Стильовий статус і основні риси усного ділового мовлення

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Стильовий статус і основні риси усного ділового мовлення


Усна мова значно відрізняється від письмової, причому відмінності ці зачіпають всі рівні мовної системи: лексику, морфологію, синтаксис, текстовий рівень. Деякі лінгвісти (О. О. Лаптєва, Н. Н. Іванкіна) через системності відмітних властивостей усного мовлення виділяють її як самостійне мовне явище стосовно писемного мовлення.
Ми дійсно говоримо зовсім не так, як пишемо, тому усна мова в записі сприймається як "неправильна". У людей, вперше читають розшифровку усній, особливо діалогічної, мови, вона викликає подив: "Невже ми так говоримо?" Ця звичайна реакція пояснюється тим, що ми не аналізуємо усну мову так, як аналізуємо письмову.
Сотні років лінгвістика вивчала людини "мовчазного" (пише) і лише нещодавно вона почала вивчати людини "говорить". З середини шістдесятих років нашого століття почали з'являтися роботи найбільших вітчизняних лінгвістів: Ольги Борисівни Сиротининой, Олени Андріївни Земської, Ольги Олексіївни Лаптевой, в яких досліджувалися особливості усного, найчастіше розмовної діалогічного мовлення. Активне вивчення різних типів мовлення триває зусиллями лінгвістичних шкіл, створених і керованих цими видатними вченими.
Найважливішою рисою усного мовлення є її спонтанність, непідготовленість. Якщо при створенні навіть таких простих письмових текстів, як записка або дружній лист, кожне висловлювання в тій чи іншій мірі обмірковується, то при створенні таких складних текстів, як текст документа, мова йде про копітку і складній роботі. Такі тексти пишуться спочатку начорно, потім обговорюються, редагуються і затверджуються. Ні одна з особливостей такого тексту не може і не повинна залишитися непоміченою.
У усного спонтанного мовлення все інакше: момент продукування (створення) мови збігається з моментом обмірковування і з моментом проголошення. Іншими словами, ми обдумуємо "про що сказати" і "як сказати" в самому процесі говоріння. При цьому свідомість настільки зайнято цієї напруженою роботою, що особливості спонтанної мови не фіксує. Тобто, ми самі часто не знаємо, як ми говоримо.
Другою найважливішою рисою усного мовлення, що відрізняє її від письмової, є безпосередність спілкування. Письмова ділова мова являє собою опосередковане спілкування, тобто відбувається шляхом письмового тексту (листи, договори, розпорядчого документа ...). При цьому спілкуються позбавлені можливості перепитати, уточнити що-небудь, бачити реакцію співрозмовника. (Це не стосується електронних ЗМІ.) При безпосередньому спілкуванні мовець не просто бачить реакцію співрозмовника, а й враховує її.
У процесі усного безпосереднього спілкування, на відміну від письмового, опосередкованого, обмін інформацією протікає відразу по декількох каналах: слухового, зорового і т.д., що в свою чергу обумовлює перерозподіл інформаційного навантаження між ними.
Провідниками інформації стають паралінгвістіческіе засоби: жести, міміка, інтонація, тон і темп мови. Причому перерозподіл інформації між вербальними і невербальними засобами відбувається постійно. При обговоренні графіків, документів, мобілізуючим жестікуляціонную активність, мова стає уривчастих, малозрозумілою для стороннього:
А. - Ось я дивлюся тут / розпорядження на підставі гарантійні пісьма-заявкі/два десять дев'яносто п'ять / / А тут п'ятнадцять нуль п'ять дев'яносто п'ять.
Б. - Що це тут означає? (Показує рукою).
А. - Другого десятого дев'яносто п'ятого / / Це те / що йде на триста / / Ось сто сімдесят сім ... (показує рукою).
Б. - Це те / що йде на триста (жест рукою).
А. - Так / ось від п'ятнадцятого п'ятий ... (жест рукою).
Б. - Там немає номерів замовлень / а тому що ми не визначилися остаточно / які замовлення (жест рукою).
А. - Так-так-так / / То ми ще не складали.
Б. - Ну я не знаю / тут ...
А. - Тоді чому в кількості двох найменувань / тут же ось написали / що відмова? (Жест рукою).
Ділове спілкування виявляється як би вплавленим в мовну ситуацію, невіддільним від неї. Це визначається і наявністю так званих фонових знань - спільних знань, якими володіють спілкуються по предмету обговорення.
Про які замовленнях йде мова? Що означає вираз «йде на триста»? Це ясно говорить, відомо зі стану справ, попередніх переговорів, документів, але зовсім невідомо стороннім. Саме фонові знання дозволяють використовувати неповні конструкції (словосполучення, речення) у спонтанному мовленні.
Спонтанність мови, опора на фонові знання, змісту передачі зорової інформації (графіки, таблиці, договори) роблять структуру усного мовлення фрагментарною, невпорядкованою, негладкої. Така структура мови не може забезпечити тієї якості мовлення, яке є обов'язковим для мови документів, - вимоги точності, що не допускає інотолкованія.
Співвідношення книжково-писемних стилів з усним мовленням - питання, до кінця ще не вирішене лінгвістикою. Разом з тим дослідження останніх років показали, що для кожного функціонального стилю це питання вирішується по-своєму. Якщо науковий, публіцистичний стилі можуть існувати в усній формі (наукова доповідь, повідомлення, консиліум, публіцистичний виступ на радіо та TV і т.д.), то специфіка домінанти (основний риси) офіційно-ділового стилю не дозволяє йому бути реалізованим в усній формі . З точки зору пропонованих вимог - це найсуворіший з усіх стилів літературної мови. Він протиставлений розмовної мови, для якої характерно зведення до мінімуму турботи про форму вираження думок. Письмова форма мови є абсолютно панівною для мови документів, оскільки він детермінований правилами письмової комунікації, за допомогою яких тільки й можна домогтися необхідної точності. Для цього в письмовій мові ми часто використовуємо стандартні фрази - кліше.
В усному мовленні ми теж використовуємо клішовані словосполучення, але не говоримо клішовані фразами ділового стилю. Цілком неадекватною буде використання у усного ділового мовлення фраз типу:
Сторони звільняються від відповідальності, якщо сторона, для якої виникли перешкоди подібного роду, зобов'язана повідомити іншу сторону не пізніше, ніж за десять днів, про початок і про закінчення вищевказаного перешкоди.
Або: На виконання досягнутої домовленості про розширення ринку збуту лакофарбової продукції нашого підприємства було прийнято рішення про відкриття двох спеціалізованих магазинів, в яких буде в повному обсязі представлений асортимент лакофарбової продукції та супутніх товарів.
Ми дуже добре відчуваємо книжково-письмову природу цих пропозицій, їх невідповідність нормам усного мовлення, труднощі - або навіть неможливість - засвоєння на слух складної ділової інформації. Це пов'язано не тільки зі складністю структури пропозиції, ускладнений її оборотами, однорідними членами, але і з використанням стандартних фраз, властивих тільки писемного мовлення:
На виконання досягнутої домовленості ...
виникли перешкоди подібного роду ...
про закінчення вищевказаного перешкоди ...
буде в повному обсязі представлений ...
Вони створюють відповідну стилістичне забарвлення, зовсім не властиву усній, особливо діалогічної, мови.
Усна мова має свій арсенал стійких виразів і прецедентних текстів *, які асоціюються з усністю, розмовне: швидше за все, коротше кажучи, у двох словах, зводити кінці з кінцями, залишитися при своїх інтересах, вдарити по руках, пустити на самоплив, зав'язати відносини, пустити пил в очі і т.п.
Окрім наведених вище виразів і фразеологізмів, в усній ділового мовлення використовується велика кількість професійних ідіом: розписати суму, рознести за відомостями, підняти звітність, зняти з балансу, напрацювати зв'язки, вийти на споживача, запустити в роботу і т.п.
Використання цих виразів створює, у свою чергу, особливу стилістичну своєрідність усного ділового мовлення.
Монологічна ділова мова, представлена ​​жанрами звіту, доповіді та повідомлення на нараді (зборах), виступи перед акціонерами, співзасновниками, - це, як правило, мова читається, що має письмову природу та існуюча відразу в двох формах - усній та письмовій. Ця підготовлена, відредагована мова називається репродуціруемой, тобто озвучується, не має усній природи.
Цілком усній може вважатися нечитана, хоча і підготовлена ​​в тій чи іншій мірі, мова і діалогічна мова. Обидва типи мови характеризуються такими якостями, як спонтанність та непідготовленість (з точки зору мовного вираження), безпосередність спілкування і його персональна адресність.
Усну персонально адресовану мова не можна вибудувати заздалегідь, підготувати навіть у вигляді окремих реплік, так як останні будуються з урахуванням численних чинників спілкування: ступеня обізнаності співрозмовника, його настрою, наявності або відсутності обговорюваного предмета (наприклад, тексту договору), тимчасового фактора і т.п . Тому етап підготовки до ділових переговорів, зустрічей передбачає ретельне вивчення проблеми, аналіз характеристик партнерів по переговорах, підготовку таблиць, графіків, експертних висновків, конспектів, але не мовних партій. Заготовити мовні партії не представляється можливим, оскільки неможливо передбачити всі ситуації, які можуть виникнути в ході ведення переговорів, і всі реакції співрозмовника.
Специфіка спонтанної мови, як раз і полягає в її розкутості, нерегламентірованності, у відсутності жорсткої текстової структури. На відміну від письмової мови, вона ділиться не на пропозиції - кордону пропозиції в усній спонтанному мовленні буває дуже важко встановити - а на мовні сегменти і предикативні одиниці:
Так / ну / перш за все / я б хотіла спершу познайомити вас з нашою фірмою / представити вам нашу фірму / щоб ви мали уявлення / чим ми займаємося / про що взагалі піде надалі мова / / То є / реально могли б ви давати нам і місце на вашому ринку / / І взагалі / щоб ви хоча б знали / чим ми займаємося / і що веземо ...
Незворотність мовного потоку і одночасність процесів обмірковування і породження мови проявляються в цілому ряді характерних синтаксичних рис, властивих розмовній мові.
1. Це перебиваючи і самоперебіви, що є наслідком уточнення мовного задуму в процесі говоріння:
Залишається / залишилось у вас взагалі / чотиреста сімдесят сім мільйонів нам / на сьогоднішній день у нас перебувають / а тут ось по одному договору / одна - сто сорок дев'ять / а одна / по-моєму / сто п'ятьдесят / щось порядку ...
Перебиваючи і самоперебіви викликають зміщення в конструкції предикативних одиниць і відчуття негладко мови (неузгодженість визначених слів і визначень, розрив зв'язку керованого слова з керуючим). Причому в усному мовленні зміщується не тільки конструкція пропозиції, але конструкція словосполучення:
Там / сто п'ятьдесят / щось порядку ...
за нормами писемного мовлення: ... порядку ста п'ятдесяти ...
Нерідкі перебудови структури предикативних одиниць по ходу висловлювання:
Ми самі перебуваємо при Самарському регіональному / при ... / Самарський регіональний фонд реабілітації молоді / ця та організація / в якій ми працюємо ...
2. Для усного ділового діалогічного мовлення характерні постійні повтори і обігравання слів, висловів і навіть цілих висловлювань:
Ну / в загальному бокс / бокс у нас дорівнює / тобто / де-то / в середньому / двадцять сім метрів / є тридцять вісім / тридцять чотири ...
А потім / потім / ми як зробимо / як зробимо / ось зараз / допустимо / підписуємо договір / ось коли я увесь папір купив / я приходжу і складаємо виконавчий протокол / згідно з цим документом ...
... Познайомити з нашою фірмою / представити вам нашу фірму ...
Повтори виникають у спонтанному мовленні в моменти обмірковування структури висловлювання, вони заповнюють паузи хезитации », виступають в ролі виделітелямі-рефренів і актуалізатором *, що підсилюють членування мовного потоку.
Цим же цілям служить часто повторювана незнаменательная лексика: так, ось, значить, далі, по суті справи, потім, в принципі і т.д.
3. Непроектівний порядок слів також є наслідком спонтанності мовлення:
А взаємозалік / рекламний плакатик / я вже говорив / тут ось / на «Самарі» / або де-небудь поруч / повісити ...
Порівняйте з перекладом цієї предикативной одиниці на книжково-писемна мова:
Я вже говорив про те, що в якості взаємозаліку на ЦУМі «Самара» можна повісити рекламний плакат.
4. Усну спонтанну мова характеризує така риса, як взаємопроникнення предикативних одиниць:
Це ось та база / / Називається вона «Бумлесторг''/ та база / яка повинна нам більше десяти мільйонів ...
У цій фірмі / / Ви чули про неї? / / Зовсім інша ситуація / там Копилов / директор з комерції / віддає на консигнацію лише консерви ...
Взаємопроникнення предикативних одиниць, вставні конструкції і вступне слово часто ускладнюють висловлювання: значить, як я сказав, грубо кажучи, коротше кажучи, коротше, наприклад, здається, допустимо, скажімо, на жаль, до радості, мабуть і т.д.:
Що я вам сказав / тобто документи / асортиментний мінімум / / І вам / мабуть / доведеться почекати / напевно / с місяць / тому що у нас оренда укладається на два місяці ...
І тут ще / я не знаю / може бути ви не в курсі / одна справа / ви працюєте з іншими видавництвами / інша справа / ви зав'язалися з нами ...
5. Однією з характерних рис синтаксису усного ділового діалогічного мовлення є використання словосполучень і предикативних одиниць у неповному вигляді:
А. - Ну який сенс / я пропонувала ...
Б. - Тобто по факсу / я показую вам документ / за якою ціною ... / / Я вас запевняю / щоб у вас не виникало такої думки ...
А. - Та ну все зрозуміло / все зрозуміло / / Була розмова про те / що ви на своїй папері будете робити / / І така розмова була / / Ви купуєте / робите ...
Причому неповнота реалізації мовного задуму може бути обумовлена ​​трьома причинами. По-перше, спільністю аперцепційний бази учасників діалогу (спільністю спільного досвіду і спільних знань):
А. - Ви що-небудь робите? / / Я не розумію / треба ж робити!
Б. - Та ну запускаємо ми вже / з третього йде.
У контексті спільних знань прочитується:
А. - Ви що-небудь робите / щоб виконати замовлення до терміну? / / Треба ж робити роботу!
Б. - Та ну запускаємо ми у виробництво замовлення / вже з третього травня він йде в роботу.
Як видно з наведеного прикладу, спільність аперцепційний бази комунікантів дозволяє не вербалізувати значну частину інформації, якою обмінюються учасники діалогу.
По-друге, неповнота реалізації мовного задуму обумовлена ​​конситуації спілкування (інформативною значимістю предметів чи інших візуально-чуттєвих об'єктів, які не називаються через наочності, але про які йде мова):
Так от / візьміть (мовець простягає папку) / а то забудете.
По-третє, неповнота може бути обумовлена ​​контекстом:
Була розмова про те / що ви на своїй папері будете робити / / І така розмова була / ви купуєте (папір) / робите ...
Всі перераховані синтаксичні особливості усного ділового діалогічного мовлення не дозволяють їй відповідати основній вимозі, висунутій до мови документів, - вимозі точності, що не допускає інотолкованія. Постійні перебиваючи, повтори, незавершені синтаксичні конструкції, зміщення в структурі предикативних одиниць контрастно різні зі стандартизованими синтаксичними засобами мови документів, що володіють точністю мовної формули.
Ще більш помітні відмінності діловій письмовій мові, представляє офіційно-діловий стиль, від усного ділового діалогічного мовлення на текстовому рівні.
Ділові письмові тексти мають яскраво виражену текстову природу. Жорсткий текстовий каркас письмового тексту визначено закріпленістю кожної його частини формально-логічним принципом організації, строгістю правил оформлення документа. Відповідність формі документа, що представляє собою сукупність елементів оформлення та змісту, які оцінюються з точки зору їх складу, обсягу, послідовності, розташування і взаємного зв'язку, є абсолютно необхідним для будь-якого тексту ділової писемності.
Форма протоколу
Протокол
00.00.00. № 00.
Засідання Ради директорів ...
Голова: Петров О.П..
Секретар: Іванов В.А.
Були присутні: Демичев С.І., Хрущов С.А., Зінякін Т.П.
Порядок денний:
1) Про організацію дилерської мережі ...
2) Рекомендації до змін ...
1. Слухали: ...
Ухвалили: ...
2. Слухали: ...
Ухвалили: ...
Голова
Секретар
підпис
підпис
Петров О.П.
Іванов В.А.
Текстова організація усного ділового діалогічного мовлення в більшій мірі визначає її своєрідність. На відміну від канонічності текстової структури тексту документа усна спонтанна діалогічна мова має інші принципи організації.
Как уже говорилось, во время непосредственного общения, кроме вербального канала, используются невербальные, паралингвистические средства (жесты, мимика, интонация, организация пространства). Общность званий и конситуация позволяют говорящим, используя жестикуляцию, мимику и интонацию, не проговаривать целые фрагменты текста, делая его малопонятным для всех, кто не знает конситуации и не владеет фоновыми знаниями.
Диалогическая речь оказывается как бы вплавленной в речевую ситуацию, что накладывает неизгладимый отпечаток на текстовую структуру речи. По сравнению с текстовой организацией документов она кажется рыхлой, мозаичной, непоследовательной.
С другой стороны, как уже говорилось, спонтанная диалогическая речь демонстрирует процесс обдумывания, уточнения и изменения речевого замысла. Все эти особенности роднят устную деловую диалогическую речь с разговорно-бытовой речью.
Однако по сравнению с текстовой организацией бытового диалога деловая диалогическая речь имеет ярко выраженное своеобразие. В отличие от ассоциативного типа сюжетного развития бытового диалога деловой диалог организован тематически и сюжетно, имеет динамику развития с определенными фазами и, как правило, четкие границы.
Ассоциативный принцип сюжетной организации бытового диалога выражается в свободной смене обсуждаемых вопросов, часто с отсутствием видимой логики в их последовательности. Вот разговор женщин в очереди в овощном магазине.
А. — В сетках картошка?
Б. - Так.
В. — Пятьдесят копеек?
Б.По-моему пийсят.
В. — А ее не было... у нас на Мичуринском проспекте нет // Сегодня день рождения/хотела сделать салат / по... послала мужа за картошкой /
Б. - Ага.
В. — А картошки нет //
Г. — (подключается к разговору) Ой / нигде // Прям не знаю //
В. — Я / вот сюда села / в семьсот пятнадцатый / и ну я не знаю /купила...
Б. — Ну что тут / половину вы выбросите //
В.Выброшу половину //
Б. — Она получится два рубля килограмм // Как на рынке //
В. — Как на рынке.
Г. — На рынок тоже ехать (неразборчиво)
В. — Если б рынок хотя бы рядом у нас был /а то ведь тоже... / туда... мчаться надо // (смотрит на свои сетки с картофелем) Так это сколько же килограмм я набрала?
Б. — Где-нибудь десять наверно//
В. — Десять / если не больше //
Б. — Около десяти / во всяком случае.
В. — (подсчитывает общую сумму, которую ей предстоит заплатить) Пять рублей // (пауза) Невестка приехала / она картошку любит / каждый день жарит ее.
Б. - Угу.
І так далі.
Представленный отрывок из полилога (разновидность диалогической речи, представляющей собой разговор не двух, а более участников) демонстрирует свободу переключения с одной темы на другую (о цене "на картошку", о поставках овощей в магазины, о дне рождения и блюдах из картофеля, о плохом качестве продукта, о приезде невестки и т.д.). Как развитие, так и переход к новой теме осуществляется то по воле одного, то по воле другого собеседника. Такой диалог можно продолжать как угодно долго, потому что он не имеет выраженной структуры.
Совсем по-другому обстоит дело с сюжетной организацией делового диалога. Деловой диалог представляет собой обсуждение одной или нескольких проблем, определенных заранее, т.е. является реализацией речевого замысла обеих сторон. По отношению к деловым диалогам, представляющим деловое общение в официальной обстановке, можно говорить о выделении таких композиционных частей, как этикетная рамка (приветствие, прощание и слова, предшествующие прощанию), ввод в курс дела или изложение позиций; обмен мнениями и решение проблемы. Не всегда эти композиционные части могут быть явно выражены в сюжетной организации диалога, но вместе с тем структурное организующее тематическое начало подобных диалогов не подлежит сомнению. Эта особенность сближает текстовую организацию устной и письменной деловой речи при всех существующих различиях.
Целеполагание и реализация целеполагания тоже отличают текстовую организацию деловой диалогической речи от разговорной речи, для которой целеполагание необязательно.
Не всегда цель коммуникантов бывает достигнута. При этом выход из речевого контакта может быть неожиданным для одной из сторон, общение может продолжаться после слов прощания, что характерно и для PP. Однако целеполагание в широком смысле слова — обсуждение данной темы — а не в узкопрагматическом — подписание договора, заключение сделки, получение согласия — оказывается реализованным.
Вот пример типичного текста-диалога, представляющего особенности деловой диалогической речи.
Информанты: А — представитель фирмы-производителя, мужчина 27 лет;
Б. — представитель торговой организации, женщина 40 лет.
А. — Что вас / как бы / интересует?
Б. — Я слышала, что вы производите термоса и мотоблоки.
А. — Да / мы их производим // Вам нужны воздушные термоса?
Б.— Я сначала хотела бы узнать / какие они / какой объем и цена?
А.— У нас есть объем пол-литра/двухлитровые, пятилитровые и десятилитровые// Также у нас есть термоса с широким и узким горлом.
Б. — Ну вот / меня заинтересовали термоса литровые узкогорлые и широкогорлые / полуторалитровые // Какая цена / и какая минимальная партия?
А. — Минимальная партия...// Вы из другого города?
Б.Да / из другого города.
А.Минимальная партия — трехтонный контейнер.
Б. — А сколько туда входит?
А. — Туда входит 2004 штуки;
Б. — А цена у них какая?
А. — Цена / сто десять тысяч // Это для литровых термосов.
Б.— А на наличку скидка идет?
А.— Да / идет.
Б. — Сколько?
А.—Пять процентов.
Б. — Пять процентов / да?
А. - Так.
Б.— У вас предоплата?
А. - Так.
Б. — Предоплата / да // А еще, кроме мотоблоков / ой / кроме термосов/ у вас мотоблоки делаются?
А. — Да / мы делаем мотоблоки / совместно с Италией // Это фирма "Гальдони" // И также у нас есть мотоблоки "Жигули ".
Б. — А цена?
А. — Цена итальянского мотоблока со всеми современными орудиями две тысячи шестьсот долларов / а наш / два миллиона девятьсот тысяч.
Б. — Так / а навесные орудия есть только в итальянском?
А. — У нашего / это мотокультиватор / да / навесные орудия есть / но их нужно покупать отдельно.
Б. — Все ясно // Вот меня заинтересовали термоса и мотоблоки / итальянские // Я хочу /я у вас хочу узнать / порядка контейнера трехтонных / ой / трехтонного / значит литровых / половина из которых широкогорлых / и парочку "Гальдони".
А. — Хорошо / парочку "Гальдони" / Тогда давайте / сейчас мы составляем письмо-заявку / в коей вы оплачиваете / и мы тогда отгружаем вас.
Б. — Хорошо.
А. — А вы из какого города?
Б. — Из Тюмени.
А. — Хорошо / замечательно.
Б. — До свидания.
А. — До свидания.
Этот текст-разговор монотематичен: обсуждается возможность заключения торговой сделки. Интересы продающей и покупающей сторон совпадают, поэтому диалог протекает в конструктивном русле. Представительница покупающей стороны выясняет условия заключения сделки и принимает решение заключить ее. Повторы используются в качестве сигналов усвоения информации. Тема развивается путем поиска взаимоприемлемого варианта сделки, реализующей речевые замыслы коммуникантов.
Диалоги подобного типа в лингвистике принято называть текстами-диалогами (термин Н.А. Купиной).
Отступления от темы, обсуждения в процессе делового общения возможны, но они незначительны: затрагиваются и рассматриваются, как правило, сопутствующие вопросы.
Условия официального общения и фактор прагматического целеполагания нейтрализуют действие доминанты разговорного стиля — сведения к минимуму заботы о форме выражения мыслей.
Таким образом, текстовая организация устной деловой диалогической речи ярче всего обнаруживает ее своеобразие, ее особый стилевой статус. Ее нельзя отнести к официально-деловому стилю, поскольку в устной спонтанной речи не может быть достигнута необходимая степень точности (не случайно все поправки к тексту закона принимаются только в письменном виде, в письменном виде оформляются дополнения и изменения к контрактам и договорам), свойственная языку документов.
Ее нельзя отнести и к разговорному стилю, поскольку устная деловая диалогическая речь испытывает влияние готовых письменных деловых текстов (в устную деловую речь проникают штампы и клише делового стиля, активно используется терминология), и поскольку в условиях официальности общения "не работает" доминанта разговорного стиля, что выражается в ином принципе текстовой организации.
На базе обоюдного влияния формируется общественно-деловая речь, включающая элементы делового стиля, иногда - научного стиля (обсуждение внедрения новых технологий), иногда публицистического (элементы саморекламы в деловом общении), на базе разговорной речи.
Эта речь порой отражает, с одной стороны, трудности оперативного языкового формулирования мысли при сжатом регламенте общения, с другой, — использование клише как устной, разговорной, так и письменной речи.
Устная монологическая речь в большей степени, чем диалогическая, близка к письменной. Как правило, это подготовленная речь, поэтому признаки спонтанности для нее характерны не в той мере, что для диалогической. В ней реже встречаются оговорки, паузы хезитации, заполнители пауз (слова-паразиты, десемантизированные высказывания, вводные слова и т.п.). Для нее в большей степени характерны черты книжного синтаксиса — значительная длина, распространенность, конструктивная усложненность предложений, господство принципа расположения над интонацией, свой набор связочных средств.
Монологическая публичная речь — это речь развернутая, потому что говорящий обращается не к одному, а ко многим слушателям и не может рассчитывать на понимание "с полуслова" благодаря общему знанию (его нет).
Публичная речь обращена к публике (собранию людей). В деловом общении это презентационная речь, выступление на собрании акционеров, коллектива. Особый вид речи монологической — это совещательная монологическая речь, выступление перед группой лиц, имеющих общий опыт и общие знания.
Если публичная речь выходит за пределы ситуации и требует, следовательно, повышенной точности, максимальной развернутости и полноты текстового выражения, то совещательная речь может быть свернутой именно благодаря опоре на общность апперцепционной базы. Как правило, те несколько человек, которые участвуют в совещании, хорошо знакомы, подготовлены к обсуждению проблемы и обладают общими знаниями и общим опытом. Поэтому многие детали при обсуждении тех или иных вопросов во время выступлений могут быть опущены. Наприклад:
Теперь в отношении объектов на территории завода "Экран" // Мы предлагали еще в прошлом году / ввиду ветхости построек передать их на баланс районной администрации /с какой целью? /чтобы они могли начать там строительство жилых домов / мы почему-то на это не пошли...
О каких постройках идет речь? Слушателям, участникам совещания это известно, но это неизвестно постороннему человеку.
Совещательная монологическая речь является переходной между публичной монологической и диалогической речью. В целом континуум устной деловой речи можно представить следующим образом.
Устная
Диалогическая -
Мова
Совещательная монологическая -
мова
Публичная монологическая -
мова
Читаемая
устная речь
(деловой стиль)

То есть, устная диалогическая речь противопоставлена деловому стилю и читаемой (репродуцируемой) речи, она обнаруживает генетическое сходство с разговорной речью, имея, однако, с ней ряд существенных различий. Совещательная речь занимает по многим показателям промежуточное положение между диалогической и публичной монологической речью. Последняя по типу текстовой организации, синтаксическим особенностям и лексическому составу в большей степени близка к письменной речи.
Однако, несмотря на перечисленные признаки, роднящие монологическую речь с письменной, фактор устности и спонтанности (о читаемой речи и ее стилевом статусе уже говорилось) не позволяет ей достигать той степени точности, которая свойственна письменной, фиксированной речи. Неизбежные самоперебивы, оговорки, повторы, добавления, разрывы и смещения перспективы высказывания, свойственные подготовленной, но не читаемой речи, не позволяют ей фиксировать правовые отношения так же, как фиксирует их письменная речь. Монологическая нечитаемая речь, таким образом, также является гибридным стилевым образованием, как и диалогическая, соединяя черты делового стиля и разговорной речи.
Итак, устная деловая речь по характеру порождения делится на 1) устную репродуцируемую речь, существующую в двух формах — устной и письменной; 2) устную подготовленную, но нечитаемую речь, не исключающую элементов спонтанности (публичная и совещательная монологическая речь); 3) диалогическую спонтанную речь, не исключающую той или иной степени подготовленности. Только первая из перечисленных типов речи может соответствовать всем параметрам официально-делового стиля, но вместе с тем она не является устной. Подлинно устная речь — это не просто звучащая речь, но речь, имеющая только устную форму реализации.
Монологическая деловая речь, представленная такими жанрами, как вступительная речь, торжественная речь, устное выступление, уже не соответствуют требованиям, предъявляемым к языку документов. Вместе с деловой диалогической речью они представляют различные типы гибридных стилевых образований с преобладанием то черт книжности (монологическая речь), то признаков разговорности (диалогическая речь).

Лінгвістичні терміни

Апперцепционная база — совокупность фоновых знаний.
Непроективный порядок слов — обратный порядок слов.
Актуализаторы — частицы или частицеподобные слова, усиливающие, акцентирующие внимание на тех или иных элементах высказывания.
Паузы хезитации — остановка в речи, вызванная колебаниями в выборе речевых средств для выражения мысли.
Прецедентные тексты — афоризмы, пословицы, вызывающие в сознании носителей языка комплекс ассоциаций (с жизненной ситуацией, со сферой использования, с культурой народа и т.п.).
Репродуцируемая речь — читаемая с написанного текста речь.
Речевой сегмент — такт, часть фразы, выделяемая ритмико-интонационными средствами.

 

Контрольні питання

1. Какая речь называется устной речью? Каковы ее признаки?
2. В чем специфика монологической и диалогической речи? В каких жанрах они реализуются?
3. Перечислите основные синтаксические особенности устной спонтанной речи.
4. Какова доминанта разговорного стиля и почему она не работает в условиях официальности?
5. Почему устная речь не может отвечать требованиям, предъявляемым к языку документов?
6. Каков стилистический статус устной монологической речи и устной диалогической речи?

Завдання

1. Подготовьте текст монологической речи (презентационная речь в честь открытия фирмы, торжественная речь, посвященная годовщине открытия фирмы, речь перед акционерами на ежегодном отчетном собрании). Сначала прочтите ее перед микрофоном и запишите как репрезентируемую речь, затем уберите текст и прочтите по памяти (допускается элемент импровизации). Сравните полученные типы речи и выделите их характерные особенности.
2. Создайте игровую ситуацию и запишите диалогическую речь своих сокурсников в ситуации деловых переговоров (о ходе выполнения работ, о заключении сделки, о решении спорного вопроса), предварительно распределив между ними роли и продумав детали ситуации. Проанализируйте полученную запись диалогической речи. Определите ее стилистические параметры.

Интонация и смысловая дискретность устной речи

Чтобы добиться какого-то позитивного результата в деловом общении, необходимо прежде всего донести свою мысль до собеседника. Это помогает сделать правильная смысловая дискретность речи.
Термин "интонация" имеет два значения — узкое и широкое. В узком значении интонация — это мелодика речи, движение тона. В широком, более принятом, это еще и ударение, паузирование, ритм, темп речи, интенсивность звучания, тембровая окраска.
Благодаря перечисленным факторам звучащая фраза* всегда оказывается в смысловом отношении более насыщенной, богатой оттенками значений, чем письменная. Мы говорим об интонации вопросительной и утвердительной, об интонации доверительности и официальности, об интонации законченности и незаконченности и т.д. Это объясняется множеством функций, которые выполняет интонация в звучащей речи. Среди них важнейшими являются следующие: синтаксическая (текстообразующая), эмоционально-экспрессивная и смыслоразличительная.
Синтаксическая функция может быть определена как структурирующая, членящая речевой поток на фразы, предикативные единицы, речевые сегменты (такты). Как указывает одна из исследователей интонации русской речи Г. Н. Иванова-Лукьянова, "формируя фразу, русская интонация выполняет свою важнейшую функцию: она придает ей смысловую и фонетическую цельность и одновременно разделяет речевой поток на ритмико-смысловые единства".
Интонация начала и конца речи, интонация перечисления, пояснения и противопоставления оформляют речь в текстовое единство. При этом нужно учитывать национальную специфику интонирования. В русском языке, как и во многих европейских языках, интонация конца фразы выражается в понижении тона, если она представляет собой утвердительное предложение, и в повышении тона, если она представляет собой вопросительное предложение.

Он вам об этом говорил?
Повышение и понижение тона создает интонационный рисунок речи, в большей степени отражающий ее синтаксическое строение и смысловое содержание. Это означает, что в устной речи интонационный рисунок отражает структуру высказывания: осложненность / неосложненность его причастным и деепричастным оборотами, однородными членами, пояснительными конструкциями, его простоту или сложность, с одной стороны, и одно из потенциальных значений высказывания, актуализируемое говорящим, с другой стороны. Выделение при помощи интонации наименьших ритмико-смысловых единств (тактов, синтагм) определяет смысловую дискретность речи. Наиболее распространенной функцией синтагматического членения является участие в смысловом выделении частей высказывания. При этом необходимо различать основное обязательное членение, обусловленное структурой предложения, и членение дополнительное, обусловленное субъективным отношением говорящего к высказыванию, выделением значимых в смысловом отношении слов. Ср:
Я вот посмотрела / четыреста тысяч / у нас стоит один печатный лист...
— Я вот посмотрела / четыреста тысяч у нас стоит один печатный лист...
Соединение в одной синтаксической функции этих разнонаправленных факторов (объединительного и разделительного) определяет специфику и уникальность русской интонации.
Речевые такты отделяются друг от друга косой чертой в записях устной речи и небольшими паузами и интонационными перепадами (повышением, понижением тона, изменением силы звучания) в речевом потоке. Они представляют собой группу слов, связанных по смыслу:
А.А потом / вы говорите / вы возражаете // Ну а вы / технологический процесс / можете доказать / что это дешевле / что можно сделать быстрее трех месяцев? // Вот мне это непонятно.
Б. — Понимаете / здесь дело в том / что ...
А. — (перебивает) Это ведь не купить / а изготовить.
Б. — Это понятно // Дело в том / что работы сданы были давно // И это учебник / который...
Размер речевых тактов, как в приведенном отрывке диалога, может быть различным. Тактирование устной спонтанной речи отражает импульсную природу развития и оформления человеческой мысли. В каждом речевом такте есть слово или словосочетание, обозначающее новое понятие, важное с информативной точки зрения. На него падает тактовое ударение. Если тактовые ударения выделить в первой реплике приведенного отрывка диалога, получится следующее: потом ... вы возражаете... вы... технологический процесс... можете... дешевле... быстрее... трех месяцев... Очевидно, что тактовые ударения закрепляют и в совокупности сохраняют информационную схему высказывания. Поэтому так важно правильно расставлять тактовые ударения, обеспечивающие смысловую дискретность речи и тем самым облегчающие ее восприятие.
Фразовое ударение представляет собой выделение в произношении более важного в смысловом отношении такта, слова, в фразовом единстве. Оно сопровождается резким изменением тона, изменением направления его движения. В приведенном отрывке фразовое ударение падает на такт "технологический процесс".
Фразовое ударение может совпадать с логическим ударением. Логическое ударение — это выделение наиболее значимого слова в предикативной единице. В положение слова, на которое падает логическое ударение, всегда попадают слова, нарушающие порядок слов.
Логическое ударение, как правило, падает на последнее слово сложного наименования:
Открытое акционерное общество "Прогресс".
Логическое ударение сильнее тактового, оно может падать на любое слово в такте и связано с явным или подразумеваемым противопоставлением. Одна и та же фраза в зависимости от постановки логического ударения может быть прочитана различно:
а) Он вам об этом говорил (он, а не кто-нибудь иной).
б) Он вам об этом говорил (говорил вам, а не кому-то иному).
в) Он вам об этом говорил (об этом, о чем-то очень важном, а не о чем-то другом).
г) Он вам об этом говорил (не отпирайтесь, что вы этого не слышали). Таким образом, логическое ударение является важным средством выделения смысловых акцентов речи, выражения речевого замысла, его конкретизации.
Этим же целям служат интонация, эмоционально-экспрессивная окраска речи.
То же самое предложение обретает в устной речи различные возможности смысловой организации и варианты прочтения при неизменности позиции логического ударения.
а) Он вам об этом говорил. (Имейте в виду, это существенно, потому что сказал не кто-нибудь, а именно он.) (Сопровождается многозначительным взглядом.)
б) Он вам об этом говорил. (Ну как же! Конечно он. Вы просто забыли.) (Удивленно поднятые брови, разведенные руки.)
в) Он вам об этом говорил. (Я в этом уверен, я настаиваю, я это докажу!) (Рубящий жест правой рукой.)
г) Он вам об этом говорил. (Что, я не знаю, что-ли, кто говорил?) (Легкое откидывание корпуса назад, неширокое взмахивание правой рукой ладонью кверху.)
д) Он вам об этом говорил. (Я не говорил, значит, меня это не касается — разбирайтесь сами.) (Отстраняющий жест одной или двумя руками.)
Как видно из примеров, благодаря интонации, жестам и мимике гамма смысловых оттенков и вариантов прочтения предикативной единицы становится несравненно более богатой благодаря смыслоразличительной функции интонации.
Смыслоразличителъная функция интонации реализуется в изменении значений предикативных единиц при неизменности лексического состава благодаря изменению мелодики речи и ее эмоционально-экспрессивной окраски.
Изменяется степень категоричности речевого действия: Принеси (просьба), Принеси! (приказ).
Изменяется оценочность, отношение к сообщаемому. "Хорошее дело" — эта фраза в зависимости от интонирования может содержать позитивную или негативную оценку.
В деловом общении использование экспрессивной окраски и оценочных факторов интонирования резко ограничено. В нем господствует рационально-логический тип интонирования. Это означает, что деловая устная речь представляет собой прежде всего информационный обмен, акты волеизъявления. Эмоции, особенно отрицательные, нужно стараться выносить за скобки делового общения, поскольку они препятствуют поиску нужного решения, уводят разговор в нежелательном направлении. Положительные оценки выражаются в нейтральном типе интонирования.
Помимо пауз, определяющих границы высказывания и речевых сегментов, в звучащей речи выделяются:
психологические паузы, служащие для выделения слов, несущих дополнительную нагрузку или для привлечения внимания к сообщаемому (пауза перед началом выступления);
паузы колебания (хезитации), характерные для спонтанной речи. Как правило, они связаны с поиском синтаксической конструкции высказывания и свидетельствуют о неподготовленности речи. Перенасыщенность речи паузами, колебания в сфере делового общения могут квалифицироваться как недостаток речи:
Мы / значит / э-э / переносили эту / так сказать / проблему../ э-э / со строительством / но решить ее / (пауза) / сейчас тоже пока не готовы.
В спонтанной речи паузы хезитации заполняются междометиями и вводными словами, которые превращаются в слова-паразиты.
Интонация включает и такие понятия, как ритм и темп речи. Темп деловой речи (беседы, выступления на совещании) будет заметно отличаться от темпа речи биржевых брокеров — 120 слов в минуту - при среднем темпе 70-80 слов в минуту. Сегодня наблюдается тенденция ускорения темпа речи в информационных жанрах делового общения (консалтинговые услуги, устный оперативный доклад), в жанре деловой беседы, телефонном общении. Он колеблется в пределах 90-100 слов в минуту, т.е. представляет нижнюю границу ускоренного темпа речевого общения. Это объясняется стремлением к экономии времени, необходимостью оперативного принятия решений.
Однако при этом не нужно забывать о том, что ускоренный темп речи требует четкой артикуляции, в противном случае ускоренная речь сливается в малопонятную скороговорку.
Кроме перечисленных факторов, к интонации относятся тембр речи, т.е. звуковая окраска, придающая речи те или иные эмоционально-экспрессивные оттенки (доверительный, официальный), и интенсивность звучания.
Сложность и многоаспектность рассматриваемого явления, его полифункциональность определяют важную роль интонации в процессе речевой коммуникации. Членение речевого потока и интонационное оформление текста, выделение важных с информационной точки зрения фрагментов высказывания, эмоционально-экспрессивная окраска речи, ее ритмическая организация — вот неполный перечень важнейших функций интонации. Очевидно, что при помощи правильного интонирования в том числе можно добиваться взаимопонимания и согласия по обсуждаемым вопросам. А это, как известно, приоритетные цели любого общения.

Лінгвістичні терміни

Фраза — законченное по смыслу высказывание, объединенное особой интонацией и отделенное паузой от других таких же единиц.

Контрольні питання

1. Назовите основные функции интонации.
2. Какие виды пауз вам известны? Какие из них обусловлены строением фразы, а какие нет?
3. Что такое речевой сегмент (такт), тактовое ударение? Дайте определение фразовому и логическому ударению.
4. Какой темп речи характерен для современной деловой беседы, телефонного общения? Чому?

Завдання

1. Произнесите предложение, выражая негодование, недоумение, восторг.
Как, вы уже вернулись.
2 . Прочитайте предложения с интонационными вариациями. Объясните, как меняется смысл предложения при изменении интонации.
Очень хорошо все у нас получается.
— Вы считаете, мы понесем убытки.
3 . Запишите на магнитофон свое выступление по любой теме (5-10 мин) и попробуйте записать его, выделяя речевые сегменты одной косой чертой, а предикативные единицы — двумя.

Фонетические нормы устной литературной речи

Если нормы письменной речи описаны и изучены достаточно хорошо и не вызывают больших разногласий лингвистов, то нормы устной речи еще вызывают дискуссии. Они более текучи, изменчивы. Это заметно уже на примере смены поколений в одной семье: дети говорят не так, как родители, и совсем не так, как бабушки и дедушки. И это вызвано не только влиянием молодежного жаргона. Пожилой человек, получивший приличное образование и воспитание, произнесет слова "миз е рный", "кулин а рия", "стол я р" совсем не так, как человек среднего возраста или молодой человек: "м и зерный", "кулинар и я", "ст о ляр".
Наиболее подвижными оказываются акцентологические нормы, или нормы постановки ударения в слове. Еще недавно вошедшее в русский язык слово "м а ркетинг" имеет допустимый вариант постановки ударения — "марк е тинг", более соответствующий законам фонетики русского языка.
Нормы языкового социального общения — это нормы литературной речи. Они кодифицируются, т.е. описываются, фиксируются в справочниках, словарях, учебниках. В частности, акцентологические нормы фиксируются в специальных словарях ударений, в орфоэпических словарях, словарях трудностей (грамматических и лексических) русского языка.
Однако речевая практика часто опережает процесс кодификации, т.е. реальная языковая норма опережает кодифицированную. Вот отчего в орфоэпические словари изменения вносятся чаще, чем в словари других типов, — раз и 7-8 лет.
Сам процесс смены нормы включает стадию сосуществования вариантов: д э мпинг и д е мпинг, риэлт э р и риэлт о р, о ф ерта и о фф ерта. Особенно это касается слов, недавно вошедших в лексику русского языка и еще не вполне усвоенных ею. В основном это экономические, политические и технические термины.
Вместе с тем существует социолингвистический фактор нормирования. Представители различных возрастных групп, различных типов речевых культур при наличии дублетных форм будут выбирать различные варианты произношения: представители старшего поколения преподавателей произнесут [сэсс'иj'а] и [дэкан], студенты и молодые преподаватели скажут [cecc'иj'a] и [д'икан].
И вместе с тем произносительная норма русского литературного языка отличается от просторечных вариантов произношения, которые квалифицируются словарями как ошибочные:


Существует разговорно-просторечный тип редукции слов, т.е. особого стяжения [сёдня, щас, как-нить, када, прям, чо, ничо, воще, здрас'].
Норма литературного произношения предусматривает полное проговаривание слогов. Особенно недопустима подобная редукция в обстановке официального общения при обращении к официальному лицу. Не "Виктор Степа ныч ", а "Виктор Степа нович ", не "Сан Саныч", а "Александр Александрович". С другой стороны, такие слова, как констатировать, прецедент, инцидент, компрометировать нередко произносятся с лишним "Н" (инци н дент).
Для делового человека речь является своеобразной визитной карточкой. Орфоэпические ошибки особенно заметны в чужой речи и отвлекают внимание слушателя от сути изложения. Существует целый ряд профессиональных ошибок, к сожалению, закрепляющихся в массовом сознании. У юристов это "пр ú говор", "ос ý жденный", вместо "пригов ó р", "осужд ё нный". У управленцев это "кв á ртал", "обеспеч é ние" вместо "кварт á л", "обесп é чение".
Будьте внимательны при выполнении упражнений, пользуйтесь словарем и обязательно проговаривайте вслух все примеры.
Упражнение 30. Поставьте ударение в словах и поясните разницу в лексическом значении выделенных слов.
Договор, квартал, намерение, обеспечение, маркетинг, менеджмент, дебитор, дебиторский, мизер, мизерный, аудитор, кредит, дебет, дебит, валовой (продукт), феномен, соболезнование, эксперт, экспертная (оценка), документ, агент, средства, упрочение, одновременно, авизо, вероисповедание, каталог, ходатайство, нефтепровод, ознакомление, узаконение, феерия.
Упражнение 31. Произнесите следующие слова, обратите внимание на ударение в них:
Алфавит, анатом, апартаменты, апокалипсис, ни за какие блага, вчерне, генезис, досуг, доцент, еретик, жалюзи, искус, клеить, колледж, лассо, молох войны, начать, отзыв депутата, созыв, созыв депутатов, отзыв на статью, партер, средства, экскурс, эксперт, уставный капитал, уставные отношения, августовский, углубить, усугубить, принудить, экипировать, премировать, блокировать, транспортировать.
Очень грубыми считаются акцентологические ошибки в личных формах глагола: звон и т, включ и т — ошибочно зв о нит, вкл ю чит.
Поэтому обратите внимание на следующие формы глаголов: звон и т, позвон и т, заключ и т, включ и т, подключ и т, долб и т, скреп и т (подписью), умал и т, облегч и т, усугуб и т.
Упражнение 32. Поясните разницу в лексическом значении слов.
Бр о ня — брон я , кр е дит — кред и т, л е дник — ледн и к, х а ос — ха о с, в и дение — вид е ние, м ы шление — мышл е ние, пр и вод — прив о д.
Упражнение 33. Придумайте предложения, используя приведенные глагольные формы, обратите внимание на ударения в словах.
Ввезен ы , введен ы , внесен ы , з а няты, н а чаты, пр и няты, завершен ы , решен ы , п о няты, доб ы ты, воспроизведен ы , перенесен ы .
Упражнение 34. Слова с твердыми согласными перед "е" выпишите в один столбик, а с мягкими — в другой.
Термин, тенденция, адепт, тезис, антитеза, темп, потенциал, де-юре, тендер, штемпель, отель, контекст, телекс, термос, коттедж, демпинг, панель, шедевр, ордер, консенсус, сервис, шоссе, нетто, кашне, бизнес, менеджер, девальвация, дивиденд, конгресс, протекция, патент, кредо, индекс, компьютер, продюсер, интеграция, денонсация.
Упражнение 35. Произнесите слова с сочетанием согласных звуков, не допуская редукции «д» и «т» , что будет соответствовать нормам литературной устной речи.
Развер стк а, пове стк а, вла стн ый, громо здк ий, программи стк а, шахмати стк а, машини стк а, милитари стск ий, перекре стн ый, субаге нтс кий, двухме стн ый, диспе тч ер, стоимо стн ой, президе нтск ий, ча стн ый, компо ст ировать, изве стк а.
Упражнение 36. Произнесите слова, не допуская редукции выделенных звуков согласно нормам литературного произношения.
Стратегич еск ий, политич еск ий, юридич еск ий, пропедевтич еск ий, экономич еск ий, обще ств енный, государ ств енный, шеф ств овать, нало жен ным (платежом), тамож ен ная (декларация), задол жен ность, предрасполо жен ность, отве тств енность.

Лексические нормы устной деловой речи

Если в письменной деловой речи строгий лексический выбор обеспечивается благодаря специфике письменных стандартных речевых средств, то в устной деловой речи такого строгого лексического отбора нет.
Во-первых, потому что термины, специфические книжные обороты, развернутые номенклатурные знаки и полные наименования в устной речи встречаются редко. В деловой устной речи возникает система дублирования книжной лексики и терминологии, используемых в документах.
Устная речь
Письменная речь
список
перегнать, перевести деньги
снимать помещение
живые деньги
обмін
місце
брать
прейскурант
перечислить деньги
арендовать помещение
наличные деньги
бартерная сделка
торговая точка
покупать

Очень часто в устной деловой речи используются усеченные варианты экономических и юридических терминов.
Устная речь
Письменная речь
сертификат
нал
прайс
опт
безнал
органы
налоговая
счет
сертификат качества
наличные деньги
прайс-лист
оптовая торговля (партия)
безналичный расчет
правоохранительные органы
налоговая инспекция
расчетный счет
Во-вторых, потому что в устную деловую речь проникает огромное количество профессиональной (профессионально-жаргонной) лексики, часто имеющей терминологические соответствия:
Устная речь
Письменная речь
накрутка, накидка
зарядить цену
тяжелая фирма, лежачая фирма
черный нал, черняк
товар уходит
уходит с колес
подсесть, подсесть с товаром
капуста, бумага, деревянные, бабки, бобы, лаве
баксы, грины, зелень, ролики
наценка
назначить цену
убыточное предприятие
неучтенные деньги
распродается
распродается без посредников
нести убытки
русские деньги
доллары
В-третьих, потому что основу устной деловой речи составляет нейтральная межстилевая лексика, значительная часть которой представлена словами с указательным значением (там, здесь, вон, вот, туда, так) и глагольными лексемами со значением действия (перебросить, сдать, отнести, менять, продать, сделать, показать) и говорения (сказать, говорить, повторять, отвечать, спрашивать).
В-четвертых, потому что в устную деловую речь проникают разговорные выражения, о которых уже шла речь, и эмоционально окрашенная лексика: бешеные цены, аховые цены, пиковая ситуация, аховая ситуация, море дел, море товаров, смешные деньги, пустяковое дело и т.п.
В-пятых, потому что следствием спонтанности является активное использование в устной речи незнаменательной лексики*:
частиц и междометий: э-э, мм, гм, ну, вот, даже, только;
вводных и вводно-модальных слов*: должно быть, может быть, может, по всей вероятности, несомненно, наверно, значит;
неразложимых десемантизированных* выражений: навроде того, по сути дела, если сказать откровенно, на самом деле и т.п.
Все эти пласты лексики составляют сублексикон устной деловой речи, но должны использоваться в связи с особенностями ситуации.
Ситуация делового общения может быть строго официальной (протокольные виды делового общения), официальной (непротоколируемое деловое общение контрагентов в рабочей обстановке) и неофициальное общение (деловое общение в рабочей и в нерабочей обстановке).
Первый и второй тип официального общения предполагает повышенную строгость в выборе лексики. В официальном общении совершенно неуместно употребление жаргонно-профессиональной лексики. Сложность порой заключается в том, что говорящие не отдают себе отчета в стилистической окраске используемых слов. Для людей с недостаточно высоким уровнем речевой культуры слова: "наехать", "кинуть", "разборка", "беспредел", "бабки" — это нормальная лексика, лишенная какой-либо специфики.
Недопустимо в официальной обстановке использовать так называемые слова-диффузы. Таково, например, вошедшее в широкое употребление из молодежного жаргона слово "крутой" — калька с английского сленгизма tough. Що означає це слово? Однозначно истолковать его нельзя, потому что в словосочетаниях "крутой парень", "крутой фильм", "крутые цены", "крутой банк", "крутой джип" и т.д. оно будет иметь различные значения. Такие слова еще называют словами-губками за то, что они впитывают значения ситуации, практически не имея собственного. Например: Вот эта музыка / тянется / с подписанием договоров / уже два месяца. Слово "музыка" в данном контексте имеет значение "волокита". Оно впитывает ситуативное значение, поскольку в значительной степени утрачивает собственное.
Почему использование таких слов нежелательно в официальном общении? Прежде всего потому, что сферой активного использования слов-диффузов является разговорно-бытовая речь. Они уместны при общении с близкими людьми в домашней обстановке, но не отвечают коммуникативным запросам официального делового общения.
Совершенно недопустимо в условиях делового общения употребление бранной лексики и просторечной лексики: вляпаться, надуть, угробить, достать (надоесть), брякнуть и т.п. Такая лексика не просто определяет деструктивный тон беседы, она лишает коммуникантов возможности реализовать свои цели в ходе переговоров, поскольку негативно характеризует тех, кто использует ее.
Культурный человек чутко реагирует на обстановку общения, учитывая допустимость или недопустимость использования речевых средств. Их отбор определяет не только сфера, но и обстановка общения, наличие наблюдателей, степень знакомства говорящих и т.д. Использование различных пластов литературной лексики в деловом общении должно быть оправдано. Общим принципом лексического отбора является соответствие задачам, целям и обстановке делового общения.

Грамматические нормы устной деловой речи

Грамматические нормы едины для всего русского литературного языка, для письменной и устной речи. Однако существует специфика структуры устного предложения — предикативной единицы и устного текста, которая порой затрудняет отличие ошибки от неизбежных перестроек по ходу высказывания, оговорок и неизбежных самоперебивов, смещающих перспективу высказывания. Сама природа устной спонтанной речи как бы программирует негладкость, шероховатость, недочеты и нарушения речевых норм. В отличие от текстовой организации письменной речи устная речь строится по другим принципам. Отдельные высказывания как бы нанизываются на нить повествования, часто без союзных средств, проникая друг в друга, взаимодействуя.
— Я вот не поняла / и в одном и в другом договоре нам нужно/я лучше скажу / что нам нужно // Нам нужно / чтобы вот два заказа у нас здесь / номера-то есть / нет? // Шестнадцать / одиннадцать / двадцать семь ноль два // Договор тридцать второй / шестнадцать одиннадцать / допустим / договор тридцать третий по заказу двадцать семь ноль два// Дело в том...
Из приведенной реплики видно, что организующим началом в потоке устной речи является ход спонтанно развивающейся мысли. Невозможность продумывания фраз до их проговаривания не позволяет широко использовать в устной монологической и диалогической речи сложные конструкции. С другой стороны, это отвечает особенностям оперативного восприятия речи.
Если в деловой письменной речи простые предложения достигают нескольких сот слов и это не противоречит требованиям, предъявляемым к языку документов, то в устной речи длина предложения должна соизмеряться с таким понятием, как оперативная память человека. У ній утримується початок висловлювання, його продовження і кінець. Объем оперативной памяти невелик: 7±2 элемента. По нашим наблюдениям, длина предикативной единицы редко превышает 11-12 слов. Сложные конструкции, развернутые и осложненные предложения в спонтанной речи встречаются редко. В неподготовленной речи сложные конструкции, включающие несколько придаточных предложений, нередко рассыпаются, смещаются, остаются незаконченными.
Среди осложнителей наиболее характерны для устной речи однородные члены предложения, вводные слова, наименее характерны — причастные и деепричастные обороты, являющиеся яркой приметой синтаксиса книжно-письменных стилей речи. Причастные и деепричастные обороты придают речи подчеркнуто книжный характер, и поэтому могут использоваться в условиях строгого официального общения.
Они входят в состав стандартных выражений деловой речи:
В свете решений, принятых правительством,...
По принятой ранее договоренности...
По причинам, не зависящим от нас,...
Учитывая прежние договоренности, ...
Вместе с тем причастные и деепричастные обороты выступают в качестве осложнителей семантической структуры высказывания. Они сгущают информацию, часто заменяя придаточное предложение в структуре высказывания.
В устной речи для отражения сложных отношений чаще используются структурно сложные предложения, а в письменной речи — простые. Однако семантическая организация простых предложений языка документов оказывается нередко более сложной, чем семантическая организация сложных предикативных единиц устной речи:
1. Взаимодействия сторон, не предусмотренные настоящим договором, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством. (письменная речь)
2. Ну /а вот если нас не устроит / как тогда быть/или вы будете все свертывать? (устная речь)
Сложные отношения, с одной стороны, передаются простым по структуре, но сложным по смысловой организации предложением, с другой стороны, сложной по конструкции, но более простой по смысловой организации предикативной единицей. Поэтому письменную речь так трудно воспринимать на слух. Это знают опытные докладчики и люди, часто выступающие публично. Они во время выступления часто адаптируют письменную речь, упрощая конструкции предложений, разбивая сложные периоды и минимизируя использование причастных и деепричастных оборотов.
По этой же причине — из-за стремления избежать семантических осложнителей — в устной деловой диалогической речи редко используются конструкции с отыменными предлогами, часто представляющие клишированные синтаксические единицы:
В соответствии с принятой ранее договоренностью...
В связи с задержкой оплаты отправляемой продукции...
Такие конструкции в информационном отношении тождественны придаточному предложению и с успехом заменяются им в устной речи:
Ну вот / поскольку мы с вами договорились / мы этот пункт сюда вынесли...
Вы понимаете / поскольку нам задерживают оплату / мы тоже НЕ можем все это выполнить...
В устной диалогической речи отыменные предлоги вообще используются редко, предпочтение отдается простым предлогам:
По предварительному соглашению / мы / значит / этот вопрос решили...
Обязательно в три месяца сделаем...
Да ну из-за чего у нас задержки / из-за оплаты / они сами задерживают.
Использование отыменных предлогов в монологической деловой речи уместно, поскольку монологическая речь в большей степени ориентирована на книжно-письменные стили. Специфика ее заключается в полноструктурности, непрерывности речевого потока, моноперсональности адресанта речи.
Диалогическая речь состоит из реплик участников диалога — коммуникантов, она имеет другие специфические особенности: прерывистость, двунаправленность речевого потока, речевая неполнота, активность интонационного оформления.
Выявить речевую грамматическую ошибку в потоке спонтанной диалогической речи ввиду перечисленных ее особенностей бывает действительно сложно. Проанализируем наиболее типичные грубые нарушения речевых норм в деловой диалогической речи.
Безусловным нарушением норм устной литературной речи является использование в рамках официального делового общения просторечных форм: не махайте руками вместо литературного не машите руками, ложат вместо кладут или ложи на стол вместо положи на стол. Нет в русском литературном языке глагола л ожить, но есть глагол положить.
Весьма живучи ошибочные грамматические формы типа мн. ч., род. и. делов, местов вместо дел, мест.
Показателем низкой речевой культуры речи является использование в условиях официального общения просторечной формы местоимения ихняя — ихние вместо нормативного их, у ней вместо у нее, обои программы вместо обе программы.
Часто ошибки в речи возникают из-за нарушения синтаксических связей, неправильного выбора падежных форм и предлогов. Одной из самых распространенных грамматических ошибок в устной деловой речи является расширительное употребление предлога "о "в качестве своего рода универсального, семантически не мотивированного связочного средства: я уверен о том, что это временные трудности; программа о погашении кредита; все это доказывает о незаконном происхождении капитала; есть проект об открытии нового моста.
При существительных и глаголах со значением речемыслительных действий предложный падеж существительного с предлогом "о" используется нормативно: рассказ о герое, мечта о поездке, рассуждения о пользе заимствований. В деловой речи специфическое использование этой падежной формы закреплено за словосочетаниями: дело о поджоге, справка о доходах, отчет о командировке, сведения о регистрации. В остальных случаях несогласованные определения чаще всего имеют форму родительного падежа (без предлога):
Неправильно
Правильно
программа о погашении кредита
реклама о стройматериалах
факт о даче взятки
проект об открытии нового моста
программа погашения кредита
реклама стройматериалов
факт дачи взятки
проект открытия нового моста
Нередко причиной неоправданного употребления предлога "о" является речевая неполнота — пропуск дополнения, например: изложил о фактах, вместо изложил мнение о фактах, незнание о налогах, вместо незнание сведений о налогах.
Указательное местоимение о том + союз что часто неоправданно используются в сложноподчиненных конструкциях, без учета нормативного управления глагола, что расшатывает синтаксическую норму:
Неправильно
Правильно
утверждает о том, что...
уверен о том, что...
объяснили о том, что...
показывает о том, что...
добивается о том, что...
решил о том, что...
утверждает, что...
уверен в том, что...
объяснили, что...
показывает, что...
добивается, чтобы...
решил, что...
Другим распространившимся ненормативным явлением стала замена творительного падежа существительного сочетанием сравнительного союза как + Им.п. существительного:
Они выставляли себя как американская фирма.
вместо Они выставляли себя американской фирмой.
Это помещение числится у нас как жилое.
вместо Это помещение числится у нас жилым.
Иногда как неоправданно вставляется в конструкции с творительным падежом: Нас признали как полноправными членами организации (как — здесь лишнее слово).
Нередки ошибки в употреблении форм сравнительной степени прилагательных:. ..эти факты выглядят более убедительнее, хотелось бы более нагляднее. Более не сочетается с формами сравнительной степени, употребляясь нормативно с полными и краткими формами прилагательных: более удачное сравнение, более резкие движения, более убедительный ответ.
С одной стороны, рассмотренные нарушения норм устной литературной речи создают негативное впечатление о говорящем.
С другой стороны, небрежная, косноязычная речь не отвечает коммуникативным запросам сферы регулирования социально-правовых, экономико-правовых отношений. Устная деловая речь не может достигнуть той степени точности, которая обеспечивает безальтернативность восприятия. Но это не исключает того, что говорящие не стремятся приблизиться к ней. Об этом говорят постоянно используемые в деловой устной речи переспросы, вопросы уточняющего характера:
Что вы имеете в виду?
— Как понимать ваше утверждение...?
— То есть, вы хотите сказать, что...?
Необходимость "найти общий язык" по какому-то вопросу прежде всего предполагает уточнение позиций договаривающихся сторон и их намерений. Грамматические нарушения в речи являются помехой в процессе делового общения.
К недостаткам устной деловой речи относится ее немотивированная неполнота. Неподготовленность, недостаточная лингвистическая компетентность выражаются в неумении завершить высказывание.
Особенно часто остаются незавершенными сложные предикативные единицы с несколькими однотипными придаточными:
Мы давали в какой-то степени /скажем так / возможность в чем-то сэкономить нам / потому что если пойдем искать мы / то нам могут назначить цену на бумагу гораздо выше / чем вам / потому что они знают / что мы полиграфисты / потому что мы возьмем бумагу / и на бумаге сделаем деньги / то есть / так сказать...
Следствием недостаточной подготовленности является обилие незнаменательной лексики, которая "захламляет" устную спонтанную речь как монологическую, так и диалогическую. "Эканье", "мэканье", злоупотребление вводными словами и частицами, превращающимися в слова-паразиты, засоряет устную речь:
А. Значит / по этим договорам / работам /значит /набор на компьютере /значит / пишите // Набор / гм / что / вот / здесь означает четырнадцать миллионов? // Единственно / я могу взять работу / вот / набрать на компьютере и сверстать.
Б. — Ну,/ вы хотите что.../ ну / вы возьмите наш лист / прейскурант /пожалуйста / и изучайте ...
Не всегда адекватно в устной диалогической речи используются контактоустанавливающие средства, представляющие собой глагольные лексемы, употребление которых является следствием прямой диалогичности: видите, понимаете, знаете, смотрите. Частое и немотивированное их использование превращает их также в сорные слова. То же касается и этикетных глагольных лексем простите, извините.
— Мы / извините / здесь берем / видите / даже больше берем / так сказать / из того / что нужно / восемь тонн // Но как это реально будет /извините/я не знаю...
Неподготовленность к деловым переговорам, слабое знание фактического материала обнаруживает себя в использовании коммуникантами целых десемантизированных высказываний, предикативных единиц, не несущих никакой информативной нагрузки.
Так / ну что значит тут у нас...
— Вот / что я хотела сказать / я хотела сказать / я хотела сказать / можно отнести на май месяц...
Все перечисленные негативные языковые явления снижают динамику делового диалога, следовательно, влекут за собой трату времени. Постоянные повторы, засоренность речи словами-паразитами, использование целых десемантизированных высказываний создают впечатление "топтания на месте", "пробуксовывания" развития темы.
Хорошо подготовленный диалог, диалог людей, представляющих высокие типы речевой культуры (элитарную и среднелитературную), — это динамичный диалог. Причем динамику его как раз обеспечивает высокая лингвистическая компетентность коммуникантов.

Список літератури
1. ГОСТ Р 6.30-2003. Уніфіковані системи документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів. - М.: ІПК Видавництво стандартів, 2003.
2. Кірсанова М.В., Аксьонов Ю.М. Курс діловодства: Документаційне забезпечення управління: Учеб. посібник. - 5-е вид., Испр. і доп. - М.: ИНФРА-М; Новосибірськ: Сибірська угода, 2002. - 320 с.
3. Кузнєцова Т.В. Діловодство - Москва: ЗАТ «Бізнес-школа« Інтел-Синтез », 2000 р.
4. Кузнєцова Т.В. Складання та оформлення службових документів - Москва: ЗАТ «Бізнес-школа« Інтел-Синтез », 1999 р.
5. Організація роботи з документами: Підручник / За ред. проф. В.А. Кудряева. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: ИНФРА-М, 2002. - 592 с.
6. Печникова Т.В., А.В. Печникова Практика роботи з документами в організації. Навчальний посібник. М.: «ЕКСМОС», 1999.-320 с.
7. Положення про Державний герб, затвердженому Указом Президента РФ від 30 листопада 1993 р. № 2050
8. Чуковенков А.Ю., Янкова В.Ф. Правила оформлення документів: Коментар до ГОСТ Р 6.30-2003 "Уніфіковані системи документації. Уніфікована система організаційно-розпорядився: видавництво: Проспект. Рік видання: 2005.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Іноземні мови і мовознавство | Реферат
147.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Основні риси усного ділового мовлення
Основні риси офіційно-ділового стилю
Основні риси офіційно-ділового стилю 2
Основні риси офіційно-ділового стилю
Основні риси офіційно-ділового стилю Терміни та
Історія офіційно-ділового стилю і жанри ділового мовлення
Культура усного мовлення
Особливості усного публічного мовлення
Культура усного і писемного мовлення
© Усі права захищені
написати до нас