Суспільно-політичні руху 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство аграрної політики України

ЮФ «КАТУ» НАУ

РЕФЕРАТ

На тему: Суспільно-політичні рухи.

Виконала

студентка:

Перевірив:

Сімферополь

2006р.

1. ПАРТІЇ В ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ РУХУ

Характерною рисою минулого століття стала поява масових громадських рухів. Цей феномен уособлював собою вихід на авансцену історії сотень мільйонів людей в якості учасників творчої діяльності і суб'єктів політичного життя. Небачене число цих суб'єктів відображало політичну соціалізацію особистості, входження мас у політичне життя - як загальносвітову тенденцію. Її виникнення було пов'язане з появою загроз глобального масштабу, посиленням неоднорідності суспільства, зростанням самосвідомості особистості, в тому числі і національної свідомості, і низкою інших причин.

Поняття «громадські рухи» і «громадські організації» тісно пов'язані між собою і фактично є різними рівнями громадських об'єднань.

Громадський рух - це дія різних соціальних, демографічних, етнічних груп, які об'єднані:

1) загальною метою змінити свій соціальний статус, 2) загальними цінностями - негативними чи позитивними, 3) загальною системою норм, що регламентують і регулюють поведінку його учасників; 4) неформальним лідером або групою лідерів; 5) специфічними способами символізації своїх цінностей у політичній ідеології.

Громадські організації - це добровільне об'єднання громадян, що сприяє розвитку активності своїх членів, що має зазвичай програмні цілі та статут, іноді і членство, тобто структурно оформлені, і прагнуть впорядкувати дії своїх членів в життєво важливих для них сферах. У число громадських організацій входять політичні партії, професійні спілки, жіночі, молодіжні, ветеранські організації, товариства, фонди, асоціації громадян.

Іноді терміни «громадські організації» та «громадські рухи» ототожнюються. При аналізі суспільних рухів слід звернути увагу на їх класовість, соціальну базу, цільову спрямованість і функціональну роль.

Ставлення громадських рухів до існуючого ладу обумовлює їх характер і орієнтацію (консервативні, реформістські, революційні, контрреволюційні, прогресивні, реакційні).

У своєму розвитку суспільні рухи проходять кілька стадій: передумови виникнення, артикуляція прагнень, стадія агітації, стадія розвиненої політичної діяльності, стадія згасання руху.

Громадські рухи відомі на Заході з кінця 40-х - початку 50-х років XX ст., Але особливо вони посилилися у 70 - 80 роки, що було викликано посиленням загрозою ядерної війни, екологічною небезпекою для Землі, соціальним динамізмом життя, зростанням національної самосвідомості і т. д. У США, наприклад, склався так званий «третій сектор», до якого належить величезна кількість найрізноманітніших неурядових організацій з числом учасників понад 30 млн. громадян. В інших країнах теж налічується багатомільйонна армія учасників громадських рухів.

Соціальну базу масових демократичних рухів складають представники «середнього класу» (службовці, вчителі, лікарі), самозайнятого населення (фермери, власники магазинів), маргінали (безробітні, іммігранти, студенти), а також домашні господині, пенсіонери, ветерани і т. д.

Масові демократичні рухи стали ініціаторами нових процесів і рис в економічній, політичній, соціальній та духовного життя. В основному вони відстоюють загальнолюдські і загальнодемократичні інтереси. Розширення кола завдань, висунутих учасниками масових рухів, створює об'єктивну основу для зближення окремих загонів цих рухів. Стає все важче чітко розмежовувати сфери їх діяльності, оскільки активісти одних загонів найчастіше є одночасно учасниками інших.

Громадські рухи поділяються на традиційні і нові соціальні рухи (НСД). До першого можна віднести антивоєнний, профспілковий, феміністський, молодіжне та інші.

До нових соціальних рухів відносяться екологічне, коммунітарном, за альтернативний спосіб життя, філософсько-містічсскіе і безліч інших. Відзначається ряд специфічних рис масових громадських рухів:

зростаюча політизація;

відсутність прагнення до захоплення влади, перетворення існуючого ладу;

стихійний характер, що переходить у радикалізм, екстремізм;

прагматично вузька спрямованість;

акцент на ненасильницькі методи боротьби;

замкнутість соціального, ідеологічного і вікового складу його учасників;

відкритість до співпраці з іншими силами і рухами;

утопізм поглядів і суджень;

неприязне ставлення до політичних владі, бюрократії;

локальна замкнутість і локальні дії;

- Неприйняття централізації, аморфність організаційних структур. Іноді, стосовно до нашої країни, виділяються так звані

неформальні рухи та організації.

Оглядаючи політичну історію сучасного світу, важко обійти увагою такі феномени, як політичні партії та суспільно-політичні рухи і організації. Політичне життя в цивілізованих країнах немислима без цих інститутів і масових об'єднань. У всіх розвинених або країнах, що розвиваються вибір цілей і завдань суспільного прогресу, інтеграція їх у практичну політику лежить на плечах тієї чи іншої політичної партії. Через партії та суспільно-політичні рухи здійснюється участь мас в управлінні громадськими справами.

Зрозуміти будь-яку демократію, вважав російський політолог Острогорский, можна лише вивчивши політичну поведінку мас і представляють їх організацій - партій і громадських організацій, що знаходяться за межами урядової сфери.

У числі пріоритетних питань теми: основні концепції політичної партії; функції і типології партій; партійні системи і їх вплив на характер організацій і політичних режимів.

Партіям, а також сучасних громадсько-політичних рухів присвячена різноманітна література: від наукової до художньо-фантастичною. Професор М. В. Романовський пише, що за 60-70-і рр.. майже половина зарубіжних публікацій - з політичних партій. У розумінні їх у сучасній літературі представлені різні, часом протилежні підходи. У гносеологічному плані, а тим більше в соціальному, це цілком зрозуміло: пізнання об'єктивної істини, тим більше, якщо мова йде про організації, завжди процес суперечливий і значною мірою залежить від світогляду і позицій пізнає суб'єкта. Досліджуючи дану проблему, як і будь-яку іншу, потрібно мати на увазі, що монополії на істину в науці не існує. Гарантує осягнення істини тільки об'єктивність розгляду предмета. І нічого більше.

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ЯК ОРГАНІЗАЦІЯ

У марксистській літературі впродовж багатьох десятиліть проблема політичних партій зводилася до вивчення лише комуністичних партій. На них проектувалося і теоретичне визначення поняття «політична партія», що, звичайно, обмежувало його обсяг і пояснювальні можливості. Гіпотетичним було розуміння ролі партій у політичній системі. У цьому питанні панували стереотипи політичного мислення: про незмінно авангардній і керівної ролі колишньої КПРС, а також інших правлячих комуністичних і робочих партій, «єдино» прогресивних у капіталістичних країнах комуністичних партіях і незмінно «реакційних» інших немарксистських партіях. По суті, проблема партії в політичній системі в політологічній літературі, як правильно зазначають деякі автори, не вивчалася.

Теоретики і політики неодноразово повторювали відомі ленінські висловлення про місце і ролі більшовицької партії в системі диктатури пролетаріату (по роботі «Дитяча хвороба« лівизни »в комунізмі»). Повторювали, але критично не аналізували і не збагачували. А адже в ленінської концепції революційна партія, по суті, зливалася з диктатурою пролетаріату. І, отже, проблема «партія - держава» знімалася.

Криза і крах системи монопартії, виникнення багатопартійності, поворот до об'єктивного вивчення досвіду розвинутих капіталістичних країн змушують науку в значній мірі заново розглянути проблему політичної партії, її місця і ролі в політичній системі, так і в громадянському суспільстві. Вироблена марксизмом концепція політичної партії як класової організації потребує коригування, відповідає новим реаліям. Представляється важливим критичне освоєння ідей про політичні партії, висловлених закордонними політологами.

Отже, про поняття «політична партія». Без його визначення важко усвідомити роль партії в політичній системі, її функції в якості інституту демократії. Вимагають того й невгаваючі дискусії про характер політичних партій в нашому суспільстві, які принесли в масову свідомість відому неясність.

У літературі відзначається наявність різних підходів у розумінні сутності політичної партії і величезне різноманіття її визначень (деякі автори налічують більше двохсот визначень). В основному вони зводяться до визначення партії: а) як групи, об'єднаної спільними ідеологічними цінностями, б) як специфічного виду організації; г) як найбільш активної частини певного класу чи інших соціальних груп, що представляє їх загальні інтереси; д) як вираження політичного конфлікту в суспільстві і знаряддя дозволу обумовлених ним конкретних проблем.

Американський політолог С. Ліпсет пише, що в сучасних демократичних країнах існування партій обумовлено чинниками, пов'язаними зі стратифікацією і культурними цінностями. Прототипом першого типу є класова партія, а другого - партія релігіозная3.

Характерна динаміка зміни політичних дихотомій, виражають лінію розмежування політичних сил. До серпня 1991 р. і після (деякий час) така лінія визначалася дихотомією «комуністи - демократи», потім вона змінилася протистоянням по лінії - «реформісти - консерватори». За останній час на перший план висувається дихотомія «демократи - прихильники авторитаризму», «державники - сепаратисти», хоча не знімається з порядку денного конфронтація комуністів і радикал-реформаторів, антикомуністів.

Політична розколотість російського суспільства, перманентно загострюється конфліктність заважає становленню в країні якоїсь певної партійної системи, будь то багатопартійної або двопартійною. Однак ясно, що Росія тепер вже не повернеться до однопартійності, до панування будь-якої партії-монстра.

Отже, політичний процес в Росії свідчить про те, що партії залишаються реальністю сучасності. Їхній потенціал поки що далеко не вичерпаний. Ще багато десятиліть вони будуть виступати головним об'єктом політики, і служити сполучною ланкою між громадянським суспільством і державою.

ГРОМАДСЬКІ РУХУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ І ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА

Партії виростають із суспільних рухів і організацій, історично передували їм. Громадські рухи та організації утворюють ту соціальну середу, в якій живуть і працюють партії. Вони (руху) доповнюють дію партій або перешкоджають розповсюдженню їх впливу на суспільство, є базою для перетворення існуючих партій та появи нових.

Відомо, що в країнах Східної Європи в недалекому минулому існували масові організації та рухи: Вітчизняний фронт у Болгарії, Національний фронт у Чехословаччині, Патріотичний рух національного відродження в Польщі і т. д. Хоча вони носили більше показний характер, але певну політичну роль виконували: служили засобом громадської легітимації діяльності правлячих комуністичних і робочих партій. У міру назрівання політичної кризи ці рухи перестали виконувати свою функцію, закріплену партійною системою, і розпалися.

Нова соціально-політична ситуація викликана до життя інші рухи та організації політичного характеру. Знаходячи певні структури, вони переростають в організації.

Громадські організації - це недержавні форми соціальних зв'язків, що виникають на основі групових (особливих) інтересів. У змістовному плані вони являють собою різні форми соціальної діяльності людей, пов'язані з вираженням і захистом інтересів певних груп і верств населення, включаючи численні угруповання. Профспілки, трудові асоціації, молодіжні спілки, наукові товариства та інші професійні та аматорські об'єднання - все це приклади громадських організацій. Різниця між організаціями і рухами відносне. Будь-яка масова організація функціонує як суспільний рух, наприклад, профспілковий, молодіжне, жіноче. Адже рух - це певна форма організації соціальної діяльності різних груп і верств населення. Динаміка розвитку громадських організацій в суспільно-політичні нескладна. У тому випадку, якщо організація включається у політичний процес, претендуючи на представлення та захист спільних інтересів якихось соціальних груп, вона знаходить суспільно-політичний статус (формальний чи неформальний) і окремі ознаки партії, хоча партією в повному розумінні цього поняття ще не стає . Такий, наприклад, характер польського профспілкового об'єднання «Солідарність».

У числі громадських організацій, пов'язаних по своїй професійній діяльності з політикою, але не є партією, асоціації політологів (Міжнародна і Національні). Російська асоціація політологів є добровільним об'єднанням осіб, що займаються дослідженнями в галузі політичної науки. У її задачі, крім інших, входять наукова експертиза політичних рішень, прийнятих органами влади та управління, політичне консультування державних органів. Асоціація має свій статут і відповідну структуру організації, але партією вона не є.

Характерна особливість сучасних масових громадських рухів і організацій полягає в тому, що вони, як правило, або безпосередньо пов'язані з політикою, або побічно впливають на якість діяльності політичних інститутів. Скажімо, міжнародний рух за мир породило таке специфічне явище нашого часу, як народна дипломатія, позитивна роль якої у світовій політиці загальновідома.

Суспільно-політичні рухи та організації, в залежності від їх зв'язку з політичною системою, можуть бути інституалізовані (формальними) і неинституционализированными (неформальними). Перші, якщо можна так сказати, при-тани ​​політичною системою в якості її складового елементу і функціонують у відповідності з комплексом формальних правил. Другі виникають і діють поза системою, за правилами, не обов'язковим нею. Це так звані неформальні організації. Однак у суспільно-політичному житті все схильне динаміці. Можливі й взаємоперетворення громадських організацій. Деякі неформальні рухи та організації припиняються у формальні і навіть у політичні партії. Така діалектика багатьох неформальних організацій.

Суспільні та суспільно-політичні рухи і організації на відміну від партій більш різнорідні за своїм соціальним складом. Вони виникають як на класовій, так і на класово-подібної міжкласової основі.

Наприклад, за критерієм мети бувають суспільно політичні рухи та організації революційні і контрреволюційні, реформаторські і консервативні, національно-демократичні, загальнодемократичні, екологічні. За сферами діяльності: економічні, соціальні, національні, інтернаціональні, релігійні, наукові, освітянські та інші. За місцем діяльності: місцеві, регіональні, загальнодержавні, міжнародні, що діють в парламенті (функції та інші об'єднання депутатів), всередині управлінських структур, в системі навчальних і наукових установ, в релігійному середовищі. За характером виникнення: стихійні і свідомо організовувані; за способом організації: клуби, асоціації, об'єднання, спілки, фронти; за соціальним складом: молодіжні, жіночі, професійні.

Якими б різноманітними не були суспільні рухи та організації, всі вони так чи інакше покликані виконувати дві основні задачі: а) вираження і реалізація групових інтересів, б) забезпечення участі членів тієї або іншої групи чи спільноти в управлінні громадськими справами і самоврядуванні, а отже , у реалізації принципів народовладдя (демократії). Звідси і глибинні причини виникнення суспільних рухів і організацій: незадоволеність групових потреб і інтересів через діяльність інститутів державної влади та політичних партій, наявність нерозв'язних структурами влади і управління економічних і соціокультурних проблем.

Можна сказати, що вся палітра діалектики рухів і організацій проявляється в останні роки в нашій країні. Перш за все, це пов'язано з формуванням багатопланового й суперечливого спектру специфічних інтересів, соціальних очікувань і претензій суспільних груп, національних спільнот, професійних верств, демографічних утворень і трудових колективів. Однак наявність різноманітних соціальних потреб та інтересів саме по собі ще не веде до виникнення громадських рухів і організацій. Тільки тоді чинник інтересів спрацьовує, коли, по-перше, стан незадоволеності інтересів фіксується в суспільній свідомості, по-друге, складаються певні уявлення в масовій свідомості про зміст групових інтересів і шляхів їх задоволення, по-третє, зростає потреба у значної частини різних груп і верств народу брати участь у прийнятті суспільно політичних рішень, пов'язаних з реалізацією інтересів; нарешті, по-четверте, при наявності відповідних демократичних структур у політичній системі. Словом громадські та суспільно-політичні рухи та організації виникають на основі соціально-групових інтересів, за умови розвитку самосвідомості тих чи інших суспільних груп, що реалізується із громадської активності, пов'язаної із задоволенням цих інтересів

У країні в останні роки процес утворення численних рухів і організацій носив вибухоподібне характер. І не випадково. Позначилося тривале блокування групових інтересів і соціальних очікувань, так як відсутні в суспільстві і його політичній системі відповідні канали артикуляції інтересів і в цілому - самовираження людини. Склався жорсткий вододіл між офіційним, партійно-бюрократичним і неофіційними масовою свідомістю; досягло критичного рівня недовіра людей до тих цілей, які пропагувалися існуючими суспільно-політичними організаціями. У республіках процес ще більше загострився зважаючи невирішеність багатьох аспектів національного питання.

У ситуації, що атмосфері, просоченою гострими соціально-політичними і ідеологічними протиріччями, спочатку стали виникати поза існуючої системи організацій протестні рухи та організації радикально-демократичного характеру. Це народні фронти, економічні рухи, об'єднання виборців. Потім формуються масові рухи всередині системних державних, партійних, профспілкових та молодіжних структур: незалежні профспілкові організації, страйкоми, різні групи депутатів. Надалі відбувається інтеграція рухів і організацій, що сформувалися як поза, так і всередині політичної системи. Складаються своєрідні блоки-руху: «Демократична Росія», «Об'єднаний фронт трудящих Росії», «Трудова Москва» та інші. Ряд організацій та рухів переростають у політичні партії. Національні фронти в деяких союзних республіках стали правлячими.

Простежуючи діалектику процесу формування нових суспільних рухів і організацій та перетворення, що існували раніше, не можна не відзначити такі його особливості. По-перше, політизований і ідеологізований характер переважної більшості рухів. По-друге, еволюцію більшості (національних фронтів всіх без винятку) в плані наростання антисоціалістичної, націоналістичної і антирадянської спрямованості. По-третє, превалювання конфронтаційного, руйнівного, а не творчого моментів в орієнтаціях і діях знову виниклих громадських утворень.

В умовах нового політичного режиму не поменшало соціальних протиріч, а, навпаки, збільшилося їх число; проявилися раніше існували в прихованому (латентному) вигляді і знову виниклі антагонізми, породжені кримінальним капіталізмом і державною політикою, яка виражає інтереси «нових росіян». Конфліктний ландшафт групових і громадських інтересів, а також відома лібералізація суспільного життя стали причиною формування інших за своєю спрямованістю й складу (в порівнянні з до серпневими - 1991 р.) громадських рухів. У травні 1998 р. в Росії було зареєстровано близько 87 тисяч громадських об'єднань і суспільно-політичних рухів. У тому числі узаконило свою діяльність «Рух на підтримку армії», створене трагічно загиблим депутатом Державної Думи генералом Рохлін.

Утворене в російському суспільстві протистояння громадських і політичних сил - свідчення того глибокої системної кризи, в якій воно опинилося. Вихід з неї лежить через реформування громадянського суспільства та політичної системи на основі послідовної реалізації принципів демократії і руху по шляху прогресу, а не руху назад.

Література

 1. Див: Романовський Н. Б. Політичні партії і партійні системи / / Політологія і сучасний політичний процес. М., 1990. С. 90.

 2. Див: Мігранян О. Механізм гальмування в політичній системі та шляхи його подолання / / Іншого не дано. М., 1988. С. 103, 120.

 3. Див: Ліпсет С. Політична соціологія / / Американська соціологія. М., 1972. С. 214.

 4. Див: Дарендорф Р. Про майбутнє партій / / Політологія вчора і сьогодні. С. 133-138; Елдерні Т., артерії Д. Умови досягнення консенсусу. Там же. С. 154-163.

 5. Шварценберг Р.-Ж. Політична соціологія. Частина III. С. 78.

 6. Енгельс Ф. Недавній процес у Кельні / / Маркс К. і Енгельс Ф. Соч. Т. 8. С. 416.

 7. Ленін В. І. Крок уперед, два кроки назад / / І.. зібр. соч. Т. 8. С. 403.

 8. Див: Ліпсет С. Указ. соч. С. 214-215.

 9. Див: Бейме К. Партії / / Політологія вчора і сьогодні. Вип. четвертий. М., 1992. С. 65.

 10. 10.Ленін В. І. Політичні партії в Росії / / І.. зібр. соч. Т. 21. С. 276.

 11. Токвіл' А. Демократія в Америці. М., 1992. С. 144.

 12. Шварценберг Р.-Ж. Указ. соч. С. 12.

 13. Див: Актуальні проблеми соціал-демократії. Вип. 1. М., 1990. С. 124.

 14. Див: Шмачкова Т. У світі партій / / Політичні дослідження. 1992. № 1-2. С. 230.

 15. В. І. Ленін. зібр. соч. Т. 21. С. 276.

 16. Фогель Г. І. У пошуках плюралізму та терпимості / / вогник. 1991. № 52. С. 7.

 17. Див: Юдін Ю. Н. Нове законодавство в політичні партії в країнах Африки / / Держава і нрш.о. 1992. № 7.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Політологія | Реферат
55.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Суспільно політичні руху 2
Політичні партії та суспільно-політичні рухи Росії друга половина XIX - початок XX століть
Сучасні політичні партії та суспільно-політичні рухи
Суспільно-політичні рухи
Суспільно політичні рухи
Лібералізм і анархізм як суспільно-політичного руху
Суспільно-політичні погляди ПН Ткачова
Суспільно-політичні організації та рухи
Суспільно політичні організації та рухи
© Усі права захищені
написати до нас