Страхування зовнішньоекономічної діяльності

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Страхування зовнішньоекономічної діяльності

В даний час відбувається подальше розширення і поглиблення зовнішньоекономічних зв'язків білоруських підприємств, що вимагає надійного захисту від неплатежу іноземного партнера і гарантій повного виконання фінансових умов контрактів при виконанні комерційних операцій. У чому полягає особливість страхування зовнішньоекономічної діяльності, що має велике значення для збереження майнових інтересів її учасників, розкривається в даній статті.
Комерційна зовнішньоекономічна діяльність у більшості випадків пов'язана з багатьма ризиками, які можуть призвести до нанесення шкоди учасникам зовнішньоекономічного співробітництва. При цьому під ризиками розуміються різні несприятливі події, які можуть загрожувати майновим інтересам вітчизняних і зарубіжних учасників. Зовнішньоекономічні ризики мають нерозривний зв'язок з операціями у зовнішній торгівлі, з погашенням зовнішніх кредитів, з транспортуванням експортно-імпортних вантажів, з проведенням міжнародних виставок, з інтересами іноземних юридичних і фізичних осіб в нашій країні, з діяльністю іноземних та спільних підприємств, з виконанням будівельних і монтажних робіт іноземними підприємствами в нашій країні.
Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності здійснюється як міжнародними актами різного рівня, так і спеціальними нормативними актами Республіки Білорусь.
Міжнародними актами зовнішньоекономічної діяльності є:
Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів, підписана у Відні 11.04.1980;
Конвенція ООН Про договір міжнародного перевезення вантажів (КДПГ), підписана 19.05.1956;
Митна Конвенція ООН про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (14.11.1975);
Конвенція про договір міжнародного автомобільного перевезення пасажирів і багажу (Капп) (укладена в м. Женеві 01.03.1973) та ін
Спеціальними нормативними актами Республіки Білорусь є:
Інвестиційний кодекс Республіки Білорусь від 22.06.2001 № 37-З (в редакції від 15.07.2008);
Митний кодекс Республіки Білорусь від 04.01.2007 № 204-З (в редакції від 15.07.2009);
Закон Республіки Білорусь від 25.11.2004 № 347-З «Про державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності»;
Закон Республіки Білорусь від 03.02.1993 № 2151-ХІІ «Про митний тариф» (в редакції від 13.11.2008) та ін
Комерційна зовнішньоекономічна діяльність нерозривно пов'язана зі страховою діяльністю.
Страховою діяльністю є діяльність зі страхування, у тому числі по співстрахування та перестрахування.
Поняття «страхування» представляє собою відносини по захисту майнових інтересів громадян Республіки Білорусь, іноземних громадян, осіб без громадянства, організацій, у тому числі іноземних та міжнародних, а також Республіки Білорусь та її адміністративно-територіальних одиниць, іноземних держав при настанні певних подій (страхових випадків) за рахунок страхових резервів, що формуються страховиками шляхом сплати страхових внесків (страхових премій).
При настанні страхового випадку страхувальникові (застрахованій особі, вигодонабувачеві) виплачується певна сума грошових коштів, звана страховою виплатою. При майновому страхуванні та страхуванні відповідальності страхова виплата здійснюється у вигляді страхового відшкодування, при особистому страхуванні - у вигляді страхового забезпечення.
У договорі страхування зовнішньоекономічної діяльності встановлюються:
страхова сума (ліміт відповідальності), що представляє собою грошову суму, в межах якої страховик зобов'язаний провести страхову виплату при настанні страхового випадку;
страхова вартість, що представляє собою дійсну вартість майна чи підприємницького ризику. Страховий вартістю вважається:
- Для майна - його дійсна вартість у місці знаходження в день укладення договору страхування;
- Для підприємницького ризику - збитки від підприємницької діяльності, які страхувальник поніс би при настанні страхового випадку;
страховий внесок (страхова премія) - сума грошових коштів, що підлягає сплаті страхувальником страховикові за страхування;
страховий ризик - певна подія, що володіє ознаками ймовірності та випадковості, на випадок настання якої проводиться страхування;
страховий випадок - передбачена в договорі страхування або законодавством подія, при настанні якого у страховика виникає обов'язок провести страхову виплату страхувальнику (застрахованій особі, вигодонабувачеві);
страховий тариф - ставка страхового внеску з одиниці страхової суми.
В даний час Міністерству фінансів Республіки Білорусь підпорядковані такі державні підприємства, що займаються страхуванням:
Білоруське республіканське унітарне страхове підприємство «Белгосстрах», м. Мінськ;
Республіканське унітарне підприємство «Білоруська національна перестрахувальна організація», м. Мінськ;
Білоруське республіканське унітарне підприємство експортно-імпортного страхування «Белексімгарант», м. Мінськ.
Ризики, що виникають при експорті, прийнято називати «експортними ризиками». У свою чергу, експортні ризики включають в себе політичні і комерційні ризики. Розглянемо склад цих ризиків.
Політичними ризиками є страхові ризики, пов'язані з несприятливою зміною політичної та макроекономічної ситуації в країні місцезнаходження контрагента страхувальника, повністю або частково перешкоджають виконанню прийнятих даними контрагентом грошових зобов'язань за контрактом.
До політичних ризиків відносяться:
введення в країні місцезнаходження контрагента страхувальника ембарго на імпорт або експорт;
збройні конфлікти (в тому числі не мають міжнародного характеру), громадянські заворушення, революції, терористичні акти у країні місцезнаходження контрагента страхувальника;
дії офіційних органів країни місцезнаходження контрагента страхувальника, що перешкоджають виконанню умов укладеного контракту в цілому або його частин, у тому числі мають дискримінаційний характер по відношенню до Республіки Білорусь;
затримка трансферту через нестачу конвертованої валюти в країні місцезнаходження контрагента страхувальника, оголошення мораторію на обслуговування зовнішнього боргу, що обмежують платежі між Республікою Білорусь і країною місцезнаходження контрагента страхувальника;
націоналізація, а також інші заходи, прийняті офіційним органом країни місцезнаходження контрагента страхувальника, що тягнуть втрату права власності або доходів, одержуваних від власності, крім недискримінаційних заходів загального застосування, що вводяться офіційним органом країни місцезнаходження контрагента страхувальника з метою регулювання економічної діяльності на своїй території.
Комерційними ризиками є страхові ризики, безпосередньо пов'язані з фінансово-економічним станом контрагента страхувальника і виражені в його неплатоспроможності та неможливості виконання ним прийнятих за контрактом грошових зобов'язань.
До комерційних ризиків відносяться:
неспроможність або банкрутство іноземного партнера;
несплата боргу у встановлений термін або відмови від платежу;
відмова від прийняття товару.
Відповідно до Указу Президента Республіки Білорусь від 25.08.2006 № 534 «Про сприяння розвитку експорту товарів (робіт, послуг)» (в останній редакції Указу Президента Республіки Білорусь від 21.08.2009 № 431 «Про внесення змін і доповнень до Указу Президента Республіки Білорусь від 25 серпня 2006 р . № 534 ») виключне право на проведення страхування експортних ризиків з підтримкою держави належить Республіці Білорусь і здійснюється від її імені Білоруським республіканським унітарним підприємством експортно-імпортного страхування« Белексімгарант ».
Умови проведення «страхування експортних ризиків з підтримкою держави» визначаються Білоруським республіканським унітарним підприємством експортно-імпортного страхування «Белексімгарант» у відповідних правилах страхування, погоджених з Міністерством фінансів, а страхове відшкодування по них виплачується з залученням при необхідності коштів, передбачених у республіканському бюджеті на ці мети. До складових страхування експортних ризиків з підтримкою держави належать:
добровільне страхування коротко-, середньо-і довгострокових експортних контрактів від політичних чи комерційних ризиків;
добровільне страхування інвестицій резидентів Республіки Білорусь в іноземних державах від політичних ризиків;
добровільне страхування збитків експортерів, пов'язаних з виконанням експортного контракту;
добровільне страхування ризику неповернення (непогашення) експортного кредиту та (або) прострочення повернення (погашення) такого кредиту, наданого:
- Резидентам Республіки Білорусь для виробництва товарів (робіт, послуг), а також придбання у власність товарів інших резидентів Республіки Білорусь для їх передачі в лізинг організаціям - нерезидентам Республіки Білорусь, включаючи банки;
- Організаціям - нерезидентам Республіки Білорусь, включаючи банки, для оплати за реалізовані резидентами товари (роботи, послуги);
добровільне страхування експортних ризиків резидентів Республіки Білорусь, які одержують у власність товари інших резидентів Республіки Білорусь для їх передачі в лізинг організаціям - нерезидентам Республіки Білорусь, включаючи банки (абзац введений Указом Президента Республіки Білорусь від 26.06.2008 № 354);
добровільне страхування банківських гарантій чи інших послуг, що надаються банком експортера іноземним покупцям.
Страхувальники вправі укладати зі страховиками договори страхування у своїх інтересах, а також в інтересах інших суб'єктів цивільного права (вигодонабувачів), за винятком випадків, встановлених в законодавчих актах.
У якості «страхувальників» виступають громадяни Республіки Білорусь, іноземні громадяни, особи без громадянства, організації, у тому числі іноземні та міжнародні, а також Республіка Білорусь та її адміністративно-територіальні одиниці, іноземні держави, що уклали із страховиками договори страхування або є такими в силу закону чи акта Президента Республіки Білорусь.
«Страховиками» є комерційні організації, створені для здійснення страхової діяльності і мають спеціальні дозволи (ліцензії) на здійснення страхової діяльності.
При страхуванні зовнішньоекономічної діяльності проводяться різні міжнародні страхові операції, що включають:
прямі міжнародні договірні операції;
пряме страхування;
посередницьке страхування;
міжнародне перестрахування.
При прямих міжнародних договірних операціях страхувальник однієї країни укладає договір страхування із страховиком іншої держави. Такі операції виконуються головною конторою іноземного страховика і через страхових брокерів.
При прямому страхуванні договори укладаються через агентські організації страховика, що знаходяться за кордоном.
При посередницькому страхуванні договори страхування укладаються юридично самостійними страховиками за кордоном (дочірніми страховими організаціями).
Перестрахування представляє собою страхування одним страховиком (перестрахувальником) на встановлених договірних умовах ризику виконання частини своїх зобов'язань в іншого страховика (перестраховика). У цьому випадку страховик, який уклав з перестраховиком договір перестрахування, залишається відповідальним перед страхувальником у повному обсязі згідно з умовами договору страхування.
Страхування у зовнішньоекономічній діяльності включає в себе наступні різновиди страхування:
особисте страхування;
майнове страхування;
страхування відповідальності.
Особисте страхування забезпечує страховий захист громадянам при настанні певних подій, які пов'язані з їх життям та здоров'ям.
Це страхування включає в себе наступні види страхового захисту:
від нещасних випадків;
від нещасних випадків і хвороб (як для громадян Республіки Білорусь на час поїздки за кордон, так і для іноземних громадян, які тимчасово перебувають в Республіці Білорусь);
від медичних витрат та ін
При майновому страхуванні в якості об'єкта страхових відносин виступає майно та пов'язані з ними майнові відносини. Це страхування проводиться на випадок загибелі (втрати) або пошкодження майна, що знаходиться у володінні, користуванні або розпорядженні страхувальника (вигодонабувача), а також при нанесенні збитку його майновим правам.
До майнового страхування належать такі види страхування:
страхування експортно-імпортних вантажів:
страхування засобів транспорту, що перевозять експортно-імпортні вантажі;
страхування повітряних суден;
страхування майна підприємств від вогню та інших небезпек, в тому числі і від технічних і підприємницьких ризиків.
При страхуванні відповідальності до об'єкта страхових відносин належить відповідальність за зобов'язаннями, що виникли у разі заподіяння страхувальником шкоди життю, здоров'ю або майну інших юридичних і фізичних осіб, або відповідальність за договором.
Страхування відповідальності у зовнішньоекономічній діяльності містить наступні види цивільної відповідальності:
власників автотранспортних засобів;
власників повітряних суден;
автоперевізників (експедиторів);
судновласників;
підприємств, які створюють підвищену небезпеку і ін
За матеріалами зарубіжної практики в країнах Європейського економічного співтовариства в даний час діє єдина класифікація видів страхування, встановлена ​​директивою ЄЕС 73/239/ЄЕС, яка має на меті сприяння у формуванні єдиного страхового ринку країн - членів ЄС. Розглянемо види страхування, передбачені цією директивою.
Довгострокове страхування:
Страхування життя.
Страхування до одруження та народження дитини.
Пов'язане довгострокове страхування.
Безперервне страхування здоров'я.
Страхування відшкодування капіталів.
Страхування пенсій.
Генеральне страхування:
Страхування від нещасних випадків.
Страхування на випадок хвороби.
Страхування автомобілів.
Страхування залізничного рухомого складу.
Страхування повітряних суден.
Страхування морських та річкових суден.
Страхування вантажів в дорозі.
Страхування від вогню і стихійних лих.
Страхування від шкоди майну.
Страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів.
Страхування цивільної відповідальності власників повітряних суден.
Страхування цивільної відповідальності судновласників.
Страхування загальної відповідальності.
Страхування кредитів.
Страхування фінансових втрат роботодавців, пов'язаних зі зловживанням осіб, що працюють за наймом.
Страхування від інших фінансових втрат.
Страхування судових витрат.
Транспортне страхування у зовнішньоекономічній діяльності
Транспортне страхування компенсує різні види збитків, які можуть понести учасники транспортної діяльності. Транспортне страхування поділяють на страхування «Карго» і страхування «Каско».
Страхування «Карго» дозволяє захистити від різних збитків, пов'язаних з вантажем, який у зовнішньоторговельному договорі є предметом купівлі-продажу.
Страхування «Каско» являє собою поняття, що характеризує страхування засобів транспорту (суден, літаків, вертольотів, автомашин і т.п.). Страхування «Каско» має на увазі страхування саме тільки самих засобів транспорту і не включає в себе страхування пов'язаних з перевізними засобами майнових інтересів (фрахт, відповідальність перед третіми особами у зв'язку із зіткненнями і т.п.).
У більшості випадків невід'ємною частиною зовнішньоторговельної угоди є договір страхування. Як правило, зовнішньоторговельний контракт передбачає обов'язковість страхування в якості необхідної умови виконання зобов'язань сторонами. У такому випадку обов'язки за договором, пов'язані зі страхуванням вантажу, встановлюються в тексті контракту спеціальної застереженням або посиланням на відповідні уніфіковані базисні умови поставки «ІНКОТЕРМС-2000». У цих умовах використовуються терміни у залежності від способів транспортування, видів транспортних засобів та обов'язків по страхуванню.
Для полегшення розуміння умови згруповані в чотири категорії, відмінні між собою по суті, починаючи з терміну, згідно якого продавець тільки забезпечує покупцю на власній території продавця («E» - термін EX WORKS); потім йде друга група, відповідно до якої продавець зобов'язаний поставити товар перевізнику, призначеному покупцем ("F" - терміни FCA, FAS і FOB); далі «C» - терміни, відповідно до яких продавець повинен укласти контракт на перевезення, але не приймаючи на себе ризик втрати чи пошкодження товару або додаткові затраты вследствие событий, имеющих место после отгрузки и отправки (CFR, CIF, CPT и CIP) и, наконец «D» - термины, при которых продавец должен нести все расходы и риски, необходимые для доставки товара в страну назначения (DAF, DES, DEQ, DDU и DDP). Далее под всеми терминами соответствующие обязанности сторон сведены в группы под статьями, где каждая статья со стороны продавца отражает положение покупателя относительно данного вопроса. В таблице приведена классификация торговых терминов.
В данной таблице видно, что из всех терминов ИНКОТЕРМС 2000 только в двух (СИФ и СИП) обязанности продавца по договору страхования прямо оговариваются. Непосредственные названия терминов СИФ - «стоимость, страхование и фрахт» и СИП - «провозная плата и страхование оплачены до…» подтверждают, что для данных условий поставки страхование является обязательным.

Таблиця
Классификация условий ИНКОТЕРМС 2000 по обязанностям продавца, используемым видам транспорта и страхованию
Назва групи
Название условий
Обязанности продавца (основные)
Вид транспорту
Страхование основной перевозки
англійською мовою
російською мовою
1
2
3
4
5
6
Группа E Отправление
EXW
франко-завод (…название места)
отправка товара
любой вид
нет обязательств
1
2
3
4
5
6
Група F Основне перевезення не оплачено
FCA
франко перевозчик (…название места назначения)
основные расходы по перевозке не оплачены
воздушный, железнодорожный, автомобильный
нет обязательств
FAC
франко вдоль борта судна (…название порта отгрузки)
основные расходы по перевозке не оплачены у борта судна
морской, речной
нет обязательств
FOB
франко борт (…название порта отгрузки)
основные расходы по перевозке не оплачены на борту
морской, речной
нет обязательств
Группа C Основная перевозка оплачена
CFR
стоимость и фрахт (…название порта назначения)
расходы по перевозке оплачены до названого порта назначения
морской, речной
нет обязательств
CIF
стоимость, страхование и фрахт (…название порта назначения)
расходы по перевозке и страхованию оплачены до указанного порта назначения
морской, речной
обязанности экспортера
CPT
фрахт/ перевозка оплачены до (…название порта назначения)
расходы по перевозке оплачены до…
любой вид
нет обязательств
CIP
фрахт/ перевозка и страхование оплачены до (…название места назначения)
расходы по перевозке и страхование оплачены до согласованного пункта
любой вид
обязанности экспортера
Група D Прибуття
DAF
поставка до границы (…название места поставки)
расходы по перевозке до названного пункта
любой вид
нет обязательств
DES
поставка с судна (…название порта назначения)
расходы по перевозке до названного пункта
морской, речной
нет обязательств
DEQ
поставка с пристани (с оплатой пошлины (…название порта назначения)
расходы по перевозке до названной пристани
морской, речной
нет обязательств
DDU
поставка без оплаты пошлины (…название места назначения)
расходы по перевозке до места назначения
любой вид
нет обязательств
DDP
доставлено с оплатой пошлины (…название места назначения)
расходы по перевозке до места назначения
любой вид
нет обязательств

Список використаних джерел
1. Конституція Республіки Білорусь. Прийнята на республіканському референдумі 24 листопада 1996р. (Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 05.01.1999, № 1, реєстр. № 1 / 0 від 04.01.1999). ЮРИДИЧНА ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНА АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА «ЮСІАС» - 2008р.
2. Банківський кодекс Республіки Білорусь від 25 жовтня 2000р. № 441-З. Прийнятий Палатою представників 3 жовтня 2000 Схвалений Радою Республіки 12 жовтня 2000 (Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 17.11.2000 , № 106, рег. № 2/219 от 31.10.2000 ). ЮРИДИЧНА ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНА АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА «ЮСІАС» - 2008р.
3. Податковий кодекс Республіки Білорусь від 19 грудня 2002 р . « 166-З. Прийнятий Палатою представників 15 ноября 2002 года . Схвалений Радою Республіки 2 грудня 2002 . (Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 13.01.2003 , № 4, реєстр. № 2/920 от 02.01.2003). ЮРИДИЧНА ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНА АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА «ЮСІАС» - 2008р.
4. Закон Республики Беларусь от 22 июля 2003 года №226-3 «О валютном регулировании и валютном контроле». Прийнятий Палатою представників 25 июня 2003 года . Схвалений Радою республіки 30 червня 2003 року. (Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 04.08.2003, № 85, реєстр. № 2 / 978 від 25.07.2003). ЮРИДИЧНА ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНА АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА «ЮСІАС» - 2008р.
5. Горбунова О.М., Грачова Є.Ю. Система фінансового права / / Фінансове право: Підручник / Відп. ред. Е.Ю. Грачової, Г.П. Толстопятенко. - М. - 2006.
6. Л.А. Ханкевіч «Фінансове право Республіки Білорусь». Навчальний посібник / Мн. Видавництво «Амалфея» 2002р.
7. Фінансове право. Підручник / За ред. проф. О.Н. Горбунової Видавництво «МАУП» М., 2003.
8. Фінансове право. Серія «Підручники, навчальні посібники» / За ред. проф. В.М. Мандрина Ростов-на-Дону Издательство «Феникс», 2002.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Банк | Реферат
85.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Страхування зовнішньоекономічної діяльності 2
Державно-правове регулювання страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності
Державно-правове регулювання страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності
Види зовнішньоекономічної діяльності
Регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Облік зовнішньоекономічної діяльності
Облік зовнішньоекономічної діяльності 2
Регулювання зовнішньоекономічної діяльності 3
Учасник зовнішньоекономічної діяльності
© Усі права захищені
написати до нас