Сутність аудиту його мета і завдання

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Сутність аудиту, його мета і завдання.
Сутність аудиту.
Аудит - це процес, за допомогою якого компетентний незалежний працівник накопичує й оцінює свідчення про інформацію піддається кількісній оцінці і що належить до специфічної господарської системи, щоб визначити і виразити у своєму висновку ступінь відповідності цієї інформації встановленим критеріями. Таке визначення дають аудиту американські вчені. Це визначення містить кілька ключових слів і словосполучень. З'ясуємо зміст цих термінів.
Піддатлива кількісній оцінці інформація і встановлені критерії.
Для виконання аудиту повинні існувати інформації у формі допускає перевірку, і певні стандарти, за допомогою яких аудитор може оцінювати інформацію.
Інформація піддається кількісному вимірюванню, оцінці має безліч форм.
Наприклад:
 • фінансова звітність;
 • податкові декларації;
 • кількість часу, необхідне працівнику для виконання завдання, і т.д.
Критерії для оцінки цієї інформації також можуть значно варіювати. Використовувані критерії залежать від мети аудиту.
Господарська система.
При проведенні аудиту завжди повинні бути ясно окреслені рамки відповідальності аудиту, визначена господарська система і період часу. Господарської системою може бути:
Період часу - один рік (зазвичай), але може бути квартальний і місячний аудит.
Накопичення та оцінка свідоцтв.
Під свідченням розуміється будь-яка інформація, яку використовує аудитор. Форми свідоцтв різні аж до усних відповідей клієнтів, письмові контакти з іншими підприємствами або особами та особисті спостереження аудитора і пр.
Компетентне незалежне обличчя.
Аудитор повинен бути:
 • кваліфікованим, щоб добре розуміти критерії;
 • компетентним, щоб знати типи і кол-во свідоцтв, які потрібні йому для аналізу та правильного складання висновку;
 • незалежна позиція.
Якщо аудитор володіє першими двома якостями, але не має третього, то всі його дії тривають даремно. Незалежність не повинна бути абсолютною, але вона повинна бути метою.
Повідомлення про результати.
Аудиторський висновок, в якому користувачем надані результати перевірки. Висновок можуть бути різними, але у всіх випадках вони повинні інформувати читачів про те, наскільки відповідає встановленим критеріям піддається кількісній оцінці інформація. Вони можуть мати різну форму: від суто технічних до простих усних.
Різниця між аудитом та бухгалтерським обліком.
У більшості випадків аудит пов'язаний з бухгалтерською інформацією та багато аудиторів досить компетентні в бухгалтерських справах. Але слід пам'ятати, що б / у це - процес запису, класифікації та підбиття підсумків економічних подій за допомогою логіки з метою підготовки інформації для прийняття рішень.
При аудиті бухгалтерських даних визначається правильно відображає записна інформація ті економічні події, які відбулися за період, що перевірявся. Оскільки бухгалтерські правила є критеріями для оцінки того, чи правильно сформована бух. інформація аудитор повинен знати це правило: тобто повинен знати бух. облік, уміти нагромаджувати й тлумачити аудиторські свідоцтва. Це те, що відрізняє аудитора від бухгалтера.
Не можна ототожнювати поняття ревізії і аудиту.
Розглянемо відмінності в цих поняттях за деякими критеріями:
1. По мети. Аудит-оцінка достовірності і законності бухгалтерського обліку та звітності, діагностування і попередження передкризових ситуацій та банкрутства підприємств усіх форм власності.
Ревізія-встановлення достовірності і законності та бухгалтерського обліку і звітності, розкриття недостач, розтрат, крадіжок товарно-матеріальних цінностей, попередження фінансових зловживань підприємств державного сектора.
2. За завданням. Аудит-оцінка системи обліку і внутрішнього контролю як елемента менеджменту; оцінка аудиторського ризику; встановлення достовірності і законності обліку та звітності; розробка рекомендації щодо оптимізації системи обліку і внутрішнього контролю для зміцнення фінансового стану.
Ревізія-встановлення доцільності та законності здійснюваних господарських операцій та відображення їх в обліку і звітності; оцінка організації бухгалтерського обліку з точки зору забезпечення збереження державної власності.
3. По суб'єктах. Аудит - аудиторські фірми, приватні аудитори (підприємницька діяльність).
Ревізія - ревізори державної контрольно-ревізійної служби (виконавська діяльність, виконання розпоряджень).
4. По об'єктах. Аудит-система обліку і внутрішнього контролю, інформаційні системи.
Ревізія - стан звітності, збереження державної власності.
5. Порядок організації. Аудит проводиться на основі укладеного договору з підприємством-замовником (обов'язковий - щорічно, приватний-за бажанням замовників у будь-який час).
Ревізія проводиться на основі наказу керівника місцевої контрольно-ревізійної служби (періодичність щорічно, за дорученням правоохоронних органів - в будь-який час).
6. Методичний прийом. Прийоми і способи документального та фактичного контролю, економічного аналізу.
7. Склад контрольної інформації, її узагальнення та реалізація. Аудит - аудиторський звіт, аудиторський висновок. Користувачі-власники підприємств (засновники, акціонери), інвестори, кредитори, податкові інспекції. Ревізія-акт ревізії. Користувачі - керівник підприємства, адміністрація.
Типи аудиту.
У міжнародній практиці аудиторської діяльності прийнято розрізняти такі типи аудиту:
Операційний аудит - перевірка будь-якої частини процедур і методів функціонування господарської системи з метою оцінки продуктивності та ефективності. По завершенню цього аудиту менеджеру зазвичай видають рекомендацію щодо вдосконалення операції. В операційному аудиті перевірки не обмежуються бухгалтерським обліком. Вони можуть включати оцінку організаційної структури, комп'ютерних операцій, методів виробництва, маркетингу та будь-якій області, в якій аудитор кваліфікований. Це один з найскладніших типів аудиту.
Аудит на відповідність - аудит дозволяє визначити чи дотримуються в господарській системі ті специфічні процедури або правила, які приписані персоналу вищим керівництвом.
Результати аудиту на відповідність зазвичай повідомляються кому-небудь з підрозділу, яке піддавалося аудиторської перевірки, а не широким верствам користувачів. Прикладом такого аудиту може служити аудит платників податків на предмет дотримання податкових законів і т.д.
Аудит фінансової звітності - виконується для визначення того, чи узгоджуються зведені фінансові звіти з загальноприйнятими бухгалтерськими принципами чи з будь-якими іншими обраними критеріями. Базується цей тип аудиту на тому, що фінансовою звітністю будуть користуватися різні користувачі і для різних цілей. Отже, аудиторський висновок повинен містити відповідну інформацію і бути зрозуміло і доступно всім можливим користувачам.
Види аудиту, його мета і завдання.
З точки зору еволюції аудит можна розділити на наступні види;
Підтверджуючий аудит. У підтверджуючому аудиті бухгалтери-аудитори перевіряли і підтверджували достовірність звітів клієнта.
Системно-орієнтований аудит. Даний підхід до аудиту дав можливість спостерігати системи, які контролюють операції. Сутність полягала в тому, що, аудитори стали проводити експертизу на основі оцінки системи внутрішнього контролю. Доведено, що якщо система внутрішнього контролю працює ефективно, не потрібно проводити детальну перевірку, тому що аудитор може (в тій чи іншій мірі) довіряти системі внутрішнього контролю у розкритті помилок і порушень.
Аудит, що базується на ризику. Даний підхід полягає в тому, що сконцентрувавши аудиторську роботу в областях, де ризики вище, можна скоротити час, що витрачається на перевірки областей з низьким ризиком, і цим самим забезпечити більш ефективну, з точки зору витрат, послугу.
Крім цього слід розрізняти обов'язковий аудит та ініціативний аудит.
Обов'язковим у України є аудит підтвердження достовірності та повноти річного балансу і звітності всіх господарюючих суб'єктів, незалежно від форми власності та виду діяльності, звітність яких офіційно оприлюднюється, за винятком установ і організацій, які повністю утримуються за рахунок державного бюджету і не займаються підприємницькою діяльністю, а також суб'єктів з річним господарським оборотом у розмірі не більше 250 неоподатковуваних мінімальних. заробітної плати; для них 1 раз на 3 роки перевірки фінансового стану фінансових посередників; емітентів цінних паперів; державних підприємств при здачі в оренду; порушення питання про визнання неплатоспроможним або банкрутом, а також в інших випадках, передбачених законами України. Може бути організований також з розширення суду або слідчих органів.
Ініціативним є аудит, проведений за ініціативою власника підприємства, а також осіб, що володіють не менш, ніж 25% акцій (часток), що дають право голосу, або керівників підприємства.
Крім того, аудит поділяється: на зовнішній і внутрішній.
Зовнішній аудит проводиться незалежним аудитором, яка не має на аудируемой фірмі ніяких інтересів. Кліентонезавісімость експерта-аудитора є головною відмітною якістю зовнішнього аудиту.
Мета і завдання зовнішнього аудиту відрізняються від контролю на держ. підприємстві. На першому етапі це підтвердження звітності, далі надання супутніх послуг. У відповідності з міжнародними нормами до супутніх аудиту робіт відносяться підготовка оглядів, пов'язаних з нефінансового інформацією (ефективність функціонування внутрішнього аудиту, комп'ютерної системи і т.д.)
Внутрішній аудит здійснюється спеціальним структурним підрозділом підприємства або його працівниками, безпосередньо підпорядкованими керівництву підприємства та працюють у його штаті. Внутрішні аудитори окрім основної діяльності-вдосконалення системи обліку і внутрішнього контролю на підприємстві, можуть виконувати і спеціальні завдання керівництва підприємства. масштабах робіт внутрішній аудит поділяють на:
а) загальний - з усіх питань аудиту фірми в цілому,
б) локальний-за всіма напрямками аудиту (технології, бух. облік і т.д.).
Внутрішній аудит у відповідності з міжнародними нормативами "Використання результатів роботи внутрішнього аудитора" (липень 1992 р.) здійснюється за такими напрямами:
 • аналіз системи обліку внутрішнього контролю;
 • вивчення бухгалтерської та оперативної інформації;
 • оцінка якості інформації;
 • розробка проектів управлінських рішень;
 • проведення стратегічного аналізу;
 • розробка фінансових прогнозів.
Внутрішній аудит практично тільки створюється, приходячи на зміну внутрівідомчого контролю.
Аудит також підрозділяється на: первинний і повторюваний (узгоджений). Початковий аудит здійснює перевірку або консультування на даному підприємстві. Повторюваний аудит здійснюється на тривалу співпрацю клієнта з одного аудиторською фірмою. Практика роботи аудиторських фірм, як у країнах Заходу, так і в Україну, свідчить про переваги повторюваного узгодженого аудиту. Така співпраця зручно як аудиторам, які протягом багатьох років грунтовно знайомляться і вивчають клієнта, так і клієнту, який отримує висококваліфіковану всебічну, засновану на багаторічному тривалу співпрацю, допомогу і оцінку. Більше того, зміна клієнтом аудиторської фірми найчастіше викликає настороженість, як у споживачів інформації, так і у нових аудиторів.
Нормативи аудиту. Аудиторська діяльність в Україні.
Робота аудитора суворо регламентована. Міжнародна федерація бухгалтерів (МФБ) називає аудиторські регламенти міжнародними нормативами аудиту (МНА) і супутніх робіт (СР) (МНА / СР). В Україні вони отримали назву - національні нормативи аудиту і супутніх робіт (ННА / СР).
Прийнято поділяти:
а) ПН - зовнішнього аудиту;
б) МН - внутрішнього аудиту.
При створенні НН в якості основи приймається МН. Ці нормативи застосовуються не залежно від організації, форм власності, масштабів підприємницької діяльності. Відповідно до ПН розвивається аудиторська діяльність на Україну.
Необхідність і основні положення регулювання та здійснення аудиту на Україну «Про аудиторська дiяльнiсть». Тут також визначені сфера функціонування професійної громадської організації Союз Аудиторів України (САУ) та Аудиторської палати України (АПУ). Обидві організації мають регіональні відділення. Різні функції цих організацій:
Функції АПУ:
1. Затвердження норм і стандартів аудиту, програма підготовки аудиторів.
2. Здатність виданню нормативних методичних матеріалів.
3. Сертифікація аудиторської діяльності.
4. Ліцензування проведення аудиту.
5. Підготовка пропозицій з питань розвитку аудиту в Україні.
6. Розгляд скарг з приводу діяльності окремих аудиторів та аудиторських фірм.
Функції САУ:
1. Розробка обгрунтованих методик з питань аудиту.
2. Видання спеціальної літератури з питань аудиту.
3. Участь у навчальній діяльності, підготовки та перепідготовки кадрів.
4. Внесення пропозицій до органів влади і управління з питань аудиторської діяльності.
АПУ створена в 1993 році в к-сть 20 осіб. Одна з функцій АПУ сертифікація та ліцензування:
 • серії А (підприємства);
 • серії Б (банки);
 • серії АБ (всі підприємства, організації).
Видача сертифікатів здійснюється централізовано секретаріатом АПУ. Повторна сертифікація здійснюється через кожні 5 років. Ліцензія на проведення аудиту юридичним і фізичним особам Україні видається АПУ за встановленою формою загального зразка. Ліцензія видається за наявності сертифікатів. Термін дії ліцензії 5 років. Проект концепції тимчасових норм аудиту в Україну передбачає в своєму складі наступні основні нормативи:
1. Цілі і завдання проведення аудиту.
2. Договір на проведення аудиту.
3. Основні принципи, які регулюють аудит.
4. Планування аудиту.
5. Аудиторські докази.
6. Оцінка системи внутрішнього контролю.
7. Критерії істотності і достовірності.
8. Оцінка ризиків та вплив їх на аудиторські процедури
Планування аудиторських перевірок.
Одним з найважливіших аудиторських нормативів тобто основних правил здійснення аудиту є планування, відповідно до якого аудитор повинен так організувати свою діяльність, щоб забезпечити її високу якість і бути впевненими, що в кожній конкретній ситуації застосовується найбільш ефективні та дієві процедури аудиту.
Плани аудиту грунтуються на знанні особливостей підприємства замовника. Для цього здійснюється загальне попереднє аудиторське дослідження економічної сфери діяльності замовника, його умов і перспектив для укладення договору на аудит. Вивченню піддається:
 • напрями бізнесу замовника;
 • історія його діяльності;
 • нинішні умови, майбутня перспектива;
 • територіальне розміщення;
 • вид продукції, ринки збуту;
 • зміни в структурі виробництва і рівня в штаті;
 • останні зміни у функціонуванні б / в;
 • організація аудиту на підприємстві, труднощі в його проведенні і т.д.
Аудитор повинен мати такий рівень знань про галузь і підприємстві клієнта, який дозволить йому визначити події і види діяльності, які на його думку можуть мати істотний вплив на фінансову інформацію.
У плані проведення аудиту відбивається стан застосування на підприємстві система бухгалтерського обліку, рівень довіри до даних внутрішнього контролю. У плані викладається характер, терміни і глибина аудиторських процедур, порядок координації в майбутній роботі.
Після цього відповідно з 2 МНА рекомендується перед початком роботи скласти лист-зобов'язання, де визначаються взаємні зобов'язання сторін, масштаби аудиту, документально підтверджується згода аудитора на обсяг аудиту, форму акредитуючої ув'язнення. Після підписання такого договору аудитор у письмовій формі складають повний план і програму аудиту. При складанні плану в ньому повинні бути передбачені наступні об'єкти:
 • умови договору;
 • зміст, терміни подання звіту, спосіб його передачі;
 • відповідальність аудитора;
 • відповідальність клієнта;
 • застосовувана система і форма бухгалтерського обліку;
 • фінансові звіти, використовувані для аудиту;
 • виконавець аудиторської роботи;
 • тривалість аудиторської роботи;
 • бюджет часу і витрат;
 • вплив на аудит нових бухгалтерських або аудиторських інструкцій, нормативів законів у ході перевірки;
 • встановлення рівня суттєвості поставлених завдань;
 • визначення найбільш істотних етапів і завдання аудиту;
 • ступенем довіри в системі бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю;
 • работа внутренних аудиторов и масштабы их привлечения;
 • сущность и объем аудиторских доказательств условия? требующие особого внимания;
 • аудиторский риск;
 • привлечение экспертов.
Для выполнения плана аудита, аудитор должен подготовить в письменной форме программу аудиторской проверки с разработкой конкретных задач, мероприятий и процедур для каждого объекта аудита и вида работ. Она должна быть достаточно подробной. Выполняется рабочая программа по этапам:
1 этап. Аудиторская оценка организации состояния б/у, внутреннего аудита, качества отчетности предприятия.
Объекты аудита:
 • наличие учредительных документов;
 • реальность балансовых данных по уставному капиталу бухгалтерских данных;
 • выборочная проверка бухгалтерских данных регистров, балансов и т.д.;
 • материалы инвентаризации;
 • акты налоговой инспекции;
 • аудиторское заключение за прошлый период;
 • состояние компьютеризации б/у;
 • организация внутреннего контроля;
 • соблюдение, правильное использование законов, нормативов;
2 этап. Аудиторская проверка финансово-производственной деятельности.
Объекты аудита:
 • учредительные документы;
 • формирование и изменение уставного капитала;
 • наличие и использование кредита;
 • наличие и использование денежных средств;
 • основные средства и нематериальные активы;
 • материальные запасы;
 • расчеты по оплата труда и производственным расчетам;
 • производственные затраты;
 • доход;
 • конечный финансовый результат и их использование.
3 этап. Консультационные услуги и рекомендации по ведению бухгалтерского учета.
Стадии и направления аудита.
Каждая аудиторская проверка состоит из определенных этапов. Принято выделять следующие стадии аудита:
 • предварительное исследование объекта аудита;
 • планирование аудита;
 • проверка внутреннего контроля предприятия;
 • аналитическая проверка финансовой информацией;
 • обзор финансовой отчетности;
 • подготовка аудиторского отчета и заключение.
Наиболее рационально проводить аудит по таким направлениям:
 • определение типа, структура предприятия управления им;
 • планирование и последующий контроль аудита;
 • изучение и оценка формы и методов учета;
 • изучение, оценка и проверка внутреннего контроля;
 • проверка хозяйственных операций и учетных регистров;
 • проверка реальности статей баланса;
 • проверка соответствия данных бух. отчетности учетным регистром;
 • проверка соответствия прибыли и убытков фактическим результатом деятельности;
 • проверка соответствия бух. отчетности действующему законодательству;
 • анализ бухгалтерской отчетности в целом и определение достоверности и объективности информации, содержащейся в отчетности;
 • обобщение результатов проверки и составление аудиторского отчета.
По согласованной программе аудитор готовит заключение, знакомит о его содержании клиента. Последний составляет собственное мнение о фактическом состоянии данного предприятия.
Процедуры аудита.
Аудиторская проверка представляет собой совокупность определенных действий аудитора по проверке финансовой отчетности. Такие действия аудитора называются аудиторскими процедурами . Они в общем виде могут быть представлены следующим образом:
 • ознакомление с отраслью и бизнесом клиента;
 • осмотр предприятия и служебных помещений;
 • рассмотрение политики компании в области учета;
 • идентификация взаимосвязанных сторон(взаимосвязанными называются связь с филиалами, дочерними предприятиями);
 • оценка потребности в привлеченных специалистах (когда аудитор сталкивается с тем, что требует специальных знаний).
I группа процедур. Информация о юридических обязательствах клиента.
II группа процедур. Аналитические процедуры.
 • оценка способности предприятия оставаться действующим;
 • выявление вероятности ошибок в финансовой отчетности;
III группа процедур. Непосредственно тестирование.
 • сокращение числа детальных аудиторских тестов (если вероятность ошибок невелика, то детализировать аудиторские тесты нет необходимости).
 • выбор времени проведения аналитических процедур;
 • подготовка тестов.

Аудиторские доказательства
Понятие аудиторских доказательств. Их виды.
Требования к ним предъявляемые.

Наиболее важной и трудоемкой работой аудитора является подготовка аудиторских доказательств по всем объектам контроля.
Порядок отримання аудиторських доказів визначено міжнародним нормативом аудиту "Аудиторські докази" затвердженому в січні 1982
Под аудиторским доказательством следует понимать информацию, которая подтверждает правильность отраженных в учете данных или данных полученных во время фактической проверки состояния контролируемого объекта, которую отбирает аудитор в процессе контрольных действий для выдачи заказчику заключения о достоверности представленной отчетности и правильности отражения в б/у операций, связанных с изменением состояния проверяемых объектов.
При подготовке аудиторских доказательств аудитор определяет основополагающие элементы, характеризующие состояние проверяемого объекта. Этим аудитор отличается от ревизора. Содержание аудиторских доказательств зависит от способа их получения.
Розрізняють:
 • прямые доказательства — когда получают доказательства непосредственно проводя независимую процедуру выявления состояния объекта;
 • второстепенные доказательства - в этом случае используются данные внутреннего контроля или получения от 3 лиц.
В первом случае получают объективную и полную характеристику объекта, во втором к доказательствам нужно относиться очень осторожно.
 • документированные доказательства - содержащиеся в конкретных документах (Например, по расходному кассовому ордеру выдано 42 грн. на командировочные расходы, оправдательных документов нет. Указанная сумма списана на общехозяйственные расходы. В результате растет себестоимость, падает прибыль и налог на прибыль).
К аудиторским доказательствам предъявляются следующие требования:
 • необходимость;
 • обгрунтованість;
 • повнота;
 • правильность.
Под необходимостью аудиторского доказательства понимают получение конкретного необходимого аудиторского доказательства, содержание которого характеризует объект исследования.
Под обоснованностью аудиторского доказательства понимается обеспеченность того, что в первичных документах и отчетах, учетных регистрах, формах отчетности содержание подтверждается подписями конкретных исполнителей.
Под полнотой аудиторского доказательства понимают объем содержащейся в нем информации, достаточной для определения состояния объекта контроля.
Под правильностью понимают требование, в соответствии с которым должны быть приведены всесторонне проверенные аудиторские данные.
Источники аудиторских доказательств.
Источником информации аудиторских доказательств могут быть:
 • дані первинних документів, що відображають зміст госп. операції або первинні звіти;
 • учетные регистры, где обобщается и накапливается информация из соответствующих первичных документов и отчетов в разрезе их экономического содержания;
 • головна книга;
 • бухгалтерська звітність;
 • плани, кошториси, калькуляції, розпорядчі документи;
 • матеріали ревізій і перевірок різних рівнів;
 • материалы внутрихозяйственного контроля, в т.ч. по результатам внезапных проверок, инвентаризации и т.д.;
 • дані документального і фактичного контролю;
 • письмові та усні заяви працівників підприємства і третіх осіб.
Методика получения аудиторских доказательств.
Для получения аудиторских доказательств используют общенаучные и специальные приемы документального и фактического контроля.
Содержание документов проверяют сплошным или выборочным методом.
 
Рабочие документы аудитора
Понятие и классификация рабочих документов.
В соответствии с положением о стандарте аудита рабочие документы - это записи, в которых аудитор фиксирует:
 • использованные процедуры;
 • тесты;
 • полученную информацию и соответствующие;
 • выводы, сделанные в ходе аудитора.
Рабочие документы должны включать в себя всю информацию , которую аудитор считает важной для правильного выполнения проверки и которая может поддержать те выводы, которые он проводит в своем заключении.
Задачи рабочих документов. Общая цель рабочих документов заключается в том, чтобы помочь аудитору в проведении аудита. Это данные для определения для данного конкретного случая типа аудиторского заключениями основа для проверок.
Состав и кол- во аудиторских док-тов определяются аудитором самостоятельно в каждом конкретном случае. Зависит от составления Рабоч. док-тов; квалификация аудитора; его опыта работы; условия договора на проведении аудита; нормативов, правил и внутренних стандартов, используемых аудиторской фирмой или частным аудитором.
Рабочие док-ты должны отвечать определенным требованиям:
 • информацию содержать достаточно полную и детальную , чтобы другой аудитор, не участвующий в проверке мог составить четкое представление о проверке и подтвердить выводы;
 • док-ты должны быть составлены в ходе проверки, составление их после проверки не допускается;
 • док-ты должны отражать наиболее существенные моменты, по которым аудитору необходимо высказать мнение;
 • должны позволять оценить фин. отчетность, в соответствии с установленными критериями;
 • содержать информацию, необходимую или полезную для последующих проверок;
 • отражать состояние и оценку системы внутреннего контроля и степень к нему;
 • фиксировать процедуры по проверке и оценке системы б/у;
 • док-ты должны быть составлены четко и разборчиво;
 • используемые сокращения и усл. обозначения должны быть пояснены в начале папки раб. док-тов.;
 • необходимо обязательно указывать место и дату составления док-та, фамилию аудитора и его подпись, № док-та, порядковый № стр. в рабочей документации.
Существует несколько типов классификации раб. док-тів:
1. По времени ведения и использования:
 • долгосрочные;
 • непродолжительного использования.
2. По способу и источникам получения:
 • от третьих лиц;
 • от предприятия клиента;
 • составленные аудитором.
3. По характеру информации:
 • правового хар-ра (копии учред. договоров и т.д.);
 • о руководстве и персонале предприятия (кол-во и прочие сведения);
 • о структуре и организации предприятия;
 • о системе внутреннего контроля;
 • о системе б/у (структура, уровень автоматизации и т.д.);
 • док-ты и оценки аудиторского риска;
 • корреспонденция аудитора (письменные обращения аудитора, письма - предложения клиенту);
 • итоговое заключение;  
 • предложения и рекомендации.
4. По назначению:
 • обзорные (общая хар-ка предприятия-клиента);
 • информативные (дающую точную инф-цию о совершенных хоз.операциях и т.д.);
 • проверочные (свидетельствующие о проверке фин.сост.);
 • подтверждающие (ответы на запросы третьих лиц);
 • расчетные (содержащие определенные расчеты);
 • сравнительные (составленные аудитором с целью сравнения);
 • аналитические (составленные в рез-те применения метода аналитического обзора).
5. По степени стандартизации:
 • стандартизированные;
 • произвольной формы.
6. По форме представления:
 • графические;
 • табличные;
 • текстовые;
 • комбіновані.
7. По технике составления:
 • ручные;
 • на машинных носителях.
Рабочие док-ты аудитора тесно увязаны с получением и отражением аудиторских доказ-в поскольку раб.док-ты документально фиксируют последние. В соответствии с приведенной выше классификацией:
 • полученные от третьих лиц (ответы на запрос аудитора в банк) ;
 • полученные от предприятия- клиента (оригиналы и копии первичных док-тов, четных регистров, отчетов и т.д.);
 • составленные самим аудитором(зафиксированные док-но личные наблюдения, результаты тестов, аналитического обзора).

Методика составления рабочих документов аудитора.
Каждая аудиторская фирма имеет свой подход к подготовке и организации рабочих док-тов.
Требования к рабочим док-там аудитора определяют их обязательные реквизиты:
 • наименование док-та;
 • название клиента;
 • порядковый № док-та и стр. его размещения в аудиторском досье;
 • период проверки;
 • зміст;
 • указание лиц составивших и проверивших док-т, их подписи;
 • дата составления док-та и др.спец. реквизиты.
Чаще всего раб. док-ты составляются в виде схем.
Полученные аудитором выводы и рез-ты, которые зафиксированы в одном док-те, могут быть использованы и отражены в других док-х, составленных в ходе проверки. При этом обязательна ссылка на страницу, где впервые эти выводы зафиксированы.
Принято выделять рабочие док-ты объединенные в постоянную информ-ю (постоянные файлы). Они явл.удобными источниками информации об аудите, которая не утрачивает своей ценности из года в год. Обычно это следующие док-ты:
 • выписки или копии уставных док-тов, контракты долгосрочные и т.д.;
 • анализ за предыдущие годы по счетам, которые представляют постоянный интерес для аудитора(дебиторы, кредиторы, ОС и т.д.);
 • информация по ознакомлению системой внутрихоз. контроля и оценкой риска контроля;
 • рез-ты аналитических процедур, осуществленных при выполнении аудитов в предшествующие годы. Эта информация позволит определить имеются ли какие-нибудь необычные изменения по этим счетам за текущий год, которые требуют более широких проверок.

Документы текущего года образуют текущие файлы.
В текущие файлы включаются:
 • программа аудита;
 • рабочий пробный баланс;
 • корректировка оборотных ведомостей.
Вспомогательные записи.
Включение в рабочие док-ты хорошо спланированной программы аудита свидетельствует о том, что аудит проведен на высоком качественном уровне.
В аудиторских док-тах присутствует спец. роб. документ “Перечень аудиторских задач”. Учитывая особенности аудита в Украине, специфику ведения б/у по сравнению с зарубежными странами этот рабочий док-т может быть представлен в виде таблицы.
Дело _____ стр. ______

Аудит. фирма _______________
Клиент _____________

Регістр. № лицензии ________
Период проверки ____

Аудитор ____________________
№ док-та ___________


Перечень аудиторских задач.
Настоящий документ предназначен для определения перечня задач (целей),
которые необходимо решить в ходе аудиторской проверки.

1. Финансовая отчетность отвечает ли фин. отчетность предъявленным к ней требованиям и не искажает ли она фин. состояние предприятия.
2. Система б/у. Обеспечивает ли сущ. на предприятии- клиента система б/у надлежащий отчет активов и пассивов предприятия.
Проверка данных синтетического учета.
Проверка данных аналитического учета и т.д.
3. Проверка внутреннего контроля. Проверка надежности и эффективности системы внутреннего контроля предприятия клиента и т.д.
В документах “Планирование аудиторской программы”, как правило рассчитывается аудиторский риск. Аудитор может вынести док-т по расчету аудиторского риска отдельно. Форма этого док-та может быть следующая.
1. Фінансова звітність.
2. Процесс снабжения.
3. Процес виробництва.
4. Процесс сбыта.
5. ОС.
6. Материальные запасы.
7. Розрахунки з дебіторами.
8. Грошові кошти.
9. Прибуток.
10. Расчеты с кредиторами.
11. Прибуток.
12. Налогооблажение. і т.д.
Уровень допустимого риска выполнения
по каждому направлению аудита оценен по существу
________ ________
аудитор дата
Эта таблица представлена для определения риска выявления.
Для определения риска контроля и собственного риска составляется самостоятельные рабочие док-ты. Наиболее распространенные в практике рабочие док-ты - программа аудиторской проверки.
Особенно необходимы такие рабочие док-ты, если аудитор работает с ассистентом.
Наибольшее кол-во рабочих док-тов составляется на стадии оценке отчетности т.е. при непосредственной проверке статьи и показателей финансовой отчетности. Это могут быть копии учетных регистров синтетического и аналитического учета, на которых аудитор делает свои записи о проверке, пометки используя спец. обозначения. На них обязательно делаются пометки кто, когда и где делал проверку.
Использованные символы, знаки аудиторы должны письменно пояснить.
 
 
 
Ведение аудиторского досье.
Совокупность рабочих док-тов, составленных до начала и в ходе проверке финансовой отчетности предприятия клиента представляет собой аудиторское досье. Рабочие док-ты в досье должны находится в определенной последовательности:
 • організаційні;
 • административные;
 • док-ты аудиторских процедур по отдельным статьям годового отчета;
 • другие аудиторские данные;
 • выводы (заключение);
 • рекомендації.
Рабочие док-ты подготовлены в ходе выполнения заказа, включая документы подготовленные клиентом для аудитора являются собственностью аудитора. Единственный случай, когда кто-либо еще, в том случае клиент, имеет юридическое право изучать эти док-ты, возможен тогда, когда они отправляются по повестке в суд в качестве вещественного док-ва. После завершения аудита, все рабочие док-ты остаются у аудитора, так что он в будущем может при необходимости пользоваться ими. Многие из аудиторских фирм обычно переснимают на микрофильм для снижения объема хранящихся док-тов.
В ходе проверки клиент получает значительное кол-во информации носящей конфиденциальный характер. Если аудитор раскроет подобную информацию посторонним лицам или служащим своего клиента, которые не имеют доступа к этой информации взаимоотношения аудитора и клиента будут затруднены. По этой причине следует постоянно принимать все необходимые меры к защите рабочих документов. Рабочие док-ты могут быть переданы в распоряжение посторонних
Аудиторское заключение
Структура аудиторского заключения.
Ст.7 Закона Украины “Об аудиторской деятельности” указано, что аудитор оформляет результат своей проверки аудиторским заключением и аудиторским отчетом.
Аудиторский отчет не является аудиторским документом.
Он предназначен исключительно заказчика и может быть опубликован лишь с его разрешения.
Аудиторское заключение рассчитано на широкий круг пользователей.
Его публикация является свидетельством того, что годовой б/отчет предприятия и в целом его финансовая деятельность во всех деталях соответствует правилам ведения бух. учета и является достоверным.
Отчет обширный документ, а заключение сжатый, краткий.
Аудиторское заключение должно содержать такие основные документы:
 • заглавие, полное название поверяемого объекта;
 • абзац, в котором говорится о том, кому адресуется аудиторское заключение;
 • вступительный абзац:
  • состав проверенной аудиторской отчетности;
  • период и время проверки;
  • определение границ ответственности руководства предприятия и аудиторов;
 • масштаб проверки (раскрывается содержание проведенных аудитором работ);
 • дата составления;
 • адрес аудиторской фирмы;
 • подписи.
В заглавии аудиторского заключения должна быть запись о том, что аудит осуществляется независимым аудитором. Необходимо также указать название фирмы или фамилию аудитора, № лицензии. Такая информация является подтверждением того, что во время аудита не было никаких обстоятельств, которые могли помешать проведению независимой проверки. При нарушении условия независимости аудитор не имеет права делать заключение о проверенной отчетности.
В аудиторском заключении должно быть четко определено , кому оно адресуется - правлению, совету директоров, учредителям, акционерам, налоговой инспекции и т.д.
Должна быть сделана запись о том, что правильность составления отчетности возлагается на руководство проверяемого предприятия и ответственность за сделанное аудитором заключение лежит на аудиторе.
Например эта запись может иметь следующую формулировку: “Мы произвели проверку ОС по составлению на 01.01.97г. и соответствующую отчетность по материальному состоянию на 01.01.97г. Ответственность за правильность отчетности несет руководство предприятия. В наши обязанности входит составление заключения на основании проверки полученной информации”.
Раздел “Масштаб проверки” отражает качество и масштаб проверки и должен убедить пользователей отчета в том, что аудит проведен в соответствии с требованиями международных и национ. нормативов, общепринятой практикой. В этом разделе сообщается о том, что проверка спланирована и произведена с достаточной уверенностью в том, что в отчетности нет существенных ошибок.
Аудиторское закл. должно содержать мнение аудитора по следующим вопросам:
 • явл. ли полученная информация достаточной для отражения реального состояния активов и пассивов клиента;
 • отвечает ли фин. отчетность принятой клиентом системе бух. учета, а принятая система б/у - действующим нормативам и законодательным актам;
 • адекватно ли описание всех вопросов существенных для принятия аудиторского решения о правильности, достоверности и полноте информации;
 • согласуется ли документация , отражающая финансовое состояние проверяемого предприятия по форме и содержанию с действующими законодательными и нормативными актами.
Мнение аудиторов в заключении должно быть изложено четко и однозначно.
 
Типы аудиторского заключения.
Аудиторское заключение может быть:
 • безусловно положительным;
 • условно положительным (с оговорками);
 • отрицательным;
 • аудитор может отказаться от выдачи заключения.
последних трех случаях его решение должно быть аргументировано и аргументы изложены в заключении.
Аудиторское заключение заверяется подписями аудитора, руководителя клиента и печатью аудиторской фирмы.
Дата аудиторского заключения должна соответствовать последнему дню аудиторской проверки. В этот же день аудитор обязан довести результаты проверки до сведения руководства предприятия- клиента.
Обязательно в аудиторском заключении должно быть указано место нахождения аудиторской фирмы.
Предприятие-клиент при проведении обязательного аудита должно представить своевременно заключение в налоговую инспекцию.
Положительное аудиторское заключение - аудитор составляет в том случае, если по его мнению соблюдены следующие условия:
 • аудитор получил всю информацию и пояснения необходимые для целей аудита;
 • представленная информация является достаточной для отражения реального состояния проверяемого предприятия;
 • есть адекватные данные по всем вопросам;
 • финансовая информация составлена соответственно с принятой на предприятии системой ведения б/у;
 • в финансовой отчетности использованы достаточные учетные данные, не содержащие противоречия;
 • финансовая отчетность составлена надлежащим образом, по установленной форме;
Положительное надлежащим дает образом ”, “ аудиторское закл .(ПАЗ) должно содержать формулировке соответствует требованиям”, “достоверное представлени е”, “ достоверно отражает”,”соответствует ”.
Если в ходе проверки возникает сомнение или возражение по поводу правильности, используемых проверяемых решений, но они были аргументировано доказаны, это не влияет на безусловно ПАЗ.
Аудитор не может выдать ПАЗ:
 • появятся неуверенность(аудитор не может сформулировать мнение);
 • несогласие(аудитор формулирует заключение оно противоречит проверенной финансовой операции).
Причины неуверенности:
 • ограничения в объемах информации, что не позволяет выполнить все аудиторские процедуры;
 • ситуационные обстоятельства(неуверенность в правильности выборов).
Причины несогласия:
 • неприемлемость системы б/у;
 • расхождение во мнениях по фактам или суммам;
 • несогласие с полнотой и способам отражения фактов в учете;
 • несоответствия осуществления или оформления операции законодательства.
Любая неуверенность или несогласие являются причиной для отказа от безусловно ПАЗ.
Отрицательное аудиторское заключение(ОАЗ).
Фундаментальное несогласие является основанием для ОАЗ.
Фундаментальная неуверенность - основание для отказа АЗ.
В заключительных разделах АЗ аудитор сжато и четко формулирует свое окончательное мнение. При составлении ОАЗ уместной формулировке не соответствует требованиям”, “не дает достоверного представления”, “искажает действительность”, “противоречит”.
Условно- положительное заключение.
Заключение, в котором формулируется отказ от мнения по конкретному вопросу и высказывается свое собственное мнение. При этом используют те же формулировки, что и для безусловно положительного заключения.
Если выявленные в показателях неточности но дату проведения аудита самостоятельно исправлены за время ведения аудита, то так же есть основания для выдачи условно- положительного заключения. В этом случае делаются выводы о том, что показатели достоверны с учетом устранения выявленных отклонений.
Если аудитор отказывается от выдачи аудит. заключения он указывает на невозможность на основании приведенных документов сформулировать мнение о состоянии дел на проверяемом предприятии.
В АЗ могут быть включены ограничения, модификация АЗ и дополнения.
Ограничения - вносятся в заключение тогда , когда объясняются моменты несоответствия проверки нормативам аудита.
Заключения ограничиваются в случае недостатка информации или из-за отклонения принципов учета.
Заключение с ограничением содержат такие моменты:
 • отзыв об отклонениях от принципов учета;
 • несогласие с отклонением от принципов учета;
 • отзыв об ограниченном масштабе аудиторских процедур;
 • невозможность выдачи аудиторского заключения по непроверенной отчетности или в связи с нарушением независимости аудита;
 • невозможность выдачи аудиторского заключения, подтверждающие достоверность отчета, в связи с неадекватности достоверности информации.
В аудиторском заключении должен быть описан любой недостаток информации(невозможность подтвердить дебиторскую задолженность, невозможность проверить количество материальных запасов и т.д.).
Модификация аудиторского заключения - АЗ является модифицированным, если содержит дополнительные пояснения, но ограничения в него не вносятся. Оно содержит следующие моменты:
 • изменение принципов учета за время проверки;
 • изложение принципов учета, отличающихся от принципов б/у;
 • обоснование отклонений от требования к учету, разрешенным законодательством;
 • разъяснение по поводу использования отчетов других аудиторов;
 • пояснение относительно предыдущих АЗ.
Дополнения к АЗ - АЗ считается расширенным , когда дополнения к стандартным разделам содержит комментарии к информации, не входящей в состав основной отчетности, а именно:
 • дополнительный раздел , в котором обращается внимание на дополнительную информацию;
 • замечание об отсутствии ежеквартальных данных или аналитического учета;
 • указание на несоответствие прочей информации, данным проверенных отчетов (несогласованность пояснительной записки к балансу с балансом).


Завдання 1. Підприємство відрялило працівника до Львова 10.01.2001р. Працівник повернувся з відрядження 15.01.2001р. На підставі авансового звіту та посвідченя про відрядження добові були нараховані так:
6діб х 4грн = 24грн.
Розв"язати задачу за такою схемою:
1. визначити, які нормативні документи були порушені;
2. встановити до яких наслідків призвела здійснена операція;
3. визначити, які аудиторські докази цього факту треба використати;
4. встановити осіб, відповідальних за допущені помилки;
5. визначити порядок дій аудиторів та їх пропозиції;
6. зазначити корегуючі записи бухгалтерського обліку, якими можна усунути допущені порушення.
Згідно з положеннями Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства Фінансів України від 13.03.98р. №59, зі змінами та доповненнями, службовим відрядженням вважається поїздка працівника за розпорядженням керівника підприємства, об'єднання, установи, організації на певний термін до іншого населеного пункту для виконання службового доручення не за місцем постійної роботи.
Порядок оформлення службових відряджень не змінився.
Направлення працівника підприємства, об'єднання, установи, організації у відрядження як по території України, так і за кордон провадиться керівником підприємства або його заступником і оформляється наказом (розпорядженням) із зазначенням пункту призначення, назви підприємства, на яке відряджається працівник, терміну і мети відрядження.
Термін відрядження визначається керівником підприємства або його заступником і не може перевищувати 30 календарних днів. Термін відрадження працівників, направлених для виконання в межах України монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, не повинен перевищувати терміну будівництва об'єктів.
Відповідальна особа виписує відрядженому працівнику посвідчення про відрядження за формою, затвердженою наказом ДПАУ від 28.07.97р. № 260. Підставою для видачі посвідчення про відрядження є наказ (розпорядження) по підприємству про направлення працівника у відрядження . Посвідчення про відрядження має бути оформлено належним чином як з лицьового, так і зі зворотного боку. За позначками у посвідченні про відрядження про вибуття з місця потійної роботи та прибуття до місця постійної роботи визначається фактичний час перебування у відпядженні.
Підприємство, що відряджає у відрядження працівника, має зареєструвати факт видачі посвідчення про відрядження такому працівнику в журналі реєстрації посвідчень на відрядження.
Звертаємо вашу увагу, що відповідно до Інструкції №59 власник (або уповноважена ним особа) згідно з пунктом 5.4.8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", зі змінами та доповненнями, може встановлювати додаткові обмеження щодо сум і цілей використання коштів, наданих на відрядження: витрат на наймання житлового приміщення, на побутові послуги, транспортні та інші витрати. Розмір добових витрат , виплачуваних працівникам підприємства, направленим у відрядження підприємствами всіх форм власності, не може бути нижчим за норми добових витрат, установлених працівникам, направленим у відрядження підприємствами, які повністю або частково утримуються (фінансуються) з арахунок бюджетних коштів. Зазначені обмеження вводяться наказом (розпорядженням) власника (або уповноваженої особи).
Після документального оформлення відрядження, відрядженому працівнику перед від'їздом необхідно видати грошовий аванс у межах суми, визначеної на оплату проїзду, наймання житлового приміщення, і добові.
Зауважимо, що Інструкцією №59 з урахуванням останніх змін передбачено, що підприємство, яке відряджає працівника, зобов'язане забезпечити його грошовими коштами (авансом) у розмірах, установлених нормативно-правовими актами про слцжбові відрядження.
Перш ніж провести видачу грошових коштів із каси підприємства, бухгалтеру необхідно розрахувати суму авансу виходячи з норм добових витра, вартості проїзду і наймання житла (при цьому для визначення вартості житла і вартості проїзду використовуються дані з наявних авансових звітів щодо попередніх відряджень до цієї місцевості). Як правило, аванс видається в цілих гривнях без копійок.
Згідно з Положеннями про ведення касових операцій у національній валюті Україні, затверджено постановою Правління НБУ від 19.02.2001р. №72, зі змінами і доповненнями, видача авансу на відрядження, виплачуються добові в межах норм, установлених постановою КМУ "Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон" від 23.04.99р. №633, зі змінами та доповненнями.
Постановою №633 для відряджень у межах України встановлено такі граничні норми добових витрат:
а) якщо до рахунків на оплату вартості проживання в готелях не включаються витрати на харчування, - 18 грн.;
б) якщо до рахунків вартості проживання в готелях включаються витрати на
- одноразове харчування - 14грн. 40коп.;
- дворазове харчування - 10грн. 80коп.;
  - триразове харчуваня - 7грн. 20коп.
Витрати на харчування, вартість якого включено до проїздних документів, оплачується відрядженням за рахунок добових. Величина добових витрат - єдина для всіх населених пунктів, незалежно від їх статусу (місто, обласний центр, районній центр).
Таким чином, по даному завданню можна сказати, що порушено Інструкцію №59, в які вказано, що підприємство мало забезпечити командировану особу грошовими коштами (авансом) відповідно до чинного законодавства (Згідно з п11-1 постанови №633 розмір добових витрат не може бути нижчим за норми добових витрат, установлені додатком до цієї постанови).
Здійснена операція призвела до недоплати (невиплати) грошових коштів, по нарахуванню у відрядження в межа України, відрядженій особі.
Для аудиторських доказів можна віднести видатковий касовий ордер та авансовий звіт, який подала командирована особа, та посвідчення про відрядження.
Відповідальний за допущені помилки несе головний бухгалтер.
Після перевірки необхідних документів, аудитор може запропонувати підприємству зробити перерахунок нарахованого авансу, та доплатити решту необхідної суми.
Для усунення допущених порушень, необхідно після перерахунку грошових коштів (авансу), донарахувати на підставі авансового звіту командированого (в авансовому звіті мають бути зазначені: дата його складання, призначення отриманого авансу, розмір отриманих і використаних сум, перелік підтверджуючих докуметів), та виписати видатковий касовий ордер на необхідну суму.
6 х 18 = 108 (всього по нарахуванню)
108 - 24 = 84 (недорахована сума)
Дт92 - Кт372 = 24грн.
Дт92 - Кт372 = 84грн.
Дт372 - Кт301 = 108грн.
Проводиться коректування по вище зазначеним рахункам.
Завдання 2 . Аудиторська фірма отримала дві пропозиції по проведенню перевірок: вуід фірми К і фірма Л.
Фірма існує на ринку більше п"яти років, обо'язковій аудиторській перевірці у відповідності з критеріями не підлягає.
По результатам документальної перевірки податковими органами на фірму було накладено штрафні санкції. Погашення заборгованості перед бюджетом по штрафним санкціям призведе до порушення фінансової стійкості організації. Тому фірма К вирішила звернутися в аудиторську фірму з метою зменшенння об"єму штрафних санкцій, що були накладені податковою інспекцією. Фірма К пропонує заплатити за послуги аудиторькій фірмі 1000грн.
Фірма Л існує на ринку три роки. Як підприємство з участю іноземного капіталу, вона підлягає обов"язковій аудиторській перевірці.
Але в цьому році фірма Л вирішила змінити аудиторську фірму і звернулась з пропозицією про укладення договору на перевірку бухгалтерської звітності в названу вище аудиторську фірму. Фірма Л пропонує за послуги по договору заплатити аудиторській фірмі 800грн.
Аудиторська фірма має обмеження у штатних співробітниках. При умові заключення договорів по обох пропозиціях їй необхідно залучати штатних робітників.
Потрібно:
Визначити, чи доцільно приймати аудиторській фірмі дві пропозиції, якщо необхідно приймати одну, то яку?
Дивлячись по ситуації першої фірми (К), то після провірки її податковими органами, немає сенсу наймати аудиторів. Вони допоможуть, або підкажуть як виправити ті помилки які знайшла податкова інспекція, і по яким було накладено штраф. І тільки якщо вони знайдуть помилку податківців, що мало можливо, можна буде на підставі аудиторських актів зменшити суму штрафних санкцій.
Тому аудиторській фірмі доцільніше буде погодитись на пропозицію фірми (Л). При цьому їй необхідно буде підготувати фахівця, який буде розумітися на веденні документів із залучення іноземного капіталу. І відповідно до того, що підприємство існує на ринку три роки, перевірка не займе багато часу, що оправдає запропоновану підприємством суму гонорару.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Курсова
131.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Зміст фінансового менеджменту його мета і завдання
Хіміко токсикологічний аналіз у ветеринарії його мета і завдання
Передумови аудиту та його завдання в ринковій економіці
Мета і завдання виробничої діяльності підприємства
Мета завдання місія ефективність організації
Мета завдання функція та принципи ревізії та її види
Мета завдання і принципи спортивного тренування легкоатлета
Основна мета та завдання функціонування сільського кредитного кооперативу
Мета і завдання державної системи забезпечення єдності вимірювань
© Усі права захищені
написати до нас