Структура правосвідомості

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Курсова робота

з курсу «Загальна право»

на тему: «Структура правосвідомості»

Зміст

Введення

 1. Поняття правосвідомості

 2. Місце правосвідомості в механізмі правового регулювання

 3. Самобутність правосвідомості в Російській Федерації

Висновок

Список літератури

Введення

Як би не було велике значення матеріального чинника в історії, якою б силою потреби тіла не приковували до себе інтерес і увагу людської душі - дух людини ніколи не перетворюється в пасивну, недіючу середу, покірну матеріальним впливам і тілесним зовам. Мало того, саме сліпе несвідоме покору цим впливам і закликам принижує його гідність, бо гідність його в тому, щоб бути творчою причиною, яка творить своє життя по вищим цілям, а не пасивним медіумом стихійних процесів в матерії.

Історична епоха, нині переживає народами, повинна бути осмислена, як епоха великого духовного викриття і перегляду.
Лихо світових воєн і революцій, що спіткало мир і приголомшила все життя народів до самого кореня, є, по суті своїй, явище стихійне і тому воно тільки й може мати стихійні причини і підстави. Але всюди, де спалахує стихія і де вона, раз розгорівшись, опановує вчинками і долями людей, всюди, де люди виявляються безсилими перед її сліпим та журяться поривом - всюди розкривається недосконалість, чи незрілість, або виродження духовної культури людини, бо справа цієї культури полягає саме в тому, щоб підкоряти всяку стихію свого закону, своїм розвитком і своєї мети. Стихійне лихо виявляє завжди поразка, обмеженість і невдачу духу, бо творче перетворення стихії залишається його вищим завданням. І, як би не було велике це лихо, як би не були грандіозні і подавляюще викликані ними страждання, дух людини має ухвалити свою невдачу і в самій гостроті страждання угледіти заклик до відродження і переродження. Але це те і значить осмислити струсивши біду, як велике духовне викриття.

Стихія, нині залучивши людини в невимірне безталання великих воєн і потрясінь, є стихія невлаштованим і запеклого людської душі. Проблема свідомості, його призначення і функціонування є однією з найважливіших у будь-якій області суспільної науки. Яке б питання ні вивчався суспільними науками, в кінцевому рахунку, він звернений до сутності людини, особистості як суб'єкта суспільно-історичного процесу. Які б питання ні досліджувала юридична наука, в кінцевому підсумку мета цього вивчення в розкритті сутності поведінки, діяльності індивідів, соціальних груп, класів, суспільства в цілому. Причому з усієї сукупності суспільних відносин юридична наука звертає увагу, перш за все на сферу державно-правових відносин, вивчаючи структуру свідомості і поведінки людей саме в цій області. Проблема правосвідомості як суб'єктивного фактора, що визначає діяльність людей у державно-правовій сфері, дає ключ до розуміння характеру цих суспільних відносин і діяльності людей 1.

І якщо завдання організувати мирний і справедливий співжиття людей на землі є задача права і правосвідомості, то сучасна криза оголює, перш за все, глибокий недуга сучасного правосвідомості.

Цим пояснюється актуальність обраної мною теми роботи.

Метою даної курсової роботи є вивчення правосвідомості як явища соціальної культури.

Завданнями в цій роботі є вивчення поняття правосвідомості, його місця в правовому регулюванні, а також специфіка російського правосвідомості.

Поставлені цілі і завдання зумовили структуру даної роботи. Вона складається з вступу, трьох розділів, які дають відповіді на поставлені завдання, висновків та списку використаної літератури. Висновок має важливе значення, оскільки містить узагальнення викладеного матеріалу, а також висновки, зроблені в процесі написання даної роботи.

1. Поняття правосвідомості

Правосвідомість - це одна з форм суспільної свідомості, що відображає право та пов'язані з ним явища. У правосвідомості відбивається не тільки чинне право, але і його історія, а також правові явища інших товариств. Це ідеї, уявлення про право - про дійсний та бажаного.

З точки зору носіїв правосвідомості, його суб'єктного складу виділяють індивідуальне, групове правосвідомість і правосвідомість суспільства в цілому.

У правосвідомості містяться оціночні судження про право, які виражаються категоріями «правомірне», «неправомірне», «законне», «незаконне».

З точки зору особливостей сприйняття права в правосвідомості, виділяються два його основних рівня - це правова психологія і правова ідеологія.

Правова психологія (буденне правосвідомість) - це такий рівень сприйняття права, який заснований на почуттях, емоціях, переживаннях. На таке сприйняття права впливають звички, традиції, забобони, переконання, властиві окремим соціальним групам. Уявлення про правові явища схильні наслідуванню, навіюванню. Це стихійно складаються в різних соціальних групах відносини, нерідко мінливі, до правових явищ.

Правова ідеологія - це систематизовані, теоретичні уявлення про право, які виражаються в юридичних поняттях і категоріях. Це вищий рівень правосвідомості.

У правосвідомості виділяють і такий його рівень, як професійне правосвідомість. Суб'єктами його виступають представники правових наук, професійні юристи-практики. Правосвідомість виступає як один з важливих ідеологічних чинників, який впливає на процес формування права в суспільстві, оскільки відомо, що право не може бути вище рівня розвитку культури суспільства, його правосвідомості. Будь-яке чинне право несе в собі основні уявлення про право, які склалися в даному суспільстві. У концентрованому вигляді правосвідомість суспільства відбивається у правосвідомості законодавців.

З іншого боку, правосвідомість - це та духовна атмосфера, в якій відбувається реалізація права і чим вище у правосвідомості ступінь визнання, тієї чи іншої, встановленої правової норми, тим ефективніше ця норма реалізується, тому що у правосвідомості завжди відбувається процес звірки цінності, яка присутня у правосвідомості, з цінністю, яка закладена в правовій нормі.

Збіг чи розбіжність цих цінностей і визначає, в кінцевому рахунку, дієвість правового регулювання.

Свідомість людини, відображаючи об'єктивні потреби суспільного розвитку, є передумовою і регулятором поведінки людини. Роль свідомості в регуляції поведінки людини слід розуміти широко: мова йде не тільки про регуляцію поведінки окремо взятого індивіда; регулятивна роль свідомості - це його вплив на всю соціальну систему, в межах якої складаються певні суспільні відносини, напрям діяльності даної системи. Свідомість як вища форма відображення суспільного буття надає цілеспрямований характер людської діяльності, дозволяє передбачити її результати, планувати поведінку з метою досягнення поставлених завдань. Тому вивчення діяльності, відносин, поведінки людей - це в той же час вивчення рівня і стану свідомості. Зміст свідомості, його спрямованість детерміновані матеріальними умовами життя суспільства. І віддзеркалення цих умов, пізнання об'єктивних закономірностей суспільного розвитку - важлива функція свідомості. Однак його роль не може бути зведена лише до відбивної, пізнавальної функції. Не менш важливою є організуюча, регулююча функція свідомості, без якої було б неможливо нормальне функціонування соціальної системи як колективного суб'єкта людської діяльності, відповідним чином координованої. Організація соціальної системи нерозривно пов'язана з функціонуванням свідомості як специфічної діяльності людського мозку, з вивченням природи і функцій свідомості індивідуального та свідомості громадського порядку ".

Для виявлення ролі правосвідомості у формуванні соціальної активності людини воно має вивчатися на різних рівнях і зрізах у всьому різноманітті його прояви і особливостей: як свідомість індивідуальне, групове, суспільне; як синтез ідеологічних і соціально-психологічних компонентів; як система включає різні форми (види) відображення суспільних відносин - політичні, правові, етичні, філософські, релігійні.

Суспільні відносини людей - це їх соціальна діяльність, що здійснюється в процесі виробництва, перетворення природи, організації повсякденних умов життя, а також ті стійкі взаємозв'язки, які створюються між людьми, між людиною і об'єктивним світом. У виробництві люди вступають у відношення не тільки до природи. Вони не можуть виробляти, не з'єднуючись відомим образом для спільної діяльності і для взаємного обміну своєю діяльністю. Щоб виробляти, люди вступають у певні зв'язки і стосунки, і тільки в рамках цих суспільних зв'язків та відносин існує їхнє ставлення до природи, має місце виробництво 1.

Організація, координація різноманітних форм діяльності людей неможливі без свідомості; в той же час свідомість виникає і формується в процесі регулювання соціальної діяльності. Впливаючи на навколишній світ, цілеспрямовано перетворюючи його, свідомість змінюється в ході практичної діяльності, збагачується новими ідеями та категоріями, новими способами відображення і пізнання об'єктивної дійсності. Свідомість дозволяє людині ставити перед собою певні цілі, виділяти себе із зовнішнього світу, визначати своє ставлення до предметів і явищ зовнішнього світу. Це ставлення не є чимось абстрактним - воно об'єктивується в системі потреб, інтересів, мотивів, цілей людини, в його вольової активності, тобто у свідомості. Відображення в свідомості об'єктивних процесів суспільного розвитку створює умови для соціального управління людьми, регулювання та координації їх діяльності.

Суспільне буття, соціальні відносини надзвичайно багатогранні. Визначаючи зміст і сутність суспільної свідомості, суспільне буття разом з тим зумовлює різні способи відображення різноманітних сторін об'єктивної дійсності, різні аспекти пізнання й оцінки цих сторін, що знаходить прояв у різних формах суспільної свідомості.

Всі форми суспільної свідомості виступають як елементи єдиної системи відображення суспільного буття. Тому справжня оцінка ролі і призначення тієї чи іншої форми може бути дана лише з урахуванням її тісної взаємодії з іншими формами. Жодна з форм суспільної свідомості не діє ізольовано від іншої; всі вони підсилюють і доповнюють один одного і, виступаючи в якості єдиної системи, роблять вплив на діяльність людей, на розвиток суспільних відносин у напрямку, потрібному суспільству в цілому 1.

Єдність різних форм суспільної свідомості визначається рядом факторів. Перш за все, це єдина основа їх виникнення - умови життя суспільства, які об'єктивно породжують певні потреби. Ці потреби, усвідомлювані як інтереси суспільства, стають метою людської діяльності. Назрілі потреби повинні бути опосередковані свідомістю, щоб прийняти форму цілепокладання. Усвідомлення потреб та інтересів суспільства призводить в рух соціальний механізм, породжує діяльність людей, спрямовуючи її на досягнення поставлених цілей. Тому суспільна свідомість з необхідністю включається в рух певної соціальної системи в напрямку, визначеному назрілими потребами суспільного розвитку.

Кожна форма суспільної свідомості чинить активний вплив на поведінку людей, специфіка ж правосвідомості полягає в тому, що нормативний, вольовий момент у ньому виражений найбільш яскраво. Регулююча роль правосвідомості обумовлена ​​ще й тим, що закон відображає не всі сторони соціальних відносин, а лише основні й істотні. Людина ж вільний обирати з декількох можливих варіантів поведінки той. який найбільше відповідає його інтересам і потребам, за власним відношенню до права, але цей вибір не повинен виходити за рамки закону. В іншому випадку це веде до несумісності суспільних інтересів та інтересів особистих.

Роль правосвідомості в процесі виконання правових норм полягає в тому, що він забезпечує доцільне їх застосування, допомагає правильно в кожному окремому випадку, залежно від конкретних обставин справи, вирішувати питання про порушення права і соціальної відповідальності особистості, про небезпеку тієї чи іншої особи для суспільства .

Правосвідомість-знання можна виділити як особливу форму свідомості і завдяки специфіці складових його елементів: емоційних, логічних і нормативно-оцінних.

Будь-яке суспільство - це взаємодія індивідів, їх великих і малих груп, страт. У процесі такої взаємодії стикаються різні інтереси, установки, різна спрямованість цілей і воль. Жодне суспільство не могло б існувати, якщо б воно не регулювала поведінка індивідів, груп, страт у відповідності з певними, об'єктивно складаються потребами. Регулювання соціальної поведінки індивідів, необхідне в усіх сферах їх життя і діяльності, неможливо без системи норм та інститутів, встановлених у суспільстві. Така інституалізація суспільного життя є способом здійснення соціального контролю за діяльністю членів суспільства. Створення інституалізувати системи цінностей відбувається в результаті розвитку людської культури і є її складовою частиною 1.

Норми і цінності утворюють так звану соціонормативні культуру, яка є засобом організації суспільного життя і виступає одним з важливих елементів людської культури. Створення системи норм і цінностей - необхідна умова існування суспільства. Шлях від вчинку, судження про конкретний факт до формування норми дуже тривалий і складний. Суспільна свідомість з безлічі повторюваних вчинків і дій відбирає ті, які відображають соціально значущі тенденції, потреби соціальної групи, страти якого суспільства. У результаті такого відбору створюється модель поведінки, яка з необхідністю повинна здійснюватися в тому чи іншому суспільстві, групі, страте, формується система норм і цінностей як покажчик належної поведінки члена тієї чи іншої соціальної спільності.

Під впливом ціннісно-нормативної структури суспільства, що виробляється суспільною свідомістю, відбувається становлення особистості, її соціалізація. Тому суспільна свідомість, що створює систему цінностей і норм, покликане шляхом інституалізації регулювати відносини індивіда і суспільства. «За явищами цінності - правильно підкреслює В.І. Камінська - часто ховається проблема особистості і суспільства, проблема включення життєдіяльності індивіда в рух соціального цілого ».

Суспільна свідомість виробляє соціальні норми різного характеру: політичні, правові, етичні, норми пристойності, звичаї, звичаї і т.д. Ці норми втілюють певні поняття про цінності даного суспільства, класу, групи. Вони виступають в якості ціннісно-нормативної системи, опосередкованої різними формами свідомості, тісно взаємодіючими і складовими єдність. Вироблення ціннісно-нормативної орієнтації суспільства, класу, соціальної групи - найважливіша функція суспільної свідомості, визначальна єдність і взаємодія всіх його форм.

Вчення про інституалізацію суспільних відносин, про створення ціннісно-нормативної орієнтації класу або суспільства, що містить уявлення про належне - важливі проблеми сучасної соціології, вирішення яких необхідне для більш широкого та всебічного підходу до аналізу системи регулювання суспільних відносин, соціально-психологічних аспектів поведінки індивіда, його взаємовідносин із суспільством, класом, державою. Це вчення дозволяє глибше зрозуміти характер соціальних норм як системи цінностей даного суспільства. Обговорюючи цінності на людському рівні, оцінюючи діяльність людини, необхідно вдаватися до терміну «норми». Люди часто не мають навіть смутного уявлення про те, що їх діяльність пропускається через нормативний фільтр.

Суспільна свідомість у всіх його формах виробляє судження про цінності, які є передумовою формування норми. Судження про цінності, корисності того чи іншого способу поведінки, яке відповідає здійсненню інтересів суспільства, групи, стає незалежним від даної конкретної діяльності, вчинку, але набуває значення масштабу, критерію оцінки майбутніх форм поведінки. Будучи об'єктивувати, оцінка виступає у вигляді вимоги до майбутніх вчинків. Так відбувається трансформація судження про цінності в норму.
Такий процес відбувається вже сьогодні, і він має великий вплив на посилення взаємодії та взаємопроникнення всіх форм суспільної свідомості.

При розгляді взаємодії правосвідомості, законності і права слід незмінно враховувати тісний сплав всіх форм суспільної свідомості. Немає ні однієї форми свідомості, байдужою, нейтральної до права, законності. Але ступінь впливу кожної з них на право і законність різна. Цілком зрозуміло, що більш активно взаємодіють з правом так звані ідеології «першого порядку» - політичні погляди, правосвідомість, етичні погляди. Філософія, мистецтво, релігія пов'язані з правом опосередковано. Наприклад, для правильного відображення назрілих потреб суспільного розвитку право і законність повинні будуватися на основі знання філософських законів і категорій. Людина, що володіє науковими філософськими поглядами, завжди буде виконувати вимоги законності, розуміючи їх соціальну необхідність і справедливість. Навіть така віддалена від права область, як естетика, робить свій вплив на право.

На відміну від правосвідомості право (тут і надалі ми будемо говорити про право у вузькому сенсі слова) існує не тільки як сукупність встановлених державою, зафіксованих у законі юридичних відображають волю панівного класу і закріплених у різних формах права (цивільне, трудове, адміністративне, конституційне , кримінальне тощо), але й як певна система правових відносин. У рамках цієї відмінності між правом і правосвідомістю існує взаємозв'язок і взаємозалежність 1.

Вона полягає в тому, що право і його закони, норми, принципи, і перш за все система відповідних правових відносин, виступають як основа формування правосвідомості, оскільки саме на базі діючої системи права в основному виробляються уявлення людей про права та обов'язки, про законне і незаконне , справедливе і несправедливе, про доцільний і недоцільному існування тих чи інших правових норм. Однак така взаємодія час не знімає існуючого якісного розходження між правом і правосвідомістю.
По-перше, зміст правосвідомості і права характеризується як збігом одночасно їх частковим розбіжністю. Останнє виражається в тому, що у правосвідомості можуть міститися погляди, які не відображені в праві, його нормах, а тому не можуть бути реалізовані у відповідних правових відносинах і поведінці людей.

Друга особливість правосвідомості полягає в тому. що воно може бути реалізовано, лише за допомогою застосування відповідних правових норм. Це означає, що тільки за посередництвом права правосвідомість може впливати на економічні та інші відносини, надавати не тільки ідеологічний вплив, а й спиратися на примусову силу держави. Наприклад, впливати на мистецтво методами державної цензури, на релігію - шляхом регламентації діяльності релігійних організацій тощо

Специфічність зв'язку кожної з форм суспільної свідомості з правом аж ніяк не означає відсутності спільних для них шляхів і способів взаємодії, що дозволяють говорити про співвідношення суспільної свідомості в єдності різних форм з правом, законністю. Ця проблема має велике практичне значення. Слід враховувати, що у повсякденному житті в «чистому» вигляді не існує жодної форми суспільної свідомості. Коротше кажучи, право і законність взаємодіють не з якоюсь однією формою свідомості, а з усіма формами в їх взаимопереплетении і взаємопроникненні. Тому без аналізу стану суспільної свідомості в цілому, без аналізу системи ціннісно-нормативної орієнтації суспільства не можна зрозуміти особливостей права, тенденцій його розвитку.
Єдність і взаємозв'язок різних форм суспільної свідомості ні в якій мірі не означають відсутності специфіки кожної з цих форм. Кожна з форм суспільної свідомості має свої особливості, і виявлення цих особливостей необхідно для того, щоб визначити механізм співвідношення права з тією або іншою формою.

У науковій літературі існує безліч думок про поняття правосвідомості, але більшість правознавців сходяться на тому, що воно являє собою сферу чи область свідомості, що відображає правову дійсність у формі юридичних знань та оціночних відносин до права і практики його реалізації, соціально-правових установок і ціннісних орієнтацій , регулюючих поведінка (діяльність) людей у юридично значимих ситуаціях.

Особливість правосвідомості, як специфічної форми суспільної свідомості, виражається в наступному:

1. У правосвідомості відображаються лише ті явища, які становлять правову сторону життя суспільства. Воно охоплює процес створення правових форм, реалізацію їх вимог у суспільному житті. Політичні, моральні та інші ідеї і уявлення теж активно впливають на формування і реалізацію норм права. Але перш ніж отримати вираз у правових нормах, у практиці їх застосування, вони повинні пройти через правосвідомість, тобто отримати правову форму у вигляді правових ідей і уявлень.

2. Особливість правосвідомості виражається також у способі відображення явищ суспільного життя. Усвідомлення правових явищ життя суспільства здійснюється за допомогою спеціальних юридичних понять і категорій. До їх числа відносяться, наприклад, такі поняття, як правомірність, неправомірність, правовідносини, юридична відповідальність, законність. Моральне ж свідомість оцінює навколишній світ з допомогою власних понять: добра, зла, справедливості, несправедливості, честі, гідності.

Правосвідомість - особливий елемент правової дійсності. Головна риса, притаманна правосвідомості і ставить його в особливе положення серед всіх явищ правової дійсності, полягає в тому, що воно, так би мовити, «чиста», хоча і специфічна (з предмета, з деяким іншим особливостям), форма суспільної свідомості.

Правосвідомість знаходиться в одному ряду, в прямому взаємодії з іншими формами суспільної свідомості - моральним, політичним, філософським і ін і володіє всіма якостями і характеристиками, властивими суспільній свідомості взагалі.

Свідомість виникає в процесі будь-якої діяльності і проявляється в ній. Тому функції або призначення правової свідомості можуть бути зрозумілі з результатів діяльності його суб'єктів.

Відповідно до теоретичної концепції, яку поділяє багатьма авторами, основні функції правосвідомості - пізнавальна, оцінна і регулятивна. Всі інші функції практично охоплюються ними, зокрема інформативна, прогностична і пр.

Таким чином, важливо враховувати, що на поведінку людей впливають політичні, правові, моральні погляди, взяті не окремо, а у вигляді сплаву, тобто утворень, які виникають в результаті взаємодії різних ідей і поглядів, уявлень і почуттів. Ці утворення виступають як стан суспільної свідомості. А. Уледов правильно, на мій погляд, відзначає, що в процесі формування станів суспільної свідомості проявляються закономірності зв'язку між різними формами свідомості.

2. Місце правосвідомості в механізмі правового регулювання

Правосвідомість - явище, що відноситься до суб'єктивної сфері суспільного життя, дуже близьке до самого права. Однак між цими явищами правової дійсності існують якісні відмінності, які, однак, не перешкоджають їхній тісній взаємодії і навіть взаємопроникнення.

Правосвідомість суто суб'єктивне явище: воно складається з уявлень людей про право; із суб'єктивного ставлення до самого феномену права, його цінностей; з правової психології і навіть з індивідуальної або масової емоційної реакції на право, часом інтуїтивної, підсвідомої. Якщо право являє собою зовні об'єктивувати інституційне утворення, виражене в системі загальнообов'язкових формально-визначених норм, то правосвідомість виступає у вигляді уявлень про право, суджень про необхідність юридичної структури взаємин людей, установок на той чи інший юридичний режим в житті суспільства.

Механізми дії права та правосвідомості теж відрізняються: якщо механізм правового регулювання втілений в складному інституційному юридичному інструментарії, спирається на державне примус, то механізм дії правосвідомості відноситься до суто духовній сфері. Правосвідомість працює через загальну правову оцінку соціальних чинників, через судження про їх відповідність ідеї правової та законного, через почуття права і законності і витікаючу звідси вольову спрямованість поведінки людей 1.

Різні і функції права та правосвідомості. Функції права пов'язані з його нормативністю, з його нормативно-організаційним впливом на суспільні відносини. Правосвідомість теж має відомими рисами нормативності, але нормативність правосвідомості інша. Тут перед нами не загальні, загальнообов'язкові, формально-визначені правила поведінки (що характерно для права як інституційного утворення), а лише усвідомлення обов'язковості юридичних норм, ідея законності і разом з тим критерії правильності, соціальної виправданості поведінки, тобто та нормативність, яка властива виражається через правосвідомість особливому неюридичного явищу безпосередньо-соціальним (природним) прав.

Правосвідомість має активні елементи, які яскраво виражені в панівної правової ідеології. Активні елементи в правосвідомості один з виразів соціальної активності людей, їх колективів, груп, суспільства в цілому. Право знаходиться в глибокій єдності з панівною правовою ідеологією вона безпосередньо виражає сутність даної національно-правової системи, її соціально-політичний зміст, її філософію 1.

Свідомість у формі правової ідеології виступає провідною детермінантою сучасного правотворення. Формування права через спеціально розроблену правотворчу процедуру передбачає чітко виражені стадії підготовки законопроектів, серед яких принципово важливе значення мають такі, як попереднє вивчення думки громадян, правопріменітелей про необхідність і характер регулювання даного питання, сфери суспільних відносин; розробка концепції майбутнього нормативного акта, яка в систематизованому вигляді визначає цілі, завдання, засоби, способи і можливі результати правового регулювання.

На цих стадія правосвідомість відіграє провідну роль як у вигляді психологічних очікувань і прагнень людей у сфері права, так і у формі сповідуваних законодавцем філософських, соціально-економічних і політичних принципів і уявлень про належне упорядкування тієї чи іншої сфери суспільних відносин. Таким чином, правосвідомість дає єдино можливий для генезису права будівельний матеріал у вигляді помислів, почуттів, уявлень різних суб'єктів законотворчого процесу фізичних і юридичних осіб.

Не менш значуща роль правосвідомості в нормальному функціонуванні правореалізаціонной діяльності:

1) правосвідомість утворює необхідний психологічний та ідеологічний контекст для добровільного дотримання суб'єктами юридичних норм. Розвинуте почуття права і законності є провідною гарантією масового дотримання вимог правових приписів;

2) правосвідомість виконує важливі функції в процесі застосування правових норм посадовими особами. Посадові особи зобов'язані зрозуміти, усвідомити, розібратися в сенсі права, його вимоги і дозволениях. Без розвиненого правосвідомості зробити це неможливо 1.

Таким чином, виступає у вигляді панівної правової ідеології правосвідомість впритул примикає до позитивного писаному праву, оголюючи його суть і особливості його змісту, що додає і правотворчості, і правозастосування, всій правовій системі цілеспрямований, соціально певний характер. Органічна близькість права та пануючого правового свідомості пояснює ту уявну нелогічною послідовність в історичному ланцюгу правових явищ, коли правосвідомість у своїх первинних формах як би випереджає власне право, надаючи в громадській думці значення правового безпосередньо індивідуальним ставленням, фактичної силі. Причому такого роду випередження характерно не тільки для початкових фаз виникнення права, але і для розвинених правових систем. У складному процесі взаємодії та взаємозбагачення права, юридичної практики, правової ідеології, коли в процесі діяльності правозастосовних органів виробляються зразки розв'язання типових юридичних справ, останні виступають саме у вигляді явищ правосвідомості. Дуже наочно регулятивна енергія, виражена в активних формах панівного правосвідомості, виявляється в таких історичних ситуаціях, коли правосвідомість виступає як би осторонь, стає основою всього механізму правового регулювання ще до створення національної правової системи або в процесі її глибокого соціального перетворення (нині цей процес з втратами і витратами йде в Росії). При цьому правосвідомість на період до повного встановлення нової правової системи покликане лише тимчасово заміщати, виконувати обов'язки власне права, але позитивним саме по собі не є. У цілому ж такі форми пануючого правосвідомості, як правова ідеологія, якої охоплюються панівні юридичні доктрини, професійне та масову правосвідомість слід розглядати в якості частини правової системи. Правова ідеологія не тільки проникає в саму плоть власне права і не тільки виступає його безпосередньою основою, але і здатна за певних історичних умовах в якійсь мірі зайняти місце, відведене позитивному праву, з усіма плюсами і мінусами, що виникають в результаті такої заміни 1.

Правова свідомість реалізується як власне у праві, так і в особливий феномен правової дійсності у правовій культурі. Правова культура являє собою свого роду юридична багатство, виражене в досягнутому рівні розвитку регулятивних якостей права, накопичених правових цінностей, тих особливостей права, юридичної техніки, які відносяться до духовної культури, до правового прогресу.

Таким чином, стан правосвідомості в суспільстві, тобто ступінь знання і розуміння права, усвідомлення необхідності суворо виконувати вимоги законності, рівень розвитку почуття права і законності - все це критерії, що характеризують правову культуру. Отже, правова культура це, перш за все, якісно насичене правова свідомість.

Найважливішими показниками правової культури є рівень масової правосвідомості, обсяг і інтенсивність загального правової просвіти. Не менш істотні і такі показники, як масштаб і глибина юридичної освіти, професійної підготовки і перепідготовки юристів, ступінь розвитку юридичної науки. Особливе значення має правова культура особистості, яка тісно пов'язана з її правосвідомістю. Разом з тим, правова культура і правосвідомість особистості поняття нетотожні. Правосвідомість поняття ширше. Воно формується під впливом різних об'єктивних і суб'єктивних чинників, часто суперечливо за своєю сутністю, включає як позитивні, так і негативні погляди, переконання, оцінки. Правильно орієнтоване в цілому, воно у будь-якій частині може бути дефектним.

Правова культура особистості це лише позитивні погляди, оцінки, мотиви, установки, що лежать в основі правомірного та соціально-активної поведінки. Правова культура результат цілеспрямованого виховання правосвідомості, його найвищий ступінь, що виражає внутрішньо усвідомлене ставлення до прав і свобод, а через них до всієї правової життя суспільства 1.

Ставлення до правової життя значною мірою залежить від оцінки особистістю прав, свобод, обов'язків, що передбачає зіставлення правових норм з власними потребами, інтересами, мотивами, метою та соціальної установкою. У відповідності з цими потребами та інтересами індивід або свідомо узгодить поведінку з позначеним правовим зразком, або робить зовні правомірні дії, але не спираються на внутрішню мотивацію, або відхиляється від пропонованого правовою нормою варіанту поведінки. Позитивна оцінка пропонованого нормою поведінки лежить в основі правомірних вчинків. Саме оцінка, в кінцевому рахунку, визначає характер поведінки особистості в сфері права.

Значення правової культури в суспільстві виходить за межі сфери права, юридичної практики. Правова культура невід'ємна частина культури суспільства в цілому. Поширити високу юридичну культуру на все населення, значить підняти загальний культурний рівень громадян, затвердити такий компонент у ціннісної орієнтації людей, який зачіпає найважливіші сторони суспільного життя: реалізацію засад демократії, справедливості, свободи, високу організованість, визначеність прав та обов'язків, строгий порядок і відповідальність , гарантованість прав особистості. А все це включається в загальну культуру поведінки людей, є невід'ємним елементом сучасного громадянського суспільства.

Таким чином, на основі вищесказаного ми переконалися, що правосвідомість як би пронизує весь механізм правового регулювання і правового впливу на суспільні відносини: воно не тільки передує створення юридичних норм, але й супроводжує їх на всьому протязі їх дії і навіть після скасування. Від специфіки правосвідомості суспільства, рівня його зрілості багато в чому залежать сила права, ефективність всього правового регулювання.

3. Самобутність правосвідомості в Російській Федерації

Особливості російського правосвідомості можуть бути виявлені лише за допомогою конкретних досліджень. Такі дослідження, безумовно, необхідні: історичний досвід незаперечно свідчить, що будь-які політичні рішення, закони, укази і т.д. виявляються неефективними, якщо вони суперечать культурі мас, вираженої зокрема у правосвідомості.

Яскраво простежується в сучасному правосвідомості російського народу спадщину вікових традицій. Характерно сприйняття суспільства як патріархальної спільності, цілком визначальною життя індивіда, що не бачить себе поза цією колективної форми свого буття. Влада в цій спільності сприймається у вигляді патріархальної форми, в якій Перша особа (Цар, Генсек ЦК КПРС або Президент) швидше виступає в ролі батька, ніж офіційної глави держави. Така влада може все. Вона нагодує, напоїть, одягне, скаже, як треба жити. Навпаки, все офіційне, формалізоване, що виходить за межі патріархальних структур, зустрічається з підозрою, сприймається як чуже.

На ідеологічному рівні, не кажучи вже про повсякденній свідомості, ще не подолані усі ті упередження та стереотипи, які заважають досить повного розуміння ролі права, його соціального потенціалу. У числі таких упереджень одномірне уявлення про право лише як про засіб покарання та вирішення конфліктів, ототожнення права з законом і т.д. Сюди може бути віднесений і підхід до права, названий антіюрідіческім моралізмом, при якому право постає як другорядне, нижчестоящих по відношенню до моральним засадам.

Тут же кореняться і джерела правового нігілізму, який прийняв широкомасштабні розміри: від сфери повсякденних відносин людей до діяльності вищих органів держави. Існує думка, що юридичній нігілізму чимало сприяла перебудова з супроводжували її війною законів, національними конфліктами, падінням державної дисципліни, протистоянням виконавчої та представницької влади т. п. Всі ці обставини не можна ігнорувати. Проте більш значущим видається інше пояснення: як тільки суспільство відмовилося від авторитарних методів не правового державного управління і спробувало стати на шлях правової держави, як тільки скуті раніше в політичному і економічному плані люди отримали більш-менш реальну можливість користуватися правами і свободами, так той годину ж дав про себе знати низький рівень правової культури суспільства, десятиліття панували в ньому зневага до права, його недооцінка.

Таким чином, вся сфера правової свідомості опинилася у кризі. Ця криза посилюється двома взаємодоповнюючими процесами: криміналізацією державності і одержавленням криміналу.

Криміналізація державності в сьогоднішній Росії зумовлюється унікальною роллю корупції як єдиного і де-факто легалізованого способи самоорганізації державного механізму. Суть проблеми полягає в тому, що державна система в Росії в її нинішньому прояві не може бути названа корумпованою вона корупціогенних, оскільки практично не надає держчиновникам можливості для некорумпованого існування.

Процес криміналізації йде не тільки зверху, шляхом вкорінення системи, що провокує кримінал, а й знизу, шляхом одержавлення злочинності, загальновизнаного переходу до неї деяких функцій, що є прерогативою державних інститутів 1.

Насильно витісняється за межі законослухняної поведінки суспільство стихійно намагається виробити нові принципи побутового поведінки, нову реальну етику, що розділяється суспільством в цілому і відповідну суспільно-економічній практиці.

У рамках реальної етики відбувається постійне зіткнення побутового здорового глузду з практично бездіяльним законодавством, яке, в силу своєї невідповідності здоровому глузду, усвідомлюється суспільством як несправедливе і не підлягає виконанню. У результаті в суспільстві виробляються стереотипи асоціальної поведінки, готовність до бойкотування судової та правоохоронної систем, до масового відторгнення офіційної влади як не має морального права на регулювання суспільних відносин.

Утворений вакуум частково заповнюють різні неформальні способи соціально-економічної саморегуляції, серед яких на перше місце виходять способи, пов'язані з діяльністю організованих злочинних угруповань. Реальний бізнес все більшою мірою схильний сприймати ОЗУ як влада і ставитися до неї з активною лояльністю. ОЗУ виступають як збирачі податків і захисник, виконують арбітражні функції, а головне діють на основі негласних принципів правил, визнаних значною частиною суспільства як справедливі і природних.

У суспільстві відтворюється на новому рівні фіктивний характер офіційної правової системи, властивий радянському періоду коли основи писаного права носили здебільшого декларативний, ідеологічний характер, а повсякденне життя держави і суспільства регулювалася складною системою закритих партійних інструкцій, загальновизнаних негласних принципів, усних погоджень і т.д . Тільки сьогодні це прецедентне право по-російськи набуває характер, все більш схожі за формою і змістом з нормами кримінально-табірної, злодійський самоорганізації.

У сучасних умовах в російському суспільстві необхідно подолати правовий нігілізм, виховувати шанобливе ставлення до закону, свідомість і почуття відповідальності, непримиренності до сваволі, корупції, такого стану правової системи та суспільної моралі, яку іменують поняттям свавілля. Засадами формування здорового морального і правової свідомості російських громадян є соціальний світ, громадянська згода, підвищення добробуту народу, розширення матеріальних гарантій прав людини. Однією з найважливіших складових частин всієї роботи з викорінення свавілля, нігілізму, соціальної апатії є активні заходи з правового виховання громадян.

Виховання правосвідомості знаходиться в органічному зв'язку з початками моральності, демократичної свідомості всіх громадян, пов'язане з процесом підвищення культури суспільства, людини, набуття ним гідності, свободи і справедливості. У духовному житті нашого суспільства за останні роки зросла неприйняття ідей соціально-утопічної свідомості. Однак актуальними є питання співвідношення законності і свободи особистості, прав людини та її громадянської відповідальності, розвитку демократії. Очевидно, що демократія, законність, права людини несумісні з анархією, вседозволеністю, свавіллям. Свобода людини в її моральних і правових формах означає такий варіант поведінки особи, в яких реалізація його здорових, розумних і благородних інтересів поєднувалося б з повагою інтересів інших людей, суспільства, держави 1.

Природно, що виховання правосвідомості починається з засвоєння моральних цінностей, норм у сім'ї, школі, в духовному спілкуванні. Тут закладається моральний фундамент, на якому формуються елементи правосвідомості. Виховання правосвідомості є складовою частиною всієї культурного життя суспільства, соціальних функцій держави, який виявляє турботу про освіту і виховання підростаючого покоління. Правова освіта дорослих громадян також має виховне значення в розвитку масової свідомості суспільства. Виховна робота піднімає індивідуальна правосвідомість особистості до розуміння найбільш загальних юридичних принципів і вимог, що відповідають інтересам усього суспільства, держави. Виховання в дусі права, законності не обмежується правовою освітою, формуванням позитивного ставлення до закону, праву, а знаходить своє завершення в правовій активності особистості, в її правовій культурі.

Розвиток правової свідомості громадянина, суспільства сприяє подоланню відсталих поглядів, поведінки, що відхиляється людей, запобігання випадків свавілля і насильства над особистістю. Внесення науково-обгрунтованих, зважених правових уявлень, поглядів у свідомість громадян, боротьба зі злочинністю є передумовами зміцнення законності і правопорядку, без чого неможливо побудувати громадянське суспільство і правова держава 1.

Висновок

Вся історія культурного людства свідчить про те, що право і держава періодично вступають у стан глибокої кризи. Причина цих криз полягає в тому, що людство, будуючи правопорядок втрачає з виду єдину, безумовну мету політичного єднання і перетворюють її на знаряддя для умовних, малих завдань і приватних жадань; звідси виродження правової та державного життя - безідейність влади і применшення її авторитету, відсутність солідарності між громадянами і класами, громадянська війна всередині держав і постійні спалахи відкритих воєн між народами. За своїм об'єктивним призначенням право є знаряддя порядку, миру і братерства; в здійсненні ж воно занадто часто прикриває собою брехня і насильство, розбрат, бунт і війну.

Люди об'єднуються на засадах права хіба лише для того, щоб здійснити позаправові роз'єднання; двоє встановлюють солідарність, щоб повстати на третю; братство служить ворожнечі; під виглядом порядку тліє і зріє нова війна; світ виявляється перемир'ям, а перемир'я готує війну і, підготувавши, поступається їй своє місце. Криза настає тоді, коли історія починає підбивати підсумки цілому народові, наповненого такими своєкорисливими посяганнями, безпринципними блуканнями і безпорадними вибухами. Тоді, як би раптово, виявляється, що право і держава отримали невірне зміст і недостойну форму; що вони втратили своє єдине призначення, а може бути, і всяку мету; що вони стали знаряддям зла, а не добра; що вони потребують глибокого оновлення і відродженні.

І, відчувши біду, але не зрозумівши її значення та її коренів, людство починає вибиратися з неї з тією ж інстинктивної сліпотою та духовної безпорадністю, з якою воно дозволило їй наздогнати себе і придушити, а сліпота і безпорадність приводять його знову до паліативом, до зовнішнього упорядкування життя, до нових небезпек, недуг і розкладання.

Для того щоб право і держава дійсно вступили на шлях оновлення і відродження, необхідно вірно усвідомити їх природу, їх мета, їх основу, і, потім, зробити усвідомлене предметом волі і життєвого дії. В основі вислову має лежати вірне розуміння здорового організму і його недуг. Встановить таке вірне розуміння правового і політичного спілкування є завдання філософії права: вирішити це завдання, значить створити вчення про здоровий і вірному нормальному правосвідомості.

У результаті дослідження, проведеного в даній роботі, ми з'ясували, що правосвідомість існує до, після і паралельно з правом і є, по-перше, його джерелом, що відображає об'єктивні потреби розвитку суспільства, по-друге, одним з обов'язкових механізмів реалізації, втілення в життя, по-третє, засобом оцінки відповідності поведінки нормам права. Таким чином, правосвідомість пронизує весь механізм правового регулювання.

Криза сучасного російського правосвідомості викликає необхідність і потреба прийняття і втілення в життя заходів, спрямованих на підвищення загального рівня правової свідомості, подолання правового нігілізму російських громадян, формування правової культури суспільства й особистості, щоб повага до права і закону стали особистим переконанням кожної людини.

Особливе місце в ряду цих заходів має зайняти правове виховання. Правове виховання одне з дієвих засобів зміцнення законності і правопорядку, цілеспрямованого формування потреб та інтересів особистості. Метою правового виховання має стати формування поваги до права, закону, яка має спиратися на стійкі правові переконання, погляди, оцінки, установки, прищеплювання навичок правомірної та соціально-активної поведінки особистості в правовій сфері. Таким чином, правове виховання повинно бути спрямоване на правовий розвиток особистості, яка розглядається як процес формування правової свідомості та правової культури.

Список літератури

1. С.С. Алексєєв, Держава і право, М., 2004 р.

2. С.С. Алексєєв, Загальна теорія права, М., 1981 р.

3. В.П. Желтова, Філософія і буржуазне правосвідомість, М., 1977 р.

4. І.А. Ільїн, Про сутність правосвідомості, М., 2003 р.

5. В.І. Камінська, Ратінов А.Р. Правосвідомість як елемент правової культури. Правова культура і питання правового виховання, М., 1974.

6. Загальна теорія права і держави / / під ред. В.В. Лазарєва, М., 2004 р.

7. А.К. Уледов, Структура суспільної свідомості, «Думка», 2006.

8. І. Фарбер, Правосвідомість як форма суспільної свідомості, М., 1963 р.

9. Е.А. Лукашова, Соціалістичне правосвідомість і законність, Юридична література, М., 1973 р.

10. Мапельман В.М., Пеньков О.М. Політичні та правові форми суспільної свідомості / / Філософські науки, 1980 р. № 5.

12. Теорія держави і права. / Курс лекцій за ред. Н.І. Матузова, А.В. Малько. Юрист, М. 2007 г.

13. Рябко І.Ф. Правосвідомість і правове виховання мас. Рн / Д 1969 Вид. Ростовського Університету.

14. «Форми суспільної свідомості», изд-во МГУ, 200.

15. «Взаємодія форм суспільної свідомості», изд-во МГУ, 1964

16. Камінська В.І., Ратінов А.Р. Правосвідомість як елемент правової культури. Правова культура і питання правового виховання. - М., 1974.

17. «Політичне самоосвіта» 1968 р. № 2.

18. Остроумов Г.С. Правова свідомість дійсності. М.: Наука, 1969.

19. Б.Д. Паригін, Соціальна психологія як наука, изд-во ЛДУ, 1965,

20. Www.spbpravo.ru

21. Кузнєцов Е.В. Криза сучасного правосвідомості / / Изв. Вузів. Правознавство. 3 / 1994.

22. www.tsure.ru

1 І. Фарбер, Правосвідомість як форма суспільної свідомості, М., 1963 р.

1 Мапельман В.М., Пеньков О.М. Політичні та правові форми суспільної свідомості / / Філософські науки, 1980 р. № 5.

1 Рябко І.Ф. Правосвідомість і правове виховання мас. Рн / Д 1969 Вид. Ростовського Університету.

1 Камінська В.І., Ратінов А.Р. Правосвідомість як елемент правової культури. Правова культура і питання правового виховання. - М., 1974.

1 www.spbpravo.ru

1 Остроумов Г.С. Правова свідомість дійсності. М.: Наука, 1969.

1 Політичне самоосвіта. 1968 р. № 2

1www.tsure.ru

1 Є.А. Лукашова, Соціалістичне правосвідомість і законність, Юридична література, М., 1973 р.

1 Камінська В.І., Ратінов А.Р. Правосвідомість як елемент правової культури. Правова культура і питання правового виховання. - М., 1974.

1 Загальна теорія права і держави / / під ред. В.В. Лазарєва, М., 2004 р.

1 Рябко І.Ф. Правосвідомість і правове виховання мас. Рн / Д 1969 Вид. Ростовського Університету.

1 www.tsure.ru

Посилання (links):
 • http://www.spbpravo.ru/
 • http://www.tsure.ru/
 • Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Держава і право | Курсова
  120.2кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Поняття правосвідомості його структура основні функції оціночні відносини Дефекти правосвідомості
  Основи правосвідомості
  Рівні правосвідомості
  Форми правосвідомості
  Структурні компоненти індивідуальної правосвідомості
  Значення правосвідомості в сучастному середовищи
  Соціальні норми в сучасному правосвідомості
  Соціально-психологічні механізми формування правосвідомості чи
  Формування правосвідомості та правової культури Росії в сучасні
  © Усі права захищені
  написати до нас