Страхування банківських ризиків

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

Федеральне агентство з освіти

Державна освітня установа вищої професійної освіти

Російський державний торговельно-економічний університет

Воронезький філіалКурсова робота

з дисципліни «ФІНАНСИ»

Тема: «СТРАХУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ РИЗИКІВ»
Роботу виконала:

студентка

Науковий керівник:

Воронеж -2008

ЗМІСТ


Введення

1. Специфіка банківських ризиків

1.1 Фінансові ризики

1.2 Функціональні ризики

1.3 Інші зовнішні ризики

2 Страхування банківських ризиків

3 Поліс комплексного страхування

Висновок

Список літератури

Додаток № 1 Поліс комплексного страхування


ВСТУП


Страхування одночасно виступає як один з стабілізаторів економічної та соціальної ситуації в країні і як одна із сфер економіки і бізнесу. Одночасно страхування вважається одним з методів управління ризиком. Специфіка страхового захисту полягає в компенсації шкоди при здійсненні страхового випадку. Страхування банківських ризиків, банківське страхування - вже протягом багатьох років широко і досить успішно застосовується в багатьох економічно розвинених країнах.

Перший банківський страховий поліс служив захистом капіталу банку від великих втрат, виданий в 1911 році в США. А в даний час, на рубежі століть тільки в США щорічно продається більше двох тисяч полісів банківського страхування.

В умовах економічного спаду комерційні банки працюють в області підвищеного ризику. Про це свідчать найпоширеніші причини банкрутства банків:

невдалі пошуки учасників нового капіталу;

невдала торгівля заставними цінними паперами;

перевищення можливостей над попитом;

неякісний аналіз інформації про ситуацію на фінансовому ринку і клієнтів банку та ін

Особливість банківського страхового бізнесу, пов'язане з високим ризиком. Банки працюють в галузі керованого ризику, тому дуже важливо вміти прогнозувати страхування банківських ризиків, вчасно оцінювати ризики на фінансовому ринку.

У зв'язку з цим, мета даної курсової роботи розгляд можливостей страхування основних видів банківських ризиків, зведення їх до мінімуму.

1 СПЕЦИФІКА БАНКІВСЬКИХ РИЗИКІВ


На сьогодні провідними страховиками в даній області є члени лондонського страхового об'єднання Ллойда. Необхідність банківського страхування укладається у самій банківській діяльності та у притаманному їй ризик, який випливає з невизначеності ринкової ситуації. Зазвичай страхуються ті ризики, на які банк вплинути не може. Відсотки, які отримує кредитна установа за надані послуги, визначаються в більшості випадків як плата за ризик втратити не тільки прибуток, а й капітал.

Нові технології, складність управління банком, комп'ютерні злочини, озброєні нальоти, зловживання службовців банку, зміна моральних цінностей у суспільстві, неефективне та непередбачуване регулювання з боку держави, виникнення нових видів діяльності та багато іншого, що породжує придбання фінансовими установами страхових полісів. Втрати такого роду можуть бути компенсовані лише шляхом страхування. Всім зрозуміло, що будь-яка підприємницька діяльність пов'язана з ризиком втрат аж до повного руйнування підприємства та ризикованість особливо висока з операціями на фінансових ринках.

Фахівці банківської справи виділяють безліч банківських ризиків. Крім того, успішність роботи банків залежить від загальноекономічної кон'юнктури в країні, від змін на вітчизняних і зарубіжних фінансових ринках, від законодавства та дій уряду. Жоден із ризиків не може бути усунутий повністю. До того ж банківська діяльність за своєю природою передбачає гру: на зміну процентних ставок, валютних курсів, котируваннях цінних паперів.

З вище сказаного видно, що ця діяльність є спекулятивною. Задача банку полягає у вірному поєднанні ризику і очікуваного прибутку. Таким чином, необхідність страхування, її соціально-суспільна функція полягає в захисті прибутку-доходу банку від несприятливих зовнішніх і внутрішніх впливів, які ніяким чином не повинні вплинути на фінансову стійкість кредитної установи, а, отже, на стан грошово-кредитної системи держави.

Страхування банківських ризиків не приватна справа окремого банку, тому що банк є зберігачем і розпорядником суспільного капіталу. Він ризикує не своїми, а чужими коштами - коштами вкладників і кредиторів. Страхування капіталу банку в повному обсязі є непрактичним і не можливим, і, тому банк зобов'язаний створювати і поповнювати резервні фонди, які забезпечують захист від так званих ризиків низького рівня. Для цього повноважні співробітники банку визначають необхідні види страхування, перш за все від серйозних видів, які ставлять під питання подальше існування банку. Для цього в деяких країнах існує генеральний банківський поліс, який є обов'язковим. І це комплексне страхування допомагає банку залучити клієнтів і інвестиції.

Особливо важливо виміряти та чисельно визначити рівень якогось конкретного виду ризику або сукупного ризику.

Під ризиком приймають якусь ситуацію, пов'язану з прийняттям рішення, при якій з одного боку, хоча й існує невизначеність щодо майбутніх подій та тенденцій розвитку, але з іншого боку існує і розподіл ймовірностей можливих результатів.

На всі види ризиків впливає безліч факторів, як навколишнього середовища, так і внутрішнього характеру. У значній мірі ризики залежать і від того, на якому часовому відрізку вони розглядаються.

На банк впливають такі основні групи ризиків:

Загальні ризики, яким піддаються всі. Це стихійні лиха, соціальні потрясіння і т.д. Типовий спосіб захисту від них - страховка.

Ринкові ризики, яким піддаються всі суб'єкти ринку. Виявляються вони в неадекватною (несподіваною) реакції ринку на банківську стратегію і продукти, у впливі на ринок змін політичного і законодавчого характеру. Основний спосіб захисту від них - дослідження ринку, прогнозування та розвиток маркетингу.

Банківські ризики, пов'язані з функціонуванням кредитної організації. Це можуть бути операційні ризики - кредитний, інвестиційний, ризики зміни базових параметрів - процентний, ліквідності, валютний і т.д.

За можливостями управління виділяють відкриті і закриті ризики. Відкриті ризики не підлягають регулюванню, закриті регулюються.

Базельський комітет з банківського нагляду ділить ризики на внутрішні і зовнішні. До зовнішніх, пов'язаних зі зміною ситуації в економіці в цілому, відносяться: країнові, валютні, фінансові, правові ризики і ризик стихійних лих. До внутрішніх - ризик незбалансованої ліквідності, ризики за окремими операціями, ризики, пов'язані з наслідками прийняття неякісний рішень, ризик втрати репутації.

Серед підходів, що застосовуються при класифікації ризиків, найбільш характерні такі:

за типом суб'єкта - спеціалізовані, галузеві, універсальні

за місцем виникнення - зовнішні і внутрішні

по складі клієнтів - дрібні, великі, пов'язані, галузеві

за методами розрахунку - комплексні, приватні

за ступенем ризику - щільні, помірні, низькі

за часом - минулі, поточні, майбутні

за характером обліку - балансові, позабалансові

за можливостями управління - відкриті, закриті

Можлива наступна класифікація ризиків:

Фінансові ризики: (кредитний ризик, процентний ризик, ризик ліквідності, інвестиційний ризик, валютний ризик, ризик неплатоспроможності)

Функціональні ризики: (стратегічний ризик, технологічний ризик, ризик операційних або накладних витрат (ризик неефективності), ризик впровадження нових продуктів і технологій (впроваджувальний ризик)).

Інші зовнішні ризики: (ризик невідповідності; ризик втрати репутації)


1.1 ФІНАНСОВІ РИЗИКИ


Кредитний ризик

Під кредитним ризиком звичайно розуміють ризик невиконання позичальником початкових умов кредитного договору, тобто не повернення (повністю або частково) основної суми боргу і відсотків по ньому у встановлені договором терміни.

Можливості управління зовнішніми факторами вельми обмежені, хоча діями банк може пом'якшити їх вплив або запобігти великі втрати при грамотному прогнозуванні. Основні дії з управління кредитним ризиком відносяться до сфери внутрішньої політики банку: попередній аналіз кредитоспроможності позичальника, диверсифікація кредитного портфеля; створення резервів для покриття кредитного ризику; вимога забезпеченості позичок та їх цільового використання, моніторинг за виданими позиками, сек'ютерізація кредитів.

Ризик ліквідності

Ліквідністю банку називається його здатність задовольняти своєчасно вимоги своїх вкладників та інших кредиторів. Ризик ліквідності - ризик, обумовлений тим, що банк може бути недостатньо ліквідний або занадто ліквідний. Ризик недостатньої ліквідності - це ризик того, що банк не зможе своєчасно і без втрат виконати свої зобов'язання. Ризик зайвої ліквідності - це ризик втрати доходів банку через надлишок високоліквідних, а значить низькодохідних активів.

Існують різні методи управління ризиком ліквідності: визначення ні-то-ліквідної позиції банку; управління активами і пасивами метод показників ліквідності. Банки, як правило, використовують у своїй діяльності з управління ризиком ліквідності поєднання різних методів.

Процентний ризик

Це вірогідна втрата доходу банку в результаті зміни рівня ринкової процентної ставки, а, отже, і значного зменшення маржі, зведення її до нуля або від'ємного значення.

Процентний ризик також може бути пов'язаний із зрушеннями в структурі процентних ставок, тобто обумовлений виникненням асиметрії в русі окремих процентних ставок. У цьому випадку виділяють базисний ризик. Наприклад, банк може робити все можливе, щоб домогтися відповідності між активами і пасивами за термінами погашення. Проте схильність до ризику зміни процентних ставок не ліквідована, якщо процентні ставки за кредитами визначаються на основі ставок міжбанківського ринку, а ставки за депозитами прямо до цього ринку не прив'язані. Будь-яка невідповідність у русі базових ставок, що визначають прибутковість активів і пасивів, може призвести до доходів або збитків, а, отже, ризики зміни процентних ставок продовжують бути присутнім.

Мета управління процентним ризиком - його мінімізація при прийнятному рівні прибутковості та підтримці ліквідності. Виділяють основні способи управління процентним ризиком:

управління процентної маржею

управління гепом

хеджування і процентні ф'ючерси

Фактори, що впливають на процентну маржу:

зміна в структурі активів

зміна в структурі зобов'язань

зміна тенденцій руху відсоткової ставки

зміна ціни активів

Зниженню процентного ризику служить умова в договорі про можливість періодичної зміни процентних ставок.

Інвестиційний ризик

У структурі інвестиційного ризику провідне місце займає ринковий ризик, тобто ризик, пов'язаний з можливим знеціненням цінних паперів. Він залежить від загального стану економіки держави. Необхідно відзначити, що існує інша точка зору на фондовий ризик як на комплекс численних ризиком, зв'язкових з проведенням операцій на РЦП.

Інвестиційний ризик у вузькому сенсі. Ринковий ризик може бути викликаний рядом причин:

коливанням норми позичкового відсотка. Коливання процентних ставок грошового ринку веде до постійної зміни ринкової вартості цінних паперів;

зміною прибутковості і фінансового благополуччя окремих компаній;

інфляційним знеціненням грошей. Зростання інфляції викликає падіння реальних доходів за цінними паперами, при цьому збільшується пропозиція і, отже, знижується ціна. У цій ситуації банк схильний також ризику інфляції. Інфляція може сприяти підвищенню вартості акцій, оскільки зазвичай паралельно знецінення грошей збільшується розмір дивідендів, а, отже, зростає попит на акції.

До основних методів зниження ринкового ризику відносяться:

1. Диверсифікація інвестиційного портфеля цінних паперів;

2. Купівля-продаж фондових опціонів, що дає право купити або продати акції або інші цінні папери протягом обумовленого терміну;

3. Складання ф'ючерсних контрактів на купівлю-продаж цінних паперів. Вони дають право власнику на купівлю і продаж відповідних цінних паперів за встановленим заздалегідь курсом.

Валютний ризик

Це небезпека валютних втрат, пов'язаних зі зміною курсу іноземної валюти по відношенню до національної валюти при проведенні міжнародних кредитних, валютних і розрахункових операцій.

Валютний ризик особливо високий у тих банків, які прагнуть отримати спекулятивний дохід, що утворюється через розбіжність курсів одних і тих же валют на різних валютних ринках. У зв'язку з цим ЦБ визначає розмір (обсяг) готівки комерційного банку в іноземній валюті, щоб знизити ймовірність надмірної спекуляції і схильність банків ризику, пов'язаному з коливанням курсів валют. Комерційні банки використовують різні способи управління валютними ризиками, з метою їх мінімізації. Серед них можна виділити наступні:

включення в кредитний договір захисної обмовки про те, що сума грошових зобов'язань змінюється в залежності від зміни курсу валютного застереження (валюти платежу, SDR, валютної корзини);

хеджування валютних ризиків це фінансові операції, що дозволяють або повністю або частково ухилитися від ризику збитків, пов'язаних з валютним ризиком. До них у свою чергу відносяться: форвардні операції, операції swap, фінансові ф'ючерси та ін

використання "тактики нульового балансу", тобто врівноваження своїх активів і пасивів, виражених в слабкій іноземній валюті. У результаті програш по активних операціях, пов'язаний зі знеціненням слабкої валюти, буде компенсований виграшем на пасивах.

Очевидно, що при падінні курсу національної валюти, банку вигідно збільшувати інвалютні активи і зобов'язання в національній валюті.

Ризик неплатоспроможності

Даний вид ризику є як би похідним від усіх інших ризиків. Він пов'язаний з небезпекою того, що банк не зможе виконати свої зобов'язання, тому що обсяги накопичених збитків і втрат перевищать його власний капітал. Недостатня ліквідність призводить спочатку лише до тимчасової технічної неплатоспроможності банку, що виражається в появі дебетового сальдо на коррахунку в Центральному банку. Реальна неплатоспроможність банку безпосередньо пов'язана з таким поняттям, як банкрутство. Негативний власний капітал показує, що навіть при реалізації всіх активів не вистачить коштів для розрахунків з кредиторами. Отже, кошти власників банку зійшли нанівець і повинна йти мова про ліквідацію банку або зміну власника.


1.2 ФУНКЦІОНАЛЬНІ РИЗИКИ


Стратегічний ризик

Стратегічний ризик пов'язаний з помилками у стратегічному управлінні, перш за все з можливістю неправильного формулювання цілей організації, невірного ресурсного забезпечення їх реалізації і неправильного підходу до управління ризиком в банківській справі в цілому. Амбітні цілі при неправильному забезпеченні кадровими чи фінансовими ресурсами можуть обернутися збитками або втратою репутації. Прикладом можуть служити необгрунтовані великомасштабні інвестиції в нерухомість або невиправданий вихід на нові регіональні ринки. Іншим прикладом стратегічної помилки, піддає банк даному виду ризику, є недооблік ступеня ризикованості операцій з похідними фінансовими інструментами, коли розвиток зазначеного напрямку діяльності не супроводжується вкладеннями у створення відповідних систем управління ризиком.

Технологічний ризик

Ризик, пов'язаний з використанням у діяльності банку різної техніки і технологій, називається технологічним ризиком. При ньому можливі втрати з-за витрат на усунення неполадок у роботі устаткування, а також несанкціонований доступ до ключової внутрішньобанківської інформації. Типові приклади випадків прояву технологічного ризику - комп'ютерне шахрайство та збої в системі електронних платежів.

Ризик операційних або накладних витрат (ризик неефективності)

Ризик неефективності пов'язаний з небезпекою невідповідності між витратами банку на здійснення своїх операцій та їх результативністю. У банку складніше, ніж на інших підприємствах, керувати накладними витратами, тому що в порівнянні з промисловими підприємствами важче визначити, який вплив на збільшення основної складової банківського прибутку чистого процентного доходу - надають банківські непроцентні витрати.

Ризик впровадження нових продуктів і технологій (впроваджувальний ризик)

Ризик накладних витрат тісно пов'язаний з ризиком економічного освоєння: ризиком того, що не буде досягнута запланована окупність нових банківських продуктів, послуг, операцій, підрозділів або технологій. Залучення та розміщення коштів банком зводиться до боротьби за клієнтів і досягнення найбільш вигідних для банку умов. Однак на цей процес впливають численні маркетингові ризики. Окремим випадком маркетингового ризику, але в той же час одним з найважливіших видів банківського ризику в цілому, є ризик впровадження нових продуктів.


1.3 ІНШІ ЗОВНІШНІ РИЗИКИ


Ризик невідповідності

Ризик невідповідності або ризик невідповідності умовам державного регулювання може бути обумовлений як непередбаченими змінами умов державного регулювання, так і можливими проблемами у внутрішньобанківській системі управління та контроль діяльності банку:

втрати в результаті ризику невідповідності можуть виникнути у зв'язку з санкціями органів регулювання та нагляду;

може постраждати репутація банку (ризик втрати репутації);

збитки можуть виникнути внаслідок упущеної вигоди (витрати від втрачених можливостей) або прямих втрат через обмеження спектра банківської діяльності або зниження прибутковості операцій.

Ризик втрати репутації

Даний вид ризику пов'язаний з можливою нездатністю банку або іншої фінансової установи підтримувати свою репутацію як надійного ділового партнера. Велика залежність від позикових коштів робить банки особливо вразливими до даного виду ризику. Навіть якщо побоювання з приводу надійності банку виявилися необгрунтованими, втрата довіри до нього вкладників може викликати відтік коштів і неплатоспроможність. Заходами з контролю даного виду ризику є підтримка ліквідності (відсутність затримки в розрахунках), запобігання сумнівних операцій, участь у різного роду регіональних проектах і т.д.

Для страхової компанії поліс - це товар, який зобов'язаний забезпечувати високий рівень захисту для банку, гарантувати третім особам стійкість кредитної установи. А для цього необхідно дуже серйозно підходити до укладення договору страхування банку. Це полягає в наступному: проведення комплексної перевірки фінансового стану банку, організації контролю, визначення чітких обов'язків службовців і т.д. Інакше кажучи, страхова компанія повинна провести ряд заходів. З метою власної фінансової безпеки Страховик ніколи не бере на себе 100% обсяг страхового покриття, так як вигідніше цей ризик розділити з іншими страховими компаніями, тобто вдатися до соцстрахування або перестрахування. Співпраця з західними фірмами дозволяє використовувати їх досвід. Таким чином, страхова компанія виходить на ринок не тільки з гарантією захисту, але і в якості кредитної, інвестиційної компанії вона сприяє розширенню економічних відносин, інтеграції різних країн.

Страхування фінансових ризиків на території Російської Федерації являє собою сукупність видів страхування, які передбачають обов'язки страховика по страхових виплатах у розмірі повної або часткової компенсації втрати доходів особи, про страхування майнових інтересів якої укладено договір.


2 СТРАХУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ РИЗИКІВ


У ході підготовки до другого щорічного всеросійському форумі "Управління ризиками в Росії" рейтингове агентство "Експерт РА" провело опитування страхових компаній. Серед питань було таке: "Яка галузь великого і середнього бізнесу видається вам найбільш перспективною з точки зору клієнтської бази?" Більшість страховиків назвали такою галуззю банківський сектор. Однак на увазі вони зовсім не комплексне страхування або захист від операційних ризиків, а виключно заставне страхування. Не були б зобов'язані банки страхувати застави - виявилися б в аутсайдерах цього списку.

За складом і характеристикам ризиків кредитні установи, звичайно, сильно відрізняються від промислових або торгових підприємств. В індустрії все зрозуміло: ось завод, склад, обладнання, трубопроводи. Вони відчутні, а ризики, з ними пов'язані підлягають страхуванню на випадок пожежі, стихійного лиха, протиправних дій третіх осіб та інших неприємностей. Більш менш ясно й зі страхуванням відповідальності: підприємства - за неякісні товари та послуги, спеціаліста - за прояв непрофесіоналізму, менеджера - за прийняті помилкові рішення і опортуністичні дії. Інша річ - фінансові установи, наприклад, банки. Багато ризики в таких організаціях є нестрахуемая. Вони відображають саму суть діяльності такої організації. Ринковими, кредитними ризиками і ризиками ліквідності управляють іншими способами, відмінними від класичного страхування Однак це зовсім не означає, що банки не можуть розраховувати на страховий захист. Майно банку навіть таке специфічне як сховища, сейфи, цінні кошти при перевезенні) і відповідальність керівників і співробітників цілком можуть бути застраховані за класичними програмами. Крім того, існують різні спеціальні продукти. На жаль, у Росії вони поки не поширені. Претензії з боку банків - страховики не можуть запропонувати необхідні послуги. Претензії з боку страхових компаній - банки інформаційно непрозорі і не горять бажанням страхуватися. У результаті охоплення банків страховими програмами, іншими ніж страхування заставного майна і ДМС співробітників надзвичайно низький.

У багатьох країнах вже давно стали популярними поліси ВВВ (Bankers Blanket Bond) - комплексного страхування банків від злочинів і завдають шкоди банку неправомірних або помилкових інших дій персоналу і третіх осіб і ряду інших операційних ризиків. У США, наприклад, страхування ВВВ є обов'язковим для тих банків, які працюють з фізичними особами. У Росії такий поліс мають від сили кілька десятків банків. Ще одна причина - недостатньо розвинена страхова культура, навіть у такої, здавалося б, просунутої аудиторії як банкіри. Багато страховиків вказують на те, що банки часто економлять на страховці, навіть якщо розуміють її необхідність. Поки великий страховий випадок не стався, така політика здається виправданою. Але потім все економію може запросто "з'їсти" великий збиток. Доведеться вчитися на своїх помилках. Буде досвід збитків - буде й бажання страхуватися.

Поки ж страхують в основному застави. Ні для кого не секрет, що заставне страхування в переважній більшості випадків здійснюється в обмін на розміщення в банку-клієнта коштів на депозиті. Після виходу 254-й інструкції Центробанку, яка власне рекомендувала страхувати застави, страховики отримали хороший бізнес, а банки - послаблення з точки зору формування резервів під видані кредити і доступ до засобів страховиків. Саме після виходу даної інструкції різко зросла частка банківських інструментів в активах страхових компаній. Жертвуючи прибутковістю інвестицій, страховики компенсували альтернативні витрати низькорентабельного розміщення резервів за рахунок зростання надходжень по нізкоубиточному виду страхування.

Зараз обговорюється питання про нормативне закріплення необхідності страхування життя і працездатності позичальників споживчих кредитів. Як справедливо зазначають представники страхових компаній, ризик виникнення простроченої та безнадійної заборгованості як з причин форс-мажору і обставин позичальника, так і шахрайства, доцільно страхувати. Тут банк одночасно може і знизити втрати, і зменшити величину відрахувань в резерви під втрати за кредитами (якщо це дозволить регулятор). На макрорівні це стосується всієї банківської системи - питання про її стійкості і надійності. У разі швидкого зростання споживчого кредитування страхування допоможе уникнути багатьох проблем, аж до банкрутств. Страхові компанії можуть взяти участь і в діяльності кредитних бюро. Адже вони мають гарну базу по клієнтам і позичальникам, а значить, зможуть допомогти банкам знизити операційні ризики. Деякі страхові компанії заявили про розробку власних скорингових моделей.

Є і ще один важливий фактор, який вказує на значний потенціал співпраці банків і страховиків. Вони можуть не тільки працювати за страховими програмами, а й розвивати спільний маркетинг. Це називається bancassurance або assurbanking - комплексне обслуговування клієнтів, пропозиції спільних страхових і банківських програм і продуктів, об'єднання збутових мереж страховиків і банків. Якщо цей напрямок буде активно рости, поступово вирішуватися проблеми і з обміном інформацією про ризики, і з попитом на страхові послуги з боку банків. Страхувати будуть не тільки застави, а й операційні ризики (шахрайство, помилки співробітників, збої в ІТ), відповідальність топ-менеджерів і фахівців, майнові комплекси. Повноцінна страховий захист необхідна банкам, адже це істотна частина ефективної системи управління ризиками.


3 ПОЛІС КОМПЛЕКСНОГО СТРАХУВАННЯ


Для початку слід звернутися до закордонного досвіду. Європейські та американські банки активно купують так званий поліс ВВВ (Bankers Blanket Bond) - комплексний поліс страхування банківських ризиків. Він об'єднує кілька абсолютно різних за своєю суттю продуктів, що мінімізують майже всі ризики банку. Страховиками, які займають лідируюче положення в цьому особливому виді страхування, є андеррайтери Ллойда в Лондоні.

Що покривають зобов'язання з комплексного страхування банків:

нелояльність персоналу банку. Усі банки схильні до ризику збитків з вини персоналу. Шахрайство відбувається не комп'ютерами, а людьми. Існує багато способів, за допомогою яких співробітники можуть завдати матеріальної шкоди банку, так, наприклад, вони можуть бути співучасниками пограбування, можуть проводити шахрайські операції з кредитами, видаючи їх, наприклад, фіктивним особам, або проводячи шахрайські операції з системою електронного переказу грошей. Під нелояльністю персоналу в рамках В.В.В. розуміються незаконні шахрайські дії співробітників з метою отримання особистої вигоди. Від яких конкретно нелояльних дій персоналу Ви будете страхуватися, обмовляється безпосередньо в процесі переговорів, які передували видачі страхового полісу. При укладанні договорів страхування Страховик має право вимагати від клієнта дотримання мінімально необхідних заходів безпеки щодо запобігання збитків, і тут до роботи з оцінки ступеня ризику і визначення необхідних заходів безпеки щодо запобігання можливих збитків підключається сюрвейєр. Зазвичай, стандартний набір заходів безпеки щодо запобігання настання збитків включає в себе внутрішній аудит, а також здійснення подвійного контролю за проведенням фінансових операцій;

майно, що знаходиться в приміщеннях банку. У даному випадку здійснюється покриття збитків, понесених банком у результаті втрати майна, що знаходиться в його приміщеннях. Під терміном "майно" в рамках В.В.В. розуміються, по суті, всі типи рухомого майна, найбільш важливою складовою частиною, якого є гроші;

готівка при транспортуванні. У даному випадку страховики виділяють два види перевізників готівкових грошей: перший вид - це коли в ролі перевізника виступає сам банк, і другий - коли в ролі перевізника виступає фірма, що спеціалізується на здійсненні перевезень цінних вантажів. В останньому випадку звичайно здійснюється страхування відповідальності перевізника, однак банк на свій розсуд може укласти окремий договір страхування, який передбачає компенсацію тієї частини збитків, яка не покриваються за договором страхування відповідальності перевізника;

збитки, понесені банком при операціях за підробленими документами. Об'єкти покриття в цьому випадку діляться на дві основні групи: перша група - це підроблені чеки і схожі з ними за призначенням фінансові документи, друга група - це цінні підроблені папери.

Мені б хотілося додати, що в даному випадку обсяг страхового покриття є предметом детального обговорення під час укладання договору страхування з тим, щоб привести його у відповідність до індивідуальних потреб клієнта. Це є досить істотним моментом у підготовчій роботі, так як між російською банківською системою і західної існують певні відмінності. Це стосується як відмінностей у фінансових інструментах, які використовуються банками у своїй діяльності, так і відмінностей у законодавстві, яке в Росії є дуже недосконалим;

збитки, понесені банком при прийнятті валюти, яка згодом була визнана фальшивою. Стандартний вигляд покриття по даному виду страхування поширюється на офіційну валюту країни, у якій працює банк, але на прохання банку обсяг покриття може бути розширений;

стандартний пакет з комплексного страхування банків включає також додаткові види покриттів, наприклад, офісного майна, творів мистецтва, особистих сейфів і ряду інших об'єктів. Супутні страхові поліси видаються на вимогу клієнта.

Щоб взяти на страхування такі ризики, страховику треба, перш за все, провести їх ретельну оцінку (сюрвей). Для цього керівник банку повинен допустити на "свою територію" абсолютно невідомої людини зі страхової компанії або сюрвейерською фірми, який "буде все випитувати", дослідити ефективність систем безпеки, причому як самого майна (природно, це найменш "хвороблива" процедура), так і фінансової інформації і навіть комп'ютерних мереж.

Коротше кажучи, хтось зі сторони буде допущений до закритої інформації, почне докладно її аналізувати і, найгірше, фіксувати все це на папері. У банкірів виникає цілком природне занепокоєння: куди цей самий сюрвейєр передасть дані, як буде використовувати отриману інформацію страхова компанія або її партнер-перестрахувальник. Тому повноцінне страхування фінансових інститутів можливо лише при встановленні максимально довірчих відносин між страховиком і банком. А це реально або в рамках однієї фінансової групи, або тривалим еволюційним шляхом, коли в перший рік страхуються лише самі стандартні ризики, у другій покриття дещо розширюється і так далі.

Мабуть, така практика є найбільш зручною для обох сторін: і внески страхової компанії зростають, і страхова культура підвищується, і через кілька років, коли відносини з насторожено-офіційних остаточно переростуть у довірчі, будуть повноцінно застраховані всі можливі ризики банку.

ВИСНОВОК


Реалізація спільних банківсько-страхових проектів з кожним роком стає все більш популярним напрямком діяльності фінустанов.

Очевидно, що успішність діяльності будь-якого банку багато в чому залежить від його репутації. Укладання договорів страхування є надійним способом, що дозволяє банку мінімізувати збитки, отже, уникнути небажаної розголосу і зберегти хорошу репутацію. Банківське страхування вважається в світі одним із самих складних видів страхування, і тут фінансовій установі при виборі страхової компанії вкрай важко, а іноді навіть і неможливо, обійтися без допомоги висококваліфікованого страхового брокера. Адже тільки він, володіючи глибокими знаннями, великою базою даних і досвідом, може надійно розмістити ризик на найбільш вигідних для клієнта умовах, підібравши російського страховика, найбільш повно відповідає вимогам клієнта, і забезпечивши перестрахування ризику на міжнародному страховому ринку.

Управління ризиками та страхування є складовими сучасної концепції економічної безпеки та стабільності бізнесу. Банківське страхування є одним із стандартних продуктів для банків на світовому ринку. Наявність такого покриття зазвичай висувається як один із стандартних умов при відкритті, наприклад, міжнародних банківських кредитних ліній або встановлення кореспондентських відносин.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Архипов А.П. Страхування. Сучасний курс: підручник / А.П. Архипов, В. Б. Гомелля, Д.С. Туленти. -М. : Фінанси і статистика, 2007. -416с.

 2. Картуесов А.І. Банківський ризик-менеджмент у новій системі координат / А.І. Картуесов, І.С Велієва / / Банківська справа. -2008. - № 11. -С. 29-31.

 3. Кожевнікова І.М. Взаємовідносини страхових організацій та банків: монографія / І.М. Кожевнікова. - М.: Анкіл, 2005. -112с.

 4. Кузнєцова Е.І. Гроші, кредит, банки: навчальний посібник / Є.І. Кузнєцова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.-527 с.

 5. Нешітой А.С. Фінанси: Підручник. -5-е вид., Перераб. і доп. - М: Видавництво - торгова корпорація «Дашков і Ко», 2005. -512с.

 6. Основи страхування. Підручник. / За ред. Гвозденко - М.: 1998 .- 304 с.

 7. Сахірова Н.П. Страхування: навчальний посібник / Н.П. Сахірова. -М.: Проспект, 2006. -744 З

 8. Страхування: Підручник для студентів вузів, які навчаються за спеціальностями: «Фінанси і кредит», «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит» / За ред. В.В. Шахова, Ю.Т. Ахвледіані-2-е вид., Перераб. і доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. -511с.

 9. Страхування від. А до Я. / Под ред. Л.І. Корчевський. - М.: ІНФО - М, 1996. - 624 с.

 10. Фінанси: підручник / за ред. С.І. Лушина, В.А. Слепова. -2-е вид. перераб. і доп. -М.: Економіст, 2005. -628 С.


  ДОДАТОК № 1

  ПОЛІС КОМПЛЕКСНОГО СТРАХУВАННЯ


  Поліс комплексного страхування від злочинів складається з двох розділів:

  Комплексне банківське страхування (BBB - Bankers Blanket Bond)

  Страхування від електронних і комп'ютерних злочинів.

  Поліс ВВВ забезпечує відшкодування прямих збитків, завданих банку протиправними діями персоналу або третіх осіб. Поліс передбачає покриття набору ризиків, які, в принципі, можуть страхуватися і роздільно. Перевагою комплексності є технічне зручність для клієнта і значне здешевлення страхування в порівнянні з варіантом придбання покриттів відповідають ризиків окремо.

  Страхування від комп'ютерних злочинів зазвичай є додатковим до страхування ВВВ.

  Страхування майна від вогню та інших небезпек - один з класичних видів страхування майна, що одержав найбільше поширення.

  Страхування ВВВ

  Ризики, що покриваються:

  Умисні протиправні дії персоналу

  Банку відшкодовуються збитки, безпосередньо викликані шахрайськими діями його співробітників, навмисно досконалими ними самостійно або в змові з іншими особами з метою нанесення збитку банку або вилучення для себе незаконної фінансової вигоди.

  Страхування що знаходяться в приміщеннях банку або його кореспондентів цінностей (готівкових грошей, злитків і виробів з драг металів, дорогоцінних каменів, цінних паперів, платіжних документів і т.д.).

  Відшкодовується збиток, нанесений належать банку цінностей в результаті:

  крадіжки, крадіжки зі зломом, пограбування, нальоту, здійснених особами, які перебувають у приміщеннях, де розташовуються цінності;

  ушкодження, знищення;

  нез'ясовного зникнення;

  в той час, коли ці цінності знаходяться в приміщеннях банку, або його філій,

  Страхування цінностей під час перевезення.

  Банку відшкодовується збиток, заподіяний належним йому цінностям під час їх перевезення за дорученням Страхувальника співробітником Страхувальника або будь-якою особою, призначеним Страхувальником своїм кур'єром або співробітниками інкасаторської компанії на броньованих автомобілях. Початком перевезення вважається одержання майна особою або особами, що здійснюють перевезення, а завершенням - доставка цього майна зазначеному одержувачу або його агенту.

  Страхування збитків, завданих банку у зв'язку з прийняттям підроблених платіжних документів (тобто внесенням підроблених підписів або умисних протиправних змін в чеки, векселі, банківські тратти, банківські акцепти, депозитні сертифікати, видані Страхувальником) або отриманням шахрайських платіжних доручень клієнта, спрямованих по телексу або телефаксу;

  Страхування збитків, викликаних прийняттям фальшивих або шахрайському змінених цінних паперів.

  Страхуванням покриваються збитки, понесені Страхувальником внаслідок сумлінно здійснюваних і звичайних у рамках ведення ним бізнесу операцій (роботи) з цінними паперами або аналогічними фінансовими інструментами в документарній формі:

  які виявилися фальшивими, або

  в які були внесені підроблені елементи; або

  в які були внесені умисні протиправні зміни; або

  які були втрачені або вкрадені.

  Страхування збитків, викликаних прийняттям банком фальшивих грошей.

  Страховому відшкодуванню підлягає збиток від прийняття Страхувальником в якості платіжного засобу фальшивої банкноти або монети будь-якої країни світу.

  Страхування приміщень банку і що знаходиться в них майна.

  Банку відшкодовується збиток, нанесений внутрішній обстановці офісів, обладнання (за винятком комп'ютерів, периферійного обладнання, комп'ютерних програм та іншого комп'ютерного устаткування), сейфів і сховищ в офісах Страхувальника в результаті крадіжки, крадіжки, грабежу, нальоту або зроблених спроб таких дій, а також у результаті актів вандалізму або умисних шкідницьких дій.

  Страхова компанія компенсує банкові також всі розумні судові збори, інші юридичні витрати і витрати, понесені та сплачені банком при захисті за висунутими проти нього вимогам, позовами, претензіями, а також у ході судових розглядів у зв'язку з діями, що підпадають у разі виникнення збитку під відшкодування за умовами полісу.

  Страхування від електронних і комп'ютерних злочинів

  Ризики, що покриваються.

  Страхова компанія відшкодовує банку збитки, що виникли якщо;

  Банк здійснив будь-які виплати у результаті введення шахрайському підготовлених або видозмінених даних або команд в комп'ютерні мережі банку, сервісної компанії, електронні системи переказу коштів або зв'язку з клієнтами;

  Клієнт банку здійснив будь-які виплати в результаті шахрайського введення, внесення змін або знищення електронних даних, що зберігаються в комп'ютерній мережі банку, або під час передачі даних по системах електронного зв'язку з комп'ютерної системи банку в комп'ютерну систему його клієнта, коли банк діяв в якості сервісної (процесингової) компанії для свого клієнта.

  У результаті умисного знищення, або спроби знищення, або в результаті крадіжки, грабежу, крадіжки сталася втрата електронних даних, псування або втрата носіїв електронних даних в той час, коли вони зберігались в банку, записувалися або перевозилися.

  Банк здійснив будь-які виплати в результаті знищення комп'ютерними вірусами знаходилися в його комп'ютерній системі електронних даних.

  Банк здійснив будь-які платежі на підставі отриманих ним сфальсифікованих доручень клієнтів, що передаються з систем електронного чи тестований телексного зв'язку.

  Клієнт банку здійснив будь-які платежі на підставі сфальсифікованих доручень банку, переданих по системах електронного чи тестований телексного зв'язку.

  Центральний депозитарій здійснив будь-які операції з цінними паперами на електронних носіях за сфальсифікованими комп'ютерним командам банку, переданим за системами електронного чи тестований телексного зв'язку.

  Банк здійснив будь-які платежі на підставі сфальсифікованих вказівок клієнтів банку, переданих по системах факсимільного або телефонним зв'язком.

  Обов'язковою умовою видачі банку такого поліса є проведення сюрвейєрського огляду незалежної спеціалізованої сюрвейерською компанією. У ході сюрвейєрського огляду проводиться оцінка надійності систем фізичного безпеки та внутрішньої організації діяльності банку. Сюрвейєр знайомляться з системою підбору персоналу, організацією внутрішнього контролю за діями співробітників, методиками перевірки надходять до банку платіжних доручень, цінних паперів, наявних грошових коштів. Головний метод роботи - інтерв'ю з керівниками та співробітниками відповідних підрозділів.

  У своєму висновку за підсумками перевірки компанія-сюрвейєр дає висновок про стан систем зовнішньої фізичної і внутрішньої безпеки банку, а також дає рекомендації щодо їх вдосконалення. Оплата послуг сюрвейерською компанії виробляється банком, однак у разі укладення страхового поліса Страховики оплачують половину вартості сюрвея.

  Для отримання котирування необхідно заповнити заяву-питальник, причому для визначення попередньої суми премії достатньо заповнити коротку форму заяви-анкети.

  27

  Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Банк | Курсова
  102.5кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Аналіз банківських ризиків
  Поняття банківських ризиків їх класифікація
  Аналіз мінімізації банківських ризиків
  Поняття банківських ризиків їх класифікація 2
  Поняття банківських ризиків і критерії їх класифікації
  Регулювання банківських ризиків в Російській Федерації
  Поняття банківських ризиків їх класифікація 2 лютого
  Основні підходи до класифікації банківських ризиків методи управлен
  Основні підходи до класифікації банківських ризиків методи управління ними а також визначення шляхів
  © Усі права захищені
  написати до нас