Сутність страхування

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗМІСТ
"1-2" 1. Сутність страхування: поняття, принципи, зміст. Страховий ризик.
2. тестове завдання
3. практичні завдання
3.1 Завдання № 3
3.2 Завдання № 4
4. практична ситуація
література

1. Сутність страхування: поняття, принципи, зміст. Страховий ризик
Страхування - найважливіший елемент системи суспільних, головним чином, економічних відносин, який притаманний будь-якій історично склалася формі спільної діяльності людей. Як поняття, страхування сусідить з такими «вічними» категоріями як товар, вартість, працю, гроші, обмін та ін Страхування з моменту його зародження оформилося в ефективний спосіб відшкодування шкоди, завданої власнику матеріальних цінностей внаслідок надзвичайних подій, таких як: стихійні лиха , аварії, пожежі, землетрусу, падіж худоби, пограбування тощо, які були у всі часи, при всіх системах устрою людського суспільства [1].
Перераховані події, що носять надзвичайний характер, порушують нормальний перебіг життя людини, відрізняються своєю непередбаченістю, раптовістю. Іншими словами, життя людей, належне їм майно, матеріальні цінності в процесі виробничої, соціальної, політичної та культурної діяльності постійно піддаються ризику бути частково або повністю втраченими [2].
Як економічна категорія страхування є системою економічних відносин, що включає сукупність форм і методів формування цільових фондів грошових коштів та їх використання на відшкодування збитку при різних непередбачених несприятливих явищ, а також на надання допомоги громадянам при настанні певних подій в їхньому житті. Перехід до ринкової економіки забезпечує суттєве зростання ролі страхування в суспільному відтворенні, значно розширює сферу страхових послуг.
В економіці ринкового типу страхування виступає, з одного боку, засобом захисту бізнесу і добробуту людей, а з іншого - комерційною діяльністю, що приносить прибуток.
Страхування як економічна категорія має ряд функцій, таких як:
- Формування спеціалізованого страхового фонду грошових коштів. Ця функція реалізується в системі запасних і резервних фондів, що забезпечують стабільність страхування, гарантію виплат і відшкодувань. Через цю функцію вирішується проблема інвестицій тимчасово вільних засобів у банківські й інші комерційні структури, вкладення коштів у нерухомість, придбання цінних паперів і т.п.
- Відшкодування збитків та особисте матеріальне забезпечення громадян. Відшкодування шкоди через зазначену функцію здійснюється фізичним або юридичним особам у рамках наявних договорів майнового страхування. Порядок відшкодування збитку визначається страховими компаніями виходячи з умов договорів страхування і регулюється державою (ліцензування страхової діяльності). За допомогою цієї функції одержує реалізацію об'єктивного характеру економічної необхідності страхового захисту [5].
- Попередження і мінімізація збитку - передбачає широкий комплекс заходів, у тому числі фінансування заходів щодо недопущення або зменшення негативних наслідків нещасних випадків, стихійних лих. Сюди ж відноситься правовий вплив на страхувальника, закріплене в умовах укладеного договору страхування й орієнтоване на його дбайливе ставлення до застрахованого майна. Заходи страховика по попередженню страхового випадку і мінімізація збитку звуться превенції. З метою реалізації цієї функції страховик утворює особливий грошовий фонд попереджувальних заходів.
Як вже зазначалося, страхування завжди пов'язане з ризиком. Страховий ризик - це ймовірність настання страхової події. Він виражає обсяг можливої ​​відповідальності страховика з того чи іншого виду страхування. Визначається на основі даних статистики, емпірично і на основі теорії ймовірностей. Достовірність страхового ризику перевіряється за допомогою побудови різних економіко-математичних моделей (актуарні розрахунки). Страховий ризик має важливе значення для визначення розміру страхового фонду [4].

2. тестове завдання
1. До основних функцій страхування відносяться:
1. Грошові перерозподільні відносини.
2. Покриття шкоди страховиком.
3. Отримання прибутку від страхової діяльності.
Відповідь: 2.
Так як саме покриття збитків страховиком є ​​однією з трьох основних функцій страхування.
2. Проведення обов'язкового страхування може бути тільки на підставі:
1. Закону чи Постанови Уряду.
2. Федерального закону.
3. Закону суб'єкта федерації.
Відповідь: 2.
Це прописано у Цивільному кодексі України, стаття 935, також існує ряд Федеральних законів про обов'язкове страхування.
3. До галузі особистого страхування належать:
1. Страхування фінансових ризиків.
2. Страхування відповідальності.
3. Медичне страхування.
Відповідь: 3.
Згідно зі ст. 4 Закону «Про страхування» особисте страхування являє собою систему відносин між страхувальниками і страховиками з надання страхової послуги, коли захист майнових інтересів пов'язана з життям, здоров'ям, працездатністю та пенсійним забезпеченням страхувальників або застрахованих. Під цей опис підходить саме третій варіант.
4. Галузями страхування є:
1. Майнове страхування.
2. Обов'язкове страхування.
3. Страхування підприємницьких ризиків.
Відповідь: 1.
Майнове страхування - одна з галузей страхування.
5. Основні ознаки страхування:
1. Укладення договору страхування.
2. Створення страхових резервів.
3. Наявність замкнутих перерозподільних відносин.
Відповідь: 3.
Страхування утворює особливу сферу фінансової діяльності, пов'язану з перерозподілом грошових коштів.
6. Істотними умовами договору страхування є:
1. Своєчасна виплата страхової суми.
2. Обов'язок страховика укласти публічний договір.
3. Визначення розміру страхової суми.
Відповідь: 3.
Дана умова прописано у Цивільному кодексі України, стаття 942.
7. Предметом діяльності страховика є:
1. Купівля і продаж цінних паперів, пов'язаних з інвестуванням.
2. Проведення консультацій зі страхової справи.
3. Вірні обидва положення.
Відповідь: 3.
Страховик може здійснювати консультації по страховому справі. У той час як купівля та продаж цінних паперів не є предметом його діяльності.
8. Нікчемним є договір:
1. Без вказівки вигодонабувача.
2. Ув'язнений з особистого страхування у зв'язку з викупом заручника.
3. Все перераховане невірно.
Відповідь: 2.
Відповідно до ст. 928 ГК РФ не допускається страхування витрат, до яких особа може бути змушений з метою звільнення заручників.
9. Страхові організації не можуть створюватися в організаційно-правовій формі:
1. Спільних підприємств.
2. Відкритих, закритих акціонерних товариств.
3. Повних товариств.
Відповідь: 1.
У формі спільних підприємств страхові компанії не створюються. Найчастіше зустрічаються страхові компанії у формі акціонерних товариств, взаємних страхових компаній, державних організацій, одноосібних підприємців тощо
10. Страхові резерви створюються з метою:
1. Фінансування платоспроможності страховика.
2. Забезпечення оперативної діяльності.
3. Виконання зобов'язань страховика перед страхувальниками.
Відповідь: 3.
Це відповідає одній з функцій страхування. Страховик у разі настання страхового випадку повинен відшкодувати збитки страхувальникам із зазначених резервів.
11. Умови забезпечення гарантії платоспроможності страховика є:
1. Статутний капітал, оплачений у повному розмірі і достатньому обсязі.
2. Виплата за шкоду у меншому розмірі.
3. Скорочення кількості укладених договорів.
Відповідь: 1.
Саме статутний капітал (а також створювані резервні фонди) гарантують платоспроможність страхової компанії.
12. Умови розміщення страхових резервів означають:
1. Збереження статутного капіталу.
2. Отримання додаткового прибутку.
3. Збільшення податкових відрахувань.
Відповідь: 2.
Розміщуючи свої страхові резерви в формі інвестування страхова компанія отримує додатковий прибуток.
13. Базова страхова премія це:
1. Премія, отримана за договором страхування.
2. Премія, яка використовується для розрахунку страхових резервів.
3. Розмір страхового тарифу з урахуванням навантаження.
Відповідь: 2.
Базова страхова премія - плата за страховий ризик страхувальника страховикові у силу закону або договору страхування [3].
14. Публічність договору особистого страхування означає:
1. Обов'язок страховика повідомляти про укладені договори.
2. Обов'язок страховика укласти договір страхування.
3. Обов'язок укласти і повідомити про договір страхування.
Відповідь: 2.
Відповідно до ст. 426 ГК РФ публічний договір передбачає його обов'язкове укладення з усіма особами без винятку на рівних умовах.
15. Поняття «сострахование» означає:
1. Укладання додаткового договору до раніше укладеного.
2. Передача ризику іншому страховику.
3. Страхування ризику кількома страховиками.
Відповідь: 3.
Співстрахування - страхування, при якому два та більше страховика беруть участь певними частками у страхуванні одного й того ж ризику, видаючи спільний або окремі поліси, кожний на страхову суму у своїй частці.

3. практичні завдання
3.1 Завдання № 3
Договір страхування життя полягає на умовах дожиття до закінчення строку страхування.
Визначити одноразову нетто-ставку на дожиття і брутто-ставку за договором страхування. (Для розрахунку використовувати дані таблиці 1 і фрагменти таблиці смертності).
Таблиця 1
Варіант
Вік застрахованої
Термін страхування
Норма прибутковості
Навантаження в тарифі
1
30 дружин.
5
3
18
Рішення
Одноразову нетто-ставку на дожиття знаходимо за формулою:
n E x = (L x + n / L x) 'V n,
де n E x - одноразова нетто-ставка;
L x + n - число осіб, які доживають до закінчення терміну дії договору страхування (знаходиться з таблиці смертності);
L x - число осіб, які доживають до віку застрахованої особи (знаходиться з таблиці смертності);
V n - дисконтируемой множник, який визначається як:
V n = (1 / (1 ​​+ i)) n, де i - норма прибутковості.
Одержуємо:
n = (1 / (1 ​​+ 3)) 5 = 0,0009766.
n E x = (96305 / 96885) '0,0009766 = 0,00097.
Брутто-ставку знаходимо за формулою:
Т бр = (Н ст / 100 - f) '100,
де Т бр - брутто-ставка;
Н ст - нетто-ставка;
f - навантаження в тарифі.
Одержуємо:
Т бр = (0,00097 / 100 - 18) '100 = 0,00118
Відповідь: одноразова нетто-ставка на дожиття складає 0,00097%, брутто-ставка - 0,00118%.
3.2 Завдання № 4
Студент виступає в ролі страхувальника і уклав договір добровільного страхування транспортного засобу строком на один рік, в який включені умови: страхування "авто-каско» із застосуванням безумовної франшизи, страхування цивільної відповідальності, страхування від нещасного випадку. У період дії договору сталися страхові випадки.
Визначити:
1. за які страхові випадки несе відповідальність страхова компанія;
2. розрахувати кошторис за відновлення автомобіля;
3. розрахувати страхову суму у разі нещасного випадку;
4. страхові відшкодування за договором страхування транспортного засобу, враховуючи, що одночасно було завдано шкоду іншому транспортному засобу та одному пасажирові, і одному потерпілому (третій особі);
5. залишок страхової суми за договором страхування. Для вирішення використовувати таблиці № 4 - 7 методичних вказівок.
Таблиця 2
Варіант №
Страхова сума за добровільним страхуванням (грн.)
Страхові ризики включені в договір
Розмір безумовної франшизи (%)
Дійсна вартість машини (грн.)
Знос авто (%)
Страхові випадки
добровільного страхування авто
збиток по ОСАГО
авто-каско (ДТП, викрадення)
ГО (за майно)
Багаж (крадіжка, збиток)
НС водія та одного пасажира (на кожного)
здоров'я третіх осіб
майно третіх осіб
1
80 000
50 000
10 000
20 000
збиток, ГО, викрадення, НС, ДТП
5
80 000
5
ДТП, збиток, ГО
-
160 500
Рішення
1. Страхова компанія понесе відповідальність тільки за випадки, внесені в страховий договір, тобто за ДТП, збиток і ГО і ОСАГО.
2. Кошторис за відновлення автомобіля розраховуємо в таблиці 3.
Таблиця 3
Найменування пошкоджених, знищених і викрадених частин, деталей і приладдя
Вид необхідного ремонту
Вартість робіт і запчастин (грн.)
Заміна
Установка і ремонт
Забарвлення
Разом
1
2
3
4
5
6
Пошкоджений передній бампер
ремонт
-
500
-
500
Розбиті лівий і правий передні ліхтарі
заміна
1500
100
-
1600
Деформація лівого крила
ремонт
-
1200
600
1800
Пошкодження (розрив) правого крила
заміна
2500
200
600
3300
Пошкоджений радіатор
заміна
1800
100
-
1900
Деформація капота
ремонт
-
1000
1300
2300
Пошкоджений мотор вентилятора
заміна
700
80
-
780
Деформована рульова колонка
ремонт
-
1500
-
1500
Розбите переднє скло
заміна
1000
200
-
1200
Пошкоджений багаж (кінокамера)
заміна
-
-
-
-
Лакофарбове покриття
-
2500
-
-
2500
Разом з урахуванням ПДВ (18%)
-
-
4956
2242
-
Всього за кошторисом
-
10000
5636
2842
18478
3. Страхова сума буде розраховуватися за даними таблиці 4.
Таблиця 4
Варіант №
Страхові випадки по НС
% Втрати працездатності
1
НС (водія,
пасажира)
у водія - перелом однієї кістки лопатки
у пасажира - забій головного мозку
5
10
Страхова сума на водія та пасажира складає 20 000 на кожного. Значить до загальної страхової суми додаємо ще
20 000 '0,05 + 20 000' 0,1 = 3000 (виплати по НС з урахуванням відсотка втрати працездатності).
4. Отже, загальний страховий збиток (Ус) склав 178 978 (сума разом з калькуляції та збитку по ОСАГО з таблиці 2).
Коефіцієнт покриття (КП) знаходимо наступним чином:
З / (ДС - (ДС 'І)) = 160 000 / (80 000 - (80 000' 0,05)) = 2,11,
де С - страхова сума, знаходиться з таблиці 2, підсумовуванням сум, відповідних страхових ризиків, зазначених у договорі (збиток - 10 000, ГО - 50 000, викрадення, ДТП - 80 000, НС - 20 000);
ДС - дійсна вартість майна;
З - знос майна.
Тепер можна знайти страхове відшкодування: В = Ус'КП - Ф,
де Ф - франшиза, що дорівнює 5% від страхової суми, тобто 8 000 рублів.
Одержуємо:
В = 178978'2, 11 - 8 000 = 369643,6 рублів.
Але виплата не може здійснюватися у розмірі, більшому страхової суми. Тому виплата складе суму страхування за вирахуванням франшизи, тобто 152000 рублів.
5. Залишок страхової суми за договором страхування складе суму, рівну франшизі, тобто 8 000 рублів.

4. практична ситуація
Прийміть рішення, хто правий у цій ситуації.
Легкове авто було застраховане по добровільному страхуванню у момент продажу від угону строком на один рік. Через два місяці, автомобіль потрапив в автокатастрофу, після чого відновленню не підлягав. На відмову страхової компанії визнати дану подію страховим, страхувальник зажадав повернення частини внесків, сплачених за договором. Страхова компанія відмовила в поверненні внесків, пославшись, що в договорі повернення внесків не передбачався. Страхувальник подав позов на страхову компанію.
Рішення
Відповідно до ст. 929 ГК РФ в договорі майнового страхування вказується подія (страховий випадок), при настанні якого страхова компанія відшкодовує збитки. У даній ситуації автомобіль був застрахований від викрадення, а не від автокатастрофи. Тому страхова компанія не зобов'язана відшкодовувати даний збиток. Але в той же час, можливість настання страхового випадку відпала й існування страхового ризику припинилося за обставинами іншим, ніж страховий випадок. Значить, відповідно до ст. 958 ГК РФ, можливе дострокове припинення договору страхування. У цій же статті сказано, що при достроковому відмову страхувальника (вигодонабувача) від договору страхування сплачена страховику страхова премія не підлягає поверненню, якщо договором не передбачено інше. Отже, страхова компанія в даній ситуації абсолютно права.


література
1. Цивільний кодекс Російської Федерації. - СПб.: Пітер, 2003. - 528 с.
2. Бірючому О.І. Страхування: шляхи розвитку / / Фінанси. - 2000. - № 12. - С. 59 - 62.
3. Курс економіки. Підручник / За ред. Райзберг Б.А. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 716 с.
4. Страхова справа в питаннях і відповідях / Упоряд. Басаков М.І. - Ростов н / Д: Фенікс, 1999. - 576 с.
5. Шахов В.В. Введення в страхування. Навчальний посібник. - М.: Фінанси і статистика, 1999. - 288 с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Банк | Контрольна робота
76.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Економічна сутність страхування
Сутність і поняття іпотечного страхування
Сутність принципи і роль страхування
Сутність і порядок страхування життя
Сутність і значення соціального страхування
Необхідність та сутність страхування Практичні завдання
Сутність і роль страхування в системі суспільних відносин
Соціально-економічна сутність вдосконалення оподаткування страхування в Росії
Соціально економічна сутність вдосконалення оподаткування страхування в Росії
© Усі права захищені
написати до нас