Судово-бухгалтерська експертиза

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

1. Правове регулювання судово-експертної діяльності в Росії

Можна классиф. за двома рівнями:

1.Закон:

- Конституція РФ, становить вихідну правову базу.

-Федеральні конституційні закони РФ

-Кримінальні. кодекс РФ - закріплений порядок призначення і проведення експертизи у кримінальних справах, а також права та обов'язки експерта-бухгалтера.

-Гражд.кодекс РФ - регулюється порядок проведення експертизи у цивільних справах.

-Податок. кодекс РФ

- ФЗ «Про держ. судово-експертної діяльності в РФ »- визначальний правову основу, принципи організації та основні напрямки

-ФЗ «Про бухгалтерський облік» - встановлює єдині правові і методологічні основи організації та ведення бухгалтерського обліку

-ФЗ «Про аудиторську діяльність

-Інші законодавчі акти РФ

2. Підзаконні акти: акти судової влади, постанови, ПБО, БФО, облікова політика і т.п.

Концентрує в наст. час основну масу нормат.-правових мат-ів, що відносяться до буї судової бухгалтерії. Вони видаються тільки у передбачених законод-му випадках, деталізують законод. рівень, але не можуть змінювати або доповнювати законодавство.

2. Основні прийоми дослідження обліково-бухгалтерських документів при виявленні правопорушень у сфері економіки

1) Методи перевірки окремого док-та (устанавл. протиріччя в утримуючі. Окремого док-та):

- Формальна пров Єрка-це зовн. огляд облікового док-та, вивчення і взаємне зіставлення на-ие його реквізитів.

- Нормативна перевірка-вивчення відповідності чинним на момент сост-ия док-та законам, норм. актам і т. п., а т.м. целесообр-ти відображеної в ньому госп. операції.

- Арифмет. перевірка - перевірка правильності підсумкових числових показників по горізонт.строкам і вертик. графам, або виконання експертом самостійно. розрахунків.

2) Методи перевірки взаимосвяз. док-ів (устанавл. суперечності між змістом кількох взаимосвяз. док-ів):

- Зустрічна перевірка-це сопоставл. різних примірників одного і того ж док-та або його частин.

- Метод взаємного контролю закл. в использ-ії в будь-якому поєднанні різних док-тов, прямо або побічно відображають досліджувану госп. операцію.

3) Методи перевірки док-ів, відображений. однорідні операції (устанавл. відхилення від звичайного порядку руху цінностей):

- Відновлення облікових записів за док-ам (має два приватних випадку - відновлення коліч.-сумового обліку та контрольне звірення)

- Зворотній калькуляція-контрольний перерахунок готових виробів в сировині.

- Хронологічний аналіз-аналитич. робота по угрупованню даних, отраж. рух, будь-якого виду цінностей за заздалегідь определ. проміжків часу.

-Порівняльний аналіз закл.во взаємне зіставленні та змісті різних (за однаковій формі) док-в, відображений. аналог. операції.

3. Бухгалтерська експертиза необоротних активів господарюючого суб'єкта

При виробництві СБЕ ВА керуються загальними правилами і принципами проведення СБЕ. При виробництві даної експ-зи необхідно необхідно дослідити наступні документи і госп. операції:

- Облікову політику орг-ии;

- Документообіг;

- Операції з надходження (руху, зберігання) ВА (первинну документацію, акти інвентаризації, цивільно-правові договори з відповідальними особами та контрагентами);

-Операції з вибуття (списання) ВА (первинну документацію, акти інвентаризації, цивільно-правові договори з відповідальними особами та контрагентами);

- Повноту та правильність нарахування амортизації по ВА;

- Операції по вкладеннях у необоротні активи.

- І інші суміжні ділянки БО при наявності необхідної документації.

Висновок за СБЕ ВА складається за звичайними правилами і нормами.

4. Прийоми дослідження окремого бухгалтерського документа

Устанавл.протіворечія в утримуючі. окремого док-та:

- Формальна пров Єрка-це зовн. огляд облікового док-та, вивчення і взаємне зіставлення на-ие його реквізитів.

- Нормативна перевірка-вивчення відповідності чинним на момент сост-ия док-та законам, норм. актам і т. п., а т.м. целесообр-ти відображеної в ньому госп. операції.

- Арифмет. перевірка - перевірка правильності підсумкових числових показників по горізонт.строкам і вертик. графам, або виконання експертом самостійно. розрахунків.

5. Особливості призначення експертизи з податкових правопорушень

Порядок призначення та проведення СБЕ податковими органами регламентується ст. 95 НК. Основні відмінності організації її проведення від орг. проведення експертизи на вимогу слідства, суду і прокуратури закл. в наступному:

 • експерти залучаються до участі лише у виїзних податкових перевірок;

 • результати експертизи докладаючи. до актів виїзних налог.проверок;

 • на експертний розгляд ставляться вузькі, суто спеціальні питання БО, так як посадові особи податок. органів у силу своєї компетенції повинні мати профес. знаннями в області БО і вирішувати переважна кількість цих питань самостійно;

 • згідно п. 2 ст. 95 НК залучення до співпраці експерта осущ. на договірній основі шляхом укладення Цивільні-правового договору на надання послуг між експ. або експ. установою та податковим органом;

 • відмова експерта від укладення з податок. органом договору (зважаючи принципу свободи його укладення) не може служити підставою для залучення експерта до відповід-ти за відмову у проведенні експертизи;

 • експертиза признач. Постав-ем должн. особи податок. органу, осущ. податкову перевірку;

 • про ознайомлення експерта з постановл. про призначення експер. і роз'ясненні йому своїх прав складається протокол.

Фед. служба податок. поліції РФ проводить суд.-екон. та пов'язані з дослідженням док-в криміналіст. експертизи для вирішення возлож. на неї завдань (виявлення, підказками. і припинити. податок. злочинів і правонаруш. і т.д.).

6. Прийоми дослідження обліково-бухгалтерських документів, що відображають однорідні факти господарської діяльності

Відносяться до документальних пріемам.Устанавл. відхилення від звичайного порядку руху цінностей:

- Відновлення облікових записів за док-ам (має два приватних випадку - відновлення коліч.-сумового обліку та контрольне звірення)

- Зворотній калькуляція-контрольний перерахунок готових виробів в сировині.

- Хронологічний аналіз-аналитич. робота по угрупованню даних, отраж. рух, будь-якого виду цінностей за заздалегідь определ. проміжків часу.

-Порівняльний аналіз закл.во взаємне зіставленні та змісті різних (за однаковій формі) док-в, відображений. аналог. операції.

7. Методологічні принципи судово-бухгалтерської експертизи

1) аналітичний підхід до госп. операціями. Аналіз госп. ситуації дозволяє експерту вибрати необхідний. прийоми контролю: логічна перевірка; арифмет. підрахунок; балансова ув'язка руху ден. і тов.-мат. цінностей; порівняння записів; простежування; інвент-ия; перерахунок; зустрічна перевірка і ін

2) визначення ступеня відповідності господарських операцій, які є предметом експертизи, відповідним положенням, інструкціям та нормативним актам. Повинно проводитися за наступним алгоритмом: Визначається коло осіб, відповідальних за проведення госп. операції, її відображення в док-та, на рахунках бухга. обліку й у звітності.

3) перевірка правильності документ. і бухг. відображення госп. операцій в системі обліку і звітності організацій та їх підрозділів.

Покликана дати конкретні док-ва про наявність чи відсутність правонаруш. по даній справі. У широкому плані ця перевірка вирішує питання про ступінь адекватності бухг. записів і док. оформлення екон. сутності та правової обгрунтованості госп. операцій

8. Предмет СБЕ

предметом судово - бухгалтерської експертизи є господарські операції, відображені в облікових документах і фінансової звітності, що стали об'єктами попереднього розслідування та судового розгляду і щодо яких експерт - бухгалтер дає висновок з питань, поставлених на його вирішення слідчим, прокурором та судом.

Сутність предмета характеризується:

 1. зв'язком з поточною, фінансової та інвестиційної діяльністю організації

 2. відображенням фінансово - господарської діяльності в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності

 3. колом питань, поставлених слідчим або судом експерту-бухгалтеру

4. Наявністю висновку, зробленого експертом-бухгалтером або іншим фахівцем у галузі бухгалтерського обліку

9. Організація СБЕ та стадії (етапи) її проведення

Перший етап (організаційний) вкл.: Прийняття постанови про призначення експер-зи, вивчення змісту і повноти мат-ів, представл. на дослідні-е, вивчення поставлених питань, розробку методики проведення експертизи. Другий етап (дослідний): осущ-ся виконання експертних процедур шляхом дослідження док-ів БО та інших мат-ів справи з поставлених питань. На даному етапі описується процес дослідні-ия і його рез-ти, а також дається наукове пояснення встановлених фактів.

Третій етап (порівняльне дослідні-і) - експерт вивчає виявлені невідповідності ек. значимої інф-ії спец-им правилами в сфері бухг. і податок. обліку. Вибір і побудова необхідних для бухг. дослідження у кожному конкретному випадку передбачає вміння бачити і оцінювати ті ознаки рахункових записів, по кіт. можна судити про характ. спотворення екон.інформаціі.

У разі якщо такі невідповідності експертом не виявлені, то він робить висновок про відповідність досліджуваної екон. деят-ти спец-им правилам сфери бухг. і податок. обліку (відсутність екон-ї дезінформації) і формулює відповіді на поставлені питання.

10. Об'єкти судово-бухгалтерської експертизи

определ. предмет, що надходить на дослідження експерту-бухг. (Напр., рахунок-фактура), тобто це речовин. док-ва, необхідність вивчення кіт. в процесі розслідування при-я вимагає використання спец. пізнань і проведення експ.ісследованія. Классиф-ся на прості (сума нестачі) і складні (система налогообл. орг-ії). На загальні (первіч. та зведені бухг.док-ти) та спеціальні (акти ревізій, протоколи допитів). Об'єкти СБЕ можна розділити на чотири групи:

 1. Основні (бухг. док-ти),

 2. Допоміжні (док-ти операт. Та неофиц. Кадри),

 3. Факультативні (акти ревізій, висновків експертів і аудиторів),

 4. Змішані (протоколи обшуків і вилучень, док-ти банків і контрагентів).

об'єктами СБЕ явл. також якість проведення ревізії.

11. Особливості судово-бухгалтерської експертизи на стадії попереднього слідства

У стадії передуватиме. розслідують. експертиза признач. следоват-му, прокуру., дізнавачем відразу ж, як тільки виникне необхід-ть, виноситься мотивир-е Постав-ие, кіт. явл. процес-им заснований. для її проведення.

Якщо прийнято рішення про виробництво СБЕ в експертній установі, слідчий направляє керуючи-лю цього учрежд-я постанову про признач. суд. експ. і мат-ли, необхід. для її виробництва Рук-ль експ. учрежд-я після отримання Постав-ия доручає виробництво конкр. експерту - бухг. або декільком експертам і повідомляє про це слідчого. Рук-ль роз'яснює експерту його права та відповідальність.

Якщо СБЕ проводиться поза експ. установи, то постанова і необхідні матеріали вручаються безпосередній. експерту - бухг. з роз'ясню-ем йому прав і відповідальності.

У соотв. до ст. 206 КПК України висновку експерта - бухгалтера або його повідомлення про невозм. дати висновок, а також протокол допиту експерта пред'явлено. слідчим підозрюваному, обвинуваченому, його захиснику, кіт. роз'яснюється при цьому право клопотати про призначення додатк. або повт. СБЕ. Протокол ознайомлення з висновком сост. в соотв. з законод. формою.

12. Прийоми і способи судово-бухгалтерської експертизи та їх застосування в експертному дослідженні

Прийоми можна розділити на загальні та спеціальні. До загальних відносяться загальнонаукові методи: аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, моделювання, абстрагування, конкретизація, системний, аналіз, функціонально-вартісний аналіз.

До спеціальних методів судово-бухгалтерської експертизи ставляться розрахунково-аналітичні (дозволяє встановити загальний стан об'єктів, що піддаються експертному дослідженню) і документальні методи.

У процесі проведення судово-бухгалтерської експертизи експертом - бухгалтером можуть застосовуватися і специфічні прийоми. До їх числа прийнято відносити формальну перевірку, арифметичну перевірку, нормативну перевірку документів, зустрічну перевірку документів, взаємний контроль (зіставлення), контрольне звірення і т.д.

13. Права, обов'язки і відповідальність експерта-бухгалтера

З удебний експерт - бухг .- це особа, що має спец. знаннями в області БО і призначене слідчим (судом) у порядку, встановленому процесуальним законод-го для провадження суд. експертизи та надання висновку.

СБЕ виробляються експертами державної реєстрацiї. і негосуд. експертних установ, співробітниками неекспертні установ, приватними експертами або іншими фахівцями.

Права: - знайомитися з мат-ми справи, що відносяться до предмету СБЕ;

- Клопотати про надання йому додаткових матеріалів;

- Брати участь з дозволу слідчого у процесуальних діях і задавати питання, що стосуються предмета СБЕ;

- Подавати скарги на дії (бездіяльність) слідчого, огранич-ие права та інтереси експерта;

- Давати висновок в межах своєї компетенції;

- Відмовитися від дачі висновку з питань, що виходять за межі його спец. знань і при недостатності об'єктів дослідні-я.

Обов'язки: - дати об'єктивний і обоснов. закл-ие на підставі всестор. і повного дослідження;

-Скласти при необхідності мотивує. письм. повідомлення про неможливість дачі висновку;

-Провести дослідження представл. об'єктів дослідження;

- З'явитися за викликом слідчого (суду) для роз'яснення і доповнення даного ним висновку;

- Заявити самовідвід у випадках, передбачених законом;

-Забезпечити зберігання. отриманих для дослідні. матеріалів справи;

- Не розголошувати дані предвар. слідства без дозволу слідчого (суду).

Експерт - бухг. може бути притягнутий до кут. відповід-ти за розголошення даних передуватиме. розслідування при-ия, розголошуючи. або використ. відомостей, составл. коммерч. банк. таємницю, за дачу неправдивого висновку.

14. Розрахунково-аналітичні методичні прийоми в дослідженні СБЕ

Відноситься до спеціальних методів і поєднуються з док-ми методами.

Дозволяють встановити загальний стан об'єктів, що піддаються експертному дослідженню. Прийоми:

Економічний аналіз - Визна-ся відхилення фактич. показників від планових, факти приписок значень, необгрунтованої економії ресурсів, вплив факторів на результативний показник.

Статистичні розрахунки - методи статист. науки, кіт. дозволяють визначити колич. величини і якостей. хар-ки дослідні-их об'єктів, відсутні в бухг. док-ах

Економіко-мат. Метод застосовується при встановленні інтенсивності впливу факторів на результати фін.-госп. діяльності

Метод перевірки дотримання правил обліку окремих хоз.операцій (інспектування) дозволяє експерту-бухг. проконтрол. порядок організації облікових робіт в орг-ії.

Підтвердження представл. собою відповідь на запит про інформацію, що міститься в бухг.запісях.

Простежування предст.собой процедуру, в ході кіт. експерт-бухг. перевіряє деякі первинні док-ти, відображення їх даних в регістрах синтет. і аналіт. обліку, відповідність типової кореспонденції рахунків плану рахунків та положенням по БО.

Усне опитування осіб, які беруть участь у справі, може здійснюватись протягом всього експертного виробництва.

15. Матеріали, необхідні для виробництва СБЕ

Необхідними є матеріали справи і бухгалт.е документи орг-ии:

Первинні документи, Регістри обліку, бухгалтерська і податкова звітність, Інші документи, що характеризують досліджувану економічну діяльність особи.

У процесі судово-бухгалтерської експертизи можуть бути використані відомості, що містяться в актах документальної ревізії, попередньо досконалої на вимогу слідчого або суду. Можуть бути використані протоколи очних ставок, висновки експертів інших спеціальностей, свідчення обвинувачуваних, обвинувачів і інші матеріали справи, якщо вони представляються у якості вихідних даних для дослідження бухгалтерських документів. Показання свідків і обвинувачуваних у цьому випадку повинні бути оформлені протоколом слідчого.

Неофіційна облікова документ-ия д олжна досліджуватися експертом-бухг. в межах її кількості (обсягу), вилученого і залученого до справи. Для експерта-бухгалтера велике значення мають висновки експертів інших спеціальностей.Прі нестачі матеріалів експерт має право клопотати про надання йому додаткових матеріалів, необхідних для дачі висновку

16. Документальні методичні прийоми та їх застосування в судово-бухгалтерській експертизі

1) Методи перевірки окремого док-та (устанавл.протіворечія в утримуючі. Окремого док-та):

- Формальна пров Єрка-це зовн. огляд облікового док-та, вивчення і взаємне зіставлення на-ие його реквізитів.

- Нормативна перевірка-вивчення відповідності чинним на момент сост-ия док-та законам, норм. актам і т. п., а т.м. целесообр-ти відображеної в ньому госп. операції.

- Арифмет. перевірка - перевірка правильності підсумкових числових показників по горізонт.строкам і вертик. графам, або виконання експертом самостійно. розрахунків.

2) Методи перевірки взаимосвяз. док-ів (устанавл. суперечності між змістом кількох взаимосвяз. док-ів):

- Зустрічна перевірка-це сопоставл. різних примірників одного і того ж док-та або його частин.

- Метод взаємного контролю закл. в использ-ії в будь-якому поєднанні різних док-тов, прямо або побічно відображають досліджувану госп. операцію.

3) Методи перевірки док-ів, відображений. однорідні операції (устанавл. відхилення від звичайного порядку руху цінностей):

- Відновлення облікових записів за док-ам (має два приватних випадку - відновлення коліч.-сумового обліку та контрольне звірення)

- Зворотній калькуляція-контрольний перерахунок готових виробів в сировині.

- Хронологічний аналіз-аналитич. робота по угрупованню даних, отраж. рух, будь-якого виду цінностей за заздалегідь определ. проміжків часу.

-Порівняльний аналіз закл.во взаємне зіставленні та змісті різних (за однаковій формі) док-в, відображений. аналог. операції.

17. Правова класифікація документів

З правової позиції всі документи классиф. на доброякісні (обеспеч-ие доказову силу), і недоброкач. не забезпеч-ие доведення істини). Експерт - бухгалтер використовує тільки ті документи, які визнані слідчим, судом, доказами, тобто повинні відповідати вимогу допустимості та належності доказів. Допустимість означає суворе дотримання процесуальних правил при зборі док-тв, а саме: законність доказ-ва, законність способів отримання факт-даних уповноваженими на те особами. Належність характ. зміст док-в і означає внутрішня властивість, притаманне док-ву, в силу кіт. фактичні дані використ. для з'ясування обставин, що підлягають доведенню (порівнянність даних відносить. поточного періоду, ціни, попиту, пропозиції, переоцінки).

Недоброкач. док-ти можуть бути такими за формою (недооформл. або неправильно оформл.), змістом (содерж-е случ. помилки, недооформл. апераціі або підроблені) і комбинир-е. Підробка мож. бути інтелект-м, матер-м і комбинир

18. Бухгалтерська експертиза фінансових результатів

Методи проведення СБЕ фінансових результатів деят-ти пр-ия:

-Документальні (відповідність відображених операцій вимогам чинного законод-ва; формальна і арифметична випробування документів, в яких відображається здійснення господарських операцій, регістрів аналитич. Та синтетичні. Обліку, фін. Звітність; зустрічна випробування документів; логічний контроль правильності відображення взаємопов'язаних операцій і т. д.);

-Розрахунково-аналітичні (ек. аналіз; аналитич. І статистич. Розрахунки; економіко-математичні);

-Прийоми узагальнення, оцінювання та реалізації результатів експертизи (узагальнення рез-тов дослідження та складання висновку експерта; розробка пропозицій з профілактики правопорушень; вручення виведення бухгалтера-експерта правоохоронним органам; дію рез-тов експертизи в суді);

-Органолептичні (контрольні види робіт; технологічні експертизи; суцільні (безперервні) спостереження тощо).

У бухгалтера-експерта завдання з'ясувати правильність відображення та порівняння доходів і расходов.Фінансовий підсумок може бути спотворений в результаті:

неправильного визначення с / с реалізую. продукції; неповноти відображення отриманих підприємством доходів;

помилок у розрахунку податку на прибуток;

неточного відображення отриманих штрафів, пені неустойки;

неправомірного списання дебіторської заборгованості по завершенню терміну

позовної давності; завищення витрат (сплачені штрафи, фін витрати, витрати внаслідок інвестиційної діяльності, чрезвич. подій і тому подібне).

19. Відмінності між судово-бухгалтерською експертизою, аудитом і ревізією

Юридична природа:

1. Ревізія (докум. перевірка). Підстави призначення - наказ рук-ля госп. суб'єкта або матер. компанії на підставі сущ-його плану перевірок службою внутрішнього контролю.

2. Аудитор. перевірка. Підстава проведення - дотримання норм і вимог ФЗ «Про аудиторську деят-ти»

3. СБЕ. Осн. приз. - Наявність обставин справи, для прав. оцінки кіт. слідчому, суду необхід. закл-е експерта-бухг. Правові осн.опред. ФЗ

Управлінський аспект:

1. Явл. методом управління господарюючим суб'єктом.

2. Ступінь достовірності БФО.

3. Явл. способом збирання доказів

Цілі та завдання:

1. Перевірка законності ФХД, здійснених протягом періоду, що перевіряється, дотримання фінансової дисципліни.

2. Виражений. думки про достовер.БФО і аудіруемих осіб.

3. Способств. получ. доказ-в за кут., гром. і адмін. справі.

Обсяг робіт:

1. Залежить від завдання, даного ревізору

2. Опред. програмою аудит. перевірки

3. Обмеж. питаннями поставленими експерту.

Суб'єкти проведення:

1. Ревізійна комісією., Ревізор (перевіряючий). Явл-ся посадовцями

2. Аудитор. фірми або самостійно практикуючі аудитори при наявності ліцензії.

3. Експерт-бухг. не явл. посадовою особою, він - самостійна процесуальна особа.

Методи дослідження:

1. Як документальні, так і методи фактичної перевірки

2. Загальнонаукові, і конкретні методи перевірки документів

3. Її вправі застосовувати методи фактичної перевірки

Оформлення результатів:

1. Оформляється актом документ. перевірки

2. Аудиторським висновком

3. Висновком експерта-бухгалтера

20. Методика експертного дослідження як інструмент бухгалтерської експертизи

Методика експертизи - це програма використання комплексу методів, прийомів і технічних засобів, що застосовуються в певній послідовності для вирішення експертних завдань.

виділяються два види експертних методик:

Загальна - вираз узагальненого досвіду вирішення типових експертних завдань. Застосовується експертом незалежно від характеру злочину, галузі ек-ки і специфіки тієї організації, в кіт. скоєно даний злочин.

Приватна методика - спосіб вирішення конкретної експертної завдання, що є результатом пристосування, зміни загальної методики або плодом творчого підходу до вирішення експертної задачі.Пріменяется в зависнув. від особливостей злочинів, місця їх скоєння, документування та обліку операцій, що застосовуються в конкретній організації, оскільки багато способи вчинення злочинів (правопорушень) в окремих галузях економіки мають специфіку і своєрідно відображаються в обліку.

21. Висновок судово-бухгалтерської експертизи, його структура та методика складання

Висновок - це письм. мотивують. відповідь, отриманий в рез. всесторон. і об'єктивно. дослідні-ия представл. мат-ів на поставлені правоохр .. органами або судом питання, досвідченого в області БО та налогообл. особи, залученого до участі у справі в якості експерта.

На осн. проведених дослід. і з урахуванням їх рез-тов експерт-бухг. від свого імені або комісія експ. дають письм. закл-ие і підписують його. Підписи експерта або комісії експертів повинні сподоби-ся печаткою держ. суд.-експ. установи.

Виходячи з рекомендацій Мін'юсту РФ і сформованої експ.практікі, висновок сост. з вступної частини, дослідні-кою частини (описується процес дослідні-я і його рез-ти, а також дається обгрунтування установл. фактам. Кожному разрешаемому питанню, повинен соотв-ть певний розділ дослідні-ої частини.) і укладе. частини (Висновки викладаються у вигляді відповідей на поставл. питання у тій последоват., в кіт. питання викладені у вступній частині висновку.).

Всі частини висновки повинні бути узгоджені. Ступінь достовірності доказів, якими обгрунтовує експерт-бухгалтер свій висновок - одна з важливих умов визначають якість експертизи.

22. Метод судово-бухгалтерської експертизи

Методом СБЕ явл. сукупність способів і прийомів, застосовуваних до вивчення і пізнання предмета СБЕ, використ. експертом-бухгалтером для дослідження їм первинних і зведених док-ів, регістрів бухг. та податкового обліку та фін. звітності, а також інших матеріалів справи.

Методи можна розділити на загальні та спеціальні. До загальних відносяться загальнонаукові методи: аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, моделювання, абстрагування, конкретизація, системний, аналіз, функціонально-вартісний аналіз.

До спеціальних методів судово-бухгалтерської експертизи ставляться розрахунково-аналітичні (дозволяє встановити загальний стан об'єктів, що піддаються експертному дослідженню) і документальні методи ().

У процесі проведення судово-бухгалтерської експертизи експертом - бухгалтером можуть застосовуватися і специфічні прийоми. До їх числа прийнято відносити формальну перевірку, арифметичну перевірку, нормативну перевірку документів, зустрічну перевірку документів, взаємний контроль (зіставлення), контрольне звірення і т.д.

23. Реалізація висновку експерта-бухгалтера у судовому процесі

Процесуальним правом передбачається використання у системі доказів у кримінальних і цивільних справах висновків бухгалтерської експертизи. При розслідуванні кримінальних справ бухгалтерська експертиза в основному проводиться на стадії попереднього слідства. Якщо ж розглядається цивільна справа, експерт-бухгалтер робить свій висновок безпосередньо в судовому процесі. Незалежно від того, на якій стадії розслідування залучається експерт-бухгалтер, завершальною стадією його участі у правоохоронній діяльності є реалізація ув'язнення в судовому процесі.

24. Місце судово-бухгалтерської експертизи у кримінальному судочинстві

Призначення СБЕ явл. важливим слідчою дією. Від чіткого і правильного проведення СБЕ багато в чому залежать якість і строки розслідування у кримінальній (цивільній) справі. СБЕ призначається, коли перед слідчим (судом) після проведення ним низки слідство. дій виникли конкретні питання, вирішення кіт. можливо лише фахівцем, і в справі є достатня кількість слідство. і док-ого мат-ла, необхід. для дослідження експертом-бухг .. Питання про призначення СБЕ вирішується в кожному окремому випадку залежно від обставин справи.

25. Застосування експертом-бухгалтером приватної методики при виробництві судово-бухгалтерської експертизи

Методика експертизи - це програма використання комплексу методів, прийомів і технічних засобів, що застосовуються в певній послідовності для вирішення експертних завдань.

виділяються два види експертних методик: Загальна і приватна.

Приватна методика - спосіб вирішення конкретної експертної завдання, що є результатом пристосування, зміни загальної методики або плодом творчого підходу до вирішення експертної задачі.Пріменяется в зависнув. від особливостей злочинів, місця їх скоєння, документування та обліку операцій, що застосовуються в конкретній організації, оскільки багато способи вчинення злочинів (правопорушень) в окремих галузях економіки мають специфіку і своєрідно відображаються в обліку.

26. Призначення і порядок виробництва досліджень з судово-бухгалтерської експертизи

Відповідно до наказу Мін'юсту РФ підставами виробництва судової експертизи в судово-експертних установах (далі - СЕУ) є: визначення та постанови суду, судді, органу дізнання, особи, яка провадить дізнання, слідчого або прокурора. Орган або особа, що призначила судову експертизу, надає в СЕУ об'єкти досліджень і матеріали справи, необхідні для проведення досліджень і дачі висновку експерта. Експерт визначає достатність об'єктів дослідження.

На дослідні-му етапі здійснення. виконання експертних процедур шляхом дослідження док-ів БО та інших мат-ів справи за поставленим на дозвіл експ. питань.

Експерт формує вихідні дані у формі таблиць за видами даних; Результат оцінки конкр. об'єктів майна особи, його конкр. зобов'язань та конкретних госп. операцій експерт зазначає у таблицях, кіт. він почав складати в ході перед. етапу дослідження.

На етапі порівняє-го дослідні-я експерт вивчає виявлені невідповідності ек. значимої інформації спец. правилами в сфері бухг. і налог.о обліку.

27. Підстави призначення додаткової та повторної СБЕ

Додатковою: 1) виникнення у слідчого (суду, судді) нових питань у зв'язку з висновком експерта;

2) необхідність роз'яснення і доповнення висновку експерта, який вимагає проведення дослідження

3) виявлення в ході розслідування чи подання учасниками процесу нових бухгалтерських документів.

Повторної: 1) порушені процесуальні норми при проведенні первинної експертизи (первинне дослідження проводив експерт, що підлягає відводу чи опинився некомпетентним);

2) експерт у ході початкової експертизи не справив необхідні дослідження;

3) при первісній експертизі досліджені не всі пред'явлені об'єкти (документи і матеріали справи);

4) у слідчого (суду, судді) з'явилися нові бухгалтерські документи, що суперечать раніше пред'явленим при первинній експертизі.

28. Визначення достатності відомостей, що відносяться до СБЕ, наявних у матеріалах справи

Проводиться колліч-ий і якостей-й аналіз достатності док-в.

Етапи визначення:

- З'ясовується, яка система бухг. і (або) податок. обліку застосовувались особою, ек. деят-ть кіт. досліджується;

- Види представлених об'єктів дослідження порівнюються з нормативним переліком тих видів, кіт. необхідні для дачі категоричних відповідей на питання, поставлений. на разреш.експертізи;

- Визначаються види об'єктів досліджень, яких бракує для дачі категоричних відповідей, і перелік конкретних відсутніх об'єктів дослідження всередині тих видів, які є в наявності. Далі експерт має право в соотв-ии з устан-м законод. порядком зробити слід. заходи для отримання недостатньо. об'єктів дослі-я:

1. Клопо-ть про надання йому додаткових матеріалів,

2. брати участь з дозволу дізнавача, слідчого, і суду в процес-них діях і задавати питання, що стосуються предмета судової експертизи.

При отриманні відсутніх об'єктів дослідні-ия експерт повторно проводить оцінку достат-ти об'єктів для вирішення питань і дачі експ-го ув'язнення.

29. Оцінка висновку експерта-бухгалтера слідчим, судом

Під оцінкою укладення розуміють процес встановлення достовірності, належності і допустимості висновків, визначення форм і шляхів його використання і доказування. Суд, прокурор, слідчий оцінюють закл-е за своєму внутр. переконанням, що грунтується на всестор., повно і об'єктивно. розгляді всіх обставин. Закл-е не явл. особливим доказ-му і оцінюється за загальними правилами оцінки доказат-тв. Проте до його оцінки потрібно специфічний. підхід, оскільки це док-во засновано на використ. для його отримання спец. знань, кіт. Не маючи. суд, следоват., прокурор.

Стадії оцінки експертного висновку: 1. перевірка соблюд. треб-ї закону при призн. експ-зи;

2. перевірка і оцінка повноти і всебічність висновку;

3. оцінка логічної обоснов. ходу і рез-ів експертного дослідження;

4. перевірка належності рез. експ. дослідні. до даної справи;

5. перевірка відповідності висновків експерта наявними у справі док-ам.

Після проведеної оцінки правоприменитель вирішує, визнається чи висновок доказом, або потреб-ся в уточненні та доповненні.

30. Судово-бухгалтерська експертиза, її цілі і завдання

СБЕ - це процесуальна дія, що складається з проведення дослідження матеріалів справи і дачі висновку експертом - бухгалтером з питань, поставлених слідчим, дізнавачем, прокурором або судом, які відносяться до явищ господарського життя, які мають свій відбиток у бухгалтерському обліку, з метою встановлення обставин, що мають істотне значення для правильного вирішення справи.

Гол. метою досліджень, СБЕ стає встановлення наявності (відсутності) фактів спотворень економічно значимої інформації на будь-якій стадії процесу бухгалтерського обліку, механізму їх утворення, місця, часу, якісної і кількісної характеристик, ступеня впливу на фінансові показники діяльності господарюючого суб'єкта.

Осн. завданням СБЕ явл. Способств. отриманню доказової інформації з кримінального, цивільного і адміністративній справі, використовуючи при цьому всі сучасні можливості, що надаються спеціальними знаннями в галузі бухобліку та звітності.

31. Питання, поставлене. слідчим, судом експерту-бухг. і вимоги пред'являються до їх змісту

Вимоги:

- Не повинні виходити за межі компетенції експерта - бухг.;

- Експерт відповідає тільки на ті питання, які вимагають проведення дослідження;

- Експерт - бухгалтер відповідає на питання, що стосуються предмета бухгалтерської експертизи.

У формулюванні питання, має бути чітко зазначено:

- Особа (група осіб), за док-ам кіт. потрібно провести експ. дослідні-ия.

- Екон. зміст угоди (угод) або операцій.

- Тимчасові рамки експ. дослідження.

- Види податку;

- Первинна розпорядився. і оправдат. документація, що відноситься до даної операції з обов'язковим зазначенням реквізитів даної документації.

- Контрагенти.

Таким чином, питання, що виходять за межі компетенції експерта - бухгалтера, які потребують проведення дослідження, не відносяться до предмета бухгалтерської експертизи, експертом - бухгалтером не досліджуються.

32. Правові основи СБЕ

Правову основу СБЕ складають, перш за все, джерела самого БУ, а також джерела разл. галузей права, взаємодій. з судовою бухг-ей.

Її можна классиф. за двома рівнями:

1.Закон:

- Конституція РФ, становить вихідну правову базу.

-Федеральні конституційні закони РФ

-Кримінальні. кодекс РФ

-Гражд.кодекс РФ

-Податок. кодекс РФ

-ФЗ «Про держ. судово-експертної діяльності в РФ »

-ФЗ «Про бухгалтерський облік»

-ФЗ «Про аудиторську діяльність

-Інші законодавчі акти РФ

2. Підзаконні акти: акти судової влади, постанови, ПБО, БФО, облікова політика і т.п.

Концентрує в наст. час основну масу нормат.-правових мат-ів, що відносяться до буї судової бухгалтерії. Вони видаються тільки у передбачених законод-му випадках, деталізують законод. рівень, але не можуть змінювати або доповнювати законодавство.

33. Підстави для призначення судово-бухгалтерської експертизи

Підставами для призначення СБЕ є визначення суду, постанови судді, особи, яка провадить дізнання, слідчого або прокурора. Суд. експ. вважається призначеної з дня винесення соотв. постанови чи ухвали. Експертиза в стадії передуватиме. слідства може призначатися як органом дізнання, так і слідчим. Однак після порушення справи органи дізнання зобов'язані провести лише невідкладні слідчі дії з виявлення та закріплення слідів злочину, після чого передають справу слідчому. Тому в переважній кількості випадків СБЕ призначається саме слідчим.

Якщо прийнято рішення про виробництво СБЕ в експертній установі, слідчий направляє керуючи-лю цього учрежд-я постанову про признач. суд. експ і мат-ли, необхід. для її проізводства.В визначенні суду про призначення експертизи (як і в постанові слідчого) у кримінальних справах повинні бути вказані конкретні підстави призначення експертизи, питання, які потрібно вирішити, матеріали та обставини справи, що підлягають дослідженню.

35. Вимоги, пред'явлений. до висновку експерта-бухгалтера

1) Законність - в - коли в законі вказано реквізити процес-го док-та, їх вкл. в сост-й док-нт зобов але.

2) Обгрунтованість - висновок повинен грунтуватися на фактах, встановлю. в ході виробництва СБЕ, причому важливо, щоб ці факти соотв. мат-ам справи. Обгрунтовуються-ть закл-ия невіддільна від його законності.

3) Переконливість - явл. наслідком його обоснов-ти і законності. Це означає відповідність сформулир. в ньому виведення того, що мало місце в дійсності.

4) логічність, стислість і послід-сть викладу матеріалу.

5) Грамотність - закінчення д / б екон. і юридично грамотним.

6) Ясність - експерт - бухг. зобов'язаний вказувати на певні факти, і пояснювати їх, з метою наочності ілюстрації. висновок різними таблицями, схемами і т.д.

7) повністю - повнота відповідей і дослідження.

8) Правильність-сумніви в прав-ти висновки можуть виникнути за двома підставами:

- При наявності в ньому внутрішніх протиріч;

- У разі невиправданих невідповідностей між висновками і іншими матеріалами справи.

36. Експертне дослідження виробництва і випуску готової продукції

Щодо матеріальних цінностей судово-бухгалтерська експертиза встановлює:

 • повністю чи оприбутковані матеріальні цінності, виходячи з первинних документів бухгалтерського обліку;

 • чи правильно списані матеріальні цінності у зв'язку з даною діяльністю (на виробництво, псування і т.д.);

 • в якій кількості і сумі в обліковому періоді мали місце завищення списаних матеріалів з ​​урахуванням висновку за результатами технологічної експертизи про належне списання.

37. Економічна природа судово-бухгалтерської експертизи

СБЕ явл. вищою формою екон.-правового контролю. Її специфічні особливості полягають в тому, що об'єктами експертного дослідження виступають документальні дані, які містять інформацію у вигляді системи різних логічних ознак і екон. параметрів. Більш того, досліджувані експертом-бухг. явища і ситуації виражаються системою екон. і бухг. категорій, понять, спеціальних термінів, графічних і табличних побудов. Багато кримінальні, гражд.дела про розкрадання і госп. зловживаннях пов'язані з порушенням встановлених правил ведення бухгалтерського обліку та складання бухгалтерської (фінансової) звітності, заплутуванням і вуалированием товарно-грошових операцій та підробками в документах. Це обумовлено тим, що госп. і произв. операції, рух товарно-мат. цінностей і ден.средств оформляються відповідними док-ми і бухг. записами. Тому посадові особи, здійснюючи підробки, розкрадання та інші порушення і зловживання, як б змушені залишати свій "слід" в облікових і отчетн. документах.

38. Бухг.документи, їх значення і роль при виробництві СБЕ

Документ - це пісьм.акт, що містить опред. реквізити та відображає госп. операції та ін факти, з кіт. закон пов'язує настання економіко-правових наслідків. Док-ти служать засобом дослідні-я СБЕ, так як:

 1. в СУ осущ-ся док-а реєстрація госп-операцій;

 2. в госп. деят. док-ти служать засобом перевірки виконання та аналізу госп. ;

 3. у кримінальному та арбітражному і ін процесуальному законод-ве док-ти явл. джерелами доказів.

Досліджуючи док-ти, експлу-бухг. повинен керівництв-ься статтею 9 ФЗ «Про БО», та визначити, що застосовувані привчає. док. містять такі обязат. реквізити: 1) найменування док-та, 2) дату складання;

3) найменування орг-ії, від імені кіт. складений документ;

4) зміст госп. операції;

5) вимірювачі госп. операції в натур. і грошовому виразі;

6) наимен. посад осіб, відповід. за вчинення госп. операції і правильність її оформлення;

7) особисті підписи зазначених осіб.

39. Експертиза облікової політики

При виробництві СБЕ Обліково. Пол-ки керуються загальними правилами і принципами проведення СБЕ.Для озн акомленія з облік. політикою при проведенні експ. вивчаються і оцінюються осн. принципи орг-ии БО та документообігу підприємства. При цьому устанавл. наявність і склад розпорядчих док-ів, потужність. уч. політіку.Інформ-ої базою для ознакомл. з утримуючі. уч.політікі є:

1) наказ (розпорядження тощо) про уч. політиці аудиту;

2) робочий план рахунків бухг. обліку;

3) перелік затверджених форм перв.док-в і форм документів для внутр. бухгалтерської звітності;

4) правила документообігу і технології обробки уч. інформації;

5) затверджені методики обліку окремих показників та інші додатки до наказу про облікову політику аудиту;

6) пояснювальна записка.

Експерт повинен перевірити, чи дотримується встановлений ПБУ 1 / 98 порядок прийняття облікової політики, внесення змін і доповнень.

40. Методика і техніка проведення досліджень.

Методика експертизи - це програма використання комплексу методів, прийомів і технічних засобів, що застосовуються в певній послідовності для вирішення експертних завдань.

Виділяються два види експертних методик:

Загальна - вираз узагальненого досвіду вирішення типових експертних завдань. Застосовується експертом незалежно від характеру злочину, галузі ек-ки і специфіки тієї організації, в кіт. скоєно даний злочин.

Приватна методика - спосіб вирішення конкретної експертної завдання, що є результатом пристосування, зміни загальної методики або плодом творчого підходу до вирішення експертної завдання. Застосовується в зависнув. від особливостей злочинів, місця їх скоєння, документування та обліку операцій, що застосовуються в конкретній організації, оскільки багато способи вчинення злочинів (правопорушень) в окремих галузях економіки мають специфіку і своєрідно відображаються в обліку.

На дослідні-му етапі здійснення. виконання експертних процедур шляхом дослідження док-ів БО та інших мат-ів справи за поставленим на дозвіл експ. питань.

Експерт формує вихідні дані у формі таблиць за видами даних; Результат оцінки конкр. об'єктів майна особи, його конкр. зобов'язань та конкретних госп. операцій експерт зазначає у таблицях, кіт. він почав складати в ході перед. етапу дослідження.

На етапі порівняє-го дослідні-я експерт вивчає виявлені невідповідності ек. значимої інформації спец. правилами в сфері бухг. і налог.о обліку.

41. Процедури СБЕ та їх застосування

Під процедурою СБЕ розуміють сукупність прийомів, кіт. застосовуються при експертному дослідженні операцій, відображених в системі обліку. У бух. експертизі застосовують як загальні наукові прийоми (аналіз, синтез, індукція, дедукція, моделювання, абстраговані), так і спеціальні методи, кіт. можна підрозділити на розрахунково-аналитич, документальні та узагальнення і реалізації результатів експертизи. Найбільш поширеними процедурами є:

-Формальна перевірка - це зовнішній огляд облікового документа, вивчення і взаємне зіставлення його реквізитів.

- Нормативна перевірка змісту окремого документа передбачає його вивчення з точки зору відповідності чинним на момент складання документа законам

-Арифметична перевірка окремого документа полягає в перевірці правильності підсумкових числових показників по горизонтальних рядках і вертикальним графам, або виконання експертом самостійних розрахунків.

- Зустрічна перевірка - це зіставлення різних примірників одного і того ж документа або його частин.

-Метод взаємного контролю полягає у використанні в будь-якому поєднанні найрізноманітніших документів, прямо або побічно відображають досліджувану господарську операцію.

-Суть методу контрольного звірення полягає в тому, що дані про залишок товару за інвентаризаційного опису на кінець досліджуваного періоду зіставляється з підсумковими даними про рух цього товару за весь період, починаючи від попередньої інвентаризації.

-Зворотний калькуляція - контрольний перерахунок готових виробів в сировині.

-Порівняльний аналіз, полягає у взаємному зіставленні та змісті різних (за однаковій формі) документів, що відображають аналогічні операції.

4 2. Бухгалтерська експертиза МПЗ

Складається з трьох ділянок:

1.В ході перевірки наявності і збереження МПЗ осущ. ряд процедур:

 • перевіряє відсутність спотворень у початковому сальдо по МПЗ, правильність перенесення залишків за рахунками обліку з перед. періоду на початок аналізованого;

 • зіставляє дані фін. отч. і БО;

 • аналізує правильність синтет. і аналітичного обліку МПЗ;

 • посвідчений., що до виконання приймаються лише надлеж. чином оформл. документи;

 • перевіряє встановлення порядку нормування МПЗ;

 • перевіряє своеврем. та повне відображення операцій в регістрах БО, проведення періодичної звірки синт. обліку з даними карток складського обліку;

 • встановлює правильність визначення і списання вартості витрачених МПЗ на собівартість;

 • аналізує організацію контролю за закупівлями, сам процес закупівель;

 • перевіряє терміни і періодичність проведення инвент. і відображення її результатів в обліку.

2.При перевірці руху МПЗ вивчається:

 • документальне оформлення операцій по руху МПЗ;

 • правильність оприбуткування МПЗ при покупці, безоплатному отриманні, інші надходження;

 • вірність списання та відображення прибутку при продажу, іншому вибутті МПЗ;

 • правильність оприбуткування мат-ів, отриманих при ліквідації ОЗ;

 • правильність позабалансового обліку МПЗ, прийнятих на відповідальне зберігання, а також товарів, узятих на комісію;

3.Для визначення правильності оподаткування МПЗ перевіряється:

 • правомірність відображення в обліку ПДВ при придбанні МПЗ, застосування податкового відрахування;

 • вірність нарахування в обліку ПДВ при реалізації;

 • правильність і повноту формир. первонач. вартості МПЗ для цілей податкового обліку;

 • правильність включення до витрат витрачених МПЗ;

 • списання МПЗ за методами, закріпленим в обліковій політиці для цілей податкового обліку;

 • правильність формування доходів і витрат при продажу МПЗ

43. Методика проведення бухг. експ. власного капіталу

При виробництві СБЕ СК керуються загальними правилами і принципами проведення СБЕ. Необхідно провести слід. дослідження:

-Перевірка повноти і точності розкриття інформації про нерозподіленого прибутку (збитку) у звітності;

-Вивчення складу витрат, вироблених за рахунок власних коштів;

- Джерела напрямки власних коштів співголів рішенням загальних зборів;

- Включення суми переоцінки вибуває майна до складу нерозподіленого прибутку.

Висновок за СБЕ ВА складається за звичайними правилами і нормами.

4 4. Інформаційне забезпечення СБЕ

Можна классиф. за двома рівнями:

1.Закон:

- Конституція РФ, становить вихідну правову базу.

-Федеральні конституційні закони РФ

-Кримінальні. кодекс РФ - закріплений порядок призначення і проведення експертизи у кримінальних справах, а також права та обов'язки експерта-бухгалтера.

-Гражд.кодекс РФ - регулюється порядок проведення експертизи у цивільних справах.

-Податок. кодекс РФ

- ФЗ «Про держ. судово-експертної діяльності в РФ »- визначальний правову основу, принципи організації та основні напрямки

-ФЗ «Про бухгалтерський облік» - встановлює єдині правові і методологічні основи організації та ведення бухгалтерського обліку

-ФЗ «Про аудиторську діяльність

-Інші законодавчі акти РФ

2. Підзаконні акти: акти судової влади, постанови, ПБО, БФО, облікова політика і т.п.

Концентрує в наст. час основну масу нормат.-правових мат-ів, що відносяться до буї судової бухгалтерії. Вони видаються тільки у передбачених законод-му випадках, деталізують законод. рівень, але не можуть змінювати або доповнювати законодавство.

45. Поняття фіктивного і підробленого документа

Фіктивним є документ містить завідомо неправдиві відомості. Фіктивні документи відносяться до підробленим.

Підроблений документ є недоброякісним. Він ніколи не має юрид. сили, оскільки його форма, реквізити, зміст хоз.операцій не відповідають дійсності. Розрізняють два види підробки: інтелектуальний і матеріальний.

Інтелектуальний підроблення виражається в складанні та видачі документа правильно оформленого із зовнішнього боку (правильно заповнені всі реквізити, на належному бланку, з підписами уповноважених осіб), але за змістом господарської операції вказані неправдиві дані (наприклад, безтоварних накладна).

При матеріальному підробці змінено зміст справжнього документа шляхом підчистки, виправлення, дописки, включаючи і необумовлені виправлення. Документи зі слідами матеріального підроблення називаються підробленими частково або повністю. Матеріальний підлог встановлюється, як правило, шляхом техніко-криміналістичного дослідження документа та візуального огляду.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Шпаргалка
142.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Судово бухгалтерська експертиза
Судово-бухгалтерська експертиза 2
Судово-бухгалтерська експертиза Основні риси
Судово-бухгалтерська експертиза в кримінальному процесі
Судово-бухгалтерська експертиза обліку основних засобів
Судово-бухгалтерська експертиза у виявленні економічних злочинів
Судово-бухгалтерська експертиза операцій з виробництва реалізації і собівартості сільськогосподарської
Судово бухгалтерська експертиза операцій з виробництва реалізації і собівартості сільськогосподарської
© Усі права захищені
написати до нас