Судова система Російської імперії за Установі судових установлень 1864 р

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Московський державний соціальний університет

Філія м. Саратов

Курсова робота

з історії вітчизняної держави і права

Судова система Російської імперії за Установі судових установлень 1864

Виконала:

студентка 2 курсу

заочного відділення

юридичного факультету

Пруцкова

Надія Сергіївна

Перевірив:

викладач

Теслін

Віктор Степанович

Саратов 2000

Зміст

стор

Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3

1. Судова система в кінці XVIII-першій половині

XIX століття, її недоліки ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 5

2. Спроби проведення судової реформи в першій

половині XIX століття ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7

3. Передумови та розробка судової реформи 1864 р ... ... ... ... ... ... .. 8

4. Основні принципи судоустрою за судовими статутами

1864 р ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .12

4.1. Заснування судових установлень ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .12

4.2. Статут кримінального судочинства ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 14

4.3. Статут про покарання, що накладаються світовими суддями ... ... ... ... ... 16

4.4. Статут цивільного судочинства. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 23

5. Система судів, їх компетенція ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 25

Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 28

Список літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .29

Введення.

У другій половині XVIII ст. в Росії йшов процес розкладу феодально-кріпосницького ладу й розвитку буржуазних відносин. Він особливо посилився в першій половині XIX ст. і призвела до кризи феодалізму. У всіх основних галузях економіки йшло поступове формування капіталістичного укладу.

Розвиток капіталістичних відносин відбувалося в рамках старого феодального способу виробництва, який залишався панівним і в цей період.

Подальший розвиток продуктивних сил вступало в протиріччя з існуючим ладом, що призводило до загострення класової боротьби і посилення антикріпосницького руху в Росії. Посилення експлуатації селян, свавілля поміщиків та адміністрації викликали селянські заворушення. У першій половині XIX ст. почастішали виступи кріпаків, посесійних і найманих робітників на мануфактурах, особливо на заводах Уралу. Невдоволення торкнулося і армію (хвилювання в 1820 р. в Семенівському гвардійському полку, серед військових поселенців та ін.) Проти національного гноблення виступали поневолені царизмом народи (повстання в Польщі в 1830-1831 рр..). У 1825 р. відбулося повстання декабристів, яке поклало початок дворянського етапу в історії революційного руху в Росії.

Всі ці виступи були придушені царською адміністрацією, але вони вплинули на суспільно-політичний розвиток країни, на розвиток держави і права, зокрема, судової системи, особливостям розвитку якої присвячена дана курсова робота.

Селянська реформа стала найбільшим поворотом в історії Росії XIX століття. Не будучи, звичайно, «революцією згори», вона тим не менше відкрила широкий простір для корінних зміну в суспільних відносинах, дорогу до капіталізму. За селянською реформою з неминучістю пішли інші, які істотно перетворили політичну надбудову.

Дослідники вважають судову реформу найпослідовнішою з усіх реформ того часу . У дореволюційній літературі судова реформа була предметом широкого вивчення, переважно з апологетичних позицій. Не обійшли її і радянські автори. Широко відомі, зокрема, праці Б. В. Віленського, перш за все його книга «Судова реформа і контрреформ в Росії» (Саратов, 1969). Підготовці судової реформи присвячене дослідження В. А. Шувалової. Відомі і роботи М. В. Немитіной «Про судову контрреформ в Росії» (у зб. «Державний лад і політико-правові ідеї Росії другої половини XIX століття») і «Застосування судових статутів 1864 року» (у зб. «Буржуазні реформи в Росії другої половини XIX століття »). Деякі автори займаються окремими аспектами теми. Так, Т. У. Воробейкова і А. Б. Дубровіна опублікували дослідження «Перетворення адміністративно-поліцейського апарату суду та тюремної системи Росії в другій половині XIX століття» (Київ, 1973). На зв'язок судової та інших буржуазних реформ з селянською реформою вже в період її підготовки звернула увагу Л. Г. Захарова в роботі «Селянство Росії в буржуазних реформах 60-х років XIX століття», опублікованої у збірці «Соціально-політичне і правове становище селянства в дореволюційної Росії »(Воронеж, 1983).

Характерною рисою більшості робіт дослідників радянського періоду про судову реформу довгий час було прагнення показати її негативні сторони. Звідси робився крен у бік уваги до контрреформам. І тільки останнім часом дослідники серйозно звернулися до прогресивних сторонам судових статутів.

Сучасний інтерес до судової реформи минулого століття не випадковий: і в наші дні принципи судоустрою та процесу, закладені в судових статутах, аж ніяк не канули в Лету, вони є предметом безпосереднього правотворчості і практичного застосування. Природно, що буржуазні правові принципи не можуть переноситися прямо в наше життя, але здорове й корисне для суспільства в них може і повинно бути використано.

1. Судова система в кінці XVIII-першій половині XIX століття, її недоліки.

Судова реформа, як і всі реформи 60-70-х років, була наслідком певної кризи російського суспільства, в тому числі і так званої кризи верхів, під яким розуміють звичайно усвідомлення панівним класом та правлячою верхівкою необхідності тих або інших змін. Треба сказати, що судової реформи бажали, здається, більше, ніж селянської. Якщо більшість поміщиків усупереч здоровому глузду не хотіло розкріпачення селян, то в реформі суду були зацікавлені всі, крім, хіба що, кондових суддівських чиновників, які мали непоганий дохід від неправосуддя і не бажаючих пристосовуватися до нових порядків. І, зрозуміло, прихильником судової реформи, як і реформи селянської, виступав у першу чергу сам імператор Олександр II, а також його брат Костянтин Миколайович, що притримувався навіть більш радикальних поглядів.

Різноманітні важелі державної машини самодержавства почали виявляти свою нездатність до середини XIX століття, але, мабуть, жоден з органів державного апарату не знаходився в настільки кепському стані, як судова система.

Система судоустрою Росії до 60-х років XIX ст. визначалася положеннями Установи про губернії 1775 При систематизації російського права М. М. Сперанським це законодавство увійшло до книги 2 томи XV Зводу законів. Як писав А. Ф. Коні, вийшло «незв'язне збори самих різночасових постанов, механічно зливаються воєдино Покладання царя Олексія Михайловича, укази Петра І, як висловився в 1835 році Державний рада,« види уряду », оприлюднені в 1784, 1796, 1823 роках.

Суд не був відділений від адміністрації і носив яскраво виражений становий характер. Система судових органів була вкрай складною. Судочинство, як і раніше, носило канцелярський характер, в ньому продовжувала застосовуватися теорія формальної оцінки доказів, була відсутня гласність процесу, не було рівності сторін, обвинувачений не мав права на захист.

Інший порок дореформеного суду - хабарництво. Це, поряд із свавіллям і неуцтвом чиновників, типове для всіх ланок державного апарату явище тут набуло настільки жахливого всеохоплюючого розмаху, що його змушені були визнати навіть найзавзятіші захисники самодержавно-кріпосницьких порядків. Переважна більшість судових чиновників розглядали свою посаду як засіб наживи і самим безцеремонним способом вимагали хабарі з усіх, хто звертався до суду. Спроби уряду боротися з хабарництвом не давали ніяких результатів, тому що цей порок охопив увесь державний апарат. Вкрай низька загальна грамотність суддів, не кажучи вже про грамотність юридичної, зумовила фактичне зосередження усієї справи правосуддя в руках канцелярських чиновників і секретарів.

У дореформеному суді панувала інквізиційна (розшукова) форма судочинства. Процес проходив у глибокій таємниці. Принцип писемності припускав, що суд вирішує справа не на основі живого, безпосереднього сприйняття доказів, особистого ознайомлення з усіма матеріалами справи, безпосереднього усного допиту обвинуваченого-підсудного, свідків, а спираючись на письмові матеріали, отримані під час слідства. Та й докази оцінювалися по формальній системі. Їхня сила заздалегідь визначалася законом, що твердо встановлював, що може, а що не може бути доказом. Закон же встановлював і ступінь достовірності доказів, ділячи їх на недосконалі і досконалі, тобто такі, що давали підставу для остаточного вироку і не могли бути спростовані підсудним. Але і серед них особливо виділялося визнання - «лутче свідчення всього світу». Для одержання його широко застосовувалася катування, формально заборонена в 1801 році, але на практиці проіснувала протягом всієї першої половини XIX століття.

Недоліки судової системи і судочинства викликали невдоволення навіть привілейованих станів (не тільки буржуазії, але і дворянства) 1. Різкій критиці піддавали російську судову систему революційні демократи (А. Н. Радищев, декабристи, А. И. Герцен, Н. П. Огарьов) і революціонери-різночинці. І навіть страшенні реакціонери не могли не визнати необхідність її реформи.

2. Спроби проведення судової реформи в першій половині XIX століття.

Історія підготовки судової реформи сягає своїм корінням у першу половину XIX століття. У 1803 році М. М. Сперанський запропонував широку програму удосконалення судової системи Росії, що отримала подальший розвиток у «Вступі до уложення державних законів» 1809 1. У 1821 і 1826 роках він повертався до проектів судових перетворень, які підтримав В. П. Кочубей. У 1836 році II відділення імператорської канцелярії та Міністерство юстиції розробили нові проекти законів про судоустрій і судочинство, засновані на принципах, запропонованих ще в 1827 році статс-секретарем М. А. Балугьянского, але і вони не були затверджені. У 1837 році II відділення і Міністерство юстиції представили проект покращення слідчої частини, цьому ж була присвячена доповідь Д. М. Блудова, складений в 1844 році. Всі ці документи у разі їх прийняття могли б істотно поліпшити судову систему Росії, але, оскільки вони, нехай і досить несміливо, проводили деякі буржуазні принципи, уряд їх відкинула.

Хоча судова реформа, здавалося б, торкалася лише специфічну частину державного механізму і всієї політичної системи, автору даної роботи думається, що її не можна провести ізольовано, без рішення корінних питань суспільного життя, в першу чергу селянського. Саме тому залишилися без наслідків всі починання, що проводяться за Миколи I, і саме тому з сходженням на престол його сина, коли виникли ідеї селянської реформи, розгорнулися практичні роботи та з реформи судової. Якщо судову реформу не можна було провести без розкріпачення селян, то і це розкріпачення в свою чергу вимагало, на думку навіть самих поміщиків, перетворення судової системи хоча б уже тому, що звільнені селяни виходили з-під юрисдикції їх колишніх власників.

3. Передумови та розробка судової реформи 1864 р.

Відправним моментом для підготовки судової реформи М. Г. Коротких вважається 15 листопада 1857 р. - день, коли до Державної ради було внесено проект реорганізації цивільного судочинства 1. Здається, що цей відправний момент можна перенести на більш ранній час, принаймні на півроку. Ще влітку 1857 року імператор наказав представити в Державну раду проект Статуту цивільного судочинства, що народився в надрах II відділення. До проекту була прикладена пояснювальна записка начальника 11 відділення графа Д. М. Блудова, датоване 8 червня. Проект виходив з введення принципу змагальності процесу, пропонувалося скоротити кількість судових інстанцій і звернути увагу на істотне вдосконалення кадрів судових органів.

Проект Статуту цивільного судочинства викликав в урядових колах певну реакцію, розколів вище чиновництво на дві основні групи - лібералів і консерваторів. У міру того, як ідеї реформи проникали в більш широкі кола дворянства, ці групи поповнювалися новими однодумцями. Ліберали хотіли істотної перебудови судоустрою і судочинства, консерватори - лише обмежених змін. Ця диференціація перепліталася з іншого: ліберали бачили зразок для Росії на Заході, консерватори звали шукати нові рішення на основі аналізу історичного минулого країни. Консерватори, і перш за все сам граф Д. М. Блудов, боялися корінних змін, в усякому разі глава II відділення не хотів іти до західноєвропейських зразків і вводити принципи усності, гласності, безпосередності, рівності сторін у процесі, засновувати адвокатуру. На протилежних позиціях стояв ліберал князь П. Д. Долгорукий, який направив восени 1857 року спеціальну записку імператору, яку той уважно вивчив. Спочатку Олександр II поділяв погляди Блудова, а брат імператора Костянтин Миколайович приєднався до ліберального табору. Він доручив князю Д. А. Оболенського дати висновок на проект Блудова. Оболенський склав документ - «Зауваження на проект нового судочинства в Росії», що став надбанням громадськості та отримав широкий резонанс. У ньому різко критикувалося як існуюче положення, так і сам проект.

У 1858 році дискусія про судову реформу вийшла за стіни високих чиновницьких кабінетів і перейшла на сторінки журналів і інших видань. Обговорення затягнулося на 2 роки і увінчалося перемогою ліберальних настроїв: проект Статуту цивільного судочинства був відхилений. Але вже в ході цього процесу народжувалися нові віяння. 8 вересня 1858 не хто інший, як сам Д. М. Блудов подав імператору доповідь «Про встановлення присяжних стряпчих», тобто про заснування адвокатури. Питання про адвокатуру був предметом запеклих суперечок. Судове представництво відомо на Русі з давніх часів. Однак справжньою адвокатури у нас не було ніколи. Це пояснювалося тим, що панування слідчого процесу робило фігуру адвоката практично непотрібною.

Існували лише всякого роду заступники і повірені - люди, зазвичай юридично непідготовлені, а часом і просто неписьменні, що мали за мету не допомогти правосуддю, а всіляко заплутати справу, щоб виграти його за всяку ціну. Професія ця була малоуважаемой, непопулярною. У ході підготовки реформи складалося рішуче думку про скасування такого роду судових представників. Разом з тим ще з часів Катерини II, наляканій Французькою революцією, в керівництві якої адвокати займали чільне місце, у російських імператорів склалося різко негативне ставлення до адвокатури. Внаслідок цього новий проект Блудова треба розглядати як серйозний поворот в бік подолання негативного ставлення влади до інституту адвокатури.

І все ж таки першим кроком у практичному проведенні судової реформи було перетворення не цивільного процесу і не адвокатури, а прямо протилежної сфери - наслідки. У травні 1860 року Державний рада прийняла закон про судові слідчих, санкціонований імператором. Проект закону був розроблений статс-секретарем Державної ради С. І. Зарудним, спеціально вивчив законодавство і практику європейських держав, куди він був відряджений.

Вже під час обговорення в Державній раді проекту Статуту цивільного судочинства голова Ради А. Ф. Орлов прийшов до висновку, що, перш ніж приймати такий статут, слід змінити систему судоустрою. Він виклав цю думку в спеціальній записці і направив її імператору. Олександр II погодився з Орловим, результатом чого стало подання в Державну раду 12 листопада 1859 тим же Блудовим проекту Положення про судоустрій. У проекті містилися певні свіжі ідеї, зокрема багато уваги приділялося ведення інституту мирових суддів. Наприкінці того ж року, 10 грудня, начальник II відділення направив на розгляд і проект Статуту за злочинами і провин, тобто кримінально-процесуального кодексу. Цей проект виходив з консервативних концепцій, перш за все він прагнув зберегти слідчий процес.

Проекти Блудова, роздані для обговорення зацікавленим чиновникам, зазнали критики як справа, так і зліва. Зауваження розглядалися з'єднаними департаментами Державної ради протягом 1860-1861 рр.., Але в проекти в силу опору Блудова були внесені лише невеликі зміни. Створювалася певна кризова ситуація. Тим часом затвердження документів селянської реформи робило настійною проведення і судової реформи. Щоб якось вийти з положення, підготовка документів про судоустрій і судочинство з II відділення була передана до Державної канцелярію.

19 жовтня 1861 Д. Н. Блудов представив імператору доповідь, в якій підбивалися підсумки роботи, описувався стан справ на даний момент і висловлювалися пропозиції на майбутнє. Олександр II затвердив програму, що містилася в доповіді. Була створена комісія, до якої увійшли найвизначніші юристи: співробітник Державної канцелярії А. П. Плавскій, виконуючі посаду статс-секретарів Державної ради Н. І. Стояновський і С. І. Зарудний, обер-секретар загальних зборів московських департаментів Сенату К. П. Побєдоносцев та ін Фактично очолював її роботу С. І. Зарудний. Члени комісії були не тільки великими правознавцями, а й широко освіченими людьми. Так, С. І. Зарудний та Н. А. Буцковскій, обер-прокурор загальних зборів Московських департаментів Сенату, мали вищу математичну освіту. Московський губернський прокурор Д. А. Ровинський був вченим, письменником, почесним членом Академії мистецтв.

Комісія, що складалася в основному з однодумців, пішла шляхом, протилежного блудовскому. За основу була взята загальна теорія буржуазного судоустрою і судочинства і практика західноєвропейського законодавства. Звичайно, батьки реформи повинні були рахуватися з російською дійсністю і традиціями і вводили в свої проекти певні корективи, але при цьому намагалися довести, що буржуазні інститути на кшалт суду присяжних або адвокатури ні в якій мірі не підривають основи самодержавства. Вони й справді передбачали заходи до того, щоб оберегти самодержавний лад від можливих посягань. Так, саме в цей час народилася ідея заміни суду присяжних за державні злочини судом станових представників.

Однодумність членів комісії не виключало жвавих суперечок між ними. Певні дебати викликала, наприклад, проблема виборності суддів. Було висловлено серйозне заперечення проти цього принципу, який ставить суддю в залежність від виборців. Пропонувалося ввести призначення, поєднане з несменяемостью суддів, що в поєднанні з пропонованими високими посадовими окладами зробило б їх у достатній мірі незалежними від зовнішніх впливів.

Результатом роботи комісії стали «Основні положення перетворення судової частини в Росії», в квітні 1862 року подання імператорові. За його велінню документ був переданий на розгляд з'єднаних департаментів законів і цивільних справ Державної ради. «Основні положення» розглядалися з 28 квітня по 30 липня і з 2 по 4 вересня 1862 спочатку з'єднаними департаментами, а потім у розширеному засіданні Державної ради.

29 вересня 1862 «Основні положення» були затверджені імператором. Ще при завершенні роботи Державної ради обговорювалося питання, чи слід довести до громадськості результати його діяльності. Питання непросте, оскільки до цих пір в Росії було прийнято готувати законопроекти в таємниці. Перемогли прихильники гласності, і Олександр II наказав опублікувати «Основні положення» у пресі. Таким чином, прогресивні риси передбачуваної реформи були доповнені і новим способом роботи над нею.

«Основні положення перетворення судової частини в Росії» складалася з трьох частин, присвячених відповідно судоустрою, цивільного та кримінального судочинства. У них фіксувалися такі нові інститути, як відділення суду від адміністрації, виборний мировий суд, притому всесословной, присяжні засідателі в окружному суді, адвокатура, принцип змагальності. Новий статус набула прокуратура. Її права обмежувалися, але зате прокурор ставав стороною в процесі, і не тільки у кримінальному, а й у цивільному.

Прогресивні ідеї пронизували і процесуальну частину «Основних положень». Закріплювався принцип здійснення правосуддя тільки судом, принцип гласності судового розгляду, скасовувалася система формальних доказів, скасовувався інститут залишення в підозрі, затверджувалася двухінстанціонность кримінального процесу та ін. Разом з тим зберігалися деякі не цілком демократичні інститути: особливий порядок розгляду справ за державні злочини, деякі елементи становості при скасуванні її в принципі і ін

27 вересня 1862 імператор затвердив доповідь державного секретаря В. П. Буткова, що містив план подальших робіт з судової реформи. Підготовка проектів повинна була вестися тепер Державної канцелярією, але до комісії крім працівників канцелярії включалися також представники 11 відділення та Міністерства юстиції. Буткова було дано право залучати й інших працівників, оскільки термін подання проектів був встановлений досить жорсткий - всього півроку. У комісію ввійшли автори «Основних положень» і кращі юридичні уми того часу, притому з усієї Росії. Крім постійного складу в ній брали участь різні експерти - від університетських професорів до поліцейських чиновників. Більше того, комісія відкрито звернулася до громадськості з проханням надати їй сприяння у роботі. Керував діяльністю комісії практично знову ж таки С. І. Зарудний. Підготовлені проекти розглядалися в Державній раді в травні - липні 1864 року і були затверджені імператором 20 листопада 1864 1

Підводячи підсумок розгляду передумов і розробки судової реформи 1864 року, хотілося б відзначити, що в цивільному судочинстві багато уваги приділялося мировому суду. Перед ним ставилися завдання в першу чергу щодо примирення сторін, благо справи, йому підсудні, були не дуже великими. Більш серйозні позови розбирав окружний суд. У цивільному процесі велике місце займав принцип диспозитивності, хоча в певних випадках передбачалося і участь прокурора.

4. Основні принципи судоустрою за судовими статутами 1864 р.

Документи судової реформи включають в себе чотири закони. Один з них присвячений судоустрою, два - процесу, цивільного та кримінального, і один новий, не було в «Основних положеннях», - Статут про покарання, що накладаються світовими суддями - кодекс матеріального права, що містив норми про невеликі кримінальних та адміністративних правопорушення. У цілому ж судові статути виходили з принципів і ідей, закладених в «Основних положеннях». 1

У 1864 р. після тривалої підготовки були затверджені наступні документи, що склали в цілому судову реформу:

1) Установи судових встановлення;

2) Статут кримінального судочинства;

3) Статут цивільного судочинства;

4) Статут про покарання, що накладаються мировими суддями.

4.1. Заснування судових установлень.

Нові підстави судоустрою, на яких трималася судова реформа, закріплені в одному з чотирьох судових статутів - Установі судових встановленні. Проголошується відділення судової влади від адміністративної, незалежність і незмінюваність суддів. Скасовується становий принцип побудови судової системи і вводиться всесословной суд. Скорочується кількість судових інстанцій, судові органи будуються за значущості розглянутих кримінальних справ: світова юстиція призначається для малозначних справ, загальні судові місця - для справ, не обмежених ні тяжкістю злочину, ні ціною цивільного позову. Мировий суд - виборний. Склад загальних судових місць призначається урядом. Для розгляду кримінальних справ в окружних судах запроваджується інститут присяжних засідателів. Вперше в історії Росії засновується адвокатура (присяжні повірені), «без яких рішуче неможливо буде введення змагання в цивільному і судових дебатів у кримінальному судочинстві з метою розкриття істини і надання повного захисту тяжущіхся та обвинуваченим перед судом». Реорганізується прокуратура, включена тепер до судового відомства. Завдання прокуратури охоплюють нагляд за однаковим дотриманням законів, порушення кримінального переслідування, участь у кримінальному та цивільному судочинстві у передбачених законом випадках. Прокуратура створюється як вірний страж урядових інтересів, сила, яка повинна активно протидіяти будь-яким спробам використовувати демократичні інститути судової реформи в інтересах зростаючого революційного руху. Судова реформа передбачила включення до судового відомства і вилученої у поліції в 1860 році слідчої частини.

Ці засадничі принципи судоустрою, проголошені при прийнятті судових статутів, істотно доповнювали демократичні підстави судочинства - гласність, змагальність, усність, безпосередність і право на захист. Разом з ними вони і робили судову реформу найбільш буржуазної з усіх буржуазних реформ другої половини XIX століття в Росії.

Нова система судів змінила ту, що введена була Установами для управління губерній 1775 року і частково спрощена в кінці XVIII-першій половині XIX століття. Дореформений суд будувався за становим принципом - суди для дворян (повітовий суд, верхній земський суд), суди для міщан (міський магістрат, губернський магістрат), суди для державних селян (нижня розправа, верхня розправа). Крім того, в Петербурзі і Москві для чиновників і дворян, постійно там проживають, створювалися нижні надвірні суди і верхні надвірні суди. У губернських містах крім верхніх земських судів, губернських магістратів і верхніх розправ створювалися ще палати кримінального і цивільного суду. Всю судову піраміду очолював Сенат. Це судоустрій проіснувало до 1797 року, коли були ліквідовані всі суди другої ланки - верхній земський суд, губернський магістрат, верхня розправа і верхній надвірний суд, а палати кримінального суду і палати цивільного суду об'єднані під загальною назвою палат суду і розправи. Подальші зміни системи судоустрою відбулися в 1801 році, коли указом 9 вересня ліквідовувалися нижні земські суди, управи благочиння і нижні розправи, палати суду і розправи перейменовуються на палати кримінального і цивільного суду. Ця судова система - повітові суди для дворян і державних селян, городові магістрати для міщан, надвірні суди в Петербурзі і Москві для дворян, постійно там проживають, і чиновників, палати кримінального і цивільного суду і Сенат - проіснувала аж до судової реформи і була включена в Звід законів. Крім того, в дореформений період існувало безліч спеціальних судів - військових, духовних, комерційних, совісних і інш. Серед них особливо виділялися військові і совісні суди.

Численні спроби реорганізацію суду в першій половині XIX століття перш за все стосувалися судоустрою. Як вже говорилося, М. М. Сперанський в 1803 році запропонував проект судових перетворень, що стосувалися переважно судоустрою; ці ж ідеї були ним розвинені у «Вступі до уложення державних законів» 1809 і в проектах 20-х років. До проектів Сперанського прилучився В. П. Кочубей, який запропонував заснувати «мирні суди" для розгляду виключно цивільних справ. У 1827 році з'явився проект М. А. Балугьянского, що містив розгорнутий план створення нової судової системи. Хоча цей план і зберігав колишній становий принцип побудови судової системи, він був відомим кроком вперед, так як скорочував число судових інстанцій, ратував за незалежність суду від адміністрації і пропонував ввести пожизненность призначення суддів, тобто незмінюваність їх. Проект був зустрінутий поруч заперечень з боку бюрократичного оточення Миколи I і його самого, що призвело до відхилення документа 1.

У 1859 році II відділення під керівництвом Д. М. Блудова створило свій проект судоустрою. Коли почалася безпосередня підготовка судової реформи й імператор у жовтні 1861 возвелел розробити «Основні положення перетворення судової частини в Росії», проекти судоустрою займали тут одне з чільних місць. Тому коли у вересні 1862 року цар затвердив «Основні положення перетворення судової частини в Росії», що містили міркування щодо почав майбутньої судової реформи, «Основні положення судоустрою» мали вже закінчену схему створення нових судових органів у країні. Разом з «Основними положеннями кримінального судочинства» та «Основними положеннями цивільного судочинства» вони й склали основу судових статутів 20 листопада 1864г.

4.2. Статут кримінального судочинства.

Буржуазним принципами судоустрою, введеним судовою реформою, відповідали буржуазні початку судочинства. З ухваленням судових статутів на зміну інквізиційному розшукової процесу приходить процес змагальний, заснований на вільній оцінці судом доказів, розглянутих в ході прилюдного судового розгляду. За зразком держав, де давно вже утвердилися буржуазні засади судочинства (в першу чергу Франції), в Росії була встановлена ​​так звана змішана форма судочинства, при якій кримінальну розгляд здійснюється у дві стадії. Перша - попереднє розгляд, негласне, письмову, не знає рівноправності сторін. Друга стадія - судовий розгляд, воно грунтується на гласності, усності, змагальності при вільної оцінки доказів за внутрішнім переконанням суддів, розділених на коронний суд і лаву присяжних засідателів. Тільки по малозначних справах, підлягали розгляду в світових судах, поділ кримінального судочинства на стадії відсутній.

Розробка проектів нового процесуального законодавства, як основ судоустрою, почалася в першій половині XIX століття. Закінчивши роботу над Зводом законів, II відділення під керівництвом М. М. Сперанського приступило до підготовки проекту Статуту судочинства за злочинами і провин, продовженої потім під керівництвом Д. М. Блудова. Керівним принципом для розробників служило відоме вказівку Миколи I: «Недолік результатів відбувався, головне, від того, що завжди зверталися до твору нових законів, тоді як треба було спершу зібрати цілком і привести до ладу ті, що вже існують». Результатом роботи П відділення став Проект про слідство 1, розроблений спільно з Міністерством юстиції в 1837 році.

Усвідомлюючи, що не можна не внести жодних змін в порядок розслідування, автори кажуть, дуже глухо, правда, про права обвинуваченого, пропонують запровадити постійний інститут депутатів від станів для участі в провадженні розслідування та ін. Проект затверджений не був. Аналогічна доля спіткала і ряд інших проектів. Відзначимо, що інквізиційний порядок у них залишався незмінним як при розслідуванні, так і при розгляді справи в суді.

Різке загострення класової боротьби в кінці першої половини XIX століття і виникнення революційної ситуації знову поставили питання про необхідність поліпшення діяльності судових і слідчих органів. Під керівництвом того ж Д. М. Блудова в 1859 році був складений так званий Статут судочинства за злочинами і провин, який задумувався як процесуального доповнення до Укладення про покарання кримінальних та виправних 1845 року. Документ мало чим відрізнявся від згаданого вище Проекту про слідство 1837 року. Новим було, мабуть, тільки те, що обвинуваченому в завершальній стадії попереднього розслідування надавалося право запрошувати захисника і родичів. Фундаментом Статуту кримінального судочинства стали Основні положення кримінального судочинства 29 вересня 1862 - складова частина Основних положень перетворення судової частини в Росії.

В основу нового судочинства було покладено такі початку: 1) концепція формальних доказів скасовується, а поміщаються в судових статутах правила про силу доказів повинні служити тільки керівництвом при визначенні провини або невинності підсудних за внутрішнім переконанням суддів, заснованому на сукупності обставин, виявлених при виробництві слідства і суду;

2) вирок може бути або засуджує, або виправдувати підсудного. Залишення в підозрі не допускається 8. Ліберальні діячі судової реформи зуміли захистити свої переконання в тому, що формальна система оцінки доказів не забезпечувала засудження винного і виправдання невинного, що тільки вільна оцінка доказів на підставі внутрішнього переконання суддів є гарантією правосуддя. Були також відкинуті вироки про залишення в підозрі, так як вони «... суть не що інше, як неминучий, але противний правосуддя результат формальної теорії доказів ».

Введення буржуазних принципів судочинства, проголошених у Європі в період буржуазних революцій XVII-XVIII століть, було, зрозуміло, прогресивним явищем. Разом з тим слід мати на увазі, що царизм ввів не всі буржуазно-демократичні положення: захист не була допущена в стадії попереднього розслідування, державні злочини були вилучені з компетенції суду присяжних тощо. Нове кримінальне судочинство більше інших складових частин судової реформи увійшло в протиріччя з усією самодержавно-чиновницької системою, більше судоустрою та цивільного судочинства піддавалося нападам реакційної охоронної друку і в максимальній мірі було спотворено контрреформою.

Статут кримінального судочинства складається з трьох книг і шістдесяти глав. Книги містять у собі розділи. Структура Статуту дозволяє швидко і без зусиль знайти потрібну статтю. Формулювання статей чіткі і досить лаконічні, що вигідно відрізняло нове процесуальне законодавство від дореформеного.

4.3. Статут про покарання, що накладаються мировими суддями.

Серед документів судової реформи Статут про покарання, що накладаються світовими суддями займає особливе місце.

Якщо перші три закони, що регулюють судоустрій і судочинство, складають основу реформи, визначають її зміст, то четвертий, регулюючий матеріальні правовідносини, стоїть окремо, не вписується в досить струнку і логічно завершену тріаду.

Найменш досліджений. Статут піддався найбільш жорстокій критиці фахівців, в основному практиків, діячів світової юстиції. Цей - з чотирьох найменший за обсягом (він становить менше 6% загального обсягу судових статутів) - закон деякі його інтерпретатори не спромоглися, мабуть, навіть прочитати, - інакше не пояснити твердження, ніби в ньому знайшли відображення питання судоустрою і судочинства, пов'язані з організацією і діяльністю мирового суду. Помилковість такого твердження видно вже при побіжному перегляді тексту Статуту. Однак є питання, відповіді на які не лежать на поверхні. Серед них - питання про характер діянь, передбачених Статутом. Про це по-різному пишуть дослідники, не було єдності в цьому і в його укладачів.

Питання про розмежування злочинів і проступків був поставлений у законотворчій ідеології і практиці Російської імперії ще в XVIII столітті. Катерина II в першому Доповнення до великого Наказу Покладеної комісії 1767 року висловила запозичену у Монтеск'є думка про те, що «не треба змішувати великого порушення законів з простим порушенням встановленого благочиння: цих речей в одному ряду ставити не повинно». У першому випадку суд визначає покарання на основі законів, у другому - поліція здійснює виправлення, керуючись статутами. Ця ідея знайшла втілення в Статуті благочиння, або поліцейському, 1782 року, згідно з яким особи, які вчинили значні правопорушення, направлялися до суду для визначення ним міри покарання, а по малозначних порушень остаточне рішення приймалося в поліції. Тут вже намічається практичне розмежування злочинів і проступків. Не випадково дореволюційні поліцеісти останні два розділи Статуту благочиння називали поліцейським каральним кодексом.

Складений в II відділенні власної його імператорської велічеста канцелярії під керівництвом М. М. Сперанського проект Положення про С.-Петербурзької поліції включав особливу частину «Про суд поліцейському», в якій передбачалася відповідальність за «незначні злочини і проступки проти благочиння». Проте Державний рада, якій був представлений проект, не затвердив цю частину Положення, визнавши, що таке питання має вирішуватися при загальному перегляді кримінальних законів.

На час проведення загальної кодифікації російського кримінального права, у другій чверті XIX століття, європейська практика накопичила досить великий досвід складання кримінальних кодексів. Цей досвід вивчався російськими кодифікатора. Так, був вивчений зразковий для буржуазного суспільства Кримінальний кодекс Франції 1810 року, в якому злочинні діяння поділяються на злочини, проступки і поліцейські порушення. Злочини і провини в тексті кодексу не розмежовувалися і розрізнялися тільки за видом і мірою покарань. Поліцейські порушення були виділені в окрему (четверту) книгу.

В імператорському рескрипті від 5 червня 1811 злочину були розділені на три ступені навіть з вигляду і тяжкості покарань: за вчинення злочину першого ступеня винний піддавався громадянської смерті або каторжних робіт, другий - заслання до Сибіру на поселення або віддачі у військову службу, третій - легкому тілесному покаранню із зверненням на колишнє місце проживання або триманням у гамівних та робітних будинках. У подальшому законодавстві таке розмежування зустрічається лише один раз - в указі 14 лютого 1824

Загальноприйняте для російського законодавства того часу розподіл злочинів на кримінальні та на незначні і провини було зафіксовано в першому виданні Зводу кримінальних законів, у ст. 1 якого дається загальне поняття злочину як будь-якого діяння, забороненого законом під страхом покарання, а в ст. 2 наводиться визначення маловажних злочинів і проступків (на відміну від кримінальних злочинів) як діянь, заборонених під страхом легкого тілесного покарання або поліцейського виправлення. У різного роду статутах, що містилися в т. XIII, XIV Зводу законів, передбачалися численні порушення, за які слідували призначаються поліцією покарання.

При підготовці Уложення про покарання кримінальних та виправних 1845 року спеціально і детально розглядалося питання про створення двох самостійних кодексів - про злочини, що підлягають розгляду кримінального суду, і про проступки, які б безпосередньо і остаточно розглядалися поліцейськими органами. Незважаючи на те, що укладачі усвідомлювали практичну важливість і користь такого поділу, питання це позитивно вирішено не було. В єдиному Уложенні розмежування злочинів і проступків, як відомо, було проведено по об'єкту посягання, а також на протиставленні статутів і законів, що містять правила (однак на практиці чіткої межі між цими нормативно-правовими актами не проводилося). Послідовне розмежування злочинів і проступків в Уложенні про покарання кримінальних та виправних 1845 року відсутня. Більш того, в Покладання було включено багато правопорушення, передбачені різного роду статутами, які містили норми про покарання, що застосовуються поліцією. Ця обставина, з одного боку, ще більше затуманювали відмінність між злочином і провиною, а отже, між кримінальною і адміністративною відповідальністю, але, з іншого сторона, вело до звільнення поліцейських органів від судових функцій, тобто до подальшого відділенню суду від адміністрації . Саме це міркування і підштовхувало до складання окремого кодексу маловажних злочинів і проступків.

Ще в 1814 році в записці, представленій графом В. П. Кочубеєм на ім'я Олександра I, ставилося питання про відділення судової влади від поліцейської установою в повітах «мирних» суддів, які б розбирали суперечки і позови, керуючись в основному совістю і здоровим глуздом. На цю записку звернув увагу секретний «комітет 1826», створений для розбору паперів померлого імператора. У 1834 році міністр внутрішніх справ Д. М. Блудов пропонував для розгляду малозначних злочинів створити спеціальні поліцейські суди, в яких би розглядалися справи селян і міських низів. Пізніше, займаючись підготовкою судової реформи, Д. М. Блудов прийде до висновку про необхідність створення мирових судів для розгляду дрібних справ і особливого кодексу для них.

На початку 1859 року "особлива комісія, що складалася з членів Державної ради, розглядаючи звіт Міністерства внутрішніх справ за 1857 рік, звернула увагу на низьку розкриття злочинів, а також на повільність розгляду в судах справ про незначні злочини, за якими з-за необхідності дотримувати всі обряди і форми судочинства, єдиного для всіх кримінальних справ, міститься під вартою тривалий час велика кількість осіб, засуджується до «легкого виправній покаранню». Попереднє утримання під вартою цих осіб було більш тяжким покаранням, ніж стягнення, до якого вони засуджувалися. «Між тим, ці арештанти під час утримання у в'язниці втрачають залишок моральності і обтяжують скарбницю марним змістом своїм», - зазначалося в журналі комісії. Комісія пропонувала виділити незначні злочини і проступки, розгляд яких вироблялося б «судово-поліцейським, або скороченим порядком» 1. Так було дано новий поштовх до організації мирового суду і до складання кодексу незначних злочинів і проступків, який збігся з підготовкою селянської, поліцейської, земської та судової реформ.

У квітні 1859 року думка комісії було заслухано в Раді міністрів під головуванням імператора. За його вказівкою пропозиції комісії були передані главноуправляющему II відділенням імператорської канцелярії графу Блудова, де в той час розглядався проект нового Статуту кримінального судочинства.

Одночасно, з березня 1859 року, при Міністерстві внутрішніх справ діяла комісія з підготовки проекту нового пристрою губернських і повітових установ. Під час обговорення в ній питання про способи здійснення принципів відділення судової влади від виконавчої в жовтні 1859 року було відмічено, що в додатку до ст. 4133 Губернського установи (т. П, ч. 1 Зводу законів Російської імперії 1857 року) перераховано 55 статей Уложення про покарання кримінальних та виправних, в яких передбачалися покарання за проступки, підвідомчі розгляду столичних управ благочиння. Відповідальність за ці провини не залежала від станової приналежності винних. Ця програма порушило думку про створення Статуту про маловажних проступки і стало його основою. У той же час розглядався проект Статуту про сільська гміна судах в Царстві Польському, в ст. ст. 622-813 якого в систематичному порядку зафіксовано «самі незначні проступки» і покарання за них.

У комісії було вирішено виділити з Уложення про покарання кримінальних та виправних ті статті, які, на її думку, ставилися до власне проступкам, і з цих статей скласти особливий статут, яким могли б керуватися мирові судді. З Уложення про покарання видання 1857 було вилучено 652 статті, які передбачали незначні злочини і проступки. Це витяг 30 квітня 1860 було представлено до Державної ради як 8-го додатку до проекту про повітових установах.

Наступним етапом у розробці Статуту, який іменувався спочатку судово-поліцейським, була підготовка в II відділенні імператорської канцелярії матеріалів, складених як зі статей Уложення про покарання кримінальних та виправних, так і з інших нормативно-правових актів, які передбачали малозначні правопорушення. За ці правопорушення слідували незначні стягнення, їх відносили до розряду власне поліцейських проступків, які вимагали швидкого розгляду. Матеріали, що включили 606 статей, стали основною базою для підготовки кодексу проступків.

Однак завершення підготовки документів про селянську реформу відстрочило складання судових статутів. Після скасування кріпосного права ця робота відновилася. У травні 1861 року Олександр II зобов'язав II відділення скласти «проект Статуту про стягнення за проступки, подведомие світовим суддям». Але, як вже зазначалося, ця робота в січні 1862 року була передана з II відділення до Державної канцелярії, де вже велася розробка принципів судоустрою та судочинства. У квітні 1862 записки про основні засади цивільного і кримінального судочинства були представлені до Державної ради, за вказівкою царя вони обговорювалися в з'єднаних департаментах законів і цивільних і духовних справ. У «міркуваннях», складених в результаті обговорення основних засад кримінального судочинства, пропонувалося у відання мирових судів передати всі справи про злочини і проступки, які порушуються не інакше як за скаргами приватних осіб і можуть бути закінчені примиренням сторін. Передбачалася також можливість засуджувати осіб, не звільнених від тілесних покарань, за незначні злочини до штрафу до 15 рублів. При цьому знову постало питання про необхідність складання особливого статуту про злочини, що підлягають відомству світових суддів, яка мотивувалася тим, що без такого статуту буде важко органам дізнання, слідства і суду визначати підсудність справ. Особливі труднощі вбачалися в тому, що підсудність визначалася не стільки характером і видом злочинів або проступків, скільки передбаченими за них покараннями.

Олександр II, затвердивши Основні положення кримінального судочинства, вказав главноуправляющему 11 відділенням імператорської канцелярії прискорити розробку Статуту про злочини і проступки, що підлягають відомству світових суддів. У ст. 19 Основних положень кримінального судочинства передбачалося включити до статуту: 1) менш важливі злочини і проступки, за які в законах визначені догани, зауваження та навіювання, грошові стягнення в межах трьохсот рублів, арешт до трьох місяців або замінювали його покарання; 2) справи приватного обвинувачення ;

3) крадіжка, шахрайство, лісові порубки, привласнення знайдених речей та інші подібні злочини, вчинені особами, підлягали за ці діяння ув'язнення в робочому будинку.

При розробці Статуту в II відділенні постало питання, чи потрібно його ділити, подібно Укладенню про покарання кримінальних та виправних, на загальну і особливу частини. Маючи на увазі, що відсутність загальної частини може призвести до сваволі мирового суду і що до того ж одноосібні мирові судді можуть не мати грунтовного юридичної освіти, укладачі вирішили передувати статуту, за прикладом багатьох іноземних судово-поліцейських кодексів, загальну частину, але не розробляти її так детально, як в Уложенні про покарання, оскільки включаються до Статуту провини в більшій частині незначні і не допускають застосування до них правил про замах, співучасті, умисел і т. п., певні переважно для більш тяжких злочинів. У результаті було вирішено обмежити загальну частина однієї вступним розділом, в якій, не вдаючись у подробиці, визначити основні правила, пов'язані з злочинного діяння і покарання.

Складений в II відділенні «проект Статуту про стягнення за проступки, підвідомчі мировим суддям» складався з 206 статей, з яких перші 27 ставилися до загальної частини, решта 179-до особливою. У першій статті проекту йшлося про те, що світові судді визначають покарання лише за ті проступки, які в цьому Статуті названі. У пояснювальній записці зазначалося, що проект складений на підставі Уложення про покарання кримінальних та виправних, частково використано Сільський судовий статут, проте специфіка Статуту для світових суддів, а також змінилися з часу видання Уложення про покарання умови, погляди і потреби змусили авторів проекту відступити від системи та змісту загальної кримінального кодексу, «при визначенні ж самих проступків визнано за потрібне означити не всі зустрілися досі кримінальні випадки, а по можливості з'єднати їх і підводити під загальні правила». Так, справедливо зазначалося, що проект значно спрощував правила про скасування, збільшенні і пом'якшення покарання.

З кінця грудня 1863 проекти судових статутів обговорювалися в Міністерстві юстиції. Проект Статуту про стягнення за проступки, підвідомчі мировим суддям, не удостоївся значної уваги. З зауважень на нього виділяються письмові міркування князя Шаховського про всесословной підсудності мирових судів та рівність у визначенні ними покарань.

3 березня 1864 перші три документа судової реформи були передані з комісії при Державній канцелярії до Державної ради, і там вже 4 березня почалося їх обговорення, спочатку в розширеному складі з'єднаних департаментів законів і цивільних і духовних справ, а потім - у загальних зборах. 11 відділення підготовлений ним проект Статуту про стягнення за проступки, подведомих світовим суддям, представило до Державної ради лише 15 травня. Обговорити його в комісії при Державній канцелярії, де розроблялися проекти трьох перших законів, для узгодження з ними вже не було можливості, і всі чотири проекти обговорювалися в Державній раді одночасно. Але якщо перші проекти, особливо статутів кримінального та цивільного судочинства, розглядалися досить докладно, то цього ніяк не можна сказати про проект Статуту про стягнення. З більш ніж 30 засідань з'єднаних департаментів йому було приділено увагу тільки на двох (1 і 9 липня). Та й обговорення стосувалося переважно редакційних питань, були внесені невеликі корективи в санкцій деяких статей. Не мав статут і громадського резонансу. Втім, як зазначав дореволюційний дослідник, всі судові статути були вироблені без прямої участі не тільки широких верств народу, але навіть освічених громадських кіл. Правда, сучасні автори відзначають певну участь громадськості у підготовці судових статутів.

30 вересня Статут про стягнення був повідомлений на засіданні Державної ради, де також не піддався суттєвим змінам, а 20 листопада 1864 разом з іншими документами судової реформи затверджений імператором як «Статут про покарання, що накладаються світовими суддями».

Судовими статутами захоплювалися не тільки їх творці і натхненники, а й прогресивні судові діячі, що відзначали їх високе призначення, які вважали їх великим кроком у справі лібералізації судової системи, її всебічного вдосконалення відповідно до нових соціально-економічними умовами в країні. Судові статути «були плодом піднесеного праці, перейнятого свідомістю відповідальності укладачів їх перед Росією, так жадав правосуддя в його справжнє значення і прояві», - писав А. Ф. Коні 1.

Статут про покарання був буржуазним за духом, вигідно відрізнявся за сутністю і змістом від феодального Уложення про покарання, а тим більше - від старих поліцейських статутів. Прийняття його зумовило значну переробку старого кримінального законодавства, зокрема, з Уложення про покарання кримінальних та виправних було вилучено 652 статті, у тому числі 1-а і 2-я, визначали злочин і проступок.

Зрозуміло, Статут не був позбавлений недоліків, феодальних рис. Так, ще після опублікування Основних положень перетворення судової частини в Росії в 1862 році М. П. Огарьов писав: «Для черні є свої волосні суди, мирові суди - дворянські ... Скільки б мирові суди не стояли вище урядового суду справників, станових і управ благочиння, але все ж вони - суди ворожнечі станів ». З підсудності мирових судів були вилучені справи, підвідомчі духовним, військовим, комерційним, селянським і інородческім судам. Таким чином, багатомільйонне селянський стан змушене було за досить значному колу справ судитися в своїх волосних судах.

Затверджений Статут про покарання, що накладаються світовими суддями, складається з вступної глави, яка містить загальні положення, і наступних 12 розділів, в 153 статтях яких в систематичному порядку визначаються протиправні діяння та покарання за них. Три розділи діляться на відділення, деякі статті-на пункти і частини. Справжній текст Статуту підписаний головуючим в Державній раді князем П. Гагаріним, на першому аркуші перед заголовком - звичайна при затвердженні закону напис імператора «Бути по цьому», дата затвердження і місце - «Царське Село».

Заборонені Статутом під страхом покарання діяння іменуються провинами. Але чи можна говорити про декриміналізацію великого числа злочинів, раніше передбачених Укладенням про покарання кримінальних та виправних? Тяжкість покарання, наступна за ці «провини» за Статутом, не дозволяє з повною підставою зробити такий висновок. Не випадково ці «помилки» в Статуті називаються також «злочинними діяннями», притягнутий до відповідальності за «помилки» називається «підсудним», йому виноситься «вирок», після чого він стає «засудженим».

Статут рясніє відсильними і бланкетну норму. Цілі глави визначають покарання за порушення інших статутів (про паспорти, будівельного і шляхів сполучення, пожежного, поштового і телеграфіческого), при цьому часто не вказуються конкретні статті статутів. Це створювало значні незручності в користуванні Статутом і на практиці призводило нерідко («якщо не в більшості випадків») до того, що судді не давали конкретної юридичної кваліфікації діяння, за яке вони визначали покарання. Тому в подальшому Статут видавався також з додатками нормативно-правових актів, згаданих у ньому.

В. П. Безобразов, захоплюючись світової юстицією і в цілому законодавством про судову реформу, відзначає, що Статут про покарання, що накладаються світовими суддями, є винятком із сказаного ним про судові статутах, він оброблений начебто б іншою рукою, набагато менш досвідченою і обачною . Головний недолік Статуту, на його думку, - надто слабкий розвиток окремих його частин. Деякі групи злочинів досить слабо розроблені, інші, в тому числі й досить часто зустрічалися на практиці, не згадані зовсім. Як приклад він наводить статті про пияцтво, які всього «частіше доводиться застосовувати на практиці»: їх у Статуті всього дві, і вони ні в якій мірі не відображають різноманіття цього явища, його наслідків. У процесі застосування Статуту виявилися його численні недоробки. Так, судові діячі ставили питання про більш докладної розробці загальної глави Статуту, зокрема щодо вирішення питання про давність виконання покарання за вироком.

19 жовтня 1865 імператор затвердив Положення про введення в дію судових статутів, а Правительствующему сенату було зазначено ввести статути «в повному їх обсязі» протягом 1866 року, в десяти губерніях (Санкт-Петербурзької, Московської, Новгородської, Псковської, Володимирської, Калузької , Рязанської, Тверській, Тульській, Ярославської). 17 квітня 1866 мировий суд почав діяти в Петербурзі, 17 травня - в ​​Москві. Введення мирового суду, а отже, і Статуту про покарання, що накладаються світовими суддями, на всій території імперії розтягнулося на 10 років.

Нові судові органи були з натхненням зустрінуті громадськістю, їх діяльність викликала довіру у населення. У світові суди пішли зі скаргами на утиски й образи, на дрібні крадіжки і шахрайство, які раніше залишалися поза полем зору правоохоронних органів. Вже в 1867 році світовими суддями було розглянуто 147 651 кримінальну справу, тобто по 430 справ на одного дільничного суддю.

У той же час діяльність мирових судів з недоброзичливістю сприймалася адміністрацією (особливо поліцією) на чолі з генерал-губернаторами і обер-поліцмейстера, яка звикла до безмежної влади і сваволі. З боку адміністративно-поліцейських органів і посадових осіб почався тиск на світовий суд, розгорнулася справжня боротьба проти судових статутів, яка протікала в прихованих формах (в Москві) або набувала розміри грандіозної кампанії (як це було в Петербурзі). Висувалися вимоги про вилучення з підсудності мирових судів поліцейських проступків, відновилося мусування висувалася в ході поліцейської реформи 1862 року ідеї про створення в столиці поліцейських судів. Поліція, яка зобов'язана згідно із законом сприяти мировим судам, на ділі нерідко надавала протидію їм. Гоніння на світовий суд, який, за влучним зауваженням А. Ф. Коні, при окремих своїх недоліках був «не тільки місцем відправлення доступного народу правосуддя, а й школою порядності і поваги до людської гідності», в кінцевому рахунку привели до фактичного скасування його. У 1889 році світові судді в повітах були замінені земськими дільничними начальниками, а в більшості міст - міськими суддями, до яких і перейшла підсудність основної маси діянь, передбачених Статутом про покарання, що накладаються мировими суддями. Частина справ передавалася перебудованим волосним судам, а також повітовим членам окружного суду. Опорою світової юстиції залишалися столичні мирові суди, хоча і обмежені в компетенції. У 1912 році світові суди були відновлені, хоча й не повсюдно, і остаточно ліквідовані в процесі зламу державного апарату після Великої Жовтневої соціалістичної революції.

4.4. Статут цивільного судочинства.

Документи судової реформи включають в себе чотири закони. Один з них присвячений судоустрою, два - процесу, цивільного та кримінального, і один новий, не було в «Основних положеннях», - Статут про покарання, що накладаються світовими суддями - кодекс матеріального права, що містив норми про невеликі кримінальних та адміністративних правопорушення. У цілому ж судові статути виходили з принципів і ідей, закладених в «Основних положеннях».

Статут містить вступну частину - «Загальні положення» і три книги. Перші дві присвячені процесу відповідно в світових і загальних судових установленнях, в третій регламентуються вилучення із загального порядку цивільного судочинства. До Статуту включені зразки процесуальних документів - позовної прохання і виконавчого листа.

Закон передбачає, що цивільні спори розглядаються тільки судами. Допускаються позови до державних органів у разі прийняття останніми рішень, які завдають шкоди приватним особам. Регламентуються цивільні правовідносини, що виникають у зв'язку зі збитком, заподіяною злочином. Проголошується принцип загальної цивільної правоздатності (з деякими виключеннями).

У книзі першій, присвяченій виробництву у світових судових установленнях, йдеться про їх підсудності, про повірених, про пред'явлення позову, про явку сперечаються, про докази, про забезпечення позовів, про рішення у справі, його оскарження, виконанні, про порядок виробництва в другій інстанції - світових з'їздах, про відводи суддів та інших випадках їх усунення.

Книга друга містить п'ять розділів - про виробництво в окружних судах, про порядок оскарження рішень загальних судових встановлення, про терміни, про судові витрати, про виконання судових рішень. Ця книга має взагалі складну структуру: розділи включають в себе глави, глави - ​​відділення, відділення - підрозділи, що не мають особливого титулу, нарешті, останні включають в себе статті.

У розділі I йдеться про підсудність, про повірених, про позовних проханнях, про ціну позову, про виробництво до слухання справи, про слухання справи, про скорочений судочинстві, про докази та їх перевірці, про приватні виробництвах (приватні прохання взагалі, відводи, забезпечення позовів , залучення третьої особи, вступ такої особи у справу, усунення суддів і прокурорів, призупинення, відновлення та знищення судового виробництва), про рішення.

Розділ II, присвячений порядку оскарження рішень загальних судових встановлення, включає в себе два розділи - про апеляцію (порядок складення апеляційної скарги, виробництво справ, що надійшли до судової палати у апеляції, відновлення права апеляції, виробництво по приватних скаргами на окружний суд) і про скасування рішень.

Розділ III також складається з двох розділів: перша встановлює загальні правила обчислення строків, друга передбачає можливості відстрочок і відновлення термінів.

У розділі IV йдеться про судові витрати: встановлюються загальні правила, йдеться про гербових, судових та канцелярських мита, про збори з виробництва справи, про винагороду тяжущіхся за судові витрати, про надходження та розподіл судових та канцелярських мит і зборів з виробництва справи, про вилучення із загальних правил про судові витрати.

Заключний розділ книги другої містить положення про законну силу рішень суду, про виконавче провадження, про звернення стягнення на рухоме і нерухоме майно, про порядок розподілу стягненої суми між декількома кредиторами, про особисте затримання (арешт боржників і відправлення їх в місця ув'язнення, порядок звільнення та інш.), про виконання рішень судових місць Царства Польського і Великого князівства Фінляндського, про виконання рішень судових установ іноземних держав.

Книга третя Статуту містить виключення із загального порядку цивільного судочинства. Тут регламентуються розгляд справ казенного управління (виробництво справ, що виникають з договорів підряду, поставки та віддачі в орендне утримання оброчних статей, порядок провадження справ у випадку заволодіння майном або порушення володіння), стягнення винагороди за шкоду і збитки, заподіяні розпорядженнями посадових осіб (в адміністративних і судових органах), судочинство у справах шлюбних і про законність народження, примирливе розгляд (світові угоди і третейський суд).

Статут цивільного судочинства - перший в історії російського законодавства цивільний процесуальний кодекс. Він вперше відокремив цивільне судочинство від кримінального, пристосував судочинство до нової судової системи. Вперше багатомільйонні маси звільненого від кріпацтва селянства отримали процесуальні гарантії захисту своїх громадянських прав, а всі піддані Російської імперії зрівнялися, незалежно від станової приналежності, перед обличчям цивільного суду. Статут охопив всю складну систему цивільних правовідносин. 1

5. Система судів, їх компетенція.

Судова реформа 1864 р. проголосила буржуазні принципи судоустрою і судочинства: незалежність і відділення суду від адміністрації; створення всесословного суду; рівність всіх перед судом; введення присяжних засідателів; встановлення прокурорського нагляду; створення більш чіткої системи судових інстанцій.

Реформа вводила багато інститутів буржуазного процесу: відділення попереднього слідства від суду; усність і гласність процесу;

участь у процесі обвинувачення і захисту; рівність сторін, визнання підсудного невинним до тих пір, поки в судовому порядку не буде доведено його вину (презумпція невинності); ліквідацію формальної оцінки доказів та запровадження принципу вільної оцінки доказів самим судом на основі обставин справи; апеляцію і касацію. Але законодавство судової реформи і тим більше судова практика знали численні вилучення із зазначених принципів.

Судова система складалася з світових та загальних судових органів.

Місцевими судовими органами були мирові судді і з'їзди мирових суддів. Світові судді обиралися повітовими земськими зборами і міськими думами і діяли в спеціальних ділянках. Кандидат у мирові судді повинен був відповідати цілому ряду вимог (мати освіту або стаж служби на певних посадах, відповідати досить високому майновому цензу та ін.) Список кандидатів у мирові судді попередньо санкціонував губернатором. Після виборів мирові судді затверджувалися на посаді Сенатом. Світовим суддям були підсудні незначні кримінальні справи про злочини, за які закон передбачав такі покарання, як догана, зауваження, навіювання, грошові стягнення не понад 300 руб., Арешт на строк не більше 3 місяців і ув'язнення на строк до 1 року. За цивільних справах світовим суддям були підсудні позови на суму не більше 500 руб.

Справи у світовому суді починалися за скаргою приватних осіб, за повідомленнями поліцейських та інших адміністративних органів, на розсуд самого світового судді. Попереднє розслідування велося поліцією.

Світові судді розглядали справи одноосібно. Процес був усним і публічним, допускалося участь повірених.

Світові судді округу 1 утворювали з'їзд мирових суддів, що були апеляційною інстанцією для дільничних мирових судів.

У число загальних судових органів входили окружні суди та судові палати. Окружні суди створювалися в спеціальних судових округах і складалися з призначаються імператором за поданням міністра юстиції голови і членів. Для заміщення цих судових посад треба було відповідати цілому ряду вимог (мати відповідну освіту, стаж роботи, відповідати класово-політичним вимогам; як правило, головами та членами окружних судів були представники дворянського стану).

Окружний суд складався з цивільного та кримінального відділень, а кримінальну відділення складався з двох частин - коронного суду та суду присяжних засідателів. У засіданнях брало участь не менше трьох коронних суддів (голова і два члени).

Окружним судам були підсудні всі (за деякими винятками) кримінальні справи, вилучені з відомства мирових судів. Справи про злочини, за які в законі були встановлені покарання, з'єднані з позбавленням або обмеженням прав стану, розглядалися окружним судом з присяжними засідателями. Окружним судам були підсудні всі позови, що не підлягали розгляду у світових судах (тобто більше 500 крб.).

Для проведення попереднього слідства при окружних судах були судові слідчі, які повинні були діяти у тісному контакті з поліцією. Судовий слідчий міг доручити поліції виробництво дізнання, збір необхідних відомостей.

Кандидати у присяжні засідателі відбиралися спеціальними комісіями, на чолі яких стояв предводитель дворянства, і затверджувалися губернатором. Вони повинні були відповідати майновому цензу, цензу осілості та інших вимог. З селян у списки кандидатів у присяжні засідателі вносилися тільки члени волосних судів, волосні старшини і сільські старости.

Закон спеціально застерігав, що ні вчителі народних шкіл, ні особи, які перебувають на службі в приватних осіб (тобто робітники та ін), до списків не вносяться.

Відповідно до затвердженого губернатором загальним списком присяжних засідателів складалися річний і місячний списки. Голова окружного суду становив сесійну список присяжних засідателів. Такий складний підбір присяжних засідателів забезпечував участь у суді благонамірених і в основному заможних людей. Роль присяжних засідателів була досить обмеженою: голова суду повинен був сформулювати і поставити перед ними питання про винність підсудного, а присяжні повинні були відповісти на запитання коронного суду (тобто винести так званий вердикт про винуватість чи невинуватість підсудного). Питання про покарання вирішувалося коронним судом.

Вирок окружного суду за участю присяжних засідателів вважався остаточним і міг бути оскаржений (або опротестований прокурором) тільки в касаційному порядку. Закон докладно визначав усі стадії розгляду справ в окружному суді, права сторін (і їх рівність у процесі), порядок ознайомлення з доказами і їх оцінки (суд мав оцінювати докази вільно за внутрішнім переконанням, заснованому на обставинах справи). Звинувачення в суді підтримував прокурор, захист здійснював або сам підсудний, або захисник (присяжний або приватний повірений).

В окружному суді в більшій мірі, ніж в інших судових місцях Росії, дотримувалися принципи введеного реформою процесу.

Наступною судовою інстанцією була судова палата. Судові палати затверджувалися по одній на кілька губерній. Вони складалися з двох департаментів - цивільного і кримінального. Голови та члени судових палат призначалися імператором за поданням міністра юстиції.

Судові палати були апеляційною інстанцією для окружних судів у справах, розглянутих без присяжних засідателів, і першою інстанцією по найбільш важливих справах, перш за все у справах про державні і посадових злочинах, деякі злочини, проти порядку управління. До відання судової палати були віднесені, і деякі злочини проти віри. Для розгляду зазначених справ судовою палатою в якості першої інстанції до членів кримінального департаменту приєднувалися губернський предводитель дворянства тієї губернії, де була заснована палата, один з повітових предводителів дворянства, один із міських голів і один з волосних старшин, тобто станові представники.

Над усіма судовими органами Росії стояв Сенат - орган, що формується за указом імператора.

Сенат був верховним касаційним 1 судом для всіх судових органів держави, але міг бути і судом першої інстанції у справах особливої ​​важливості (наприклад, за посадовим злочинам, вчиненим високопоставленими сановниками). У 1872 р. при Сенаті було засновано "Особливе присутність для судження справ про державні злочини та протизаконних співтовариствах", до складу якого крім сенаторів увійшли призначувані імператором станові представники (предводитель дворянства, міський голова і волосний старшина) 2. Для розгляду справ про державні злочини особливої ​​важливості царським указом міг створюватися Верховний кримінальний суд, який складався з голів департаментів Державної ради і членів Сенату під головуванням голови Державної ради.

Окрім місцевих і загальних судів у Росії існували духовні, комерційні та військові суди із спеціальною підсудністю. Судова реформа 1864 р. по-новому визначила систему і права прокуратури. Прокуратура, очолювана генерал-прокурором, була при загальних судових органах і Сенаті. На неї покладалися обов'язки здійснення нагляду за судом, слідством і місцями ув'язнення, участі в якості сторони в процесі. Прокурорські посади займалися з осіб, що відповідали вимогам особливої ​​політичної благонадійності.

У національних районах країни, на околицях судова реформа чи не була проведена зовсім, або ж була здійснена з великими винятками (не вводився, наприклад, суд присяжних, мирові судді не обирались, а призначалися). 3

Висновок.

На закінчення необхідно підвести підсумки зробленого.

Судова реформа в корені змінила судоустрій, процесуальне та почасти матеріальне право Російської імперії. Вона відокремила судові органи від адміністративних і законодавчих. Був введений суд присяжних. Про демократичність цього інституту говорить те, що на практиці присяжними стали в основному селяни, в тому числі і небагаті. Вперше була заснована справжня адвокатура. Вона стала дуже престижною і високо оплачуваною сферою діяльності, якої не гребували займатися навіть титуловані особи, які одержували високі гонорари не тільки за кримінальні, а й за цивільні справи. Була реорганізована і прокуратура, звільнена від функції загального нагляду і зосередитися на роботі в суді. Втім, якщо в кримінальному процесі роль прокурора зросла, то в цивільному вона зменшилася (а на практиці була ще менше). Дослідники встановили, що за 50 років не зафіксовано жодного прокурорського протесту у цивільних справах.

Був встановлений також інститут судових слідчих, незалежних і від поліції, і від прокуратури, що значаться при окружних судах. До реформи, як відомо, попереднє розслідування перебувало цілком у руках поліції.

У процесуальному праві перемогли принципи змагальності, гласності, усності.

Важлива сторінка історії судової реформи - практичне створення нових судових органів та організація їх діяльності, тобто проведення судової реформи в різних регіонах країни. Це не був акт простого технічного властивості. У ході реалізації судових статутів проявилося справжнє ставлення до них урядових кіл, їх всебічну бажання обмежити демократичні інститути і звузити сферу їх застосування.

19 жовтня 1865 було затверджено «Положення про введення в дію судових статутів». Проведення реформи затяглося на 35 років. Офіційний акт про її завершення - спеціальний указ царя було видано 1 липня 1899 За цей час самі статути зазнали кардинальних змін, з них були викинуті багато демократичні інститути.

Список літератури.

 1. Віленський Б. В. Підготовка судової реформи 20 листопада 1864 в Росії. - Саратов, 1963.

 2. Віленський Б. В. Судова реформа і контрреформ в Росії. - Саратов, 1969. Історія держави і права Росії. Підручник. / Під. Ред. Ю. П. Титова - М.: «Проспект», 1998.

 3. Єрошкін Н. П. Історія державних установ дореволюційної Росії. - М., 1983.

 4. Історія держави і права Росії. Підручник. / Під. Ред. Ю. П. Титова - М.: «Проспект», 1998.

 5. Ключевський В.О. Соч. Т. V "Курс російської історії". - М.: вид. Соц. екон. літератури, 1958.

 6. Коні А. Ф. Батьки і діти судової реформи. / До п'ятдесятиріччя судових статутів. - М., 1914.

 7. Коротких М. Г. Боротьба в урядових колах з приводу принципів судової реформи в Росії (1857-1859). / Державний лад і політико-правові ідеї Росії другої половини XIX століття. - Воронеж, 1987.

 8. Коротких М. Г. Самодержавство і судова реформа 1864 р. в Росії. - Воронеж, 1989.

 9. Немитіна М. В. Післяреформений суд в Росії: деформація основних інститутів статутів 1864 р. / / Правознавство. 1991. № 2.

 10. Радутний Н. В. Суд присяжних (історія, соціальні та правові аспекти) / Уч. сел. - М., 1991.

 11. Російське законодавство Х-ХХ ст. - М., 1987. Т.5; М., 1991. Т. 8.

 12. Сперанський М. М. Записка про устрій судових та урядових установ у Росії / Проекти і записки. - М.-Ленгіград, 1961.

 13. Судова реформа: Зб. статей / За ред. Полянського Н. М., 1915.

 14. Філіппов М. А. Судова реформа в Росії. Т. 1. - Ленінград, 1951.

 15. Шувалова В. А. Про сутність судової реформи 1864 р. в Росії / / Радянська держава і право. 1964. № 10.

________________«___» Серпня 2000

1 Тяганина і бюрократизм брали страхітливий характер. За свідченням В.0. Ключевського, в 1842 р. міністр юстиції представив імператору звіт, в якому значилося, що у судовому провадженні налічувалося 33 млн. незакінчених справ (див.: Ключевський В.0. Соч. Т. V "Курс російської історії". М.: вид . Соц. екон. літератури, 1958. С. 271).

1 Сперанський М. М. Записка про устрій судових та урядових установ у Росії / Проекти і записки. - М.-Ленінград, 1961, С. 95-101, 172-174.

1 Коротких М. Г. Боротьба в урядових колах з приводу принципів судової реформи в Росії (1857-1859). / Державний лад і політико-правові ідеї Росії другої половини XIX століття. - Воронеж, 1987. С. 11.

1 Російське законодавство X - XX століть. У дев'яти томах. Судова реформа. Том. 8. Ред. Віленський Б. В. - М., 1991. С. 5-12.

1 Указ. твір. С. 12-13.

1 Філіппов М. А. Судова реформа в Росії. Т. 1. -Л., 1951. С. 617.

1 Віленський Б. В. Судова реформа і контрреформ в Росії. - Саратов, 1969. С. 116.

1 Філіппов М. А. Судова реформа в Росії. Т. 1. -Л., 1951. С. 612.

1 Коні А. Ф. Батьки і діти судової реформи. / До п'ятдесятиріччя судових статутів. - М., 1914. С. 118.

1 Російське законодавство X - XX століть. У дев'яти томах. Судова реформа. Том. 8. Ред. Віленський Б. В.-М., 1991. С. 12-18.

1 За судової реформи 1864 р. створювалися спеціальні судові округи, які не повинні були територіально збігатися з губерніями.

1 касацією називався перегляд справи з метою перевірки відповідності судових рішенні і вироків нормам права (перегляду справи по суті не проводилося).

2 У 70-і роки в Особливому присутності Сенату були проведені багато важливих політичних процесів (наприклад, над народниками).

3 Історія держави і права Росії. Підручник. / Під. Ред. Ю. П. Титова - М.: «Проспект», 1998. С. 201-205.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Курсова
200.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Судова система Російської імперії за Установі судових установ
Судова влада і судова система Російської Федерації
Судова реформа в росії 1864 р
Судова реформа 1864 року
Судова реформа 1864 року 2
Судова система Російської Федерації 5
Судова система Російської Федерації 2
Судова система Російської Федерації
Судова реформа Олександра II 20 листопада 1864
© Усі права захищені
написати до нас