Структура і класифікація інформаційних технологій

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
Державна освітня установа вищої професійної освіти
Амурський державний університет
(ГОУВПО «АмГУ»)

Кафедра Економічної теорії і Державного управління

Контрольна робота
з дисципліни Інформаційні технології управління
Структура і класифікація інформаційних технологій
Благовєщенськ 2010

Зміст
1. Поняття інформаційної технології
2. Структура інформаційних технологій
3. Класифікація інформаційних технологій
Бібліографічний список

1. Поняття інформаційної технології
У сучасній науці існує багато різних підходів до визначення терміна "інформаційні технології" (ІТ). Цей термін пов'язаний з двома поняттями: інформація і технологія. Перш за все, звернемося до визначення категорій "інформація" і "технологія".
Технологія (від грецьких "techne" - майстерність, мистецтво і "logos" - поняття, вчення) визначається як сукупність знань про способи і засоби здійснення процесів, при яких відбувається якісна зміна об'єкта. В іншому розумінні технологія - це сукупність процесів, прийомів обробки або переробки матеріалів, застосовуваних в якому-небудь справі, майстерності, мистецтві, а також науковий опис способів виробництва, сукупність знань про способи і засоби здійснення процесів, при яких відбувається якісна зміна об'єкта.
Термін "інформація" (від латинського "informatio" - роз'яснення, виклад) спочатку позначає відомості, що передаються від однієї людини до іншої усно, письмово або за допомогою будь-яких умовних сигналів або з використанням будь-яких технічних засобів. З середини XX століття поняття інформації стало загальнонауковим. Цим поняттям стали позначати будь-які відомості, що передаються: від людини до людини, від людини до автоматичного пристрою, від одного автоматичного пристрою до іншого, від однієї клітини живого речовини до іншої, від одного організму до іншого, від однієї організації до іншої і т. п . Існує також інша трактування поняття: інформація - це відомості про стан будь-яких об'єктів, їх передісторії і програмах їх подальшого існування, що зберігаються в їх пам'яті, або видозмінюється ними для досягнення заданих або заданих цілей, або передані ними іншим об'єктам.
Таким чином, Інформаційна технологія (ІТ) - процес, що використовує сукупність методів і засобів реалізації операцій збору, реєстрації, передачі, накопичення і обробки інформації на базі програмно-апаратного забезпечення для вирішення управлінських завдань економічного об'єкта.
Основна мета автоматизованої інформаційної технології - отримувати за допомогою переробки первинних даних інформацію нової якості, на основі якої виробляються оптимальні управлінські рішення. Це досягається за рахунок інтеграції інформації, забезпечення її актуальності та несуперечності використання сучасних технічних засобів для впровадження та функціонування якісно нових форм інформаційної підтримки діяльності апарату управління.
Інформаційна технологія справляється з істотним збільшенням обсягів інформації, що переробляється і веде до скорочення термінів її обробки. ІТ є найбільш важливою складовою процесу користування інформаційних ресурсів в управлінні. Автоматизовані інформаційні системи для інформаційної технології - це основне середовище, складовими елементами якої є засоби і способи для перетворення даних.
2. Структура інформаційних технологій
У широкому сенсі під технологією розуміють науку про закони виробництва матеріальних благ. У цій науці можна виділити три основні частини:
· Ідеологія - принцип виробництва;
· Знаряддя праці - верстати, машини, агрегати;
· Кадри - носії професійних знань.
Ці складові називаються: інформаційна, інструментальна і соціальна. Для даного виробництва технологія розуміється у вузькому значенні як сукупність методів, що визначають послідовність дій для реалізації даного виробничого процесу. Рівень технології визначає в кінцевому підсумку щабель розвитку суспільства. Для будь-якої технології можуть бути виділені мета, предмет і засоби:
· Метою технології у промисловості є підвищення якості і зниження собівартості продукції.
· Предметами технології є матеріальні об'єкти, впливаючи на які отримують кінцевий продукт.
· Засоби технології - це знаряддя праці.
Знаряддя праці безперервно вдосконалюються. З'явилися технології механізації і автоматизації виробництва. Розвиток технології нацеливалось на поліпшення якості та створення нових видів продукції. Але ця мета досягалася лише при створенні нових технологічних процесів, на можливості якісного управління технологічними процесами. В управлінні брали участь люди і ЕОМ. Вдосконалення технологій змінювало і соціальну структуру суспільства. З розвитком технологи формувалися нові виробничі відносини.
Технологія формується як наука, в якій виділяються методологія і конкретні засоби реалізації. Методологія будь-якої технології включає в себе:
1. Декомпозицію виробничого процесу на окремі взаємопов'язані і підпорядковані складові: стадії, етапи, фази, операції;
2. Програмну реалізацію певної послідовності виконання операцій, фаз, етапів, стадій виробничого процесу відповідно до мети даної технології;
3. Детермінованість приписів (інструкцій) щодо виконання операцій, яка формалізується в технологічній документації.
Інформаційна технологія являє собою систему, яка має свою організаційну і функціональну структуру, математичні, технічні та інформаційні засоби.
· Організаційна структура технології - це організація виробничого процесу з усіма зв'язками між окремими структурними одиницями даного виробництва.
· Функціональна частина - це функції, виконувані структурними одиницями і взаємодія цих функцій.
· Математичні засоби системи (у нашому випадку технології) - це моделі і методи, що дозволяють формалізувати технологічний процес для оптимального управління ім.
· Інформаційні засоби - це інформація, організована або у вигляді документів, або у вигляді масивів. Вона присутня на всіх стадіях технологічного процесу: розробки, впровадження та експлуатації.
· Технічні засоби - засоби виробництва, на яких реалізується технологічний процес.
У технологічній системі процес виробництва повинен бути реалізований так, щоб він був керованим. Управління - це цілеспрямований вплив на параметри технологічного процесу з метою забезпечення заданої якості продукту.
Розглянемо узагальнену структуру ручній технології управління.
http://technologies.su/galery/image008.gif
Малюнок 1 - Технологія ручного управління (ОУ - об'єкт управління, ІВ - виконавчий орган, Ч - чоловік)
Людина є керуючим елементом. Він впливає вручну або через механізми на виконавчий орган, пов'язаний з об'єктом управління. Технологія управління базується на досвіді Ч, який отримує осведомітельних інформацію Iос від об'єкта управління і сам перетворює цю інформацію в керуючий вплив І. Досвід - можливість якісного управління.
Із зростанням складності і розмірності об'єкта управління, зі збільшенням обсягу осведомітельной інформації людина втрачає здатність переробляти інформацію в оперативному режимі. Виникає додаткова функція обробки інформації. Ця функція виконується ЕОМ, що знаходиться в розпорядженні людини.
Відбувається перехід до наступного етапу технології управління - ручна технологія з обробкою даних на засобах обчислювальної техніки (ЗОТ).
http://technologies.su/galery/image009.gif
Рисунок 2 - Управління з машинною обробкою даних
У такому варіанті людина безпосередньо працює із засобами обчислювальної техніки (спочатку механічними, електромеханічними і далі ЕОМ). Довідуються інформація з об'єкта управління перетворюється у вхідну інформацію Iвх, яка передається на засоби обчислювальної техніки для обробки. Формується вихідна інформація Iвих. Маючи деяке уявлення про процес управління (концептуальна модель), людина засвоює вихідну інформацію і з її урахуванням формує керуючий вплив U на виконавчий орган ІС.
З'являється новий процес при управлінні об'єктом - обробка даних.
У розглянутих варіантах в контурі управління бере участь тільки людина. Система управління ще відсутня. Проте наявність засобів обробки даних і творчого начала в участі людини дозволяє розглядати цю модель, як якісь задатки автоматизованого управління.
Наступний етап - перехід до технології автоматизованого управління.
Автоматизоване управління застосовується на таких істотних рівнях виробництва, як технологічний та організаційно-економічний. Для технологічного рівня характерне автоматизоване керування у вигляді увімкнення технічних засобів (у тому числі ЕОМ) безпосередньо в контур управління.
http://technologies.su/galery/image010.gif
Рисунок 3 - Узагальнена структура автоматизованого управління для технологічного рівня виробництва
Роль людини при такій структурі управління полягає в побудові концептуальної моделі процесу управління. Концептуальна модель у вигляді вхідної інформації Iвх формується людиною в якусь програму П, яка задається ЕОМ. На основі програми і осведомітельной інформації, що надходить з об'єкта управління через датчик Д і перетворювач Пр1, ЕОМ виробляє керуючу Iy інформацію. Через перетворювач Пр2 керуюча інформація перетворюється на вплив І, яке управляє (ІС) виконавчим органом. Виконавчий орган задає стан об'єкта управління. Одночасно ЕОМ виробляє вихідну Iвих інформацію. Вона необхідна людині для коригування (або поповнення) концептуальної моделі. При наявності математичної моделі, що адекватно описує технологічний процес, людина може бути виключений з цієї схеми управління. У такому разі процес управління буде називатися не автоматизованим, а автоматичним.
Розглянемо організаційно-економічний рівень управління, в ньому роль людини в автоматизованому управлінні зростає.
http://technologies.su/galery/image011.gif
Рисунок 4 - Організаційно-економічний рівень управління
В якості об'єкта управління на організаційно-економічному рівні виступають підприємства, навіть цілі галузі. Метою може бути, наприклад, максимізація прибутку. У контурі управління бере участь тільки людина, яка опрацьовує за допомогою СВТ (ЕОМ) отриману з виробництва осведомітельних інформацію. В основі процесу управління лежить концептуальна модель, яка формується людиною у вигляді економіко-математичної моделі управління Емму. У цій моделі формалізується критерій управління підприємства (максимум прибутку, мінімум втрат, максимум оборотності засобів і т.д.). Ця економіко-математична модель управління може бути розбита на приватні математичні моделі (ЧММУ). На основі Емму або ЧММУ створюються алгоритмічні моделі (АМ). Вони реалізуються на ЕОМ за допомогою ПЗ.
Таким чином, отримуємо автоматизовану систему управління, в якій важливою самостійною частиною (підсистемою) є інформаційне забезпечення. Автоматизована система управління реалізується як система обробки даних. Підсумком обробки є вихідна інформація. Вона теж реалізує Емму - концептуальну модель системи. Людина приймає рішення з управління і видає керуючу інформацію Iy.
Відмінність від технологічного рівня полягає насамперед у тому, що, якщо на технологічному рівні Iy реалізовувалося у вигляді електричного сигналу, то на організаційно-економічному Iy є інформацією, що управляє ОУ (керуючої інформацією). Виникає обмін інформацією, починається інформаційний процес, він здійснюється на основі документообігу. Ми усвідомили, що на організаційно-економічному рівні технологія автоматизованого управління базується на технології обробки великих обсягів інформації.
http://technologies.su/galery/image012.gif
Малюнок 5 - Виділення ІТ в систему
Видно на рис.5, що контур обробки інформації виділяється, він відривається від контуру управління і набуває самостійності. У систему виділяється інформаційна технологія (ІТ). В ІТ предметом праці стає вхідна інформація Iвх.
I вх - це комплекс вирішуваних завдань. Продуктом стає вихідна інформація Iвих, знаряддям праці - ЕОМ.
Спираючись на вищевикладене, сформулюємо цілі, методи та засоби інформаційної технології:
· Мета ІТ - якісне формування і використання інформаційного продукту в інтересах користувача.
· Методи ІТ - методи обробки даних.
· Засоби ІТ - математичні, технічні, програмні, інформаційні засоби.
Під ІТ будемо розуміти сукупність впроваджуваних у систему організаційного управління принципово нових засобів і методів обробки даних. Вони являють собою самостійні, цілісні, технологічні системи й забезпечують цілеспрямоване створення, передачу, збереження і відображення інформаційного продукту (даних, ідей і знань) з найменшими витратами і відповідно до законів того середовища, де розвивається ІТ.
Засоби і методи обробки даних можуть мати різне практичне застосування. Тому слід виділити глобальну, базову, і конкретні ІТ.
· Глобальна ІТ включає моделі, методи і засоби формування та використання інформаційного ресурсу в суспільстві (моніторинг навколишнього середовища).
· Базова ІТ орієнтується на певну область застосування (виробництво, проектування, навчання і т. д.).
· Конкретні ІТ задають обробку даних в реальних задачах користувача.
3. Класифікація інформаційних технологій
Інформаційна технологія являє собою процес, що складається з чітко регламентованих правил виконання операцій над інформацією, що циркулює в інформаційній системі, і залежить від багатьох факторів, які систематизуються за наступними класифікаційними ознаками:
· Ступінь централізації технологічного процесу;
· Тип предметної області;
· Ступінь охоплення завдань управління;
· Клас реалізованих технологічних операцій;
· Тип користувальницького інтерфейсу;
· Спосіб побудови мережі.
За ступенем централізації технологічного процесу ІТ в системах управління ділять на централізовані, децентралізовані та комбіновані технології:
Централізовані технології характеризуються тим, що обробка інформації та вирішення основних функціональних завдань економічного об'єкта виробляються в центрі обробки ІТ - центральному сервері, організованої на підприємстві обчислювальної мережі або в галузевому або територіальному інформаційно-обчислювальному центрі.
Децентралізовані технології грунтуються на локальному застосуванні засобів обчислювальної техніки, встановлених на робочих місцях користувачів для вирішення конкретного завдання фахівця. Децентралізовані технології не мають централізованого автоматизованого сховища даних, але забезпечують користувачів засобами комунікації для обміну даними між вузлами мережі.
Комбіновані технології характеризуються інтеграцією процесів вирішення функціональних завдань на місцях з використанням спільних баз даних і концентрацією всієї інформації системи в автоматизованому банку даних.
Тип предметної області виділяє функціональні класи задач відповідних підприємств і організацій, вирішення яких здійснюється з використанням сучасної автоматизованої інформаційної технології. До них належать завдання бухгалтерського обліку та аудиту, банківської сфери, страхової та податкової діяльності та ін
За рівнем охоплення автоматизованої інформаційної технологією завдань управління виділяють автоматизовану обробку інформації на базі використання засобів обчислювальної техніки, автоматизацію функцій управління, інформаційну технологію підтримки прийняття рішень, які передбачають використання економіко-математичних методів, моделей та спеціалізованих пакетів прикладних програм для аналітичної роботи і формування прогнозів, складання бізнес-планів, обгрунтованих оцінок і висновків по досліджуваних процесів. До даної класифікаційної групи належать також організація електронного офісу як програмно-апаратного, комплексу для автоматизації та рішення офісних завдань, а також експертна підтримка, заснована на використанні експертних систем і баз знань конкретної предметної області.
За класами реалізованих технологічних операцій ІТ розглядаються відповідно до рішення завдань прикладного характеру і наявним прикладним програмним забезпеченням, таким, як текстові та графічні редактори, табличні процесори, системи управління базами даних, мультимедійні системи, гіпертекстові системи та ін
За типом користувальницького інтерфейсу автоматизовані інформаційні технології поділяються залежно від можливостей доступу користувача до інформаційних, обчислювальних і програмних ресурсів, яка відповідає на економічному об'єкті автоматизованої інформаційної технології. Пакетна інформаційна технологія не надає можливості користувачеві впливати на обробку даних, в той час як діалогова технологія дозволяє йому взаємодіяти з обчислювальними засобами в інтерактивному режимі, оперативно отримуючи інформацію для прийняття управлінських рішень.
Інтерфейс мережевої автоматизованої інформаційної технології надає користувачеві телекомунікаційні засоби доступу до територіально віддалених інформаційних і обчислювальних ресурсів.
Спосіб побудови мережі залежить від вимог управлінського апарату до оперативності інформаційного обміну та управління всіма структурними підрозділами фірми. Підвищення запитів до оперативності інформації в управлінні економічним об'єктом призвело до створення мережевих технологій, які розвиваються відповідно до вимогами сучасних умов функціонування організації. Це тягне за собою організацію не тільки локальних обчислювальних систем, але багаторівневих (ієрархічних) і розподілених інформаційних технологій в ІС організаційного управління. Всі вони орієнтовані на технологічну взаємодію, яке організовується за рахунок коштів передачі, обробки, накопичення, зберігання і захисту інформації.

Бібліографічний список
1. Бастріков М.В. Інформаційні технології управління / М.В. Бастріков, О.П. Пономарьов. - М: ЕКСМО, 2002. - 391 с.
2. Божков В.П. Інформаційні технології управління / В.П. Божков, Д.В. Власов, М.С. Гаспаріан. - М.: Ізд.центр ЕАОІ, 2008. - 120 с.
3. Гергенов А.П. Інформаційні технології в управлінні / А.П. Гергенов. - Улан-Уде: Вид-во ВСГТУ, 2005. - 112 с.
4. Корнєєв І.К. Інформаційні технології в управлінні / І.К. Корнєєв, В.А. Машурцев. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 157 с.
5. Козирєв О.А. Інформаційні технології в економіці та управлінні / А.А. Козирєв. - СПб.: Вид-во Михайлова В.А., 2000. - 360 с.
6. Румянцева Є.Л. Інформаційні технології / Є.Л. Румянцева, В.В. Слюсар. - М.: Форум, Інфра-М, 2007. - 256 с.
7. Титоренко Г.А. Інформаційні технології управління / Г.А. Титоренко. - М.: ЮНИТИ, 2003. - 439 с.
8. Угринович Н.Д. Інформатика та інформаційні технології / Н.Д. Угринович. - М.: БІНОМ, 2004. - 512 с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Менеджмент і трудові відносини | Контрольна робота
42.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Класифікація інформаційних технологій
Правове регулювання створення та використання інформаційних технологій інформаційних систем
Основи інформаційних технологій 2
Безпека інформаційних технологій
Основи інформаційних технологій
Основи бізнесу інформаційних технологій
Застосування інформаційних технологій в туризмі
Методи інформаційних технологій у діловодстві
Ціна сучасних інформаційних технологій
© Усі права захищені
написати до нас