Страхування в Україні

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство освіти і науки України
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІНАНСІВ, ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ, МЕНЕДЖМЕНТУ І БІЗНЕСУ
Кримська філія
Контрольна робота
з дисципліни
«Страхування»
Тема 6. Страховий ринок України
Виконав студентка
____________________
групи _____________
____________________
Перевірив викладач
___________________
Сімферополь-2007

Зміст
Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
3
Тема 6. Страховий ринок України ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5
1. Поняття страхового ринку, його значення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5
2. Суб'єкти страхового ринку і взаємовідносини між ними ... ..
7
Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
10
Список використаної літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
11

Введення
Страхування є однією з найдавніших категорій суспільних відносин. Зародившись ще в період розкладу первіснообщинного ладу, воно стало неодмінним супутником суспільного виробництва. Зростання багатства суспільства і ступінь задоволення його потреб значною мірою залежали від страхування.
Перший з відомих у світовій практиці договорів страхування був оформлений у Генуї у 1347 році. Надалі страхування перетворюється на самостійну сферу підприємницької діяльності, розвивається його інфраструктура, розширюється ринок пропонованих страхових послуг [4, с.20].
Страхування (англ. insurance) - це відносини із захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків) за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати ними страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) [4, с.21].
Актуальність вивчення дисципліни «страхування» продиктована реальними потребами економічних перетворень в національній економіці на сучасному етапі удосконалення ринкових відносин. Страхуванню у цьому процесі відводиться важлива місія регулятора фінансових взаємовідносин в умовах мінливості життя, економіки і бізнесу, захисту майна підприємців і громадян. Ринок страхових послуг є одним з необхідних елементів ринкової інфраструктури, тісно пов'язаним з ринком засобів виробництва, споживчих товарів, ринком капіталу і цінних паперів, праці і робочої сили.
Перехід до ринкових відносин, формування багатоукладної системи господарювання, заснованої на різноманітних формах власності, створили об'єктивні умови для активного впровадження в сферу економіки страхування, як одного з гарантів забезпечення фінансової стійкості господарюючих суб'єктів. Турбота про власний економічно стійке положення, схоронності матеріальних об'єктів і засобів, кредито-і платоспроможності це одна з умов розвитку бізнесу.
І в цих умовах тільки страхування надає надійні та гарантовані фінансові джерела покриття збитків від різних несприятливих ситуацій, стихійних лих, техногенних аварій та інших мінливостей життя.
В останні кілька років страхування в Україну одіна з динамічно розвиваються сфер національного фінансового ринку.
Щорічно страховий ринок збільшувався приблизно вдвічі, а темпи його приросту перевищували 100%. За підсумками 2004 року обсяг зібраних страховиками валових премій досяг майже 19,5 млрд. грн., А їх відношення до ВВП наблизилося до європейських показників - 5,62%. Страховий ринок України повільно наближається до середньоєвропейських показників макроекономічного плану.
Предметом дослідження в контрольній роботі виступає страхування, а безпосереднім об'єктом дослідження страховий ринок України (його зміст, суб'єкти, проблеми та перспективи).
Мета роботи, на підставі аналізу методичної та навчальної літератури, періодичних видань оцінити об'єкт відповідно до предмету дослідження в контрольній роботі.
Для досягнення поставленої мети в роботі потрібно вирішити такі завдання:
- Розкрити сутність поняття страховий ринок;
- Дати характеристику суб'єктів страхового ринку та взаємовідносин між ними;
- Охарактеризувати проблеми і перспективи в розвитку сучасного страхового ринку України;
- Узагальнити результати досліджень в ідеї висновків.

1. Поняття страхового ринку, його значення
Особливою гілкою фінансового ринку є страховий ринок, або, як його ще іноді називають, ринок страхових послуг.
Страхування (англ. insurance) - це відносини із захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків) за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати ними страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) [12, с.15].
Інше визначення страхування позиціонує його, як економічний інститут, за допомогою якого проводиться відшкодування матеріального збитку, заподіяного якому-небудь одній особі випадковою подією, вірогідність якого можна хоча б приблизно врахувати, причому відшкодування це виробляється шляхом розкладання його наслідків на багатьох осіб, які беруть участь у страхуванні [ 7, с.18].
Сутнісні ознаки, що характеризують специфічність економічної категорії страхування пов'язані з реалізацією наступних відносин [7, с.27]:
1. При страхуванні виникають грошові перерозподільчі відносини, обумовлені наявністю ймовірності настання раптових, непередбачених і нездоланних подій, тобто страхових випадків, що спричиняють за собою можливість нанесення матеріального або іншого збитку народному господарству і населенню.
2. При страхуванні здійснюється розподіл нанесеного збитку між учасниками страхування - страхувальниками, яке завжди носить замкнутий характер. Виникнення таких перерозподільних (розподільчих) відносин зумовлено тим, що випадковий характер заподіяння шкоди тягне за собою матеріальні чи інші втрати, які, як правило, охоплюють не всі господарства, не всю територію даної країни чи регіону, а лише їх частину; це створює умови для відшкодування шкоди шляхом солідарного розподілу втрат одних господарств усіма застрахованими господарствами. При цьому чим ширше коло учасників страхування, тим менша частка у розподілі збитку припадає на кожного страхувальника. Страхування стає найбільш ефективним методом відшкодування шкоди, коли в ньому беруть участь мільйони страхувальників і застраховані сотні мільйонів об'єктів. Тим самим забезпечується достатня концентрація коштів у єдиному фонді, званому страховим. Тоді стає можливим відшкодування максимального збитку при мінімальних витратах кожного страхувальника.
3. Страхування передбачає перерозподіл збитку, як між територіальними одиницями, так і в часі. При цьому для ефективного територіального перерозподілу коштів страхового фонду в межах одного року потрібно досить велика територія і значна кількість підлягають страхуванню об'єктів. Розподіл збитку в часі пов'язане з випадковим характером виникнення надзвичайних подій: кілька років поспіль надзвичайних подій може і не бути і точний час їх настання невідомо. Ця обставина породжує необхідність резервування в сприятливі роки частини страхових платежів, для створення запасного фонду з тим, щоб він служив джерелом відшкодування надзвичайного збитку в несприятливому році.
4. Замкнутий розподіл збитку обумовлює зворотність коштів, мобілізованих у страховий фонд. Страхові платежі кожного страхувальника, внесені в страховий фонд, мають тільки одне призначення - відшкодування ймовірної суми шкоди у визначеному територіальному масштабі і протягом певного періоду. Тому вся сума страхових платежів (без урахування накладних витрат тієї організації, яка проводить страхування) повертається у формі відшкодування збитку протягом прийнятого в розрахунок часового періоду в тому ж територіальному масштабі.
Наведені особливості перерозподільних відносин, що виникають при страхуванні, дозволяють дати йому ще одне визначення: «страхування - це сукупність особливих замкнутих перерозподільних відносин між його учасниками з приводу формування і за рахунок грошових внесків цільового страхового фонду, призначеного для відшкодування можливого збитку, нанесеного суб'єктам господарювання або вирівнювання втрат у сімейних доходах у зв'язку з наслідками відбулися страхових випадків »[8, с.32].
2. Суб'єкти страхового ринку і взаємовідносини між ними
Дійовими особами в страхуванні або суб'єктами страхового ринку є страховики, страхувальники, застраховані (вигодонабувачі) (рис.1 ..) [7, с.25].

Суб'єкти страхового ринку


Страховики

Страхувальники

Застраховані

(Вигодонабувачі)

 

Рис.1. Суб'єкти страхового ринку
Охарактеризуємо місце і роль кожного з перелічених вище суб'єктів страхового ринку [7, с.26].
Страховик - Це юридична особа, створена у вигляді акціонерного, повного, командитного або з додатковою відповідальністю суспільства для здійснення страхової діяльності і який отримав ліцензію на здійснення цієї діяльності
Страхувальники - це юридичні особи або дієздатні громадяни, що уклали із страховиками договір страхування.
Страхувальники можуть укладати із страховиками договори про страхування третіх осіб, які називаються застрахованими.
Вигодонабувач - особа, призначена для одержання страхової суми у разі смерті застрахованого (в період дії договору особистого страхування), або страхового відшкодування за договорами неособистого страхування.
У загальному сенсі на страховому ринку відбувається купівля-продаж страхових послуг. Учасниками (суб'єктами) страхового ринку виступають продавці, покупці, а також страхові посередники.
Продавцями є страхові та перестрахувальні компанії. В якості покупців виступають страхувальники - фізичні та юридичні особи, які вирішили укласти договір страхування з тим чи іншим страховиком. Посередниками між покупцями і продавцями служать страхові агенти та страхові брокери
Товаром, що реалізуються на страховому ринку, є страхова послуга. Її споживча вартість полягає у забезпеченні покупця страховим захистом. Ціна страхової послуги виражається у страховому тарифі. Вона складаються на конкурентній основі при зіставленні попиту і пропозиції [2, с.22].
Купівля-продаж страхової послуги оформляється укладенням договору страхування. Перелік видів і варіантів страхування, якими може скористатися страхувальник, представляє собою асортимент страхового ринку.
Страховики можуть також здійснювати продаж страхових послуг через страхових посередників (страхових агентів і страхових брокерів).
Страхові агенти - Це громадяни або юридичні особи, що діють від імені та за дорученням страховика і виконують частину його страхової діяльності (укладання договорів страхування, одержання страхових платежів, виконання робіт, пов'язаних з виплатами страхових сум і страхового відшкодування). Страхові агенти є представниками страховика і діють в його інтересах за комісійну винагороду на підставі договору із страховиком [2, с.29].
Страхові брокери - Це громадяни або юридичні особи, зареєстровані у встановленому порядку як суб'єкт підприємницької діяльності і здійснюють посередницьку діяльність на страховому ринку від свого імені на підставі доручень страхувальника або страховика [2, с.31].
Використання посередників підвищує оперативність укладання договорів страхування і свідчить про достатню зрілість ринкових відносин. Сама робота з укладання страхових договорів називається аквізиції, і, відповідно, посередників, що виконують ці функції називають також аквізіторамі.
Широке поширення отримали також так звані кептивні страхові компанії. Кептів (Англ. captive company) - це страхова компанія, що обслуговує цілком або переважно корпоративні страхові інтереси своїх засновників, яких самостійних господарюючих суб'єктів, що входять до структури багатопрофільних концернів або крупним фінансово-промислових груп [2, с.35].

Висновок

У процесі роботи над темою контрольної зроблені наступні висновки та спілкування відповідно до змісту.
1. При страхуванні виникають грошові перерозподільчі відносини, обумовлені наявністю ймовірності настання раптових, непередбачених і нездоланних подій, тобто страхових випадків, що спричиняють за собою можливість нанесення матеріального або іншого збитку народному господарству і населенню. Метою страхування є захист страхувальника від наслідків настання певної несприятливої ​​події. Передумовою виникнення страхових відносин є ризик настання такої події.
У загальному сенсі на страховому ринку відбувається купівля-продаж страхових послуг. Споживча вартість страхової послуги полягає в забезпеченні покупця страховим захистом. Ціна страхової послуги виражається у страховому тарифі. Продавцями є страхові та перестрахувальні компанії. В якості покупців виступають страхувальники - фізичні та юридичні особи, які вирішили укласти договір страхування з тим чи іншим страховиком. Посередниками між покупцями і продавцями служать страхові агенти та страхові брокери
2. Суб'єктами страхового ринку є страховики, страхувальники, застраховані та вигодонабувачі. Об'єкти і предмети страхування - це підлягають страхуванню матеріальні цінності, а в соціальному та особистому страхуванні - життя, здоров'я і працездатність громадян.

Список використаних джерел
1. Вартанов С., Законодавча еволюція страхування / / Страхування від 29 червня 2006 р., с.3;
2. Внукова Н.М. Практика страхового бізнесу. - К: Лібр, 1994;
3. Єфімов С.Л. Організація роботи страхової компанії: Теорія, практика, зарубіжний досвід. - М: Антарекс ВЕК, 1999;
4. Заруба О. Д. Страхова справа .- До: Знання, 1998;
5. Захарін С.В., Особливості інвестиційної привабливості страхового ринку України / / Українська інвестиційна газета, № 7, 2006, с. 23-24;
6. Інформація про стан розвитку страхування в Україні в 2005 році / / Страхування від 22-29 квітня 2006 р., с.4-5;
7. Петрова О.М. Основи страхової справи. - Сімферополь: Аліна, 1995;
8. Романенко К, Розвиток реального страхування в Україні / / Бізнес, 2005, № 25, с.31.
9. Шелехов К.В. Бігдаш В.Д. Страхування .- К: 1998.
10. Матеріали українського сайту www.ins-pub.com.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Банк | Контрольна робота
34.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Страхування в Україні 3
Страхування в Україні 2
Особливості страхування в Україні
Особливості страхування в Україні
Державне пенсійне страхування в Україні
Сучасні види страхування в Україні
Проблеми в розвитку сільськогосподарського страхування в Україні
© Усі права захищені
написати до нас