банківських депозитів. Підвищення її означає, що більша частина банківських коштів «заморожена« на рахунках Центрального банку і не може бути використана комерційними банками для видачі кредитів. Таким чином, збільшення норми обов'язкового резервування призводить до зменшення можливостей комерційних банків до кредитування і в результаті скорочується грошова маса в обігу. Зменшення норми обов'язкового резервування призводить до збільшення ліквідності банківських активів.

  Облікова (дисконтна) політика - зміна норми відсотка при наданні позик центральним банком комерційним банкам. Такий кредит надається комерційним банкам під заставу державних цінних паперів. Підвищення ставки за обліково-позичковим операціям покликане обмежити темпи зростання інфляції шляхом «стиснення» грошової маси, що у зверненні. І навпаки.

  Таким чином, через зміну облікової ставки на грошовому ринку також збільшується або зменшується пропозиція кредитних ресурсів.

  Девізні операції, тобто купівля і продаж Центральним банком іноземної валюти для підтримки курсу національної валюти і запобігання його різких коливань, протидії спекулятивним настроям учасників ринку.

  Депозитні операції ЦБ, які також використовуються для вилучення зайвої ліквідності комерційних банків. Ці операції дозволяють оперативно залучати ЦП на депозити тимчасово вільні кошти банків і тим самим практично миттєво нейтралізувати їхній можливий тиск на валютний ринок, допускаючи знецінення національної валюти і зростання інфляції у зв'язку з цим.

  Література

  1. Александрова М.М., Маслова С.О. Гроші. Фінанси. Кредит.: Навчально-методичний посібник. - К.: ЦУЛ, 2002 - с.61-73, 232-271.

  2. Демкінській А. Гроші та кредит. Навчальний посібник. - К.: Дакор, 2005 - с.155-182, 329-381.

  3. Іванов В.М., Софіщенко І.Я. Грошово-кредитні системи зарубіжніх країн: Курс лекцій. - К.: МАУП, 2001 - с. 4-72.

  4. Лисенков Ю.М., Коротка Т.А. Грошово-кредитні системи зарубіжніх країн. - К.: Зовнішня торгівля, 2005 - с.4 - 18.

  5. Рудий К.В. Фінансові, грошові та кредитні системи зарубіжних країн: Навчальний посібник. - М.: Нове знання, 2004 - с.25-36.

  Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Фінанси, гроші і податки | Контрольна робота
  128.9кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Сутність і основні елементи грошово кредитної системи
  Сутність і цілі грошово-кредитної політики
  Розвиток грошово-кредитної системи в Україні
  Основні напрямки грошово-кредитної політики у 2005 р.
  Функціонування грошово кредитної системи в умовах трансформації ек
  Становлення і розвиток грошово-кредитної системи Франції
  Аналіз грошово кредитної системи Республіки Туркменістан
  Основні напрямки грошово-кредитної політики Центрального Банку РФ
  Основні напрямки грошово-кредитної політики Центрального банку
  © Усі права захищені
  написати до нас